Notitie toelating en plaatsing schooljaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notitie toelating en plaatsing schooljaar"

Transcriptie

1 Notitie toelating en plaatsing schooljaar

2

3 Inhoud Inleiding 1 Toelating en Plaatsing 3 Weigering tot plaatsing 7

4

5 Notitie toelating en plaatsing Inleiding Het Stellingwerf College is een openbare school voor voortgezet onderwijs. Formeel is de school algemeen toegankelijk. Dit lijkt in te houden dat in principe iedereen kan worden toegelaten tot onze school. Maar zo simpel is het niet. Wettelijk kader De leerplicht, kwalificatieplicht, vrije schoolkeuze en zorgplicht (passend onderwijs) bepalen het wettelijk kader voor toelating en plaatsing. Een leerplichtige leerling mag in beginsel niet van onderwijs verstoken zijn. Kinderen tussen de 5 en 16 jaar zijn leerplichtig en moeten onderwijs blijven volgen tot een startkwalificatie is gehaald. Een startkwalificatie is (minimaal) een havo- of vwo-diploma of een mbo-diploma op niveau 2 of hoger. Ook de algemene toegankelijkheid van het openbaar onderwijs is bij wet bepaald. Toelating is dus het uitgangspunt, weigering uitzondering. Als openbare school kunnen we een leerling in principe niet weigeren op grond van godsdienst of levensbeschouwelijke opvattingen, maar indien noodzakelijk wel op andere gronden. Met de invoering van Passend Onderwijs (2014) heeft de school de zorgplicht om zo passend mogelijk onderwijs te bieden aan leerlingen. Omdat niet kan worden verwacht dat de school aan alle complexe ondersteuningsbehoefte kan voldoen, participeert de school in een regionaal samenwerkingsverband Zuid Oost VO (afgekort SWV) voor mogelijke plaatsing op één van de andere scholen van het SWV. Daarnaast wordt met ingang van het huidige schooljaar gebruik gemaakt van de Plaatsingswijzer voor een zorgvuldig plaatsingsbeleid. Bij toelating en plaatsing gaat het vooral om zorgvuldige voorbereiding en uitvoering van beslissingen. Niet alleen omdat ouders en leerlingen recht hebben op een behandeling die inhoudelijk en procedureel transparant is. Maar ook omdat juiste uitvoering van procedures ertoe bijdragen dat een besluit zorgvuldig wordt genomen en, indien van toepassing, standhoudt bij bezwaar en tegenover een geschillencommissie. Kortom, er zijn, met in achtneming van wettelijke voorwaarden, duidelijke afspraken, regels en procedures nodig voor het toelating en plaatsingsbeleid. Ofschoon in dezen consistent beleid gewenst is, kunnen regels niet altijd op dezelfde wijze worden toegepast. Dat hangt af van iedere, individuele situatie. In hoofdstuk 1 van deze notitie worden de gronden van toelating en plaatsing tegen de achtergrond van Passend Onderwijs, de te volgen procedure die wordt gehanteerd volgens de Plaatsingswijzer toegelicht. In hoofdstuk 2 staat de procedure rond bezwaar bij weigering tot toelating. Na bespreking in MT en bestuur is de notitie voorgelegd aan de MR voor advies. De notitie zal vervolgens geplaatst worden op de website van de school. Namens directie en MT, Hennie Broers, december

6 2

7 1. Toelating en plaatsing In dit hoofdstuk komt aan de orde: - de toelating - de plaatsing - weigering tot plaatsing - besluitvormingsprocedure 1.1 Toelating Algemene voorwaarden Ieder kind dat vanaf groep 3 zes jaar basisonderwijs heeft gevolgd, kan in principe worden toegelaten op het Stellingwerf College. Toelating na het eerste leerjaar vindt plaats op basis van een overgangsrapport. Naast bovengenoemde algemene voorwaarden wordt toelating van iedere leerling op de criteria van zorgbehoefte en veiligheid getoetst. Daarbij worden de volgende, essentiële vragen meegenomen: - Kunnen we voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van de aangemelde leerling? - Wordt bij toelating de veiligheid in de school niet onaanvaardbaar verstoord? Zorgplicht In het kader van Passend Onderwijs heeft het bevoegd gezag een zorgplicht voor alle leerlingen die aangemeld worden bij de school. Aanmelding verloopt altijd schriftelijk via een aanmeldingsformulier. Daarbij wordt de wenselijke richtlijn vòòr 1 april gehanteerd. De wettelijke verplichting is dat ouders ten minste 10 weken voor het begin van het schooljaar hun kind aanmelden. Als de school een aanmeldingsformulier heeft ontvangen, is de school zorgplichtig om een zo passend mogelijk aanbod te doen. Dat betekent overigens niet dat alle leerlingen zondermeer geplaatst worden. Als uit onderzoek blijkt dat plaatsing een onevenredige belasting vormt, dan zal overgegaan worden een andere school te vinden waar plaatsing wel realistisch is en die de leerling perspectief biedt. Binnen het SWV zijn verschillende niveaus van ondersteuning ingericht. Binnen het reguliere onderwijs zijn dat de basisondersteuning, de extra ondersteuning (lwoo of praktijkonderwijs) en extra ondersteuning via het ondersteuningsarrangement. Als de ondersteuningsbehoefte verder reikt, wordt de leerling verwezen naar een bovenschool arrangement: tijdelijk op het OPDC (voorheen Rebound) of tijdelijk/definitief in een cluster 3 of 4 school. De toewijzingscommissie voert de toewijzing van het arrangement uit. Onderzoek naar ondersteuningsbehoefte De school zal eerst onderzoek verrichten op basis van de ondersteuningsbehoefte van de leerling welk passend onderwijsaanbod geboden kan worden. Daarbij wordt de wet Gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte in acht genomen. De volgende drie factoren spelen daarbij een rol: de (on)mogelijkheden van het kind op basis van het onderwijskundig rapport en ontwikkelingsperspectief; de (on)mogelijkheden van de school op basis van het schoolondersteuningsprofiel (SOP); de wensen van de ouders Als uit het onderzoek blijkt dat plaatsing een onevenredige belasting vormt en niet aan het ontwikkelingsperspectief van de leerling kan worden voldaan, wordt in goed overleg met de ouders overgegaan tot plaatsing op een school binnen het samenwerkingsverband. De tijdslimiet is wettelijk bepaald. Als de school na onderzoek geen plek kan bieden, dan is de school verplicht om binnen 6 weken een andere plek te vinden. De school mag deze termijn 1 keer met 4 weken verlengen. Bij verhuizing buiten de regio gelden dezelfde regels. Ouders melden in dat geval hun kind aan op de school van hun voorkeur, daarna volgt de procedure zoals hierboven beschreven. Om bij verhuizing tijdig een andere school te vinden, wordt ouders geadviseerd om vroegtijdig, minimaal 10 weken van te voren hun kind aan te melden bij de nieuwe school. 3

