Prospectus Obligatieplan Muziekpodium Azotod

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Prospectus Obligatieplan Muziekpodium Azotod"

Transcriptie

1 Stichting Cultureel en Vrijetijdscentrum Azotod Postbus 51, 3454 ZH De Meern Bezoekadres: Meerndijk 126, De Meern Tel.: Prospectus Obligatieplan Muziekpodium Azotod KvK: BTW nr: B01 - NL26 RABO

2 Inhoudsopgave Financiële injectie Azotod in verband met ambitieus plan... 3 Aanleiding... 4 Bestedingsdoel obligatielening... 5 ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status... 6 Samenvattend... 6 Bijlage 1 Deelnameformulier... 7 Bijlage 2 Voorwaarden Obligatielening Muziekpodium Azotod

3 Financiële injectie Azotod in verband met ambitieus plan De, hierna te noemen de Stichting of Azotod, schrijft een obligatielening uit ter financiering van een ambitieus middellang termijnplan, met de volgende kenmerken: Streef bedrag: Bedrag per obligatie: Rentevergoeding: Looptijd maximaal: Ingangsdatum inschrijving: Sluitingsdatum inschrijving: Stortingsdatum obligatie: Uitgifteprijs: Minimale aflossing: Eerste uitloting: % per jaar 10 jaar 1 april juni juni % van de nominale waarde 10% van het geplaatste bedrag per jaar 30 juni 2016 Meer uitgebreide informatie over de obligatielening treft u aan in bijlage 2 bij deze prospectus. 3

4 Aanleiding Aanleiding voor deze obligatielening is de ambitie van het bestuur om Azotod weer een belangrijke functie te laten vervullen in het uitgaans- en culturele leven van De Meern, Vleuten en Leidsche Rijn. Deze ambitie is mede ingegeven door de behoefte die in de gemeente bestaat aan een muziekpodium dat tegelijkertijd een culturele en sociale functie vervult. Azotod is een door vrijwilligers gerunde uitgaansgelegenheid op het gebied van welzijn en cultuur. De horizontaal geprogrammeerde activiteiten richten zich op 3 kernactiviteiten: Een muziekpodium voor bekende en nog onbekende bands en artiesten. Een uitgaansgelegenheid en ontmoetingsplaats voor jongeren. Een locatie waar vrijwilligers of derden culturele evenementen kunnen organiseren. Azotod als muziekpodium. Azotod is met een capaciteit voor 700 mensen na Tivoli het grootste muziekpodium van Utrecht. Di- rect, Herman Brood, De Dijk, Van Dik Hout: allemaal stonden ze er. Deze glorie van weleer komt terug: elke zaterdagavond treedt er een band, artiest of DJ op in Azotod. De programmering is breed: beginnende bandjes die nog niet eerder optraden vinden er hun plek, gevestigde namen ook. Azotod als uitgaansgelegenheid voor jongeren Elke vrijdagavond naar Azotod: jongeren uit Vleuten, De Meern en Leidsche Rijn voelen zich er weer thuis. Azotod biedt hen een aantrekkelijke uitgaansmogelijkheid in de buurt en is weer vaste prik op vrijdagavond, jongeren hoeven niet naar de stad te fietsen om uit te gaan. Azotod als locatie voor culturele evenementen Er vinden geregeld culturele evenementen plaats bij Azotod. Hiertoe wordt samengewerkt met diverse organisaties, variërend van gevestigde culturele organisaties tot gelegenheidsorganisaties. Om onze ambitie te laten slagen hebben wij geld nodig! 4

