Verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740 Locatie: Terdiek 11 te Nieuwe Niedorp Projectnummer: Nes 40A 1741 NJ Schagen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "www.bodembelang.nl Verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740 Locatie: Terdiek 11 te Nieuwe Niedorp Projectnummer: 05 1001884 Nes 40A 1741 NJ Schagen"

Transcriptie

1 Bodem Belang BV Zandloper LM Winkel Tel: Fax: ONDERINGEN MILIEUONDERZOEK ANERINGEN DUURZAME ENERGIE AARDWARMTE AARDINGEN BLIKEMBEVEILIGING Verkennend bodemonderzoek conform NEN 574 Locatie: Terdiek 11 te Nieuwe Niedorp Projectnummer: Opdrachtgever: De Groene Weide BV Nes 4A 1741 NJ chagen Opdrachtnemer/ Rapporteur: Bodem Belang BV Zandloper LM Winkel Auteur: R.Pronk Datum: dinsdag 6 maart 212 ontrole D.J. chermer 1/1

2 Bodem Belang BV Zandloper LM Winkel Tel: Fax: ONDERINGEN MILIEUONDERZOEK ANERINGEN DUURZAME ENERGIE AARDWARMTE AARDINGEN BLIKEMBEVEILIGING Voorwoord Bodem Belang B.V. is een onafhankelijk bedrijf in milieu-geotechnischonderzoek en is gevestigd in Winkel. Daarnaast zijn wij actief op het gebied van aardwarmte, sonderingen, bliksem en beveiligingsinstallaties. Wanneer Bodem Belang B.V. vanaf het begin bij uw bodem als partner betrokken is garanderen wij een duurzaam resultaat op het gebied van milieu, duurzame energie, funderingen en veiligheid. 1/2

3 Bodem Belang BV Zandloper LM Winkel Tel: Fax: ONDERINGEN MILIEUONDERZOEK ANERINGEN DUURZAME ENERGIE AARDWARMTE AARDINGEN BLIKEMBEVEILIGING Pagina Inhoudsopgave 1. Inleiding en doel 1.1 Indeling van de rapportage 2. Vooronderzoek 2.1 Ligging onderzoekslocatie 2.2 Gebruik onderzoekslocatie 2.3 Eerder uitgevoerd milieukundig bodemonderzoek 2.4 Onderzoekshypothese 3. Beschrijving veldwerk 3.1 Uitvoering 3.2 Waarnemingen bij uitvoering Bodemopbouw Grondwater Zintuiglijke waarnemingen Asbest Afwijkingen van beoordelingsrichtlijn (BRL) 3.3 Analysestrategie 4. hemische analyses 4.1 Analyseresultaten 4.2 Toetsingskader 4.3 Interpretatie analyseresultaten Analyseresultaten grond en grondwater 5. onclusies en aanbevelingen Bijlagen 1. Tekeningen 1.1 Topografische situatie 1.2 Luchtfoto onderzoekslocatie 1.3 Foto s locatie 1.4 ituatieschets bodemonderzoek 2. Analysecertificaten 3. Toetsing analyseresultaten 4. Toetsingskader 5. Boorstaten en onafhankelijkheidsverklaring veldwerker 2/

4 Bodem Belang BV Zandloper LM Winkel Tel: Fax: ONDERINGEN MILIEUONDERZOEK ANERINGEN DUURZAME ENERGIE AARDWARMTE AARDINGEN BLIKEMBEVEILIGING 1. Inleiding en doel In opdracht van De Groene Weide BV heeft Bodem Belang BV een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd conform NEN 574 op de locatie Terdiek 11 te Nieuwe Niedorp. De aanleiding van het bodemonderzoek is de aankoop van het perceel. Het doel van het onderzoek is het vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse. Tussen Bodem Belang en de opdrachtgever is er geen sprake van een relatie, die de onafhankelijkheid en de integriteit van Bodem Belang zou beïnvloeden en/of de werkzaamheden zou kunnen belemmeren. Bodem Belang is geen eigenaar van de te keuren grond. Tevens is de eigenaar van de grond geen zusterbedrijf of het moederbedrijf. 1.1 Indeling van de rapportage De rapportage bestaat uit vijf hoofdstukken. Hoofdstuk 2: Beschrijft het uitgevoerde vooronderzoek. Hoofdstuk 3: Hierin worden de veldwerkzaamheden besproken. Hoofdstuk 4: Behandelt de resultaten van de analyse. Hoofdstuk 5: Maakt een samenvatting met conclusie en geeft aanbevelingen. 1/19

