OUDERENZORG KAN BETER! HOME INSTEAD THUISSERVICE LAAT ZIEN HOE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OUDERENZORG KAN BETER! HOME INSTEAD THUISSERVICE LAAT ZIEN HOE"

Transcriptie

1 OUDERENZORG KAN BETER! HOME INSTEAD THUISSERVICE LAAT ZIEN HOE Ouderenzorg moet beter! Dat is de politieke conclusie op basis van het IGZ rapport dat de staatssecretaris medio juni 2014 naar de Kamer stuurde. Uit het rapport blijkt dat het zorgpersoneel wel gemotiveerd is maar te weinig tijd heeft om iemand echt persoonlijke aandacht te geven. Ouderen worden nog vaak beperkt in hun vrijheid, zorgplannen zijn niet op orde en in meer dan de helft van de 400 zorgorganisaties die de IGZ bezocht, bleken kennis en vaardigheden van de medewerkers niet te passen bij de zorg die ouderen nodig hebben. Verontrustend nieuws, vooral in het licht van de op handen zijnde hervorming langdurige zorg. Politici roepen dat de ouderenzorg beter MOET. Dat is makkelijk gezegd, maar KAN het ook? Kan de zorg en ondersteuning aan ouderen beter? EEN BEWEZEN INNOVATIEF CARE MODEL Ja, het kan beter en Home Instead bewijst dit dagelijks vanuit meer dan lokale franchise ondernemingen bij meer dan senioren wereldwijd. Zij is daarmee wereldwijd de grootste aanbieder van niet-medische thuiszorg. In Nederland is Home Instead sinds 2012 actief en biedt vanuit 5 franchiseondernemingen ondersteuning aan senioren. Home Instead heeft de ambitie om over vijf jaar een landelijk dekkend netwerk van circa 50 lokale franchiseondernemers te hebben gerealiseerd. De wijze waarop Home Instead de dienstverlening organiseert sluit bijzonder goed aan bij de plannen met betrekking tot de langdurige zorg van het huidige kabinet. In die zin is de roep van politici dat het beter moet dichterbij dan menigeen vermoedt. Maar dan wel met een duidelijke visie en een consequente vertaalslag naar de organisatie van de zorg en dienstverlening. Hieronder de hiervoor noodzakelijke uitgangspunten. ONZE VISIE Het gaat niet om zorg of om dienstverlening, het gaat om u! De bevinding uit het rapport van de inspectie zorgpersoneel heeft onvoldoende tijd om persoonlijke aandacht te geven genereerde betrekkelijk weinig aandacht. De berichtgeving ging al snel over de geëigende thema s zoals de weinig daadkrachtige bestuurders, gebrek aan zorgplannen, teveel vrijheidsbeperking etc. Uiteraard belangrijke thema s, maar moet het niet juist over persoonlijke aandacht gaan? Is persoonlijke aandacht niet de kern of sterker nog, de ziel van de dienstverlening? Wanneer wij vinden dat ouderen meer eigen regie moeten voeren en dat zij zelfredzamer kunnen zijn dan is het een conditio sine qua non dat ouderen op individuele en persoonlijke wijze tegemoet worden getreden, ook in situaties waarin zij hulpbehoevend en dus afhankelijk zijn van zorgprofessionals. Om te kunnen sturen op de behoeften van ouderen is een persoonlijke relatie en contact voorwaardelijk. Home Instead gaat daarin nog een stap verder. De persoonlijke relatie tussen medewerker en senior is het hart van de dienstverlening. Pas dan wordt nabijheid en zelfs een vriendschappelijke relatie een natuurlijk gegeven in een veelal langdurige relatie waardoor de beste ondersteuning mogelijk wordt. Home Instead biedt dan ook niet zozeer diensten als wel een ervaring van 1

