Verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740 Locatie: Terdiek 11 te Nieuwe Niedorp Projectnummer: Nes 40A 1741 NJ Schagen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "www.bodembelang.nl Verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740 Locatie: Terdiek 11 te Nieuwe Niedorp Projectnummer: 05 1001884 Nes 40A 1741 NJ Schagen"

Transcriptie

1 Bodem Belang BV Zandloper LM Winkel Tel: Fax: ONDERINGEN MILIEUONDERZOEK ANERINGEN DUURZAME ENERGIE AARDWARMTE AARDINGEN BLIKEMBEVEILIGING Verkennend bodemonderzoek conform NEN 574 Locatie: Terdiek 11 te Nieuwe Niedorp Projectnummer: Opdrachtgever: De Groene Weide BV Nes 4A 1741 NJ chagen Opdrachtnemer/ Rapporteur: Bodem Belang BV Zandloper LM Winkel Auteur: R.Pronk Datum: dinsdag 6 maart 212 ontrole D.J. chermer 1/1

2 Bodem Belang BV Zandloper LM Winkel Tel: Fax: ONDERINGEN MILIEUONDERZOEK ANERINGEN DUURZAME ENERGIE AARDWARMTE AARDINGEN BLIKEMBEVEILIGING Voorwoord Bodem Belang B.V. is een onafhankelijk bedrijf in milieu-geotechnischonderzoek en is gevestigd in Winkel. Daarnaast zijn wij actief op het gebied van aardwarmte, sonderingen, bliksem en beveiligingsinstallaties. Wanneer Bodem Belang B.V. vanaf het begin bij uw bodem als partner betrokken is garanderen wij een duurzaam resultaat op het gebied van milieu, duurzame energie, funderingen en veiligheid. 1/2

3 Bodem Belang BV Zandloper LM Winkel Tel: Fax: ONDERINGEN MILIEUONDERZOEK ANERINGEN DUURZAME ENERGIE AARDWARMTE AARDINGEN BLIKEMBEVEILIGING Pagina Inhoudsopgave 1. Inleiding en doel 1.1 Indeling van de rapportage 2. Vooronderzoek 2.1 Ligging onderzoekslocatie 2.2 Gebruik onderzoekslocatie 2.3 Eerder uitgevoerd milieukundig bodemonderzoek 2.4 Onderzoekshypothese 3. Beschrijving veldwerk 3.1 Uitvoering 3.2 Waarnemingen bij uitvoering Bodemopbouw Grondwater Zintuiglijke waarnemingen Asbest Afwijkingen van beoordelingsrichtlijn (BRL) 3.3 Analysestrategie 4. hemische analyses 4.1 Analyseresultaten 4.2 Toetsingskader 4.3 Interpretatie analyseresultaten Analyseresultaten grond en grondwater 5. onclusies en aanbevelingen Bijlagen 1. Tekeningen 1.1 Topografische situatie 1.2 Luchtfoto onderzoekslocatie 1.3 Foto s locatie 1.4 ituatieschets bodemonderzoek 2. Analysecertificaten 3. Toetsing analyseresultaten 4. Toetsingskader 5. Boorstaten en onafhankelijkheidsverklaring veldwerker 2/

4 Bodem Belang BV Zandloper LM Winkel Tel: Fax: ONDERINGEN MILIEUONDERZOEK ANERINGEN DUURZAME ENERGIE AARDWARMTE AARDINGEN BLIKEMBEVEILIGING 1. Inleiding en doel In opdracht van De Groene Weide BV heeft Bodem Belang BV een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd conform NEN 574 op de locatie Terdiek 11 te Nieuwe Niedorp. De aanleiding van het bodemonderzoek is de aankoop van het perceel. Het doel van het onderzoek is het vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse. Tussen Bodem Belang en de opdrachtgever is er geen sprake van een relatie, die de onafhankelijkheid en de integriteit van Bodem Belang zou beïnvloeden en/of de werkzaamheden zou kunnen belemmeren. Bodem Belang is geen eigenaar van de te keuren grond. Tevens is de eigenaar van de grond geen zusterbedrijf of het moederbedrijf. 1.1 Indeling van de rapportage De rapportage bestaat uit vijf hoofdstukken. Hoofdstuk 2: Beschrijft het uitgevoerde vooronderzoek. Hoofdstuk 3: Hierin worden de veldwerkzaamheden besproken. Hoofdstuk 4: Behandelt de resultaten van de analyse. Hoofdstuk 5: Maakt een samenvatting met conclusie en geeft aanbevelingen. 1/19

5 Bodem Belang BV Zandloper LM Winkel Tel: Fax: ONDERINGEN MILIEUONDERZOEK ANERINGEN DUURZAME ENERGIE AARDWARMTE AARDINGEN BLIKEMBEVEILIGING 2 Vooronderzoek. Het vooronderzoek is uitgevoerd conform de NEN Ligging onderzoekslocatie De onderzoekslocatie bevindt zich aan de Terdiek 11 te Nieuwe Niedorp en is kadastraal bekend onder de gemeente Niedorp, sectie D, nummer 619. De coördinaten van de onderzoekslocatie zijn: X = en Y = De topografische ligging van de locatie is weergegeven in bijlage 1.1. Het oppervlak van het perceel is 215 m². Het onderzoeksgebied is circa: 215 m². 2.2 Gebruik onderzoekslocatie Uit oud kaartmateriaal blijkt dat de onderzoekslocatie in het verleden een agrarisch gebruik heeft gekend. inds de jaren vijftig is de onderzoekslocatie in gebruik als loon- een aannemingsbedrijf. De bebouwing op de locatie is in twee gedeelten geplaatst. Het eerste gedeelte is in de 5-er jaren gebouwd. Het achterste gedeelte is in 1981 gerealiseerd. De panden zijn voorzien van een 15 centimeter dikke betonvloer. In 23 zijn in en om de werkplaats in verband met een nulsituatie bodemonderzoek de volgende zaken aangetroffen: twee werkbanken, een spoelbak met dieselolie, een opslag van materialen, een kleinschalige opslag voor verf en ontvetters, een opslag voor olievaatjes, een opslag voor motorolie (1.83 liter) en twee oliebars (11 en 12 liter). Ter plaatse van de machineberging bevinden zich een lekbak met afgewerkte olie (1.2 liter), een opslag voor nieuwe olie (4 liter), een opslag voor witte diesel (1.2 liter) en een mobiele dieseltank (6 liter). Westelijk buiten de machineberging is een dieselpomp met een daarbij behorende bovengrondse dieseltank (6. liter) aanwezig. De opslag vond voorheen plaats in een ondergrondse tank, welke is verwijderd. De aanwezige lekbakken waren recentelijk (22/23) aangebracht. Noordelijk van de machineberging is een spoelplaats aanwezig. Het loon- en aannemingsbedrijf.j. Blauw & zn B.V. is in circa 29/21 gestopt. Het perceel is hierna niet meer actief in gebruik. Dit bodemonderzoek wordt uitgevoerd in verband met de mogelijke aankoop van het perceel door De Groene Weide BV. Na de sloop van de schuur heeft de aspirant koper het voornemen een woning met siertuin op het perceel te gaan realiseren. 2/19

6 Bodem Belang BV Zandloper LM Winkel Tel: Fax: ONDERINGEN MILIEUONDERZOEK ANERINGEN DUURZAME ENERGIE AARDWARMTE AARDINGEN BLIKEMBEVEILIGING 2.3 Eerder uitgevoerd milieukundig bodemonderzoek De locatie ligt volgens de bodemkwaliteitskaart in het buitengebied op kleigrond. In 23 is er door Oranjewoud een nulsituatie bodemonderzoek op het perceel uitgevoerd. Hierbij zijn de volgende deellocaties apart onderzocht:deellocatie A (verf-,ontvetter- en olieopslag) Zintuiglijk zijn hier geen verontreinigingen waargenomen. In de bovengrond is na analyse alleen een licht verhoogd gehalte PAK (VROM 1) aangetoond.deellocatie B (Opslag nieuwe- en afgewerkte olie) In de grond is hier op een diepte van,2 tot,7 m-mv een verhoogd gehalte ten opzichte van de toenmalige streefwaarde aangetoond voor wat betreft minerale olie. In het grondwater overschrijdt de parameter xylenen de streefwaarde.deellocatie (Bovengrondse en voormalig ondergrondse dieselopslag) Bij een boring (PB1) is een sterke verontreiniging aangetroffen met minereale olie op een diepte van 1,1 tot 1,6 m-mv. Na een zintuiglijke en analytische afperking is verder geen sterke verontreiniging waargenomen. Daarmee is vastgesteld dat de sterke verontreining zich beperkt tot boring/pb1 en er geen sprake is van een ernstig geval van bodemverontreiniging. Het grondwater is voor wat betreft de geanalyseerde parameters analytisch schoon.deellocatie D (puitplaats) In de grond zijn licht verhoogde gehalten aangetroffen voor wat betreft lood, zink, PAK (VROM 1) en minerale olie. Het grondwater is voor wat betreft de geanalyseerde parameters analytisch schoon. 2.4 Onderzoekshypothese Voor de opzet van het onderzoek wordt uitgegaan van een strategie van een onverdachte locatie. Het bodemonderzoek is opgezet conform tabel 3 van NEN 574 aantallen te verrichten boringen en te analyseren (meng)monsters op een onverdachte locatie. tabel 3 Aantallen te verrichten boringen en te analyseren (meng)monsters op een onverdacht locatie als functie van de oppervlakte van de te onderzoeken locatie. Oppervlakte locatie(ha) boring(en) tot,5 m,2 -,3 9 boring(en) tot grondwater 2 boring(en) met peilbuis 1 Er zijn geen additionele boringen of peilbuizen geplaatst. 3/19

