Inhoudsopgave. Bijlage 4. Verkennend bodemonderzoek Akoestisch onderzoek weg- en verkeerslawaai Quickscan flora en fauna Archeologisch onderzoek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. Bijlage 4. Verkennend bodemonderzoek Akoestisch onderzoek weg- en verkeerslawaai Quickscan flora en fauna Archeologisch onderzoek"

Transcriptie

1

2

3 Teugseweg 12 Inhoudsopgave Bijlagen Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3 Bijlage 4 Verkennend bodemonderzoek Akoestisch onderzoek weg en verkeerslawaai Quickscan flora en fauna Archeologisch onderzoek 1

4 VERKENNEND BODEMONDERZOEK TEUGSEWEG 12 TE TEUGE GEMEENTE VOORST

5 Verkennend bodemonderzoek Teugseweg 12 te Teuge in de gemeente Voorst Opdrachtgever Regtervoort Rentmeesters Dennenlaan XK Rijssen Project VOO.REG.NEN Rapportnummer Status Eindrapportage Datum 13 juni 2013 Vestiging Opsteller Doetinchem Drs. ing. S. Schut Paraaf Kwaliteitscontrole Ing. J. Winkelhorst Paraaf Kwaliteitszorg Econsultancy is lid van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer (VKB). De VKB is een vereniging van bodemadviesen onderzoeksbureaus en heeft als doel kwaliteitsborging en continue verbetering van de dienstverlening van haar leden op het gebied van bodembeheer. Het VKB keurmerk geeft opdrachtgevers de zekerheid dat het uitvoerend bureau werkt conform de eisen die de VKB aan haar leden stelt op het gebied van competenties en integriteit van medewerkers en het toepassen van vigerende normen en onderzoeksprotocollen. Econsultancy werkt volgens een dynamisch kwaliteitssysteem, zoals beschreven in het kwaliteitshandboek. Ons kwaliteitssysteem is gecertificeerd volgens de kwaliteitsborgingsnormen van de NENENISO 9001:2008. Betrouwbaarheid Dit bodemonderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd conform de toepasselijke en van kracht zijnde regelgeving. Een bodemonderzoek wordt in zijn algemeenheid echter uitgevoerd door het steekproefsgewijs bemonsteren van de bodem, waardoor het, op basis van de resultaten van een bodemonderzoek, onmogelijk is garanties af te geven ten aanzien van de milieuhygiënische bodemkwaliteit. Daarnaast betreft het bodemonderzoek een momentopname. Econsultancy accepteert derhalve op voorhand geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke beslissingen die de opdrachtgever naar aanleiding van het door Econsultancy uitgevoerde bodemonderzoek neemt. In dit kader dient ook opgemerkt te worden dat geraadpleegde bronnen niet altijd zonder fouten en volledig zijn. Daar Econsultancy voor het verkrijgen van historische informatie afhankelijk is van deze bronnen, kan Econsultancy niet instaan voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. Eerland CERTIFICATION

6 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING VOORONDERZOEK Geraadpleegde bronnen Afbakening onderzoekslocatie vooronderzoek Historisch en huidig gebruik onderzoekslocatie Calamiteiten Uitgevoerd(e) bodemonderzoek(en) op de onderzoekslocatie Belendende percelen/terreindelen Terreininspectie Toekomstige situatie Informatie lokale of regionale achtergrondgehalten Bodemopbouw Geohydrologie CONCLUSIES VOORONDERZOEK (ONDERZOEKSOPZET) VELDWERK Uitgevoerde werkzaamheden Zintuiglijke waarnemingen Grond Grondwater LABORATORIUMONDERZOEK Uitvoering analyses Toetsingskader Resultaten grond en grondwatermonsters SAMENVATTING, CONCLUSIES EN ADVIES BIJLAGEN: 1. Topografische ligging van de locatie 2a. Locatieschets deelgebied A 2b. Locatieschets deelgebied B 2c. Foto's onderzoekslocaties 3. Boorprofielen 4a. Analysecertificaten 4b. Getoetste analyseresultaten 5. Toetsingskader Circulaire Bodemsanering 6. Geraadpleegde bronnen VOO.REG.NEN

