22 Appartementen. Technische omschrijving. te Vaals. V on Clermontpark ;'~: >. ';"\~~SU.:i._l': j : U~~),~::, ..-. :;:~;'"(rl n ':,:~:'r;?kl f.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "22 Appartementen. Technische omschrijving. te Vaals. V on Clermontpark ;'~: >. ';"\~~SU.:i._l': j : U~~),~::, ..-. :;:~;'"(rl n ':,:~:'r;?kl f."

Transcriptie

1 Technische omschrijving 22 Appartementen V on Clermontpark te Vaals ;'~: >. ';"\~~SU.:i._l': j : U~~),~::, -,. i\t;..-. :;:~;'"(rl n ':,:~:'r;?kl f. Landgraaf, 14 juni 2007

2 InhoudsoP!!ave: 1. Algemene projectgegevens 2. Duurzaam bouwen (DuB 0 ) 2.1 Voor wie is duurzaam bouwen? 2.2 Wat betekent duurzaam bouwen? 2.3 Het Nationaal Pakket 2.4 Convenant duurzaam bouwen 3. Voorrang G.I.W.-bepalingen 4. Peil van de woning 5. Grondwerk 6. Rioleringswerken 7. Bestratingen 8. Funderingen 9. Prefab beton 10. Betonwanden en metselwerken 11. Vloeren 12. DakbedekkingenlHWA's 13. Staalconstructie 14. Gevelbekledingen 15. Ventilatievoorzieningen 16. Kozijnen, ramen en deuren 17. Plafond-/wand-/vloerafwerking 17.1 Algemeen Wandtegelwerk 17.3 Vloertegelwerk 17.4 Tegelwerk dakterrassen 18. Keukeninrichting 19. Beglazing 20. Schilderwerk 21. Water, Gas en Sanitair 22. Elektrische installatie 23. Verwarmingsinstallatie 24. Ventilatie 25. Liftinstallatie 26. Schoonmaken en oplevering 27. Wijziging tijdens de bouw 28. Nutsvoorzieningen 29. Garantie op technische gebreken na oplevering 30. Bezichtiging van de bouw 31. Krijtstreepmethode 32. Krimp 33. Verzekering Bijlage 1. Afwerkstaat

3 1. Ah!emene proiekt2:e2:evens: Werkomschrijving: Het werk bestaat uit het bouwen van 22 appartementen gesitueerd binnen het plan Von Clermontpark te Vaals. Duurzaam bouwen: De appartementen worden gebouwd volgens het principe Duurzaam Bouwen. Een initiatief van de branche-organisaties in de uitvoerende bouw. Opdrachtgever: RLB IIBV Postbus AB Landgraaf Tel.: Fax.: Aannemer: Riksen Landgraaf-Brunssum b.v. Marconistraat 32 LANDGRAAF Postbus AB LANDGRAAF Tel.: Fax.: Architect: Lancee Architecten Oude Lindestraat El Heerlen Tel.: Fax.: Constructeur: Ingenieursbureau voor Beton- en Staalkonstruktie A. Palte b.v. Koningswinkelstraat 3 VALKENBURG AID GEUL Postbus A V VALKENBURG AID GEUL Tel.: Fax:

4 2. Duurzaam bouwen (DuBo) 2.1 Voor wie is duurzaam bouwen? Duurzaam bouwen is voor iedereen. Vrijwel iedereen woont in een huis en gaat voor zijn werk naar kantoor of fabriek. Het bouwen en gebruiken van deze gebouwen kost enorme hoeveelheden energie, water en grondstoffen, terwijl met eenvoudige aanpassingen vaak grote verbeteringen te bereiken zijn. Dat is goed voor het milieu. Maar dat niet alleen. Door bijvoorbeeld verbeterde isolatie daalt de energierekening van de gebruiker. Door zuiniger sanitair daalt het watergebruik. Goede geluidsisolatie verbetert de kwaliteit van het binnen milieu. Dergelijke voordelen zijn voor iedereen :merkbaar en maken het kiezen voor duurzaam bouwen aantrekkelijk..2.2 Wat betekent duurzaam bouwen? Duurzaam bouwen betekent: in alle fasen van de bouw (van initiatief tot en met de sloop) rekening houden met de gevolgen voor het milieu bij het nemen van beslissingen. Natuurlijk met als doel om, als het maar enigszins kan, te kiezen voor maatregelen die het milieu minder belasten. Lange tijd bleef duurzaam bouwen beperkt tot kleinschalige experimenten. Maar die periode ligt defmitief achter ons. Naar verwachting zal duurzaam bouwen de komende jaren door-dringen tot de hoofdstroom in de woningbouw. De tijd is er immers rijp voor. De kennis, de methoden en de materialen zijn in voldoende mate voorhanden. Bovendien kunnen tal van maatregelen zonder hoge kosten worden toegepast. Gelet op de ontwikkeling van nieuwe duurzame wijken zullen er de komende j aren duizenden DuBo woningen worden gerealiseerd. 2.3 Het Nationaal Pakket Stichting Bouwresearch heeft het Nationaal Pakket Woningbouw ontwikkeld. Een evenwichtig pakket aan duurzaam bouwen maatregelen. Het pakket bestrijkt alle fasen van het bouwproces. In totaal zijn er 160 maatregelen in het boek opgenomen. De maatregelen zijn verdeeld in vaste en variabele maatregelen. Vaste maatregelen kunnen zonder meer (ongeacht het project) worden opgenomen. De haalbaarheid van de variabele maatregelen is onder meer afhankelijk van de kosten, de verkrijgbaarheid van materialen en de locatie. De maatregelen voldoen aan belangrijke criteria: De maatregelen uit het pakket zijn uitstekend toepasbaar. De kwaliteit doet niet onder voor die van traditionele oplossingen. De maatregelen hebben ondubbelzinnig een positief milieu-effect. De meerkosten van de maatregelen zijn gering. Dat maakt duurzaam bouwen bereikbaar voor de woningbouw. Met het pakket als basis kunnen de gemeenten en de bouwpartners bij nieuwbouwprojecten op een efficiënte, heldere en eenduidige manier afspraken maken over de maatregelen die in het kader van duurzaam bouwen worden genomen. Voor gemeenten in de Oostelijk Zuid-Limburg is hiervoor het convenant duurzaam bouwen samengesteld.

