RAPPORTAGE PARTIJKEURING Steenbakkersweg/Morseltoven - Borne

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RAPPORTAGE PARTIJKEURING Steenbakkersweg/Morseltoven - Borne"

Transcriptie

1 RAPPORTAGE PARTIJKEURING Steenbakkersweg/Morseltoven - Borne Opdrachtgever: Gemeente Borne Locatie: Braakliggende locatie nabij Steenbakkersweg/Morseltoven te Borne Oktober 2013

2 Kruse Milieu BV Bezoekadres: Huyerenseweg SC Geesteren Postadres: Postbus AB Tubbergen Tel: Fax: Internet: Bankgegevens: ABN AMRO: NL34ABNA KvK: BTW-nr: NL B01 RAPPORTAGE PARTIJKEURING Steenbakkersweg/Morseltoven - Borne Opdrachtgever: Gemeente Borne Postbus AE Borne Locatie: Nabij kruising Steenbakkersweg/ Morseltoven te Borne Projectcode: Rapportagedatum: 28 oktober 2013 Auteur: Ing. M.J.F. Platenkamp - van der Palen Kruse Milieu BV Project:

3 INHOUD 1 Inleiding Uitgangspunten en voorwaarden Indeling van de rapportage 1 2 Partijgegevens Beschrijving partij Informatie uit vooronderzoek Hypothese 2 3 Uitvoering onderzoek Veldwerkzaamheden Chemische analyses Toetsing resultaten 3 4 Resultaten Bodemopbouw en zintuiglijke waarnemingen Resultaten van de chemische analyses Toelichting op resultaten van de chemische analyses 5 5 Samenvatting, conclusies en aanbevelingen 6 Pagina Bijlagen I II III IV Regionale ligging locatie Foto s van de partij Situatieschets ligging depot met weergave monsternemingsvakken Analyserapport Eurofins Analytico BV Toetsing gemiddelde gehalten conform het Besluit Bodemkwaliteit Monsternemingsplan en monsternemingsformulier Kruse Milieu BV Project:

4 1 Inleiding In opdracht van de gemeente Borne is door Kruse Milieu BV een partijkeuring conform het Besluit Bodemkwaliteit (BRL SIKB 1000 en protocol 1001) uitgevoerd op een depot humeuze grond, gelegen op een braakliggende locatie nabij de kruising Steenbakkersweg / Morseltoven te Borne. Op de locatie is een depot grond opgeslagen, welke is vrijgekomen bij civieltechnische werkzaamheden en bermenonderhoud in de gemeente Borne. De aanleiding voor het onderzoek wordt gevormd door het voornemen de opgeslagen grond elders toe te passen. Derhalve dient de milieukundige kwaliteit bekend te zijn. Door de opdrachtgever is aangegeven dat het depot als één partij zal worden afgevoerd; deze zal dan ook als één partij worden bemonsterd. Doel van de partijkeuring is het vaststellen van de hergebruiksmogelijkheden van de betreffende grond binnen de werkingssfeer van het Besluit Bodemkwaliteit. 1.1 Uitgangspunten en voorwaarden De partijkeuring dient te voldoen aan de richtlijnen in Protocol 1001: Monsterneming voor partijkeuringen grond en baggerspecie, versie 2.0, die op is vastgesteld door het CCvD Bodembeheer, ondergebracht bij de SIKB te Gouda. Kruse Milieu BV is in bezit van een procescertificaat voor het verrichten van partijkeuringen volgens de beoordelingsrichtlijn BRL SIKB 1000 Monsterneming voor Partijkeuringen voor het toepassingsgebied: Protocol 1001: Monsterneming voor partijkeuringen grond en baggerspecie (certificaatnummer K23670/05). Het procescertificaat van Kruse Milieu BV en het hierbij behorende keurmerk zijn uitsluitend van toepassing op de activiteiten inzake monsterneming en de overdracht van de monsters, inclusief de daarbij behorende veldwerkregistratie, aan een erkend laboratorium of de opdrachtgever. Tenslotte wordt verklaard dat de onderzochte partij geen eigendom is van de Kruse Groep. 1.2 Indeling van de rapportage In het onderhavige rapport wordt eerst ingegaan op de locatiegegevens en het vooronderzoek. Vervolgens komen de veldwerkgegevens, het laboratoriumonderzoek en de analyseresultaten aan bod. De rapportage wordt afgesloten met een bespreking van de analyseresultaten en de bijbehorende conclusies. Kruse Milieu BV Project: Pagina 1 van 6

5 2 Partijgegevens 2.1 Beschrijving partij Algemeen De onderzoekslocatie is gelegen op industrieterrein de Veldkamp, bij de kruising Steenbakkersweg / Morseltoven, aan de zuidoostelijke rand van de bebouwde kom van Borne. Het depot bevindt zich op de locatie met de RD-coördinaten x = en y = De kadastrale gegevens zijn bij ons bureau niet bekend. De Steenbakkersweg bevindt zich ten noordwesten van de locatie, de Morseltoven bevindt zich ten noordoosten van de locatie. Beschrijving te onderzoeken partij Op de locatie aan de Steenbakkersweg / Morseltoven is een depot grond opgeslagen. Het betreft humeuze grond, vrijgekomen bij civieltechnische werkzaamheden en bermenonderhoud in de gemeente Borne (onder andere bermmaaisel). De partij is afkomstig van een grotere partij, die al geruime tijd is gelegen op het gemeentelijk opslagterrein aan de Kleiweg in Borne. De partij zal worden verwerkt als ophooggrond op een deel van Industrieterrein De Veldkamp. In het kader van het hergebruik dient onderzoek te worden gedaan naar de milieukundige kwaliteit van de grond. Door de opdrachtgever is aangegeven dat het depot een volume heeft van circa 1000 m³. Op basis van een geschatte dichtheid van 1.65 ton/m³ is te berekenen dat dit circa 1650 ton betreft. Naast het depot zijn 2 vrachten zand gestort, welke niet bij het depot horen. Deze gestortte grond (circa 10 x 3 meter) valt buiten de scope van onderhavige partijkeuring en is derhalve niet bemonsterd. In bijlage I is de regionale ligging van de locatie weergegeven. Ook zijn enkele foto s van de partij weergegeven. Tevens is een overzichtstekening opgenomen van het depot met daarbij de indeling in bemonsteringsvakken. 2.2 Informatie uit vooronderzoek Door de opdrachtgever (gemeente Borne) is aangegeven dat het depot bestaat uit grond, afkomstig van het gemeentelijk opslagterrein aan de Kleiweg. Het betreft humeuze grond dat is vrijgekomen bij civieltechnische werkzaamheden en bermenonderhoud in de gemeente Borne en bestaat onder andere uit bermmaaisel. Door de opdrachtgever is aangegeven dat het depot niet verontreinigd is en dat er bijmengingen in de vorm van takken, graszoden, plantenresten en in geringe mate plastic-afval kunnen worden verwacht. Het depot is niet asbestverdacht. Van de partij grond is een analyserapport van een eigen keuring (compost) bekend (Analysecertificaat Eurofins/-analytico, d.d met vertificaatnummer /1. Uit de resultaten van deze analyses blijkt dat ten aanzien van de stoffen welke ook in een partijkeuring worden onderzocht, er geen verhogingen ten opzichte van de achtergrondwaarden zijn aangetoond. 2.3 Hypothese Op basis van de informatie verkregen van de opdrachtgever wordt aangenomen dat de te onderzoeken partij niet verontreinigd is. Kruse Milieu BV Project: Pagina 2 van 6

6 3 Uitvoering onderzoek 3.1 Onderzoeksstrategie De monsternemingsstrategie wordt gebaseerd op het protocol 1001: Monsterneming voor partijkeuringen grond en baggerspecie, versie 2.0. De monsterneming wordt uitgevoerd met een Edelmanboor met een diameter van 5 cm en/of een guts met eenzelfde diameter. Voorafgaand aan de partijkeuring wordt de partij onderverdeeld in vakken van ongeveer gelijke omvang, waarbinnen de hoogte van de partij relatief constant is. In het centrum van elk vak wordt een boring tot de onderzijde van de partij gezet. Uit elke boring wordt per doorboord traject van 0.5 meter één greep genomen. Het gewicht van elke greep bedraagt circa 180 gram. In totaal worden minimaal 100 grepen genomen. De grepen worden in het veld om en om over twee mengmonsters verdeeld die worden gecodeerd als MM A en MM B. Hierbij worden de grepen direct vanuit de monsternemingstoestellen in de monsterverpakkingen gedeponeerd. Na afloop van de monsterneming wordt door weging geverifieerd dat de gewichten van de mengmonsters niet meer dan 10% beneden het voorgeschreven gewicht van 9 kilogram liggen. Al het opgeboorde materiaal wordt beoordeeld conform NEN Het opgeboorde materiaal wordt tevens beoordeeld door zintuiglijke waarneming op verontreinigingskenmerken zoals afwijkende geur en/of kleur. Een beschrijving van het materiaal wordt gegeven in paragraaf 4.1. Een kopie van het monsternemingsplan alsmede van het monsternemingsformulier is bijgevoegd achter bijlage IV. 3.2 Chemische analyses Alle mengmonsters worden voorbehandeld en geanalyseerd conform de voorschriften in het Besluit Bodemkwaliteit. De monsters worden geanalyseerd op de parameters in het standaard pakket voor grond. Op basis van de verstrekte informatie tijdens het vooronderzoek zijn er geen aanwijzingen voor het mogelijke voorkomen van verontreinigingen met stoffen, die niet in dit analysepakket zijn opgenomen. Derhalve wordt het niet noodzakelijk geacht het analysepakket uit te breiden. De opbouw van het standaardpakket voor grond volgens het Besluit Bodemkwaliteit is als volgt: Voorbehandeling, bepaling gehalten lutum, organische stof en droge stof, zuurgraad (ph), zware metalen (barium¹, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), minerale olie, PCB en PAK (10, VROM). Het laboratoriumonderzoek (standaardpakket) wordt uitgevoerd door Eurofins Analytico BV te Barneveld, welke is gecertificeerd door de Raad voor Accreditatie voor het verrichten van de in dit onderzoek gebruikte analyses (AP04-SG1, samenstelling grond). 3.3 Toetsing resultaten De analyseresultaten worden getoetst conform het Besluit Bodemkwaliteit¹. In het Besluit Bodemkwaliteit worden de volgende toetsingswaarden gehanteerd: achtergrondwaarde, normwaarde wonen en normwaarde industrie. Op basis van een toetsing aan deze waarden kunnen verschillende categorieën grond worden onderscheiden. ¹ norm voor barium is tijdelijk buiten werking gesteld en geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van een antropogene bodemverontreiniging (circulaire Bodemsanering 2009) Kruse Milieu BV Project: Pagina 3 van 6

