Notitie toelating en plaatsing schooljaar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notitie toelating en plaatsing schooljaar"

Transcriptie

1 Notitie toelating en plaatsing schooljaar

2

3 Inhoud Inleiding 1 Toelating en Plaatsing 3 Weigering tot plaatsing 7

4

5 Notitie toelating en plaatsing Inleiding Het Stellingwerf College is een openbare school voor voortgezet onderwijs. Formeel is de school algemeen toegankelijk. Dit lijkt in te houden dat in principe iedereen kan worden toegelaten tot onze school. Maar zo simpel is het niet. Wettelijk kader De leerplicht, kwalificatieplicht, vrije schoolkeuze en zorgplicht (passend onderwijs) bepalen het wettelijk kader voor toelating en plaatsing. Een leerplichtige leerling mag in beginsel niet van onderwijs verstoken zijn. Kinderen tussen de 5 en 16 jaar zijn leerplichtig en moeten onderwijs blijven volgen tot een startkwalificatie is gehaald. Een startkwalificatie is (minimaal) een havo- of vwo-diploma of een mbo-diploma op niveau 2 of hoger. Ook de algemene toegankelijkheid van het openbaar onderwijs is bij wet bepaald. Toelating is dus het uitgangspunt, weigering uitzondering. Als openbare school kunnen we een leerling in principe niet weigeren op grond van godsdienst of levensbeschouwelijke opvattingen, maar indien noodzakelijk wel op andere gronden. Met de invoering van Passend Onderwijs (2014) heeft de school de zorgplicht om zo passend mogelijk onderwijs te bieden aan leerlingen. Omdat niet kan worden verwacht dat de school aan alle complexe ondersteuningsbehoefte kan voldoen, participeert de school in een regionaal samenwerkingsverband Zuid Oost VO (afgekort SWV) voor mogelijke plaatsing op één van de andere scholen van het SWV. Daarnaast wordt met ingang van het huidige schooljaar gebruik gemaakt van de Plaatsingswijzer voor een zorgvuldig plaatsingsbeleid. Bij toelating en plaatsing gaat het vooral om zorgvuldige voorbereiding en uitvoering van beslissingen. Niet alleen omdat ouders en leerlingen recht hebben op een behandeling die inhoudelijk en procedureel transparant is. Maar ook omdat juiste uitvoering van procedures ertoe bijdragen dat een besluit zorgvuldig wordt genomen en, indien van toepassing, standhoudt bij bezwaar en tegenover een geschillencommissie. Kortom, er zijn, met in achtneming van wettelijke voorwaarden, duidelijke afspraken, regels en procedures nodig voor het toelating en plaatsingsbeleid. Ofschoon in dezen consistent beleid gewenst is, kunnen regels niet altijd op dezelfde wijze worden toegepast. Dat hangt af van iedere, individuele situatie. In hoofdstuk 1 van deze notitie worden de gronden van toelating en plaatsing tegen de achtergrond van Passend Onderwijs, de te volgen procedure die wordt gehanteerd volgens de Plaatsingswijzer toegelicht. In hoofdstuk 2 staat de procedure rond bezwaar bij weigering tot toelating. Na bespreking in MT en bestuur is de notitie voorgelegd aan de MR voor advies. De notitie zal vervolgens geplaatst worden op de website van de school. Namens directie en MT, Hennie Broers, december

6 2

7 1. Toelating en plaatsing In dit hoofdstuk komt aan de orde: - de toelating - de plaatsing - weigering tot plaatsing - besluitvormingsprocedure 1.1 Toelating Algemene voorwaarden Ieder kind dat vanaf groep 3 zes jaar basisonderwijs heeft gevolgd, kan in principe worden toegelaten op het Stellingwerf College. Toelating na het eerste leerjaar vindt plaats op basis van een overgangsrapport. Naast bovengenoemde algemene voorwaarden wordt toelating van iedere leerling op de criteria van zorgbehoefte en veiligheid getoetst. Daarbij worden de volgende, essentiële vragen meegenomen: - Kunnen we voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van de aangemelde leerling? - Wordt bij toelating de veiligheid in de school niet onaanvaardbaar verstoord? Zorgplicht In het kader van Passend Onderwijs heeft het bevoegd gezag een zorgplicht voor alle leerlingen die aangemeld worden bij de school. Aanmelding verloopt altijd schriftelijk via een aanmeldingsformulier. Daarbij wordt de wenselijke richtlijn vòòr 1 april gehanteerd. De wettelijke verplichting is dat ouders ten minste 10 weken voor het begin van het schooljaar hun kind aanmelden. Als de school een aanmeldingsformulier heeft ontvangen, is de school zorgplichtig om een zo passend mogelijk aanbod te doen. Dat betekent overigens niet dat alle leerlingen zondermeer geplaatst worden. Als uit onderzoek blijkt dat plaatsing een onevenredige belasting vormt, dan zal overgegaan worden een andere school te vinden waar plaatsing wel realistisch is en die de leerling perspectief biedt. Binnen het SWV zijn verschillende niveaus van ondersteuning ingericht. Binnen het reguliere onderwijs zijn dat de basisondersteuning, de extra ondersteuning (lwoo of praktijkonderwijs) en extra ondersteuning via het ondersteuningsarrangement. Als de ondersteuningsbehoefte verder reikt, wordt de leerling verwezen naar een bovenschool arrangement: tijdelijk op het OPDC (voorheen Rebound) of tijdelijk/definitief in een cluster 3 of 4 school. De toewijzingscommissie voert de toewijzing van het arrangement uit. Onderzoek naar ondersteuningsbehoefte De school zal eerst onderzoek verrichten op basis van de ondersteuningsbehoefte van de leerling welk passend onderwijsaanbod geboden kan worden. Daarbij wordt de wet Gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte in acht genomen. De volgende drie factoren spelen daarbij een rol: de (on)mogelijkheden van het kind op basis van het onderwijskundig rapport en ontwikkelingsperspectief; de (on)mogelijkheden van de school op basis van het schoolondersteuningsprofiel (SOP); de wensen van de ouders Als uit het onderzoek blijkt dat plaatsing een onevenredige belasting vormt en niet aan het ontwikkelingsperspectief van de leerling kan worden voldaan, wordt in goed overleg met de ouders overgegaan tot plaatsing op een school binnen het samenwerkingsverband. De tijdslimiet is wettelijk bepaald. Als de school na onderzoek geen plek kan bieden, dan is de school verplicht om binnen 6 weken een andere plek te vinden. De school mag deze termijn 1 keer met 4 weken verlengen. Bij verhuizing buiten de regio gelden dezelfde regels. Ouders melden in dat geval hun kind aan op de school van hun voorkeur, daarna volgt de procedure zoals hierboven beschreven. Om bij verhuizing tijdig een andere school te vinden, wordt ouders geadviseerd om vroegtijdig, minimaal 10 weken van te voren hun kind aan te melden bij de nieuwe school. 3

