Procedure benoeming burgemeesters

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Procedure benoeming burgemeesters"

Transcriptie

1 Procedure benoeming burgemeesters

2 1 Procedure benoeming burgemeesters

3 Inhoud 1 Algemeen 1 Inleiding 5 2 Wat is er veranderd? 6 2 De procedure 9 1 Afspraken over procedure en tijdschema 9 2 Openbare profielschetsvergadering gemeenteraad 10 3 Bestuurscompetenties 11 4 Instelling, samenstelling en werkwijze vertrouwenscommissie 13 5 Verzoek tot openstelling van de vacature door de cdk en inhoud van de vacaturetekst 14 6 Sollicitatiebrieven 16 7 Bevestiging ontvangst sollicitaties 16 8 Overzicht sollicitanten 16 9 Inwinnen inlichtingen over sollicitanten door de cdk Justitiële informatie Keuze en gesprek sollicitanten bij cdk Selectie cdk Doorgeleiden selectie naar de vertrouwenscommissie De werkzaamheden van de vertrouwenscommissie De bevindingen van de vertrouwenscommissie De bespreking in de raad van het advies van de vertrouwenscommissie en de besluitvorming over de aanbeveling Het raadplegend referendum De aanbeveling van de gemeenteraad Toezending aanbeveling aan de Minister Rapportage cdk aan de Minister Beoordeling aanbeveling door de Minister Voordracht Minister BZK Mededeling benoeming Eed/ belofte en installatie 27

4 4

5 2 Algemeen 1. 1 Inleiding Bij brief van 12 juni 2002 heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de brochure Benoemingsprocedure burgemeesters uitgebracht (BK2002/76225). Gelet op de ontwikkelingen die zich sindsdien rondom de benoemingsprocedure hebben voorgedaan is een geactualiseerde brochure gewenst. Van deze gelegenheid wordt tevens gebruik gemaakt om een redactionele slag door te voeren. Deze brochure heeft alleen betrekking op de door de Kroon benoemde burgemeesters. Uiteraard zal de huidige procedure vervallen bij de invoering van de gekozen burgemeester. Tot dat moment is de benoemingsprocedure van kracht. Om u een beeld te geven van de concrete veranderingen in de procedure als gevolg van de meest recente wijzigingen van de Gemeentewet e.a., wordt in de volgende paragraaf hiervan een beknopt overzicht gegeven. In hoofdstuk 2 wordt vervolgens de procedure voor de benoeming van een burgemeester stap voor stap beschreven. Hierbij wordt onder meer uitgebreid aandacht besteed aan de informatie-uitwisseling tussen betrokkenen en de rol van de bestuurscompetenties. Deze brochure is een handreiking voor de praktijk. Het formele kader is in alle gevallen de Gemeentewet en de circulaire van 4 november 2005, BK De circulaire van 4 november 2005 behelst een uitwerking van de bepalingen rondom de benoemingsprocedure die zijn vastgelegd in de Gemeentewet. Deze brochure is bedoeld als aanvulling op de circulaire en zal op enkele aspecten van de procedure dieper ingaan en is tevens te gebruiken als naslagwerk. 5

6 De brochure, de circulaire van 4 november 2005, de brochure Bestuurscompetenties alsmede de Handreiking burgemeestersreferendum zijn tevens te vinden op onze internetsite onder Openbaar Bestuur/politieke ambtsdragers/ burgemeesters/ benoemingsprocedure. 2 Wat is er veranderd? De Gemeentewet is gewijzigd in die zin dat bij de verplichte aanbeveling van twee kandidaten, alleen de naam van de eerste kandidaat openbaar gemaakt wordt. Dit laatste geldt alleen indien de raad heeft besloten geen raadplegend referendum te houden. Daarnaast heeft de regering bij de behandeling van wetsvoorstel de Eerste Kamer toegezegd de hoofdregel van een tweevoudige aanbeveling in de wet te expliciteren. Dit heeft ertoe geleid dat in de Gemeentewet is opgenomen dat het uitsluitend de minister van BZK is die een oordeel toekomt of er sprake is van een bijzonder geval dat een enkelvoudige aanbeveling rechtvaardigt. Dit is geregeld in de wet van 17 juni Tot wijziging van de Provinciewet en de Gemeentewet in verband met de aanpassing van de procedure tot benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester en in verband met het tijdelijk verruimen van de periode gedurende welke ontheffing van het woonplaatsvereiste van de burgemeester. - Deze is per 16 augustus 2004 formeel van kracht geworden 2. Het gaat om de volgende aanpassingen van de Gemeentewet. In artikel 61, vijfde lid vervalt de laatste volzin; Onder vernummering van het zesde lid van artikel 61 tot het zevende lid is een nieuw zesde lid ingevoegd dat luidt: 6. In een bijzonder door de gemeenteraad te motiveren geval, kan worden volstaan met een aanbeveling waarop een persoon vermeld staat. Onze Minister slaat geen acht op een enkelvoudige aanbeveling, indien naar zijn oordeel geen sprake is van een bijzonder geval; 1 Wet van 17 juni 2004, stb 2004, 371. Van kracht vanaf 16 augustus KB van 19 juli 2004, stb

7 Artikel 61c, derde lid: 3. De aanbevelingen van de raad, bedoeld in artikel 61, vijfde en zesde lid, 61a, tweede lid en 61b, tweede lid, zijn openbaar met dien verstande dat ten aanzien van de aanbeveling inzake benoeming, bedoeld in artikel 61, vijfde lid, de openbaarheid uitsluitend de als eerste aanbevolen persoon geldt, tenzij een raadplegend referendum is gehouden. Naast de bovenstaande wijzigingen is bij wet van 17 juni 2004 bepaald dat de gemeenteraad die burgemeesters die in de periode 1 juni 2003 tot 1 mei 2006 zijn benoemd dan wel worden benoemd, tot 1 mei 2007 een ontheffing dan wel een aanvullende ontheffing - van de verplichting de woonplaats in de gemeente te hebben- kan verlenen. Deze wijziging was ingegeven door de invoering van de gekozen burgemeester in Ook nu de invoering is uitgesteld geldt echter deze bepaling onverkort. In de meest recente wijziging van de Gemeentewet in verband met de dualisering van het gemeentebestuur 3 is opgenomen dat de raad indien gewenst aan de vertrouwenscommissie één of meer wethouders als adviseur kan toevoegen. 3 Stb. 2005,

8 8

9 De procedure 2. 1 Afspraken over procedure en tijdschema De eerste stap in het vervullen van een burgemeestersvacature is het geven van voorlichting en advies door de commissaris van de Koningin/kabinetschef aan de betrokken gemeente. Centraal staan de te volgen procedure, het tijdschema en de vraag of de gemeente een raadplegend burgemeestersreferendum wenst te houden. De gesprekspartners van de commissaris/kabinetschef zijn in de praktijk de loco-burgemeester en/of de griffier. In dit eerste contact worden afspraken gemaakt over de volgende onderwerpen: Het globale tijdschema (vaststellen profielschets, openstelling vacature, bekend maken van de selectie van de commissaris, uitnodigen kandidaten door de vertrouwenscommissie, vaststellen aanbeveling gemeenteraad, verzending aanbeveling naar Minister). De datum van de profielschetsvergadering, mede in verband met het bepalen van de datum waarop de vacature wordt opengesteld. De keuze om gebruik te maken van bestuurscompetenties bij het opstellen van de profielschets en bij het beoordelen van kandidaten. Het opstellen van de profielschets. De concept profielschets wordt voorafgaand aan de profielschetsvergadering aan de commissaris/kabinetschef gestuurd. Het opstellen van een verordening op de vertrouwenscommissie. Hierin wordt vooral de vertrouwelijkheid van de procedure geregeld. De keuze om kandidaten, onder voorwaarden, op initiatief van de vertrouwenscommissie en door tussenkomst van de commissaris van de Koningin, een assessment te laten ondergaan De mogelijkheid om een raadplegend referendum te houden ten behoeve van de aanbeveling van de raad. 9

10 Het aanleveren van informatiemappen door de gemeente ten behoeve van de sollicitanten. Deze informatiemappen kunnen de volgende informatie bevatten: een profiel van de gemeente, inzicht in de financiële positie van de gemeente (beleidsbeschouwing bij de begroting en het verslag van de laatste algemene beschouwingen) en algemene informatie over relevante/actuele beleidsstukken. Het is aan te raden om de samenstelling van deze map af te stemmen met de kabinetschef. Hoe om te gaan met (spontane) zelfmelders. De huisvesting van de nieuwe burgemeester. Het belang van het respecteren van geheimhoudingsplicht en procedureregels. 2 Openbare profielschetsvergadering gemeenteraad In overleg met de commissaris van de Koningin wordt de datum van de profielschetsvergadering vastgesteld. In deze vergadering overlegt de commissaris met de raad over het profiel van de nieuwe burgemeester en de procedure. De commissaris kan aangeven welke bovenlokale factoren hij bij zijn selectie een rol zal laten spelen. Hierbij kan gedacht worden aan de volgende factoren: - de benoeming van vrouwelijke burgemeesters; - de benoeming van (ex-) burgemeesters die met een herindeling zijn of worden geconfronteerd. De profielschetsvergadering moet plaatsvinden voordat de vacature wordt opengesteld. Op deze wijze worden de eisen die de gemeenteraad stelt aan de nieuwe burgemeester al meteen bekend bij de belangstellenden. Dit leidt tot een efficiënte procedure. In de profielschetsvergadering van de gemeenteraad komen de volgende onderwerpen aan de orde: Het vaststellen van een al voorbereide verordening op de vertrouwenscommissie en de samenstelling van de vertrouwenscommissie. De inhoud van het profiel van de nieuwe burgemeester. 10