7 Deze categorieën hebben verschillende hergebruiksmogelijkheden binnen de werkingssfeer van het Besluit Bodemkwaliteit. De categorieën zijn de volgende: Vrij toepasbare grond De gemiddelde gehalten van de parameters liggen beneden de achtergrondwaarden. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de kwaliteit van grond niet de achtergrondwaarden overschrijdt indien ten opzichte van de achtergrondwaarden bij meting van ten minste 7 stoffen in de grond de rekenkundige gemiddelde gehalten van maximaal 2 stoffen verhoogd zijn. Een verhoging bedraagt per stof ten hoogste twee maal de daarvoor geldende achtergrondwaarde en overschrijdt niet de daarvoor geldende maximale waarden voor bodemkwaliteitsklasse wonen. Grond geschikt voor wonen De te keuren grond wordt ingedeeld in de kwaliteitsklasse wonen, indien de rekenkundige gemiddelden van de gehalten van de gemeten stoffen in de grond de achtergrondwaarden overschrijden, maar niet de maximale waarden voor de kwaliteitsklasse wonen. Grond geschikt voor industrie De te keuren grond wordt ingedeeld in de kwaliteitsklasse industrie, indien de gemiddelden van de gehalten van de gemeten stoffen in de bodem de maximale waarden voor de bodemfunctieklasse wonen overschrijden maar niet de maximale waarden voor de bodemfunctieklasse industrie. Niet toepasbare grond De grond is niet toepasbaar indien de gemeten gehalten in een partij de maximale waarden voor de kwaliteitsklasse industrie overschrijden. De indeling van een bepaalde grondpartij in één van de bovengenoemde categorieën bepaalt de mogelijkheid tot hergebruik van deze partij en welke eisen er aan de wijze van hergebruik worden verbonden. Kruse Milieu BV Project: Pagina 4 van 6

8 4 Resultaten 4.1 Bodemopbouw en zintuiglijke waarnemingen De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd op 17 oktober 2013 door de heer J. Hartman, een erkende en gecertificeerde monsternemer (certificaatnummer K23670/05). De verdeling van de partij in monsternemingsvakken is weergegeven op de situatieschets in bijlage I. Het depot heeft een lengte van circa 42 meter en een breedte van circa 21 meter zodat het oppervlakte circa 882 m² betreft. Het depot heeft een gemiddelde hoogte van circa 1.2 meter, zodat het volume van het depot circa 1058 m³ grond bedraagt. Op basis van de in het veld geschatte gemiddelde dichtheid van 1.65 ton/m³ betreft dit 1746 ton. Het depot bestaat uit matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, uiterst plantenhoudend bruinzwart zand dat sporen plastic bevat. Het percentage bijmenging is in het veld geschat op circa 5%. Het depot is verdeeld in 34 vakken. Er zijn van het depot in totaal 108 grepen genomen, die zijn onderverdeeld in twee mengmonsters: MM A en MM B. Tijdens het veldwerk is door zintuiglijk onderzoek van de partij geverifieerd, dat niet meer dan 5% van de partij een deeltjesdiameter heeft van groter dan 16 mm (D95 < 16 mm). Het vochtgehalte van de partij bedroeg ten tijde van de monsterneming naar schatting circa 15 gewichtsprocent. Door weging is vastgesteld dat de mengmonsters van de partij een gewicht hadden van gemiddeld 9.5 kilogram. 4.2 Resultaten van de chemische analyses Het analyserapport van het samenstellingsonderzoek is opgenomen in bijlage II. Daarnaast is een toetsing uitgevoerd aan de diverse parameters van het Besluit Bodemkwaliteit. Een rapportage van deze toetsing is in bijlage III bijgevoegd. Zoals uit bijlagen II en III blijkt, zijn er geen overschrijdingen van de achtergrondwaarden aangetoond: de grond betreft overal vrij toepasbare grond (Klasse Natuur (AW)). 4.3 Toelichting op de resultaten van de chemische analyses Vergelijking van de analyseresultaten leert dat de samenstellingen van de mengmonsters goed overeenkomen. Mede gezien de relatief hoge intensiteit van de monsterneming, waarbij van de partij 108 grepen zijn genomen, en de grote overeenkomsten bij de resultaten van de analyses kan naar onze mening gesteld worden dat de mengmonsters een representatief beeld geven van de milieuhygiënische kwaliteit van deze partij. Kruse Milieu BV Project: Pagina 5 van 6

9 5 Samenvatting, conclusies en aanbevelingen Algemeen In opdracht van de gemeente Borne is door Kruse Milieu BV een partijkeuring uitgevoerd op een depot humeuze grond, gelegen op een braakliggende locatie bij de kruising van de Steenbakkersweg en de Morseltoven te Borne. Op de locatie is een depot humeuze grond opgeslagen, welke is vrijgekomen bij civieltechnische werkzaamheden en bermenonderhoud in de gemeente Borne. De aanleiding voor het onderzoek wordt gevormd door het voornemen de opgeslagen grond op industrieterrein De Veldkamp toe te passen als ophooggrond. Derhalve dient de milieukundige kwaliteit bekend te zijn. Naast het depot zijn 2 vrachten zand gestort, welke niet bij het depot horen. Deze vrachten zijn buiten beschouwing gelaten in deze keuring. In totaal is er circa 1058 m³ (1746 ton) humeuze grond gekeurd. Er zijn van het depot 108 grepen genomen, die zijn onderverdeeld in twee mengmonsters: MM A en MM B. Resultaten chemische analyses In de onderzochte partij zijn geen overschrijdingen van de achtergrondwaarde aangetoond. De gekeurde grond is op basis van de milieukundige analyses overal toepasbaar. Standaard slotopmerkingen Vermeld dient te worden dat op basis van voorliggend onderzoek geen conclusies kunnen worden getrokken omtrent de bodemkwaliteit van nabijgelegen depots of andere grond, die in voorliggend onderzoek buiten beschouwing is gebleven. Tenslotte dient in acht genomen te worden dat deze partijkeuring een momentopname is. Eventuele toekomstige calamiteiten (zoals morsing van bodemvreemde vloeistoffen) of werkzaamheden (zoals de vermenging van het depot met grond van elders) kunnen de bodemkwaliteit (sterk) beïnvloeden. Kruse Milieu BV Project: Pagina 6 van 6

10 Bijlage I Regionale ligging locatie (1:25000) Foto s van de partij Situatieschets depot met weergave monsternemingsvakken (1:500)

11 Topografische kaart 1: Steenbakkersweg/ Morseltoven te Borne

12 Foto s van het Depot Kruising Steenbakkersweg / Morseltoven te Borne Projectcode

13 Gemeente Borne Nabij kruising Steenbakkersweg/ Morseltoven te Borne Partijkeuring conform protocol 1001 N Dwarsprofiel 21 m h = 1.5 m h = 1.5 m Morseltoven Lengteprofiel 42 m Gestortte grond (10 x 3 m) NIET meebemonsterd x = ; y = h = 2.0 m Dwarsprofiel h = 2.0 m Steenbakkersweg 2 2 = Kruinhoogte = Omvang partij = Vakverdeling = Aantal grepen per vak 0 Kruse Milieu BV Huyerenseweg SC Geesteren Projectcode Schaal Datum 25 Tel: Fax: : : 1:500 (A4-formaat) : Oktober 2013

14 Bijlage II Analyserapport Eurofins Analytico BV te Barneveld

15 Kruse Milieu BV T.a.v. Ir. P.N. Haverkort Huyerenseweg SC GEESTEREN Analysecertificaat Datum: Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek. Certificaatnummer/Versie /1 Uw project/verslagnummer Uw projectnaam Gemeente Borne - Borne Uw ordernummer Monster(s) ontvangen Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd. Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst. Bewaren tot: Datum: Naam: Handtekening: Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies. Met vriendelijke groet, Eurofins Analytico B.V. Ing. A. Veldhuizen Technical Manager Eurofins Analytico B.V. Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +31 (0) BNP Paribas S.A Fax +31 (0) VAT/BTW No. NL B01 KvK No Site IBAN: NL71BNPA BIC: BNPANL2A Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

