BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN TOT WEIGERING VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING, d.d. 26/11/2018

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN TOT WEIGERING VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING, d.d. 26/11/2018"

Transcriptie

1 BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN TOT WEIGERING VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING, d.d. 26/11/2018 Ondertekening: Voor eensluidend uittreksel. De Algemeen Directeur, Christi van Calster In opdracht (CBS dd , art. 184 GD) Het diensthoofd Jan Matthijs De burgemeester André Peeters Referentie gemeente Referentie omgevingsvergunning VERK/2018/00159 OMV_ Energieprestatienummer (EPB-nr) G-OMV_ Ligging Montenaken 74, Montenaken 74A te 3202 Aarschot Afdeling 24092, sectie F, perceel 254N, 254R, 254S, 254V De aanvraag werd ingediend op 31/05/2018 door mevrouw Nele Van de Velde, met als contactadres Oude Diestsebaan 5 te 3390 Tielt-Winge en werd ontvankelijk en volledig verklaard op 14/06/2018. De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen te Montenaken 74, Montenaken 74A te 3202 Aarschot en kadastraal gekend als Afdeling 24092, sectie F, perceel 254N, 254R, 254S, 254V. Het betreft een aanvraag voor: montenaken 74 - aarschot: 2 loten halfopen bebouwing De aanvraag omvat:

2 1. Basisgegevens Ligging volgens de plannen van aanleg, uitvoeringsplannen, verkavelingen. De aanvraag is niet gelegen in een bijzonder plan van aanleg. De aanvraag is niet gelegen in een ruimtelijk uitvoeringsplan. De aanvraag is niet gelegen in een verkaveling. Bepaling van het plan dat van toepassing is op de aanvraag De aanvraag dient getoetst te worden aan de bepalingen van het gewestplan Aarschot-Diest goedgekeurd op 07/11/1978 en deze van het bijhorende koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en gewestplannen. Overeenstemming met dit plan Zie verder onder punt 8.a). Afwijkings- en uitzonderingsbepalingen 2. Historiek Er zijn geen relevante vergunningen gekend op het goed. 3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag De aanvraag betreft een verkaveling van een terrein voor de oprichting van twee ééngezinswoningen in halfopen bebouwingen in de straat Montenaken te Rillaar. De bestaande bebouwing op het terrein wordt gesloopt. De nieuw gecreëerde loten 1 en 2 hebben een respectievelijke oppervlakte van 5a88ca en 7a24ca. Over lot twee loopt een erfdienstbaarheid naar achteren toe. De bouwdiepte voor de beide woningen wordt voorgesteld op 15m voor het gelijkvloers en 12m voor de verdieping. 4. Openbaar onderzoek Overeenkomstig de criteria van artikels van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning is de gewone procedure van toepassing en moet de aanvraag openbaar gemaakt worden. Het openbaar onderzoek werd gehouden van 09/07/2018 t.e.m. 08/08/2018. Er werden 0 bezwaren ingediend. 5. Adviezen Op 18/06/2018 werd advies gevraagd aan provincie Vlaams-Brabant, dienst Waterlopen en op 17/07/2018 leverde deze instantie een gunstig advies af. Op 18/06/2018 werd advies gevraagd aan Proximus en op 21/06/2018 leverde deze instantie een gunstig advies af. Op 18/06/2018 werd advies gevraagd aan Telenet en op 05/07/2018 leverde deze instantie een gunstig advies af. Op 18/06/2018 werd advies gevraagd aan Fluvius system operator en op 19/06/2018 leverde deze instantie een gunstig advies af. Op 18/06/2018 werd advies gevraagd aan de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening en op 16/07/2018 leverde deze instantie een gunstig advies af. Op 18/06/2018 werd advies gevraagd aan RIOPACT en op 03/08/2018 leverde deze instantie een gunstig advies af. 6. Project-MER (ingeval van toepassing)

3 7. Advies gemeentelijke omgevingsambtenaar Het college van burgemeester en schepenen gaat inhoudelijk akkoord met het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar van 14/11/ Inhoudelijke beoordeling van het dossier door het college van burgemeester en schepenen Op basis van de hierboven vermelde overwegingen, komt het college van burgemeester en schepenen tot de volgende beoordeling van het dossier. a) Planologische toets De aanvraag is gelegen in woongebied met landelijk karakter volgens het gewestplan Aarschot-Diest. De aanvraag dient getoetst te worden aan het K.B. van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en gewestplannen. De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van het gewestplan. b) Wegenis c) Watertoets (decreet integraal waterbeleid) Volgens artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 en latere wijzigingen betreffende het integraal waterbeleid dient de aanvraag onderworpen te worden aan de watertoets. Het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 en latere wijzigingen stelt nadere regels vast voor de toepassing van de watertoets. De aanvraag werd getoetst aan de kenmerken van het watersysteem, aan de relevante doelstellingen en beginselen van artikel 5, 6 en 7 van het decreet integraal waterbeleid, en aan de bindende bepalingen van het (deel)bekkenbeheerplan: Het voorliggend project is slechts voor een uiterst beperkt gedeelte gelegen in effectief overstromingsgevoelig gebied. Het betreft hier een klein stukje van de voortuinstrook in aansluiting bij de voorliggende weg. De bouwzoine zelf is niet gelegen in effectief of mogelijk overstromingsgevoelig gebied. Langs de straat ligt aan de zijde van de nieuwe loten een open gracht. Overeenstemming met de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater: o dient te worden toegepast bij de latere omgevingsvergunningsaanvragen voor stedenbouwkundige handelingen. Conclusie: De aanvraag voldoet aan de bepalingen en doelstellingen van het decreet integraal waterbeleid en de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater. Bijgevolg kan in alle redelijkheid geoordeeld worden dat de aangevraagde werken geen schadelijk effect veroorzaken ten aanzien van de waterhuishouding. d) Mer-screening De aangevraagde werken zijn niet van die aard dat een project-mer moet worden opgemaakt. e) Natuurtoets f) Erfgoed-/archeologietoets g) Mobiliteit MOBER (transport en verkeersveiligheid)

