Monitoring van duurzaamheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Monitoring van duurzaamheid"

Transcriptie

1 Monitoring van duurzaamheid Data-acquisitie en verwerking in theorie en praktijk 22 Mei 2014 Maxim Luttmer Dirk-Jan Everts Jeroen Hairwassers

2 Introductie, doel en opzet break out-sessie

3 Introductie Wie zijn wij? Korte introductie Maxim, Dirk-Jan en Jeroen. Wie zijn jullie? Een gevarieerde groep organisaties. Waar gaat deze sessie over? Over monitoring van duurzaamheidindicatoren. Wat meet je en hoe verzamel je de benodigde gegevens? Pagina 3 Mei 2014

4 Introductie Wanneer is deze sessie een succes? Als je met ten minste één nieuw idee naar buiten loopt waarmee je je eigen monitoringproces kan verbeteren. Korte plenaire inventarisatie knelpunten rondom dataverzameling en verwerking. Pagina 4 Mei 2014

5 Agenda Introductie verslaggevingsproces welke plaats heeft monitoring in het geheel? Basisprincipes verslaggeving en monitoring. Voorbeeldcases - opzetten monitoring impact van transport en distributie - borging monitoringsysteem Plenair bespreken case personeelssterkte bij Appels en Peren Tips uit de praktijk ervaringen delen Pagina 5 Mei 2014

6 De theorie basisprincipes voor monitoring Pagina 6 Mei 2014

7 Principes maatschappelijke verslaggeving MVO betekent in de kern dat je je als bedrijf fatsoenlijk en netjes gedraagt, en dat de samenleving dat ook als zodanig ervaart. Antony Burgmans (oud-bestuurder Unilever, opsteller SER-rapport MVO 2008) Accounting-principes zoals deze worden vertaald in diverse protocollen en guidelines GRI-4 Principles for defining report content Stakeholder inclusiveness Sustainability context Materiality Completeness Principles for defining report quality Balance Comparability Accuracy Timeliness Clarity Reliability Pagina 7 Mei 2014 Verschillende guidelines en protocols Verslaggeving GRI-4 ISO CDP (Carbon Disclosure Project) GHG-protocol ISO14064 Scope 3 Standard ISO 50001

8 Verslaggeving onderdeel van een procescyclus Commitment Stakeholder inclusiveness Audits Materialiteit Sustainability context Completeness Balance Comparability Rapportage Rapportagecyclus vastgelegd in data/reportingmanagementplan Doelstelling Materiality Timeliness Clarity Monitoring Acties Reliability KPI s Accuracy Completeness Pagina 8 Mei 2014 Comparability

9 Monitoringprincipes Een goed monitoringsysteem wordt gekenmerkt door de volgende eigenschappen: Doelgericht: weet waarom je meet. Compleet: goede afbakening (scope). Accuraat: nauwkeurigheidseisen kunnen per KPI verschillen. Transparant: methodologie en procedures. Betrouwbaar: interne beheersingsmaatregelen. Pagina 9 Mei 2014

10 Verslaggeving met GRI indicatoren-inventarisatie In totaal zijn er 150 indicatoren. Ongeveer de helft daarvan is kwantitatief van aard. Algemene aspecten: gelden voor elke organisatie. Specifieke aspecten: worden bepaald door een analyse van relevante (materiële) zaken op het gebied van duurzaamheid. algemeen Pagina 10 Mei 2014

11 Verslaggeving met GRI aspecteninventarisatie General Ethics and integrity Governance Identified material aspects and boundaries Organizational profile Report profile Stakeholder engagement Strategy and analysis Specific Disclosures on management approach Economic Economic performance Indirect economic impacts Market Presence Procurement practices Environmental Biodiversity Compliance Effluents and waste Emissions Energy Environmental grievance mechanisms Materials Overall Products and services Supplier environmental assessment Transport Water Pagina 11 Mei 2014 Social Human rights Assessment Child labor Forced or compulsory labor Freedom of association and collective bargaining Humand rights grievance mechanisms Indigenous rights Investment Non-discrimination Security practices Supplier human rights assessment Labor practices and decent work Diversity and equal opportunity Employment Equal remunerations for women and men Labor practices grievance mechanisms Labor/Managament relations Occupational health and safety Supplier assessment for labor practices Training and education Product responsibility Compliance Customer health and safety Customer privacy Marketing communications Product and service labeling Society Anti-competitive behavior Anti-corruption Compliance Grievance mechanisms for imacts on society Local communities Public policy Supplier assessment for impacts on society

