OUDERENZORG KAN BETER! HOME INSTEAD THUISSERVICE LAAT ZIEN HOE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OUDERENZORG KAN BETER! HOME INSTEAD THUISSERVICE LAAT ZIEN HOE"

Transcriptie

1 OUDERENZORG KAN BETER! HOME INSTEAD THUISSERVICE LAAT ZIEN HOE Ouderenzorg moet beter! Dat is de politieke conclusie op basis van het IGZ rapport dat de staatssecretaris medio juni 2014 naar de Kamer stuurde. Uit het rapport blijkt dat het zorgpersoneel wel gemotiveerd is maar te weinig tijd heeft om iemand echt persoonlijke aandacht te geven. Ouderen worden nog vaak beperkt in hun vrijheid, zorgplannen zijn niet op orde en in meer dan de helft van de 400 zorgorganisaties die de IGZ bezocht, bleken kennis en vaardigheden van de medewerkers niet te passen bij de zorg die ouderen nodig hebben. Verontrustend nieuws, vooral in het licht van de op handen zijnde hervorming langdurige zorg. Politici roepen dat de ouderenzorg beter MOET. Dat is makkelijk gezegd, maar KAN het ook? Kan de zorg en ondersteuning aan ouderen beter? EEN BEWEZEN INNOVATIEF CARE MODEL Ja, het kan beter en Home Instead bewijst dit dagelijks vanuit meer dan lokale franchise ondernemingen bij meer dan senioren wereldwijd. Zij is daarmee wereldwijd de grootste aanbieder van niet-medische thuiszorg. In Nederland is Home Instead sinds 2012 actief en biedt vanuit 5 franchiseondernemingen ondersteuning aan senioren. Home Instead heeft de ambitie om over vijf jaar een landelijk dekkend netwerk van circa 50 lokale franchiseondernemers te hebben gerealiseerd. De wijze waarop Home Instead de dienstverlening organiseert sluit bijzonder goed aan bij de plannen met betrekking tot de langdurige zorg van het huidige kabinet. In die zin is de roep van politici dat het beter moet dichterbij dan menigeen vermoedt. Maar dan wel met een duidelijke visie en een consequente vertaalslag naar de organisatie van de zorg en dienstverlening. Hieronder de hiervoor noodzakelijke uitgangspunten. ONZE VISIE Het gaat niet om zorg of om dienstverlening, het gaat om u! De bevinding uit het rapport van de inspectie zorgpersoneel heeft onvoldoende tijd om persoonlijke aandacht te geven genereerde betrekkelijk weinig aandacht. De berichtgeving ging al snel over de geëigende thema s zoals de weinig daadkrachtige bestuurders, gebrek aan zorgplannen, teveel vrijheidsbeperking etc. Uiteraard belangrijke thema s, maar moet het niet juist over persoonlijke aandacht gaan? Is persoonlijke aandacht niet de kern of sterker nog, de ziel van de dienstverlening? Wanneer wij vinden dat ouderen meer eigen regie moeten voeren en dat zij zelfredzamer kunnen zijn dan is het een conditio sine qua non dat ouderen op individuele en persoonlijke wijze tegemoet worden getreden, ook in situaties waarin zij hulpbehoevend en dus afhankelijk zijn van zorgprofessionals. Om te kunnen sturen op de behoeften van ouderen is een persoonlijke relatie en contact voorwaardelijk. Home Instead gaat daarin nog een stap verder. De persoonlijke relatie tussen medewerker en senior is het hart van de dienstverlening. Pas dan wordt nabijheid en zelfs een vriendschappelijke relatie een natuurlijk gegeven in een veelal langdurige relatie waardoor de beste ondersteuning mogelijk wordt. Home Instead biedt dan ook niet zozeer diensten als wel een ervaring van 1

2 vertrouwen, medemenselijkheid en geluk. Gezien de kwetsbaarheid en sociale isolement van veel senioren een geweldige meerwaarde. Door het persoonlijke karakter geldt dat ook voor onze medewerkers. Wij geloven in de kracht en zelfbepaling van senioren. Door nieuwe kennis en ander gedrag hebben we in de afgelopen eeuw ongeveer 30 jaar aan levenstijd gewonnen. Tegelijk wordt de kwaliteit, vooral in de laatste fase van het leven bedreigd, onder andere door de toename van chronische ziektes zoals dementie, kanker, hartfalen etc. Ook sociaal zijn er bedreigingen voor senioren. In Nederland zijn ruim een miljoen mensen eenzaam, waarvan extreem eenzaam. Toch voelen de meeste senioren zich jonger dan dat ze feitelijke zijn, leiden een betekenisvol leven en geven zin aan hun bestaan. Ondanks de ongemakken van het ouder worden geven de meeste senioren aan zich lichamelijk en geestelijk gezond en vitaal te voelen. In vergelijking met andere leeftijdsgroepen zijn ouderen zelfs het meest gelukkig. Het is onze ervaring dat senioren zich liever identificeren met dergelijke positieve bevindingen dan met het beeld van een hulpeloze en vereenzaamde oudere. Ook wanneer het leven moeilijker wordt, bijvoorbeeld tijdens de laatste 10 levensjaren als gevolg van functieverlies. Door aan te sluiten bij de kracht en mogelijkheden van senioren zijn zij ook prima in staat om verantwoordelijkheid voor hun eigen leven te nemen en meer regie te voeren. Het bieden van goede informatie, het toerusten door training en advies én het inzetten van middelen zoals het PGB of eigen vermogen creëert power en sturingsmacht voor senioren. Wie uiteindelijk ondersteuning en zorg nodig heeft, krijgt die zoveel mogelijk dichtbij, in de eigen leefomgeving. Het is deze combinatie van aandacht en ondersteuning waarmee Home Instead bijdraagt aan het behoud van onafhankelijkheid van een doelgroep die nog heel lang mee wil en kan. Changing the Face of Ageing oftewel een andere kijk op ouder worden is één van de ambities van Home Instead wereldwijd. Op politiek en beleidsmatig niveau wordt deze ambitie onder andere behartigd door Paul Hogan, oprichter en voorzitter van Home Instead Senior Care en tevens Vice Chairman van de Global Agenda Council on Ageing van het World Economic Forum (zie o.a. zijn inspirerende bijdrage Changing the Face of Ageing 1 ). Wij bieden de ondersteuning dichtbij. Dichtbij is voor Home Instead vooral liever thuis zijn. Thuis staat voor meer dan alleen de woning. Thuis is vooral een gevoel van op je eigen plek zijn, een eigen veilige haven en bovenal een plek waar herinneringen, gewoontes, geuren, omgangsvormen, rituelen en contacten in de muren en ruimtes zelf zitten. Home is where we belong, en dat is in een laatste levensfase van nog groter belang. Ook uit onderzoek blijkt dat een ruime meerderheid van de senioren (ongeveer 80%) zo lang mogelijk thuis wil blijven wonen, ook wanneer de behoefte aan zorg toeneemt. Ouderen willen het liefst in hun oude vertrouwde omgeving blijven wonen, graag dichtbij voorzieningen en hun sociale contacten. Het nieuwe beleid rond langdurige zorg is op deze wensen en behoeften afgestemd: wie ondersteuning en zorg nodig heeft, krijgt die zoveel mogelijk dichtbij, in de eigen leefomgeving. Tot zover niets aan de hand maar doordat een aanzienlijk deel van de langdurige zorg in de zorgverzekeringswet (Zvw ) 1 2

