mui ui inn min mi /07/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "mui ui inn min mi 10.1434464 17/07/2014"

Transcriptie

1 Provincie Noord-Brabant Commissaris van de Koning Aan de gemeenteraad van Oosterhout, t.a.v. de heer J.M. Frankevijle, raadsgrifïier Postbus GB OOSTERHOUT mui ui inn min mi /07/2014 Brabantlaan 1 Postbus MC 's-hertogenbosch Telefoon (073) Fax (073) Bank ING Postbank Onderwerp Herbenoeming burgemeester. Geachte raad, Datum Bijlage(n) Per 11 mei 2015 verstrijkt de ambtstermijn van uw burgemeester, de heer Huisman, en is derhalve herbenoeming aan de orde. circulaire BZK Uw kenmerk Deze brief beoogt u te informeren over het ter zake geldende juridisch kader. Daarvoor verwijs ik u in de eerste plaats naar de nieuwe circulaire 'benoeming, functioneringsgesprekken en herbenoeming burgemeester' van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 15 juli In overeenstemming met het gestelde onder IX. 1 van deze circulaire uit 2012 heb ik een gesprek gevoerd met de burgemeester, die daarin heeft aangegeven voor herbenoeming in aanmerking te willen komen. Ingevolge onderdeel X van de circulaire draagt vervolgens de raad uit zijn midden een commissie op de aanbeveling voor te bereiden. De commissie vormt zich een oordeel over het functioneren van de burgemeester met in achtneming van het gestelde in onderdeel XI. 1 en 2 van de circulaire. Het verslag van de commissie wordt door de commissie besproken met de burgemeester (XI.5), waarna het door de commissie aan de raad gezonden wordt, met vermelding van de eventueel met de burgemeester gemaakte afspraken. Vervolgens bespreekt de raad het verslag met de burgemeester, eventueel nadat indien de raad dat nodig oordeelt daarover door de raad met de commissaris van de Koning overleg is gevoerd (XI.4). Kabinet commissaris van de Koning Contactpersoon M.W.A.M. van Stappershoef D. Kienjet-van Hoorn Team burgemeesterszaken (073) Ardi Fennis-Vossen 2247 Rian van Kints-Boersma 2075 Harry Maas rvki bant. n I In elk geval communiceert de raad met de commissaris van de Koning over het functioneren van de burgemeester alvorens de aanbeveling met betrekking tot de herbenoeming op te stellen. Dit overleg kan doorgaans schriftelijk plaatsvinden. Tenminste vier maanden voor de eerste dag van de maand waarin de herbenoeming dient in te gaan zendt de raad de aanbeveling aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties door tussenkomst van de commissaris van de Koning (XII.4). Ik zou u daarom willen vragen om uiterlijk 1 januari 2015 de betreffende stukken bij mij in te dienen. Het provinciehuis is vanaf het centraal station bereikbaar met stadsbus, lijn 61 en 64, halte Provinciehuis of met de treintaxi.

2 Provincie Noord-Brabant De minister wil optimaal geïnformeerd worden. Daarom verzoek ik u om de navolgende stukken aan mijn Kabinet te zenden: de verordening op de raadscommissie, die de aanbeveling voorbereidt, het verslag van bevindingen van de raadscommissie, die de aanbeveling voorbereidt, met daarachter in chronologische volgorde de verslagen van de beraadslagingen in de raadscommissie, die de aanbeveling voorbereidt en de verslagen van de gesprekken die zijn gevoerd door de raadscommissie, die de aanbeveling voorbereidt, waaronder het verslag van het gesprek met de burgemeester over de bevindingen van de raadscommissie, die de aanbeveling voorbereidt, het raadsvoorstel/raadsbesluit inzake de aanbeveling, het verslag van de besloten raadsvergadering waarin de aanbeveling is vastgesteld, het verslag van het openbare gedeelte van de raadsvergadering waarin van de aanbeveling is kennisgegeven, eventuele overige voor de beoordeling van de aanbeveling relevante informatie. Uiterlijk binnen een maand na ontvangst van uw aanbeveling zal de commissaris van de Koning deze doorgeleiden naar de minister, aangevuld met zijn advies en bevindingen omtrent de inhoud en het verloop van de procedure (XII.4 en XIII). Graag ontvang ik zo spoedig mogelijk de door uw raad opgestelde regels omtrent de taak, samenstelling en werkwijze van de in X van de circulaire bedoelde raadscommissie. Zoals hiervoor al vermeld verwacht ik uiterlijk ljanuari aanstaande uw aanbeveling betreffende de herbenoeming, alsmede de in onderdeel XII.5 van de circulaire bedoelde bescheiden en informatie. Tenslotte vraag ik nog uw bijzondere aandacht voor de voorschriften ten aanzien van de geheimhouding van stukken en beraadslagingen zoals vastgelegd in artikel 61c, tweede lid, van de gemeentewet. De aanbeveling van de raad is overigens openbaar. Hoogachtend, namens deze, o rabant, M.W.A.M. van Stappershoef, Kabinetschef

3 mm STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Circulaire benoeming, functioneringsgesprekken en herbenoeming burgemeester Aan: De commissarissen Onderwerp: Doelstelling: grondslag: Relaties met 4 november Kenmerk: kenmerk 2001, Ingangsdatum: tot: circulaires: 15 juli Nader 10 juli gemeenteraden en herbenoeming burgemeester beleid 61 en 61a van de De circulaires , kenmerk De functioneringsgesprekken van Artikelen andere 2005, 21 november Datum: benoeming, Bekendmaken Juridische Geldig van de Koningin. Circulaire BK01/96074, Gemeentewet Procedureregels en Procedureregels worden benoeming burgemeester herbenoeming van burgemeester van ingetrokken 2012 bericht Procedure voor benoeming van een burgemeester /. De profielschets 1. De c o m m i s s a r i s v a n d e K o n i n g i n o v e r l e g t m e t d e g e m e e n t e r a a d o v e r d e e i s e n d i e a a n d e t e b e n o e m e n b u r g e m e e s t e r w o r d e n g e s t e l d. Dit g e b e u r t in d e p r o f i e l s c h e t s v e r g a d e r i n g, d i e o p e n b a a r is. Het p r o f i e l w o r d t bij v o o r k e u r o p basis v a n d e b e s t u u r s c o m p e t e n t i e s v a s t g e s t e l d. 2. A l s het o v e r l e g niet t o t o v e r e e n s t e m m i n g leidt, geeft de c o m m i s s a r i s v a n de K o n i n g i n in de p r o f i e l s c h e t s v e r g a d e r i n g a a n w e l k e e i s e n h i j, in a f w i j k i n g v a n d e g e m e e n t e r a a d, h a n t e e r t bij zijn b e o o r d e l i n g v a n de k a n d i d a t e n. 3. De p r o f i e l s c h e t s en het v e r s l a g v a n de p r o f i e l s c h e t s v e r g a d e r i n g w o r d e n s a m e n m e t de o v e r i g e i n f o r m a t i e o v e r de vacature en de p r o c e d u r e d o o r het kabinet v a n d e c o m m i s s a r i s v a n de K o n i n g i n b e s c h i k b a a r g e s t e l d, z o d r a d e v a c a t u r e is o p e n g e s t e l d. 4. De p r o f i e l s c h e t s w i j d t v o l d o e n d e a a n d a c h t aan de t a k e n en g e w e n s t e c o m p e t e n t i e s v a n d e n i e u w t e b e n o e m e n b u r g e m e e s t e r o p h e t g e b i e d v a n o p e n b a r e o r d e e n v e i l i g h e i d. H e t is d a a r o m v a n b e l a n g dat s u g g e s t i e s v a n d e k o r p s c h e f of d i s t r i c t s c h e f w o r d e n b e t r o k k e n bij de o p s t e l l i n g v a n de profielschets op dit punt. Toelichting In de blokken is toelichting o p g e n o m e n. De profielschets De profielschets geeft kandidaten zicht op de gemeente en de gezochte burgemeester en dient als basis voor het selectieproces. Dat vraagt o m een breed door de gemeenteraad gedragen profiel. Aan de andere kant moet de scherpte in het profiel b e h o u d e n blijven en moet d i t onderscheidend zijn t e n opzichte van de profielen van andere g e m e e n t e n. In de praktijk is één profiel nu vaak zo breed dat het gemakkelijk o p meer g e m e e n t e n van toepassing is. Het is van belang o m het profiel t o e te spitsen o p de gemeentelijke situatie en daarbij ook in te gaan o p p r o b l e m e n die spelen. Een profielschets is niet alleen een advertentie, het is o o k een t a a k o m s c h r i j v i n g. Door externe begeleiding bij de opstelling van het profiel kan een te groot compromiskarakter van de profielschets w o r d e n v o o r k o m e n. Het verdient aanbeveling bij opstelling v a n de schets ook een afvaardiging uit het college te betrekken, evenals de gemeentesecretaris en de directeur van de veiligheidsregio en het Openbaar Ministerie te consulteren. De gemeenteraad kan zich aldus ook g o e d laten i n f o r m e r e n over de eventuele eigen portefeuille van de burgemeester. M e t een scherp o m s c h r e v e n profiel w o r d t een 'zoeken naar een schaap m e t vijf p o t e n ' v e r m e d e n. Het biedt ook houvast in de feedback aan kandidaten die afvallen en helpt i n f o r m a n t e n bij w i e inlichtingen w o r d e n i n g e w o n n e n d o o r de c o m m i s s a r i s van de K o n i n g i n. Bestuurscompetenties geven een objectief kader voor, en daarmee structuur aan, de beoordeling van de kandidaten. Dit heeft een effectieve gespreksvoering t o t g e v o l g. Een goede v o o r b e r e i d i n g kost t i j d, maar levert t i j d w i n s t o p aan de achterkant van het proces. In die v o o r b e r e i d i n g is het profiel vitaal. Te meer daar het profiel ook de basis is v o o r functioneringsgesprekken en de beoordeling van de burgemeester in de herbenoemingsprocedure. Een h u l p m i d d e l bij het schetsen van een profiel is de 'Handreiking benoemingsproces burgemeester' op (in de zoekfunctie i n t y p e n : Handreiking b e n o e m i n g s p r o ces burgemeester). Start van de procedure De stijl en regievoering bij (her)benoemingsprocessen verschilt per provincie. Desalniettemin is er een algemene lijn. Die w o r d t hieronder beschreven. De c o m m i s s a r i s van de Koningin/kabinetschef licht in een gesprek de te v o l g e n procedure aan de raadsgriffier en een b e o o g d lid of, indien bekend, de b e o o g d voorzitter van de v e r t r o u w e n s c o m m i s s i e toe. Gesprekspunten k u n n e n onder meer zijn: - Het globale t i j d s c h e m a : vaststellen profielschets, openstelling vacature, bekend maken van selectie d o o r c o m m i s s a r i s van de K o n i n g i n, u i t n o d i g e n kandidaten d o o r v e r t r o u w e n s c o m m i s s i e, ontvangst sollicitanten, uitbrengen verslag van b e v i n d i n g e n, vaststellen aanbeveling, verzending aanbeveling aan minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en streefdat u m w a a r o p b e n o e m i n g ingaat. Overigens w o r d t de tijdsplanning over het algemeen door de kabinetschef van de c o m m i s s a r i s van de Koningin kenbaar gemaakt aan, of in bijzondere gevallen: overlegd met, de afdeling Politieke A m b t s d r a g e r s van het ministerie van BZK. 1 Staatscourant 2012 nr juli 2012

4 - De d a t u m van de profielschetsvergadering, ook van belang voor het bepalen van de d a t u m w a a r o p de vacature w o r d t opengesteld. - Het opstellen v a n de profielschets. De conceptprofielschets w o r d t v o o r a f g a a n d aan de profielschetsvergadering aan de (kabinetschef van de) c o m m i s s a r i s van de K o n i n g i n gestuurd. De profielschets m o e t vanzelfsprekend v o l d o e n aan de wettelijke vereisten. Zo m a g bijvoorbeeld geen v o o r k e u r w o r d e n uitgesproken voor geloof of leeftijd. Er kan w o r d e n besloten burgers en instellingen te betrekken bij opstelling van het profiel, bijvoorbeeld d o o r middel v a n een enquête. - Het opstellen van de v e r o r d e n i n g o p de v e r t r o u w e n s c o m m i s s i e. De c o n c e p t v e r o r d e n i n g w o r d t v o o r a f g a a n d aan de profielschetsvergadering aan de (kabinetschef van de) c o m m i s s a r i s van de K o n i n g i n g e s t u u r d. - De c o m m u n i c a t i e van de v e r t r o u w e n s c o m m i s s i e met de commissaris van de K o n i n g i n. Hierbij w o r d t de wenselijkheid besproken van een t w e e d e gesprek tussen de v e r t r o u w e n s c o m m i s s i e en de c o m m i s s a r i s van de K o n i n g i n, nadat de v e r t r o u w e n s c o m m i s s i e haar standpunt over de geschiktheid van de door haar o n t v a n g e n kandidaten heeft bepaald, doch v o o r d a t zij schriftelijk verslag uitbrengt aan de gemeenteraad en aan de c o m m i s s a r i s van de K o n i n g i n. In s o m m i g e provincies vindt dit standaard plaats. - De m o g e l i j k h e i d o m bij bepaalde kandidaten een assessment af te laten n e m e n. Zie verder Assessment in de toelichting bij paragraaf V. - Het aanleveren van i n f o r m a t i e m a p p e n door de gemeente t e n behoeve v a n de sollicitanten m e t daarin b i j v o o r b e e l d : een profiel v a n de gemeente, inzicht in de financiële positie van de gemeente en informatie over relevante, actuele beleidsstukken. Dat kan digitaal, bijvoorbeeld d o o r een verwijzing naar een website. De ervaring leert dat USB-sticks bij verzending g o e d m o e t e n w o r d e n verpakt o m diefstal te v o o r k o m e n. Het is aan te raden o m de samenstelling v a n de informatie af te s t e m m e n m e t de kabinetschef van de c o m m i s s a r i s van de K o n i n g i n. - Hoe o m te gaan m e t mensen die rechtstreeks solliciteren bij de gemeente. - De huisvesting v a n de nieuwe burgemeester! Denk aan vragen als: Is er een a m b t s w o n i n g? Kan de gemeente eventueel zorgen v o o r een a m b t s w o n i n g? Etc. - Het belang v a n het respecteren van g e h e i m h o u d i n g s p l i c h t en procedureregels. - Het m o m e n t van openstellen v a n de vacature. Deze w o r d t pas opengesteld als aan de zittende burgemeester ontslag is verleend. Uiteraard kan dit ontslag per latere datum ingaan. Bijvoorbeeld: o p 15 juli tekent de K o n i n g i n het Koninklijk besluit w a a r i n aan burgemeester X m e t i n g a n g van 1 januari van het jaar daarop ontslag w o r d t verleend. Na 15 j u l i kan de vacature al w o r d e n opengesteld. De periode zonder burgemeester w o r d t daardoor bekort. De profielschetsvergadering De profielschetsvergadering vindt plaats voordat de vacature w o r d t opengesteld. In de vergadering k o m e n onder andere de volgende o n d e r w e r p e n aan de orde: - Het vaststellen van een al v o o r b e r e i d e v e r o r d e n i n g op de v e r t r o u w e n s c o m m i s s i e en de samenstelling van de v e r t r o u w e n s c o m missie. - De i n h o u d van het profiel van de nieuwe burgemeester. - De procedure e n het t i j d s c h e m a. - De wenselijkheid o m in de openstellingsadvertentie de mogelijkheid t o t het a f n e m e n van een assessment open te h o u d e n. - Eventuele bovenlokale factoren die de commissaris van de Koningin bij zijn selectie een rol laat spelen, zoals de b e n o e m i n g van (ex-)burgemeesters die m e t een herindeling zijn of w o r d e n geconfronteerd. - Sancties indien de bepalingen r o n d o m de g e h e i m h o u d i n g w o r d e n g e s c h o n d e n. //. De instelling van de 1. vertrouwenscommissie D e g e m e e n t e r a a d s t e l t u i t z i j n m i d d e n e e n v e r t r o u w e n s c o m m i s s i e i n. De g e m e e n t e r a a d k a n b e p a l e n d a t a a n d e v e r t r o u w e n s c o m m i s s i e é é n of m e e r w e t h o u d e r s als a d v i s e u r w o r d e n t o e g e v o e g d. E e n a d v i s e u r is g e e n l i d v a n d e v e r t r o u w e n s c o m m i s s i e e n h e e f t g e e n s t e m r e c h t. V o o r zover ambtelijke bijstand gewenst w o r d t geacht, w o r d t de raadsgriffier d a a r m e e belast. 2. De g e m e e n t e r a a d regelt in een v e r o r d e n i n g o p de v e r t r o u w e n s c o m m i s s i e d e taak, s a m e n s t e l l i n g e n w e r k w i j z e v a n de v e r t r o u w e n s c o m m i s s i e e n stelt de c o m m i s s a r i s v a n d e K o n i n g i n d a a r v a n in kennis. 3. In d e v e r o r d e n i n g w o r d t a a n d a c h t b e s t e e d a a n d e g e h e i m h o u d i n g s p l i c h t. D e g e h e i m h o u d i n g s p l i c h t v l o e i t r e c h t s t r e e k s v o o r t u i t a r t i k e l 6 1 c v a n d e G e m e e n t e w e t e n b l i j f t o o k na o n t b i n d i n g v a n de v e r t r o u w e n s c o m m i s s i e v a n kracht. Hij g e l d t v o o r de l e d e n v a n de v e r t r o u w e n s c o m m i s s i e, d e a d v i s e u r e n d e a m b t e l i j k e b i j s t a n d. Elk o v e r l e g m e t n i e t - l e d e n v a n d e v e r t r o u w e n s c o m m i s s i e, e n d u s o o k m e t d e o v e r i g e r a a d s l e d e n e n e v e n t u e l e o u d - l e d e n v a n d e v e r t r o u w e n s c o m m i s s i e, is uitgesloten, dit o p straffe van schending van het a m b t s g e h e i m. 4. In d e v e r o r d e n i n g w o r d t v e r m e l d d a t, a n d e r s d a n d o o r t u s s e n k o m s t v a n d e c o m m i s s a r i s v a n d e Koningin, geen inlichtingen - schriftelijk of m o n d e l i n g - kunnen w o r d e n i n g e w o n n e n over de s o l l i c i t a n t e n. Dit v l o e i t rechtstreeks v o o r t uit artikel 61 lid 4 v a n de G e m e e n t e w e t. 5. D e g e m e e n t e r a a d r e g e l t d e w e r k w i j z e v a n d e v e r t r o u w e n s c o m m i s s i e z o d a t v ó ó r, t i j d e n s e n na h e t v e r r i c h t e n v a n d e w e r k z a a m h e d e n d o o r d e v e r t r o u w e n s c o m m i s s i e v o l s t r e k t e g e h e i m h o u d i n g is g e g a r a n d e e r d. In d e v e r o r d e n i n g w o r d t e r v o o r z o r g g e d r a g e n d a t d e g e s p r e k k e n m e t e n d e o o r d e e l s v o r m i n g o v e r de s o l l i c i t a n t e n p l a a t s v i n d t in a a n w e z i g h e i d v a n e n d o o r d e l e d e n v a n de v e r t r o u w e n s c o m m i s s i e e n w o r d t een v o o r z i e n i n g g e t r o f f e n m e t b e t r e k k i n g t o t de w i j z e w a a r o p de p r i v a c y b e l a n g e n v a n d e s o l l i c i t a n t w o r d e n b e s c h e r m d, b i j v o o r b e e l d bij d e b e p a l i n g v a n plaats en t i j d s t i p v a n de g e s p r e k k e n en bij het v o e r e n v a n c o r r e s p o n d e n t i e. 6. Besteedt de g e m e e n t e r a a d of de v e r t r o u w e n s c o m m i s s i e naar het o o r d e e l v a n de c o m m i s s a r i s van de K o n i n g i n o n v o l d o e n d e zorg aan de p r o c e d u r e r e g e l s of g e h e i m h o u d i n g s p l i c h t, d a n informeert d e c o m m i s s a r i s v a n d e K o n i n g i n de m i n i s t e r v a n BZK h i e r o v e r. De m i n i s t e r v a n BZK b e p a a l t, na o v e r l e g m e t d e c o m m i s s a r i s v a n de K o n i n g i n, h o e v e r d e r w o r d t g e h a n d e l d. Dit kan u i t e i n d e l i j k leiden tot het stopzetten v a n de p r o c e d u r e. Staatscourant 2012 nr juli 2012