5 Bodem Belang BV Zandloper LM Winkel Tel: Fax: ONDERINGEN MILIEUONDERZOEK ANERINGEN DUURZAME ENERGIE AARDWARMTE AARDINGEN BLIKEMBEVEILIGING 2 Vooronderzoek. Het vooronderzoek is uitgevoerd conform de NEN Ligging onderzoekslocatie De onderzoekslocatie bevindt zich aan de Terdiek 11 te Nieuwe Niedorp en is kadastraal bekend onder de gemeente Niedorp, sectie D, nummer 619. De coördinaten van de onderzoekslocatie zijn: X = en Y = De topografische ligging van de locatie is weergegeven in bijlage 1.1. Het oppervlak van het perceel is 215 m². Het onderzoeksgebied is circa: 215 m². 2.2 Gebruik onderzoekslocatie Uit oud kaartmateriaal blijkt dat de onderzoekslocatie in het verleden een agrarisch gebruik heeft gekend. inds de jaren vijftig is de onderzoekslocatie in gebruik als loon- een aannemingsbedrijf. De bebouwing op de locatie is in twee gedeelten geplaatst. Het eerste gedeelte is in de 5-er jaren gebouwd. Het achterste gedeelte is in 1981 gerealiseerd. De panden zijn voorzien van een 15 centimeter dikke betonvloer. In 23 zijn in en om de werkplaats in verband met een nulsituatie bodemonderzoek de volgende zaken aangetroffen: twee werkbanken, een spoelbak met dieselolie, een opslag van materialen, een kleinschalige opslag voor verf en ontvetters, een opslag voor olievaatjes, een opslag voor motorolie (1.83 liter) en twee oliebars (11 en 12 liter). Ter plaatse van de machineberging bevinden zich een lekbak met afgewerkte olie (1.2 liter), een opslag voor nieuwe olie (4 liter), een opslag voor witte diesel (1.2 liter) en een mobiele dieseltank (6 liter). Westelijk buiten de machineberging is een dieselpomp met een daarbij behorende bovengrondse dieseltank (6. liter) aanwezig. De opslag vond voorheen plaats in een ondergrondse tank, welke is verwijderd. De aanwezige lekbakken waren recentelijk (22/23) aangebracht. Noordelijk van de machineberging is een spoelplaats aanwezig. Het loon- en aannemingsbedrijf.j. Blauw & zn B.V. is in circa 29/21 gestopt. Het perceel is hierna niet meer actief in gebruik. Dit bodemonderzoek wordt uitgevoerd in verband met de mogelijke aankoop van het perceel door De Groene Weide BV. Na de sloop van de schuur heeft de aspirant koper het voornemen een woning met siertuin op het perceel te gaan realiseren. 2/19

6 Bodem Belang BV Zandloper LM Winkel Tel: Fax: ONDERINGEN MILIEUONDERZOEK ANERINGEN DUURZAME ENERGIE AARDWARMTE AARDINGEN BLIKEMBEVEILIGING 2.3 Eerder uitgevoerd milieukundig bodemonderzoek De locatie ligt volgens de bodemkwaliteitskaart in het buitengebied op kleigrond. In 23 is er door Oranjewoud een nulsituatie bodemonderzoek op het perceel uitgevoerd. Hierbij zijn de volgende deellocaties apart onderzocht:deellocatie A (verf-,ontvetter- en olieopslag) Zintuiglijk zijn hier geen verontreinigingen waargenomen. In de bovengrond is na analyse alleen een licht verhoogd gehalte PAK (VROM 1) aangetoond.deellocatie B (Opslag nieuwe- en afgewerkte olie) In de grond is hier op een diepte van,2 tot,7 m-mv een verhoogd gehalte ten opzichte van de toenmalige streefwaarde aangetoond voor wat betreft minerale olie. In het grondwater overschrijdt de parameter xylenen de streefwaarde.deellocatie (Bovengrondse en voormalig ondergrondse dieselopslag) Bij een boring (PB1) is een sterke verontreiniging aangetroffen met minereale olie op een diepte van 1,1 tot 1,6 m-mv. Na een zintuiglijke en analytische afperking is verder geen sterke verontreiniging waargenomen. Daarmee is vastgesteld dat de sterke verontreining zich beperkt tot boring/pb1 en er geen sprake is van een ernstig geval van bodemverontreiniging. Het grondwater is voor wat betreft de geanalyseerde parameters analytisch schoon.deellocatie D (puitplaats) In de grond zijn licht verhoogde gehalten aangetroffen voor wat betreft lood, zink, PAK (VROM 1) en minerale olie. Het grondwater is voor wat betreft de geanalyseerde parameters analytisch schoon. 2.4 Onderzoekshypothese Voor de opzet van het onderzoek wordt uitgegaan van een strategie van een onverdachte locatie. Het bodemonderzoek is opgezet conform tabel 3 van NEN 574 aantallen te verrichten boringen en te analyseren (meng)monsters op een onverdachte locatie. tabel 3 Aantallen te verrichten boringen en te analyseren (meng)monsters op een onverdacht locatie als functie van de oppervlakte van de te onderzoeken locatie. Oppervlakte locatie(ha) boring(en) tot,5 m,2 -,3 9 boring(en) tot grondwater 2 boring(en) met peilbuis 1 Er zijn geen additionele boringen of peilbuizen geplaatst. 3/19

7 Bodem Belang BV Zandloper LM Winkel Tel: Fax: ONDERINGEN MILIEUONDERZOEK ANERINGEN DUURZAME ENERGIE AARDWARMTE AARDINGEN BLIKEMBEVEILIGING 3 Beschrijving veldwerk 3.1 Uitvoering Op 15 februari 212 heeft werknemer R. Pronk (geregistreerd veldwerker) van Bodem Belang BV de peilbuizen geplaatst. Op 22 februari 212 hebben de werknemers J. van Trigt, J. Bootsman en R. Pronk (geregistreerde veldwerkers) het verkennend bodemonderzoek uitgevoerd conform tabel 3 van NEN 574. De werkzaamheden zijn uitgevoerd op basis van BRL IKB 2, protocol 21 en 22. Bodem Belang is voor deze werkzaamheden gecertificeerd door Eerland ertification BV onder certificaatnr. E-IK-2271 (VKB protocol 21, 22, 23, & 218). Dit certificaat is geldig t/m 7 mei Waarnemingen bij uitvoering Bodemopbouw Voor alle boringen is gebruik gemaakt van een Edelmanboor. De bovengrond bestaat uit overwegend matig humeuse, zwak wortelhoudende, matig zandige donkerbruine klei. De ondergrond bestaat uit matig tot uiterst fijn zand. Lichtgrijs en beigebruin van kleur. De boorbeschrijvingen zijn weergegeven in bijlage Grondwater De grondwaterstand is aangetroffen op 1,5 m-mv. De boring voor de peilbuis is 1,5 meter dieper doorgezet naar 3. m-mv. Terplaatse van het filter is een filterkous toegepast. Tabel 1 Peilbuis en grondwatergegevens Peilbuis 1 2 PB1 Filterstelling in cm-mv Bestaande peilbuis Grondwaterstand in cm-mv ph 7,25 7,35 7,9 E in u/cm Meetdatum De ph en E (elektrisch geleidingsvermogen) zijn in het veld gemeten. De zuurgraad en het elektrisch geleidingsvermogen zijn als normaal te beschouwen in deze omgeving. 4/19