3 wordt onder gebracht, keert de staatssecretaris zich tegen de eigen uitgangspunten. De wijkverpleegkundige krijgt in de hervorming Langdurige Zorg een centrale rol waarmee naar onze mening wordt uitgesproken dat er onvoldoende vertrouwen is dat de burger zelf elementaire levensactiviteiten in samenspraak met de lokale overheid kan regelen. Voor alledaagse vraagstukken die bij het ouder worden horen zoals persoonlijke verzorging (wassen, aankleden, toiletgang etc.) wordt voor een medisch verpleegkundige (professionele) oplossingsrichting gekozen. Dat is niet dichtbij, dat is ook geen stimulering van eigen regie noch van bevorderen zelfredzaamheid, dat is nodeloos professionaliseren van persoonlijke zaken die burgers in samenspraak met de eigen familie en de lokale overheid zouden moeten kunnen regelen. De overheid gaat er daarnaast van uit dat professionals ook voor een groot deel vervangen kunnen worden door mantelzorgers en vrijwilligers. Vanuit het veld, maar ook vanuit opinie leiders, wordt hieraan sterk getwijfeld. Mantelzorgers zijn al overbelast, ouderen willen op het gebied van zorg helemaal niet afhankelijk worden van hun kinderen (als ze er al zijn) en vrijwilligers kunnen kwantitatief en kwalitatief onvoldoende continuïteit bieden. Home Instead biedt een derde optie waar in de discussie onvoldoende aandacht aan wordt gegeven. Ook in het in april van dit jaar verschenen overzichtsrapport van NIVEL, Ouderen hebben de toekomst komt een dergelijke oplossingsrichting niet aan bod. Home Instead bewijst met haar dienstverlening dat oplossingen thuis mogelijk zijn, ook daar waar sprake is van meer complexe begeleidings- en zorgvragen zoals bij dementie. Het gaat hierbij dus niet om de keuze professioneel óf mantelzorg/vrijwilligers zoals de overheid suggereert, maar om een tussenvariant. Home Instead biedt een best of both worlds oplossing tussen professionele zorg enerzijds en mantelzorg/vrijwilligers anderzijds. De dienstverlening van Home Instead is dichtbij omdat persoonlijke aandacht een kwaliteitskenmerk is. Het gaat om een persoonlijke samenwerkingsrelatie zoals je met dierbaren (familie / vrienden) opbouwt. Anderzijds is het ook professioneel: onze CAREGivers zijn specifiek geselecteerd en geschoold om de dienstverlening ook in moeilijke en complexe situaties te kunnen bieden, er is een professioneel supportteam en de kwaliteit van de dienstverlening wordt doorlopend getoetst. Kortom, er is sprake van ondersteuning die zowel voldoet aan professionele eisen als aan persoonlijk contact zoals binnen familiaire en vriendenkring gangbaar is. Professionele ondersteuning Mantelzorg / vrijwilligers Home Instead Het gaat om Wonen, Welzijn, Zorg, en specifiek in die volgorde. In de praktijk van elke dag draagt Home Instead een positieve waardering uit op ouder worden door aan te sluiten bij de behoefte van senioren om zo lang mogelijk, zelfstandig, gezond en onafhankelijk in de vertrouwde thuisomgeving te kunnen blijven wonen en leven. Het accent ligt hierbij op het bevorderen van welzijn en het verhogen van de kwaliteit van leven. Hierin is Home Instead niet uniek. Onze missie reikt echter verder. Niet alleen bieden wij senioren een hoge kwaliteit van dienstverlening, wij voegen vooral waarde toe aan het leven van hen, van hun partners en hun kinderen. Dat doen we bijvoorbeeld met ons Alzheimer CARE 3

4 programma. CARE heeft hier een dubbele betekenis: enerzijds in de zin van zorg, toewijding en liefdevolle bejegening, anderzijds in de zin van Changing Ageing through Research and Education. Het Alzheimer programma is door Home Instead ontwikkeld en wordt inmiddels wereldwijd kosteloos beschikbaar gesteld aan familieleden die voor hun dementerende partner, vader of moeder zorgen. Hierdoor zijn mantelzorgers beter in staat hun familielid liefdevol en respectvol te bejegenen en die activiteiten te ontplooien waardoor de dementerende senior veilig en verzorgd thuis kan blijven wonen. Hoewel het wonen, welzijn, zorg principe in de ouderenzorg bijna overal wordt gehuldigd, wordt het bijna nergens structureel uitgevoerd. We hebben in Nederland de mond vol van een integrale benadering, zorg op maat, persoonlijke aandacht etc. Maar in werkelijkheid kijken en handelen professionals, beleidsmakers en bestuurders bijna altijd met een zorg-bril op. Dat komt mede vanwege een hulpbehoevende visie op ouder worden en omdat we structureel te laat zijn met het aanbieden van services, diensten en zorg. Er wordt gewacht tot het te laat is en pas dan zoeken we naar oplossingen. Niet voor niets doet de Raad voor de Volksgezondheid & Zorg in het rapport Redzaam ouder (RVZ 2012) de aanbeveling dat voorzorg dringend gewenst is. Om verschraalde ouderenzorg te voorkomen zouden burgers voorzorgsmaatregelen moeten treffen, zouden zorgverleners dienstverlening aan huis moeten bieden en zouden burgers meer privaat moeten investeren en hun netwerk moeten inzetten voor de oude dag. Dit kan alleen bereikt worden door een fundamenteel andere positionering: Model traditionele zorg = vanuit medische optiek Ouderenzorg in Nederland wordt altijd benaderd vanuit een zorginvalshoek, ook het veel geprezen Buurtzorg concept. Zo goed als mogelijk wordt tijdens het zorgproces aandacht geboden aan welzijn en wonen maar hiermee wordt niet voldaan aan de wensen en behoeften van kwetsbare senioren, aan kwaliteitseisen en aan de alom uitgesproken wens om de kosten te beperken. De roep van de overheid om met de inzet van mantelzorgers en vrijwilligers het tij te keren en door te wijzen op de eigen verantwoordelijkheid van burgers is een wel erg armzalige uiting van de eigen onmacht hier nader inhoud aan te geven. De uitvoering Model Home Instead = vanuit eigen kracht Home Instead vertaalt bovenstaande visie als volgt naar de inrichting van haar dienstverlening: Wij bieden op laagdrempelige wijze gerichte informatie, voorlichting en eventueel training in en over relevante kwesties met betrekking tot ouder worden. 4

