VERKENNEND BODEMONDERZOEK BREESTRAAT (ONG.) TE UDEN GEMEENTE UDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERKENNEND BODEMONDERZOEK BREESTRAAT (ONG.) TE UDEN GEMEENTE UDEN"

Transcriptie

1 VERKENNEND BODEMONDERZOEK BREESTRAAT (ONG.) TE UDEN GEMEENTE UDEN

2 Verkennend bodemonderzoek Breestraat (ong.) te Uden in de gemeente Uden Opdrachtgever Tonnaer Vonderweg RM Eindhoven Project UDE.TON.NEN Rapportnummer 766 Versienummer Status D Eindrapportage Datum 3 augustus 25 Vestiging Opsteller Swalmen Dhr. S.J. Theeuwen Paraaf Kwaliteitscontrole Ing. M.R.P. Vidal Paraaf Kwaliteitszorg Econsultancy is lid van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer (VKB). De VKB is een vereniging van bodemadviesen onderzoeksbureaus en heeft als doel kwaliteitsborging en continue verbetering van de dienstverlening van haar leden op het gebied van bodembeheer. Het VKB keurmerk geeft opdrachtgevers de zekerheid dat het uitvoerend bureau werkt conform de eisen die de VKB aan haar leden stelt op het gebied van competenties en integriteit van medewerkers en het toepassen van vigerende normen en onderzoeksprotocollen. Econsultancy werkt volgens een dynamisch kwaliteitssysteem, zoals beschreven in het kwaliteitshandboek. Ons kwaliteitssysteem is gecertificeerd volgens de kwaliteitsborgingsnormen van de NENENISO 9:28. Betrouwbaarheid Dit bodemonderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd conform de toepasselijke en van kracht zijnde regelgeving. Een bodemonderzoek wordt in zijn algemeenheid echter uitgevoerd door het steekproefsgewijs bemonsteren van de bodem, waardoor het, op basis van de resultaten van een bodemonderzoek, onmogelijk is garanties af te geven ten aanzien van de milieuhygiënische bodemkwaliteit. Daarnaast betreft het bodemonderzoek een momentopname. Econsultancy accepteert op voorhand geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke beslissingen die de opdrachtgever naar aanleiding van het door Econsultancy uitgevoerde bodemonderzoek neemt. In dit kader dient ook opgemerkt te worden dat geraadpleegde bronnen niet altijd zonder fouten en volledig zijn. Daar Econsultancy voor het verkrijgen van historische informatie afhankelijk is van deze bronnen, kan Econsultancy niet instaan voor de juistheid en volledigheid van deze informatie.

3 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 2 VOORONDERZOEK Geraadpleegde bronnen Afbakening onderzoekslocatie vooronderzoek Historisch en huidig gebruik onderzoekslocatie Calamiteiten Uitgevoerd(e) bodemonderzoek(en) op de onderzoekslocatie Belendende percelen/terreindelen Terreininspectie Toekomstige situatie Informatie lokale of regionale achtergrondgehalten Bodemopbouw Geohydrologie CONCLUSIES VOORONDERZOEK (ONDERZOEKSOPZET) VELDWERK Algemeen Grondonderzoek Uitvoering veldwerk Zintuiglijke waarnemingen Grondwateronderzoek Uitvoering veldwerk Bemonstering LABORATORIUMONDERZOEK Uitvoering analyses Toetsingskader Resultaten grond en grondwatermonsters SAMENVATTING, CONCLUSIES EN ADVIES... 8 BIJLAGEN:. Topografische ligging van de locatie 2a. Locatieschets 2b. Foto's onderzoekslocatie 3. Boorprofielen 4a. Analysecertificaten 4b. Getoetste analyseresultaten 5. Toetsingskader Circulaire bodemsanering 6. Geraadpleegde bronnen 766 UDE.TON.NEN

4 INLEIDING Econsultancy heeft van Tonnaer opdracht gekregen voor het uitvoeren van een verkennend bodemonderzoek aan de Breestraat (ong.) te Uden in de gemeente Uden. Het bodemonderzoek is uitgevoerd in het kader van de Omgevingsvergunning, alsmede de benodigde bestemmingsplanwijziging. Het verkennend bodemonderzoek heeft tot doel met een relatief geringe onderzoeksinspanning vast te stellen of op de onderzoekslocatie een grond en/of grondwaterverontreiniging aanwezig is, teneinde te bepalen of er milieuhygiënische belemmeringen zijn voor de Omgevingsvergunning, alsmede de benodigde bestemmingsplanwijziging. Het vooronderzoek is verricht conform de NEN 5725:29 "Bodem Landbodem Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek". Het bodemonderzoek is uitgevoerd conform de NEN 574:29 "Bodem Landbodem Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond". Het veldwerk en de bemonstering zijn verricht onder certificaat op grond van de BRL SIKB 2 "Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem en waterbodemonderzoek", protocollen 2 en 22. De analyseresultaten zijn getoetst aan het toetsingskader van VROM (Circulaire bodemsanering 23) en aan de achtergrondwaarden voor grond uit de Regeling bodemkwaliteit (bijlage B, tabel ), VROM, 27. Econsultancy is onder meer gecertificeerd voor de protocollen 2 en 22 van de BRL SIKB 2. In dat kader verklaart Econsultancy geen eigenaar van de onderzoekslocatie te zijn of te worden. 2 VOORONDERZOEK 2. Geraadpleegde bronnen De informatie over de onderzoekslocatie is gebaseerd op de bij de gemeente Uden aanwezige informatie (contactpersoon de heer M. van den Elzen), informatie verkregen van de opdrachtgever (contactpersoon mevrouw C. Zegers) en informatie verkregen uit de op 6 juli 25 uitgevoerde terreininspectie. Van de locatie en de directe omgeving zijn uit verschillende informatiebronnen gegevens verzameld over: het historische, huidige en toekomstige gebruik; eventuele calamiteiten; eventueel eerder uitgevoerde bodemonderzoeken; de bodemopbouw en geohydrologie; verhardingen, kabels en leidingen. Bijlage 6 geeft een overzicht van de geraadpleegde bronnen. 766 UDE.TON.NEN Pagina van 8

5 2.2 Afbakening onderzoekslocatie vooronderzoek Het vooronderzoek omvat de onderzoekslocatie en de direct hieraan grenzende percelen binnen een afstand van 25 meter. De onderzoekslocatie (±.75 m²) ligt aan de Breestraat (ong.), aan de zuidoost zijde van de kern van Uden in de gemeente Uden (zie bijlage ). De onderzoekslocatie is kadastraal bekend gemeente Uden, sectie T, nummer 54. Volgens het Actueel Hoogtebestand Nederland ( zijn de coördinaten van de onderzoekslocatie X = 73.9, Y = Het maaiveld bevindt zich op een hoogte van circa 2 m +NAP. 2.3 Historisch en huidig gebruik onderzoekslocatie Volgens historisch kaartmateriaal uit omstreeks 899 was de locatie destijds reeds volledig in gebruik als akker en/of weiland en was volledig onbebouwd en onverhard. Tot op heden is dit gebruik van de onderzoekslocatie niet wezenlijk veranderd. Verder blijkt uit de geraadpleegde bronnen geen aanwezigheid van ophogingen, dempingen of stortingen. De onderzoekslocatie is momenteel in gebruik als weiland en is geheel onbebouwd en onverhard. In bijlage 2a is de huidige situatie op een locatieschets weergegeven. Bijlage 2b bevat enkele foto's van de onderzoekslocatie. Voor zover bij de opdrachtgever en de gemeente Uden bekend, heeft er op de onderzoekslocatie nimmer opslag van oliehoudende producten in ondergrondse of bovengrondse tanks plaatsgevonden. Ook zijn er geen gegevens bekend omtrent overige potentieel bodembedreigende activiteiten op de onderzoekslocatie. Er zijn geen aanwijzingen gevonden, die aanleiding geven een asbestverontreiniging op de locatie te verwachten. 2.4 Calamiteiten Voor zover bij de opdrachtgever bekend hebben zich op de onderzoekslocatie in het verleden geen calamiteiten met een bodembedreigend karakter voorgedaan. Ook uit informatie van de gemeente Uden blijkt niet dat er zich in het verleden bodembedreigende calamiteiten hebben voorgedaan. 2.5 Uitgevoerd(e) bodemonderzoek(en) op de onderzoekslocatie Op de onderzoekslocatie zijn, voor zover bekend, geen bodemonderzoeken uitgevoerd. 2.6 Belendende percelen/terreindelen In bijlage 6 zijn de geraadpleegde informatiebronnen voor de omliggende terreindelen en belendende percelen binnen 25 meter van de onderzoekslocatie opgenomen. Ten noorden en oosten grenst de onderzoekslocatie aan een greppel met hierachter gelegen de Breestraat. Ten zuiden van de onderzoekslocatie bevindt zich weiland en ten westen van de onderzoekslocatie bevindt zich een bouwlocatie. Ter plaatse van de Breeweg, ten oosten van de onderzoekslocatie, is in 25 een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. De bodem bleek destijds licht verontreinigd te zijn met enkele zware metalen en/of PAK. In het grondwater bleken enkele parameters de streefwaarde te overschrijden. Uit de verzamelde informatie blijkt dat er vanuit de omliggende percelen geen grensoverschrijdende verontreinigingen zijn te verwachten. 766 UDE.TON.NEN Pagina 2 van 8

6 2.7 Terreininspectie Voorafgaand aan het bodemonderzoek is er een terreininspectie uitgevoerd. Deze is gericht op de identificatie van bronnen, die mogelijk hebben geleid of kunnen leiden tot een grond en/of grondwaterverontreiniging. De tijdens de terreininspectie aangetroffen situatie komt overeen met de locatiegegevens, zoals deze zijn opgenomen in paragraaf 2.3. Op de onderzoekslocatie zijn geen mogelijke bronnen voor een grond en/of grondwaterverontreiniging aangetroffen. Op het maaiveld zijn geen asbestverdachte materialen waargenomen. 2.8 Toekomstige situatie De initiatiefnemer is voornemens een woning op de onderzoekslocatie te realiseren. 2.9 Informatie lokale of regionale achtergrondgehalten Er is geen informatie beschikbaar over mogelijk regionaal verhoogde achtergrondgehalten in de grond. Regionaal komen verhoogde concentraties van metalen in het grondwater voor. 2. Bodemopbouw De originele bodem bestaat volgens de bodemkaart van Nederland ( uit een Laarpodzolgrond, die volgens de Stichting voor Bodemkartering voornamelijk is opgebouwd uit leemarm en zwak lemig fijn zand. De afzettingen, waarin deze bodem is ontstaan, behoren geologisch gezien tot de Formatie van Boxtel. 2. Geohydrologie Tectonisch gezien ligt de onderzoekslocatie op de Peelhorst. Deze horst wordt aan de zuidwestzijde begrensd door de Peelrandbreuk en aan de noordoostzijde door de Tegelenbreuk. Beide breuken zijn noordwestzuidoost gericht. Het eerste watervoerend pakket heeft een dikte van ± 5 m en wordt gevormd door de grove en grindrijke zanden van de Formaties van Boxtel en Beegden. Het eerste watervoerend pakket wordt aan de onderzijde begrensd door kleiafzettingen van de Formatie van PeizeWaalre. De gemiddelde stand van het freatisch grondwater bedraagt ± 8 m +NAP, waardoor het grondwater zich op ± 3 m mv zou bevinden. Het water van het eerste watervoerend pakket stroomt volgens het Dinoloket in zuidwestelijke richting. Er liggen geen pompstations in de buurt van de onderzoekslocatie die van invloed zouden kunnen zijn op de grondwaterstroming ter plaatse van de onderzoekslocatie. De onderzoekslocatie ligt niet in een grondwaterbeschermings en/of grondwaterwingebied. 766 UDE.TON.NEN Pagina 3 van 8