16 Analysecertificaat Uw project/verslagnummer Uw projectnaam Uw ordernummer Datum monstername Monsternemer Monstermatrix Certificaatnummer/Versie /1 Gemeente Borne - Borne Startdatum Rapportagedatum /10: Bijlage A,B,C Jan Hartman Pagina 1/2 Grond; Bouwstof (BSB/AP04) Analyse Eenheid 1 2 Voorbehandeling A Hoeveelheid aangeleverd monster kg A Massa percentage artefacten % (m/m) <1.0 <1.0 Bodemkundige analyses A Droge stof % (m/m) A Organische stof % (m/m) ds A Lutum % (m/m) ds Metalen A Barium (Ba) mg/kg ds A Cadmium (Cd) mg/kg ds <0.20 <0.20 A Kobalt (Co) mg/kg ds < A Koper (Cu) mg/kg ds A Kwik, niet vluchtig (Hg) mg/kg ds A Nikkel (Ni) mg/kg ds A Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1.0 <1.0 A Lood (Pb) mg/kg ds A Zink (Zn) mg/kg ds Minerale olie Minerale olie (C10-C12) Minerale olie (C12-C16) Minerale olie (C16-C21) Minerale olie (C21-C30) Minerale olie (C30-C35) Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <2.0 <2.0 mg/kg ds <3.0 <3.0 mg/kg ds mg/kg ds mg/kg ds mg/kg ds A Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds A Polychloorbifenylen, PCB PCB 28 mg/kg ds < A PCB 52 mg/kg ds < < A PCB 101 mg/kg ds < < A PCB 118 mg/kg ds < < ) Nr. Monsteromschrijving Analytico-nr. 1 Depot De Veldkamp - MM A Depot De Veldkamp - MM B Eurofins Analytico B.V. Q: door RvA geaccrediteerde verrichting A: AP04 erkende verrichting S: AS 3000 erkende verrichting Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +31 (0) Fax +31 (0) Site BNP Paribas S.A VAT/BTW No. NL B01 KvK No IBAN: NL71BNPA BIC: BNPANL2A Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV). TESTEN RvA L010

17 Analysecertificaat Uw project/verslagnummer Uw projectnaam Uw ordernummer Datum monstername Monsternemer Monstermatrix Certificaatnummer/Versie /1 Gemeente Borne - Borne Startdatum Rapportagedatum /10: Bijlage A,B,C Jan Hartman Pagina 2/2 Grond; Bouwstof (BSB/AP04) Analyse Eenheid 1 2 A PCB 138 mg/kg ds < < A PCB 153 mg/kg ds < < A PCB 180 mg/kg ds < < A PCB (som 7) (factor 0,7) Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK mg/kg ds A Naftaleen mg/kg ds <0.010 <0.010 A Fenanthreen mg/kg ds A Anthraceen mg/kg ds A Fluorantheen mg/kg ds A Benzo(a)anthraceen mg/kg ds A Chryseen mg/kg ds A Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds A Benzo(a)pyreen mg/kg ds A Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds A Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds A PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds Fysisch-chemische analyses A Meettemperatuur (ph-cacl2) C Zuurgraad (ph-cacl2) ) Nr. Monsteromschrijving Analytico-nr. 1 Depot De Veldkamp - MM A Depot De Veldkamp - MM B Eurofins Analytico B.V. Q: door RvA geaccrediteerde verrichting A: AP04 erkende verrichting S: AS 3000 erkende verrichting Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. Akkoord Pr.coörd. GW Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +31 (0) Fax +31 (0) Site BNP Paribas S.A VAT/BTW No. NL B01 KvK No IBAN: NL71BNPA BIC: BNPANL2A Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV). TESTEN RvA L010

18 Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat /1 Pagina 1/1 Analytico-nr. Boornr Omschrijving Van Tot Barcode Monsteromschrijving Depot De Veldkamp - MM A Depot De Veldkamp - MM B Eurofins Analytico B.V. Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +31 (0) Fax +31 (0) Site BNP Paribas S.A VAT/BTW No. NL B01 KvK No IBAN: NL71BNPA BIC: BNPANL2A Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

19 Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat /1 Pagina 1/1 Opmerking 1) PCB 28 kan positief beïnvloed worden door PCB 31. Opmerking 2) De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG Eurofins Analytico B.V. Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +31 (0) Fax +31 (0) Site BNP Paribas S.A VAT/BTW No. NL B01 KvK No IBAN: NL71BNPA BIC: BNPANL2A Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

20 . Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat /1 Pagina 1/1 Analyse Methode Techniek Referentiemethode Aangeleverde monsterhoeveelheid W7101 Voorbehandeling Cf. AP04 V Artefacten W7101 Voorbehandeling Cf. AP04 V Droge stof W7104 Gravimetrie Cf. AP04-SG-II/SB-I Organische stof W7109 Gravimetrie Cf. AP04-SG-IV cf. NEN 5754 Lutum W7173 Sedimentatie Cf. AP04-SG-III en cf. NEN 5753 Barium (Ba) W0423 ICP-MS Cf. AP04-SG-V en cf. NEN-EN-ISO Cadmium (Cd) W0423 ICP-MS Cf. AP04-SG-V en cf. NEN-EN-ISO Kobalt (Co) W0423 ICP-MS Cf. AP04-SG-V en cf. NEN-EN-ISO Koper (Cu) W0423 ICP-MS Cf. AP04-SG-V en cf. NEN-EN-ISO Kwik (Hg) W0423 ICP-MS Cf. AP04-SG-V en cf. NEN-EN-ISO Nikkel (Ni) W0423 ICP-MS Cf. AP04-SG-V en cf. NEN-EN-ISO Molybdeen (Mo) W0423 ICP-MS Cf. AP04-SG-V en cf. NEN-EN-ISO Lood (Pb) W0423 ICP-MS Cf. AP04-SG-V en cf. NEN-EN-ISO Zink (Zn) W0423 ICP-MS Cf. AP04-SG-V en cf. NEN-EN-ISO Minerale Olie (GC) W7203 GC-FID Cf. AP04-SG-XI/SB-V en cf. NEN 6978 Polychloorbifenylen (PCB) W0271 GC-MS Cf. AP04-SG-X & SB-IV PAK (VROM) W0271 GC-MS Cf. AP04-SG-IX/SB-III & gw.nen-iso PAK som AS3000/AP04 W0271 GC-MS Cf. AP04-SG-IX/SB-III & gw.nen-iso Zuurgraad (ph-cacl2) W0524 Potentiometrie Cf. AP04-SG-I / SB-XI Eurofins Analytico B.V. Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +31 (0) Fax +31 (0) Site BNP Paribas S.A VAT/BTW No. NL B01 KvK No IBAN: NL71BNPA BIC: BNPANL2A Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

21 Bijlage III Toetsing gemiddelde gehalten conform het Besluit Bodemkwaliteit

22 Toetsing: Regeling bodemkwaliteit bodem partijkeuring middeling monsters Uw projectnummer Uw projectnaam Gemeente Borne - Borne Uw projectomschrijving Depot De Veldkamp Datum monstername Monsternemer Jan Hartman Certificaatnummer Startdatum Rapportagedatum Analyse Eenheid MM A MM B Gemiddelde Toetsing AW AW x 2 Wonen Industrie Voorbehandeling Hoeveelheid aangeleverd monster kg 9,5 9,4 9,45 Massa percentage artefacten % (m/m) <1,0 <1,0 <1,0 Bodemkundige analyses Droge stof % (m/m) 63 63,4 63,2 Organische stof % (m/m) ds 13,9 15,5 14,7 Lutum % (m/m) ds 4,2 4,2 4,2 Metalen Barium (Ba) mg/kg ds Cadmium (Cd) mg/kg ds <0,20 <0, Kobalt (Co) mg/kg ds <3,0 <3, Koper (Cu) mg/kg ds Kwik, niet vluchtig (Hg) mg/kg ds 0,092 0, Nikkel (Ni) mg/kg ds 6,2 6, Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,0 <1, Lood (Pb) mg/kg ds Zink (Zn) mg/kg ds Minerale olie Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds <2,0 <2,0 Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <3,0 <3,0 Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds 3,8 3,2 Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds 4,2 4,7 Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds

23 Polychloorbifenylen, PCB PCB 28 mg/kg ds 0,001 <0,0010 PCB 52 mg/kg ds <0,0010 <0,0010 PCB 101 mg/kg ds <0,0010 <0,0010 PCB 118 mg/kg ds <0,0010 <0,0010 PCB 138 mg/kg ds <0,0010 <0,0010 PCB 153 mg/kg ds <0,0010 <0,0010 PCB 180 mg/kg ds <0,0010 <0,0010 PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0052 0, Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK Naftaleen mg/kg ds <0,010 <0,010 Fenanthreen mg/kg ds 0,13 0,17 Anthraceen mg/kg ds 0,031 0,043 Fluorantheen mg/kg ds 0,32 0,38 Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,16 0,19 Chryseen mg/kg ds 0,23 0,25 Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,089 0,1 Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,12 0,14 Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,13 0,13 Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 0,13 0,15 PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 1,3 1, Fysisch-chemische analyses Meettemperatuur (ph-cacl2) C Zuurgraad (ph-cacl2) 7,5 7,4 Legenda > achtergrondwaarde * 0 > 2xAW max W ** 0 > normwaarde wonen *** 0 > normwaarde industrie **** 0 Eindoordeel Overal toepasbaar