2 vertrouwen, medemenselijkheid en geluk. Gezien de kwetsbaarheid en sociale isolement van veel senioren een geweldige meerwaarde. Door het persoonlijke karakter geldt dat ook voor onze medewerkers. Wij geloven in de kracht en zelfbepaling van senioren. Door nieuwe kennis en ander gedrag hebben we in de afgelopen eeuw ongeveer 30 jaar aan levenstijd gewonnen. Tegelijk wordt de kwaliteit, vooral in de laatste fase van het leven bedreigd, onder andere door de toename van chronische ziektes zoals dementie, kanker, hartfalen etc. Ook sociaal zijn er bedreigingen voor senioren. In Nederland zijn ruim een miljoen mensen eenzaam, waarvan extreem eenzaam. Toch voelen de meeste senioren zich jonger dan dat ze feitelijke zijn, leiden een betekenisvol leven en geven zin aan hun bestaan. Ondanks de ongemakken van het ouder worden geven de meeste senioren aan zich lichamelijk en geestelijk gezond en vitaal te voelen. In vergelijking met andere leeftijdsgroepen zijn ouderen zelfs het meest gelukkig. Het is onze ervaring dat senioren zich liever identificeren met dergelijke positieve bevindingen dan met het beeld van een hulpeloze en vereenzaamde oudere. Ook wanneer het leven moeilijker wordt, bijvoorbeeld tijdens de laatste 10 levensjaren als gevolg van functieverlies. Door aan te sluiten bij de kracht en mogelijkheden van senioren zijn zij ook prima in staat om verantwoordelijkheid voor hun eigen leven te nemen en meer regie te voeren. Het bieden van goede informatie, het toerusten door training en advies én het inzetten van middelen zoals het PGB of eigen vermogen creëert power en sturingsmacht voor senioren. Wie uiteindelijk ondersteuning en zorg nodig heeft, krijgt die zoveel mogelijk dichtbij, in de eigen leefomgeving. Het is deze combinatie van aandacht en ondersteuning waarmee Home Instead bijdraagt aan het behoud van onafhankelijkheid van een doelgroep die nog heel lang mee wil en kan. Changing the Face of Ageing oftewel een andere kijk op ouder worden is één van de ambities van Home Instead wereldwijd. Op politiek en beleidsmatig niveau wordt deze ambitie onder andere behartigd door Paul Hogan, oprichter en voorzitter van Home Instead Senior Care en tevens Vice Chairman van de Global Agenda Council on Ageing van het World Economic Forum (zie o.a. zijn inspirerende bijdrage Changing the Face of Ageing 1 ). Wij bieden de ondersteuning dichtbij. Dichtbij is voor Home Instead vooral liever thuis zijn. Thuis staat voor meer dan alleen de woning. Thuis is vooral een gevoel van op je eigen plek zijn, een eigen veilige haven en bovenal een plek waar herinneringen, gewoontes, geuren, omgangsvormen, rituelen en contacten in de muren en ruimtes zelf zitten. Home is where we belong, en dat is in een laatste levensfase van nog groter belang. Ook uit onderzoek blijkt dat een ruime meerderheid van de senioren (ongeveer 80%) zo lang mogelijk thuis wil blijven wonen, ook wanneer de behoefte aan zorg toeneemt. Ouderen willen het liefst in hun oude vertrouwde omgeving blijven wonen, graag dichtbij voorzieningen en hun sociale contacten. Het nieuwe beleid rond langdurige zorg is op deze wensen en behoeften afgestemd: wie ondersteuning en zorg nodig heeft, krijgt die zoveel mogelijk dichtbij, in de eigen leefomgeving. Tot zover niets aan de hand maar doordat een aanzienlijk deel van de langdurige zorg in de zorgverzekeringswet (Zvw ) 1 2