7 3 CONCLUSIES VOORONDERZOEK (ONDERZOEKSOPZET) Uit het vooronderzoek blijkt dat er geen sprake is van bodembelasting, anders dan een regionale of landelijke diffuse achtergrondbelasting in de grond en het grondwater. Op de locatie worden geen verontreinigende stoffen verwacht in gehalten boven de landelijk of regionaal geldende achtergrondwaarde voor grond en/of de streefwaarde voor grondwater. Dit geldt zowel voor natuurlijke achtergrondgehalten als voor "antropogene" achtergrondgehalten, waarvan de oorzaak niet eenduidig is aan te wijzen. Op basis van het vooronderzoek is geconcludeerd dat de onderzoekslocatie onderzocht dient te worden volgens de strategie "onverdacht" (ONV). Bij onverdachte locaties luidt de onderzoekshypothese dat de bodem niet verontreinigd is. 4 VELDWERK 4. Algemeen Tijdens het opstellen van het boorplan is rekening gehouden met de doelstellingen en de richtlijnen, die geformuleerd zijn in de inleiding. Daarnaast is rekening gehouden met de gegevens voortvloeiend uit het vooronderzoek en de ligging van kabels en leidingen. Bijlage 2a bevat de locatieschets met daarop aangegeven de situering van de boorpunten en de peilbuis. In bijlage 3 zijn de boorprofielen opgenomen. 4.2 Grondonderzoek 4.2. Uitvoering veldwerk Het veldwerk is op 27 juli 25 uitgevoerd onder kwaliteitsverantwoordelijkheid van de heer P. Jansen. Deze medewerker van Econsultancy in Swalmen staat geregistreerd als ervaren veldwerker voor het protocol 2 van de BRL SIKB 2 "Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem en waterbodemonderzoek". In het totaal zijn er met behulp van een riversideboor 8 boringen geplaatst; 6 boringen tot,5 m mv, boring tot 2, m mv en boring tot 3,88 m mv. Deze diepe boring is afgewerkt als peilbuis, teneinde de milieuhygiënische kwaliteit van het grondwater te kunnen bepalen. Van het opgeboorde materiaal is een boorbeschrijving conform de NEN 54 gemaakt en zijn er grondmonsters genomen over trajecten van ten hoogste,5 m, waarbij bodemlagen met verontreinigingskenmerken of een afwijkende textuur separaat bemonsterd zijn. Voor het plaatsen van de peilbuis is, in verband met de aanwezigheid van een handmatig niet te doorboren grindlaag, gebruik gemaakt van de zogenaamde "verloren punt" methode. Als gevolg hiervan heeft er (van de diepere ondergrond) geen laagbeschrijving en grondbemonstering ter plaatse van de peilbuis plaatsgevonden Zintuiglijke waarnemingen De bovengrond bestaat voornamelijk uit zwak tot sterk grindig, matig siltig, matig fijn zand en is bovendien tot maximaal,5 m mv zwak humeus. De ondergrond bestaat uit sterk zandig, fijn grind. In het opgeboorde materiaal zijn zintuiglijk geen verontreinigingen waargenomen. 766 UDE.TON.NEN Pagina 4 van 8

8 4.3 Grondwateronderzoek 4.3. Uitvoering veldwerk Centraal op de onderzoekslocatie is een peilbuis (filterstelling 2,883,88 m mv) geplaatst. De filterstelling is bepaald op basis van de grondwaterstand, zoals deze tijdens de veldwerkzaamheden op 27 juli 25 is ingeschat. Het onderste gedeelte van de peilbuis (het peilfilter) is geperforeerd. Vanwege het toepassen van de verloren punt methode, is de ruimte tussen de wand van het boorgat en het peilfilter niet opgevuld met filtergrind, hierboven is echter wel (in beperkte mate) filtergrind toegepast. Boven het filtergrind is een laag zwelklei aangebracht, zodat er géén verontreinigingen van bovenaf in de peilbuis kunnen migreren. De peilbuis is direct na plaatsing afgepompt en na een wachttijd van minimaal een week is het grondwater bemonsterd Bemonstering De grondwaterbemonstering is op 3 augustus 25 uitgevoerd door de heer R.W.H. Raaijmakers. Deze medewerker van Econsultancy in Swalmen staat geregistreerd als ervaren veldwerker voor het protocol 22 van de BRL SIKB 2 "Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem en waterbodemonderzoek". De bemonstering is uitgevoerd conform de eisen uit het protocol 22 van de BRL SIKB 2 en de NEN 5744:2. Tabel I geeft een overzicht van de grondwaterstand en de in het veld bepaalde waarde van de troebelheid. Tabel I. Overzicht gegevens peilbuis en veldmetingen grondwater Peilbuisnummer Situering peilbuis Filterstelling (m mv) Grondwaterstand 3 augustus 25 (m mv) Troebelheid (NTU) Pb centraal op onderzoekslocatie 2,883,88 2, LABORATORIUMONDERZOEK 5. Uitvoering analyses Alle grond en grondwatermonsters zijn aangeboden aan een laboratorium dat is erkend door de Raad voor Accreditatie en AS3geaccrediteerd is voor milieuhygiënisch bodemonderzoek. In het laboratorium zijn in totaal 3 grondmengmonsters samengesteld (2 grondmengmonsters van de bovengrond en grondmengmonster van de ondergrond). De 3 grondmengmonsters en het grondwatermonster zijn geanalyseerd op de volgende pakketten: standaardpakket grond: droge stof, lutum en organische stofgehalte, metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), polychloorbifenylen (PCB), polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) en minerale olie; standaardpakket grondwater: metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), vluchtige aromaten (BTEX), styreen, naftaleen, gehalogeneerde koolwaterstoffen (VOX) en minerale olie. Tabel II in hoofdstuk 5.3 geeft ondermeer een overzicht van de samenstelling van de grondmengmonsters. 766 UDE.TON.NEN Pagina 5 van 8

9 5.2 Toetsingskader De analyseresultaten zijn getoetst aan het toetsingskader van VROM (Circulaire bodemsanering 23) en aan de achtergrondwaarden voor grond uit de Regeling bodemkwaliteit (bijlage B, tabel ), VROM, 27. Het toetsingskader voor de beoordeling van de gehalten en/of concentraties van verontreinigingen is gegeven in de toetsingstabel en bevat voor grond en grondwater elk drie te onderscheiden waarden met de verschillende niveaus: achtergrondwaarde: deze waarde ("AW") geeft de gehalten aan zoals die op dit moment voorkomen in de bodem van natuur en landbouwgronden, waarvoor geldt dat er geen sprake is van belasting door lokale verontreinigingsbronnen; streefwaarde: deze waarde ("S") geeft het milieukwaliteitsniveau aan voor grondwater, waarbij als nadelig te waarderen effecten verwaarloosbaar worden geacht; tussenwaarde: deze waarde ("T") is de helft van de som van de achtergrondwaarde (of in het geval van grondwater de streefwaarde) en de interventiewaarde. De tussenwaarde is de concentratiegrens waarboven in beginsel nader onderzoek moet worden uitgevoerd, omdat het vermoeden van ernstige bodemverontreiniging bestaat; interventiewaarde: deze waarde ("I") geeft het niveau voor verontreinigingen in grond en grondwater aan waarboven ernstige vermindering of dreigende vermindering optreedt van de functionele eigenschappen, die de bodem heeft voor mens, plant of dier. Bij gehalten en/of concentraties boven de interventiewaarde is er sprake van een sterke verontreiniging. Bij overschrijding van de interventiewaarde wordt vaak een nader onderzoek uitgevoerd om de ernst van de verontreiniging en de spoedeisendheid van de sanering te bepalen. Wanneer het boven de tussenwaarde of interventiewaarde gelegen gehalte een natuurlijke oorsprong heeft, is uitvoering van vervolgonderzoek meestal niet noodzakelijk. In bijlage 5 is de toetsingstabel opgenomen uit de eerder genoemde circulaires. Deze bijlage bevat de achtergrondwaarden en de interventiewaarden voor een standaardbodem (% organische stof en 25% lutum). De gemeten gehalten zijn door middel van een BoToVatoetsing, met behulp van de door het laboratorium bepaalde waarden voor het organische stof en lutumgehalte, omgerekend naar gehalten in een standaardbodem en vervolgens getoetst. De gebruikte analysetechnieken zijn weergegeven op de certificaten in bijlage 4a. Om de mate van verontreiniging aan te geven wordt de volgende terminologie gebruikt: Grond: niet verontreinigd: gehalte < achtergrondwaarde en/of detectielimiet; licht verontreinigd: gehalte > achtergrondwaarde en < tussenwaarde; matig verontreinigd: gehalte > tussenwaarde < interventiewaarde; sterk verontreinigd: gehalte > interventiewaarde. Grondwater: niet verontreinigd: concentratie < streefwaarde en/of detectielimiet; licht verontreinigd: concentratie > streefwaarde en < tussenwaarde; matig verontreinigd: concentratie > tussenwaarde < interventiewaarde; sterk verontreinigd: concentratie > interventiewaarde. 766 UDE.TON.NEN Pagina 6 van 8

10 5.3 Resultaten grond en grondwatermonsters Tabel II geeft een overzicht van de parameters in de grond die de geldende toetsingskaders overschrijden en tabel III geeft een overzicht van de parameters in het grondwater die het geldende toetsingskader overschrijden. Tabel II. Overschrijdingen toetsingskaders grond Grondmengmonster Traject (cm mv) Gehalte > AW (licht verontreinigd) Gehalte > T (matig verontreinigd) Gehalte > I (sterk verontreinigd) MM 3 (35) 3 (35) 4 () 5 () 6 () PCB MM2 () 2 () 7 () 8 () MM3 () () (2) 2 () 2 () 2 (2) zink Tabel III. Overschrijdingen toetsingskader grondwater Grondwatermonster Situering peilbuis Concentratie > S (licht verontreinigd) Concentratie > T (matig verontreinigd) Concentratie > I (sterk verontreinigd) Pb centraal op de onderzoekslocatie barium Bijlage 4a bevat de door het laboratorium aangeleverde analysecertificaten. Bijlage 4b bevat de getoetste analyseresultaten. 766 UDE.TON.NEN Pagina 7 van 8

11 6 SAMENVATTING, CONCLUSIES EN ADVIES Econsultancy heeft in opdracht van Tonnaer een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd aan de Breestraat (ong.) te Uden in de gemeente Uden. Het bodemonderzoek is uitgevoerd in het kader van de Omgevingsvergunning, alsmede de benodigde bestemmingsplanwijziging. Op basis van het vooronderzoek is geconcludeerd dat de onderzoekslocatie onderzocht dient te worden volgens de strategie "onverdacht" (ONV). Bij onverdachte locaties luidt de onderzoekshypothese dat de bodem niet verontreinigd is. De bovengrond bestaat voornamelijk uit zwak tot sterk grindig, matig siltig, matig fijn zand en is bovendien tot maximaal,5 m mv zwak humeus. De ondergrond bestaat uit sterk zandig, fijn grind. In het opgeboorde materiaal zijn zintuiglijk geen verontreinigingen waargenomen. Er zijn op basis van het vooronderzoek, tijdens de terreininspectie en bij de uitvoering van de veldwerkzaamheden geen aanwijzingen gevonden, die aanleiding geven een asbestverontreiniging op de locatie te verwachten. De bovengrond is plaatselijk licht verontreinigd met PCB. In de ondergrond zijn analytisch geen verontreinigingen geconstateerd. Het grondwater is licht verontreinigd met barium. Deze metaalverontreiniging is mogelijk te relateren aan regionaal verhoogde achtergrondconcentraties van metalen in het grondwater. De vooraf gestelde hypothese, dat de onderzoekslocatie als "onverdacht" kan worden beschouwd wordt, op basis van de lichte verontreinigingen, verworpen. Echter, gelet op de aard en mate van verontreiniging, bestaat er géén reden voor een nader onderzoek en bestaan er met betrekking tot de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem géén belemmeringen voor de voorgenomen ontwikkelingen op de onderzoekslocatie. Econsultancy Swalmen, 3 augustus UDE.TON.NEN Pagina 8 van 8