8 Ontwikkelingsperspectief Met de invoering van passend onderwijs zijn scholen verplicht om een ontwikkelingsperspectief (handelingsplan) op te stellen voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Alle vormen van basisondersteuning zoals begeleiding bij dyslexie of kortdurende remedial teaching vallen daar buiten. De basisondersteuning staat beschreven in het schoolondersteuningsprofiel. De verplichting tot het opstellen van een ontwikkelingsperspectief geldt zondermeer voor leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs, praktijkonderwijs, speciaal basisonderwijs, en voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte in het basis- en voortgezet onderwijs. Veelal wordt in januari voorafgaande aan de aanmelding een oriënterend gesprek met de ouders gehouden. In het ontwikkelingsperspectief staan in ieder geval beschreven: de te verwachten uitstroombestemming met onderbouwing; de belemmerende en bevorderende factoren die van invloed zijn op het onderwijsproces en afwijkingen in het onderwijsprogramma; de aan te bieden begeleiding en ondersteuning. Over het ontwikkelingsperspectief moet op overeenstemming gericht overleg gevoerd worden met de ouders van de betreffende leerling. Het perspectief wordt jaarlijks met de ouders geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. Er komt per 1 augustus 2014 een landelijke geschillencommissie die oordeelt bij meningsverschillen over toelating van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben en over het ontwikkelingsperspectief. In het overbruggingsjaar 2013/2014 kunnen ouders bezwaar maken bij de school, de commissie gelijke behandeling inschakelen of de gang naar de rechter maken. 1.2 Plaatsing Toepassing Plaatsingswijzer Na toelating wordt tot plaatsing in een bepaalde stroom/klas overgegaan. Het basis en voortgezet onderwijs in Friesland hebben samen besloten om bij de advisering in groep 8 en de plaatsing in de brugklas te werken volgens de Friese Plaatsingswijzer. Met de Plaatsingswijzer wordt een systematiek toegepast waarbij de meerjarige ontwikkeling van de leerling van groep 6 t/m medio groep 8 zoals zichtbaar wordt in het LVS (leerlingvolgsysteem) van de basisschool, centraal staat. Uitgangspunten: 1. Het LVS is leidend voor de advisering vanuit het basisonderwijs en de plaatsing in het voortgezet onderwijs. 2. De eindtoets op de basisschool krijgt de status van een second opinion en kan gebruikt worden als aanvullende onderbouwing bij advies en plaatsing. 3. De Plaatsingswijzer geeft duidelijkheid over de normen: - de plaatsingswijzer is richtinggevend; - aan de diverse niveaus en profielen worden vaardigheidsscores gekoppeld; - begrijpend lezen en rekenen/wiskunde zijn doorslaggevend. 4. Het basisonderwijs vermeldt in het onderwijskundig rapport welke toetsen gebruikt zijn. 5. Het LVS wordt gebruikt voor de signalering van leerlingen die in aanmerking komen voor een LWOO/PRO-onderzoek. 6. Een leerling met een individuele leerlijn krijgt vaak andere toetsen dan die van het groepsniveau, dit wordt aangegeven in het onderwijskundig rapport. 7. Bij de aanmelding levert de basisschool altijd de uitdraai van de matrix (Excel bestand) of het leerlingenrapport (Accessprogramma) aan. In dat geval hoeft de plaatsingswijzertabel in het onderwijskundig rapport van de het aanmeldingsformulier niet ingevuld te worden. 8. De basisschool is verantwoordelijk voor het advies, de VO-school is verantwoordelijk voor de plaatsing. 9. Er is gekozen voor het gebruik van zgn. M-toetsen in groep 8. De B-toetsen geven, vanwege het korte verblijf medio groep 8, geen representatief beeld van de ontwikkeling van de leerling in groep 8 in relatie tot het ontwikkelingsbeeld vanaf groep 6. 4

9 Plaatsing De plaatsing van leerlingen komt tot stand via: - het advies van het basisonderwijs, volgens de meerjarige ontwikkeling vastgelegd in het LVS - aan de hand van de volgende profielen: Basisprofiel, is het vereiste niveau voor het betreffende onderwijsniveau. Plusprofiel, voor leerling met opstroom-mogelijkheden, die wat over lijken te hebben. Bespreekprofiel, voor leerlingen die niet geheel voldoen aan de eisen Disharmonisch profiel, voldoet niet aan de eisen van het betreffende onderwijsniveau vanwege een gediagnosticeerde leerstoornis of een diagnose op sociaal emotioneel gebied. Uitgaande van een adviesrol voor PO en een plaatsingsverantwoordelijkheid bij het VO. De Citotoets of andere toetsgegevens (Drempeltoets) worden gewogen als zijnde een second opinion. De eindtoets in groep 8 wordt nu nog afgenomen op vrijwillige basis. Vanaf 2014 zijn alle scholen verplicht om een centrale eindtoets af te nemen. Groep 8 leerlingen krijgen straks bij de overgang naar het voortgezet onderwijs verplicht twee adviezen vanuit de basisschool mee: een schooladvies (op basis van het LVS); een zogenoemd onafhankelijk tweede gegeven. In de meeste gevallen is dit het resultaat van de Cito Eindtoets. Plaatsing in niveaugroep Voor de plaatsing in de brugklas van het Stellingwerf College a.d.h. van de plaatsingswijzer wordt onderstaand schema gehanteerd: niveaugroepen: Onderwijsniveau Bestemd voor leerlingen met een: Vwo plus vwo plusniveau Aparte vwo+ intake, vwo plusprofiel A/H havo niveau Vwo basisprofiel, bespreekprofiel Havo plus- en basisprofiel H/M mavo niveau Havo bespreekprofiel Mavo plus-en basisprofiel M/K kader niveau Mavo bespreekprofiel Kader plus- en basisprofiel basis basis niveau Kader bespreekprofiel Basis plus- en basisprofiel Disharmonische profielen worden individueel bekeken. Plaatsing in overige klassen: Bij plaatsing in de overige leerjaren zijn naast het overgangsbewijs ook de (huidige) onderwijsresultaten belangrijk, indien de leerling gedurende het schooljaar instroomt. Standaard wordt er advies ingewonnen bij de school waarvan de leerling afkomstig is. Zodra een leerling daadwerkelijk wordt toegelaten, wordt de leerling ingeschreven. De inschrijving kan pas plaatsvinden als een bewijs van uitschrijving is toegestuurd. Gebeurt dit voor 1 oktober van het schooljaar dan telt de leerling mee voor de bekostiging. Soms kan met de leverende school een arrangement besproken worden als de inschrijving vlak na 1 oktober van het schooljaar plaatsvindt. Overeenkomst Op het moment dat een leerling wordt ingeschreven, sluiten de ouders als het ware een overeenkomst met de school. Dit betekent dat bij inschrijving ouders akkoord gaan met de spelregels van de school en met wat in de schoolgids vermeld staat. 5

10 1.3 Besluitvormingsprocedure De school is bij wet verplicht om binnen 6 weken over een verzoek (via aanmeldingsformulier) tot toelating te beslissen. Deze periode kan nog eenmaal verlengd worden met 4 weken. Het toelatingsbeleid moet op het moment van inschrijving bij de ouders bekend zijn (via de website). In het belang van de leerling en de continuering van het onderwijs wordt de periode tussen aanmelding en toelating zo kort mogelijk gehouden. Dit is in de praktijk goed haalbaar, maar wel afhankelijk van iedere individuele situatie. Hierbij wordt verwezen naar wat eerder wordt aangegeven bij onderzoek naar de ondersteuningsbehoefte van de leerling. Het toelatingsproces tot de brugklas vraagt extra aandacht. Na binnenkomst van de aanmeldingen, worden de toeleverende basisscholen bezocht voor overleg over advies, informatievoorziening en warme overdracht. Soms kan er aanleiding zijn voor een uitgebreidere intake. Voor toelating van leerlingen met leerachterstanden worden aanvullende eisen gesteld in de vorm van een LWOO-test, een ingevuld zorgformulier, ontwikkelingsplan en een onderwijskundig rapport. Daarbij is een intake met ouders standaard opgenomen. Aan toelating tot de vwo+-klas heeft de school aanvullende voorwaarden gesteld. Plaatsing wordt bepaald door: het niveau en plaatsingsadvies van de basisschool volgens de richtlijn en resultaten van de plaatsingswijzer: vwo plusprofiel; Een intelligentie- en competentietest. De orthopedagogen van de school verwerken en interpreteren de testresultaten. Aanvullend wordt gekeken naar de ingevulde AVL uit het onderwijskundig rapport en de Cito eindtoets (score van 545 of hoger). Met ouders en leerling wordt aanvullend een intakegesprek gehouden waarin de testresultaten worden besproken. Toelatingscommissies - Voor toelating en plaatsing tot de brugklas beslist de toelatingscommissie, bestaande uit twee afdelingsleiders en de brugklascoördinator. - Toelating en plaatsing in de vwo+ klas wordt bepaald door een commissie bestaande uit de afdelingsleider vwo, de vwo+ coördinator en de brugklascoördinator - Voor toelating en plaatsing van instromers in leerjaar 2 of hoger wordt de toelatingscommissie gevormd door de betrokken afdelingsleider en de schooldecaan. De orthopedagogen hebben bij toelating een adviserende rol. 6