5 Ouder worden betekent onder andere dat zich lichamelijke, psychische en sociale veranderingen voltrekken. Welke zijn dat en hoe kan men zich daarop voorbereiden? Home Instead biedt hierover informatie en voorlichtingsbijeenkomsten met daarin aandacht voor het normale verouderingsproces en voor het verouderingsproces gecombineerd met chronische ziekten. Aandacht voor gezond ouder worden betekent aandacht voor activiteiten en zintuigelijke prikkeling, voor bewegen, conditie, kracht en evenwicht (valpreventie), voor contact en een positieve sociale omgeving, voor gezonde voeding en voor intellectuele en spirituele uitdaging. Een ander voorbeeld betreft Alzheimer CARE, een informatief trainingsprogramma voor mantelzorgers dat wereldwijd door Home Instead wordt aangeboden. Het boek Mantelzorg, vertrouwen in eigen kunnen wordt hierbij tegen kostprijs aan mantelzorgers beschikbaar gesteld. Ga de dialoog aan met senioren, vraag naar hun wensen en behoeften. Naast aandacht voor deze zaken tijdens informatiebijeenkomsten en tijdens individuele gesprekken over de invulling van de dienstverlening bevordert Home Instead het gesprek over de consequenties van het ouder tussen senioren onderling en tussen senior en kinderen. Home Instead ondersteunt deze dialoog met de handleiding de regel, een handzaam hulpmiddel bij gesprekken tussen senioren en kinderen over de gevolgen van het ouder worden en de wijze waarop men zich hierop kan voorbereiden. Een ander voorbeeld betreft een handleiding bij het voeren van een gesprek over het naderend levenseinde. Ook hier staat de vraag centraal hoe bereid ik me voor en hoe kan ik als partner of kind ondersteuning bieden. Creëer veelzijdigheid / benader mensen vanuit verschillende dimensies. Ouderen voelen zich doorgaans goed, ondanks een aantal fysieke beperkingen zoals minder bewegingsmogelijkheden, toename of verlies van gewicht, mindere conditie, visuele- en gehoorproblemen. Hoewel dergelijke problemen van belang zijn, betreft welzijn en kwaliteit van leven meer dan alleen fysieke aspecten. Onafhankelijkheid, plezier, rust en ontspanning, geestelijk gezond zijn worden ook direct met welbevinden geassocieerd. Home Instead biedt zelf en via haar netwerk een portfolio van diensten waarbij aangesloten wordt bij behoeften op verschillende dimensies: lichamelijk, voeding, emotioneel, sociaal, intellectueel, spiritueel, samen wonen/leven, omgeving. De sleutel tot deze dimensies is persoonlijke aandacht. Een betrokken medewerker die aandacht heeft voor het persoonlijke levensverhaal van de senior, voor de noden en vragen waarmee iemand kampt en bovenal in staat is een langdurig contact aan te gaan. Wie betaalt, die bepaalt. Home Instead rekent direct met de klant af en de klant bepaalt wie, hoe en wanneer de ondersteuning wordt geboden. Daarmee ligt het meest bepalende sturingselement, namelijk geld, bij de burger zelf. Het is niet aan ons te bepalen of de middelen vanuit een PGB of vanuit particuliere bron komen. Wij zien echter wel dat wanneer senioren serieus worden genomen en goede informatie wordt geboden, het PGB een fantastisch sturings- en regiemiddel is. Dagelijks maken wij echter ook mee dat professionals op oneigenlijke gronden en vaak vanuit kennisgebrek senioren onjuist informeren of demotiveren om de stap naar een PGB te zetten. Ook de overheid communiceert vooral in de sfeer van het opwerpen van drempels en 5

6 waarschuwen tegen misbruik. In het licht van het bevorderen van eigen regie en zelfredzaamheid een onbegrijpelijk standpunt, zeker gezien de hoeveelheid geld die in reguliere zorg door inefficiëntie over de balk wordt gegooid en waar nauwelijks ruchtbaarheid aan wordt gegeven. Home Instead voegt waarde toe aan het leven van senioren en mantelzorgers. Dat doen we bijvoorbeeld heel concreet met ons eerder genoemde Alzheimer s CARE programma. Maar ook door in praktische zin zaken uit handen van partner en kinderen te nemen zodat zij tijd en energie overhouden voor hun eigen leven of om andere dingen met hun vader, moeder of partner te doen. Wij zijn er in plaats van dat we taakgerichte activiteit leveren. En we zijn er niet alleen voor de senior, we zijn er indien gewenst ook voor direct betrokken familieleden. Samen met hen zoeken we naar de best mogelijke oplossingen, altijd vanuit hun perspectief, passend in hun leven met behoud van eigen regie. De partner, kinderen en overige familieleden zijn onze partners. Wij ondersteunen senioren thuis bij het leven van alledag. Vaak zijn partners en /of kinderen direct betrokken. Sterker, zij bieden het overgrote deel van de hulp en ondersteuning. Home Instead ondersteunt, vult aan en neemt soms over van bijvoorbeeld een dochter als zij dat wenst. Zodat zij ook weer dochter kan zijn, zonder de last van al het regelwerk of van dagelijkse- ondersteuning. Op deze wijze kunnen kinderen en partners de ondersteuning van de senior langer en met meer kwaliteit vol houden. Samenwerken. Lokale franchisenemers organiseren de dienstverlening dichtbij de senioren die een ondersteuningsvraag hebben. Eén of enkele CAREGivers bieden de dienstverlening en worden ondersteund door het supportteam (planning, deskundigheidsbevordering, kwaliteitsbewaking etc.). Het uitgangspunt is een klantgericht team, in iedere unieke situatie een unieke samenstelling. Bij complexe en/of medische zorgvragen ligt de coördinatie bij specifieke professionals zoals de wijkverpleging. In andere situaties (zo n 80 %) stelt het supportteam met klant en mantelzorger volgens het stepped care model een persoonlijk team samen: afgestemd op de eigen behoeften, niet meer en zwaarder dan noodzakelijk en uitgaande van het wonen welzijn zorg concept. Dit team kan multidisciplinair zijn: mantelzorg, vrijwilligers, zorgverleners, medewerkers welzijn etc. Maar bovenaan staat het uitgangspunt dat de klant beslist over; tijdstip en duur van de dienstverlening, de persoon die uitvoert en de voorwaarden waaronder. Het bedrijfsmodel Home Instead werkt volgens het model van een franchiseorganisatie waarbinnen de franchisenemers per land zijn georganiseerd onder aansturing van een masterfranchise. Wereldwijd zijn in 18 landen inmiddels meer dan 1000 zelfstandige zorgondernemers actief binnen het concept. 6

7 De keuze voor het franchisemodel is in het bijzonder ingegeven doordat hiermee de optimale combinatie gemaakt kan worden tussen lokaal ondernemerschap met behulp van wereldwijde ervaring en nationale ondersteuning. Niks geen hiërarchische, logge organisaties met verschillende managementlagen die doorgaans alleen maar geld kosten en niets toevoegen. Gewoon lokale zorgondernemers die betrokken zijn bij de lokale samenleving en een direct belang bij tevreden klanten. Binnen elke franchise staat de primaire dienstverlening centraal ondersteund door een backoffice. De CAREGivers van Home Instead worden toegerust om zich geheel aan de kerntaak te kunnen wijten. Dus geen zelfsturende teams waarbij naast primaire zorgtaken veel tijd en energie in de organisatie wordt gestoken, met als gevolg weglekken van tijd en dus geld, inefficiëntie en op den duur samenwerkingsproblemen en motivatieverlies. DIT IS HOME INSTEAD THUISSERVICE! HIT/Heemstede,

Informatiemap. Zorgbeleving De Blauwe Vlinder

Informatiemap. Zorgbeleving De Blauwe Vlinder Informatiemap Zorgbeleving De Blauwe Vlinder Even voorstellen In onze zorgbeleving spelen persoonlijke aandacht en betrokkenheid voor de zorgnemer een grote rol. Madhu & Patrick Brunner, initiatiefnemers

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel.

Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel. Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel. Datum: Partijen: ActiZ, organisatie van zorgondernemers Zorgverzekeraars Nederland (ZN) De

Nadere informatie

MANTELZORG BELEID 2015. Door S. Veenendaal THUISZORG COMFORT

MANTELZORG BELEID 2015. Door S. Veenendaal THUISZORG COMFORT MANTELZORG BELEID 2015 Door S. Veenendaal THUISZORG COMFORT Inhoud Wat is mantelzorg... 2 Visie op Mantelzorg... 2 De kwetsbaarheid van de mantelzorger... 2 Methode en werkwijze... 4 Mantelzorg ondersteuning

Nadere informatie

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 29689 Herziening Zorgstelsel 25424 Geestelijke gezondheidszorg Nr. 599 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

1. Zeggenschap: ouderen hebben zeggenschap in alle beslissingen die hen aangaan

1. Zeggenschap: ouderen hebben zeggenschap in alle beslissingen die hen aangaan 1. Zeggenschap: ouderen hebben zeggenschap in alle beslissingen die hen aangaan OUDEREN De oudere heeft zeggenschap in alle beslissingen die hem aangaan. De oudere blijft het leven leiden naar eigen voorkeuren

Nadere informatie

Leven zoals thuis, in de straat en in de wijk

Leven zoals thuis, in de straat en in de wijk Ons visiedocument? www.wilgaerden.nl Leven zoals thuis, in de straat en in de wijk Bij Wilgaerden draait alles om het welzijn van ouderen met een zorgbehoefte of zorgvraag die samenhangt met het ouder

Nadere informatie

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Meer dan 15.000 mensen zijn vrijwilliger bij een Waarom dit manifest? organisatie voor Vrijwillige Thuishulp,

Nadere informatie

Wmo 2015 op hoofdlijnen. Michiel Geschiere (VWS)

Wmo 2015 op hoofdlijnen. Michiel Geschiere (VWS) Wmo 2015 op hoofdlijnen Michiel Geschiere (VWS) Doelstelling hervorming langdurige zorg Verbeteren kwaliteit Versterken zelf- en samenredzaamheid Vergroten financiële houdbaarheid 2 Wettelijke opdracht

Nadere informatie

Toetsingskader Toezicht op netwerken in de zorg thuis

Toetsingskader Toezicht op netwerken in de zorg thuis Toetsingskader Toezicht op netwerken in de zorg thuis Inleiding De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) hanteert dit kader voor toetsing van netwerken van professionals die zorg bieden aan kwetsbare

Nadere informatie

Projectplan Ouderen en Levensvragen / Zingeving Cuijk.

Projectplan Ouderen en Levensvragen / Zingeving Cuijk. Projectplan Ouderen en Levensvragen / Zingeving Cuijk. Levens- / en zingevingvragen zijn op de achtergrond geraakt in onze samenleving, soms ook in het welzijnswerk. Toch zijn kwetsbaarheid en eenzaamheid

Nadere informatie

Gemeente Midden-Delfland

Gemeente Midden-Delfland r Gemeente Midden-Delfland 2013-25758 (BIJLAGE) Memo Concept wettekst nieuwe Wmo Deze informatiebrief gaat in op de hervorming van de langdurige zorg in Nederland en specifiek de concept wettekst van de

Nadere informatie

Toekomstbestendige ouderenzorg is afhankelijk van goede kwaliteit van verpleging en verzorging

Toekomstbestendige ouderenzorg is afhankelijk van goede kwaliteit van verpleging en verzorging Toekomstbestendige ouderenzorg is afhankelijk van goede kwaliteit van verpleging en verzorging Prof. dr. Jan Hamers Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing Agenda voor de zorg (gezamenlijke

Nadere informatie

We lichten de onderwerpen uit de kwaliteitsagenda hieronder verder toe.

We lichten de onderwerpen uit de kwaliteitsagenda hieronder verder toe. Kwaliteitsagenda Zorg Thuis 2016 Mensen met een kwetsbare gezondheid blijven langer zelfstandig thuis wonen. Dat kan alleen als zorg thuis goed geregeld is. Mensen hebben recht op maatwerk van goede kwaliteit

Nadere informatie

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Inleiding Zorg Groep Beek (ZGB) is al vele jaren een heel goed alternatief voor cliënt gerichte thuiszorg en wijkverpleging in de Westelijke Mijnstreek.

Nadere informatie

PrivaZorg. PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk!

PrivaZorg. PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk! PrivaZorg PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk! 1 Welkom bij PrivaZorg! PrivaZorg is een thuiszorgorganisatie, die werkt met gemotiveerde, zelfstandige zorgverleners. Thuiszorg is zorg bij mensen

Nadere informatie

pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM-leden Enquête Mantelzorg en dementie

pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM-leden Enquête Mantelzorg en dementie pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM-leden Enquête Mantelzorg en dementie In juni 2013 heeft PGGM haar leden gevraagd naar hun ervaringen met mantelzorg en dementie. Hiervoor hebben PGGM

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013 Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen 8 mei 2013 Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord Eind april presenteerde staatssecretaris Van Rijn zijn plannen voor hervorming van de langdurige zorg. Daarbij

Nadere informatie

AxionContinu heeft ten aanzien van het mantelzorgbeleid de volgende uitgangspunten geformuleerd:

AxionContinu heeft ten aanzien van het mantelzorgbeleid de volgende uitgangspunten geformuleerd: Mantelzorgbeleid 1. Wat is mantelzorg Mantelzorg is een overkoepelend begrip voor veel vormen van meer dan gebruikelijke zorg, die partners, ouders, kinderen, familieleden, vrienden en buren elkaar verlenen.

Nadere informatie

Mijn naam is Popko Hooiveld. Ik werk als leidinggevende bij de Stichting Welzijn en Dienstverlening.

Mijn naam is Popko Hooiveld. Ik werk als leidinggevende bij de Stichting Welzijn en Dienstverlening. Ouderenzorg - zorgen voor later? Beste mensen, Mijn naam is Popko Hooiveld. Ik werk als leidinggevende bij de Stichting Welzijn en Dienstverlening. Heel kort iets over de stichting. De Stichting Welzijn

Nadere informatie

Wijkverpleging. Zorg bij u thuis

Wijkverpleging. Zorg bij u thuis Wijkverpleging Zorg bij u thuis 2 Oost west, thuis best Thuis wonen is natuurlijk het aller fijnst. Fijn in uw eigen vertrouwde omgeving. Met vertrouwde mensen om u heen. Carintreggeland Wijkverpleging

Nadere informatie

PrivaZorg thuiszorg persoonlijk en klantgericht!

PrivaZorg thuiszorg persoonlijk en klantgericht! PrivaZorg thuiszorg persoonlijk en klantgericht! Welkom bij PrivaZorg! PrivaZorg is een thuiszorgorganisatie die werkt met gemotiveerde, zelfstandige zorgverleners. Thuiszorg is het bieden van zorg, ondersteuning

Nadere informatie

AANSTUREN OP BETERE SAMENWERKING TUSSEN PROFESSIONALS EN MANTELZORGERS

AANSTUREN OP BETERE SAMENWERKING TUSSEN PROFESSIONALS EN MANTELZORGERS AANSTUREN OP BETERE SAMENWERKING TUSSEN PROFESSIONALS EN MANTELZORGERS Informatie voor managers en beleidsmedewerkers van thuiszorgorganisaties ZORGNETWERK VAN EEN KWETSBARE OUDERE Team van verpleegkundigen

Nadere informatie

Sint Annaklooster, de beste zorg bij u in de wijk

Sint Annaklooster, de beste zorg bij u in de wijk Sint Annaklooster, de beste zorg bij u in de wijk Even voorstellen Sint Annaklooster is een brede zorginstelling in de regio Eindhoven en Helmond. Met een op maat gesneden aanbod van zorg- en dienstverlening

Nadere informatie

Pleyade Thuiszorg Verpleging & Verzorging

Pleyade Thuiszorg Verpleging & Verzorging Pleyade Thuiszorg Verpleging & Verzorging www.pleyade.nl Zorg op maat Pleyade biedt professionele zorg aan ouderen in Arnhem, Elst en De Liemers. Wij zijn betrokken, respectvol en hebben oprechte aandacht

Nadere informatie

Dag van de Dementiezorg 2016 Palliatieve zorg bij dementie

Dag van de Dementiezorg 2016 Palliatieve zorg bij dementie Dag van de Dementiezorg 2016 Palliatieve zorg bij dementie Workshop Paul Vogelaar, verpleegkundig expert palliatieve zorg en pijn Lux Nova, palliatieve zorg & training 2 Work-shoppen 3 Dementie Combinatie