12 Bijlage Topografische ligging van de locatie Schaal :25. Deze kaart is noordgericht

13

14 Legenda Boringen Omschrijving Symbool Boringen Omschrijving Symbool Symbolen Omschrijving Symbool Verontreiniging Omschrijving Symbool Boring tot,5 m mv Asbestgat 3x3x Asfalt Ontgravingsvak Boring tot, m mv Asbestgat 3x3x + boring tot,5 m mv Beton Niet verontreinigd Boring tot,5 m mv Asbestgat 3x3x + boring tot, m mv Boom AW/Swaarde contour Boring tot 2, m mv Asbestgat 3x3x + boring tot,5 m mv Bos Twaarde contour Boring tot 2,5 m mv Boring tot 3, m mv Asbestgat 3x3x + boring tot 2, m mv Asbestgat 3x3x + boring tot 2,5 m mv Braak Depothoogte x,x Iwaarde contour Niet verontreinigd Boring tot 3,5 m mv Asbestgat 3x3x + boring tot 3, m mv Fotoname Licht verontreinigd Boring tot 4, m mv Asbestgat 3x3x + boring tot 3,5 m mv Mangat Matig verontreinigd Boring tot 4,5 m mv Boring tot 5, m mv Asbestgat 3x3x + boring tot 4, m mv Asbestgat 3x3x + boring tot 4,5 m mv Gras Grind Sterk verontreinigd Verspreiding verontreiniging onbekend? Peilbuis Asbestgat 3x3x + boring tot 5, m mv Haag Peilbuis (diep) Voorgaande boring tot,5 m mv Voorgaande boring tot, m mv Asbestgat 3x3x + peilbuis Asbestgat 3x3x + peilbuis (diep) Asbestgat xx Klinker Olie/vetafscheider Ontgravingsdiepte x,x Voorgaande boring tot,5 m mv Voorgaande boring tot 2, m mv Voorgaande boring tot 2,5 m mv Voorgaande boring tot 3, m mv Voorgaande boring tot 3,5 m mv Voorgaande boring tot 4, m mv Voorgaande boring tot 4,5 m mv Voorgaande boring tot 5, m mv Voorgaande peilbuis Voorgaande peilbuis (diep) Kernboring 8 mm Kernboring 2 mm + boring tot,5 m mv Kernboring 2 mm + boring tot, m mv Kernboring 2 mm + boring tot,5 m mv Asbestgat xx + boring tot,5 m mv Asbestgat xx + boring tot, m mv Asbestgat xx + boring tot,5 m mv Asbestgat xx + boring tot 2, m mv Asbestgat xx + boring tot 2,5 m mv Asbestgat xx + boring tot 3, m mv Asbestgat xx + boring tot 3,5 m mv Asbestgat xx + boring tot 4, m mv Asbestgat xx + boring tot 4,5 m mv Asbestgat xx + boring tot 5, m mv Asbestgat xx + peilbuis Asbestgat xx + peilbuis (diep) Kernboring + asbestgat 3x3 + Boring tot,5 m mv + Kernboring + asbestgat 3x3 + Boring tot, m mv + Kernboring + asbestgat 3x3 + Boring tot,5 m mv + Ontluchtingspunt Onverhard Parkeerplaats Pomp Puinverharding Sleuf 2x4xcm Spoorbaan Stelconplaat Struik Talud Tegel Vloeistofdichte vloer Vulpunt Water Zeshoek tegel Zinkput P Kernboring 2 mm + boring tot 2, m mv Kernboring 2 mm + boring tot 2,5 m mv Kernboring + asbestgat 3x3 + Boring tot 2, m mv + Kernboring + asbestgat 3x3 + Boring tot 2,5 m mv + Asbestverdacht plaatmateriaal op maaiveld Hekwerk X Kernboring 2 mm + boring tot 3, m mv Kernboring + asbestgat 3x3 + Boring tot 3, m mv + Toekomstige bebouwing Kernboring 2 mm + boring tot 3,5 m mv Kernboring + asbestgat 3x3 + Boring tot 3,5 m mv + Voormalige bebouwing Kernboring 2 mm + boring tot 4, m mv Kernboring + asbestgat 3x3 + Boring tot 4, m mv + Bebouwing Kernboring 2 mm + boring tot 4,5 m mv Kernboring + asbestgat 3x3 + Boring tot 4,5 m mv + Locatiegrens Kernboring 2 mm + boring tot 5, m mv Kernboring + asbestgat 3x3 + Boring tot 5, m mv + Kernboring 2 mm Kernboring + asbestgat 3x3 + peilbuis Kernboring + asbestgat 3x3 + peilbuis (diep)

15 Bijlage 2b Foto's onderzoekslocatie Foto. Foto 2.

16 Bijlage 3 Boorprofielen

17 Boorprofielen Pagina van Boring: Boring: 2 weiland Zand, matig fijn, matig siltig, zwak humeus, sterk grindig, donkerbruin, River weiland Zand, matig fijn, matig siltig, zwak humeus, sterk grindig, donkerbruin, River 2 Grind, fijn, sterk zandig, lichtbeige, River 2 Grind, fijn, sterk zandig, lichtbeige, River Machinale Boring Boring: 3 Boring: weiland Zand, matig fijn, matig siltig, zwak humeus, sterk grindig, donkerbruin, River Zand, matig fijn, matig siltig, matig grindig, beigebruin, River weiland Zand, matig fijn, matig siltig, zwak humeus, zwak grindig, donkerbruin, River Boring: 5 Boring: 6 weiland Zand, matig fijn, matig siltig, zwak humeus, zwak grindig, donkerbruin, River weiland Zand, matig fijn, matig siltig, zwak humeus, sterk grindig, donkerbruin, River Boring: 7 Boring: 8 weiland Zand, matig fijn, matig siltig, zwak humeus, zwak grindig, donkerbruin, River weiland Zand, matig fijn, matig siltig, zwak humeus, matig grindig, donkerbruin, River Projectcode: 766 Projectnaam: UDE.TON.NEN Opdrachtgever: Tonnaer Boormeester: Jansen Locatie: Breestraat te Uden Getekend volgens NEN 54

18 Bijlage 4a Analysecertificaten

19 Econsultancy T.a.v. S.J Theeuwen Rijksweg Noord KS SWALMEN Analysecertificaat Datum: 3825 Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek. Certificaatnummer/Versie / Uw project/verslagnummer 766 Uw projectnaam UDE.TON.NEN Uw ordernummer Monster(s) ontvangen Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd. Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst. Bewaren tot: Datum: Naam: Handtekening: Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies. Met vriendelijke groet, Eurofins Analytico B.V. Ing. A. Veldhuizen Technical Manager Eurofins Analytico B.V. Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +3 () BNP Paribas S.A Fax +3 () VAT/BTW No. NL B KvK No Site IBAN: NL7BNPA BIC: BNPANL2A Eurofins Analytico B.V. is ISO 4: 24 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNEOWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

20 Analysecertificaat Uw project/verslagnummer Uw projectnaam Uw ordernummer Monsternemer Monstermatrix 766 Certificaatnummer/Versie / UDE.TON.NEN Startdatum Rapportagedatum 3825/9:6 Bijlage A,B,C Jansen Pagina /2 Grond; Grond (AS3) Analyse Voorbehandeling Cryogeen malen AS3 Eenheid 2 3 Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Bodemkundige analyses S Droge stof % (m/m) S Organische stof % (m/m) ds <.7 Q Gloeirest % (m/m) ds S Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds <2. Metalen S Barium (Ba) mg/kg ds <2 <2 <2 S Cadmium (Cd) mg/kg ds <.2 S Kobalt (Co) mg/kg ds <3. <3. <3. S Koper (Cu) mg/kg ds.. <5. S Kwik (Hg) mg/kg ds <. <. <. S Molybdeen (Mo) mg/kg ds <.5 <.5 <.5 S Nikkel (Ni) mg/kg ds <4. < S Lood (Pb) mg/kg ds 6 6 < S Zink (Zn) mg/kg ds <2 <2 63 Minerale olie Minerale olie (CC2) Minerale olie (C2C6) Minerale olie (C6C2) Minerale olie (C2C3) Minerale olie (C3C35) Minerale olie (C35C4) mg/kg ds 3.3 <3. <3. mg/kg ds <5. <5. <5. mg/kg ds <5. <5. <5. mg/kg ds < < < mg/kg ds <5. mg/kg ds <6. <6. <6. S Minerale olie totaal (CC4) mg/kg ds <35 <35 <35 Polychloorbifenylen, PCB S PCB 28 mg/kg ds <. <. <. S PCB 52 mg/kg ds. <. <. S PCB mg/kg ds.22 <. <. S PCB 8 mg/kg ds.7 <. <. Nr. 2 3 Monsteromschrijving MM 3 (35) 3 (35) 4 () 5 () 6 () MM2 () 2 () 7 () 8 () Datum monstername Monster nr. 27Jul Jul MM3 () () (2) 2 () 2 () 2 (2) 27Jul Eurofins Analytico B.V. Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +3 () Fax +3 () Site BNP Paribas S.A VAT/BTW No. NL B KvK No IBAN: NL7BNPA BIC: BNPANL2A Q: door RvA geaccrediteerde verrichting A: AP4 erkende verrichting S: AS 3 erkende verrichting V: VLAREL erkende verrichting Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. Eurofins Analytico B.V. is ISO 4: 24 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNEOWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV). TESTEN RvA L

21 Analysecertificaat Uw project/verslagnummer Uw projectnaam Uw ordernummer Monsternemer Monstermatrix 766 Certificaatnummer/Versie / UDE.TON.NEN Startdatum Rapportagedatum 3825/9:6 Bijlage A,B,C Jansen Pagina 2/2 Grond; Grond (AS3) Analyse Eenheid 2 3 S PCB 38 mg/kg ds.9 <. <. S PCB 53 mg/kg ds.6 <. <. S PCB 8 mg/kg ds <. <. <. S PCB (som 7) (factor,7) Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK mg/kg ds S Naftaleen mg/kg ds <. <. <. S Fenanthreen mg/kg ds <. <. <. S Anthraceen mg/kg ds <. <. <. S Fluorantheen mg/kg ds.4 <. <. S Benzo(a)anthraceen mg/kg ds.69 <. <. S Chryseen mg/kg ds. <. <. S Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <. <. <. S Benzo(a)pyreen mg/kg ds.7 <. <. S Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds.63 <. <. S Indeno(23cd)pyreen mg/kg ds.56 <. <. S PAK VROM () (factor,7) mg/kg ds ) ) ) ) Nr. 2 3 Monsteromschrijving MM 3 (35) 3 (35) 4 () 5 () 6 () MM2 () 2 () 7 () 8 () Datum monstername Monster nr. 27Jul Jul MM3 () () (2) 2 () 2 () 2 (2) 27Jul Eurofins Analytico B.V. Q: door RvA geaccrediteerde verrichting Akkoord A: AP4 erkende verrichting Pr.coörd. S: AS 3 erkende verrichting V: VLAREL erkende verrichting YD Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +3 () Fax +3 () Site BNP Paribas S.A VAT/BTW No. NL B KvK No IBAN: NL7BNPA BIC: BNPANL2A Eurofins Analytico B.V. is ISO 4: 24 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNEOWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV). TESTEN RvA L

22 Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat / Pagina / Monster nr. Boornr Omschrijving Van Tot Barcode Monsteromschrijving MM 3 (35) 3 (35) 4 () MM2 () 2 () 7 () 8 MM3 () () (5 Eurofins Analytico B.V. Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +3 () Fax +3 () Site BNP Paribas S.A VAT/BTW No. NL B KvK No IBAN: NL7BNPA BIC: BNPANL2A Eurofins Analytico B.V. is ISO 4: 24 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNEOWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

23 Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat / Pagina / Opmerking ) De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van,7*rg Eurofins Analytico B.V. Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +3 () Fax +3 () Site BNP Paribas S.A VAT/BTW No. NL B KvK No IBAN: NL7BNPA BIC: BNPANL2A Eurofins Analytico B.V. is ISO 4: 24 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNEOWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

24 . Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat / Pagina / Analyse Methode Techniek Methode referentie Cryogeen malen AS3 W6 Voorbehandeling Cf. AS3 Droge Stof W4 Gravimetrie Cf. pb 32 en gw. NENISO 465 Organische stof (gloeirest) W9 Gravimetrie Cf. pb 33 en cf. NEN 5754 Lutum (fractie < 2 µm) W7 Sedimentatie Cf. pb 34 en cf. NEN 5753 Barium (Ba) W423 ICPMS Cf. pb 35 en cf. NENENISO Cadmium (Cd) W423 ICPMS Cf. pb 35 en cf. NENENISO Kobalt (Co) W423 ICPMS Cf. pb 35 en cf. NENENISO Koper (Cu) W423 ICPMS Cf. pb 35 en cf. NENENISO Kwik (Hg) W423 ICPMS Cf. pb 35 en cf. NENENISO Molybdeen (Mo) W423 ICPMS Cf. pb 35 en cf. NENENISO Nikkel (Ni) W423 ICPMS Cf. pb 35 en cf. NENENISO Lood (Pb) W423 ICPMS Cf. pb 35 en cf. NENENISO Zink (Zn) W423 ICPMS Cf. pb 35 en cf. NENENISO Minerale Olie (GC) (C C4) W22 GCFID Cf. pb 37 en gw. NENENISO 673 PCB (7) W27 GCMS Cf. pb 38 en gw. NEN 698 PAK ( VROM) W27 GCMS Cf. pb. 36 en gw. NENISO 8287 PAK som AS3/AP4 W27 GCMS Cf. pb. 36 en gw. NENISO 8287 Eurofins Analytico B.V. Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +3 () Fax +3 () Site BNP Paribas S.A VAT/BTW No. NL B KvK No IBAN: NL7BNPA BIC: BNPANL2A Eurofins Analytico B.V. is ISO 4: 24 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNEOWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

