D66 green paper aug Thema Afdeling: Economie Werkgroep: Corporate Governance

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "D66 green paper aug. 2013 Thema Afdeling: Economie Werkgroep: Corporate Governance"

Transcriptie

1 D66 green paper aug Thema Afdeling: Economie Werkgroep: Corporate Governance Inleiding Steeds als er incidenten zijn bij publieke of private ondernemingen of organisaties, heeft iedereen daar een - vaak eensluidende - primaire reactie op. De vinger wordt eerst gewezen naar de verantwoordelijke bestuurder en vervolgens komen de betrokken toezichthouders aan bod. In vrijwel alle gevallen is de publieke verontwaardiging groot. Ook komt het voor dat na een incident kamer vragen worden gesteld. De betrokken minister heft dan vaak eerst de handen in wanhoop ten hemel om vervolgens, al dan niet na het instellen van een commissie, te komen met een voorstel voor verdere aanscherping van wet- en regelgeving en/of een versterking van het externe toezicht. Na een aantal geruchtmakende boekhoudaffaires en schandalen over beloningen van bestuurders zijn er zodoende de afgelopen jaren een reeks van wetten, codes en normen in het leven geroepen en zijn er nieuwe toezichthouders opgericht. De druk op externe toezichthouders is daarnaast aanzienlijk vergroot. Dit alles met het doel om goed bestuurderschap te kunnen borgen. De gedachte is dan vaak dat het probleem met de genomen maatregelen geheel of gedeeltelijk onder controle is gebracht, althans voor wat betreft het publicitaire gedeelte daarvan, waarna het incident wordt afgesloten. In werkelijkheid lijkt er echter een hardnekkiger en fundamenteler probleem in de samenleving te bestaan. Goed bestuur is met regels alleen niet af te dwingen, maar zelfregulering of het morele appel zijn duidelijk ook niet meer afdoende. De Nederlandse Corporate Governance Code is een instrument dat vooral gedicteerd wordt door juristen, risicomanagers en accountants. Er wordt niet vooruit gekeken. Een correcte jaarrekening is uiteraard vereist, maar de jaarrekening is geen managementinformatie. De code gaat uit van wat genoemd wordt de narrow view of corporate finance, ofwel het regelen van de verhouding tussen aandeelhouder, RvB en RvC. Er dient natuurlijk breder gekeken te worden. Een onderneming creëert geen waarde in splendid isolation maar in samenwerking met haar stakeholders zoals afnemers, toeleveranciers, onderwijs, onderzoek, overheden en/of infrastructuren. Een onderneming heeft er dan ook belang bij om ook het algemeen belang te dienen, zoals verwoord in de principes voor corporate governance van bijv. de NYSE. Dat is in Nederland niet het geval. Wat in de NCGC staat over maatschappelijke (sociale) verantwoordelijkheid is marginaal. Toezicht (governance) is een begrip dat zowel op het sociologische als economische vlak speelt, en wel bijna even sterk. Eigenlijk is het meer sociologisch dan economisch, maar op het economische vlak wordt het belang ervan versterkt omdat daar de tegenkracht nog groter. Die tegenkracht natuurlijk zijnde de diverse vormen van eigenbelang, hebzucht, machtwellust enzovoort, met in de economische variant een hoofdrol voor het geld, en van geld is bekend dat het allerlei slechte neigingen uitermate versterkt.

2 Verantwoording paper In dit paper komt dus de vraag aan de orde of de wijze waarop de afgelopen jaren getracht is om enerzijds good governance te realiseren en anderzijds excessen te voorkomen effectief is en of er wellicht andere methodes zijn die zouden kunnen worden ingezet om verdere verbetering te realiseren. D66 wil politiek bedrijven vanuit vertrouwen op de kracht van mensen en de professionaliteit van bestuurders en toezichthouders (zie ook bijl. 1). Maar we zijn daarin niet naïef. Vertrouwen is mogelijk als verantwoordelijkheden goed gescheiden en helder toebedeeld zijn en bij elke macht ook een gezonde tegenmacht en benodigde transparantie is georganiseerd. We denken dat ook in de corporate governance met die instelling nog veel te winnen valt. Daartoe wordt in dit paper eerst een beeld geschetst van het bestaande corporate governance landschap en worden daarna een aantal sociaal-liberale denkrichtingen en mogelijke concrete maatregelen nader uitgewerkt. Private Sector De Nederlandse Corporate Governance Code (de NL Code) vormt met de (nationale en Europese) wet- en regelgeving en jurisprudentie op het gebied van governance een bouwwerk van principles en best practices dat van toepassing is op beursgenoteerde ondernemingen. Bij het opstellen van de NL Code is, in tegenstelling tot de Engelse traditie waarin het shareholdersmodel leidend is, het stakeholdersmodel gevolgd. Het verschil wordt in hoofdzaak bepaald door de vraag of het belang van de aandeelhouders uiteindelijk bepalend is bij de strategie en de implementatie daarvan of het belang van alle stakeholders (inclusief de aandeelhouders). Het stakeholdersmodel past veel beter bij de Nederlandse corporatistische poldercultuur en is daarom als uitgangspunt gekozen bij het opstellen van de NL Code. De NL Code is geen wet in formele zin maar een gedragscode die werkt via het principe pas toe of leg uit. De gedragsregels hoeven dus niet nageleefd te worden, maar indien dat het geval is dient een beursgenoteerde onderneming uit te leggen waarom zij een bepaalde gedragsregel niet toepast. Zoals gezegd is de NL Code niet van toepassing op niet beursgenoteerde ondernemingen maar via de zogenoemde reflexwerking heeft de NL Code toch ook een zeker normatief effect op andere private ondernemingen. De toegevoegde waarde van de NL Code, als instrument van zelfregulering, ligt bij uitstek in de normering en beïnvloeding van het gedrag van bestuurders, commissarissen en aandeelhouders. Bepalend voor het succes van de NL Code is de mate waarin de stakeholders zich in hun dagelijkse handelen laten leiden door de best practices die in de NL Code zijn opgenomen, waarbij er uiteraard geen sprake dient te zijn van afvinkgedrag. Onderzoek heeft uitgewezen dat de NL Code door beursgenoteerde ondernemingen behoorlijk wordt nageleefd in die zin dat het pas toe of leg uit beginsel redelijk consequent wordt gevolgd. Dit betekent echter niet dat alle beoogde materiele normen ook door de ondernemingen worden onderschreven. Zij kunnen deze normen immers negeren mits zij maar uitleggen wat daarvoor de reden is. De motivatie voor niet toepassing van bepaalde best practices, zo blijkt uit onderzoek, laat overigens vaak wel nog te wensen over. Daarom zou overwogen kunnen worden om enkele best practices die van wezenlijk belang zijn voor good governance wel een wettelijke basis te geven zodat deze rechtstreeks afdwingbaar zijn. Een alternatief is om te komen tot een vastlegging van 'best practices' en 'use cases', de als leidraad gehanteerd kunnen worden. Dat kan als uitleg en interpretatie bijlage bij de betreffende wet teksten. Voor D66 is daarbij steeds de overweging of redelijkerwijs van bestuurders verwacht kan worden dat ze zich uit