4 h) Decreet grond- en pandenbeleid i) Scheidingsmuren j) Milieuaspecten k) Goede ruimtelijke ordening Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening aan de hand van de criteria zoals bepaald in artikel van de VCRO met in achtname van de doelstellingen van artikel van de VCRO: De aanvraag is gelegen in een landelijk woonlint waar de bebouwing in de straat bestaat uit gemengde typologieën van woningen in open bebouwing en woningen in half-open bebouwing. De voorkomende half-open bebouwingen in de nabijheid van de aanvraag zijn voornamelijk oudere woningen die tegen de scheidingslijn werden opgetrokken. Hiervoor werden geen verkavelingsvergunningen afgeleverd. Ondanks het gebrek aan recente half-open verkavelingen in de onmiddellijke nabijheid van de aanvraag, kan toch omwille van de verschillende voorkomende oudere half-open bebouwingen worden geoordeeld dat de ordening in de straat een gemengde ordening is van half-open en open bebouwingen waarbij het ruimtelijk aanvaardbaar is dat ook een nieuwe verkaveling voor 2 half-open bebouwingen in dit deel van Montenaken zou kunnen toegelaten worden. Echter kan dit enkel indien het verkavelingsvoorstel ook voldoet aan de algemeen gangbare basisnormen voor de goede ruimtelijke ordening en dit is niet het geval. De aanvraag voorziet namelijk onvoldoende afstand tussen de nieuwe woning op lot 1 en de bestaande woning nr. 76. De woning nr. 76 staat nagenoeg tegen de perceelsgrens (maat ontbreekt op de plannen) waardoor de afstand tussen de bestaande woning en de zijgevel van de nieuwe woning op lot 1 kleiner zal zijn dan 4m. In toepassing van de goede ruimtelijke ordening is de algemeen gangbare minimale afstand tussen twee zijgevels steeds 6m. Deze afstand wordt wel bewaard tussen de woning nr. 72 de bebouwbare zone op lot 2. De breedte van lot 1 is ter hoogte van de gevel ook slechts 11,1m terwijl in de gemeente Aarschot de gangbare perceelsbreedte voor een halfopen bebouwing 12m is. De aanvraag is om deze redenen in strijd met de principes van de goede ruimtelijke ordening. Tevens dient te worden opgemerkt dat het verkavelingsplan geen enkele vaste maat bevat. Alle maten op het plan worden voorafgegaan door een plus-min-teken. Hierdoor is er een onbekende marge mogelijk op de opgenomen maten hetgeen een eventuele vergunning kwetsbaar maakt voor aanvechting. Bijkomend dient ook te worden gemeld dat de weergave van de bestaande perceelsconfiguratie niet overeenstemt met het beschikbaar kadasterplan. De plannen van de bestaande toestand zijn bijgevolg ook geen correcte weergave van de actuele percelering van het aangevraagde. Conclusie goede ruimtelijke ordening: Om bovenvermelde redenen is de aanvraag niet in overeenstemming met de goede ruimtelijke ordening en de aanvraag kan ook niet in overeenstemming worden gebracht met de goede ruimtelijke ordening door het opleggen van voorwaarden. Decretale beoordelingselementen conform de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening art , , , : - De bouwplaats is gelegen aan een bestaande voldoende uitgeruste gemeenteweg. - De aanvraag is geen uitbreiding (max 1000m³) van een bedrijfswoning bij een bedrijf. - De aanvraag valt niet onder het toepassingsgebied van de toegankelijkheidsverordening (d.d. 01/03/2010 en gewijzigd op 31/03/ De bouwplaats is niet getroffen door een rooilijn, achteruitbouwstrook of reservatiestrook.

5 Besluit 1. De aanvraag ingediend door mevrouw Nele Van de Velde, met als ligging Montenaken 74, Montenaken 74A te 3202 Aarschot kadastraal gekend als Afdeling 24092, sectie F, perceel 254N, 254R, 254S, 254V te weigeren. Beroepsmogelijkheden uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning Artikel 52. De Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg. De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg. Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door: 1 de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant; 2 het betrokken publiek; 3 de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht; 4 het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht; 5 de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde; 6 de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde. Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat: 1 de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt; 2 de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt; 3 de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen. Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg. In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van: 1 de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend; 2 de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69; 3 de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst. Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52. Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan: 1 de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt; 2 de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen; 3 het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt. De Vlaamse Regering bepaalt de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld. Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid. Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

6 Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd. Beroepsmogelijkheden regeling van het besluit van de Vlaamse Regering decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid: 1 de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener; 2 de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing; 3 als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek: a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt; b) b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden; 4 de redenen waarom het beroep wordt ingesteld. Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken: 1 in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks; 2 de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht; 3 in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2. Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending. Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier. De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden. Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is. Mededeling Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.

BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN TOT WEIGERING VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING, d.d. 03/12/2018

BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN TOT WEIGERING VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING, d.d. 03/12/2018 BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN TOT WEIGERING VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING, d.d. 03/12/2018 Ondertekening: Voor eensluidend uittreksel. De Algemeen Directeur, Christi van Calster In

Nadere informatie

BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN TOT VERLENEN VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING, d.d. 26/11/2018

BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN TOT VERLENEN VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING, d.d. 26/11/2018 BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN TOT VERLENEN VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING, d.d. 26/11/2018 Ondertekening: Voor eensluidend uittreksel. De Algemeen Directeur, Christi van Calster In

Nadere informatie

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING Referentie omgevingsloket: OMV_2018151007 Door de heer David Van Ballaert werd een aanvraag ingediend voor exploitatie van een ingedeelde inrichting. Kort omschreven

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VERGADERING VAN vrijdag, 14 september 2018

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VERGADERING VAN vrijdag, 14 september 2018 GEMEENTEBESTUUR KNOKKE-HEIST UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VERGADERING VAN vrijdag, 14 september 2018 Dienst 11 Secretarie DC : 172.8 Aanwezig : Afwezig : Verontschuldigd

Nadere informatie

BEKENDMAKING WEIGERING OMGEVINGSVERGUNNING

BEKENDMAKING WEIGERING OMGEVINGSVERGUNNING BEKENDMAKING WEIGERING OMGEVINGSVERGUNNING Sonia CHRISTIAENS de secretaris Dirk PIETERS de burgemeester Referentie omgevingsloket Referentie gemeente Project omschrijving Ligging Contactpersoon OMV_2018008437

Nadere informatie

BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN TOT VERLENEN VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING, d.d. 22/03/2019

BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN TOT VERLENEN VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING, d.d. 22/03/2019 BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN TOT VERLENEN VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING, d.d. 22/03/2019 Ondertekening: Voor de algemeen directeur, In opdracht, Jan Matthijs Voor eensluidend uittreksel

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VERGADERING VAN vrijdag, 12 oktober 2018

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VERGADERING VAN vrijdag, 12 oktober 2018 GEMEENTEBESTUUR KNOKKE-HEIST UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VERGADERING VAN vrijdag, 12 oktober 2018 Dienst 11 Secretarie DC : 172.8 Aanwezig : Afwezig : Verontschuldigd

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VERGADERING VAN vrijdag, 26 juli 2019

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VERGADERING VAN vrijdag, 26 juli 2019 GEMEENTEBESTUUR KNOKKE-HEIST UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VERGADERING VAN vrijdag, 26 juli 2019 Dienst 11 Secretarie DC : 172.8 Aanwezig : Afwezig : Verontschuldigd

Nadere informatie

BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN TOT VERLENING VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING

BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN TOT VERLENING VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING Omgevingsloketnummer: OMV_2018015587 Dossiernummer: 201800004 BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN TOT VERLENING VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING De aanvraag ingediend door Bert Van Huffel

Nadere informatie

BEKENDMAKING WEIGERING OMGEVINGSVERGUNNING

BEKENDMAKING WEIGERING OMGEVINGSVERGUNNING BEKENDMAKING WEIGERING OMGEVINGSVERGUNNING de burgemeester de algemeen directeur Referentie omgevingsloket Referentie gemeente Project omschrijving Ligging OMV_2018097912 O2018-00112OP aanleggen van een

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING VAN : 19 NOVEMBER 2018

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING VAN : 19 NOVEMBER 2018 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING VAN : 19 NOVEMBER 2018 Aanwezig : Pierre Deneyer, Burgemeester Patrick Decat, Armand Biesemans, Ludo Persoons, Claudine Carels, Schepenen Marc Deteye,

Nadere informatie

BEKENDMAKING WEIGERING OMGEVINGSVERGUNNING

BEKENDMAKING WEIGERING OMGEVINGSVERGUNNING BEKENDMAKING WEIGERING OMGEVINGSVERGUNNING Referentie omgevingsloket OMV_2018025614 Referentie gemeente 2018/00006 Project omschrijving B.18.088 Glabbeek - Tiensesteenweg 30025575 Plaatsen distributiecabine

Nadere informatie

BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN TOT VERLENEN VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING, d.d. 03/12/2018

BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN TOT VERLENEN VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING, d.d. 03/12/2018 BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN TOT VERLENEN VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING, d.d. 03/12/2018 Ondertekening: Voor eensluidend uittreksel. De Algemeen Directeur, Christi van Calster In

Nadere informatie

BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN TOT VERLENEN VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING, d.d. 22/03/2019

BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN TOT VERLENEN VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING, d.d. 22/03/2019 BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN TOT VERLENEN VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING, d.d. 22/03/2019 Ondertekening: Voor de algemeen directeur, In opdracht, Jan Matthijs Voor eensluidend uittreksel

Nadere informatie

BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN TOT VERLENEN VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING, d.d. 26/11/2018

BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN TOT VERLENEN VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING, d.d. 26/11/2018 BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN TOT VERLENEN VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING, d.d. 26/11/2018 Ondertekening: Voor eensluidend uittreksel. De Algemeen Directeur, Christi van Calster In

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VERGADERING VAN vrijdag, 04 mei 2018

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VERGADERING VAN vrijdag, 04 mei 2018 GEMEENTEBESTUUR KNOKKE-HEIST UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VERGADERING VAN vrijdag, 04 mei 2018 Dienst 11 Secretarie DC : 172.8 Aanwezig : Afwezig : Verontschuldigd

Nadere informatie

BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN TOT VERLENEN VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING, d.d. 03/12/2018

BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN TOT VERLENEN VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING, d.d. 03/12/2018 BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN TOT VERLENEN VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING, d.d. 03/12/2018 Ondertekening: Voor eensluidend uittreksel. De Algemeen Directeur, Christi van Calster In

Nadere informatie

Besluit ter bekendmaking van de omgevingsvergunning

Besluit ter bekendmaking van de omgevingsvergunning Besluit ter bekendmaking van de omgevingsvergunning Bij opdracht (besluit secretaris dd. 01/12/2017) Elke Criel Stedenbouwkundige-sectorhoofd Omgeving Referentie stad Referentie omgevingsvergunning Project

