alblasserdam mercon-kloos besluit hogere waarden opdrachtgever : gemeente Alblasserdam nummer : datum : 27 juni 2008

Save this PDF as:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "alblasserdam mercon-kloos besluit hogere waarden opdrachtgever : gemeente Alblasserdam nummer : 102.13109.00 datum : 27 juni 2008"

Transcriptie

1

2 alblasserdam mercon-kloos besluit hogere waarden opdrachtgever : gemeente Alblasserdam nummer : datum : 27 juni 2008 opdrachtleider : drs.ing. J.M. van Riet auteur(s) : mw. ing. W. Sondorp

3 Inhoud 1 1. Inleiding blz Zones en normen 5 3. Akoestisch onderzoek Berekeningsuitgangspunten Berekeningsresultaten Maatregelen om de geluidsbelasting terug te dringen Aanvaardbaarheid akoestisch klimaat 8 4. Besluit hogere waarde 11 Bijlagen: 1. Akoestisch onderzoek. 2. Cumulatie. 3. Overzicht ontheffingswaarden.

4 Inhoud 2

5 1. Inleiding 3 Even ten noorden van het dorpsgebied van Alblasserdam worden op het terrein van Mercon- Kloos maximaal 300 woningen gerealiseerd. Omdat de woningen zich binnen de wettelijke geluidszone van de West Kinderdijk, de Molenkade en het Zwarte Paard bevinden, dient te worden onderzocht of wordt voldaan aan het gestelde in de Wet geluidhinder (Wgh). Dit onderzoek heeft plaatsgevonden en is vastgelegd in het bestemmingsplan Mercon-Kloos (kenmerk: RBOI, ). Uit akoestisch onderzoek komt naar voren dat de voorkeursgrenswaarde als gevolg van de West Kinderdijk wordt overschreden. Omdat maatregelen niet mogelijk zijn en/of overwegende bezwaren ontmoeten van stedenbouwkundige, landschappelijke, verkeerskundige, vervoerskundige en/of financiële aard en de uiterste grenswaarde niet wordt overschreden, zullen burgemeester en wethouders van de gemeente Alblasserdam overgaan tot het verlenen van hogere waarden. In voorliggende rapportage is dit besluit nader onderbouwd.

6 Inleiding 4

7 2. Zones en normen 5 Alle wegen, behalve wegen met een maximumsnelheid van 30 km/h (en lager) zijn volgens de Wgh gezoneerd. De breedte van een geluidszone is afhankelijk van het aantal rijstroken en de ligging van de weg (binnen- of buitenstedelijk). De woningen liggen binnen de wettelijke geluidszone van de West Kinderdijk, de Molenkade en het Zwarte Paard. Deze wegen hebben op basis van een binnenstedelijke ligging en 1 of 2 rijstroken een geluidszone van 200 m. De geluidsbelasting aan de gevels van de nieuwe woningen mag in principe niet meer bedragen dan de voorkeursgrenswaarde van 48 db. De maximaal toelaatbare geluidsbelasting voor woningen die binnenstedelijk (binnen de bebouwde kom) zijn gelegen, bedraagt 63 db. Volgens artikel 83 Wgh kan het college van burgemeester en wethouders in bijzondere situaties een hogere grenswaarde vaststellen. Om voor vaststelling van een hogere grenswaarde in aanmerking te komen, dient het om situaties te gaan waarbij het treffen van maatregelen om het verwachte geluidsniveau te reduceren tot de voorkeursgrenswaarde onvoldoende doeltreffend zal zijn, dan wel overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, landschappelijke, verkeerskundige, vervoerskundige of financiële aard zullen ontmoeten. Tevens dient het akoestisch klimaat voldoende gewaarborgd te zijn. In dat kader is het gebruikelijk te kijken naar de aanwezigheid van een geluidsluwe buitenruimte. Krachtens artikel 110g van de Wgh mag het berekende geluidsniveau van het wegverkeer worden gecorrigeerd in verband met de verwachting dat motorvoertuigen in de toekomst stiller zullen worden. Voor wegen met een lagere maximumsnelheid dan 70 km/h geldt een correctie van 5 db. Voor wegen met een maximumsnelheid van 70 km/h of meer geldt een correctie van 2 db. Bij de genoemde geluidsbelastingen in deze rapportage is deze correctie, tenzij anders vermeld, toegepast.

8 Zones en normen 6

9 3. Akoestisch onderzoek Berekeningsuitgangspunten De te realiseren woningen liggen binnen de geluidszone van de West Kinderdijk, de Molenkade en het Zwarte Paard. Derhalve zal de geluidsbelasting ten gevolge van het verkeer op deze wegen worden berekend. Om dit te bepalen zijn geluidsberekeningen uitgevoerd op basis van de Standaard Rekenmethode II (SRM II) uit het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006 (RMG 2006). De uitkomsten van deze berekeningen zijn te vinden in bijlage 1. In tabel 3.1 zijn de verkeersgegevens voor de gezoneerde wegen in en rond het plangebied opgenomen. Deze gegevens dienen als basis voor de geluidsberekeningen ten behoeve van het akoestisch onderzoek. Voor de verkeersintensiteiten is uitgegaan van verkeersgegevens gebaseerd op telgegevens uit 2006 en 2007, verstrekt door de Milieudienst Zuid-Holland Zuid (advies Uitgangspunten en aantallen verkeer in relatie tot Mercon-Kloos Alblasserdam, d.d. 5 oktober 2007). De voertuigverdelingen van het verkeer op de Kinderdijk en op het Zwarte Paard zijn gebaseerd op verkeerstellingen uitgevoerd door de gemeente in De voertuigverdeling van het verkeer op de Molenkade is gebaseerd op een standaardverdeling voor buurtverzamelwegen. De verschillende voertuigverdelingen zijn weergegeven in tabel 3.2. De wegdekverharding op de West Kinderdijk bestaat uit fijn asfalt (DAB). Uit akoestisch onderzoek blijkt dat de geluidsbelasting aan de gevels van de nieuwe woningen de voorkeursgrenswaarde van 48 db overschrijdt. Uit de berekeningsresultaten blijkt tevens dat de toepassing van geluidsreducerend asfalt de geluidsbelasting langs de West Kinderdijk sterk reduceert. Door de gemeente is besloten de West Kinderdijk van ZSA-SD of een akoestisch vergelijkbare asfaltsoort te voorzien. Tabel 3.1 Verkeersgegevens straatnaam verkeersintensiteit 2020 maximumsnelheid wegdektype Molenkade asfalt West Kinderdijk A geluidsreducerend asfalt West Kinderdijk A geluidsreducerend asfalt Oost Kinderdijk B geluidsreducerend asfalt Zwarte Paard /30 asfalt/klinkers Tabel 3.2 Voertuigverdeling Molenkade voertuigverdeling dag avond nacht motoren 0,00% 0,00% 0,00% lichte motorvoertuigen 94,00% 98,00% 96,00% middelzware motorvoertuigen 5,70% 1,90% 3,80% zware motorvoertuigen 0,30% 0,10% 0,20% uurpercentage ten opzichte van etmaalintensiteit 7,00% 2,60% 0,70% Oost- en West Kinderdijk voertuigverdeling dag avond nacht motoren 0,00% 0,00% 0,00% lichte motorvoertuigen 94,50% 97,80% 96,60% middelzware motorvoertuigen 4,40% 1,90% 3,00% zware motorvoertuigen 0,10% 0,30% 0,40% uurpercentage ten opzichte van etmaalintensiteit 6,45% 3,87% 0,89%