11 De procedure en het tijdschema. Hiertoe horen ook de ontvangst van de sollicitanten door de vertrouwenscommissie en het uitbrengen van het verslag van haar bevindingen aan de raad en aan de commissaris. De wenselijkheid om in de openstellingsadvertentie bij gelijke geschiktheid de voorkeur voor een vrouwelijke kandidaat uit te spreken. De wenselijkheid om in de openstellingsadvertentie de voorkeur uit te spreken om één of meerdere kandidaten op bepaalde punten uit de profielschets een assessment te laten ondergaan. De communicatie van de vertrouwenscommissie met de commissaris. Hierbij wordt de wenselijkheid besproken van een eventueel tweede gesprek tussen de vertrouwenscommissie en de commissaris nadat de vertrouwenscommissie haar standpunt over de geschiktheid van de door haar ontvangen kandidaten heeft bepaald, doch voordat zij schriftelijk verslag uitbrengt aan de raad en aan de commissaris. Sancties indien de bepalingen rondom de geheimhouding worden geschonden. De vraag of de raad een raadplegend referendum wil houden. De wet (artikel 61, tweede lid van de Gemeentewet) bepaalt dat deze beslissing aan het begin van de procedure moet worden genomen. Belangstellenden kunnen de profielschets en het verslag van de profielschetsvergadering opvragen bij het kabinet van de commissaris evenals een beschrijving van de procedure, een globaal tijdsschema en een informatiemap over de gemeente. 3 Bestuurscompetenties Het benoemingsproces van een burgemeester richt zich op het selecteren van de meest geschikte kandidaat voor een bepaalde gemeente in een bepaalde tijd. Dit proces verloopt beter als betrokkenen zo helder mogelijk communiceren over de eisen die aan de burgemeesters worden gesteld. Daarnaast helpt dit bij de beoordeling van kandidaten. 11

12 Hiertoe is structuur nodig. Een hulpmiddel daarbij zijn vooraf beschreven bestuurscompetenties. Dit is een set van kwaliteiten en vaardigheden die voor een bepaalde beroepsgroep belangrijk zijn. De bestuurscompetenties zorgen ervoor dat de selectieprocedure zo objectief en efficiënt mogelijk verloopt en bevorderen tevens het objectieve en vergelijkbare karakter van de informatie. Met behulp van de bestuurscompetenties ontstaat van begin af aan een scherper beeld van de specifieke eisen die aan de burgemeester van de gemeente in kwestie worden gesteld. Daartoe kiest een vertrouwenscommissie uit de hele set juist die competenties die zij het meest relevant acht. Dat vergt uiteraard de nodige investering vooraf, maar dit loont in de volgende fasen van het proces. Naast de formele stappen in de benoemingsprocedure kunnen de bestuurscompetenties ook het inhoudelijke selectieproces in belangrijke mate structureren. Door bestuurscompetenties te gebruiken heeft de commissaris van de Koningin een handvat om van een longlist van sollicitanten te komen tot een shortlist van niet alleen in het algemeen, maar ook van in deze specifieke context benoembare kandidaten. Het bevordert tevens de communicatie tussen de vertrouwenscommissie en de commissaris van de Koningin. Als de commissaris van de Koningin met een ambtsbericht inlichtingen aan derden (collega-commissaris van de Koningin en burgemeesters) vraagt, kan hij met gebruikmaking van de bestuurscompetenties het verzoek om inlichtingen scherper omschrijven. Dat helpt de informanten op twee manieren. Ten eerste is duidelijker welke informatie relevant is. Ten tweede is het minder belastend voor de onderlinge verhoudingen om een relatief oordeel over een kandidaat te geven, als dit oordeel is gerelateerd aan bepaalde bestuurscompetenties. Ten slotte bieden de gekozen bestuurscompetenties houvast in de feedback aan kandidaten die niet aan de vertrouwenscommissie worden doorgeleid. 12

13 4 Instelling, samenstelling en werkwijze vertrouwenscommissie De raad regelt bij verordening de taak, de samenstelling, de werkwijze en de geheimhouding van de vertrouwenscommissie. De commissaris van de Koningin wordt in de profielschetsvergadering geïnformeerd over deze onderwerpen. Om een vertrouwenscommissie goed in te bedden in de procedure zijn de volgende aspecten van belang: De raad stelt een verordening tot instelling van de vertrouwenscommissie op. Deze verordening schrijft voor dat de gesprekken met en de oordeelsvorming over de sollicitanten zullen plaatsvinden in aanwezigheid van en door de leden van de vertrouwenscommissie. Indien de raad dat wenst kan de raad besluiten één of meer wethouders als adviseur aan de vertrouwenscommissie toe te voegen. In tegenstelling tot de andere leden van de vertrouwenscommissie heeft de wethouder als adviseur geen stemrecht. Wel kan de wethouder als adviseur onder meer kennis nemen van de namen van de kandidaten en de sollicitatiebrieven. Evenals de leden van de vertrouwenscommissie is de wethouder gebonden aan de geheimhoudingsplicht. De griffier verleent ambtelijke bijstand aan de vertrouwenscommissie. De raad moet de werkwijze van de vertrouwenscommissie zo inrichten dat gedurende de hele procedure volstrekte geheimhouding is gegarandeerd. Dit betekent bijvoorbeeld dat inlichtingen over sollicitanten slechts door tussenkomst van de commissaris van de Koningin kunnen worden ingewonnen (artikel 61, vierde lid, Gemeentewet). Overleg met derden is uitgesloten. De geheimhoudingsplicht geldt voor zowel de leden van de vertrouwenscommissie als voor de ambtelijke bijstand, ook nadat de vertrouwenscommissie is ontbonden. De geheimhoudingsplicht zoals die voortvloeit uit artikel 61c van de Gemeentewet geldt voor al diegenen die uit hoofde van hun functie van de stukken en de beraadslagingen kennis hebben kunnen nemen. Schending van de geheimhoudingsplicht is strafbaar gesteld in artikel 272 van het Wetboek van Strafrecht. Indien er sprake is van schending van de geheimhoudingplicht of indien er sprake is van schending van de procedureregels, dan zal de commissaris van de Koningin de Minister informeren over zijn bevindingen. De Minister bepaalt dan, na overleg met de commissaris, hoe verder gehandeld dient te worden. Omdat de zorg voor 13

14 de geheimhouding primair bij de raad berust, kan het zijn dat de gemeente in voorkomende gevallen zelf het initiatief neemt tot aangifte van schending van de geheimhouding. Een zelfde zorg als voor de geheimhouding, is nodig voor de privacy van de sollicitanten. Dit is bijvoorbeeld aan de orde bij het bepalen van plaats en tijdstip van de gesprekken en bij de manier waarop de correspondentie met kandidaten wordt gevoerd. De vertrouwenscommissie bepaalt een locatie waar de selectiegesprekken worden gevoerd. De vertrouwenscommissie bereidt de selectieprocedure voor. Indien nodig worden de leden van de vertrouwenscommissie getraind in het gebruik van de bestuurscompetenties, evenals in het voeren van gesprekken met de sollicitanten. Het is wenselijk dat na afloop van de gesprekken met sollicitanten een gesprek tussen de commissaris van de Koningin en de vertrouwenscommissie plaatsvindt over de wederzijdse bevindingen. Daarover kunnen vertrouwenscommissie en commissaris een afspraak maken aan het begin van de procedure bij het eerste contact. De vertrouwenscommissie stelt een vorm vast van haar advies aan de raad (de wet spreekt van verslag van bevindingen ). In elk geval wordt elke sollicitant die door de vertrouwenscommissie is ontvangen, besproken. 5 Verzoek tot openstelling van de vacature door de commissaris van de Koningin en de inhoud van de vacaturetekst Het overleg tussen kabinetschef en BZK/Kabinetszaken over de datum van plaatsing van de vacature in de Staatscourant en de inhoud van de advertentietekst vindt in principe schriftelijk plaats. Mondeling overleg kan volgen als er bijzondere omstandigheden zijn, zoals een herindeling. 14

15 Aandachtspunten hierbij zijn: Plaatsingsdatum van de advertentie en sluitingsdatum voor inzending van sollicitaties. De sluitingsdatum is drie weken na plaatsing van de vacature. In sommige gevallen kan worden afgeweken van de drie weken termijn en behoort verlenging van de drie weken termijn met één of twee weken tot de mogelijkheden (bv. In een vakantieperiode). De advertentie wordt standaard door BZK in de Staatscourant geplaatst en toegezonden aan VNG Magazine en aan Binnenlands Bestuur. De plaatsing van de advertentie in de Staatscourant door BZK is de officiële openstelling. Een gemeente heeft de ruimte om - onder verwijzing naar de officiële vacaturetekst in de Staatscourant - in een of enkele dagbladen potentiële sollicitanten attent te maken op de vacature en op de mogelijkheid om op deze advertentie te reageren. De kosten komen voor rekening van de gemeente zelf. De vacature wordt door BZK op de BZK-internetsite ( geplaatst na publicatie van de advertentie in de Staatscourant. Standaard wordt in de advertentie opgenomen: Sollicitanten kunnen bij het Kabinet van de commissaris van de Koningin in... (de desbetreffende provincie) de profielschets opvragen, het verslag van de profielschetsvergadering en het tijdschema van de procedure. Indien de raad daartoe besluit wordt in de advertentie de volgende tekst opgenomen: Vanwege de ondervertegenwoordiging van de vrouwen in het ambt van burgemeester gaat bij gelijke geschiktheid de voorkeur uit naar een vrouw. Indien de raad daartoe besluit wordt de volgende tekst over een assessment opgenomen: Een assessment op één of enkele criteria kan deel uitmaken van de procedure; oogmerk daarvan zal dan zijn de vertrouwenscommissie over aanvullende informatie te laten beschikken bij de afronding van het advies. Indien de raad daartoe besluit wordt de volgende tekst over een te houden referendum in de advertentie opgenomen: de raad heeft besloten dat een raadplegend referendum zal worden gehouden ten behoeve van zijn aanbeveling inzake de benoeming. 15