5 Bestedingsdoel obligatielening Wij zijn van plan de ontvangen gelden voor de volgende doelen te gebruiken: Onderhoud en verbetering pand Aankoop apparatuur Herfinanciering bestaande schulden Werkkapitaal evenementen Onderhoud en verbetering pand Het pand zoals het nu is, past niet meer bij de missie van Azotod. De entree, de belichting en de ontvangstruimte binnen moeten nodig worden gemoderniseerd. Het café is gedateerd en moet ook nodig worden aangepast. De vloer moet worden geëgaliseerd. Wij verwachten door deze aanpassingen meer (jongere) bezoekers te kunnen trekken. Door het egaliseren van de vloer kan het pand ook door de week bijvoorbeeld door dansgroepen worden gebruikt. Om de kosten van onderhoud en verbetering van het pand te beperken streven wij er naar zoveel mogelijk met hulp van vrijwilligers tot stand gaan brengen. Aankoop apparatuur Op dit moment ontbreekt het ons aan financiële middelen om apparatuur te kopen. Daardoor moet vaak duur worden gehuurd. Door apparatuur zelf aan te kopen verwachten we aanzienlijk op de kosten van evenementen te kunnen besparen. Herfinanciering bestaande schulden Azotod heeft een lening en rekening courant bij de Rabobank. De obligatielening zal worden gebruikt deze schulden (gedeeltelijk) af te lossen waardoor wij onze financieringslasten aanzienlijk om laag kunnen brengen. Werkkapitaal evenementen Voor evenementen worden artiesten, bands en DJ s ingehuurd. Ook moeten we uitgaven doen voor promotie en beveiliging. Veel van deze uitgaven moeten vooraf worden betaald. Daarvoor hebben we werkkapitaal nodig. Door dit kapitaal zijn we beter in staat om meer en grotere evenementen te organiseren We verwachten dan een betere dekking op onze exploitatie te kunnen krijgen. 5

6 ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status Azotod is het traject gestart om bij de belastingdienst een zogenaamde culturele ANBI status aan te vragen. Op dit moment is het nog niet bekend of deze status wordt toegekend. Deze status is van belang indien u de op de obligatie ontvangen rente of de obligatie aan Azotod schenkt. De ANBI status heeft dan het voordeel dat u als particulier of bedrijf (vennootschap) de gift, onder voorwaarden fiscaal kan aftrekken voor de belasting. De culturele ANBI status heeft zelfs het voordeel dat u als particulier de gift nog eens met 25 % mag verhogen en als besloten vennootschap mag u de gift zelfs met 50 % verhogen. Samenvattend Azotod zoekt uw hulp bij het verwezenlijken van haar groeidoelstellingen en het zeker stellen van onze vrijwilligersorganisatie. Bent u geïnteresseerd dan verzoeken wij u het deelnameformulier in te vullen en aan ons te retourneren. Dit formulier treft u aan in bijlage 1. Mocht u meer willen weten over Azotod kijk dan op u vindt daar deze documentatie, ons beleidsplan en de jaarrekening Wilt u met ons in gesprek over onze organisatie of onze plannen, dan vernemen wij dat graag. U kunt een mail sturen naar Wij nemen dan contact met u op. Met vriendelijke groet, Bestuur Azotod Wil Verhoeven Nicole van Veldhuizen Malinda van Dijk Semke de Haan Piet van ZIjtveld 6

7 Bijlage 1 Deelnameformulier Ja, ik wil graag deelnemen aan de obligatielening die wordt uitgegeven door Azotod. Naam: Adres: (straat) (postcode en plaats) E- mail adres: Bankrekening (IBAN): Ik heb kennis genomen van de informatie zoals die is opgenomen in het prospectus en bijlagen over de obligatielening. Ik verklaar dat ik goede nota heb genomen van de daarin opgenomen voorwaarden. Neemt deel als particulier/bedrijf (doorhalen wat niet van toepassing is) Schrijft in voor.(aantal) obligaties van 500 (totaal..) Ik wil de leensom betalen door overschrijving op het bankrekeningnummer: IBAN NL26RABO ten name van Stichting Azotod onder vermelding van obligatielening Azotod Plaats en datum: Handtekening: Wij verzoeken u het deelnameformulier te sturen aan Azotod, Postbus 51, 3454 ZH te de Meern of te scannen en per mail te verzenden aan 7