10 Akoestisch onderzoek 8 Zwarte Paard voertuigverdeling dag avond nacht motoren 0,00% 0,00% 0,00% lichte motorvoertuigen 93,70% 85,60% 80,50% middelzware motorvoertuigen 5,90% 14,40% 19,50% zware motorvoertuigen 0,40% 0,00% 0,00% uurpercentage ten opzichte van etmaalintensiteit 7,38% 1,80% 0,57% 3.2. Berekeningsresultaten Uit de geluidsberekeningen blijkt dat aan de gevels van de woningen gelegen langs de West Kinderdijk de geluidsbelasting ten gevolge van het verkeer op de West Kinderdijk hoger is dan de voorkeursgrenswaarde van 48 db. Tevens ondervinden enkele woningen gelegen langs de interne ontsluitingswegen die aansluiten op de West Kinderdijk ook een geluidsbelasting hoger dan 48 db. De maximale geluidsbelasting bedraagt 53 db, dit is echter lager dan de uiterste grenswaarde van 63 db. De nieuwe woningen zijn buiten de 48 db-contour gelegen ten gevolge van het verkeer op de Molenkade en het Zwarte Paard. Hierbij wordt voldaan aan de normen die de Wgh stelt Maatregelen om de geluidsbelasting terug te dringen De geluidsbelasting aan de gevels van de woningen kan worden gereduceerd door maatregelen aan de bron of in het overdrachtsgebied te treffen. Er is een aantal maatregelen aan de bron denkbaar. De eerste mogelijkheid zou het beperken van de verkeersomvang, het wijzigen van de snelheid of de samenstelling van het verkeer kunnen zijn. Het beperken van de verkeersomvang of de samenstelling van het verkeer is niet doelmatig. De West Kinderdijk is een belangrijke gebiedsontsluitingsweg binnen de bebouwde kom. Een andere maatregel aan de bron is het toepassen van een ander wegdektype. De West Kinderdijk wordt derhalve voorzien van een geluidsreducerende asfaltsoort. Maatregelen in het overdrachtsgebied in de vorm van geluidsschermen stuiten op overwegende bezwaren van stedenbouwkundige aard. Bovendien zullen geluidslekken ontstaan daar waar de interne wegen aansluiten op de West Kinderdijk, waardoor het geluidsreducerende effect voor een deel teniet wordt gedaan. Het vergroten van de afstand tussen de weg en de ontwikkeling is niet mogelijk. Het bouwplan is dan niet meer in te passen Aanvaardbaarheid akoestisch klimaat Geconcludeerd kan worden dat redelijkerwijs geen maatregelen mogelijk zijn om de geluidsbelasting aan de gevel van de woningen gelegen langs de West Kinderdijk te reduceren. Daarnaast overschrijdt de geluidsbelasting de uiterste grenswaarde van 63 db niet en blijft de overschrijding beperkt tot maximaal 5 db boven de voorkeursgrenswaarde. Om deze reden wordt het akoestisch klimaat aanvaardbaar geacht. Geluidsluwe buitenruimte Gezien de situering van de woningen mag worden aangenomen dat aan de van de West Kinderdijk gekeerde woningen sprake is van een geluidsluwe buitenruimte.

11 Akoestisch onderzoek 9 Cumulatie Over cumulatie kan het volgende worden gezegd. In de Wgh is aangegeven dat bij de besluitvorming rond hogere grenswaarden ook cumulatie in acht dient te worden genomen. Op basis van artikel 1.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006 is in hoofdstuk 2 van bijlage I een speciale rekenmethode opgenomen voor de berekening van de gecumuleerde geluidsbelasting van verschillende geluidsbronnen (wegverkeerslawaai, industrielawaai etc.). In de Wet geluidhinder is geen classificatie/beoordeling van gecumuleerde geluidsbelastingen opgenomen. Ten behoeve van een zorgvuldige besluitvorming is eerst de gecumuleerde geluidsbelasting op het gebied van wegverkeerslawaai inzichtelijk gemaakt. In bijlage 2 zijn de geluidsbelastingen van alle van invloed zijnde wegen en de gecumuleerde geluidsbelasting weergegeven. Conform de regels voor cumulatie zijn de volgens artikel 110g Wgh toegestane correcties overigens niet toegepast. De weergegeven geluidswaarden liggen daardoor 5 db hoger dan de eerder gepresenteerde waarden. De gevels van de woningen langs de Noord worden naast wegverkeerslawaai ook belast met geluid als gevolg van scheepvaart (bijlage 2). In de rekenmethodiek zoals opgenomen in de Wgh voor cumulatie is scheepvaartlawaai niet opgenomen. De geluidsbelasting als gevolg van scheepvaart is gecumuleerd conform wegverkeer als bron. Hierbij is als worstcasesituatie uitgegaan van de hoogst belaste gevel als gevolg van wegverkeerslawaai (56 db) en de hoogste geluidsbelasting als gevolg van scheepvaart (60 db). Gecumuleerd bedraagt de geluidsbelasting 61 db. Voor de nieuwe woningen die het dichtst bij de bedrijvigheid aan de noordzijde zijn gelegen, wordt de gecumuleerde geluidsbelasting bepaald door wegverkeer (maximaal 55 db), industrie (maximaal 50 db(a)) en in enige mate scheepvaart (vanwege afschermende werking aanwezige bedrijfsgebouwen en toekomstige woningen, er wordt echter als worstcasesituatie ook hier uitgegaan van een geluidsbelasting van 60 db). De maximale gecumuleerde geluidsbelasting bedraagt hier 61 db. De gecumuleerde geluidsbelasting van 61 db op deze hoogst belaste woningen wordt aanvaardbaar geacht. Scheepvaart is hierbij de maatgevende bron. Aangezien het uitzicht op het water en de scheepvaart juist een aantrekkelijk kenmerk van deze woningen vormt, wordt verwacht dat er sprake is van een lage hinderbeleving. Gecumuleerd wordt bovendien voldaan aan de uiterste grenswaarde die geldt voor nieuwe woningen langs bestaande wegen (wegverkeerslawaai). Tevens is bij deze cumulatie nog geen rekening gehouden met correctie conform artikel 110 Wgh voor wegverkeerslawaai. Op de geluidsluwe zijde van de woningen ("binnenterrein") bedraagt de gecumuleerde geluidsbelasting als gevolg van de wegen in het algemeen lager dan 50 db. Hier is sprake van een goed gecumuleerde geluidskwaliteit. De geluidsbelasting op de geluidsluwe gevels van de woningen gelegen direct langs de doorkuisende interne wegen of de groenvoorzieningen bedragen meer, circa 52 tot 61 db. Dit wordt aanvaardbaar geacht, aangezien voor deze woningen extra gevelmaatregelen genomen zullen worden (vanwege de geluidsbelasting ten gevolge van de interne wegen zelf) en aangezien de correctie conform artikel 110 Wgh niet is toegepast.

12 Akoestisch onderzoek 10

13 4. Besluit hogere waarde 11 Omdat - maatregelen om de geluidsbelasting aan de gevel van de woningen langs de West Kinderdijk te reduceren onvoldoende doeltreffend zijn, dan wel overwegende bezwaren ontmoeten van stedenbouwkundige, landschappelijke, verkeerskundige, vervoerskundige of financiële aard; - het akoestisch klimaat van de woning aanvaardbaar is, onder meer daar kan worden voorzien in een geluidsluwe gevel; - cumulatie aanvaardbaar wordt geacht; - besluiten burgemeester en wethouders van de gemeente Alblasserdam tot verlening van een hogere waarde voor 188 woningen/appartementen op de locatie Mercon-Kloos (bijlage 3). Een en ander is in onderstaande tabel 4.1 samengevat. Tabel 4.1 Ontheffingswaarden ontwikkeling aantal woningen bouwlaag ontheffingswaarde geluidsbron noordelijke deel woningen db West Kinderdijk woningen db West Kinderdijk appartementen 6 1 e laag 51 db West Kinderdijk midden deel 18 2 e t/m 4 e laag 52 db West Kinderdijk woningen db West Kinderdijk zuidelijke deel woningen db West Kinderdijk woningen db West Kinderdijk appartementen 6 1 e laag 50 db West Kinderdijk 18 2 e t/m 4 e laag 52 db West Kinderdijk appartementen 4 1 e laag 50 db West Kinderdijk 24 2 e t/m 7 e laag 52 db West Kinderdijk De betreffende hogere waarde zal in het kadaster worden vastgelegd.