7 Bodem Belang BV Zandloper LM Winkel Tel: Fax: ONDERINGEN MILIEUONDERZOEK ANERINGEN DUURZAME ENERGIE AARDWARMTE AARDINGEN BLIKEMBEVEILIGING 3 Beschrijving veldwerk 3.1 Uitvoering Op 15 februari 212 heeft werknemer R. Pronk (geregistreerd veldwerker) van Bodem Belang BV de peilbuizen geplaatst. Op 22 februari 212 hebben de werknemers J. van Trigt, J. Bootsman en R. Pronk (geregistreerde veldwerkers) het verkennend bodemonderzoek uitgevoerd conform tabel 3 van NEN 574. De werkzaamheden zijn uitgevoerd op basis van BRL IKB 2, protocol 21 en 22. Bodem Belang is voor deze werkzaamheden gecertificeerd door Eerland ertification BV onder certificaatnr. E-IK-2271 (VKB protocol 21, 22, 23, & 218). Dit certificaat is geldig t/m 7 mei Waarnemingen bij uitvoering Bodemopbouw Voor alle boringen is gebruik gemaakt van een Edelmanboor. De bovengrond bestaat uit overwegend matig humeuse, zwak wortelhoudende, matig zandige donkerbruine klei. De ondergrond bestaat uit matig tot uiterst fijn zand. Lichtgrijs en beigebruin van kleur. De boorbeschrijvingen zijn weergegeven in bijlage Grondwater De grondwaterstand is aangetroffen op 1,5 m-mv. De boring voor de peilbuis is 1,5 meter dieper doorgezet naar 3. m-mv. Terplaatse van het filter is een filterkous toegepast. Tabel 1 Peilbuis en grondwatergegevens Peilbuis 1 2 PB1 Filterstelling in cm-mv Bestaande peilbuis Grondwaterstand in cm-mv ph 7,25 7,35 7,9 E in u/cm Meetdatum De ph en E (elektrisch geleidingsvermogen) zijn in het veld gemeten. De zuurgraad en het elektrisch geleidingsvermogen zijn als normaal te beschouwen in deze omgeving. 4/19

8 Bodem Belang BV Zandloper LM Winkel Tel: Fax: ONDERINGEN MILIEUONDERZOEK ANERINGEN DUURZAME ENERGIE AARDWARMTE AARDINGEN BLIKEMBEVEILIGING Zintuiglijke waarnemingen Tijdens de veldwerkzaamheden is in de bovengrond ter plaatse van de spuitplaats op een diepte van,3 tot,7 m-mv (boring 2) een zwakke brandstofgeur waargenomen. In de ondergrond van boring 5 op een diepte van circa,8 tot 1,6 m-mv is een onbekende geur waargenomen. De overige boringen zijn over het algemeen zintuiglijk schoon Asbest Op het maaiveld en in het opgeboorde materiaal zijn geen asbestverdachte materialen geconstateerd Afwijkingen van de beoordelingsrichtlijn (BRL) De werkzaamheden zijn geheel conform het protocol 21 en 22 uitgevoerd. 5/19

9 Bodem Belang BV Zandloper LM Winkel Tel: Fax: ONDERINGEN MILIEUONDERZOEK ANERINGEN DUURZAME ENERGIE AARDWARMTE AARDINGEN BLIKEMBEVEILIGING 3.3 Analysestrategie Op basis van de onderzoekshypothese en de in het veld waargenomen milieuhygiënische verontreinigingskenmerken zijn onderstaande monsters geselecteerd voor chemisch onderzoek: tabel 2 Overzicht monsterselectie en analyses grondmengmonsters Deellocatie Gehele locatie Gehele locatie Gehele locatie puitplaats Mengmonster Diepte(cm.-mv) 7A (-5), 8A (-5), 9A MM1 (-5), 1A bovengrond (-5), 11A (-5), 12A (-5) 1A (-5), 2A (-5), 3A MM2 (-5), 4A bovengrond (-5), 5B (4-85), 6A (-5). 1D (17-22), 2D (11-16), MM3 3D (15-2), ondergrond 4 (11-16), 5E (16-21). MM4 ondergrond teekbus 2B (3-5) Bovengrondse tank MM5 ondergrond 3 (9-14) Boring 5 MM6 ondergrond teekbus 5 (9-11) Grondsoort Bijzonderheden Analyse Matig humeuse, zwak Geen wortelhoudende, bijzonderheden. matig zandige donkerbruine klei. NEN-574-grond, lutum en organische stof Matig humeuse, Geen matig zandige bijzonderheden. donkerbruine klei. NEN-574-grond, lutum en organische stof Matig tot uiterst fijn zand. Lichtgrijs en beigebruin. Geen bijzonderheden. NEN-574-grond, lutum en organische stof Zwakke brandstofgeur. Minerale olie, BTEXN, VOL en organische stof Matig zandige lichtblauw grijze klei. Zeer fijn, matig siltig, zwak roesthoudend licht beigebruin zand. Matig zandige, donker grijsbruine klei. Minerale olie, Geen bijzonderheden. BTEXN, en organische stof Onbekende geur. Minerale olie, BTEXN, en organische stof tabel 3 Overzicht peilbuizen en analyses grondwatermonsters Deellocatie Gehele locatie Peilbuis 1 Filter in cm-mv Gehele locatie Gehele locatie PB1 Bestaande peilbuis Waarneming Analyse Geen bijzonderheden. NEN-574-grondwater Minerale olie, BTEXN en Geen bijzonderheden. VOL Minerale olie, BTEXN en Geen bijzonderheden. VOL Alle monsters zijn voorbehandeld volgens A3. 6/19

10 Bodem Belang BV Zandloper LM Winkel Tel: Fax: ONDERINGEN MILIEUONDERZOEK ANERINGEN DUURZAME ENERGIE AARDWARMTE AARDINGEN BLIKEMBEVEILIGING 4 hemische analyses 4.1 Analyseresultaten De chemische analyses en bepalingen zijn uitgevoerd door Analytico Milieu BV welke door de Raad Van Accreditatie (RVA) is erkend. De analysecertificaten zijn weergegeven in bijlage Toetsingskader De analyseresultaten zijn getoetst aan de achtergrondwaarden (AW2) uit de 'Regeling bodemkwaliteit' (Nederlandse taatscourant, nummer 247, 2 december 27) en de herziene interventiewaarde voor grond en de streef- en interventiewaarden voor grondwater uit de 'irculaire bodemsanering 29' (Nederlandse taatscourant, nummer 67, 7 april 29). De tussenwaarde voor grond is het gemiddelde van de achtergrondwaarde (AW2) en de bovenstaande interventiewaarde. 4.3 Interpretatie analyseresultaten Analyseresultaten grond en grondwater Mengmonsters bovengrond (NEN 574 pakket) In zowel het eerste al het tweede mengmonster van de bovengrond overschrijdt de parameter lood de achtergrondwaarde. In mengmonster 2 van de bovengrond overschrijdt de parameter minerale olie eveneens de achtergrondwaarde. Mengmonster ondergrond (NEN 574 pakket) In het mengmonster van de ondergrond overschrijdt de parameter minerale olie de achtergrondwaarde. Aanvullende monsters Het bovengrondmonster (steekbus) van de spuitplaats met een zwakke brandstofgeur is voor wat betreft de geanalyseerde parameters (minerale olie, vluchtige aromaten en VOL) analytisch schoon. Het monster nabij de brandstoftank is eveneens voor wat betreft de geanalyseerde parameters analytisch schoon. In de steekbus van boring 5 met een onbekende geur overschrijdt de parameter minerale olie de achtergrondwaarde. Grondwatermonsters In het grondwater uit peilbuis 1 overschrijden de parameters barium en xylenen de betreffende streefwaarden. In het grondwater uit peilbuis 2 (spuitplaats) overschrijden de parameters xylenen en minerale olie de betreffende streefwaarden. De bestaande peilbuis nabij de bovengrondse brandstoftank is voor wat betreft de geanalyseerde parameters analytisch schoon. 7/19

