Agenda. Inleiding Project Management Proces Management Controle Kwaliteit Veranderingsmanagement Kennismanagement Facilitair en financieel management

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Agenda. Inleiding Project Management Proces Management Controle Kwaliteit Veranderingsmanagement Kennismanagement Facilitair en financieel management"

Transcriptie

1 Agenda Inleiding Project Management Proces Management Controle Kwaliteit Veranderingsmanagement Kennismanagement Facilitair en financieel management

2 Afspraken Zeer uitgebreid domein J Focus op interesses Interactief

3 Project Management

4 Project Management Principes Project Management is de discipline van het plannen, organiseren, motiveren en controleren van mensen en middelen om specifieke doelstellingen te bereiken. Een project is een tijdelijke inspanning met een goed gedefinieerd begin en eind, en dient om een specifiek en uniek doel te bereiken Continue afweging van de 3 constraints : budget, scope en tijd

5 Project Management - principes

6 Project Management - principes

7 Project Management - principes

8 Project Management - principes Veel verschillende methodologieën Geen beste, aanpassen aan uw organisatie, team, project Vergelijk bouw raket met installatie servers

9 Praktisch Pragmatische aanpak Project initiatie document Project rapport Project governance (Stuurgroep)

10 Praktisch - Project initiatie document Zie voorbeeld op de sharepoint site Essentiele onderdelen Projectdefinitie Doelstellingen Scope/Omvang Randvoorwaarden, beperkingen en assumpties Afhankelijkheden van andere projecten

11 Praktisch - Project initiatie document Essentiele onderdelen Initiële business case Voordeel Kosten Baten

12 Praktisch - Project initiatie document Essentiele onderdelen Organisatie Projectteam Stuurgroep Communicatieplan

13 Praktisch - Project initiatie document Essentiele onderdelen Initieel project plan (baseline) Exacte scope (vooral ook: wat niet) Kosten Timing Risico s

14 Sad but true

15 Praktisch - Project rapport Essentiele onderdelen Project structuur Korte beschrijving scope Milestone plan Planning korte termijn (rapporthorizon) Acties Risico s Issues zie voorbeeld

16

17 PMI / PMBOK ANSI norm voor projectmanagement 5 e editie van de PM Body of Knowledge 10 knowledge area s Integraal beheer (integration mgmt) Beheer van het doel van het project (scope mgmt) Tijdsbeheer (Time mgmt) Kostbeheer (Cost mgmt) Kwaliteitsbeheer (Quality mgmt) Beheer van de risico s (Risk mgmt) Personeelsbeheer (HR mgmt) Communicatiebeheer (Comm mgmt) Aankoopbeheer (Procurement mgmt) Stakeholdermanagement (Nieuw in release 5)

18 PMI / PMBOK Vooral gebruikt in Azië en Verenigde staten (en door de multinationals met deze nationaliteiten 47 processen in 5 proces groepen Initiating Planning Executing Monitoring and controlling Closing Sterke focus op Inputs, Tools & Techniques, Outputs

19 Prince2 Project In Controlled Environments Meer focus op project besturing (ipv processen, inputs & outputs bij PMI) Opgedeeld in 7 Principes, 7 Processen, 7 Thema s en Technieken

20 Prince2 Principes Voortdurende businessrechtvaardiging Leren van ervaringen Gedefinieerde rollen en verantwoordelijkheden Managen per fase (sterke focus) Manage by exception Productgericht plannen Aanpassen aan de projectomgeving

21 Prince2 Processen Starting Up a Project (SU) Initiating a Project (IP) Directing a Project (DP) Controlling a Stage (CS) Managing a Stage Boundary (SB) Managing Product Delivery (MP) Closing a Project (CP)

22 Prince2 Thema s Business Case Organization Plans Progress Risk Quality Change (beter opgevolgd dan in PMI) Configuration

23 Prince2 Technieken Product-based planning (Productgerichte planning) Change control (Aanpak wijzigingsbeheer) Quality review (Kwaliteitsreview)