16 6 Sollicitatiebrieven De sollicitatiebrieven worden gericht aan Hare Majesteit de Koningin. De sollicitanten sturen hun brief binnen de daarvoor gestelde termijn aan de commissaris van de Koningin. 7 Bevestiging ontvangst sollicitaties De commissaris van de Koningin/kabinetschef bevestigt de ontvangst van de sollicitatie. Tegelijk met deze bevestiging ontvangt de sollicitant een beschrijving van de procedure, de profielschets, de notulen van de profielschetsvergadering en het tijdschema van de procedure. Ook krijgt de sollicitant een informatiemap over de gemeente. 8 Overzicht sollicitanten Na sluiting van de sollicitatietermijn verstrekt de kabinetschef aan de gemeente en aan de Tweede Kamerleden die burgemeestersbenoemingen in hun portefeuille hebben, een overzicht van het aantal sollicitanten, hun politieke kleur en globale achtergrond. In overleg met de gemeente wordt ook de pers hiervan in kennis gesteld. 9 Inwinnen inlichtingen over sollicitanten door de commissaris van de Koningin De commissaris van de Koningin zal in het kader van zijn verantwoordelijkheid om een selectie te maken van zijns inziens benoembare kandidaten, veelal informatie in de vorm van ambtsberichten opvragen. Dit gebeurd niet alleen over kandidaten die in het profiel passen, maar ook over eventuele twijfelgevallen. Ambtsberichten worden gevraagd aan collega-commissarissen of aan een burgemeester die een bepaalde sollicitant in de huidige werksituatie ziet/ heeft zien functioneren. Het verdient de voorkeur om de profielschets mee te zenden met het ambtsbericht. De commissaris geeft bij zijn informatieverzoek aan welke informatie hij wenst te verkrijgen en wanneer hij uiterlijk over de informatie wenst te beschikken. 16

17 Om er zeker van te zijn dat een sollicitant zich bewust is van deze vorm van informatieverzameling en zich daar niet tegen verzet, zal dit worden gemeld in de ontvangstbevestiging die iedere sollicitant ontvangt. De commissaris zal de verkregen informatie betrekken bij zijn selectie en deze dus ook gebruiken om zijn selectie toe te lichten aan de vertrouwenscommissie. Het is aan de commissaris zelf te bepalen hoe hij dit doet. 10 Justitiële informatie De commissaris wint zo spoedig mogelijk justitiële gegevens in van degenen die tot zijn selectie behoren. De bevoegdheid tot het opvragen van justitiële gegevens heeft de commissaris van de Koningin op basis van artikel 30 van het Besluit Justitiële Gegevens 4. Voordat de commissaris over kan gaan tot het opvragen van bedoelde gegevens is het vereist dat hij een ondertekende verklaring kan overleggen waaruit blijkt dat de betrokkene toestemming geeft voor de verstrekking en op de hoogte is van de wijze waarop met de justitiële gegevens wordt omgegaan. Dit volgt uit artikel 28 van het Besluit Justitiële Gegevens. De bedoelde verklaring zal aan de kandidaat aan het begin van de procedure worden toegezonden. Het bovenstaande geldt ook voor sollicitanten die door de vertrouwenscommissie zelf in de beoordeling worden betrokken. Het is de vertrouwenscommissie zelf niet toegestaan justitiële gegevens over personen op te vragen. Wanneer de justitiële gegevens daartoe aanleiding geven zal de commissaris van de Koningin, indien de selectie inmiddels aan de vertrouwenscommissie bekend is, de vertrouwenscommissie direct in kennis stellen van het feit dat een kandidaat zijns inziens niet langer benoembaar moet worden geacht. Indien de commissaris twijfelt hoe de resultaten van de screening van sollicitanten moet worden gewogen, pleegt hij overleg met een of enkele collega commissarissen en eveneens in de eerste fase van kennisneming van de resultaten met de minister van BZK. De commissaris van de Koningin mag de justitiële gegevens niet aan de vertrouwenscommissie beschikbaar stellen. 4 Besluit van 25 maart 2004 tot vaststelling van de justitiële gegevens en tot regeling van de verstrekking van gegevens alsmede tot uitvoering van enkele bepalingen van de Wet justitiële gegevens. Stb 2004,

18 11 Keuze en gesprek sollicitanten bij commissaris van de Koningin De commissaris van de Koningin bepaalt welke sollicitanten worden uitgenodigd voor een gesprek met de commissaris. Bij deze selectie gaat het om personen van wie de commissaris vindt dat ze in aanmerking kunnen komen voor een benoeming. Indien de commissaris een kandidaat recent nog heeft gesproken in het kader van bijvoorbeeld een andere vacature, dan kan de commissaris ervan af zien om de kandidaat nogmaals voor een gesprek uit te nodigen. De commissaris slaat bij de beoordeling van de sollicitanten nadrukkelijk aandacht op het gewenste profiel van de gemeente en de vastgestelde bestuurscompetenties, indien de raad hiervan gebruik heeft gemaakt. Indien de commissaris na overleg met de raad heeft aangegeven dat ook bovenlokale factoren een rol spelen bij de vaststelling van zijn selectie dan zal dit ook een aspect zijn bij de keuze welke sollicitanten hij uit zal nodigen. Bijzondere aandacht wordt gegeven aan vrouwen en herindelingsburgemeesters die op de vacature hebben gereageerd, mits ze voldoen aan de eisen en het profiel en de bestuurscompetenties, indien de raad daarvan gebruik heeft gemaakt. Het gesprek tussen de commissaris en de sollicitant duurt in de praktijk gemiddeld een half uur. Na afloop van het gesprek ontvangt de sollicitant een declaratieformulier om zijn reiskosten bij BZK te kunnen declareren. Het declaratieformulier dient door de kabinetschef geparafeerd te worden. 12 Selectie commissaris van de Koningin De selectie van sollicitanten van de commissaris van de Koningin ten behoeve van de vertrouwenscommissie bestaat in de praktijk uit gemiddeld zes tot acht kandidaten. Het uitgangspunt is dat elke kandidaat die in de selectie wordt opgenomen, naar het oordeel van de commissaris zonder meer benoembaar is. De commissaris bericht sollicitanten dat ze tot zijn selectie behoren en dat hij de naam en de gegevens van de kandidaat vertrouwelijk aan de vertrouwenscommissie zal verstrekken (artikel 61, derde lid, Gemeentewet). De nietgeselecteerden krijgen eveneens bericht van het feit dat ze niet tot zijn selectie behoren. Betrokkenen kunnen mondeling over hun afwijzing informatie in winnen bij de kabinetschef. 18

19 13 Doorgeleiden selectie naar de vertrouwenscommissie De commissaris van de Koningin verschaft de vertrouwenscommissie een opgave van degenen die naar het ambt hebben gesolliciteerd. Daarbij verschaft hij de vertrouwenscommissie inzicht in de wijze waarop hij tot zijn selectie is gekomen. De bespreking tussen de commissaris van de Koningin en de vertrouwenscommissie kan ertoe leiden dat de selectie wordt aangevuld en/of aangepast. Daarbij blijft voorop staan dat de commissaris een eigen oordeel over de al dan niet benoembaarheid van kandidaten zal hebben. Indien de vertrouwenscommissie besluit een door de commissaris geselecteerde kandidaat niet te ontvangen, worden de commissaris en de kandidaat door haar schriftelijk, met vermelding van de redenen van de beslissing, op de hoogte gesteld. Het ligt echter in de rede dat de vertrouwenscommissie dit direct kenbaar maakt bij het overleg met de commissaris over diens selectie. Een niet-geselecteerde sollicitant kan zich rechtstreeks tot de vertrouwenscommissie wenden met het verzoek om door haar te worden uitgenodigd. De vertrouwenscommissie beslist zo spoedig mogelijk op het verzoek en stelt de verzoeker schriftelijk op de hoogte van haar beslissing. Indien de vertrouwenscommissie besluit deze sollicitant alsnog uit te nodigen voor een gesprek, doet zij daarvan mededeling aan de commissaris. De commissaris zal zijn oordeel over deze sollicitant ter kennis brengen van de vertrouwenscommissie. 14 De werkzaamheden van de vertrouwenscommissie Verwerven van informatie De vertrouwenscommissie verschaft zich door tussenkomst van de commissaris van de Koningin de door haar nodig geachte informatie over de kandidaten. Relevant is die informatie die iets zegt over de mate waarin een sollicitant geschikt is voor de specifieke vacature. Het gaat om informatie die betrekking heeft op het functioneren van kandidaten in hun huidige of vorige beroep of functie. 19

20 Omdat het informatie over personen betreft, zal met de belangen van de sollicitant zeer zorgvuldig moeten worden omgesprongen. De informatieverzameling dient steeds het resultaat te zijn van een redelijke afweging tussen een reële, te motiveren informatiebehoefte en de belangen van de sollicitant. Uit deze aandacht voor de zorgvuldigheid van de informatievoorziening vloeit ook de rol voort die de commissaris van de Koningin daarbij vervult: toezien op het goede verloop van de procedure. Niet alleen de commissaris en de vertrouwenscommissie maar ook degenen die de informatie verstrekken zullen deze afweging met zorg moeten maken. Voor bestuursorganen, die veelal aangesproken zullen worden op het verschaffen informatie, geldt daarbij het uitgangspunt dat zij desgevraagd verplicht zijn om informatie te verstrekken. Behalve de informatie die aan de vertrouwenscommissie door de commissaris van de Koningin ter beschikking wordt gesteld, zijn er nog andere bronnen voor de vertrouwenscommissie die samen tot een beeld over de geschiktheid van een kandidaat kunnen leiden: De sollicitatiebrief. Dit is de eerste mogelijkheid voor de sollicitant om zich te presenteren in het licht van de profielschets en de daarin verwoorde competenties. De informatie die de vertrouwenscommissie zich verschaft in het directe contact met de sollicitant. Per saldo is dit de belangrijkste bron. Juist daarom is een gestructureerde voorbereiding, uitvoering en evaluatie van de gesprekken zo vitaal. Het gebruik van bestuurscompetenties kan daarbij leiden tot een effectieve gespreksvoering. Daarnaast kan eventueel aanvullende informatie worden ingewonnen door gebruik te maken van referenties. De sollicitant draagt hiervoor de gegevens over de te raadplegen personen aan. Voor het vragen van deze referenties zal steeds vooraf uitdrukkelijk toestemming van de sollicitant moeten worden verkregen. Het inwinnen van referenties gaat door tussenkomst van de commissaris van de Koningin. Gesprek kandidaten Om kandidaten goed te kunnen beoordelen op geschiktheid voor het ambt, zal de vertrouwenscommissie met de diverse kandidaten één of meerdere gesprekken voeren. De vertrouwenscommissie bepaalt zelf of en wanneer de gesprekken met de kandidaten worden gevoerd en nodigt hen zelf daartoe uit. 20