8 Ontwikkelingsperspectief Met de invoering van passend onderwijs zijn scholen verplicht om een ontwikkelingsperspectief (handelingsplan) op te stellen voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Alle vormen van basisondersteuning zoals begeleiding bij dyslexie of kortdurende remedial teaching vallen daar buiten. De basisondersteuning staat beschreven in het schoolondersteuningsprofiel. De verplichting tot het opstellen van een ontwikkelingsperspectief geldt zondermeer voor leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs, praktijkonderwijs, speciaal basisonderwijs, en voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte in het basis- en voortgezet onderwijs. Veelal wordt in januari voorafgaande aan de aanmelding een oriënterend gesprek met de ouders gehouden. In het ontwikkelingsperspectief staan in ieder geval beschreven: de te verwachten uitstroombestemming met onderbouwing; de belemmerende en bevorderende factoren die van invloed zijn op het onderwijsproces en afwijkingen in het onderwijsprogramma; de aan te bieden begeleiding en ondersteuning. Over het ontwikkelingsperspectief moet op overeenstemming gericht overleg gevoerd worden met de ouders van de betreffende leerling. Het perspectief wordt jaarlijks met de ouders geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. Er komt per 1 augustus 2014 een landelijke geschillencommissie die oordeelt bij meningsverschillen over toelating van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben en over het ontwikkelingsperspectief. In het overbruggingsjaar 2013/2014 kunnen ouders bezwaar maken bij de school, de commissie gelijke behandeling inschakelen of de gang naar de rechter maken. 1.2 Plaatsing Toepassing Plaatsingswijzer Na toelating wordt tot plaatsing in een bepaalde stroom/klas overgegaan. Het basis en voortgezet onderwijs in Friesland hebben samen besloten om bij de advisering in groep 8 en de plaatsing in de brugklas te werken volgens de Friese Plaatsingswijzer. Met de Plaatsingswijzer wordt een systematiek toegepast waarbij de meerjarige ontwikkeling van de leerling van groep 6 t/m medio groep 8 zoals zichtbaar wordt in het LVS (leerlingvolgsysteem) van de basisschool, centraal staat. Uitgangspunten: 1. Het LVS is leidend voor de advisering vanuit het basisonderwijs en de plaatsing in het voortgezet onderwijs. 2. De eindtoets op de basisschool krijgt de status van een second opinion en kan gebruikt worden als aanvullende onderbouwing bij advies en plaatsing. 3. De Plaatsingswijzer geeft duidelijkheid over de normen: - de plaatsingswijzer is richtinggevend; - aan de diverse niveaus en profielen worden vaardigheidsscores gekoppeld; - begrijpend lezen en rekenen/wiskunde zijn doorslaggevend. 4. Het basisonderwijs vermeldt in het onderwijskundig rapport welke toetsen gebruikt zijn. 5. Het LVS wordt gebruikt voor de signalering van leerlingen die in aanmerking komen voor een LWOO/PRO-onderzoek. 6. Een leerling met een individuele leerlijn krijgt vaak andere toetsen dan die van het groepsniveau, dit wordt aangegeven in het onderwijskundig rapport. 7. Bij de aanmelding levert de basisschool altijd de uitdraai van de matrix (Excel bestand) of het leerlingenrapport (Accessprogramma) aan. In dat geval hoeft de plaatsingswijzertabel in het onderwijskundig rapport van de het aanmeldingsformulier niet ingevuld te worden. 8. De basisschool is verantwoordelijk voor het advies, de VO-school is verantwoordelijk voor de plaatsing. 9. Er is gekozen voor het gebruik van zgn. M-toetsen in groep 8. De B-toetsen geven, vanwege het korte verblijf medio groep 8, geen representatief beeld van de ontwikkeling van de leerling in groep 8 in relatie tot het ontwikkelingsbeeld vanaf groep 6. 4

9 Plaatsing De plaatsing van leerlingen komt tot stand via: - het advies van het basisonderwijs, volgens de meerjarige ontwikkeling vastgelegd in het LVS - aan de hand van de volgende profielen: Basisprofiel, is het vereiste niveau voor het betreffende onderwijsniveau. Plusprofiel, voor leerling met opstroom-mogelijkheden, die wat over lijken te hebben. Bespreekprofiel, voor leerlingen die niet geheel voldoen aan de eisen Disharmonisch profiel, voldoet niet aan de eisen van het betreffende onderwijsniveau vanwege een gediagnosticeerde leerstoornis of een diagnose op sociaal emotioneel gebied. Uitgaande van een adviesrol voor PO en een plaatsingsverantwoordelijkheid bij het VO. De Citotoets of andere toetsgegevens (Drempeltoets) worden gewogen als zijnde een second opinion. De eindtoets in groep 8 wordt nu nog afgenomen op vrijwillige basis. Vanaf 2014 zijn alle scholen verplicht om een centrale eindtoets af te nemen. Groep 8 leerlingen krijgen straks bij de overgang naar het voortgezet onderwijs verplicht twee adviezen vanuit de basisschool mee: een schooladvies (op basis van het LVS); een zogenoemd onafhankelijk tweede gegeven. In de meeste gevallen is dit het resultaat van de Cito Eindtoets. Plaatsing in niveaugroep Voor de plaatsing in de brugklas van het Stellingwerf College a.d.h. van de plaatsingswijzer wordt onderstaand schema gehanteerd: niveaugroepen: Onderwijsniveau Bestemd voor leerlingen met een: Vwo plus vwo plusniveau Aparte vwo+ intake, vwo plusprofiel A/H havo niveau Vwo basisprofiel, bespreekprofiel Havo plus- en basisprofiel H/M mavo niveau Havo bespreekprofiel Mavo plus-en basisprofiel M/K kader niveau Mavo bespreekprofiel Kader plus- en basisprofiel basis basis niveau Kader bespreekprofiel Basis plus- en basisprofiel Disharmonische profielen worden individueel bekeken. Plaatsing in overige klassen: Bij plaatsing in de overige leerjaren zijn naast het overgangsbewijs ook de (huidige) onderwijsresultaten belangrijk, indien de leerling gedurende het schooljaar instroomt. Standaard wordt er advies ingewonnen bij de school waarvan de leerling afkomstig is. Zodra een leerling daadwerkelijk wordt toegelaten, wordt de leerling ingeschreven. De inschrijving kan pas plaatsvinden als een bewijs van uitschrijving is toegestuurd. Gebeurt dit voor 1 oktober van het schooljaar dan telt de leerling mee voor de bekostiging. Soms kan met de leverende school een arrangement besproken worden als de inschrijving vlak na 1 oktober van het schooljaar plaatsvindt. Overeenkomst Op het moment dat een leerling wordt ingeschreven, sluiten de ouders als het ware een overeenkomst met de school. Dit betekent dat bij inschrijving ouders akkoord gaan met de spelregels van de school en met wat in de schoolgids vermeld staat. 5

10 1.3 Besluitvormingsprocedure De school is bij wet verplicht om binnen 6 weken over een verzoek (via aanmeldingsformulier) tot toelating te beslissen. Deze periode kan nog eenmaal verlengd worden met 4 weken. Het toelatingsbeleid moet op het moment van inschrijving bij de ouders bekend zijn (via de website). In het belang van de leerling en de continuering van het onderwijs wordt de periode tussen aanmelding en toelating zo kort mogelijk gehouden. Dit is in de praktijk goed haalbaar, maar wel afhankelijk van iedere individuele situatie. Hierbij wordt verwezen naar wat eerder wordt aangegeven bij onderzoek naar de ondersteuningsbehoefte van de leerling. Het toelatingsproces tot de brugklas vraagt extra aandacht. Na binnenkomst van de aanmeldingen, worden de toeleverende basisscholen bezocht voor overleg over advies, informatievoorziening en warme overdracht. Soms kan er aanleiding zijn voor een uitgebreidere intake. Voor toelating van leerlingen met leerachterstanden worden aanvullende eisen gesteld in de vorm van een LWOO-test, een ingevuld zorgformulier, ontwikkelingsplan en een onderwijskundig rapport. Daarbij is een intake met ouders standaard opgenomen. Aan toelating tot de vwo+-klas heeft de school aanvullende voorwaarden gesteld. Plaatsing wordt bepaald door: het niveau en plaatsingsadvies van de basisschool volgens de richtlijn en resultaten van de plaatsingswijzer: vwo plusprofiel; Een intelligentie- en competentietest. De orthopedagogen van de school verwerken en interpreteren de testresultaten. Aanvullend wordt gekeken naar de ingevulde AVL uit het onderwijskundig rapport en de Cito eindtoets (score van 545 of hoger). Met ouders en leerling wordt aanvullend een intakegesprek gehouden waarin de testresultaten worden besproken. Toelatingscommissies - Voor toelating en plaatsing tot de brugklas beslist de toelatingscommissie, bestaande uit twee afdelingsleiders en de brugklascoördinator. - Toelating en plaatsing in de vwo+ klas wordt bepaald door een commissie bestaande uit de afdelingsleider vwo, de vwo+ coördinator en de brugklascoördinator - Voor toelating en plaatsing van instromers in leerjaar 2 of hoger wordt de toelatingscommissie gevormd door de betrokken afdelingsleider en de schooldecaan. De orthopedagogen hebben bij toelating een adviserende rol. 6