25 Econsultancy Swalmen T.a.v. S.J Theeuwen Rijksweg Noord KS SWALMEN Analysecertificaat Datum: 7825 Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek. Certificaatnummer/Versie / Uw project/verslagnummer 766 Uw projectnaam UDE.TON.NEN Uw ordernummer Monster(s) ontvangen 3825 Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd. Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst. Bewaren tot: Datum: Naam: Handtekening: Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies. Met vriendelijke groet, Eurofins Analytico B.V. Ing. A. Veldhuizen Technical Manager Eurofins Analytico B.V. Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +3 () BNP Paribas S.A Fax +3 () VAT/BTW No. NL B KvK No Site IBAN: NL7BNPA BIC: BNPANL2A Eurofins Analytico B.V. is ISO 4: 24 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNEOWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

26 Analysecertificaat Uw project/verslagnummer Uw projectnaam Uw ordernummer Monsternemer Monstermatrix 766 UDE.TON.NEN Water; Water (AS3) Certificaatnummer/Versie Startdatum Rapportagedatum Bijlage Pagina / /7:29 A,B,C /2 Analyse Eenheid Metalen S Barium (Ba) µg/l 76 S Cadmium (Cd) µg/l.29 S Kobalt (Co) µg/l 3.7 S Koper (Cu) µg/l 4. S Kwik (Hg) µg/l <. S Molybdeen (Mo) µg/l <2. S Nikkel (Ni) µg/l 4.9 S Lood (Pb) µg/l <2. S Zink (Zn) µg/l 46 Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen S Benzeen µg/l <.2 S Tolueen µg/l <.2 S Ethylbenzeen µg/l <.2 S oxyleen µg/l <. S m,pxyleen µg/l <.2 S Xylenen (som) factor,7 BTEX (som) µg/l µg/l.2 <.9 S Naftaleen µg/l <.2 S Styreen µg/l <.2 ) Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen S Dichloormethaan µg/l <.2 S Trichloormethaan µg/l <.2 S Tetrachloormethaan µg/l <. S Trichlooretheen µg/l <.2 S Tetrachlooretheen µg/l <. S,Dichloorethaan µg/l <.2 S,2Dichloorethaan µg/l <.2 S,,Trichloorethaan µg/l <. S,,2Trichloorethaan µg/l <. S cis,2dichlooretheen µg/l <. Nr. Monsteromschrijving Datum monstername Monster nr. Pb 3Aug Eurofins Analytico B.V. Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +3 () Fax +3 () Site BNP Paribas S.A VAT/BTW No. NL B KvK No IBAN: NL7BNPA BIC: BNPANL2A Q: door RvA geaccrediteerde verrichting A: AP4 erkende verrichting S: AS 3 erkende verrichting V: VLAREL erkende verrichting Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. Eurofins Analytico B.V. is ISO 4: 24 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNEOWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV). TESTEN RvA L

27 Analysecertificaat Uw project/verslagnummer Uw projectnaam Uw ordernummer Monsternemer Monstermatrix 766 UDE.TON.NEN Water; Water (AS3) Certificaatnummer/Versie Startdatum Rapportagedatum Bijlage Pagina / /7:29 A,B,C 2/2 Analyse Eenheid S trans,2dichlooretheen µg/l <. CKW (som) µg/l <.6 S Tribroommethaan µg/l <.2 S Vinylchloride µg/l <. S,Dichlooretheen µg/l <. S,2Dichloorethenen (Som) factor,7 µg/l.4 S,Dichloorpropaan µg/l <.2 S,2Dichloorpropaan µg/l <.2 S,3Dichloorpropaan µg/l <.2 S Dichloorpropanen som factor.7 µg/l.42 ) Minerale olie Minerale olie (CC2) Minerale olie (C2C6) Minerale olie (C6C2) Minerale olie (C2C3) Minerale olie (C3C35) Minerale olie (C35C4) µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l < < < <5 < < S Minerale olie totaal (CC4) µg/l < Nr. Monsteromschrijving Datum monstername Monster nr. Pb 3Aug Eurofins Analytico B.V. Q: door RvA geaccrediteerde verrichting Akkoord A: AP4 erkende verrichting Pr.coörd. S: AS 3 erkende verrichting V: VLAREL erkende verrichting VA Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +3 () Fax +3 () Site BNP Paribas S.A VAT/BTW No. NL B KvK No IBAN: NL7BNPA BIC: BNPANL2A Eurofins Analytico B.V. is ISO 4: 24 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNEOWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV). TESTEN RvA L

28 Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat / Pagina / Monster nr. Boornr Omschrijving Van Tot Barcode Monsteromschrijving Pb Eurofins Analytico B.V. Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +3 () Fax +3 () Site BNP Paribas S.A VAT/BTW No. NL B KvK No IBAN: NL7BNPA BIC: BNPANL2A Eurofins Analytico B.V. is ISO 4: 24 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNEOWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

29 Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat / Pagina / Opmerking ) De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van,7*rg Eurofins Analytico B.V. Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +3 () Fax +3 () Site BNP Paribas S.A VAT/BTW No. NL B KvK No IBAN: NL7BNPA BIC: BNPANL2A Eurofins Analytico B.V. is ISO 4: 24 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNEOWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

30 . Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat / Pagina / Analyse Methode Techniek Methode referentie Aromaten (BTEXN) W254 HSGCMS Cf. pb 33 Xylenen som AS3 W254 HSGCMS Cf. pb 33 Cadmium (Cd) W42 ICPMS Cf. pb 33 en cf. NENENISO Barium (Ba) W42 ICPMS Cf. pb 33 en cf. NENENISO Cobalt (Co) W42 ICPMS Cf. pb 33 en cf. NENENISO Koper (Cu) W42 ICPMS Cf. pb 33 en cf. NENENISO Kwik (Hg) W42 ICPMS Cf. pb 33 en cf. NENENISO Molybdeen (Mo) W42 ICPMS Cf. pb 33 en cf. NENENISO Nikkel (Ni) W42 ICPMS Cf. pb 33 en cf. NENENISO Lood (Pb) W42 ICPMS Cf. pb 33 en cf. NENENISO Zink (Zn) W42 ICPMS Cf. pb 33 en cf. NENENISO Styreen W254 HSGCMS Cf. pb 33 VOCl () W254 HSGCMS Cf. pb 33 Tribroommethaan (Bromoform) W254 HSGCMS Cf. pb 33 Vinylchloride W254 HSGCMS Cf. pb 33,Dichlooretheen W254 HSGCMS Cf. pb 33 DiClEtheen som AS3 W254 HSGCMS Cf. pb 33,Dichloorpropaan W254 HSGCMS Cf. pb 33,2Dichloorpropaan W254 HSGCMS Cf. pb 33,3Dichloorpropaan W254 HSGCMS Cf. pb 33 DiChlprop. som AS3 W254 HSGCMS Cf. pb 332 en gw. NEN EN ISO 568 Minerale Olie (GC) (C C4) W25 LVIGCFID Cf. pb 35 Eurofins Analytico B.V. Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +3 () Fax +3 () Site BNP Paribas S.A VAT/BTW No. NL B KvK No IBAN: NL7BNPA BIC: BNPANL2A Eurofins Analytico B.V. is ISO 4: 24 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNEOWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

31 Bijlage 4b Getoetste analyseresultaten

32 BoToVa T2 Toetsing Wbb grond Projectnummer 766 Projectnaam UDE.TON.NEN Ordernummer Datum monstername Monsternemer Jansen Certificaatnummer Startdatum Rapportagedatum 3825 Analyse Eenheid GSSD Oordeel RG AW T I Bodemtype correctie Organische stof 4,3 Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 2,7 Voorbehandeling Cryogeen malen AS3 Uitgevoerd Bodemkundige analyses Droge stof % (m/m) 95, Organische stof % (m/m) ds 4,3 4,3 Gloeirest % (m/m) ds 95,5 Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 2,7 2,7 Metalen Barium (Ba) mg/kg ds <2 49, Cadmium (Cd) mg/kg ds,22,3392,2,6 6,8 3 Kobalt (Co) mg/kg ds <3, 6, Koper (Cu) mg/kg ds 8, Kwik (Hg) mg/kg ds <,,488,5,5 8, 36 Molybdeen (Mo) mg/kg ds <,5,,5,5 95,8 9 Nikkel (Ni) mg/kg ds <4, 7, ,5 Lood (Pb) mg/kg ds 6 23, Zink (Zn) mg/kg ds <2 3, Minerale olie Minerale olie (CC2) mg/kg ds 3,3 Minerale olie (C2C6) mg/kg ds <5, Minerale olie (C6C2) mg/kg ds <5, Minerale olie (C2C3) mg/kg ds < Minerale olie (C3C35) mg/kg ds 7,8 Minerale olie (C35C4) mg/kg ds <6, Minerale olie totaal (CC4) mg/kg ds <35 56, Polychloorbifenylen, PCB PCB 28 mg/kg ds <,,6 PCB 52 mg/kg ds,,25 PCB mg/kg ds,22,5 PCB 8 mg/kg ds,7,39 PCB 38 mg/kg ds,9,44 PCB 53 mg/kg ds,6,37 PCB 8 mg/kg ds <,,6 PCB (som 7) (factor,7) mg/kg ds,99,23 *,7,2,5 Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK Naftaleen mg/kg ds <,,3 Fenanthreen mg/kg ds <,,3 Anthraceen mg/kg ds <,,3 Fluorantheen mg/kg ds,4,4 Benzo(a)anthraceen mg/kg ds,69,69 Chryseen mg/kg ds,, Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <,,3 Benzo(a)pyreen mg/kg ds,7,7 Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds,63,63 Indeno(23cd)pyreen mg/kg ds,56,56 PAK VROM () (factor,7) mg/kg ds,64,639,35,5 2,8 4 Legenda Nr. Monster Analyticonr MM 3 (35) 3 (35) 4 () 5 () 6 () Verklaring van de gebruikte tekens: niet getoetst kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde groter dan achtergrondwaarde * groter dan tussenwaarde ** groter dan interventiewaarde *** GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa. Zie voor info: Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing. Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken wij u vriendelijk dit door te geven aan

33 BoToVa T2 Toetsing Wbb grond Projectnummer 766 Projectnaam UDE.TON.NEN Ordernummer Datum monstername Monsternemer Jansen Certificaatnummer Startdatum Rapportagedatum 3825 Analyse Eenheid 2 GSSD Oordeel RG AW T I Bodemtype correctie Organische stof 4,8 Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 2,8 Voorbehandeling Cryogeen malen AS3 Uitgevoerd Bodemkundige analyses Droge stof % (m/m) 94,3 Organische stof % (m/m) ds 4,8 4,8 Gloeirest % (m/m) ds 95 Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 2,8 2,8 Metalen Barium (Ba) mg/kg ds <2 49, Cadmium (Cd) mg/kg ds,25,377,2,6 6,8 3 Kobalt (Co) mg/kg ds <3, 6, Koper (Cu) mg/kg ds 8, Kwik (Hg) mg/kg ds <,,485,5,5 8, 36 Molybdeen (Mo) mg/kg ds <,5,,5,5 95,8 9 Nikkel (Ni) mg/kg ds <4, 7, ,5 Lood (Pb) mg/kg ds 6 23, Zink (Zn) mg/kg ds <2 29, Minerale olie Minerale olie (CC2) mg/kg ds <3, Minerale olie (C2C6) mg/kg ds <5, Minerale olie (C6C2) mg/kg ds <5, Minerale olie (C2C3) mg/kg ds < Minerale olie (C3C35) mg/kg ds 4 Minerale olie (C35C4) mg/kg ds <6, Minerale olie totaal (CC4) mg/kg ds <35 5, Polychloorbifenylen, PCB PCB 28 mg/kg ds <,,4 PCB 52 mg/kg ds <,,4 PCB mg/kg ds <,,4 PCB 8 mg/kg ds <,,4 PCB 38 mg/kg ds <,,4 PCB 53 mg/kg ds <,,4 PCB 8 mg/kg ds <,,4 PCB (som 7) (factor,7) mg/kg ds,49,2,7,2,5 Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK Naftaleen mg/kg ds <,,3 Fenanthreen mg/kg ds <,,3 Anthraceen mg/kg ds <,,3 Fluorantheen mg/kg ds <,,3 Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <,,3 Chryseen mg/kg ds <,,3 Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <,,3 Benzo(a)pyreen mg/kg ds <,,3 Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds <,,3 Indeno(23cd)pyreen mg/kg ds <,,3 PAK VROM () (factor,7) mg/kg ds,35,3,35,5 2,8 4 Legenda Nr. Monster Analyticonr 2 MM2 () 2 () 7 () 8 () Verklaring van de gebruikte tekens: niet getoetst kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde groter dan achtergrondwaarde * groter dan tussenwaarde ** groter dan interventiewaarde *** GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa. Zie voor info: Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing. Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken wij u vriendelijk dit door te geven aan

