Informatieveiligheid. Omdat het moet!? ShoptIT 8 mei 2014 Ivan Stuer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatieveiligheid. Omdat het moet!? ShoptIT 8 mei 2014 Ivan Stuer"

Transcriptie

1 Informatieveiligheid Omdat het moet!? ShoptIT 8 mei 2014 Ivan Stuer

2 Omgevingsanalyse Cloudaanbieder failliet, hoe red ik mijn bedrijfsdata? Nirvanix s cloud service customers were apparently notified about a shutdown at the end of the month a little over a week ago, leaving them with very little time to migrate over to a new cloud storage service provider which is not exactly an easy task.

3 Omgevingsanalyse

4 Omgevingsanalyse lokale overheid

5 ?

6 Maar ook op papier Waar eindigen al de papieren versies van (OCMW) raadsdocumenten? Staan printers in publiek toegankelijke ruimten?

7 En in de cloud

8 Waarneming Praktijk Verwarring bij gemeenten en OCMW s Geen toegang tot bepaalde bronnen Toegevoegde waarde van de Veiligheidsconsulent?

9

10 Informatieveiligheid

11 Informatieveiligheid Maak informatieveiligheid inzichtelijk voor het management en mandatarissen 3 grote domeinen voor lokale overheden: Technisch Privacy/persoonsgegevens Procedures

12 Informatieveiligheid Omdat het moet! Enkel omwille van wetgeving??

13 Informatieveiligheid: technisch Kennisdag informatieveiligheid V-ICT-OR 2012

14 Principes informatieveiligheid: CIA 14

15 Informatieveiligheid: technisch Gemeenten en OCMW hebben over het algemeen al de nodige technische maatregelen getroffen om hun infrastructuur en data te beschermen. Omdat het moet? -> geen alternatief Geen antivirus -> netwerk plat Geen backup > dataverlies Geen firewall -> hacking Geen spamfilter -> onbruikbaar

16 Informatieveiligheid: technisch Geïmplementeerd door leverancier of eigen systeembeheerder op basis van eigenbelang, vakkennis of jobfierheid Redelijk eenvoudig. Voldoende aanbod, voldoende kennis bij leveranciers, Voldoende producten antivirus, firewall, proxy, intrusion detection, backups, noodgenerator, Ontdubbeling serverpark & opslag, redundantie, wachtwoordbeleid, loggings -> procedureel opgevolgd of vastgelegd?

17 Informatieveiligheid: privacy Bescherming van persoonsgegevens Omdat het moet? - corporate governance - afgedwongen door wetgeving

18 Wettelijk kader Belangrijkste spelers: KSZ (OCMW s) CBPL Privacycommissie VTC Vlaamse toezichtscommissie

19 Verschillende rollen Informatieveiligheid Bron: Informatieveiligheid bij de integratieoefening OCMW - gemeente Information Security Guidlines Versie : december 2011 Wie Wat Wet / domein OCMW Informatieveiligheidsconsulent KSZ 15/1/93 Gem/OCMW Veiligheidsbeheerder Beheer ambtenarentoken Gemeente Veiligheidsconsulent CBPL Aanbeveling CBPL Gemeente OCMW OCMW Gem/OCMW Gem/OCMW Gem/OCMW Consulent informatieveiligeheid en bescherming privacy Verantwoordelijke Toegangen Entiteit (VTE) Lokale beheerder portaaltoepassingen sociale zekerheid / ehealth Informatiebeheerder Verantwoordelijke voor de verwerking Aangestelde voor de gegevensbescherming RR 8/8/83 Toegang toepassingen sociale zekerheid Verwerking persoonsgegevens 8/12/92 Verwerking persoonsgegevens 8/12/92

20 KSZ Minimale Veiligheidsnormen Veiligheidsconsulent Veiligheidsplan

21

22

23 Informatieveiligheid Volgen van reglementen en procedures Waarom? Garanties bieden aan burgers voor veilige verwerking van persoonsgegevens door de Vlaamse instanties 2 ledig - evenwicht: efficiënte en effectieve dienstverlening garanderen; bescherming persoonlijke levenssfeer. Vlaamse Toezichtcommissie 23