11 2. Weigering Het ondertekende aanmeldingsformulier met aanvullend onderwijskundig rapport wordt als een verzoek tot toelating beschouwd. Er is sprake van weigering wanneer namens het bevoegd gezag een verzoek van ouders voor toelating van hun kind wordt afgewezen. Als een leerling geweigerd wordt, moet aangegeven worden waar de grens wordt getrokken en waarom. Helder moet zijn welke criteria gelden voor toelating en dientengevolge voor weigering. De school kan op basis van de volgende redenen tot weigering overgaan, als: 1) de benodigde ondersteuning niet geboden kan worden; 2) de veiligheid op school onaanvaardbaar in het geding komt. 1. Ondersteuningsbehoefte Het is, met uitzondering van het ontwikkelingsperspectief praktijk of speciaal voortgezet onderwijs, niet mogelijk om één lijn aan te geven voor weigering op basis van de begeleidings- en ondersteuningsbehoefte van de leerling. Als het gaat om het niet kunnen bieden van de vereiste ondersteuning, kunnen verschillende factoren van invloed zijn afhankelijk van de individuele behoefte van de leerling enerzijds en hetgeen de school kan bieden volgens het schoolondersteuningsprofiel anderzijds. Deze factoren zijn: - nadelige effecten op het onderwijs aan reeds aanwezige leerlingen; - verregaande aanpassingen in de organisatie, faciliteiten en/of gebouwelijke situatie - ontbreken van vereiste deskundigheid en/of beschikbaarheid van personeel; Deze factoren kunnen ieder voor zich in bepaalde mate bijdragen aan een verantwoorde beslissing om tot weigering over te gaan. Daarbij is de geleverde inspanning en zorgplicht van de school van belang. Er moet voldoende onderzoek zijn verricht naar de mogelijkheden om te kunnen voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling. Deze verplichting hangt sterk af van de individuele omstandigheden. Zoals eerder gezegd zal dat per individuele situatie beoordeeld worden. In ieder geval moet worden nagegaan of: - de ouders/verzorgers van tevoren voldoende geïnformeerd zijn; - extern medisch of psychiatrisch onderzoek is gedaan, bijvoorbeeld door de GGD; - advies van de leverende school is gevraagd. - deskundig advies is gevraagd. 2. Veiligheid Als de school de toelating van een leerling weigert op basis van ernstige verstoring van de veiligheid dan moet dat goed gemotiveerd worden. Onze geldende gedragsregels over orde en gedrag en vastgelegd in het schoolstatuut, vormen het toetsingskader. Daarnaast wordt bekeken of wij de vereiste opvang kunnen bieden en/of aan organisatorische en personele aanpassingen kunnen voldoen. Onze school moet de veiligheid voor alle leerlingen en het personeel kunnen waarborgen. Als aan deze basisvoorwaarde op grond van informatie niet kan worden voldaan, wordt een besluit tot weigering genomen en aan de leerling en de ouders kenbaar gemaakt. Consistentie van het beleid In alle gevallen geldt dat het besluit teruggevoerd kan worden op consistent beleid: toetsing op toelatingsbeleid en de geldende criteria. Er moet voor gewaakt worden dat weigering niet bestempeld kan worden als willekeurig. Procedure 1. Weigering van plaatsing wordt, na zorgvuldige toetsing van criteria en onderbouwd met testgegevens, onderwijskundig rapport en/of aanvullend advies, door de toelatingscommissie voorgelegd aan de directeur voor een besluit. 2. Als een besluit tot niet kunnen plaatsen is genomen dan wordt het besluit schriftelijk en met opgaaf van redenen aan de ouders en als de leerling 18 jaar of ouder is aan de leerling bekend gemaakt. 7

12 3. Tegen de beslissing tot weigeren van plaatsing kan binnen zes weken door de ouders en indien de leerling 18 jaar of ouders is door de leerling zelf bezwaar worden gemaakt bij de commissie van bezwaar. Binnen vier weken na ontvangst van het bezwaarschrift wordt, na toepassing van hoor en wederhoor, beslist door het bevoegd gezag. Het bestuur is betrokken bij de behandeling van het bezwaarschrift. Vanuit de wettelijke zorgplicht van de school zal nadien verder gehandeld worden. Geschillen tussen ouders en school Door OCW zijn onderwijsconsulenten aangesteld die kunnen bemiddelen tussen ouders en school. Dit zijn onafhankelijke deskundigen waar ouders en scholen kosteloos een beroep op kunnen doen als een conflict is ontstaan over plaatsing, verwijdering of het ontwikkelingsperspectief. Als bemiddeling geen uitkomst biedt, kunnen ouders vervolgens de landelijke geschillencommissie inschakelen. In verband met de invoering van Passend Onderwijs zal in de loop van het schooljaar 2013/2014 een landelijke geschillencommissie ingesteld worden die oordeelt bij meningsverschillen over toelating (of verwijdering) van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben en over het bijbehorend ontwikkelingsperspectief. Deze commissie doet binnen 10 weken uitspraak aan het bevoegd gezag. Wat blijft is dat ouders bij een conflict over toelating en verwijdering ook bezwaar maken bij de school, de Commissie Gelijke Behandeling inschakelen of beroep aantekenen bij de rechter. Zodra de geschillencommissie is ingesteld, zal de werkwijze als aanvulling worden opgenomen in deze notitie NB Het nieuwe regionale samenwerkingsverband ZO VO waar het Stellingwerf College deel van uit maakt, zal in de loop van het schooljaar de toelating en plaatsingsbeleid nader onder de loep nemen voor regionale afstemming. Dit kan mogelijk tot wijzigingen leiden in deze notitie. De notitie toelating en plaatsing SWC heeft derhalve een voorlopig karakter. 8

Notitie toelating en plaatsing schooljaar

Notitie toelating en plaatsing schooljaar Notitie toelating en plaatsing schooljaar maart 2016 Inhoud Inleiding 1 1. Toelating en Plaatsing 3 1.1. Toelating 3 1.2. Zorgplicht 3 1.3. Aanmelding 4 1.4. Onderzoek naar ondersteuningsbehoefte 4 1.5.