3 welbegrepen eigenbelang aan de voorschriften uit de code zullen houden of dat er een sterke prikkel bestaat om dat niet te doen. In het laatste geval dient voorts te worden afgewogen dat een wettelijke regeling gerechtvaardigd is als overtredingen tot onrechtvaardige of inefficiënte uitkomsten leidt. One Tier Board Recent heeft de zogenoemde (van oorsprong Angelsakische) one tier board ook in Nederland een wettelijke basis gekregen. Een van de redenen voor de introductie van de one tier board is de gedachte dat er in een one tier board effectiever toezicht op het bestuur kan plaatsvinden. In het one-tier board model is er één orgaan dat bestaat uit executives en de non-executives. Deze vergaderen gezamenlijk waardoor, zo is de gedachte, de non executives dichter bij het vuur zitten. De kans dat bepaalde belangrijke zaken zich daardoor aan hun waarneming onttrekken wordt daardoor hopelijk kleiner. De scheidslijn tussen besturen en toezichthouden is in een one tier board minder scherp, hetgeen een nadelig effect kan hebben op aansprakelijkheidsrisico s. De praktijk zal derhalve moeten uitwijzen in welke mate de one tier board in Nederland zijn intrede zal doen. Het Rijnlandse model (een 2-tier board) heeft een impliciet voordeel boven het Angelsaksisch model (1-tier board). Eén van de oorzaken van de huidige malaise is (naast haantjesgedrag ) een toezichthouder (commissaris) die niet op juiste afstand van de RvB is gaan staan. De RvC dient op haar beurt weer gecontroleerd te worden door en verantwoording af te leggen aan de aandeelhouders. De AvA kan immers de RvC bij wanprestatie in zijn geheel ontslaan. Met een 1-tier board is dit niet mogelijk omdat het bedrijf dan zonder board zal zitten, hetgeen niet erg handig is. (NB: Men kan zich daarbij natuurlijk afvragen of de gemiddelde aandeelhouder genoeg kennis in huis heeft om een goede beoordeling op de RvC en RvB uit te voeren, maar dat is een andere discussie.) Een full-time Non-Executive Director is ons inziens een contradictio in terminis: een full time non-executive wordt vanzelf een executive. (NB: bij Pensioenfondsen is een 1-tier board wel mogelijk, omdat e reen aparte toezichthoudende instantie boven staat. Bij andere instellingen is dat niet-zelden het geval). Wet Frijns Een recente ontwikkeling op het gebied van governance is de Wet Frijns waarin getracht wordt de dialoog tussen enerzijds bestuurders en commissarissen en anderzijds de aandeelhouders - maar ook tussen aandeelhouders onderling - nadrukkelijker op gang te brengen. De Wet Frijns regelt - zowel voor bestuur als voor mede-aandeelhouders - dat duidelijker wordt wie de aandeelhouders zijn of wie ze vertegenwoordigen. In de Wet Frijns worden aandeelhouders in dat kader verplicht te melden indien zij een substantieel belang hebben (verworven) of een shortpositie innemen. Een aanvankelijk beoogd onderdeel van de Wet Frijns dat aandeelhouders met een aandelenbelang van meer dan 3% kenbaar moesten maken of ze de (lange termijn) strategie van de onderneming wel/niet ondersteunen, haalde het niet. Geschillen over strategie zullen in de praktijk ongetwijfeld blijven bestaan vanwege de verschillen in belang die partijen hebben. (NB: het hebben van een reglement in de onderneming inzake insider trading door bestuursleden of commissarissen en de publicatie van posities bij uitgifte van aandelen en/of obligaties zou de transparantie eveneens bevorderen)