24 Bijlage IV Monsternemingsplan en monsternemingsformulier

25

26

27

BO14168. Milieutechniek ZVS Eemnes BV. Amersfoort, Heiligenbergerwerg 113. Boring: 301. Boring: 302. Datum: 05-11-2014

BO14168. Milieutechniek ZVS Eemnes BV. Amersfoort, Heiligenbergerwerg 113. Boring: 301. Boring: 302. Datum: 05-11-2014 BO14168 Milieutechniek ZVS Eemnes BV Boring: 301 Datum: 05-11-2014 Boring: 302 Datum: 05-11-2014 0 1 0 tuin Zand, matig fijn, zwak humeus, zwak grindig, donkerbruin, Edelmanboor 0 1 0 40 tuin Zand, matig

Nadere informatie

BIJLAGE 1 - Onderzoekslocatie - Omgevingskaart Klantreferentie: 1333 m 125 m 625 m Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 125 Hier bevindt zich Kadastraal object BAARN K 1263 Smutslaan 8, 3743 CG BAARN

Nadere informatie

Betreft: resultaten aanvullend bodemonderzoek 1/2

Betreft: resultaten aanvullend bodemonderzoek 1/2 Kruse Milieu BV Bezoekadres: Huyerenseweg 33 7678 SC Geesteren Internet: info@krusegroep.nl www.krusegroep.nl De heer D.W. Kooiker Schapendijk 4 7715 PT Punthorst Postadres: Postbus 51 7650 AB Tubbergen

Nadere informatie

P Hengelo - Torenlaan 62 Sportpark Slangenbeek P

P Hengelo - Torenlaan 62 Sportpark Slangenbeek P BOOT Org. Ingenieursburo T.a.v. E. Janssen Postbus 59 39 AM VEENENDAAL Analysecertificaat Datum: 5-Jul-217 Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek. Certificaatnummer/Versie

Nadere informatie

Milieutechniek ZVS Eemnes BV BO Baarn, Wildenburglaan 1. Boring: 101. Boring: 102. Boring: 103. Boring: 104. Boring: 105.

Milieutechniek ZVS Eemnes BV BO Baarn, Wildenburglaan 1. Boring: 101. Boring: 102. Boring: 103. Boring: 104. Boring: 105. BO435 Milieutechniek ZVS Eemnes BV Boring: Boring: 2 5 8 5 5 klinker Zand, matig fijn, zwak siltig, bruinbeige, Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk puinhoudend, bruin, 5 5 gras Zand, matig fijn, zwak

Nadere informatie

Analysecertificaat. Infrasoil - Veenendaal T.a.v. H. Liesveld Postbus NK VEENENDAAL. Datum:

Analysecertificaat. Infrasoil - Veenendaal T.a.v. H. Liesveld Postbus NK VEENENDAAL. Datum: Infrasoil - Veenendaal T.a.v. H. Liesveld Postbus 49 39 NK VEENENDAAL Analysecertificaat Datum: 1-9-214 Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek. Certificaatnummer/Versie

Nadere informatie

Happy Duck Wasplein Industrieweg AD DUIVENDRECHT

Happy Duck Wasplein Industrieweg AD DUIVENDRECHT Happy Duck Wasplein Industrieweg 9 1115 AD DUIVENDRECHT Eemnes, 16 mei 217 Ref: AF/53br17/21838 Betreft : Resultaten slibmonster uit OBA Werk : Duivendrecht, Industrieweg 9 Projectnr. : PK17136 Geachte

Nadere informatie

Op basis van deze resultaten kan bevoegd gezag een definitief oordeel vellen over de uitkomsten van de uitgevoerde onderzoeken.

Op basis van deze resultaten kan bevoegd gezag een definitief oordeel vellen over de uitkomsten van de uitgevoerde onderzoeken. Portaal Vastgoed Ontwikkeling t.a.v. mevrouw Bloeme Benjamins Postbus 375 3900 AJ Veenendaal kenmerk: 09/200202/EB Amsterdam, 25 februari 2009 onderwerp: rapportage nader bodemonderzoek Nic. Beetsstraat

Nadere informatie

Overzicht monitoringreeks

Overzicht monitoringreeks Bijlage 1: Overzicht monitoringreeks Tabel: analyseresultaten (concentraties in µg/l) Monster Minerale olie Benzeen Tolueen Ethylbenzeen Xylenen (Olie vluchtig) CP3 (3,0-5,0) 14-08-01 0,3 0,2 05-05-04

Nadere informatie

BIJLAGE 1 - Onderzoekslocatie - Omgevingskaart Klantreferentie: offerte baarn 0 m 125 m 625 m Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500 Hier bevindt zich Kadastraal object BAARN M 3189 August Janssenweg

Nadere informatie

Mochten er van uw kant nog vragen zijn, dan vernemen wij dat graag. Langs deze weg willen wij u bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen.

Mochten er van uw kant nog vragen zijn, dan vernemen wij dat graag. Langs deze weg willen wij u bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen. T 0541-295599 F 0541-294549 E info@terra-agribusiness.nl www.terra-agribusiness.nl Ootmarsum, 20 maart 2015 Pardijs, J. t.a.v. Dhr. Pardijs Beckenstraat 1 7233 PC Vierakker Betreft: Aanvullend wateronderzoek

Nadere informatie

Bijlage 20 bij besluit 2015/1273-V1 V&V

Bijlage 20 bij besluit 2015/1273-V1 V&V Bijlage 2 bij besluit 215/1273-V1 V&V BIJLAGE I LOCATIEKAART BIJLAGE 1 blad 1 van 1 Onderzoekslocatie Onderdeel : Locatiekaart Schaal : 1:25. (Bron: Topografische kaart van Nederland) Projectnummer

Nadere informatie

Partijkeuring Azewijnsestraat Gendringen Depot 1 / Achterhoeks Padvast 0-6 mm

Partijkeuring Azewijnsestraat Gendringen Depot 1 / Achterhoeks Padvast 0-6 mm Partijkeuring Azewijnsestraat Gendringen Depot 1 / Achterhoeks Padvast 0-6 mm Partijkeuring conform: BRL1000, protocol 1001, versie 2.1, 12-12-2013 Opdrachtgever: Contactpersoon: Opdrachtnemer: Contactpersoon:

Nadere informatie

Bijlage 5 Briefrapport resultaten bodemsanering (fase 2)

Bijlage 5 Briefrapport resultaten bodemsanering (fase 2) Bijlage 5 Briefrapport resultaten bodemsanering (fase 2) Wijngaard, ontwerp 385 Gemeente Huizen t.a.v. de heer W. Menzel Postbus 5 1270 AA HUIZEN Eemnes, 21 februari 2018 Ref: AV/53br18/21938 Betreft

Nadere informatie

Tekeningen Situatietekening met boringen en peilbuis

Tekeningen Situatietekening met boringen en peilbuis Rapport Verkennend bodemonderzoek St. Jacobsstraat 1a te Galder Projectnr. 246859-04 10 december 2012, revisie 00 Inhoud blz. 1 Inleiding... 2 2 Vooronderzoek... 3 2.1 Algemeen... 3 2.2 Terreinbeschrijving...

Nadere informatie

Hierbij willen wij u de resultaten doen toekomen van het actualiserend onderzoek aan de Johannes Keizerhof te Handel.

Hierbij willen wij u de resultaten doen toekomen van het actualiserend onderzoek aan de Johannes Keizerhof te Handel. Gemeente Gemert-Bakel, T.a.v. de heer M. Emonds, Postbus 1, 542 DA GEMERT. Onze ref: PH-16332 Uw ref: Betreft: Actualiserend onderzoek Johannes Keizershof Handel Asten, 18 mei 216 Geachte heer M. Emonds,

Nadere informatie

BIJLAGE I LOCATIEKAART BIJLAGE 1 blad 1 van 1 Onderzoekslocatie Onderdeel Schaal Projectnummer Opdrachtgever : : : : Locatiekaart 1:25.000 (Bron: Topografische kaart van Nederland) 2015.0552 De heer B.

Nadere informatie

801/288 Mi!ieutechlliek lvs Eemnes B V 7 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN In opdracht van de heer J. Bruinekool heeft Milieutechniek ZYS Eemnes BY in september 20 II een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

Analysecertificaat. Milieutechniek Rouwmaat b.v. T.a.v. Nico Looman Postbus AB GROENLO. Datum:

Analysecertificaat. Milieutechniek Rouwmaat b.v. T.a.v. Nico Looman Postbus AB GROENLO. Datum: Milieutechniek Rouwmaat b.v. T.a.v. Nico Looman Postbus 74 7140 AB GROENLO Analysecertificaat Datum: 27-05-2014 Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek. Certificaatnummer/Versie

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Bisschopstraat - Weerselo

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Bisschopstraat - Weerselo RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Bisschopstraat - Weerselo Opdrachtgever: Ad Fontem Locatie: Bisschopstraat Weerselo Februari 2014 Kruse Milieu BV Bezoekadres: Huyerenseweg 33 7678 SC

Nadere informatie

ES1609/002 VLA 5496 Vlaams Brabant

ES1609/002 VLA 5496 Vlaams Brabant Envirosoil NV T.a.v. Koen Batsleer Siemenslaan 13 B-82 Oostkamp BELGIË Analysecertificaat Datum: 12-Oct-216 Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek. Certificaatnummer/Versie

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Badweg - Enschede

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Badweg - Enschede RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Badweg - Enschede Opdrachtgever: Loonbedrijf Hoenink Locatie: Badweg Enschede Juli 2014 Kruse Milieu BV Bezoekadres: Huyerenseweg 33 7678 SC Geesteren

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740 Diverse locaties te Schermerhorn Projectnummer:

Verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740 Diverse locaties te Schermerhorn Projectnummer: Verkennend bodemonderzoek conform NEN 574 Diverse locaties te Schermerhorn Projectnummer: 512315 Opdrachtgever: Opdrachtnemer/Rapporteur: Auteur: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Postbus 25 17

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Bram Streeflandweg 3b4 noord te Renkum

Verkennend bodemonderzoek Bram Streeflandweg 3b4 noord te Renkum Verkennend bodemonderzoek Bram Streeflandweg 3b4 noord te Renkum Gemeente Renkum Projectnummer: P2296.01 Datum: 20 augustus 2015 Versie: definitief Verkennend bodemonderzoek Bram Streeflandweg 3b4 noord

Nadere informatie

Hierbij willen wij u de resultaten doen toekomen van het actualiserend bodemonderzoek aan de Teutonenhof te Gemert.