8 Bodem Belang BV Zandloper LM Winkel Tel: Fax: ONDERINGEN MILIEUONDERZOEK ANERINGEN DUURZAME ENERGIE AARDWARMTE AARDINGEN BLIKEMBEVEILIGING Zintuiglijke waarnemingen Tijdens de veldwerkzaamheden is in de bovengrond ter plaatse van de spuitplaats op een diepte van,3 tot,7 m-mv (boring 2) een zwakke brandstofgeur waargenomen. In de ondergrond van boring 5 op een diepte van circa,8 tot 1,6 m-mv is een onbekende geur waargenomen. De overige boringen zijn over het algemeen zintuiglijk schoon Asbest Op het maaiveld en in het opgeboorde materiaal zijn geen asbestverdachte materialen geconstateerd Afwijkingen van de beoordelingsrichtlijn (BRL) De werkzaamheden zijn geheel conform het protocol 21 en 22 uitgevoerd. 5/19

9 Bodem Belang BV Zandloper LM Winkel Tel: Fax: ONDERINGEN MILIEUONDERZOEK ANERINGEN DUURZAME ENERGIE AARDWARMTE AARDINGEN BLIKEMBEVEILIGING 3.3 Analysestrategie Op basis van de onderzoekshypothese en de in het veld waargenomen milieuhygiënische verontreinigingskenmerken zijn onderstaande monsters geselecteerd voor chemisch onderzoek: tabel 2 Overzicht monsterselectie en analyses grondmengmonsters Deellocatie Gehele locatie Gehele locatie Gehele locatie puitplaats Mengmonster Diepte(cm.-mv) 7A (-5), 8A (-5), 9A MM1 (-5), 1A bovengrond (-5), 11A (-5), 12A (-5) 1A (-5), 2A (-5), 3A MM2 (-5), 4A bovengrond (-5), 5B (4-85), 6A (-5). 1D (17-22), 2D (11-16), MM3 3D (15-2), ondergrond 4 (11-16), 5E (16-21). MM4 ondergrond teekbus 2B (3-5) Bovengrondse tank MM5 ondergrond 3 (9-14) Boring 5 MM6 ondergrond teekbus 5 (9-11) Grondsoort Bijzonderheden Analyse Matig humeuse, zwak Geen wortelhoudende, bijzonderheden. matig zandige donkerbruine klei. NEN-574-grond, lutum en organische stof Matig humeuse, Geen matig zandige bijzonderheden. donkerbruine klei. NEN-574-grond, lutum en organische stof Matig tot uiterst fijn zand. Lichtgrijs en beigebruin. Geen bijzonderheden. NEN-574-grond, lutum en organische stof Zwakke brandstofgeur. Minerale olie, BTEXN, VOL en organische stof Matig zandige lichtblauw grijze klei. Zeer fijn, matig siltig, zwak roesthoudend licht beigebruin zand. Matig zandige, donker grijsbruine klei. Minerale olie, Geen bijzonderheden. BTEXN, en organische stof Onbekende geur. Minerale olie, BTEXN, en organische stof tabel 3 Overzicht peilbuizen en analyses grondwatermonsters Deellocatie Gehele locatie Peilbuis 1 Filter in cm-mv Gehele locatie Gehele locatie PB1 Bestaande peilbuis Waarneming Analyse Geen bijzonderheden. NEN-574-grondwater Minerale olie, BTEXN en Geen bijzonderheden. VOL Minerale olie, BTEXN en Geen bijzonderheden. VOL Alle monsters zijn voorbehandeld volgens A3. 6/19

10 Bodem Belang BV Zandloper LM Winkel Tel: Fax: ONDERINGEN MILIEUONDERZOEK ANERINGEN DUURZAME ENERGIE AARDWARMTE AARDINGEN BLIKEMBEVEILIGING 4 hemische analyses 4.1 Analyseresultaten De chemische analyses en bepalingen zijn uitgevoerd door Analytico Milieu BV welke door de Raad Van Accreditatie (RVA) is erkend. De analysecertificaten zijn weergegeven in bijlage Toetsingskader De analyseresultaten zijn getoetst aan de achtergrondwaarden (AW2) uit de 'Regeling bodemkwaliteit' (Nederlandse taatscourant, nummer 247, 2 december 27) en de herziene interventiewaarde voor grond en de streef- en interventiewaarden voor grondwater uit de 'irculaire bodemsanering 29' (Nederlandse taatscourant, nummer 67, 7 april 29). De tussenwaarde voor grond is het gemiddelde van de achtergrondwaarde (AW2) en de bovenstaande interventiewaarde. 4.3 Interpretatie analyseresultaten Analyseresultaten grond en grondwater Mengmonsters bovengrond (NEN 574 pakket) In zowel het eerste al het tweede mengmonster van de bovengrond overschrijdt de parameter lood de achtergrondwaarde. In mengmonster 2 van de bovengrond overschrijdt de parameter minerale olie eveneens de achtergrondwaarde. Mengmonster ondergrond (NEN 574 pakket) In het mengmonster van de ondergrond overschrijdt de parameter minerale olie de achtergrondwaarde. Aanvullende monsters Het bovengrondmonster (steekbus) van de spuitplaats met een zwakke brandstofgeur is voor wat betreft de geanalyseerde parameters (minerale olie, vluchtige aromaten en VOL) analytisch schoon. Het monster nabij de brandstoftank is eveneens voor wat betreft de geanalyseerde parameters analytisch schoon. In de steekbus van boring 5 met een onbekende geur overschrijdt de parameter minerale olie de achtergrondwaarde. Grondwatermonsters In het grondwater uit peilbuis 1 overschrijden de parameters barium en xylenen de betreffende streefwaarden. In het grondwater uit peilbuis 2 (spuitplaats) overschrijden de parameters xylenen en minerale olie de betreffende streefwaarden. De bestaande peilbuis nabij de bovengrondse brandstoftank is voor wat betreft de geanalyseerde parameters analytisch schoon. 7/19