3 wordt onder gebracht, keert de staatssecretaris zich tegen de eigen uitgangspunten. De wijkverpleegkundige krijgt in de hervorming Langdurige Zorg een centrale rol waarmee naar onze mening wordt uitgesproken dat er onvoldoende vertrouwen is dat de burger zelf elementaire levensactiviteiten in samenspraak met de lokale overheid kan regelen. Voor alledaagse vraagstukken die bij het ouder worden horen zoals persoonlijke verzorging (wassen, aankleden, toiletgang etc.) wordt voor een medisch verpleegkundige (professionele) oplossingsrichting gekozen. Dat is niet dichtbij, dat is ook geen stimulering van eigen regie noch van bevorderen zelfredzaamheid, dat is nodeloos professionaliseren van persoonlijke zaken die burgers in samenspraak met de eigen familie en de lokale overheid zouden moeten kunnen regelen. De overheid gaat er daarnaast van uit dat professionals ook voor een groot deel vervangen kunnen worden door mantelzorgers en vrijwilligers. Vanuit het veld, maar ook vanuit opinie leiders, wordt hieraan sterk getwijfeld. Mantelzorgers zijn al overbelast, ouderen willen op het gebied van zorg helemaal niet afhankelijk worden van hun kinderen (als ze er al zijn) en vrijwilligers kunnen kwantitatief en kwalitatief onvoldoende continuïteit bieden. Home Instead biedt een derde optie waar in de discussie onvoldoende aandacht aan wordt gegeven. Ook in het in april van dit jaar verschenen overzichtsrapport van NIVEL, Ouderen hebben de toekomst komt een dergelijke oplossingsrichting niet aan bod. Home Instead bewijst met haar dienstverlening dat oplossingen thuis mogelijk zijn, ook daar waar sprake is van meer complexe begeleidings- en zorgvragen zoals bij dementie. Het gaat hierbij dus niet om de keuze professioneel óf mantelzorg/vrijwilligers zoals de overheid suggereert, maar om een tussenvariant. Home Instead biedt een best of both worlds oplossing tussen professionele zorg enerzijds en mantelzorg/vrijwilligers anderzijds. De dienstverlening van Home Instead is dichtbij omdat persoonlijke aandacht een kwaliteitskenmerk is. Het gaat om een persoonlijke samenwerkingsrelatie zoals je met dierbaren (familie / vrienden) opbouwt. Anderzijds is het ook professioneel: onze CAREGivers zijn specifiek geselecteerd en geschoold om de dienstverlening ook in moeilijke en complexe situaties te kunnen bieden, er is een professioneel supportteam en de kwaliteit van de dienstverlening wordt doorlopend getoetst. Kortom, er is sprake van ondersteuning die zowel voldoet aan professionele eisen als aan persoonlijk contact zoals binnen familiaire en vriendenkring gangbaar is. Professionele ondersteuning Mantelzorg / vrijwilligers Home Instead Het gaat om Wonen, Welzijn, Zorg, en specifiek in die volgorde. In de praktijk van elke dag draagt Home Instead een positieve waardering uit op ouder worden door aan te sluiten bij de behoefte van senioren om zo lang mogelijk, zelfstandig, gezond en onafhankelijk in de vertrouwde thuisomgeving te kunnen blijven wonen en leven. Het accent ligt hierbij op het bevorderen van welzijn en het verhogen van de kwaliteit van leven. Hierin is Home Instead niet uniek. Onze missie reikt echter verder. Niet alleen bieden wij senioren een hoge kwaliteit van dienstverlening, wij voegen vooral waarde toe aan het leven van hen, van hun partners en hun kinderen. Dat doen we bijvoorbeeld met ons Alzheimer CARE 3