7 1. INLEIDING Econsultancy heeft van de heer Regtervoort Rentmeesters opdracht gekregen voor het uitvoeren van een verkennend bodemonderzoek aan de Teugseweg 12 te Teuge in de gemeente Voorst. Het bodemonderzoek is uitgevoerd in het kader van de Bouwverordening, alsmede een bestemmingsplanwijziging. Het verkennend bodemonderzoek heeft tot doel met een relatief geringe onderzoeksinspanning vast te stellen of op de onderzoekslocatie een grond en/of grondwaterverontreiniging aanwezig is, teneinde te bepalen of er milieuhygiënische belemmeringen zijn voor de voorgenomen nieuwbouw op de onderzoekslocatie, alsmede de bestemmingsplanwijziging. Het vooronderzoek is verricht conform de NEN 5725:2009 "Bodem Landbodem Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek". Het bodemonderzoek is uitgevoerd conform de NEN 5740:2009 "Bodem Landbodem Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond". Het veldwerk en de bemonstering zijn verricht onder certificaat op grond van de BRL SIKB 2000 "Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek", protocollen 2001 en De analyseresultaten zijn getoetst aan het toetsingskader van VROM (Circulaire bodemsanering 2009) en aan de achtergrondwaarden voor grond uit de Regeling bodemkwaliteit (bijlage B, tabel 1), VROM, Econsultancy is onder meer gecertificeerd voor de protocollen 2001 en 2002 van de BRL SIKB In dat kader verklaart Econsultancy geen eigenaar van de onderzoekslocatie te zijn of te worden. 2. VOORONDERZOEK 2.1 Geraadpleegde bronnen De informatie over de onderzoekslocatie is gebaseerd op de bij de gemeente Voorst aanwezige informatie (contactpersoon de heer N. Wisselink), informatie verkregen van de huidige eigenaar (de heer A.G. Schippers), informatie verkregen van Regtervoort Rentmeesters (contactpersoon de heer G.J. Harbers) en informatie verkregen uit de op 3 mei 2013 uitgevoerde terreininspectie. Van de locatie en de directe omgeving zijn uit verschillende informatiebronnen gegevens verzameld over: het historische, huidige en toekomstige gebruik; eventuele calamiteiten; eventueel eerder uitgevoerde bodemonderzoeken; de bodemopbouw en geohydrologie; verhardingen, kabels en leidingen. Bijlage 6 geeft een overzicht van de geraadpleegde bronnen VOO.REG.NEN Pagina 1 van 10