24 Informatieveiligheid De privacywet: wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (WVP) Vlaamse Toezichtcommissie 24

25 Informatieveiligheid Definitie van persoonsgegeven: iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon = zeer ruim = niet beperkt tot privacy/persoonlijke levenssfeer Vlaamse Toezichtcommissie 25

26 Informatieveiligheid Definitie van verantwoordelijke voor de verwerking Niet de IT-dienst Niet de personeelsleden WEL het management het hoofd van de entiteit = verantwoordelijk voor de naleving van de privacywet Vlaamse Toezichtcommissie 26

27 Informatieveiligheid HOE De principes van de privacywet naleven: Finaliteit Proportionaliteit Transparantie Veiligheid Vlaamse Toezichtcommissie 27

28 Informatieveiligheid Het e-govdecreet: Decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer Vlaamse Toezichtcommissie 28

29 Informatieveiligheid Artikel 6: verplichtingen Vlaamse Bestuursinstanties 1. De instanties zijn in ieder geval verplicht : 1 persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig de privacywet; 2 bij iedere nieuwe toepassing van het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer vooraf adequate technische en organisatorische maatregelen in te bouwen voor de naleving van de privacywet; 3 op elk moment te waken over de kwaliteit en de veiligheid van gegevens en alle maatregelen te treffen om een perfecte bewaring van persoonsgegevens te garanderen; 4 de toezichtcommissie te ondersteunen bij de vervulling van haar opdrachten; 5 de toezichtcommissie informatie te verstrekken en inzage in alle dossiers en informatieverwerkende systemen te verschaffen telkens als ze daarom vraagt. Vlaamse Toezichtcommissie 29

30 Informatieveiligheid Artikel 8: machtigingsverplichting De elektronische mededeling van persoonsgegevens door een instantie vereist een machtiging van de Toezichtcommissie[...] Vlaamse Toezichtcommissie 30

31 Informatieveiligheid Artikel 9: Veiligheidsconsulent Iedere instantie die een authentieke gegevensbron beheert die persoonsgegevens bevat, iedere instantie die elektronische persoonsgegevens ontvangt of uitwisselt, en iedere entiteit die overeenkomstig artikel 4, 3, aangewezen is en persoonsgegevens verwerkt, wijst een veiligheidsconsulent aan. De Vlaamse Regering bepaalt de opdrachten en de manier van aanwijzing van die veiligheidsconsulenten. Vlaamse Toezichtcommissie 31

32 Informatieveiligheid Artikel 9: Veiligheidsconsulent advies en aanbevelingen omtrent de uitvoering van het veiligheidsbeleid; onder rechtstreeks gezag van verantwoordelijke voor dagelijks bestuur; kennis over informatieveiligheid en informaticaomgeving van de instantie; voldoende tijdsbesteding; geen onverenigbaarheid Vlaamse Toezichtcommissie 32

33 Informatieveiligheid Sancties: niet naleven privacywet is strafbaar verwerking/gegevensstroom kan worden stopgezet tuchtsancties/ontslag Schadeclaims Vertrouwen in de overheid krijgt een deuk Vlaamse Toezichtcommissie 33

34 Informatieveiligheid 34 Voorwaarden in machtigingen Veiligheidsconsulent Veiligheidsplan machtiging treedt pas in werking voor lokale besturen die voldoen aan voorwaarden Vlaamse Toezichtcommissie

35 Richtsnoeren informatieveiligheid

36 Wat? Geïntegreerd document met alle wet- en regelgeving Geënt op ISO27002 Beperkte subset Sterke focus op persoonsgegevens Goed begin informatieveiligheid voor lokale besturen

37 Juridische inslag! RICHTSNOEREN MET BETREKKING TOT DE INFORMATIEBEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS IN STEDEN EN GEMEENTEN, IN INSTELLINGEN DIE DEEL UITMAKEN VAN HET NETWERK DAT BEHEERD WORDT DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID EN BIJ DE INTEGRATIE OCMW GEMEENTE Versie: 2.0

38 Informatieveiligheidstool Ontwikkeld door V-ICT-OR Leidt u door de richtsnoeren Zelfevaluatie van risico, impact, controle en maturiteit

39 Bevragingstool: Wat? 1. Richtsnoeren verwerkt in on-line vragenlijst 2. Met maturiteit & risico indicatie 3. Aangevuld met levend handboek 4. Veiligheidsplan als output!