21 Assessment Op initiatief van de vertrouwenscommissie kan worden bepaald dat enkele kandidaten een assessment zullen ondergaan. Doel van het assessment is de daarvoor geselecteerde kandidaten op één of enkele elementen van het gewenste profiel nader te testen. Met het instrument assessment zal zeer terughoudend moeten worden omgegaan. Het gebruik moet zorgvuldig worden afgewogen. De selectie van de kandidaten is bij uitstek een bestuurlijk proces op een wettelijke basis geschoeid en kan op geen enkele wijze worden uitbesteed aan derden. De mogelijkheid van een assessment zal tevoren aan kandidaten bekend gemaakt moeten zijn door vermelding in de advertentietekst. Het uitvoeren van een assessment kan alleen met instemming van de betreffende sollicitant. Het assessment wordt bekostigd door de gemeente. De commissaris van de Koningin die in de procedure verantwoordelijk is voor de verwerving van de informatie ziet dan toe op: de kwaliteit van de inzet van het instrument; en op de zorg voor de geheimhouding. De commissaris kan daarnaast adviseren over een aan te zoeken bureau. Hij leidt het verzoek van de vertrouwenscommissie voor een assessment naar het bureau en leidt de uitkomst van het assessment terug naar de vertrouwenscommissie. Zodoende kan hij zich een beeld vormen over de zorgvuldige toepassing van dit instrument. Met de uitvoerder van het assessment moeten zeer secure afspraken worden gemaakt om de geheimhouding in de procedure te kunnen garanderen. Kandidaten zullen als eerste geïnformeerd worden over de uitkomst van het assessment dat op hen betrekking heeft. Zij hebben de mogelijkheid om te kiezen of de rapportage over de uitkomst aan de vertrouwenscommissie wordt gezonden of niet. Raadplegend referendum Indien de gemeenteraad heeft besloten tot het houden van een raadplegend referendum ten behoeve van zijn aanbeveling betreffende de benoeming, overtuigt de vertrouwenscommissie zich uitdrukkelijk en expliciet van de bereidheid van kandidaten om zich aan een referendum te onderwerpen. 21

22 15 De bevindingen van de vertrouwenscommissie Nadat de vertrouwenscommissie haar standpunt over de geschiktheid van de door haar ontvangen kandidaten heeft bepaald, brengt zij schriftelijk verslag uit van haar bevindingen aan de raad en aan de commissaris van de Koningin. Zij doet het verslag aan de raad vergezeld gaan van een concept- aanbeveling van tenminste twee kandidaten die naar haar oordeel voor benoeming in aanmerking komen. De commissie vermeldt daarbij ten aanzien van alle door haar ontvangen kandidaten de motieven die tot haar oordeel hebben geleid. Indien geen raadplegend referendum zal worden gehouden geeft de vertrouwenscommissie in haar verslag tevens een beredeneerde volgorde van de kandidaten aan. In het verslag aan de raad kunnen leden van de vertrouwenscommissie van minderheidsstandpunten blijk geven. 16 De bespreking in de raad van het advies van de vertrouwenscommissie en de besluitvorming over de aanbeveling De beraadslagingen in de raad over de bevindingen van de vertrouwenscommissie vinden plaats met gesloten deuren (artikel 61, vierde lid van de Gemeentewet). Ten aanzien van de beraadslagingen en de stukken die aan de raad en de commissaris van de Koningin worden gezonden geldt een geheimhoudingsplicht (artikel 61c, eerste lid, Gemeentewet). Het geniet de voorkeur om direct aansluitend aan deze vertrouwelijke beraadslagingen de aanbeveling van twee kandidaten vast te stellen. Omdat gewaarborgd dient te zijn dat de naam van de tweede kandidaat geheim blijft, dient de raad zijn meervoudige aanbeveling in beslotenheid vast te stellen. Tijdens de hierop volgende openbare raadsvergadering wordt vervolgens alleen de naam van de eerste kandidaat openbaar gemaakt. Kandidaten die op de aanbeveling voorkomen worden niet eerder geïnformeerd dan nadat de naam van de eerste kandidaat op de aanbeveling openbaar is geworden (zie ook 18). Ook de andere kandidaten worden op dat moment pas op de hoogte gesteld van het feit dat zij niet op de aanbeveling staan. 22

23 Is er sprake van een raadplegend referendum, dan stelt de gemeenteraad op advies van de vertrouwenscommissie vast welke twee kandidaten aan het referendum zullen deelnemen. De kandidaten worden op de hoogte gesteld van het feit dat zij mee doen aan het referendum. Na het referendum stelt de gemeenteraad de aanbeveling vast en zendt deze aan de minister van BZK. 17 Het raadplegend referendum Algemeen De Gemeentewet biedt gemeenten de mogelijkheid om ten behoeve van de keuze van de nieuwe burgemeester een raadplegend referendum te organiseren. In het Paasakkoord is bepaald dat het passend en gewenst is te bevorderen dat gemeenten de mogelijkheid tot het houden van een referendum daadwerkelijk benutten. Dit heeft geleid tot het Tijdelijk besluit bijdrage burgemeestersreferendum 5. Deze regeling houdt in dat gemeenten die een raadplegend referendum houden een bijdrage in de kosten van het referendum ontvangen. Daarnaast is door het ministerie van BZK een Handreiking burgemeestersreferendum opgesteld. De Handreiking dient als praktisch handvat voor gemeenten bij de organisatie en uitvoering van het referendum. In deze Handreiking komen verschillende aspecten van het burgemeestersreferendum aan de orde. Het is geen blauwdruk. Aangegeven wordt wat wettelijk geregeld is, wat wenselijk is en welke opties de gemeente heeft. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met enkele praktijkvoorbeelden. U kunt deze Handreiking downloaden van onder openbaar bestuur/ politieke ambtsdragers/ burgemeesters/ benoemingen. 4 Besluit van 25 maart 2004 tot vaststelling van de justitiële gegevens en tot regeling van de verstrekking van gegevens alsmede tot uitvoering van enkele bepalingen van de Wet justitiële gegevens. Stb 2004,

24 Vereisten raadplegend referendum De gemeenteraad betrekt de uitslag van het raadplegend referendum bij de vaststelling van zijn aanbeveling inzake de benoeming. Artikel 61 e van de Gemeentewet bepaald dat het referendum aan enkele voorwaarden dient te voldoen. Dit zijn: a. Gerechtigd tot deelname aan het referendum zijn zij die kiesgerechtigd zijn voor de verkiezing van de leden van de raad en op de dag waarop het referendum gehouden wordt de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt. b. Het object van het referendum bestaat uit de namen van twee sollicitanten die door de vertrouwenscommissie zijn ontvangen en door de raad benoembaar worden geacht. De referendumgerechtigden wordt de vraag voorgelegd welke sollicitant zij als eerste op de aanbeveling wensen. c. De opkomst is ten minste dertig procent van het aantal referendumgerechtigden. 18 De aanbeveling van de gemeenteraad De raad zendt een aanbeveling betreffende de benoeming van de nieuwe burgemeester aan de Minister binnen vier maanden nadat de gelegenheid tot sollicitatie voor de functie is gegeven, of, indien een raadplegend referendum ten behoeve van de aanbeveling is gehouden, binnen een maand nadat het raadplegende referendum is gehouden. Bij het opstellen van de aanbeveling betrekt de raad de bevindingen van de vertrouwenscommissie en, indien in overeenstemming met de in paragraaf 17 gestelde eisen een raadplegend referendum is gehouden, de uitkomst van deze raadpleging. Het op schrift gestelde oordeel van de vertrouwenscommissie voegt hij bij zijn aanbeveling. Artikel 61c, derde lid, Gemeentewet bepaalt voorts dat de openbaarheid van de aanbeveling alleen betrekking heeft op de eerst aanbevolen persoon. Overeenkomstig artikel 61, vijfde lid, Gemeentewet omvat de aanbeveling van de gemeenteraad de namen van twee personen. Conform het nieuwe zesde lid van artikel 61 van de Gemeentewet kan in een bijzonder, door de raad te motiveren, geval worden volstaan met een aanbeveling waarop de naam van een persoon staat vermeld. De Minister zal echter geen acht slaan op de enkelvoudige aanbeveling, indien naar zijn oordeel geen sprake is van een bijzonder geval. 24

25 De Gemeentewet gaat van het volgende uit: a. Het uitgangspunt is de aanbeveling van twee personen, de meervoudige aanbeveling (artikel 61, zesde lid, Gemeentewet). b. Alleen in bijzondere gevallen mag de gemeenteraad een enkelvoudige aanbeveling vaststellen. De gemeenteraad dient dit te motiveren. Van een bijzonder geval kan alleen sprake zijn bij: - herindeling; - indien er maar één benoembare kandidaat naar voren komt omdat er maar één kandidaat heeft gesolliciteerd. De gemeenteraad verkeert dan in de feitelijke onmogelijkheid om een meervoudige aanbeveling vast te stellen; - bij aan overmacht grenzende situaties, bijvoorbeeld de omstandigheid dat een kandidaat overlijdt of ernstig ziek is of wanneer een kandidaat zich terugtrekt nadat de aanbeveling van de raad is vastgesteld zodat de facto maar één kandidaat overblijft. c. In geen geval mogen politieke, beleidsmatige of bestuurlijke overwegingen een leidraad voor de raad vormen om af te wijken van het wettelijke vereiste dat de aanbeveling twee personen omvat. d. Onverlet de algemene bevoegdheid van de Minister om van de aan hem gedane aanbeveling gemotiveerd af te wijken slaat de Minister geen acht op een enkelvoudige aanbeveling, indien naar zijn oordeel geen sprake is van een bijzonder geval. De raad zendt de commissaris van de Koningin het verslag van de beraadslagingen van de raadsvergadering waarin de aanbeveling is vastgesteld, alsmede overige relevante informatie. 19 Toezending aanbeveling aan de Minister De raad verstrekt bij zijn aanbeveling aan de minister de sollicitatiebrieven van de aanbevolen kandidaten, de lijst van sollicitanten, de namen van de door de commissaris van de Koningin geselecteerde kandidaten, de profielschets en het verslag van de profielschetsvergadering, het verslag van bevindingen en het advies van de vertrouwenscommissie, de uitslag en de opkomst van het referendum indien gehouden, het verslag van de beraadslagingen van de raadsvergadering waarin de aanbeveling is vastgesteld, alsmede overige voor de beoordeling van de aanbeveling relevante informatie. Ten aanzien van de stukken die bij de aanbeveling door de raad aan de Minister worden gezonden geldt een geheimhoudingsplicht (zie ook 2.1). 25

