Oude Benteloseweg 20 te Delden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Oude Benteloseweg 20 te Delden"

Transcriptie

1 Oude Benteloseweg 2 te Delden Vaststellen van de milieukundige bodemkwaliteit Milieukundig bodemonderzoek SAB Arnhem september 211

2 Oude Benteloseweg 2 te Delden Vaststellen van de milieukundige bodemkwaliteit Milieukundig bodemonderzoek dossier : BA registratienummer : MD-DE versie : 1 classificatie : SAB Arnhem september 211 DHV B.V. Niets uit dit bestek/drukwerk mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. drukwerk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DHV B.V., noch mag het zonder een dergelijke toestemming worden gebruikt voor enig ander werk dan waarvoor het is vervaardigd. Het kwaliteitssysteem van DHV B.V. is gercertificeerd volgens ISO 91.

3 INHOUD BLAD 1 SAMENVATTING Inleiding Samenvatting 3 2 VOORONDERZOEK Opzet van het vooronderzoek Voormalige, huidige en toekomstig gebruik Inventarisatie milieukundige gegevens Totaal beeld 6 3 ONDERZOEKSOPZET Onderzoeksstrategie en uitgevoerde werkzaamheden Toetsingskader 8 4 RESULTATEN EN INTERPRETATIE Resultaten veldonderzoek Resultaten laboratoriumonderzoek Interpretatie 1 5 COLOFON 11 BIJLAGEN 1 Regionale ligging 2 Situering monsterpunten 3 Boorprofielen en inspectieverslag 4 Analysecertificaten 5 Getoetste analyseresultaten 6 Historisch onderzoek SAB Arnhem/Oude Benteloseweg 2 te Delden 14 september 211, versie 1 MD-DE

4 1 SAMENVATTING 1.1 Inleiding In opdracht van SAB Arnhem is door DHV B.V. te Deventer in augustus 211 een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van de Oude Benteloseweg 2 te Delden (gemeente Hof van Twente). Aanleiding en doel Aanleiding voor het verkennend bodemonderzoek zijn de geplande bestemmingsplanwijziging en voorgenomen bouwwerkzaamheden ter plaatse. Het doel van het bodemonderzoek is het vaststellen of de milieukundige bodemkwaliteit een belemmering is voor de voorgenomen werkzaamheden. Huidige en toekomstige situatie De onderzoekslocatie betreft het perceel Oude Benteloseweg 2 te Delden. Momenteel bevindt zich op de onderzoekslocatie een boerderij (woning en schuur) en een weiland. Ten noorden van de onderzoeklocatie bevindt zich een spoorlijn. Ten oosten en zuiden bevindt zich een woonwijk. Aan de westzijde wordt de locatie begrenst door de Oude Bentelosestraat. Ter plaatse van het weiland worden een zestal woningen gebouwd. De huidige boerderij wordt gesplitst in twee woningen. Op afbeelding 1.1 is de huidige situatie weergegeven. Afbeelding 1.1: Huidige situatie Oude Benteloseweg 2 te Delden. SAB Arnhem/Oude Benteloseweg 2 te Delden 14 september 211, versie 1 MD-DE

5 Onderzoeksstrategie en kwaliteit Het verkennend bodemonderzoek is gebaseerd op de Richtlijnen uit de NEN 574 (onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek, NNI, 29), waarbij voor de locatie de onderzoeksstrategie voor een onverdachte (ONV) locatie is aangehouden. Daarnaast is een verkennend asbestonderzoek conform de NEN 577 uitgevoerd waarbij de strategie voor een onverdacht maaiveld/actuele contactzone op een kleinschalige locatie is aangehouden. In aanvulling op deze norm is conform het beleid van de gemeente Hof van Twente een asbestanalyse uitgevoerd. DHV B.V. is lid van de VKB (Vereniging Kwaliteitsborging Bodemonderzoek). Het veldwerk is onafhankelijk van de opdrachtgever uitgevoerd door J. Hartman, werkzaam bij Kruse Milieu B.V., conform de BRL SIKB 2 (Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB-procescertificaat voor veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek). J. Hartman is geregistreerd en Kruse Milieu B.V. is erkend door VROM voor de uitvoering van deze werkzaamheden. Een onafhankelijkheidsverklaring is opgenomen in bijlage 3. Eventuele afwijkingen van de beoordelingsrichtlijn tijdens de veldwerkzaamheden zijn in hoofdstuk 3 vermeld. De analyses zijn conform de Kwalibo-regeling uitgevoerd door het, door VROM, erkende laboratorium van Analytico B.V. te Barneveld. DHV treedt op als onafhankelijk adviesbureau ten opzichte van de opdrachtgever en heeft geen belangen, in welke zin dan ook, ten aanzien van het onderzochte terrein. 1.2 Samenvatting Uit het voor- veld en laboratoriumonderzoek blijkt het volgende: Uit het vooronderzoek blijkt dat voor de locatie bij de gemeente geen gegevens met betrekking tot bodembedreigende activiteiten bekend zijn. Daarnaast is op de locatie geen bodemonderzoek uitgevoerd; De bodem is afwisselend opgebouwd uit zand en leem; Tijdens het veldonderzoek is in enkele boringen in de bovengrond (tot maximaal,5 m -mv.) een geringe bijmenging met grind aangetroffen. Tijdens de visuele inspectie is opslag van asbestverdachte materialen waargenomen (golfplaten) nabij een schuur. Tijdens de voorbehandeling van het opgegraven materiaal is geen asbestverdacht materiaal aangetroffen. Het samengestelde mengmonster is niet asbesthoudend; Na toetsing aan de Wet bodembescherming is de bodem van zand en leem maximaal licht verontreinigd met lood. Het aangetoonde gehalte aan lood in MM1 overschrijdt niet de gebiedseigen achtergrondwaarde; Het grondwater is licht verontreinigd (> streefwaarden) met koper, zink en barium; Voor het verkennend asbestonderzoek is de locatie onderzocht conform de onderzoekshypothese onverdacht. Op basis van de waarnemingen van het asbestonderzoek wordt geconcludeerd dat de hypothese dient te worden verworpen. Tijdens het onderzoek is visueel opslag van asbestverdachte materialen aangetroffen (golfplaten). In het opgeboorde materiaal is zowel zintuiglijk als analytisch echter geen asbest aangetroffen. Derhalve wordt een aanvullend asbestonderzoek niet zinvol geacht.; In het verkennend bodemonderzoek is de locatie onderzocht conform de onderzoekshypothese kleinschalig onverdachte locatie. De vooraf gestelde hypothese verdachte locatie wordt gehandhaafd, vanwege de aangetoonde verhoogde concentraties aan koper, zink en barium in het grondwater. SAB Arnhem/Oude Benteloseweg 2 te Delden 14 september 211, versie 1 MD-DE

6 De onderzoeksresultaten geven geen aanleiding tot het uitvoeren van vervolgonderzoek omdat geen van de concentraties aan koper, zink en barium boven de betreffende tussen-/interventiewaarde(n) zijn aangetoond. De milieuhygiënische bodemkwaliteit geeft geen belemmering voor de geplande bouwwerkzaamheden en de bestemmingswijziging op de onderzoekslocatie. SAB Arnhem/Oude Benteloseweg 2 te Delden 14 september 211, versie 1 MD-DE

7 2 VOORONDERZOEK 2.1 Opzet van het vooronderzoek Vanuit de NEN 574 is het verplicht om een vooronderzoek conform de NEN 5725 uit te voeren. De systematiek van de NEN 5725 is gebruikt voor het inventariseren van de relevante gegevens voor dit onderzoek in deze fase van het project (input voor contractvorming) en bestaat uit: Het beschrijven van de voormalige, huidige en toekomstige situatie. Schriftelijke informatie gekregen van de gemeente Hof van Twente. Een inventarisatie en beschrijving van de milieukundige gegevens, het bodembeheerplan en -kaart en bestudering van het bodemloket. Het vooronderzoek heeft tot doel, het verzamelen van beschikbare gegevens over mogelijk belastende bronnen, de gesteldheid van de waterbodem en het vroegere en huidige gebruik van de locatie en de directe omgeving. Op basis van de verzamelde gegevens is er een totaalbeeld gevormd en zijn er conclusies getrokken over de afbakening van de locatie voor het bodemonderzoek, de eventuele onderverdeling van de onderzoekslocatie in deellocaties, en de te hanteren onderzoeksinspanning (per deellocatie). 2.2 Voormalige, huidige en toekomstig gebruik De onderzoekslocatie ligt aan de Oude Benteloseweg 2 te Delden. De regionale ligging is in bijlage 1 opgenomen. De onderzoekslocatie heeft een oppervlakte van circa 5. m 2 en is kadastraal bekend als gemeente Stad-Delden, sectie B, nummers 86 en Vanaf oude kadasterkaarten is te zien dat het perceel in het verleden een agrarische functie heeft gehad. Onbekend is wanneer de boerderij is gebouwd. In afbeelding 2.1 is de nieuwe situatie weergegeven. Momenteel is op de onderzoekslocatie een boerderij aanwezig met enkele opstallen (schuren). Aan de westzijde van het perceel is een opslag van gekapt hout aanwezig. Ten westen van de bebouwing is een kleine boomgaard met fruitbomen aanwezig. Ten noordwesten is een weiland gelegen. Ter plaatse van het weiland worden zes woningen gecreëerd en de huidige boerderij wordt opgesplitst in twee woondelen. Afbeelding 2.1: toekomstige situatie Het huidige gebruik is agrarisch en het toekomstige gebruik wordt wonen. SAB Arnhem/Oude Benteloseweg 2 te Delden 14 september 211, versie 1 MD-DE

8 2.3 Inventarisatie milieukundige gegevens Op het Bodemloket zijn geen verontreinigingen bekend die te relateren zijn aan de onderzoekslocatie. De historische informatie is op 19 augustus schriftelijk verkregen van mevrouw Liesbeth de Boer, werkzaam bij de gemeente Hof van Twente. Bij de gemeente Hof van Twente zijn geen gegevens bekend met betrekking tot de onderzoekslocatie. Er zijn geen gegevens over brandstoftanks in het tankregister opgenomen. Voor zover bekend bij de gemeente zijn er op het perceel geen bodemverontreinigingen aanwezig. Op het perceel zijn geen bodemonderzoeken uitgevoerd. Ten zuidoosten van het perceel zijn enkele bodemonderzoeken uitgevoerd in het kader van navos. Het meest recente onderzoek uit 24 1 blijkt dat er in de grond licht verhoogde gehalten aan metalen, minerale olie PAK en EOX zijn aangetoond. De ondergrond is niet onderzocht. In het grondwater zijn matig verhoogde concentraties aan zink gemeten (overschrijding tussenwaarde). De vermoedelijke stortlocatie is niet onderzocht op het voorkomen van asbest. De gemeente Hof van Twente heeft een bodemkwaliteitskaart en bodembeheersplan. Hierin is de onderzoekslocatie in gedeeld in gebied 2 (bebouwd tussen , wonen en werken). Kenmerkend aan het gebied is dat deze gebieden hadden een gemengde functie: wonen en werken. In dit deelgebied ligt het accent meer op wonen dan op werken. Voor dit deelgebied zijn voor de bovengrond (-,5 m mv) verhoogde gehalten ten opzichte van de streefwaarde voor de parameters PAK, lood en zink gedefinieerd. In de ondergrond is enkel het gehalte aan PAK boven de streefwaarde gedefinieerd. De rapportage van de historische gegevens van de gemeente Hof van Twente en de bodemkwaliteitskaart zijn opgenomen in bijlage Totaal beeld Op basis van de bodemkwaliteitskaart worden ter plaatse van de onderzoekslocatie verhoogde gehalten aan PAK, lood en zink verwacht. Hierdoor wordt de onderzoekslocatie als verdacht voor bodemverontreiniging beschouwd. Het onderzoek is echter uitgevoerd conform de strategie onverdachte locatie (ONV) uit de NEN574 omdat de monsters hierbij op een breed analysepakket worden geanalyseerd en zodoende een beter geheel beeld wordt verkregen van de bodemkwaliteit. Deze opzet sluit aan op de eisen voor bestemmingsplanwijzigingen en bouwvergunningen. 1 Navos onderzoek locatie Oude Benteloseweg te Delden, Provincie Overijssel, WM/24/441, 11 oktober 24. SAB Arnhem/Oude Benteloseweg 2 te Delden 14 september 211, versie 1 MD-DE