Nadere informatie

V&VN standpunt. Samenwerken met informele zorg

V&VN standpunt. Samenwerken met informele zorg V&VN standpunt Samenwerken met informele zorg Inhoudsopgave 1 Informele zorg voegt waarde toe aan het leven 3 2 De rol van professionals is cliënt en systeem te ondersteunen in het zich samen redden 3

Nadere informatie

Thuiszorg. Leven op uw manier

Thuiszorg. Leven op uw manier Thuiszorg Leven op uw manier De thuiszorg van Omring past bij u U woont zelfstandig en u heeft behoefte aan ondersteuning. Samen met u zoeken we graag naar ondersteuning die aansluit bij uw wensen. Wij

Nadere informatie

4-sporen-aanpak. Wijkverpleging. Verstand van Zorg

4-sporen-aanpak. Wijkverpleging. Verstand van Zorg 4-sporen-aanpak Wijkverpleging Verstand van Zorg Positionering, rolontwikkeling én instroom Vraagstukken wijkverpleging De komende jaren verandert de zorg ingrijpend, waardoor zorgorganisaties voor complexe

Nadere informatie

HOE U DE SAMENWERKING MET THUISZORGMEDEWERKERS VERBETERT

HOE U DE SAMENWERKING MET THUISZORGMEDEWERKERS VERBETERT HOE U DE SAMENWERKING MET THUISZORGMEDEWERKERS VERBETERT Tips voor mantelzorgers die voor thuiswonende ouderen zorgen ZORGNETWERK VAN EEN KWETSBARE OUDERE Team van verpleegkundigen en verzorgenden Partner

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz)

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) & De Friesland Zorgverzekeraar Toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Niet-toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Inhoud Presentatie Hervormingen Langdurige

Nadere informatie

Thuiszorg in Amsterdam

Thuiszorg in Amsterdam Thuiszorg in Amsterdam Wat is thuiszorg? Er zijn verschillende vormen van thuiszorg. Bijvoorbeeld verpleegkundige handelingen zoals het toedienen van medicijnen of zuurstof, het aanbrengen van een infuus

Nadere informatie

Volhoudtijd van mantelzorgers van naasten met dementie Henk Kraijo hj.kraijo@planet.nl

Volhoudtijd van mantelzorgers van naasten met dementie Henk Kraijo hj.kraijo@planet.nl Volhoudtijd van mantelzorgers van naasten met dementie Henk Kraijo hj.kraijo@planet.nl Proefschrift Volhoudtijd (FLZ 30-09-2015) 1 Proefschrift Volhoudtijd (FLZ 30-09-2015) 2 Doelstelling, concept en instrument

Nadere informatie

Rapportage Enquête Mantelzorgondersteuning 2012

Rapportage Enquête Mantelzorgondersteuning 2012 Rapportage Enquête Mantelzorgondersteuning 2012 November 2012 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Inleiding... 4 Onderzoeksopzet... 4 Doel... 4 Aanpak... 4 Blok I: Algemene gegevens... 5 Figuur 1: Leeftijd...

Nadere informatie

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn.

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn. Bijlage 1 meerjarenbeleidsplan Missie, visie en kernwaarden SGL In dit document vindt u de hernieuwde Missie, Visie en kernwaarden. In de Missie is beschreven wat SGL uit wil dragen naar buiten. Daarbij

Nadere informatie

Thuiszorg die bij ú past

Thuiszorg die bij ú past Thuiszorg die bij ú past www.evitazorg.nl Evita, thuiszorg die bij ú past Evita Zorg is een organisatie die professionele zorg en ondersteuning aan huis biedt. Volgens onze visie vraagt thuiszorg altijd

Nadere informatie

Het project in fasen. Waarom dit project? Gebiedsgerichte Zorg. Resultaten fase 1 en 2. Dit Zorgbelang Fryslân project wil:

Het project in fasen. Waarom dit project? Gebiedsgerichte Zorg. Resultaten fase 1 en 2. Dit Zorgbelang Fryslân project wil: Waarom dit project? Dit Zorgbelang Fryslân project wil: Gebiedsgerichte Zorg Klaas de Jong & Trees Flapper Burgers meelaten denken in een pracht gebied met veel veranderingen (krimp, belangen e.d.) Hun

Nadere informatie

Ouderen ondersteunen bij zelfredzaamheid

Ouderen ondersteunen bij zelfredzaamheid Ouderen ondersteunen bij zelfredzaamheid Sandra Zwakhalen 6 november 2015 Department of Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing Andere kijk op gezondheid Gezondheid als 'een toestand

Nadere informatie

november 2014 Informatiekaart Cliëntondersteuning ouderen TransitieBureau Wmo

november 2014 Informatiekaart Cliëntondersteuning ouderen TransitieBureau Wmo november 2014 Informatiekaart Cliëntondersteuning ouderen TransitieBureau Wmo Waarom deze informatiekaart? Het bieden van cliëntondersteuning aan oudere inwoners is niet nieuw voor gemeenten. Zowel professionals

Nadere informatie

SOC bijeenkomst, 26 november 2014

SOC bijeenkomst, 26 november 2014 1 Stijlvol Ouder Jeannette Dijkman Anders kijken naar ouder worden Onderzoek, marketing, communicatie, seniorenmakelaar Inhoud: Algemene trends en toekomstperspectief Demografische ontwikkelingen De nieuwe

Nadere informatie

Nieuws in 2013: Eerste (O)ma-vrijwilligers in. gezet: ervaren vrouwen als maatje voor jonge. moeders met een verstandelijke beperking / 10

Nieuws in 2013: Eerste (O)ma-vrijwilligers in. gezet: ervaren vrouwen als maatje voor jonge. moeders met een verstandelijke beperking / 10 Nieuws in 2013: Eerste (O)ma-vrijwilligers in gezet: ervaren vrouwen als maatje voor jonge moeders met een verstandelijke beperking / 10 vrouwen die deelnamen aan AMWAHT-opleiding krijgen hun certificaat,

Nadere informatie

Zorg voor mensen. Ze voelt precies aan wat ik nodig heb.

Zorg voor mensen. Ze voelt precies aan wat ik nodig heb. Zorg voor mensen Ze voelt precies aan wat ik nodig heb. Het uitgangspunt van Vivantes is om senioren te helpen zichzelf in hun eigen kracht te zetten en zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving te wonen.

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Nieuwsbrief nr. 3, september 2013 Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Amstelveen, donderdagochtend 29 augustus om 7.45 uur s ochtends op het plein voor het raadhuis. Een vriendelijk

Nadere informatie

Uw naaste op de polikliniek of dagcentrum Informatie voor mantelzorgers

Uw naaste op de polikliniek of dagcentrum Informatie voor mantelzorgers Uw naaste op de polikliniek of dagcentrum Informatie voor mantelzorgers Zorgt u voor uw zoon of dochter? Is uw partner langdurig ziek? Is uw vader of moeder (ineens) hulpbehoevend? Dat heeft ook voor

Nadere informatie

Project Versterking van Palliatieve Zorg in Suriname

Project Versterking van Palliatieve Zorg in Suriname Project Versterking van Palliatieve Zorg in Suriname Ernstig zieke mensen voor wie geen genezing meer mogelijk is, willen de laatste fase van hun leven graag thuis doorbrengen in hun eigen vertrouwde omgeving.