Hierbij willen wij u de resultaten doen toekomen van het actualiserend bodemonderzoek aan de Teutonenhof te Gemert. Dhr. P. van Schijndel, Asten, 18 maart 216 Onze ref: PH-16178 Uw ref: Betreft: Actualiserend bodemonderzoek Teutonenhof Geachte heer van Schijndel, Hierbij willen wij u de resultaten doen toekomen van

Nadere informatie

Projectnummer: B Opgesteld door: Ons kenmerk: Kopieën aan:

Projectnummer: B Opgesteld door: Ons kenmerk: Kopieën aan: MEMO ARCADIS NEDERLAND BV Stationsplein 18d Postbus 1632 6201 BP Maastricht Tel 043 3523 300 Fax 043 3639 981 www.arcadis.nl Onderwerp: Resultaten bodemonderzoek riool Ankerkade te Maastricht Maastricht,

Nadere informatie

BIJLAGE 1 - Onderzoekslocatie - Afbeelding: Regionale situatie BIJLAGE 2 - Boorlocaties - BIJLAGE 3 - Veldwerkgegevens - BO1529 Milieutechniek ZVS Eemnes BV Boring: 1 Datum: 15-6-215 Boring: 2 Datum:

Nadere informatie

BIJLAGE - Onderzoekslocatie - Omgevingskaart m 25 m 625 m Deze kaart is noordgericht. Schaal : 25 Hier bevindt zich Kadastraal object BUNSCHOTEN M 974 Kerkepad, EEMDIJK De auteursrechten en databankenrechten

Nadere informatie

Onderwerp: Aanvullend bodemonderzoek Winkel, 28 oktober 2014 Werfplein 5 te Zwartewaal Onze referentie:

Onderwerp: Aanvullend bodemonderzoek Winkel, 28 oktober 2014 Werfplein 5 te Zwartewaal Onze referentie: Bilfinger Industrial Services Werfplein 5 Zwartewaal Onderwerp: Aanvullend bodemonderzoek Winkel, 28 oktober 2014 Werfplein 5 te Zwartewaal Onze referentie: 051002522 Geachte heer van Ruitenburg, Hierbij

Nadere informatie

Bijlage 2 Briefrapport nader bodemonderzoek (zware metalen)

Bijlage 2 Briefrapport nader bodemonderzoek (zware metalen) Bijlage Briefrapport nader bodemonderzoek (zware metalen) Wijngaard, ontwerp 44 Gemeente Huizen T.a.v. de heer W. Menzel Postbus 5 7 AA Huizen PJ Milieu BV Nijverheidsstraat 386 RJ Nijkerk Telefoon: 33-4585

Nadere informatie

Achterstraat 28 Hoeksestraat 5 (1) Herinrichtingslocatie (2) Verontreiniging met koper (grond) (3) Verontreiniging met cadmium en zink (grondwater) BIJLAGE 3 BOORSTATEN Bijlage 3 Boring:

Nadere informatie

BIJLAGE I LOCATIEKAART BIJLAGE 1 blad 1 van 1 Onderzoekslocatie Onderdeel : Locatiekaart Schaal : 1:25.000 (Bron: Topografische kaart van Nederland) Projectnummer : 2016.0200 Opdrachtgever : De heer A.

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Geukerdijk - Haaksbergen

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Geukerdijk - Haaksbergen RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Geukerdijk - Haaksbergen Opdrachtgever: Bouwbedrijf Scharenberg Locatie: Geukerdijk nabij 113 7481 CA Haaksbergen Februari 2014 Kruse Milieu BV Bezoekadres:

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Oldenzaalsestraat - Losser

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Oldenzaalsestraat - Losser RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Oldenzaalsestraat - Losser Opdrachtgever: BJZ.NU BV Locatie: Oldenzaalsestraat 7581 AV Losser September 2013 Kruse Milieu BV Bezoekadres: Huyerenseweg

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Sluttenweg 14 - Reutum

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Sluttenweg 14 - Reutum RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Sluttenweg 14 - Reutum Opdrachtgever: Ad Fontem Locatie: Sluttenweg 14 7667 PL Reutum Juli 2014 Kruse Milieu BV Bezoekadres: Huyerenseweg 33 7678 SC Geesteren

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek conform NEN Locatie: St. Maartensweg te Sint Maartensbrug. Projectnummer: C

Verkennend bodemonderzoek conform NEN Locatie: St. Maartensweg te Sint Maartensbrug. Projectnummer: C B i j l a g e 2 : B o d e m o n d e r z o e k e n B o d e m A d v i e s Verkennend bodemonderzoek conform NEN 574 Locatie: St. Maartensweg te Sint Maartensbrug Projectnummer: 5 1977C Opdrachtgever: Gemeente

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Binnenweg ongenummerd - Wilp

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Binnenweg ongenummerd - Wilp RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Binnenweg ongenummerd - Wilp Opdrachtgever: BJZ.NU BV Locatie: Binnenweg ongenummerd 7384 BL Wilp Augustus 2013 Kruse Milieu BV Bezoekadres: Huyerenseweg

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek ter plaatse van (een deel van) vier percelen aan de Grolloërstraat 5 in Rolde

Verkennend bodemonderzoek ter plaatse van (een deel van) vier percelen aan de Grolloërstraat 5 in Rolde Verkennend bodemonderzoek ter plaatse van (een deel van) vier percelen aan de Grolloërstraat 5 in Rolde Opdrachtgever: De heer C. Martinus Nieuweweg 60 9364 PD NUIS Dossiernummer: 123182/FV COLOFON Project:

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlagen 1 Veldwerkformulieren 2 Toetsingsresultaten 3 Analysecertificaat 4 Foto s partij 5 Diagram meldingsplicht

Inhoudsopgave. Bijlagen 1 Veldwerkformulieren 2 Toetsingsresultaten 3 Analysecertificaat 4 Foto s partij 5 Diagram meldingsplicht Opdrachtgever : Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden Revisie 1, dec 2012 Projectplaats : Lopik Pagina 0 van 6 Inhoudsopgave 1 Inleiding en doel... 1 2 Onderzoeksopzet 2.1 Gehanteerde richtlijnen...

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK BREESTRAAT (ONG.) TE UDEN GEMEENTE UDEN

VERKENNEND BODEMONDERZOEK BREESTRAAT (ONG.) TE UDEN GEMEENTE UDEN VERKENNEND BODEMONDERZOEK BREESTRAAT (ONG.) TE UDEN GEMEENTE UDEN Verkennend bodemonderzoek Breestraat (ong.) te Uden in de gemeente Uden Opdrachtgever Tonnaer Vonderweg 4 566 RM Eindhoven Project UDE.TON.NEN

Nadere informatie

Buro SRO. Boxmeer, 28 april resultaten herbemonstering grondwater peilbuis A01 Project: definitief, versie D1.

Buro SRO. Boxmeer, 28 april resultaten herbemonstering grondwater peilbuis A01 Project: definitief, versie D1. Buro SRO Boxmeer, 28 april 2017 Betreft: resultaten herbemonstering grondwater peilbuis A01 Project: 3192.001 Status: definitief, versie D1 Geachte mevrouw Hierbij ontvangt u de resultaten betreffende

Nadere informatie

Gemeente Amersfoort T.a.v. de heer D. van Gemeren Postbus EA AMERSFOORT. Eemnes, 23 november Ref: PW/53br15/21471

Gemeente Amersfoort T.a.v. de heer D. van Gemeren Postbus EA AMERSFOORT. Eemnes, 23 november Ref: PW/53br15/21471 Gemeente Amersfoort T.a.v. de heer D. van Gemeren Postbus 4000 3800 EA AMERSFOORT Eemnes, 23 november 2015 Ref: PW/53br15/21471 Betreft : Indicatieve kwaliteitsbepaling zeefzand Werk : Amersfoort, Nijverheidsweg-Noord

Nadere informatie

Driebergse Weg- en Waterbouw BV tav dhr H. ten Klooster postbus AA Driebergen

Driebergse Weg- en Waterbouw BV tav dhr H. ten Klooster postbus AA Driebergen Driebergse Weg- en Waterbouw BV tav dhr H. ten Klooster postbus 47 3970 AA Driebergen betreft : indicatieve- keuring verdachte grond Ratelaar referentie: 16-1023A pagina: 1/3 Geldermalsen, 11 april 2016

Nadere informatie

Hierbij doe ik u het verslag toekomen van het uitgevoerde actualisatie bodemonderzoek op de bovengenoemde locatie.