11 Bodem Belang BV Zandloper LM Winkel Tel: Fax: ONDERINGEN MILIEUONDERZOEK ANERINGEN DUURZAME ENERGIE AARDWARMTE AARDINGEN BLIKEMBEVEILIGING 5 onclusies en aanbevelingen In zowel het eerste al het tweede mengmonster van de bovengrond overschrijdt de parameter lood de achtergrondwaarde. In mengmonster 2 van de bovengrond overschrijdt de parameter minerale olie eveneens de achtergrondwaarde. In het mengmonster van de ondergrond overschrijdt de parameter minerale olie de achtergrondwaarde. Het bovengrondmonster (steekbus) van de spuitplaats met een zwakke brandstofgeur is voor wat betreft de geanalyseerde parameters (minerale olie, vluchtige aromaten en VOL) analytisch schoon. Het monster nabij de brandstoftank is eveneens voor wat betreft de geanalyseerde parameters analytisch schoon. In de steekbus van boring 5 met een onbekende geur overschrijdt de parameter minerale olie de achtergrondwaarde. In het grondwater uit peilbuis 1 overschrijden de parameters barium en xylenen de betreffende streefwaarden. In het grondwater uit peilbuis 2 (spuitplaats) overschrijden de parameters xylenen en minerale olie de betreffende streefwaarden. De bestaande peilbuis nabij de bovengrondse brandstoftank is voor wat betreft de geanalyseerde parameters analytisch schoon. De lichte verhogingen van de parameters minerale olie en xylenen in de grond en het grondwater houden zeer waarschijnlijk verband met de voormalige bedrijfsactiviteiten. De oorzaak van de overige lichte verhogingen is niet eenduidig aan te geven. Gezien de resultaten van de geanalyseerde (meng)monsters wordt de gestelde hypothese bevestigd of moet de gestelde hypothese worden verworpen. De aangetoonde gehalten overschrijden echter de betreffende achtergrondwaarden en streefwaarden, maar blijven beneden de betreffende toetsingswaarden voor nader onderzoek. Voor een nader onderzoek bestaat geen aanleiding. Er is vanuit milieuhygienisch oogpunt op dit moment geen bezwaar voor de aankoop van het perceel. Na de sloop van het pand is echter nog wel een aanvullend bodemonderzoek noodzakelijk ter plaatse van het gesloopte pand om de kwaliteit van de boven- en ondergrond vast te stellen. Mogelijk dient er bij de nieuwbouwactiviteiten grond van de locatie te worden afgevoerd. Dit rapport is niet geschikt om een uitspraak te doen over de hergebruiksmogelijkheden van deze grond. Hiervoor dient een onderzoek te worden uitgevoerd zoals omschreven in het Besluit Bodemkwaliteit. Hergebruik van de vrijkomende grond (zonder bijmengingen) op de onderzoekslocatie is wel mogelijk zonder verder bodemonderzoek uit te voeren. Opmerking Gezien het verkennende karakter van dit onderzoek is het, ondanks de zorgvuldigheid waarmee het is uitgevoerd, altijd mogelijk dat eventueel lokale verontreinigingen niet zijn ontdekt. 8/19

12 Bodem Belang BV Zandloper LM Winkel Tel: Fax: ONDERINGEN MILIEUONDERZOEK ANERINGEN DUURZAME ENERGIE AARDWARMTE AARDINGEN BLIKEMBEVEILIGING Bijlage 1 - Tekeningen Topografische situatie Luchtfoto onderzoekslocatie Foto's locatie ituatieschets 9/19

13 Bodem Belang BV Zandloper LM Winkel Tel: Fax: ONDERINGEN MILIEUONDERZOEK ANERINGEN DUURZAME ENERGIE AARDWARMTE AARDINGEN BLIKEMBEVEILIGING 1.1 Topografische situatie Locatie: Terdiek 11 te Nieuwe Niedorp Rapport nr.: Opdrachtgever: De Groene Weide BV 1/19

14 Bodem Belang BV Zandloper LM Winkel Tel: Fax: ONDERINGEN MILIEUONDERZOEK ANERINGEN DUURZAME ENERGIE AARDWARMTE AARDINGEN BLIKEMBEVEILIGING 1.2 Luchtfoto onderzoekslocatie Locatie: Terdiek 11 te Nieuwe Niedorp Rapport nr.: Opdrachtgever: De Groene Weide BV 11/19

15 Bodem Belang BV Zandloper LM Winkel Tel: Fax: ONDERINGEN MILIEUONDERZOEK ANERINGEN DUURZAME ENERGIE AARDWARMTE AARDINGEN BLIKEMBEVEILIGING 1.3 Foto's locatie Bodemloket Foto 1 12/19

16 Foto 2 Foto 3 13/19

17 Foto 4 Foto 5 14/19

18 Foto 6 Foto 7 15/19

19 Foto 8 Foto 9 16/19

20 Foto 1 Kaart /19

21 Kaart 195 Kaart /19

22 Luchtfoto /19

23 N Locatie: Terdiek 11 Te: Nieuwe Niedorp Projectnummer: Legenda = Peilbuis = telconplaten = Boring tot 2, m-mv = Beklinkering X = Boring tot,5 m-mv Opdrachtgever: De Groene Weide BV = Oppervlaktewater