40

41

42 Informatieveiligheid Hoe verankeren binnen de organisatie? Hoe krijgen we het gedragen?

43 Informatieveiligheid: procedureel Technische maatregelen treffen en een veiligheidsconsulent inhuren zijn GEEN voldoende garantie voor informatieveiligheid Er is procedurele verankering nodig binnen de organisatie Organisatiebeheersing Risicoanalyse en -beheersing in alle processen Behandelt per definitie informatieveiligheid binnen de organisatie (en dus ook technische maatregelen en bescherming van persoonsgegevens)

44 Organisatiebeheersing en informatieveiligheid 44 ICT-beveiliging is het geheel van maatregelen (voorschriften, processen, activiteiten, ) dat ervoor zorgt dat informatiesystemen (bedrijfs- en bestuursprocessen) een optimale bescherming genieten (rekening houdend met het kosten-baten principe) op het vlak van : Vertrouwelijkheid Privacy Integriteit Beschikbaarheid (BCM!) Vlaamse Toezichtcommissie

45 Bescherming van persoonsgegevens geldt in meeste domeinen organisatiebeheersing HR: personeelsgegevens Communicatie: klantengegevens, cookies, sociale media, Facilitair: gebouwinfrastructuur, toegang, bewaking Cultuur: deontologie, awareness, sociale media ICT: natuurlijk Organisatiebeheersing en informatieveiligheid Financiele dienst : betaalgegevens, boekhouding Archief,.. Vlaamse Toezichtcommissie 45

46 Management Informatieveiligheid en risicobeheersing is een essentieel onderdeel van vele management modellen of methodologieën ISO27002 (uiteraard) ITIL COBIT COSO PMI/Prince2 ISACA

47 ISO27001/2 ISO norm voor Informatieveiligheid Als basis voor regels VTC en KSZ (en dus ook de richtsnoeren) CIA & FP Confidentialiteit Integriteit Availability Finaliteit Proportionaliteit

48 ISO27001/2 Principes: Deming Circle: Plan, Do, Check, Act Security Controls Risk assessment Nieuwe versie legt ook de link naar andere management modellen!

49 ISO27001 Domeinen Security policy Controleobjectieven Organization of information security En risicobeheersing Asset management Human resources security Physical and environmental security Communications and operations management Access control Information systems acquisition, development and maintenance Information security incident management Business continuity management Regulatory compliance

50 COSO 50

51 COSO COSO identificeert de relaties tussen de ondernemingsrisico s en het interne beheersingsysteem. COSO hanteert hierbij de gedachten dat interne beheersing een proces is dat gericht is op het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid omtrent het bereiken van doelstellingen in de categorieën: bereiken van de strategische doelstellingen (Strategic) effectiviteit en efficiëntie van bedrijfsprocessen (Operations) betrouwbaarheid van de (financiële) informatieverzorging (Reporting) naleving van relevante wet- en regelgeving (Compliance) Overgenomen door overheid voor Interne Controle (Art 99 GD)

52 Gemeentedecreet

53 COSO 1. Controleomgeving is de basis integriteit, de ethische waarden en deskundigheid van het personeel, de managementstijl en zijn filosofie, de organisatiecultuur, het beleid rond delegatie van bevoegdheden en verantwoordelijkheden, het HRM-beleid,. 2. Risico analyse op omgeving 3. Beheer en controle activiteiten 4. Informatieveiligheid 5. Monitoring (interne & externe audit)

54 COBIT

55 Vlaamse Toezichtcommissie 55

56 ITIL V2 operationeel Incident mgmt Problem mgmt Wekelijkse operationele opvolging Change mgmt Release mgmt Capacity mgmt Vooral bij uitvoering veranderingen Availability mgmt Service continuity mgmt Security mgmt Afspraken en controle Service level mgmt Financial mgmt