5 . 2.4 Convenant duurzaam bouwen. Wet- en regelgeving om het nationaal pakket op lokaal niveau voor te schrijven ontbreekt vooralsnog. Dit is echter geen reden om niet verder te gaan met duurzaam bouwen. De doelstellingen zijn duidelijk. Derhalve hebben marktpartijen in de bouw en de gemeenten uit Oostelijk Zuid-Limburg in het convenant duurzaam bouwen en het daarbij behorende basispakket bindende afspraken gemaakt. De essentie van het convenant is, dat hiermee voor alle deelnemende partijen geldende verplichtingen worden aangegaan om duurzaam bouwen toe te passen. Het convenant vindt zijn basis in het Nationaal Pakket DuBo.

6 3. Voorran2: G.I.W.-bepalin2:en Ongeacht hetgeen in deze technische omschrijving is bepaald, gelden onverkort de regelingen, reglementen en standaardvoorwaarden, gehanteerd en voorgeschreven door G.I.W. Ten aanzien van warmwater tappunten geldt echter dat geen voorzieningen zijn opgenomen om gelijktijdig warmwater te garanderen bij gebruik van meerdere tappunten ineens. Verder geldt dat ingeval enige bepalingen in deze technische omschrijving met GIW bepalingen onverenigbaar zijn, ofwel nadeliger mocht zijn voor de verkrijger, steeds de bovengenoemde bepalingen van het G.I.W. prevaleren, zoals vastgelegd in Garantie Waarborg regeling Appartementen. 4. Peil van de wonin2: Het peil, waaruit alle hoogten en diepten worden gemeten, komt overeen met de bovenkant van de begane grondvloer. De juiste maat wordt bepaald in overleg met de dienst Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Vaals. 5. Grondwerk De nodige grondwerken (ontgraven + aanvullen) te verrichten voor de funderingen, en de leidingen. Hoogteverschillen worden opgevangen door taluds. 6. Riolerin2:swerken De aanleg- en aansluitkosten van de riolering zijn in de (koop- )aannemingssom begrepen. De riolering wordt uitgevoerd in PVC-buis. De afvoeren van de diverse lozingstoestellen worden uitgevoerd in PVC van de PVC-klasse 41 NEN Er wordt een gescheiden rioleringssysteem toegepast. Het rioleringssysteem wordt belucht en is voorzien van ontstoppingsmogelijkheden. De rioleringssleuven worden tot bovenkant rioolbuis gevuld met zand en tot maaiveld met grond, ter plaatse van terreinverhardingen gevuld met zand. 7. Bestratin2:en De infra en de bestratingen worden door derden aangebracht. 8. Funderin2:en De fundering zal worden uitgevoerd conform opgave constructeur. 9. Prefab beton In de algemene trappenhuizen van het complex zullen prefab betonnen trappen worden toegepast. De balkons worden gerealiseerd middels prefab betonplaten.

7 . vloeren 10. Betonwanden en metselwerken Voor de constructieve onderdelen worden de navolgende materialen toegepast: Dragende wanden in het complex worden uitgevoerd als betonwanden en / of kalkzandsteen, conform opgave constructeur. Wanden van de liftschacht worden opgebouwd uit betonwanden en / of kalkzandsteen, conform opgave constructeur. De niet constructieve binnenwanden: de binnenwanden van de woning zullen uitgevoerd worden in gipswanden en/of gasbetonwanden van voldoende zwaarte. Dilataties: aantal, uitvoering en plaats dilataties in de gevels volgens opgave van de constructeur. 11. Vloeren De begane grondvloeí" wordt uitgevoerd als een kanaalplaatvloer, voor de overige worden breedplaatvloeren toegepast. 12. Dakbedekkin!!enIHW A's De platte daken worden bedekt met: bitumineuze dakbedekking. dakisolatie met een Re-waarde van 3,0 m2 K/W. aluminium daktrim. De hemelwaterafvoeren, balkons en dakterrassen worden op de riolering aangesloten. De dakterassen van de woningen worden voorzien van betontegels. 13. Staalconstructie De toete passen staalconstructies volgens opgave constructeur; indien in aanraking komend met de buitenlucht in thermisch verzinkte uitvoering. In het trappenhuis wordt een leuning incl. standaard spijlen hekwerk aangebracht. De balkonbalustraden op de verdiepingen worden voorzien van hekwerk met hardglazen panelen 14. Gevelbekledin!!en De buitenwanden van de gevels worden opgetrokken uit gevelstenen waalformaat. De Re-waarde van de buitenwanden bedraagt 3,Om2 KJW. 15. Ventilatievoorzienin!!en