5 Training Training v a n de leden van de v e r t r o u w e n s c o m m i s s i e in het gebruik van bestuurscompetenties en het voeren van gesprekken m e t sollicitanten v e r h o o g t de kwaliteit van het selectieproces. Dit leert de ervaring. Het is ook een investering in de t e a m v o r m i n g binnen de v e r t r o u w e n s c o m m i s s i e. Het is de o v e r w e g i n g w a a r d o m de t r a i n i n g al te starten bij het opstellen van het profiel. Als de v e r t r o u w e n s c o m m i s s i e in dezelfde samenstelling ook de functioneringsgesprekken voert en de h e r b e n o e m i n g s p r o c e d u r e doet, levert de t r a i n t n g s i n s p a n n i n g n o g meer resultaat o p. Geheimhouding De g e h e i m h o u d i n g s p l i c h t zoals die v o o r t v l o e i t uit artikel 61c van de G e m e e n t e w e t geldt voor al diegenen die uit hoofde van h u n functie van de stukken en de beraadslagingen kennis hebben kunnen n e m e n. Schending van de g e h e i m h o u d i n g s p l i c h t is strafbaar gesteld in artikel 272 van het Wetboek van Strafrecht. O m d a t de zorg v o o r de g e h e i m h o u d i n g primair bij de gemeenteraad berust, kan het zijn dat de gemeente in v o o r k o m e n d e gevallen zelf het initiatief neemt t o t aangifte van schending van de g e h e i m h o u d i n g. Doel van de g e h e i m h o u d i n g is te v o o r k o m e n dat sollicitanten (imagolschade o p l o p e n. Technisch voorzitter Nu alle leden van de v e r t r o u w e n s c o m m i s s i e uit de gemeenteraad k o m e n, kan er geen sprake zijn van een technisch voorzitterschap door een niet-raadslid. Adviseur Het is aan te raden een of meer w e t h o u d e r s als adviseur aan de v e r t r o u w e n s c o m m i s s i e toe te v o e g e n in verband m e t de v a a r d i g h e d e n en kwaliteiten die de burgemeester n o d i g heeft bij uitvoering van het dagelijks bestuur. Het is niet de bedoeling dat het hele college als adviseur aan de v e r t r o u w e n s c o m m i s s i e w o r d t t o e g e v o e g d. Over het al dan niet t o e v o e g e n van een adviseur aan de v e r t r o u w e n s c o m m i s s i e w o r d t bij de instelling van de v e r t r o u w e n s c o m m i s s i e een beslissing g e n o m e n. De gemeentesecretaris en de raadsgriffier kunnen geen f o r m e l e adviespositie krijgen in de v e r t r o u w e n s c o m m i s s i e. De gemeentesecretaris en de raadsgriffier h e b b e n een bijzondere functie als ondersteuner van het college respectievelijk de gemeenteraad. Het college benoemt de secretaris en de gemeenteraad de raadsgriffier. In deze relatie past niet dat de gemeentesecretaris respectievelijk de raadsgriffier zou adviseren over de ( h e r l b e n o e m i n g van de voorzitter van het college respectievelijk de gemeenteraad, de burgemeester. De raadsgriffier w o r d t in principe t o e g e v o e g d als secretaris. In de praktijk ziet m e n w e l dat, indien aan een plaatsvervangend ambtelijk ondersteuner behoefte bestaat, de gemeentesecretaris deze rol w o r d t toebedeeld. Modelverordening op de vertrouwenscommissie Voor het opstellen v a n de v e r o r d e n i n g o p de v e r t r o u w e n s c o m m i s s i e kan desgewenst gebruik w o r d e n gemaakt van de modelvero r d e n i n g achterin deze circulaire. ///. Openstellen of niet-openstellen van een 1. burgemeestersvacature De m i n i s t e r v a n B Z K s t e l t n a d e p r o f i e l s c h e t s v e r g a d e r i n g d e v a c a t u r e o p e n i n d e S t a a t s c o u r a n t. In de v a c a t u r e t e k s t w o r d t v e r m e l d dat een a s s e s s m e n t o n d e r d e e l kan zijn v a n het s e l e c t i e p r o c e s, i n d i e n de g e m e e n t e r a a d deze m o g e l i j k h e i d heeft o p e n g e h o u d e n. 2. V o o r g e m e e n t e n die bij een g e m e e n t e l i j k e h e r i n d e l i n g zijn b e t r o k k e n of w a a r een b e s t u u r s k r a c h t o nderzoek l o o p t, geldt het v o l g e n d e. 2.1 D e m i n i s t e r v a n B Z K k a n b e s l i s s e n d a t e e n v a c a t u r e v o o r l o p i g n i e t w o r d t o p e n g e s t e l d a l s d e g e m e e n t e, blijkens een h e r i n d e l i n g s o n t w e r p als b e d o e l d in artikel 1 v a n de W e t a l g e m e n e r e g e l s h e r i n d e l i n g, v o o r o p h e f f i n g in a a n m e r k i n g komt. 2.2 D e m i n i s t e r v a n B Z K k a n o p v o o r s t e l v a n o f n a o v e r l e g m e t d e c o m m i s s a r i s v a n d e K o n i n g i n, d i e d a a r o v e r g e d e p u t e e r d e s t a t e n r a a d p l e e g t, b e s l i s s e n d a t e e n v a c a t u r e in e e n g e m e e n t e v o o r l o p i g niet w o r d t opengesteld, indien: A. het college van burgemeester en w e t h o u d e r s op g r o n d van de Wet algemene regels h e r i n d e l i n g is u i t g e n o d i g d t o t h e t v o e r e n v a n o v e r l e g o v e r e e n w i j z i g i n g v a n d e g e m e e n t e lijke i n d e l i n g. B. a a n n e m e l i j k is d a t b i n n e n e e n j a a r h e t c o l l e g e v a n b u r g e m e e s t e r e n w e t h o u d e r s t o t h e t C. a a n n e m e l i j k is d a t b i n n e n t w e e j a a r d e g e m e e n t e r a a d v a n d e b e t r o k k e n g e m e e n t e, s a m e n o v e r l e g, a l s b e d o e l d o n d e r A, zal w o r d e n u i t g e n o d i g d. m e t de g e m e e n t e r a a d c.q. -raden v a n een of m e e r andere g e m e e n t e ( n ), m e t t o e p a s s i n g van a r t i k e l 5 v a n d e W e t a l g e m e n e r e g e l s h e r i n d e l i n g e e n h e r i n d e l i n g s o n t w e r p zal v a s t s t e l l e n. 2.3 De b e s l i s s i n g t o t h e t v o o r l o p i g n i e t - o p e n s t e l l e n v a n d e v a c a t u r e i n d e s i t u a t i e, a l s b e d o e l d i n 2.2 o n d e r B, g e l d t v o o r e e n j a a r e n k a n e e n m a a l v o o r e e n j a a r w o r d e n v e r l e n g d. 2.4 D e m i n i s t e r v a n B Z K k a n a l l e e n b e s l u i t e n t o t h e t v o o r l o p i g n i e t - o p e n s t e l l e n v a n e e n b u r g e m e e s t e r s v a c a t u r e i n d e g e v a l l e n b e d o e l d i n 2. 2, o n d e r B. e n C, e n 2.3 a l s d e b e t r e f f e n d e g e m e e n t e r a a d z i c h d a a r n i e t t e g e n v e r z e t, t e n z i j e r e e n b e s t u u r s k r a c h t o n d e r z o e k l o o p t. In l a a t s t g e n o e m d geval d i e n e n g e d e p u t e e r d e staten b i n n e n een jaar na de start v a n het bestuursk r a c h t o n d e r z o e k het v o o r n e m e n te h e b b e n u i t g e s p r o k e n o m t o t h e r i n d e l i n g te k o m e n. De openstelling De o p e n s t e l l i n g s t e r m i j n van een burgemeestersvacature is in beginsel drie w e k e n. A f w i j k i n g is mogelijk, bijvoorbeeld als de vacature w o r d t opengesteld in of vlak voor een vakantieperiode. De officiële publicatie vindt plaats in de Staatscourant. De minister van BZK attendeert de ABD, Binnenlands Bestuur en VNG-magazine o p de vacature en publiceert de vacature o p de internetsite v a n het ministerie van BZK ( De gemeente kan o p eigen kosten in andere media potentiële kandidaten attenderen op de openstelling onder verwijzing naar de officiële vacaturetekst in de Staatscourant. Sollicitanten 3 Staatscourant 2012 nr juli 2012

6 De sollicitatiebrief w o r d t gericht aan Hare Majesteit de K o n i n g i n en binnen de in de vacaturetekst gestelde t e r m i j n verzonden aan de betreffende c o m m i s s a r i s van de K o n i n g i n. De c o m m i s s a r i s van de K o n i n g i n bepaalt v o o r a f g a a n d aan de openstelling van de vacature of sollicitatiebrieven ook per kunnen w o r d e n toegezonden. Is dat het geval, dan w o r d t het e mailadres waar de sollicitaties naar toe kunnen w o r d e n gezonden in de openstellingstekst v e r m e l d. Sollicitanten o n t v a n g e n v a n de c o m m i s s a r i s v a n de K o n i n g i n een o n t v a n g s t b e v e s t i g i n g. De profielschets en het verslag van de profielschetsvergadering, (digitale) informatie over de g e m e e n t e, een tijdschema en een afschrift van deze circulaire w o r d e n aan hen beschikbaar gesteld. Sollicitanten van w i e de c o m m i s s a r i s van de K o n i n g i n o v e r w e e g t ze o p te n e m e n in zijn selectie v a n in beginsel geschikt geachte kandidaten o n t v a n g e n o p g r o n d v a n artikel 28 van het Besluit justitiële gegevens van de c o m m i s s a r i s van de K o n i n g i n t e v e n s het verzoek een verklaring t e o n d e r t e k e n e n, w a a r m e e zij t o e s t e m m i n g geven v o o r de verstrekking van justitiële gegevens. Na sluiting van de sollicitatieterm i j n kan de c o m m i s s a r i s van de K o n i n g i n een persbericht uitbrengen m e t een overzicht van het aantal sollicitanten, de m a n v r o u w v e r h o u d i n g, h u n politieke kleur en globale a c h t e r g r o n d, indien dit naar zijn oordeel niet teveel licht w e r p t o p individuele sollicitanten. Het benoemen van waarnemend burgemeesters Het kan zijn dat tussen het vertrek van de v o o r m a l i g e burgemeester en het aantreden van de nieuwe burgemeester een periode zonder K r o o n b e n o e m d e burgemeester zit. De c o m m i s s a r i s van de K o n i n g i n kan o p g r o n d van zijn b e v o e g d h e i d in artikel 78 v a n de G e m e e n t e w e t v o o r die periode een w a a r n e m e n d burgemeester b e n o e m e n, indien hij dit in het belang van de gemeente nodig oordeelt. Daartoe overlegt hij vooraf m e t de g e m e e n t e r a a d, tenzij g e w i c h t i g e redenen zich daartegen verzetten. S o m m i g e c o m m i s s a r i s s e n van de Koningin b e n o e m e n altijd een w a a r n e m e n d burgemeester, ingeval de v e r w a c h t e ontstentenis of a f w e z i g h e i d v a n een K r o o n b e n o e m d e burgemeester langer dan een bepaald aantal maanden d u u r t t e r w a a r b o r g i n g van de continuïteit v a n het openbaar bestuur, Herindelingsontwerp als bedoeld in artikel 1 van de Wet algemene regels herindeling Hieronder w o r d t overeenkomstig artikel 1 van de Wet algemene regels herindeling verstaan: een o n t w e r p v a n een herindelingsadvies (een met toepassing van de Wet algemene regels herindeling v o o r b e r e i d advies aan de minister BZK over w i j z i g i n g van gemeentelijke of provinciale grenzen) of van een herindelingsregeling (een w e t, een algemene maatregel v a n bestuur o f een besluit als b e d o e l d in de artikelen 3 en 13 van de W e t algemene regels herindeling t o t w i j z i g i n g v a n de gemeentelijke of de provinciale i n d e l i n g o f t o t grenscorrectie alsmede een samenstel van gelijkluidende besluiten als b e d o e l d in artikel 3 van g e n o e m d e w e t t o t het vaststellen v a n een grenscorrectie). IV. De selectie door de commissaris van de Koningin en het inwinnen van inlichtingen 1. De c o m m i s s a r i s v a n de K o n i n g i n selecteert de k a n d i d a t e n die hij in b e g i n s e l g e s c h i k t acht v o o r b e n o e m i n g. Hij t o e t s t of de g e s e l e c t e e r d e k a n d i d a t e n v o l d o e n aan het in artikel 63 v a n de G e m e e n t e w e t v o o r b e n o e m b a a r h e i d vereiste N e d e r l a n d e r s c h a p en w i n t justitiële g e g e v e n s in. 2. De c o m m i s s a r i s v a n d e K o n i n g i n w i n t d e i n f o r m a t i e o v e r s o l l i c i t a n t e n i n, d i e h i j n o d i g a c h t v o o r z i j n s e l e c t i e. De c o m m i s s a r i s v a n d e K o n i n g i n w i n t t e v e n s d e i n f o r m a t i e o v e r s o l l i c i t a n t e n i n, d i e d e v e r t r o u w e n s c o m m i s s i e n o d i g acht. B e s t u u r s o r g a n e n zijn v e r p l i c h t d e g e v r a a g d e i n l i c h t i n g e n te v e r s t r e k k e n. Dit v l o e i t r e c h t s t r e e k s v o o r t uit artikel 61 lid 4 v a n de G e m e e n t e w e t. De c o m m i s s a r i s v a n de K o n i n g i n w i n t referenties slechts in m e t t o e s t e m m i n g v a n de s o l l i c i t a n t, die h i e r v o o r r e f e r e n t e n a a n d r a a g t. De c o m m i s s a r i s v a n de K o n i n g i n stelt e v e n t u e l e t e n b e h o e v e v a n d e v e r t r o u w e n s c o m m i s s i e i n g e w o n n e n referenties ter beschikking van de v e r t r o u w e n s c o m m i s s i e, tenzij de b e t r e f f e n d e sollicitant heeft laten w e t e n daar bezwaar tegen te h e b b e n. 3. De c o m m i s s a r i s v a n de K o n i n g i n v e r s t r e k t de v e r t r o u w e n s c o m m i s s i e e e n o p g a v e in a l f a b e t i s c h e v o l g o r d e v a n alle s o l l i c i t a n t e n v e r g e z e l d v a n zijn o o r d e e l over, en de s o l l i c i t a t i e b r i e v e n v a n, de g e s e l e c t e e r d e k a n d i d a t e n. D e s g e v r a a g d i n f o r m e e r t hij d e v e r t r o u w e n s c o m m i s s i e o v e r d e criteria die hij h e e f t g e h a n t e e r d bij zijn selectie en o v e r zijn o o r d e e l o v e r a n d e r e k a n d i d a t e n e n d e s g e v r a a g d v e r s t r e k t hij d e s o l l i c i t a t i e b r i e v e n v a n a n d e r e k a n d i d a t e n. 4. D e c o m m i s s a r i s v a n d e K o n i n g i n i n f o r m e e r t d e g e s e l e c t e e r d e s o l l i c i t a n t e n o v e r h e t f e i t d a t zij d o o r h e m z i j n g e s e l e c t e e r d e n d a t h i j h u n n a m e n a a n d e v e r t r o u w e n s c o m m i s s i e h e e f t d o o r g e g e v e n. De c o m m i s s a r i s v a n de K o n i n g i n stelt tegelijkertijd de niet-geselecteerde sollicitanten schriftelijk op d e h o o g t e v a n h e t f e i t d a t zij n i e t t o t z i j n s e l e c t i e b e h o r e n. De selectie van de commissaris van de Koningin De c o m m i s s a r i s van de K o n i n g i n bepaalt welke sollicitanten hij uitnodigt v o o r een gesprek. Indien de c o m m i s s a r i s van de K o n i n g i n een kandidaat recent nog heeft gesproken in het kader van bijvoorbeeld een andere vacature, kan de c o m m i s s a r i s van de K o n i n g i n ervan afzien o m de kandidaat n o g m a a l s v o o r een gesprek uit te n o d i g e n. De c o m m i s s a r i s van de K o n i n g i n slaat bij de b e o o r d e l i n g v a n de sollicitanten acht o p het opgestelde profiel e n, als dit in de profielschetsvergadering is aangegeven, bovenlokale f a c t o r e n. Na afloop van het gesprek m e t de c o m m i s s a r i s van de Koningin o n t v a n g t de sollicitant een declaratieform u l i e r o m zijn reiskosten bij het ministerie van BZK te declareren. De v e r g o e d i n g voor reiskosten is vastgelegd in het Rechtspositiebesluit burgemeesters en de Regeling rechtspositie burgemeesters. Het declaratieformulier w o r d t d o o r de kabinetschef van de c o m m i s s a r i s van de K o n i n g i n geparafeerd t e r bevestiging dat de vermelde reizen hebben plaatsgevonden in het kader van de op het f o r m u l i e r v e r m e l d e sollicitatieprocedure en w o r d t vervolgens d o o r de kandidaat bij BZK ingediend. Bespreking van de voorgenomen selectie met de vertrouwenscommissie Staatscourant 2012 nr juli 2012