Nadere informatie

BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN TOT VERLENING VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING

BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN TOT VERLENING VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING Omgevingsloketnummer: OMV_2018061320 Dossiernummer: 201800056 BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN TOT VERLENING VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING De aanvraag ingediend door Samuel Alberik Alliet,

Nadere informatie

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING Referentie gemeente 2018/00041 Referentie omgevingsvergunning OMV_2018101791 Project Uitbreiden van een keuken Ligging Hondzochtstraat 18A te 1674 Pepingen Afdeling

Nadere informatie

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING Referentie gemeente 2018/00013 Referentie omgevingsvergunning OMV_2018049003 Project Isolatie voorgevel en bekleden met crepi Nederbeert 11 Pepingen Ligging

Nadere informatie

BEKENDMAKING VERGUNNING OMGEVINGSVERGUNNING

BEKENDMAKING VERGUNNING OMGEVINGSVERGUNNING BEKENDMAKING VERGUNNING OMGEVINGSVERGUNNING de burgemeester Referentie omgevingsloket Referentie gemeente Projectnaam Ligging de algemeen directeur OMV_2018090319 O2018-00102OP aanbrengen van gevelbekleding

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VERGADERING VAN vrijdag, 22 maart 2019

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VERGADERING VAN vrijdag, 22 maart 2019 GEMEENTEBESTUUR KNOKKE-HEIST UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VERGADERING VAN vrijdag, 22 maart 2019 Dienst 11 Secretarie DC : 172.8 Aanwezig : Afwezig : Verontschuldigd

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VERGADERING VAN vrijdag, 26 oktober 2018

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VERGADERING VAN vrijdag, 26 oktober 2018 GEMEENTEBESTUUR KNOKKE-HEIST UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VERGADERING VAN vrijdag, 26 oktober 2018 Dienst 11 Secretarie DC : 172.8 Aanwezig : Afwezig : Verontschuldigd

Nadere informatie

Besluit ter bekendmaking van de omgevingsvergunning

Besluit ter bekendmaking van de omgevingsvergunning Besluit ter bekendmaking van de omgevingsvergunning Bij opdracht (besluit secretaris dd. 01/12/2017) Elke Criel Stedenbouwkundige-sectorhoofd Omgeving Referentie stad Referentie omgevingsvergunning Project

Nadere informatie

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING de algemeen directeur wn F.Van de Sompel. de burgemeester GDe Roo Referentie omgevingsloket OMV_2018016698 Referentie gemeente 201800005 Projectnaam Gevelreclame

Nadere informatie

* *

* * uittreksel uit het register van het college van burgemeester en schepenen *19.0005766* 19.0005766 College van burgemeester en schepenen dinsdag 26 maart 2019 Wonen, Leven & Ondernemen omgeving weigering

Nadere informatie

* *

* * uittreksel uit het register van het college van burgemeester en schepenen *19.0005833* 19.0005833 College van burgemeester en schepenen dinsdag 26 maart 2019 Wonen, Leven & Ondernemen omgeving weigering

Nadere informatie

BEKENDMAKING WEIGERING OMGEVINGSVERGUNNING

BEKENDMAKING WEIGERING OMGEVINGSVERGUNNING BEKENDMAKING WEIGERING OMGEVINGSVERGUNNING de algemeen directeur de burgemeester Referentie omgevingsloket Referentie gemeente Project omschrijving Ligging OMV_2018049409 2018/00044/OV het bouwen van een

Nadere informatie

Uittreksel College van burgemeester en schepenen 22 oktober 2018

Uittreksel College van burgemeester en schepenen 22 oktober 2018 Uittreksel College van burgemeester en schepenen 22 oktober 2018 Aanwezig: Luc Van Hove, Burgemeester - Voorzitter Steven Van Staeyen, Rudolf Willems, May Peeters, Hans Soetemans, Joris Geens, Mieke Maes,

Nadere informatie

Besluit ter bekendmaking van de omgevingsvergunning

Besluit ter bekendmaking van de omgevingsvergunning Besluit ter bekendmaking van de omgevingsvergunning Bij opdracht (besluit secretaris dd. 01/12/2017) Elke Criel Stedenbouwkundige-sectorhoofd Omgeving De Schepen Filip Liebaut Referentie stad 2018/00476/OMV

Nadere informatie

BEKENDMAKING VERGUNNING OMGEVINGSVERGUNNING

BEKENDMAKING VERGUNNING OMGEVINGSVERGUNNING BEKENDMAKING VERGUNNING OMGEVINGSVERGUNNING de burgemeester Referentie omgevingsloket Referentie gemeente Projectnaam Ligging de adjunct-algemeen directeur OMV_2018036852 O2018-00030OP bouwen van een garage

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VERGADERING VAN vrijdag, 12 april 2019

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VERGADERING VAN vrijdag, 12 april 2019 GEMEENTEBESTUUR KNOKKE-HEIST UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VERGADERING VAN vrijdag, 12 april 2019 Dienst 11 Secretarie DC : 172.8 Aanwezig : Afwezig : Verontschuldigd

Nadere informatie

BEKENDMAKING VERGUNNING OMGEVINGSVERGUNNING

BEKENDMAKING VERGUNNING OMGEVINGSVERGUNNING BEKENDMAKING VERGUNNING OMGEVINGSVERGUNNING de secretaris de burgemeester Referentie omgevingsloket Referentie gemeente Projectnaam Ligging OMV_2018023332 O2018-00018OP afbreken van een veranda, bouwen

Nadere informatie

BEKENDMAKING VERGUNNING OMGEVINGSVERGUNNING

BEKENDMAKING VERGUNNING OMGEVINGSVERGUNNING BEKENDMAKING VERGUNNING OMGEVINGSVERGUNNING de burgemeester Referentie omgevingsloket Referentie gemeente Projectnaam Ligging de algemeen directeur OMV_2018072450 O2018-00074OP bouwen van een veranda Larenstraat