Nadere informatie

Beleid. Aanmelding, toelating, weigering en plaatsing leerlingen. schoolbreed

Beleid. Aanmelding, toelating, weigering en plaatsing leerlingen. schoolbreed De Nieuwe Veste 1. Inleiding Leerplicht en kwalificatieplicht In de Leerplichtwet wordt bepaald dat kinderen vanaf 5 jaar naar school moeten, totdat zij een diploma (startkwalificatie) hebben of 18 jaar

Nadere informatie

TOELATINGSBELEID 1. Aanmelding 2. Besluitvorming toelating weigering

TOELATINGSBELEID 1. Aanmelding 2. Besluitvorming toelating weigering TOELATINGSBELEID 1. Aanmelding In onderstaande aanmeldingsprocedure zijn alle wettelijke bepalingen omtrent de aanmelding opgenomen. De aanmeldingsprocedure is als volgt: - Ouders dienen hun kind minimaal

Nadere informatie

Aanmelding en toelating bij het Dockinga College Aanmelding eerste leerjaar:

Aanmelding en toelating bij het Dockinga College Aanmelding eerste leerjaar: Aanmelding en toelating bij het Dockinga College Aanmelding eerste leerjaar: Uitgangspunt Het Dockinga College vindt het belangrijk om, in samenwerking met de ouder(s)/ verzorger(s) en de school van herkomst,

Nadere informatie

Beleid. De Nieuwe Veste

Beleid. De Nieuwe Veste De Nieuwe Veste 1. Inleiding Nederland kent een leerplicht. In de Leerplichtwet wordt bepaald dat kinderen met ingang van de maand volgend op die waarin ze 5 jaar zijn geworden leerplichtig zijn. De leerplicht

Nadere informatie

Beleid. Aanmelding, toelating, weigering en plaatsing leerlingen

Beleid. Aanmelding, toelating, weigering en plaatsing leerlingen 1. Inleiding Nederland kent een leerplicht. In de Leerplichtwet wordt bepaald dat kinderen met ingang van de maand volgend op die waarin ze 5 jaar zijn geworden leerplichtig zijn. De leerplicht eindigt

Nadere informatie

De Plaatsingswijzer. Leeuwarden, 16 september 2010.

De Plaatsingswijzer. Leeuwarden, 16 september 2010. Leeuwarden, 16 september 2010. De Plaatsingswijzer Inleiding Het Primair en Voortgezet Onderwijs in Leeuwarden e.o. hebben samen een systematiek ontwikkeld om de advisering door de basisschool naar het

Nadere informatie

December 2015. Betreft: de overgang van primair naar voortgezet onderwijs. Geachte ouders/verzorgers,

December 2015. Betreft: de overgang van primair naar voortgezet onderwijs. Geachte ouders/verzorgers, December 2015 Betreft: de overgang van primair naar voortgezet onderwijs Geachte ouders/verzorgers, Met onderstaande algemene brief willen we u laten weten wat er in het verwijzingstraject van de basisschool

Nadere informatie

CBS De Wegwijzer Protocol Schoolkeuze Voortgezet Onderwijs groep 8

CBS De Wegwijzer Protocol Schoolkeuze Voortgezet Onderwijs groep 8 CBS De Wegwijzer Protocol Schoolkeuze Voortgezet Onderwijs groep 8 Datum eerste versie n.v.t. Datum laatste versie 17-11-2014 Documenteigenaar Team CBS De Wegwijzer Datum volgende toetsing Schooljaar 2015-2016

Nadere informatie

Plaatsingswijzer. Versie 2 051114 mjp 1

Plaatsingswijzer. Versie 2 051114 mjp 1 Plaatsingswijzer De plaatsingswijzer is een instrument dat een school voor voortgezet onderwijs in de regio hanteert om te komen tot een plaatsingsbesluit. Dit instrument wordt in 2015 voor het eerst experimenteel

Nadere informatie

Toelatingsprocedure 2015-2016 PO en VO Velsen

Toelatingsprocedure 2015-2016 PO en VO Velsen Toelatingsprocedure 2015-2016 PO en VO Velsen Vastgesteld op 12 november 2014 Inhoud 1. Toelatingsprocedure PO - VO Velsen 1.1 Verantwoording 1.2 De leerlingen waar de afspraken voor gelden 1.3 Overeenstemming

Nadere informatie

Toelatingsprocedure 2016 2017 PO en VO Velsen

Toelatingsprocedure 2016 2017 PO en VO Velsen Toelatingsprocedure 2016 2017 PO en VO Velsen Inhoud 1. Toelatingsprocedure PO - VO Velsen 1.1 Verantwoording 1.2 De leerlingen waar de afspraken voor gelden 1.3 Overeenstemming binnen de regio 2. Van

Nadere informatie

Werkwijze Adviescommissie Toelaatbaarheid SWV VO De Langstraat

Werkwijze Adviescommissie Toelaatbaarheid SWV VO De Langstraat Werkwijze Adviescommissie Toelaatbaarheid SWV VO De Langstraat Vooraf Binnen het SWV VO De Langstraat hebben de scholen voor voortgezet onderwijs uitgebreide afspraken gemaakt over de inzet van ondersteuning

Nadere informatie

Aanmelding en plaatsing brugklasleerlingen schooljaar 2015/2016

Aanmelding en plaatsing brugklasleerlingen schooljaar 2015/2016 Aanmelding en plaatsing brugklasleerlingen schooljaar 2015/2016 1 INHOUD Pagina 3 Pagina 4 Pagina 5 Pagina 6 Pagina 7 Pagina 8 Pagina 9 Pagina 10 Pagina 11 Pagina 12 Pagina 13 Pagina 14 Pagina 15 Pagina

Nadere informatie

Gelet de Wet op het Primair Onderwijs; Wet op de Expertisecentra en Wet Passend Onderwijs;

Gelet de Wet op het Primair Onderwijs; Wet op de Expertisecentra en Wet Passend Onderwijs; Toelatingsbeleid Voorgenomen besluit college van bestuur: 6 september 2018 Advies managementberaad: 20 november 2018 Advies GMR: 19 november 2018 Definitief besluit college van bestuur: 6 december 2018

Nadere informatie

Reglement Toelating en Plaatsing Stedelijk Dalton College Alkmaar

Reglement Toelating en Plaatsing Stedelijk Dalton College Alkmaar Reglement Toelating en Plaatsing Stedelijk Dalton College Alkmaar 1 Onze school Het Stedelijk Dalton College Alkmaar is een openbare brede scholengemeenschap die de volgende schoolsoorten aanbiedt: - vwo

Nadere informatie

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2014-2015

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2014-2015 Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2014-2015 Fokor Vereniging samenwerkende schoolbesturen voor primair en voorgezet onderwijs. (Gemeente Rotterdam)

Nadere informatie

Protocol Schoolkeuze Voortgezet Onderwijs

Protocol Schoolkeuze Voortgezet Onderwijs Protocol Schoolkeuze Voortgezet Onderwijs PCBO Het Mozaïek Middelwijk 2 9202 GV Drachten 0512 544530 info.hetmozaiek@pcbosmallingerland.nl www.pcbo-hetmozaiek.nl Documenteigenaar Team PCBO Het Mozaïek

Nadere informatie

CBS De Akker Protocol Schoolkeuze Voortgezet Onderwijs groep 8

CBS De Akker Protocol Schoolkeuze Voortgezet Onderwijs groep 8 CBS De Akker Protocol Schoolkeuze Voortgezet Onderwijs groep 8 Datum eerste versie 03-12-2011 Datum laatste versie 04-06-2015 Documenteigenaar Team CBS De Akker Datum volgende toetsing Schooljaar 2015-2016

Nadere informatie

Het Stedelijk Dalton College Alkmaar is een openbare brede scholengemeenschap die de volgende schoolsoorten aanbiedt:

Het Stedelijk Dalton College Alkmaar is een openbare brede scholengemeenschap die de volgende schoolsoorten aanbiedt: Toelatingsbeleid Stedelijk Dalton College Alkmaar 1 Onze school Het Stedelijk Dalton College Alkmaar is een openbare brede scholengemeenschap die de volgende schoolsoorten aanbiedt: - vwo - havo - vmbo

Nadere informatie

Bijlage 5 Toelating en aanmelding

Bijlage 5 Toelating en aanmelding Bijlage 5 Toelating en aanmelding Versie: 20-11-2014 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Aanmelding van leerlingen... 3 Toelating van leerlingen... 3 Uitzonderingen... 4 Schorsen en verwijderen... 5 2 Inleiding