Hierbij doe ik u het verslag toekomen van het uitgevoerde actualisatie bodemonderzoek op de bovengenoemde locatie. Gemeente Moerdijk Afdeling Ruimtelijke & Maatschappelijke Ontwikkeling T.a.v. Dhr. L. Willems Postbus 4 4760 AA Zevenbergen Ons kenmerk :.r Beh. door : R.A.C. Hereijgers Datum : 7 maart 07 Betreft : Actualisatie

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK GODELINDEHOF TE NIEUW-LOOSDRECHT GEMEENTE WIJDEMEREN

VERKENNEND BODEMONDERZOEK GODELINDEHOF TE NIEUW-LOOSDRECHT GEMEENTE WIJDEMEREN VERKENNEND BODEMONDERZOEK GODELINDEHOF TE NIEUWLOOSDRECHT GEMEENTE WIJDEMEREN Verkennend bodemonderzoek Godelindehof te NieuwLoosdrecht in de gemeente Wijdemeren Opdrachtgever RHO adviseurs voor leefruimte

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK LINDELAAN (ONG.) TE ELLECOM GEMEENTE RHEDEN

VERKENNEND BODEMONDERZOEK LINDELAAN (ONG.) TE ELLECOM GEMEENTE RHEDEN VERKENNEND BODEMONDERZOEK LINDELAAN (ONG.) TE ELLECOM GEMEENTE RHEDEN Verkennend bodemonderzoek Lindelaan (ong.) te Ellecom in de gemeente Rheden Opdrachtgever De heer W. de Roos Prinses Beatrixstraat

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK ROERMONDSEWEG 203 TE WEERT GEMEENTE WEERT

VERKENNEND BODEMONDERZOEK ROERMONDSEWEG 203 TE WEERT GEMEENTE WEERT VERKENNEND BODEMONDERZOEK ROERMONDSEWEG 203 TE WEERT GEMEENTE WEERT Verkennend bodemonderzoek Roermondseweg 203 te Weert in de gemeente Weert Opdrachtgever CAB ITT Benelux bv Roermondseweg 175 6005 NJ

Nadere informatie

Onder het (verharde) parkeerterrein van recreatieplas de Langspier te Boxtel is verontreinigd puin aangebracht.

Onder het (verharde) parkeerterrein van recreatieplas de Langspier te Boxtel is verontreinigd puin aangebracht. MILTOP BV Ketelaarskampweg 15 5222 AL s-hertogenbosch T 073 623 58 43 F 073 623 58 44 E info@miltop.nl Gemeente Boxtel Afdeling Milieu t.a.v. de heer B. van Mil Postbus 10.000 5280 DA BOXTEL Bank 16.88.85.662

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Nijverdalsestraat 79 - Wierden

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Nijverdalsestraat 79 - Wierden RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Nijverdalsestraat 79 - Wierden Opdrachtgever: BJZ.NU BV Locatie: Nijverdalsestraat 79 7642 AC Wierden Juni 2014 Kruse Milieu BV Bezoekadres: Huyerenseweg

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740, NEN 5707 en NEN 5897 Hambergerweg - Enter

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740, NEN 5707 en NEN 5897 Hambergerweg - Enter RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740, NEN 5707 en NEN 5897 Hambergerweg - Enter Opdrachtgever: Bouwbedrijf Homan BV Locatie: Hambergerweg Enter Oktober 2014 Kruse Milieu BV Bezoekadres: Huyerenseweg

Nadere informatie

BIJLAGE - Onderzoekslocatie - Omgevingskaart Klantreferentie: bo4242 m 25 m 625 m Deze kaart is noordgericht. Schaal : 25 Hier bevindt zich Kadastraal object AMERSFOORT G 2496 Kortenaerstraat, 384 TL AMERSFOORT

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK LAAN TEN BOOMEN (ONG.) TE LIEROP GEMEENTE SOMEREN

VERKENNEND BODEMONDERZOEK LAAN TEN BOOMEN (ONG.) TE LIEROP GEMEENTE SOMEREN VERKENNEND BODEMONDERZOEK LAAN TEN BOOMEN (ONG.) TE LIEROP GEMEENTE SOMEREN Verkennend bodemonderzoek Laan ten Boomen (ong.) te Lierop in de gemeente Someren Opdrachtgever HSRO bv Hoogstraat 6654 BA Afferden

Nadere informatie

Bestemmingsplan Sanering glastuinbouw Blindeweg 1 Tinte Bijlagen bij de Toelichting

Bestemmingsplan Sanering glastuinbouw Blindeweg 1 Tinte Bijlagen bij de Toelichting Bestemmingsplan Sanering glastuinbouw Blindeweg 1 Tinte Bijlagen bij de Toelichting 1. Reactie Waterschap overleg artikel 3.1.1 Bro 2. Aanbiedingsformulier overleg artikel 3.1.1 Bro provincie Zuid-Holland

Nadere informatie

RUIMTE GEBOUWEN ONDERNEMEN

RUIMTE GEBOUWEN ONDERNEMEN Grondonderzoek conform Besluit bodemkwaliteit ter plaatse van: Baggerdepot Heechhiemsreed te Deinum projectnummer 160157 RUIMTE GEBOUWEN ONDERNEMEN VERANTWOORDING RAPPORT Type onderzoek : Grondonderzoek

Nadere informatie

BIJLAGE I LOCATIEKAART BIJLAGE blad van Onderzoekslocatie Onderdeel : Locatiekaart Schaal : :25. (Bron: Topografische kaart van Nederland) Projectnummer : 27.33 Opdrachtgever : Cremerhoeve VOF BIJLAGE

Nadere informatie

m BIJLAGE I LOCATIEKAART BIJLAGE 1 blad 1 van 1 Onderzoekslocatie Onderdeel : Locatiekaart Schaal : 1:25.000 (Bron: Topografische kaart van Nederland) Projectnummer : 2017.0030 Opdrachtgever : De heer

Nadere informatie

Bijlage 1. Regionale situatie met aanduiding onderzoekslocatie Nunspeterweg 15 te Elburg Projectnummer: 162294/AM 183200 183700 184200 184700 185200 185700 186200 /. LOKATIE 492000 492500 493000 493500

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK VOLGENS NEN 5740 GULDENROEDESTRAAT 12 TE HEINKENSZAND

VERKENNEND BODEMONDERZOEK VOLGENS NEN 5740 GULDENROEDESTRAAT 12 TE HEINKENSZAND VERKENNEND BODEMONDERZOEK VOLGENS NEN 5740 GULDENROEDESTRAAT 12 TE HEINKENSZAND Opdrachtgever : Bouwbedrijf Rijk B.V. T.a.v. de heer P. Rijk Danielsweg 1 Heinkenszand Vestiging : ABO-Milieuconsult B.V.

Nadere informatie

INDICATIEF GRONDONDERZOEK EILAND KOUDENHOORN

INDICATIEF GRONDONDERZOEK EILAND KOUDENHOORN INDICATIEF GRONDONDERZOEK EILAND KOUDENHOORN GEMEENTE TEYLINGEN 4 april 211 75438953.A - Definitief C125.89.3 Indicatief grondonderzoek Eiland Koudenhoorn Inhoud 1 Inleiding 2 2 Achtergrondinformatie 3

Nadere informatie

Datum: dinsdag 9 februari 2016 Kenmerk: NAP00315\160202_112230_BRIEF Uw kenmerk: zinkspot Ermelo. Geachte heer Savelkoel,

Datum: dinsdag 9 februari 2016 Kenmerk: NAP00315\160202_112230_BRIEF Uw kenmerk: zinkspot Ermelo. Geachte heer Savelkoel, Nijhuis Apeldoorn BV t.a.v. de heer R. Savelkoel Postbus 623 7300 AP Apeldoorn Datum: dinsdag 9 februari 2016 Kenmerk: NAP00315\160202_112230_BRIEF Uw kenmerk: zinkspot Ermelo Geachte heer Savelkoel, Hierbij

Nadere informatie

PARTIJKEURING GROND (KLEI) Reactorweg 25 Utrecht. Buijtenhuis Nijkerk B.V G Definitief. ing. G. Staal ing. G.