8 Voor de appartementen is gekozen voor een gebalanceerd ventilatiesysteem met warmte-terugwinning. De totale vereiste ventilatiehoeveelheid wordt door middel van toevoer- en afzuigroosters met een standen schakelaar geregeld. De betreffende ventilatie-unit wordt geplaatst in de technische ruimte van het appartement. De toevoer en afvoervoorzieningen worden in overleg met de installateur bepaald. De trappenhuizen worden natuurlijk geventileerd. 16. Koziinen.ramen en deuren De binnen-/ kozijnen en deuren trappenhuis, woningtoegangsdeuren buitenkozijnen, raam- en deurvleugels worden uitgevoerd in meranti, kleurconform keuze architect. De ramen worden uitgevoerd met dubbele kierdichting. Bij schuifpuien is lichte krasvorming op de lak mogelijk. De woningen worden voorzien van een vlakke massieve voordeur met glas opening. De binnendeuren die toegang verlenen aan het trappenhuis en onderdeel vormen van de vluchtroute worden 30 min. brandwerend uitgevoerd. De binnendeurkozijnen binnen de woningen worden uitgevoerd als plaatstalen montagekozijnen met bovenlicht voorzien van glas en daar waar nodig een dicht. paneel. De binnendeuren uitvoeren als fabrieksmatig afgelakte opdekdeuren, hoogte 2315mm. De buitenkozijnen worden conform de voorschriften voorzien van deugdelijk hang- en sluitwerk met daar waar van toepassing uitgevoerd met antifoutbediening, inbraakvertragend en SKG hang- en sluitwerk. 17. Plafonds-/wanden-/en vloerafwerkinl!: 17.1 Algemeen: De plafonds van de appartementen worden voorzien van spuitwerk. De wanden in de appartementen worden behangklaar afgewerkt (niet behangen) m.u.v. daar waar wandtegelwerk beschreven is. De wanden van de technische- en of wasruimte en meterkast worden niet nader afgewerkt. De vloeren in de appartementen afgewerkt met een cementdekvloer m.u.v daar waar vloertegelwerk beschreven is. De plafonds in de algemene ruimtes en het trappenhuis voorzien van spuitwerk excl. onderzijde prefab trappen en bordessen en berging. De vloerafwerking van de 3e verdieping wordt uitgevoerd als een zwevende dekvloer. De vloeren van de centrale entree wordt gedeeltelijk voorzien van een schoonloopmat. De vloeren van de lifthal (excl. vloerafwerking lift) worden voorzien van vloerbedekking.

9 Wandtegelwerk: Voor de aankoop van wandtegels is een stelpost opgenomen van e 11,50/m2 excl. BTW gelegd in een standaard patroon met een normale voegbreedte. Ruimte en hoogte wandtegelwerk: toilet, rondom hoogte tot 1.20m, - badkamer, rondom hoogte tot aan het plafond Vloertegelwerk: Voor de aankoop van vloertegels is een stelpost opgenomen van e 20,00 /m2 excl. BTW uitgevoerd in een standaard patroon met een normale voegbreedte. Ruimte met vloertegelwerk in de appartementen: toilet badkamer. Hardsteen / kunststeen binnendorpels worden in de appartementen toegepast ter' plaatse van: de voordeur het toilet de badkamer In algemene ruimten waar nodig worden hardsteen binnendorpels toegepast onder deuren bij de overgang van diverse materialen Alle vensterbanken op gemetselde borstweringen worden uitgevoerd in Jura marmer. De badkamer en het toilet kunnen conform de GIW garantie-eisen niet opgeleverd worden zonder wand-en/ofvloertegelwerk. In deze ruimten zal dus ten alle tijden tegelwerk aangebracht worden Tegelwerk dakterassen: De dakterrassen worden voorzien van betontegels. 18. Keukeninrichtine: Voor het aanpassen van de aansluitingen/afvoeren, afwijkend van de standaard keukenindeling, wordt een verrekenpost beschikbaar gesteld van e ,-- inci. RT.W.