4 programma. CARE heeft hier een dubbele betekenis: enerzijds in de zin van zorg, toewijding en liefdevolle bejegening, anderzijds in de zin van Changing Ageing through Research and Education. Het Alzheimer programma is door Home Instead ontwikkeld en wordt inmiddels wereldwijd kosteloos beschikbaar gesteld aan familieleden die voor hun dementerende partner, vader of moeder zorgen. Hierdoor zijn mantelzorgers beter in staat hun familielid liefdevol en respectvol te bejegenen en die activiteiten te ontplooien waardoor de dementerende senior veilig en verzorgd thuis kan blijven wonen. Hoewel het wonen, welzijn, zorg principe in de ouderenzorg bijna overal wordt gehuldigd, wordt het bijna nergens structureel uitgevoerd. We hebben in Nederland de mond vol van een integrale benadering, zorg op maat, persoonlijke aandacht etc. Maar in werkelijkheid kijken en handelen professionals, beleidsmakers en bestuurders bijna altijd met een zorg-bril op. Dat komt mede vanwege een hulpbehoevende visie op ouder worden en omdat we structureel te laat zijn met het aanbieden van services, diensten en zorg. Er wordt gewacht tot het te laat is en pas dan zoeken we naar oplossingen. Niet voor niets doet de Raad voor de Volksgezondheid & Zorg in het rapport Redzaam ouder (RVZ 2012) de aanbeveling dat voorzorg dringend gewenst is. Om verschraalde ouderenzorg te voorkomen zouden burgers voorzorgsmaatregelen moeten treffen, zouden zorgverleners dienstverlening aan huis moeten bieden en zouden burgers meer privaat moeten investeren en hun netwerk moeten inzetten voor de oude dag. Dit kan alleen bereikt worden door een fundamenteel andere positionering: Model traditionele zorg = vanuit medische optiek Ouderenzorg in Nederland wordt altijd benaderd vanuit een zorginvalshoek, ook het veel geprezen Buurtzorg concept. Zo goed als mogelijk wordt tijdens het zorgproces aandacht geboden aan welzijn en wonen maar hiermee wordt niet voldaan aan de wensen en behoeften van kwetsbare senioren, aan kwaliteitseisen en aan de alom uitgesproken wens om de kosten te beperken. De roep van de overheid om met de inzet van mantelzorgers en vrijwilligers het tij te keren en door te wijzen op de eigen verantwoordelijkheid van burgers is een wel erg armzalige uiting van de eigen onmacht hier nader inhoud aan te geven. De uitvoering Model Home Instead = vanuit eigen kracht Home Instead vertaalt bovenstaande visie als volgt naar de inrichting van haar dienstverlening: Wij bieden op laagdrempelige wijze gerichte informatie, voorlichting en eventueel training in en over relevante kwesties met betrekking tot ouder worden. 4