14 n

15 Bijlage 1. Akoestisch onderzoek 1

16 Bijlage 1. Akoestisch onderzoek 2

17 Bijlage 1. Akoestisch onderzoek 3

18 Bijlage 1. Akoestisch onderzoek 4

19 Bijlage 1. Akoestisch onderzoek 5

20 Bijlage 1. Akoestisch onderzoek 6

21 Bijlage 1. Akoestisch onderzoek 7

22 Bijlage 1. Akoestisch onderzoek 8

23 Bijlage 1. Akoestisch onderzoek 9

24 Bijlage 1. Akoestisch onderzoek 10

25 Bijlage 1. Akoestisch onderzoek 11

26 Bijlage 1. Akoestisch onderzoek 12

27 Bijlage 1. Akoestisch onderzoek 13

28 Bijlage 1. Akoestisch onderzoek 14

29 Bijlage 1. Akoestisch onderzoek 15

30 Bijlage 2. Cumulatie 1

31 Bijlage 2. Cumulatie 2

32 Bijlage 2. Cumulatie 3

33 Bijlage 2. Cumulatie 4

34 Bijlage 2. Cumulatie 5

35 Bijlage 2. Cumulatie 6

36 Bijlage 2. Cumulatie 7

37 Bijlage 2. Cumulatie 8

38 Bijlage 2. Cumulatie 9

39 Bijlage 2. Cumulatie 10

40 Bijlage 2. Cumulatie 11

41 Bijlage 2. Cumulatie 12

42 Bijlage 2. Cumulatie 13

43 Bijlage 2. Cumulatie 14

44 Bijlage 3. Overzicht ontheffingswaarden 1

45 Bijlage 3. Overzicht ontheffingswaarden 2

46 Bijlage 3. Overzicht ontheffingswaarden 3

47 Bijlage 3. Overzicht ontheffingswaarden 4

Akoestisch onderzoek Heilleweg 23 wegverkeerslawaai

Akoestisch onderzoek Heilleweg 23 wegverkeerslawaai Akoestisch onderzoek Heilleweg 23 wegverkeerslawaai Beoogde ontwikkeling Binnen het plangebied worden een nieuwe woning mogelijk gemaakt. Volgens de Wet geluidhinder (Wgh) is een woning een geluidsgevoelige

Nadere informatie

Besluit hogere grenswaarden

Besluit hogere grenswaarden WET GELUIDHINDER Besluit hogere grenswaarden 1. Gegevens verzoeker Naam Gemeente Bussum Adres Brinklaan 35 Postcode 1404 EP Plaats Bussum Telefoon 035 692 88 88 Fax 035 692 85 00 contactpersoon Dhr. B.

Nadere informatie

Barendrecht. Akoestisch onderzoek. Uitbreiding Vrijenburgschool. 048900.15162.00 02-02-2010 (versie 1.0) drs. R.A.P. Effting.

Barendrecht. Akoestisch onderzoek. Uitbreiding Vrijenburgschool. 048900.15162.00 02-02-2010 (versie 1.0) drs. R.A.P. Effting. Barendrecht Akoestisch onderzoek Uitbreiding Vrijenburgschool projectnummer: datum: 048900.15162.00 02-02-2010 (versie 1.0) opdrachtleider: opdrachtgever: drs. R.A.P. Effting Gemeente Barendrecht auteur(s):

Nadere informatie

memo Tabel 1: Schema zonebreedte aan weerszijden van de weg volgens artikel 74 Wgh breedte van de geluidszone (in meters)

memo Tabel 1: Schema zonebreedte aan weerszijden van de weg volgens artikel 74 Wgh breedte van de geluidszone (in meters) memo Postbus 150, 3000 AD Rotterdam Telefoon: 010-2018555 Fax: 010-4121039 E-mail: info@rho.nl Aan: Onderwerp: Aannemingsbedrijf van der Poel Akoestisch onderzoek BP Datum: 23-11-2015 Referte: Ing. J.R.

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek. 1. Beleid en normering

Akoestisch onderzoek. 1. Beleid en normering Akoestisch onderzoek Ten behoeve van het mogelijk maken van de verplaatsing van het bouwvlak van de woning op het perceel Tilburgseweg 153 in de gemeente Goirle is akoestisch onderzoek uitgevoerd. Woningen

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek t.b.v. Bestemmingsplan Weijpoort 21 en 21a-c. Gemeente Bodegraven Reeuwijk

Akoestisch onderzoek t.b.v. Bestemmingsplan Weijpoort 21 en 21a-c. Gemeente Bodegraven Reeuwijk Akoestisch onderzoek t.b.v. Bestemmingsplan Weijpoort 21 en 21a-c te Bodegraven-Reeuwijk Behandeld door: Opdrachtgever: Omgevingsdienst Midden-Holland Postbus 45 2800 AA Gouda Gemeente Bodegraven Reeuwijk

Nadere informatie

1 Inleiding Wettelijk kader Onderzoekszones wegverkeer Normstelling...5

1 Inleiding Wettelijk kader Onderzoekszones wegverkeer Normstelling...5 Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai, Locatie Buytewech, gemeente Nieuwkoop CONCEPT Inhoud 1 Inleiding...3 2 Wettelijk kader...4 2.1 Onderzoekszones wegverkeer...4 2.2 Normstelling...5 3 Uitgangspunten...7

Nadere informatie

aantal rijstroken zonebreedten [m¹] aantal rijstroken zonebreedten [m¹] 1 of of of meer of 4 400

aantal rijstroken zonebreedten [m¹] aantal rijstroken zonebreedten [m¹] 1 of of of meer of 4 400 1 WEGVERKEERSLAWAAI De bestemmingsplanwijziging heeft betrekking op 28 geprojecteerde appartementen en 1 geprojecteerde grondgebonden woning. De geprojecteerde wooneenheden zijn gesitueerd binnen de geluidszone

Nadere informatie

Inhoud. 1. inleiding. 2. Wettelijk kader. 3. Invoergegevens. 4. Resultaten, maatregelen en conclusie. Bijlage: Rekenbladen

Inhoud. 1. inleiding. 2. Wettelijk kader. 3. Invoergegevens. 4. Resultaten, maatregelen en conclusie. Bijlage: Rekenbladen Inhoud 1. inleiding 2. Wettelijk kader 3. Invoergegevens 4. Resultaten, maatregelen en conclusie 3 5 7 9 Bijlage: 1 Rekenbladen Adviesbureau RBOI 0785.008720.00 2 Inhoud 0785.008720.00 Adviesbureau RBOI

Nadere informatie

Ontwerpbesluit vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Zaanoever Westzijde te Zaandam

Ontwerpbesluit vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Zaanoever Westzijde te Zaandam Ontwerpbesluit vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Zaanoever Westzijde 270-276 te Zaandam Besluit het college burgemeester en wethouders Zaanstad, gelet op artikel 110a de Wet

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek project:

Akoestisch onderzoek project: Akoestisch onderzoek project: Woningsplitsing Ottersumseweg 64 Gennep Twan Toonen Management en Advies Ruimtelijke ordening Projectontwikkeling Projectmanagement Amersfoort 11 augustus 2011 Gewijzigd T.Toonen