Nadere informatie

Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van

Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van 1. leerrendementen ter vervanging van de LWOO regeling 2. de TLV PrO ter vervanging van de huidige beschikking PrO Aanmelding bij het VO

Nadere informatie

Aanmelden en Zorgplicht versie

Aanmelden en Zorgplicht versie Aanmelden en Zorgplicht versie 12-1-2017 Inleiding Na de invoering van passend onderwijs op 1 augustus 2014 heeft het bevoegd gezag van de scholen zorgplicht. Dat betekent dat het bevoegd gezag van de

Nadere informatie

Bijlage 2a: Procedure bij Toelating (Zorgplicht voor leerling die nog niet staat ingeschreven op een reguliere basisschool)

Bijlage 2a: Procedure bij Toelating (Zorgplicht voor leerling die nog niet staat ingeschreven op een reguliere basisschool) Bijlage 2a: Procedure bij Toelating (Zorgplicht voor leerling die nog niet staat ingeschreven op een reguliere basisschool) U kunt een aanmelding voor uw kind doen naar aanleiding van een individueel bezoek

Nadere informatie

Aanmelding en toelating Fioretti College Hillegom m.i.v. schooljaar

Aanmelding en toelating Fioretti College Hillegom m.i.v. schooljaar Aanmelding en toelating Fioretti College Hillegom m.i.v. schooljaar 2019-2020 Inhoud 1. Aanmelding en toelatingsprocedure Fioretti College Hillegom... 3 2. Aanmelding- en toelatingsprocedure eerste leerjaar...

Nadere informatie

10 Aanmelding en zorgplicht basisschool

10 Aanmelding en zorgplicht basisschool 10 Aanmelding en zorgplicht basisschool Deze bijlage is een toelichting bij het schema in het Ondersteuningsplan op pagina 17. De cijfers in het schema corresponderen met de uitleg in deze bijlage. 20

Nadere informatie

Toelichting ontwikkelingsperspectief

Toelichting ontwikkelingsperspectief Toelichting ontwikkelingsperspectief Dit document is bedoeld als achtergrond informatie voor de scholen, maar kan ook (in delen, zo gewenst) gebruikt worden als informatie aan ouders, externe partners

Nadere informatie

OVERDRACHTSFORMULIER EN ADVIESKAART OVERSTAP PO-VO

OVERDRACHTSFORMULIER EN ADVIESKAART OVERSTAP PO-VO AANSLUITING PO-VO AFSLUITING EN START/ FEEDBACK OVERDRACHTSFORMULIER EN ADVIESKAART OVERSTAP PO-VO TOELICHTING De scholen van de Vereniging PCPO Barendrecht en Ridderkerk gebruiken voor het plaatsingsadvies

Nadere informatie

Adviezen voor toelating leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte

Adviezen voor toelating leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte Adviezen voor toelating leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte Passend Onderwijs is van start gegaan in augustus 2014. Sindsdien heeft de Geschillencommissie Passend Onderwijs (GPO) nogal wat klachten

Nadere informatie

Voorlichtingsavond groep 8. De Reuzelaar

Voorlichtingsavond groep 8. De Reuzelaar Voorlichtingsavond groep 8 De Reuzelaar Plaatsingswijzer voortgezet onderwijs Het schooladvies Dit wordt opgesteld door de leerkrachten gr. 8 en eventueel besproken met de interne begeleider en de directeur.

Nadere informatie

ADVIES. in het geding tussen: mevrouw A, wonende te B, verzoekster, gemachtigde: de heer mr. H.J. Stuyt

ADVIES. in het geding tussen: mevrouw A, wonende te B, verzoekster, gemachtigde: de heer mr. H.J. Stuyt 107793 - Een school moet in overleg met ouders treden om een andere passende school te vinden, ook als de school verwacht dat ouders hier niet voor openstaan. in het geding tussen: ADVIES mevrouw A, wonende

Nadere informatie

Protocol. Toelating Schorsing en Verwijdering. Stichting Speciaal Onderwijs Fryslân

Protocol. Toelating Schorsing en Verwijdering. Stichting Speciaal Onderwijs Fryslân Protocol Toelating Schorsing en Verwijdering Stichting Speciaal Onderwijs Fryslân 1 Januari 2015 INHOUD: 1. Inleiding 1.1. Uitgangspunten 3 1.2. Bepalende principes 3 1.3. Toepasselijke wetsbepalingen

Nadere informatie

Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van

Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van 1. leerrendementen ter vervanging van de LWOO regeling 2. de TLV PrO ter vervanging van de huidige beschikking PrO Aanmelding bij het VO

Nadere informatie

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2015-2016

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2015-2016 Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2015-2016 Fokor Vereniging samenwerkende schoolbesturen voor primair en voorgezet onderwijs. (Gemeente Rotterdam)

Nadere informatie

De aanmelding en plaatsing V.O. Hoogeveen september 2014

De aanmelding en plaatsing V.O. Hoogeveen september 2014 De aanmelding en plaatsing V.O. Hoogeveen september 2014 Uitgangspunten voor aanmelding en plaatsing Het is in het belang van leerlingen dat zij in de opleiding geplaatst worden die bij hen past. Leerlingen

Nadere informatie

Wordt er nog gewerkt met de groene kaart (inschrijfkaart van de gemeente) voor leerlingen die in de gemeente Rotterdam wonen?

Wordt er nog gewerkt met de groene kaart (inschrijfkaart van de gemeente) voor leerlingen die in de gemeente Rotterdam wonen? Q&A Plaatsingswijzer Versie 16.02.15 ALGEMEEN Excel-bestand Plaatsingswijzer in omloop Momenteel wordt reclame gemaakt voor een Excel-programma Plaatsingswijzer. Verwezen wordt naar de Rotterdamse Plaatsingswijzer

Nadere informatie

Toelaten, schorsen en verwijderen

Toelaten, schorsen en verwijderen Toelaten, schorsen en verwijderen Scholengroep Perspectief Inhoud. 1. Algemene uiteenzetting. 1.1 Leerplicht en vrije schoolkeuze als bepalende principes. 1.2 Toegankelijkheid. 1.3 Schoolkwestie. 1.4 Toepasselijke

Nadere informatie

Toelatingsreglement Voorgenomen besluit College van Bestuur: 2 april 2015 Advies Directieberaad: Instemming GMR:

Toelatingsreglement Voorgenomen besluit College van Bestuur: 2 april 2015 Advies Directieberaad: Instemming GMR: Toelatingsreglement Voorgenomen besluit College van Bestuur: 2 april 2015 Advies Directieberaad: Instemming GMR: Definitief besluit College van Bestuur: 1 TOELATINGSREGLEMENT Het College van Bestuur van

Nadere informatie

Toelatingsprocedure eerste leerjaar

Toelatingsprocedure eerste leerjaar Toelatingsprocedure eerste leerjaar voorlopige vaststelling directeur/bestuurder MR: Personeelsgeleding instemming /advisering/informatie Oudergeleding instemming /advisering /informatie Leerling geleding

Nadere informatie

Notitie optimaliseren overgang PO-VO voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften

Notitie optimaliseren overgang PO-VO voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften Notitie optimaliseren overgang PO-VO voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften In diverse (strategische) sessies van het samenwerkingsverband PO LHA en Samenwerkingsverband VO De Langstraat over

Nadere informatie

Wettelijke borging De wettelijke borging van de zorgplicht zit in twee artikelen van de wet op het primair onderwijs; artikel 40, lid 3 en 4:

Wettelijke borging De wettelijke borging van de zorgplicht zit in twee artikelen van de wet op het primair onderwijs; artikel 40, lid 3 en 4: Zorgplicht Met de invoering van Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 is tevens het begrip zorgplicht geïntroduceerd. Opvallend daarbij is overigens dat in de tekst van de wet het woord zorgplicht niet

Nadere informatie

Verplichte heroverweging basisschooladvies bij hogere eindtoetsscore

Verplichte heroverweging basisschooladvies bij hogere eindtoetsscore De overgang van de basisschool naar de middelbare school is een belangrijk moment in de schoolloopbaan van leerlingen. Daarom is er terecht veel aandacht voor: bij ons als school, bij ouders en leerlingen.