57 Kwaliteit: EFQM/CAF/INK/A3

58 Project Management: PMI / PMBOK 10 knowledge area s Integraal beheer (integration mgmt) Beheer van het doel van het project (scope mgmt) Tijdsbeheer (Time mgmt) Kostbeheer (Cost mgmt) Kwaliteitsbeheer (Quality mgmt) Beheer van de risico s (Risk mgmt) Personeelsbeheer (HR mgmt) Communicatiebeheer (Comm mgmt) Aankoopbeheer (Procurement mgmt) Stakeholdermanagement (Nieuw in release 5)

59 Prince2 Thema s Business Case Organization Plans Progress Risk Quality Change (beter opgevolgd dan in PMI) Configuration

60 En alle mogelijke combinaties ISO & ITIL ITIL & Prince2 TQM & ISO & ITIL &.

61 En de juridische inslag! RICHTSNOEREN MET BETREKKING TOT DE INFORMATIEBEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS IN STEDEN EN GEMEENTEN, IN INSTELLINGEN DIE DEEL UITMAKEN VAN HET NETWERK DAT BEHEERD WORDT DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID EN BIJ DE INTEGRATIE OCMW GEMEENTE Versie: 2.0

62 Hoe breien we dit aan elkaar? Stel een informatieveiligheidsmanagement systeem (ISMS) op, geënt op de ISO27002 controlepunten en management modellen & technieken eigen aan uw organisatie/managementstructuur Verwerk zeker de richtsnoeren in het systeem (kan adhv de V-ICT-OR tool) Veranker het ISMS in uw organisatiewerking

63 ISMS stappen 1. Inventariseer alle gebruikte modellen en verplichtingen in uw organisatie 2. Stel een informatieveiligheidsteam op met alle relevante deelnemers (IVT) 3. Bepaal samen met het IVT de scope van het ISMS 4. Maak een eerste policy waarin deze scope wordt afgelijnd 5. Breng deze voor goedkeuring op het hoogste beslissingsorgaan 6. Bepaal de risico evaluatie methodologie (zelfde taal)

64 ISMS stappen 7. Leg de criteria vast rond aanvaardbare risico s 8. Maak een inventaris van alle processen en middelen die relevant zijn voor de scope 9. Doe een eerste risicoanalyse met het IVT (apart en samen) 10. Bepaal voor elk risico de strategie (accepteren, vermijden, transfereren) 11. Bepaal de relevante controlepunten (incl richtsnoeren) 12. Koppel terug naar het management

65 ISMS beheer 1. Beslis met het IVT hoe de controlepunten worden opgevolgd (, VTE, processen, training) 2. Stel logging en rapportering op 3. Evalueer geregeld de scope en risico s 4. Toets aan de management modellen (integratie & verankering!) 5. Organiseer regelmatig ISMS audits (peer review) 6. Leg alle findings, policies en risico s op regelmatige basis terug voor aan het management

66 Organisaties ISACA ENISA CSA (cloud!) KSZ VTC ISO (27000,31000, )

67 V-ICT-OR Opleidingen worden georganiseerd in samenwerking met Escala

68 Vragen?

69 Bedankt voor uw aandacht

ISMS. (Information Security Management System) Informatieveiligheid bij de integratieoefening

ISMS. (Information Security Management System) Informatieveiligheid bij de integratieoefening ISMS (Information Security Management System) Informatieveiligheid bij de integratieoefening OCMW - Version control please always check if you are using the latest version Doc. Ref. : isms.043.ocmw-cpas_-commune.nl.v.1.00.docx

Nadere informatie

To Cloud or Not To Cloud: the Proof of the Pudding

To Cloud or Not To Cloud: the Proof of the Pudding To Cloud or Not To Cloud: the Proof of the Pudding Met de cloud zijn alle problemen opgelost! Geen eigen grote investeringen meer op vlak van infrastructuur, minder lokaal personeel, meer efficiëntie,.

Nadere informatie

SOX en Code Tabaksblat: tijd voor identity management?