8 Bijlage 2 Voorwaarden Obligatielening Muziekpodium Azotod Algemeen Streef bedrag: Bedrag per obligatie: Rentevergoeding: Looptijd maximaal: Ingangsdatum inschrijving: Sluitingsdatum inschrijving: Stortingsdatum obligatie: Uitgifteprijs: Minimale aflossing: Eerste uitloting: Inschrijven op de obligatielening % per jaar 10 jaar 1 april juni juni % van de nominale waarde 10% van het geplaatste bedrag per jaar 30 juni 2016 Inschrijven op de obligatielening vindt plaats aan de hand van het deelnameformulier. Wij verzoeken de inschrijver er voor te zorgen dat het deelnameformulier volledig ingevuld vóór de sluitingsdatum van de inschrijving (31 mei 2015) in het bezit is van het bestuur van de Stichting. Couponuitgifte Er zullen maximaal 600 obligaties van 500 per stuk worden uitgegeven. Het bestuur behoudt zich het recht het aantal coupures te verminderen of de uitgifte in zijn geheel niet door te laten gaan. Overtekening Bij overtekening houdt het bestuur zich het recht voor de omvang van de obligatielening maximaal uit te breiden tot Toewijzing De inschrijver zal in de periode 15 juni tot en met 23 juni 2015 schriftelijk bericht krijgen of de inschrijving is toegewezen. Plicht tot volstorting Na de toewijzing heeft de inschrijver de plicht tot volstorting. Deze volstorting dient uiterlijk plaats te vinden op 30 juni Wijze van betaling 8

9 Volstorting vindt plaats door storting op: IBAN NL26RABO ten name van Stichting Azotod onder vermelding van obligatielening Azotod Vertrouwelijk De behandeling van de deelnameformulieren en de toewijzing zijn vertrouwelijk. Levering van de obligaties De levering van de obligaties geschiedt door inschrijving van de toegewezen aantallen obligaties in het door de Stichting te houden obligatieregister. Daarnaast krijgen inschrijvers een certificaat waarop hun inschrijving wordt vermeld met de daarbij van toepassing zijnde nummering van de hen toegewezen obligatie(s). Op de certificaten worden de gegevens vermeld van de houder en ze zijn ondertekend door de voorzitter, secretaris en penningmeester. Het certificaat kent geen bewijskracht toe over het eigendom van de obligaties. Doorslaggevend hiervoor is het door het bestuur aan te houden certificaatregister. Overdracht De obligaties of certificaten kunnen niet worden verkocht, overgedragen of anderszins worden vervreemd. De obligaties kunnen wel worden geschonken aan de Stichting. Overdracht middels schenking geschiedt door middel van een tussen de overdragende obligatiehouder en de Stichting op te maken overeenkomst, gevolgd door uitschrijving in het obligatieregister. Renteberekening en rentebetaling Er wordt rente berekend vanaf de datum van ontvangst op de bankrekening van de Stichting. De rente over de periode 1 juli tot en met 30 juni wordt jaarlijks uiterlijk op 31 juli uitbetaald op een door de obligatiehouder aangegeven bankrekening. Aflossing De vorderingen uit hoofde van de obligatielening zijn niet opeisbaar. Jaarlijks zal minimaal 10% van de obligatielening worden afgelost. De af te lossen obligaties worden bepaald door loting. De loting zal plaatsvinden op of rond 30 juni van elk jaar. De eerste uitloting zal plaatsvinden op of rond 30 juni De obligatiehouder zal bij uitloting schriftelijk in kennis worden gesteld door de Stichting. Op de na uitloting door de Stichting verzonden kennisgeving zal worden vermeldt dat uitbetaling pas zal plaatsvinden nadat de obligatiehouder zijn originele certificaat heeft ingeleverd bij de Stichting. Zolang het originele certificaat niet is ingeleverd zal de Stichting de aflossing niet hoeven uitbetalen. 9