9 3 ONDERZOEKSOPZET 3.1 Onderzoeksstrategie en uitgevoerde werkzaamheden Het onderzoek is uitgevoerd conform het protocol NEN 574 (milieuhygiënisch bodemonderzoek) en NEN 577 (verkennend asbest onderzoek) met de onderzoeksstrategie voor onverdachte locaties (ONV), waarbij wij afwijken op het protocol op de onderstaande punten: Naast het zintuiglijk beoordelen van de asbestgaten wordt er op verzoek van de gemeente Hof van Twente een mengmonster van de toplaag geanalyseerd op asbest. Asbest De werkzaamheden ten behoeve van het asbestonderzoek en het verkennende bodemonderzoek zijn gecombineerd uitgevoerd. Per proefgat is de ontgraven grond geïnspecteerd op de aanwezigheid van asbestverdachte materialen. De vrijgekomen grond is voorbehandeld over een zeef met een maaswijdte van 16 mm en het achtergebleven materiaal is geïnspecteerd. Het gezeefde materiaal is bemonsterd voor analyse. De situering van de proefgaten en boringen zijn weergegeven in bijlage 2. De meetintensiteit van de NEN 574 en NEN 577 (ONV) is gebaseerd op het oppervlakte van de onderzoekslocatie. In tabel 3.1 zijn de werkzaamheden van het verkennend milieukundige bodemonderzoek weergegeven. Tabel 3.1: Overzicht werkzaamheden Onderdeel Oppervlakte Boringen Analyses (m 2 ) Plangebied asbestgaten tot,5 m -mv 2 boringen tot 1,5 m -mv (GWS) 1 boring tot 2,5 m-mv afgewerkt met peilbuis 2x Standaardpakket grond (bovengrond) 1x analyse asbest in zandgrond 1x Standaardpakket grond (ondergrond) 1x Standaardpakket grondwater Legenda Standaard pakket grond (NEN574) Lutum, organische stof, metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Mo, Pb, Ni, Zn), Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK 1 VROM), minerale olie (GC C1-C4), PolyChloorBifenylen (PCB). Standaard pakket grondwater (NEN574) Metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Mo, Pb, Ni, Zn), Aromaten (BTEXN), Styreen, VOCl (11), Vinylchloride, 1,1 Dichlooretheen, 1,1-Dichloorpropaan, 1,2-Dichloorpropaan, 1,3- Dichloorpropaan, Bromoform, Minerale olie (GC C1-C4) De resultaten van het onderzoek zijn getoetst aan de Wet bodembescherming. Kwaliteit Het veldwerk is onafhankelijk van de opdrachtgever uitgevoerd door de heer J.A.W. Hartman, werkzaam bij Kruse Milieu BV. Alle veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd conform de BRL-SIKB 2, VKB protocollen 21, 22 en 218. Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd door Analytico. Analytico is geaccrediteerd is door de Raad van Accreditatie (RvA) voor de uitvoering van milieuanalyses (NEN-EN-ISO/IEC 1725). Alle analyses vallen onder de genoemde accreditatie. SAB Arnhem/Oude Benteloseweg 2 te Delden 14 september 211, versie 1 MD-DE

10 3.2 Toetsingskader Wet bodembescherming (circulaire bodembescherming 29) De analyseresultaten van de grond zijn getoetst aan de achtergrond- en interventiewaarden. Voor de achtergrondwaarden wordt in de circulaire verwezen naar de Regeling Bodemkwaliteit (Staatscourant 2 december 27, nr. 247). De interventiewaarden zijn opgenomen in de Circulaire bodemsanering 29 (Staatscourant 8 april 29, nr. 67). De analyseresultaten van het grondwater zijn getoetst aan de streefen interventiewaarden. De streef- en interventiewaarden zijn opgenomen in de Circulaire bodemsanering 29. De achtergrondwaarde (AW) geeft het niveau aan van de gemiddelde achtergrondwaarde in Nederland. De streefwaarde (S) geeft het niveau aan waarbij sprake is van een duurzame bodemkwaliteit. De interventiewaarden (I) zijn de verontreinigingniveaus waarboven sprake is van ernstige of dreigende ernstige vermindering van de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, plant of dier. Als criterium voor nader onderzoek, wordt (A+I)/2 of (S+I)/2 gehanteerd. Deze waarde wordt de tussenwaarde (T) genoemd. Het niveau van de achtergrond- en interventiewaarden is voor bepaalde stoffen afhankelijk van de grondsoort en wordt berekend op basis van het lutum en/of organische stofgehalte van de bodem. In de Wet bodembescherming worden overschrijdingen van de toetsingswaarden als volgt geïnterpreteerd: Kleiner of gelijk aan de achtergrondwaarde of streefwaarde Niet verontreinigd Groter dan de achtergrond- of streefwaarde en kleiner dan de tussenwaarde Licht verontreinigd Groter dan de tussenwaarde en kleiner dan de interventiewaarde Matig verontreinigd Groter dan de interventiewaarde Sterk verontreinigd SAB Arnhem/Oude Benteloseweg 2 te Delden 14 september 211, versie 1 MD-DE

11 4 RESULTATEN EN INTERPRETATIE 4.1 Resultaten veldonderzoek In bijlage 2 is de situering van de meetpunten opgenomen. In bijlage 3 zijn de resultaten van het veldonderzoek opgenomen. Uit het veldonderzoek blijkt het volgende: Op de locatie zijn geen aanwijzingen van bodembedreigende activiteiten aanwezig. Op het maaiveld en in het opgeboorde materiaal zijn geen asbestverdachte materialen aangetroffen. Wel zijn tegen een schuur kapotte golfplaten geplaatst. De materialen zijn volgens de veldwerker asbestverdacht. Er is geen materiaalanalyse uitgevoerd. In bijlage 2 is weergegeven waar de asbestverdachte materialen zijn aangetroffen. De bodem als volgt opgebouwd (globaal):,5 m-mv Zand, matig siltig,5 1,6 m-mv Leem, sterk zandig 1,6 2,5 m-mv Zand, uiterst siltig Tijdens de veldwerkzaamheden is in de bovengrond (tot circa,5 m-mv) zintuiglijk een geringe bijmenging met grind aangetroffen. De grondwaterspiegel bevindt zich op circa,8 m-mv. In figuur 4.1 zijn de asbestverdachte materialen weergegeven. Figuur 4.1: tijdens veldinspectie aangetroffen opslag asbestverdachte materialen 4.2 Resultaten laboratoriumonderzoek In bijlage 4 zijn de analysecertificaten opgenomen. In bijlage 5 zijn de toetsingen aan de Wet bodembescherming en aan het Besluit bodemkwaliteit (indicatief) opgenomen. Tabel 4.1 geeft een overzicht van de toetsingsresultaten aan de Wbb. SAB Arnhem/Oude Benteloseweg 2 te Delden 14 september 211, versie 1 MD-DE

12 Tabel 4.1. Toetsingsresultaten Wbb en Bbk Monster Boorpunten Traject Matrix Wbb (m-mv) Grond MM1 1 t/m 8(-,5) -,5 Zand Pb > AW licht verontreinigd MM2 9 t/m 15(-,5) -,5 Zand alles < AW niet verontreinigd MM3 2(1,-1,2), 4(,9-1,6), 6(,35-,5), 7(,35-,7), 1(,25-,5) 1,2-2, Leem Alles < AW niet verontreinigd Grondwater ,5-2,5 Grondwater Cu, Zn, Ba > S Licht verontreinigd Tabel 4.2. Samenstelling en toetsingsresultaten asbest onderzoek (meng) samenstelling (meng)monster zintuiglijk Asbestgehalte Asbestgehalte in Certificaatnummer monster uit proefgaten (in m-mv) asbest in fractie < 16 mm fractie > 16 mm Grondmengmonsters MMF 1 t/m 15 (-,5) Nee <2 < Interpretatie Uit het voor- veld en laboratoriumonderzoek blijkt het volgende: Uit het vooronderzoek blijkt dat voor de locatie bij de gemeente geen gegevens met betrekking tot bodembedreigende activiteiten bekend zijn. Daarnaast is op de locatie geen bodemonderzoek uitgevoerd. Tijdens het veldonderzoek is in enkele boringen in de bovengrond (tot maximaal,5 m mv) een geringe bijmenging met grind aangetroffen. Tijdens de visuele inspectie is opslag van asbestverdachte materialen waargenomen (golfplaten). Tijdens de voorbehandeling van het opgegraven materiaal is geen asbestverdacht materiaal aangetroffen. Het samengestelde mengmonster is niet asbesthoudend. De bodem is afwisselend opgebouwd uit zand en leem. Na toetsing aan de Wet bodembescherming is de grond maximaal licht verontreinigd met lood (overschrijding achtergrondwaarde). Indien het gemeten gehalte aan lood wordt getoetst aan de gebiedseigen achtergrondwaarde overschrijdt het gehalte aan lood niet de achtergrondwaarde. Het aangetoonde loodgehalte kan als niet verhoogd worden beschouwd. De gemeten zuurgraad (ph) en elektrisch geleidingsvermogen (EC) van het grondwater zijn niet afwijkend van een natuurlijke situatie. Het grondwater is licht verontreinigd (< tussenwaarde) met koper, zink en barium. De onderzoeksresultaten geven geen aanleiding tot het uitvoeren van vervolgonderzoek omdat geen van de concentraties aan koper, zink en barium boven de betreffende tussen-/interventiewaarde(n) zijn aangetoond. De milieuhygiënische bodemkwaliteit geeft geen belemmering voor de geplande bouwwerkzaamheden en de bestemmingswijziging op de onderzoekslocatie. SAB Arnhem/Oude Benteloseweg 2 te Delden 14 september 211, versie 1 MD-DE

13 5 COLOFON SAB Arnhem/Oude Benteloseweg 2 te Delden MD-DE Opdrachtgever : SAB Arnhem Project : Oude Benteloseweg 2 te Delden Dossier : BA Omvang rapport : 11 pagina's Auteur : Rosalie Zwiggelaar Bijdrage : Bram Steen Interne controle : Jessy Venhuis Projectleider : Rosalie Zwiggelaar Projectmanager : Joachim Verheij Datum : 14 september 211 Naam/Paraaf : SAB Arnhem/Oude Benteloseweg 2 te Delden 14 september 211, versie 1 MD-DE