34 BoToVa T2 Toetsing Wbb grond Projectnummer 766 Projectnaam UDE.TON.NEN Ordernummer Datum monstername Monsternemer Jansen Certificaatnummer Startdatum Rapportagedatum 3825 Analyse Eenheid 3 GSSD Oordeel RG AW T I Bodemtype correctie Organische stof,7 Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 2 Voorbehandeling Cryogeen malen AS3 Uitgevoerd Bodemkundige analyses Droge stof % (m/m) 95, Organische stof % (m/m) ds <,7,49 Gloeirest % (m/m) ds 99,4 Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds <2,,4 Metalen Barium (Ba) mg/kg ds <2 54, Cadmium (Cd) mg/kg ds <,2,24,2,6 6,8 3 Kobalt (Co) mg/kg ds <3, 7, Koper (Cu) mg/kg ds <5, 7, Kwik (Hg) mg/kg ds <,,2,5,5 8, 36 Molybdeen (Mo) mg/kg ds <,5,,5,5 95,8 9 Nikkel (Ni) mg/kg ds 5,4 5, ,5 Lood (Pb) mg/kg ds <, Zink (Zn) mg/kg ds 63 49,5 * Minerale olie Minerale olie (CC2) mg/kg ds <3, Minerale olie (C2C6) mg/kg ds <5, Minerale olie (C6C2) mg/kg ds <5, Minerale olie (C2C3) mg/kg ds < Minerale olie (C3C35) mg/kg ds <5, Minerale olie (C35C4) mg/kg ds <6, Minerale olie totaal (CC4) mg/kg ds <35 22, Polychloorbifenylen, PCB PCB 28 mg/kg ds <,,35 PCB 52 mg/kg ds <,,35 PCB mg/kg ds <,,35 PCB 8 mg/kg ds <,,35 PCB 38 mg/kg ds <,,35 PCB 53 mg/kg ds <,,35 PCB 8 mg/kg ds <,,35 PCB (som 7) (factor,7) mg/kg ds,49,245,7,2,5 Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK Naftaleen mg/kg ds <,,3 Fenanthreen mg/kg ds <,,3 Anthraceen mg/kg ds <,,3 Fluorantheen mg/kg ds <,,3 Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <,,3 Chryseen mg/kg ds <,,3 Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <,,3 Benzo(a)pyreen mg/kg ds <,,3 Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds <,,3 Indeno(23cd)pyreen mg/kg ds <,,3 PAK VROM () (factor,7) mg/kg ds,35,3,35,5 2,8 4 Legenda Nr. Monster Analyticonr 3 MM3 () () (2) 2 () 2 () 2 (2) Verklaring van de gebruikte tekens: niet getoetst kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde groter dan achtergrondwaarde * groter dan tussenwaarde ** groter dan interventiewaarde *** GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa. Zie voor info: Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing. Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken wij u vriendelijk dit door te geven aan

BO14168. Milieutechniek ZVS Eemnes BV. Amersfoort, Heiligenbergerwerg 113. Boring: 301. Boring: 302. Datum: 05-11-2014

BO14168. Milieutechniek ZVS Eemnes BV. Amersfoort, Heiligenbergerwerg 113. Boring: 301. Boring: 302. Datum: 05-11-2014 BO14168 Milieutechniek ZVS Eemnes BV Boring: 301 Datum: 05-11-2014 Boring: 302 Datum: 05-11-2014 0 1 0 tuin Zand, matig fijn, zwak humeus, zwak grindig, donkerbruin, Edelmanboor 0 1 0 40 tuin Zand, matig

Nadere informatie

BIJLAGE 1 - Onderzoekslocatie - Omgevingskaart Klantreferentie: offerte baarn 0 m 125 m 625 m Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500 Hier bevindt zich Kadastraal object BAARN M 3189 August Janssenweg

Nadere informatie

BIJLAGE 1 - Onderzoekslocatie - Omgevingskaart Klantreferentie: 1333 m 125 m 625 m Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 125 Hier bevindt zich Kadastraal object BAARN K 1263 Smutslaan 8, 3743 CG BAARN

Nadere informatie

Buro SRO. Boxmeer, 28 april resultaten herbemonstering grondwater peilbuis A01 Project: definitief, versie D1.

Buro SRO. Boxmeer, 28 april resultaten herbemonstering grondwater peilbuis A01 Project: definitief, versie D1. Buro SRO Boxmeer, 28 april 2017 Betreft: resultaten herbemonstering grondwater peilbuis A01 Project: 3192.001 Status: definitief, versie D1 Geachte mevrouw Hierbij ontvangt u de resultaten betreffende

Nadere informatie

Mochten er van uw kant nog vragen zijn, dan vernemen wij dat graag. Langs deze weg willen wij u bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen.

Mochten er van uw kant nog vragen zijn, dan vernemen wij dat graag. Langs deze weg willen wij u bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen. T 0541-295599 F 0541-294549 E info@terra-agribusiness.nl www.terra-agribusiness.nl Ootmarsum, 20 maart 2015 Pardijs, J. t.a.v. Dhr. Pardijs Beckenstraat 1 7233 PC Vierakker Betreft: Aanvullend wateronderzoek

Nadere informatie

BIJLAGE I LOCATIEKAART BIJLAGE 1 blad 1 van 1 Onderzoekslocatie Onderdeel Schaal Projectnummer Opdrachtgever : : : : Locatiekaart 1:25.000 (Bron: Topografische kaart van Nederland) 2015.0552 De heer B.

Nadere informatie

P Hengelo - Torenlaan 62 Sportpark Slangenbeek P

P Hengelo - Torenlaan 62 Sportpark Slangenbeek P BOOT Org. Ingenieursburo T.a.v. E. Janssen Postbus 59 39 AM VEENENDAAL Analysecertificaat Datum: 5-Jul-217 Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek. Certificaatnummer/Versie

Nadere informatie

Bijlage 20 bij besluit 2015/1273-V1 V&V

Bijlage 20 bij besluit 2015/1273-V1 V&V Bijlage 2 bij besluit 215/1273-V1 V&V BIJLAGE I LOCATIEKAART BIJLAGE 1 blad 1 van 1 Onderzoekslocatie Onderdeel : Locatiekaart Schaal : 1:25. (Bron: Topografische kaart van Nederland) Projectnummer

Nadere informatie

Tekeningen Situatietekening met boringen en peilbuis

Tekeningen Situatietekening met boringen en peilbuis Rapport Verkennend bodemonderzoek St. Jacobsstraat 1a te Galder Projectnr. 246859-04 10 december 2012, revisie 00 Inhoud blz. 1 Inleiding... 2 2 Vooronderzoek... 3 2.1 Algemeen... 3 2.2 Terreinbeschrijving...

Nadere informatie

Happy Duck Wasplein Industrieweg AD DUIVENDRECHT

Happy Duck Wasplein Industrieweg AD DUIVENDRECHT Happy Duck Wasplein Industrieweg 9 1115 AD DUIVENDRECHT Eemnes, 16 mei 217 Ref: AF/53br17/21838 Betreft : Resultaten slibmonster uit OBA Werk : Duivendrecht, Industrieweg 9 Projectnr. : PK17136 Geachte

Nadere informatie

801/288 Mi!ieutechlliek lvs Eemnes B V 7 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN In opdracht van de heer J. Bruinekool heeft Milieutechniek ZYS Eemnes BY in september 20 II een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK GODELINDEHOF TE NIEUW-LOOSDRECHT GEMEENTE WIJDEMEREN

VERKENNEND BODEMONDERZOEK GODELINDEHOF TE NIEUW-LOOSDRECHT GEMEENTE WIJDEMEREN VERKENNEND BODEMONDERZOEK GODELINDEHOF TE NIEUWLOOSDRECHT GEMEENTE WIJDEMEREN Verkennend bodemonderzoek Godelindehof te NieuwLoosdrecht in de gemeente Wijdemeren Opdrachtgever RHO adviseurs voor leefruimte

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK AFHANGWEG TE HORST GEMEENTE HORST AAN DE MAAS

VERKENNEND BODEMONDERZOEK AFHANGWEG TE HORST GEMEENTE HORST AAN DE MAAS VERKENNEND BODEMONDERZOEK AFHANGWEG TE HORST GEMEENTE HORST AAN DE MAAS Verkennend bodemonderzoek Afhangweg te Horst in de gemeente Horst aan de Maas Opdrachtgever De heer M.M.C. Kuipers Afhangweg 2 5961

Nadere informatie

Overzicht monitoringreeks

Overzicht monitoringreeks Bijlage 1: Overzicht monitoringreeks Tabel: analyseresultaten (concentraties in µg/l) Monster Minerale olie Benzeen Tolueen Ethylbenzeen Xylenen (Olie vluchtig) CP3 (3,0-5,0) 14-08-01 0,3 0,2 05-05-04

Nadere informatie

Analysecertificaat. Infrasoil - Veenendaal T.a.v. H. Liesveld Postbus NK VEENENDAAL. Datum:

Analysecertificaat. Infrasoil - Veenendaal T.a.v. H. Liesveld Postbus NK VEENENDAAL. Datum: Infrasoil - Veenendaal T.a.v. H. Liesveld Postbus 49 39 NK VEENENDAAL Analysecertificaat Datum: 1-9-214 Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek. Certificaatnummer/Versie

Nadere informatie

Betreft: resultaten aanvullend bodemonderzoek 1/2

Betreft: resultaten aanvullend bodemonderzoek 1/2 Kruse Milieu BV Bezoekadres: Huyerenseweg 33 7678 SC Geesteren Internet: info@krusegroep.nl www.krusegroep.nl De heer D.W. Kooiker Schapendijk 4 7715 PT Punthorst Postadres: Postbus 51 7650 AB Tubbergen

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK DAMMERWEG 5C TE WEESP GEMEENTE WEESP

VERKENNEND BODEMONDERZOEK DAMMERWEG 5C TE WEESP GEMEENTE WEESP VERKENNEND BODEMONDERZOEK DAMMERWEG 5C TE WEESP GEMEENTE WEESP Verkennend bodemonderzoek Dammerweg 5c te Weesp in de gemeente Weesp Opdrachtgever Buro SRO 't Goylaan 11 3525 AA Utrecht Project WSP.RHO.NEN

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK ROERMONDSEWEG 203 TE WEERT GEMEENTE WEERT

VERKENNEND BODEMONDERZOEK ROERMONDSEWEG 203 TE WEERT GEMEENTE WEERT VERKENNEND BODEMONDERZOEK ROERMONDSEWEG 203 TE WEERT GEMEENTE WEERT Verkennend bodemonderzoek Roermondseweg 203 te Weert in de gemeente Weert Opdrachtgever CAB ITT Benelux bv Roermondseweg 175 6005 NJ

Nadere informatie

BIJLAGE - Onderzoekslocatie - Omgevingskaart m 25 m 625 m Deze kaart is noordgericht. Schaal : 25 Hier bevindt zich Kadastraal object BUNSCHOTEN M 974 Kerkepad, EEMDIJK De auteursrechten en databankenrechten

Nadere informatie

BIJLAGE 1 - Onderzoekslocatie - Afbeelding: Regionale situatie BIJLAGE 2 - Boorlocaties - BIJLAGE 3 - Veldwerkgegevens - BO1529 Milieutechniek ZVS Eemnes BV Boring: 1 Datum: 15-6-215 Boring: 2 Datum:

Nadere informatie

Het Zand 3811 GC AMERSFOORT. plaatse van. met onder meer een loodgehalte. het NEN. pakket. Beoordeling NVT Voldoet Troebel T 0547

Het Zand 3811 GC AMERSFOORT. plaatse van. met onder meer een loodgehalte. het NEN. pakket. Beoordeling NVT Voldoet Troebel T 0547 mro B.V. De heer H. van Veldhuisen Het Zand 30 3811 GC AMERSFOORT Laren, 27 juli 2017 Ooldselaan 12a 7245 PR Laren T 0547 261 888 info@vdpoelmilieu.nl www.vdpoelmilieu.nl BANK: NL16 TRIO 0391171747 BTW:

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK LAAN TEN BOOMEN (ONG.) TE LIEROP GEMEENTE SOMEREN

VERKENNEND BODEMONDERZOEK LAAN TEN BOOMEN (ONG.) TE LIEROP GEMEENTE SOMEREN VERKENNEND BODEMONDERZOEK LAAN TEN BOOMEN (ONG.) TE LIEROP GEMEENTE SOMEREN Verkennend bodemonderzoek Laan ten Boomen (ong.) te Lierop in de gemeente Someren Opdrachtgever HSRO bv Hoogstraat 6654 BA Afferden

Nadere informatie

Hierbij willen wij u de resultaten doen toekomen van het actualiserend onderzoek aan de Johannes Keizerhof te Handel.