Nadere informatie

Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder

Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder Postbus 45 2800 AA Gouda 088-54 50 000 www.odmh.nl Besluitdatum Verzenddatum Ons kenmerk 2019074631 Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder Bijlagen: 1 Behorende bij bestemmingsplan Noordzijde76,

Nadere informatie

Heihorsten, Someren. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Definitief. Gemeente Someren. Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 2 april 2010

Heihorsten, Someren. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Definitief. Gemeente Someren. Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 2 april 2010 Heihorsten, Someren Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Definitief Gemeente Someren Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 2 april 2010 188685.ehv.212.R001, revisie 00 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1

Nadere informatie

Update akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Update akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Update akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Aanleiding en beoogde ontwikkeling In 2008 is door KuiperCompganons akoestisch onderzoek verricht ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing voor 102 nieuwbouwappartementen

Nadere informatie

Putten. Nijkerkerstraat 57. akoestisch onderzoek 200906.17231.00 04-09-2012. ing. W.K. Swolfs. auteur(s):

Putten. Nijkerkerstraat 57. akoestisch onderzoek 200906.17231.00 04-09-2012. ing. W.K. Swolfs. auteur(s): Putten Nijkerkerstraat 57 akoestisch onderzoek identificatie planstatus projectnummer: datum: 200906.17231.00 04-09-2012 projectleider: opdrachtgever: ing. P.J.P. Hommel Bouwbedrijf J. Timmer BV auteur(s):

Nadere informatie

Gemeente Wijdemeren. Akoestisch onderzoek herontwikkeling Kindertrefpunt Oud-Loosdrecht

Gemeente Wijdemeren. Akoestisch onderzoek herontwikkeling Kindertrefpunt Oud-Loosdrecht Gemeente Wijdemeren Akoestisch onderzoek herontwikkeling Kindertrefpunt Oud-Loosdrecht Gemeente Wijdemeren Akoestisch onderzoek herontwikkeling Kindertrefpunt Oud-Loosdrecht Datum 23 juli 2012 Kenmerk

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Bestemmingsplan Agrarisch Buitengebied De Valk, hoek Hoge Valkseweg / Ganzenkampweg

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Bestemmingsplan Agrarisch Buitengebied De Valk, hoek Hoge Valkseweg / Ganzenkampweg Ontwikkeling Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van Bestemmingsplan Agrarisch Buitengebied De Valk, hoek Hoge Valkseweg / Ganzenkampweg rapportnummer L12.017 Versie: 1 Datum: 30 augustus

Nadere informatie

BESLUIT WET GELUIDHINDER

BESLUIT WET GELUIDHINDER BESLUIT WET GELUIDHINDER Vaststelling hogere waarden weg- en railverkeer voor woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen in de Indische Buurt te Almere, artikel 110a Wet geluidhinder Besluit Wet geluidhinder

Nadere informatie

1. Beleid en normstelling

1. Beleid en normstelling Ten behoeve van de 11 beoogde ontwikkelingslocaties binnen dit bestemmingsplan is akoestisch onderzoek uitgevoerd. Woningen en appartementen worden door de Wet geluidhinder (hierna Wgh) als geluidsgevoelige

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Bestemmingsplan Dorpsstraat 8a te Lunteren

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Bestemmingsplan Dorpsstraat 8a te Lunteren Gemeente Ede Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van Bestemmingsplan Dorpsstraat 8a te Lunteren rapportnummer L13.025 Versie: 1 Datum: 21 november 2013 Status: DEFINITIEF Auteur: Rikkert

Nadere informatie

Ontwerpbesluit vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder ten behoeve van het bestemmingsplan Noordeinde in Wormerveer

Ontwerpbesluit vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder ten behoeve van het bestemmingsplan Noordeinde in Wormerveer Ontwerpbesluit vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder ten behoeve van het bestemmingsplan Noordeinde in Wormerveer Besluit van het college van burgemeester en wethouders van Zaanstad voor het bestemmingsplan

Nadere informatie

Park Forum Zuid. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Park Forum Zuid. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Park Forum Zuid Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai gemeente Eindhoven RE - Ruimtelijke Expertise, VM - Verkeer en Milieu oktober 2017 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven RE - Ruimtelijke Expertise,

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT WET GELUIDHINDER

ONTWERPBESLUIT WET GELUIDHINDER ONTWERPBESLUIT WET GELUIDHINDER Vaststelling hogere waarden weg- en railverkeer voor woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen gelegen op het bedrijventerrein De Binderij te Almere, artikel 110a

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Gemeente Ede Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van Bestemmingsplan Natuurgebied Veluwe, Landgoed De Valouwe te Ede (locatie Wekeromseweg 44) rapportnummer E15.002 Versie: 1 Datum: 16 februari

Nadere informatie

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu AKOESTISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED PEELEIK NAAST 32 Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu Documentnummer: 2012-02 Eigenaar: SB/Mi/GGD Revisienummer: 1 Status: definitief Datum:

Nadere informatie

memo Onderwerp: Akoestisch onderzoek Oldebroek West fase 4 Datum: 24 november 2014 Wegverkeerslawaai

memo Onderwerp: Akoestisch onderzoek Oldebroek West fase 4 Datum: 24 november 2014 Wegverkeerslawaai memo Postbus 150, 3000 AD Rotterdam Telefoon: 010 2018555 Fax: 010 4121039 E mail: info@rho.nl Onderwerp: Akoestisch onderzoek Oldebroek West fase 4 Datum: 24 november 2014 Referte: ing. Hanno Hommel Wegverkeerslawaai

Nadere informatie

memo Akoestisch onderzoek bedrijfswoning Aelbrechtsweg Datum: 9 januari 2016

memo Akoestisch onderzoek bedrijfswoning Aelbrechtsweg Datum: 9 januari 2016 memo Postbus 150. 3000 AD Rotterdam Tel: 010-201 85 55 E-mail: info@rho.nl Onderwerp: Akoestisch onderzoek bedrijfswoning Aelbrechtsweg Datum: 9 januari 2016 Referte: Roel Meijs Toetsingskader Normstelling

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Herontwikkeling Nassaulaan

Akoestisch onderzoek Herontwikkeling Nassaulaan Akoestisch onderzoek Herontwikkeling Nassaulaan Gemeente Baarle-Nassau Concept In opdracht van: Ruimte voor Ruimte Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 11 november 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Uitwerkingsplan Het Nieuwe Landgoed, woningen deelgebied 5, Ede

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Uitwerkingsplan Het Nieuwe Landgoed, woningen deelgebied 5, Ede Gemeente Ede Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van Uitwerkingsplan Het Nieuwe Landgoed, woningen deelgebied 5, Ede rapportnummer E14.010 Versie: 1 Datum: 2 juli 2014 Status: DEFINITIEF

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT WET GELUIDHINDER

ONTWERPBESLUIT WET GELUIDHINDER ONTWERPBESLUIT WET GELUIDHINDER Vaststelling hogere waarden wijzigingsplan Moleneind 56 te Kortenhoef, gemeente Wijdemeren, artikel 83 en 110a Wet geluidhinder Ontwerpbesluit Wet geluidhinder Ontwerpbesluit

Nadere informatie

Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder

Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder Ontwerp bestemmingsplan Revalidatiehotel Motorstraat Kenmerk 21259293 1. Aanleiding In verband met het bestemmingsplan Revalidatiehotel Motorstraat dienen

Nadere informatie

memo Akoestisch onderzoek Torenlaan 5a Voorhout Datum: 1 juli 2015

memo Akoestisch onderzoek Torenlaan 5a Voorhout Datum: 1 juli 2015 memo Postbus 150, 3000 AD Rotterdam Telefoon: 010 2018555 Fax: 010 4121039 E mail: info@rho.nl Onderwerp: Akoestisch onderzoek Voorhout Datum: 1 juli 2015 Referte: Marjoke Seidel In het kader van de ruimte