7 De v e r t r o u w e n s c o m m i s s i e krijgt van de c o m m i s s a r i s van de Koningin inzicht in alle sollicitanten. Dit gebeurt, naar keuze van de c o m m i s s a r i s van de K o n i n g i n, m o n d e l i n g o f schriftelijk, in het laatste geval uitsluitend t e r inzage. De bespreking tussen de c o m m i s s a r i s van de Koningin en de v e r t r o u w e n s c o m m i s s i e kan ertoe leiden dat de selectie w o r d t aangevuld o f aangepast. Het verdient d a a r o m aanbeveling de v e r t r o u w e n s c o m m i s s i e tijdens dit gesprek inzage t e v e r l e n e n in de brieven en curricula vitae van de beoogde selectie, zodat een in beginsel geselecteerde kandidaat niet door de c o m m i s s a r i s v a n de K o n i n g i n in de uiteindelijke selectie w o r d t o p g e n o m e n als de v e r t r o u w e n s c o m m i s s i e in de brief van d i e kandidaat aanleiding ziet hem of haar niet uit te n o d i g e n. Dit scheelt w e r k en de plek in de selectie kan desgewenst w o r d e n o p g e v u l d d o o r een andere kandidaat. De c o m m i s s a r i s van de Koningin besluit o p basis van het besprokene over eventuele a a n v u l l i n g of aanpassing van zijn selectie. De selectie staat aan het eind van dit gesprek vast. De v e r t r o u w e n s c o m m i s s i e krijgt uitsluitend de n a m e n en gegevens mee van de geselecteerde kandidaten en van eventuele niet-geselecteerde sollicitanten d i e de c o m m i s s i e toch w i l uitnodigen voor een gesprek. Niet-geselecteerde kandidaten Niet-geselecteerde kandidaten k u n n e n m o n d e l i n g over h u n afwijzing informatie i n w i n n e n bij de kabinetschef van de commissaris van de K o n i n g i n. Een enkele keer k o m t het voor dat een niet-geselecteerde sollicitant zich rechtstreeks tot de v e r t r o u w e n s c o m missie w e n d t m e t het verzoek o m door haar te w o r d e n u i t g e n o d i g d. De v e r t r o u w e n s c o m m i s s i e beslist zo spoedig mogelijk o p het verzoek en stelt verzoeker en de c o m m i s s a r i s van de K o n i n g i n schriftelijk o p de h o o g t e van haar beslissing. Het inwinnen van inlichtingen/assessmentrapporten Met de belangen van de sollicitant moet zeer z o r g v u l d i g w o r d e n o m g e g a a n. Elke i n f o r m a t i e v e r z a m e l i n g dient voorafgegaan te w o r d e n d o o r een a f w e g i n g tussen een reële, te m o t i v e r e n informatiebehoefte en de belangen v a n de sollicitant. De commissaris van de K o n i n g i n ziet toe o p het goede v e r l o o p van de procedure en dus o o k o p dit aspect. Niet alleen de commissaris van de K o n i n g i n en de v e r t r o u w e n s c o m m i s s i e, maar ook degenen die de informatie verstrekken m o e t e n deze a f w e g i n g met zorg maken. Voor bestuursorganen geldt echter dat zij verplicht zijn de gevraagde informatie te verstrekken. In t o e n e m e n d e mate w o r d e n in s o m m i g e provincies sollicitanten tijdens de procedure aan een assessment o n d e r w o r p e n of is over de sollicitant een assessmentrapport beschikbaar, bijvoorbeeld van een potentieelassessment. Deze rapportage gaat ook naar de v e r t r o u w e n s c o m m i s s i e. Justitiële gegevens De c o m m i s s a r i s van de K o n i n g i n heeft de bevoegdheid t o t het opvragen van justitiële gegevens o p basis van artikel 30 van het Besluit justitiële gegevens. Sollicitanten van w i e de c o m m i s s a r i s van de Koningin o v e r w e e g t ze o p te nemen in zijn selectie o n t v a n g e n een verklaring ter ondertekening w a a r m e e zij t o e s t e m m i n g geven voor de verstrekking van justitiële gegevens. Dat geldt ook voor sollicitanten die d o o r de v e r t r o u w e n s c o m m i s s i e zelf in de beoordeling w o r d e n betrokken. Het is de vertrouwensc o m m i s s i e niet toegestaan zelf justitiële gegevens over personen o p te v r a g e n. Wanneer de justitiële gegevens daartoe aanleid i n g g e v e n, zal de commissaris van de K o n i n g i n, indien de selectie inmiddels aan de v e r t r o u w e n s c o m m i s s i e bekend is, de v e r t r o u w e n s c o m m i s s i e direct in kennis stellen van het feit dat een kandidaat zijns inziens niet langer benoembaar is. Indien de resultaten daartoe aanleiding g e v e n, pleegt de c o m m i s s a r i s van de Koningin overleg m e t de minister van BZK. De commissaris van de K o n i n g i n stelt de justitiële gegevens niet aan de v e r t r o u w e n s c o m m i s s i e beschikbaar. V. De bevindingen van de vertrouwenscommissie 1. De v e r t r o u w e n s c o m m i s s i e v o e r t g e s p r e k k e n m e t d e g e s e l e c t e e r d e k a n d i d a t e n. 2. Indien het overleg over de selectie v a n de c o m m i s s a r i s van de K o n i n g i n m e t de v e r t r o u w e n s c o m m i s s i e niet g e h e e l t o t o v e r e e n s t e m m i n g heeft g e l e i d, kan de v e r t r o u w e n s c o m m i s s i e o o k gesprekken v o e r e n m e t een of m e e r niet-geselecteerde k a n d i d a t e n. Als de v e r t r o u w e n s c o m m i s s i e besluit e e n n i e t - g e s e l e c t e e r d e k a n d i d a a t t o c h u i t t e n o d i g e n v o o r e e n g e s p r e k, d o e t zij d a a r v a n m e d e d e ling a a n de c o m m i s s a r i s v a n de K o n i n g i n, die v o o r zoveel n o d i g zijn o o r d e e l o v e r deze sollicitant ter kennis b r e n g t v a n de v e r t r o u w e n s c o m m i s s i e. Als de c o m m i s s i e besluit een geselecteerde k a n d i d a a t niet te o n t v a n g e n, w o r d e n de c o m m i s s a r i s v a n de K o n i n g i n en de kandidaat d o o r haar schriftelijk, met v e r m e l d i n g van de redenen van de beslissing, op de hoogte gesteld. 3. De b e r a a d s l a g i n g e n i n d e v e r t r o u w e n s c o m m i s s i e v i n d e n p l a a t s m e t g e s l o t e n d e u r e n. V a n d e b e r a a d s l a g i n g e n w o r d t een v e r s l a g o p g e m a a k t dat niet o p e n b a a r w o r d t g e m a a k t. Dit v o l g t r e c h t s t r e e k s uit artikel 6 1, v i e r d e lid, j u n c t o artikel 61c, eerste l i d, v a n d e G e m e e n t e w e t. Ten a a n z i e n v a n de b e r a a d s l a g i n g e n in d e v e r t r o u w e n s c o m m i s s i e e n d e s t u k k e n d i e d o o r de v e r t r o u w e n s c o m m i s s i e aan de g e m e e n t e r a a d en de c o m m i s s a r i s van de K o n i n g i n w o r d e n g e z o n d e n, g e l d t e e n g e h e i m h o u d i n g s p l i c h t. Dit v l o e i t rechtstreeks v o o r t uit artikel 61c, t w e e d e l i d, v a n de Gemeentewet. 4. De v e r t r o u w e n s c o m m i s s i e v e r s c h a f t zich u i t s l u i t e n d d o o r t u s s e n k o m s t v a n de c o m m i s s a r i s v a n de K o n i n g i n i n f o r m a t i e o v e r k a n d i d a t e n. Dit v l o e i t rechtstreeks v o o r t uit artikel 61 lid 4 v a n d e Gemeentewet. 5. De v e r t r o u w e n s c o m m i s s i e b e p a a l t b e a r g u m e n t e e r d of e e n of m e e r k a n d i d a t e n zullen w o r d e n o n d e r w o r p e n aan een assessment. 6. Z o d r a de v e r t r o u w e n s c o m m i s s i e haar advies over de geschiktheid v a n de d o o r haar o n t v a n g e n k a n d i d a t e n h e e f t a f g e r o n d, b r e n g t zij v e r s l a g u i t a a n d e g e m e e n t e r a a d e n a a n d e c o m m i s s a r i s v a n de K o n i n g i n. Het verslag v a n b e v i n d i n g e n aan de g e m e e n t e r a a d gaat vergezeld v a n een c o n c e p t a a n b e v e l i n g v a n t w e e k a n d i d a t e n, in b e r e d e n e e r d e v o l g o r d e, d i e n a a r h a a r o o r d e e l v o o r b e n o e m i n g in a a n m e r k i n g k o m e n. De c o m m i s s i e v e r m e l d t in h e t v e r s l a g v a n b e v i n d i n g e n t e n a a n z i e n v a n iedere k a n d i d a a t de o v e r w e g i n g e n die tot haar o o r d e e l h e b b e n geleid, leder c o m m i s s i e l i d heeft één s t e m. In h e t v e r s l a g k u n n e n l e d e n v a n d e v e r t r o u w e n s c o m m i s s i e v a n m i n d e r h e i d s s t a n d p u n t e n b l i j k geven. Staatscourant 2012 nr juli 2012

8 Google Informatie over de kandidaten m a g uitsluitend w o r d e n i n g e w o n n e n door t u s s e n k o m s t van de c o m m i s s a r i s van de K o n i n g i n. Informatie i n w i n n e n o p internet via zoekmachines kan w e l. Dat verdient t w e e kanttekeningen. Voorzichtigheid is geboden nu sprake kan zijn van niet-geautoriseerd materiaal. Daarnaast moet w o r d e n v o o r k o m e n dat kan w o r d e n achterhaald naar welke personen is gezocht (meekijken, zoekgeschiedenisl. Assessment De gemeenteraad kan de m o g e l i j k h e i d o p e n h o u d e n o m bij bepaalde kandidaten een assessment af te laten n e m e n. Als dit het geval is, w o r d t daartoe in de profielschetsvergadering besloten en w o r d t dit in de vacaturetekst v e r m e l d. De v e r t r o u w e n s c o m missie bepaalt o f kandidaten daadwerkelijk aan een assessment w o r d e n o n d e r w o r p e n. Is dit het geval, dan vindt een assessment plaats o p één of enkele selectiecriteria. Het heeft als o o g m e r k de v e r t r o u w e n s c o m m i s s i e over aanvullende informatie te laten beschikken bij de a f r o n d i n g van het advies. Het gebruik van het instrument assessment m o e t z o r g v u l d i g w o r d e n a f g e w o g e n. De selectie van de kandidaten is bij uitstek een bestuurlijk proces o p een wettelijke basis geschoeid en kan o p geen enkele wijze w o r d e n uitbesteed aan derden. Het uitvoeren van een assessment kan alleen m e t i n s t e m m i n g van de betreffende sollicitant. Het assessment w o r d t bekostigd door de gemeente. De gemeente is d u s de opdrachtgever. De c o m m i s s a r i s van de K o n i n g i n kan adviseren over een bureau. Per provincie verschilt w i e contact o n d e r h o u d t m e t het assessmentbureau, de v e r t r o u w e n s c o m m i s s i e of de kabinetschef van de c o m m i s s a r i s van de K o n i n g i n. De commissaris van de K o n i n g i n, die in de procedure v e r a n t w o o r d e l i j k is voor de v e r w e r v i n g v a n i n f o r m a t i e, ziet toe o p de kwaliteit van de inzet van het i n s t r u m e n t en o p de zorg voor de g e h e i m h o u d i n g. M e t het assessmentbureau w o r d e n zeer secure afspraken gemaakt over de g e h e i m h o u d i n g. Kandidaten m o g e n elkaar bijvoorbeeld niet t e g e n k o m e n binnen het bureau. Kandidaten w o r d e n als eerste g e ï n f o r m e e r d over de uitkomst van h u n assessment. Een kandidaat bepaalt vervolgens zelf of de rapportage over de u i t k o m s t (afhankelijk van de provincie: door t u s s e n k o m s t van de kabinetschef van de c o m m i s s a r i s van de Koningin) aan de v e r t r o u w e n s c o m m i s s i e w o r d t gezonden. Is dit niet het geval, d a n kan de v e r t r o u w e n s c o m m i s s i e daaraan de gevolgen v e r b i n d e n die zij geraden acht. G e w o g e n stemming Voorop staat het belang van brede steun binnen de v e r t r o u w e n s c o m m i s s i e voor en b i j voorkeur unanimiteit over de conceptaanbeveling. J u r i d i s c h geldt het principe one (wo)man, one vote. G e w o g e n s t e m m i n g - naar rato van het aantal v e r t e g e n w o o r d i g d e zetels - is niet toegestaan. Dit is m e t name van belang als een meerderheid in de VC een m i n d e r h e i d in de gemeenteraad vertegenwoordigt. Verslag van bevindingen Een v o o r b e e l d v a n de mogelijke o p b o u w van het verslag van bevindingen staat in de t o e l i c h t i n g bij artikel 11 v a n de modelverordening. De verhouding gemeenteraad-vertrouwenscommissie De gemeenteraad stelt het profiel vast en stelt de v e r t r o u w e n s c o m m i s s i e in, d i e n a m e n s de gemeenteraad de selectie doet. De v e r t r o u w e n s c o m m i s s i e gaat vervolgens aan de slag: zij verneemt de n a m e n van de kandidaten van de c o m m i s s a r i s van de K o n i n g i n en gaat m e t hen de diepte in. De v e r t r o u w e n s c o m m i s s i e sluit het selectieproces af m e t een verslag van b e v i n d i n g e n aan de gemeenteraad over de haar t o e v e r t r o u w d e werkzaamheden m e t een o n d e r b o u w d e conceptaanbeveling. De gemeenteraad stelt o p basis daarvan de uiteindelijke aanbeveling vast. M e t andere w o o r d e n, het advies van de v e r t r o u w e n s c o m m i s s i e is het kader voor de b e s l u i t v o r m i n g door de gemeenteraad. De v e r t r o u w e n s c o m m i s s i e is i m m e r s een wettelijk onderdeel van de b e n o e m i n g s p r o c e d u r e. De v e r t r o u w e n s c o m m i s s i e moet niet alleen in v e r t r o u w e n opereren, de c o m m i s s i e m o e t ook het volste v e r t r o u w e n van de g e m e e n t e r a a d hebben. A c h t e r g r o n d is tevens dat de n a m e n van de sollicitanten zo slechts in zeer kleine kring bekend blijven. VI. De aanbeveling van de gemeenteraad 1. De b e r a a d s l a g i n g e n in de g e m e e n t e r a a d o v e r de b e v i n d i n g e n v a n d e v e r t r o u w e n s c o m m i s s i e en de s t e m m i n g o v e r de a a n b e v e l i n g v i n d e n plaats m e t gesloten d e u r e n. Van de b e r a a d s l a g i n g e n w o r d t e e n v e r s l a g o p g e m a a k t d a t niet o p e n b a a r w o r d t g e m a a k t. Dit v o l g t r e c h t s t r e e k s uit artikel 6 1, v i e r d e l i d, j u n c t o a r t i k e l 6 1 c, e e r s t e l i d, v a n d e G e m e e n t e w e t. Er v i n d t h o o f d e l i j k e s t e m m i n g p l a a t s. De s t e m v e r h o u d i n g b l i j f t g e h e i m. Ten a a n z i e n v a n de b e r a a d s l a g i n g e n in de g e m e e n t e r a a d o v e r het v e r s l a g v a n de v e r t r o u w e n s c o m m i s s i e en de stukken die d o o r de g e m e e n t e r a a d aan de c o m m i s s a r i s v a n de K o n i n g i n en de m i n i s t e r v a n BZK w o r d e n g e z o n d e n, geldt e e n g e h e i m h o u d i n g s p l i c h t. Dit v l o e i t rechtstreeks v o o r t uit artikel 61c, t w e e d e l i d, v a n de G e m e e n t e w e t. 2. De a a n b e v e l i n g o m v a t t w e e p e r s o n e n. Dit v o l g t rechtstreeks uit artikel 6 1, v i j f d e l i d, v a n d e Gemeentewet. 3. In b i j z o n d e r e, d o o r d e g e m e e n t e r a a d t e m o t i v e r e n g e v a l l e n, k a n w o r d e n v o l s t a a n m e t e e n a a n b e v e l i n g w a a r o p één p e r s o o n staat v e r m e l d. Van een bijzonder geval kan, gezien de t o t s t a n d k o m i n g s g e s c h i e d e n i s v a n d e w e t o p d i t p u n t, s l e c h t s s p r a k e zijn in d e v o l g e n d e g e v a l l e n : bij d e eerste b e n o e m i n g na h e r i n d e l i n g, - als er m a a r é é n d o o r d e c o m m i s s a r i s v a n de K o n i n g i n b e n o e m b a a r g e a c h t e s o l l i c i t a n t is, - als er m a a r é é n k a n d i d a a t h e e f t g e s o l l i c i t e e r d, - in a n d e r e a a n o v e r m a c h t g r e n z e n d e situaties. In g e e n g e v a l m a g o p g r o n d v a n p o l i t i e k e, b e l e i d s m a t i g e o f b e s t u u r l i j k e o v e r w e g i n g e n w o r d e n a f g e w e k e n v a n het w e t t e l i j k e v e r e i s t e dat de a a n b e v e l i n g t w e e p e r s o n e n o m v a t. De m i n i s t e r v a n BZK slaat g e e n acht o p e e n e n k e l v o u d i g e a a n b e v e l i n g, i n d i e n naar zijn o o r d e e l g e e n s p r a k e is v a n e e n b i j z o n d e r g e v a l. D i t v l o e i t r e c h t s t r e e k s v o o r t u i t a r t i k e l 6 1, z e s d e l i d, v a n d e Gemeentewet. 4. D e a a n b e v e l i n g is u i t s l u i t e n d o p e n b a a r, v o o r z o v e r h e t d e e e r s t e k a n d i d a a t o p d e a a n b e v e l i n g b e t r e f t. Dit v l o e i t r e c h t s t r e e k s v o o r t uit artikel 61c, d e r d e l i d, v a n de G e m e e n t e w e t De g e m e e n t e r a a d s t u u r t d e a a n b e v e l i n g b i n n e n v i e r m a a n d e n na o p e n s t e l l i n g v a n de v a c a t u r e aan Staatscourant 2012 nr juli 2012