26 20 Rapportage commissaris van de Koningin aan de Minister Zodra de raad zijn aanbeveling heeft vastgesteld, rapporteert de commissaris van de Koningin aan de Minister over de inhoud en het verloop van de procedure. Daarbij gaat hij onder andere in op zijn overleg met de raad (artikel 6 Ambtsinstructie commissaris van de Koning). 21 Beoordeling aanbeveling door minister BZK De Minister toetst na binnenkomst of de aanbeveling aan alle wettelijke vereisten voldoet. Hij volgt in beginsel de aanbeveling van de raad, met inbegrip van de daarop gehanteerde volgorde, tenzij zwaarwegende gronden aanleiding tot afwijking gegeven. Als de Minister besluit af te wijken van de aanbeveling dan informeert hij de raad schriftelijk over de motieven die aanleiding waren voor deze afwijking (artikel 61, zevende lid, Gemeentewet). Indien er sprake is van een enkelvoudige aanbeveling dan zal de Minister aan de hand van de motivering van de gemeenteraad en het advies hierover van de commissaris van de Koningin beoordelen of er inderdaad sprake is van een bijzonder geval dat een enkelvoudige aanbeveling rechtvaardigt. Is de Minister van oordeel dat er geen sprake is van een bijzonder geval dan zal hij geen acht slaan op de aanbeveling van de gemeenteraad. Dit zal leiden tot het opnieuw openstellen van de vacature en het opnieuw voeren van de procedure. De Minister kan echter ook zelf op basis van het dossier een voordracht doen. 22 Voordracht minister BZK De Minister van BZK beslist, na ambtelijk advies, of hij de kandidaat die als eerste op de aanbeveling van de gemeenteraad staat, uitnodigt voor een gesprek. Dit gesprek wordt zo spoedig mogelijk na beslissing van de Minister gearrangeerd. De kandidaat zal van de datum en tijd waarop het gesprek met de Minister zal plaatsvinden telefonisch en schriftelijk op de hoogte worden gesteld. Na zijn gesprek beslist de Minister over zijn voordracht aan de Koningin. Indien het gaat om een vacature in een gemeente met meer dan inwoners, 26

27 zal de voordracht, na het gesprek met de kandidaat - eerst in de Ministerraad behandeld dienen te worden. Na instemming van de Ministerraad draagt de Minister de kandidaat voor bij de Koningin. De Minister stelt de niet ter benoeming voorgedragen kandidaat telefonisch op de hoogte van het feit dat hij niet voor benoeming is voorgedragen. De Koningin tekent vervolgens het benoemingsbesluit dat daarna door de Minister wordt gecontrasigneerd. De benoeming is dan definitief. 23 Mededeling benoeming Nadat het benoemingsbesluit door de Koningin is getekend, informeert BZK de commissaris van de Koningin. De commissaris deelt de benoeming mee aan de voorzitter van de vertrouwenscommissie en aan de loco-burgemeester/ gemeentesecretaris. De kabinetschef meldt dit vervolgens terug aan BZK. BZK maakt hierop een persbericht en zorgt voor de verspreiding hiervan. Daarna wordt de (lokale) pers ingelicht. Bovenstaande procedure is anders indien de voordracht van de Minister is behandeld in de Ministerraad (bij gemeenten vanaf inwoners). Na behandeling in de Ministerraad informeert BZK de commissaris van de Koningin, de commissaris informeert op zijn beurt de betrokken kandidaat. Na het einde van de Ministerraad brengt de RVD een persbericht uit. Tot slot worden afschriften van het benoemingsbesluit, het Koninklijk Besluit, zowel naar de provincie, de betreffende gemeente als naar de nieuwe burgemeester gezonden. 24 Eed/belofte en installatie Het afsluitende moment van de benoemingsprocedure is de installatie van de burgemeester in de gemeente. De commissaris van de Koningin neemt de eed/ belofte af bij de nieuwe burgemeester. Meestal vertegenwoordigt de kabinetschef de commissaris van de Koningin hierbij. 27

28 28 Aantekeningen

29 29

30 Colofon Uitgave Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Directoraat Generaal Koninkrijksrelaties en Bestuur Afdeling Kabinetszaken Postbus EA Den Haag Productie en print Directie Communicatie en Informatie Ontwerp Grafisch Buro van Erkelens, Den Haag /GMD31 Mei 2006 Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Vermenigvuldigen van informatie uit deze publicatie is toegestaan, mits deze uitgave als bron wordt vermeld. 30

31

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 BESLUIT DE RAAD VAN DE GEMEENTE BEEMSTER; gelezen het voorstel van 23 september 2014 van het raadspresidium, gelet op de artikelen 61, 61a, 61c, 84, 86, 147 en 149 van de

Nadere informatie

mui ui inn min mi 10.1434464 17/07/2014

mui ui inn min mi 10.1434464 17/07/2014 Provincie Noord-Brabant Commissaris van de Koning Aan de gemeenteraad van Oosterhout, t.a.v. de heer J.M. Frankevijle, raadsgrifïier Postbus 10150 4900 GB OOSTERHOUT mui ui inn min mi 10.1434464 17/07/2014

Nadere informatie

GRIF12/006 VASTSTELLEN VERORDENING OP DE VERTROUWENSCOMMISSIE BURGEMEESTERSVACATURE GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE. Aan de raad, Voorstel

GRIF12/006 VASTSTELLEN VERORDENING OP DE VERTROUWENSCOMMISSIE BURGEMEESTERSVACATURE GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE. Aan de raad, Voorstel VASTSTELLEN VERORDENING OP DE VERTROUWENSCOMMISSIE BURGEMEESTERSVACATURE GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE GRIF12/006 Aan de raad, Voorstel Wij stellen u voor de bijgaande Verordening op de vertrouwenscommissie

Nadere informatie

Circulaire benoeming, functioneringsgesprekken en herbenoeming burgemeester

Circulaire benoeming, functioneringsgesprekken en herbenoeming burgemeester Circulaire benoeming, functioneringsgesprekken en herbenoeming burgemeester Circulaire benoeming, functioneringsgesprekken en herbenoeming burgemeester 1 2 Doelstelling Bekendmaken van beleid Juridische

Nadere informatie

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelVaststellen Verordening raadscommissie herbenoeming burgemeester

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelVaststellen Verordening raadscommissie herbenoeming burgemeester gemeente Eindhoven Raadsnummer 13R5322 Inboeknummer Dossiernummer RaadsvoorstelVaststellen Verordening raadscommissie herbenoeming burgemeester Inleiding Op 7 april 2008 is de heer Van Gijzel benoemd als

Nadere informatie

Verordening functioneringsgesprekken burgemeester en raad

Verordening functioneringsgesprekken burgemeester en raad GEMEENTE BEUNINGEN Raadsvoorstel Onderwerp Verordening functioneringsgesprekken burgemeester en raad Raadsvergadering 19 februari 2013 Nummer(agenda) Commissie 1 PAZ Registratienummer BW13.00065 Datum

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief. Aan de raad.

Aanbiedingsbrief. Aan de raad. Raadsgriffie Kerkrade, 19 april 2006 Aanbiedingsbrief Aan de raad. 06it00231 Hierbij bieden wij u ter overweging en beslissing aan een ontwerpbesluit, nr. 06 Rb 017 inzake de instelling van een vertrouwenscommissie

Nadere informatie

*ZE9E6E63B11* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015.

*ZE9E6E63B11* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015. *ZE9E6E63B11* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015. Agendanr. 6. Aan de Raad No.ZA.15-32280/DV.15-450, de griffie. Sellingen, 12 februari 2015 Onderwerp: Verordening commissie voorbereiding aanbeveling

Nadere informatie

Voorgesteld raadsbesluit: Vast te stellen de Verordening op de vertrouwenscommissie gemeente Dinkelland 2015

Voorgesteld raadsbesluit: Vast te stellen de Verordening op de vertrouwenscommissie gemeente Dinkelland 2015 RAADSVOORSTEL Datum: 2 december 2014 Nummer: Onderwerp: Verordening vertrouwenscommissie herbenoeming 2015 Voorgesteld raadsbesluit: Vast te stellen de Verordening op de vertrouwenscommissie gemeente Dinkelland

Nadere informatie

Registratienummer: GF12.20060 Datum: 21 mei 2012 Agendapunt: 21

Registratienummer: GF12.20060 Datum: 21 mei 2012 Agendapunt: 21 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF12.20060 Datum: 21 mei 2012 Agendapunt: 21 Portefeuillehouder: de heer T. Waterlander Behandelend ambtenaar: Mevrouw W.J.M.A. Jansen, griffier Onderwerp: Verordening

Nadere informatie

IMDES SOLLICITATIE-CODE. Sollicitatie Beleid van IMDES Van toepassing voor alle sollicitanten bij IMDES

IMDES SOLLICITATIE-CODE. Sollicitatie Beleid van IMDES Van toepassing voor alle sollicitanten bij IMDES IMDES SOLLICITATIE-CODE Sollicitatie Beleid van IMDES Van toepassing voor alle sollicitanten bij IMDES donderdag 12 april 2012 Algemeen Dit protocol is bedoeld om een regeling te treffen die enerzijds

Nadere informatie

Procedure werving en selectie Raad van Toezicht De Groeiling

Procedure werving en selectie Raad van Toezicht De Groeiling Procedure werving en selectie Raad van Toezicht De Groeiling De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken 1 Bestuurskantoor De Groeiling Aalberseplein

Nadere informatie

Sollicitatieprocedures en sollicitatiecode

Sollicitatieprocedures en sollicitatiecode BELEID SKOBOS Nr... Vastgesteld: mei 2013 Sollicitatieprocedures en sollicitatiecode Toelichting: de sollicitatieprocedures en de sollicitatiecode zijn opnieuw vastgesteld. Aanleiding hiertoe is de behoefte

Nadere informatie

Sollicitatiecode ref Cao PO

Sollicitatiecode ref Cao PO Sollicitatiecode ref Cao PO BIJLAGE XII SOLLICITATIECODE (behorend bij artikel 11.8 van deze CAO) Artikel 1 Bekendmaking van de vacature De werkgever draagt er zorg voor dat de met betrekking tot de functie

Nadere informatie

: Verordening op de Vertrouwenscommissie Stadskanaal 2015 Stadskanaal, 9 januari 2015

: Verordening op de Vertrouwenscommissie Stadskanaal 2015 Stadskanaal, 9 januari 2015 Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

Reglement Selectie- en benoemingscommissie Stichting Saxion

Reglement Selectie- en benoemingscommissie Stichting Saxion Reglement Selectie- en benoemingscommissie Stichting Saxion Vastgesteld op: 28 september 2007 en bijgewerkt d.d. 1 februari 2015. Kenmerk: 2007003464 (0110.01) 1. Missie en doelstellingen De selectie-

Nadere informatie

Artikel 1 Het bevoegd gezag draagt er zorg voor dat de met betrekking tot de functie en functievervulling relevante informatie wordt verstrekt.