24 Agile/RUP/Scrum. Agile: vanuit software ontwikkeling Iteraties Prototypes <> Waterval methode Scrum: toepassing van Agile Kleine kruislingse teams (Rugby) Scrummeeting (15 min, rechtstaand) Wat heb je gedaan Wat ga je doen Wat zijn je problemen

25 Agile/RUP/Scrum. Rup: Rational Unified process Link met Business modeling en requirements engineering Use cases Storyboards

26 Advies Zeker een werkbare project management methodologie invoeren. Onmisbaar voor Controle Rapportering Samenhang.

27 En belangrijk.. Maar steeds opnieuw vergeten Neem tijd om een project af te sluiten, te vieren en een LESSONS LEARNED document op te stellen

28 Procesmanagement

29 Procesmanagement ProcesModellering ProcesManagement

30 Procesmodellering Procesmodellering (vaak aangeduid met het Engelse woord Business process modeling (BPM)) is een verzameling methoden en technieken om bedrijfsprocessen in kaart te brengen. Deze modellen worden gebruikt in de bedrijfskunde met name in het projectmanagement en in de analyse en ontwerp van informatiesystemen. -> zeer belangrijk in ICT projecten (scoping)

31 Procesmodellering Veel verschillende methoden en tools Voorbeeld: MS Visio, BPMOne Soms gewoon flowcharts, soms activeerbaar tot werkstromen Unified Modeling Language (UML schema s)

32 Procesmodellering

33 Procesmodellering Aantal jaar geleden hype in lokale besturen Velen hebben afgehaakt wegens te weinig praktische bruikbaarheid Niet automatiseerbaar? Decreten/Wetten/besluiten. -> focus op kernproces -> Don t automate chaos

34 ITIL IT Infrastructure library Set van best practices uit ICT afdelingen OGC UK (office of government commerce) Processen binnen het IT departement 2007 V3 meer focus op service delivery ipv op processen zoals in V2 Volledige lifecycle van diensten

35 ITIL V3 Focus op volledige lifecycle

36

37 ITIL V2 operationeel Incident mgmt Problem mgmt Change mgmt Release mgmt Capacity mgmt Availability mgmt Service continuity mgmt Security mgmt Service level mgmt Financial mgmt Wekelijkse operationele opvolging Vooral bij uitvoering veranderingen Afspraken en controle

38 ITIL praktisch Start small Consistent beheer Incident, Problem & Change Configuratie & Documentatie

39 ISO27001/2 ISO norm voor Informatieveiligheid Als basis voor regels VTC en KSZ CIA & FP Confidentialiteit Integriteit Availability Finaliteit Proportionaliteit

40 ISO27001/2 Principes: Deming Circle: Plan, Do, Check, Act Security Controls Risk assessment

41 ISO27001 Domeinen Security policy Organization of information security Asset management Human resources security Physical and environmental security Communications and operations management Access control Information systems acquisition, development and maintenance Information security incident management Business continuity management Regulatory compliance

42 COBIT V4/5 Control Objectives for Information and related Technology ISACA.org framework voor het gestructureerd inrichten en beoordelen van een IT beheeromgeving CoBIT maakt een aansluiting tussen de bedrijfsvoering (business requirements) en hoe ICT kan worden ingezet om de bedrijfsdoelstellingen te bereiken. V5 sinds juni 2012 verdere integratie met andere frameworks

43

44

45 Versie 5 integreert andere frameworks 27001/2

46 COBIT Zeer uitgebreid model dat dus ook tijd- en energierovend is bij implementatie Advies voor lokale besturen: goed model als basis voor een ICT audit