9 i d e m i n i s t e r v a n B Z K. D i t is b e p a a l d i n a r t i k e l 6 1, v i j f d e l i d, v a n d e G e m e e n t e w e t. 6. De g e m e e n t e r a a d v e r s t r e k t b i j z i j n a a n b e v e l i n g i n o n d e r s t a a n d e v o l g o r d e : - de verordening o p de v e r t r o u w e n s c o m m i s s i e, - de profielschets en het verslag van de p r o f i e l s c h e t s v e r g a d e r i n g, - de sollicitatiebrieven en curricula vitae v a n de t w e e a a n b e v o l e n k a n d i d a t e n, - het verslag v a n b e v i n d i n g e n v a n de v e r t r o u w e n s c o m m i s s i e, - het r a a d s v o o r s t e l / r a a d s b e s l u i t inzake de a a n b e v e l i n g, - h e t v e r s l a g v a n d e b e s l o t e n r a a d s v e r g a d e r i n g w a a r i n d e a a n b e v e l i n g is v a s t g e s t e l d, het verslag v a n het o p e n b a r e gedeelte v a n de r a a d s v e r g a d e r i n g, w a a r i n v a n de eerste n a a m o p d e a a n b e v e l i n g is k e n n i s g e g e v e n, 7. eventuele overige voor de beoordeling van de aanbeveling relevante informatie. De g e m e e n t e r a a d stelt elke o p d e a a n b e v e l i n g g e p l a a t s t e k a n d i d a a t o p d e h o o g t e v a n het feit d a t h i j o f zij o p d e a a n b e v e l i n g s t a a t. De g e m e e n t e r a a d s t e l t d e a n d e r e d o o r d e v e r t r o u w e n s c o m m i s s i e o n t v a n g e n s o l l i c i t a n t e n s c h r i f t e l i j k o p d e h o o g t e v a n h e t f e i t d a t zij n i e t o p d e a a n b e v e l i n g s t a a n. Besloten raadsvergadering Het geniet de v o o r k e u r o m in de besloten raadsvergadering w a a r i n over de b e v i n d i n g e n van de v e r t r o u w e n s c o m m i s s i e w o r d t beraadslaagt meteen de m e e r v o u d i g e aanbeveling vast te stellen. Artikel 31 v a n de Gemeentewet bepaalt dat s t e m m i n g e n over personen voor het doen van aanbevelingen geheim zijn. De onderhavige procedure is echter uitputtend in de Gemeentewet geregeld. Artikel 31 van de Gemeentewet is d a a r o m niet van toepassing. Raadsleden kennen als g e v o l g van de hoofdelijke s t e m m i n g eikaars s t e m g e d r a g. De adviseurs kunnen bij de beraadslagingen in de gemeenteraad over de b e v i n d i n g e n van de v e r t r o u w e n s c o m m i s s i e en bij de s t e m m i n g over de aanbeveling aanwezig zijn. A n d e r e n, zoals de overige leden v a n het college, zijn niet aanwezig. Tijdens een, bij voorkeur aansluitend aan de besloten raadsvergadering te h o u d e n, openbare raadsvergadering w o r d t vervolgens alleen de eerste naam o p de aanbeveling openbaar gemaakt. Het besluit t o t aanbeveling is in de besloten raadsvergadering al g e n o m e n. Het hoeft in het openbaar niet o p n i e u w te w o r d e n g e n o m e n. Enkelvoudige aanbeveling In gevallen w a a r i n de t w e e d e kandidaat o p de - inmiddels vastgestelde - aanbeveling zich terugtrekt uit de procedure o f d o o r een andere gemeenteraad als eerste op de aanbeveling w o r d t geplaatst, blijft er sprake van een m e e r v o u d i g e aanbeveling. De minister van BZK toetst na binnenkomst of de aanbeveling aan alle wettelijke vereisten voldoet. Indien sprake is van een enkelvoudige aanbeveling zal de minister van BZK aan de hand van de m o t i v e r i n g v a n de gemeenteraad en het advies hierover van de c o m m i s s a r i s van de K o n i n g i n beoordelen of inderdaad sprake is van een bijzonder geval, dat een enkelvoudige aanbeveling rechtvaardigt. Is de minister van BZK van oordeel dat dit niet het geval is en slaat hij geen acht o p de aanbeveling, dan w o r d t de vacature o p n i e u w opengesteld, tenzij de minister van BZK besluit zelf o p basis van het dossier een voordracht te d o e n. Bijlagen In v e r b a n d met de digitale verwerking van b i n n e n k o m e n d e post bij het ministerie van BZK w o r d t het o p prijs gesteld als (uitsluitendl de aangegeven stukken in de aangegeven v o l g o r d e w o r d e n verstrekt. Overige stukken, zoals bijvoorbeeld achterg r o n d i n f o r m a t i e over de gemeente en de laatste raadsverkiezingen, behoeven niet te w o r d e n meegezonden, tenzij deze v o o r b e o o r d e l i n g van het proces en de aanbeveling zelf relevant zijn. Als notulen van de raadsvergadering n o g niet zijn vastgesteld, kunnen de concept-notulen w o r d e n meegestuurd. De raadsgriffier w o r d t in dat geval verzocht eventuele w i j z i g i n g e n bij de vaststelling van de notulen zo spoedig mogelijk door te geven aan de afdeling Politieke A m b t s d r a g e r s van het ministerie v a n BZK. Moment van informeren van de kandidaten Het ligt voor de hand de kandidaten met w i e tot in de laatste ronde d o o r de v e r t r o u w e n s c o m m i s s i e is gesproken te i n f o r m e r e n over h u n positie na afloop van de besloten raadsvergadering, w a a r i n de aanbeveling is vastgesteld en v o o r het begin van de openbare raadsvergadering en m e t hen van tevoren af te spreken, dat zij v o o r dat doel o p die avond telefonisch bereikbaar zijn. Ingewikkelder is de vraag o p welk m o m e n t de overige kandidaten w o r d t verteld dat zij zijn afgevallen. De g e m e e n t e r a a d beslist uiteindelijk over de a a n b e v e l i n g. Het is dan ook prematuur o m v o o r vaststelling v a n de aanbeveling bepaalde kandidaten te laten w e t e n dat zij definitief zijn afgevallen. Daarnaast geldt dat er sprake m o e t zijn van een meervoudige aanbeveling. Het is mogelijk, dat één v a n de kandidaten o p de conceptaanbeveling uitvalt v o o r de vaststelling van de aanbeveling in de raad, waardoor, als de overige kandidaten i n m i d d e l s zijn afgebeld, sprake is van een enkelvoudige a a n b e v e l i n g, die niet een bijzonder geval v o r m t, als bedoeld in artikel 6 1, zesde lid, van de Gemeentewet. A a n de andere kant is het o n z o r g v u l d i g als een kandidaat uit de media v e r n e e m t, dat hij of zij niet o p de aanbeveling staat. De perfecte oplossing bestaat niet. Er kan voor w o r d e n gekozen de kandidat e n in de eerste gespreksronde te laten w e t e n, dat het mogelijk is, dat zij niets meer v e r n e m e n t o t de aanbeveling openbaar is en dat d i t inherent is aan de procedure. Hen kan ook w o r d e n verteld w a n n e e r de kandidaten die d o o r g a a n naar de t w e e d e ronde dit h o r e n, zodat ze o p d a t m o m e n t zelf hun conclusie kunnen trekken. Ook kan ervoor w o r d e n gekozen kandidaten d i e niet w o r d e n u i t g e n o d i g d v o o r een v o l g e n d gesprek met de v e r t r o u w e n s c o m m i s s i e daarover te i n f o r m e r e n, maar tevens te laten w e t e n d a t zij niet definitief zijn afgevallen. VII. De commissaris van de Koningin 1. Na o n t v a n g s t v a n de stukken v a n de g e m e e n t e r a a d zendt de c o m m i s s a r i s v a n de K o n i n g i n zijn b e v i n d i n g e n o v e r d e i n h o u d en het v e r l o o p v a n de p r o c e d u r e zo s p o e d i g m o g e l i j k naar de m i n i s t e r v a n BZK. D a a r b i j g a a t hij o n d e r m e e r in o p zijn o v e r l e g m e t d e g e m e e n t e r a a d. 2. De j u s t i t i ë l e a n t e c e d e n t e n v a n d e a a n b e v o l e n k a n d i d a t e n w o r d e n m e e g e z o n d e n e v e n a l s d e l i j s t v a n s o l l i c i t a n t e n in alfabetische v o l g o r d e, w a a r o p de n a m e n v a n de d o o r de c o m m i s s a r i s v a n de K o n i n g i n g e s e l e c t e e r d e k a n d i d a t e n zijn g e m a r k e e r d. Bijlagen ì Staatscourant 2012 nr juli 2012

10 In verband met de digitale verwerking van binnenkomende post bij het ministerie van BZK wordt het op prijs gesteld als (uitsluitend) de aangegeven stukken in de aangegeven volgorde worden verstrekt. Overige stukken, zoals bijvoorbeeld achtergrondinformatie over de gemeente en de laatste raadsverkiezingen, behoeven niet te worden meegezonden, tenzij deze voor beoordeling van het proces en de aanbeveling zelf relevant zijn. VIII. De voordracht door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 1. De minister van BZK volgt in zijn voordracht in beginsel de aanbeveling van de gemeenteraad, met inbegrip van de daarop gehanteerde volgorde, tenzij zwaarwegende gronden aanleiding tot afwijking gegeven. Dit volgt rechtstreeks uit artikel 61, zevende lid, van de Gemeentewet. 2. Voorafgaand aan de voordracht door de minister van BZK aan de Koningin wordt de als eerste door de gemeenteraad aanbevolen kandidaat door de minister van BZK gescreend. De screening bestaat uit naslag bij de AIVD en fiscaal onderzoek bij de Belastingdienst. 3. Als bij de benoeming van de burgemeester is afgeweken van de aanbeveling, informeert de minister van BZK de gemeenteraad over de motieven die aanleiding waren voor deze afwijking. De screening In de vacaturetekst wordt vermeld dat de eerste kandidaat op de aanbeveling zal worden gescreend. De benoeming De minister van BZK nodigt, indien mogelijk, de kandidaat die als eerste op de aanbeveling van de gemeenteraad staat uit voor een gesprek. De kandidaat wordt telefonisch en schriftelijk op de hoogte gesteld van de datum en tijd van het gesprek. Ook het kabinet van de commissaris van de Koningin wordt hierover geïnformeerd. Na het gesprek beslist de minister van BZK over zijn voordracht aan de Koningin. Na ondertekening van het Koninklijk besluit door de Koningin en contrasignering door de minister van BZK is de benoeming definitief. Met ingang van de benoemingsdatum is de burgemeester in functie, ook indien de installatie en/of de beëdiging nog niet heeft/hebben plaatsgevonden. De laatste formele stap is het afnemen van de eed of belofte door de commissaris van de Koningin. De commissaris van de Koningin streeft ernaar dit te doen in het openbaar ten overstaan van de gemeenteraad. De eedaflegging gebeurt in beginsel bij gelegenheid van de installatie van de burgemeester in de gemeente. Kennisgeving van de benoeming Zodra het benoemingsbesluit door de Koningin is getekend, informeert de afdeling Politieke Ambtsdragers van het ministerie van BZK de kabinetschef van de commissaris van de Koningin daarover. De (kabinetschef van de) commissaris van de Koningin deelt de benoeming mee aan de kandidaat en de gemeente. De kabinetschef van de commissaris van de Koningin informeert de afdeling Politieke Ambtsdragers van het ministerie van BZK, zodra dit is gebeurd. Daarna brengt BZK een persbericht uit. Nadat het persbericht door BZK is uitgebracht, kunnen de lokale media worden ingelicht. Afschriften van het Koninklijk besluit tot benoeming worden door tussenkomst van de commissaris van de Koningin aan de gemeente en de nieuwe burgemeester gezonden. Ministerraadsbenoemingen Bovenstaande procedure is anders bij gemeenten met meer dan inwoners en provinciehoofdsteden. Dan wordt de voordracht, na het gesprek met de kandidaat, eerst in de Ministerraad behandeld. Na de behandeling in de Ministerraad informeert de afdeling Politieke Ambtsdragers van het ministerie van BZK de kabinetschef van de commissaris van de Koningin daarover. De (kabinetschef van de) commissaris van de Koningin informeert de kandidaat en de gemeente. Na het einde van de Ministerraad brengt de Rijksvoorlichtingsdienst een persbericht uit. Daarna kunnen de lokale media worden ingelicht. Na instemming van de Ministerraad draagt de minister van BZK de kandidaat voor bij de Koningin. Procedure voor herbenoeming van de burgemeester IX. Start van de herbenoemingsprocedure 1. Uiterlijk acht maanden voor het einde van de ambtstermijn van de burgemeester stelt de commissaris van de Koningin de gemeenteraad er schriftelijk in kennis van het feit dat herbenoeming aan de orde is. Voordat de commissaris van de Koningin de gemeenteraad op de hoogte stelt, heeft hij een gesprek met de burgemeester. 2. Bij het begin van de procedure overlegt de gemeenteraad met de commissaris van de Koningin over het voorgaande en verder gewenste functioneren van de burgemeester in het licht van de komende herbenoemingsprocedure. Dit gebeurt mede in het perspectief van de in voorgaande jaren gevoerde functioneringsgesprekken van de raad met de burgemeester. Het overleg met de commissaris van de Koningin vindt plaats met gesloten deuren. Van de beraadslagingen wordt een afzonderlijk verslag opgemaakt dat niet openbaar wordt gemaakt. Dit volgt rechtstreeks uit artikel 61a, derde lid, juncto artikel 61c, eerste lid, van de Gemeentewet. 3. De commissaris van de Koningin ziet toe op een ordelijk verloop van de procedure tot herbenoeming en informeert de gemeenteraad over het juridisch kader. Functioneringsgesprekken Staatscourant 2012 nr juli 2012

11 Het is o m verscheidene redenen van belang dat de gemeenteraad en de burgemeester periodiek stilstaan bij eikaars functioneren. Een functioneringsgesprek is in de eerste plaats een instrument b i n n e n de relatie gemeenteraad - burgemeester. Naast het regelmatig bepalen van de onderlinge 'dagkoersen' w o r d e n zo op een vast m o m e n t wederzijdse v e r w a c h t i n g e n uitgesproken. Zo nodig kan w o r d e n bijgestuurd. Wederzijdse afspraken en w e n s e n w o r d e n verankerd in een verslag e n kunnen zodoende w o r d e n g e v o l g d. De profielschets veroudert in de l o o p van de a m b t s p e r i o d e d o o r ontwikkelingen in de g e m e e n t e en de eisen die deze stellen aan het functioneren van de burgemeester. Een K r o o n b e n o e m i n g stelt zijn eigen eisen. Het creëren van een met waarborgen omklede o m g e v i n g voor de burgemeester is van groot belang. Funtioneringsgesprekken zijn, hoe ze ook w o r d e n g e n o e m d, onderdeel van z o r g v u l d i g personeelsbeleid. Gemeenteraden kunnen zodoende bij h e r b e n o e m i n g t e r u g v a l l e n o p een g o e d en geobjectiveerd beoordelingskader. In het laatste functioneringsgesprek voor de start van de h e r b e n o e m i n g s p r o c e d u r e moet duidelijk w o r d e n g e c o m m u n i c e e r d o f er o p dat m o m e n t obstakels voor h e r b e n o e m i n g zijn. Indien dit het geval is, is het gewenst contact o p te n e m e n m e t de c o m m i s s a r i s van de K o n i n g i n. O m deze reden is het ook van belang dat verslagen van functioneringsgesprekken aan de c o m m i s s a r i s van de Koningin ter beschikking w o r d e n gesteld. Bij w a a r n e m e n d burgemeesters speelt h e r b e n o e m i n g niet, maar o o k bij hen verdient het aanbeveling regelmatig functioneringsgesprekken te v o e r e n. Praktische adviezen over het h o u d e n van functioneringsgesprekken staan in de 'Handreiking functioneringsgesprek burgemeester', te v i n d e n o p w w w. r i j k s o v e r h e i d. n l (intypen in de zoekfunctie: Handreiking functioneringsgesprek burgemeester). Bij deze circulaire gaat een m o d e l v e r o r d e n i n g, die de v o o r b e e l d v e r o r d e n i n g in de Handreiking functioneringsgesprek vervangt. Een aanbeveling Als de burgemeester heeft aangegeven voor h e r b e n o e m i n g in a a n m e r k i n g te w i l l e n k o m e n, w o r d t de h e r b e n o e m i n g s p r o c e d u r e gestart. Dit c u l m i n e e r t in een aanbeveling. Niet kan w o r d e n volstaan met het e e n v o u d i g w e g laten aflopen van de a m b t s t e r m i j n van de burgemeester. Overleg tussen de commissaris van de Koningin en de gemeenteraad In de G e m e e n t e w e t staat dat de gemeenteraad, v o o r d a t hij een aanbeveling opstelt, overlegt m e t de c o m m i s s a r i s van de K o n i n g i n over het f u n c t i o n e r e n van de burgemeester. Dit overleg vindt in de praktijk plaats aan het begin v a n de procedure. Dan m o e t al duidelijk zijn o f h e r b e n o e m i n g redelijkerwijs te v e r w a c h t e n is. Indien de ontwikkelingen daar aanleiding t o e geven vindt er meermaals overleg plaats m e t de c o m m i s s a r i s van de K o n i n g i n. Formeel vindt er overleg plaats met de g e m e e n t e r a a d. Dit kan, in g o e d o v e r l e g, verschillende v o r m e n a a n n e m e n, waarbij overleg van de commissaris van de K o n i n g i n met de fractievoorzitters o f de voorzitter van de raadscommissie, die de aanbeveling voorbereidt de m i n i m u m v a r i a n t is. Deze laatste variant ligt bij (verwachte) p r o b l e m e n natuurlijk m i n d e r voor de h a n d. Zie o o k paragraaf XI onder 4. Verkiezingen Als een h e r b e n o e m i n g s p r o c e d u r e valt in de periode w a a r i n ook gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden, is het raadzaam dat de raadsgriffier m e t de kabinetschef van de c o m m i s s a r i s van de K o n i n g i n overlegt over de planning v a n de procedure. Z o n o d i g neemt de kabinetschef contact op m e t de afdeling Politieke A m b t s d r a g e r s van het ministerie van BZK. Denk bij gemeenteraadsverkiezingen aan kennisoverdracht over het functioneren van de burgemeester van de v o o r m a l i g e gemeenteraad aan de nieuwe g e m e e n t e r a a d. Dit kan m i d d e l s de verslagen van de g e h o u d e n functioneringsgesprekken. De raadsgriffier kan hier zorg v o o r dragen. X. Instelling van een raadscommissie, die de aanbeveling voorbereidt 1. De g e m e e n t e r a a d s t e l t u i t z i j n m i d d e n e e n r a a d s c o m m i s s i e i n, d i e d e a a n b e v e l i n g v o o r b e r e i d t. 2. D e g e m e e n t e r a a d r e g e l t in e e n v e r o r d e n i n g o p d e r a a d s c o m m i s s i e, d i e de a a n b e v e l i n g v o o r b e reidt de taak, s a m e n s t e l l i n g en w e r k w i j z e v a n deze c o m m i s s i e en stelt de c o m m i s s a r i s v a n de K o n i n g i n d a a r v a n in kennis. 3. In d e v e r o r d e n i n g r e g e l t d e g e m e e n t e r a a d d e g e h e i m h o u d i n g z o d a n i g, d a t d e p r i v a c y v a n d e b u r g e m e e s t e r is g e g a r a n d e e r d. De g e h e i m h o u d i n g s p l i c h t g e l d t v o o r d e l e d e n v a n de r a a d s c o m m i s s i e, die de a a n b e v e l i n g v o o r b e r e i d t e n d e a m b t e l i j k e b i j s t a n d en blijft o o k na o n t b i n d i n g v a n de r a a d s c o m m i s s i e, d i e d e aanbeveling v o o r b e r e i d t van kracht. 4. Besteedt de g e m e e n t e r a a d of de c o m m i s s i e, die de a a n b e v e l i n g v o o r b e r e i d t naar het o o r d e e l van de c o m m i s s a r i s v a n de K o n i n g i n o n v o l d o e n d e zorg aan de p r o c e d u r e r e g e l s of de g e h e i m h o u d i n g s p l i c h t, d a n i n f o r m e e r t d e c o m m i s s a r i s v a n d e K o n i n g i n d e m i n i s t e r v a n B Z K h i e r o v e r. De m i n i s t e r v a n B Z K b e p a a l t, na o v e r l e g m e t d e c o m m i s s a r i s v a n d e K o n i n g i n, h o e v e r d e r w o r d t gehandeld. 5. De g e m e e n t e r a a d kan criteria v a s t s t e l l e n w a a r a a n d e r a a d s c o m m i s s i e, die d e a a n b e v e l i n g v o o r b e r e i d t h e t f u n c t i o n e r e n v a n de b u r g e m e e s t e r t o e t s t, m e t i n a c h t n e m i n g v a n h e t b e p a a l d e in paragraaf XI. De raadscommissie, die de aanbeveling voorbereidt De b e s c h e r m i n g v a n de privacy van de burgemeester is aanleiding o m de aanbeveling in beperkte kring v o o r te bereiden. D a a r o m bepaalt de gemeenteraad w e l het kader van de b e o o r d e l i n g d o o r toetsingscriteria vast te stellen, maar is de daadwerkelijke v o o r b e r e i d i n g in handen v a n een c o m m i s s i e uit de raad, TK , nr. 3. Geheimhouding De privacy van de burgemeester moet in deze procedure w o r d e n gegarandeerd, zie TK , nr. 3. Dit brengt mee dat de w e r k z a a m h e d e n v a n de voorbereidende c o m m i s s i e g e h e i m m o e t e n blijven. Deze g e h e i m h o u d i n g w o r d t in deze circulaire, in o v e r e e n s t e m m i n g m e t de staande praktijk en staand beleid van BZK, uitgewerkt c o n f o r m de (wettelijke) bepalingen over g e h e i m h o u d i n g die gelden v o o r de v e r t r o u w e n s c o m m i s s i e, die de aanbeveling tot b e n o e m i n g voorbereidt. Dit benadrukt b o v e n d i e n het v e r b a n d tussen de b e n o e m i n g v a n, de functioneringsgesprekken met, en de h e r b e n o e m i n g v a n de burgemeester. Adviseur Staatscourant 2012 nr juli 2012