5 Ouder worden betekent onder andere dat zich lichamelijke, psychische en sociale veranderingen voltrekken. Welke zijn dat en hoe kan men zich daarop voorbereiden? Home Instead biedt hierover informatie en voorlichtingsbijeenkomsten met daarin aandacht voor het normale verouderingsproces en voor het verouderingsproces gecombineerd met chronische ziekten. Aandacht voor gezond ouder worden betekent aandacht voor activiteiten en zintuigelijke prikkeling, voor bewegen, conditie, kracht en evenwicht (valpreventie), voor contact en een positieve sociale omgeving, voor gezonde voeding en voor intellectuele en spirituele uitdaging. Een ander voorbeeld betreft Alzheimer CARE, een informatief trainingsprogramma voor mantelzorgers dat wereldwijd door Home Instead wordt aangeboden. Het boek Mantelzorg, vertrouwen in eigen kunnen wordt hierbij tegen kostprijs aan mantelzorgers beschikbaar gesteld. Ga de dialoog aan met senioren, vraag naar hun wensen en behoeften. Naast aandacht voor deze zaken tijdens informatiebijeenkomsten en tijdens individuele gesprekken over de invulling van de dienstverlening bevordert Home Instead het gesprek over de consequenties van het ouder tussen senioren onderling en tussen senior en kinderen. Home Instead ondersteunt deze dialoog met de handleiding de regel, een handzaam hulpmiddel bij gesprekken tussen senioren en kinderen over de gevolgen van het ouder worden en de wijze waarop men zich hierop kan voorbereiden. Een ander voorbeeld betreft een handleiding bij het voeren van een gesprek over het naderend levenseinde. Ook hier staat de vraag centraal hoe bereid ik me voor en hoe kan ik als partner of kind ondersteuning bieden. Creëer veelzijdigheid / benader mensen vanuit verschillende dimensies. Ouderen voelen zich doorgaans goed, ondanks een aantal fysieke beperkingen zoals minder bewegingsmogelijkheden, toename of verlies van gewicht, mindere conditie, visuele- en gehoorproblemen. Hoewel dergelijke problemen van belang zijn, betreft welzijn en kwaliteit van leven meer dan alleen fysieke aspecten. Onafhankelijkheid, plezier, rust en ontspanning, geestelijk gezond zijn worden ook direct met welbevinden geassocieerd. Home Instead biedt zelf en via haar netwerk een portfolio van diensten waarbij aangesloten wordt bij behoeften op verschillende dimensies: lichamelijk, voeding, emotioneel, sociaal, intellectueel, spiritueel, samen wonen/leven, omgeving. De sleutel tot deze dimensies is persoonlijke aandacht. Een betrokken medewerker die aandacht heeft voor het persoonlijke levensverhaal van de senior, voor de noden en vragen waarmee iemand kampt en bovenal in staat is een langdurig contact aan te gaan. Wie betaalt, die bepaalt. Home Instead rekent direct met de klant af en de klant bepaalt wie, hoe en wanneer de ondersteuning wordt geboden. Daarmee ligt het meest bepalende sturingselement, namelijk geld, bij de burger zelf. Het is niet aan ons te bepalen of de middelen vanuit een PGB of vanuit particuliere bron komen. Wij zien echter wel dat wanneer senioren serieus worden genomen en goede informatie wordt geboden, het PGB een fantastisch sturings- en regiemiddel is. Dagelijks maken wij echter ook mee dat professionals op oneigenlijke gronden en vaak vanuit kennisgebrek senioren onjuist informeren of demotiveren om de stap naar een PGB te zetten. Ook de overheid communiceert vooral in de sfeer van het opwerpen van drempels en 5

6 waarschuwen tegen misbruik. In het licht van het bevorderen van eigen regie en zelfredzaamheid een onbegrijpelijk standpunt, zeker gezien de hoeveelheid geld die in reguliere zorg door inefficiëntie over de balk wordt gegooid en waar nauwelijks ruchtbaarheid aan wordt gegeven. Home Instead voegt waarde toe aan het leven van senioren en mantelzorgers. Dat doen we bijvoorbeeld heel concreet met ons eerder genoemde Alzheimer s CARE programma. Maar ook door in praktische zin zaken uit handen van partner en kinderen te nemen zodat zij tijd en energie overhouden voor hun eigen leven of om andere dingen met hun vader, moeder of partner te doen. Wij zijn er in plaats van dat we taakgerichte activiteit leveren. En we zijn er niet alleen voor de senior, we zijn er indien gewenst ook voor direct betrokken familieleden. Samen met hen zoeken we naar de best mogelijke oplossingen, altijd vanuit hun perspectief, passend in hun leven met behoud van eigen regie. De partner, kinderen en overige familieleden zijn onze partners. Wij ondersteunen senioren thuis bij het leven van alledag. Vaak zijn partners en /of kinderen direct betrokken. Sterker, zij bieden het overgrote deel van de hulp en ondersteuning. Home Instead ondersteunt, vult aan en neemt soms over van bijvoorbeeld een dochter als zij dat wenst. Zodat zij ook weer dochter kan zijn, zonder de last van al het regelwerk of van dagelijkse- ondersteuning. Op deze wijze kunnen kinderen en partners de ondersteuning van de senior langer en met meer kwaliteit vol houden. Samenwerken. Lokale franchisenemers organiseren de dienstverlening dichtbij de senioren die een ondersteuningsvraag hebben. Eén of enkele CAREGivers bieden de dienstverlening en worden ondersteund door het supportteam (planning, deskundigheidsbevordering, kwaliteitsbewaking etc.). Het uitgangspunt is een klantgericht team, in iedere unieke situatie een unieke samenstelling. Bij complexe en/of medische zorgvragen ligt de coördinatie bij specifieke professionals zoals de wijkverpleging. In andere situaties (zo n 80 %) stelt het supportteam met klant en mantelzorger volgens het stepped care model een persoonlijk team samen: afgestemd op de eigen behoeften, niet meer en zwaarder dan noodzakelijk en uitgaande van het wonen welzijn zorg concept. Dit team kan multidisciplinair zijn: mantelzorg, vrijwilligers, zorgverleners, medewerkers welzijn etc. Maar bovenaan staat het uitgangspunt dat de klant beslist over; tijdstip en duur van de dienstverlening, de persoon die uitvoert en de voorwaarden waaronder. Het bedrijfsmodel Home Instead werkt volgens het model van een franchiseorganisatie waarbinnen de franchisenemers per land zijn georganiseerd onder aansturing van een masterfranchise. Wereldwijd zijn in 18 landen inmiddels meer dan 1000 zelfstandige zorgondernemers actief binnen het concept. 6