Artikel 1 Het bevoegd gezag draagt er zorg voor dat de met betrekking tot de functie en functievervulling relevante informatie wordt verstrekt. Sollicitatiecode Driestar Educatief heeft voor de werving en selectie van haar personeel per 2 april 2013 de navolgende sollicitatiecode vastgesteld conform artikel C-1 cao-hbo. Artikel 1 Het bevoegd gezag

Nadere informatie

Handleiding besloten vergaderingen en het opleggen van geheimhouding

Handleiding besloten vergaderingen en het opleggen van geheimhouding Handleiding besloten vergaderingen en het opleggen van geheimhouding November 2009 1. Inleiding Aanleiding voor deze handleiding is de constatering dat in de praktijk met betrekking tot besloten vergaderingen

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz. TWEEDE KAMER DER STATEN- 2 GENERAAL Vergaderjaar 2012-2013 33 691 Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet, de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Waterschapswet (institutionele

Nadere informatie

WERVING EN SELECTIE. Definitieve versie. 29 november 2005 - versie 2.6 - definitief

WERVING EN SELECTIE. Definitieve versie. 29 november 2005 - versie 2.6 - definitief WERVING EN SELECTIE Definitieve versie 29 november 2005 - versie 2.6 - definitief 1. Inleiding 1.1. De personeelsfunctionaris is verantwoordelijk voor de werving en selectie van personeel voor de alsmede

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : 1110021 Ag. nr : Datum : 22-02-11

Raadsvoorstel Reg. nr : 1110021 Ag. nr : Datum : 22-02-11 Raadsvoorstel Reg. nr : 1110021 Onderwerp Vaststellen Verordening functioneringsgesprekken burgemeester en raad. Status Besluitvormend. Voorstel De Verordening functioneringsgesprekken burgemeester en

Nadere informatie

de algemene leden vergadering van de vereniging het bestuur van de vereniging, als bedoeld in artikel 7 van de statuten

de algemene leden vergadering van de vereniging het bestuur van de vereniging, als bedoeld in artikel 7 van de statuten Benoemingsprocedure bestuursleden voor het bestuur van de Vereniging scholen der EBG te Zeist 1. Begripsbepalingen In dit document wordt verstaan onder: ALV bestuur bestuurder bestuursreglement directeur

Nadere informatie

Reglement werving en selectie leden Raad van Toezicht 1

Reglement werving en selectie leden Raad van Toezicht 1 Reglement werving en selectie leden Raad van Toezicht 1 Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. stichting : de in de gemeente Zaanstad gevestigde stichting voor openbaar onderwijs

Nadere informatie

Door middel van deze sollicitatiecode verplicht het bevoegd gezag zich de rechten van de sollicitant te waarborgen met betrekking tot:

Door middel van deze sollicitatiecode verplicht het bevoegd gezag zich de rechten van de sollicitant te waarborgen met betrekking tot: Sollicitatiecode GSF Doel van sollicitatie code Door middel van deze sollicitatiecode verplicht het bevoegd gezag zich de rechten van de sollicitant te waarborgen met betrekking tot: Een zorgvuldige selectieprocedure;

Nadere informatie

Reglement werving en selectie leden Raad van Toezicht

Reglement werving en selectie leden Raad van Toezicht Reglement werving en selectie leden Raad van Toezicht Het reglement Werving en Selectie is vastgesteld en ondertekend d.d. 10 december 2012 te Purmerend S.J.P. van Geldorp voorzitter RvT SPOOR P. Tange

Nadere informatie

Handreiking Benoemingsproces Burgemeester

Handreiking Benoemingsproces Burgemeester Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Datum 22 oktober 2007 Ons kenmerk DGKB/ Kabinetszaken Aan de Gemeenteraad ta.v. de griffier van de raad Onderdeel Kabinetszaken Inlichtingen R.W.J.

Nadere informatie

Klager: Een klant of deelnemer aan het leerwerktraject van de Stichting TVZ

Klager: Een klant of deelnemer aan het leerwerktraject van de Stichting TVZ K LACHTENREGLEMENT STICHTING TAFELVANZEVEN ROTTERDAM Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Commissie: Bestaande uit 4 onafhankelijke leden, hierna te noemen klachtencommissie Stichting

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Regeling procedure aanwijzing groepen functies en herplaatsing BZK 2008

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Regeling procedure aanwijzing groepen functies en herplaatsing BZK 2008 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10589 8 juli 2010 Regeling procedure aanwijzing groepen functies en herplaatsing BZK 2008 23 juni 2010 De Minister van

Nadere informatie

Raadsvergadering 18-09-2014 14-093

Raadsvergadering 18-09-2014 14-093 RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 18-09-2014 14-093 Onderwerp instellen vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester Aan de raad, Onderwerp Instellen vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester

Nadere informatie

SOLLICITATIECODE VOOR DE ORGANISATIES LEIDEN, LEIDERDORP, OEGSTGEEST, ZOETERWOUDE EN SERVICEPUNT71.

SOLLICITATIECODE VOOR DE ORGANISATIES LEIDEN, LEIDERDORP, OEGSTGEEST, ZOETERWOUDE EN SERVICEPUNT71. SOLLICITATIECODE VOOR DE ORGANISATIES LEIDEN, LEIDERDORP, OEGSTGEEST, ZOETERWOUDE EN SERVICEPUNT71. Artikel 1 Definities a. bestuursorgaan : de betreffende deelnemende organisaties Leiden, Leiderdorp,

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren Ambtenaren

Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren Ambtenaren Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren Ambtenaren Het Algemeen Bestuur van Orionis Walcheren, hierna te noemen Orionis Walcheren, te Vlissingen gelet op de bepalingen van de Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Notitie functioneringsgesprekken

Notitie functioneringsgesprekken Notitie functioneringsgesprekken In de handreiking voor functioneringsgesprekken met burgemeesters, enkele jaren terug opgesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, wordt

Nadere informatie

PROTOCOL BESLOTEN VERGADERINGEN, GEHEIMHOUDING EN VERTROUWELIJKHEID

PROTOCOL BESLOTEN VERGADERINGEN, GEHEIMHOUDING EN VERTROUWELIJKHEID PROTOCOL BESLOTEN VERGADERINGEN, GEHEIMHOUDING EN VERTROUWELIJKHEID 1. Aanleiding Aanleiding tot dit protocol is de constatering dat er in de praktijk met betrekking tot besloten vergaderingen en het opleggen

Nadere informatie

Krammer 8. 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 WERVING & SELECTIE DIRECTEUREN

Krammer 8. 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 WERVING & SELECTIE DIRECTEUREN Krammer 8 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 WERVING & SELECTIE DIRECTEUREN 1.0 Vacatures 1.1. Vacaturemelding. Indien er een directeursvacature ontstaat, wordt dit z.s.m. schriftelijk kenbaar

Nadere informatie

Reglement Klachtrecht voor klanten van de afdeling Sociaal-culturele dienstverlening Stichting Welzijnswerk

Reglement Klachtrecht voor klanten van de afdeling Sociaal-culturele dienstverlening Stichting Welzijnswerk Reglement Klachtrecht voor klanten van de afdeling Sociaal-culturele dienstverlening Stichting Welzijnswerk inzage-exemplaar voor klanten REGLEMENT KLACHTRECHT Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel

Nadere informatie

Sollicitatiecode Stichting PCVOE

Sollicitatiecode Stichting PCVOE Sollicitatiecode Stichting PCVOE 1. Bekendmaking van de vacature De werkgever draagt er zorg voor dat de met betrekking tot de functie en functievervulling relevante informatie wordt verstrekt. 2. Bevestiging

Nadere informatie

De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 21 augustus 2007, VERORDENING VOOR DE REKENINGCOMMISSIE VAN DE GEMEENTE MOERDIJK

De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 21 augustus 2007, VERORDENING VOOR DE REKENINGCOMMISSIE VAN DE GEMEENTE MOERDIJK De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 21 augustus 2007, gelet op artikel 84 van de Gemeentewet, BESLUIT vast te stellen de volgende verordening: VERORDENING VOOR DE REKENINGCOMMISSIE

Nadere informatie

Commissie: De Geschillenadviescommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector.

Commissie: De Geschillenadviescommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector. Reglement Geschillenadviescommissie Ymere Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Commissie: De Geschillenadviescommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector.