12 Definiëren en operationaliseren van KPI s is een iteratief proces Zijn de KPI s van de materiële indicatoren op de juiste wijze gedefinieerd? Is de vereiste mate van nauwkeurigheid (accuracy) per KPI vastgesteld? Is de benodigde data beschikbaar? KPI definiëren Is de benodigde data toegankelijk? Beschikbaarheid, toegankelijkheid en betrouwbaarheid data? Voldoende Monitoring starten Onvoldoende Is de benodigde data betrouwbaar? Verbeteren of afbreken Monitoring afbreken Informatiesystemen verbeteren Pagina 12 Mei 2014

13 Vastleggen van methode en procedures in reporting protocol Reporting Protocol zorgt voor consistentie en betrouwbaarheid van de gerapporteerde informatie. Beschrijving van MVO-strategie, materiële onderwerpen en doelstellingen. Beschrijving van verslaggevingsproces Bepaling materiële onderwerpen (stakeholder consultatie). Beschrijving van gehanteerde normen en richtlijnen. Scope en afbakening. Borging van het proces in de organisatie. Consequenties bij afwijkingen van doelstellingen. Jaarplanning. Borging van kennisniveau medewerkers. Beschrijving van auditwerkzaamheden (intern en /of extern) en planning. Pagina 13 Mei 2014

14 Vastleggen van methode en procedures in reporting protocol Beschrijving van monitoringplan Definitie van KPI s (per indicator) inclusief scope. Doelstellingen per indicator op korte en middellange termijn. Berekeningswijze per KPI inclusief gebruikte bronnen en inschattingen van onzekerheden. Beschrijving van interne beheersingsmaatrelelen: Vastleggen van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Uitwerken van vier-ogen-principe. Vastleggen van procedures om IT-systemen te controleren, geldigheid van certificaten te borgen, meters te kalibreren, etc. Pagina 14 Mei 2014

15 Uitwerking voorbeeldcase: opzetten monitoring impact van transport Situatie: een meubelproducent met meerdere productielocaties koopt grondstoffen in bij een groot aantal leveranciers (wereldwijd). Vervolgens levert ze haar producten aan diverse dealers. Op basis van schattingen lijkt transport een materiele milieu-impact te hebben. Het transport naar de dealers is op alle locaties uitbesteed aan een externe partij. Opgave: monitor de significante milieu-impacts van het transport. Aanpak: 1. Wat zegt GRI? Indentify the significant environmental impacts of the modes of transportation used by the organisation, this includes at a minimum the energy use, emissions (GHG, ozone, Nox, Sox, other air emisisons), effluents, waste, noise and spills. Pagina 15 Mei 2014

16 Uitwerking voorbeeldcase: opzetten monitoring impact van transport 2. Vaststellen van scope Upstream en downstream transport? GHG-emissies, of ook andere emissies (fijnstof, Nox)? Effluent, waste, noise? 3. Definiëren van KPI s Totale CO2-uitstoot in CO2-equivalenten (ton CO2-eq. / jaar) van alle transportactiviteiten tussen alle productielocaties en hun dealers. CO2-uitstoot van transport per dollar omzet (ton CO2-eq. / $ revenue). Pagina 16 Mei 2014

17 Uitwerking voorbeeldcase: opzetten monitoring impact van transport 4. Vaststellen van beschikbare gegevens Leveringsbonnen van transporteurs (hardcopy in mappen). Op deze bonnen staat de bestemming van de vracht en de hoeveelheid vervoerde producten (in aantallen meubels). Uitdraai uit boekhoudsysteem waarin alle betalingen aan de transporteurs staan. Dit betreft alleen financiële gegevens. 5. Vaststellen of beschikbare data toegankelijk en betrouwbaar is Betrouwbaarheid van leveringsbonnen is hoog, toegankelijkheid is laag. Toegankelijkheid van boekhoudsysteem is groot, betrouwbaarheid is laag. Pagina 17 Mei 2014