PARTIJKEURING GROND (KLEI) Reactorweg 25 Utrecht. Buijtenhuis Nijkerk B.V G Definitief. ing. G. Staal ing. G. PARTIJKEURING GROND (KLEI) Reactorweg 25 Utrecht opdrachtgever: Buijtenhuis Nijkerk B.V. datum rapport: 14 april 2014 kenmerk: status: 1402403G Definitief uitgevoerd door: PJ Milieu BV projectleider: rapporteur:

Nadere informatie

Het Zand 3811 GC AMERSFOORT. plaatse van. met onder meer een loodgehalte. het NEN. pakket. Beoordeling NVT Voldoet Troebel T 0547

Het Zand 3811 GC AMERSFOORT. plaatse van. met onder meer een loodgehalte. het NEN. pakket. Beoordeling NVT Voldoet Troebel T 0547 mro B.V. De heer H. van Veldhuisen Het Zand 30 3811 GC AMERSFOORT Laren, 27 juli 2017 Ooldselaan 12a 7245 PR Laren T 0547 261 888 info@vdpoelmilieu.nl www.vdpoelmilieu.nl BANK: NL16 TRIO 0391171747 BTW:

Nadere informatie

Oude Benteloseweg 20 te Delden

Oude Benteloseweg 20 te Delden Oude Benteloseweg 2 te Delden Vaststellen van de milieukundige bodemkwaliteit Milieukundig bodemonderzoek SAB Arnhem september 211 Oude Benteloseweg 2 te Delden Vaststellen van de milieukundige bodemkwaliteit

Nadere informatie

Notitie. 1. Inleiding

Notitie. 1. Inleiding Notitie Onderwerp : Aanvullend bodemonderzoek MFC Gasselternijveen Projectnummer : B02032.000350.0100 Datum : 5 juni 2012 1. Inleiding ARCADIS Nederland BV te Assen heeft in opdracht van de gemeente Aa

Nadere informatie

O.G. Mij. Th. G. van den Bosch B.V. LEGENDA. voormalige zinkput. drain pompput. grens monstername wand ontgravingscontour

O.G. Mij. Th. G. van den Bosch B.V. LEGENDA. voormalige zinkput. drain pompput. grens monstername wand ontgravingscontour W1 W2 CP3 onv. CP1 voormalige zinkput W1 B11 3,5 W2 onv. CP2 CP4 N W1 W2 3,5 W1 B11 N LEGENDA N drain pompput grens monstername wand ontgravingscontour ontgravingsdiepte (m-mv) monster putwand monster

Nadere informatie

BIJLAGE 3 BOORSTATEN Bijlage 3 Boring: 01 Boring: 02 0 1 0 braak Veen, zwak zandig, sporen puin, sporen kolengruis, donkerbruin, Edelmanboor 0 1 0 10 braak Zand, lichtgrijs, Edelmanboor, Cunetzand Zand,

Nadere informatie

www.bodembelang.nl Verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740 Locatie: Terdiek 11 te Nieuwe Niedorp Projectnummer: 05 1001884 Nes 40A 1741 NJ Schagen

www.bodembelang.nl Verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740 Locatie: Terdiek 11 te Nieuwe Niedorp Projectnummer: 05 1001884 Nes 40A 1741 NJ Schagen Bodem Belang BV Zandloper 17 1731 LM Winkel Tel: 224 531 274 Fax: 224 531 915 info@bodembelang.nl ONDERINGEN MILIEUONDERZOEK ANERINGEN DUURZAME ENERGIE AARDWARMTE AARDINGEN BLIKEMBEVEILIGING Verkennend

Nadere informatie

Nader bodemonderzoek Generaal Urquhartlaan 21 te Oosterbeek

Nader bodemonderzoek Generaal Urquhartlaan 21 te Oosterbeek Nader bodemonderzoek Generaal Urquhartlaan 21 te Oosterbeek Gemeente Renkum Projectnummer: P2379.02 Datum: 1 juli 2016 Versie: definitief Nader bodemonderzoek Generaal Urquhartlaan 21 te Oosterbeek Gemeente

Nadere informatie

Hierbij willen wij u de resultaten doen toekomen van het onderzoek naar zware metalen aan de JF Kennedylaan 5 te Valkenswaard.

Hierbij willen wij u de resultaten doen toekomen van het onderzoek naar zware metalen aan de JF Kennedylaan 5 te Valkenswaard. Tilburgs Truck Parts, T.a.v. de heer F. Tilburgs, Dorpsstraat 19, 5556 VL Valkenswaard. Onze ref: Uw ref: Betreft: BB-1727 metalen Kennedylaan Asten, 21 maart 217 Geachte heer Tilburgs, Hierbij willen

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Bornsestraat 58 - Saasveld

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Bornsestraat 58 - Saasveld RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 574 Bornsestraat 58 - Saasveld Opdrachtgever: Ad Fontem Locatie: Bornsestraat 58 7597 NG Saasveld November 214 Kruse Milieu BV Bezoekadres: Huyerenseweg 33

Nadere informatie

BIJLAGE 1 - Onderzoekslocatie -

BIJLAGE 1 - Onderzoekslocatie - BIJLAGE 1 - Onderzoekslocatie - Omgevingskaart Klantreferentie: bo15196 0 m 125 m 625 m Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500 Hier bevindt zich Kadastraal object AMERSFOORT H 4538 Frans Halsstraat,

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK WOLVENBOS TE APELDOORN Gemeente Apeldoorn AF, sectie AF, nummer 724 PROJECT: 14516

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK WOLVENBOS TE APELDOORN Gemeente Apeldoorn AF, sectie AF, nummer 724 PROJECT: 14516 RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK WOLVENBOS TE APELDOORN Gemeente Apeldoorn AF, sectie AF, nummer 724 PROJECT: 14516 VERANTWOORDING Titel VERKENNEND BODEMONDERZOEK WOLVENBOS TE APELDOORN Opdrachtgever

Nadere informatie

BIJLAGE I LOCATIEKAART BIJLAGE 1 blad 1 van 1 Onderzoekslocatie Onderdeel : Locatiekaart Schaal : 1:25.000 (Bron: Topografische kaart van Nederland) Projectnummer : 2016.0387 Opdrachtgever : De heer H.

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK DAMMERWEG 5C TE WEESP GEMEENTE WEESP

VERKENNEND BODEMONDERZOEK DAMMERWEG 5C TE WEESP GEMEENTE WEESP VERKENNEND BODEMONDERZOEK DAMMERWEG 5C TE WEESP GEMEENTE WEESP Verkennend bodemonderzoek Dammerweg 5c te Weesp in de gemeente Weesp Opdrachtgever Buro SRO 't Goylaan 11 3525 AA Utrecht Project WSP.RHO.NEN

Nadere informatie

SONDERINGEN MILIEUONDERZOEK SANERINGEN DUURZAME ENERGIE AARDWARMTE AARDINGEN BLIKSEMBEVEILIGING Bodem Belang BV Zandloper 17 1731 LM Winkel Tel: 0224 531 274 Fax: 0224 531 915 info@bodembelang.nl Verkennend

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Conform NEN-5740

Verkennend bodemonderzoek Conform NEN-5740 kwaliteitswaarborg Verkennend bodemonderzoek Conform NEN-5740 Plan Hüssenhof Groesbeek Kadastraal gemeente Groesbeek Sectie P, nr. 483 (ged.). Opdrachtgever : Jansen Bouwontwikkeling BV Postbus 278 6600

Nadere informatie

Bijlage 1. Aanvullend bodemonderzoek uiterwaard Munnikenland. projectnr. 8764-217472 revisie 01 24 november 2010

Bijlage 1. Aanvullend bodemonderzoek uiterwaard Munnikenland. projectnr. 8764-217472 revisie 01 24 november 2010 Bijlage 1 Aanvullend bodemonderzoek uiterwaard Munnikenland projectnr. 8764-217472 revisie 01 24 november 2010 projectnr. 8764-217472 Bijlage 1 november 2010, revisie 01 1 Aanvullend bodemonderzoek uiterwaard

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Retraitehuisweg 6 - Zenderen

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Retraitehuisweg 6 - Zenderen RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 574 Retraitehuisweg 6 - Zenderen Opdrachtgever: Ad Fontem Locatie: Retraitehuisweg 6 7625 SL Zenderen April 215 Kruse Milieu BV Bezoekadres: Huyerenseweg 33

Nadere informatie

Partijkeuringen Rietmoeras IJsseldelta Zuid te Kampen

Partijkeuringen Rietmoeras IJsseldelta Zuid te Kampen Partijkeuringen Rietmoeras IJsseldelta Zuid te Kampen 1 maart 2013 Partijkeuringen Rietmoeras IJsseldelta Zuid te Kampen Kenmerk R005-1211723AVO-mfv-V02-NL Verantwoording Titel Partijkeuringen Rietmoeras

Nadere informatie

Verkennend Bodemonderzoek ter plaatse van: Zuiderzeestraatweg 224 te Oldebroek. Projectnummer: 150815

Verkennend Bodemonderzoek ter plaatse van: Zuiderzeestraatweg 224 te Oldebroek. Projectnummer: 150815 Verkennend Bodemonderzoek ter plaatse van: Zuiderzeestraatweg 224 te Oldebroek Projectnummer: 15815 Opdrachtgever: Contactpersoon: Witpaard B.V. Postbus 337 826 AC KAMPEN Mevr. M. Nagelhout Datum onderzoek:

Nadere informatie

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ BIJLAGE 3 BOORSTATEN Bijlage 3 Boring: 01 Boring: 02 0 0 braak Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak humeus, lichtbruin, Edelmanboor 0 0 5 15 tegel Zand, matig fijn, zwak siltig, beige, Edelmanboor,

Nadere informatie

Ons kenmerk : Uw Kenmerk: 2 juli 2014 Datum : 2 juli 2014 Contactpersoon : F.Lutz

Ons kenmerk : Uw Kenmerk: 2 juli 2014 Datum : 2 juli 2014 Contactpersoon : F.Lutz MOS Milieu B.V. Kleidijk 35, 3161 EK Rhoon Postbus 801, 3160 AA Rhoon Telefoon 0548-634780 Telefax 0548-521342 KvK 59424249 BTW-nummer NL853476408B01 ABN Amro 505525917 E-Mail info@mosmilieu.nl Mos Grondmechanica

Nadere informatie

BIJLAGE I LOCATIEKAART BIJLAGE 1 blad 1 van 1 Onderzoekslocatie Onderdeel Schaal Projectnummer Opdrachtgever : : : : Locatiekaart 1:25. (Bron: Topografische kaart van Nederland) 216.25 Maatschap Langelaan