11 2. Weigering Het ondertekende aanmeldingsformulier met aanvullend onderwijskundig rapport wordt als een verzoek tot toelating beschouwd. Er is sprake van weigering wanneer namens het bevoegd gezag een verzoek van ouders voor toelating van hun kind wordt afgewezen. Als een leerling geweigerd wordt, moet aangegeven worden waar de grens wordt getrokken en waarom. Helder moet zijn welke criteria gelden voor toelating en dientengevolge voor weigering. De school kan op basis van de volgende redenen tot weigering overgaan, als: 1) de benodigde ondersteuning niet geboden kan worden; 2) de veiligheid op school onaanvaardbaar in het geding komt. 1. Ondersteuningsbehoefte Het is, met uitzondering van het ontwikkelingsperspectief praktijk of speciaal voortgezet onderwijs, niet mogelijk om één lijn aan te geven voor weigering op basis van de begeleidings- en ondersteuningsbehoefte van de leerling. Als het gaat om het niet kunnen bieden van de vereiste ondersteuning, kunnen verschillende factoren van invloed zijn afhankelijk van de individuele behoefte van de leerling enerzijds en hetgeen de school kan bieden volgens het schoolondersteuningsprofiel anderzijds. Deze factoren zijn: - nadelige effecten op het onderwijs aan reeds aanwezige leerlingen; - verregaande aanpassingen in de organisatie, faciliteiten en/of gebouwelijke situatie - ontbreken van vereiste deskundigheid en/of beschikbaarheid van personeel; Deze factoren kunnen ieder voor zich in bepaalde mate bijdragen aan een verantwoorde beslissing om tot weigering over te gaan. Daarbij is de geleverde inspanning en zorgplicht van de school van belang. Er moet voldoende onderzoek zijn verricht naar de mogelijkheden om te kunnen voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling. Deze verplichting hangt sterk af van de individuele omstandigheden. Zoals eerder gezegd zal dat per individuele situatie beoordeeld worden. In ieder geval moet worden nagegaan of: - de ouders/verzorgers van tevoren voldoende geïnformeerd zijn; - extern medisch of psychiatrisch onderzoek is gedaan, bijvoorbeeld door de GGD; - advies van de leverende school is gevraagd. - deskundig advies is gevraagd. 2. Veiligheid Als de school de toelating van een leerling weigert op basis van ernstige verstoring van de veiligheid dan moet dat goed gemotiveerd worden. Onze geldende gedragsregels over orde en gedrag en vastgelegd in het schoolstatuut, vormen het toetsingskader. Daarnaast wordt bekeken of wij de vereiste opvang kunnen bieden en/of aan organisatorische en personele aanpassingen kunnen voldoen. Onze school moet de veiligheid voor alle leerlingen en het personeel kunnen waarborgen. Als aan deze basisvoorwaarde op grond van informatie niet kan worden voldaan, wordt een besluit tot weigering genomen en aan de leerling en de ouders kenbaar gemaakt. Consistentie van het beleid In alle gevallen geldt dat het besluit teruggevoerd kan worden op consistent beleid: toetsing op toelatingsbeleid en de geldende criteria. Er moet voor gewaakt worden dat weigering niet bestempeld kan worden als willekeurig. Procedure 1. Weigering van plaatsing wordt, na zorgvuldige toetsing van criteria en onderbouwd met testgegevens, onderwijskundig rapport en/of aanvullend advies, door de toelatingscommissie voorgelegd aan de directeur voor een besluit. 2. Als een besluit tot niet kunnen plaatsen is genomen dan wordt het besluit schriftelijk en met opgaaf van redenen aan de ouders en als de leerling 18 jaar of ouder is aan de leerling bekend gemaakt. 7

12 3. Tegen de beslissing tot weigeren van plaatsing kan binnen zes weken door de ouders en indien de leerling 18 jaar of ouders is door de leerling zelf bezwaar worden gemaakt bij de commissie van bezwaar. Binnen vier weken na ontvangst van het bezwaarschrift wordt, na toepassing van hoor en wederhoor, beslist door het bevoegd gezag. Het bestuur is betrokken bij de behandeling van het bezwaarschrift. Vanuit de wettelijke zorgplicht van de school zal nadien verder gehandeld worden. Geschillen tussen ouders en school Door OCW zijn onderwijsconsulenten aangesteld die kunnen bemiddelen tussen ouders en school. Dit zijn onafhankelijke deskundigen waar ouders en scholen kosteloos een beroep op kunnen doen als een conflict is ontstaan over plaatsing, verwijdering of het ontwikkelingsperspectief. Als bemiddeling geen uitkomst biedt, kunnen ouders vervolgens de landelijke geschillencommissie inschakelen. In verband met de invoering van Passend Onderwijs zal in de loop van het schooljaar 2013/2014 een landelijke geschillencommissie ingesteld worden die oordeelt bij meningsverschillen over toelating (of verwijdering) van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben en over het bijbehorend ontwikkelingsperspectief. Deze commissie doet binnen 10 weken uitspraak aan het bevoegd gezag. Wat blijft is dat ouders bij een conflict over toelating en verwijdering ook bezwaar maken bij de school, de Commissie Gelijke Behandeling inschakelen of beroep aantekenen bij de rechter. Zodra de geschillencommissie is ingesteld, zal de werkwijze als aanvulling worden opgenomen in deze notitie NB Het nieuwe regionale samenwerkingsverband ZO VO waar het Stellingwerf College deel van uit maakt, zal in de loop van het schooljaar de toelating en plaatsingsbeleid nader onder de loep nemen voor regionale afstemming. Dit kan mogelijk tot wijzigingen leiden in deze notitie. De notitie toelating en plaatsing SWC heeft derhalve een voorlopig karakter. 8

De Plaatsingswijzer. Leeuwarden, 16 september 2010.