Nadere informatie

BEZWARENREGLEMENT ex. artikel 7:13 Awb van de Openbare Rechtspersoon Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio te Zwolle

BEZWARENREGLEMENT ex. artikel 7:13 Awb van de Openbare Rechtspersoon Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio te Zwolle BEZWARENREGLEMENT ex. artikel 7:13 Awb van de Openbare Rechtspersoon Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio te Zwolle Het bevoegd gezag, zijnde het College van Bestuur van de Openbare Rechtspersoon Openbaar

Nadere informatie

Sollicitatiecode conform hoofdstuk I-B van het Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel (Stb. 1988, 318)

Sollicitatiecode conform hoofdstuk I-B van het Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel (Stb. 1988, 318) Sollicitatiecode conform hoofdstuk I-B van het Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel (Stb. 1988, 318) Artikel 1 Bekendmaking van de vacature 1 De werkgever draagt er zorg voor dat de met betrekking tot

Nadere informatie

Beoogd effect en/of resultaat Bundeling en stroomlijning van de processen op het terrein van de behandeling van bezwaarschriften.

Beoogd effect en/of resultaat Bundeling en stroomlijning van de processen op het terrein van de behandeling van bezwaarschriften. Raadsvoorstel 25 Vergadering 6 maart 2007 Gemeenteraad Onderwerp : Vaststelling Verordening behandeling bezwaarschriften Helmond 2007. B&W vergadering : 16 januari 2007 Dienst / afdeling : MO.BJZ Aan de

Nadere informatie

Gewijzigde Voorbeeldregeling Melding Vermoeden Misstand 2013

Gewijzigde Voorbeeldregeling Melding Vermoeden Misstand 2013 Gewijzigde Voorbeeldregeling Melding Vermoeden Misstand 2013 Het bevoegd gezag van [GEMEENTE OF ORGANISATIE INVULLEN]; gelet op het bepaalde in artikel 15:2 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet; De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van het college; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Reglement ondernemingsraad Hogeschool Leiden

Reglement ondernemingsraad Hogeschool Leiden Reglement ondernemingsraad Hogeschool Leiden Begripsbepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. ondernemer: Stichting Hogeschool Leiden, gevestigd te Leiden; b. onderneming: Hogeschool

Nadere informatie

Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs

Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs 1600 Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs Artikel 1 1. In dit reglement wordt verstaan onder betrokkene: een lid van het personeel, een lid van

Nadere informatie

Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW

Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW Het Algemeen Bestuur van Orionis Walcheren, hierna te noemen Orionis Walcheren, te Vlissingen gehoord de Ondernemingsraad gelet op de bepalingen

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE. Artikel 1: Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder:

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE. Artikel 1: Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Klachtencommissie Wij proberen al onze klanten zo snel en correct mogelijk te helpen. Er gaat daarbij helaas wel eens wat mis. Indien er in uw ogen door ons fouten worden gemaakt, zullen we die zo snel

Nadere informatie

Verordening klachtenbehandeling ongewenst gedrag gemeentepersoneel

Verordening klachtenbehandeling ongewenst gedrag gemeentepersoneel Verordening klachtenbehandeling ongewenst gedrag gemeentepersoneel No. 990716. De raad van de gemeente het Bildt; Gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders; Overwegende dat het

Nadere informatie

4.1 Regeling werving en selectie van de stichting r.-k en openbaar primair onderwijs PANTA RHEI

4.1 Regeling werving en selectie van de stichting r.-k en openbaar primair onderwijs PANTA RHEI 4.1 Regeling werving en selectie van de stichting r.-k en openbaar primair onderwijs PANTA RHEI Het bestuur van de stichting r.-k en openbaar primair onderwijs PANTA RHEI gelet op de bepalingen van de

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht) Nr: 0217 7 RV Agendapunt: 7 Datum: 20 januari Datum: Raadsvergadering, 17 februari Voorstel aan de Raad Onderwerp: Verordening Ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Wijk bij Duurstede Gemeenteblad

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren WWB/Participatiewet

Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren WWB/Participatiewet Het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur van Orionis Walcheren, ieder zoveel het hun bevoegdheden betreft, gelet op de Gemeenschappelijke Regeling Orionis Walcheren, de Wet Werk en Bijstand (WWB)/Participatiewet

Nadere informatie

Reglement Geschillenadviescommissie Woonvereniging Patrimonium Havensteder Woonstad Rotterdam Woonplus Schiedam Maasdelta Groep 3B Wonen

Reglement Geschillenadviescommissie Woonvereniging Patrimonium Havensteder Woonstad Rotterdam Woonplus Schiedam Maasdelta Groep 3B Wonen Reglement Geschillenadviescommissie Woonvereniging Patrimonium Havensteder Woonstad Rotterdam Woonplus Schiedam Maasdelta Groep 3B Wonen -1- REGLEMENT GEZAMENLIJKE GESCHILLENADVIESCOMMISSIE 1. Begrippen

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie voor vrijwilligers

Reglement Klachtencommissie voor vrijwilligers Reglement Klachtencommissie voor vrijwilligers Reglement Klachtencommissie voor vrijwilligers Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1. Vrijwilliger: Iemand die buiten een gezagsverhouding, onbetaald, werkzaamheden

Nadere informatie

Sollicitatiecode Windesheim

Sollicitatiecode Windesheim Sollicitatiecode Windesheim 1. Algemeen De sollicitatiecode Windesheim is afgeleid van de code die in oktober 2009 is vastgesteld door de NVP (Nederlandse Vereniging voor personeelsmanagement en organisatieontwikkeling)

Nadere informatie

Commissiereglement NBA

Commissiereglement NBA Commissiereglement NBA 1. Grondslag 1.1 Dit reglement kent als grondslag artikel 11, eerste lid, van de Wet op het accountantsberoep. Daarin is bepaald dat het bestuur de NBA bestuurt. 2. Overwegingen

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel Burgemeestersreferendum Rotterdam

Initiatiefvoorstel Burgemeestersreferendum Rotterdam Initiatiefvoorstel Burgemeestersreferendum Rotterdam drs. ing. R.A.C.J. Simons Gemeenteraadslid, Leefbaar Rotterdam Januari 2008 Rotterdam, 25 januari 2008 Initiatiefvoorstel Burgemeestersreferendum Rotterdam

Nadere informatie

PROCEDUREVERORDENING VOOR ADVISERING TEGEMOETKOMING IN PLANSCHADE GEMEENTE HARDENBERG

PROCEDUREVERORDENING VOOR ADVISERING TEGEMOETKOMING IN PLANSCHADE GEMEENTE HARDENBERG PROCEDUREVERORDENING VOOR ADVISERING TEGEMOETKOMING IN PLANSCHADE GEMEENTE HARDENBERG Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. aanvrager: degene die een aanvraag om tegemoetkoming

Nadere informatie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Heerhugowaard Officiële naam regeling Verordening functioneringsgesprek burgemeester en raad Citeertitel Verordening functioneringsgesprek

Nadere informatie

2.2 Reikwijdte: dit reglement heeft betrekking op de Stichting School s cool Nijmegen.

2.2 Reikwijdte: dit reglement heeft betrekking op de Stichting School s cool Nijmegen. Klachtenreglement Artikel 1 Algemene Begripsbepaling. 1.1 Klacht: een probleem of ongenoegen dat een persoon of een instantie heeft met de organisatie, het bestuur, een medewerker of een vrijwilliger,

Nadere informatie

Regeling melden vermoeden van een misstand in de sector VO

Regeling melden vermoeden van een misstand in de sector VO Regeling melden vermoeden van een misstand in de sector VO Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. bestuur: de natuurlijke persoon/personen of het orgaan

Nadere informatie

ALMEERSE SCHOLEN GROEP

ALMEERSE SCHOLEN GROEP ALMEERSE SCHOLEN GROEP KLACHTENREGELING Stichting ABVO Flevoland Stichting ASG Stichting Entrada Klachtenregeling Almeerse Scholen Groep : Stichting ABVO Flevoland, Stichting ASG en Stichting Entrada 1

Nadere informatie

Behoort bij V.R. 2010/110 Gewijzigd exemplaar * is aangevuld

Behoort bij V.R. 2010/110 Gewijzigd exemplaar * is aangevuld Behoort bij V.R. 2010/110 Gewijzigd exemplaar * is aangevuld Verordening op de raadscommissies, vergelijking gewijzigde/nieuwe artikelen met de oude artikelen. De nieuwe artikelen (met woorden tegen een

Nadere informatie

Reglement van orde voor de vergaderingen van burgemeester en wethouders van Voorst.

Reglement van orde voor de vergaderingen van burgemeester en wethouders van Voorst. Reglement van orde voor de vergaderingen van burgemeester en wethouders van Voorst. Burgemeester en wethouders van Voorst; overwegende dat als gevolg van het in werking treden van de Wet dualisering gemeentebestuur

Nadere informatie

Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden

Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot

Nadere informatie

Sollicitatiecode. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard. Geschreven door: L.J.. van Heeren. Biezenvijver 5, 3297 GK PUTTERSHOEK

Sollicitatiecode. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard. Geschreven door: L.J.. van Heeren. Biezenvijver 5, 3297 GK PUTTERSHOEK Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard Sollicitatiecode Geschreven door: L.J.. van Heeren Biezenvijver 5, 3297 GK PUTTERSHOEK Telefoon: 078 6295999 E-mailadres: info@ovohw.nl Website: www.ovohw.nl

Nadere informatie

Klachtenprocedure & reglement

Klachtenprocedure & reglement Klachtenprocedure & reglement 1 Klachtenprocedure Inleiding Voor zowel de procedure als het reglement is het model gebruikt dat door de MO-Groep (branchorganisatie Welzijn & Maatschappelijk werk) is ontwikkeld.