10 De obligatiehouder is gerechtigd de obligatie kwijt te schelden. Als de Stichting op het moment van kwijtschelden de (culturele) ANBI status heeft dan is de kwijtschelding, evenals eventueel kwijtgescholden rente, aftrekbaar als een gift in de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. De uitgelote obligatienummers zullen eveneens worden vermeld op de website van de Stichting. Verzoek tot vroegtijdige aflossing in geval van overlijden of faillissement obligatiehouder Het bestuur van de Stichting is in geval van overlijden of op verzoek van de curator bij faillissement gerechtigd een reservering te doen van voor die gevallen dat inkoop van obligaties dringend vereist is. Kwijtschelding Obligaties die 6 maanden na uitloting nog niet zijn aangeboden en waarvan de houder niet meer te achterhalen is, worden geacht te zijn kwijtgescholden. Risico s De deelnemers aan de obligatielening van de Stichting lopen het risico dat de rentebetalingen en aflossingen in de toekomst niet kunnen worden gedaan. Dit zal afhangen van het slagen van de missie van het bestuur en het succes van de Stichting Azotod. Bij een onverhoopt faillissement van de Stichting Azotod de schulden, waaronder de obligatielening, zoveel mogelijk worden afgelost. De obligatielening is echter achtergesteld op belasting- en bankschulden. De Meern, 6 april

PROSPECTUS 2012 Immovest Emsland V B.V. obligatiefonds

PROSPECTUS 2012 Immovest Emsland V B.V. obligatiefonds PROSPECTUS 2012 Veilig beleggen in een van de sterkste economieën van Noord-Europa Couponrente: 4,75% per jaar Uitkering per maand Looptijd: 3 jaar Waardevaste zekerheden Een initiatief van Holding B.V.

Nadere informatie

investeringsmemorandum 2 e serie

investeringsmemorandum 2 e serie 1. Subheading 1.1 Rendement De zon is een duurzame energiebron met veel potentie. Elk uur levert de zon voldoende energie om in de jaarlijkse behoefte van alle mensen te voorzien. Door de stille maatschap

Nadere informatie

Voorwaarden. Beleggingsrekening fbto.nl

Voorwaarden. Beleggingsrekening fbto.nl Voorwaarden Beleggingsrekening Beleggingsrekening fbto.nl Voorwaarden FBTO Beleggingsrekening 1. Voorwaarden: goed om te lezen U bent: de rekeninghouder De Beleggingsrekening staat op uw naam. Wij zijn:

Nadere informatie

Informatie Memorandum Groen(t)e Energie / Zonnedak Metamorphosis

Informatie Memorandum Groen(t)e Energie / Zonnedak Metamorphosis Informatie Memorandum Groen(t)e Energie / Zonnedak Metamorphosis De in dit Informatie Memorandum omschreven obligaties zullen worden aangeboden zonder goedgekeurd prospectus als bedoeld in artikel 5:2

Nadere informatie

International Gold Mining B.V. M E M O R A N D U M

International Gold Mining B.V. M E M O R A N D U M International Gold Mining B.V. M E M O R A N D U M aanbieding van maximaal 2.475 obligaties met een nominale waarde van EUR 1.000 per obligatie en een jaarlijkse rente van 9 of 10 % april 2013 I N H O

Nadere informatie

Giften/leningen/ ledenaandelen voor bewonersbedrijven Juli 2012

Giften/leningen/ ledenaandelen voor bewonersbedrijven Juli 2012 Giften/leningen/ ledenaandelen voor bewonersbedrijven Juli 2012 Hoe haalt u het geld op om een buurthuis over te nemen of een wijkonderneming op te richten? Hoe zorgt u voor het geld om door te gaan met

Nadere informatie

Vermogensbehoefte en financiering

Vermogensbehoefte en financiering Hoofdstuk 1 Vermogensbehoefte en financiering 1.1 Inleiding Voordat iemand een onderneming start, zal hij eerst moeten vaststellen wat nodig is om het bedrijf te kunnen uitoefenen, dus wat er geïnvesteerd

Nadere informatie

SNS ParticipatieCertificaat

SNS ParticipatieCertificaat 13 mei 2002 Betreffende aanbieding door SNS bank N.V. (statutair gevestigd te Utrecht) van een achtergestelde obligatielening uitgegeven door SNS bank N.V. onder de naam SNS ParticipatieCertificaat Iedere