Nadere informatie

Schakelring. Zorgorganisatie in Midden Brabant. In mei 2015 uitgevoerd CliëntTevredenheid Onderzoek (CTO) gaf de volgende score

Schakelring. Zorgorganisatie in Midden Brabant. In mei 2015 uitgevoerd CliëntTevredenheid Onderzoek (CTO) gaf de volgende score Schakelring Zorgorganisatie in Midden Brabant In mei 2015 uitgevoerd CliëntTevredenheid Onderzoek (CTO) gaf de volgende score NPS 56% Rapportcijfers 8,7 Trots en toch. Reacties bij CTO Sinds januari moeten

Nadere informatie

SAMENSPEL PROFESSIONAL, CLIENT EN MANTELZORGER MARJOLEIN BROESE VAN GROENOU

SAMENSPEL PROFESSIONAL, CLIENT EN MANTELZORGER MARJOLEIN BROESE VAN GROENOU SAMENSPEL PROFESSIONAL, CLIENT EN MANTELZORGER MARJOLEIN BROESE VAN GROENOU AWBZ-> WLZ en Zvw Wmo -> Wmo_r ZORGNETWERKEN VAN (Van KWETSBARE Rijn, april 2013) OUDEREN. MARIANNE JACOBS (PHD SOC); MARIEKE

Nadere informatie

Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015

Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015 Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015 Datum: maart 2015 Afdeling: Samenlevingszaken In- en aanleiding Voor u ligt de startnotitie voor de aankomende beleidsnota van de gemeente

Nadere informatie

\ Thuiszorg. Zorg en hulp bij u thuis. BrabantZorg, met aandacht

\ Thuiszorg. Zorg en hulp bij u thuis. BrabantZorg, met aandacht \ Thuiszorg Zorg en hulp bij u thuis BrabantZorg, met aandacht 2 Alle aandacht en zorg bij u thuis \ Thuiszorg Thuis wonen in uw vertrouwde omgeving met alle hulp en zorg die u nodig heeft. BrabantZorg

Nadere informatie

Van systemen naar mensen: ERAI deelnemers bewijzen dat het kan! (maar de systemen bewegen niet mee)

Van systemen naar mensen: ERAI deelnemers bewijzen dat het kan! (maar de systemen bewegen niet mee) Van systemen naar mensen: ERAI deelnemers bewijzen dat het kan! (maar de systemen bewegen niet mee) Het experiment regelarm werken in de zorg werd aan alle kanten enthousiast omarmd. Minder regels zou

Nadere informatie

Voorbij de geraniums. Visiestuk over vitaliteit en vitaliteitscoaching. Paulien Vermunt, Philip Spinhoven en Rudi Westendorp

Voorbij de geraniums. Visiestuk over vitaliteit en vitaliteitscoaching. Paulien Vermunt, Philip Spinhoven en Rudi Westendorp Voorbij de geraniums Visiestuk over vitaliteit en vitaliteitscoaching Paulien Vermunt, Philip Spinhoven en Rudi Westendorp 14 maart 2014 Voorbij de geraniums Visiestuk vitaliteitsdenken en vitaliteitscoaching

Nadere informatie

De Plus van Surplus. Strategische koers Surplus

De Plus van Surplus. Strategische koers Surplus De Plus van Surplus Strategische koers Surplus 2 3 Inhoudsopgave Werkgebied... Opvoeden is niet altijd makkelijk, gelukkig is er hulp wanneer ik dat nodig heb. 4 6 Onderdelen van Surplus... 7 Surplus als

Nadere informatie

ZorgService Centrum brengt Zorg op Maat én Goedkopere Gezondheidszorg dichterbij!

ZorgService Centrum brengt Zorg op Maat én Goedkopere Gezondheidszorg dichterbij! ZorgService Centrum brengt Zorg op Maat én Goedkopere Gezondheidszorg dichterbij! Ontwikkelingen Klant/Consument: - mondiger/eigen verantwoordelijkheid - Regie (o.a. via PGB) - maatwerk - één loket (gemak,

Nadere informatie

Thema-avond ZORG op 14 oktober 2014. Verslag van een discussie over de concrete betekenis van nabuurschap.

Thema-avond ZORG op 14 oktober 2014. Verslag van een discussie over de concrete betekenis van nabuurschap. Thema-avond ZORG op 14 oktober 2014. Verslag van een discussie over de concrete betekenis van nabuurschap. Gespreksleiding : Nico de Boer *) Verslaglegging : Atie Engel en Ineke de Ruiter *) Nico is actief

Nadere informatie

Verenso. Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters

Verenso. Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters Verenso Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters WetLz April 2014 Wet Langdurige Zorg (Wet LZ) Alleen de meest kwetsbare mensen hebben in de toekomst recht op passende zorg (en

Nadere informatie

NAASTENPARTICIPATIEBELEID ISZ De Brug

NAASTENPARTICIPATIEBELEID ISZ De Brug NAASTENPARTICIPATIEBELEID ISZ De Brug Dit beleid is in eerste instantie opgesteld voor intramurale cliënten van ISZ De Brug. De vertaalslag naar extramurale cliënten moet nog worden gemaakt. Inleiding

Nadere informatie

Decentralisatie van de AWBZ en de nieuwe Wmo: wat betekent dit voor ouderen

Decentralisatie van de AWBZ en de nieuwe Wmo: wat betekent dit voor ouderen Decentralisatie van de AWBZ en de nieuwe Wmo: wat betekent dit voor ouderen Presentatie Bijeenkomst KBO Bondsbestuur Herman Eitjes, adviseur programma Aandacht voor Iedereen Programma Aandacht voor iedereen

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid AYA Thuiszorg B.V.

Mantelzorgbeleid AYA Thuiszorg B.V. 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 : Visie op werken met mantelzorgers Hoofdstuk 2 : Wat kunnen mantelzorgers doen bij AYA Thuiszorg? Hoofdstuk 3 : Ondersteuning van mantelzorgers Hoofdstuk 4 : Mantelzorg en

Nadere informatie

Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043

Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043 Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043 Inleiding De overheid heeft besloten over te gaan het scheiden van de financiering van wonen en zorg. De overheid heeft ook besloten tot hervormingen van

Nadere informatie

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS 2011 Klanttevredenheid Vereenzaming Ouderen Soest VOS Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest 035 60 23 681 info@swos.nl www.swos.nl KvK 41189365 Klanttevredenheidsonderzoek Vereenzaming

Nadere informatie

ontdek. De beste zorg voor u, thuis. Informatie over: Thuiszorg

ontdek. De beste zorg voor u, thuis. Informatie over: Thuiszorg ontdek. Informatie over: Thuiszorg De beste zorg voor u, thuis. Zo goed en zelfstandig mogelijk leven in uw eigen vertrouwde omgeving. Laurens biedt alle zorg die u hierbij nodig heeft. meer dan zorg Langer

Nadere informatie

Verpleegkundige in de zorg aan kwetsbare ouderen

Verpleegkundige in de zorg aan kwetsbare ouderen Verpleegkundige in de zorg aan kwetsbare ouderen Erik van Rossum lector zorginnovaties voor kwetsbare ouderen Hoe gaat het met ouderen? En met de zorg voor ouderen? Kwetsbaarheid Sleutelrol verpleegkundige

Nadere informatie

Werken als vrijwilliger

Werken als vrijwilliger Werken als vrijwilliger Beteken meer als vrijwilliger U helpt graag anderen. U wilt werk doen dat toegevoegde waarde heeft. U wilt uzelf blijven ontwikkelen en leuke sociale contacten opdoen. Herkent u

Nadere informatie

Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: een wenkend perspectief? Erik van Rossum lector zorginnovaties voor kwetsbare ouderen

Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: een wenkend perspectief? Erik van Rossum lector zorginnovaties voor kwetsbare ouderen Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: een wenkend perspectief? Erik van Rossum lector zorginnovaties voor kwetsbare ouderen Take home messages Zorgstelsel gaat echt op de schop De beroepenstructuur ook Dit