11 Bodem Belang BV Zandloper LM Winkel Tel: Fax: ONDERINGEN MILIEUONDERZOEK ANERINGEN DUURZAME ENERGIE AARDWARMTE AARDINGEN BLIKEMBEVEILIGING 5 onclusies en aanbevelingen In zowel het eerste al het tweede mengmonster van de bovengrond overschrijdt de parameter lood de achtergrondwaarde. In mengmonster 2 van de bovengrond overschrijdt de parameter minerale olie eveneens de achtergrondwaarde. In het mengmonster van de ondergrond overschrijdt de parameter minerale olie de achtergrondwaarde. Het bovengrondmonster (steekbus) van de spuitplaats met een zwakke brandstofgeur is voor wat betreft de geanalyseerde parameters (minerale olie, vluchtige aromaten en VOL) analytisch schoon. Het monster nabij de brandstoftank is eveneens voor wat betreft de geanalyseerde parameters analytisch schoon. In de steekbus van boring 5 met een onbekende geur overschrijdt de parameter minerale olie de achtergrondwaarde. In het grondwater uit peilbuis 1 overschrijden de parameters barium en xylenen de betreffende streefwaarden. In het grondwater uit peilbuis 2 (spuitplaats) overschrijden de parameters xylenen en minerale olie de betreffende streefwaarden. De bestaande peilbuis nabij de bovengrondse brandstoftank is voor wat betreft de geanalyseerde parameters analytisch schoon. De lichte verhogingen van de parameters minerale olie en xylenen in de grond en het grondwater houden zeer waarschijnlijk verband met de voormalige bedrijfsactiviteiten. De oorzaak van de overige lichte verhogingen is niet eenduidig aan te geven. Gezien de resultaten van de geanalyseerde (meng)monsters wordt de gestelde hypothese bevestigd of moet de gestelde hypothese worden verworpen. De aangetoonde gehalten overschrijden echter de betreffende achtergrondwaarden en streefwaarden, maar blijven beneden de betreffende toetsingswaarden voor nader onderzoek. Voor een nader onderzoek bestaat geen aanleiding. Er is vanuit milieuhygienisch oogpunt op dit moment geen bezwaar voor de aankoop van het perceel. Na de sloop van het pand is echter nog wel een aanvullend bodemonderzoek noodzakelijk ter plaatse van het gesloopte pand om de kwaliteit van de boven- en ondergrond vast te stellen. Mogelijk dient er bij de nieuwbouwactiviteiten grond van de locatie te worden afgevoerd. Dit rapport is niet geschikt om een uitspraak te doen over de hergebruiksmogelijkheden van deze grond. Hiervoor dient een onderzoek te worden uitgevoerd zoals omschreven in het Besluit Bodemkwaliteit. Hergebruik van de vrijkomende grond (zonder bijmengingen) op de onderzoekslocatie is wel mogelijk zonder verder bodemonderzoek uit te voeren. Opmerking Gezien het verkennende karakter van dit onderzoek is het, ondanks de zorgvuldigheid waarmee het is uitgevoerd, altijd mogelijk dat eventueel lokale verontreinigingen niet zijn ontdekt. 8/19

12 Bodem Belang BV Zandloper LM Winkel Tel: Fax: ONDERINGEN MILIEUONDERZOEK ANERINGEN DUURZAME ENERGIE AARDWARMTE AARDINGEN BLIKEMBEVEILIGING Bijlage 1 - Tekeningen Topografische situatie Luchtfoto onderzoekslocatie Foto's locatie ituatieschets 9/19

13 Bodem Belang BV Zandloper LM Winkel Tel: Fax: ONDERINGEN MILIEUONDERZOEK ANERINGEN DUURZAME ENERGIE AARDWARMTE AARDINGEN BLIKEMBEVEILIGING 1.1 Topografische situatie Locatie: Terdiek 11 te Nieuwe Niedorp Rapport nr.: Opdrachtgever: De Groene Weide BV 1/19

14 Bodem Belang BV Zandloper LM Winkel Tel: Fax: ONDERINGEN MILIEUONDERZOEK ANERINGEN DUURZAME ENERGIE AARDWARMTE AARDINGEN BLIKEMBEVEILIGING 1.2 Luchtfoto onderzoekslocatie Locatie: Terdiek 11 te Nieuwe Niedorp Rapport nr.: Opdrachtgever: De Groene Weide BV 11/19

15 Bodem Belang BV Zandloper LM Winkel Tel: Fax: ONDERINGEN MILIEUONDERZOEK ANERINGEN DUURZAME ENERGIE AARDWARMTE AARDINGEN BLIKEMBEVEILIGING 1.3 Foto's locatie Bodemloket Foto 1 12/19

16 Foto 2 Foto 3 13/19

17 Foto 4 Foto 5 14/19

18 Foto 6 Foto 7 15/19

19 Foto 8 Foto 9 16/19

20 Foto 1 Kaart /19

21 Kaart 195 Kaart /19

22 Luchtfoto /19

23 N Locatie: Terdiek 11 Te: Nieuwe Niedorp Projectnummer: Legenda = Peilbuis = telconplaten = Boring tot 2, m-mv = Beklinkering X = Boring tot,5 m-mv Opdrachtgever: De Groene Weide BV = Oppervlaktewater

24 Bijlage 2 - Analysecertificaten

25 Bodembelang T.a.v. Robin Pronk Zandloper LM WINKEL Analysecertificaat Datum: Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek. ertificaatnummer Uw projectnummer Uw projectnaam Uw ordernummer Monster(s) ontvangen Terdiek Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. Aanvullende informatie behorend bij dit analysecertificaat kunt U vinden in het overzicht "pecificaties Analysemethoden". Extra exemplaren zijn verkrijgbaar bij de afdeling Verkoop en Advies. De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd. Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst. Bewaren tot: Datum: Naam: Handtekening: Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies. Met vriendelijke groet, Eurofins Analytico B.V. Ing. A. Veldhuizen Technical Manager Eurofins Analytico B.V. Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +31 () ABN AMRO Fax +31 () VAT/BTW No. NL B1 ite KvK No Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

26 Analysecertificaat Uw projectnummer Uw projectnaam Uw ordernummer Datum monstername Monsternemer Monstermatrix Terdiek Jeffrey van Trigt Grond; Grond (A3) ertificaatnummer tartdatum Rapportagedatum Bijlage Pagina Eenheid Analyse Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd 73. Voorbehandeling ryogeen malen A3 Bodemkundige analyses Droge stof % (m/m) Organische stof % (m/m) ds Q Gloeirest % (m/m) ds Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds Metalen Barium (Ba) admium (d) <.17 Kobalt (o) <4.3 < Koper (u) <5. Kwik (Hg) <.5 Molybdeen (Mo) <1.5 <1.5 <1.5 Nikkel (Ni) Lood (Pb) 5 7 <13 Zink (Zn) Minerale olie Minerale olie (1-12) Minerale olie (12-16) < Minerale olie (16-21) < Minerale olie (21-3) < Minerale olie (3-35) < Minerale olie (35-4) <6. 5 <6. Minerale olie totaal (1-4) < Zie bijl. Zie bijl. hromatogram olie (G) Polychloorbifenylen, PB PB 28 <.1 <.1 <.1 PB 52 <.1 <.1 <.1 PB 11 <.1 <.1 <.1 PB 118 <.1 <.1 <.1 PB 138 <.1 <.1 <.1 PB 153 <.1 <.1 <.1 PB 18 <.1 <.1 <.1 Nr Monsteromschrijving 7 (-5) 8 (-5) 9 (-5) 1 (-5) 11 (-5) 12 (-5) 4 (-5) 3 (-5) 2 (-3) 6 (-5) 1 (-5) 5 (25-75) 4 (11-16) 3 (15-2) 2 (11-16) 2 (16-2) 1 (17-22) 5 (16-21) /14:48 A,B, 1/2 Analytico-nr Q: door RvA geaccrediteerde verrichting A: AP4 erkende verrichting : A 3 erkende verrichting Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. Eurofins Analytico B.V. Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +31 () Fax +31 () ite ABN AMRO VAT/BTW No. NL B1 KvK No Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV). TETEN RvA L1

27 Analysecertificaat Uw projectnummer Uw projectnaam Uw ordernummer Datum monstername Monsternemer Monstermatrix Terdiek Jeffrey van Trigt Grond; Grond (A3) Eenheid Analyse PB (som 7) (factor,7) Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK Naftaleen Fenanthreen Anthraceen ertificaatnummer tartdatum Rapportagedatum Bijlage Pagina /14:48 A,B, 2/ ).49 <.5 < <.5 <.5 <.5 Fluorantheen Benzo(a)anthraceen hryseen Benzo(k)fluorantheen.7.94 <.5 Benzo(a)pyreen Benzo(ghi)peryleen Indeno(123-cd)pyreen PAK VROM (1) (factor,7) Nr Monsteromschrijving 7 (-5) 8 (-5) 9 (-5) 1 (-5) 11 (-5) 12 (-5) 4 (-5) 3 (-5) 2 (-3) 6 (-5) 1 (-5) 5 (25-75) 4 (11-16) 3 (15-2) 2 (11-16) 2 (16-2) 1 (17-22) 5 (16-21) 1).49 1) <.5 Analytico-nr Q: door RvA geaccrediteerde verrichting A: AP4 erkende verrichting : A 3 erkende verrichting VA Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. Eurofins Analytico B.V. Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Akkoord Pr.coörd. Tel. +31 () Fax +31 () ite ABN AMRO VAT/BTW No. NL B1 KvK No Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV). TETEN RvA L1

28 Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat Pagina 1/1 Analytico-n Boornr Barcode Monsteromschrijving a 8a 9a 1a 11a 12a (-5) 8 (-5) 9 (-5) A 2a 3a 4a 5b 6a (-5) 3 (-5) 2 (-3) D 2d 2e 3d 4c 5e (11-16) 3 (15-2) 2 ( Omschrijving Van Tot Eurofins Analytico B.V. Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +31 () Fax +31 () ite ABN AMRO VAT/BTW No. NL B1 KvK No Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