14 Environmental and Sustainability Verlengde Kazernestraat ZA Deventer Postbus AX Deventer T (57) F (57) E

15 BIJLAGE 1 Regionale ligging SAB Arnhem/Oude Benteloseweg 2 te Delden bijlage 1 MD-DE

16

17 BIJLAGE 2 Situering monsterpunten SAB Arnhem/Oude Benteloseweg 2 te Delden bijlage 2 MD-DE

18

19 BIJLAGE 3 Boorprofielen en inspectieverslag SAB Arnhem/Oude Benteloseweg 2 te Delden bijlage 3 MD-DE

20 Projectnaam: Projectcode: BA Boring: 1 Boring: 2 1 erf Zand, matig fijn, matig siltig, zwak humeus, sporen grind, bruinzwart 1 erf Zand, matig fijn, matig siltig, zwak humeus, sporen oer, bruinzwart Zand, matig fijn, zwak siltig, matig oerhoudend, matig roesthoudend, roodgeel Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen roest, geelbeige Leem, sterk zandig, matig roesthoudend, licht geelgrijs Boring: 3 Boring: 4 1 erf Zand, matig fijn, matig siltig, zwak humeus, sporen grind, bruinzwart 1 erf Zand, zeer fijn, matig siltig, matig humeus, zwart Zand, zeer fijn, sterk siltig, sporen oer, sterk roesthoudend, roodbeige Leem, sterk zandig, sporen roest, licht geelgrijs Leem, sterk zandig, matig roesthoudend, licht geelgrijs Zand, zeer fijn, uiterst siltig, sporen roest, licht geelgrijs Zand, matig fijn, zwak siltig, grijsbeige Boring: 5 Boring: erf Zand, matig fijn, matig siltig, zwak humeus, sporen grind, sporen oer, bruinzwart weiland Zand, matig fijn, matig siltig, zwak humeus, sporen grind, sporen oer, bruinzwart Leem, sterk zandig, sterk zandhoudend, sporen teelaarde, matig roesthoudend, licht geelgrijs Boorprofiel conform NEN 514 Schaal 1: 5

21 Projectnaam: Projectcode: BA Boring: 7 Boring: weiland Zand, matig fijn, matig siltig, zwak humeus, sporen oer, sporen puin, bruinzwart Leem, sterk zandig, matig roesthoudend, sporen oer, licht geelgrijs Zand, matig fijn, matig siltig, uiterst roesthoudend, sporen oer, roodgeel weiland Zand, matig fijn, matig siltig, zwak humeus, sporen grind, sporen oer, bruinzwart Leem, sterk zandig, sporen roest, licht geelgrijs Boring: 9 Boring: weiland Zand, matig fijn, matig siltig, zwak humeus, sporen grind, sporen oer, bruinzwart weiland Zand, matig fijn, matig siltig, zwak humeus, sporen grind, sporen oer, bruinzwart Leem, sterk zandig, sterk zandhoudend, sporen teelaarde, matig roesthoudend, licht geelgrijs Boring: 11 Boring: weiland Zand, matig fijn, matig siltig, zwak humeus, sporen grind, sporen oer, bruinzwart Leem, sterk zandig, matig roesthoudend, licht geelgrijs weiland Zand, matig fijn, matig siltig, zwak humeus, sporen oer, bruinzwart Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen roest, geelbeige Boring: 13 Boring: 14 1 weiland Zand, matig fijn, matig siltig, zwak humeus, sporen grind, sporen oer, bruinzwart 1 weiland Zand, matig fijn, matig siltig, zwak humeus, sporen oer, bruinzwart Zand, matig fijn, matig siltig, matig teelaardehoudend, matig roesthoudend, sporen oer, bruinbeige Leem, sterk zandig, matig roesthoudend, licht geelgrijs Boorprofiel conform NEN 514 Schaal 1: 5

22 Projectnaam: Projectcode: BA Boring: weiland Zand, matig fijn, matig siltig, zwak humeus, sporen grind, sporen oer, bruinzwart Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen roest, matig teelaardehoudend, bruinbeige Boorprofiel conform NEN 514 Schaal 1: 5

23 Legenda (conform NEN 514) grind klei geur Grind, siltig Klei, zwak siltig geen geur zwakke geur Grind, zwak zandig Klei, matig siltig matige geur sterke geur Grind, matig zandig Klei, sterk siltig uiterste geur Grind, sterk zandig Klei, uiterst siltig olie geen olie-water reactie zwakke olie-water reactie Grind, uiterst zandig Klei, zwak zandig matige olie-water reactie sterke olie-water reactie Klei, matig zandig uiterste olie-water reactie zand Klei, sterk zandig p.i.d.-waarde Zand, kleiïg > >1 Zand, zwak siltig Zand, matig siltig leem Leem, zwak zandig >1 >1 >1 >1 Zand, sterk siltig Leem, sterk zandig monsters Zand, uiterst siltig geroerd monster overige toevoegingen ongeroerd monster zwak humeus veen Veen, mineraalarm matig humeus overig bijzonder bestanddeel Veen, zwak kleiïg sterk humeus Gemiddeld hoogste grondwaterstand grondwaterstand Veen, sterk kleiïg zwak grindig Gemiddeld laagste grondwaterstand slib Veen, zwak zandig matig grindig water Veen, sterk zandig sterk grindig peilbuis blinde buis casing hoogste grondwaterstand gemiddelde grondwaterstand laagste grondwaterstand bentoniet afdichting filter

24

25 BIJLAGE 4 Analysecertificaten SAB Arnhem/Oude Benteloseweg 2 te Delden bijlage 4 MD-DE

26 T.a.v. R. Zwiggelaar-Buning Postbus AX DEVENTER Analysecertificaat Datum: Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek. Certificaatnummer Uw projectnummer BA Uw projectnaam Uw ordernummer Monster(s) ontvangen Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. Aanvullende informatie behorend bij dit analysecertificaat kunt U vinden in het overzicht "Specificaties Analysemethoden". Extra exemplaren zijn verkrijgbaar bij de afdeling Verkoop en Advies. De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd. Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst. Bewaren tot: Datum: Naam: Handtekening: Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies. Met vriendelijke groet, Eurofins Analytico B.V. Ing. A. Veldhuizen Technical Manager Eurofins Analytico B.V. Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +31 () Fax +31 () Site ABN AMRO VAT/BTW No. NL B1 KvK No Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

27 Analysecertificaat Uw projectnummer Uw projectnaam Uw ordernummer Datum monstername Monsternemer Monstermatrix BA Certificaatnummer Startdatum Rapportagedatum /17: Bijlage A,B,C Jan Hartman Pagina 1/2 Grond; Grond, AS3 Analyse Eenheid Voorbehandeling S Cryogeen malen AS3 Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Bodemkundige analyses S Droge stof % (m/m) S Organische stof % (m/m) ds S Gloeirest % (m/m) ds S Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds Metalen S Barium (Ba) mg/kg ds S Cadmium (Cd) mg/kg ds <.17 S Kobalt (Co) mg/kg ds <4.3 <4.3 <4.3 S Koper (Cu) mg/kg ds <5. S Kwik (Hg) mg/kg ds.8.69 <.5 S Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5 S Nikkel (Ni) mg/kg ds S Lood (Pb) mg/kg ds <13 S Zink (Zn) mg/kg ds <17 Minerale olie Minerale olie (C1-C12) mg/kg ds 7.6 < Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5. <5. <5. Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds <6. <6. <6. Minerale olie (C21-C3) mg/kg ds <12 <12 <12 Minerale olie (C3-C35) mg/kg ds <6. <6. <6. Minerale olie (C35-C4) mg/kg ds <6. <6. <6. S Minerale olie totaal (C1-C4) mg/kg ds <38 <38 <38 Polychloorbifenylen, PCB S PCB 28 mg/kg ds <.1 <.1 <.1 S PCB 52 mg/kg ds <.1 <.1 <.1 S PCB 11 mg/kg ds <.1 <.1 <.1 S PCB 118 mg/kg ds <.1 <.1 <.1 S PCB 138 mg/kg ds <.1 <.1 <.1 S PCB 153 mg/kg ds <.1 <.1 <.1 S PCB 18 mg/kg ds <.1 <.1 <.1 S PCB (som 7) (factor,7) mg/kg ds.49 1).49 1).49 1) Nr Monsteromschrijving Analytico-nr. MM MM MM Q: door RvA geaccrediteerde verrichting A: AP4 erkende verrichting S: AS 3 erkende verrichting Eurofins Analytico B.V. Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +31 () Fax +31 () Site ABN AMRO VAT/BTW No. NL B1 KvK No Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV). TESTEN RvA L1

28 Analysecertificaat Uw projectnummer Uw projectnaam Uw ordernummer Datum monstername Monsternemer Monstermatrix BA Certificaatnummer Startdatum Rapportagedatum /17: Bijlage A,B,C Jan Hartman Pagina 2/2 Grond; Grond, AS3 Analyse Eenheid Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK S Naftaleen mg/kg ds <.5 <.5 <.5 S Fenanthreen mg/kg ds <.5.1 <.5 S Anthraceen mg/kg ds <.5 <.5 <.5 S Fluorantheen mg/kg ds <.5 S Benzo(a)anthraceen mg/kg ds.8.11 <.5 S Chryseen mg/kg ds.1.15 <.5 S Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <.5.62 <.5 S Benzo(a)pyreen mg/kg ds.7.11 <.5 S Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds <.5 S Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds <.5 S PAK VROM (1) (factor,7) mg/kg ds ) Nr Monsteromschrijving Analytico-nr. MM MM MM Eurofins Analytico B.V. Akkoord Q: door RvA geaccrediteerde verrichting A: AP4 erkende verrichting Pr.coörd. S: AS 3 erkende verrichting Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. FZ Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +31 () Fax +31 () Site ABN AMRO VAT/BTW No. NL B1 KvK No Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV). TESTEN RvA L1

29 Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat Analytico-n Boornr Van Tot Barcode Monsteromschrijving Omschrijving MM1 Pagina 1/ MM2 MM3 Eurofins Analytico B.V. Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +31 () Fax +31 () Site ABN AMRO VAT/BTW No. NL B1 KvK No Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

30 Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat Opmerking 1) De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van,7*rg Pagina 1/1 Eurofins Analytico B.V. Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +31 () Fax +31 () Site ABN AMRO VAT/BTW No. NL B1 KvK No Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

31 Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat Pagina 1/1 Analyse Methode Techniek Referentiemethode Droge Stof W14 Gravimetrie Cf. pb 31-2 en Gw. NEN-ISO Organische stof W19 Gravimetrie Cf. NEN 5754 Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) W173 Sedimentatie Cf. pb 31-4 en cf. NEN 5753 ICP-MS Barium W423 ICP-MS Cf. NEN-EN-ISO Metalen AS31 (Cd) W423 ICP-MS Cf. pb 31-5 en cf. NEN-EN-ISO Metalen AS31 (Co) W423 ICP-MS Cf. pb 31-5 en cf. NEN-EN-ISO Cryogeen malen AS3 W16 Voorbehandeling Cf. AS3 Metalen AS31 (Cu) W423 ICP-MS Cf. pb 31-5 en cf. NEN-EN-ISO Metalen AS31 (Hg) W423 ICP-MS Cf. pb 31-5 en cf. NEN-EN-ISO Metalen AS31 (Mo) W423 ICP-MS Cf. pb 31-5 en cf. NEN-EN-ISO Metalen AS31 (Ni) W423 ICP-MS Cf. pb 31-5 en cf. NEN-EN-ISO Metalen AS31 (Pb) W423 ICP-MS Cf. pb 31-5 en cf. NEN-EN-ISO Metalen AS31 (Zn) W423 ICP-MS Cf. pb 31-5 en cf. NEN-EN-ISO Minerale Olie (GC) W22 GC-FID Cf. pb 31-7 en cf. NEN 6978 Polychloorbifenylen (PCB) W271 GC-MS Cf. pb 31-8 en gw. NEN 698 PAK (VROM) W271 GC-MS Cf. pb en gw. NEN-ISO PAK som AS3/AP4 W271 GC-MS Cf. pb en gw. NEN-ISO Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juli 29. Eurofins Analytico B.V. Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +31 () Fax +31 () Site ABN AMRO VAT/BTW No. NL B1 KvK No Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