7 De keuze voor het franchisemodel is in het bijzonder ingegeven doordat hiermee de optimale combinatie gemaakt kan worden tussen lokaal ondernemerschap met behulp van wereldwijde ervaring en nationale ondersteuning. Niks geen hiërarchische, logge organisaties met verschillende managementlagen die doorgaans alleen maar geld kosten en niets toevoegen. Gewoon lokale zorgondernemers die betrokken zijn bij de lokale samenleving en een direct belang bij tevreden klanten. Binnen elke franchise staat de primaire dienstverlening centraal ondersteund door een backoffice. De CAREGivers van Home Instead worden toegerust om zich geheel aan de kerntaak te kunnen wijten. Dus geen zelfsturende teams waarbij naast primaire zorgtaken veel tijd en energie in de organisatie wordt gestoken, met als gevolg weglekken van tijd en dus geld, inefficiëntie en op den duur samenwerkingsproblemen en motivatieverlies. DIT IS HOME INSTEAD THUISSERVICE! HIT/Heemstede,

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan?

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? elfredzaameid: Hoe akt u het an? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Inspirerende voorbeelden van acht zorgorganisaties Voorwoord Het versterken van zelfredzaamheid

Nadere informatie

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S Rapportage over de samenwerking van thuiszorgmedewerkers met mantelzorgers en andere organisaties Marieke van Wieringen

Nadere informatie

Ouderen over ondersteuning en zorg

Ouderen over ondersteuning en zorg Ouderen over ondersteuning en zorg Kwaliteitscriteria voor ondersteuning en zorg vanuit ouderenperspectief met extra aandacht voor kwetsbare ouderen, waaronder migrantenouderen CSO Zorgbelang Nederland

Nadere informatie

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers ZELFSTURENDE TEAMS IN DE THUISZORG Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding

Nadere informatie

Ouderen van de toekomst

Ouderen van de toekomst >%> ±< >%> ±< >%> ±< >%> ±< overzichtstudies >%> ±< Ouderen van de toekomst >%> ±< >%> ±< Verschillen in de wensen en mogelijk- >%> ±< heden voor wonen, welzijn en zorg >%> ±< >%> ±< >%> ±< >%> ±< >%>

Nadere informatie

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Colofon Deze publicatie is uitgegeven door de VNG in het kader van project De Kanteling, april

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Moet alles wat kan? Vragen rond medische beslissingen bij het begin en einde van het leven. Signalement

Moet alles wat kan? Vragen rond medische beslissingen bij het begin en einde van het leven. Signalement Moet alles wat kan? Vragen rond medische beslissingen bij het begin en einde van het leven Signalement Colofon ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. Vooruitgang vraagt om onderzoek en