Hierbij willen wij u de resultaten doen toekomen van het actualiserend onderzoek aan de Johannes Keizerhof te Handel. Gemeente Gemert-Bakel, T.a.v. de heer M. Emonds, Postbus 1, 542 DA GEMERT. Onze ref: PH-16332 Uw ref: Betreft: Actualiserend onderzoek Johannes Keizershof Handel Asten, 18 mei 216 Geachte heer M. Emonds,

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK LINDELAAN (ONG.) TE ELLECOM GEMEENTE RHEDEN

VERKENNEND BODEMONDERZOEK LINDELAAN (ONG.) TE ELLECOM GEMEENTE RHEDEN VERKENNEND BODEMONDERZOEK LINDELAAN (ONG.) TE ELLECOM GEMEENTE RHEDEN Verkennend bodemonderzoek Lindelaan (ong.) te Ellecom in de gemeente Rheden Opdrachtgever De heer W. de Roos Prinses Beatrixstraat

Nadere informatie

Onderwerp: Aanvullend bodemonderzoek Winkel, 28 oktober 2014 Werfplein 5 te Zwartewaal Onze referentie:

Onderwerp: Aanvullend bodemonderzoek Winkel, 28 oktober 2014 Werfplein 5 te Zwartewaal Onze referentie: Bilfinger Industrial Services Werfplein 5 Zwartewaal Onderwerp: Aanvullend bodemonderzoek Winkel, 28 oktober 2014 Werfplein 5 te Zwartewaal Onze referentie: 051002522 Geachte heer van Ruitenburg, Hierbij

Nadere informatie

DHV B.V. Woningstichting Barneveld/Apeldoornsestraat te Voorthuizen bijlage 1 MD-DE

DHV B.V. Woningstichting Barneveld/Apeldoornsestraat te Voorthuizen bijlage 1 MD-DE DHV B.V. BIJLAGE 1 Regionale tekening Woningstichting Barneveld/Apeldoornsestraat te Voorthuizen bijlage 1 MD-DE21259-1 - DHV B.V. BIJLAGE 2 Situatietekening met boringen en peilbuis Woningstichting Barneveld/Apeldoornsestraat

Nadere informatie

Achterstraat 28 Hoeksestraat 5 (1) Herinrichtingslocatie (2) Verontreiniging met koper (grond) (3) Verontreiniging met cadmium en zink (grondwater) BIJLAGE 3 BOORSTATEN Bijlage 3 Boring:

Nadere informatie

BIJLAGE - Onderzoekslocatie - Omgevingskaart Klantreferentie: bo4242 m 25 m 625 m Deze kaart is noordgericht. Schaal : 25 Hier bevindt zich Kadastraal object AMERSFOORT G 2496 Kortenaerstraat, 384 TL AMERSFOORT

Nadere informatie

Op basis van deze resultaten kan bevoegd gezag een definitief oordeel vellen over de uitkomsten van de uitgevoerde onderzoeken.

Op basis van deze resultaten kan bevoegd gezag een definitief oordeel vellen over de uitkomsten van de uitgevoerde onderzoeken. Portaal Vastgoed Ontwikkeling t.a.v. mevrouw Bloeme Benjamins Postbus 375 3900 AJ Veenendaal kenmerk: 09/200202/EB Amsterdam, 25 februari 2009 onderwerp: rapportage nader bodemonderzoek Nic. Beetsstraat

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Bram Streeflandweg 3b4 noord te Renkum

Verkennend bodemonderzoek Bram Streeflandweg 3b4 noord te Renkum Verkennend bodemonderzoek Bram Streeflandweg 3b4 noord te Renkum Gemeente Renkum Projectnummer: P2296.01 Datum: 20 augustus 2015 Versie: definitief Verkennend bodemonderzoek Bram Streeflandweg 3b4 noord

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK CENTRUMGEBIED RUCPHEN (PERCEEL C4153) GEMEENTE RUCPHEN

VERKENNEND BODEMONDERZOEK CENTRUMGEBIED RUCPHEN (PERCEEL C4153) GEMEENTE RUCPHEN VERKENNEND BODEMONDERZOEK CENTRUMGEBIED RUCPHEN (PERCEEL C4153) GEMEENTE RUCPHEN Verkennend bodemonderzoek Centrumgebied Rucphen (perceel C4153) in de gemeente Rucphen Opdrachtgever Rho adviseurs voor

Nadere informatie

m BIJLAGE I LOCATIEKAART BIJLAGE 1 blad 1 van 1 Onderzoekslocatie Onderdeel : Locatiekaart Schaal : 1:25.000 (Bron: Topografische kaart van Nederland) Projectnummer : 2017.0030 Opdrachtgever : De heer

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Bisschopstraat - Weerselo

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Bisschopstraat - Weerselo RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Bisschopstraat - Weerselo Opdrachtgever: Ad Fontem Locatie: Bisschopstraat Weerselo Februari 2014 Kruse Milieu BV Bezoekadres: Huyerenseweg 33 7678 SC

Nadere informatie

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming Grondmonster MM1 (bg) MM2 (og) Certificaatcode 2014057040 2014057040 Boring(en) 2, 3, 5, P1 2, P1 Traject (m -mv) 0,00-0,50

Nadere informatie

BIJLAGE 1 - Onderzoekslocatie -

BIJLAGE 1 - Onderzoekslocatie - BIJLAGE 1 - Onderzoekslocatie - Omgevingskaart Klantreferentie: bo14347 m 125 m 625 m Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 125 Hier bevindt zich Kadastraal object SOEST G 9311 Nieuweweg 6A, SOEST CC-BY

Nadere informatie

BIJLAGE 3 BOORSTATEN Bijlage 3 Boring: 01 Boring: 02 0 1 0 braak Veen, zwak zandig, sporen puin, sporen kolengruis, donkerbruin, Edelmanboor 0 1 0 10 braak Zand, lichtgrijs, Edelmanboor, Cunetzand Zand,

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK WATERLOSEWEG 3A TE BEESEL GEMEENTE BEESEL

VERKENNEND BODEMONDERZOEK WATERLOSEWEG 3A TE BEESEL GEMEENTE BEESEL VERKENNEND BODEMONDERZOEK WATERLOSEWEG 3A TE BEESEL GEMEENTE BEESEL Verkennend bodemonderzoek Waterloseweg 3a te Beesel in de gemeente Beesel Opdrachtgever BRO Industriestraat 94 593 PK Tegelen Project

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Oldenzaalsestraat - Losser

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Oldenzaalsestraat - Losser RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Oldenzaalsestraat - Losser Opdrachtgever: BJZ.NU BV Locatie: Oldenzaalsestraat 7581 AV Losser September 2013 Kruse Milieu BV Bezoekadres: Huyerenseweg

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK VOLGENS NEN 5740 GULDENROEDESTRAAT 12 TE HEINKENSZAND

VERKENNEND BODEMONDERZOEK VOLGENS NEN 5740 GULDENROEDESTRAAT 12 TE HEINKENSZAND VERKENNEND BODEMONDERZOEK VOLGENS NEN 5740 GULDENROEDESTRAAT 12 TE HEINKENSZAND Opdrachtgever : Bouwbedrijf Rijk B.V. T.a.v. de heer P. Rijk Danielsweg 1 Heinkenszand Vestiging : ABO-Milieuconsult B.V.

Nadere informatie

SONDERINGEN MILIEUONDERZOEK SANERINGEN DUURZAME ENERGIE AARDWARMTE AARDINGEN BLIKSEMBEVEILIGING Bodem Belang BV Zandloper 17 1731 LM Winkel Tel: 0224 531 274 Fax: 0224 531 915 info@bodembelang.nl Verkennend

Nadere informatie

Onder het (verharde) parkeerterrein van recreatieplas de Langspier te Boxtel is verontreinigd puin aangebracht.

Onder het (verharde) parkeerterrein van recreatieplas de Langspier te Boxtel is verontreinigd puin aangebracht. MILTOP BV Ketelaarskampweg 15 5222 AL s-hertogenbosch T 073 623 58 43 F 073 623 58 44 E info@miltop.nl Gemeente Boxtel Afdeling Milieu t.a.v. de heer B. van Mil Postbus 10.000 5280 DA BOXTEL Bank 16.88.85.662

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740 Diverse locaties te Schermerhorn Projectnummer:

Verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740 Diverse locaties te Schermerhorn Projectnummer: Verkennend bodemonderzoek conform NEN 574 Diverse locaties te Schermerhorn Projectnummer: 512315 Opdrachtgever: Opdrachtnemer/Rapporteur: Auteur: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Postbus 25 17

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Badweg - Enschede

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Badweg - Enschede RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Badweg - Enschede Opdrachtgever: Loonbedrijf Hoenink Locatie: Badweg Enschede Juli 2014 Kruse Milieu BV Bezoekadres: Huyerenseweg 33 7678 SC Geesteren

Nadere informatie

Bijlage 1. Regionale situatie met aanduiding onderzoekslocatie Nunspeterweg 15 te Elburg Projectnummer: 162294/AM 183200 183700 184200 184700 185200 185700 186200 /. LOKATIE 492000 492500 493000 493500

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Geukerdijk - Haaksbergen

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Geukerdijk - Haaksbergen RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Geukerdijk - Haaksbergen Opdrachtgever: Bouwbedrijf Scharenberg Locatie: Geukerdijk nabij 113 7481 CA Haaksbergen Februari 2014 Kruse Milieu BV Bezoekadres:

Nadere informatie

Vierhuizenweg. 9 a 8096. Datum Datum. 21 juli 2015. Status. Paraaf. Paraaff. Projectleider. Dhr. ing. M. van den Broek. Definitief

Vierhuizenweg. 9 a 8096. Datum Datum. 21 juli 2015. Status. Paraaf. Paraaff. Projectleider. Dhr. ing. M. van den Broek. Definitief Verkennend Bodemonderzoek ter plaatse van: Vierhuizenweg 21 te Oldebroek Projectnummer: 150543 Opdrachtgever: Dhr. A. Schenkk Vierhuizenweg 9 a 8096 RP OLDEBROEK Datum Datum onderzoek: 13 en 21 juli 2015

Nadere informatie

BIJLAGE 1 - Onderzoekslocatie -

BIJLAGE 1 - Onderzoekslocatie - BIJLAGE 1 - Onderzoekslocatie - Omgevingskaart Klantreferentie: bo15196 0 m 125 m 625 m Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500 Hier bevindt zich Kadastraal object AMERSFOORT H 4538 Frans Halsstraat,

Nadere informatie

Hierbij willen wij u de resultaten doen toekomen van het actualiserend bodemonderzoek aan de Teutonenhof te Gemert.