32 T.a.v. R. Zwiggelaar-Buning Postbus AX DEVENTER Analysecertificaat Datum: Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek. Certificaatnummer Uw projectnummer BA Uw projectnaam Uw ordernummer Monster(s) ontvangen Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. Aanvullende informatie behorend bij dit analysecertificaat kunt U vinden in het overzicht "Specificaties Analysemethoden". Extra exemplaren zijn verkrijgbaar bij de afdeling Verkoop en Advies. De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd. Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst. Bewaren tot: Datum: Naam: Handtekening: Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies. Met vriendelijke groet, Eurofins Analytico B.V. Ing. A. Veldhuizen Technical Manager Eurofins Analytico B.V. Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +31 () ABN AMRO Fax +31 () VAT/BTW No. NL B1 Site KvK No Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

33 Analysecertificaat Uw projectnummer Uw projectnaam Uw ordernummer Datum monstername Monsternemer Monstermatrix BA Certificaatnummer Startdatum Rapportagedatum /1: Bijlage A,C Jan Hartman Pagina 1/1 Grond; Grond, AS3 Analyse Eenheid 1 Uitbesteed onderzoek In behandeling genomen hoeveelheid kg Asbest fractie <,5mm mg Asbest fractie,5-1mm mg Asbest fractie 1-2mm mg Asbest fractie 2-4mm mg Asbest fractie 4-8mm mg Asbest fractie 8-16mm mg Asbest fractie >16mm mg Asbest (som) mg Gemeten Asbestconcentratie mg/kg ds <2. Asbest in grond (gewogen NEN 577) mg/kg ds Gemeten concentratie (OG) mg/kg ds Gemeten concentratie (BG) mg/kg ds Gemeten concentratie Crocidoliet mg/kg ds Concentratie Crocidoliet (OG) mg/kg ds Concentratie Crocidoliet (BG) mg/kg ds Gemeten concentratie Amosiet mg/kg ds Concentratie Amosiet (OG) mg/kg ds Concentratie Amosiet (BG) mg/kg ds Gemeten concentratie Chrysotiel mg/kg ds Concentratie Chrysotiel (OG) mg/kg ds Concentratie Chrysotiel (BG) mg/kg ds Totaal asbest hechtgebonden mg/kg ds Totaal asbest niet hechtgebonden mg/kg ds Nr. Monsteromschrijving Analytico-nr. 1 MMFF Eurofins Analytico B.V. Akkoord Q: door RvA geaccrediteerde verrichting A: AP4 erkende verrichting Pr.coörd. S: AS 3 erkende verrichting Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. VA Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +31 () ABN AMRO Fax +31 () VAT/BTW No. NL B1 Site KvK No Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

34 Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat Analytico-n Boornr Van Tot Barcode Monsteromschrijving Omschrijving MMFF MMFF-1 Pagina 1/1 Eurofins Analytico B.V. Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +31 () Fax +31 () Site ABN AMRO VAT/BTW No. NL B1 KvK No Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

35 Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat Pagina 1/1 Analyse Methode Techniek Referentiemethode Asbest zandgrond (NEN577) (uitb.) EXT. Q: onder accr. RvA L192 Asbest in grond (cfr. NEN 577) Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juli 29. Eurofins Analytico B.V. Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +31 () ABN AMRO Fax +31 () VAT/BTW No. NL B1 Site KvK No Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

36 T.a.v. R. Zwiggelaar-Buning Postbus AX DEVENTER Analysecertificaat Datum: Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek. Certificaatnummer Uw projectnummer BA Uw projectnaam Oude Benteloseweg 2 te Delden Uw ordernummer Monster(s) ontvangen Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. Aanvullende informatie behorend bij dit analysecertificaat kunt U vinden in het overzicht "Specificaties Analysemethoden". Extra exemplaren zijn verkrijgbaar bij de afdeling Verkoop en Advies. De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd. Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst. Bewaren tot: Datum: Naam: Handtekening: Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies. Met vriendelijke groet, Eurofins Analytico B.V. Ing. A. Veldhuizen Technical Manager Eurofins Analytico B.V. Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +31 () ABN AMRO Fax +31 () VAT/BTW No. NL B1 Site KvK No Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

37 Analysecertificaat Uw projectnummer Uw projectnaam Uw ordernummer Datum monstername Monsternemer Monstermatrix BA Certificaatnummer Oude Benteloseweg 2 te Delden Startdatum Rapportagedatum /17: Bijlage A,A,B,B,C Jan Hartman Pagina 1/2 Water; Water, AS3 Analyse Eenheid 1 Metalen S Barium (Ba) µg/l 2 S Cadmium (Cd) µg/l <.8 S Kobalt (Co) µg/l <5. S Koper (Cu) µg/l 24 S Kwik (Hg) µg/l <.5 S Molybdeen (Mo) µg/l <3.6 S Nikkel (Ni) µg/l <15 S Lood (Pb) µg/l <15 S Zink (Zn) µg/l 91 Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen S Benzeen µg/l <.2 S Tolueen µg/l <.3 S Ethylbenzeen µg/l <.3 S o-xyleen µg/l <.1 S m,p-xyleen µg/l <.2 S Xylenen (som) factor,7 µg/l.21 1) BTEX (som) µg/l <1.1 S Naftaleen µg/l <.5 S Styreen µg/l <.3 Vluchtige organische chloorkoolwaterstoffen S Dichloormethaan µg/l <.2 S Trichloormethaan µg/l <.6 S Tetrachloormethaan µg/l <.1 S Trichlooretheen µg/l <.6 S Tetrachlooretheen µg/l <.1 S 1,1-Dichloorethaan µg/l <.6 S 1,2-Dichloorethaan µg/l <.6 S 1,1,1-Trichloorethaan µg/l <.1 S 1,1,2-Trichloorethaan µg/l <.1 S cis 1,2-Dichlooretheen µg/l <.1 S trans 1,2-Dichlooretheen µg/l <.1 CKW (som) µg/l <3.2 S 1,1-Dichlooretheen µg/l <.1 Nr. Monsteromschrijving Analytico-nr Q: door RvA geaccrediteerde verrichting A: AP4 erkende verrichting S: AS 3 erkende verrichting Eurofins Analytico B.V. Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +31 () ABN AMRO Fax +31 () VAT/BTW No. NL B1 Site KvK No Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV). TESTEN RvA L1

38 Analysecertificaat Uw projectnummer Uw projectnaam Uw ordernummer Datum monstername Monsternemer Monstermatrix BA Certificaatnummer Oude Benteloseweg 2 te Delden Startdatum Rapportagedatum /17: Bijlage A,A,B,B,C Jan Hartman Pagina 2/2 Water; Water, AS3 Analyse Eenheid S 1,2-Dichloorethenen (Som) factor,7 µg/l.14 1) S Vinylchloride µg/l <.1 S 1,1-Dichloorpropaan µg/l <.25 S 1,2-Dichloorpropaan µg/l <.25 S 1,3-Dichloorpropaan µg/l <.25 S Dichloorpropanen som factor.7 µg/l.52 S Tribroommethaan µg/l <2. Minerale olie Minerale olie (C1-C12) µg/l <8. Minerale olie (C12-C16) µg/l <15 Minerale olie (C16-C21) µg/l <16 Minerale olie (C21-C3) µg/l <31 Minerale olie (C3-C35) µg/l <15 Minerale olie (C35-C4) µg/l <15 S Minerale olie totaal (C1-C4) µg/l <1 1 Nr. Monsteromschrijving Analytico-nr Eurofins Analytico B.V. Akkoord Q: door RvA geaccrediteerde verrichting A: AP4 erkende verrichting Pr.coörd. S: AS 3 erkende verrichting Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. VA Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +31 () ABN AMRO Fax +31 () VAT/BTW No. NL B1 Site KvK No Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV). TESTEN RvA L1

39 Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat Analytico-n Boornr Van Tot Barcode Monsteromschrijving Omschrijving AF AC Pagina 1/1 Eurofins Analytico B.V. Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +31 () Fax +31 () Site ABN AMRO VAT/BTW No. NL B1 KvK No Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

40 Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat Opmerking 1) De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van,7*rg Pagina 1/1 Eurofins Analytico B.V. Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +31 () Fax +31 () Site ABN AMRO VAT/BTW No. NL B1 KvK No Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

41 Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat Pagina 1/1 Analyse Methode Techniek Referentiemethode ICP-MS Barium W421 ICP-MS Cf. pb en cf. NEN-EN-ISO ICP-MS Cadmium W421 ICP-MS Cf. pb en cf. NEN-EN-ISO ICP-MS Kobalt (Co) W421 ICP-MS Cf. pb en cf. NEN-EN-ISO ICP-MS Koper W421 ICP-MS Cf. pb en cf. NEN-EN-ISO ICP-MS Kwik W421 ICP-MS Cf. pb en cf. NEN-EN-ISO ICP-MS Molybdeen (Mo) W421 ICP-MS Cf. pb en cf. NEN-EN-ISO ICP-MS Nikkel W421 ICP-MS Cf. pb en cf. NEN-EN-ISO ICP-MS Lood W421 ICP-MS Cf. pb en cf. NEN-EN-ISO ICP-MS Zink W421 ICP-MS Cf. pb en cf. NEN-EN-ISO Xylenen som AS3 W254 HS-GC-MS Cf. pb 313-1/2 en gw. NEN EN ISO 1568 Aromaten (BTEXN) W254 HS-GC-MS Cf. pb 313-1/2 en gw. NEN EN ISO 1568 Styreen W254 HS-GC-MS Cf. pb 313-1/2 en gw. NEN EN ISO 1568 VOCL (11) W254 HS-GC-MS Cf. pb 313-1/2 en gw. NEN EN ISO 1568 CKW : 1,1-Dichlooretheen H W254 HS-GC-MS Cf. pb 313-1/2 en gw. NEN EN ISO 1568 DiClEtheen som AS3 W254 HS-GC-MS Cf. pb 313-1/2 en gw. NEN EN ISO 1568 CKW : Vinylchloride W254 HS-GC-MS Cf. pb 313-1/2 en gw. NEN EN ISO ,1-dichloorpropaan W254 HS-GC-MS Cf. pb 313-1/2 en gw. NEN EN ISO ,2-Dichloorpropaan W254 HS-GC-MS Cf. pb 313-1/2 en gw. NEN EN ISO ,3-dichloorpropaan W254 HS-GC-MS Cf. pb 313-1/2 en gw. NEN EN ISO 1568 DiChlprop. som AS3 W254 HS-GC-MS Cf. pb 313-1/2 en gw. NEN EN ISO 1568 tribroommethaan W254 HS-GC-MS Cf. pb 313-1/2 en gw. NEN EN ISO 1568 Minerale Olie (GC) W215 LVI-GC-FID Cf. pb Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juli 29. Eurofins Analytico B.V. Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +31 () ABN AMRO Fax +31 () VAT/BTW No. NL B1 Site KvK No Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