De Plaatsingswijzer. Leeuwarden, 16 september 2010. Leeuwarden, 16 september 2010. De Plaatsingswijzer Inleiding Het Primair en Voortgezet Onderwijs in Leeuwarden e.o. hebben samen een systematiek ontwikkeld om de advisering door de basisschool naar het

Nadere informatie

December 2015. Betreft: de overgang van primair naar voortgezet onderwijs. Geachte ouders/verzorgers,

December 2015. Betreft: de overgang van primair naar voortgezet onderwijs. Geachte ouders/verzorgers, December 2015 Betreft: de overgang van primair naar voortgezet onderwijs Geachte ouders/verzorgers, Met onderstaande algemene brief willen we u laten weten wat er in het verwijzingstraject van de basisschool

Nadere informatie

Plaatsingswijzer. Versie 2 051114 mjp 1

Plaatsingswijzer. Versie 2 051114 mjp 1 Plaatsingswijzer De plaatsingswijzer is een instrument dat een school voor voortgezet onderwijs in de regio hanteert om te komen tot een plaatsingsbesluit. Dit instrument wordt in 2015 voor het eerst experimenteel

Nadere informatie

Aanmelding en plaatsing brugklasleerlingen schooljaar 2015/2016

Aanmelding en plaatsing brugklasleerlingen schooljaar 2015/2016 Aanmelding en plaatsing brugklasleerlingen schooljaar 2015/2016 1 INHOUD Pagina 3 Pagina 4 Pagina 5 Pagina 6 Pagina 7 Pagina 8 Pagina 9 Pagina 10 Pagina 11 Pagina 12 Pagina 13 Pagina 14 Pagina 15 Pagina

Nadere informatie

Toelatingsprocedure 2016 2017 PO en VO Velsen

Toelatingsprocedure 2016 2017 PO en VO Velsen Toelatingsprocedure 2016 2017 PO en VO Velsen Inhoud 1. Toelatingsprocedure PO - VO Velsen 1.1 Verantwoording 1.2 De leerlingen waar de afspraken voor gelden 1.3 Overeenstemming binnen de regio 2. Van

Nadere informatie

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2014-2015

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2014-2015 Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2014-2015 Fokor Vereniging samenwerkende schoolbesturen voor primair en voorgezet onderwijs. (Gemeente Rotterdam)

Nadere informatie

Toelatingsprocedure 2015-2016 PO en VO Velsen

Toelatingsprocedure 2015-2016 PO en VO Velsen Toelatingsprocedure 2015-2016 PO en VO Velsen Vastgesteld op 12 november 2014 Inhoud 1. Toelatingsprocedure PO - VO Velsen 1.1 Verantwoording 1.2 De leerlingen waar de afspraken voor gelden 1.3 Overeenstemming

Nadere informatie

Toelichting ontwikkelingsperspectief

Toelichting ontwikkelingsperspectief Toelichting ontwikkelingsperspectief Dit document is bedoeld als achtergrond informatie voor de scholen, maar kan ook (in delen, zo gewenst) gebruikt worden als informatie aan ouders, externe partners

Nadere informatie

Wordt er nog gewerkt met de groene kaart (inschrijfkaart van de gemeente) voor leerlingen die in de gemeente Rotterdam wonen?

Wordt er nog gewerkt met de groene kaart (inschrijfkaart van de gemeente) voor leerlingen die in de gemeente Rotterdam wonen? Q&A Plaatsingswijzer Versie 16.02.15 ALGEMEEN Excel-bestand Plaatsingswijzer in omloop Momenteel wordt reclame gemaakt voor een Excel-programma Plaatsingswijzer. Verwezen wordt naar de Rotterdamse Plaatsingswijzer

Nadere informatie

10 Aanmelding en zorgplicht basisschool

10 Aanmelding en zorgplicht basisschool 10 Aanmelding en zorgplicht basisschool Deze bijlage is een toelichting bij het schema in het Ondersteuningsplan op pagina 17. De cijfers in het schema corresponderen met de uitleg in deze bijlage. 20

Nadere informatie

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2015-2016

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2015-2016 Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2015-2016 Fokor Vereniging samenwerkende schoolbesturen voor primair en voorgezet onderwijs. (Gemeente Rotterdam)

Nadere informatie

Toelaten en verwijderen van leerlingen. PPO de Link

Toelaten en verwijderen van leerlingen. PPO de Link Toelaten en verwijderen van leerlingen PPO de Link Vastgesteld door : mevrouw F.M. van Veen, algemeen directeur Datum : eerste vaststelling op 24 september 2013; bijgesteld en opnieuw vastgesteld op 27

Nadere informatie

Toelatingsprocedure Bornego College. Marrit van der Werf

Toelatingsprocedure Bornego College. Marrit van der Werf Toelatingsprocedure Bornego College Marrit van der Werf Inhoud 1. Inleiding op de Toelatingsprocedure... 2 2. Begrenzing en afstemming... 3 2.1 Het schooladvies is leidend... 3 2.2 Kwalitatief hoogwaardige

Nadere informatie

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Opbouw presentatie Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Waarom passend onderwijs? Minder thuiszitters. Meer

Nadere informatie

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO De Overstap Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven. Inrichting van

Nadere informatie

Procedure schoolverlaten

Procedure schoolverlaten Procedure schoolverlaten Overgang van het PO naar VO: Het advies van de basisschool is tegelijk het plaatsingsniveau van de leerling. Regelgeving: Het bevoegd gezag (VO) baseert zijn beslissing over de

Nadere informatie

De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2016

De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2016 De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2016 Informatie voor ouders/verzorgers met kinderen op het primair onderwijs of speciaal (basis-)onderwijs Als uw zoon/dochter komend schooljaar naar

Nadere informatie

INFORMATIEBLAD 6. College voor de Rechten van de Mens. rubriek: Veel gebruikte termen en afkortingen

INFORMATIEBLAD 6. College voor de Rechten van de Mens. rubriek: Veel gebruikte termen en afkortingen rubriek: Veel gebruikte termen en afkortingen INFORMATIEBLAD 6 Ambulante begeleiding Basisondersteuning Clusteronderwijs College voor de Rechten van de Mens Hulp van leerkrachten uit het speciaal onderwijs

Nadere informatie

Richtlijnen plaatsing voortgezet onderwijs

Richtlijnen plaatsing voortgezet onderwijs Richtlijnen plaatsing voortgezet onderwijs 28-10-2014 Plaatsingscommissie Carmel College Salland Richtlijnen plaatsing voortgezet onderwijs De plaatsingscommissie van het Carmel College Salland plaatst

Nadere informatie

Hoofdstuk 33 : toelatingsprocedure leerlingen die het voortgezet onderwijs reeds bezoeken

Hoofdstuk 33 : toelatingsprocedure leerlingen die het voortgezet onderwijs reeds bezoeken Hoofdstuk 33 : toelatingsprocedure leerlingen die het voortgezet onderwijs reeds bezoeken 1. Algemeen a. De toelating van kandidaat-leerlingen geschiedt op basis van het gestelde in: de artikelen 2, 9

Nadere informatie

SAMENWERKINGSVERBAND AMSTELLAND EN DE MEERLANDEN

SAMENWERKINGSVERBAND AMSTELLAND EN DE MEERLANDEN Toelichting bij stroomschema zorgplicht aanmelding 1. Voorwaarden aanmelding bij reguliere school De aanmeldingsprocedure van de school is leidend. Natuurlijk kunnen ouders voor de inschrijving het schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

CTC Procedure voor aanmelding en toelating voor het schooljaar 2014-2015

CTC Procedure voor aanmelding en toelating voor het schooljaar 2014-2015 CTC Procedure voor aanmelding en toelating voor het schooljaar 2014-2015 1. Er kan slechts bij één school worden ingeschreven. Aanmelding geschiedt rechtstreeks bij de scholen voor voortgezet onderwijs.

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over de overgang van basis naar voortgezet onderwijs (POVO) 13 maart 2015

Veel gestelde vragen over de overgang van basis naar voortgezet onderwijs (POVO) 13 maart 2015 Veel gestelde vragen over de overgang van basis naar voortgezet onderwijs (POVO) 13 maart 2015 De overstap van de basisschool naar een school voor voortgezet onderwijs is voor veel ouders en kinderen een

Nadere informatie

Aanmelding voor leerjaar: 2 niveau: basis kader mavo havo atheneum stroom: theater sport artitec muziek. Is de leerling gebaat bij LWOO?