4 (Semi) publieke sector Ook in veel publieke sectoren is inmiddels ruime aandacht ontstaan voor de noodzaak van goed ( behoorlijk ) bestuur. Niet alleen in de financiële sector, de zorgsector, woningcoöperaties en scholen maar ook bij de semi-publieke instellingen (zoals pensioenfondsen en ziekenhuizen) is het besef doorgedrongen dat goed bestuur en goed toezicht het inspirerend brein c.q. het kloppend hart van een organisatie vormen. De NL Code is op deze semi publieke sector niet van toepassing maar de NL Code heeft voor deze sectoren wel als leidraad gediend voor eigen sector specifieke codes. Deze sector specifieke codes bevatten een aantal normen die ook de in NL Code zijn opgenomen maar daarnaast regelen zij zaken die typisch of specifiek zijn voor de betreffende sector, onder andere ten aanzien van organen en instituten die een rol spelen in die sector. Naast een aantal specifieke codes kent de (semi)publieke sector uiteraard ook een flink aantal wettelijke regelingen die good governance moeten bevorderen. Omdat de (semi) publieke sector geheel of gedeeltelijk met publieke middelen wordt gefinancierd heeft de hoogte van de beloningen van bestuurders in deze sector de laatste tijd vooral veel aandacht gehad. De totstandkoming van de Wet Normering Topinkomens is daarvan een recent voorbeeld. De discussie over de publieke middelen en over de beloningsstructuren voor hen die daarover de scepter zwaaien is van doorslaggevend belang. Prestaties moeten beloond kunnen worden, lijkt ons hier ook van toepassing. Echter omdat prestaties moeilijk af te meten zijn aan concrete indicatoren dient ons inziens in NL veel meer met een goed salaris voor goed werk worden gewerkt. Met de Balkenende norm als maximum en een gemaximeerde ontslagvergoeding voor de top van semi-publieke instellingen is er voor de maatschappelijke sectoren vooralsnog de nodige structuur gecreëerd. Wat is Goed bestuur De Hoge Raad heeft recentelijk duidelijk uitgesproken dat beleid en strategie voor private ondernemingen het terrein zijn van het bestuur, onder toezicht van de RvC. Aandeelhouders kunnen uiteraard ook wat vinden van het beleid en de strategie en kunnen hun mening ter zake kenbaar maken via de middelen die de wet toekent, namelijk de aandeelhoudersvergadering. En als last resort kunnen aandeelhouders zonodig ook stemmen met de voeten. De aandeelhoudersvergadering beslist dus in beginsel niet rechtstreeks over de strategie. Als kanttekening daarbij geldt dat de aandeelhoudersvergadering soms wel indirect invloed uit kan oefenen doordat zij in bepaalde gevallen de bestuurders benoemt en ontslaat en daarnaast, met de introductie van de flex BV in oktober 2012, een algemeen instructierecht heeft gekregen. Als algemeen uitgangspunt geldt voorts dat zowel de Nederlandse wetgever als de Hoge Raad te kennen hebben gegeven dat ondernemen ook - geoorloofde - risico s nemen inhoudt en dat er ruimte moet zijn voor creativiteit, durf en vernuft, zonder dat daarbij persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders ontstaat. Menig onderzoek heeft inmiddels aangetoond dat zogenaamd zonnekoninggedrag van wangedrag afgehouden had kunnen worden indien er meer communicatie en discussie was geweest. Communicatie en discussie met name met peers (peer review), met de eigenaren (verantwoording afleggen) en ook met de journalisten c.q. de pers (transparantie over strategie).