29 Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat Pagina 1/1 Opmerking 1) De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van,7*rg Eurofins Analytico B.V. Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +31 () Fax +31 () ite ABN AMRO VAT/BTW No. NL B1 KvK No Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

30 Bijlage () met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat Pagina 1/1 Analyse ryogeen malen A3 Droge tof Organische stof/gloeirest Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) Barium (Ba) admium (d) Kobalt (o) Koper (u) Kwik (Hg) Molybdeen (Mo) Nikkel( Ni) Lood (Pb) Zink (Zn) Minerale Olie (G) hromatogram MO (G) Polychloorbifenylen (PB) PAK som A3/AP4 PAK (VROM) Methode W16 W14 W19 W173 W423 W423 W423 W423 W423 W423 W423 W423 W423 W22 W22 W271 W271 W271 Techniek Voorbehandeling Gravimetrie Gravimetrie edimentatie IP-M IP-M IP-M IP-M IP-M IP-M IP-M IP-M IP-M G-FID G-FID G-M G-M G-M Referentiemethode f. A3 f. pb 31-2 en Gw. NEN-IO f. pb 31-3 en cf. NEN 5754 f. pb 31-4 en cf. NEN 5753 f. pb 31-5 en cf. NEN-EN-IO f. pb 31-5 en cf. NEN-EN-IO f. pb 31-5 en cf. NEN-EN-IO f. pb 31-5 en cf. NEN-EN-IO f. pb 31-5 en cf. NEN-EN-IO f. pb 31-5 en cf. NEN-EN-IO f. pb 31-5 en cf. NEN-EN-IO f. pb 31-5 en cf. NEN-EN-IO f. pb 31-5 en cf. NEN-EN-IO f. pb 31-7 en cf. NEN 6978 Eigen methode f. pb 31-8 en gw. NEN 698 f. pb en gw. NEN-IO f. pb en gw. NEN-IO Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in ons overzicht "pecificaties analysemethoden", versie juli 29. Eurofins Analytico B.V. Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +31 () Fax +31 () ite ABN AMRO VAT/BTW No. NL B1 KvK No Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

31 hromatogram TPH/Mineral Oil ample id.: ertificate no.: ample description.: 4 (-5) 3 (-5) 2 (-3) 6 (-5) 1 (-5) dr aa dn at s_ en re tn I_ dr aa dn at s_ en re tn I_ dr aa dn at s_ en re tn I_ dr aa dn at s_ en re tn I_

32 hromatogram TPH/Mineral Oil ample id.: ertificate no.: ample description.: 4 (11-16) 3 (15-2) 2 ( 11-16) 2 (16-2 dr aa dn at s_ en re tn I_ dr aa dn at s_ en re tn I_ dr aa dn at s_ en re tn I_ dr aa dn at s_ en re tn I_

33 Bodembelang T.a.v. Robin Pronk Zandloper LM WINKEL Analysecertificaat Datum: Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek. ertificaatnummer Uw projectnummer Uw projectnaam Uw ordernummer Monster(s) ontvangen Terdiek Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. Aanvullende informatie behorend bij dit analysecertificaat kunt U vinden in het overzicht "pecificaties Analysemethoden". Extra exemplaren zijn verkrijgbaar bij de afdeling Verkoop en Advies. De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd. Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst. Bewaren tot: Datum: Naam: Handtekening: Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies. Met vriendelijke groet, Eurofins Analytico B.V. Ing. A. Veldhuizen Technical Manager Eurofins Analytico B.V. Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +31 () ABN AMRO Fax +31 () VAT/BTW No. NL B1 ite KvK No Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

SONDERINGEN MILIEUONDERZOEK SANERINGEN DUURZAME ENERGIE AARDWARMTE AARDINGEN BLIKSEMBEVEILIGING Bodem Belang BV Zandloper 17 1731 LM Winkel Tel: 0224 531 274 Fax: 0224 531 915 info@bodembelang.nl Verkennend

Nadere informatie

BO14168. Milieutechniek ZVS Eemnes BV. Amersfoort, Heiligenbergerwerg 113. Boring: 301. Boring: 302. Datum: 05-11-2014

BO14168. Milieutechniek ZVS Eemnes BV. Amersfoort, Heiligenbergerwerg 113. Boring: 301. Boring: 302. Datum: 05-11-2014 BO14168 Milieutechniek ZVS Eemnes BV Boring: 301 Datum: 05-11-2014 Boring: 302 Datum: 05-11-2014 0 1 0 tuin Zand, matig fijn, zwak humeus, zwak grindig, donkerbruin, Edelmanboor 0 1 0 40 tuin Zand, matig

Nadere informatie

BIJLAGE 1 - Onderzoekslocatie - Omgevingskaart Klantreferentie: offerte baarn 0 m 125 m 625 m Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500 Hier bevindt zich Kadastraal object BAARN M 3189 August Janssenweg

Nadere informatie

Overzicht monitoringreeks

Overzicht monitoringreeks Bijlage 1: Overzicht monitoringreeks Tabel: analyseresultaten (concentraties in µg/l) Monster Minerale olie Benzeen Tolueen Ethylbenzeen Xylenen (Olie vluchtig) CP3 (3,0-5,0) 14-08-01 0,3 0,2 05-05-04

Nadere informatie

BIJLAGE 1 - Onderzoekslocatie - Omgevingskaart Klantreferentie: 1333 m 125 m 625 m Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 125 Hier bevindt zich Kadastraal object BAARN K 1263 Smutslaan 8, 3743 CG BAARN

Nadere informatie

801/288 Mi!ieutechlliek lvs Eemnes B V 7 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN In opdracht van de heer J. Bruinekool heeft Milieutechniek ZYS Eemnes BY in september 20 II een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

Tekeningen Situatietekening met boringen en peilbuis

Tekeningen Situatietekening met boringen en peilbuis Rapport Verkennend bodemonderzoek St. Jacobsstraat 1a te Galder Projectnr. 246859-04 10 december 2012, revisie 00 Inhoud blz. 1 Inleiding... 2 2 Vooronderzoek... 3 2.1 Algemeen... 3 2.2 Terreinbeschrijving...

Nadere informatie

BIJLAGE I LOCATIEKAART BIJLAGE 1 blad 1 van 1 Onderzoekslocatie Onderdeel Schaal Projectnummer Opdrachtgever : : : : Locatiekaart 1:25.000 (Bron: Topografische kaart van Nederland) 2015.0552 De heer B.

Nadere informatie

Analysecertificaat. Infrasoil - Veenendaal T.a.v. H. Liesveld Postbus NK VEENENDAAL. Datum:

Analysecertificaat. Infrasoil - Veenendaal T.a.v. H. Liesveld Postbus NK VEENENDAAL. Datum: Infrasoil - Veenendaal T.a.v. H. Liesveld Postbus 49 39 NK VEENENDAAL Analysecertificaat Datum: 1-9-214 Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek. Certificaatnummer/Versie

Nadere informatie

DHV B.V. Woningstichting Barneveld/Apeldoornsestraat te Voorthuizen bijlage 1 MD-DE

DHV B.V. Woningstichting Barneveld/Apeldoornsestraat te Voorthuizen bijlage 1 MD-DE DHV B.V. BIJLAGE 1 Regionale tekening Woningstichting Barneveld/Apeldoornsestraat te Voorthuizen bijlage 1 MD-DE21259-1 - DHV B.V. BIJLAGE 2 Situatietekening met boringen en peilbuis Woningstichting Barneveld/Apeldoornsestraat

Nadere informatie

Op basis van deze resultaten kan bevoegd gezag een definitief oordeel vellen over de uitkomsten van de uitgevoerde onderzoeken.

Op basis van deze resultaten kan bevoegd gezag een definitief oordeel vellen over de uitkomsten van de uitgevoerde onderzoeken. Portaal Vastgoed Ontwikkeling t.a.v. mevrouw Bloeme Benjamins Postbus 375 3900 AJ Veenendaal kenmerk: 09/200202/EB Amsterdam, 25 februari 2009 onderwerp: rapportage nader bodemonderzoek Nic. Beetsstraat

Nadere informatie

Bijlage 20 bij besluit 2015/1273-V1 V&V

Bijlage 20 bij besluit 2015/1273-V1 V&V Bijlage 2 bij besluit 215/1273-V1 V&V BIJLAGE I LOCATIEKAART BIJLAGE 1 blad 1 van 1 Onderzoekslocatie Onderdeel : Locatiekaart Schaal : 1:25. (Bron: Topografische kaart van Nederland) Projectnummer

Nadere informatie

Betreft: resultaten aanvullend bodemonderzoek 1/2

Betreft: resultaten aanvullend bodemonderzoek 1/2 Kruse Milieu BV Bezoekadres: Huyerenseweg 33 7678 SC Geesteren Internet: info@krusegroep.nl www.krusegroep.nl De heer D.W. Kooiker Schapendijk 4 7715 PT Punthorst Postadres: Postbus 51 7650 AB Tubbergen

Nadere informatie

BIJLAGE - Onderzoekslocatie - Omgevingskaart m 25 m 625 m Deze kaart is noordgericht. Schaal : 25 Hier bevindt zich Kadastraal object BUNSCHOTEN M 974 Kerkepad, EEMDIJK De auteursrechten en databankenrechten

Nadere informatie

SONDERINGEN MILIEUONDERZOEK SANERINGEN DUURZAME ENERGIE AARDWARMTE AARDINGEN BLIKSEMBEVEILIGING Bodem Belang BV Zandloper 17 1731 LM Winkel Tel: 0224 531 274 Fax: 0224 531 915 info@bodembelang.nl Verkennend

Nadere informatie

Onder het (verharde) parkeerterrein van recreatieplas de Langspier te Boxtel is verontreinigd puin aangebracht.