Nadere informatie

BEKENDMAKING VERGUNNING OMGEVINGSVERGUNNING

BEKENDMAKING VERGUNNING OMGEVINGSVERGUNNING BEKENDMAKING VERGUNNING OMGEVINGSVERGUNNING de burgemeester Referentie omgevingsloket Referentie gemeente Projectnaam Ligging de algemeen directeur OMV_2018098109 O2018-00113OP kappen van 2 bomen Priesterse

Nadere informatie

Besluit van het College van Burgemeester en Schepenen tot weigering van een omgevingsvergunning

Besluit van het College van Burgemeester en Schepenen tot weigering van een omgevingsvergunning Stad Brugge Wonen & Omgeving Besluit van het College van Burgemeester en Schepenen tot weigering van een omgevingsvergunning Dossiernummer: OMV_2018123167 Administratieve ligging: Ganzenstraat 138, 8000

Nadere informatie

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING Referentie gemeente 2018/00054 Referentie omgevingsvergunning OMV_2018119263 Project Bouwen van twee woningen. Ligging Nerebosstraat 0, Trapstraat 0 te 1674

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VERGADERING VAN vrijdag, 05 april 2019

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VERGADERING VAN vrijdag, 05 april 2019 GEMEENTEBESTUUR KNOKKE-HEIST UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VERGADERING VAN vrijdag, 05 april 2019 Dienst 11 Secretarie DC : 172.8 Aanwezig : Afwezig : Verontschuldigd

Nadere informatie

BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN TOT VERLENING VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING

BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN TOT VERLENING VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN TOT VERLENING VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING Omgevingsloketnr. : OMV_2018137715 Intern nummer : OMG / V / 0003 De aanvraag ingediend door Mathieu Petitjean

Nadere informatie

Uittreksel College van burgemeester en schepenen 18 maart 2019

Uittreksel College van burgemeester en schepenen 18 maart 2019 Uittreksel College van burgemeester en schepenen 18 maart 2019 Aanwezig: Verontschuldigd: Luc Van Hove, Burgemeester - Voorzitter Geens Joris, Van Staeyen Steven, Soetemans Hans, Willems Rudolf, Schepen

Nadere informatie

BEKENDMAKING VERGUNNING OMGEVINGSVERGUNNING

BEKENDMAKING VERGUNNING OMGEVINGSVERGUNNING BEKENDMAKING VERGUNNING OMGEVINGSVERGUNNING de secretaris de burgemeester Referentie omgevingsloket Referentie gemeente Projectnaam Ligging OMV_2018032970 O2018-00024OP aanleggen inrit en verharding rond

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VERGADERING VAN vrijdag, 05 april 2019

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VERGADERING VAN vrijdag, 05 april 2019 GEMEENTEBESTUUR KNOKKE-HEIST UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VERGADERING VAN vrijdag, 05 april 2019 Dienst 11 Secretarie DC : 172.8 Aanwezig : Afwezig : Verontschuldigd

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VERGADERING VAN vrijdag, 19 april 2019

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VERGADERING VAN vrijdag, 19 april 2019 GEMEENTEBESTUUR KNOKKE-HEIST UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VERGADERING VAN vrijdag, 19 april 2019 Dienst 11 Secretarie DC : 172.8 Aanwezig : Afwezig : Verontschuldigd

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VERGADERING VAN vrijdag, 05 april 2019

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VERGADERING VAN vrijdag, 05 april 2019 GEMEENTEBESTUUR KNOKKE-HEIST UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VERGADERING VAN vrijdag, 05 april 2019 Dienst 11 Secretarie DC : 172.8 Aanwezig : Afwezig : Verontschuldigd

Nadere informatie

BEKENDMAKING VERGUNNING OMGEVINGSVERGUNNING

BEKENDMAKING VERGUNNING OMGEVINGSVERGUNNING BEKENDMAKING VERGUNNING OMGEVINGSVERGUNNING de burgemeester Referentie omgevingsloket Referentie gemeente Projectnaam Ligging de algemeen directeur OMV_2018104197 O2018-00121OP aanleggen van een zwembad

Nadere informatie

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING de algemeen directeur de burgemeester Referentie omgevingsloket Referentie gemeente Projectnaam Ligging OMV_2018143176 OP/2018/00137/K bouwen van een garage

Nadere informatie

BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN TOT WEIGERING VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING, d.d. 03/12/2018

BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN TOT WEIGERING VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING, d.d. 03/12/2018 BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN TOT WEIGERING VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING, d.d. 0/12/2018 Ondertekening: Voor eensluidend uittreksel. De Algemeen Directeur, Christi van Calster In

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VERGADERING VAN vrijdag, 22 maart 2019

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VERGADERING VAN vrijdag, 22 maart 2019 GEMEENTEBESTUUR KNOKKE-HEIST UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VERGADERING VAN vrijdag, 22 maart 2019 Dienst 11 Secretarie DC : 172.8 Aanwezig : Afwezig : Verontschuldigd

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VERGADERING VAN vrijdag, 12 juli 2019

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VERGADERING VAN vrijdag, 12 juli 2019 GEMEENTEBESTUUR KNOKKE-HEIST UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VERGADERING VAN vrijdag, 12 juli 2019 Dienst 11 Secretarie DC : 172.8 Aanwezig : Afwezig : Verontschuldigd

Nadere informatie

Besluit ter bekendmaking van de omgevingsvergunning

Besluit ter bekendmaking van de omgevingsvergunning Besluit ter bekendmaking van de omgevingsvergunning Bij opdracht (besluit secretaris dd. 01/12/2017) Elke Criel De Schepen Stedenbouwkundige-sectorhoofd Omgeving Filip Liebaut Referentie stad Referentie