42 BIJLAGE 5 Getoetste analyseresultaten SAB Arnhem/Oude Benteloseweg 2 te Delden bijlage 5 MD-DE

43 Tabel 1 Tabel 2 en 3 Tabel 4 Tabel 5 Aangetroffen gehalten in grond met beoordeling conform de Wbb Voor humus en lutum gecorrigeerde normen voor grond conform de Wbb Aangetroffen concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wbb Grondwaternormen van de Wet Bodembescherming Toelichting toetsingssymbolen voor de tabel 1: Geen toetsnorm aanwezig - Waarde kleiner dan de detectielimiet AW Achtergrondwaarde T Tussenwaarde I Interventiewaarde Toelichting voor de tabellen 2 en 3: Het niveau van de streef- en interventiewaarden is voor bepaalde stoffen afhankelijk van de aangetroffen grondsoort en wordt berekend op basis van het lutum en/of organische stofgehalte van de bodem. In bovenstaande tabel(len) zijn de normen gegeven bij de voorkomende lutum- en humuswaarden in dit onderzoek. Hierin geldt: - AW = Achtergrondwaarde zoals vermeld in het Besluit Bodemkwaliteit - T = Tussenwaarde zoals vermeld in de Wet Bodembescherming - I = Interventiewaarde zoals vermeld in de Wet Bodembescherming Toelichting toetsingssymbolen bij tabel 4: Geen toetsnorm aanwezig - Waarde kleiner dan de detectielimiet S Streefwaarde T Tussenwaarde I Interventiewaarde Toelichting bij tabel 5: Voor het ondiep en het diepe grondwater liggen de streef- en interventiewaarden vast. - S = Streefwaarde zoals vermeld in de Wet Bodembescherming - T = Tussenwaarde zoals vermeld in de Wet Bodembescherming - I = Interventiewaarde zoals vermeld in de Wet Bodembescherming SAB Arnhem/Oude Benteloseweg 2 te Delden bijlage 5 MD-DE

44 Tabel 1: Aangetroffen gehalten in grond met beoordeling conform de Wbb Analysemonster MM1 MM2 MM3 Eenheid Boring 1,2,3,4,5,6,7,8 1,11,12,13,14,15,9 1,11,14,2,4,6,7 Traject van m-mv,,,25 Traject tot m-mv,5,5 1,25 Datum Bodemtype Zand, zeer fijn, matig Zand, matig fijn, matig Leem, matig zandig siltig, matig humeus siltig, zwak humeus Zintuiglijke waarnemingen sporen oer sporen roest Droge stof % m/m 8,1 77,7 8,9 Gloeirest % m/m 94,2 94,6 97,9 Humus % op ds Lutum % op ds Cadmium [Cd] mg/kg ds.31 <AW.25 <AW <.17 <AW Koper [Cu] mg/kg ds 11 <AW 16 <AW < 5 <AW Kwik [Hg] mg/kg ds.8 <AW.69 <AW <.5 <AW Lood [Pb] mg/kg ds 42 >AW 34 <AW < 13 <AW Nikkel [Ni] mg/kg ds 3.3 <AW 4.3 <AW 5.6 <AW Zink [Zn] mg/kg ds 46 <AW 39 <AW < 17 <AW Barium [Ba] mg/kg ds Molybdeen [Mo] mg/kg ds < 1.5 <AW < 1.5 <AW < 1.5 <AW Kobalt [Co] mg/kg ds < 4.3 <AW < 4.3 <AW < 4.3 <AW Naftaleen mg/kg ds < < < Fenanthreen mg/kg ds < < Anthraceen mg/kg ds < < < Fluorantheen mg/kg ds < Benzo(a)anthraceen mg/kg ds < Chryseen mg/kg ds < Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds < < Benzo(a)pyreen mg/kg ds < Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds < Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds < Pak-totaal (1 van VROM) (.7 facto mg/kg ds.67 <AW 1 <AW.35 <AW PCB 28 mg/kg ds < < < PCB 52 mg/kg ds < < < PCB 11 mg/kg ds < < < PCB 118 mg/kg ds < < < PCB 138 mg/kg ds < < < PCB 153 mg/kg ds < < < PCB 18 mg/kg ds < < < PCB (7) (som,.7 factor) mg/kg ds.49 <AW.49 <AW.49 <T Minerale olie C1 - C12 mg/kg ds < Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds < < < Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds < < < Minerale olie C21 - C3 mg/kg ds < < < Minerale olie C3 - C35 mg/kg ds < < < Minerale olie C35 - C4 mg/kg ds < < < Minerale olie C1 - C4 mg/kg ds < 38 <AW < 38 <AW < 38 <AW cryogeen gemalen - Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Toelichting toetsingssymbolen: Geen toetsnorm aanwezig - Waarde kleiner dan de detectielimiet AW Achtergrondwaarde T Tussenwaarde I Interventiewaarde TW Triggerwaarde SAB Arnhem/Oude Benteloseweg 2 te Delden bijlage 5 MD-DE

BIJLAGE 1 - Onderzoekslocatie - Omgevingskaart Klantreferentie: 1333 m 125 m 625 m Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 125 Hier bevindt zich Kadastraal object BAARN K 1263 Smutslaan 8, 3743 CG BAARN

Nadere informatie

BIJLAGE 1 - Onderzoekslocatie - Omgevingskaart Klantreferentie: offerte baarn 0 m 125 m 625 m Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500 Hier bevindt zich Kadastraal object BAARN M 3189 August Janssenweg

Nadere informatie

801/288 Mi!ieutechlliek lvs Eemnes B V 7 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN In opdracht van de heer J. Bruinekool heeft Milieutechniek ZYS Eemnes BY in september 20 II een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

BO14168. Milieutechniek ZVS Eemnes BV. Amersfoort, Heiligenbergerwerg 113. Boring: 301. Boring: 302. Datum: 05-11-2014

BO14168. Milieutechniek ZVS Eemnes BV. Amersfoort, Heiligenbergerwerg 113. Boring: 301. Boring: 302. Datum: 05-11-2014 BO14168 Milieutechniek ZVS Eemnes BV Boring: 301 Datum: 05-11-2014 Boring: 302 Datum: 05-11-2014 0 1 0 tuin Zand, matig fijn, zwak humeus, zwak grindig, donkerbruin, Edelmanboor 0 1 0 40 tuin Zand, matig

Nadere informatie

DHV B.V. Woningstichting Barneveld/Apeldoornsestraat te Voorthuizen bijlage 1 MD-DE

DHV B.V. Woningstichting Barneveld/Apeldoornsestraat te Voorthuizen bijlage 1 MD-DE DHV B.V. BIJLAGE 1 Regionale tekening Woningstichting Barneveld/Apeldoornsestraat te Voorthuizen bijlage 1 MD-DE21259-1 - DHV B.V. BIJLAGE 2 Situatietekening met boringen en peilbuis Woningstichting Barneveld/Apeldoornsestraat

Nadere informatie

BIJLAGE I LOCATIEKAART BIJLAGE 1 blad 1 van 1 Onderzoekslocatie Onderdeel Schaal Projectnummer Opdrachtgever : : : : Locatiekaart 1:25.000 (Bron: Topografische kaart van Nederland) 2015.0552 De heer B.

Nadere informatie

Bijlage 20 bij besluit 2015/1273-V1 V&V

Bijlage 20 bij besluit 2015/1273-V1 V&V Bijlage 2 bij besluit 215/1273-V1 V&V BIJLAGE I LOCATIEKAART BIJLAGE 1 blad 1 van 1 Onderzoekslocatie Onderdeel : Locatiekaart Schaal : 1:25. (Bron: Topografische kaart van Nederland) Projectnummer

Nadere informatie

Overzicht monitoringreeks

Overzicht monitoringreeks Bijlage 1: Overzicht monitoringreeks Tabel: analyseresultaten (concentraties in µg/l) Monster Minerale olie Benzeen Tolueen Ethylbenzeen Xylenen (Olie vluchtig) CP3 (3,0-5,0) 14-08-01 0,3 0,2 05-05-04

Nadere informatie

Tekeningen Situatietekening met boringen en peilbuis

Tekeningen Situatietekening met boringen en peilbuis Rapport Verkennend bodemonderzoek St. Jacobsstraat 1a te Galder Projectnr. 246859-04 10 december 2012, revisie 00 Inhoud blz. 1 Inleiding... 2 2 Vooronderzoek... 3 2.1 Algemeen... 3 2.2 Terreinbeschrijving...

Nadere informatie

Betreft: resultaten aanvullend bodemonderzoek 1/2

Betreft: resultaten aanvullend bodemonderzoek 1/2 Kruse Milieu BV Bezoekadres: Huyerenseweg 33 7678 SC Geesteren Internet: info@krusegroep.nl www.krusegroep.nl De heer D.W. Kooiker Schapendijk 4 7715 PT Punthorst Postadres: Postbus 51 7650 AB Tubbergen

Nadere informatie

BIJLAGE - Onderzoekslocatie - Omgevingskaart m 25 m 625 m Deze kaart is noordgericht. Schaal : 25 Hier bevindt zich Kadastraal object BUNSCHOTEN M 974 Kerkepad, EEMDIJK De auteursrechten en databankenrechten

Nadere informatie

Op basis van deze resultaten kan bevoegd gezag een definitief oordeel vellen over de uitkomsten van de uitgevoerde onderzoeken.

Op basis van deze resultaten kan bevoegd gezag een definitief oordeel vellen over de uitkomsten van de uitgevoerde onderzoeken. Portaal Vastgoed Ontwikkeling t.a.v. mevrouw Bloeme Benjamins Postbus 375 3900 AJ Veenendaal kenmerk: 09/200202/EB Amsterdam, 25 februari 2009 onderwerp: rapportage nader bodemonderzoek Nic. Beetsstraat

Nadere informatie

BIJLAGE 1 - Onderzoekslocatie - Afbeelding: Regionale situatie BIJLAGE 2 - Boorlocaties - BIJLAGE 3 - Veldwerkgegevens - BO1529 Milieutechniek ZVS Eemnes BV Boring: 1 Datum: 15-6-215 Boring: 2 Datum:

Nadere informatie

Analysecertificaat. Infrasoil - Veenendaal T.a.v. H. Liesveld Postbus NK VEENENDAAL. Datum:

Analysecertificaat. Infrasoil - Veenendaal T.a.v. H. Liesveld Postbus NK VEENENDAAL. Datum: Infrasoil - Veenendaal T.a.v. H. Liesveld Postbus 49 39 NK VEENENDAAL Analysecertificaat Datum: 1-9-214 Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek. Certificaatnummer/Versie

Nadere informatie

O.G. Mij. Th. G. van den Bosch B.V. LEGENDA. voormalige zinkput. drain pompput. grens monstername wand ontgravingscontour

O.G. Mij. Th. G. van den Bosch B.V. LEGENDA. voormalige zinkput. drain pompput. grens monstername wand ontgravingscontour W1 W2 CP3 onv. CP1 voormalige zinkput W1 B11 3,5 W2 onv. CP2 CP4 N W1 W2 3,5 W1 B11 N LEGENDA N drain pompput grens monstername wand ontgravingscontour ontgravingsdiepte (m-mv) monster putwand monster

Nadere informatie

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming Grondmonster MM1 (bg) MM2 (og) Certificaatcode 2014057040 2014057040 Boring(en) 2, 3, 5, P1 2, P1 Traject (m -mv) 0,00-0,50

Nadere informatie

Onder het (verharde) parkeerterrein van recreatieplas de Langspier te Boxtel is verontreinigd puin aangebracht.