12 Ingevolge artikel 61a, derde lid, v a n de G e m e e n t e w e t overlegt de gemeenteraad v o o r a f g a a n d aan het opstellen van zijn aanbeveling met de c o m m i s s a r i s van de K o n i n g i n over het functioneren van de burgemeester. Het ligt voor de h a n d dat de raad bij het opstellen van zijn uiteindelijke aanbeveling het gevoelen van de w e t h o u d e r s over het f u n c t i o n e r e n van de burgemeester m e e w e e g t, aldus EK 25444, nr. 11 b. Er bestaat geen bezwaar tegen als deze consultatie in die zin w o r d t v o r m g e g e v e n, dat, c o n f o r m de procedure bij b e n o e m i n g van een burgemeester, één of meer w e t h o u d e r s als adviseur aan de raadscommissie, die de aanbeveling v o o r b e r e i d t, w o r d e n t o e g e v o e g d. Deze adviseur is geen lid van de raadscommissie, die de aanbeveling v o o r b e reidt en heeft geen stemrecht. De g e h e i m h o u d i n g s p l i c h t geldt vanzelfsprekend ook v o o r de adviseur. XI. De bevindingen van de raadscommissie, die de aanbeveling voorbereidt De r a a d s c o m m i s s i e, d i e d e a a n b e v e l i n g v o o r b e r e i d t, v o r m t z i c h e e n o o r d e e l o v e r h e t f u n c t i o n e r e n v a n d e b u r g e m e e s t e r. H e t t o e t s i n g s k a d e r d a a r v o o r w o r d t in d e e e r s t e p l a a t s g e v o r m d d o o r d e p r o f i e l s c h e t s. De p r o f i e l s c h e t s d i e n d e i m m e r s a l s b a s i s v o o r d e s e l e c t i e v a n d e b u r g e m e e s t e r. D o o r allerlei o n t w i k k e l i n g e n b i n n e n de g e m e e n t e kan het v e r w a c h t i n g s p a t r o o n t e n aanzien v a n de specifieke rol en de f u n c t i e v a n de b u r g e m e e s t e r in de l o o p der t i j d echter w i j z i g e n. V o o r e e n g o e d e b e o o r d e l i n g is h e t zaak d i e n a d e r e e i s e n d u i d e l i j k e n b i j t i j d s, d a t w i l z e g g e n n i e t p a s i n h e t l a a t s t e s t a d i u m, te f o r m u l e r e n. D e z e n a d e r e e i s e n k u n n e n v e r v o l g e n s, m i t s d u i d e l i j k e n t i j d i g g e w i s s e l d m e t de b u r g e m e e s t e r, nadere criteria v o r m e n w a a r a a n het f u n c t i o n e r e n van de b u r g e m e e s t e r w o r d t getoetst. Beoordeling van het functioneren van de b u r g e m e e s t e r w o r d t m e d e g e b a s e e r d o p d e v e r s l a g e n v a n d e in d e a f g e l o p e n a m b t s p e r i o d e m e t d e b u r g e m e e s t e r g e v o e r d e functioneringsgesprekken. De i n h e t e e r s t e l i d g e n o e m d e n a d e r e e i s e n k a n d e g e m e e n t e r a a d o p a d v i e s v a n d e r a a d s c o m m i s sie, die de a a n b e v e l i n g v o o r b e r e i d t, vaststellen in een a a n v u l l i n g o p de p r o f i e l s c h e t s. De b e r a a d s l a g i n g e n in d e r a a d s c o m m i s s i e, d i e d e a a n b e v e l i n g v o o r b e r e i d t, v i n d e n p l a a t s m e t g e s l o t e n d e u r e n. Van de b e r a a d s l a g i n g e n w o r d t een verslag o p g e m a a k t dat niet o p e n b a a r w o r d t g e m a a k t. Ten a a n z i e n v a n d e b e r a a d s l a g i n g e n i n d e r a a d s c o m m i s s i e, d i e d e a a n b e v e l i n g v o o r b e reidt en de stukken die d o o r de r a a d s c o m m i s s i e, die de a a n b e v e l i n g v o o r b e r e i d t aan de g e m e e n t e raad en de c o m m i s s a r i s v a n de K o n i n g i n w o r d e n g e z o n d e n, g e l d t een g e h e i m h o u d i n g s p l i c h t. Als de o n t w i k k e l i n g e n daar a a n l e i d i n g toe g e v e n, overlegt de r a a d s c o m m i s s i e, die de a a n b e v e l i n g v o o r b e r e i d t al in e e n v r o e g t i j d i g s t a d i u m m e t d e c o m m i s s a r i s v a n d e K o n i n g i n. De r a a d s c o m m i s s i e, d i e d e a a n b e v e l i n g v o o r b e r e i d t, b e s p r e e k t h a a r b e v i n d i n g e n m e t d e b u r g e m e e s t e r a l v o r e n s h a a r v e r s l a g v a n b e v i n d i n g e n u i t te b r e n g e n a a n d e g e m e e n t e r a a d e n a a n d e c o m m i s s a r i s v a n de K o n i n g i n. Van het gesprek m e t de b u r g e m e e s t e r w o r d t een verslag o p g e m a a k t d a t n i e t o p e n b a a r w o r d t g e m a a k t. In h e t v e r s l a g v a n b e v i n d i n g e n k u n n e n l e d e n v a n d e r a a d s c o m m i s s i e, die de aanbeveling voorbereidt van m i n d e r h e i d s s t a n d p u n t e n blijk geven. Het verslag van bevi ndi ngen aan de gemeenteraad gaat vergezeld v a n een conceptaanbeveling, leder c o m m i s s i e l i d heeft één s t e m. I n d i e n m e t d e b u r g e m e e s t e r a f s p r a k e n w o r d e n g e m a a k t o v e r zijn f u n c t i o n e r e n, w o r d e n deze in het v e r s l a g v e r m e l d. Indien d a a r t o e a a n l e i d i n g is, w o r d t in het v e r s l a g t e v e n s m e l d i n g g e m a a k t v a n g e s p r e k k e n die (een c o m m i s s i e uit) de g e m e e n t e r a a d in een e e r d e r s t a d i u m m e t de b u r g e m e e s t e r o v e r d i e n s f u n c t i o n e r e n h e e f t g e v o e r d a l s m e d e v a n e v e n t u e l e a f s p r a k e n, die d a a r b i j zijn g e m a a k t. Toetsingskader In de h e r b e n o e m i n g s p r o c e d u r e gaat het niet alleen o m een terugblik. Het gaat ook over de vraag of er w e n s e n zijn ten aanzien van het f u n c t i o n e r e n van de burgemeester in de nieuwe a m b t s t e r m i j n, zowel inhoudelijk als v o o r de samenwerkingsrelaties die hij o n d e r h o u d t of bevordert. Als de raad en de burgemeester gedurende de aflopende a m b t s t e r m i j n regelmatig met elkaar van gedachten hebben gewisseld over eikaars functioneren zullen deze w e n s e n geen verrassingen opleveren. Zijn de w e n s e n t i j d i g g e w i s s e l d, dan kunnen ze als toetsingskader bij h e r b e n o e m i n g dienen, zie TK , nr. 3 en EK , nr. 11b en d. Daarbij geldt w e l de kanttekening dat de burgemeester geselecteerd is o p g r o n d van bepaalde persoonlijke kenmerken. In de loop van de a m b t s p e r i o d e kunnen niet ineens diametraal daartegenover staande persoonskenmerken w o r d e n g e v r a a g d. Daarom vindt in het h e r b e n o e m i n g s p r o c e s de b e o o r d e l i n g van het functioneren van de burgemeester m e d e plaats aan de hand van verslagen van f u n c t i o n e r i n g s g e s p r e k k e n tussen burgemeester en gemeenteraad. Zie TK VII, nr 97. Zie ook de brief van staatssecretaris Bijleveld van 17 j u n i 2010 aan de g e m e e n t e r a d e n o p w w w. r i j k s o v e r h e i d. n l. Zijn de w e n s e n niet t i j d i g g e w i s s e l d, dan kunnen met de burgemeester afspraken w o r d e n gemaakt over de manier w a a r o p de b u r g e m e e s t e r aan de nieuwe w e n s e n kan gaan v o l d o e n en de t e r m i j n w a a r b i n n e n redelijkerwijs van h e m kan w o r d e n gevergd dat hij daaraan ook voldoet. De minister van BZK De minister van BZK draagt de politieke v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d voor de h e r b e n o e m i n g van burgemeesters. Een (dreigende) a a n b e v e l i n g tot n i e t - h e r b e n o e m i n g zonder dat eerder signalen zijn gegeven en o n t v a n g e n dat het niet g o e d zou gaan (met andere w o o r d e n : zonder 'dossier') is zeer kwetsbaar. Een burgemeester m a g niet vanuit een wolkenloze hemel w o r d e n 'verrast' met een (dreiging van) n i e t - h e r b e n o e m i n g, zie EK , nr. 11b. De minister van BZK kan o p g r o n d e n ontleend aan het advies van de c o m m i s s a r i s van de K o n i n g i n, dan w e l o p andere zwaarwegende gronden afwijken van een aanbeveling tot (niet-) h e r b e n o e m i n g. N i e t - h e r b e n o e m i n g staat rechtspositioneel gelijk aan ontslag. De procedure v o o r a f g a a n d aan vaststelling van een a a n b e v e l i n g tot n i e t - h e r b e n o e m i n g m o e t d a a r o m met de grootst mogelijke zorgvuldigheid w o r d e n d o o r l o p e n. Het raadplegen van derden 10 Staatscourant 2012 nr juli 2012

13 De praktijk leert dat het een grote uitdaging is om in een gesprek over iemands functioneren de diepgang te bereiken die nodig is om dat functioneren ook daadwerkelijk kritisch te bespreken. Een ruime raadpleging van derden in de voorbereiding op dat gesprek, met veel signalen van verschillende zwaarte uit de omgeving, draagt het risico in zich dat het gesprek aan de oppervlakte blijft en dat wordt ingezoomd op incidenten. In verband met de vertrouwelijkheid en kwetsbaarheid van posities verdient het daarom aanbeveling de kring van te consulteren personen beperkt te houden. Gewogen stemming Zie de toelichting bij paragraaf V. Opmerkingen van de burgemeester De burgemeester kan opmerkingen plaatsen bij de bevindingen van de raadscommissie, die de aanbeveling voorbereidt. Indien deze niet leiden tot aanpassing van het verslag, kunnen deze daarin als kanttekeningen van de burgemeester worden meegenomen. Mocht dit niet haalbaar zijn, dan kan de burgemeester zijn kanttekeningen bij het verslag in een brief aan de raad of mondeling toelichten. Verslag van bevindingen Een voorbeeld van de mogelijke opbouw van het verslag van bevindingen staat in de toelichting bij artikel 11 van de modelverordening. Verhouding gemeenteraad tot de raadscommissie, die de aanbeveling voorbereidt De gemeenteraad stelt de raadscommissie in, die de aanbeveling voorbereidt. De raadscommissie, die de aanbeveling voorbereidt, sluit het proces af met een verslag van bevindingen aan de gemeenteraad over de haar toevertrouwde werkzaamheden vergezeld van een onderbouwde conceptaanbeveling. De gemeenteraad stelt vaak op basis daarvan de uiteindelijke aanbeveling vast. Soms wordt er in de raad nog inhoudelijk beraadslaagd over het functioneren van de burgemeester, omdat ieder raadslid natuurlijk persoonlijke ervaring heeft met dat functioneren. De uiteindelijke aanbeveling is leidend voor de commissaris van de Koningin en de minister van BZK. XII. De aanbeveling tot herbenoeming 1. De gemeenteraad beraadslaagt over de bevindingen van de raadscommissie, die de aanbeveling voorbereidt en overlegt voorafgaand aan de vaststelling van de aanbeveling met de burgemeester over zijn gevoelen over diens functioneren. 2. De beraadslagingen in de gemeenteraad, het gesprek met de burgemeester over de bevindingen van de raadscommissie, die de aanbeveling voorbereidt en de stemming over de aanbeveling vinden plaats met gesloten deuren. Van de beraadslagingen wordt een verslag opgemaakt dat niet openbaar wordt gemaakt. Er vindt hoofdelijke stemming plaats. De stemverhouding blijft geheim. Ten aanzien van de beraadslagingen in de gemeenteraad over het verslag van de raadscommissie, die de aanbeveling heeft voorbereid en de stukken die door de gemeenteraad door tussenkomst van de commissaris van de Koningin aan de minister van BZK worden gezonden, geldt een geheimhoudingsplicht. De geheimhoudingsplicht vloeit rechtstreeks voort uit artikel 61c, tweede lid, van de Gemeentewet. 3. Indien de gemeenteraad of de commissaris van de Koningin dat nodig oordeelt, overlegt de gemeenteraad met de commissaris van de Koningin. Dit overleg kan zowel plaatsvinden voorafgaand aan de beraadslagingen van de gemeenteraad over de bevindingen van de raadscommissie, die de aanbeveling voorbereidt en/of het gesprek van de gemeenteraad daarover met de burgemeester als na afloop daarvan. Het overleg met de commissaris van de Koningin vindt plaats met gesloten deuren. Van de beraadslagingen wordt een verslag opgemaakt dat niet openbaar wordt gemaakt. 4. De gemeenteraad stuurt de aanbeveling tenminste vier maanden voor de eerste dag van de maand waarin de herbenoeming dient in te gaan aan de minister van BZK, door tussenkomst van de commissaris van de Koningin. Dit vloeit rechtstreeks voort uit artikel 61a, tweede lid, van de Gemeentewet. 5. De gemeenteraad verstrekt bij zijn aanbeveling in onderstaande volgorde: - de verordening op de raadscommissie, die de aanbeveling voorbereidt, - het verslag van bevindingen van de raadscommissie, die de aanbeveling voorbereidt, met daarachter in chronologische volgorde de verslagen van de beraadslagingen in de raadscommissie, die de aanbeveling voorbereidt en de verslagen van de gesprekken die zijn gevoerd door de raadscommissie, die de aanbeveling voorbereidt, waaronder het verslag van het gesprek met de burgemeester over de bevindingen van de raadscommissie, die de aanbeveling voorbereidt, - het raadsvoorstel/raadsbesluit inzake de aanbeveling, - het verslag van de besloten raadsvergadering waarin de aanbeveling is vastgesteld, - het verslag van het openbare gedeelte van de raadsvergadering waarin van de aanbeveling is kennisgegeven, - eventuele overige voor de beoordeling van de aanbeveling relevante informatie. 6. De aanbeveling van de gemeenteraad is openbaar. Dit volgt rechtstreeks uit artikel 61c, derde lid, van de Gemeentewet. Besloten raadsvergadering VI Staatscourant 2012 nr juli 2012

14 Het geniet de voorkeur om in de besloten raadsvergadering, waarin over de bevindingen van de raadscommissie, die de aanbeveling heeft voorbereid, wordt beraadslaagd meteen de aanbeveling vast te stellen. Het ligt voor de hand dat de burgemeester bij de beraadslagingen in de gemeenteraad over de bevindingen van de raadscommissie, die de aanbeveling heeft voorbereid en bij de stemming over de aanbeveling aanwezig is. De adviseur van de raadscommissie, die de aanbeveling heeft voorbereid vanzelfsprekend ook. Anderen, zoals de overige leden van het college, zijn niet aanwezig. Tijdens een, bij voorkeur aansluitend aan de besloten raadsvergadering te houden, openbare raadsvergadering wordt vervolgens alleen de aanbeveling openbaar gemaakt. In een eventueel persbericht staat dan ook niet meer dan dat een aanbeveling tot (niet-)herbenoeming is vastgesteld. Het besluit tot vaststelling van de aanbeveling is in de besloten raadsvergadering al genomen. Het hoeft in het openbaar niet opnieuw te worden genomen. Zie over het niet van toepassing zijn van artikel 31 van de Gemeentewet de toelichting op paragraaf VI onder Besloten raadsvergadering. Bijlagen bij de aanbeveling Zie de toelichting bij paragraaf VI. XIII. De commissaris van de Koningin 1. Na ontvangst van de aanbeveling zendt de commissaris van de Koningin deze zo spoedig mogelijk door naar de minister van BZK vergezeld van zijn advies daarover. Tevens rapporteert de commissaris van de Koningin over zijn bevindingen over de inhoud en het verloop van de procedure. Daarbij gaat hij in op zijn overleg met de gemeenteraad en op het gesprek dat hij met de burgemeester heeft gehad. In zijn advies geeft de commissaris van de Koningin een weergave van de frequentie van, en de belangrijkste punten uit, de in de afgelopen ambtsperiode door de gemeenteraad met de burgemeester gevoerde functioneringsgesprekken. 2. De verslagen van de in de afgelopen ambtsperiode door de gemeenteraad met de burgemeester gevoerde functioneringsgesprekken worden toegezonden aan de commissaris van de Koningin, voorafgaand aan en ten behoeve van de klankbordgesprekken die de commissaris van de Koningin op gezette tijden met de burgemeester voert. De verslagen van de functioneringsgesprekken worden niet doorgezonden aan de minister van BZK. Verslagen van functioneringsgesprekken Over de aanbeveling inzake de herbenoeming brengt de commissaris van de Koningin advies uit aan de minister van BZK. Het advies van de commissaris van de Koningin bij herbenoeming weegt zwaar. De minister van BZK kan afwijken van de aanbeveling van de gemeenteraad op zwaarwegende gronden dan wel op gronden ontleend aan het advies van de commissaris van de Koningin. Dat betekent dat de commissaris van de Koningin vroegtijdig in het proces moet worden betrokken en moet kunnen beschikken over relevante stukken, zoals verslagen van functioneringsgesprekken. Zie ook de brief van minister Ter Horst van 4 februari 2010 aan de Vereniging Raadslid Nu, de Vereniging van Griffiers en de Vereniging van Gemeentesecretarissen op De verslagen van de functioneringsgesprekken en de gesprekken van de commissaris van de Koningin met de burgemeester geven de commissaris van de Koningin een goed en actueel beeld van de kwaliteit van dat deel van het openbaar bestuur in de provincie. Het kabinet van de commissaris van de Koningin bevestigt de goede ontvangst van de gespreksverslagen aan de toezender. Meestal is dit de raadsgriffier, die daarvoor toestemming heeft verkregen van de burgemeester. Sommige burgemeesters kiezen ervoor zelf het verslag aan de commissaris van de Koningin toe te zenden. XIV. De voordracht door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 1. De minister van BZK volgt in zijn voordracht in beginsel de aanbeveling van de gemeenteraad, tenzij gronden ontleend aan het advies van de commissaris van de Koningin, dan wel andere zwaarwegende gronden aanleiding tot afwijking gegeven. Dit volgt rechtstreeks uit artikel 61a, vijfde lid, van de Gemeentewet. 2. Als bij de herbenoeming van de burgemeester is afgeweken van de aanbeveling, informeert de minister van BZK de gemeenteraad over de motieven die aanleiding waren voor deze afwijking, De herbenoeming De minister van BZK beslist over zijn voordracht aan de Koningin. Herbenoemingen worden niet behandeld in de Ministerraad. Na ondertekening van het Koninklijk besluit door de Koningin en contrasignering door de minister van BZK is de herbenoeming definitief. De laatste formele stap is het afnemen van de eed of belofte door de commissaris van de Koningin. Kennisgeving van de herbenoeming Afschriften van het Koninklijk besluit tot herbenoeming worden door tussenkomst van de commissaris van de Koningin aan de gemeenteraad en de burgemeester gezonden. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies. 12 Staatscourant 2012 nr juli 2012

15 Bij de totstandkoming van de circulaire en modelverordening zijn geconsulteerd: De kabinetschefs van de commissarissen van de Koningin De heer R. van Bennekom, directeur van het Nederlands genootschap van burgemeesters Mevrouw mr. G.E. Figge, raadsgriffier van de gemeente Barendrecht De heer G.J.J.J. Heetman, senior beleidsmedewerker bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, tevens directeur van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, Raadslid.nu De heer mr. drs. M. Huisman, raadsgriffier van de gemeente Den Helder De heer drs. A. Oudbier, raadsgriffier van de gemeente Apeldoorn, tevens vice-voorzitter van de Vereniging van Griffiers (VvG) De heer drs. W.N. Vulto, raadsgriffier van de gemeente Dongen 13 Staatscourant 2012 nr juli 2012