Aanmelding voor leerjaar: 2 niveau: basis kader mavo havo atheneum stroom: theater sport artitec muziek. Is de leerling gebaat bij LWOO? Aanmeldingsformulier / Onderwijskundig Rapport (OKR) 2016-2017 openbaar onderwijs zwolle en regio [ IN TE VULLEN DOOR NIEUWE SCHOOL ] Ontvangstdatum aanmeldingsformulier Besluit toelatingscommissie [ IN

Nadere informatie

Procedure Schooladvies Sint Jozefbasisschool

Procedure Schooladvies Sint Jozefbasisschool Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen beschikken over zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op de om tot een goed advies te

Nadere informatie

Passend onderwijs Bergen,Gennep en Mook Informatie voor alle ouders

Passend onderwijs Bergen,Gennep en Mook Informatie voor alle ouders Passend onderwijs Bergen,Gennep en Mook Informatie voor alle ouders Inhoudsopgave: Inleiding Hoofdstuk 1 Passend onderwijs in een notendop Hoofdstuk 2 Het ondersteuningsprofiel Hoofdstuk 3 Aanmelden Hoofdstuk

Nadere informatie

Aannamebeleid SALTO basisschool De Vuurvlinder

Aannamebeleid SALTO basisschool De Vuurvlinder Aannamebeleid SALTO basisschool De Vuurvlinder Het aannamebeleid van De Vuurvlinder is een afgeleide van het aannamebeleid van SALTO. Gezien de toename van leerlingen in relatie tot onze visie op onderwijs

Nadere informatie

Regeling klachten en geschillen

Regeling klachten en geschillen Regeling klachten en geschillen Inleiding Als een leerling extra ondersteuning nodig heeft, wordt dat georganiseerd volgens de regels van het samenwerkingsverband (SWV). Meestal gaat dat in goed overleg,

Nadere informatie

Aanmeldformulier brugklas Schooljaar 2015-2016

Aanmeldformulier brugklas Schooljaar 2015-2016 Aanmeldformulier brugklas Schooljaar 2015-2016 hier niet schrijven In te vullen door de ouder(s)/verzorger(s) (a.u.b. blokletters) Leerlinggegevens Roepnaam Geslacht jongen meisje Achternaam Burgerservicenr.

Nadere informatie

Procedure aanmelding voor Advies, Ondersteuning of Plaatsing

Procedure aanmelding voor Advies, Ondersteuning of Plaatsing Procedure aanmelding voor Advies, Ondersteuning of Plaatsing September 2014 (Zie ook het stroomschema en het document over ondersteuningstoewijzing op de site en de achtergrondinformatie in de bijlage)

Nadere informatie

Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Waarom wordt passend onderwijs ingevoerd?

Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Waarom wordt passend onderwijs ingevoerd? Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Het kabinet wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone school

Nadere informatie

Goed op weg naar het vo 2015-2016

Goed op weg naar het vo 2015-2016 Goed op weg naar het vo 2015-2016 Een goede overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs is erg belangrijk: motivatie & zelfvertrouwen plezier houden in leren opmaat voor vervolgopleiding/werken

Nadere informatie

Procedure advies en aanmelding september 2014. Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling

Procedure advies en aanmelding september 2014. Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling Procedure advies en aanmelding september 2014 Voorbereiding PO Juni Planningsafspraken met bureau School & Onderwijs Service (SOS) 2 toetsmomenten(dagdelen): NIO en PMT-K2 Drempelonderzoek Voorbereiding

Nadere informatie

Voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben LWOO leerweg ondersteunend onderwijs PRO praktijkonderwijs Kenmerken: kleinere groepen, werken in eigen tempo, bij LWOO zelfde vmbo-programma als in het

Nadere informatie

Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 3

Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 3 2012-2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Advisering en schoolkeuze 1 Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 3 Hoofdstuk 3: Overzicht van alle Utrechtse scholen en hun onderwijsniveaus

Nadere informatie

Voorbeeld efficiënte inpassing lwoo en pro binnen passend onderwijs.

Voorbeeld efficiënte inpassing lwoo en pro binnen passend onderwijs. [Typ hier] Voorbeeld efficiënte inpassing lwoo en pro binnen passend onderwijs. 11 mei 2015 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Deze handreiking is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met:

Nadere informatie

Reglement Advies Commissie Toewijzing Arrangementen (ACTA)

Reglement Advies Commissie Toewijzing Arrangementen (ACTA) Reglement Advies Commissie Toewijzing Arrangementen (ACTA) Dit reglement vindt zijn grondslag in de Wet op het Voortgezet Onderwijs (artikel 17a lid 11), de Algemene Maatregel van Bestuur Passend Onderwijs,

Nadere informatie

Bijlage 1. Overzicht geschillen en procedures

Bijlage 1. Overzicht geschillen en procedures Bijlage 1. Overzicht geschillen en procedures 1. Schoolbestuur heeft een geschil met ouders rond toelating en verwijdering. 2. Schoolbestuur of ouder heeft geschil met samenwerkingsverband over toelaatbaarheid

Nadere informatie

Begeleiding op basis van meten en observatie

Begeleiding op basis van meten en observatie Van kleuter tot Voortgezet Onderwijs Begeleiding op basis van meten en observatie Toetsen volgens het Leerling Volg Systeem opgenomen in de toetskalender Advisering overgang van kleutergroepen naar groep

Nadere informatie

Passend onderwijs. Passend onderwijs

Passend onderwijs. Passend onderwijs Opbouw presentatie 1. De Basis basis Waarom passend onderwijs? Alle leerlingen hebben recht op een passend onderwijsprogramma; geen thuiszitters. Scholen, besturen en samenwerkingsverbanden hebben ruimte

Nadere informatie

TOELATINGSBELEID Scholengroep Carmel Hengelo

TOELATINGSBELEID Scholengroep Carmel Hengelo TOELATINGSBELEID Scholengroep Carmel Hengelo Aanmelding Bij aanmelding gaan we er van uit dat ouders en leerlingen de grondslag van de school respecteren en akkoord gaan met alle regelingen en procedures

Nadere informatie

Naar het voortgezet onderwijs! POVO procedure Utrecht 2015-2016

Naar het voortgezet onderwijs! POVO procedure Utrecht 2015-2016 Naar het voortgezet onderwijs! POVO procedure Utrecht 2015-2016 Inhoudsopgave 1. Wat is de POVO procedure? 2. Wat doet de basisschool? 2.1 De basisschool geeft een enkelvoudig, bindend advies 2.2 De basisschool

Nadere informatie

Een passend onderwijsprogramma voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs

Een passend onderwijsprogramma voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs Een passend onderwijsprogramma voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs Inleiding Veel scholen hebben te maken met leerlingen die specifieke ondersteuning nodig hebben om onderwijs te kunnen volgen.

Nadere informatie

Maximaal 2 II-scores. Cito LVS M8 niveau Vaardigheidsscore niveau Vaardigheidsscore

Maximaal 2 II-scores. Cito LVS M8 niveau Vaardigheidsscore niveau Vaardigheidsscore DE PROFIELEN Er zijn profielen zijn opgesteld aan de hand van de Cito LVS M8 voor: 1. VWO 2. HAVO 3. VMBO T 4. VMBO KL 5. VMBO BL Toelichting kleuren Voldoet aan basisprofiel Vaardigheidsscore valt in

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 4

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 4 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Advisering en schoolkeuze 1 Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 4 Hoofdstuk 3: Overzicht van alle Utrechtse scholen en hun onderwijsniveaus

Nadere informatie

Uw kind gaat naar het voortgezet onderwijs.