Onder het (verharde) parkeerterrein van recreatieplas de Langspier te Boxtel is verontreinigd puin aangebracht. MILTOP BV Ketelaarskampweg 15 5222 AL s-hertogenbosch T 073 623 58 43 F 073 623 58 44 E info@miltop.nl Gemeente Boxtel Afdeling Milieu t.a.v. de heer B. van Mil Postbus 10.000 5280 DA BOXTEL Bank 16.88.85.662

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Oldenzaalsestraat - Losser

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Oldenzaalsestraat - Losser RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Oldenzaalsestraat - Losser Opdrachtgever: BJZ.NU BV Locatie: Oldenzaalsestraat 7581 AV Losser September 2013 Kruse Milieu BV Bezoekadres: Huyerenseweg

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Bisschopstraat - Weerselo

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Bisschopstraat - Weerselo RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Bisschopstraat - Weerselo Opdrachtgever: Ad Fontem Locatie: Bisschopstraat Weerselo Februari 2014 Kruse Milieu BV Bezoekadres: Huyerenseweg 33 7678 SC

Nadere informatie

Gemeente Losser T.a.v. de heer H. Plegt Raadhuisplein 1 7581 AG Losser. Geachte heer Plegt,

Gemeente Losser T.a.v. de heer H. Plegt Raadhuisplein 1 7581 AG Losser. Geachte heer Plegt, Deventerstraat 10 7575 EM Oldenzaal Retouradres: Postbus 336, 7570 AH Oldenzaal Gemeente Losser T.a.v. de heer H. Plegt Raadhuisplein 1 7581 AG Losser telefoon 0541 57 07 30 telefax 0541 57 07 31 e-mail

Nadere informatie

Mochten er van uw kant nog vragen zijn, dan vernemen wij dat graag. Langs deze weg willen wij u bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen.

Mochten er van uw kant nog vragen zijn, dan vernemen wij dat graag. Langs deze weg willen wij u bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen. T 0541-295599 F 0541-294549 E info@terra-agribusiness.nl www.terra-agribusiness.nl Ootmarsum, 20 maart 2015 Pardijs, J. t.a.v. Dhr. Pardijs Beckenstraat 1 7233 PC Vierakker Betreft: Aanvullend wateronderzoek

Nadere informatie

Bijlage 1 Topografische ligging Onderzoekslocatie locatie Winkelcentrum De Vlieger te Zoetermeer projectnummer 10.10.3079.2243 schaal n.v.t datum november-10 Bijlage 2 Situatietekening Bijlage 3 Boorstaten

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Sluttenweg 14 - Reutum

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Sluttenweg 14 - Reutum RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Sluttenweg 14 - Reutum Opdrachtgever: Ad Fontem Locatie: Sluttenweg 14 7667 PL Reutum Juli 2014 Kruse Milieu BV Bezoekadres: Huyerenseweg 33 7678 SC Geesteren

Nadere informatie

BIJLAGE - Onderzoekslocatie - Omgevingskaart Klantreferentie: bo4242 m 25 m 625 m Deze kaart is noordgericht. Schaal : 25 Hier bevindt zich Kadastraal object AMERSFOORT G 2496 Kortenaerstraat, 384 TL AMERSFOORT

Nadere informatie

Achterstraat 28 Hoeksestraat 5 (1) Herinrichtingslocatie (2) Verontreiniging met koper (grond) (3) Verontreiniging met cadmium en zink (grondwater) BIJLAGE 3 BOORSTATEN Bijlage 3 Boring:

Nadere informatie

www.bodembelang.nl Verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740 Locatie: Terdiek 11 te Nieuwe Niedorp Projectnummer: 05 1001884 Nes 40A 1741 NJ Schagen

www.bodembelang.nl Verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740 Locatie: Terdiek 11 te Nieuwe Niedorp Projectnummer: 05 1001884 Nes 40A 1741 NJ Schagen Bodem Belang BV Zandloper 17 1731 LM Winkel Tel: 224 531 274 Fax: 224 531 915 info@bodembelang.nl ONDERINGEN MILIEUONDERZOEK ANERINGEN DUURZAME ENERGIE AARDWARMTE AARDINGEN BLIKEMBEVEILIGING Verkennend

Nadere informatie

SONDERINGEN MILIEUONDERZOEK SANERINGEN DUURZAME ENERGIE AARDWARMTE AARDINGEN BLIKSEMBEVEILIGING Bodem Belang BV Zandloper 17 1731 LM Winkel Tel: 0224 531 274 Fax: 0224 531 915 info@bodembelang.nl Verkennend

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Geukerdijk - Haaksbergen

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Geukerdijk - Haaksbergen RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Geukerdijk - Haaksbergen Opdrachtgever: Bouwbedrijf Scharenberg Locatie: Geukerdijk nabij 113 7481 CA Haaksbergen Februari 2014 Kruse Milieu BV Bezoekadres:

Nadere informatie

m BIJLAGE I LOCATIEKAART BIJLAGE 1 blad 1 van 1 Onderzoekslocatie Onderdeel : Locatiekaart Schaal : 1:25.000 (Bron: Topografische kaart van Nederland) Projectnummer : 2017.0030 Opdrachtgever : De heer

Nadere informatie

Toetsing aan de Wet Bodembescherming (Wbb) 19454-BEATRIXSTRAAT 2 416751. Metalen ICP-AES. Minerale olie. Sommaties. Sommaties

Toetsing aan de Wet Bodembescherming (Wbb) 19454-BEATRIXSTRAAT 2 416751. Metalen ICP-AES. Minerale olie. Sommaties. Sommaties Project Certificaten Toetsversie 19454BEATRIXSTRAAT 2 416751 versie 5.10 24 Toetsing aan de Wet Bodembescherming (Wbb) Toetsdatum : 02072012 Monsterreferentie Monsteromschrijving 2627285 MM8 01 (1560)

Nadere informatie

Onderwerp: Aanvullend bodemonderzoek Winkel, 28 oktober 2014 Werfplein 5 te Zwartewaal Onze referentie:

Onderwerp: Aanvullend bodemonderzoek Winkel, 28 oktober 2014 Werfplein 5 te Zwartewaal Onze referentie: Bilfinger Industrial Services Werfplein 5 Zwartewaal Onderwerp: Aanvullend bodemonderzoek Winkel, 28 oktober 2014 Werfplein 5 te Zwartewaal Onze referentie: 051002522 Geachte heer van Ruitenburg, Hierbij

Nadere informatie

Bijlage 1. Regionale situatie met aanduiding onderzoekslocatie Nunspeterweg 15 te Elburg Projectnummer: 162294/AM 183200 183700 184200 184700 185200 185700 186200 /. LOKATIE 492000 492500 493000 493500

Nadere informatie

Het doel van het aanvullend onderzoek is het verkrijgen van aanvullende informatie over de verontreiniging.

Het doel van het aanvullend onderzoek is het verkrijgen van aanvullende informatie over de verontreiniging. Vos & Teeuwissen BV T.a.v. de weledele mevrouw J. van Wanrooij Postbus 259 1270 AG HUIZEN Heeswijk, 24 december 2008 Behandeld door : WGE Onze ref. : 258555.1 Projectnaam : Kuijer Plataanlaan te Baarn

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek ter plaatse van twee percelen aan de Roordaweg in Niebert

Verkennend bodemonderzoek ter plaatse van twee percelen aan de Roordaweg in Niebert Verkennend bodemonderzoek ter plaatse van twee percelen aan de Roordaweg in Niebert Opdrachtgever: Jouke Dantuma Advies Van Sytzamawei 2 9114 RW DRIEZUM Dossiernummer: 11385/FV COLOFON Project: Roordaweg,

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Binnenweg ongenummerd - Wilp

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Binnenweg ongenummerd - Wilp RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Binnenweg ongenummerd - Wilp Opdrachtgever: BJZ.NU BV Locatie: Binnenweg ongenummerd 7384 BL Wilp Augustus 2013 Kruse Milieu BV Bezoekadres: Huyerenseweg

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Nijverdalsestraat 79 - Wierden

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Nijverdalsestraat 79 - Wierden RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Nijverdalsestraat 79 - Wierden Opdrachtgever: BJZ.NU BV Locatie: Nijverdalsestraat 79 7642 AC Wierden Juni 2014 Kruse Milieu BV Bezoekadres: Huyerenseweg

Nadere informatie

BIJLAGE 3 BOORSTATEN Bijlage 3 Boring: 01 Boring: 02 0 1 0 braak Veen, zwak zandig, sporen puin, sporen kolengruis, donkerbruin, Edelmanboor 0 1 0 10 braak Zand, lichtgrijs, Edelmanboor, Cunetzand Zand,

Nadere informatie

BIJLAGE I LOCATIEKAART BIJLAGE 1 blad 1 van 1 Onderzoekslocatie Onderdeel Schaal Projectnummer Opdrachtgever : : : : Locatiekaart 1:25. (Bron: Topografische kaart van Nederland) 216.25 Maatschap Langelaan

Nadere informatie

Asbest onderzoek Rozendaal

Asbest onderzoek Rozendaal Asbest onderzoek Rozendaal Verkennend onderzoek asbest locatie De Del Verkennend bodemonderzoek naar Asbest Gemeente Rozendaal februari 2010 Asbest onderzoek Rozendaal Verkennend onderzoek asbest locatie

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Badweg - Enschede

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Badweg - Enschede RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Badweg - Enschede Opdrachtgever: Loonbedrijf Hoenink Locatie: Badweg Enschede Juli 2014 Kruse Milieu BV Bezoekadres: Huyerenseweg 33 7678 SC Geesteren

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK GODELINDEHOF TE NIEUW-LOOSDRECHT GEMEENTE WIJDEMEREN

VERKENNEND BODEMONDERZOEK GODELINDEHOF TE NIEUW-LOOSDRECHT GEMEENTE WIJDEMEREN VERKENNEND BODEMONDERZOEK GODELINDEHOF TE NIEUWLOOSDRECHT GEMEENTE WIJDEMEREN Verkennend bodemonderzoek Godelindehof te NieuwLoosdrecht in de gemeente Wijdemeren Opdrachtgever RHO adviseurs voor leefruimte

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK BREESTRAAT (ONG.) TE UDEN GEMEENTE UDEN

VERKENNEND BODEMONDERZOEK BREESTRAAT (ONG.) TE UDEN GEMEENTE UDEN VERKENNEND BODEMONDERZOEK BREESTRAAT (ONG.) TE UDEN GEMEENTE UDEN Verkennend bodemonderzoek Breestraat (ong.) te Uden in de gemeente Uden Opdrachtgever Tonnaer Vonderweg 4 566 RM Eindhoven Project UDE.TON.NEN

Nadere informatie

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ BIJLAGE 3 BOORSTATEN Bijlage 3 Boring: 01 Boring: 02 0 0 braak Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak humeus, lichtbruin, Edelmanboor 0 0 5 15 tegel Zand, matig fijn, zwak siltig, beige, Edelmanboor,

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Bornsestraat 58 - Saasveld

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Bornsestraat 58 - Saasveld RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 574 Bornsestraat 58 - Saasveld Opdrachtgever: Ad Fontem Locatie: Bornsestraat 58 7597 NG Saasveld November 214 Kruse Milieu BV Bezoekadres: Huyerenseweg 33

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK LAAN TEN BOOMEN (ONG.) TE LIEROP GEMEENTE SOMEREN

VERKENNEND BODEMONDERZOEK LAAN TEN BOOMEN (ONG.) TE LIEROP GEMEENTE SOMEREN VERKENNEND BODEMONDERZOEK LAAN TEN BOOMEN (ONG.) TE LIEROP GEMEENTE SOMEREN Verkennend bodemonderzoek Laan ten Boomen (ong.) te Lierop in de gemeente Someren Opdrachtgever HSRO bv Hoogstraat 6654 BA Afferden

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Conform NEN-5740

Verkennend bodemonderzoek Conform NEN-5740 kwaliteitswaarborg Verkennend bodemonderzoek Conform NEN-5740 Plan Hüssenhof Groesbeek Kadastraal gemeente Groesbeek Sectie P, nr. 483 (ged.). Opdrachtgever : Jansen Bouwontwikkeling BV Postbus 278 6600