Nadere informatie

Aanvraagset REAAL Beleggingsrekening (verpand)

Aanvraagset REAAL Beleggingsrekening (verpand) Aanvraagset REAAL Beleggingsrekening (verpand) 26 250b 07-06 REAAL Bancaire Diensten is een handelsnaam van SNS Regio Bank N.V. gevestigd te Utrecht. KvK.nr. 16083427. REAAL Bancaire Diensten is bij de

Nadere informatie

Informatie memorandum. aanbieding en uitgifte van obligaties ter realisatie van Windpark Maanderbroek

Informatie memorandum. aanbieding en uitgifte van obligaties ter realisatie van Windpark Maanderbroek Informatie memorandum aanbieding en uitgifte van obligaties ter realisatie van Windpark Maanderbroek Stap over, stap vooruit. ) Energie voor het leven, die kan je in de buitenlucht proeven. De wind, de

Nadere informatie

36-7514-424 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease

36-7514-424 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease 36-7514-424 B/1006 Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS

Nadere informatie

36-7514-426 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Persoonlijke Lening

36-7514-426 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Persoonlijke Lening 36-7514-426 B/1006 Prospectus en overige productinformatie Persoonlijke Lening Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 5 Prospectus

Nadere informatie

Prospectus. Entrada 600. 1096 ET Amsterdam. Postbus 20585. 1001 NN Amsterdam. E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl

Prospectus. Entrada 600. 1096 ET Amsterdam. Postbus 20585. 1001 NN Amsterdam. E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl VOORSCHOTBANK PROFIJTLENEN KREDIETBANK Entrada 600 1096 ET Amsterdam Postbus 20585 1001 NN Amsterdam E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl Prospectus Bij een NVF adviseur is het vertrouwd geld lenen NVF Voorschotbank,

Nadere informatie

Groenbeleggen met de Rabobank

Groenbeleggen met de Rabobank Groenbeleggen met de Rabobank Zuinig zijn op het milieu. We weten allemaal hoe belangrijk dat is. Zeker tegenwoordig. Natuurlijk kunnen we zelf actief zorgen voor een betere leefomgeving. Alleen: vaak

Nadere informatie

BELEGGINGSMEMORANDUM voor de hypothecaire obligaties van ROODMICROTEC N.V. Datum 05 juni 2014

BELEGGINGSMEMORANDUM voor de hypothecaire obligaties van ROODMICROTEC N.V. Datum 05 juni 2014 BELEGGINGSMEMORANDUM voor de hypothecaire obligaties van ROODMICROTEC N.V. Datum 05 juni 2014 Om beter in te spelen op marktkansen en om makkelijker toegang te krijgen tot bepaalde marktsegmenten en daarmee

Nadere informatie

Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank

Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank 53623 (05-11) Artikel 1 Definities In de Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank gelden de volgende betekenissen van de gebruikte woorden als zij met een hoofdletter

Nadere informatie

Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank

Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank ASR Bank N.V. Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank Postbus 744 3000 AS Rotterdam Telefoon (010) 401 75 83 Fax (010) 240 15 95 Artikel 1. Definities In de Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank gelden

Nadere informatie

Finata. Leningen. Vaste looptijd, rente en maandtermijn. Persoonlijke Lening. Lease. Vast. Huurkoop. Seniorenlening. Combi Krediet

Finata. Leningen. Vaste looptijd, rente en maandtermijn. Persoonlijke Lening. Lease. Vast. Huurkoop. Seniorenlening. Combi Krediet Finata Vaste Leningen Vast Vaste looptijd, rente en maandtermijn Persoonlijke Lening Lease Huurkoop Seniorenlening Combi Krediet Geld voor een grote aankoop Strikt privé U bent van plan om een nieuwe

Nadere informatie

Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Doorlopend Krediet

Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Doorlopend Krediet VOORSCHOTBANK PROFIJTLENEN Entrada 600 1096 ET Amsterdam Postbus 20585 1001 NN Amsterdam E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Doorlopend Krediet Bij