Nadere informatie

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Opbouw presentatie Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Waarom passend onderwijs? Minder thuiszitters. Meer

Nadere informatie

Capellenborg. Plaatsingsbeleid in het eerste leerjaar

Capellenborg. Plaatsingsbeleid in het eerste leerjaar Capellenborg Plaatsingsbeleid in het eerste leerjaar Inhoudsopgave Aanleiding 2 Bronnen 2 Wetgeving 2 Rol Sallandse Onderwijskamer 2 Uitgangspunten plaatsingsregeling 3 Plaatsingsregeling 3 Uitvoeringsregeling

Nadere informatie

BELEIDSINFORMATIE over beschikkingen en arrangementen in verband met de invoering van Passend Onderwijs per 1 augustus 2014

BELEIDSINFORMATIE over beschikkingen en arrangementen in verband met de invoering van Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 BELEIDSINFORMATIE over beschikkingen en arrangementen in verband met de invoering van Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 Inleiding Met de invoering van nieuwe wettelijke bepalingen mbt passend onderwijs

Nadere informatie

Aannamebeleid De Kinderhof

Aannamebeleid De Kinderhof Aannamebeleid De Kinderhof 2016-2019 In het aannamebeleid zijn de procedures en criteria vastgelegd betreffende de inschrijving van leerlingen op De Kinderhof. Hierin zijn de verplichtingen meegenomen

Nadere informatie

Doorverwijzen naar het voortgezet onderwijs

Doorverwijzen naar het voortgezet onderwijs Doorverwijzen naar het voortgezet onderwijs Ouderversie 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. De plaatsingswijzer... 4 2. Uitstroomprofielen in groep 6... 5 3. Voorlopig advies in groep 7... 6 4. Advisering

Nadere informatie

Geschillen en Passend Onderwijs

Geschillen en Passend Onderwijs Geschillen en Passend Onderwijs Rechten en plichten Congres passend onderwijs 20 april 2015 Hilde Mertens directeur/bestuurder Rechtsbescherming Passend Onderwijs Landelijke Commissie voor Geschillen WMS

Nadere informatie

Toelatingsbeleid Terra VO

Toelatingsbeleid Terra VO Toelatingsbeleid Terra VO Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Inhoud en doel van dit document... 3 1.3 Communicatie met aspirant leerlingen... 3 2. Overgang PO - VO... 4 2.1 Passend onderwijs...

Nadere informatie

Inschrijvingsbeleid Poort, school voor havo en mavo en

Inschrijvingsbeleid Poort, school voor havo en mavo en Inschrijvingsbeleid Poort, school voor havo en mavo 2018-2019 en 2019-2020 Inschrijvingsbeleid In dit document is het inschrijvingsbeleid voor Poort, school voor havo en mavo beschreven. Er wordt beschreven

Nadere informatie

PROTOCOL TOELATING, SCHORSING EN VERWIJDERING in het primair onderwijs bijlage 8 bij OP

PROTOCOL TOELATING, SCHORSING EN VERWIJDERING in het primair onderwijs bijlage 8 bij OP PROTOCOL TOELATING, SCHORSING EN VERWIJDERING in het primair onderwijs bijlage 8 bij OP Bedoeld als voorbeeld notitie voor de aangesloten schoolbesturen in het SWV 22-02 PO. Deze notitie bevat tenminste

Nadere informatie

AANMELDING EN ZORGPLICHT S(B)O-SCHOOL

AANMELDING EN ZORGPLICHT S(B)O-SCHOOL AANMELDING EN ZORGPLICHT S(B)O-SCHOOL (Leerling staat nog niet ingeschreven bij een school) Aanmelding S(B)O school en voorwaarden Het gaat om een leerling die extra ondersteuning nodig heeft. Ouders moeten

Nadere informatie

Aanmeldings- Toelatings- en Plaatsingsbeleid basisscholen KSU

Aanmeldings- Toelatings- en Plaatsingsbeleid basisscholen KSU Aanmeldings- Toelatings- en Plaatsingsbeleid basisscholen KSU 1. Wettelijk kader Met de aanmelding van een kind geven ouders aan gebruik te willen maken van het onderwijsaanbod van de betreffende KSU school,

Nadere informatie

Toelaten en verwijderen van leerlingen. PPO de Link

Toelaten en verwijderen van leerlingen. PPO de Link Toelaten en verwijderen van leerlingen PPO de Link Vastgesteld door : mevrouw F.M. van Veen, algemeen directeur Datum : eerste vaststelling op 24 september 2013; bijgesteld en opnieuw vastgesteld op 27

Nadere informatie

De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2016

De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2016 De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2016 Informatie voor ouders/verzorgers met kinderen op het primair onderwijs of speciaal (basis-)onderwijs Als uw zoon/dochter komend schooljaar naar

Nadere informatie

School moet de ouder erop wijzen dat voor het vinden van een andere passende school haar medewerking nodig is. ADVIES

School moet de ouder erop wijzen dat voor het vinden van een andere passende school haar medewerking nodig is. ADVIES 107287 - School moet de ouder erop wijzen dat voor het vinden van een andere passende school haar medewerking nodig is. ADVIES in het geding tussen: mevrouw A, wonende te K, verzoekster en Stichting B,

Nadere informatie

Beleid. De Nieuwe Veste

Beleid. De Nieuwe Veste De Nieuwe Veste 1. Inleiding Nederland kent een leerplicht. In de Leerplichtwet wordt bepaald dat kinderen met ingang van de maand volgend op die waarin ze 5 jaar zijn geworden leerplichtig zijn. De leerplicht

Nadere informatie

Overstapprocedure PO-VO Duin- en Bollenstreek

Overstapprocedure PO-VO Duin- en Bollenstreek Overstapprocedure PO-VO Duin- en Bollenstreek Versie september 2018 Inleiding In dit document wordt de overstapprocedure van primair naar voortgezet onderwijs beschreven in de regio Duin- en Bollenstreek.

Nadere informatie

Toelatings- en plaatsingsbeleid leerlingen SPO Utrecht

Toelatings- en plaatsingsbeleid leerlingen SPO Utrecht Toelatings- en plaatsingsbeleid leerlingen SPO Utrecht 1. Wettelijk kader De SPO Utrecht staat voor openbaar onderwijs. Dat betekent dat in principe iedere leerling die basisonderwijs kan volgen welkom

Nadere informatie

Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)

Geschillencommissie passend onderwijs (GPO) Geschillencommissie passend onderwijs (GPO) Informatie voor scholen/schoolbesturen/schoolleiders Over (niet) toelaten, verwijderen en het ontwikkelingsperspectief van leerlingen Meer informatie op www.onderwijsgeschillen.nl

Nadere informatie

Overgang van Primair naar Voortgezet Onderwijs Almere

Overgang van Primair naar Voortgezet Onderwijs Almere Overgang van Primair naar Voortgezet Onderwijs Almere Voorlopig advies groep 6 en 7 Aan het einde van het schooljaar groep 6 en 7 geeft de PO school na overleg met ouders een voorlopig schooladvies 1.