8 2.2 Afbakening onderzoekslocatie vooronderzoek Het vooronderzoek omvat de onderzoekslocaties en direct hieraan grenzende percelen binnen een afstand van 25 meter. De onderzoekslocatie is gelegen aan de Teugseweg 12, circa 1,0 kilometer ten (zuid)westen van de kern van Teuge in de gemeente Voorst (zie bijlage 1). De onderzoekslocatie betreft twee percelen: een nieuw te realiseren woonperceel ter plaatse van en deels grenzend aan het bestaande boerenerf (perceel A; ± m 2 ) en een nieuw te realiseren woonperceel aan de Rijksstraatweg (perceel B; ± m 2 ). De onderzoekslocatie ter plaatse van perceel A is kadastraal bekend gemeente Twello, sectie D, nummer 974 (ged.) en ter plaatse van perceel B bekend onder nummer 909 (ged.). Volgens de topografische kaart van Nederland, kaartblad 33 B, 2010 (schaal 1:25.000), bevindt het maaiveld zich op een hoogte van circa 5,0 m +NAP en zijn de centrale coördinaten van de onderzoekslocatie ter plaatse ven perceel A, X = , Y = en ter plaatse ven perceel B, X = , Y = Historisch en huidig gebruik onderzoekslocatie Volgens gedetailleerde historische kaartmateriaal waren beide percelen aan het begin van de 19 e eeuw onbebouwd en in agrarisch gebruik. Perceel A was grotendeels in gebruik als weiland. Perceel B was in gebruik als akker. Destijds was binnen de onderzoekslocaties de huidige verkaveling al grotendeels aanwezig. Grenzend aan de noord en westzijde van de perceel A lagen twee bebouwde erven (respectievelijk "De Kleine Vles" en "Het Assegat"). Aan het begin van de 20 e eeuw is de eerste bebouwing ter plaatse van en nabij perceel A gerealiseerd. Het westelijke deel was in gebruik genomen als akker of boomgaard. In de loop van de 20 e eeuw nam de bebouwing op en nabij perceel A verder toe waarbij de bebouwing op de onderzoekslocatie in de periode van 1982 tot en met 1991 is gerealiseerd. De bedrijfsactiviteiten hebben tot aan 2010 onder het AMvB Melkrundveehouderij en biggenopvang + konijnen gevallen. De onbebouwde delen van de onderzoekslocatie bleven in agrarisch gebruik, waarbij verschillende terreindelen afwisselend in gebruik waren als weiland, akker en moestuin. In de huidige situatie is perceel A bebouwd met een kapschuur die in het verleden in gebruik is geweest als varkensstal (grotendeels onderkeldert) die nu in gebruik is als hooiopslag. Daarnaast is er een caravanstalling een grage en een opslag/berging aanwezig. Tevens is een kippenren, een volière en een hooimijt aanwezig. Ter plaatse van de opslag/berging is een bovengrondse dieselolietank in een lekbak (1.200 l) aanwezig. Ter plaatse is de locatie voor het overgrote deel onderkelderd. In de huidige situatie is perceel B nog steeds in agrarisch gebruik (weiland). In bijlagen 2a en 2b zijn de onderzoekslocaties op een locatieschets weergegeven. Bijlage 2c bevat enkele foto's van de onderzoekslocaties. Er zijn geen aanwijzingen gevonden, die aanleiding geven een asbestverontreiniging op de locaties te verwachten VOO.REG.NEN Pagina 2 van 10

9 2.4 Calamiteiten Voor zover bij de opdrachtgever bekend hebben zich op de onderzoekslocaties in het verleden geen calamiteiten met een bodembedreigend karakter voorgedaan. Ook uit informatie van de gemeente Voorst blijkt niet dat er zich in het verleden bodembedreigende calamiteiten hebben voorgedaan. 2.5 Uitgevoerd(e) bodemonderzoek(en) op de onderzoekslocatie Op de onderzoekslocaties zijn, voor zover bekend, geen bodemonderzoeken uitgevoerd. 2.6 Belendende percelen/terreindelen De onderzoekslocaties zijn gelegen in het buitengebied van Teuge. In bijlage 6 zijn de geraadpleegde informatiebronnen voor de omliggende terreindelen en belendende percelen binnen 25 meter van de onderzoekslocatie opgenomen. Het bodemgebruik van de omliggende terreindelen ter plaatse van perceel A is als volgt: aan de noodwestzijde bevindt zich het boerenerf; aan de noordoostzijde bevindt zich akkerland; aan de zuidoostzijde bevindt zich een boerenerf; aan de zuidwestzijde bevindt zich een weiland. Perceel B grenst aan de zuidwestzijde aan een woonperceel (Rijksstraatweg 220). Aan de overige zijden grenst het perceel aan akkerland. Van de aangrenzende percelen (< 25 m) zijn geen bodemonderzoeksgegevens bekend. Uit de verzamelde informatie blijkt niet dat er vanuit de omliggende percelen grensoverschrijdende verontreinigingen zijn te verwachten. 2.7 Terreininspectie Voorafgaand aan het bodemonderzoek is er een terreininspectie uitgevoerd. Deze is gericht op de identificatie van bronnen, die mogelijk hebben geleid of kunnen leiden tot een grond en/of grondwaterverontreiniging. De tijdens de terreininspectie aangetroffen situatie komt overeen met de locatiegegevens, zoals deze zijn opgenomen in paragraaf 2.3. Op de onderzoekslocatie zijn geen mogelijke bronnen voor een grond en/of grondwaterverontreiniging aangetroffen. Op het maaiveld zijn geen asbestverdachte materialen waargenomen. 2.8 Toekomstige situatie De initiatiefnemer is voornemens om de bestaande bebouwing ter plaatse van perceel A te slopen, waarna hier nieuwbouw van een woonhuis met schuur zal worden gerealiseerd. Ter plaatse van perceel B zal eveneens een kavel voor een vrijstaande woning met schuur worden gerealiseerd VOO.REG.NEN Pagina 3 van 10