SOX en Code Tabaksblat: tijd voor identity management? Wet- en regelgeving levert een duidelijke business case SOX en Code Tabaksblat: tijd voor identity management? Identity management (IdM) staat nationaal en internationaal hoog op de agenda van vrijwel

Nadere informatie

Leeswijzer: toelichting bij de syllabus

Leeswijzer: toelichting bij de syllabus Leeswijzer: toelichting bij de syllabus Deze syllabus is geschreven in opdracht van het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse Gemeenschap. Hij is bedoeld als ondersteuning voor de lokale besturen

Nadere informatie

Governance en IT-projecten

Governance en IT-projecten Vrije Universiteit Amsterdam IT Audit opleiding Governance en IT-projecten Normatief kader voor het opzetten, uitvoeren en monitoren van IT-projecten Naam: drs. J. (Jasper) de Vries Adres: Barwerd 12 9746

Nadere informatie

VOORBEELD INFORMATIE- BEVEILIGINGSBELEID GEMEENTEN

VOORBEELD INFORMATIE- BEVEILIGINGSBELEID GEMEENTEN VOORBEELD INFORMATIE- BEVEILIGINGSBELEID GEMEENTEN Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Datum Colofon Naam document Voorbeeld

Nadere informatie

Leidraad. Interne Controle Organisatiebeheersing

Leidraad. Interne Controle Organisatiebeheersing Leidraad Interne Controle Organisatiebeheersing Coördinatie en eindredactie Technische werkgroep interne controle Carolina Stevens, Herman Panneels, Kurt Debruyne, Leo Van Loo, Lieven Tydgat, Mark Vandersmissen,

Nadere informatie

Principes voor Workspace Management Services

Principes voor Workspace Management Services Scriptie IT Audit VU 2006-2007 Principes voor Workspace Management Services opgesteld door Scriptie team 714 Versie 1.1 AUTEURS : H.J. Hopman; J.M.A. Conquet DATUM : 24 Mei 2007 Principes voor Workspace

Nadere informatie

Effectiviteit van GRC -Tools

Effectiviteit van GRC -Tools - Ali Çolak & Hasib Haq Post Graduate IT-Audit Opleiding VU Team 945 VU Coach: Rob Christiaanse Bedrijfscoach Guillaume Speear RE CISA Alex van Doorn RE RA Auteurs: Ali Çolak Hasib Haq Student Nr: 1689908

Nadere informatie

Managementleidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. Vlaamse overheid

Managementleidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. Vlaamse overheid Managementleidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID Vlaamse overheid Managementleidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID 3 Inhoud I. Inleiding... 4 1. Algemene

Nadere informatie

SAMENVATTING ITIL V3 FOUNDATION

SAMENVATTING ITIL V3 FOUNDATION V3 Sa me nva t t i ng Service Management Servicemanagement is het geheel van gespecialiseerde capabilities waarmee een organisatie waarde levert aan de klant in de vorm van services. (capabilities = resources,

Nadere informatie

ICT-Beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties Deel 1

ICT-Beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties Deel 1 ICT-Beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties Deel 1 ICT-Beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties Deel 1 Nationaal Cyber Security Centrum Wilhelmina van Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag Postbus 117

Nadere informatie

ICT-Beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties Deel 2

ICT-Beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties Deel 2 ICT-Beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties Deel 2 ICT-beveiligings richtlijnen voor webapplicaties Deel 2 Nationaal Cyber Security Centrum Wilhelmina van Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag Postbus 117

Nadere informatie

Risicomanagement krijgt vaste plaats in ITIL 3

Risicomanagement krijgt vaste plaats in ITIL 3 dossier security management Risicomanagement krijgt vaste plaats in ITIL 3 ICT-risico- en -securitymanagement ontwikkelt zich van specialisme tot normaal beheerst proces In de afgelopen vijf jaar is het

Nadere informatie

Standaarden, is door de bomen het bos nog te zien?