Nadere informatie

Hoofdstuk 32: Toelatingsprocedure leerjaar één

Hoofdstuk 32: Toelatingsprocedure leerjaar één Hoofdstuk 32: Toelatingsprocedure leerjaar één 1. Algemeen a. De toelating van kandidaat-leerlingen geschiedt op basis van het gestelde in: de artikelen 2 tot en met 6, 9 en 15 van het Inrichtingsbesluit

Nadere informatie

Overgangsprocedure PO-VO 2019

Overgangsprocedure PO-VO 2019 Overgangsprocedure PO-VO 2019 Samenwerkingsverband PassendWijs en Samenwerkingsverband V(S)O 25.06 coördineren samen de overgang van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs binnen de gemeentes Arnhem,

Nadere informatie

ZORGPLICHT: WANNEER WEL EN WANNEER NIET?

ZORGPLICHT: WANNEER WEL EN WANNEER NIET? ZORGPLICHT: WANNEER WEL EN WANNEER NIET? Verantwoordelijkheid van scholen Sinds de invoering van passend onderwijs hebben schoolbesturen een zorgplicht. Dat betekent dat ze de verantwoordelijkheid hebben

Nadere informatie

ADVIES. de Stichting B, gevestigd te L, het bevoegd gezag van C, een scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs, verweerder

ADVIES. de Stichting B, gevestigd te L, het bevoegd gezag van C, een scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs, verweerder 107697 - De reguliere VO-school kan het onderzoek naar de toelating van een leerling uit praktijkonderwijs beperken tot de adviezen van het samenwerkingsverband en de Praktijkschool, maar moet hierover

Nadere informatie

ADVIES. Stichting B, gevestigd te Houten, het bevoegd gezag van C, verweerder gemachtigde: de heer mr. S.G. van der Galiën

ADVIES. Stichting B, gevestigd te Houten, het bevoegd gezag van C, verweerder gemachtigde: de heer mr. S.G. van der Galiën 107261 in het geding tussen: ADVIES mevrouw A, wonende te Amsterdam, verzoekster, en Stichting B, gevestigd te Houten, het bevoegd gezag van C, verweerder gemachtigde: de heer mr. S.G. van der Galiën 1.

Nadere informatie

Notitie zorgplicht voor de scholen

Notitie zorgplicht voor de scholen Notitie zorgplicht voor de scholen pagina 1 van 7 Zorgplicht voor de scholen In het kader van de Wet passend onderwijs hebben de scholen zorgplicht. Dit geldt voor leerlingen die extra ondersteuning behoeven.

Nadere informatie

ONDERWIJSKUNDIG RAPPORT (in te vullen door de school) VERTROUWELIJK. 1 Leerling- en schoolgegevens. 2 Advies van de school.

ONDERWIJSKUNDIG RAPPORT (in te vullen door de school) VERTROUWELIJK. 1 Leerling- en schoolgegevens. 2 Advies van de school. ONDERWIJSKUNDIG RAPPORT (in te vullen door de school) 1 Leerling- en schoolgegevens VERTROUWELIJK Naam leerling Naam verwijzende school School voor basisonderwijs speciaal onderwijs voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Bijlage E.10 bij OP Protocol toelating schorsing en verwijdering in het primair onderwijs

Bijlage E.10 bij OP Protocol toelating schorsing en verwijdering in het primair onderwijs Bijlage E.10 bij OP Protocol toelating schorsing en verwijdering in het primair onderwijs 1 Inhoud September 2015 1. Algemene uiteenzetting. 1.1. Leerplicht en vrije schoolkeuze als bepalende principes.

Nadere informatie

SAMENWERKINGSVERBAND AMSTELLAND EN DE MEERLANDEN

SAMENWERKINGSVERBAND AMSTELLAND EN DE MEERLANDEN Toelichting bij stroomschema zorgplicht aanmelding 1. Voorwaarden aanmelding bij reguliere school De aanmeldingsprocedure van de school is leidend. Natuurlijk kunnen ouders voor de inschrijving het schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

CTC Procedure voor aanmelding en toelating voor het schooljaar 2014-2015

CTC Procedure voor aanmelding en toelating voor het schooljaar 2014-2015 CTC Procedure voor aanmelding en toelating voor het schooljaar 2014-2015 1. Er kan slechts bij één school worden ingeschreven. Aanmelding geschiedt rechtstreeks bij de scholen voor voortgezet onderwijs.

Nadere informatie

Procedure aanmelding, toelating en inschrijving Bornego College

Procedure aanmelding, toelating en inschrijving Bornego College Heer Procedure aanmelding, toelating en inschrijving Bornego College Positief advies MR 06-02-2017, vastgesteld door bestuur op 07-02-2017 Marrit van der Werf Inhoud 1. Inleiding op de procedure aanmelding,

Nadere informatie

Stappenplan passend onderwijs po-vo

Stappenplan passend onderwijs po-vo Stappenplan passend onderwijs po-vo schooljaar 2014 2015 In de BOVO procedure 2014 2015 gaat ten opzichte van voorgaande jaren veel veranderen, met name als gevolg van de wet- en regelgeving m.b.t. passend

Nadere informatie

Toelatingsprocedure Bornego College. Marrit van der Werf

Toelatingsprocedure Bornego College. Marrit van der Werf Toelatingsprocedure Bornego College Marrit van der Werf Inhoud 1. Inleiding op de Toelatingsprocedure... 2 2. Begrenzing en afstemming... 3 2.1 Het schooladvies is leidend... 3 2.2 Kwalitatief hoogwaardige

Nadere informatie

PROCEDURE KLACHTEN EN GESCHILLEN

PROCEDURE KLACHTEN EN GESCHILLEN PROCEDURE KLACHTEN EN GESCHILLEN INLEIDING Als een leerling extra ondersteuning nodig heeft, wordt dat georganiseerd volgens de regels van het samenwerkingsverband (SWV). Meestal gaat dat in goed overleg,

Nadere informatie

Van advies naar aanmelding en toelating

Van advies naar aanmelding en toelating Van advies naar aanmelding en toelating Schooljaar 2019/2020 Inleiding Wanneer uw kind in groep 8 van de basisschool zit, gaat hij/zij volgend schooljaar naar een school voor voortgezet onderwijs. Dat

Nadere informatie

Overgangsprocedure PO-VO 2019

Overgangsprocedure PO-VO 2019 Overgangsprocedure PO-VO 2019 Samenwerkingsverband PassendWijs en Samenwerkingsverband V(S)O 25.06 coördineren samen de overgang van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs binnen de gemeentes Arnhem,

Nadere informatie

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO De Overstap Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven. Inrichting van

Nadere informatie

Bevorderings- en instroomrichtlijnen. Carmelcollege Gouda

Bevorderings- en instroomrichtlijnen. Carmelcollege Gouda Bevorderings- en instroomrichtlijnen Carmelcollege Gouda voor ouders, leerlingen en docenten Carmelcollege Gouda, versie 3, september 2018 een bundel voor ouders, leerlingen en docenten September 2018

Nadere informatie

TOEWIJZEN van bovenschoolse ondersteuning VANUIT ONDERWIJS- EN ONDERSTEUNINGSBEHOEFTEN

TOEWIJZEN van bovenschoolse ondersteuning VANUIT ONDERWIJS- EN ONDERSTEUNINGSBEHOEFTEN TVO-PROCEDURE TOEWIJZEN van bovenschoolse ondersteuning VANUIT ONDERWIJS- EN ONDERSTEUNINGSBEHOEFTEN Van overnemen naar versterken: een passend onderwijstraject voor elke leerling ingangsdatum 1 augustus

Nadere informatie

SKB de Veenplas. Protocol schorsen en verwijderen van leerlingen

SKB de Veenplas. Protocol schorsen en verwijderen van leerlingen Protocol schorsen en verwijderen van leerlingen SKB de Veenplas Protocol schorsen en verwijderen van leerlingen Besproken in MT: 6 september 2016 Advies door GMR: 21 september 2016 Vastgesteld door D/B:

Nadere informatie

Hoofdstuk 33 : toelatingsprocedure leerlingen die het voortgezet onderwijs reeds bezoeken

Hoofdstuk 33 : toelatingsprocedure leerlingen die het voortgezet onderwijs reeds bezoeken Hoofdstuk 33 : toelatingsprocedure leerlingen die het voortgezet onderwijs reeds bezoeken 1. Algemeen a. De toelating van kandidaat-leerlingen geschiedt op basis van het gestelde in: de artikelen 2, 9

Nadere informatie

Procedure schoolverlaten

Procedure schoolverlaten Procedure schoolverlaten Overgang van het PO naar VO: Het advies van de basisschool is tegelijk het plaatsingsniveau van de leerling. Regelgeving: Het bevoegd gezag (VO) baseert zijn beslissing over de

Nadere informatie

ADVIES. het College van Bestuur van C, gevestigd te B, het bevoegd gezag van D, verweerder

ADVIES. het College van Bestuur van C, gevestigd te B, het bevoegd gezag van D, verweerder 106975 ADVIES in het geding tussen: A, wonende te B, verzoekster, en het College van Bestuur van C, gevestigd te B, het bevoegd gezag van D, verweerder 1. VERLOOP VAN DE PROCEDURE Bij verzoekschrift van

Nadere informatie

Overstapmomenten. De overstap van primair naar voortgezet onderwijs (PO naar VO)

Overstapmomenten. De overstap van primair naar voortgezet onderwijs (PO naar VO) Overstapmomenten Onderstaand overzicht geeft de verschillende overstapmomenten weer binnen het onderwijs met daaraan gekoppeld de route die gevolgd moet worden om extra ondersteuning aan te vragen. We

Nadere informatie

Overstapprocedure PO-VO

Overstapprocedure PO-VO Overstapprocedure PO-VO Versie september 2017 Inleiding In dit document wordt de overstapprocedure van primair naar voortgezet onderwijs beschreven in de regio Duin- en Bollenstreek. Het beschrijft gedetailleerd

Nadere informatie

BWS. Aanmelding, Toelating en Plaatsing. Draaiboek 2018

BWS. Aanmelding, Toelating en Plaatsing. Draaiboek 2018 BWS Aanmelding, Toelating en Plaatsing Draaiboek 2018 1 Inhoudsopgave 1) Beschrijving ATP. pag.3 2) Reglement Bezwaarschrift. pag. 3 3) Stappenplan overgang PO- VO.. pag. 5 4) Aanmeldingsformulier BWS

Nadere informatie

SAMENVATTING ADVIES. het College van Bestuur van D, gevestigd te E, het bevoegd gezag, verder te noemen verweerder

SAMENVATTING ADVIES. het College van Bestuur van D, gevestigd te E, het bevoegd gezag, verder te noemen verweerder SAMENVATTING 106528 - Geschil toelating leerling tot de basisschool; PO Het schoolbestuur van een reguliere basisschool heeft op 10 juli 2014 aan de ouders meegedeeld dat hun zoon, een leerling met een

Nadere informatie

Procedure aanmelding, toelating en inschrijving Bornego College

Procedure aanmelding, toelating en inschrijving Bornego College Heer Procedure aanmelding, toelating en inschrijving Bornego College Positief advies MR 06-02-2017, vastgesteld door bestuur op 07-02-2017 Marrit van der Werf Inhoud 1. Inleiding op de procedure aanmelding,

Nadere informatie

Beleidsplan Aanname en plaatsing leerlingen

Beleidsplan Aanname en plaatsing leerlingen Beleidsplan Aanname en plaatsing leerlingen Basisschool De Bolster PCBO Amersfoort Inleiding Vanuit onze missie en visie is ons uitgangspunt, dat elk kind in principe recht heeft op een plek bij ons op

Nadere informatie

ADVIES. in het geding tussen: mevrouw A, wonende te Y, verzoekster, de Stichting B, gevestigd te Z, het bevoegd gezag van C te M, verweerder

ADVIES. in het geding tussen: mevrouw A, wonende te Y, verzoekster, de Stichting B, gevestigd te Z, het bevoegd gezag van C te M, verweerder 107235 in het geding tussen: ADVIES mevrouw A, wonende te Y, verzoekster, en de Stichting B, gevestigd te Z, het bevoegd gezag van C te M, verweerder 1. VERLOOP VAN DE PROCEDURE Op 29 april 2016 heeft

Nadere informatie

Toelating en verwijdering in het kader van de ondersteuningsbehoefte. Céline Adriaansen José van Snek

Toelating en verwijdering in het kader van de ondersteuningsbehoefte. Céline Adriaansen José van Snek Toelating en verwijdering in het kader van de ondersteuningsbehoefte Céline Adriaansen José van Snek Opzet bijeenkomst 1. Inleiding 2. Toelating (met name in het kader van de ondersteuningsbehoefte) 3.

Nadere informatie

Richtlijnen plaatsing voortgezet onderwijs

Richtlijnen plaatsing voortgezet onderwijs Richtlijnen plaatsing voortgezet onderwijs 28-10-2014 Plaatsingscommissie Carmel College Salland Richtlijnen plaatsing voortgezet onderwijs De plaatsingscommissie van het Carmel College Salland plaatst

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT) Meer informatie op

J A A R V E R S L A G Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT) Meer informatie op J A A R V E R S L A G 2 0 1 5 Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT) Meer informatie op www.onderwijsgeschillen.nl Inleiding Het samenwerkingsverband passend onderwijs (swv)

Nadere informatie

Passend onderwijs Bergen,Gennep en Mook Informatie voor alle ouders

Passend onderwijs Bergen,Gennep en Mook Informatie voor alle ouders Passend onderwijs Bergen,Gennep en Mook Informatie voor alle ouders Inhoudsopgave: Inleiding Hoofdstuk 1 Passend onderwijs in een notendop Hoofdstuk 2 Het ondersteuningsprofiel Hoofdstuk 3 Aanmelden Hoofdstuk

Nadere informatie

Toelatingsbeleid in het kader van de zorgverbreding.

Toelatingsbeleid in het kader van de zorgverbreding. Toelatingsbeleid in het kader van de zorgverbreding. 1. Inleiding Het bevoegd gezag van een basisschool beslist over de toelating van een leerling en heeft daarvoor de directeur van de school gemandateerd.

Nadere informatie

Commissie Toewijzing. Inleiding

Commissie Toewijzing. Inleiding Commissie Toewijzing Inleiding Met de invoering van Passend Onderwijs op 1 augustus 2014 krijgt het SWV Fultura de wettelijke taak om te bepalen of een leerling toelaatbaarheid is tot het voortgezet speciaal

Nadere informatie

Procedure Schooladvies Sint Jozefbasisschool

Procedure Schooladvies Sint Jozefbasisschool Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen beschikken over zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op de om tot een goed advies te

Nadere informatie

Bevorderings- en instroomrichtlijnen. Carmelcollege Gouda

Bevorderings- en instroomrichtlijnen. Carmelcollege Gouda Bevorderings- en instroomrichtlijnen Carmelcollege Gouda voor ouders, leerlingen en docenten Carmelcollege Gouda, versie 5.1 een bundel voor ouders, leerlingen en docenten September 2017 1 Inhoud 1 Bevorderingsrichtlijnen

Nadere informatie

ADVIES. Het oordeel van de Commissie is reeds bij brieven van 10 oktober 2018 aan partijen meegedeeld.

ADVIES. Het oordeel van de Commissie is reeds bij brieven van 10 oktober 2018 aan partijen meegedeeld. 108363 - Geschil over weigering toelating leerling met syndroom van Down. De school heeft onvoldoende onderzoek gedaan naar de ondersteuningsbehoefte van de leerling. in het geding tussen: ADVIES [Verzoekster],

Nadere informatie