16 VOORBEELDVERORDENING OP DE VERTROUWENSCOMMISSIE, DIE DE AANBEVELING TOT BENOEMING VAN DE BURGEMEESTER VOORBEREIDT, OP DE RAADSCOMMISSIES, DIE FUNCTIONERINGSGESPREKKEN MET DE BURGEMEESTER HOUDEN EN OP DE RAADSCOMMISSIE, DIE DE AANBEVELING TOT HERBENOEMING VAN DE BURGEMEESTER VOORBEREIDT Inleiding Deze modelverordening betreft een voorbeeld. In de blokken is toelichting opgenomen, aanvullend op die in de circulaire. Deze verordening is tot stand gekomen door gebruikmaking van verordeningen die in de praktijk al zijn gebruikt. De modelverordening regelt de werkzaamheden van de vertrouwenscommissie, die de aanbeveling tot benoeming van de burgemeester voorbereidt, van de raadscommissies, die functioneringsgesprekken met de burgemeester houden en van de raadscommissie, die de aanbeveling tot herbenoeming van de burgemeester voorbereidt. De drie genoemde onderwerpen horen bij elkaar. Dat wordt in deze modelverordening tot uitdrukking gebracht. Er kan ook worden gekozen voor het regelen van de drie onderwerpen in afzonderlijke verordeningen. De gemeenteraad van de gemeente... gelezen het voorstel van...; gelet op de artikelen 61, 61a, 61c, 84, 86, 147 en 149 van de Gemeentewet, de artikelen 15 en 31 van de Archiefwet 1995 en artikel 9 van het Archiefbesluit 1995; gelet op de circulaire Benoeming, functioneringsgesprekken en herbenoeming burgemeester van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; besluit: vast te stellen de Verordening op de vertrouwenscommissie, die de aanbeveling tot benoeming van de burgemeester voorbereidt, op de raadscommissies, die functioneringsgesprekken met de burgemeester houden en op de raadscommissie, die de aanbeveling tot herbenoeming van de burgemeester voorbereidt (elk hierna: de commissie). Artikel 1 Taak De commissie heeft tot taak: a. de aanbeveling tot benoeming of herbenoeming van de burgemeester voor te bereiden of b. een functioneringsgesprek te houden met de burgemeester. Artikel 2 Samenstelling commissie 1. De commissie bestaat uit... leden, te benoemen door en uit de gemeenteraad. 2. Indien de gemeenteraad niet heeft bepaald wie voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de commissie is, kiest de commissie deze uit haar midden. 3. De commissie kent geen plaatsvervangende leden. Samenstelling commissie De gemeenteraad bepaalt de samenstelling van de commissie en bepaalt of elke fractie in de commissie is vertegenwoordigd. Veelal is de samenstelling van de commissie die functioneringsgesprekken met de burgemeester voert anders, beperkter, van aard dan die van de commissie die de aanbeveling tot benoeming of herbenoeming van de burgemeester voorbereidt. Dit, om bij functioneringsgesprekken het 'tribunaaleffecť te vermijden. Het 'tribunaaleffecť kan bij grotere commissies overigens ook iets worden gemitigeerd door woordvoerders aan te wijzen. De verordening geeft daarom de mogelijkheid om de samenstelling van de commissie van taak tot taak benoeming, functioneringsgesprek en herbenoeming te laten variëren. De commissie wordt op grond van artikel 13 na afronding van haar taak ontbonden. Er hoeft dus niet steeds een nieuwe verordening te worden vastgesteld; alleen wordt bij elke nieuwe taak een nieuwe commissie ingesteld. Indien de voorkeur uitgaat naar een vaste commissie, die de functioneringsgesprekken met de burgemeester voert, kan de verordening daarop worden aangepast. Raadslidmaatschap De commissie bestaat uit raadsleden. Dit brengt mee dat het lidmaatschap van de commissie eindigt bij beëindiging van het raadslidmaatschap. Bij tijdelijke beëindiging van het raadslidmaatschap, bijvoorbeeld bij tijdelijke vervanging wegens ziekte, kan het commissielidmaatschap herleven zodra het raadslidmaatschap herleeft, tenzij de betrokkene in de commissie inmiddels blijvend is vervangen door een ander raadslid. Geen plaatsvervangende leden Deze bepaling is opgenomen om te voorkomen dat de commissie een 'duiventil' wordt. Indien een van de leden van de commissie blijvend uitvalt, kan er wel blijvende vervanging plaatsvinden. Artikel 3 Ambtelijke ondersteuning 1. De raadsgriffier is secretaris van de commissie. 14 Staatscourant 2012 nr juli 2012

17 2. De gemeentesecretaris kan bij vervulling van de in artikel 1 onder a genoemde taken als plaatsvervangend secretaris aan de commissie worden toegevoegd. 3. De (plaatsvervangend) secretaris geeft ambtelijke ondersteuning aan de commissie. 4. De (plaatsvervangend) secretaris is geen lid van, en heeft geen stemrecht in, de commissie. Artikel 4 Adviseur 1. De gemeenteraad kan een of meer wethouders aan de commissie toevoegen als adviseur in verband met de vervulling van de in artikel 1 onder a genoemde taken. 2. De adviseur wordt uitgenodigd voor de vergaderingen van de commissie. 3. Een adviseur is geen lid van, en heeft geen stemrecht in, de commissie. Adviseur Zie de toelichting bij paragrafen II en X van de circulaire. Bij functioneringsgesprekken ligt het niet voor de hand een of meer wethouders als adviseur aan de commissie toe te voegen. Zie verder de toelichting bij artikel 9 onder Voorbereiding en informatiebronnen. Artikel 5 Geheimhouding 1. De vergaderingen van de commissie zijn besloten. Alle stukken van de commissie zijn geheim. Dit wordt op de stukken vermeld. 2. De (fungerend) voorzitter van de commissie wijst bij de benoemingsprocedure in elke vergadering op de geheimhoudingsplicht, die rechtstreeks voortvloeit uit artikel 61c van de Gemeentewet. 3. De commissie legt bij de herbenoemingsprocedure en bij functioneringsgesprekken in elke vergadering en elk gesprek, met toepassing van artikel 86 van de Gemeentewet, geheimhouding op over de inhoud van de stukken en het behandelde tijdens de vergadering of het gesprek. De (fungerend) voorzitter van de commissie ziet erop toe dat hieraan wordt voldaan. 4. De geheimhoudingsplicht brengt onder meer mee dat aan raadsleden, die geen zitting (meer) hebben in de commissie, en aan anderen, behoudens het bepaalde in de artikelen 9, vierde lid, 10, tweede lid, en 11 van deze verordening, geen inzage in, of informatie omtrent de inhoud van de stukken of het behandelde ter vergadering of in het gesprek wordt verstrekt. 5. De commissie treft, met inachtneming van de artikelen 7, 8, tweede lid, en 14 van deze verordening, een voorziening met betrekking tot de wijze waarop de geheimhouding blijft gewaarborgd bij het beheer van bescheiden, het voeren van correspondentie en bij de bepaling van plaats en tijdstip van de gesprekken. 6. De commissie en de gemeenteraad kunnen de geheimhouding waartoe de Gemeentewet, respectievelijk zullen de geheimhouding waartoe het derde lid van deze verordening verplicht, niet opheffen. 7. De geheimhoudingsplicht blijft na ontbinding van de commissie van kracht. 8. Het in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op de (plaatsvervangend) secretaris en, indien van toepassing, de adviseur. Wettelijke geheimhoudingsplicht Strikt genomen is het overbodig om een geheimhoudingsplicht in een verordening op te nemen en daarop bij de start van elke vergadering uitdrukkelijk te laten wijzen, als die rechtstreeks voortvloeit uit de (in dit geval: Gemeentelwet. Dat dit toch gebeurt, is omdat de praktijk uitwijst dat de geheimhoudingsplicht niet vaak genoeg kan worden benadrukt. Artikel 6 Vergaderingen 1. De commissie vergadert zo dikwijls als de voorzitter of tenminste... leden dit noodzakelijk achten. 2. De voorzitter bepaalt dag, uur en plaats van de vergadering. De voorzitter doet van elke vergadering tenminste vierentwintig uur tevoren aankondiging aan de leden van de commissie, indien een adviseur aan de commissie is toegevoegd, de adviseur en, indien het gesprek met hem plaatsvindt, de burgemeester. 3. De commissie vergadert niet als niet tenminste de helft plus één van het aantal leden aanwezig is. 4. De commissie besluit bij de voorbereiding van een aanbeveling bij meerderheid van uitgebrachte stemmen, waarbij elk lid één stem heeft. Bij het staken van de stemmen over de uit te brengen bevindingen, wordt het nemen van een beslissing uitgesteld tot de volgende vergadering. Is uitstel van de beslissing niet mogelijk of staken de stemmen ook in die volgende vergadering, dan worden geen bevindingen van de commissie, maar de verschillende meningen in het verslag opgenomen. De commissie streeft naar unanimiteit. Het gevoelen van de minderheid wordt desgewenst in het verslag tot uitdrukking gebracht. Termijn van aankondiging/uitnodiging Indien spoed niet is geboden, ligt een ruimere termijn voor uitnodiging, bijvoorbeeld twee weken, voor de hand. Staatscourant 2012 nr juli 2012

18 Artikel 7 Contactpersoon bij de benoemings- en herbenoemingsprocedure 1. De voorzitter van de commissie treedt op als contactpersoon. 2. Alle stukken bestemd voor de commissie worden onder vermelding van 'persoonlijk en vertrouwelijk' op de envelop en boven de ingesloten stukken gericht aan de voorzitter en gezonden aan het privé-adres van de secretaris en aldaar bewaard tot het moment van archivering. 3. Alle stukken die van de commissie uitgaan worden onder vermelding van 'persoonlijk en vertrouwelijk' op de envelop en boven de ingesloten stukken door de voorzitter en de secretaris ondertekend en vanaf het privé-adres van de secretaris verzonden. Contactpersoon Het eerste lid van deze bepaling doet vanzelfsprekend niets af aan de geheimhoudingsplicht. De geheimhouding dient zeer strikt in acht te worden genomen. Sommige raadsgriffiers kiezen ervoor niets per post en per te versturen, maar alles te laten lopen via terinzagelegging en, in het algemeen, zo min mogelijk op papier te zetten. Artikel 8 Bijzondere bepalingen over de benoemingsprocedure 1. De Gemeentewet bepaalt in artikel 61 lid 4 dat de commissie zich slechts door tussenkomst van de commissaris van de Koningin de door haar nodig geachte informatie over de kandidaten verschaft. Elk overleg met derden, schriftelijk of mondeling, is uitgesloten. 2. De secretaris nodigt, op verzoek van de commissie, de kandidaten uit voor een gesprek met de commissie. De commissie treft voorzieningen met betrekking tot de wijze waarop de privacy van de sollicitanten wordt beschermd, bijvoorbeeld door de plaats en het tijdstip van de gesprekken zodanig te kiezen dat de vertrouwelijkheid van de gesprekken is gewaarborgd. Artikel 9 Bijzondere bepalingen over functioneringsgesprekken 1. Een commissie houdt minimaal eens in de twee jaar een functioneringsgesprek met de burgemeester. 2. Indien de fractievoorzitters dan wel de burgemeester de wens daartoe kenbaar maken, houdt een commissie tussentijds een functioneringsgesprek met de burgemeester. 3. In het eerste jaar na benoeming van een nieuwe burgemeester vindt tevens een 100-dagengesprek plaats. 4. De commissie maakt vooraf kenbaar aan de burgemeester bij wie zij informatie zal inwinnen over het functioneren van de burgemeester. De commissie en de burgemeester stellen in onderling overleg de agenda voor het functioneringsgesprek vast. De commissie en de burgemeester krijgen voorafgaand aan het gesprek de gelegenheid, voor zover van toepassing, het verslag van het vorige functioneringsgesprek in te zien. 5. Het gesprek is wederkerig. Zowel het functioneren van de burgemeester als het functioneren van de gemeenteraad zijn onderwerp van gesprek. De commissie toetst het functioneren van de burgemeester in elk geval aan de profielschets, de wettelijke taken van de burgemeester alsmede de andere aan de burgemeester toebedeelde taken. Tevens wordt getoetst aan het verslag van en de afspraken uit het vorige functioneringsgesprek. 6. Drie van de functioneringsgesprekken worden gevoerd in ieder geval vier weken voorafgaand aan het klankbordgesprek dat de commissaris van de Koningin met de burgemeester heeft. 7. In het laatste functioneringsgesprek voor de start van de herbenoemingsprocedure geeft de commissie de burgemeester desgewenst een indicatie of herbenoeming op dat moment naar verwachting al dan niet op obstakels zal stuiten. Functioneringsgesprekken Het belang van functioneringsgesprekken staat buiten kijf. De houding waarin dergelijke gesprekken niet nodig worden bevonden, is vrijwel verdwenen. Elke nieuwe burgemeester krijgt bij het gesprek met de minister van BZK dan ook de brochure Functioneringsgesprekken uitgereikt. Het burgemeestersambt ontwikkelt zich steeds meer tot een politieke functie en de burgemeester ligt steeds vaker onder vuur. Aanbevelingen tot niet-herbenoeming brengen grote bestuurlijke en persoonlijke schade mee die koste wat kost moet worden voorkomen. Dit pleit voor het instigeren van een cultuur waarin regelmatige onderlinge reflectie op het functioneren van burgemeester en gemeenteraad culmineert in formele functioneringsgesprekken. Mocht na een aantal jaren blijken dat de samenwerking ondanks pogingen daartoe toch niet naar wens functioneert dan kan tijdig worden gesproken over de toekomst en kan de commissaris van de Koningin tijdig worden ingeseind. Frequentie Een keer per twee jaar met elkaar overleggen over het wederzijds functioneren is te weinig als er problemen zijn en - zo wordt wel eens ervaren - te veel als het goed gaat. Dit laatste blijkt in de praktijk niet juist te zijn. In goede tijden wordt door een regelmatig reflectiemoment een manier van communiceren ontwikkeld waarop in mindere tijden kan worden teruggegrepen. En ook als het goed gaat, mag daar natuurlijk bij stil worden gestaan. 1b Staatscourant 2012 nr juli 2012

19 Het advies is functioneringsgesprekken daarom periodiek, in elk geval jaarlijks, te laten plaatsvinden, maar het absolute minimum is tweejaarlijks. Waarom wordt er in deze verordening dan toch gesproken over tweejaarlijks? De ervaring leert dat hoe frequenter en formeler de procedurevoorschriften zijn, des te meer aan de raadsgriffier wordt overgelaten. Om de belasting daarom laag te houden, is gekozen voor een uitgebreide gesprekkenronde om het jaar. In het tussenliggende jaar kan als alles goed loopt elkaar kort de spiegel worden voorgehouden. Als het slecht loopt, kan jaarlijks een functioneringsgesprek plaatsvinden. Voorbereiding en informatiebronnen Een functioneringsgesprek wordt gestart op initiatief van de raadsgriffier. De raadsgriffier vormt een spilfunctie in het proces. Aan het functioneringsgesprek zijn geen vormvereisten verbonden. Het kan plaatsvinden met een delegatie uit de gemeenteraad, mits daarin coalitie en oppositie zijn vertegenwoordigd. Een goed functioneringsgesprek valt of staat met een goede voorbereiding. De burgemeester opereert niet in een vacuüm. De gesprekken kunnen bijvoorbeeld worden voorbereid in, en de resultaten daaruit teruggekoppeld via, het presidium. In de verordening is voor de terugkoppeling gekozen via terinzagelegging voor de hele gemeenteraad. In de voorbereiding kan worden gesproken met een of meer leden van het college, een samenwerkingspartner op het gebied van OOV, de gemeentesecretaris en de raadsgriffier. Van al deze gesprekken worden verslagen opgemaakt. Die verslagen vormen de basis voor het gesprek. Het verdient aanbeveling de kring van geraadpleegden niet groter te maken dan hier aangegeven. Zachte heelmeesters Het is van belang in en buiten het gesprek kritiek te organiseren en ook daadwerkelijk te geven. Zelfs als dat niet in de traditie ligt. De praktijk leert dat te laat - of niet - gegeven kritiek tot grote problemen kan leiden in de onderlinge samenwerking en - uiteindelijk - bij de herbenoemingsprocedure. Het is de taak van de raadsgriffier om hem bekende kritiek op het functioneren van de burgemeester en/of de gemeenteraad zichtbaar en bespreekbaar te maken. De commissaris van de Koningin Het is te adviseren om bij serieuze kritiek op het functioneren dit vroegtijdig met de commissaris van de Koningin te bespreken. Artikel 10 Bijzondere bepalingen over de herbenoemingsprocedure 1. De commissie formuleert de informatiebronnen op basis waarvan zij zich een oordeel vormt over het functioneren van de burgemeester. Deze informatiebronnen maakt zij vooraf kenbaar aan de burgemeester, de gemeenteraad en de commissaris van de Koningin. 2. Alvorens haar verslag van bevindingen aan de gemeenteraad en commissaris van de Koningin te zenden, bespreekt de commissie dit met de burgemeester. Van het gesprek wordt een verslag opgemaakt dat niet openbaar wordt gemaakt. 3. Indien terzake van het functioneren van de burgemeester in het in de vorige zin bedoelde overleg afspraken worden gemaakt tussen de commissie en de burgemeester, worden deze in het verslag aan de gemeenteraad vermeld. De commissie zendt het verslag ook aan de burgemeester. Problematische herbenoeming Mocht een door de burgemeester gewenste herbenoeming op obstakels stuiten, raadpleeg dan tijdig de kabinetchef van de commissaris van de Koningin. Deze heeft ervaring met de juridische mogelijkheden en onmogelijkheden in een dergelijke situatie en legt zo nodig contact met het ministerie van BZK. De praktijk leert dat de bestuurlijke schade, die een aanbeveling tot niet-herbenoeming voor alle betrokkenen met zich meebrengt, vaak kan worden beperkt. Artikel 11 Verslag 1. De commissie brengt over haar werkzaamheden ter zake van de voorbereiding van de aanbeveling tot benoeming of herbenoeming verslag uit aan de gemeenteraad en de commissaris van de Koningin door middel van een verslag van bevindingen. Dit schriftelijke en vertrouwelijke verslag bevat tenminste: a. een weergave van de wijze waarop de commissie haar werkzaamheden heeft verricht, b. een gemotiveerde weergave van de bevindingen van de commissie; bij benoemingen wordt in het verslag van bevindingen ook de volgorde van plaatsing van de kandidaten op de aanbeveling gemotiveerd, c. aangegeven wordt of er sprake is van unanimiteit binnen de commissie, En heeft in ieder geval de volgende bijlagen: d. bij benoemingen: de conceptaanbeveling van twee personen, e. bij herbenoemingen: het verslag van het gesprek met de burgemeester over het conceptverslag van bevindingen en de conceptaanbeveling. 2. Van het functioneringsgesprek wordt een verslag opgemaakt, dat niet openbaar wordt gemaakt. Het verslag wordt voor raadsleden onder geheimhouding ter inzage gelegd bij de raadsgriffier. 3. Een afschrift van het verslag van het functioneringsgesprek wordt toegezonden aan de burgemeester en de commissaris van de Koningin. Voorbeeldopbouw van het verslag van bevindingen 1? Staatscourant 2012 nr juli 2012