Onder het (verharde) parkeerterrein van recreatieplas de Langspier te Boxtel is verontreinigd puin aangebracht. MILTOP BV Ketelaarskampweg 15 5222 AL s-hertogenbosch T 073 623 58 43 F 073 623 58 44 E info@miltop.nl Gemeente Boxtel Afdeling Milieu t.a.v. de heer B. van Mil Postbus 10.000 5280 DA BOXTEL Bank 16.88.85.662

Nadere informatie

BIJLAGE 1 - Onderzoekslocatie - Afbeelding: Regionale situatie BIJLAGE 2 - Boorlocaties - BIJLAGE 3 - Veldwerkgegevens - BO1529 Milieutechniek ZVS Eemnes BV Boring: 1 Datum: 15-6-215 Boring: 2 Datum:

Nadere informatie

Mochten er van uw kant nog vragen zijn, dan vernemen wij dat graag. Langs deze weg willen wij u bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen.

Mochten er van uw kant nog vragen zijn, dan vernemen wij dat graag. Langs deze weg willen wij u bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen. T 0541-295599 F 0541-294549 E info@terra-agribusiness.nl www.terra-agribusiness.nl Ootmarsum, 20 maart 2015 Pardijs, J. t.a.v. Dhr. Pardijs Beckenstraat 1 7233 PC Vierakker Betreft: Aanvullend wateronderzoek

Nadere informatie

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming Grondmonster MM1 (bg) MM2 (og) Certificaatcode 2014057040 2014057040 Boring(en) 2, 3, 5, P1 2, P1 Traject (m -mv) 0,00-0,50

Nadere informatie

O.G. Mij. Th. G. van den Bosch B.V. LEGENDA. voormalige zinkput. drain pompput. grens monstername wand ontgravingscontour

O.G. Mij. Th. G. van den Bosch B.V. LEGENDA. voormalige zinkput. drain pompput. grens monstername wand ontgravingscontour W1 W2 CP3 onv. CP1 voormalige zinkput W1 B11 3,5 W2 onv. CP2 CP4 N W1 W2 3,5 W1 B11 N LEGENDA N drain pompput grens monstername wand ontgravingscontour ontgravingsdiepte (m-mv) monster putwand monster

Nadere informatie

BIJLAGE - Onderzoekslocatie - Omgevingskaart Klantreferentie: bo4242 m 25 m 625 m Deze kaart is noordgericht. Schaal : 25 Hier bevindt zich Kadastraal object AMERSFOORT G 2496 Kortenaerstraat, 384 TL AMERSFOORT

Nadere informatie

Onderwerp: Aanvullend bodemonderzoek Winkel, 28 oktober 2014 Werfplein 5 te Zwartewaal Onze referentie:

Onderwerp: Aanvullend bodemonderzoek Winkel, 28 oktober 2014 Werfplein 5 te Zwartewaal Onze referentie: Bilfinger Industrial Services Werfplein 5 Zwartewaal Onderwerp: Aanvullend bodemonderzoek Winkel, 28 oktober 2014 Werfplein 5 te Zwartewaal Onze referentie: 051002522 Geachte heer van Ruitenburg, Hierbij

Nadere informatie

m BIJLAGE I LOCATIEKAART BIJLAGE 1 blad 1 van 1 Onderzoekslocatie Onderdeel : Locatiekaart Schaal : 1:25.000 (Bron: Topografische kaart van Nederland) Projectnummer : 2017.0030 Opdrachtgever : De heer

Nadere informatie

Bijlage 1. Regionale situatie met aanduiding onderzoekslocatie Nunspeterweg 15 te Elburg Projectnummer: 162294/AM 183200 183700 184200 184700 185200 185700 186200 /. LOKATIE 492000 492500 493000 493500

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Oldenzaalsestraat - Losser

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Oldenzaalsestraat - Losser RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Oldenzaalsestraat - Losser Opdrachtgever: BJZ.NU BV Locatie: Oldenzaalsestraat 7581 AV Losser September 2013 Kruse Milieu BV Bezoekadres: Huyerenseweg

Nadere informatie

Achterstraat 28 Hoeksestraat 5 (1) Herinrichtingslocatie (2) Verontreiniging met koper (grond) (3) Verontreiniging met cadmium en zink (grondwater) BIJLAGE 3 BOORSTATEN Bijlage 3 Boring:

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Bisschopstraat - Weerselo

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Bisschopstraat - Weerselo RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Bisschopstraat - Weerselo Opdrachtgever: Ad Fontem Locatie: Bisschopstraat Weerselo Februari 2014 Kruse Milieu BV Bezoekadres: Huyerenseweg 33 7678 SC

Nadere informatie

Bijlage 1 Topografische ligging Onderzoekslocatie locatie Winkelcentrum De Vlieger te Zoetermeer projectnummer 10.10.3079.2243 schaal n.v.t datum november-10 Bijlage 2 Situatietekening Bijlage 3 Boorstaten

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK VOLGENS NEN 5740 GULDENROEDESTRAAT 12 TE HEINKENSZAND

VERKENNEND BODEMONDERZOEK VOLGENS NEN 5740 GULDENROEDESTRAAT 12 TE HEINKENSZAND VERKENNEND BODEMONDERZOEK VOLGENS NEN 5740 GULDENROEDESTRAAT 12 TE HEINKENSZAND Opdrachtgever : Bouwbedrijf Rijk B.V. T.a.v. de heer P. Rijk Danielsweg 1 Heinkenszand Vestiging : ABO-Milieuconsult B.V.

Nadere informatie

Milieutechniek ZVS Eemnes BV

Milieutechniek ZVS Eemnes BV BO45 Milieutechniek ZVS Eemnes BV INHOUD bladzijde INLEIDING 3 2 VOORONDERZOEK 4 2. Vroegere en huidige gebruik van de locatie 4 2.2 Geohydrologische situatie 4 3 HYPOTHESE 5 4 ONDERZOEKSMETHODE 5 4. Veldwerk

Nadere informatie

Gemeente Losser T.a.v. de heer H. Plegt Raadhuisplein 1 7581 AG Losser. Geachte heer Plegt,

Gemeente Losser T.a.v. de heer H. Plegt Raadhuisplein 1 7581 AG Losser. Geachte heer Plegt, Deventerstraat 10 7575 EM Oldenzaal Retouradres: Postbus 336, 7570 AH Oldenzaal Gemeente Losser T.a.v. de heer H. Plegt Raadhuisplein 1 7581 AG Losser telefoon 0541 57 07 30 telefax 0541 57 07 31 e-mail

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Geessinkweg 3 te Winterswijk

Verkennend bodemonderzoek Geessinkweg 3 te Winterswijk Milieutechniek Rouwmaat Groenlo bv Postbus 74 Den Sliem 93 7140 AB Groenlo 7141 JG Groenlo TEL. 0544-474040 FAX. 0544-474049 Verkennend bodemonderzoek Geessinkweg 3 te Winterswijk Opdrachtgever : Huiskamp

Nadere informatie

Oude Benteloseweg 20 te Delden

Oude Benteloseweg 20 te Delden Oude Benteloseweg 2 te Delden Vaststellen van de milieukundige bodemkwaliteit Milieukundig bodemonderzoek SAB Arnhem september 211 Oude Benteloseweg 2 te Delden Vaststellen van de milieukundige bodemkwaliteit

Nadere informatie

1 INLEIDING 2 2 LOCATIEGEGEVENS 3 3 OPZET ONDERZOEK 5 4 UITVOERING ONDERZOEK 7 5 TOETSING EN INTERPRETATIE 10 6 CONCLUSIE 12

1 INLEIDING 2 2 LOCATIEGEGEVENS 3 3 OPZET ONDERZOEK 5 4 UITVOERING ONDERZOEK 7 5 TOETSING EN INTERPRETATIE 10 6 CONCLUSIE 12 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 2 2 LOCATIEGEGEVENS 3 2.1 Beschrijving onderzoekslocatie 3 2.2 Beschikbare onderzoeksgegevens 3 2.3 Regionale geohydrologische gegevens 3 3 OPZET ONDERZOEK 5 3.1 Vooronderzoek

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Eimersweg 8 te Lievelde

Verkennend bodemonderzoek Eimersweg 8 te Lievelde Milieutechniek Rouwmaat Groenlo bv Postbus 74 Den Sliem 93 7140 AB Groenlo 7141 JG Groenlo TEL. 0544-474040 FAX. 0544-474049 Verkennend bodemonderzoek Eimersweg 8 te Lievelde Opdrachtgever : Fam. Blankenborg

Nadere informatie

BIJLAGE 3 BOORSTATEN Bijlage 3 Boring: 01 Boring: 02 0 1 0 braak Veen, zwak zandig, sporen puin, sporen kolengruis, donkerbruin, Edelmanboor 0 1 0 10 braak Zand, lichtgrijs, Edelmanboor, Cunetzand Zand,