24 Bijlage 2 - Analysecertificaten

25 Bodembelang T.a.v. Robin Pronk Zandloper LM WINKEL Analysecertificaat Datum: Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek. ertificaatnummer Uw projectnummer Uw projectnaam Uw ordernummer Monster(s) ontvangen Terdiek Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. Aanvullende informatie behorend bij dit analysecertificaat kunt U vinden in het overzicht "pecificaties Analysemethoden". Extra exemplaren zijn verkrijgbaar bij de afdeling Verkoop en Advies. De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd. Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst. Bewaren tot: Datum: Naam: Handtekening: Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies. Met vriendelijke groet, Eurofins Analytico B.V. Ing. A. Veldhuizen Technical Manager Eurofins Analytico B.V. Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +31 () ABN AMRO Fax +31 () VAT/BTW No. NL B1 ite KvK No Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

26 Analysecertificaat Uw projectnummer Uw projectnaam Uw ordernummer Datum monstername Monsternemer Monstermatrix Terdiek Jeffrey van Trigt Grond; Grond (A3) ertificaatnummer tartdatum Rapportagedatum Bijlage Pagina Eenheid Analyse Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd 73. Voorbehandeling ryogeen malen A3 Bodemkundige analyses Droge stof % (m/m) Organische stof % (m/m) ds Q Gloeirest % (m/m) ds Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds Metalen Barium (Ba) admium (d) <.17 Kobalt (o) <4.3 < Koper (u) <5. Kwik (Hg) <.5 Molybdeen (Mo) <1.5 <1.5 <1.5 Nikkel (Ni) Lood (Pb) 5 7 <13 Zink (Zn) Minerale olie Minerale olie (1-12) Minerale olie (12-16) < Minerale olie (16-21) < Minerale olie (21-3) < Minerale olie (3-35) < Minerale olie (35-4) <6. 5 <6. Minerale olie totaal (1-4) < Zie bijl. Zie bijl. hromatogram olie (G) Polychloorbifenylen, PB PB 28 <.1 <.1 <.1 PB 52 <.1 <.1 <.1 PB 11 <.1 <.1 <.1 PB 118 <.1 <.1 <.1 PB 138 <.1 <.1 <.1 PB 153 <.1 <.1 <.1 PB 18 <.1 <.1 <.1 Nr Monsteromschrijving 7 (-5) 8 (-5) 9 (-5) 1 (-5) 11 (-5) 12 (-5) 4 (-5) 3 (-5) 2 (-3) 6 (-5) 1 (-5) 5 (25-75) 4 (11-16) 3 (15-2) 2 (11-16) 2 (16-2) 1 (17-22) 5 (16-21) /14:48 A,B, 1/2 Analytico-nr Q: door RvA geaccrediteerde verrichting A: AP4 erkende verrichting : A 3 erkende verrichting Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. Eurofins Analytico B.V. Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +31 () Fax +31 () ite ABN AMRO VAT/BTW No. NL B1 KvK No Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV). TETEN RvA L1

27 Analysecertificaat Uw projectnummer Uw projectnaam Uw ordernummer Datum monstername Monsternemer Monstermatrix Terdiek Jeffrey van Trigt Grond; Grond (A3) Eenheid Analyse PB (som 7) (factor,7) Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK Naftaleen Fenanthreen Anthraceen ertificaatnummer tartdatum Rapportagedatum Bijlage Pagina /14:48 A,B, 2/ ).49 <.5 < <.5 <.5 <.5 Fluorantheen Benzo(a)anthraceen hryseen Benzo(k)fluorantheen.7.94 <.5 Benzo(a)pyreen Benzo(ghi)peryleen Indeno(123-cd)pyreen PAK VROM (1) (factor,7) Nr Monsteromschrijving 7 (-5) 8 (-5) 9 (-5) 1 (-5) 11 (-5) 12 (-5) 4 (-5) 3 (-5) 2 (-3) 6 (-5) 1 (-5) 5 (25-75) 4 (11-16) 3 (15-2) 2 (11-16) 2 (16-2) 1 (17-22) 5 (16-21) 1).49 1) <.5 Analytico-nr Q: door RvA geaccrediteerde verrichting A: AP4 erkende verrichting : A 3 erkende verrichting VA Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. Eurofins Analytico B.V. Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Akkoord Pr.coörd. Tel. +31 () Fax +31 () ite ABN AMRO VAT/BTW No. NL B1 KvK No Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV). TETEN RvA L1

28 Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat Pagina 1/1 Analytico-n Boornr Barcode Monsteromschrijving a 8a 9a 1a 11a 12a (-5) 8 (-5) 9 (-5) A 2a 3a 4a 5b 6a (-5) 3 (-5) 2 (-3) D 2d 2e 3d 4c 5e (11-16) 3 (15-2) 2 ( Omschrijving Van Tot Eurofins Analytico B.V. Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +31 () Fax +31 () ite ABN AMRO VAT/BTW No. NL B1 KvK No Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

29 Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat Pagina 1/1 Opmerking 1) De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van,7*rg Eurofins Analytico B.V. Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +31 () Fax +31 () ite ABN AMRO VAT/BTW No. NL B1 KvK No Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

30 Bijlage () met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat Pagina 1/1 Analyse ryogeen malen A3 Droge tof Organische stof/gloeirest Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) Barium (Ba) admium (d) Kobalt (o) Koper (u) Kwik (Hg) Molybdeen (Mo) Nikkel( Ni) Lood (Pb) Zink (Zn) Minerale Olie (G) hromatogram MO (G) Polychloorbifenylen (PB) PAK som A3/AP4 PAK (VROM) Methode W16 W14 W19 W173 W423 W423 W423 W423 W423 W423 W423 W423 W423 W22 W22 W271 W271 W271 Techniek Voorbehandeling Gravimetrie Gravimetrie edimentatie IP-M IP-M IP-M IP-M IP-M IP-M IP-M IP-M IP-M G-FID G-FID G-M G-M G-M Referentiemethode f. A3 f. pb 31-2 en Gw. NEN-IO f. pb 31-3 en cf. NEN 5754 f. pb 31-4 en cf. NEN 5753 f. pb 31-5 en cf. NEN-EN-IO f. pb 31-5 en cf. NEN-EN-IO f. pb 31-5 en cf. NEN-EN-IO f. pb 31-5 en cf. NEN-EN-IO f. pb 31-5 en cf. NEN-EN-IO f. pb 31-5 en cf. NEN-EN-IO f. pb 31-5 en cf. NEN-EN-IO f. pb 31-5 en cf. NEN-EN-IO f. pb 31-5 en cf. NEN-EN-IO f. pb 31-7 en cf. NEN 6978 Eigen methode f. pb 31-8 en gw. NEN 698 f. pb en gw. NEN-IO f. pb en gw. NEN-IO Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in ons overzicht "pecificaties analysemethoden", versie juli 29. Eurofins Analytico B.V. Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +31 () Fax +31 () ite ABN AMRO VAT/BTW No. NL B1 KvK No Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