Uw kind gaat naar het voortgezet onderwijs. Uw kind gaat naar het voortgezet onderwijs. - Welk onderwijs past bij uw kind? - Hoe kiest u een school? - Wat kunt u vragen tijdens de opendagen? - Wat is het vmbo? Welke beroepsgerichte vakken zijn er

Nadere informatie

Geschillencommissie passend onderwijs Informatie voor ouders

Geschillencommissie passend onderwijs Informatie voor ouders Geschillencommissie passend onderwijs Informatie voor ouders Over (niet) toelaten, verwijderen en het ontwikkelingsperspectief van leerlingen Goed passend onderwijs voor ieder kind! Vanaf 1 augustus 2014

Nadere informatie

Protocol Advies keuze voortgezet onderwijs

Protocol Advies keuze voortgezet onderwijs Protocol Advies keuze voortgezet onderwijs Obs Valkenhorst Bremstraat 14 9404 GD Assen 0592-331393 directie@devalkenhorst.nl www.devallkenhorst.nl Protocol Advies schoolkeuze Voortgezet Onderwijs Aanmelding

Nadere informatie

Artikel 3. Voordat de directeur besluit tot weigering van toelating stelt hij/zij de ouders in de gelegenheid hun zienswijze naar voren te brengen.

Artikel 3. Voordat de directeur besluit tot weigering van toelating stelt hij/zij de ouders in de gelegenheid hun zienswijze naar voren te brengen. Regeling toelating, schorsing en verwijdering leerlingen van MosaLira stichting voor leren, onderwijs en opvoeding. Vastgesteld door AD d.d. 9 juni 2010 Algemeen Artikel 1. Deze regeling verstaat onder:

Nadere informatie

Regelingen voor voortgang en overgang tijdens de leerloopbaan. Inleiding

Regelingen voor voortgang en overgang tijdens de leerloopbaan. Inleiding Regelingen voor voortgang en overgang tijdens de leerloopbaan Inleiding Iedere leerling doorloopt de schoolperiode op zijn of haar eigen manier. Het proces van keuzes maken in leerniveau en uiteindelijk

Nadere informatie

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht.

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht. De zorg voor onze leerlingen Zorgbreedte Op de Koningin Emmaschool streven we ernaar om alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Naast de normale zorg die de leerkrachten aan de kinderen besteden,

Nadere informatie

in het geding tussen: de heer A, wonende te B, bezwaarde het College van Bestuur van het C, gevestigd te D, verweerder 1. VERLOOP VAN DE PROCEDURE

in het geding tussen: de heer A, wonende te B, bezwaarde het College van Bestuur van het C, gevestigd te D, verweerder 1. VERLOOP VAN DE PROCEDURE 106806 - Het bezwaar tegen de afwijzing van een tlv voor het sbo is gegrond omdat het besluit onbevoegd is genomen en is gebaseerd op deskundigenverklaringen die het besluit niet dragen. ADVIES in het

Nadere informatie

voortgezet onderwijs zwolle / voortgezet speciaal onderwijs

voortgezet onderwijs zwolle / voortgezet speciaal onderwijs Aanmeldingsformulier / Onderwijskundig Rapport (OKR) 2015-2016 voortgezet onderwijs zwolle / voortgezet speciaal onderwijs [ IN TE VULLEN DOOR NIEUWE SCHOOL ] Ontvangstdatum aanmeldingsformulier Besluit

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

Aanmelding leerjaar 1. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo 2015/2016

Aanmelding leerjaar 1. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo 2015/2016 Aanmelding leerjaar 1 L CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo 2015/2016 A Aanmeldingsformulier leerjaar 1 schooljaar 2015-2016 Deel A in te vullen door ouder(s)/verzorger(s)

Nadere informatie

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: D De E O Overstap V E R S T A P Overgang van PO naar VO Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven.

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier / Onderwijskundig Rapport (OKR) voortgezet onderwijs zwolle / voortgezet speciaal onderwijs

Aanmeldingsformulier / Onderwijskundig Rapport (OKR) voortgezet onderwijs zwolle / voortgezet speciaal onderwijs Aanmeldingsformulier / Onderwijskundig Rapport (OKR) 2016-2017 voortgezet onderwijs zwolle / voortgezet speciaal onderwijs [ IN TE VULLEN DOOR DE NIEUWE SCHOOL ] Ontvangstdatum aanmeldingsformulier Besluit

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel 2014-2016

Ondersteuningsprofiel 2014-2016 Ondersteuningsprofiel 2014-2016 Algemeen Inleiding CSG Kluiverboom is een kleine school voor de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg van het vmbo. Het is een school met circa 200 leerlingen bij de aanvang

Nadere informatie

TOELICHTING AANMELDING EN ZORGPLICHT REGULIERE PO-SCHOOL SWV PASSENDWIJS

TOELICHTING AANMELDING EN ZORGPLICHT REGULIERE PO-SCHOOL SWV PASSENDWIJS TOELICHTING AANMELDING EN ZORGPLICHT REGULIERE PO-SCHOOL SWV PASSENDWIJS Aanmelding reguliere school en voorwaarden De termijn om een passende plek voor een leerling te vinden, gaat in vanaf het moment

Nadere informatie

Toelating tot het voortgezet onderwijs

Toelating tot het voortgezet onderwijs Toelating tot het voortgezet onderwijs Inhoud Inleiding 1 Het Toetsbesluit po en toelating tot het vo 1.1 Schooladvies is leidend 1.2 Score eindtoets tweede gegeven 1.3 Geen extra toetsen, tenzij 1.4 Schooladvies

Nadere informatie

Aannamebeleid passend onderwijs St. Jozefschool Lichtenvoorde

Aannamebeleid passend onderwijs St. Jozefschool Lichtenvoorde Aannamebeleid passend onderwijs St. Jozefschool Lichtenvoorde Algemeen Vanaf 1 augustus 2014 melden ouders hun kind aan bij de school van hun keuze en heeft de school de taak om het kind een passende onderwijsplek

Nadere informatie

GEDRAGSCODE BIJ TOELATING, SCHORSING EN VERWIJDERING

GEDRAGSCODE BIJ TOELATING, SCHORSING EN VERWIJDERING GEDRAGSCODE BIJ TOELATING, SCHORSING EN VERWIJDERING Bijlagen: 1. Katern toelating en verwijdering 2. Protocol Schorsing en verwijdering 3. Criteria toelating 4. Onacceptabel gedrag 5. Weigering gebaseerd

Nadere informatie

Adviseer het Van Lodenstein College als ouders van harte achter de identiteit van deze school staan.

Adviseer het Van Lodenstein College als ouders van harte achter de identiteit van deze school staan. Advies voortgezet onderwijs Wegwijzer bij het opstellen van het advies van de groepsleerkracht bij de overgang van leerlingen van de basisschool naar voortgezet onderwijs Doel van de wegwijzer Ouders en

Nadere informatie

Nieuwe afspraken over de overstap. 1. Basisschooladvies is leidend.! LVS-gegevens groep 6, 7 en 8 Werkhouding en gedrag Aanvullende gegevens

Nieuwe afspraken over de overstap. 1. Basisschooladvies is leidend.! LVS-gegevens groep 6, 7 en 8 Werkhouding en gedrag Aanvullende gegevens Na de basisschool Nieuwe afspraken over de overstap Naar welke opleiding kan mijn kind? Het basisschooladvies Het 2e toetsgegeven Welke opleidingen zijn er? Wat verwachten we van de ouders bij deze schoolkeuze?