Nadere informatie

Uitbreiding begraafplaats Hogeweg te Wamel

Uitbreiding begraafplaats Hogeweg te Wamel Uitbreiding begraafplaats Hogeweg te Wamel verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740 milieukundig onderzoek SAB te Arnhem mei 2010 definitief Uitbreiding begraafplaats Hogeweg te Wamel verkennend bodemonderzoek

Nadere informatie

BIJLAGEN AL-West B.V. Handelskade 39, 7417 DE Deventer Postbus 693, 74 AR Deventer Tel. +31()57 78811, Fax +31()57 78818 e-mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. POSTBUS 2225

Nadere informatie

Bijlage 10: Bodemonderzoeken

Bijlage 10: Bodemonderzoeken Bijlage 10: Bodemonderzoeken VERKENNEND

Nadere informatie

BIJLAGEN Analyserapport ALcontrol B.V. Correspondentieadres Steenhouwerstraat 5 394 AG Rotterdam Tel.: +3 () 23 47 Fax: +3 () 46 3 34 www.alcontrol.nl VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV C. Seekles Postbus 2225

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK VOLGENS NEN 5740 GULDENROEDESTRAAT 12 TE HEINKENSZAND

VERKENNEND BODEMONDERZOEK VOLGENS NEN 5740 GULDENROEDESTRAAT 12 TE HEINKENSZAND VERKENNEND BODEMONDERZOEK VOLGENS NEN 5740 GULDENROEDESTRAAT 12 TE HEINKENSZAND Opdrachtgever : Bouwbedrijf Rijk B.V. T.a.v. de heer P. Rijk Danielsweg 1 Heinkenszand Vestiging : ABO-Milieuconsult B.V.

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK Locatie : Boerhaavelaan 1-5 te Zoetermeer Opdrachtgever : Breevast B.V. Projectnummer : 250126.1 Datum : 18 mei 2010 Onderzoeksgegevens Soort onderzoek Verkennend bodemonderzoek

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek ter plaatse van (een deel van) vier percelen aan de Grolloërstraat 5 in Rolde

Verkennend bodemonderzoek ter plaatse van (een deel van) vier percelen aan de Grolloërstraat 5 in Rolde Verkennend bodemonderzoek ter plaatse van (een deel van) vier percelen aan de Grolloërstraat 5 in Rolde Opdrachtgever: De heer C. Martinus Nieuweweg 60 9364 PD NUIS Dossiernummer: 123182/FV COLOFON Project:

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Belderstraat 16 te Doetinchem

Verkennend bodemonderzoek Belderstraat 16 te Doetinchem Milieutechniek Rouwmaat Groenlo bv Postbus 74 Den Sliem 93 7140 AB Groenlo 7141 JG Groenlo TEL. 0544-474040 FAX. 0544-474049 Verkennend bodemonderzoek Belderstraat 16 te Doetinchem Opdrachtgever : Gemeente

Nadere informatie

Milieutechniek ZVS Eemnes BV

Milieutechniek ZVS Eemnes BV BO45 Milieutechniek ZVS Eemnes BV INHOUD bladzijde INLEIDING 3 2 VOORONDERZOEK 4 2. Vroegere en huidige gebruik van de locatie 4 2.2 Geohydrologische situatie 4 3 HYPOTHESE 5 4 ONDERZOEKSMETHODE 5 4. Veldwerk

Nadere informatie

BIJLAGE I LOCATIEKAART BIJLAGE 1 blad 1 van 1 Onderzoekslocatie Onderdeel : Locatiekaart Schaal : 1:25.000 (Bron: Topografische kaart van Nederland) Projectnummer : 2016.0387 Opdrachtgever : De heer H.

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Retraitehuisweg 6 - Zenderen

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Retraitehuisweg 6 - Zenderen RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 574 Retraitehuisweg 6 - Zenderen Opdrachtgever: Ad Fontem Locatie: Retraitehuisweg 6 7625 SL Zenderen April 215 Kruse Milieu BV Bezoekadres: Huyerenseweg 33

Nadere informatie

Vierhuizenweg. 9 a 8096. Datum Datum. 21 juli 2015. Status. Paraaf. Paraaff. Projectleider. Dhr. ing. M. van den Broek. Definitief

Vierhuizenweg. 9 a 8096. Datum Datum. 21 juli 2015. Status. Paraaf. Paraaff. Projectleider. Dhr. ing. M. van den Broek. Definitief Verkennend Bodemonderzoek ter plaatse van: Vierhuizenweg 21 te Oldebroek Projectnummer: 150543 Opdrachtgever: Dhr. A. Schenkk Vierhuizenweg 9 a 8096 RP OLDEBROEK Datum Datum onderzoek: 13 en 21 juli 2015

Nadere informatie

Nieuwstraat 10 te Dreumel

Nieuwstraat 10 te Dreumel Nieuwstraat 1 te Dreumel Verkennend bodemonderzoek conform NEN 574 milieukundig onderzoek SAB te Arnhem september 29 definitief Nieuwstraat 1 te Dreumel Verkennend bodemonderzoek conform NEN 574 milieukundig

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK ROERMONDSEWEG 203 TE WEERT GEMEENTE WEERT

VERKENNEND BODEMONDERZOEK ROERMONDSEWEG 203 TE WEERT GEMEENTE WEERT VERKENNEND BODEMONDERZOEK ROERMONDSEWEG 203 TE WEERT GEMEENTE WEERT Verkennend bodemonderzoek Roermondseweg 203 te Weert in de gemeente Weert Opdrachtgever CAB ITT Benelux bv Roermondseweg 175 6005 NJ

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK LINDELAAN (ONG.) TE ELLECOM GEMEENTE RHEDEN

VERKENNEND BODEMONDERZOEK LINDELAAN (ONG.) TE ELLECOM GEMEENTE RHEDEN VERKENNEND BODEMONDERZOEK LINDELAAN (ONG.) TE ELLECOM GEMEENTE RHEDEN Verkennend bodemonderzoek Lindelaan (ong.) te Ellecom in de gemeente Rheden Opdrachtgever De heer W. de Roos Prinses Beatrixstraat

Nadere informatie

RAPPORTAGE PARTIJKEURING Steenbakkersweg/Morseltoven - Borne

RAPPORTAGE PARTIJKEURING Steenbakkersweg/Morseltoven - Borne RAPPORTAGE PARTIJKEURING Steenbakkersweg/Morseltoven - Borne Opdrachtgever: Gemeente Borne Locatie: Braakliggende locatie nabij Steenbakkersweg/Morseltoven te Borne Oktober 2013 Kruse Milieu BV Bezoekadres:

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Geessinkweg 3 te Winterswijk

Verkennend bodemonderzoek Geessinkweg 3 te Winterswijk Milieutechniek Rouwmaat Groenlo bv Postbus 74 Den Sliem 93 7140 AB Groenlo 7141 JG Groenlo TEL. 0544-474040 FAX. 0544-474049 Verkennend bodemonderzoek Geessinkweg 3 te Winterswijk Opdrachtgever : Huiskamp

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740, NEN 5707 en NEN 5897 Hambergerweg - Enter

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740, NEN 5707 en NEN 5897 Hambergerweg - Enter RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740, NEN 5707 en NEN 5897 Hambergerweg - Enter Opdrachtgever: Bouwbedrijf Homan BV Locatie: Hambergerweg Enter Oktober 2014 Kruse Milieu BV Bezoekadres: Huyerenseweg

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek op de locatie Binnen Dommersstraat 21 in Amsterdam

Verkennend bodemonderzoek op de locatie Binnen Dommersstraat 21 in Amsterdam BACK MILIEU-ADVIES EN ONDERZOEK BV Verkennend bodemonderzoek op de locatie Binnen Dommersstraat 21 in Amsterdam Opdrachtgever : AVB De heer R. Meijler Willem Beukelsstraat 35 hs 1097 CR Amsterdam Uitvoering

Nadere informatie

BIJLAGEN Analyserapport ALcontrol B.V. Correspondentieadres Steenhouwerstraat 5 394 AG Rotterdam Tel.: +3 () 23 47 Fax: +3 () 46 3 34 www.alcontrol.nl VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV H. van der Donk Postbus

Nadere informatie

BIJLAGEN AL-West B.V. Handelskade 39, 7417 DE Deventer, Netherlands Postbus 693, 74 AR Deventer Tel. +31()57 78811, Fax +31()57 78818 e-mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK

Nadere informatie

INDICATIEVE DEPOTKEURING EN (NADER) ASBESTONDERZOEK TERREIN NUISVEEN 2 TE BORGER

INDICATIEVE DEPOTKEURING EN (NADER) ASBESTONDERZOEK TERREIN NUISVEEN 2 TE BORGER INDICATIEVE DEPOTKEURING EN (NADER) ASBESTONDERZOEK TERREIN NUISVEEN 2 TE BORGER PROVINCIE DRENTHE 9 juli 21 7491722:.2 B232.211.1 INDICATIEVE DEPOTKEURING EN (NADER) ASBESTONDERZOEK TERREIN NUISVEEN 2

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Eimersweg 8 te Lievelde

Verkennend bodemonderzoek Eimersweg 8 te Lievelde Milieutechniek Rouwmaat Groenlo bv Postbus 74 Den Sliem 93 7140 AB Groenlo 7141 JG Groenlo TEL. 0544-474040 FAX. 0544-474049 Verkennend bodemonderzoek Eimersweg 8 te Lievelde Opdrachtgever : Fam. Blankenborg

Nadere informatie

Projectnummer: B Opgesteld door: Ons kenmerk: Kopieën aan:

Projectnummer: B Opgesteld door: Ons kenmerk: Kopieën aan: MEMO ARCADIS NEDERLAND BV Stationsplein 18d Postbus 1632 6201 BP Maastricht Tel 043 3523 300 Fax 043 3639 981 www.arcadis.nl Onderwerp: Resultaten bodemonderzoek riool Ankerkade te Maastricht Maastricht,

Nadere informatie

Notitie. 1. Inleiding

Notitie. 1. Inleiding Notitie Onderwerp : Aanvullend bodemonderzoek MFC Gasselternijveen Projectnummer : B02032.000350.0100 Datum : 5 juni 2012 1. Inleiding ARCADIS Nederland BV te Assen heeft in opdracht van de gemeente Aa

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek Verkennend bodemonderzoek Conform NEN 5740 Auteur: Mevr. Ba. L. van den Broek Controle: Dhr. Mr. Ing. O.L.H. Verhagen Veldwerk: Dhr. B. de Koning, Dhr. B. Brouwer Opdrachtgever: Eric de Langen Lechstraat

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK WOLVENBOS TE APELDOORN Gemeente Apeldoorn AF, sectie AF, nummer 724 PROJECT: 14516

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK WOLVENBOS TE APELDOORN Gemeente Apeldoorn AF, sectie AF, nummer 724 PROJECT: 14516 RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK WOLVENBOS TE APELDOORN Gemeente Apeldoorn AF, sectie AF, nummer 724 PROJECT: 14516 VERANTWOORDING Titel VERKENNEND BODEMONDERZOEK WOLVENBOS TE APELDOORN Opdrachtgever

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK AFHANGWEG TE HORST GEMEENTE HORST AAN DE MAAS

VERKENNEND BODEMONDERZOEK AFHANGWEG TE HORST GEMEENTE HORST AAN DE MAAS VERKENNEND BODEMONDERZOEK AFHANGWEG TE HORST GEMEENTE HORST AAN DE MAAS Verkennend bodemonderzoek Afhangweg te Horst in de gemeente Horst aan de Maas Opdrachtgever De heer M.M.C. Kuipers Afhangweg 2 5961