47 CMM Het Capability Maturity Model: niveau software-ontwikkeling van een organisatie. Door ervaring in het gebruik is gebleken dat het niet alleen voor software-ontwikkeling toepasbaar is maar ook op andere processen. Het model onderscheidt vijf levels (niveaus): Initial is chaotisch en ad hoc. Problemen worden pas opgelost als ze zich stellen. Dit is het niveau dat iedere organisatie aankan. Repeatable is het niveau waarbij de organisatie zover geprofessionaliseerd is (bijvoorbeeld door het invoeren van projectmanagement) dat bij het ontwikkelproces gebruik wordt gemaakt van de kennis die eerder is opgedaan. Beslissingen worden dus genomen op basis van ervaring. Defined is het niveau waarbij de belangrijkste processen zijn gestandaardiseerd. Managed is het niveau waarbij de kwaliteit van het ontwikkelproces wordt gemeten zodat het kan worden bijgestuurd. Optimizing is het niveau waarbij het ontwikkelproces als een geoliede machine loopt en er alleen maar sprake is van fijnafstemming (de puntjes op de i).

48 Advies Opletten voor procesmodellering omwille van de procesmodellering Implementeer zeker een basis ITIL proces op de IT dienst Maak een IT-risico analyse met de ISO norm als leidraad

49 Kwaliteitsmanagement

50 Kwaliteitsmanagement Kwaliteitsmanagement is de tak van het management die streeft naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van een product, productieproces, dienst of organisatie. Kwaliteitsmanagement is geen afgebakend vakgebied, maar komt terug in alle delen van het management van een onderneming. Kwaliteitsmanagement is gerelateerd aan de vakgebieden: Procesmanagement; Procesmanagement is een vereiste voor kwaliteitsmanagement om continue verbetering te garanderen. Veranderingsmanagement; Veranderingsmanagement is nodig omdat de omslag naar kwaliteitsdenken ook bij de mensen in de organisatie moet plaatsvinden.

51 Kwaliteitsmanagement Ook weer veel frameworks en modellen TQM: total quality management of integrale kwaliteitszorg (IKZ) Six Sigma Deming Kwaliteitscirkels (PDCA) CAF/INK/A3 EFQM

52 EFQM/CAF/INK/A3 Vertrekken van het EFQM excellence model

53 EFQM/CAF/INK/A3

54 EFQM/CAF/INK/A3 Zeer volledig model: behandelt zo goed als alles wat kan bijdragen tot het uitgroeien tot een excellente organisatie Focus op excellente resultaten voor alle belanghebbenden Zelfevaluatie (maturiteit) Performantieindicatoren Kritische succesfactoren kwaliteitsmanagement moet geïntegreerd zijn in de normale bedrijfsvoering Opleiding en communicatie nodig Tijdsinvestering van management Lange termijnaanpak

55 TQM/Six Sigma Total quality management Principe van continue verbetering Six Sigma Beperken van fouten in productieproces

56 Kwaliteitsmanagement

57 COSO Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) COSO identificeert de relaties tussen de ondernemingsrisico s en het interne beheersingsysteem. COSO hanteert hierbij de gedachten dat interne beheersing een proces is dat gericht is op het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid omtrent het bereiken van doelstellingen in de categorieën: bereiken van de strategische doelstellingen (Strategic) effectiviteit en efficiëntie van bedrijfsprocessen (Operations) betrouwbaarheid van de (financiële) informatieverzorging (Reporting) naleving van relevante wet- en regelgeving (Compliance) Overgenomen door overheid voor Interne Controle (Art 99 GD) Niet specifiek voor ICT, maar ICT speelt een belangrijke rol (operations, reporting, informatieveiligheid, logging,.)

58 COSO The COBIT components include: Framework: Organize IT governance objectives and good practices by IT domains and processes, and links them to business requirements Process descriptions: A reference process model and common language for everyone in an organization. The processes map to responsibility areas of plan, build, run and monitor. Control objectives: Provide a complete set of high-level requirements to be considered by management for effective control of each IT process. Management guidelines: Help assign responsibility, agree on objectives, measure performance, and illustrate interrelationship with other processes Maturity models: Assess maturity and capability per process and helps to address gaps.