Nadere informatie

36-7514-428 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Krediet

36-7514-428 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Krediet 36-7514-428 B/1006 Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Krediet Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 5 Prospectus

Nadere informatie

d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A

d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A Inhoudsopgave Algemeen 4 1. Wie is de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse

Nadere informatie

36-7514-430 B/0507. Prospectus en overige productinformatie PlusKrediet

36-7514-430 B/0507. Prospectus en overige productinformatie PlusKrediet 36-7514-430 B/0507 Prospectus en overige productinformatie PlusKrediet Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 4 Prospectus PlusKrediet 5 Belangrijkste kenmerken

Nadere informatie

Voorwaarden en overige belangrijke informatie Vermogensbeheer Rekening

Voorwaarden en overige belangrijke informatie Vermogensbeheer Rekening Bijlage 4 behorend bij Overeenkomst tot vermogensbeheer Voorwaarden en overige belangrijke informatie Vermogensbeheer Rekening 26 406 04-04 Voorwoord Deze Voorwaarden en overige belangrijke informatie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2. Waarom deze brochure 3. InterBank BetaalGarantie 9. Zakelijk Krediet 12

Inhoudsopgave. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2. Waarom deze brochure 3. InterBank BetaalGarantie 9. Zakelijk Krediet 12 Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2 Waarom deze brochure 3 Doorlopend Krediet 4 Persoonlijke Lening 7 Huurkoop 7 Particuliere Lease 8 Seniorenlening 8 InterBank BetaalGarantie

Nadere informatie

Prospectus Windpark Houten

Prospectus Windpark Houten Prospectus Windpark Houten Inhoudsopgave 1 Samenvatting 5 2 Risicofactoren 9 3 Windpark Houten 13 3.1 Kerninformatie 3.2 Locatie 3.3 Achtergrond Windpark 4 Beschrijving van de aanbieding 15 4.1 De aanbieding

Nadere informatie

INFORMATIEMEMORANDUM GLASVEZELOBLIGATIES

INFORMATIEMEMORANDUM GLASVEZELOBLIGATIES INFORMATIEMEMORANDUM GLASVEZELOBLIGATIES INFORMATIEMEMORANDUM GLASVEZELOBLIGATIES Coöperatie HSLnet u.a. Heeze-Leende Informatiememorandum versie 14 december 2012 Copyright 2012 Coöperatie HSLnet u.a.

Nadere informatie

PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN

PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN LEKKER RIJDEN, RIJDEN ZONDER ZORGEN UW AUTO GOED FINANCIEREN, DAT SCHEELT EEN HOOP ZORGEN. EN SPAREN VOOR UW NIEUWE AUTO HOEFT NIET.

Nadere informatie

Reglement Allianz Bankspaarhypotheekrekening

Reglement Allianz Bankspaarhypotheekrekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement Allianz Bankspaarhypotheekrekening Versie 1.1 Augustus 2014 Inhoudsopgave Waarvoor dit reglement? 4 Wat is het doel van de Allianz Bankspaarhypotheekrekening?

Nadere informatie

Belasting en schenken

Belasting en schenken 2011 Belasting en Krijgt u een schenking? Dan moet u misschien schenkbelasting betalen. Doet u een schenking? Dan kunt u die schenking mogelijk als gift van de belasting aftrekken. In deze brochure leest

Nadere informatie

Het Dexia Aanbod. Dexia Bank Nederland N.V., Postbus 808, 1000 AV Amsterdam, 0800-2355344, www.dexia-aanbod.nl. Toelichting

Het Dexia Aanbod. Dexia Bank Nederland N.V., Postbus 808, 1000 AV Amsterdam, 0800-2355344, www.dexia-aanbod.nl. Toelichting Dexia Bank Nederland N.V., Postbus 808, 1000 AV Amsterdam, 0800-2355344, www.dexia-aanbod.nl Toelichting Belangrijke mededelingen Deze toelichting bevat belangrijke informatie over het Dexia Aanbod. Dat

Nadere informatie