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK BREESTRAAT (ONG.) TE UDEN GEMEENTE UDEN

VERKENNEND BODEMONDERZOEK BREESTRAAT (ONG.) TE UDEN GEMEENTE UDEN VERKENNEND BODEMONDERZOEK BREESTRAAT (ONG.) TE UDEN GEMEENTE UDEN Verkennend bodemonderzoek Breestraat (ong.) te Uden in de gemeente Uden Opdrachtgever Tonnaer Vonderweg 4 566 RM Eindhoven Project UDE.TON.NEN

Nadere informatie

ES1609/002 VLA 5496 Vlaams Brabant

ES1609/002 VLA 5496 Vlaams Brabant Envirosoil NV T.a.v. Koen Batsleer Siemenslaan 13 B-82 Oostkamp BELGIË Analysecertificaat Datum: 12-Oct-216 Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek. Certificaatnummer/Versie

Nadere informatie

Vierhuizenweg. 9 a 8096. Datum Datum. 21 juli 2015. Status. Paraaf. Paraaff. Projectleider. Dhr. ing. M. van den Broek. Definitief

Vierhuizenweg. 9 a 8096. Datum Datum. 21 juli 2015. Status. Paraaf. Paraaff. Projectleider. Dhr. ing. M. van den Broek. Definitief Verkennend Bodemonderzoek ter plaatse van: Vierhuizenweg 21 te Oldebroek Projectnummer: 150543 Opdrachtgever: Dhr. A. Schenkk Vierhuizenweg 9 a 8096 RP OLDEBROEK Datum Datum onderzoek: 13 en 21 juli 2015

Nadere informatie

Toetsing aan de Wet Bodembescherming (Wbb) 19454-BEATRIXSTRAAT 2 416751. Metalen ICP-AES. Minerale olie. Sommaties. Sommaties

Toetsing aan de Wet Bodembescherming (Wbb) 19454-BEATRIXSTRAAT 2 416751. Metalen ICP-AES. Minerale olie. Sommaties. Sommaties Project Certificaten Toetsversie 19454BEATRIXSTRAAT 2 416751 versie 5.10 24 Toetsing aan de Wet Bodembescherming (Wbb) Toetsdatum : 02072012 Monsterreferentie Monsteromschrijving 2627285 MM8 01 (1560)

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Belderstraat 16 te Doetinchem

Verkennend bodemonderzoek Belderstraat 16 te Doetinchem Milieutechniek Rouwmaat Groenlo bv Postbus 74 Den Sliem 93 7140 AB Groenlo 7141 JG Groenlo TEL. 0544-474040 FAX. 0544-474049 Verkennend bodemonderzoek Belderstraat 16 te Doetinchem Opdrachtgever : Gemeente

Nadere informatie

BIJLAGE I LOCATIEKAART BIJLAGE 1 blad 1 van 1 Onderzoekslocatie Onderdeel : Locatiekaart Schaal : 1:25.000 (Bron: Topografische kaart van Nederland) Projectnummer : 2016.0387 Opdrachtgever : De heer H.

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Binnenweg ongenummerd - Wilp

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Binnenweg ongenummerd - Wilp RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Binnenweg ongenummerd - Wilp Opdrachtgever: BJZ.NU BV Locatie: Binnenweg ongenummerd 7384 BL Wilp Augustus 2013 Kruse Milieu BV Bezoekadres: Huyerenseweg

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK Locatie : Boerhaavelaan 1-5 te Zoetermeer Opdrachtgever : Breevast B.V. Projectnummer : 250126.1 Datum : 18 mei 2010 Onderzoeksgegevens Soort onderzoek Verkennend bodemonderzoek

Nadere informatie

Analysecertificaat. Milieutechniek Rouwmaat b.v. T.a.v. Nico Looman Postbus AB GROENLO. Datum:

Analysecertificaat. Milieutechniek Rouwmaat b.v. T.a.v. Nico Looman Postbus AB GROENLO. Datum: Milieutechniek Rouwmaat b.v. T.a.v. Nico Looman Postbus 74 7140 AB GROENLO Analysecertificaat Datum: 27-05-2014 Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek. Certificaatnummer/Versie

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Padevoortseallee te Zeddam

Verkennend bodemonderzoek Padevoortseallee te Zeddam Milieutechniek Rouwmaat Groenlo bv Postbus 74 Den Sliem 93 7140 AB Groenlo 7141 JG Groenlo TEL. 0544-474040 FAX. 0544-474049 Verkennend bodemonderzoek Padevoortseallee te Zeddam Opdrachtgever : SAB Arnhem

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Sluttenweg 14 - Reutum

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Sluttenweg 14 - Reutum RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Sluttenweg 14 - Reutum Opdrachtgever: Ad Fontem Locatie: Sluttenweg 14 7667 PL Reutum Juli 2014 Kruse Milieu BV Bezoekadres: Huyerenseweg 33 7678 SC Geesteren

Nadere informatie

Bijlage 10: Bodemonderzoeken

Bijlage 10: Bodemonderzoeken Bijlage 10: Bodemonderzoeken VERKENNEND

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK LAAN TEN BOOMEN (ONG.) TE LIEROP GEMEENTE SOMEREN

VERKENNEND BODEMONDERZOEK LAAN TEN BOOMEN (ONG.) TE LIEROP GEMEENTE SOMEREN VERKENNEND BODEMONDERZOEK LAAN TEN BOOMEN (ONG.) TE LIEROP GEMEENTE SOMEREN Verkennend bodemonderzoek Laan ten Boomen (ong.) te Lierop in de gemeente Someren Opdrachtgever HSRO bv Hoogstraat 6654 BA Afferden

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK GODELINDEHOF TE NIEUW-LOOSDRECHT GEMEENTE WIJDEMEREN

VERKENNEND BODEMONDERZOEK GODELINDEHOF TE NIEUW-LOOSDRECHT GEMEENTE WIJDEMEREN VERKENNEND BODEMONDERZOEK GODELINDEHOF TE NIEUWLOOSDRECHT GEMEENTE WIJDEMEREN Verkennend bodemonderzoek Godelindehof te NieuwLoosdrecht in de gemeente Wijdemeren Opdrachtgever RHO adviseurs voor leefruimte

Nadere informatie

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ BIJLAGE 3 BOORSTATEN Bijlage 3 Boring: 01 Boring: 02 0 0 braak Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak humeus, lichtbruin, Edelmanboor 0 0 5 15 tegel Zand, matig fijn, zwak siltig, beige, Edelmanboor,

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Geukerdijk - Haaksbergen

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Geukerdijk - Haaksbergen RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Geukerdijk - Haaksbergen Opdrachtgever: Bouwbedrijf Scharenberg Locatie: Geukerdijk nabij 113 7481 CA Haaksbergen Februari 2014 Kruse Milieu BV Bezoekadres:

Nadere informatie

C01N Grondwatermonitoring inclusief MTBE en ETBE conform AS SIKB Protocol 2002

C01N Grondwatermonitoring inclusief MTBE en ETBE conform AS SIKB Protocol 2002 Texaco Europabaan West / Uitgaand Europabaan 2 3446 CE WOERDEN Betreft: C01N Grondwatermonitoring inclusief MTBE en ETBE conform AS SIKB 2000- Protocol 2002 Gegevens peilbuis PB-1 PB-2 Diepte t.o.v. bovenkant

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK ROERMONDSEWEG 203 TE WEERT GEMEENTE WEERT

VERKENNEND BODEMONDERZOEK ROERMONDSEWEG 203 TE WEERT GEMEENTE WEERT VERKENNEND BODEMONDERZOEK ROERMONDSEWEG 203 TE WEERT GEMEENTE WEERT Verkennend bodemonderzoek Roermondseweg 203 te Weert in de gemeente Weert Opdrachtgever CAB ITT Benelux bv Roermondseweg 175 6005 NJ

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Badweg - Enschede

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Badweg - Enschede RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Badweg - Enschede Opdrachtgever: Loonbedrijf Hoenink Locatie: Badweg Enschede Juli 2014 Kruse Milieu BV Bezoekadres: Huyerenseweg 33 7678 SC Geesteren

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Erveweg 26 te Welsum

Verkennend bodemonderzoek Erveweg 26 te Welsum Milieutechniek Rouwmaat Groenlo bv Postbus 74 Den Sliem 93 7140 AB Groenlo 7141 JG Groenlo TEL. 0544-474040 FAX. 0544-474049 Verkennend bodemonderzoek Erveweg 26 te Welsum Opdrachtgever : Dhr. J.W. van

Nadere informatie

BIJLAGE I LOCATIEKAART BIJLAGE 1 blad 1 van 1 Onderzoekslocatie Onderdeel Schaal Projectnummer Opdrachtgever : : : : Locatiekaart 1:25. (Bron: Topografische kaart van Nederland) 216.25 Maatschap Langelaan

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek Verkennend bodemonderzoek Kanaalpark 143 te Leiden Gegevens opdrachtgever SNS REAAL p/a: DTZ Zadelhof Property Management B.V. Postbus 19160 3501 DD Utrecht Contactpersoon: Dhr. T.H.P. de Haan Contactpersonen

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK DAMMERWEG 5C TE WEESP GEMEENTE WEESP