10 2.9 Informatie lokale of regionale achtergrondgehalten De gemeente Voorst heeft de lokale achtergrondgehalten van een aantal metalen, PAK en minerale olie voor grond vastgesteld (Nota bodembeheer voor gemeenten Epe, Apeldoorn, Voorst, Brummen, Zutphen, Lochem: MWH bv, 20 januari 2011). De onderzoekslocatie ligt binnen de zone functie "landbouw/natuur". Op de kwaliteitskaart is zowel de boven als de ondergrond aangemerkt als "AW2000" Bodemopbouw De originele bodem bestaat volgens de bodemkaart van Nederland, kaartblad 33 West, 1979 (schaal 1:50.000), uit een veldpodzol (perceel A) en een beekeerdgrond (perceel B), die beide volgens de Stichting voor Bodemkartering voornamelijk zijn opgebouwd uit lemig fijn zand. De afzettingen, waarin deze bodem is ontstaan, behoren geologisch gezien tot de Formatie van Boxtel met een dek van het Laagpakket van Wierden Geohydrologie Het plangebied is gelegen op de overgang van het stuwwalcomplex van de Veluwe naar het ten westen daarvan gelegen IJsseldal. Het freatisch pakket heeft een dikte van circa 15 m en wordt gevormd door zandige afzettingen van de Formatie van Boxtel en grove, grindhoudende zanden van de Formatie van Kreftenheye. Hieronder ligt een circa 5 m dikke, slecht doorlatende kleilaag, die behoren tot de Formatie van Kreftenheye, Laagpakket van Zutphen. Onder deze kleilaag ligt het eerste watervoerend pakket, met een dikte van circa 15 m. Deze wordt gevormd door grove, grindhoudende zanden van de Formatie van Kreftenheye. Hieronder ligt een slecht doorlatende laag met een dikte van circa 100m. Deze laag wordt gevormd door leem en (deels kleiige) fijne zanden van de Formatie van Kreftenheye, Laagpakket van Twello. De gemiddelde stand van het freatisch grondwater bedraagt ± 3,5 m +NAP, waardoor het grondwater zich op ± 1,5 m mv zou bevinden. Het water van het eerste watervoerend pakket stroomt volgens de isohypsenkaart van de Dienst Grondwaterverkenning van TNO, kaartblad 33 Oost, 1995 (schaal 1:50.000), in noordwestelijke richting. Er liggen geen pompstations in de buurt van de onderzoekslocatie die van invloed zouden kunnen zijn op de grondwaterstroming ter plaatse van de onderzoekslocatie. De onderzoekslocatie ligt niet in een grondwaterbeschermings en/of grondwaterwingebied VOO.REG.NEN Pagina 4 van 10