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING ARTIKEL 1 DEFINITIES In dit reglement wordt verstaan onder: - Bestuur : het bestuur van de Stichting, zijnde het orgaan dat de dagelijkse en algemene leiding

Nadere informatie

jaar bijlagenr. commissie(s) categorie/agendanr. 2003 156 Bestuur en Middelen B 2 onderwerp

jaar bijlagenr. commissie(s) categorie/agendanr. 2003 156 Bestuur en Middelen B 2 onderwerp Raadsvoorstel jaar bijlagenr. commissie(s) categorie/agendanr. 2003 156 Bestuur en Middelen B 2 onderwerp Controleverordening gemeente Emmen Aan de raad De Wet dualisering gemeentebestuur heeft de functie

Nadere informatie

Reglement voor de klachtencommissie familie en naastbetrokkenen. GGZ ingeest Arkin HVO-Querido

Reglement voor de klachtencommissie familie en naastbetrokkenen. GGZ ingeest Arkin HVO-Querido Reglement voor de klachtencommissie familie en naastbetrokkenen GGZ ingeest Arkin HVO-Querido Maart 2012 Inhoud ALGEMENTE BEPALINGEN Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 Samenstelling, benoeming en ontslag

Nadere informatie

REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB STICHTING WAARBORGFONDS POLITIE BESLUIT. Begripsbepalingen. De commissie voor de bezwaarschriften

REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB STICHTING WAARBORGFONDS POLITIE BESLUIT. Begripsbepalingen. De commissie voor de bezwaarschriften REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB STICHTING WAARBORGFONDS POLITIE Het bestuur van de Stichting Waarborgfonds Politie Gelet op artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht Overwegende dat het wenselijk

Nadere informatie

Onderwerp: Aanpassen reglement functioneringsgesprekken en herbenoemingsgesprekken burgemeester

Onderwerp: Aanpassen reglement functioneringsgesprekken en herbenoemingsgesprekken burgemeester Vergadering: 12 december 2006 Agendanummer: 15 Status: bespreekstuk Behandelend ambtenaar mr. P.M.H. van Ruitenbeek E-mail: ruitenb@winsum.nl Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Aanpassen reglement functioneringsgesprekken

Nadere informatie

Klachtenregeling ongewenste intimiteiten openbaar

Klachtenregeling ongewenste intimiteiten openbaar Klachtenregeling ongewenste intimiteiten openbaar onderwijs Deze regeling is in werking getreden op 14-03-1995. Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam van

Nadere informatie

Klachtenregeling VeWeVe

Klachtenregeling VeWeVe Klachtenregeling VeWeVe Artikel 1. Definities Aangeklaagde: Auditbureau: Beroep: Bestuur: Cliënt: Klacht: Klachtencommissie: Klager: Kwaliteitsprotocol: Lid: Secretaris: de natuurlijke of rechtspersoon

Nadere informatie

UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek

UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek Reglement vastgesteld in de vergadering van het Samenwerkingsverband UKB op 26 oktober 1988 en herzien

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie

Reglement Geschillencommissie Reglement Geschillencommissie 1 Artikel 1. Begrippen en correspondentie met de Geschillencommissie Dit reglement verstaat onder: Akkoord op Hoofdlijnen: de op 19 september 2011 bereikte overeenstemming

Nadere informatie

Klachtenregeling/vertrouwenspersoon Stichting TOPKI

Klachtenregeling/vertrouwenspersoon Stichting TOPKI Klachtenregeling/vertrouwenspersoon Stichting TOPKI Paragraaf 1. Begripsbepalingen Artikel 1. Begrippen Klacht: een schriftelijk ingediende uiting van onvrede of teleurstelling van een student of medewerker

Nadere informatie

Verordening Functioneringsgesprekken burgemeester en raad

Verordening Functioneringsgesprekken burgemeester en raad Agendanummer: 11 Vergadering: 4 november 2014 De raad van de gemeente Winsum; overwegende dat het wenselijk is dat de burgemeester - in het kader van een zorgvuldig personeelsbeleid - er recht op heeft

Nadere informatie

Klachtenregeling en klachtencommissie. Haagse Beek organisatieadvies

Klachtenregeling en klachtencommissie. Haagse Beek organisatieadvies Klachtenregeling en klachtencommissie Haagse Beek organisatieadvies Klachtenregeling en Klachtencommissie Waarom een klachtenregeling en klachtencommissie? De directie van Haagse Beek organisatieadvies

Nadere informatie

Regeling melding misstand woningcorporaties

Regeling melding misstand woningcorporaties Regeling melding misstand woningcorporaties Regeling van de procedure voor het melden van een vermoeden van een misstand en van de (rechts)bescherming van de melder en de vertrouwenspersoon integriteit.

Nadere informatie

AFASIE VERENIGING NEDERLAND - KLACHTENPROTOCOL geldend per december 2011

AFASIE VERENIGING NEDERLAND - KLACHTENPROTOCOL geldend per december 2011 Vooraf De vereniging met rechtspersoonlijkheid: Afasie Vereniging Nederland, hierna te noemen: AVN, wenst hierbij een protocol voor het indienen en de afhandeling van klachten over onder meer handelingen,

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 743 Paraaf: Onderwerp : Klachtenregeling en Reglement van orde klachtencommissie Besluit : Het College van Bestuur besluit tot vaststelling van de Klachtenregeling

Nadere informatie

Klachtenregeling Stichting Weerklank Nederland

Klachtenregeling Stichting Weerklank Nederland Klachtenregeling Stichting Weerklank Nederland De Stichting Weerklank doet haar uiterste best om haar leden zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat er zaken fout gaan of niet zoals

Nadere informatie

Procedure functionerings- en voortgangsgesprekken. burgemeester. gemeente Wormerland

Procedure functionerings- en voortgangsgesprekken. burgemeester. gemeente Wormerland Procedure functionerings- en voortgangsgesprekken burgemeester gemeente Wormerland P&O/ 15 december 2008 Pag. 1 van 10 1. Inleiding Functionerings- en voortgangsgesprekken zijn een goed en bruikbaar instrument

Nadere informatie

Commissie: De klachtencommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector.

Commissie: De klachtencommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector. Voorbeeld klachtenreglement Corporatie X Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Commissie: De klachtencommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector.

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BERKEL MILIEU NV

REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BERKEL MILIEU NV REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BERKEL MILIEU NV Artikel 1. Begripsbepalingen De raad: De Raad van Commissarissen zoals bedoeld in artikel

Nadere informatie

Klachtenregeling. Omnisscholen

Klachtenregeling. Omnisscholen Klachtenregeling Omnisscholen KLACHTENREGELING : INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Begripsbepalingen Behandeling van de klachten Paragraaf 1: algemeen Paragraaf 2: de contactpersoon Paragraaf

Nadere informatie

Zittingsduur Artikel 3 1. De leden van de ondernemingsraad treden om de jaar tegelijk af. 2. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar.

Zittingsduur Artikel 3 1. De leden van de ondernemingsraad treden om de jaar tegelijk af. 2. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar. Verkiezingsreglement Begripsbepalingen Artikel 1 Dit reglement verstaat onder: a. de ondernemer: b. de onderneming: c. de wet: de Wet op de ondernemingsraden (WOR); d. bedrijfscommissie: de bedrijfscommissie:

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 december 2002; nr.

Nadere informatie

Sollicitatieprocedure Leraar basisonderwijs LB

Sollicitatieprocedure Leraar basisonderwijs LB Postbus 124 8080 AC ELBurg De Borchstee De Duif Het Octaaf De Petra De Regenboog De Wildemaet Sollicitatieprocedure Leraar basisonderwijs LB BELEIDSSTUK 43 Vaststelling door AB d.d 29 maart 2011 Instemming

Nadere informatie

Procedureregeling commissie bezwaarschriften Sociale Dienst Oost Achterhoek

Procedureregeling commissie bezwaarschriften Sociale Dienst Oost Achterhoek Procedureregeling commissie bezwaarschriften Sociale Dienst Oost Achterhoek Het dagelijks bestuur van de Sociale Dienst Oost Achterhoek; voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE STICHTING WONEN ZUID

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE STICHTING WONEN ZUID REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE STICHTING WONEN ZUID ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ARTIKEL 1: DEFINITIES Commissie: de klachtencommissie

Nadere informatie

GESCHILLENCOMMISSIE WONINGSTICHTING GOEDESTEDE

GESCHILLENCOMMISSIE WONINGSTICHTING GOEDESTEDE Als u een klacht hebt, meldt u die natuurlijk bij GoedeStede. Maar als we onverhoopt samen geen oplossing vinden, kunt u daarna terecht bij de onafhankelijke geschillencommissie. Welke klachten? Bij de

Nadere informatie

NMI KLACHTENREGELING 2009

NMI KLACHTENREGELING 2009 NMI KLACHTENREGELING 2009 Artikel 1 Definities In de onderhavige klachtenregeling wordt verstaan onder: a. Gedragsregels: de door het NMI vastgestelde Gedragsregels voor de NMI registermediator. b. Klacht:

Nadere informatie

REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB NEDERLANDS-VLAAMSE ACCREDITATIE ORGANISATIE

REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB NEDERLANDS-VLAAMSE ACCREDITATIE ORGANISATIE REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB NEDERLANDS-VLAAMSE ACCREDITATIE ORGANISATIE Gelet op artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht: Overwegende dat het wenselijk is een adviescommissie in te stellen

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen

Reglement Ondernemingsraad Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen Reglement Ondernemingsraad Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen Inhoudsopgave Begripsbepalingen... 3 Samenstelling en zittingsduur... 3 Voorbereiding van de verkiezing; actief en passief kiesrecht... 3

Nadere informatie

Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Renkum

Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Renkum Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Renkum De raad van de gemeente Renkum; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 december 2012; Gelet op artikel

Nadere informatie

GEMEENTERAAD van ENSCHEDE. Profiel voor een Klachtencommissaris. Inhoud van de taak

GEMEENTERAAD van ENSCHEDE. Profiel voor een Klachtencommissaris. Inhoud van de taak GEMEENTERAAD van ENSCHEDE Profiel voor een Klachtencommissaris Inhoud van de taak Raad en college van Enschede hebben uitgesproken om per 1 januari 2015, tegelijk met de invoering van de drie decentralisaties,

Nadere informatie

Klachtenregeling. Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Klachtenregeling. Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Klachtenregeling Het bevoegd gezag STAIJ; Gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs; gehoord de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad; stelt de volgende Klachtenregeling vast. Hoofdstuk

Nadere informatie

Memorie van antwoord. Convenant actieve informatieplicht

Memorie van antwoord. Convenant actieve informatieplicht Memorie van antwoord Aan : de leden van de gemeenteraad Van : het college van burgemeester en wethouders en de griffier Datum : 26 januari 2015 Onderwerp : memorie van antwoord bij Nota geheimhouding,

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V.

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V. REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V. Definities de Vennootschap de RVC de voorzitter Directie : Bever Holding N.V. : De raad van commissarissen van de vennootschap : De voorzitter

Nadere informatie