Nadere informatie

Uittreksel College van burgemeester en schepenen 10 december 2018

Uittreksel College van burgemeester en schepenen 10 december 2018 Uittreksel College van burgemeester en schepenen 10 december 2018 Aanwezig: Luc Van Hove, Burgemeester - Voorzitter Steven Van Staeyen, Rudolf Willems, May Peeters, Hans Soetemans, Joris Geens, Mieke Maes,

Nadere informatie

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING de burgemeester de algemeen directeur Referentie omgevingsloket Referentie gemeente Projectnaam Ligging OMV_2019067304 OP/2019/00090/XM Beperkt vellen van bomen

Nadere informatie

BEKENDMAKING WEIGERING OMGEVINGSVERGUNNING

BEKENDMAKING WEIGERING OMGEVINGSVERGUNNING BEKENDMAKING WEIGERING OMGEVINGSVERGUNNING de algemeen directeur de burgemeester Referentie omgevingsloket Referentie gemeente Project omschrijving Ligging OMV_2018078105 2018/00091/OV verbouwen van een

Nadere informatie

BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN TOT VERLENING VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING

BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN TOT VERLENING VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING Omgevingsloketnummer: OMV_2019047037 BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN TOT VERLENING VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING De aanvraag van de heer Jelle Janssens met als adres Voortkapelseweg

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VERGADERING VAN vrijdag, 15 maart 2019

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VERGADERING VAN vrijdag, 15 maart 2019 GEMEENTEBESTUUR KNOKKE-HEIST UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VERGADERING VAN vrijdag, 15 maart 2019 Dienst 11 Secretarie DC : 172.8 Aanwezig : Afwezig : Verontschuldigd

Nadere informatie

BEKENDMAKING WEIGERING OMGEVINGSVERGUNNING

BEKENDMAKING WEIGERING OMGEVINGSVERGUNNING BEKENDMAKING WEIGERING OMGEVINGSVERGUNNING de algemeen directeur de burgemeester Referentie omgevingsloket Referentie gemeente Project omschrijving Ligging OMV_2019032098 2019/00044/OV verbouwen en uitbreiden

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VERGADERING VAN vrijdag, 10 augustus 2018

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VERGADERING VAN vrijdag, 10 augustus 2018 GEMEENTEBESTUUR KNOKKE-HEIST UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VERGADERING VAN vrijdag, 10 augustus 2018 Dienst 11 Secretarie DC : 172.8 Aanwezig : Afwezig : Verontschuldigd

Nadere informatie

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING Referentie gemeente 2018/00030 Referentie omgevingsvergunning OMV_2018084567 Project verbouwen schuur tot bureau / eetruimte voor personeel Ligging Brandwacht

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VERGADERING VAN vrijdag, 31 augustus 2018

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VERGADERING VAN vrijdag, 31 augustus 2018 GEMEENTEBESTUUR KNOKKE-HEIST UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VERGADERING VAN vrijdag, 31 augustus 2018 Dienst 11 Secretarie DC : 172.8 Aanwezig : Afwezig : Verontschuldigd

Nadere informatie

BEKENDMAKING VERGUNNING OMGEVINGSVERGUNNING

BEKENDMAKING VERGUNNING OMGEVINGSVERGUNNING BEKENDMAKING VERGUNNING OMGEVINGSVERGUNNING de burgemeester Referentie omgevingsloket Referentie gemeente Projectnaam Ligging de algemeen directeur OMV_2018057713 O2018-00063OP uitbreiden van een keuken

Nadere informatie

BEKENDMAKING VERGUNNING OMGEVINGSVERGUNNING

BEKENDMAKING VERGUNNING OMGEVINGSVERGUNNING BEKENDMAKING VERGUNNING OMGEVINGSVERGUNNING de burgemeester Referentie omgevingsloket Referentie gemeente Projectnaam Ligging de algemeen directeur OMV_2018022930 O2018-00059OP verbouwen en uitbreiden

Nadere informatie

* *

* * uittreksel uit het register van het college van burgemeester en schepenen *19.0001124* 19.0001124 College van burgemeester en schepenen dinsdag 15 januari 2019 Wonen, Leven & Ondernemen omgeving weigeren

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VERGADERING VAN vrijdag, 14 juni 2019

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VERGADERING VAN vrijdag, 14 juni 2019 GEMEENTEBESTUUR KNOKKE-HEIST UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VERGADERING VAN vrijdag, 14 juni 2019 Dienst 11 Secretarie DC : 172.8 Aanwezig : Afwezig : Verontschuldigd

Nadere informatie

BEKENDMAKING VERGUNNING OMGEVINGSVERGUNNING

BEKENDMAKING VERGUNNING OMGEVINGSVERGUNNING BEKENDMAKING VERGUNNING OMGEVINGSVERGUNNING de burgemeester Referentie omgevingsloket Referentie gemeente Projectnaam Ligging de algemeen directeur OMV_2018060878 O2018-00061OP kappen van een kersenboom

Nadere informatie

BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN TOT VERLENEN VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING, d.d. 26/11/2018

BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN TOT VERLENEN VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING, d.d. 26/11/2018 BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN TOT VERLENEN VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING, d.d. 26/11/2018 Ondertekening: Voor eensluidend uittreksel. De Algemeen Directeur, Christi van Calster In

Nadere informatie

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING Referentie gemeente 2018/00040 Referentie omgevingsvergunning OMV_2018091943 Project Vervangen oude cabine ter verbetering van opwekken transmissie en distributie