Nadere informatie

Omgaan met eenzaamheid onder mantelzorgers Herkennen, bespreken en aanpakken

Omgaan met eenzaamheid onder mantelzorgers Herkennen, bespreken en aanpakken Omgaan met eenzaamheid onder mantelzorgers Herkennen, bespreken en aanpakken Auteur: Wilco Kruijswijk Met dank aan: Anita Peters, Theo Royers en Roos Scherpenzeel Colofon Auteurs: Jan Willem van de Maat,

Nadere informatie

Wat werkt bij wie? Een doelgroepbenadering bij innovaties in zorg en preventie

Wat werkt bij wie? Een doelgroepbenadering bij innovaties in zorg en preventie Wat werkt bij wie? Een doelgroepbenadering bij innovaties in zorg en preventie Utrecht, juni 2009 Dit rapport is opgesteld door: In opdracht van: De Prakijk Index Motivaction De Praktijk Jop Berkhout Ministerie

Nadere informatie

Sleutels voor de lokale aanpak van eenzaamheid

Sleutels voor de lokale aanpak van eenzaamheid Sleutels voor de lokale aanpak van eenzaamheid Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 4 Deel 1: Wat is eenzaamheid? Is het een probleem? 1 Wat wordt onder eenzaamheid verstaan? 5 2 Waarom is er aandacht voor eenzaamheid

Nadere informatie

Gezien en gehoord. Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen

Gezien en gehoord. Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen Gezien en gehoord Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen Maarten Davelaar Ahmed Hamdi Jenny Verheijen Marie-Christine van Dongen Angela Verleun Gezien en gehoord

Nadere informatie

P.M. Stam P.P.J. Doodkorte. September 2011. Van denken naar doen Opvoeden versterken in de praktijk

P.M. Stam P.P.J. Doodkorte. September 2011. Van denken naar doen Opvoeden versterken in de praktijk .M. Stam..J. Doodkorte September 2011 Van denken naar doen Opvoeden versterken in de praktijk Van denken naar doen Opvoeden versterken in de praktijk werkbladen > ersoonsgegevens: > > > >.M. Stam..J. Doodkorte

Nadere informatie

Als burgerschap niet vanzelfsprekend is

Als burgerschap niet vanzelfsprekend is Als burgerschap niet vanzelfsprekend is Gesprekswijzer met productenoverzicht voor gemeenten en ggz-instellingen Auteur: Anne-Marie van Bergen Datum: Utrecht, februari 2010 MOVISIE Voorwoord Burgers die

Nadere informatie

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet WERK IS DE BESTE ZORG Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet 2 3 Naar verwachting worden over zes maanden worden de Participatiewet, Wmo 2015 en de Jeugdwet van kracht. Gemeenten en

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Dichter bij de klant. Strategisch zorginkoopbeleid. 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg

Dichter bij de klant. Strategisch zorginkoopbeleid. 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg Dichter bij de klant Strategisch zorginkoopbeleid 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg juli.2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Ontwikkelingen en trends 3. Speerpunten voor de zorginkoop 2014-2016

Nadere informatie

KAN DE MANTELZORGER DIT AAN? Quickscan naar gevolgen van de pakketmaatregel Begeleiding in de AWBZ voor mantelzorgers

KAN DE MANTELZORGER DIT AAN? Quickscan naar gevolgen van de pakketmaatregel Begeleiding in de AWBZ voor mantelzorgers KAN DE MANTELZORGER DIT AAN? Quickscan naar gevolgen van de pakketmaatregel Begeleiding in de AWBZ voor mantelzorgers Expertisecentrum Mantelzorg (MOVISIE en Vilans) In opdracht van het ministerie van

Nadere informatie

Denktank Transformatie Jeugdstelsel. Beter met minder. Bouwstenen voor de transformatie van het jeugdstelsel