10 In de woning wordt standaard geen keuken en tegelwerk voorzien, wel worden de aansluitingen aangebracht conform tekening. 19. Bel!laziDl! De buitenkozijnen in de appartementen en algemene ruimten worden voorzien van dubbele isolerende beglazing. De bovenlichten van binnenkozijnen in de appartementen worden voorzien van enkele beglazing. Binnenbeglazing in kozijnen en deuren van algemene ruimten worden uitgevoerd in enkele beglazing in brandvertragende uitvoering. De aan elkaar grenzende dakterrassen worden voorzien van een terras afscheiding. Voor de puien en/ofkozijnen is geen veiligheidsglas opgenomen. De koper kan op basis van zijn eigen verantwoordelijkheid kiezen voor veiligheidglas als meerwerkoptie. 20. Schilderwerk Er wordt geen behangwerk uitgevoerd. De binnendeurkozijnen en deuren in de woningen zijn fabrieksmatig afgelakt. De houten buiten-/ en binnendeuren en kozijnen worden in het werk afgelakt. Radiatoren zijn fabrieksmatig afgelakt in een standaardkleur. Gas- en waterleidingen die in het zicht komen worden niet afgelakt. CV -leidingen worden niet geschilderd. Stalen hekwerken/leuningen hoofdtrappenhuis alsmede de liftdeuren worden in een nader te bepalen standaard RAL-kleur geschilderd. 21. Water. Gas en Sanitair De aanleg- en aansluitkosten aanneemsom begrepen. van de gas- en waterinstallatie zijn wel inde (koop-) De koudwaterleiding wordt aangelegd vanaf de watermeter, geplaatst in de meterkast. De waterleiding is afsluitbaar/aftapbaar volgens de voorschriften van het Nutsbedrijf. Aansluitpunten: keuken: gootsteen mengkraan. toilet: closet. fontein. badkamer: douche. ligbad. wastafel. toilet. wasruimte/technische ruimte (bij kavel G 1 t/m G9 en Hl t/m H9): aansluitpunt w.a.

11 cv ketel. wasruimte (bij kavel GlO, GIl, HlO enhil): aansluitpunt w.a. technische ruimte (bij kavel G 10, GIl, HlO en Hll): cv ketel. De warmwaterleiding in de berging. wordt aangelegd vanaf het warmwatertoestel (combi. CV.ketel) Aansluitpunten: keuken: gootsteen mengkraan. badkamer: douche. ligbad. wastafel. Er wordt een gasleiding gelegd naar de volgende aansluitpunten: keuken: aansluiting tbv gaskooktoestel wasruimte/technische ruimte (bij kavel G 1 t/m G9 en Hl tlm H9): combi toestel. technische ruimte (bij kavel G lo, G 11, HlO en Hll): combi toestel. Sanitair: Het te leveren sanitair (opstelling conform verkooptekening); Closetcombinatie closetpot, Sphinx Eurobase wit, duoblok closetzitting Sphinx, wit Fonteincombinatie fontein, Sphinx Eurobase wit Badcombinatie ligbadcombinatie, afrrl. l70x75cm Wastafelcombinatie wastafel. Sphinx Eurobase 60cm, wit. grohe costa wastafelmengkraan spiegel Swalow met planchet boven de wastafel Douchecombinatie glijstangcombinatie Grohe

12 22. Elektrische installatie De aanleg- en aansluitkosten van de elektrische installatie zijn in de (koop-) aanneemsom begrepen. De elektrische installatie wordt aangelegd (volgens NEN 1010) vanuit de meterkast, verdeeld over voldoende groepen naar de diverse aansluitpunten. De hoogte van de wandcontactdozen is ca. 30 cm boven de afgewerkte vloer, behalve t.p.v. keuken, berging en badkamer waar wandcontactdozen op ca. 120 cm boven de afgewerkte vloer worden aangebracht. Schakelaars worden ca. 105 cm boven de afgewerkte vloer gemonteerd. De installatie zal worden uitgevoerd in standaard inbouwmateriaal kleur gebroken wit met uitzondering van de was-/technische ruimte, meterkast en berging, waar opbouwmateriaal zal worden toegepast. Centrale antenne installatie De woningen zijn voorzien van onbedrade aansluitpunten voor de kabeltelevisie in de woonkamer en slaapkamer 1. Telefooninstallatie De woningen zijn voorzien van onbedrade telefooninstallatie KPN in de woonkamer en slaapkamer 1. conform specificatie van De algemene ruimten worden voorzien van de benodigde elektra-voorzieningen conform NEN De elektratekeningen zullen gedurende het bouwproces verstrekt worden. 23. Verwarminl!sinstallatie De centrale verwarmingsinstallatie wordt uitgevoerd als een radiatorverwarming. De warmtebron bestaat uit een combiketel type HR met gesloten verbranding. De temperatuurregeling vindt plaats door middel van een kamerthermostaat. In de te verwarmen vertrekken worden fabrieksmatig afgelakte radiatoren gemonteerd. Alle radiatoren worden voorzien van thermostaatkranen met uitzondering van de radiatoren in de woonkamer en de keuken. De onderstaande temperaturen kunnen worden gehaald bij gelijktijdige verwarming van alle vertrekken. Woonkamer/eetkamer: 200C Keuken : 200C Slaapkamers : 200C Badkamer Verkeersruimte : 220C : 150C Technische-/wasruimte :onverwarmd Berging/toilet : onverwarmd