20 Op verzoek volgt hier een voorbeeld van de mogelijke opbouw van het verslag van bevindingen. Het is van belang er zorg voor te dragen dat het verslag voldoende onderbouwing bevat van de visie van de commissie, nu de gemeenteraad op basis van het verslag van bevindingen besluit over de aanbeveling. Zie ook de toelichting bij de paragrafen V en XI van de circulaire onder De verhouding gemeenteraad-vertrouwenscommissie, respectievelijk De verhouding gemeenteraad tot de raadscommissie, die de aanbeveling voorbereidt. Bij benoeming 1. Proces: In een inleiding wordt vermeld hoe de vacature is ontstaan. Er wordt informatie gegeven over de samenstelling van de vertrouwenscommissie en (belangrijke eisen uit) de profielschets en hoe die te lezen is in het licht van het in de profielschetsvergadering verhandelde. Na informatie over de openstelling van de vacature en procedurele informatie over de ontvangst van de selectie van kandidaten van de commissaris van de Koningin kan het onderdeel Proces worden afgesloten met procedurele informatie over de opzet van de selectiegesprekken en eventuele assessments. Dit hoofdstuk bevat dus uitsluitend procedurele informatie. 2. Bevindingen: In het verslag wordt chronologisch de inhoud en het verloop van alle beraadslagingen in, en gesprekken door, de commissie verwerkt. De bevindingen met betrekking tot de afzonderlijke kandidaten kunnen desgewenst geanonimiseerd worden gepresenteerd. De kandidaten worden dan bijvoorbeeld aangeduid door letters. De namen van de kandidaten die op de conceptaanbeveling staan, worden vanzelfsprekend wel genoemd. Zij worden uitgebreider besproken. Afgesloten wordt met een advies over welke twee kandidaten in welke volgorde op de aanbeveling zouden moeten staan. Deze conclusie wordt onderbouwd en aangegeven wordt of de commissie unaniem is in dit voorstel. Indien kandidaten zich gedurende de procedure terugtrekken, wordt de reden daarvan vermeld in het verslag. 3. Het verslag wordt ondertekend door de voorzitter en secretaris van de commissie. Bij herbenoeming Sommige herbenoemingsprocedures lopen vlekkeloos. Soms gaat het moeilijker. Als stelregel geldt dat het hele verloop van de procedure zowel procedureel als inhoudelijk in het verslag van bevindingen zijn weerslag krijgt. De opbouw van het verslag van bevindingen kan er bijvoorbeeld als volgt uitzien: 1. Proces: Na een inleiding volgt procedurele informatie over de samenstelling van de raadscommissie, die de aanbeveling heeft voorbereid en over de functioneringsgesprekken (frequentie, gesprekspartners) die gedurende de ambtstermijn met de burgemeester zijn gehouden. 2. Dan volgt chronologisch inhoudelijke informatie over de werkzaamheden van de commissie en over de inhoud van de met informanten en de burgemeester gevoerde gesprekken. Ook de aard en inhoud van eventuele tussentijdse contacten met de commissaris van de Koningin wordt vermeld. 3. Bevindingen: In het verslag wordt kort de inhoud en het verloop van alle beraadslagingen in, en gesprekken door, de commissie verwerkt. Bevindingen met betrekking tot het functioneren van de burgemeester kunnen bijvoorbeeld worden geordend naar criteria uit de profielschets en afspraken uit functioneringsgesprekken. Afgesloten wordt met een conclusie. 4. Het verslag wordt ondertekend door de voorzitter en secretaris van de commissie. Verslag bij functioneringsgesprekken Het verslag bevat de feitelijke gegevens van tijd, plaats en rol van de aanwezigen bij het gesprek. Het verslag geeft een duidelijk en feitelijk beeld van het besprokene. Het kan bondig en beknopt, ook puntsgewijs. Wel is van belang dat het verslag een goed beeld geeft van het gesprek en de gemaakte afspraken, zodat de overige raadsleden bij inzage, de commissie die het volgende functioneringsgesprek voert en de commissaris van de Koningin zich een goed beeld daarvan kunnen vormen. Daarom is het van belang ook de sfeer te schetsen, waarin het gesprek plaatsvond. Artikel 12 Onvoorziene gevallen In alle gevallen waarin deze verordening dan wel de circulaire niet voorziet, beslist de commissie. Artikel 13 Ontbinding van de commissie De commissie is ontbonden met ingang van de dag volgende op die waarop: - bij benoeming: door de minister van BZK aan de gemeenteraad bekend is gemaakt dat in de vacature van burgemeester is voorzien; - bij een functioneringsgesprek: het verslag van het functioneringsgesprek is vastgesteld; - bij herbenoeming: door de minister van BZK aan de gemeenteraad bekend is gemaakt dat de voordracht van de minister van BZK door een Koninklijk besluit is gevolgd. Artikel 14 Archivering 1. De voorzitter en de secretaris van de commissie dragen er bij de benoemings- en herbenoemingsprocedure zorg voor dat op het tijdstip bedoeld in artikel 13 alle archiefbescheiden onverwijld in een verzegelde envelop en gerubriceerd als "geheim" worden overgebracht naar de op grond van artikel 31 van de Archiefwet door de gemeenteraad aangewezen archiefbewaarplaats. 2. De voorzitter en de secretaris van de commissie dragen er bij de benoemings- en herbenoemingsprocedure zorg voor dat van de in het eerste lid bedoelde overbrenging een verklaring van overbrenging als bedoeld in artikel 9 van het Archiefbesluit 1995 wordt opgemaakt. In deze verklaring wordt melding gemaakt van de met toepassing van artikel 15, lid 1 sub a en c, van de Archiefwet 1995 gestelde beperkingen aan de openbaarheid, geldende voor een periode van 75 jaar. 3. De voorzitter en de secretaris van de commissie dragen er bij de benoemings- en herbenoemingsprocedure zorg voor dat alle overige bescheiden en alle kopieën van de in dit artikel bedoelde bescheiden onmiddellijk worden vernietigd. 4. De raadsgriffier draagt bij functioneringsgesprekken zorg voor een afdoende vertrouwelijke 18 Staatscourant 2012 nr juli 2012

Circulaire benoeming, functioneringsgesprekken en herbenoeming burgemeester

Circulaire benoeming, functioneringsgesprekken en herbenoeming burgemeester Circulaire benoeming, functioneringsgesprekken en herbenoeming burgemeester Circulaire benoeming, functioneringsgesprekken en herbenoeming burgemeester 1 2 Doelstelling Bekendmaken van beleid Juridische

Nadere informatie

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelVaststellen Verordening raadscommissie herbenoeming burgemeester

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelVaststellen Verordening raadscommissie herbenoeming burgemeester gemeente Eindhoven Raadsnummer 13R5322 Inboeknummer Dossiernummer RaadsvoorstelVaststellen Verordening raadscommissie herbenoeming burgemeester Inleiding Op 7 april 2008 is de heer Van Gijzel benoemd als

Nadere informatie

Procedure benoeming burgemeesters

Procedure benoeming burgemeesters Procedure benoeming burgemeesters 1 Procedure benoeming burgemeesters Inhoud 1 Algemeen 1 Inleiding 5 2 Wat is er veranderd? 6 2 De procedure 9 1 Afspraken over procedure en tijdschema 9 2 Openbare profielschetsvergadering

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 BESLUIT DE RAAD VAN DE GEMEENTE BEEMSTER; gelezen het voorstel van 23 september 2014 van het raadspresidium, gelet op de artikelen 61, 61a, 61c, 84, 86, 147 en 149 van de

Nadere informatie

Voorgesteld raadsbesluit: Vast te stellen de Verordening op de vertrouwenscommissie gemeente Dinkelland 2015

Voorgesteld raadsbesluit: Vast te stellen de Verordening op de vertrouwenscommissie gemeente Dinkelland 2015 RAADSVOORSTEL Datum: 2 december 2014 Nummer: Onderwerp: Verordening vertrouwenscommissie herbenoeming 2015 Voorgesteld raadsbesluit: Vast te stellen de Verordening op de vertrouwenscommissie gemeente Dinkelland

Nadere informatie

Raadsvergadering 18-09-2014 14-093

Raadsvergadering 18-09-2014 14-093 RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 18-09-2014 14-093 Onderwerp instellen vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester Aan de raad, Onderwerp Instellen vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief. Aan de raad.

Aanbiedingsbrief. Aan de raad. Raadsgriffie Kerkrade, 19 april 2006 Aanbiedingsbrief Aan de raad. 06it00231 Hierbij bieden wij u ter overweging en beslissing aan een ontwerpbesluit, nr. 06 Rb 017 inzake de instelling van een vertrouwenscommissie

Nadere informatie

*ZE9E6E63B11* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015.

*ZE9E6E63B11* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015. *ZE9E6E63B11* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015. Agendanr. 6. Aan de Raad No.ZA.15-32280/DV.15-450, de griffie. Sellingen, 12 februari 2015 Onderwerp: Verordening commissie voorbereiding aanbeveling

Nadere informatie

: Verordening op de Vertrouwenscommissie Stadskanaal 2015 Stadskanaal, 9 januari 2015

: Verordening op de Vertrouwenscommissie Stadskanaal 2015 Stadskanaal, 9 januari 2015 Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

Verordening functioneringsgesprekken burgemeester en raad

Verordening functioneringsgesprekken burgemeester en raad GEMEENTE BEUNINGEN Raadsvoorstel Onderwerp Verordening functioneringsgesprekken burgemeester en raad Raadsvergadering 19 februari 2013 Nummer(agenda) Commissie 1 PAZ Registratienummer BW13.00065 Datum

Nadere informatie

GRIF12/006 VASTSTELLEN VERORDENING OP DE VERTROUWENSCOMMISSIE BURGEMEESTERSVACATURE GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE. Aan de raad, Voorstel

GRIF12/006 VASTSTELLEN VERORDENING OP DE VERTROUWENSCOMMISSIE BURGEMEESTERSVACATURE GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE. Aan de raad, Voorstel VASTSTELLEN VERORDENING OP DE VERTROUWENSCOMMISSIE BURGEMEESTERSVACATURE GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE GRIF12/006 Aan de raad, Voorstel Wij stellen u voor de bijgaande Verordening op de vertrouwenscommissie

Nadere informatie

Reglement Selectie- en benoemingscommissie Stichting Saxion

Reglement Selectie- en benoemingscommissie Stichting Saxion Reglement Selectie- en benoemingscommissie Stichting Saxion Vastgesteld op: 28 september 2007 en bijgewerkt d.d. 1 februari 2015. Kenmerk: 2007003464 (0110.01) 1. Missie en doelstellingen De selectie-

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het fractievoorzittersoverleg d.d. 3 september 2014;

Gelezen het voorstel van het fractievoorzittersoverleg d.d. 3 september 2014; Verordening op de vertrouwenscommissie, die de aanbeveling tot benoeming van de burgemeester voorbereidt, op de raadscommissie, die functioneringsgesprekken met de burgemeester houdt en op de raadscommissie,

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : 1110021 Ag. nr : Datum : 22-02-11

Raadsvoorstel Reg. nr : 1110021 Ag. nr : Datum : 22-02-11 Raadsvoorstel Reg. nr : 1110021 Onderwerp Vaststellen Verordening functioneringsgesprekken burgemeester en raad. Status Besluitvormend. Voorstel De Verordening functioneringsgesprekken burgemeester en

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet; De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van het college; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Registratienummer: GF12.20060 Datum: 21 mei 2012 Agendapunt: 21

Registratienummer: GF12.20060 Datum: 21 mei 2012 Agendapunt: 21 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF12.20060 Datum: 21 mei 2012 Agendapunt: 21 Portefeuillehouder: de heer T. Waterlander Behandelend ambtenaar: Mevrouw W.J.M.A. Jansen, griffier Onderwerp: Verordening

Nadere informatie

Onderwerp: Aanpassen reglement functioneringsgesprekken en herbenoemingsgesprekken burgemeester

Onderwerp: Aanpassen reglement functioneringsgesprekken en herbenoemingsgesprekken burgemeester Vergadering: 12 december 2006 Agendanummer: 15 Status: bespreekstuk Behandelend ambtenaar mr. P.M.H. van Ruitenbeek E-mail: ruitenb@winsum.nl Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Aanpassen reglement functioneringsgesprekken

Nadere informatie

Verordening Functioneringsgesprekken burgemeester en raad

Verordening Functioneringsgesprekken burgemeester en raad Agendanummer: 11 Vergadering: 4 november 2014 De raad van de gemeente Winsum; overwegende dat het wenselijk is dat de burgemeester - in het kader van een zorgvuldig personeelsbeleid - er recht op heeft

Nadere informatie

Reglement werving en selectie leden Raad van Toezicht 1

Reglement werving en selectie leden Raad van Toezicht 1 Reglement werving en selectie leden Raad van Toezicht 1 Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. stichting : de in de gemeente Zaanstad gevestigde stichting voor openbaar onderwijs

Nadere informatie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Heerhugowaard Officiële naam regeling Verordening functioneringsgesprek burgemeester en raad Citeertitel Verordening functioneringsgesprek

Nadere informatie

Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden

Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 december 2002; nr.

Nadere informatie

Notitie functioneringsgesprekken

Notitie functioneringsgesprekken Notitie functioneringsgesprekken In de handreiking voor functioneringsgesprekken met burgemeesters, enkele jaren terug opgesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, wordt

Nadere informatie

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet, de Archiefwet 1995 en het Archiefbesluit 1995;

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet, de Archiefwet 1995 en het Archiefbesluit 1995; Besluit raad Besluitnummer 78 / 2012 Onderwerp Verordening op de vertrouwenscommissie, die de aanbeveling tot benoeming van de burgemeester voorbereidt, op de commissie, die functioneringsgesprekken met

Nadere informatie

Verordening commissie bezwaarschriften

Verordening commissie bezwaarschriften De raad, het college en de burgemeester van de gemeente het Bildt; ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft; gezien het voorstel van het college; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

*ZE9DBFBE563* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015

*ZE9DBFBE563* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015 *ZE9DBFBE563* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-27443/DV.14-436, afdeling Middelen en Advies. Sellingen, 12 februari 2015 Onderwerp: Verordening behandeling bezwaarschriften

Nadere informatie

het college van burgemeester en wethouders van Dinkelland en het college van burgemeester en wethouders van Tubbergen;

het college van burgemeester en wethouders van Dinkelland en het college van burgemeester en wethouders van Tubbergen; Publicatieblad Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen Jaargang: 2014 Nummer: 2 Uitgifte: 10 juli 2014 Bekendmaking van de besluiten van het algemeen bestuur, van het dagelijks bestuur en van

Nadere informatie

Reglement ondernemingsraad Hogeschool Leiden

Reglement ondernemingsraad Hogeschool Leiden Reglement ondernemingsraad Hogeschool Leiden Begripsbepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. ondernemer: Stichting Hogeschool Leiden, gevestigd te Leiden; b. onderneming: Hogeschool

Nadere informatie

Reglement werving en selectie leden Raad van Toezicht

Reglement werving en selectie leden Raad van Toezicht Reglement werving en selectie leden Raad van Toezicht Het reglement Werving en Selectie is vastgesteld en ondertekend d.d. 10 december 2012 te Purmerend S.J.P. van Geldorp voorzitter RvT SPOOR P. Tange

Nadere informatie

Artikel 1 Het bevoegd gezag draagt er zorg voor dat de met betrekking tot de functie en functievervulling relevante informatie wordt verstrekt.

Artikel 1 Het bevoegd gezag draagt er zorg voor dat de met betrekking tot de functie en functievervulling relevante informatie wordt verstrekt. Sollicitatiecode Driestar Educatief heeft voor de werving en selectie van haar personeel per 2 april 2013 de navolgende sollicitatiecode vastgesteld conform artikel C-1 cao-hbo. Artikel 1 Het bevoegd gezag

Nadere informatie

circulaire IIMil II III IIIIIIlllll Mill II I 15ink14843 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Gemeente Oude IJsselstreek

circulaire IIMil II III IIIIIIlllll Mill II I 15ink14843 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Gemeente Oude IJsselstreek Gemeente Oude IJsselstreek Ontvangen: 06/10/2015 I IIMil II III IIIIIIlllll Mill II I 15ink14843 Ministerie van Binnenlandse Zaken en De burgemeester, het college van burgemeester en wethouders, de raadsleden,

Nadere informatie

Klachtenregeling ongewenste intimiteiten openbaar

Klachtenregeling ongewenste intimiteiten openbaar Klachtenregeling ongewenste intimiteiten openbaar onderwijs Deze regeling is in werking getreden op 14-03-1995. Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam van

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften VKB

Verordening behandeling bezwaarschriften VKB Verordening behandeling bezwaarschriften VKB WETSTECHNISCHE INFORMATIE Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie : Samenwerkingsorgaan Volkskredietbank Noord-Oost Groningen Officiële naam regeling

Nadere informatie

REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB NEDERLANDS-VLAAMSE ACCREDITATIE ORGANISATIE

REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB NEDERLANDS-VLAAMSE ACCREDITATIE ORGANISATIE REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB NEDERLANDS-VLAAMSE ACCREDITATIE ORGANISATIE Gelet op artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht: Overwegende dat het wenselijk is een adviescommissie in te stellen

Nadere informatie

de algemene leden vergadering van de vereniging het bestuur van de vereniging, als bedoeld in artikel 7 van de statuten

de algemene leden vergadering van de vereniging het bestuur van de vereniging, als bedoeld in artikel 7 van de statuten Benoemingsprocedure bestuursleden voor het bestuur van de Vereniging scholen der EBG te Zeist 1. Begripsbepalingen In dit document wordt verstaan onder: ALV bestuur bestuurder bestuursreglement directeur

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING NOORDELIJKE REKENKAMER 2013

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING NOORDELIJKE REKENKAMER 2013 Provinciale Staten van de Provincie Drenthe, Groningen en Fryslân: Gelet op het bepaalde in artikel 79l van de Provinciewet en artikel 40 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen; B E S L U I T E N de

Nadere informatie

IMDES SOLLICITATIE-CODE. Sollicitatie Beleid van IMDES Van toepassing voor alle sollicitanten bij IMDES

IMDES SOLLICITATIE-CODE. Sollicitatie Beleid van IMDES Van toepassing voor alle sollicitanten bij IMDES IMDES SOLLICITATIE-CODE Sollicitatie Beleid van IMDES Van toepassing voor alle sollicitanten bij IMDES donderdag 12 april 2012 Algemeen Dit protocol is bedoeld om een regeling te treffen die enerzijds

Nadere informatie

Procedure werving en selectie Raad van Toezicht De Groeiling

Procedure werving en selectie Raad van Toezicht De Groeiling Procedure werving en selectie Raad van Toezicht De Groeiling De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken 1 Bestuurskantoor De Groeiling Aalberseplein

Nadere informatie

Procedureregeling commissie bezwaarschriften Sociale Dienst Oost Achterhoek

Procedureregeling commissie bezwaarschriften Sociale Dienst Oost Achterhoek Procedureregeling commissie bezwaarschriften Sociale Dienst Oost Achterhoek Het dagelijks bestuur van de Sociale Dienst Oost Achterhoek; voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren Ambtenaren

Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren Ambtenaren Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren Ambtenaren Het Algemeen Bestuur van Orionis Walcheren, hierna te noemen Orionis Walcheren, te Vlissingen gelet op de bepalingen van de Gemeenschappelijke

Nadere informatie

WERVING EN SELECTIE. Definitieve versie. 29 november 2005 - versie 2.6 - definitief

WERVING EN SELECTIE. Definitieve versie. 29 november 2005 - versie 2.6 - definitief WERVING EN SELECTIE Definitieve versie 29 november 2005 - versie 2.6 - definitief 1. Inleiding 1.1. De personeelsfunctionaris is verantwoordelijk voor de werving en selectie van personeel voor de alsmede

Nadere informatie

Verordening Adviescommissie Beeldende Kunst

Verordening Adviescommissie Beeldende Kunst Verordening voor de Adviescommissie Beeldende Kunst Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als

Nadere informatie

ci rcu 1a i re Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

ci rcu 1a i re Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties De burgemeester, het college van burgemeester en wethouders de raadsleden de griffier de gemeentesecretaris, het hoofd van de personeelsafdeling en het hoofd van de salarisadministratie ci rcu 1a i re

Nadere informatie

circulaire GESCAND OP -6 OKT. 2015 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Gemeente Oostzaan

circulaire GESCAND OP -6 OKT. 2015 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Gemeente Oostzaan GESCAND OP -6 OKT. 2015 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Gemeente Oostzaan De burgemeester, het college van burgemeester en wethouders, de raadsleden, de griffier, de gemeentesecretaris, het hoofd

Nadere informatie

Sollicitatiecode ref Cao PO

Sollicitatiecode ref Cao PO Sollicitatiecode ref Cao PO BIJLAGE XII SOLLICITATIECODE (behorend bij artikel 11.8 van deze CAO) Artikel 1 Bekendmaking van de vacature De werkgever draagt er zorg voor dat de met betrekking tot de functie

Nadere informatie

sollicitatiecode openbaar onderwijs

sollicitatiecode openbaar onderwijs sollicitatiecode openbaar onderwijs Deze regeling is in werking getreden op 01-06-1989. Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam van de regeling Citeertitel

Nadere informatie

Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht

Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Maastricht. Nr. 99763 26 oktober 2015 Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht 2015 DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT, gezien

Nadere informatie

De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 21 augustus 2007, VERORDENING VOOR DE REKENINGCOMMISSIE VAN DE GEMEENTE MOERDIJK

De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 21 augustus 2007, VERORDENING VOOR DE REKENINGCOMMISSIE VAN DE GEMEENTE MOERDIJK De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 21 augustus 2007, gelet op artikel 84 van de Gemeentewet, BESLUIT vast te stellen de volgende verordening: VERORDENING VOOR DE REKENINGCOMMISSIE

Nadere informatie

Circulaire Sociaal Beleidskader burgemeesters Sociaal Beleidskader voor burgemeesters die met herindelingsontslag gaan.