Standaarden, is door de bomen het bos nog te zien? Standaarden, is door de bomen het bos nog te zien? Datum : 29-04-2009 Status : Definitief Teamnummer : 922 Studenten : Mark van der Beek, Ranil Korf en Hendrik Jan Smit Begeleider : Bart Bokhorst RE RA

Nadere informatie

Keten Service Library

Keten Service Library Keten Service Library Een naslagwerk voor veilige en robuuste dienstverlening in ketens Productie : CIP Productiejaar : 2013-2014 Opdrachtgever : Ad Reuijl (CIP) Inhoudelijk Co-opdrachtgever : Peter van

Nadere informatie

Informatiebeheerder lokale besturen. Module 4 Informatiesystemen. Ivan Stuer 5 maart 2013

Informatiebeheerder lokale besturen. Module 4 Informatiesystemen. Ivan Stuer 5 maart 2013 Informatiebeheerder lokale besturen Module 4 Informatiesystemen Ivan Stuer 5 maart 2013 Agenda Optimale informatiesystemen Authentieke gegevensbronnen Midoffice concepten Geografische informatiesystemen

Nadere informatie

TWB Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden

TWB Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden Auteur: ReTiBo Projectteam Datum Uitgifte: 16/03/2011 Versie: 03.00 TWB Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden Dit document vervangt integraal Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden 1. Inleiding 1.1. Samenvatting

Nadere informatie

Een positieve blik op modellen voor risicomanagement

Een positieve blik op modellen voor risicomanagement TPC Een positieve blik op modellen voor risicomanagement 26 Er zijn de afgelopen jaren nieuwe normen op het gebied van risicomanagement ontstaan. Welke handvatten geven deze normen COSO, ISO 31000 en M_o_R

Nadere informatie

Beveiliging van persoonsgegevens

Beveiliging van persoonsgegevens R e g i s t r a t i e k a m e r G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking VOORWOORD Beveiliging van Achtergrondstudies en Verkenningen 23 G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking Beveiliging van Achtergrondstudies

Nadere informatie

Open Data Handleiding 2.0

Open Data Handleiding 2.0 Open Data Handleiding 2.0 Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data mbv het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open Data bij

Nadere informatie

HET GAAT OM INFORMATIE

HET GAAT OM INFORMATIE Aan leiding C OB IT HET GAAT OM INFORMATIE Informatie is belangrijk voor het functioneren van een organisatie Informatie wordt gegenereerd, gebruikt, bewaard, ontsloten, verwijderd Informatietechnologie

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

ITIL 2 Processen - Definities / Samenvatting

ITIL 2 Processen - Definities / Samenvatting Achtergrond IT Service Dienstverlening en kwaliteit IT dienstverlening Dienstverleningsproces Ervaring van de klant, klantvragen Kwaliteit (ISO-402) Service model Kwaliteitszorg Kwaliteitsborging Kwaliteitssysteem

Nadere informatie

(Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen

(Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen (Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen Indien persoonsgegevens worden verwerkt, dient met name voldaan te worden aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en

Nadere informatie

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Een productie van: Colofon Dit is een uitgave van ECP.NL. Deze uitgave is een volledige herziening van de uitgave Bewaren en bewijzen (1998) van ECP.NL en het Nederlands

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/11 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 28/2012 van 4 april 2012 Betreft: Aanvraag van de Vlaamse Overheid, departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed om

Nadere informatie

Producten en Diensten Portfolio Pijler 2

Producten en Diensten Portfolio Pijler 2 Producten en Diensten Portfolio Pijler 2 Voorwoord Beste lezer, U heeft het producten en diensten portfolio van SSC ICT Haaglanden, Pijler 2 in handen. Het portfolio is bedoeld voor klanten/relaties en

Nadere informatie

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Toezicht zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Colofon Definitief Copyright Agentschap Telecom 2013 Pagina 2 van 67 Samenvatting Missie Agentschap

Nadere informatie

Samenvatting ITIL Service Management

Samenvatting ITIL Service Management Samenvatting ITIL Service Management Anton Rusbach V1.3 23 mei 2006 Inhoudsopgave Inleiding 3 ITIL Procesinrichting 5 Servicedesk 9 Configuratie Management 11 Incident management 14 Problem management

Nadere informatie