18 Uitwerking voorbeeldcase: opzetten monitoring impact van transport 5. Inrichten en vastleggen monitoringaanpak Upstream emissies worden buiten beschouwing gelaten vanwege complexiteit en beperkte invloed van bedrijf op de upstream keten. De exacte impact van downstream emissies is nu nog niet bekend. Daarom volstaat in eerste instantie een ruwe inschatting. Hierover wordt in het eerste jaar intern gerapporteerd. Schatting van maken op basis van huidige gegevens in boekhoudsysteem. Op basis van steekproef van leveringsbonnen controle op schatting uitvoeren. Pagina 18 Mei 2014

19 Uitwerking voorbeeldcase: opzetten monitoring impact van transport 5. Inrichten en vastleggen monitoringaanpak (vervolg) Onderzoeken of veranderingen in informatiesystemen kunnen worden doorgevoerd: Bestemming en lading aan boekhoudsysteem toevoegen. Gewicht van meubels vastleggen. Bonnen inscannen. Evaluatie inplannen na afronding jaarverslag. Alle afspraken vastleggen in monitoringprotocol. Pagina 19 Mei 2014

20 Uitwerking voorbeeld case: borgen van data management (plan) Situatie: een engineering bureau (advies en realisatie) is gecertificeerd op de CO2- prestatieladder, niveau 3 (voor een deel is dit ISO CO2 en ISO5001 energie). Men voert al twee jaar een energieactieplan uit (met deelprojecten). Er is een datamanagementplan opgesteld met de randvoorwaarden (w.o. boundary, datakwaliteit, betrokkenen) en processen voor borging. Bij de jaarlijkse audit (certificerende partij), blijkt dat niveau 3 niet behouden kan worden. Opmerkingen van de auditor zijn: interne betrokkenheid te laag, overal CO2 doelstelling lijkt niet gehaald, en onvoldoende inzicht in energiestromen (en CO2) in de organisatie. Opgave: Inzicht verschaffen in belangrijkste KPI s en achterliggende informatie/data. Rapportages transparanter maken. Processen versterken in het bedrijf. Aanpak: 1. Wat zegt GRI? Align with ISO GHG Inventory quality management. Documentation retention and record keeping. Pagina 20 Mei 2014

21 Uitwerking voorbeeld case: borgen van data management (plan) 2. Vaststellen van huidige documenten en data Boundary van de organisatie (organisatieonderdelen, groei, etc)? De energiestromen in de organisatie (historisch)? GHG-emissies gerelateerd aan het energiegebruik? Projecten die i.k.v. energieactieplan zijn uitgevoerd. Vaststellen van de benodigde datakwaliteit (is deze voldoende?), 3. Helderheid verschaffen doelstellingen en KPI s(en achterliggende data), Doelstelling hele organisatie en per gevoerd project inzichtelijk maken. Brandstofverbruik per m2/fte/km/jaar (apparatuur, gebouwen en vervoer) Verklaringen weerverandering, gedragsverandering, bedrijfsactiviteiten, facturen (energie), etc. 4. Documentatie en processen aanscherpen Doelstelling organisatie en project en KPI doelstellingen relatief maken/weergeven. Energiegebruik, energiestromen per organisatieonderdeel en emissies toelichten, Huidige actieplan aanscherpen, nieuw actieplan inplannen Organisatorische processen inbedden (belang, verantwoordelijken, meetings), Pagina 21 Mei 2014

22 In de praktijk valkuilen en oplossingen Pagina 22 Mei 2014

23 In de praktijk meten van personeelssterkte Personeelssterkte is een belangrijke grootheid bij een groot aantal duurzaamheidindicatoren. Enkele voorbeelden: Totaal aantal medewerkers. Aantal uren scholing per medewerker. Percentage van het totale personeelsbestand dat gerepresenteerd is in gezondheids- en veiligheidscommissies. Percentage van het aantal medewerkers dat een jaarlijks functioneringsgesprek heeft. Het aantal bedrijfsongevallen per medewerker. Vaststellen van personeelssterkte is niet altijd eenvoudig. Pagina 23 Mei 2014

24 In de praktijk meten van personeelssterkte Appels en Peren Appels en Peren: Een internationaal opererend groente- en fruitbedrijf. In totaal heeft Appels en Peren vier vestigingen in Nederland (inclusief hoofdkantoor), drie in Duitsland (net overgenomen) en één in Dubai (verkooporganisatie). Voor het maatschappelijk verslag is de totale personeelssterkte nodig voor twee materiële aspecten: Ziekteverzuim. Verhouding permanente en tijdelijke werknemers. De duurzaamheidsmanager van Appels en Peren wil de personeelssterkte voor de hele groep uitdrukken in FTE-equivalenten van daadwerkelijke gewerkte uren. Zij moet rekening houden met de volgende situatie: Pagina 24 Mei 2014