Nadere informatie

Regeling rugzakleerlingen in het Passend Onderwijs

Regeling rugzakleerlingen in het Passend Onderwijs Onderwijsondersteuningsroute: Instroom van leerlingen met rugzak (concept versie 5 september 2013; ontwikkeld door de Werkgroep Passend Onderwijs Toewijzing Onderwijsondersteuning van Koers VO). - De onderwijsondersteuningsroute

Nadere informatie

Capellenborg. Aanmelding. leerling met een didactische achterstand. (voorheen LWOO)

Capellenborg. Aanmelding. leerling met een didactische achterstand. (voorheen LWOO) Capellenborg Aanmelding leerling met een didactische achterstand (voorheen LWOO) 2016-2017 Inhoud Bladzijde Voorwoord 2 Inleiding Zorgarrangement De situatie op de Capellenborg De procedure van aanmelding

Nadere informatie

Lwoo en pro Integratie in passend onderwijs LWOO EN PRO. Integratie in passend onderwijs

Lwoo en pro Integratie in passend onderwijs LWOO EN PRO. Integratie in passend onderwijs LWOO EN PRO Integratie in passend onderwijs 1 Deze brochure is bedoeld voor scholen en samenwerkingsverbanden. We lichten hierin toe wat er de komende periode voor u verandert op het gebied van lwoo en

Nadere informatie

Reglement voor de commissie toelaatbaarheidsverklaringen speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs clusters 3 en 4

Reglement voor de commissie toelaatbaarheidsverklaringen speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs clusters 3 en 4 Reglement voor de commissie toelaatbaarheidsverklaringen speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs clusters 3 en 4 Het bestuur van het samenwerkingsverband Primair Onderwijs Duin en Bollenstreek (28-12)

Nadere informatie

Routekaart bij schoolwisseling

Routekaart bij schoolwisseling Routekaart bij schoolwisseling Onderstaande routes gelden voor basisscholen en vo-scholen binnen de samenwerkingsverbanden po en vo Zuid-Kennemerland. Als de ouders 1 bij de aanmelding op een vo-school

Nadere informatie

Ondersteuningstoewijzing gaat over de wijze waarop leerlingen die extra ondersteuning behoeven die ondersteuning kunnen ontvangen.

Ondersteuningstoewijzing gaat over de wijze waarop leerlingen die extra ondersteuning behoeven die ondersteuning kunnen ontvangen. 4.3. Ondersteuningstoewijzing: de route Ondersteuningstoewijzing gaat over de wijze waarop leerlingen die extra ondersteuning behoeven die ondersteuning kunnen ontvangen. 4.3.1. Route bij verwijzing, gemeenschappelijk

Nadere informatie

LWOO Open dag LOcatie csg BeiLen 5 februari 2015 Open dag LOcatie SaLLand 7 februari 2015

LWOO Open dag LOcatie csg BeiLen 5 februari 2015 Open dag LOcatie SaLLand 7 februari 2015 LWOO Open dag Locatie CSG Beilen 5 februari 2015 open dag locatie Salland 7 februari 2015 Inhoud 4 Leerwegondersteunend onderwijs 4 Een eigen plek 5 Zorgadviesteam 5 Aanmelding en toelating 6 Centrale

Nadere informatie

Eindtoets Basisonderwijs (Citotoets)

Eindtoets Basisonderwijs (Citotoets) Eindtoets Basisonderwijs (Citotoets) Marleen van der Lubbe Manager Leerling- en onderwijsvolgsysteem (LOVS) Cito, Arnhem Inhoud LOVS Ontstaan EB Functie EB Doelgroep EB Inhoud EB Rapportage EB Gebruik

Nadere informatie

Informatiebrochure overgang van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs

Informatiebrochure overgang van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs Informatiebrochure overgang van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs Inleiding definitief Schoolverlaters 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding 1. Inleiding blz. 3 2. Toelichting povo-procedure blz. 4

Nadere informatie

Over de Brug. Aanmelding voor schooljaar 2015-2016

Over de Brug. Aanmelding voor schooljaar 2015-2016 Aanmelding voor schooljaar 2015-2016 2 Inleiding Beste ouders/verzorgers, Komend jaar gaat uw kind naar het voortgezet onderwijs. Deze brochure van het Almende College is bedoeld om u te helpen de meest

Nadere informatie

Procedure overstap primair voortgezet onderwijs voor de scholen van de Purmerendse ScholenGroep. schooljaar 2016-2017

Procedure overstap primair voortgezet onderwijs voor de scholen van de Purmerendse ScholenGroep. schooljaar 2016-2017 Procedure overstap primair voortgezet onderwijs voor de scholen van de Purmerendse ScholenGroep schooljaar 2016-2017 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. De opleidingen en scholen van de Purmerendse ScholenGroep...

Nadere informatie

Samenvatting Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuidoost Utrecht

Samenvatting Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuidoost Utrecht Samenvatting Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuidoost Utrecht 2014-2018 Samenvatting Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband VO Zuidoost Utrecht, pag. 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding

Nadere informatie

Naar welke opleiding kan mijn kind?

Naar welke opleiding kan mijn kind? Na de basisschool Naar welke opleiding kan mijn kind? Het basisschooladvies Het 2e toetsgegeven De nieuwe school Het onderwijssysteem Wat verwachten we van de ouders bij deze schoolkeuze? Belangrijke data

Nadere informatie

ADVIES. het College van Bestuur van D, het bevoegd gezag van E, gevestigd te M, verweerder

ADVIES. het College van Bestuur van D, het bevoegd gezag van E, gevestigd te M, verweerder 106841 in het geding tussen: ADVIES A en B, wonende te C, verzoekers gemachtigde: de heer mr. drs. R.F. Bakker en het College van Bestuur van D, het bevoegd gezag van E, gevestigd te M, verweerder 1. VERLOOP

Nadere informatie

Bekostiging van residentiële leerlingen

Bekostiging van residentiële leerlingen Bekostiging van residentiële leerlingen Een aantal leerlingen verblijft in een residentiële instelling. Dit betreft enerzijds gesloten instellingen: Justitiële Jeugdinrichting (JJI) en Gesloten Jeugdzorg

Nadere informatie

Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht

Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht In werking vanaf 1 augustus 2014 Samen aan de slag voor de beste onderwijsplek voor uw kind! Aannamebeleid EWS, J.D. Pagina 1 Inleiding Vanaf 1 augustus 2014

Nadere informatie

Achtergronden van de wet ( knelpunten huidig systeem) en doelen van deze wet:

Achtergronden van de wet ( knelpunten huidig systeem) en doelen van deze wet: BIJLAGE 1 Hoofdpunten wet Passend Onderwijs Leeswijzer: Dit document geeft in het kort de inhoud en de consequenties van de nieuwe wet op het passend onderwijs weer. De wetgever is zeer ambitieus en optimistisch

Nadere informatie

in het geding tussen: de heer A en mevrouw B, wonende te C, de heer D, wonende te E, mevrouw F, wonende te G, verzoekers

in het geding tussen: de heer A en mevrouw B, wonende te C, de heer D, wonende te E, mevrouw F, wonende te G, verzoekers 106581/106582/106586 - Voor de bijstelling van het ontwikkelingsperspectief moet voldoende op overeenstemming gericht overleg met de ouders plaatsvinden; VSO in het geding tussen: ADVIES de heer A en mevrouw

Nadere informatie

Protocol Ernstige RekenWiskunde- problemen en Dyscalculie Elde College (in het VO wordt meestal alleen gesproken over rekenen). Esumrt.