Hierbij willen wij u de resultaten doen toekomen van het actualiserend bodemonderzoek aan de Teutonenhof te Gemert. Dhr. P. van Schijndel, Asten, 18 maart 216 Onze ref: PH-16178 Uw ref: Betreft: Actualiserend bodemonderzoek Teutonenhof Geachte heer van Schijndel, Hierbij willen wij u de resultaten doen toekomen van

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlage 4. Verkennend bodemonderzoek Akoestisch onderzoek weg- en verkeerslawaai Quickscan flora en fauna Archeologisch onderzoek

Inhoudsopgave. Bijlage 4. Verkennend bodemonderzoek Akoestisch onderzoek weg- en verkeerslawaai Quickscan flora en fauna Archeologisch onderzoek Teugseweg 12 Inhoudsopgave Bijlagen Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3 Bijlage 4 Verkennend bodemonderzoek Akoestisch onderzoek weg en verkeerslawaai Quickscan flora en fauna Archeologisch onderzoek 1 VERKENNEND

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK SARINKDIJK (ONG.) TE HENGELO GEMEENTE BRONCKHORST

VERKENNEND BODEMONDERZOEK SARINKDIJK (ONG.) TE HENGELO GEMEENTE BRONCKHORST VERKENNEND BODEMONDERZOEK SARINKDIJK (ONG.) TE HENGELO GEMEENTE BRONCKHORST Verkennend bodemonderzoek Sarinkdijk (ong.) te Hengelo in de gemeente Bronckhorst Opdrachtgever de heer E. van Es Van Deventerlaan

Nadere informatie

BIJLAGE I LOCATIEKAART BIJLAGE 1 blad 1 van 1 Onderzoekslocatie Onderdeel Schaal Projectnummer Opdrachtgever : : : : Locatiekaart 1:25. (Bron: Topografische kaart van Nederland) 216.25 Maatschap Langelaan

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Sluttenweg 14 - Reutum

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Sluttenweg 14 - Reutum RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Sluttenweg 14 - Reutum Opdrachtgever: Ad Fontem Locatie: Sluttenweg 14 7667 PL Reutum Juli 2014 Kruse Milieu BV Bezoekadres: Huyerenseweg 33 7678 SC Geesteren

Nadere informatie

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ BIJLAGE 3 BOORSTATEN Bijlage 3 Boring: 01 Boring: 02 0 0 braak Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak humeus, lichtbruin, Edelmanboor 0 0 5 15 tegel Zand, matig fijn, zwak siltig, beige, Edelmanboor,

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK HOOFDSTRAAT 79 TE APELDOORN GEMEENTE APELDOORN

VERKENNEND BODEMONDERZOEK HOOFDSTRAAT 79 TE APELDOORN GEMEENTE APELDOORN VERKENNEND BODEMONDERZOEK HOOFDSTRAAT 79 TE APELDOORN GEMEENTE APELDOORN Verkennend bodemonderzoek Hoofdstraat 79 te Apeldoorn in de gemeente Apeldoorn Opdrachtgever VanHaren Schoenen bv P.O. Box 2 5140

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek Verkennend bodemonderzoek Conform NEN 5740 Auteur: Mevr. Ba. L. van den Broek Controle: Dhr. Mr. Ing. O.L.H. Verhagen Veldwerk: Dhr. B. de Koning, Dhr. B. Brouwer Opdrachtgever: Eric de Langen Lechstraat

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK WOLVENBOS TE APELDOORN Gemeente Apeldoorn AF, sectie AF, nummer 724 PROJECT: 14516

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK WOLVENBOS TE APELDOORN Gemeente Apeldoorn AF, sectie AF, nummer 724 PROJECT: 14516 RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK WOLVENBOS TE APELDOORN Gemeente Apeldoorn AF, sectie AF, nummer 724 PROJECT: 14516 VERANTWOORDING Titel VERKENNEND BODEMONDERZOEK WOLVENBOS TE APELDOORN Opdrachtgever

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Binnenweg ongenummerd - Wilp

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Binnenweg ongenummerd - Wilp RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Binnenweg ongenummerd - Wilp Opdrachtgever: BJZ.NU BV Locatie: Binnenweg ongenummerd 7384 BL Wilp Augustus 2013 Kruse Milieu BV Bezoekadres: Huyerenseweg

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK BURGEMEESTER VAN DE VENSTRAAT (ONG.) TE HAAREN GEMEENTE HAAREN

VERKENNEND BODEMONDERZOEK BURGEMEESTER VAN DE VENSTRAAT (ONG.) TE HAAREN GEMEENTE HAAREN VERKENNEND BODEMONDERZOEK BURGEMEESTER VAN DE VENSTRAAT (ONG.) TE HAAREN GEMEENTE HAAREN Verkennend bodemonderzoek Burgemeester van de Venstraat (ong.) te Haaren in de gemeente Haaren Opdrachtgever Mevr.

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek ter plaatse van (een deel van) vier percelen aan de Grolloërstraat 5 in Rolde

Verkennend bodemonderzoek ter plaatse van (een deel van) vier percelen aan de Grolloërstraat 5 in Rolde Verkennend bodemonderzoek ter plaatse van (een deel van) vier percelen aan de Grolloërstraat 5 in Rolde Opdrachtgever: De heer C. Martinus Nieuweweg 60 9364 PD NUIS Dossiernummer: 123182/FV COLOFON Project:

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK LOCHEMSEWEG 22A TE WARNSVELD GEMEENTE ZUTPHEN

VERKENNEND BODEMONDERZOEK LOCHEMSEWEG 22A TE WARNSVELD GEMEENTE ZUTPHEN VERKENNEND BODEMONDERZOEK LOCHEMSEWEG 22A TE WARNSVELD GEMEENTE ZUTPHEN Verkennend bodemonderzoek Lochemseweg 22A te Warnsveld in de gemeente Zutphen Opdrachtgever BugelHajema Postbus 2153 38 CD Amersfoort

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK CAMPAGNEWEG (PERCEEL M1750) TE METERIK

VERKENNEND BODEMONDERZOEK CAMPAGNEWEG (PERCEEL M1750) TE METERIK VERKENNEND BODEMONDERZOEK CAMPAGNEWEG (PERCEEL M7) TE METERIK Verkennend bodemonderzoek Campagneweg (perceel M7) te Meterik Opdrachtgever Beusmans en Jansen Adviseurs Steeg 2 5975 CE Sevenum Rapportnummer

Nadere informatie

BIJLAGE I LOCATIEKAART BIJLAGE 1 blad 1 van 1 Onderzoekslocatie Onderdeel : Locatiekaart Schaal : 1:25.000 (Bron: Topografische kaart van Nederland) Projectnummer : 2016.0387 Opdrachtgever : De heer H.

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK DE HEES (TUSSEN 8 EN 12) TE SEVENUM

VERKENNEND BODEMONDERZOEK DE HEES (TUSSEN 8 EN 12) TE SEVENUM VERKENNEND BODEMONDERZOEK DE HEES (TUSSEN 8 EN 2) TE SEVENUM verkennend bodemonderzoek De Hees (tussen 8 en 2) te Sevenum Opdrachtgever Beusmans en Jansen Steeg 2 5975 CE Sevenum Rapportnummer 276. Versienummer

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK DUBBROEK (TEGENOVER NR. 10A) TE MAASBREE

VERKENNEND BODEMONDERZOEK DUBBROEK (TEGENOVER NR. 10A) TE MAASBREE VERKENNEND BODEMONDERZOEK DUBBROEK (TEGENOVER NR. 10A) TE MAASBREE Verkennend bodemonderzoek Dubbroek (tegenover nr. 10a) te Maasbree Opdrachtgever Tonnaer Vonderweg 14 5616 RM Eindhoven Rapportnummer

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK OUDENDIJK (ONG.) TE DORDRECHT

VERKENNEND BODEMONDERZOEK OUDENDIJK (ONG.) TE DORDRECHT VERKENNEND BODEMONDERZOEK OUDENDIJK (ONG.) TE DORDRECHT Rapportage verkennend bodemonderzoek Oudendijk (ong.) te Dordrecht Opdrachtgever Harm Post Advies Cronjéweg 15 6861 CD Oosterbeek Rapportnummer 4079.001

Nadere informatie

Bijlage 2 Briefrapport nader bodemonderzoek (zware metalen)

Bijlage 2 Briefrapport nader bodemonderzoek (zware metalen) Bijlage Briefrapport nader bodemonderzoek (zware metalen) Wijngaard, ontwerp 44 Gemeente Huizen T.a.v. de heer W. Menzel Postbus 5 7 AA Huizen PJ Milieu BV Nijverheidsstraat 386 RJ Nijkerk Telefoon: 33-4585

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK MERKELBEEKERSTRAAT (ONG.) TE BRUNSSUM GEMEENTE BRUNSSUM

VERKENNEND BODEMONDERZOEK MERKELBEEKERSTRAAT (ONG.) TE BRUNSSUM GEMEENTE BRUNSSUM VERKENNEND BODEMONDERZOEK MERKELBEEKERSTRAAT (ONG.) TE BRUNSSUM GEMEENTE BRUNSSUM Verkennend bodemonderzoek Merkelbeekerstraat (ong.) te Brunssum in de gemeente Brunssum Opdrachtgever SAB Postbus 479 68

Nadere informatie

A.H.M. Rijkers, T.a.v. de heer Rijkers, Zeelbergseweg 20, 5555 LC Valkenswaard. Asten, 11 april Geachte heer Rijkers,

A.H.M. Rijkers, T.a.v. de heer Rijkers, Zeelbergseweg 20, 5555 LC Valkenswaard. Asten, 11 april Geachte heer Rijkers, A.H.M. Rijkers, T.a.v. de heer Rijkers, Zeelbergseweg 2, 5555 LC Valkenswaard. Onze ref: Uw ref: Betreft: BB-17239 resultaten onderzoek Asten, 11 april 217 Geachte heer Rijkers, Hierbij willen wij u de

Nadere informatie

www.bodembelang.nl Verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740 Locatie: Terdiek 11 te Nieuwe Niedorp Projectnummer: 05 1001884 Nes 40A 1741 NJ Schagen

www.bodembelang.nl Verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740 Locatie: Terdiek 11 te Nieuwe Niedorp Projectnummer: 05 1001884 Nes 40A 1741 NJ Schagen Bodem Belang BV Zandloper 17 1731 LM Winkel Tel: 224 531 274 Fax: 224 531 915 info@bodembelang.nl ONDERINGEN MILIEUONDERZOEK ANERINGEN DUURZAME ENERGIE AARDWARMTE AARDINGEN BLIKEMBEVEILIGING Verkennend

Nadere informatie

BIJLAGE I LOCATIEKAART BIJLAGE blad van Onderzoekslocatie Onderdeel : Locatiekaart Schaal : :25. (Bron: Topografische kaart van Nederland) Projectnummer : 27.33 Opdrachtgever : Cremerhoeve VOF BIJLAGE

Nadere informatie

HISTORISCH BODEMONDERZOEK (NEN 5725) ARENBOS 9 TE HEYTHUYSEN GEMEENTE LEUDAL

HISTORISCH BODEMONDERZOEK (NEN 5725) ARENBOS 9 TE HEYTHUYSEN GEMEENTE LEUDAL HISTORISCH BODEMONDERZOEK (NEN 5725) ARENBOS 9 TE HEYTHUYSEN GEMEENTE LEUDAL Historisch bodemonderzoek (NEN 5725) Arenbos 9 te Heythuysen in de gemeente Leudal Opdrachtgever BRO Industriestraat 94 5931

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u de resultaten betreffende de herbemonstering van het grondwater aan de Dongenseweg tussen nrs. 1 en 3 te Kaatsheuvel.