VERKENNEND BODEMONDERZOEK DAMMERWEG 5C TE WEESP GEMEENTE WEESP VERKENNEND BODEMONDERZOEK DAMMERWEG 5C TE WEESP GEMEENTE WEESP Verkennend bodemonderzoek Dammerweg 5c te Weesp in de gemeente Weesp Opdrachtgever Buro SRO 't Goylaan 11 3525 AA Utrecht Project WSP.RHO.NEN

Nadere informatie

A.H.M. Rijkers, T.a.v. de heer Rijkers, Zeelbergseweg 20, 5555 LC Valkenswaard. Asten, 11 april Geachte heer Rijkers,

A.H.M. Rijkers, T.a.v. de heer Rijkers, Zeelbergseweg 20, 5555 LC Valkenswaard. Asten, 11 april Geachte heer Rijkers, A.H.M. Rijkers, T.a.v. de heer Rijkers, Zeelbergseweg 2, 5555 LC Valkenswaard. Onze ref: Uw ref: Betreft: BB-17239 resultaten onderzoek Asten, 11 april 217 Geachte heer Rijkers, Hierbij willen wij u de

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK AFHANGWEG TE HORST GEMEENTE HORST AAN DE MAAS

VERKENNEND BODEMONDERZOEK AFHANGWEG TE HORST GEMEENTE HORST AAN DE MAAS VERKENNEND BODEMONDERZOEK AFHANGWEG TE HORST GEMEENTE HORST AAN DE MAAS Verkennend bodemonderzoek Afhangweg te Horst in de gemeente Horst aan de Maas Opdrachtgever De heer M.M.C. Kuipers Afhangweg 2 5961

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Conform NEN-5740

Verkennend bodemonderzoek Conform NEN-5740 kwaliteitswaarborg Verkennend bodemonderzoek Conform NEN-5740 Plan Hüssenhof Groesbeek Kadastraal gemeente Groesbeek Sectie P, nr. 483 (ged.). Opdrachtgever : Jansen Bouwontwikkeling BV Postbus 278 6600

Nadere informatie

RAPPORTAGE PARTIJKEURING Steenbakkersweg/Morseltoven - Borne

RAPPORTAGE PARTIJKEURING Steenbakkersweg/Morseltoven - Borne RAPPORTAGE PARTIJKEURING Steenbakkersweg/Morseltoven - Borne Opdrachtgever: Gemeente Borne Locatie: Braakliggende locatie nabij Steenbakkersweg/Morseltoven te Borne Oktober 2013 Kruse Milieu BV Bezoekadres:

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek aan de Rillaersebaan te Goirle

Verkennend bodemonderzoek aan de Rillaersebaan te Goirle Verkennend bodemonderzoek aan de Rillaersebaan te Goirle Adviesbureau Opdrachtgever Titel Verkennend bodemonderzoek aan de Rillaersebaan te Goirle Plan & Project Bredaseweg 108a, Sectie 11 4902 NS Oosterhout

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek Verkennend bodemonderzoek Conform NEN 5740 Auteur: Mevr. Ba. L. van den Broek Controle: Dhr. Mr. Ing. O.L.H. Verhagen Veldwerk: Dhr. B. de Koning, Dhr. B. Brouwer Opdrachtgever: Eric de Langen Lechstraat

Nadere informatie

Opdrachtgever GP Vastgoed Dhr. G. van de Pol Tolboomweg XC Terschuur

Opdrachtgever GP Vastgoed Dhr. G. van de Pol Tolboomweg XC Terschuur Opdrachtgever GP Vastgoed Dhr. G. van de Pol Tolboomweg 14 3784 XC Terschuur Adviesbureau Adico Milieutechniek B.V. Vlietskade 1513 Postbus 717 4200 AS Gorinchem Tel.: 0183-563359 Fax: 0183-563741 protocol

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek ter plaatse van (een deel van) vier percelen aan de Grolloërstraat 5 in Rolde

Verkennend bodemonderzoek ter plaatse van (een deel van) vier percelen aan de Grolloërstraat 5 in Rolde Verkennend bodemonderzoek ter plaatse van (een deel van) vier percelen aan de Grolloërstraat 5 in Rolde Opdrachtgever: De heer C. Martinus Nieuweweg 60 9364 PD NUIS Dossiernummer: 123182/FV COLOFON Project:

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Bornsestraat 58 - Saasveld

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Bornsestraat 58 - Saasveld RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 574 Bornsestraat 58 - Saasveld Opdrachtgever: Ad Fontem Locatie: Bornsestraat 58 7597 NG Saasveld November 214 Kruse Milieu BV Bezoekadres: Huyerenseweg 33

Nadere informatie

BIJLAGEN Analyserapport ALcontrol B.V. Correspondentieadres Steenhouwerstraat 5 394 AG Rotterdam Tel.: +3 () 23 47 Fax: +3 () 46 3 34 www.alcontrol.nl VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV C. Seekles Postbus 2225

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek St. Janstraat (ong) te Oerle

Verkennend bodemonderzoek St. Janstraat (ong) te Oerle Milieutechniek Rouwmaat Groenlo bv Postbus 74 Den Sliem 93 7140 AB Groenlo 7141 JG Groenlo TEL. 0544-474040 FAX. 0544-474049 Verkennend bodemonderzoek St. Janstraat (ong) te Oerle Opdrachtgever : S.A.B.

Nadere informatie

Hofstede cs GEMEENTE RIJSWIJK. Per e-mail. De heer M. Faber De Maese Woningen B.V. Ibii besu

Hofstede cs GEMEENTE RIJSWIJK. Per e-mail. De heer M. Faber De Maese Woningen B.V. Ibii besu Hofstede cs M i l I E U A D V I S E U R S Maliebaan 48a 3581 cs utrecht 1 0 3 0 2 7 4 Ho 4 0 De heer M. Faber De Maese Woningen B.V. 1 www.hofstedeadvies.nl 1 info@hofstedeadvies.nl Rabobank 1 3. 1 9.

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek Verkennend bodemonderzoek Locatie Koningsweg 104-108 te Utrecht Gegevens opdrachtgever SSH Postbus 85042 3508 AA UTRECHT Contactpersoon: Dhr. de heer A. Nieuwendijk Contactpersonen CSO Dhr. drs. S. Kunst

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek op de locatie Binnen Dommersstraat 21 in Amsterdam

Verkennend bodemonderzoek op de locatie Binnen Dommersstraat 21 in Amsterdam BACK MILIEU-ADVIES EN ONDERZOEK BV Verkennend bodemonderzoek op de locatie Binnen Dommersstraat 21 in Amsterdam Opdrachtgever : AVB De heer R. Meijler Willem Beukelsstraat 35 hs 1097 CR Amsterdam Uitvoering

Nadere informatie

BIJLAGEN AL-West B.V. Handelskade 39, 7417 DE Deventer Postbus 693, 74 AR Deventer Tel. +31()57 78811, Fax +31()57 78818 e-mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. POSTBUS 2225

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek ter plaatse van twee percelen aan de Roordaweg in Niebert

Verkennend bodemonderzoek ter plaatse van twee percelen aan de Roordaweg in Niebert Verkennend bodemonderzoek ter plaatse van twee percelen aan de Roordaweg in Niebert Opdrachtgever: Jouke Dantuma Advies Van Sytzamawei 2 9114 RW DRIEZUM Dossiernummer: 11385/FV COLOFON Project: Roordaweg,

Nadere informatie

Gelria Beheer T.a.v. de heer A. Pondes Klaasbos SZ LICHTENVOORDE

Gelria Beheer T.a.v. de heer A. Pondes Klaasbos SZ LICHTENVOORDE DE KLINKER MILIEU Onderdeel van Wissels Groep Verlengde Ooyerhoekseweg 9 7207 BJ Zutphen Tel. (0575) 51 72 98 IBAN: NL21INGB0659597411 K.v.K. 08046310 B.T.W. nr. NL 8083.56.872.B.01 info@deklinker.com

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Jonasweg 6a/6 te Vaassen

Verkennend bodemonderzoek Jonasweg 6a/6 te Vaassen Postadres Postbus 5076 6802 EB ARNHEM t 026-7513300 f 026-7513818 www.syncera.nl bezoekadres Westervoortsedijk 50 6827 AT ARNHEM Verkennend bodemonderzoek Jonasweg 6a/6 te Vaassen Definitief In opdracht

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Nijverdalsestraat 79 - Wierden

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Nijverdalsestraat 79 - Wierden RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Nijverdalsestraat 79 - Wierden Opdrachtgever: BJZ.NU BV Locatie: Nijverdalsestraat 79 7642 AC Wierden Juni 2014 Kruse Milieu BV Bezoekadres: Huyerenseweg

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Wikkestraat (ong.) te Arnhem

Verkennend bodemonderzoek Wikkestraat (ong.) te Arnhem Milieutechniek Rouwmaat Groenlo bv Postbus 74 Den Sliem 93 7140 AB Groenlo 7141 JG Groenlo TEL. 0544-474040 FAX. 0544-474049 Verkennend bodemonderzoek Wikkestraat (ong.) te Arnhem Opdrachtgever Contactpersoon