Protocol Ernstige RekenWiskunde- problemen en Dyscalculie Elde College (in het VO wordt meestal alleen gesproken over rekenen). Esumrt. Protocol Ernstige RekenWiskunde- problemen en Dyscalculie Elde College (in het VO wordt meestal alleen gesproken over rekenen). Esumrt.2014 Inleiding Rekenen moet, ook in het VO, een aparte plek krijgen.

Nadere informatie

Datum: 22 februari 2015 Onderwerp: Debat over de overgang van primair naar voortgezet onderwijs op 25 februari 2015

Datum: 22 februari 2015 Onderwerp: Debat over de overgang van primair naar voortgezet onderwijs op 25 februari 2015 Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Datum: 22 februari 2015 Onderwerp: Debat over de overgang van primair naar voortgezet onderwijs op 25 februari 2015 Geachte leden

Nadere informatie

Starterscursus po. BOVO procedure deel 2 Op weg

Starterscursus po. BOVO procedure deel 2 Op weg Starterscursus po BOVO procedure deel 2 Op weg 14 oktober 2015 Inhoud BOVO tijdpad jan-jul Onderwijstypen vo Aanmeldprocedure vo Toelating vo Heroverweging n.a.v. eindtoets Tijdpad 2015-2016 Speciale doelgroepen

Nadere informatie

Schoolkeuze groep 8. Dossier, factoren die meegewogen worden bij het advies, process, tweede advies en stroomschema schooljaar 2014-2015

Schoolkeuze groep 8. Dossier, factoren die meegewogen worden bij het advies, process, tweede advies en stroomschema schooljaar 2014-2015 Schoolkeuze groep 8 Dossier, factoren die meegewogen worden bij het, process, tweede en stroomschema schooljaar 2014-2015 Dossier Hieronder het overzicht van de gegevens die relevant zijn voor de onderbouwing

Nadere informatie

Goed op weg naar het vo. De overstap van basisschoolverlaters in de BOVO regio Haaglanden

Goed op weg naar het vo. De overstap van basisschoolverlaters in de BOVO regio Haaglanden Goed op weg naar het vo De overstap van basisschoolverlaters in de BOVO regio Haaglanden BASISSCHOOL Voortgezet Onderwijs Inhoud Belangrijke informatie Het basisschooladvies Belangrijke wijzigingen in

Nadere informatie

Heeft u een zoon of dochter in groep 8? Dan is deze brochure voor u.

Heeft u een zoon of dochter in groep 8? Dan is deze brochure voor u. Heeft u een zoon of dochter in groep 8? Dan is deze brochure voor u. Uw kind gaat naar het Voortgezet Onderwijs en daar komt veel bij kijken. Per schooljaar 2013-2014 wordt er in de Regio Utrecht West

Nadere informatie

Aanmeldingsprocedure PO/SO - VO schooljaar 2015 2016

Aanmeldingsprocedure PO/SO - VO schooljaar 2015 2016 Aanmeldingsprocedure PO/SO - VO schooljaar 2015 2016 Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs, regio VO 28-02 Bestemd voor scholen voor primair onderwijs

Nadere informatie

Programma VMBO? HAVO? VWO? Welkom Wat verwachten we in groep 8? Advies VO Afsluiting

Programma VMBO? HAVO? VWO? Welkom Wat verwachten we in groep 8? Advies VO Afsluiting Voorlichtingsavond Programma VMBO? HAVO? VWO? Welkom Wat verwachten we in groep 8? Advies VO Afsluiting Wat verwachten we in groep 8? Goede werkhouding in de klas Huiswerk moet gemaakt worden Brede interesse

Nadere informatie

Studiedag Inrichting Passend Onderwijs SWV PO 30-10 RKC Waalwijk 3 juni 2014

Studiedag Inrichting Passend Onderwijs SWV PO 30-10 RKC Waalwijk 3 juni 2014 Studiedag Inrichting Passend Onderwijs SWV PO 30-10 RKC Waalwijk 3 juni 2014 1. Opening 2. Startactiviteit: Kennismaking 3. Doelstellingen en opbrengst van de dag 4. Kracht door verbinding Toelichting

Nadere informatie

Protocol overgang Voorgezet Onderwijs

Protocol overgang Voorgezet Onderwijs Protocol overgang Voorgezet Onderwijs Versie september 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Schooladvies 3 Plaatsingswijzer Midden Holland 4 Profielen 4.1 Vwo 4.2 Havo 4.3 Vmbo-theoretische leerweg 4.4 Vmbo-kadergerichte

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Datum: 17 januari 2016 Onderwerp: Plenair debat over meewegen Cito-toets door middelbare scholen op 20 januari 2016 en Schriftelijk Overleg

Nadere informatie

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland. Informatie voor ouders en leerkrachten

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland. Informatie voor ouders en leerkrachten Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland Informatie voor ouders en leerkrachten Wat verandert? Nieuwe wet Passend Onderwijs op 1-8-2014 Het rugzakje verdwijnt Scholen (schoolbesturen) krijgen

Nadere informatie

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, maar als u nog vragen of opmerkingen heeft laat het ons dan vooral even weten.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, maar als u nog vragen of opmerkingen heeft laat het ons dan vooral even weten. www.lauwerseneemspo.nl OBS Klinkenborg Pastorieweg 6 9995 PN Kantens Tel. 0595-551788 Website: www.obsklinkenborg.nl e-mail: obsklinkenborg@lauwerseneems.nl Beste ouder, verzorger, Hartelijk dank voor

Nadere informatie

Kardinaal de Jongschool Aanmeldingsformulier

Kardinaal de Jongschool Aanmeldingsformulier Kardinaal de Jongschool Aanmeldingsformulier Inschrijfdatum (in te vullen door de school): 1. LEERLINGGEGEVENS Achternaam: BSN: _ Roepnaam: Voornamen: Geslacht: jongen / meisje geboortedatum: geboorteplaats:

Nadere informatie

Op weg naar het voortgezet onderwijs

Op weg naar het voortgezet onderwijs Het Openbaar Onderwijs Lingewaal presenteert Op weg naar het voortgezet onderwijs In samenwerking met : Gymnasium Camphusianum, Merewade College, Wellant College & Heerenlanden College Opening PROGRAMMA

Nadere informatie

Samenvatting Ondersteuningsplan 2014-2018

Samenvatting Ondersteuningsplan 2014-2018 Samenvatting Ondersteuningsplan 2014-2018 In het Ondersteuningsplan 2014-2018 staan de afspraken die de schoolbesturen hebben gemaakt binnen het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Breda e.o. om de

Nadere informatie

Handreiking en afspraken OVERGANG PO-VO

Handreiking en afspraken OVERGANG PO-VO Handreiking en afspraken OVERGANG PO-VO INHOUD Waarom deze handreiking en afspraken?... 3 Primair onderwijs... 3 Groep 7, eind... 3 Selecteren van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het VO...

Nadere informatie

Afgifte toelaatbaarheidsverklaring

Afgifte toelaatbaarheidsverklaring Afgifte toelaatbaarheidsverklaring 1 Versie 11-07-2014 Overzicht besluitvormingstraject Datum: Datum:.. 2 Inhoudsopgave Wet- en regelgeving... 4 Algemene criteria... 4 Aanvullende criteria toelaatbaarheid

Nadere informatie