31 hromatogram TPH/Mineral Oil ample id.: ertificate no.: ample description.: 4 (-5) 3 (-5) 2 (-3) 6 (-5) 1 (-5) dr aa dn at s_ en re tn I_ dr aa dn at s_ en re tn I_ dr aa dn at s_ en re tn I_ dr aa dn at s_ en re tn I_

32 hromatogram TPH/Mineral Oil ample id.: ertificate no.: ample description.: 4 (11-16) 3 (15-2) 2 ( 11-16) 2 (16-2 dr aa dn at s_ en re tn I_ dr aa dn at s_ en re tn I_ dr aa dn at s_ en re tn I_ dr aa dn at s_ en re tn I_

33 Bodembelang T.a.v. Robin Pronk Zandloper LM WINKEL Analysecertificaat Datum: Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek. ertificaatnummer Uw projectnummer Uw projectnaam Uw ordernummer Monster(s) ontvangen Terdiek Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. Aanvullende informatie behorend bij dit analysecertificaat kunt U vinden in het overzicht "pecificaties Analysemethoden". Extra exemplaren zijn verkrijgbaar bij de afdeling Verkoop en Advies. De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd. Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst. Bewaren tot: Datum: Naam: Handtekening: Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies. Met vriendelijke groet, Eurofins Analytico B.V. Ing. A. Veldhuizen Technical Manager Eurofins Analytico B.V. Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +31 () ABN AMRO Fax +31 () VAT/BTW No. NL B1 ite KvK No Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

VERKENNEND BODEMONDERZOEK WYLERBAAN 1B EN 1C TE GROESBEEK GEMEENTE GROESBEEK

VERKENNEND BODEMONDERZOEK WYLERBAAN 1B EN 1C TE GROESBEEK GEMEENTE GROESBEEK VERKENNEND BODEMONDERZOEK WYLERBAAN 1B EN 1C TE GROESBEEK GEMEENTE GROESBEEK Verkennend bodemonderzoek Wylerbaan 1b en 1c te Groesbeek in de gemeente Groesbeek Opdrachtgevers Dhr. J. Fleuren Wylerbaan

Nadere informatie

Nul /eindsituatie bodemonderzoek

Nul /eindsituatie bodemonderzoek Nul /eindsituatie bodemonderzoek Conform NEN 5740 Auteur: Dhr. Ing. T.M.W. van Breugel Controle: Dhr. Mr. Ing. O.L.H. Verhagen Veldwerk: Dhr. Ing. T.M.W. van Breugel Dhr. J.P.G.M. van Rozendaal Opdrachtgever:

Nadere informatie

Rapportage VERKE.NNEND MILIEUKUNDIG BODEMONDERZOEK OP HET TERREIN AAN DE VAN HEEMSTRAWEG 2A TE BEUNINGEN. Projectnummer: 06.04.

Rapportage VERKE.NNEND MILIEUKUNDIG BODEMONDERZOEK OP HET TERREIN AAN DE VAN HEEMSTRAWEG 2A TE BEUNINGEN. Projectnummer: 06.04. kantooradres telefoon telefax e-mail adres internet adres k.v.k. Rotterdam abn-amro bank btw nummer : Einsteinweg 13 6662 PWEIst : 0481-365340 : 0481-372296 : info@udm.nl : www.udm.nl : 24385492 : 48.85.92.887

Nadere informatie

Gemeente Westland Team Milieu, Vergunning en Advies T.a.v. de heer Ing. A.C.T. van Leeuwen Postbus 150 2670 AD NAALDWIJK. Onze referentie: WESG110932

Gemeente Westland Team Milieu, Vergunning en Advies T.a.v. de heer Ing. A.C.T. van Leeuwen Postbus 150 2670 AD NAALDWIJK. Onze referentie: WESG110932 Gemeente Westland Team Milieu, Vergunning en Advies T.a.v. de heer Ing. A.C.T. van Leeuwen Postbus 15 267 AD NAALDWIJK Onze referentie: WESG11932 Betreft: Rapportage Datum: 1 oktober 211 Behandeld door:

Nadere informatie

Bijlagen bij de toelichting Wijzigingsplan Altena ong. te Chaam. Datum: 15 maart 2011 Plan identificatie: NL.IMRO.1723.