Nadere informatie

Besluit ter bekendmaking van de omgevingsvergunning

Besluit ter bekendmaking van de omgevingsvergunning Besluit ter bekendmaking van de omgevingsvergunning Bij opdracht (besluit secretaris dd. 01/12/2017) Elke Criel De Schepen Stedenbouwkundige-sectorhoofd Omgeving Filip Liebaut Referentie stad Referentie

Nadere informatie

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING de burgemeester de algemeen directeur Referentie omgevingsloket Referentie gemeente Projectnaam Ligging Contactgegevens OMV_2019010905 OP/2019/00012/XM aanbouwen

Nadere informatie

BEKENDMAKING VERGUNNING OMGEVINGSVERGUNNING

BEKENDMAKING VERGUNNING OMGEVINGSVERGUNNING BEKENDMAKING VERGUNNING OMGEVINGSVERGUNNING de burgemeester Referentie omgevingsloket Referentie gemeente Projectnaam Ligging de algemeen directeur OMV_2018054356 O2018-00050OP bouwen van een garage (wijziging

Nadere informatie

Uittreksel College van burgemeester en schepenen 18 februari 2019

Uittreksel College van burgemeester en schepenen 18 februari 2019 Uittreksel College van burgemeester en schepenen 18 februari 2019 Aanwezig: Luc Van Hove, Burgemeester - Voorzitter Geens Joris, Van Staeyen Steven, Soetemans Hans, Willems Rudolf, Maes Mieke, Schepen

Nadere informatie

Besluit ter bekendmaking van de omgevingsvergunning

Besluit ter bekendmaking van de omgevingsvergunning Besluit ter bekendmaking van de omgevingsvergunning Bij opdracht (besluit secretaris dd. 01/12/2017) Elke Criel Stedenbouwkundige-sectorhoofd Omgeving Referentie stad Referentie omgevingsvergunning Project

Nadere informatie

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING de secretaris de burgemeester Referentie omgevingsloket Referentie gemeente Projectnaam Ligging OMV_2018009425 OMV/2018/00016/O Aanpassingen gevelopeningen Stationsstraat

Nadere informatie

BEKENDMAKING VERGUNNING OMGEVINGSVERGUNNING

BEKENDMAKING VERGUNNING OMGEVINGSVERGUNNING BEKENDMAKING VERGUNNING OMGEVINGSVERGUNNING de burgemeester Referentie omgevingsloket Referentie gemeente Projectnaam Ligging de algemeen directeur OMV_2018076969 O2018-00085OP bouwen van een woning in

Nadere informatie

* *

* * uittreksel uit het register van het college van burgemeester en schepenen *19.0001125* 19.0001125 College van burgemeester en schepenen dinsdag 15 januari 2019 Wonen, Leven & Ondernemen omgeving weigering

Nadere informatie

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING de burgemeester de algemeen directeur Referentie omgevingsloket Referentie gemeente Projectnaam Ligging Contactgegevens OMV_2019057725 OP/2019/00070/XM Plaatsen

Nadere informatie

* *

* * uittreksel uit het register van het college van burgemeester en schepenen *19.0006820* 19.0006820 College van burgemeester en schepenen dinsdag 9 april 2019 Wonen, Leven & Ondernemen omgeving weigeren

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VERGADERING VAN vrijdag, 03 mei 2019

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VERGADERING VAN vrijdag, 03 mei 2019 GEMEENTEBESTUUR KNOKKE-HEIST UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VERGADERING VAN vrijdag, 03 mei 2019 Dienst 11 Secretarie DC : 172.8 Aanwezig : Afwezig : Verontschuldigd

Nadere informatie

BEKENDMAKING VERGUNNING OMGEVINGSVERGUNNING

BEKENDMAKING VERGUNNING OMGEVINGSVERGUNNING BEKENDMAKING VERGUNNING OMGEVINGSVERGUNNING de secretaris de burgemeester Referentie omgevingsloket Referentie gemeente Projectnaam Ligging OMV_2018033563 O2018-00026OP vellen van een te behouden zomereik

Nadere informatie

* *

* * uittreksel uit het register van het college van burgemeester en schepenen *19.0001828* 19.0001828 College van burgemeester en schepenen dinsdag 29 januari 2019 Wonen, Leven & Ondernemen omgeving weigeren

Nadere informatie

BEKENDMAKING VERGUNNING OMGEVINGSVERGUNNING

BEKENDMAKING VERGUNNING OMGEVINGSVERGUNNING BEKENDMAKING VERGUNNING OMGEVINGSVERGUNNING de secretaris de burgemeester Referentie omgevingsloket Referentie gemeente Projectnaam Ligging OMV_2018031876 O2018-00025OP bouwen van een aluminium gasreduceercabine

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VERGADERING VAN vrijdag, 08 maart 2019

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VERGADERING VAN vrijdag, 08 maart 2019 GEMEENTEBESTUUR KNOKKE-HEIST UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VERGADERING VAN vrijdag, 08 maart 2019 Dienst 11 Secretarie DC : 172.8 Aanwezig : Afwezig : Verontschuldigd

Nadere informatie

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING de burgemeester de algemeen directeur Referentie omgevingsloket Referentie gemeente Projectnaam Ligging Contactgegevens OMV_2019008525 OP/2019/00017/XM aanleggen

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VERGADERING VAN vrijdag, 19 juli 2019

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VERGADERING VAN vrijdag, 19 juli 2019 GEMEENTEBESTUUR KNOKKE-HEIST UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VERGADERING VAN vrijdag, 19 juli 2019 Dienst 11 Secretarie DC : 172.8 Aanwezig : Afwezig : Verontschuldigd