25 In de praktijk meten van personeelssterkte Appels en Peren De vaste medewerkers in Nederland (300 vaste werknemers) werken met een geautomatiseerd tijdschrijfsysteem. Een full-time werkweek bedraagt 40 uur. Op de Duitse vestigingen is het verloop van personeel hoog (vanwege de recente overname) en laat de administratie te wensen over. Er is geen tijdschrijfsysteem en de vestigingsmanagers hebben geen tijd om precies uit te pluizen wie wanneer in dienst is getreden op welk moment en geven daarom alleen de hoeveelheid FTE s aan het einde van het verslagjaar op. Het gaat volgens hen om ongeveer 100 FTE. Een full-time werkweek bedraagt 32 uur. Van veel tijdelijke werknemers (in het hoogseizoen, zowel in Nederland als Duitsland) zijn alleen de momenten van indiensttreding en uittreding bekend. De werkelijke werktijd is in de regel veel langer dan de gecontracteerde werktijd. De verkooporganisatie in Qatar is in juni 2013 opgezet en daar zijn tot 1 januari 2014 tien mensen in dienst getreden die full-time werken. Zij hebben geen tijdschrijfsysteem. Pagina 25 Mei 2014

26 In de praktijk meten van personeelssterkte Appels en Peren Vragen Welke problemen komt de duurzaamheidsmanager tegen bij het vaststellen van het aantal FTE s in de hele organisatie? Hoe kunnen deze problemen worden opgelost? Welke overwegingen spelen hierbij een rol? In hoeverre herken je deze problematiek in jouw eigen organisatie? Welke oplossingen hebben jou geholpen? Pagina 26 Mei 2014

27 Afronding: tips uit de praktijk Leg het monitoringproces en de inhoud van de monitoring vast in een monitoringplan data management plan. Het leveren van gegevens is voor veel werknemers een extra taak in de volle agenda. Een duidelijk commitment/betrokkenheid vanuit het management en een bedrijfscultuur waarin duurzaamheid vanzelfsprekend is versoepelt het dataacquisitieproces. Zichtbaarheid van de werknemer en zijn rol (door het management) wordt veelal als positief ervaren. Neem zeker in het eerste jaar niet te veel hooi op je vork door direct over alle indicatoren van een bepaald aspect te willen rapporteren. Ruim minstens twee of drie jaar de tijd om een aspect goed te monitoren. Rapporteer eerst intern, dan extern. Dit geldt eveneens voor het laten auditen (eerst intern goed op orde, dan extern). Instrueer verantwoordelijken in het dataverwervingsproces regelmatig door middel van bijeenkomsten, webinars en ondersteunend materiaal. Pagina 27 Mei 2014

28 Afronding: tips uit de praktijk Neem ruim de tijd voor het voorbereiden en herzien van het jaarlijkse dataacquisitieproces. Begin hier in augustus mee. Draai met nieuwe indicatoren in september/oktober een proef zodat kinderziektes snel worden opgespoord. Maak gebruik van slimme, flexible IT-oplossingen om het data-acquisitieproces te vereenvoudigen (webtools of geautomatiseerde Excel-spreadsheets). De keuze hangt af van de omvang van de organisatie. Voeg meta-data (informatie over de data) toe zodat op een later moment de oorsprong en de betrouwbaarheid van de data kan worden geverifieerd. Aanvullende tips vanuit de zaal? Pagina 28 Mei 2014

29 Terugkoppeling op genoemde knelpunten en overige vragen Pagina 29 Mei 2014

30 Contact Maxim Luttmer Dirk-Jan Everts Pagina 30 Mei 2014

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

CO 2 prestatieladder. CO 2 De meest materiële emissies uit scope 3. AMK Inventis Stef Jonker. (onderdeel 4.A.1 en 4.A.2 uit de CO 2 prestatieladder)

CO 2 prestatieladder. CO 2 De meest materiële emissies uit scope 3. AMK Inventis Stef Jonker. (onderdeel 4.A.1 en 4.A.2 uit de CO 2 prestatieladder) CO 2 De meest materiële emissies uit scope 3 (onderdeel 4.A.1 en 4.A.2 uit de CO 2 prestatieladder) AMK Inventis Stef Jonker Januari 2012 1 2 Inhoudsopgave: 1 Inleiding en verantwoording... 4 2 Bedrijfsbeschrijving...