5 Een behoorlijke invulling van de bestuurstaak vergt echter wel dat er adequate risicobeheersingsystemen en procedures in de onderneming aanwezig zijn die hele grote risico s vermijden en zorgen voor voldoende managementinformatie om risico s in te kunnen schatten. Procedures en systemen zijn helaas niet foutloos (systeemfouten) en kunnen echter niet voorkomen dat ondernemingen ook te maken hebben met externe omstandigheden die niet altijd kunnen worden gecontroleerd. Indien het bestuur evenwel daadwerkelijk unchartered territory betreedt, ontstaan (nieuwe, andere) risico s waarover ook op een andere wijze verantwoording dient te worden afgelegd en waarvoor eveneens op een andere wijze beheer ingebouwd dient te worden. Voor de beantwoording van de vraag hoe de risicobeheersingssystemen van een onderneming eruit moeten zien, zijn verschillende factoren van belang. Het gaat onder meer om de aard van de (activiteiten van de) onderneming, het doel van de onderneming, de inhoud van de statuten en overige interne richtlijnen, alsmede de (gecommuniceerde) risk appetite. De risk appetite kan gezien worden als de grondslag van het risicobeheersingssysteem. De risk appetite in een (semi) publieke organisatie is soms een geheel andere of zou dat moeten zijn - dan de risk appetite van een private onderneming. In beide gevallen pleiten wij er voor: schoenmaker, hou je bij je leest. Want ook binnen private ondernemingen is er uiteraard verschil in risk appetite. De risk appetite van een verzekeraar zal immers anders zij dan die van een hedge fonds. Een onderneming (publiek of privaat) zal er altijd voor moeten zorgen dat ze de gekozen risk appetite kan waarmaken en dat die uiting geeft aan een verantwoordelijke, realistische risicobereidheid die past bij de feitelijke situatie van, en de mogelijkheden binnen de onderneming. Voor rechters is een belangrijke toets bij de beoordeling van door bestuurders genomen risico s vaak of de besluitvorming ten aanzien van belangrijke onderwerpen zorgvuldig is verlopen. Daaronder wordt onder meer begrepen of bestuurders zich afdoende hebben laten informeren omtrent risico s en gevolgen van hun handelen en daar waar nodig nader onderzoek hebben ingesteld ter voorbereiding van de besluitvorming. Hier speelt ook de quality matrix en de individuele geschiktheid van het bestuur of de RvC en de daaraan voorafgaande wijze van benoeming een rol. Is deze voldoende zorgvuldig en met de nodige zicht op verlangde kwaliteiten gepleegd zodat risico s ook ter zake kundig door het team (h)erkend en bediscussieerd kunnen worden. Bij een ontbrekende competentie zouden daartoe externe deskundigen c.q. een counterveiling power geraadpleegd dienen te worden. Zoals hiervoor al werd aangegeven kunnen bepaalde gebeurtenissen op grond van de historische informatie niet voorzien en niet voor mogelijk gehouden worden. Bij pure, zogenaamde, black swans hoeft er geen sprake te zijn van onbehoorlijk bestuur of onbehoorlijke taakinvulling. Ondernemen betekent nu eenmaal het opereren in een (deels) onzekere en niet te managen context (economie, markt, concurrentie) en houdt daarmee per definitie het nemen van risico s in. Daar is ook de Hoge Raad het mee eens. Waar het in die zaken dan wel om zal gaan is aan wie de bestuurder zich voor zijn handelen heeft verantwoord (bijv. welke peer of counterveiling power ) en uiteraard de reactie van de onderneming op het zich voordoen van een dergelijke black swan. In algemene zin zou goed bestuurderschap dienen in te houden dat aandacht wordt besteed aan een adequate risico-reactie. Te denken valt daarbij aan het reduceren van het (effect van het) risico, het delen van het risico (verzekeren of hedgen) of het ontwikkelen van algemene noodscenario s binnen de onderneming voor low probability, high impact

6 events. Van ondernemingen zou kunnen worden verwacht dat deze voor black swans een bepaalde veiligheidskapitaalbuffer aanhouden. Deze veiligheidsbuffer zou indien gewenst op verschillende manieren kunnen worden georganiseerd. Zo zou de onderneming een buffer kunnen delen of outsourcen (verzekeren) zodat zij niet alleen de lasten daarvan draagt. Organisatie zou daarbij horizontaal kunnen plaatsvinden, bijvoorbeeld branchegewijs, regionaal of in bepaalde (professionele) communities. Goed bestuur waarin de lange termijn visie prevaleert, is zowel in private als in (semi) publieke ondernemingen in het belang van alle stakeholders. Het gaat daarbij niet alleen meer over transparantie, beloningen en verantwoording. Governance draait heden ten dage ook om zaken als integriteit, risico-inschattingen, sustainability en maatschappelijke gevolgen van ondernemen. Daarvoor hebben private en (semi)publieke ondernemingen capabele bestuurders met een lange termijn visie nodig die durven te ondernemen en een risk appetite kiezen die past bij hun onderneming en binnen de context waarin deze opereert. Wat is goed toezicht Mede vanwege de toenemende eisen die aan toezichthouders worden gesteld, is goed toezichthouden steeds meer een kunst en kunde en een heuse professie geworden. Hiervoor zijn onafhankelijke integere en standvastige professionals nodig die niet meer uitsluitend moeten worden gerecruteerd uit een old boys network. Ook diversiteit in toezichthoudende organen blijkt bij te dragen aan het succes van effectief toezicht. Deze diversiteit (man/vrouw, cultureel, deskundigheid, werkervaring, leeftijd, achtergrond, (politieke) connecties, opleidingsniveau, et cetera) zal zoveel mogelijk moeten worden bevorderd. Dat goed toezicht houden een echte professie is, betekent tevens dat met goed en effectief toezicht steeds meer tijd gemoeid is waardoor één persoon maar een beperkt aantal toezichthoudenfuncties kan uitoefenen. Maximering van het aantal functies, zoals nu voorgestaan wordt c.q. geregeld is in de governance codes (NCGC), moet ons inziens daarom worden volgehouden. De scherpte van toezichthouders wordt over het algemeen minder naarmate de zittingstermijnen langer worden. Daarom wordt het stellen van maximale zittingstermijnen, zoals in vele maatschappelijke sectoren reeds de regel is, voorgestaan. Een periode van 2 maal 4 jaar lijkt daarbij een goed maximum. Centraal in goed toezicht staat uiteraard de wijze waarop door de toezichthouders invulling wordt gegeven aan het toezicht en wat zij precies rekenen onder de toezichthoudende taak. Van belang zijn stevige zelfevaluatie, eigen informatieverwerving, een kritische houding naar elkaar en naar het bestuur, moed, lef, doortastendheid en een open cultuur. Daarnaast zijn er echter ook twee andere aspecten die kunnen bijdragen aan goed en effectief toezicht, te weten: het hebben van een eigen visie en de durf om meer zichtbaar en aanspreekbaar te zijn en uit de schaduw te stappen. Als we als D66 willen dat goed toezicht een professie is en dat professionals ook dit toezicht zouden moten uitoefenen, dan is er een professie nodig. Dat wil zeggen: een opleiding én een beroepsgroep die door middel van intervisie en tuchtrecht ook een groot zelfreinigend vermogen heeft. Dat alles moet voor de sociaal liberaal ook nog eens een open systeem zijn dat toelaat op specifieke competenties en naar de persoon toe te