59 COSO volgens het COSO-raamwerk bestaat interne controle uit een aantal componenten die er samen voor moeten zorgen dat de organisatie op een degelijke manier door het management beheerst wordt. De componenten van interne controle / organisatiebeheersing zijn: de controleomgeving; de risico-inschatting; de controleactiviteiten (ook controlemaatregelen of beheersmaatregelen genoemd); informatie en communicatie; monitoring of sturing. De vijf componenten worden voorgesteld in een piramide, de COSO-piramide genoemd

60 COSO

61 COSO 1. Controleomgeving is de basis integriteit, de ethische waarden en deskundigheid van het personeel, de managementstijl en zijn filosofie, de organisatiecultuur, het beleid rond delegatie van bevoegdheden en verantwoordelijkheden, het HRM-beleid,. 2. Risico analyse op omgeving 3. Beheer en controle activiteiten 4. Informatie! 5. Monitoring (interne & externe audit)

62 Advies Kwaliteit binnen IT ophangen aan de andere methodieken Project management: Voer een degelijke methodiek in en documenteer de lesson learned als input voor assumpties en risico s in volgende projecten Proces management & informatieveiligheid: PDCA cyclus systematisch invoeren Maturiteitmodellen toepassen op processen en informatieveiligheid

63 Veranderingsmanagement

64 Veranderingsmanagement

65 Veranderingsmanagement Veranderingstrajecten: Bij elk project Bij elke stap in kwaliteitsverbetering Bij elke procesaanpassing Per definitie continu -> Omgevingsanalyse -> Veranderingsaanpak

66 Veranderingsmanagement: omgeving Nuttige modellen SWOT (intern en extern)

67 Veranderingsmanagement: omgeving Nuttige modellen Mc Kinsey 7-S (intern)

68 Veranderingsmanagement: omgeving Nuttige modellen DESTEP (extern)

69 Veranderingsmanagement: aanpak Continuous improvement versus burning platform EFQM et al. -> continue verbetering Projecten -> veelal burning platform Opletten voor boiling frog syndroom

70 Veranderingsmanagement: aanpak

71 Advies Doe een gedegen interne en externe analyse en monitor de change actoren Doe dit ook bij elk project Verlies geen van de 9 stappen uit het oog

72 Kennismanagement

73 Kennismanagement Het doel van kennismanagement (Knowledge Management, KM) is ervoor zorgen dat dit onmisbare kapitaal gemakkelijk toegankelijk is en dat het bewaard, gedeeld en ontwikkeld wordt. Zeer moeilijk vatbaar Groot risico op verlies aan kennis bij vertrek of pensionering Geen primaire focus bij overheden Kernboodschap: niet enkel denken in termen van ICT systemen of boeken

74 Kennismanagement Nonaka (1991): organisational learning

75 Kennismanagement The Knowledge Management Process Model by Botha et al (2008)

76 Kennismanagement Zeer veel theorie, weinig modellen. Sluit nauw aan bij organisatieleer & HRM En natuurlijk ook : KMMM 64 topics, 8 key area s

77 Facilitair & financieel management

78 Facilitair & financieel management

79 Facilitair management

80 Facilitair & financieel management Zeer omvangrijk domein bij lokale besturen: Groen & wegenonderhoud Patrimoniumbeheer Technische en ICT diensten Inventaris, werkstromen, werkorders, links met (onderhouds)contracten, voorraadbeheer

81 Facilitair & financieel management Besluit Beleids- en beheerscyclus Focus op planning, registratie en rapportering (budget/boekhouding/jaarrekening) Van begrotingsboekhouding naar analytische boekhouding Zeer proces- en systeemgedreven -> meer hierover in de sessie rond informatiesystemen

82 Samenhang Probeer een holistische visie te creëren Projectmgmt Veranderingsmgmt Kwaliteitsmgmt Procesmgmt

83 Projectmgmt PID Rapport Act Plan S O W T Veranderingsmgmt Kwaliteitsmgmt Check Do Servicedesk ITIL Procesmgmt

84 En tot slot Communiceer consistent en consequent Communicatie is een essentieel onderdeel van elke project, proces of veranderingstraject