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Kerkweg-Oost achter 193, Roskamlocatie, gemeente Waddinxveen

Akoestisch onderzoek Kerkweg-Oost achter 193, Roskamlocatie, gemeente Waddinxveen Akoestisch onderzoek Kerkweg-Oost achter 193, Roskamlocatie, gemeente Waddinxveen Behandeld door: Opdrachtgever: G.E.M. van Opstal Omgevingsdienst Midden-Holland Postbus 45 2800 AA Gouda Gemeente Waddinxveen

Nadere informatie

Datum: 10 juli 2014 Ons kenmerk: RH10664 Project: Nieuwbouw woningen aan de Bazemolenweg 31 te Ugchelen Betreft: Rapportage SRM1

Datum: 10 juli 2014 Ons kenmerk: RH10664 Project: Nieuwbouw woningen aan de Bazemolenweg 31 te Ugchelen Betreft: Rapportage SRM1 Adviseurs voor milieu, geluid, trillingen, brand en bouwfysica Alcedo bv Keizersweg 26 Postbus 140, 7450 AC Holten NOTITIE T: (0548) 63 64 20 F: (0548) 63 64 30 E: info@alcedo.nl I: www.alcedo.nl KvK 08108022

Nadere informatie

Gemeente Haaksbergen T.a.v. de heer B.J. Weustink Postbus AC Haaksbergen

Gemeente Haaksbergen T.a.v. de heer B.J. Weustink Postbus AC Haaksbergen Adviseurs voor milieu, geluid, trillingen, brand en bouwfysica Alcedo bv Keizersweg 26 Postbus 140, 7450 AC Holten T: (0548) 63 64 20 F: (0548) 63 64 30 Gemeente Haaksbergen T.a.v. de heer B.J. Weustink

Nadere informatie

Bestemmingsplanwijziging 22 nieuwbouw woningen Het Meuke te Haaksbergen. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Bestemmingsplanwijziging 22 nieuwbouw woningen Het Meuke te Haaksbergen. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Bestemmingsplanwijziging 22 nieuwbouw woningen Het Meuke te Haaksbergen Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Bestemmingsplanwijziging 22 nieuwbouw woningen Het Meuke te Haaksbergen Akoestisch onderzoek

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Wijzigingsplan Agrarisch Buitengebied, Harskamp, Laarweg 14-16

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Wijzigingsplan Agrarisch Buitengebied, Harskamp, Laarweg 14-16 Gemeente Ede Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van Wijzigingsplan Agrarisch Buitengebied, Harskamp, Laarweg 14-16 rapportnummer H15.003 Versie: 1 Datum: 10 februari 2015 Status: DEFINITIEF

Nadere informatie

De Tuinen-Oost, fase C2

De Tuinen-Oost, fase C2 Akoestisch onderzoek wegverkeer De Tuinen-Oost, fase C2 Gemeente Lansingerland Datum: 20 november 2014 Projectnummer: 140396 SAB Postbus 479 6800 AL Arnhem tel: 026-357 69 11 fax: 026-357 66 11 Auteur:

Nadere informatie

beschikking hogere waarde Wet geluidhinder Burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen op Zoom hebben een verzoek ontvangen om vaststelling van hogere waarde krachtens de artikelen 45 en 83 van de

Nadere informatie

Scanopy Ruimtelijke Ordening en applicatiebeheer T.a.v. de heer V. de Haan Antonius Matthaeuslaan 53 3515 AP Utrecht

Scanopy Ruimtelijke Ordening en applicatiebeheer T.a.v. de heer V. de Haan Antonius Matthaeuslaan 53 3515 AP Utrecht Scanopy Ruimtelijke Ordening en applicatiebeheer T.a.v. de heer V. de Haan Antonius Matthaeuslaan 53 3515 AP Utrecht datum: uw brief van: uw kenmerk: ons kenmerk: ons projectnummer: onderwerp: 21 februari

Nadere informatie

Locatie: De ligging van het plangebied is weergegeven in onderstaande figuur.

Locatie: De ligging van het plangebied is weergegeven in onderstaande figuur. Nota van B&W (Ontwerp)besluit Hogere grenswaarde Wet geluidhinder ten behoeve van wijzigingsplan Cruquius 2009 1e wijziging aan de Oude Kruisweg 172 te Cruquius Portefeuillehouder John Nederstigt Collegevergadering

Nadere informatie

Berekening geluidsbelasting

Berekening geluidsbelasting Berekening geluidsbelasting Vanwege het Uitwerkingsplan Reitdiep fase 3 en 4 te Groningen Uitgevoerd door: Afdeling IGG, Team specialisten, Cluster geluid Datum: 26 januari 2015 1. Inleiding In opdracht

Nadere informatie

Bij dit besluit behoort het rapport: Akoestisch onderzoek weg- en railverkeer Hoog Dalem, herziening winkeleiland, SAB d.d. 5 oktober 2015.

Bij dit besluit behoort het rapport: Akoestisch onderzoek weg- en railverkeer Hoog Dalem, herziening winkeleiland, SAB d.d. 5 oktober 2015. ONTWERPBESLUIT HOGERE GELUIDGRENSWAARDEN datum: XX 2015 BETREFT: Vaststelling hogere waarden voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting ingevolge artikel 83 van de Wet geluidhinder, in samenhang

Nadere informatie

RIDDERKERK. Pruimendijk 89 B akoestisch onderzoek

RIDDERKERK. Pruimendijk 89 B akoestisch onderzoek RIDDERKERK Pruimendijk 89 B akoestisch onderzoek Ridderkerk Pruimendijk 89 B akoestisch onderzoek identificatie planstatus projectnummer: datum: 059700.16783.02 05 06 2014 projectleider: ir. L.C. Snel

Nadere informatie

60 Appartementen Uilennest - Hollenwand te Hattem

60 Appartementen Uilennest - Hollenwand te Hattem Akoestisch onderzoek Expertisecentrum Omgevingsadvies CONCEPT Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 44 82 Fax (038) 498 27 41 h.van.drongelen@zwolle.nl www.zwolle.nl

Nadere informatie

AK OESTISCH ONDERZOEK B E S T E MMINGSPLAN S T IPHOUT - GERWENSEWEG 58-60

AK OESTISCH ONDERZOEK B E S T E MMINGSPLAN S T IPHOUT - GERWENSEWEG 58-60 AK OESTISCH ONDERZOEK B E S T E MMINGSPLAN S T IPHOUT - GERWENSEWEG 58-60 Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu Documentnummer: 2014-07 Eigenaar: SB/Mi/GGD Revisienummer: 0 Status: definitief

Nadere informatie

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu AKOESTISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN T HOUT - KOEVELDSESTR AAT 10 Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu Documentnummer: 2014-01 Eigenaar: SB/Mi/GGD Revisienummer: 1 Status: definitief Datum:

Nadere informatie

Bijlage I (Advies Wetterskip Fryslân)

Bijlage I (Advies Wetterskip Fryslân) Bijlage I (Advies Wetterskip Fryslân) Bijlage II (Plan van aanpak grondsanering) Bijlage III (Akoestische onderzoeken) Onderzoek naar de geluidsbelasting op de nieuw

Nadere informatie

Oosterdalfsen II. - akoestisch onderzoek - Gemeente Dalfsen

Oosterdalfsen II. - akoestisch onderzoek - Gemeente Dalfsen Oosterdalfsen II - akoestisch onderzoek - Gemeente Dalfsen dsn-244 1 oktober 2012 Oosterdalfsen II - akoestisch onderzoek - Gemeente Dalfsen projectnummer: dsn-048 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 1.1. Algemeen

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek. Helmond West Wijkhuis Brede School

Akoestisch Onderzoek. Helmond West Wijkhuis Brede School Akoestisch Onderzoek Helmond West Wijkhuis Brede School AKOESTISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN HELMOND WEST-WIJKHUIS BREDE SCHOOL Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu Documentnummer: Eigenaar:

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek Wegverkeerslawaai

Akoestisch Onderzoek Wegverkeerslawaai Afdeling Expertise Contact Maarten Groen T 088 5450 381 mgroen@odmh.nl Akoestisch Onderzoek Wegverkeerslawaai Postbus 45 2800 AA Gouda T 088 545 00 00 www.odmh.nl Onderwerp Akoestisch onderzoek Meteorenweg

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Schoutenhof II te Hardenberg

Akoestisch onderzoek Schoutenhof II te Hardenberg Akoestisch onderzoek Schoutenhof II te Hardenberg Definitief In opdracht van: Beter Wonen Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 27 januari 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Wettelijk kader... 5 2.1 Wegverkeer...