Hierbij ontvangt u de resultaten betreffende de herbemonstering van het grondwater aan de Dongenseweg tussen nrs. 1 en 3 te Kaatsheuvel. Van den Berg Advies in Ruimtelijke Ordening b.v. T.a.v. Dhr. J. van den Berg Nachtegaal 32 4284 XD Rijswijk (NB) Boxmeer, 21 december 2016 Betreft: rapportage herbemonstering grondwater Status: definitief,

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK RAADHUISPLEIN TE CADIER EN KEER GEMEENTE EIJSDEN-MARGRATEN

VERKENNEND BODEMONDERZOEK RAADHUISPLEIN TE CADIER EN KEER GEMEENTE EIJSDEN-MARGRATEN VERKENNEND BODEMONDERZOEK RAADHUISPLEIN TE CADIER EN KEER GEMEENTE EIJSDENMARGRATEN Verkennend bodemonderzoek Raadhuisplein te Cadier en Keer in de gemeente EijsdenMargraten Opdrachtgever Van den Berg

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK BIESSTRAAT 66 TE HEYTHUYSEN GEMEENTE LEUDAL

VERKENNEND BODEMONDERZOEK BIESSTRAAT 66 TE HEYTHUYSEN GEMEENTE LEUDAL VERKENNEND BODEMONDERZOEK BIESSTRAAT 66 TE HEYTHUYSEN GEMEENTE LEUDAL Verkennend bodemonderzoek Biesstraat 66 te Heythuysen in de gemeente Leudal Opdrachtgever Dhr. W.G.L. van de Beuken Tuulskoek 40 6093

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK RUITERSMOLENWEG (NAAST 39) TE BEEKBERGEN GEMEENTE APELDOORN

VERKENNEND BODEMONDERZOEK RUITERSMOLENWEG (NAAST 39) TE BEEKBERGEN GEMEENTE APELDOORN VERKENNEND BODEMONDERZOEK RUITERSMOLENWEG (NAAST 39) TE BEEKBERGEN GEMEENTE APELDOORN Verkennend bodemonderzoek Ruitersmolenweg (naast 39) te Beekbergen in de gemeente Apeldoorn Opdrachtgever Saltos Angerenstein

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek op de locatie Binnen Dommersstraat 21 in Amsterdam

Verkennend bodemonderzoek op de locatie Binnen Dommersstraat 21 in Amsterdam BACK MILIEU-ADVIES EN ONDERZOEK BV Verkennend bodemonderzoek op de locatie Binnen Dommersstraat 21 in Amsterdam Opdrachtgever : AVB De heer R. Meijler Willem Beukelsstraat 35 hs 1097 CR Amsterdam Uitvoering

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek aan de Rillaersebaan te Goirle

Verkennend bodemonderzoek aan de Rillaersebaan te Goirle Verkennend bodemonderzoek aan de Rillaersebaan te Goirle Adviesbureau Opdrachtgever Titel Verkennend bodemonderzoek aan de Rillaersebaan te Goirle Plan & Project Bredaseweg 108a, Sectie 11 4902 NS Oosterhout

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK NIEUWENDIJK 18 TE NOORDELOOS GEMEENTE GIESSENLANDEN

VERKENNEND BODEMONDERZOEK NIEUWENDIJK 18 TE NOORDELOOS GEMEENTE GIESSENLANDEN VERKENNEND BODEMONDERZOEK NIEUWENDIJK 18 TE NOORDELOOS GEMEENTE GIESSENLANDEN Verkennend bodemonderzoek Nieuwendijk 18 te Noordeloos in de gemeente Giessenlanden Opdrachtgever Factum Firmitas Hoogschaijksestraat

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Nijverdalsestraat 79 - Wierden

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Nijverdalsestraat 79 - Wierden RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Nijverdalsestraat 79 - Wierden Opdrachtgever: BJZ.NU BV Locatie: Nijverdalsestraat 79 7642 AC Wierden Juni 2014 Kruse Milieu BV Bezoekadres: Huyerenseweg

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Bornsestraat 58 - Saasveld

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Bornsestraat 58 - Saasveld RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 574 Bornsestraat 58 - Saasveld Opdrachtgever: Ad Fontem Locatie: Bornsestraat 58 7597 NG Saasveld November 214 Kruse Milieu BV Bezoekadres: Huyerenseweg 33

Nadere informatie

Projectnummer: B Opgesteld door: Ons kenmerk: Kopieën aan:

Projectnummer: B Opgesteld door: Ons kenmerk: Kopieën aan: MEMO ARCADIS NEDERLAND BV Stationsplein 18d Postbus 1632 6201 BP Maastricht Tel 043 3523 300 Fax 043 3639 981 www.arcadis.nl Onderwerp: Resultaten bodemonderzoek riool Ankerkade te Maastricht Maastricht,

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK HOEK JAN SMULDERSSTRAAT - FLINKERT TE VESSEM GEMEENTE EERSEL

VERKENNEND BODEMONDERZOEK HOEK JAN SMULDERSSTRAAT - FLINKERT TE VESSEM GEMEENTE EERSEL VERKENNEND BODEMONDERZOEK HOEK JAN SMULDERSSTRAAT FLINKERT TE VESSEM GEMEENTE EERSEL Verkennend bodemonderzoek Hoek Jan Smuldersstraat Flinkert te Vessem in de gemeente Eersel Opdrachtgever Tonnaer Vonderweg

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek Verkennend bodemonderzoek Conform NEN 5740 Auteur: Dhr. Ing. T.M.W. van Breugel Controle: Dhr. Mr. Ing. O.L.H. Verhagen Veldwerk: Dhr. B. Brouwer Opdrachtgever: Kuiper Compagnons T.a.v. Rogier Begheyn

Nadere informatie

Bestemmingsplan Singel 1 Vreeland

Bestemmingsplan Singel 1 Vreeland Gemeente Stichtse Vecht Bestemmingsplan Singel 1 Vreeland Bijlagen bij toelichting Juli 2018 NL.IMRO.1904.BPSingel1VLD-VG01 Kenmerk 1904-06-TB01 Projectnummer 1904-06 Toelichting Inhoudsopgave Bijlage

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek Verkennend bodemonderzoek Conform NEN 5740 Auteur: Dhr. Ing. T.M.W. van Breugel Controle: Dhr. J.P.G.M. van Rozendaal Veldwerk: Dhr. Ing. T. van Breugel Dhr. J.P.G.M. van Rozendaal Opdrachtgever: Van Gessel

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Retraitehuisweg 6 - Zenderen

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Retraitehuisweg 6 - Zenderen RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 574 Retraitehuisweg 6 - Zenderen Opdrachtgever: Ad Fontem Locatie: Retraitehuisweg 6 7625 SL Zenderen April 215 Kruse Milieu BV Bezoekadres: Huyerenseweg 33

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK MUNNIKENWEG TE RENSWOUDE GEMEENTE RENSWOUDE

VERKENNEND BODEMONDERZOEK MUNNIKENWEG TE RENSWOUDE GEMEENTE RENSWOUDE VERKENNEND BODEMONDERZOEK MUNNIKENWEG 98100 TE RENSWOUDE GEMEENTE RENSWOUDE Verkennend bodemonderzoek Munnikenweg 98100 te Renswoude in de gemeente Renswoude Opdrachtgever Buro SRO Sweerts de Landasstraat

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK BIJENWEG 3 TE BEEK EN DONK GEMEENTE LAARBEEK

VERKENNEND BODEMONDERZOEK BIJENWEG 3 TE BEEK EN DONK GEMEENTE LAARBEEK VERKENNEND BODEMONDERZOEK BIJENWEG 3 TE BEEK EN DONK GEMEENTE LAARBEEK Verkennend bodemonderzoek Bijenweg 3 te Beek en Donk in de gemeente Laarbeek Opdrachtgever Int. Transportbedrijf Albert van Uden &

Nadere informatie

Analysecertificaat. Milieutechniek Rouwmaat b.v. T.a.v. Nico Looman Postbus AB GROENLO. Datum:

Analysecertificaat. Milieutechniek Rouwmaat b.v. T.a.v. Nico Looman Postbus AB GROENLO. Datum: Milieutechniek Rouwmaat b.v. T.a.v. Nico Looman Postbus 74 7140 AB GROENLO Analysecertificaat Datum: 27-05-2014 Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek. Certificaatnummer/Versie

Nadere informatie

Hoste Milieutechniek BV. Postbus AD Boskoop telefoon: fax: Verkennend bodemonderzoek

Hoste Milieutechniek BV. Postbus AD Boskoop telefoon: fax: Verkennend bodemonderzoek Hoste Milieutechniek BV Postbus 177 2770 AD Boskoop telefoon: 0172-211356 fax: 0172-210610 email: info@hoste.nl Verkennend bodemonderzoek in het kader van de voorgenomen sloop en nieuwbouw van een clubgebouw

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Erveweg 26 te Welsum

Verkennend bodemonderzoek Erveweg 26 te Welsum Milieutechniek Rouwmaat Groenlo bv Postbus 74 Den Sliem 93 7140 AB Groenlo 7141 JG Groenlo TEL. 0544-474040 FAX. 0544-474049 Verkennend bodemonderzoek Erveweg 26 te Welsum Opdrachtgever : Dhr. J.W. van

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Padevoortseallee te Zeddam

Verkennend bodemonderzoek Padevoortseallee te Zeddam Milieutechniek Rouwmaat Groenlo bv Postbus 74 Den Sliem 93 7140 AB Groenlo 7141 JG Groenlo TEL. 0544-474040 FAX. 0544-474049 Verkennend bodemonderzoek Padevoortseallee te Zeddam Opdrachtgever : SAB Arnhem

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK HORSTERWEG (TUSSEN 16C EN 18) TE BROEKHUIZEN

VERKENNEND BODEMONDERZOEK HORSTERWEG (TUSSEN 16C EN 18) TE BROEKHUIZEN VERKENNEND BODEMONDERZOEK HORSTERWEG (TUSSEN 6C EN 8) TE BROEKHUIZEN Verkennend bodemonderzoek Horsterweg (tussen 6c en 8) te Broekhuizen Opdrachtgever Beusmans en Jansen Adviseurs Steeg 2 5975 CE Sevenum

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek Verkennend bodemonderzoek Eltenseweg 14 / Past. van Sonsbeeckstraat 51 (2 bouwkavels) te Stokkum Gemeente Montferland Projectnummer: P2182.01 Datum: 6 november 2014 Versie: definitief Verkennend bodemonderzoek

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK ZORGLOCATIE AAN DOGGERSBANK TE HOOGVLIET GEMEENTE ROTTERDAM

VERKENNEND BODEMONDERZOEK ZORGLOCATIE AAN DOGGERSBANK TE HOOGVLIET GEMEENTE ROTTERDAM VERKENNEND BODEMONDERZOEK ZORGLOCATIE AAN DOGGERSBANK TE HOOGVLIET GEMEENTE ROTTERDAM Verkennend bodemonderzoek zorglocatie aan Doggersbank te Hoogvliet in de gemeente Rotterdam Opdrachtgever RHO Adviseurs

Nadere informatie

Bestemmingsplan Kasteeltuin - Neerhofstraat Bijlagenbundel ontwerp

Bestemmingsplan Kasteeltuin - Neerhofstraat Bijlagenbundel ontwerp Bestemmingsplan Kasteeltuin - Neerhofstraat Bijlagenbundel ontwerp telefoon fax email internet kvk Breda Compositie 5 stedenbouw bv Boschstraat 35-37 4811 GB Breda 076 5225262 076 5213812 info@c5s.nl

Nadere informatie

VOORONDERZOEK PLANGEBIED "TERRA NOVA" TE LOOSDRECHT GEMEENTE WIJDEMEREN

VOORONDERZOEK PLANGEBIED TERRA NOVA TE LOOSDRECHT GEMEENTE WIJDEMEREN VOORONDERZOEK PLANGEBIED "TERRA NOVA" TE LOOSDRECHT GEMEENTE WIJDEMEREN Vooronderzoek plangebied "Terra Nova" te Loosdrecht in de gemeente Wijdemeren Opdrachtgever Dhr. M.L.M. de Weerd mail@maartendeweerd.nl

Nadere informatie

Bijlage 1 Topografische ligging Onderzoekslocatie locatie Winkelcentrum De Vlieger te Zoetermeer projectnummer 10.10.3079.2243 schaal n.v.t datum november-10 Bijlage 2 Situatietekening Bijlage 3 Boorstaten

Nadere informatie

Gemeente Losser T.a.v. de heer H. Plegt Raadhuisplein 1 7581 AG Losser. Geachte heer Plegt,

Gemeente Losser T.a.v. de heer H. Plegt Raadhuisplein 1 7581 AG Losser. Geachte heer Plegt, Deventerstraat 10 7575 EM Oldenzaal Retouradres: Postbus 336, 7570 AH Oldenzaal Gemeente Losser T.a.v. de heer H. Plegt Raadhuisplein 1 7581 AG Losser telefoon 0541 57 07 30 telefax 0541 57 07 31 e-mail

Nadere informatie

Oude Benteloseweg 20 te Delden

Oude Benteloseweg 20 te Delden Oude Benteloseweg 2 te Delden Vaststellen van de milieukundige bodemkwaliteit Milieukundig bodemonderzoek SAB Arnhem september 211 Oude Benteloseweg 2 te Delden Vaststellen van de milieukundige bodemkwaliteit

Nadere informatie