Denktank Transformatie Jeugdstelsel. Beter met minder. Bouwstenen voor de transformatie van het jeugdstelsel Denktank Transformatie Jeugdstelsel Beter met minder Bouwstenen voor de transformatie van het jeugdstelsel Beter met minder Nederlands Jeugdinstituut Postbus 19221 3501 DE Utrecht Bezoekadres: Catharijnesingel

Nadere informatie

Voor wat hoort wat. Een beschrijving van de uitvoering van de tegenprestatie naar vermogen door gemeenten

Voor wat hoort wat. Een beschrijving van de uitvoering van de tegenprestatie naar vermogen door gemeenten Voor wat hoort wat Een beschrijving van de uitvoering van de tegenprestatie naar vermogen door gemeenten Colofon Programma Programma B Projectnaam Tegenprestatie WWB Versie 19 september 2013 Pagina 2 van

Nadere informatie

VOORTREKKERS IN V E R A N D E R I N G

VOORTREKKERS IN V E R A N D E R I N G VOORTREKKERS IN V E R A N D E R I N G Zorg en opleidingen partners in innovatie Advies van de Verkenningscommissie hbo gezondheidszorg I N H O U D S O P G A V E WOORD VOORAF HBO-ZORGPROFESSIONAL VAN DE

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken in de zorg

Het Nieuwe Werken in de zorg Goed voor People, Planet en Profit? Onderzoek t.b.v. de Week van het Nieuwe Werken November 2012 2 Inhoud Samenvatting en conclusies 5 1 Inleiding 13 2 De zorg en het Nieuwe Werken 17 2.1 Wat is het Nieuwe

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Utrecht, april 2015 Over Samenwerkend Toezicht Jeugd In Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nadere informatie

De resultaten van het eindonderzoek van Frieslab naar behoefte, vraag, aanbod, financiering en mogelijkheden om het systeem te doorbreken

De resultaten van het eindonderzoek van Frieslab naar behoefte, vraag, aanbod, financiering en mogelijkheden om het systeem te doorbreken frieslab slimme paden voor zorg- en dienstverlening 1 > Inhoudsopgave < Volgende pagina De resultaten van het eindonderzoek van Frieslab naar behoefte, vraag, aanbod, financiering en mogelijkheden om het

Nadere informatie

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Verkenning voor gemeenten en partners In opdracht van het ministerie van SZW en het ministerie van VWS Oktober 2012 1 Inleiding 3

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage Gemeente Utrecht. Uit de zorg, in beweging!

Onderzoeksrapportage Gemeente Utrecht. Uit de zorg, in beweging! Onderzoeksrapportage Gemeente Utrecht Uit de zorg, in beweging! Mei 2013 Onderzoeksrapportage Gemeente Utrecht Uit de zorg, in beweging! Wij danken alle betrokkenen voor hun bijdrage aan de totstandkoming

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG VERSPREIDING, GEBRUIK EN EFFECTIVITEIT SOCIALE NETWERKVERSTERKING KENNISCENTRUM MAATSCHAPPIJ EN RECHT LECTORAAT COMMUNITY CARE

ONDERZOEKSVERSLAG VERSPREIDING, GEBRUIK EN EFFECTIVITEIT SOCIALE NETWERKVERSTERKING KENNISCENTRUM MAATSCHAPPIJ EN RECHT LECTORAAT COMMUNITY CARE ONDERZOEKSVERSLAG VERSPREIDING, GEBRUIK EN EFFECTIVITEIT SOCIALE NETWERKVERSTERKING KENNISCENTRUM MAATSCHAPPIJ EN RECHT LECTORAAT COMMUNITY CARE CREATING TOMORROW Marieke Goede Rick Kwekkeboom In opdracht

Nadere informatie

methodiek bij de aanpak van complexe scheidingen

methodiek bij de aanpak van complexe scheidingen methodiek bij de aanpak van complexe scheidingen 1 methodiek complexe scheidingen methodiek bij de aanpak van complexe scheidingen 2 methodiek complexe scheidingen Voorwoord Als kinderen een scheiding

Nadere informatie