13 De cv-tekeningen zullen gedurende het bouwproces verstrekt worden. 24. Ventilatie De woningen worden voorzien van een gebalanceerd ventilatiesysteem. 25. Liftinstallatie Het gebouw wordt van een liftinstallatie voorzien. 26. Schoonmaken en ouleverin1! Twee weken voor de oplevering worden de kopers schriftelijk op de hoogte gesteld van de defmitieve datum en tijdstip, waarop de oplevering plaatsvindt. De gehele woning wordt bezemschoon opgeleverd. Het glas, sanitair en tegelwerk dienen schoon opgeleverd te worden. 27. Wiizi1!in1!en tiidens de bouw Alle wijzigingen in opdracht van de ondernemer en/ofin opdracht van de koper verstrekt, moeten voldoen' aan de gestelde in de betreffende artikelen van de Algemene Voorwaarden behorende bij de overeenkomst. Tevens behoudt de opdrachtgever zich het recht voor om wijzigingen op tekening en in de technische omschrijving aan te brengen, indien zij dit uit constructieve en/oftechnisch oogpunt noodzakelijk acht en de kwaliteit hierdoor niet ernstig wordt beïnvloed. 28. Nutsvoorzienin1!en De aanleg- en aansluitkosten van de gas- en waterinstallatie zijn in de (koop-) aanneemsom begrepen. De kosten van gas en water zijn tot de dag van oplevering voor rekening van de ondernemer. De koudwaterleiding wordt aangelegd vanaf de watermeter, geplaatst in de meterkast. De waterleiding is afsluitbaar/ aftapbaar volgens de voorschriften van het Nutsbedrijf. Om de aansluiting van gas en elektra in bedrijf te stellen dient de koper ten alle tijden een energieleveringscontract afgesloten te hebben. De leverancierlkoper dient minimaal 14 dagen voordat de aansluiting fysiek in bedrijf wordt genomen zich aan te melden bij een energieleverancier naar uw keuze. Indien de leverancierlkoper zich niet tijdig aanmeldt kan de aansluiting niet in bedrijf worden genomen. De aansluiting wordt dan zogenaamd gesloten opgeleverd. De vernieuwde aansluitkosten zijn dan voor rekening van de leverancierlkoper en zijn niet in de koop-/aanneemsom opgenomen. Mocht u reeds klant zijn bij Essent en wilt u hier ook klant blijven dan dient u dit te melden bij Essent, zodat zij het lopende aansluitcontract van het huidige adres kunnen omzetten naar het nieuwe adres.

14 Indien u kiest voor een andere energieleverancier dan dient u een EAN code op te geven voor elektra en gas aan de nieuwe leverancier. Deze code wordt u tijdens de uitvoering tijdig door de aannemer verstrekt. 29. Garantie 00 technische f!ebreken na ooleverinf! De procedures en garantienormen/termijnen zijn omschreven in de G.I.W.-brochure tevens is in deze brochure een standaard formulier opgenomen voor een verzoek tot herstel van geconstateerde gebreken De procedures en garantienormen-/termijnen zijn omschreven in de GIW -brochure; tevens is in deze brochure een standaardformulier opgenomen voor een 'verzoek tot herstel van geconstateerde gebreken'. Enkele aandachtspunten : de klacht moet direct na constatering worden gemeld, de klacht schriftelijk indienen bij de ondernemer en een kopie naar GIW zenden, er bestaat een mogelijkheid dat de ondernemer u inspectiekosten in rekening brengt, u dient de ondernemer altijd in de gelegenheid te stellen, om het garantie gebrek te herstellen, de door u gemaakte kosten kunnen zonder vooroverleg met de ondernemer niet worden verhaald, mits er, sprake is van een noodsituatie. 30. Bezichtif!inf! van de bouw Bezichtiging van de bouwplaats geschiedt alleen op een nader vast te stellen kijkdag in de afbouwfase of op afspraak met de uitvoerder / kopersbegeleider. Het is dus niet toegestaan, om zonder afspraak of zonder u zich te melden bij de uitvoerder, de bouwplaats te betreden. Dit in verband met uwen onze veiligheid. 31. Kriitstreeomethode Het ontwerp van en de woningindeling zijn van dien aard dat de mate van daglichttoetreding op sommige plaatsen enigszins in het geding komt. Dit heeft aanleiding gegeven om gebruik te maken van de zogenaamde krijtstreepmethode, een wettelijke legitieme methode, hetgeen er op neer komt dat niet over het gehele vloeroppervlak in de zogenaamde verblijfsgebieden (woonkamer, keuken, slaapkamers) voldoende daglichttoetreding aanwezig is volgens de hiertoe geëigende norm. In praktische zin betekent dit dat er in het achterste gedeelte van de betreffende kamers relatief donkere gedeelten aanwezig kunnen zijn.