85 Literatuurlijst Management modellen Project management PMI Project management Prince2 Information security COSO EFQM (PMBOK) nl.wikipedia.org/wiki/prince2 Modellen veranderingsmgmt verandermanagement_modellenen_technieken.p df Veranderingsmgmt a300_cultuur_07_cultuurverandering_succesfact oren.html

86 Literatuurlijst Kennismanagement Facilitair mgmt Patrimoniumbeheer en facility management van lokale besturen (Vandenbroele)

87

Informatieveiligheid. Omdat het moet!? ShoptIT 8 mei 2014 Ivan Stuer

Informatieveiligheid. Omdat het moet!? ShoptIT 8 mei 2014 Ivan Stuer Informatieveiligheid Omdat het moet!? ShoptIT 8 mei 2014 Ivan Stuer Omgevingsanalyse Cloudaanbieder failliet, hoe red ik mijn bedrijfsdata? Nirvanix s cloud service customers were apparently notified about

Nadere informatie

Governance en IT-projecten

Governance en IT-projecten Vrije Universiteit Amsterdam IT Audit opleiding Governance en IT-projecten Normatief kader voor het opzetten, uitvoeren en monitoren van IT-projecten Naam: drs. J. (Jasper) de Vries Adres: Barwerd 12 9746

Nadere informatie

HVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Scriptie. Optimalisering van de IT Service Management

HVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Scriptie. Optimalisering van de IT Service Management HVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM Scriptie Optimalisering van de IT Service Management Geschreven door: Jurjen Bloo. Voorwoord Deze scriptie is geschreven in opdracht van Christiaan Woldendorp, Manager Services,

Nadere informatie

HVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Scriptie. Optimalisering van de IT Service Management

HVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Scriptie. Optimalisering van de IT Service Management HVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM Scriptie Optimalisering van de IT Service Management Geschreven door: Jurjen Bloo. Voorwoord 2 Samenvatting 3 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 6 ACHTERGROND LEONES... 6 Visie...

Nadere informatie

Modellen: wanneer wat

Modellen: wanneer wat Modellen: wanneer wat COBIT INK SPICE EFQM TPI MSF BISL Activiteiten IEEE ITIL CMM-I ISO-9126 Doelgroepen Aandachts- Processen MOF Prince-2 IPW gebieden ASL RUP TMap DSDM SPIder werkgroep Integrale SPIstrategieën

Nadere informatie

TWB Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden

TWB Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden Auteur: ReTiBo Projectteam Datum Uitgifte: 16/03/2011 Versie: 03.00 TWB Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden Dit document vervangt integraal Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden 1. Inleiding 1.1. Samenvatting

Nadere informatie

PRINCE 2: Projects IN Controlled Environments 1

PRINCE 2: Projects IN Controlled Environments 1 PRINCE 2: s IN Controlled Environments 1 Dit artikel geeft een uitgebreide samenvatting van PRINCE 2, een best-practice projectmanagement methodiek die inmiddels dé standaard aanpak voor het managen van

Nadere informatie

Effectiviteit van GRC -Tools

Effectiviteit van GRC -Tools - Ali Çolak & Hasib Haq Post Graduate IT-Audit Opleiding VU Team 945 VU Coach: Rob Christiaanse Bedrijfscoach Guillaume Speear RE CISA Alex van Doorn RE RA Auteurs: Ali Çolak Hasib Haq Student Nr: 1689908

Nadere informatie

Het vertalen van IS-strategie naar IS-operatie CobiT in relatie tot ITIL & CMMI

Het vertalen van IS-strategie naar IS-operatie CobiT in relatie tot ITIL & CMMI Uitvoeren van IT-dienstverlening door de leverancier Het vertalen van IS-strategie naar IS-operatie.6 Het vertalen van IS-strategie naar IS-operatie CobiT in relatie tot ITIL & CMMI Als gevolg van de snelle

Nadere informatie

Whitepaper. Evolutionaire SOA Governance Raimond Brookman

Whitepaper. Evolutionaire SOA Governance Raimond Brookman Whitepaper Evolutionaire SOA Governance Raimond Brookman Hoofdkantoor Kruisboog 42 3905 TG Veenendaal Tel. 31(0)318-55 20 20 Fax 31(0)318-55 23 55 Kenniscentrum De Smalle Zijde 39 3903 LM Veenendaal Tel.