11 3. CONCLUSIES VOORONDERZOEK (ONDERZOEKSOPZET) Ten behoeve van het bodemonderzoek is, op basis van het vooronderzoek, een aantal deellocaties geïdentificeerd. In tabel I zijn de onderzoeksstrategieën, die van toepassing zijn op de betreffende deellocaties, weergegeven. Tabel I. Onderzoeksstrategie Deellocatie Oppervlakte Verwachte stoffen Onderzoeksstrategie A: perceel Teugseweg 12 (perceel A) B: bovengrondse dieselolietank (perceel A) C: perceel Rijksstraatweg (perceel B) ± m 2 ONV ± 25 m 2 minerale olie VEP ± 700 m 2 ONV Onderzoeksstrategieën volgens NEN5740: ONV : Onverdacht VEP : Verdacht, plaatselijke bodembelasting, uitgezonderd ondergrondse opslagtanks 4. VELDWERK 4.1 Uitgevoerde werkzaamheden Tijdens het opstellen van het boorplan is rekening gehouden met de doelstellingen en de richtlijnen, die geformuleerd zijn in de inleiding. Daarnaast is rekening gehouden met de onderzoeksprotocollen, zoals weergegeven in tabel I, en de ligging van kabels en leidingen. Bijlage 2a bevat de locatieschets met daarop aangegeven de situering van de boorpunten en de peilbuizen. In bijlage 3 zijn de boorprofielen opgenomen. Aan de hand van de geldende onderzoeksstrategieën zijn de werkzaamheden uitgevoerd zoals die in tabel II zijn vermeld. Het veldwerk is op 14 mei 2013 uitgevoerd onder kwaliteitsverantwoordelijkheid van de heer M. Krijgsman. Deze medewerker van Econsultancy in Doetinchem is geregistreerd als ervaren veldwerker voor het protocol 2001 van de SIKB BRL 2000 "Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek". Tabel II. Uitgevoerde werkzaamheden Deellocatie Veldwerk Analyses Boringen/peilbuizen Verharding Grond Grondwater A: perceel Teugseweg 12 (perceel A) 9 (0,5 m mv) 1 (1,0 m mv) 3 (2,0 m mv) onverhard/klinkers standaardpakket (3x) (*B, 2x) PAK en metalen (1x) (*C) (*D) B: bovengrondse dieselolietank (perceel A) 2 (1,0 m mv) 1 (peilbuis) beton (*A) minerale olie (1x) (*C) standaardpakket (1x) C: perceel Rijksstraatweg (perceel B) (*A) (*B) (*C) (*D) 4 (0,5 m mv) 1 (2,0 m mv) 1 (peilbuis) onverhard standaardpakket (2x) (*B) standaardpakket (1x) Door deze verharding is gehakt Inclusief organische stof en lutum (1x) Inclusief organische stof (1x) Het grondwateronderzoek van deellocatie A is gecombineerd uitgevoerd met het grondwateronderzoek van deellocatie B VOO.REG.NEN Pagina 5 van 10