7 rekenen prestaties. Niet op examens, papiertjes en connecties alleen. Dat houdt tevens in het bijhouden van een portfolio en cursussen volgen. Ons inziens is dat eveneens een deel van de professionele ontwikkeling die binnen een professie wordt gewaardeerd, maar niet kan worden bereikt met afvinklijsten. Een eigen Governance visie Het is de taak van de RvC of RvT om de visies van het bestuur ten aanzien van de maatschappelijke positie, de plaats en rol van de organisatie in de gemeenschap, de analyses over de noodzakelijke en gewenste opgaven, de ideeën ten aanzien van de te voeren strategie en dergelijke te beoordelen. Zo nodig moeten de toezichthouders het bestuur behoeden voor het te lang vasthouden aan oude, improductieve werkwijzen en producten en het te lang focussen op oude ervaringen en zichzelf versterkende dominante redeneringen die vernieuwing en andere invalshoeken tegenhouden. Om die belangrijke rol te kunnen vervullen dienen toezichthouders ook een eigen governance visie geëxpliciteerd te hebben. Zonder die eigen governance visie kan een toezichthouder alleen een afvinker van checklisten zijn en krijgt het bestuur geen adequaat weerwoord. Het is echter nog vrij ongebruikelijk om de noodzaak van een eigen visie voor toezichthouders te bepleiten. Vaak wordt gewezen op de aansprakelijkheidsrisico s die een te grote bemoeienis met het besturen met zich mee kan brengen of wordt het hebben van een visie afgedaan als een typische bestuursverantwoordelijkheid. Met de aanwezigheid van verschillende eigen visies ontstaat er in onze optiek een dialoog op nivo tussen bestuurders en toezichthouders die de kans op een goede eindvisie voor de onderneming aanzienlijk vergroot. Dit geldt wat ons betreftzowel in het private als publieke domein. Zichtbare en aanspreekbare toezichthouders Bij de oude klassieke rol van de RvC en RvT paste de wat onzichtbare - op afstand functionerende- toezichthouder die slechts zelden naar buiten trad. Het contact beperkte zich tot de reguliere ontmoeting met OR en management. Om te komen tot een goede governance visie is het echter belangrijk dat toezichthouders ook buiten komen, de organisatie en medewerkers leren kennen en met de maatschappij in dialoog treden. Alleen dan kan een toezichthouder een goede eigen visie ontwikkelen. Ook een RvC of RvT moet namelijk waken voor belief conservatism, group think en dominante logica. In de (semi)publieke sector zou het daarnaast aanbevelenswaardig zijn indien toezichthouders de resultaten van het door hen gehouden toezicht actief en transparant delen met het publiek zodat het publiek zijn vertrouwen in maatschappelijke organisaties niet verliest. De bestaande internet mogelijkheden al dan niet ondersteund met social media - kunnen daarbij een belangrijk hulpmiddel zijn. Verdere verbetering van de governance Niemand twijfelt aan het nut en de wenselijkheid van een goed bestuur. Een goed bestuur vormt immers het kloppend hart van een organisatie. De afgelopen jaren is er een flink aantal stappen gezet om te komen tot een beter bestuur. Soms is men daarbij naar onze mening doorgeschoten in teveel wetgeving en regulering. Aan nog meer nieuwe wet-en regelgeving heeft ons inziens niemand behoefte. Wel is er behoefte aan een aanscherping en handhaving van de bestaande wet- en regelgeving voor zover deze niet naar behoren