Nadere informatie

ROTTERDAMSE SCHOUWBURG SER RISICO- MANAGEMENT. MVO Jaarverslag 2014

ROTTERDAMSE SCHOUWBURG SER RISICO- MANAGEMENT. MVO Jaarverslag 2014 ROTTERDAMSE SCHOUWBURG 2013 2014 SER RISICO- MANAGEMENT MVO Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave E.ON Benelux Maatschappelijk verantwoord ondernemen Verslag over 2014 2 Voorwoord 3 Korte samenvatting 5 E.ON

Nadere informatie

www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 19-2012 uitgave 3

www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 19-2012 uitgave 3 www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 19-2012 uitgave 3 Bij PwC in Nederland werken ruim 4.600 mensen met elkaar samen vanuit 12 vestigingen en drie verschillende invalshoeken:

Nadere informatie

risicomanagement risicomanagement Hoe Sarbanes-Oxley kan leiden tot goed ondernemingsmanagement

risicomanagement risicomanagement Hoe Sarbanes-Oxley kan leiden tot goed ondernemingsmanagement Van financial reporting control naar organisatiebrede control en B 0120 1 Van financial reporting control naar organisatiebrede control en Hoe Sarbanes-Oxley kan leiden tot goed ondernemingsmanagement

Nadere informatie

Management Systeem Integrale Veiligheid

Management Systeem Integrale Veiligheid Management Systeem Integrale Veiligheid Inhoudsopgave 0 INLEIDING... 3 0.1 ALGEMEEN... 3 0.2 PROCESBENADERING... 4 0.3 BIJDRAGEN... 5 1 SCOPE... 6 2 NORMATIEVE REFERENTIES... 6 3 TERMINOLOGIE EN DEFINITIES...

Nadere informatie

SOX en Code Tabaksblat: tijd voor identity management?

SOX en Code Tabaksblat: tijd voor identity management? Wet- en regelgeving levert een duidelijke business case SOX en Code Tabaksblat: tijd voor identity management? Identity management (IdM) staat nationaal en internationaal hoog op de agenda van vrijwel

Nadere informatie

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1. 18 juli 2012. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1. 18 juli 2012. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1 HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1 18 juli 2012 CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1 De CO₂-Prestatieladder is eigendom van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen. De

Nadere informatie

Whitepaper. Evolutionaire SOA Governance Raimond Brookman

Whitepaper. Evolutionaire SOA Governance Raimond Brookman Whitepaper Evolutionaire SOA Governance Raimond Brookman Hoofdkantoor Kruisboog 42 3905 TG Veenendaal Tel. 31(0)318-55 20 20 Fax 31(0)318-55 23 55 Kenniscentrum De Smalle Zijde 39 3903 LM Veenendaal Tel.

Nadere informatie

Handreiking bij stap één in LCA: Doel & Scope

Handreiking bij stap één in LCA: Doel & Scope Handreiking bij stap één in LCA: Doel & Scope 1 Introductie Duurzaamheid is tegenwoordig voor veel bedrijven een belangrijk onderdeel van hun bedrijfsvoering geworden. In steeds meer bedrijven vormt het

Nadere informatie

Operationeel Risico Management

Operationeel Risico Management Operationeel Risico Management Benchmark Rapport 2009 Auteurs: Danielle Wareman Karel Janssen Merel Verschure Research: Khanh Ly Vincent de W inter Schiphol Oost, 2009 Nederland 2009 DCE Consultants Niets

Nadere informatie

RGP Governance Index RGP Energy Governance Index 2012

RGP Governance Index RGP Energy Governance Index 2012 RGP Governance Index RGP Energy Governance Index 2012 INHOUD 1 INTRODUCTIE 2 SAMENVATTING 3 RESULTATEN RGP ENERGY GOVERNANCE INDEX 2012 3.1 METHODE 3.2 RANGLIJST ENERGIEBEDRIJVEN 3.3 BELANGRIJKE BEVINDINGEN

Nadere informatie

Tax Control Framework

Tax Control Framework Tax Control Framework Van risicogericht naar "in control": het werk verandert DV 401-1Z*1PL 12345 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. Internationale ontwikkelingen Corporate Governance