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vlagtwedde hebben een verzoek ontvangen voor het vaststellen van een hogere grenswaarde.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vlagtwedde hebben een verzoek ontvangen voor het vaststellen van een hogere grenswaarde. ONTWERP-BESCHIKKING BESLUIT HOGERE WAARDE INGEVOLGE DE WET GELUIDHINDER Burgemeester en wethouders van de gemeente Vlagtwedde hebben een verzoek ontvangen voor het vaststellen van een hogere grenswaarde.

Nadere informatie

Ontwerpbesluit Hogere waarde Wet geluidhinder

Ontwerpbesluit Hogere waarde Wet geluidhinder Ontwerpbesluit Hogere waarde Wet geluidhinder Project: Nieuwbouw woningen Steekterweg 78 A-C in Alphen aan den Rijn Datum besluit: Milieudienst West-Holland Bezoekadres: Postbus 159 Schipholweg 128 Tel.:

Nadere informatie

Bestemmingsplan Maximabrug te Alphen aan den Rijn Geluidbeperkende maatregelen aan de nieuwe wegen

Bestemmingsplan Maximabrug te Alphen aan den Rijn Geluidbeperkende maatregelen aan de nieuwe wegen Bestemmingsplan Maximabrug te Alphen aan den Rijn Geluidbeperkende maatregelen aan de nieuwe wegen Inhoud Inhoud...3 1 Inleiding...4 2 Selectie uit wettelijk kader...5 2.1 Wegverkeerslawaai wet geluidhinder...5

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek. Kerkwijkweg 5 te Didam juni

Akoestisch Onderzoek. Kerkwijkweg 5 te Didam juni Akoestisch Onderzoek Kerkwijkweg 5 te Didam 2010-2033-0 2 juni 2010 www.sainadvies.nl Kruizemuntstraat 371, 7322 LN Apeldoorn (T) 055-360 64 10 (M) 06-44 170 653 Rabobank 1521 14 815 KvK 082 04 400 www.sainadvies.nl

Nadere informatie

Nieuwbouwlocatie Bergweg te Rhenen

Nieuwbouwlocatie Bergweg te Rhenen Nieuwbouwlocatie Bergweg te Rhenen Akoestisch onderzoek Concept Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 12 januari 2012 Verantwoording Titel : Nieuwbouwlocatie Bergweg te Rhenen Projectnummer : 317995 Referentienummer

Nadere informatie

Nieuwbouwplan Schipbeeksweg, te Bathmen. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Nieuwbouwplan Schipbeeksweg, te Bathmen. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Nieuwbouwplan Schipbeeksweg, te Bathmen Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Nieuwbouwplan Schipbeeksweg, te Bathmen Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Rapportnummer: 20176261.R02.V01 Document: 17911

Nadere informatie

Datum: 1 juni 2010 Ons kenmerk: SK2093 Project: Verbouw woning aan de Zwolseweg 14 te Balkbrug Betreft: Akoestisch onderzoek

Datum: 1 juni 2010 Ons kenmerk: SK2093 Project: Verbouw woning aan de Zwolseweg 14 te Balkbrug Betreft: Akoestisch onderzoek Adviseurs voor milieu, geluid, trillingen, brand en bouwfysica Alcedo bv Keizersweg 26 Postbus 140, 7450 AC Holten T: (0548) 63 64 20 F: (0548) 63 64 30 Heering Vastgoed bv T.a.v. de heer A. Kruidhof Postbus

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek. Inleiding

Akoestisch onderzoek. Inleiding Onderwerp wegverkeerslawaai 30 woningen locatie Plasweg te Waddinxveen Datum 24 augustus 2007 Uitgevoerd door G.J. Ravensbergen Projectnummer 0715018emh Inleiding In opdracht van het College van Burgemeester

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Wijzigingsplan Agrarisch Buitengebied, Ede, Lunterseweg 55a

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Wijzigingsplan Agrarisch Buitengebied, Ede, Lunterseweg 55a Gemeente Ede Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van Wijzigingsplan Agrarisch Buitengebied, Ede, Lunterseweg 55a rapportnummer E16.001 Versie: 1 Datum: 13 januari 2016 Status: DEFINITIEF

Nadere informatie

Datum: 23 april 2009 Ons kenmerk: SK703 Project: Nieuwbouw woonhuis aan de Bosweg te Amersfoort Betreft: Akoestisch onderzoek

Datum: 23 april 2009 Ons kenmerk: SK703 Project: Nieuwbouw woonhuis aan de Bosweg te Amersfoort Betreft: Akoestisch onderzoek Adviseurs voor milieu, geluid, trillingen en bouwfysica Alcedo bv Keizersweg 26 Postbus 140, 7450 AC Holten IntROnet BV T.a.v. mevrouw I. Brouwer Grote Spui 35 3813 EZ Amersfoort T: (0548) 63 64 20 F:

Nadere informatie

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu AKOESTISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN BRANDEVOORT OOST - LOCHTENBURG Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu Documentnummer: 2014-02 Eigenaar: SB/Mi/GGD Revisienummer: 1 Status: definitief Datum:

Nadere informatie

MARUM Hoofdweg 14 AKOESTISCH ONDERZOEK

MARUM Hoofdweg 14 AKOESTISCH ONDERZOEK MARUM Hoofdweg 14 AKOESTISCH ONDERZOEK Marum Hoofdweg 14, Boerakker akoestisch onderzoek identificatie planstatus projectnummer: datum: 1499176.01 12 11 2014 projectleider: mw. J. Poelstra auteur(s):

Nadere informatie

Besluit hogere waarden Wet geluidhinder

Besluit hogere waarden Wet geluidhinder Postbus 45 2800 AA Gouda 088-54 50 000 www.odmh.nl Besluitdatum 16-4-2019 Verzenddatum Ons kenmerk 2018147661 Bijlagen: 1 Besluit hogere waarden Wet geluidhinder Behorende bij Oude Tol deelplan 2b (eilanden

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK UITWERKINGSPLAN

AKOESTISCH ONDERZOEK UITWERKINGSPLAN AKOESTISCH ONDERZOEK UITWERKINGSPLAN Onderwerp : Akoestisch onderzoek uitwerkingsplan Houtsestraat 36 Behandeld door : G.J.H. Groot Dengerink Datum : 19 november 2010 Opdrachtgever : Gemeente Helmond Bestandsnaam

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Bestemmingsplan De Klomp, Veenendaalseweg 45

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Bestemmingsplan De Klomp, Veenendaalseweg 45 Gemeente Ede Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van Bestemmingsplan De Klomp, Veenendaalseweg 45 rapportnummer K16.019 Versie: 1 Datum: 10 januari 2017 Status: DEFINITIEF Projectnummer:

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN HELMOND WEST HERTOGSTRAAT/TOURNOOISTRAAT

AKOESTISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN HELMOND WEST HERTOGSTRAAT/TOURNOOISTRAAT AKOESTISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN HELMOND WEST HERTOGSTRAAT/TOURNOOISTRAAT Dienst Stedelijke ontwikkeling en Beheer Team Milieu Behandeld door : G.J.H. Groot Dengerink Datum : 26 november 2010 Rapportnummer

Nadere informatie

KPO Planontwikkeling BV. 'Stiereveld' te Watergang Akoestische verkenning

KPO Planontwikkeling BV. 'Stiereveld' te Watergang Akoestische verkenning KPO Planontwikkeling BV 'Stiereveld' te Watergang Akoestische verkenning KPO Planontwikkeling BV 'Stiereveld' te Watergang Akoestische verkenning Datum 27 februari 2009 KPO002/Bxt/0002 Kenmerk Documentatiepagina

Nadere informatie

Ontwerp Besluit Hogere waarden Wet geluidhinder 7 bouwkavels Tiendzone te Papendrecht

Ontwerp Besluit Hogere waarden Wet geluidhinder 7 bouwkavels Tiendzone te Papendrecht 1 Ontwerp Besluit Hogere waarden Wet geluidhinder 7 bouwkavels Tiendzone te Papendrecht 1 Inleiding Voor een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling van 7 bouwkavels gelegen ten zuiden van de Zuidkil, Oostkil

Nadere informatie

1 GRENSWAARDEN WEGVERKEERSLAWAAI. Kobessen Milieu T.a.v. de heer J. Geerdink Postbus CA Arnhem

1 GRENSWAARDEN WEGVERKEERSLAWAAI. Kobessen Milieu T.a.v. de heer J. Geerdink Postbus CA Arnhem Adviseurs voor milieu, geluid, trillingen, brand en bouwfysica Alcedo bv Keizersweg 26 Postbus 140, 7450 AC Holten T: (0548) 63 64 20 F: (0548) 63 64 30 Kobessen Milieu T.a.v. de heer J. Geerdink Postbus

Nadere informatie

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK Bijlage 4 bij de toelichting RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK behorende bij het bestemmingsplan Glastuinbouwgebied Kleine Heitrak te Asten Gemeente: Asten April 2006 Croonen Adviseurs b.v. Projectgegevens:

Nadere informatie

Onderwerp Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Torenpad Oost te Boskoop Datum 28 juni 2013 Uitgevoerd door J.M.B. Boere Kenmerk 2013070621

Onderwerp Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Torenpad Oost te Boskoop Datum 28 juni 2013 Uitgevoerd door J.M.B. Boere Kenmerk 2013070621 Pagina 1 Onderwerp wegverkeerslawaai Torenpad Oost te Boskoop Datum 28 juni 2013 Uitgevoerd door J.M.B. Boere Kenmerk 2013070621 Inleiding In opdracht van het College van Burgemeester en Wethouders van

Nadere informatie

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK behorende bij het wijzigingsplan Duinweg, Drunen gemeente Heusden Kaarten: Bijlage: behorende bij de computeroutput computeroutput SRM II projectgegevens: RAO01-MLX00001-01A

Nadere informatie

Vianen. Helsdingse Achterweg 4. akoestisch onderzoek mw. ing. M. den Boer-Kolbeek. mw. ing. W. Sondorp.

Vianen. Helsdingse Achterweg 4. akoestisch onderzoek mw. ing. M. den Boer-Kolbeek. mw. ing. W. Sondorp. Vianen Helsdingse Achterweg 4 akoestisch onderzoek identificatie planstatus projectnummer: datum: 041505.15989.00 20-04-2012 opdrachtleider: mw. ing. M. den Boer-Kolbeek auteur(s): mw. ing. W. Sondorp

Nadere informatie

DELFT Noordoost, Delft AKOESTISCH ONDERZOEK

DELFT Noordoost, Delft AKOESTISCH ONDERZOEK DELFT Noordoost, Delft AKOESTISCH ONDERZOEK Delft Noordoost, Delft Akoestisch onderzoek identificatie planstatus projectnummer: datum: 050300.20160737 08-09-2016 projectleider: mw. ing. M.M. Seidel opdrachtgever:

Nadere informatie

Haarlem, nieuwbouw Schoteroog

Haarlem, nieuwbouw Schoteroog Haarlem, nieuwbouw Schoteroog 2e Update Geluidsonderzoek wegverkeer Opdrachtgever VOF 't Spaarne ir. A.F. Poot Auteur Movares Nederland B.V. Bert Paanakker Kenmerk RIK-BP-060032711\R20066B4BPA - Versie

Nadere informatie

Midden-Drenthe Beilen - Hijkerweg 19-21

Midden-Drenthe Beilen - Hijkerweg 19-21 Midden-Drenthe Beilen - Hijkerweg 19-21 AKOESTISCH ONDERZOEK Midden Drenthe Bestemmingsplan Beilen Hijkerweg 19 21 akoestisch onderzoek identificatie planstatus projectnummer: datum: 13 99 125/154 12

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING BOUWLOCATIE HOEK SINT CAMILLUSSTRAAT / HEINSBERGERWEG, ROERMOND RAPPORTNUMMER 20114142

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING BOUWLOCATIE HOEK SINT CAMILLUSSTRAAT / HEINSBERGERWEG, ROERMOND RAPPORTNUMMER 20114142 Bureau Geluid NL Sint Gerlach 47 6301 JA Houthem 043 458 41 65 www.bureaugeluid.nl AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING BOUWLOCATIE HOEK SINT CAMILLUSSTRAAT / HEINSBERGERWEG, ROERMOND RAPPORTNUMMER 20114142

Nadere informatie

1 2014/ Wet geluidhinder Besluit hogere waarden ligplaatsen woonschepen

1 2014/ Wet geluidhinder Besluit hogere waarden ligplaatsen woonschepen 1 2014/174062 Wet geluidhinder Besluit hogere waarden ligplaatsen woonschepen Besluit van het college van burgemeester en wethouders van Zaanstad voor het bestemmingsplan Wormerveer op grond van artikel

Nadere informatie

Projectbesluit Twee woningen Vrouwgelenweg De Volgerlanden, gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. Akoestisch onderzoek

Projectbesluit Twee woningen Vrouwgelenweg De Volgerlanden, gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. Akoestisch onderzoek Projectbesluit Twee woningen Vrouwgelenweg De Volgerlanden, gemeente Hendrik-Ido-Ambacht Akoestisch onderzoek KuiperCompagnons Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Architectuur, Landschap B.V. Atelier RO

Nadere informatie

Grenswaarden wegverkeerslawaai. 3BM Architectuur T.a.v. de heer E.B. van Luttikhuizen Wattstraat LV Zwijndrecht

Grenswaarden wegverkeerslawaai. 3BM Architectuur T.a.v. de heer E.B. van Luttikhuizen Wattstraat LV Zwijndrecht Adviseurs voor milieu, geluid, trillingen, brand en bouwfysica Alcedo bv Keizersweg 26 Postbus 140, 7450 AC Holten T: (0548) 63 64 20 F: (0548) 63 64 30 3BM Architectuur T.a.v. de heer E.B. van Luttikhuizen

Nadere informatie

Onderzoek akoestiek en luchtkwaliteit Bakershoeve

Onderzoek akoestiek en luchtkwaliteit Bakershoeve Onderzoek akoestiek en luchtkwaliteit Bakershoeve Gemeente Apeldoorn Postbus 9033 7300 ES Apeldoorn Contactpersoon: De heer J. Vermeij tel: 055-5801800 fax: 055-5801740 Apeldoorn, 27 oktober 2011 Uitvoerder:

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek (Standaard Rekenmethode I)