Circulaire Sociaal Beleidskader burgemeesters Sociaal Beleidskader voor burgemeesters die met herindelingsontslag gaan. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Circulaire Sociaal Beleidskader burgemeesters Onderwerp: Sociaal Beleidskader voor burgemeesters die met herindelingsontslag gaan. Doelstelling:

Nadere informatie

Centrumregeling samenwerking Vlieland, Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling en Leeuwarden

Centrumregeling samenwerking Vlieland, Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling en Leeuwarden STAATSCOURANT 2 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 43910 december 2015 Centrumregeling samenwerking Vlieland, Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling en Leeuwarden De colleges

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren WWB/Participatiewet

Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren WWB/Participatiewet Het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur van Orionis Walcheren, ieder zoveel het hun bevoegdheden betreft, gelet op de Gemeenschappelijke Regeling Orionis Walcheren, de Wet Werk en Bijstand (WWB)/Participatiewet

Nadere informatie

Klachtenreglement Ongewenste Omgangsvormen

Klachtenreglement Ongewenste Omgangsvormen Klachtenreglement Ongewenste Omgangsvormen Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

Raadsvoorstel no. R2015.0073 Agendapunt no. 9

Raadsvoorstel no. R2015.0073 Agendapunt no. 9 Raadsvoorstel no. R2015.0073 Agendapunt no. 9 Onderwerp Uitgeest. 8 september 2015 Voorstel tot vaststelling Verordening commissie bezwaarschri ľten 2015 Aan de gemeenteraad Aanleiding Per januari 2015

Nadere informatie

Stuknummer: AI15.03409

Stuknummer: AI15.03409 - 4 JUNI 2015 Ministerie van Binnenlandse Zaken en De burgemeester, het college van burgemeester en wethouders, de raadsleden, de griffier, de gemeentesecretaris, het hoofd van de personeelsafdeling en

Nadere informatie

Raad V200701046 versie 3 december 2007. Verordening functioneringsgesprekken burgemeester

Raad V200701046 versie 3 december 2007. Verordening functioneringsgesprekken burgemeester Raadsvoorstel Inleiding:In 2006 is met de fractievoorzitters de afspraak gemaakt dat er in de loop van 2007 een functioneringsgesprek zou worden gehouden met de burgemeester. In het kader van de voorbereiding

Nadere informatie

BEZWARENREGLEMENT ex. artikel 7:13 Awb van de Openbare Rechtspersoon Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio te Zwolle

BEZWARENREGLEMENT ex. artikel 7:13 Awb van de Openbare Rechtspersoon Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio te Zwolle BEZWARENREGLEMENT ex. artikel 7:13 Awb van de Openbare Rechtspersoon Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio te Zwolle Het bevoegd gezag, zijnde het College van Bestuur van de Openbare Rechtspersoon Openbaar

Nadere informatie

Zittingsduur Artikel 3 1. De leden van de ondernemingsraad treden om de jaar tegelijk af. 2. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar.

Zittingsduur Artikel 3 1. De leden van de ondernemingsraad treden om de jaar tegelijk af. 2. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar. Verkiezingsreglement Begripsbepalingen Artikel 1 Dit reglement verstaat onder: a. de ondernemer: b. de onderneming: c. de wet: de Wet op de ondernemingsraden (WOR); d. bedrijfscommissie: de bedrijfscommissie:

Nadere informatie

Advies. Gemeenteraad. Westland. Prof. mr. D.J. Elzinga. Mr. dr. F. de Vries

Advies. Gemeenteraad. Westland. Prof. mr. D.J. Elzinga. Mr. dr. F. de Vries Advies Gemeenteraad Westland Prof. mr. D.J. Elzinga Mr. dr. F. de Vries Inhoud Casus... 2 Vragen... 2 Benoeming van publieke bestuurders... 3 Onduidelijkheid in wet- en regelgeving... 4 Dubbele geheimhouding?...

Nadere informatie

circulaire Stuknummer: AI14.09268 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

circulaire Stuknummer: AI14.09268 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties De burgemeester, het college van burgemeester en wethouders, de raadsleden, de commissieleden, de griffier, de gemeentesecretaris, het hoofd van

Nadere informatie

Behoort bij V.R. 2010/110 Gewijzigd exemplaar * is aangevuld

Behoort bij V.R. 2010/110 Gewijzigd exemplaar * is aangevuld Behoort bij V.R. 2010/110 Gewijzigd exemplaar * is aangevuld Verordening op de raadscommissies, vergelijking gewijzigde/nieuwe artikelen met de oude artikelen. De nieuwe artikelen (met woorden tegen een

Nadere informatie

SOLLICITATIECODE VOOR DE ORGANISATIES LEIDEN, LEIDERDORP, OEGSTGEEST, ZOETERWOUDE EN SERVICEPUNT71.

SOLLICITATIECODE VOOR DE ORGANISATIES LEIDEN, LEIDERDORP, OEGSTGEEST, ZOETERWOUDE EN SERVICEPUNT71. SOLLICITATIECODE VOOR DE ORGANISATIES LEIDEN, LEIDERDORP, OEGSTGEEST, ZOETERWOUDE EN SERVICEPUNT71. Artikel 1 Definities a. bestuursorgaan : de betreffende deelnemende organisaties Leiden, Leiderdorp,

Nadere informatie

DGBK Directie Bestuur, Democratie en Aan de gemeenteraden, de colleges van burgemeester en

DGBK Directie Bestuur, Democratie en Aan de gemeenteraden, de colleges van burgemeester en Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties DGBK Directie Bestuur, Democratie en Aan de gemeenteraden, de colleges van burgemeester en Financiën wethouders en de burgemeesters Turfmarkt 147

Nadere informatie

4.1 Regeling werving en selectie van de stichting r.-k en openbaar primair onderwijs PANTA RHEI

4.1 Regeling werving en selectie van de stichting r.-k en openbaar primair onderwijs PANTA RHEI 4.1 Regeling werving en selectie van de stichting r.-k en openbaar primair onderwijs PANTA RHEI Het bestuur van de stichting r.-k en openbaar primair onderwijs PANTA RHEI gelet op de bepalingen van de

Nadere informatie

27 BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN DOOR DE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR BEZWAARSCHRIFTEN PERSONELE AANGELEGENHEDEN

27 BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN DOOR DE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR BEZWAARSCHRIFTEN PERSONELE AANGELEGENHEDEN 27 BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN DOOR DE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR BEZWAARSCHRIFTEN PERSONELE AANGELEGENHEDEN Inhoudsopgave Onderwerp Artikel * Inleidende bepaling 27:1:1 * Begripsomschrijvingen 27:1:2

Nadere informatie

circulaire (3/vi//f7W Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

circulaire (3/vi//f7W Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties cc (3/vi//f7W Jij? Ministerie van Binnenlandse Zaken en De commissaris van de Koning, gedeputeerde staten, provinciale staten, de griffier van de staten, het hoofd van de afdeling Personeelszaken en het

Nadere informatie

Definitief reglement ondernemingsraad HMC (zie: WOR, artikel 8)

Definitief reglement ondernemingsraad HMC (zie: WOR, artikel 8) Definitief reglement ondernemingsraad HMC (zie: WOR, artikel 8) Inhoudsopgave pag. I Begripsbepalingen 1 Artikel 1 1 II Samenstelling en zittingsduur 2 Artikel 2 2 Artikel 3 2 III Voorbereiding van de

Nadere informatie

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Openbaar lichaam Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Het Algemeen bestuur van het openbaar lichaam ; Gelet op artikel 6 derde lid van de Gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam ; Gelet op

Nadere informatie

Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW

Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW Het Algemeen Bestuur van Orionis Walcheren, hierna te noemen Orionis Walcheren, te Vlissingen gehoord de Ondernemingsraad gelet op de bepalingen

Nadere informatie

voorzitter, een secretaris en een plaatsvervangende secretaris.

voorzitter, een secretaris en een plaatsvervangende secretaris. 4.1 Personeelsbeleid: 1.5.4.1 Or reglement 1 van 7 Reglement ondernemingsraad Artikel 1 2.1 Begripsbepalingen 1 Dit reglement verstaat onder: a. De ondernemer: S. Romijn b. De ondernemingen: KDV De Drie

Nadere informatie

Sollicitatieprocedures en sollicitatiecode

Sollicitatieprocedures en sollicitatiecode BELEID SKOBOS Nr... Vastgesteld: mei 2013 Sollicitatieprocedures en sollicitatiecode Toelichting: de sollicitatieprocedures en de sollicitatiecode zijn opnieuw vastgesteld. Aanleiding hiertoe is de behoefte

Nadere informatie

Reglement Klachtrecht voor klanten van de afdeling Sociaal-culturele dienstverlening Stichting Welzijnswerk

Reglement Klachtrecht voor klanten van de afdeling Sociaal-culturele dienstverlening Stichting Welzijnswerk Reglement Klachtrecht voor klanten van de afdeling Sociaal-culturele dienstverlening Stichting Welzijnswerk inzage-exemplaar voor klanten REGLEMENT KLACHTRECHT Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel

Nadere informatie

Circulaire. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Circulaire. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties De commissaris van de Koning, gedeputeerde staten, provinciale staten, de commissieleden, de griffier van de staten, het hoofd van de afdeling Personeelszaken

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Klachtenprocedure & reglement

Klachtenprocedure & reglement Klachtenprocedure & reglement 1 Klachtenprocedure Inleiding Voor zowel de procedure als het reglement is het model gebruikt dat door de MO-Groep (branchorganisatie Welzijn & Maatschappelijk werk) is ontwikkeld.

Nadere informatie

Handleiding besloten vergaderingen en het opleggen van geheimhouding

Handleiding besloten vergaderingen en het opleggen van geheimhouding Handleiding besloten vergaderingen en het opleggen van geheimhouding November 2009 1. Inleiding Aanleiding voor deze handleiding is de constatering dat in de praktijk met betrekking tot besloten vergaderingen

Nadere informatie

Centrumregeling samenwerking Vlieland, Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling en Leeuwarden

Centrumregeling samenwerking Vlieland, Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling en Leeuwarden Centrumregeling samenwerking Vlieland, Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling en Leeuwarden De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Vlieland, Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling

Nadere informatie

Per 1 januari 2016 geïndexeerde bedragen voor politieke ambtsdragers van gemeenten Informatie over beleid

Per 1 januari 2016 geïndexeerde bedragen voor politieke ambtsdragers van gemeenten Informatie over beleid \\\!!!9.\\ 51 O g g i n GP D 0112.2015 0004 De burgemeester, het college van burgemeester en wethouders, de raadsleden, de commissieleden, de griffie, de gemeentesecretaris, het hoofd van de personeelsafdeling

Nadere informatie

Handreiking Benoemingsproces Burgemeester

Handreiking Benoemingsproces Burgemeester Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Datum 22 oktober 2007 Ons kenmerk DGKB/ Kabinetszaken Aan de Gemeenteraad ta.v. de griffier van de raad Onderdeel Kabinetszaken Inlichtingen R.W.J.

Nadere informatie

REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB STICHTING WAARBORGFONDS POLITIE BESLUIT. Begripsbepalingen. De commissie voor de bezwaarschriften

REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB STICHTING WAARBORGFONDS POLITIE BESLUIT. Begripsbepalingen. De commissie voor de bezwaarschriften REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB STICHTING WAARBORGFONDS POLITIE Het bestuur van de Stichting Waarborgfonds Politie Gelet op artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht Overwegende dat het wenselijk

Nadere informatie

pagina 1 van 5 15052014 Zoek regelingen op overheid.nl Gemeente Coevorden Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie

Nadere informatie

Sollicitatiecode Stichting PCVOE

Sollicitatiecode Stichting PCVOE Sollicitatiecode Stichting PCVOE 1. Bekendmaking van de vacature De werkgever draagt er zorg voor dat de met betrekking tot de functie en functievervulling relevante informatie wordt verstrekt. 2. Bevestiging

Nadere informatie

V E R G A D E R I N G G E M E E N T E R A A D 2012

V E R G A D E R I N G G E M E E N T E R A A D 2012 V E R G A D E R I N G G E M E E N T E R A A D 2012 D e g e m e e n t e r a a d, h e t c o l l e g e v a n b u r g e m e e s t e r e n w e t h o u d e r s e n d e b u r g e m e e s t e r v a n d e g e m

Nadere informatie

Procedureverordening planschade Arnhem 2011

Procedureverordening planschade Arnhem 2011 Artikel 1 Begripsbepalingen Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: a. aanvraag: aanvraag om een tegemoetkoming in de schade als bedoeld in artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening;

Nadere informatie

Beoogd effect en/of resultaat Bundeling en stroomlijning van de processen op het terrein van de behandeling van bezwaarschriften.

Beoogd effect en/of resultaat Bundeling en stroomlijning van de processen op het terrein van de behandeling van bezwaarschriften. Raadsvoorstel 25 Vergadering 6 maart 2007 Gemeenteraad Onderwerp : Vaststelling Verordening behandeling bezwaarschriften Helmond 2007. B&W vergadering : 16 januari 2007 Dienst / afdeling : MO.BJZ Aan de

Nadere informatie

Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden

Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden Naam, Zetel en Doel. Artikel 1. De vereniging draagt de naam: 'Broederschap der Notariële Studenten te Leiden' en is opgericht op twintig

Nadere informatie

Kwaliteitsmanagementsysteem

Kwaliteitsmanagementsysteem Afkorting KD-22 Datum Pagina 1 van 8 Datum vaststelling : 26-07-2010 Eigenaar : Directeur-bestuurder Vastgesteld door : MT Datum aanpassingen aan : 20-01-2015 1. DOELSTELLING Cavent heeft beleid geformuleerd

Nadere informatie

Reglement voor de klachtencommissie familie en naastbetrokkenen. GGZ ingeest Arkin HVO-Querido

Reglement voor de klachtencommissie familie en naastbetrokkenen. GGZ ingeest Arkin HVO-Querido Reglement voor de klachtencommissie familie en naastbetrokkenen GGZ ingeest Arkin HVO-Querido Maart 2012 Inhoud ALGEMENTE BEPALINGEN Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 Samenstelling, benoeming en ontslag

Nadere informatie

Controleverordening gemeente Wijk bij Duurstede

Controleverordening gemeente Wijk bij Duurstede Controleverordening gemeente Wijk bij Duurstede 2006 Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie: Officiële naam regeling: Citeertitel: Vastgesteld door: Onderwerp: Deze versie is geldig tot(als de vervaldatum

Nadere informatie

AFASIE VERENIGING NEDERLAND - KLACHTENPROTOCOL geldend per december 2011

AFASIE VERENIGING NEDERLAND - KLACHTENPROTOCOL geldend per december 2011 Vooraf De vereniging met rechtspersoonlijkheid: Afasie Vereniging Nederland, hierna te noemen: AVN, wenst hierbij een protocol voor het indienen en de afhandeling van klachten over onder meer handelingen,

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad Stichting Eilandzorg Schouwen-Duiveland

Reglement Cliëntenraad Stichting Eilandzorg Schouwen-Duiveland Reglement Cliëntenraad Stichting Eilandzorg Schouwen-Duiveland Artikel 1 Begripsbepalingen 1.1 Cliënt: een natuurlijk persoon ten behoeve van wie de instelling werkzaam is. 1.2 Cliëntenraad: De op basis

Nadere informatie

Sollicitatiecode. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard. Geschreven door: L.J.. van Heeren. Biezenvijver 5, 3297 GK PUTTERSHOEK

Sollicitatiecode. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard. Geschreven door: L.J.. van Heeren. Biezenvijver 5, 3297 GK PUTTERSHOEK Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard Sollicitatiecode Geschreven door: L.J.. van Heeren Biezenvijver 5, 3297 GK PUTTERSHOEK Telefoon: 078 6295999 E-mailadres: info@ovohw.nl Website: www.ovohw.nl

Nadere informatie

PROTOCOL BESLOTEN VERGADERINGEN, GEHEIMHOUDING EN VERTROUWELIJKHEID

PROTOCOL BESLOTEN VERGADERINGEN, GEHEIMHOUDING EN VERTROUWELIJKHEID PROTOCOL BESLOTEN VERGADERINGEN, GEHEIMHOUDING EN VERTROUWELIJKHEID 1. Aanleiding Aanleiding tot dit protocol is de constatering dat er in de praktijk met betrekking tot besloten vergaderingen en het opleggen

Nadere informatie

ci rcu 1aire Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

ci rcu 1aire Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties De commissaris van de Koning, gedeputeerde staten, provinciale staten, de griffier van de staten, het hoofd van de afdeling Personeelszaken en het hoofd van de salarisadministratie ci rcu 1aire DGBK/Directie

Nadere informatie

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd - artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd - artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht. Wettechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld door Onderwerp Eigen onderwerp Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland Algemeen Bestuur

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT VAN DE STICHTING GOOISE SCHOLEN FEDERATIE

BESTUURSREGLEMENT VAN DE STICHTING GOOISE SCHOLEN FEDERATIE BESTUURSREGLEMENT VAN DE STICHTING GOOISE SCHOLEN FEDERATIE Begripsbepalingen Artikel 1. In dit bestuursreglement wordt verstaan onder: a) stichting : de Stichting Gooise Scholen Federatie; b) statuten

Nadere informatie

Werving en selectieprocedure medewerkers

Werving en selectieprocedure medewerkers Werving en selectieprocedure medewerkers STATUS: VASTGESTELD 17 APRIL 2007 Inleiding Met deze regeling wordt invulling gegeven aan artikel 11.8 uit de CAO Primair Onderwijs 2006-2008. Dit artikel is als

Nadere informatie

Klachtenreglement voor cliënten en naastbetrokkenen van Verslavingszorg Noord Nederland

Klachtenreglement voor cliënten en naastbetrokkenen van Verslavingszorg Noord Nederland Klachtenreglement voor cliënten en naastbetrokkenen van Verslavingszorg Noord Nederland Beheerder: Naam Functie Afdeling Rita Bijker Kwaliteitsmedewerker Kwaliteit Innovatie Centrum INLEIDING Dit reglement

Nadere informatie

(versie geldend vanaf 01-01-2015)

(versie geldend vanaf 01-01-2015) (versie geldend vanaf 01-01-2015) REGLEMENT INZAKE BEMIDDELING ZORGVERZEKERING Door het bestuur van de Stichting Rechtspraak Zorgverzekering zetelende te Utrecht is het navolgende Reglement inzake Bemiddeling

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

REGELING WERVING EN SELECTIE

REGELING WERVING EN SELECTIE REGELING WERVING EN SELECTIE Inleiding Bij het ontstaan van een vacature op één van de scholen stelt de desbetreffende directie de algemeen directeur hiervan in kennis. Onder diens verantwoording zal dan

Nadere informatie