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11 Inhoudsopgave Inleiding...2 Algemene opmaak...2 Planning, urenverantwoording en kostenoverzicht...2 Planning...2 Urenverantwoording...2 Kostenoverzicht...3 Definitiestudie...4 Werkproces...4 Doel van het

Nadere informatie

Invloed SOX op de rol van de IT-auditor

Invloed SOX op de rol van de IT-auditor Compact 2005/2 Invloed SOX op de rol van de IT-auditor Drs. P.A. Buur RE RA, drs. J.J. van Beek RE RA en drs. H.G.Th. van Gils RE RA De Sarbanes-Oxley Act (SOX) uit Amerika houdt een deel van het Nederlandse

Nadere informatie

CO2 energie management actie plan Bedrijf en projecten volgens ISO 50001

CO2 energie management actie plan Bedrijf en projecten volgens ISO 50001 CO2 energie management actie plan Bedrijf en projecten volgens ISO 50001 Periode: Elk halfjaar Scope: ISO 50001 Laatste update: 28 maart 2014 Opgesteld door: Siemon Bruinsma siemon.bruinsma@imtech.com

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

Ketenanalyse WKO Garant

Ketenanalyse WKO Garant Ketenanalyse WKO Garant Opdrachtgever Contactpersoon Document Nathanya Sandelowsky Katelijn van den Berg 1 juli 2014 Wolter en Dros 06 543 11 789 Referentie LM/141017 1/15 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3

Nadere informatie

Touwtrekken op glad ijs. Het economisch, financieel, maatschappelijk en moreel debat over ESG-informatie

Touwtrekken op glad ijs. Het economisch, financieel, maatschappelijk en moreel debat over ESG-informatie Touwtrekken op glad ijs Het economisch, financieel, maatschappelijk en moreel debat over ESG-informatie Prof. dr. G.J.A.Hummels & F. Weyzig MA MSC (red.) April 2008 Titel: Touwtrekken op glad ijs. Het

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Gebr. Griekspoor BV Innovatief Proactief Duurzaam Betrokken Nieuw-Vennep 9 oktober 2014 Dilia van der Want. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan M. van der Spek Hoveniers BV Benthuizen 11 april 2014 Hendrik-Jan Konijn Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Onderdelen van

Nadere informatie

MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan?

MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan? MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan? Hoe u bereikt dat mobile een strategisch onderdeel van uw bedrijfsvoering wordt INHOUD Wat is een mobile strategy? 3 Aanpak van een mobile strategy

Nadere informatie

De term Governance is de laatste jaren een belangrijk thema

De term Governance is de laatste jaren een belangrijk thema Algemene beschouwingen IT Service Management.4 De term Governance is de laatste jaren een belangrijk thema geworden voor zowel IT als voor de business. Governance wordt geassocieerd met schandalen (Enron,

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom Risicomanagement Gemeente Bergen op Zoom Eindrapportage juni 2014 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Risicomanagement gemeente Bergen op Zoom Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5

Nadere informatie

Management Decision Making van 'Nice to Know' naar 'Need to Know'

Management Decision Making van 'Nice to Know' naar 'Need to Know' Informatiemanagement: Lessons Learned, rekenvoorbeelden en valkuilen Management Decision Making van 'Nice to Know' naar 'Need to Know' White Paper Deel 2 (2012) www.linio.nl Gepubliceerd door Auteur: Peter

Nadere informatie

CO 2 -jaarverslag conform 14064-1 2013

CO 2 -jaarverslag conform 14064-1 2013 Sanitas Groep te Barendrecht CO 2 -jaarverslag conform 14064-1 2013 Sanitas Groep Zuideinde 68 2991 LK Barendrecht 10 januari 2014 CO2 inventarisatie Sanitas Groep Pagina 1 Inhoudsopgave Verklaring 3 Inleiding

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 19 september 2013 J. Jeninga. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank N.V. Bazel II: Governance rond modelontwikkeling, -validatie en gebruik

De Nederlandsche Bank N.V. Bazel II: Governance rond modelontwikkeling, -validatie en gebruik De Nederlandsche Bank N.V. Bazel II: Governance rond modelontwikkeling, -validatie en gebruik Oktober 2005 De Nederlandsche Bank In juni 2005 heeft bij De Nederlandsche Bank NV (DNB) een discussiebijeenkomst

Nadere informatie