Nadere informatie

Vierhuizenweg. 9 a 8096. Datum Datum. 21 juli 2015. Status. Paraaf. Paraaff. Projectleider. Dhr. ing. M. van den Broek. Definitief

Vierhuizenweg. 9 a 8096. Datum Datum. 21 juli 2015. Status. Paraaf. Paraaff. Projectleider. Dhr. ing. M. van den Broek. Definitief Verkennend Bodemonderzoek ter plaatse van: Vierhuizenweg 21 te Oldebroek Projectnummer: 150543 Opdrachtgever: Dhr. A. Schenkk Vierhuizenweg 9 a 8096 RP OLDEBROEK Datum Datum onderzoek: 13 en 21 juli 2015

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK CENTRUMGEBIED RUCPHEN (PERCEEL C4153) GEMEENTE RUCPHEN

VERKENNEND BODEMONDERZOEK CENTRUMGEBIED RUCPHEN (PERCEEL C4153) GEMEENTE RUCPHEN VERKENNEND BODEMONDERZOEK CENTRUMGEBIED RUCPHEN (PERCEEL C4153) GEMEENTE RUCPHEN Verkennend bodemonderzoek Centrumgebied Rucphen (perceel C4153) in de gemeente Rucphen Opdrachtgever Rho adviseurs voor

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK AFHANGWEG TE HORST GEMEENTE HORST AAN DE MAAS

VERKENNEND BODEMONDERZOEK AFHANGWEG TE HORST GEMEENTE HORST AAN DE MAAS VERKENNEND BODEMONDERZOEK AFHANGWEG TE HORST GEMEENTE HORST AAN DE MAAS Verkennend bodemonderzoek Afhangweg te Horst in de gemeente Horst aan de Maas Opdrachtgever De heer M.M.C. Kuipers Afhangweg 2 5961

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek Verkennend bodemonderzoek Conform NEN 5740 Auteur: Dhr. Ing. T.M.W. van Breugel Controle: Dhr. J.P.G.M. van Rozendaal Veldwerk: Dhr. Ing. T. van Breugel Dhr. J.P.G.M. van Rozendaal Opdrachtgever: Van Gessel

Nadere informatie

DHV B.V. Woningstichting Barneveld/Apeldoornsestraat te Voorthuizen bijlage 1 MD-DE

DHV B.V. Woningstichting Barneveld/Apeldoornsestraat te Voorthuizen bijlage 1 MD-DE DHV B.V. BIJLAGE 1 Regionale tekening Woningstichting Barneveld/Apeldoornsestraat te Voorthuizen bijlage 1 MD-DE21259-1 - DHV B.V. BIJLAGE 2 Situatietekening met boringen en peilbuis Woningstichting Barneveld/Apeldoornsestraat

Nadere informatie

C01N Grondwatermonitoring inclusief MTBE en ETBE conform AS SIKB Protocol 2002

C01N Grondwatermonitoring inclusief MTBE en ETBE conform AS SIKB Protocol 2002 Texaco Europabaan West / Uitgaand Europabaan 2 3446 CE WOERDEN Betreft: C01N Grondwatermonitoring inclusief MTBE en ETBE conform AS SIKB 2000- Protocol 2002 Gegevens peilbuis PB-1 PB-2 Diepte t.o.v. bovenkant

Nadere informatie

Tabel 1 van 2. AP04 : Organisch onderzoek - niet aromatisch A minerale olie mg/kg ds 53 36

Tabel 1 van 2. AP04 : Organisch onderzoek - niet aromatisch A minerale olie mg/kg ds 53 36 Tabel 1 van 2 Monsterreferenties monster-1 = uw monsterreferentie nr. 1 monster-2 = uw monsterreferentie nr. 2 Opgegeven bemonsteringsdatum : 20/02/2015 20/02/2015 Ontvangstdatum opdracht : 20/02/2015

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek Verkennend bodemonderzoek Locatie Koningsweg 104-108 te Utrecht Gegevens opdrachtgever SSH Postbus 85042 3508 AA UTRECHT Contactpersoon: Dhr. de heer A. Nieuwendijk Contactpersonen CSO Dhr. drs. S. Kunst

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Padevoortseallee te Zeddam

Verkennend bodemonderzoek Padevoortseallee te Zeddam Milieutechniek Rouwmaat Groenlo bv Postbus 74 Den Sliem 93 7140 AB Groenlo 7141 JG Groenlo TEL. 0544-474040 FAX. 0544-474049 Verkennend bodemonderzoek Padevoortseallee te Zeddam Opdrachtgever : SAB Arnhem

Nadere informatie

Gemeente Maasdriel p/a Omgevingsdienst Regio Rivierenland tav mevr E.H.M. (Elise) Timmerman postbus HG Tiel

Gemeente Maasdriel p/a Omgevingsdienst Regio Rivierenland tav mevr E.H.M. (Elise) Timmerman postbus HG Tiel Gemeente Maasdriel p/a Omgevingsdienst Regio Rivierenland tav mevr E.H.M. (Elise) Timmerman postbus 6267 4000 HG Tiel betreft : bodemonderzoek Meikersstraat ong. referentie: 14-2161 pagina: 1/3 Geldermalsen,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlage 4. Verkennend bodemonderzoek Akoestisch onderzoek weg- en verkeerslawaai Quickscan flora en fauna Archeologisch onderzoek

Inhoudsopgave. Bijlage 4. Verkennend bodemonderzoek Akoestisch onderzoek weg- en verkeerslawaai Quickscan flora en fauna Archeologisch onderzoek Teugseweg 12 Inhoudsopgave Bijlagen Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3 Bijlage 4 Verkennend bodemonderzoek Akoestisch onderzoek weg en verkeerslawaai Quickscan flora en fauna Archeologisch onderzoek 1 VERKENNEND

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK WATERLOSEWEG 3A TE BEESEL GEMEENTE BEESEL

VERKENNEND BODEMONDERZOEK WATERLOSEWEG 3A TE BEESEL GEMEENTE BEESEL VERKENNEND BODEMONDERZOEK WATERLOSEWEG 3A TE BEESEL GEMEENTE BEESEL Verkennend bodemonderzoek Waterloseweg 3a te Beesel in de gemeente Beesel Opdrachtgever BRO Industriestraat 94 593 PK Tegelen Project

Nadere informatie

RPS Advies & ingenieursbureau B.V. T.a.v de heer C.Hiesberger Postbus AB LEERDAM. Geachte heer Hiesberger,

RPS Advies & ingenieursbureau B.V. T.a.v de heer C.Hiesberger Postbus AB LEERDAM. Geachte heer Hiesberger, RPS Advies & ingenieursbureau B.V. T.a.v de heer C.Hiesberger Postbus 75 414 AB LEERDAM behandeld door : K. Meulman datum : 19 februari 214 e-mail : k.meulman@denboercci.nl uw kenmerk : - onderwerp : Resultaten

Nadere informatie

Toetsing aan de Wet Bodembescherming (Wbb) 19454-BEATRIXSTRAAT 2 416751. Metalen ICP-AES. Minerale olie. Sommaties. Sommaties

Toetsing aan de Wet Bodembescherming (Wbb) 19454-BEATRIXSTRAAT 2 416751. Metalen ICP-AES. Minerale olie. Sommaties. Sommaties Project Certificaten Toetsversie 19454BEATRIXSTRAAT 2 416751 versie 5.10 24 Toetsing aan de Wet Bodembescherming (Wbb) Toetsdatum : 02072012 Monsterreferentie Monsteromschrijving 2627285 MM8 01 (1560)

Nadere informatie

Regionale ligging van de onderzoekslocatie Bijlage I AMSTERDAM Locatie Topografische Dienst Nederland, Emmen Opdrachtgever Schaal Status Gemeente Amst

Regionale ligging van de onderzoekslocatie Bijlage I AMSTERDAM Locatie Topografische Dienst Nederland, Emmen Opdrachtgever Schaal Status Gemeente Amst Regionale ligging van de onderzoekslocatie Bijlage I AMSTERDAM Locatie Topografische Dienst Nederland, Emmen Opdrachtgever Schaal Status Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid 1 : 25.000 Definitief Project

Nadere informatie

Gemeente Vlaardingen tav dhr E. Warnaar sectie Voorbereiding & Realisatie Postbus EB Vlaardingen

Gemeente Vlaardingen tav dhr E. Warnaar sectie Voorbereiding & Realisatie Postbus EB Vlaardingen Gemeente Vlaardingen tav dhr E. Warnaar sectie Voorbereiding & Realisatie Postbus 1002 3130 EB Vlaardingen betreft : aanvullend grondonderzoek (nikkel) Vijfsluizen referentie: 16-2009N pagina: 1/3 Geldermalsen,

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u de rapportage van het bodemonderzoek ter plaatse van de aan te leggen Parkeergarage Ravel te Amsterdam.

Hierbij ontvangt u de rapportage van het bodemonderzoek ter plaatse van de aan te leggen Parkeergarage Ravel te Amsterdam. Castor (Cross Towers) BV T.a.v. de heer J. Snijders Suikersilo-Oost 32 1165 MS HALFWEG Plaats en datum Referentienummer Kenmerk Alkmaar, 22 maart 216 GM-34882 34882 Betreft Bodemonderzoek Parkeergarage

Nadere informatie