Nadere informatie

Definitie: Een kenniswerker is iemand die voor het goed uitvoeren van zijn primaire taak permanent en relatief veel moet leren

Definitie: Een kenniswerker is iemand die voor het goed uitvoeren van zijn primaire taak permanent en relatief veel moet leren Informatiemanagement Rolf Bruins & Bert Pinkster., 2e ed. 1 De kenniswerker Wat is de volgorde van de informatie ladder Feiten, gegevens, informatie, kennis, wijsheid - Feiten: werkelijke gebeurtenissen

Nadere informatie

FOD Financiën. Helpdesk Strategie. Final deliverable Versie 1_0 24/05/2004. deeper. Copyright IBM Corporation 2003

FOD Financiën. Helpdesk Strategie. Final deliverable Versie 1_0 24/05/2004. deeper. Copyright IBM Corporation 2003 FOD Financiën Helpdesk Strategie Final deliverable Versie 1_0 24/05/2004 deeper Content Inleiding Werkwijze voor het bepalen van de Helpdesk strategie Helpdesk definitie en naam Helpdesk Model - Organisatie

Nadere informatie

Project Auditing. Handvatten voor de internal auditor. Instituut van Internal Auditors Nederland

Project Auditing. Handvatten voor de internal auditor. Instituut van Internal Auditors Nederland Project Auditing Handvatten voor de internal auditor Instituut van Internal Auditors Nederland Voorwoord In de wandelgangen spreekt men weleens over de resultaten van (IT-)projecten: twee keer duurder

Nadere informatie

Leidraad. Interne Controle Organisatiebeheersing

Leidraad. Interne Controle Organisatiebeheersing Leidraad Interne Controle Organisatiebeheersing Coördinatie en eindredactie Technische werkgroep interne controle Carolina Stevens, Herman Panneels, Kurt Debruyne, Leo Van Loo, Lieven Tydgat, Mark Vandersmissen,

Nadere informatie

SAMENVATTING ITIL V3 FOUNDATION

SAMENVATTING ITIL V3 FOUNDATION V3 Sa me nva t t i ng Service Management Servicemanagement is het geheel van gespecialiseerde capabilities waarmee een organisatie waarde levert aan de klant in de vorm van services. (capabilities = resources,

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

VOORWOORD... 3. Inleiding... 4

VOORWOORD... 3. Inleiding... 4 VOORWOORD... 3 Inleiding... 4 1.1 Wat is ITIL?... 4 1.2 Examens... 4 1.3 Indeling van deze samenvatting... 5 1.4 Hoe kunt u deze samenvatting gebruiken?... 5 DEEL 1 DE SERVICELEVENSCYCLUS VAN ITIL... 6

Nadere informatie

Managementleidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. Vlaamse overheid

Managementleidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. Vlaamse overheid Managementleidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID Vlaamse overheid Managementleidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID 3 Inhoud I. Inleiding... 4 1. Algemene

Nadere informatie

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering?