12 De boringen zijn geplaatst met behulp van een edelmanboor. Van het opgeboorde materiaal is een boorbeschrijving conform de NEN 5104 gemaakt en zijn er grondmonsters genomen over trajecten van ten hoogste 0,5 m, waarbij bodemlagen met verontreinigingskenmerken of een afwijkende textuur separaat bemonsterd zijn. Voor de geplaatste peilbuizen geldt dat het onderste gedeelte van de peilbuis (het peilfilter) is geperforeerd en de ruimte tussen de wand van het boorgat en het peilfilter is opgevuld met filtergrind. Boven het filtergrind is een laag zwelklei aangebracht, zodat er géén verontreinigingen van bovenaf in de peilbuis kunnen migreren. De filterstelling is bepaald op basis van de grondwaterstand, zoals deze tijdens de veldwerkzaamheden op 14 mei 2013 is ingeschat. De peilbuizen zijn direct na plaatsing afgepompt en na een wachttijd van minimaal een week is het grondwater bemonsterd. 4.2 Zintuiglijke waarnemingen Grond De bodem bestaat voornamelijk uit zwak tot sterk siltig, matig fijn zand. De bovengrond is bovendien zwak tot matig humeus. Plaatselijk zijn in de bovengrond ter plaatse van deellocatie A zintuiglijk bijmengingen met puin geconstateerd. Voor het overige zijn er zintuiglijk geen verontreinigingen aangetroffen. Tijdens de veldwerkzaamheden zijn op het maaiveld van de onderzoekslocatie, alsmede in de bodem, geen asbestverdachte materialen aangetroffen. Tijdens de veldwerkzaamheden is ter plaatse van 1 boring een stabilisatielaag van 5 cm (puin) aangetroffen. In deze stabilisatielaag zijn eveneens géén asbestverdachte materialen aangetroffen. Hierbij wordt opgemerkt dat gelet op de doelstelling van het onderzoek de veldwerkzaamheden niet conform de NEN 5707 ("Bodem Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem en partijen grond") zijn uitgevoerd. De uitkomst van het onderzoek is met betrekking tot de parameter asbest derhalve indicatief Grondwater De grondwaterbemonstering is op 21 mei 2013 uitgevoerd door de heer M. Krijgsman. Deze medewerker van Econsultancy in Doetinchem is geregistreerd als ervaren veldwerker voor het protocol 2002 van de BRL SIKB 2000 "Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek". De bemonstering is uitgevoerd conform de eisen uit het protocol 2002 van de BRL SIKB 2000 en de NEN 5744:2011. Na afronding van het voorpompen is de troebelheid gemeten. Bij de bemonstering is gebruik gemaakt van schone kunststofslangen en is voorkomen dat er gas of luchtbellen in de monsters zijn gekomen. De watermonsters ten behoeve van de analyse op metalen zijn in het veld gefiltreerd. Tabel III. Overzicht gegevens peilbuizen en veldmetingen grondwater Peilbuiscode Situering peilbuis Filterstelling (m mv) Grondwaterstand 21 mei 2013 (m mv) Troebelheid (NTU) B02 nabij bovengrondse dieselolietank 2,03,0 1, C03 centraal op de deellocatie B 2,03,0 1, VOO.REG.NEN Pagina 6 van 10

13 5. LABORATORIUMONDERZOEK 5.1 Uitvoering analyses Alle grond en grondwatermonsters zijn aangeboden aan een laboratorium dat is erkend door de Raad voor Accreditatie en AS3000geaccrediteerd is voor milieuhygiënisch bodemonderzoek. In het laboratorium zijn in totaal 7 grondmengmonsters samengesteld (4 grondmengmonsters van de bovengrond en 3 grondmengmonsters van de ondergrond. De 7 grondmengmonsters en de 2 grondwatermonsters zijn geanalyseerd op de volgende pakketten: standaardpakket grond: droge stof, metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), polychloorbifenylen (PCB), polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) en minerale olie; olie grond: droge stof en minerale olie; PAK en metalen grond: droge stof, polycyclische aromatische koolwaterstoffen, arseen, cadmium, chroom, koper, kwik, lood, nikkel en zink; standaardpakket grondwater: metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), vluchtige aromaten (BTEX), styreen, naftaleen, gehalogeneerde koolwaterstoffen (VOX) en minerale olie. Tevens is van enkele grondmengmonsters het organische stof en/of lutumgehalte bepaald. In afwijking op de NEN 5740 is afgezien van het bepalen van het organische stof en lutumgehalte van ieder grondmengmonster. Dit aangezien uit het veldwerk bleek, dat er geen noemenswaardige verschillen in de samenstelling van de bodem bestaan. Tabel IV geeft een overzicht van de samenstelling van de grondmengmonsters en de analysepakketten. Tabel IV. Overzicht van de samenstelling van de grondmengmonsters en de analysepakketten Grondmengmonster Traject (cm mv) Analysepakket Bijzonderheden MMA1 A05 (030) + A12 (050) standaardpakket + lutum en organische stof bovengrond (puinhoudend) MMA2 A01 (1050) + A02 (1560) + A04 (050) + A06 (050) MMA3 A07 (040) + A08 (040) + A09 (050) + A10 (040) + A11 (050) standaardpakket + lutum en organische stof standaardpakket bovengrond erfdeel (zintuiglijk schoon) bovengrond overig terreindeel (zintuiglijk schoon) MMA4 A01 (120150) + A05 (3080) + A12 (5090) standaardpakket + lutum en organische stof MMB1 B01 (1050) + B02 (1050) + B03 (1050) minerale olie + organische stof ondergrond gehele perceel (zintuiglijk schoon) bovengrond nabij dieselolietank (zintuiglijk schoon) MMC1 C01 (050) + C02 (050) + C03 (050) + C04 (050) + C05 (050) + C06 (050) + standaardpakket + lutum en organische stof bovengrond (zintuiglijk schoon) MMC2 C02 (100150) + C02 (150190) + C03 (50100) standaardpakket ondergrond (zintuiglijk schoon) VOO.REG.NEN Pagina 7 van 10