Nadere informatie

Het perspectief van de mantelzorger. Refereerbijeenkomst Medisch Maatschappelijk Werkers 28-02- 2013 Ellen MJ Witteveen

Het perspectief van de mantelzorger. Refereerbijeenkomst Medisch Maatschappelijk Werkers 28-02- 2013 Ellen MJ Witteveen Het perspectief van de mantelzorger Refereerbijeenkomst Medisch Maatschappelijk Werkers 28-02- 2013 Ellen MJ Witteveen Probleemstelling Ziekenhuizen moeten steeds meer terug naar de kerntaken. Daarbij

Nadere informatie

Geldrop-Mierlo, 26 maart 2013,

Geldrop-Mierlo, 26 maart 2013, Secretariaat : Marianne G.J. van der Sanden-Holthuizen MA., Hazelaar 106. 5664 VL Geldrop-Mierlo, S E N I O R E N Tel. 040 2855142/0614142003 senioren@cda.nl Geldrop-Mierlo, 26 maart 2013, Aan : De leden

Nadere informatie

ZO GEWOON MOGELIJK ZORGVISIE FRANKELANDGROEP

ZO GEWOON MOGELIJK ZORGVISIE FRANKELANDGROEP ZO GEWOON MOGELIJK ZORGVISIE FRANKELANDGROEP Laat mij doen met eigen vuur, wat ik verkies zoolang ik duur.. Willem Elsschot Zorgvisie: Zo gewoon mogelijk De Frankelandgroep vindt het van groot belang dat

Nadere informatie

Van meedenken met naar beslissen voor

Van meedenken met naar beslissen voor Van meedenken met naar beslissen voor Morele problemen bij zorgbeslissingen van familieleden en mantelzorgers voor verminderd beslissingsvaardige ouderen in de thuissituatie Een onderzoek i.h.k.v. het

Nadere informatie

Informatiepakket voor deelnemers

Informatiepakket voor deelnemers Informatiepakket voor deelnemers Stichting Autstede Stichting Autstede organiseert weekenden waar kinderen met een stoornis in het autistische spectrum (ASS) en/of met ADHD individuele begeleiding wordt

Nadere informatie

GEÏNTEGREERDE THUISZORG

GEÏNTEGREERDE THUISZORG GEÏNTEGREERDE THUISZORG GEÏNTEGREERDE THUISZORG Instituut voor Zorgprofessionals biedt de cursus Geïntegreerde Thuiszorg aan. In de cursus staat het opzetten en onderhouden van een samenwerking tussen

Nadere informatie

Kwaliteitsagenda Gehandicaptenzorg Jaap Zwitser. 19 november 2016

Kwaliteitsagenda Gehandicaptenzorg Jaap Zwitser. 19 november 2016 Kwaliteitsagenda Gehandicaptenzorg Jaap Zwitser 19 november 2016 Inhoud presentatie Aanleiding Stand van zaken Inhoud Kwalteitsagenda Verder proces/verwachting Aanleiding Verslechtering ouderenzorg Ingrijpen

Nadere informatie

Ons Advies. graag. Zij komen ook bij u thuis. Behandeling & expertise

Ons Advies. graag. Zij komen ook bij u thuis. Behandeling & expertise Ons Advies & Behandelteam helpt u graag Zij komen ook bij u thuis Behandeling & expertise Welkom Vertrouwd en verantwoord Woonzorg Flevoland is een organisatie die een breed aanbod heeft aan zorg, diensten

Nadere informatie

Nu is van u. Thuiszorg

Nu is van u. Thuiszorg Nu is van u. De b es bij u te zorg thuis www.v iven t. nl Thuiszorg Thuiszorg bij u thuis kunnen leveren. Wij bieden overdag en 's nachts zorg aan. Altijd in samenspraak met u en uw omgeving. Onze zorg

Nadere informatie

Voorstel voor Waardigheid en trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen Gericht op cliënten met somatische grondslag en hun mantelzorg

Voorstel voor Waardigheid en trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen Gericht op cliënten met somatische grondslag en hun mantelzorg Voorstel voor Waardigheid en trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen Gericht op cliënten met somatische grondslag en hun mantelzorg 2015 06 17 Zorgaanbieder: St. ActiVite Postbus 149 2350 AC Leiderdorp

Nadere informatie

Vaste Commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Vaste Commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20018 2500 EA Den Haag Vaste Commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20018 2500 EA Den Haag Utrecht, 14 november 2015 Betreft: AO Kwaliteit verpleeghuiszorg 18 november 2015 Geachte leden, Volgende week voert u een

Nadere informatie

De mantelzorg DER LIEFDE

De mantelzorg DER LIEFDE De mantelzorg DER LIEFDE Ongeveer 3,5 miljoen Nederlanders zorgen onbetaald en langdurig voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner of familielid. Ook op de HAN zijn veel medewerkers

Nadere informatie

Burgervriendschappen. wiens zorg is dat? Ellen MJ Witteveen

Burgervriendschappen. wiens zorg is dat? Ellen MJ Witteveen Burgervriendschappen. wiens zorg is dat? Ellen MJ Witteveen Deltalezingen cyclus Gerion 13 juni 2013 Opbouw Burger? Vanuit overheidsperspectief Vanuit samenlevingsperspectief Vanuit professioneel perspectief

Nadere informatie

opening informatiebijeenkomst zorgaanbieders Zwolle, 25 juni 2014 Ria Stegehuis, directeur Zorg

opening informatiebijeenkomst zorgaanbieders Zwolle, 25 juni 2014 Ria Stegehuis, directeur Zorg Menzis wijkverpleging opening informatiebijeenkomst zorgaanbieders Zwolle, 25 juni 2014 Ria Stegehuis, directeur Zorg Programma 1. Opening bijeenkomst (Ria Stegehuis) 2. Menzis visie/ambitie Wijkverpleging

Nadere informatie

ZORG VOOR STERVENDEN

ZORG VOOR STERVENDEN ZORG VOOR STERVENDEN TOEKOMST PALLIATIEVE ZORG IN NEDERLAND overheidsbeleid en strategie Cilie Alberda November 2006 Inhoud presentatie Tweedelige inhoud A. Waar staan we nu Toekomstig beleid B. Politiek

Nadere informatie

HOE U DE SAMENWERKING MET MANTELZORGERS VERBETERT

HOE U DE SAMENWERKING MET MANTELZORGERS VERBETERT HOE U DE SAMENWERKING MET MANTELZORGERS VERBETERT Tips voor professionals die voor thuiswonende ouderen zorgen ZORGNETWERK VAN EEN KWETSBARE OUDERE Team van verpleegkundigen en verzorgenden Partner 1 2

Nadere informatie

Ambtenaren / managers Ambtenaren die werken met moeilijk bereikbare groepen

Ambtenaren / managers Ambtenaren die werken met moeilijk bereikbare groepen Bijlage Overzicht Doelgroepen Overzicht Doelgroepen participerend in Wmo-werkplaatsen Wmo werkplaats Participerende doelgroepen praktijken Actieve burgers Actieve burgers Actieve buurtbewoners / managers

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid WZU Veluwe 2015

Mantelzorgbeleid WZU Veluwe 2015 Mantelzorgbeleid WZU Veluwe 2015 April 2015 Ant Stremmelaar Adviseur Zorg en Kwaliteit Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doel 3 3. Begripsbepaling 3 4. Uitgangspunten WZU Veluwe 4 2 Inleiding Mantelzorg

Nadere informatie

Familie- en vriendenzorg. Informatie voor mantelzorgers. Zorgbalans Omdat goede zorg heel persoonlijk is

Familie- en vriendenzorg. Informatie voor mantelzorgers. Zorgbalans Omdat goede zorg heel persoonlijk is Familie- en vriendenzorg Informatie voor mantelzorgers Zorgbalans Omdat goede zorg heel persoonlijk is Familie- en vriendenzorg Uw partner, familielid, vriend of andere naaste krijgt zorg bij Zorgbalans.