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering? Change Management Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart Tijd voor een verandering? Pagina 1 van 79 Tijd voor een verandering? Pagina 2 van 79 Voorwoord Na het goede verloop

Nadere informatie

Jasper Vandegaer. Academiejaar: 2009-2010

Jasper Vandegaer. Academiejaar: 2009-2010 : Naam: Jasper Vandegaer Klas: 3 SWM Academiejaar: 2009-2010 Bedrijf: Ordina Belgium Provinciale Hogeschool Limburg (PHL) Departement Handelswetenschappen en bedrijfskunde Elfde-Liniestraat26 3500 Hasselt

Nadere informatie

Principes voor Workspace Management Services

Principes voor Workspace Management Services Scriptie IT Audit VU 2006-2007 Principes voor Workspace Management Services opgesteld door Scriptie team 714 Versie 1.1 AUTEURS : H.J. Hopman; J.M.A. Conquet DATUM : 24 Mei 2007 Principes voor Workspace

Nadere informatie

MOF implementatie binnen The Backbone

MOF implementatie binnen The Backbone MOF implementatie binnen The Backbone Auteur: Gert Kienhuis Datum: 12 februari 2007 MOF implementatie binnen The Backbone Afstudeerder: Naam: Studie: Studentnummer: Opdrachtgever: Bedrijfsnaam: Eerste

Nadere informatie

WHVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Afstudeerverslag. Optimalisering van de IT Service Management

WHVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Afstudeerverslag. Optimalisering van de IT Service Management WHVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM Afstudeerverslag Optimalisering van de IT Service Management Geschreven door: Jurjen Bloo. Voorwoord 2 Inhoudsopgave 1. SAMENVATTING... 4 2. INLEIDING... 5 3. LEONES... 6 VISIE...

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Over de ITSM Library De uitgaven in deze reeks behandelen de belangrijkste best practices op het gebied van IT Management. De auteurs zijn toonaangevende specialisten in hun vakgebied. In deze reeks zijn

Nadere informatie

IT-governance en de IT-portfolio

IT-governance en de IT-portfolio IT-governance en de IT-portfolio Versie: 1.00 Datum: 17 augustus 2012 Gérard de Smaele Open Universiteit Nederland, Faculteit Managementwetenschappen Masteropleiding Business Process Management and IT

Nadere informatie

Hoe kan Continuous Controls Monitoring (CCM) het evaluatieproces van beheersingsmaatregelen (interne controls ) ondersteunen?

Hoe kan Continuous Controls Monitoring (CCM) het evaluatieproces van beheersingsmaatregelen (interne controls ) ondersteunen? IT Audit afstudeerscriptie aan de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde (FEWEB) van de Vrije Universiteit Amsterdam Hoe kan Continuous Controls Monitoring (CCM) het evaluatieproces van

Nadere informatie

Oefenvragen PRINCE2 Foundation 200 multiple choice

Oefenvragen PRINCE2 Foundation 200 multiple choice Oefenvragen PRINCE2 Foundation 200 multiple choice 1. Wat komt NIET voor in de PRINCE2 definities van een project? A. moet producten opleveren B. hanteert gespecificeerde technieken C. is een management

Nadere informatie

De kleine Prince 2. Gids voor projectmanagement. Mark van Onna Ans Koning. Zesde herziene druk. Review: Arthur Coppens

De kleine Prince 2. Gids voor projectmanagement. Mark van Onna Ans Koning. Zesde herziene druk. Review: Arthur Coppens De kleine Prince 2 Gids voor projectmanagement Zesde herziene druk Mark van Onna Ans Koning Review: Arthur Coppens Inhoud 1 Inleiding 12 1.1 Introductie 12 1.2 Voor wie is De kleine Prince 2? 13 1.3 Het

Nadere informatie

Standaarden, is door de bomen het bos nog te zien?

Standaarden, is door de bomen het bos nog te zien? Standaarden, is door de bomen het bos nog te zien? Datum : 29-04-2009 Status : Definitief Teamnummer : 922 Studenten : Mark van der Beek, Ranil Korf en Hendrik Jan Smit Begeleider : Bart Bokhorst RE RA

Nadere informatie

HET GAAT OM INFORMATIE

HET GAAT OM INFORMATIE Aan leiding C OB IT HET GAAT OM INFORMATIE Informatie is belangrijk voor het functioneren van een organisatie Informatie wordt gegenereerd, gebruikt, bewaard, ontsloten, verwijderd Informatietechnologie

Nadere informatie