Nadere informatie

BEKENDMAKING VERGUNNING OMGEVINGSVERGUNNING

BEKENDMAKING VERGUNNING OMGEVINGSVERGUNNING BEKENDMAKING VERGUNNING OMGEVINGSVERGUNNING de secretaris de burgemeester Referentie omgevingsloket Referentie gemeente Projectnaam Ligging Contactpersoon OMV_2018013325 O2018-00008OP bouwen van een carport

Nadere informatie

BEKENDMAKING WEIGERING OMGEVINGSVERGUNNING

BEKENDMAKING WEIGERING OMGEVINGSVERGUNNING BEKENDMAKING WEIGERING OMGEVINGSVERGUNNING Getekend door: Walter Vastiau (Signature) Getekend op: 2019-06-17 10:15:08 +01:00 Reden: Ik keur dit document goed Getekend door: Luc Deconinck (Signature) Getekend

Nadere informatie

BEKENDMAKING VERGUNNING OMGEVINGSVERGUNNING

BEKENDMAKING VERGUNNING OMGEVINGSVERGUNNING BEKENDMAKING VERGUNNING OMGEVINGSVERGUNNING de burgemeester Referentie omgevingsloket Referentie gemeente Projectnaam Ligging Contactpersoon de algemeen directeur OMV_2018159984 O2018-00202OP verbouwen

Nadere informatie

BEKENDMAKING VERGUNNING OMGEVINGSVERGUNNING

BEKENDMAKING VERGUNNING OMGEVINGSVERGUNNING BEKENDMAKING VERGUNNING OMGEVINGSVERGUNNING de burgemeester wnd. Referentie omgevingsloket Referentie gemeente Projectnaam Ligging de adjunct algemeen directeur OMV_2018033950 O2018-00036OP verbouwen en

Nadere informatie

BEKENDMAKING WEIGERING OMGEVINGSVERGUNNING

BEKENDMAKING WEIGERING OMGEVINGSVERGUNNING BEKENDMAKING WEIGERING OMGEVINGSVERGUNNING de algemeen directeur de burgemeester Referentie omgevingsloket Referentie gemeente Project omschrijving Ligging OMV_2018092526 2018/00120/OV plaatsen van een

Nadere informatie

BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN TOT VERLENING VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING

BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN TOT VERLENING VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING Omgevingsloketnummer: OMV_2019058471 BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN TOT VERLENING VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING De aanvraag van Myrdine Collier met als adres Sint Waldetrudisstraat

Nadere informatie

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING de secretaris de burgemeester Referentie omgevingsloket Referentie gemeente Projectnaam Ligging OMV_2018016302 O2018-00014OP vellen van 3 bomen Helderstraat

Nadere informatie

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING de burgemeester de algemeen directeur Referentie omgevingsloket Referentie gemeente Projectnaam Ligging Contactgegevens OMV_2018154362 OP/2018/00145/K afbraak

Nadere informatie

BEKENDMAKING VERGUNNING OMGEVINGSVERGUNNING

BEKENDMAKING VERGUNNING OMGEVINGSVERGUNNING BEKENDMAKING VERGUNNING OMGEVINGSVERGUNNING de burgemeester Referentie omgevingsloket Referentie gemeente Projectnaam Ligging Contactpersoon de adjunct-algemeen directeur OMV_2018039170 O2018-00041OP verbouwen

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VERGADERING VAN vrijdag, 26 april 2019

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VERGADERING VAN vrijdag, 26 april 2019 GEMEENTEBESTUUR KNOKKE-HEIST UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VERGADERING VAN vrijdag, 26 april 2019 Dienst 11 Secretarie DC : 172.8 Aanwezig : Afwezig : Verontschuldigd

Nadere informatie

WEIGERING OMGEVINGSVERGUNNING

WEIGERING OMGEVINGSVERGUNNING WEIGERING OMGEVINGSVERGUNNING de algemeen directeur de burgemeester Referentie omgevingsloket Referentie gemeente Project omschrijving Ligging OMV_2019042118 2019/00065/OV aanleggen van waterdoorlatende

Nadere informatie

Uittreksel College van burgemeester en schepenen 03/09/2018

Uittreksel College van burgemeester en schepenen 03/09/2018 Uittreksel College van burgemeester en schepenen 03/09/2018 Aanwezig: Verontschuldigd: Luc Van Hove, Burgemeester - Voorzitter Steven Van Staeyen, Rudolf Willems, Hans Soetemans, Joris Geens, Mieke Maes,

Nadere informatie

Uittreksel College van burgemeester en schepenen 3 juni 2019

Uittreksel College van burgemeester en schepenen 3 juni 2019 Uittreksel College van burgemeester en schepenen 3 juni 2019 Aanwezig: Verontschuldigd: Luc Van Hove, Burgemeester - Voorzitter Geens Joris, Van Staeyen Steven, Soetemans Hans, Willems Rudolf, Maes Mieke,

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VERGADERING VAN vrijdag, 28 juni 2019

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VERGADERING VAN vrijdag, 28 juni 2019 GEMEENTEBESTUUR KNOKKE-HEIST UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VERGADERING VAN vrijdag, 28 juni 2019 Dienst 11 Secretarie DC : 172.8 Aanwezig : Afwezig : Verontschuldigd

Nadere informatie

BEKENDMAKING VERGUNNING OMGEVINGSVERGUNNING

BEKENDMAKING VERGUNNING OMGEVINGSVERGUNNING BEKENDMAKING VERGUNNING OMGEVINGSVERGUNNING de burgemeester Referentie omgevingsloket Referentie gemeente Projectnaam Ligging de algemeen directeur OMV_2018055187 O2018-00053OP plaatsen van een omheining

Nadere informatie

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING Referentie omgevingsloket: OMV_2018069574 Door de heer Philippe Desrumaux werd een aanvraag ingediend voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting. Kort

Nadere informatie