8 of naar de intentie functioneert. Daarnaast zijn er ook andere instrumenten die kunnen worden ingezet om een nog beter bestuur te kunnen realiseren. Gedragscode Ethische misstanden - bedrog, oplichting, steekpenningen, ongerechtvaardige verrijking, fraude, onrechtmatige bevoordeling - geven blijk van moreel verval bij bestuurders en zullen vooral ontstaan bij organisaties waar geen voedingsbodem aanwezig is om een ethische bedrijfscultuur in stand te houden. Een interne gedragscode kan behulpzaam zijn bij het creëren van een ethische bedrijfscultuur. Een gedragscode - en zeker een effectief geïmplementeerde - is immers veel meer dan een stukje kale tekst. Het is een filosofie, een mindset, een commitment om zaken op een bepaalde manier te doen/behandelen. Het is met andere woorden een funderend element ter bevordering van bedrijfsintegriteit en compliance. Een gedragscode is een document waarin de beginselen, de waarden en gedragsnormen van een organisatie beschreven staan en waarin tevens de belangrijkste relevante wet- en regelgeving voor de onderneming is opgenomen. Een gedragscode vermeldt daarnaast de regels die de medewerkers en andere belanghebbenden (stakeholders) van een organisatie moeten volgen wanneer ze te maken krijgen met werkgerelateerde ethische dilemma s, zoals bij tegenstrijdige belangen of het aanbieden of accepteren van geschenken. Het is daarom zaak voor onderneming om ervoor te zorgen dat de normen uit de gedragscode in het DNA van de medewerkers terecht komen. Dit betekent dat de gedragscode niet alleen een stuk papier op internet is, maar actief bij de medewerkers onder de aandacht gebracht moet worden. Daarnaast dienen bestuurders en andere stakeholders zelf zichtbaar te maken in de organisatie dat zij handelen conform een eigen gedragscode. Interessant zou ook zijn als bestuurders de (full and part time) medewerkers verplichten om een cursus bedrijfsethiek te volgen. Toezichthouders zouden eveneens kunnen overwegen om met bestuur en medewerkers in discussie te gaan over ethische dilemma s dan wel voor te stellen om peer reviews te organiseren (met interne en externe betrokkenen en deskundigen) rondom specifieke ethische dilemma s Daarnaast kunnen toezichthouders overwegen om alle medewerkers - inclusief bestuurders - een verklaring te laten ondertekenen waarin zij verklaren in het afgelopen jaar geen waarden en normen van de organisatie te hebben overtreden/gebroken en dientengevolge ethisch hebben gehandeld. Wat de organisatiestructuur betreft zouden toezichthouders en bestuur kunnen overwegen medewerkers in staat te stellen anoniem te rapporteren over ethische dilemma s. Medewerkers weten vaak dat er misstanden zijn maar hullen zich in stilzwijgen vanwege culturele, individuele of organisatorische redenen. Het op anonieme wijze kunnen rapporteren kan bijdragen aan het doorbreken van dit stilzwijgen. Medewerkers moeten daarbij uiteraard wel het gevoel krijgen dat gemelde dilemma s serieus worden opgepakt. Een nationale wettelijke klokkeluidersregeling die klokkeluiders beschermt tegen de financiële en sociale gevolgen van klokken luiden kan daarbij behulpzaam zijn. Ons inziens zou D66 dienen te komen met een initiatief indien de regering dat zelf niet doet. De klok luiden zou ten alle tijde moeten kunnen. Echter, een nieuwe regeling mag niet naïef proberen de werknemer vervolgens te beschermen tegen ontslag of negatieve

9 effecten op de carrière. Als het aangekaarte probleem een serieus maatschappelijk probleem betreft en de actie leidt tot een betere (ondernemers)wereld, dan mag van ons betreft de klokkenluider op kosten van de baas met pensioen en/of met een goede ontslagvergoeding een nieuw leven gaan opbouwen. Daar mag wat ons betreft in de rechtspraak een jurisprudentie over gaan ontstaan. Compliance officer Het benaderen van compliance risicomanagement als onderdeel van het beleid en de strategische en operationele managementcyclus in de organisatie helpt bestuurders en toezichthouders. In het algemeen gesproken heeft compliance risicomanagement inmiddels de meeste bestuurskamers wel bereikt. De rol van een compliance officer (CO) binnen corporate governance wordt evenwel vaak niet specifiek beschreven. Sommige codes geven wel aan dat het gewenst is een onafhankelijke functionaris te hebben die de risico s van overtreding van regelgeving stelselmatig controleert maar beschrijven niet hoe een en ander vorm moet worden gegeven. Hier is verdere verbetering mogelijk. Een zogenaamde vliegende keep benadering zou hier effectief kunnen zijn. Immers, hoe nauwer omschreven de opdracht van de CO, hoe minder effectief een CO kan opereren. Alles wat het bedrijf en zijn stakeholders aangaat dient tot zijn domein te behoren en hij / zij zou voor 4-8 jaar met volledig wettelijk bescherming en al of niet deels gefinancierd door de overheid - dienen te worden aangesteld. Intervisie Het uitvoeren van een evaluatie ten aanzien van het eigen handelen is een gevoelig proces. Ook op dit terrein is verdere winst mogelijk. Allereerst dient duidelijk gemaakt te worden welke onderwerpen of thema s bij de evaluatie aan bod komen. De thema s kunnen betrekking hebben op de collectieve of de individuele taakuitvoering. Een belangrijk onderdeel van een evaluatie is altijd de onderlinge groepsprocessen die zich afspelen. Onderwerpen zijn dan het onderlinge vertrouwen, het vertrouwen tussen toezichthouders en het bestuur, conflicthantering, openheid, informatie-uitwisselingen en de taakuitvoering van de voorzitter RvC of RvT. De voorzitter van de RvC of RvT speelt een belangrijke rol in de onderlinge verhoudingen tussen toezichthouders en bestuur alsmede in de evaluatie daarvan. Goede bestuurders en toezichthouders gaan evaluatie van hun eigen en elkaars functioneren niet uit te weg en zorgen dat dit een vast jaarlijks terugkerend onderwerp is dat zorgvuldig en professioneel wordt uitgevoerd. Door de grotere macht van bestuursvoorzitters dreigen deze soms ook zonnekoning gedrag te vertonen. Om die reden schrijft de UK Corporate Governance Code voor dat de board een senior independent director (SID) aanwijst die jaarlijks de evaluatie van de chairman verzorgt en voor alle aandeelhouders desgewenst fungeert als aanspreekpunt. Het allerbelangrijkste hierbij is dat de SID in alle opzichten volstrekt onafhankelijk is en ook geen ambities koestert om zelf chairman te worden. De SID is het aanspreekpunt in geval er onvrede is ontstaan over governance, die in het vroege stadium beter nog niet met de chairman of CEO kan worden besproken. De macht van een SID is overigens beperkt; de SID fungeert alleen in die bijzondere gevallen en eenmaal per jaar bij de evaluatie van de chairman. De introductie van een SID een compliance officer (CO) - in de Nederlandse governance context is een onderwerp dat sterk wordt aanbevolen. Ideeën ten aanzien van (semi)publieke sector (Semi)publieke organisaties zullen onherroepelijk te maken krijgen met dezelfde principes van good governance. De vraag is inmiddels opgeworpen of governance niet in de