Akoestisch onderzoek (Standaard Rekenmethode I) Akoestisch onderzoek (Standaard Rekenmethode I) Locatie: Kollenburgweg 3 te Didam Gemeente: Montferland Projectnummer: P2000.01 Opdrachtgever: De heer G.J. Hageman Datum: 28 maart 2013 Status: Definitief

Nadere informatie

Burggraaf nr. 6 te Meerkerk

Burggraaf nr. 6 te Meerkerk Burggraaf nr. 6 te Meerkerk Burggraaf nr. 6 te Meerkerk WEGVERKEERSLAWAAI HERBEREKE NING O.B.V. EMISSIERREGISTER De heer A. v.d. Wal Gorinchemsestraat 59 4231 DJ Meerkerk Datum: 14 februari 2014 Rapportnummer:

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING HOOFDSTRAAT 57, SCHIMMERT RAPPORTNUMMER 20112079

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING HOOFDSTRAAT 57, SCHIMMERT RAPPORTNUMMER 20112079 Bureau Geluid NL Sint Gerlach 47 6301 JA Houthem 043 458 41 65 www.bureaugeluid.nl AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING HOOFDSTRAAT 57, SCHIMMERT RAPPORTNUMMER 20112079 rapportnummer: 20112079 datum: 6

Nadere informatie

memo Akoestisch onderzoek Het Elfrink 8, Diepenheim Datum: 25 november 2016

memo Akoestisch onderzoek Het Elfrink 8, Diepenheim Datum: 25 november 2016 memo Postbus 150. 3000 AD Rotterdam Tel: 010-201 85 55 E-mail: info@rho.nl Onderwerp: Akoestisch onderzoek Het Elfrink 8, Diepenheim Datum: 25 november 2016 Referte: Roel Meijs Toetsingskader Normstelling

Nadere informatie

Wet geluidhinder beschikking

Wet geluidhinder beschikking ZNSTD Wet geluidhinder beschikking Besluit van het college van burgemeester en wethouders van Zaanstad, gelet op artikel 110a van de Wet geluidhinder, beschouwende de noodzaak tot vaststelling van hogere

Nadere informatie

1. Inleiding pag. 3. 2. Grenswaarden pag. 4. 3. Geluidsberekeningen pag. 5. 4. Resultaten en toetsing pag. 7. 5. Samenvatting en conclusie pag.

1. Inleiding pag. 3. 2. Grenswaarden pag. 4. 3. Geluidsberekeningen pag. 5. 4. Resultaten en toetsing pag. 7. 5. Samenvatting en conclusie pag. INHOUD: 1. Inleiding pag. 3 2. Grenswaarden pag. 4 3. Geluidsberekeningen pag. 5 3.1 Uitgangspunten 3.2 Rekenmethode 4. Resultaten en toetsing pag. 7 4.1 Resultaten 4.2 Toetsing 5. Samenvatting en conclusie

Nadere informatie

1 Inleiding Uitgangspunten... 7 Ruimtelijke situatie... 7 Brongegevens wegverkeer Waarneemhoogten Plangebied...

1 Inleiding Uitgangspunten... 7 Ruimtelijke situatie... 7 Brongegevens wegverkeer Waarneemhoogten Plangebied... 7 Geluid 99051678 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Wettelijk kader... 5 2.1 2.1.1 Wettelijk kader wegverkeer... 5 Zoneplichtigheid... 5 2.1.2 2.1.3 Gehanteerde correcties... 5 Grenswaarden... 5 2.1.4

Nadere informatie

Bestemmingsplan Brabantpark, Teteringsedijk 97

Bestemmingsplan Brabantpark, Teteringsedijk 97 1 Besluit tot het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting (Wet geluidhinder) Teteringsedijk 97 te Breda Bestemmingsplan Brabantpark, Teteringsedijk 97 -----------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Hogere Waarden Wet geluidhinder ONTWERPBESCHIKKING

Hogere Waarden Wet geluidhinder ONTWERPBESCHIKKING Hogere Waarden Wet geluidhinder ONTWERPBESCHIKKING Datum besluit : GEGEVENS LOCATIE Naam locatie: : Bredeweg 14 te Waddinxveen Adres : Bredeweg 14 Postcode en plaats : 2742 KT Waddinxveen Ons kenmerk :

Nadere informatie

WONINGBOUW BUURTWEG, OEKEN. - akoestisch onderzoek - GEMEENTE BRUMMEN

WONINGBOUW BUURTWEG, OEKEN. - akoestisch onderzoek - GEMEENTE BRUMMEN WONINGBOUW BUURTWEG, OEKEN - akoestisch onderzoek - GEMEENTE BRUMMEN bmn-006 13 januari 2011 Woningbouw Buurtweg, Oeken - akoestisch onderzoek - Gemeente Brummen projectnummer: bmn-004 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

ONTWERPBESCHIKKING D.D. 26 NOVEMBER 2012 NR. 2012-014986 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESCHIKKING D.D. 26 NOVEMBER 2012 NR. 2012-014986 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESCHIKKING D.D. 26 NOVEMBER 2012 NR. 2012-014986 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Wet geluidhinder Aanleg weg en reconstructie van de kruisende wegen 1 INLEIDING De provincie Gelderland is

Nadere informatie

Eksterweg, IJsselstein

Eksterweg, IJsselstein Akoestisch onderzoek Eksterweg, IJsselstein Gemeente IJsselstein Datum: 05 april 2011 Projectnummer: 110118 INHOUD 1 Inleiding 1 1.1 Aanleiding 1 1.1 Doel van het onderzoek 1 2 Wet- en regelgeving 2 2.1

Nadere informatie

Ontwerpbesluit vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder voor de woningen aan de Vincent van Goghweg 52 te Zaandam

Ontwerpbesluit vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder voor de woningen aan de Vincent van Goghweg 52 te Zaandam Ontwerpbesluit vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder voor de woningen aan de Vincent van Goghweg 52 te Zaandam Beslissing van het college van burgemeester en wethouders van Zaanstad, gelet op artikel

Nadere informatie

TEYLINGEN Eikenhorstlaan 1-3 AKOESTISCH ONDERZOEK

TEYLINGEN Eikenhorstlaan 1-3 AKOESTISCH ONDERZOEK TEYLINGEN Eikenhorstlaan 1-3 AKOESTISCH ONDERZOEK Teylingen Eikenhorstlaan 1 3 akoestisch onderzoek identificatie planstatus projectnummer: datum: 131512.18303.00 23 07 2014 projectleider: drs. M.P. Kegler

Nadere informatie

Besluit vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder

Besluit vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder 2017 / 25711 Besluit vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder Besluit van het college van burgemeester en wethouders van Zaanstad, gelet op artikel 110a van de Wet geluidhinder, beschouwende de noodzaak

Nadere informatie

GEMEENTE LOON OP ZAND

GEMEENTE LOON OP ZAND 080-048 GEMEENTE LOON OP ZAND Bestemmingsplan Rechtvaart Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai juni 2009 INHOUD BLZ 1. INLEIDING...3 2. ZONES VAN WEGEN...4 3. WERKWIJZE...5 4. VERKEERS- EN RUIMTELIJKE

Nadere informatie

BESLUIT VASTSTELLING HOGERE GRENSWAARDEN bestemmingsplan Havenkwartier, 2e partiële herziening

BESLUIT VASTSTELLING HOGERE GRENSWAARDEN bestemmingsplan Havenkwartier, 2e partiële herziening ~~gemeente Deventer BESLUIT VASTSTELLING HOGERE GRENSWAARDEN bestemmingsplan Havenkwartier, 2e partiële herziening Nr.232985 Deventer, d.d. 10 februari 2016 Burgemeester en wethouders van Deventer, Gezien

Nadere informatie