15 32. Krimp Door de toepassing van diverse materialen met verschillende eigenschappen en mede door droging zullen er met name bij de aansluitnaden krimpscheuren ontstaan, de ondernemer kan hier niet voor aansprakelijk gesteld worden. Deze kunnen bij het onderhoud van de woning worden dichtgezet; hiervoor zijn speciale (flexibele) materialen in de handel. 33. Verzekerin2 De door de ondernemer afgesloten verzekering eindigt op de dag van oplevering. U dientuw woning vanaf deze datum te verzekeren tegen brand- en stormschade. Landgraaf, 14 juni 2007

16 afwerkstaat Biilae:e 1: Ruimte Vloeren Wanden Plafonds WONINGEN Hal/entree cement dekvloer behangklaar spuitwerk Meterkast cementdekvloer niet nader afgewerkt niet nader afgewerkt Toilet vloertegels wandtegels spuitwerk Woonkamer/eetkamer cementdekvloer behangklaar spuitwerk Keuken cementdekvloer behangklaar spuitwerk Was-/technische ruimte cementdekvloer niet nader afgewerkt niet nader afgewerkt Slaapkamers cementdekvloer behangklaar spuitwerk Badkamer vloertegels wandtegels spuitwerk Dakterras betontegels niet nader afgewerkt niet nader afgewerkt OPENBARE RUIMTEN Berging cementdekvloer niet nader afgewerkt niet nader afgewerkt Lifthal vloerbedekking schoonmetselwerk spuitwerk (excl. onderzij den trappen en bordessen). Centrale entree gedeeltelijk schoonmetselwerk spuitwerk schoonloopmat Trappenhuis niet nader afgewerkt schoonmetselwerk niet nader afgewerkt Landgraaf, 14 juni 2007

Park kwartier. Noord. 12 twee-onder-één-kapwoningen Polderwijk in Zeewolde

Park kwartier. Noord. 12 twee-onder-één-kapwoningen Polderwijk in Zeewolde Park kwartier Noord 12 twee-onder-één-kapwoningen Polderwijk in Zeewolde Wonen in Zeewolde, water, groen en ruimte Zeewolde, een nog relatief jong en dynamische dorp ligt aan de randmeren en midden in

Nadere informatie

Dagpauwoog. 5 vrijstaande woningen in de Lindewijk te Wolvega

Dagpauwoog. 5 vrijstaande woningen in de Lindewijk te Wolvega Dagpauwoog 5 vrijstaande woningen in de Lindewijk te Wolvega Heerlijk wonen in de Lindewijk in Wolvega, in de aangename zuidoosthoek van Friesland. Met natuur, ruimte voor uw gezin en alle voorzieningen

Nadere informatie

cætshage a r c h i t e c t e n b u r e a u

cætshage a r c h i t e c t e n b u r e a u Situatie Rijnbandijk 213 te Rijswijk (schaal 1 : 500) Rijnbandijk gras gras gras gras geasfalteerd 213 rooilijn optie carport (vergunningsvrij) zone van 2,5 m om hoofdgebouw is vergunningsvrij zone van

Nadere informatie

Dagpauwoog. 20 twee-onder-één-kap woningen in de Lindewijk te Wolvega

Dagpauwoog. 20 twee-onder-één-kap woningen in de Lindewijk te Wolvega Dagpauwoog 20 twee-onder-één-kap woningen in de Lindewijk te Wolvega Heerlijk wonen in de Lindewijk in Wolvega, in de aangename zuidoosthoek van Friesland. Met natuur, ruimte voor uw gezin en alle voorzieningen

Nadere informatie

Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen

Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen 2 3 13 12 15 14 16 30 31 Dongehof, Koolhoven Buiten 17 32 33 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 58 een echte buitenkans! 18 19 36 37 38 39 34 35 29 28 27 26 25

Nadere informatie

Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap

Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap ALGEMENE KOPERSINFORMATIE TECHNISCHE OMSCHRIJVING STAAT VAN AFWERKING Woningtypen A t/m E d.d. 12 juni 2013 Geachte heer

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING. 12 herenhuizen aan de Vecht

TECHNISCHE OMSCHRIJVING. 12 herenhuizen aan de Vecht TECHNISCHE OMSCHRIJVING 12 herenhuizen aan de Vecht TECHNISCHE OMSCHRIJVING 12 herenhuizen aan de Vecht KWALITEITSOMSCHRIJVING KLEURENSTAAT WEGWIJZER Van toepassingen op 12 herenhuizen Zijdebalen te Utrecht

Nadere informatie

Creëer. jouw ideale woning. 12 klassieke en stijlvolle twee-onder-een-kapwoningen

Creëer. jouw ideale woning. 12 klassieke en stijlvolle twee-onder-een-kapwoningen VEERALLEE ZWOLLE VEERALLEE ZWOLLE VE Creëer jouw ideale woning 12 klassieke en stijlvolle twee-onder-een-kapwoningen Twee-onder-een-kapwoningen 3 Een wijk met een rijke historie Veerallee De Veerallee

Nadere informatie

Starten in het hart van Noordwijk. Morgenster. 31 aantrekkelijke, comfortabele koopappartementen

Starten in het hart van Noordwijk. Morgenster. 31 aantrekkelijke, comfortabele koopappartementen Starten in het hart van Noordwijk Morgenster 31 aantrekkelijke, comfortabele koopappartementen Nieuwbouw De Morgenster De locatie 2 Morgenster biedt comfortabel wonen op fraaie locatie 31 aantrekkelijke,