EFFECTIEF BESTUUR. Een handreiking aan bestuurders en toezichthouders

EFFECTIEF BESTUUR. Een handreiking aan bestuurders en toezichthouders EFFECTIEF BESTUUR Een handreiking aan bestuurders en toezichthouders ISBN 9789089800404 De auteurs, 2012 Mijntje Lückerath-Rovers Daniëlle Balen Gwendolyn van Tunen Nicolette Loonen-van Es Chantal Verkooy

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Compliance & Risk Management; a match made in heaven!? Drs F van Proosdij RA

Compliance & Risk Management; a match made in heaven!? Drs F van Proosdij RA Compliance & Risk Management; a match made in heaven!? Drs F van Proosdij RA Inleiding Risk management schrijft geschiedenis. De crisis waar we nu middenin zitten heeft volgens de analyses in de media

Nadere informatie

www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 19-2012 uitgave 3

www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 19-2012 uitgave 3 www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 19-2012 uitgave 3 Bij PwC in Nederland werken ruim 4.600 mensen met elkaar samen vanuit 12 vestigingen en drie verschillende invalshoeken:

Nadere informatie

Corporate governance: van compliance naar in control

Corporate governance: van compliance naar in control A1500 1 Corporate governance: van compliance naar in control L.L. Spoor RA 1 en dr. C.M. van Nieuw Amerongen RA 2 1 Inleiding A1500 3 2 Historische ontwikkeling van corporate governance A1500 4 3 Principes,

Nadere informatie

Nederlandse code voor goed openbaar bestuur. Beginselen van deugdelijk overheidsbestuur

Nederlandse code voor goed openbaar bestuur. Beginselen van deugdelijk overheidsbestuur Nederlandse code voor goed openbaar bestuur Beginselen van deugdelijk overheidsbestuur 2 Nederlandse code voor goed openbaar bestuur Beginselen van deugdelijk overheidsbestuur 1 Uitgave Ministerie van

Nadere informatie

aanbevelingen voor Goed Sportbestuur

aanbevelingen voor Goed Sportbestuur 1234 5678 9 10 11 12 13 De aanbevelingen voor Goed Sportbestuur PAS TOE OF LEG UIT! COMMISSIE GOED SPORTBESTUUR Voorwoord Op initiatief van de toenmalige voorzitter van NOC*NSF, Hans Blankert, heeft de

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Sturen op cultuur en gedrag

Sturen op cultuur en gedrag www.pwc.nl/corporategovernance Sturen op cultuur en gedrag Praktijkervaringen, dilemma s en best practices van toezichthouders in de publieke sector Corporate Governance Bij PwC in Nederland werken ruim

Nadere informatie

IN HET PUBLIEK BELANG

IN HET PUBLIEK BELANG IN HET PUBLIEK BELANG MAATREGELEN TER VERBETERING VAN DE KWALITEIT EN ONAFHANKELIJKHEID VAN DE ACCOUNTANTSCONTROLE WERKGROEP TOEKOMST ACCOUNTANTSBEROEP In het publiek belang - Samenvatting 1 IN HET PUBLIEK

Nadere informatie

Adviescommissie Toekomst Banken

Adviescommissie Toekomst Banken Naar herstel van vertrouwen Adviescommissie Toekomst Banken Cees Maas, Voorzitter Sylvester Eijffinger Wim van den Goorbergh Tom de Swaan Johanneke Weitjens, Secretaris Naar herstel van vertrouwen Adviescommissie

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Goed doel, goed verhaal. Publieke managementletter voor de Goededoelensector

Goed doel, goed verhaal. Publieke managementletter voor de Goededoelensector Goed doel, goed verhaal Publieke managementletter voor de Goededoelensector December 2012 Het NIVRA en de NOvAA gaan fuseren en worden samen de NBA: Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants. De leden

Nadere informatie

Coöperatief leren doe je samen

Coöperatief leren doe je samen Coöperatief leren doe je samen 2015 1 2 www.cooperatieacademie.nl Voorwoord NCR Coöperatie Academie: investeren in bestuurlijke kwaliteit is investeren in de coöperatie De omgeving waarin coöperaties zich

Nadere informatie

Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement. De praktijk in Nederland.

Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement. De praktijk in Nederland. Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement De praktijk in Nederland. Herziene uitgave. Januari 2006. Voorwoord Door Prof. dr. J.G.M. Frijns, Voorzitter Monitoring Commissie Corporate Goverance Code

Nadere informatie

Hoe kan governance in het onderwijs verder vorm krijgen

Hoe kan governance in het onderwijs verder vorm krijgen Hoe kan governance in het onderwijs verder vorm krijgen Drie adviezen over onderwijsbestuur: degelijk onderwijsbestuur, doortastend onderwijstoezicht en duurzame onderwijsrelaties Nr. 20060353/877, oktober

Nadere informatie

Monitoring Commissie Corporate Governance Code. tweede rapport over de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code

Monitoring Commissie Corporate Governance Code. tweede rapport over de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code Monitoring Commissie Corporate Governance Code tweede rapport over de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code December 2010 Monitoring Commissie Corporate Governance Code tweede rapport over

Nadere informatie

Aan Tafel! Een onderzoek in opdracht van vno-ncw en mkb-nederland naar publiek en privaat toezicht op bedrijven. Cecile Schut. Michiel van der Heijden

Aan Tafel! Een onderzoek in opdracht van vno-ncw en mkb-nederland naar publiek en privaat toezicht op bedrijven. Cecile Schut. Michiel van der Heijden Aan Tafel! Een onderzoek in opdracht van vno-ncw en mkb-nederland naar publiek en privaat toezicht op bedrijven Cecile Schut Michiel van der Heijden Olaf Wilders Robert van der Laan Master of Public Administration

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Door: mw. mr. M. Smits 2011/ 2012. Corporate governance en btw-toezicht in Europa

Door: mw. mr. M. Smits 2011/ 2012. Corporate governance en btw-toezicht in Europa Door: mw. mr. M. Smits 2011/ 2012 Corporate governance en btw-toezicht in Europa Inhoudsopgave Lijst van gebruikte afkortingen 2 Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Corporate governance 5 2.1 Inleiding

Nadere informatie

Toolkit. Goed bestuur. Fonds PGO

Toolkit. Goed bestuur. Fonds PGO Toolkit Goed bestuur Fonds PGO Voorwoord Na het symposium Versterking van het Bestuur in Slot Zeist in 2005 is gebleken dat er bij de door het Fonds PGO gesubsidieerde organisaties behoefte bestaat aan

Nadere informatie

ONDER DE LOEP. De ontwikkeling van het intern toezicht bij woningcorporaties 1993-2013

ONDER DE LOEP. De ontwikkeling van het intern toezicht bij woningcorporaties 1993-2013 ONDER DE LOEP De ontwikkeling van het intern toezicht bij woningcorporaties 1993-2013 + Randvoorwaarden goed intern toezicht bij woningcorporaties + Aanbevelingen verbetering kwaliteit intern toezicht

Nadere informatie

Code Goed Bestuur in het primair onderwijs

Code Goed Bestuur in het primair onderwijs brancheorganisatie van het primair onderwijs Postbus 85246 3508 AE Utrecht Telefoon: 030 3100 933 E-mailadres: info@poraad.nl Website: www.poraad.nl Code Goed Bestuur in het primair onderwijs Preambule

Nadere informatie

8 juni, 2011 inaugurele rede

8 juni, 2011 inaugurele rede Nationaal Commissarissen Onderzoek 2011 Nationaal Nationaal Commissarissen Commissarissen Onderzoek Onderzoek 2011 2011 prof. dr. Mijntje Lückerath-Rovers prof. prof. dr. dr. Mijntje Mijntje Lückerath-Rovers

Nadere informatie

Ver huld Vastgoed. Op weg naar meer transparantie bij vastgoed-cv s en -maatschappen. C.C. Arendz

Ver huld Vastgoed. Op weg naar meer transparantie bij vastgoed-cv s en -maatschappen. C.C. Arendz Ver huld Vastgoed Op weg naar meer transparantie bij vastgoed-cv s en -maatschappen C.C. Arendz Elk systeem kan succesvol zijn als de betrokken mensen bekwaam en integer zijn en verantwoording willen afleggen

Nadere informatie

GEDRAGSCODE GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT PUBLIEKE OMROEP 2012

GEDRAGSCODE GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT PUBLIEKE OMROEP 2012 GEDRAGSCODE GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT PUBLIEKE OMROEP 2012 INHOUD INLEIDING EN VERANTWOORDING ALGEMENE BEPALINGEN RICHTLIJN 1 GOED BESTUUR EN TOEZICHT 1.1. Inleiding en overwegingen 1.2. Kernbegrippen

Nadere informatie

Als het er op aankomt Werken aan een toekomstbestendige SHO

Als het er op aankomt Werken aan een toekomstbestendige SHO Als het er op aankomt Werken aan een toekomstbestendige SHO Adviesrapport in opdracht van het bestuur, met instemming van de Raad van Toezicht van de Samenwerkende Hulporganisaties. 3 februari 2014. Colofon

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Visie Open Overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 20 Inhoudsopgave Opmerking vooraf 5 1 Inleiding, waarom open overheid? 7 1.1 Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Goed bestuur in MKB familiebedrijven

Goed bestuur in MKB familiebedrijven Windesheim zet kennis in werking Windesheim zet kennis in werking ONDERZOEK Goed bestuur in MKB familiebedrijven Lectoraat Familiebedrijven Ondernemers over hun overwegingen en keuzes Driekwart van het

Nadere informatie