Bijlagen bij de toelichting Wijzigingsplan Altena ong. te Chaam. Datum: 15 maart 2011 Plan identificatie: NL.IMRO.1723. Bijlagen bij de toelichting Wijzigingsplan Altena ong. te Chaam Datum: 15 maart 2011 Plan identificatie: NL.IMRO.1723.wpAltena vs01 Milec Bv, Bodemonderzoek d.d. 7 mei 2010 Kraaij Akoestisch Adviseurs,

Nadere informatie

Actualiserend onderzoek

Actualiserend onderzoek Actualiserend onderzoek Locatie Tiendweg 22 te Zeist Voormalige adres: Tiendweg 1d te Zeist Gegevens opdrachtgever de heer S. de Vos Tiendweg 22 3709 JP Zeist Contactpersoon: de heer S. de Vos Contactpersoon

Nadere informatie

Betreft Nader onderzoek ten behoeve van de hoogspanningsverbinding Doetinchem - Wesel 380kV

Betreft Nader onderzoek ten behoeve van de hoogspanningsverbinding Doetinchem - Wesel 380kV Notitie Referentienummer Datum Kenmerk GM-0147162 17 november 2014 323386 Betreft Nader onderzoek ten behoeve van de hoogspanningsverbinding Doetinchem - Wesel 380kV Inleiding Grontmij Nederland B.V. heeft,

Nadere informatie

Verkennend asbestonderzoek Kanaalweg 9 te Bornerbroek

Verkennend asbestonderzoek Kanaalweg 9 te Bornerbroek Milieutechniek Rouwmaat Groenlo bv Postbus 74 Den Sliem 93 7140 AB Groenlo 7141 JG Groenlo TEL. 0544-474040 FAX. 0544-474049 Verkennend asbestonderzoek Kanaalweg 9 te Bornerbroek Opdrachtgever : Mevr.

Nadere informatie

Evaluatierapportage. : Kampstraat 1a te Heesch Opdrachtgever : Gemeente Bernheze Projectnummer : 259461.4 Datum : 16 juli 2013

Evaluatierapportage. : Kampstraat 1a te Heesch Opdrachtgever : Gemeente Bernheze Projectnummer : 259461.4 Datum : 16 juli 2013 Bijlage 2 Evaluatierapportage Locatie : Kampstraat 1a te Heesch Opdrachtgever : Gemeente Bernheze Projectnummer : 259461.4 Datum : 16 juli 2013 Onderzoeksgegevens Soort onderzoek evaluatie sanering Doelstelling

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Wegverkeerslawaai 2 woningen aan de Ammerse kade te Groot-Ammers. Van den Heuvel Ontwikkeling & Beheer bv. info@vandenheuvelbv.

Akoestisch onderzoek Wegverkeerslawaai 2 woningen aan de Ammerse kade te Groot-Ammers. Van den Heuvel Ontwikkeling & Beheer bv. info@vandenheuvelbv. Blinde Banisweg 15, 7462 VH, Rijssen T (0548) 51 22 88 E info@voortmaningenieurs.nl BTW NL 128131421 B01 I www.voortmaningenieurs.nl NL 34 RABO 0113973667 Rapport Akoestisch onderzoek Wegverkeerslawaai

Nadere informatie

Opdrachtgever Provincie Noord-Brabant Cluster Natuur en Milieu Bureau Bodem

Opdrachtgever Provincie Noord-Brabant Cluster Natuur en Milieu Bureau Bodem Inspectie van een depot puingranulaat (afkomstig uit deelgebied 2) middels een partijkeuring op het terrein van Chemie-Pack (Vlasweg 6) in Moerdijk Rapport 13091345, 13 november 2013 Opdrachtgever Provincie

Nadere informatie

Gefaseerd saneringsplan NRE-terrein Locatieontwikkeling NRE-terrein te Eindhoven

Gefaseerd saneringsplan NRE-terrein Locatieontwikkeling NRE-terrein te Eindhoven Gefaseerd saneringsplan NRE-terrein Locatieontwikkeling NRE-terrein te Eindhoven Gemeente Eindhoven 11 augustus 2014 Definitief rapport BC1691-104-100 HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. PLANNING & STRATEGY Larixplein

Nadere informatie

Beheer en Onderhoud / Bodemkwaliteit en Gegevensbeheer

Beheer en Onderhoud / Bodemkwaliteit en Gegevensbeheer CMS Derks Star Busmann T.a.v. P. Handgraaf Amstelplein 8 1096 BC Amsterdam Cluster / Team Doorkiesnummer aanvraag Bijlage(n) Uw kenmerk Onderwerp Beheer en Onderhoud / Bodemkwaliteit en Gegevensbeheer

Nadere informatie

Stichting Circuit van Drenthe

Stichting Circuit van Drenthe Circuit van Drentha Aanvraag vergunning Wet milieubeheer CIRCUIT ASSEN Stichting Circuit van Drenthe 20 maart 2001 BMDAdvies ftnlb.. -...,,,,... BMD Advies Drenthe CIRCUIT ASSEN VERGUNNINGAANVRAAG Wet

Nadere informatie

jbl ~A~,~~~oo~o~ na~4~c{ad4v~ SANERINGSPLAN ~~ r` ~ NAF-TERREIN ALPHEN AID RIJN 72.065.---...~. ~ Opdrachtgever: Advies:

jbl ~A~,~~~oo~o~ na~4~c{ad4v~ SANERINGSPLAN ~~ r` ~ NAF-TERREIN ALPHEN AID RIJN 72.065.---...~. ~ Opdrachtgever: Advies: . jbl A,ooo na4c{ad4v SANERINGSPLAN r` NAF-TERREIN ALPHEN AID RIJN 72.065.---... BEHO::;i ;i ti;......-3.. i Advies: Opdrachtgever: NBM Milieu BV Dr. van Stratenweg 5 Postbus 007 4200 CA GORINCHEM Gemeente

Nadere informatie

Pilootproject alternatieve onderzoekstechnieken gassites elektromagnetisme en resistiviteit

Pilootproject alternatieve onderzoekstechnieken gassites elektromagnetisme en resistiviteit Pilootproject alternatieve onderzoekstechnieken gassites elektromagnetisme en resistiviteit Pilootproject innovatieve onderzoekstechnieken gassites elektromagnetisme en resistiviteit Documentbeschrijving

Nadere informatie

TOELICHTING BESTEMMINGSPLAN

TOELICHTING BESTEMMINGSPLAN 4 2011$ TOELICHTING BESTEMMINGSPLAN Plan: `Molenweg 17 Stramproy Behoort bij besluit van de raad van Weert van 25 september 2013, nummer RAD-000857 De griffier Plan IDN: NL.IMRO.0988.BPMolenweg17-VG01!