Nadere informatie

Pagina 2 Inhoudsopgave. Pagina 4-5 Ligging. Pagina 6-7 Omgeving. Pagina 8-9 Een locatie met historie. Pagina 10 Initiatief. Pagina 11 Inspiratie

Pagina 2 Inhoudsopgave. Pagina 4-5 Ligging. Pagina 6-7 Omgeving. Pagina 8-9 Een locatie met historie. Pagina 10 Initiatief. Pagina 11 Inspiratie Pagina 2 Inhoudsopgave Pagina 4-5 Ligging Pagina 6-7 Omgeving Pagina 8-9 Een locatie met historie Pagina 10 Initiatief Pagina 11 Inspiratie Pagina 13 ontwikkeling Pagina 14-15 Situatie en impressies Pagina

Nadere informatie

Holland Park Buitengewoon

Holland Park Buitengewoon Holland Park Buitengewoon wonen Blok 1 in het kort 131 appartementen gemeenschappelijke binnentuin 80 parkeerplaatsen appartementen vanaf 43 m 2 tot 136 m 2 eigen grond Wonen in Blok 1 3 WELKOM IN HOLLAND

Nadere informatie

...dat is wonen in stijl. 19 sfeervolle jaren 30 woningen. Meer informatie

...dat is wonen in stijl. 19 sfeervolle jaren 30 woningen. Meer informatie www.bestensuite.nl 19 sfeervolle jaren 30 woningen Meer informatie Van Santvoort Makelaars, Eindhoven Edenstraat 1, 5611 JM Eindhoven T 040 269 25 30 info@eindhoven.vansantvoort.nl ERA makelaardij Ed Willems

Nadere informatie

65% VERKOCHT. Heemstede. Volop genieten in Heemstede. www.dewatertoren-heemstede.nl

65% VERKOCHT. Heemstede. Volop genieten in Heemstede. www.dewatertoren-heemstede.nl 65% VERKOCHT Heemstede Volop genieten in Heemstede www.dewatertoren-heemstede.nl Heemstede Schitterend wonen in Heemstede Heemstede is een dorp waar u heerlijk kunt wonen en recreëren. Zodra u dit dorp

Nadere informatie

Groen wonen nabij de stad. 6 halfvrijstaande woningen 2 twee-onder-één-kap woningen 14 parkwoningen type L en XL

Groen wonen nabij de stad. 6 halfvrijstaande woningen 2 twee-onder-één-kap woningen 14 parkwoningen type L en XL Groen wonen nabij de stad 6 halfvrijstaande woningen 2 twee-onder-één-kap woningen 14 parkwoningen type L en XL 2 Aan de noordkant van Nijmegen, tussen de bestaande dorpen Lent, Ressen en Oosterhout ontstaat

Nadere informatie

Kleurrijk. wonen. Colorant. Ruimte en comfort voor een rijk gevarieerde doelgroep

Kleurrijk. wonen. Colorant. Ruimte en comfort voor een rijk gevarieerde doelgroep Kleurrijk wonen in Colorant Ruimte en comfort voor een rijk gevarieerde doelgroep 1 Colorant 2 3 Brouwerspoort Veenendaal: nieuwe binnenstad vol beloften Wonen in een binnenstad heeft bijzondere kwaliteiten.

Nadere informatie

15 woningen sfeervolle, ruime en zeer complete woningen

15 woningen sfeervolle, ruime en zeer complete woningen 15 woningen sfeervolle, ruime en zeer complete woningen 3 volwaardige woonlagen met 4 5 ruime slaapkamers standaard dakkapel en een ruime bergzolder inclusief luxe greeploze keuken met alle apparatuur

Nadere informatie

14 APPARTEMENTEN IN HET CENTRUM VAN LEKKERKERK

14 APPARTEMENTEN IN HET CENTRUM VAN LEKKERKERK 14 APPARTEMENTEN IN HET CENTRUM VAN LEKKERKERK 1 Wonen in Lekkerkerk Lekkerkerk is gelegen in Zuid Holland, in de driehoek Krimpen a/d IJssel, Gouda en Schoonhoven. Lekkerkerk is sinds de gemeentelijke

Nadere informatie

B r i g i t t e n s t r a a t 1 5. Monumentaal wonen aan de voet van Park Lepelenburg

B r i g i t t e n s t r a a t 1 5. Monumentaal wonen aan de voet van Park Lepelenburg B r i g i t t e n s t r a a t 1 5 Monumentaal wonen aan de voet van Park Lepelenburg Luxe appar tementen in het Museumkwar tier van Utrecht Introductie In de ambiance van een monumentaal herenhuis worden

Nadere informatie

Nieuwbouw 2 energieneutrale woningen Boerhave Tubbergen

Nieuwbouw 2 energieneutrale woningen Boerhave Tubbergen Nieuwbouw 2 energieneutrale woningen Boerhave Tubbergen Nieuwbouwplan Boerhave Plan Binnenveld II te Tubbergen Algemeen Grenzend aan de wijk Binnenveld I ontwikkelt Woningstichting Tubbergen samen met