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek Verkennend bodemonderzoek Conform NEN 5740 Auteur: Dhr. Ing. T.M.W. van Breugel Controle: Dhr. Mr. Ing. O.L.H. Verhagen Veldwerk: Dhr. B. Brouwer Opdrachtgever: Kuiper Compagnons T.a.v. Rogier Begheyn

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Dijkweg 22 te Naaldwijk

Verkennend bodemonderzoek Dijkweg 22 te Naaldwijk Milieutechniek Rouwmaat Groenlo bv Postbus 74 Den Sliem 93 7140 AB Groenlo 7141 JG Groenlo TEL. 0544-474040 FAX. 0544-474049 Verkennend bodemonderzoek Dijkweg 22 te Naaldwijk Opdrachtgever : SAB Arnhem

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek Verkennend bodemonderzoek Conform NEN 5740 Auteur: Dhr. Ing. T.M.W. van Breugel Controle: Dhr. J.P.G.M. van Rozendaal Veldwerk: Dhr. Ing. T. van Breugel Dhr. J.P.G.M. van Rozendaal Opdrachtgever: Van Gessel

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK WOLVENBOS TE APELDOORN Gemeente Apeldoorn AF, sectie AF, nummer 724 PROJECT: 14516

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK WOLVENBOS TE APELDOORN Gemeente Apeldoorn AF, sectie AF, nummer 724 PROJECT: 14516 RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK WOLVENBOS TE APELDOORN Gemeente Apeldoorn AF, sectie AF, nummer 724 PROJECT: 14516 VERANTWOORDING Titel VERKENNEND BODEMONDERZOEK WOLVENBOS TE APELDOORN Opdrachtgever

Nadere informatie

Kramer Bouw B.V. te Amsterdam (Zuidoost)

Kramer Bouw B.V. te Amsterdam (Zuidoost) VERKENNEND BODEMONDERZOEK Pieter de Hoochstraat 11 Amsterdam Kenmerk: 1333601A Opdrachtgever: Datum rapport: Status: Uitvoering: Projectleider en rapporteur: Kramer Bouw B.V. te Amsterdam (Zuidoost) 12

Nadere informatie

Projectnummer: B Opgesteld door: Ons kenmerk: Kopieën aan:

Projectnummer: B Opgesteld door: Ons kenmerk: Kopieën aan: MEMO ARCADIS NEDERLAND BV Stationsplein 18d Postbus 1632 6201 BP Maastricht Tel 043 3523 300 Fax 043 3639 981 www.arcadis.nl Onderwerp: Resultaten bodemonderzoek riool Ankerkade te Maastricht Maastricht,

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Snippertweg 1-3 te Losser

Verkennend bodemonderzoek Snippertweg 1-3 te Losser Milieutechniek Rouwmaat Groenlo bv Postbus 74 Den Sliem 93 7140 AB Groenlo 7141 JG Groenlo TEL. 0544-474040 FAX. 0544-474049 Verkennend bodemonderzoek Snippertweg 1-3 te Losser Opdrachtgever Contactpersoon

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek Verkennend bodemonderzoek Eltenseweg 14 / Past. van Sonsbeeckstraat 51 (2 bouwkavels) te Stokkum Gemeente Montferland Projectnummer: P2182.01 Datum: 6 november 2014 Versie: definitief Verkennend bodemonderzoek

Nadere informatie

Gemeente Vlaardingen tav dhr E. Warnaar sectie Voorbereiding & Realisatie Postbus EB Vlaardingen

Gemeente Vlaardingen tav dhr E. Warnaar sectie Voorbereiding & Realisatie Postbus EB Vlaardingen Gemeente Vlaardingen tav dhr E. Warnaar sectie Voorbereiding & Realisatie Postbus 1002 3130 EB Vlaardingen betreft : aanvullend grondonderzoek (nikkel) Vijfsluizen referentie: 16-2009N pagina: 1/3 Geldermalsen,

Nadere informatie

Notitie. 1. Inleiding

Notitie. 1. Inleiding Notitie Onderwerp : Aanvullend bodemonderzoek MFC Gasselternijveen Projectnummer : B02032.000350.0100 Datum : 5 juni 2012 1. Inleiding ARCADIS Nederland BV te Assen heeft in opdracht van de gemeente Aa

Nadere informatie

Verkennend Bodemonderzoek ter plaatse van: Zuiderzeestraatweg 224 te Oldebroek. Projectnummer: 150815

Verkennend Bodemonderzoek ter plaatse van: Zuiderzeestraatweg 224 te Oldebroek. Projectnummer: 150815 Verkennend Bodemonderzoek ter plaatse van: Zuiderzeestraatweg 224 te Oldebroek Projectnummer: 15815 Opdrachtgever: Contactpersoon: Witpaard B.V. Postbus 337 826 AC KAMPEN Mevr. M. Nagelhout Datum onderzoek:

Nadere informatie

Prof. Lorentzweg 18 5144 NP Waalwijk

Prof. Lorentzweg 18 5144 NP Waalwijk Behoort bij besluit van Burgem eester en Wethouders da t u m : 7 december 2015 r eg.n r. : Z-HZ_WABO-2015-01440 besl u i t : toegekend Nam ens dezen, de m anager Vergunningen van de afdeling Dienstverlening

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Johan Vermeerstraat 1 te Schagen

Verkennend bodemonderzoek Johan Vermeerstraat 1 te Schagen Milieutechniek Rouwmaat Groenlo bv Postbus 74 Den Sliem 93 7140 AB Groenlo 7141 JG Groenlo TEL. 0544-474040 FAX. 0544-474049 Verkennend bodemonderzoek Johan Vermeerstraat 1 te Schagen Opdrachtgever : Arom

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK DEN DRIES TE ULICOTEN GEMEENTE BAARLE-NASSAU

VERKENNEND BODEMONDERZOEK DEN DRIES TE ULICOTEN GEMEENTE BAARLE-NASSAU VERKENNEND BODEMONDERZOEK DEN DRIES TE ULICOTEN GEMEENTE BAARLENASSAU Verkennend bodemonderzoek Den Dries te Ulicoten in de gemeente BaarleNassau Opdrachtgever Dhr. M.J.J.M. Snijders Dorpstraat 32 5113

Nadere informatie

Sanering uitgevoerd, restverontreiniging aanwezig. Ernstig, niet urgent geval van bodemverontreiniging.

Sanering uitgevoerd, restverontreiniging aanwezig. Ernstig, niet urgent geval van bodemverontreiniging. Hieronder zijn de locaties weergegeven waar sprake is (geweest) van gevallen van ernstige bodemverontreiniging in de zin van de Wet bodembescherming. Tevens wordt kort omschreven wat de status van de locatie

Nadere informatie

Nieuwstraat 10 te Dreumel

Nieuwstraat 10 te Dreumel Nieuwstraat 1 te Dreumel Verkennend bodemonderzoek conform NEN 574 milieukundig onderzoek SAB te Arnhem september 29 definitief Nieuwstraat 1 te Dreumel Verkennend bodemonderzoek conform NEN 574 milieukundig

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Retraitehuisweg 6 - Zenderen

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Retraitehuisweg 6 - Zenderen RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 574 Retraitehuisweg 6 - Zenderen Opdrachtgever: Ad Fontem Locatie: Retraitehuisweg 6 7625 SL Zenderen April 215 Kruse Milieu BV Bezoekadres: Huyerenseweg 33

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek plangebied t Spieghel, Grontmij, maart 2004

Verkennend bodemonderzoek plangebied t Spieghel, Grontmij, maart 2004 Verkennend bodemonderzoek plangebied t Spieghel, Grontmij, maart 2004 Conclusies Door middel van het uitgevoerde bodemonderzoek is inzicht verkregen in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse

Nadere informatie

RDINGEN SONDERINGEN AARDWARMTE BODEMONDERZOEK DUURZAME ENERGIE BLIKSEMBEVEILIGING BRONSYSTEMEN

RDINGEN SONDERINGEN AARDWARMTE BODEMONDERZOEK DUURZAME ENERGIE BLIKSEMBEVEILIGING BRONSYSTEMEN WINKEL 0224-531274 Zandloper 17 1731 LM Winkel Tel: 0224 531 274 Fax: 0224 531 915 info@bodembelang.nl RDINGEN SONDERINGEN AARDWARMTE BODEMONDERZOEK DUURZAME ENERGIE BLIKSEMBEVEILIGING BRONSYSTEMEN Verkennend

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK LINDELAAN (ONG.) TE ELLECOM GEMEENTE RHEDEN

VERKENNEND BODEMONDERZOEK LINDELAAN (ONG.) TE ELLECOM GEMEENTE RHEDEN VERKENNEND BODEMONDERZOEK LINDELAAN (ONG.) TE ELLECOM GEMEENTE RHEDEN Verkennend bodemonderzoek Lindelaan (ong.) te Ellecom in de gemeente Rheden Opdrachtgever De heer W. de Roos Prinses Beatrixstraat

Nadere informatie

Nul /eindsituatie bodemonderzoek

Nul /eindsituatie bodemonderzoek Nul /eindsituatie bodemonderzoek Conform NEN 5740 Auteur: Dhr. Ing. T.M.W. van Breugel Controle: Dhr. Mr. Ing. O.L.H. Verhagen Veldwerk: Dhr. Ing. T.M.W. van Breugel Dhr. J.P.G.M. van Rozendaal Opdrachtgever:

Nadere informatie