Nadere informatie

ZORG VOOR EEN GOEDE MANTEL Beleid Mantelzorg Waardeburgh

ZORG VOOR EEN GOEDE MANTEL Beleid Mantelzorg Waardeburgh ZORG VOOR EEN GOEDE MANTEL Beleid Mantelzorg Waardeburgh Opgesteld door: Bijlage: Albert Tahaparij Eveline Stehouwer Ellen van den Bosch Folder Mantelzorg Vastgesteld MT d.d. 10 september 2013 Opgesteld

Nadere informatie

dagelijkse (24 uurs) zorg Zo lang mogelijk thuis blijven wonen dat wil toch iedereen! www.au-care.eu

dagelijkse (24 uurs) zorg Zo lang mogelijk thuis blijven wonen dat wil toch iedereen! www.au-care.eu Een betaalbare inwonende zorgverlener voor de dagelijkse (24 uurs) zorg Zo lang mogelijk thuis blijven wonen dat wil toch iedereen! www.au-care.eu Wat doet Au Care? Zo lang mogelijk thuis blijven wonen

Nadere informatie

Multidisciplinaire ouderenzorg

Multidisciplinaire ouderenzorg Multidisciplinaire ouderenzorg Edith de la Fuente Projectleider Symposium Ouderenzorg - 20 november 2012 Programma Inleiding en kennismaking Opdracht in groepen Terugkoppeling opdracht Presentatie multidisciplinaire

Nadere informatie

Naar toekomstgericht opleiden in zorg en welzijn. Commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen Kete Kervezee December 2015

Naar toekomstgericht opleiden in zorg en welzijn. Commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen Kete Kervezee December 2015 Naar toekomstgericht opleiden in zorg en welzijn Commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen Kete Kervezee December 2015 Voorbeeld actualiteit 2 miljoen Nederlanders kampen met chronische pijn. De oorzaken

Nadere informatie

Zorginnovatie bij CZ

Zorginnovatie bij CZ Zorginnovatie bij CZ Het zorglandschap verandert snel, innovatie is nodig CZ groep wil de zorg nu en op lange termijn breed toegankelijk, goed en betaalbaar houden. Wij voelen een grote verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Free Time Flies en een persoonsgebonden budget

Free Time Flies en een persoonsgebonden budget Free Time Flies en een persoonsgebonden budget 1. Inleiding Per 1 januari 2015 zijn er enkele zaken veranderd rondom het persoonsgebonden budget (pgb). Op grond van de Jeugdwet en Wmo kunnen volwassenen,

Nadere informatie

Producten- en Dienstencatalogus 2017

Producten- en Dienstencatalogus 2017 Producten- en Dienstencatalogus 2017 Voor thuiswonenden December 2016 Inhoud Voorwoord blz. 3 Thuiszorg blz. 5 Huishoudelijke zorg blz. 6 Dagbesteding blz. 7 Behandeling blz. 8 Maaltijd aan huis blz. 9

Nadere informatie

Verantwoorde zorg in de palliatieve fase

Verantwoorde zorg in de palliatieve fase Verantwoorde zorg in de palliatieve fase Driekwart van de Nederlanders brengt de laatste fase van zijn leven door in een verpleeg- of verzorgingshuis, of met ondersteuning van thuiszorg. Verantwoorde zorg

Nadere informatie

Kwaliteit van leven Een hulpmiddel bij de voorbereiding van een zorgplan

Kwaliteit van leven Een hulpmiddel bij de voorbereiding van een zorgplan Kwaliteit van leven Een hulpmiddel bij de voorbereiding van een zorgplan De zorg en begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking moet erop gericht zijn dat de persoon een optimale kwaliteit

Nadere informatie

voorstel Beslisnota voor de raad Openbaar Mantelzorgondersteuning en waardering Versienummer 1

voorstel Beslisnota voor de raad Openbaar Mantelzorgondersteuning en waardering Versienummer 1 Beslisnota voor de raad Openbaar Onderwerp Mantelzorgondersteuning en waardering Versienummer 1 Portefeuillehouder Nelleke Vedelaar Informant Erna van Dijk Eenheid/Afdeling Ontwikkeling / OWS Telefoon

Nadere informatie

Plan organisatie ouderenzorg in de wijk of gemeente Regio Zwolle

Plan organisatie ouderenzorg in de wijk of gemeente Regio Zwolle Plan organisatie ouderenzorg in de wijk of gemeente Regio Zwolle Datum: augustus 2015 Versienummer: 1 Het plan organisatie ouderenzorg is ontwikkeld door: Olof Schwantje en Dita van Leeuwen (HRZ), Carla

Nadere informatie

Werk van barmhartigheid Wanneer heb ik U gezien

Werk van barmhartigheid Wanneer heb ik U gezien Bezoekwerk Aartsbisdom Utrecht Diocesane diaconale dienstverlening Werk van barmhartigheid Wanneer heb ik U gezien? Bezoekwerk van uit de katholieke geloofsgemeenschap Inzicht in: soorten van bezoekwerk

Nadere informatie

ZelfredzaamheidsMonitor. november 2014 / versie 2.7

ZelfredzaamheidsMonitor. november 2014 / versie 2.7 ZelfredzaamheidsMonitor november 2014 / versie 2.7 Een initiatief van i.s.m. Vilans werkt aan kennisontwikkeling, onderzoek, innovatie, implementatie en kennisverspreiding in de langdurende zorg. CTOW

Nadere informatie

Eigen Regie Maakt Zorg Beter

Eigen Regie Maakt Zorg Beter Eigen Regie Maakt Zorg Beter 31 maart 2011 Siska de Rijke Beleidsmedewerker Zorg CG-Raad Termen Zelfmanagement Eigen regie Eigen verantwoordelijkheid Deelnemer in plaats van afnemer Verbindende schakel

Nadere informatie

Introductie. Introductie 3-10-2011. Kwetsbare ouderen kunnen langer zelfstandig thuis blijven wonen als op tijd ondersteuning geboden kan worden

Introductie. Introductie 3-10-2011. Kwetsbare ouderen kunnen langer zelfstandig thuis blijven wonen als op tijd ondersteuning geboden kan worden Introductie Leefstijlmonitoring als onderdeel van zorgverlening door een thuiszorgorganisatie: resultaten van een grootschalig implementatietraject Kwetsbare ouderen kunnen langer zelfstandig thuis blijven

Nadere informatie

pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM&CO-leden

pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM&CO-leden pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM&CO-leden Enquête Mantelzorg en dementie 2014 Vooraf In juli 2014 vroegen wij onze leden naar hun ervaringen met mantelzorg in het algemeen, en mantelzorg

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid ZAB Nederland

Mantelzorgbeleid ZAB Nederland Mantelzorgbeleid ZAB Nederland 1. Inleiding Mantelzorg is een thema dat momenteel veel aandacht krijgt in onze samenleving. Het gaat om zorg die noodzakelijkerwijs langdurig, onbetaald en vanuit een persoonlijke

Nadere informatie

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij De bibliotheek actief in het sociale domein Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij Programma Wetten op een rij: Wet Langdurige Zorg (Wlz) Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Wmo

Nadere informatie