Nadere informatie

Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem. VKB-protocol 2018

Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem. VKB-protocol 2018 Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem VKB-protocol 2018 Dit protocol, versie 3, is op 10 mei 2007 vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen (CCvD) Bodembeheer, ondergebracht

Nadere informatie

Gemeente Berkelland Waterschap Rijn en IJssel Dienst Landelijk Gebied

Gemeente Berkelland Waterschap Rijn en IJssel Dienst Landelijk Gebied Gemeente Berkelland Waterschap Rijn en IJssel Dienst Landelijk Gebied Bodemkwaliteitskaart en bodembeheerplan II: Noordwesthelft gemeente Berkelland (vml. gemeenten Borculo, Neede en Ruurlo, inclusief

Nadere informatie

Winkeldijk 19 A (boven) TE VINKEVEEN

Winkeldijk 19 A (boven) TE VINKEVEEN Maandag 17 juni 2013 Felix Meritis, Keizersgracht 324 326 te Amsterdam Ten overstaan van notaris Mr. C. Binnenkade Klein Binnenkade Notarissen Prinses Irenestraat 43, 1077 VW Amsterdam Telefoonnummer 020-5407070

Nadere informatie

Werken in verontreinigde grond bij aanleg van kabels en leidingen

Werken in verontreinigde grond bij aanleg van kabels en leidingen Werken in verontreinigde grond bij aanleg van kabels en leidingen Inleiding Dagelijks worden in Nederland kilometers aan kabels en leidingen in de grond gelegd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van technieken

Nadere informatie

PRAKTIJKPROEF THERMISCHE VERWERKING VAN BAGGERSPECIE UIT DE PETROLEUMHAVEN AMSTERDAM

PRAKTIJKPROEF THERMISCHE VERWERKING VAN BAGGERSPECIE UIT DE PETROLEUMHAVEN AMSTERDAM Programma Ontwikkeling Saneringsprocessen Waterbodems (POSW) Fase N (1992-1996) projectleiding en secretariaat: Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA) Postbus 17,8200

Nadere informatie

t Satersloo, Saasveld Aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordelingsplicht

t Satersloo, Saasveld Aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordelingsplicht t Satersloo, Saasveld Aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordelingsplicht Opdrachtgever: Resort t Satersloo B.V. Projectnr: ARC017 Rapportnr: 10-022 Datum: 06-09-2013 Kragten t Satersloo, Saasveld Aanmeldingsnotitie

Nadere informatie

Aan: Janssen de Jong Vastgoed B.V. T.a.v. de heer J.A.R. Looye Postbus 86 2410 AB BODEGRAVEN. Geachte heer Looye,

Aan: Janssen de Jong Vastgoed B.V. T.a.v. de heer J.A.R. Looye Postbus 86 2410 AB BODEGRAVEN. Geachte heer Looye, Dienst Water en Milieu Aan: Janssen de Jong Vastgoed B.V. T.a.v. de heer J.A.R. Looye Postbus 86 2410 AB BODEGRAVEN Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2589111 Fax 030-2583140 http://www.provincie-utrecht.nl

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING MARSDIJK 20, LIENDEN GEMEENTE BUREN

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING MARSDIJK 20, LIENDEN GEMEENTE BUREN RUIMTELIJKE ONDERBOUWING MARSDIJK 20, LIENDEN GEMEENTE BUREN COLOFON Plannaam Ruimtelijke onderbouwing Marsdijk 20, Lienden Plannummer - Datum november 2013 Status definitief Opdrachtgever Selekthuis Projectteam

Nadere informatie

Gierstraat 27 c - Haarlem

Gierstraat 27 c - Haarlem Gierstraat 27 c - Haarlem Vraagprijs! 179.000,-- k.k. Omschrijving Gierstraat 27 c - Haarlem Perfect onderhouden STADSAPPARTEMENT gelegen in een van Haarlems leukste winkelstraatjes en met het gezelligste

Nadere informatie

TOELICHTING Bestemmingsplan Kerkstraat 41

TOELICHTING Bestemmingsplan Kerkstraat 41 TOELICHTING Bestemmingsplan Kerkstraat 41 Planstatus: Vastgesteld Datum: 28 februari 2012 Plan identificatie: NL.IMRO.1719.5bp11Kerkstraat41-vg01 Auteur: Ir. C.C.F. Mureau Opdrachtgever: De heer Dudok

Nadere informatie

Fabriciusstraat 1 Haarlem

Fabriciusstraat 1 Haarlem Fabriciusstraat 1 Haarlem Vraagprijs 285.000,= kosten koper Gedempte Oude Gracht 124 Haarlem [T] +31 23 542 0244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl Deze MODERNE KARAKTERISTIEKE en GOED ONDERHOUDEN

Nadere informatie

Goedereede. Kerk Preekhillaan. bestemmingsplan. adviseurs ruimtelijke ordening

Goedereede. Kerk Preekhillaan. bestemmingsplan. adviseurs ruimtelijke ordening Goedereede Kerk Preekhillaan bestemmingsplan adviseurs ruimtelijke ordening Goedereede Kerk Preekhillaan bestemmingsplan identificatie planstatus identificatiecode: datum: status: NL.IMRO.0511.GDRKerk10-BP30

Nadere informatie

WATERSYSTEEMANALYSE VOOR ONDERZOEK GEBOUWSCHADE BODEMDALINGSGEBIED NEDMAG

WATERSYSTEEMANALYSE VOOR ONDERZOEK GEBOUWSCHADE BODEMDALINGSGEBIED NEDMAG WATERSYSTEEMANALYSE VOOR ONDERZOEK GEBOUWSCHADE BODEMDALINGSGEBIED NEDMAG WATERSCHAP HUNZE EN AA'S 10 januari 2013 076815886:A - Definitief C01022.100266.0200 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Probleemstelling...

Nadere informatie