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek Verkennend bodemonderzoek Locatie Koningsweg 104-108 te Utrecht Gegevens opdrachtgever SSH Postbus 85042 3508 AA UTRECHT Contactpersoon: Dhr. de heer A. Nieuwendijk Contactpersonen CSO Dhr. drs. S. Kunst

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK DAMMERWEG 5C TE WEESP GEMEENTE WEESP

VERKENNEND BODEMONDERZOEK DAMMERWEG 5C TE WEESP GEMEENTE WEESP VERKENNEND BODEMONDERZOEK DAMMERWEG 5C TE WEESP GEMEENTE WEESP Verkennend bodemonderzoek Dammerweg 5c te Weesp in de gemeente Weesp Opdrachtgever Buro SRO 't Goylaan 11 3525 AA Utrecht Project WSP.RHO.NEN

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Padevoortseallee te Zeddam

Verkennend bodemonderzoek Padevoortseallee te Zeddam Milieutechniek Rouwmaat Groenlo bv Postbus 74 Den Sliem 93 7140 AB Groenlo 7141 JG Groenlo TEL. 0544-474040 FAX. 0544-474049 Verkennend bodemonderzoek Padevoortseallee te Zeddam Opdrachtgever : SAB Arnhem

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK Projectgebied IJsseldelta te Kampen Locatie 3. De Slaper ong. te Kampen (Toekomstig informatiecentrum)

VERKENNEND BODEMONDERZOEK Projectgebied IJsseldelta te Kampen Locatie 3. De Slaper ong. te Kampen (Toekomstig informatiecentrum) VERKENNEND BODEMONDERZOEK Projectgebied IJsseldelta te Kampen Locatie 3 De Slaper ong. te Kampen (Toekomstig informatiecentrum) Kadastraal gemeente IJsselmuiden, sectie F, nummer 713 (ged.) Kenmerk rapport:

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Jonasweg 6a/6 te Vaassen

Verkennend bodemonderzoek Jonasweg 6a/6 te Vaassen Postadres Postbus 5076 6802 EB ARNHEM t 026-7513300 f 026-7513818 www.syncera.nl bezoekadres Westervoortsedijk 50 6827 AT ARNHEM Verkennend bodemonderzoek Jonasweg 6a/6 te Vaassen Definitief In opdracht

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Beulakerweg 54 Giethoorn

Verkennend bodemonderzoek Beulakerweg 54 Giethoorn Verkennend bodemonderzoek Beulakerweg 54 Giethoorn Opdrachtgever: SAB Arnhem B.V. Projectnummer: P1854.01 Datum: 18 november 2010 Rapporteur: ing. J.A. Slotboom-van Vliet Autorisatie: J. Geerdink M.Sc.

Nadere informatie

1 INLEIDING 2 2 LOCATIEGEGEVENS 3 3 OPZET ONDERZOEK 5 4 UITVOERING ONDERZOEK 7 5 TOETSING EN INTERPRETATIE 10 6 CONCLUSIE 12

1 INLEIDING 2 2 LOCATIEGEGEVENS 3 3 OPZET ONDERZOEK 5 4 UITVOERING ONDERZOEK 7 5 TOETSING EN INTERPRETATIE 10 6 CONCLUSIE 12 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 2 2 LOCATIEGEGEVENS 3 2.1 Beschrijving onderzoekslocatie 3 2.2 Beschikbare onderzoeksgegevens 3 2.3 Regionale geohydrologische gegevens 3 3 OPZET ONDERZOEK 5 3.1 Vooronderzoek

Nadere informatie

Hofstede cs GEMEENTE RIJSWIJK. Per e-mail. De heer M. Faber De Maese Woningen B.V. Ibii besu

Hofstede cs GEMEENTE RIJSWIJK. Per e-mail. De heer M. Faber De Maese Woningen B.V. Ibii besu Hofstede cs M i l I E U A D V I S E U R S Maliebaan 48a 3581 cs utrecht 1 0 3 0 2 7 4 Ho 4 0 De heer M. Faber De Maese Woningen B.V. 1 www.hofstedeadvies.nl 1 info@hofstedeadvies.nl Rabobank 1 3. 1 9.

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK Projectgebied IJsseldelta te Kampen Locatie 10. Kadastraal gemeente Kampen, sectie P, nummer 5071 (ged.)

VERKENNEND BODEMONDERZOEK Projectgebied IJsseldelta te Kampen Locatie 10. Kadastraal gemeente Kampen, sectie P, nummer 5071 (ged.) VERKENNEND BODEMONDERZOEK Projectgebied IJsseldelta te Kampen Locatie 10 Flevoweg 90 te Kampen (Horecacentrum t Haasje) Kadastraal gemeente Kampen, sectie P, nummer 5071 (ged.) Kenmerk rapport: 20120477_10/rap01

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Erveweg 26 te Welsum

Verkennend bodemonderzoek Erveweg 26 te Welsum Milieutechniek Rouwmaat Groenlo bv Postbus 74 Den Sliem 93 7140 AB Groenlo 7141 JG Groenlo TEL. 0544-474040 FAX. 0544-474049 Verkennend bodemonderzoek Erveweg 26 te Welsum Opdrachtgever : Dhr. J.W. van

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek Verkennend bodemonderzoek Conform NEN 5740 Auteur: Dhr. Ing. T.M.W. van Breugel Controle: Dhr. Mr. Ing. O.L.H. Verhagen Veldwerk: Dhr. B. Brouwer Opdrachtgever: Kuiper Compagnons T.a.v. Rogier Begheyn

Nadere informatie

BIJLAGEN Analyserapport ALcontrol B.V. Correspondentieadres Steenhouwerstraat 15 3194 AG Rotterdam Tel.: +31 (0)10 231 47 00 Fax: +31 (0)10 416 30 34 www.alcontrol.nl VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV H. van

Nadere informatie

Analysecertificaat. Milieutechniek Rouwmaat b.v. T.a.v. Nico Looman Postbus AB GROENLO. Datum:

Analysecertificaat. Milieutechniek Rouwmaat b.v. T.a.v. Nico Looman Postbus AB GROENLO. Datum: Milieutechniek Rouwmaat b.v. T.a.v. Nico Looman Postbus 74 7140 AB GROENLO Analysecertificaat Datum: 27-05-2014 Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek. Certificaatnummer/Versie

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek Bijlage 2 Verkennend bodemonderzoek Rho adviseurs voor leefruimte 053100.19264.00 RAPPORT betreffende een verkennend bodemonderzoek Kruiswiel te Hendrik-Ido-Ambacht INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 2.

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek St. Janstraat (ong) te Oerle

Verkennend bodemonderzoek St. Janstraat (ong) te Oerle Milieutechniek Rouwmaat Groenlo bv Postbus 74 Den Sliem 93 7140 AB Groenlo 7141 JG Groenlo TEL. 0544-474040 FAX. 0544-474049 Verkennend bodemonderzoek St. Janstraat (ong) te Oerle Opdrachtgever : S.A.B.

Nadere informatie

INDICATIEF GRONDONDERZOEK EILAND KOUDENHOORN

INDICATIEF GRONDONDERZOEK EILAND KOUDENHOORN INDICATIEF GRONDONDERZOEK EILAND KOUDENHOORN GEMEENTE TEYLINGEN 4 april 211 75438953.A - Definitief C125.89.3 Indicatief grondonderzoek Eiland Koudenhoorn Inhoud 1 Inleiding 2 2 Achtergrondinformatie 3

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek plangebied t Spieghel, Grontmij, maart 2004

Verkennend bodemonderzoek plangebied t Spieghel, Grontmij, maart 2004 Verkennend bodemonderzoek plangebied t Spieghel, Grontmij, maart 2004 Conclusies Door middel van het uitgevoerde bodemonderzoek is inzicht verkregen in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse

Nadere informatie

ES1609/002 VLA 5496 Vlaams Brabant

ES1609/002 VLA 5496 Vlaams Brabant Envirosoil NV T.a.v. Koen Batsleer Siemenslaan 13 B-82 Oostkamp BELGIË Analysecertificaat Datum: 12-Oct-216 Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek. Certificaatnummer/Versie

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek aan de Rillaersebaan te Goirle

Verkennend bodemonderzoek aan de Rillaersebaan te Goirle Verkennend bodemonderzoek aan de Rillaersebaan te Goirle Adviesbureau Opdrachtgever Titel Verkennend bodemonderzoek aan de Rillaersebaan te Goirle Plan & Project Bredaseweg 108a, Sectie 11 4902 NS Oosterhout

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek Verkennend bodemonderzoek Kanaalpark 143 te Leiden Gegevens opdrachtgever SNS REAAL p/a: DTZ Zadelhof Property Management B.V. Postbus 19160 3501 DD Utrecht Contactpersoon: Dhr. T.H.P. de Haan Contactpersonen

Nadere informatie

Opdrachtgever GP Vastgoed Dhr. G. van de Pol Tolboomweg XC Terschuur

Opdrachtgever GP Vastgoed Dhr. G. van de Pol Tolboomweg XC Terschuur Opdrachtgever GP Vastgoed Dhr. G. van de Pol Tolboomweg 14 3784 XC Terschuur Adviesbureau Adico Milieutechniek B.V. Vlietskade 1513 Postbus 717 4200 AS Gorinchem Tel.: 0183-563359 Fax: 0183-563741 protocol

Nadere informatie

K G. Rapport Verkennend Bodemonderzoek conform NEN 5740 Langeveenseweg - Geesteren. Kruse Milieu BV

K G. Rapport Verkennend Bodemonderzoek conform NEN 5740 Langeveenseweg - Geesteren. Kruse Milieu BV RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Langeveenseweg - Geesteren Opdrachtgever: BJZ.NU BV Locatie: Langeveenseweg Geesteren eptember 2014 KRUE GROEP I N F R A l M I L I E U I L O O P W E R

Nadere informatie

Verkennend Bodemonderzoek ter plaatse van: Zuiderzeestraatweg 224 te Oldebroek. Projectnummer: 150815

Verkennend Bodemonderzoek ter plaatse van: Zuiderzeestraatweg 224 te Oldebroek. Projectnummer: 150815 Verkennend Bodemonderzoek ter plaatse van: Zuiderzeestraatweg 224 te Oldebroek Projectnummer: 15815 Opdrachtgever: Contactpersoon: Witpaard B.V. Postbus 337 826 AC KAMPEN Mevr. M. Nagelhout Datum onderzoek:

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK

VERKENNEND BODEMONDERZOEK VERKENNEND BODEMONDERZOEK Ten behoeve van: De locatie Sluisweg 7 en 7a in Akersloot gemeente Castricum Datum: 22 november 2011 Werknummer: 000584 Opdrachtgever: Fam. Van Baar Kerklaan 1a 1921 BT Akersloot

Nadere informatie

Deellocatie: toekomstige watergang noordzijde Deellocatie: toekomstige watergang noordzijde 33 329 327 326 331 325 324 322 321 332 Deellocatie: bekledingsgrond zuidzijde 32 319 318 317 316 315 314 313

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek Verkennend bodemonderzoek Eltenseweg 14 / Past. van Sonsbeeckstraat 51 (2 bouwkavels) te Stokkum Gemeente Montferland Projectnummer: P2182.01 Datum: 6 november 2014 Versie: definitief Verkennend bodemonderzoek

Nadere informatie