Nadere informatie

TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN

TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN 2 STIJLVOL, KARAKTERISTIEK EN NOSTALGISCH WONEN De Gouden Buurten kenmerken zich als een wijk, waar dorpse charme met stads comfort wordt gecombineerd. Met traditioneel Hollandse

Nadere informatie

5 VRIJSTAANDE KAPITEINSAPPARTEMENTEN AAN DE STRANLJIP TE HURDEGARYP (IT SUD) Volwaardig wonen op de begane grond

5 VRIJSTAANDE KAPITEINSAPPARTEMENTEN AAN DE STRANLJIP TE HURDEGARYP (IT SUD) Volwaardig wonen op de begane grond 5 VRIJSTAANDE KAPITEINSAPPARTEMENTEN AAN DE STRANLJIP TE HURDEGARYP (IT SUD) Volwaardig wonen op de begane grond DE KAPITEINS- APPARTEMENTEN HEBBEN O.A. DE VOLGENDE POSITIEVE EIGENSCHAPPEN: Royaal appartement

Nadere informatie

Appartementenvilla De Meeuw

Appartementenvilla De Meeuw Appartementenvilla De Meeuw Aanvullende informatie april 2011 INHOUDSOPGAVE 1. Algemene zaken rondom het bouwproces - Veiligheid op de bouwplaats... 3 - Werkbare dagen... 3 - Opleveringsprognose... 3 -

Nadere informatie

Scheepmakersdijk. 3 luxe stadswoningen te Haarlem

Scheepmakersdijk. 3 luxe stadswoningen te Haarlem Scheepmakersdijk 3 luxe stadswoningen te Haarlem Voorwoord Waar de Scheepmakersdijk en de Papentorenvest elkaar raken staat het pronkstuk De Adriaan. Hier vind je de sporen terug van de eerste forse groei

Nadere informatie

Omdat uw woning de aankoop van uw leven is. SANCERRE 4 twee-onder-één-kap woningen

Omdat uw woning de aankoop van uw leven is. SANCERRE 4 twee-onder-één-kap woningen RT Omdat uw woning de aankoo van uw leven is. SANCERRE 4 twee-onder-één-ka woningen BUITENPLAATS WIJNBERGEN te DOETINCHEM RT 2 IS ALLES WAT U VERWACHT VAN UW WONING. 3 Woonkwaliteit RT van Roosdom Tijhuis

Nadere informatie

Fraai wonen aan de rand van het centrum

Fraai wonen aan de rand van het centrum Te huur 24 sociale appartementen Fraai wonen aan de rand van het centrum Christiaan Huygens Barneveld Fraai wonen in het centrum Op een steenworp afstand van het centrum van Barneveld ligt het voormalig

Nadere informatie

Waterwijck Fase 2 te Delft

Waterwijck Fase 2 te Delft Waterwijck Fase 2 te Delft Aanvullende informatie april 2012 INHOUDSOPGAVE 1. Algemene zaken rondom het bouwproces - Veiligheid op de bouwplaats... - Bouwbesluit... - Werkbare dagen... - Opleveringsprognose...

Nadere informatie

Zonnekastelen te Delft

Zonnekastelen te Delft Zonnekastelen te Delft Bijlage algemene informatie april 2012 INHOUDSOPGAVE 1. Algemene zaken rondom het bouwproces - Veiligheid op de bouwplaats... - Bouwbesluit... - Werkbare dagen... - Opleveringsprognose...

Nadere informatie

RESIDENTIE VISTO BESTAANDE UIT 15 BETAALBARE LUXE APPARTEMENTEN MET 2-3 SLAAPKAMERS IN HARTJE CENTRUM MAASEIK

RESIDENTIE VISTO BESTAANDE UIT 15 BETAALBARE LUXE APPARTEMENTEN MET 2-3 SLAAPKAMERS IN HARTJE CENTRUM MAASEIK IMMO-TOP Witte TORENWAL 8 3960 BREE tel 089462525 www.immo-top.be info@immo-top.be RESIDENTIE VISTO BESTAANDE UIT 15 BETAALBARE LUXE APPARTEMENTEN MET 2-3 SLAAPKAMERS IN HARTJE CENTRUM MAASEIK Trendy wonen

Nadere informatie

Veenendaal 18 EENGEZINSWONINGEN

Veenendaal 18 EENGEZINSWONINGEN Veenendaal Nova Zembla 18 EENGEZINSWONINGEN 2 Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. inhoud 4 5 9 Algemene informatie Technische omschrijving 7 (tussen)eengezinswoningen -

Nadere informatie

KOPERSOPTIELIJST. Zuidhorn, 6 rijwoningen De Oostergast. Groothuis Wonen B.V.

KOPERSOPTIELIJST. Zuidhorn, 6 rijwoningen De Oostergast. Groothuis Wonen B.V. 20 Groothuis Wonen B.V. Ootmarsumseweg 12 7615 PL Harbrinkhoek Postbus 508 7600 AM Almelo Telefoon 0546-480 000 Fax 0546-480 048 info@groothuis.nl www.groothuis.nl Bank 75.99.56.243 KvK Oost Nederland

Nadere informatie