14 5.2 Toetsingskader De analyseresultaten zijn getoetst aan het toetsingskader van VROM (Circulaire bodemsanering 2009) en aan de achtergrondwaarden voor grond uit de Regeling bodemkwaliteit (bijlage B, tabel 1), VROM, Het toetsingskader voor de beoordeling van de gehalten en/of concentraties van verontreinigingen is gegeven in de toetsingstabel en bevat voor grond en grondwater elk drie te onderscheiden waarden met de verschillende niveaus: achtergrondwaarde: deze waarde ("AW") geeft de gehalten aan zoals die op dit moment voorkomen in de bodem van natuur en landbouwgronden, waarvoor geldt dat er geen sprake is van belasting door lokale verontreinigingsbronnen; streefwaarde: deze waarde ("S") geeft het milieukwaliteitsniveau aan voor grondwater, waarbij als nadelig te waarderen effecten verwaarloosbaar worden geacht; tussenwaarde: deze waarde ("T") is de helft van de som van de achtergrondwaarde (of in het geval van grondwater de streefwaarde) en de interventiewaarde. De tussenwaarde is de concentratiegrens waarboven in beginsel nader onderzoek moet worden uitgevoerd, omdat het vermoeden van ernstige bodemverontreiniging bestaat; interventiewaarde: deze waarde ("I") geeft het niveau voor verontreinigingen in grond en grondwater aan waarboven ernstige vermindering of dreigende vermindering optreedt van de functionele eigenschappen, die de bodem heeft voor mens, plant of dier. Bij gehalten en/of concentraties boven de interventiewaarde is er sprake van een sterke verontreiniging. Bij overschrijding van de interventiewaarde wordt vaak een nader onderzoek uitgevoerd om de ernst van de verontreiniging en de spoedeisendheid van de sanering te bepalen. Wanneer het boven de tussenwaarde of interventiewaarde gelegen gehalte een natuurlijke oorsprong heeft, is uitvoering van vervolgonderzoek meestal niet noodzakelijk. In bijlage 5 is de toetsingstabel opgenomen uit de eerder genoemde circulaires. Deze bijlage bevat de achtergrondwaarden en de interventiewaarden, alsmede de berekeningswijze die moet worden gevolgd om deze waarden naar grondsoort te differentiëren. De achtergrondwaarden en de interventiewaarden voor de grond zijn berekend met behulp van de door het laboratorium bepaalde waarden voor het organische stof en lutumgehalte. Voor de toetsing van de analyseresultaten van één van de mengmonsters van de ondergrond en één van de mengmonsters van de ondergrond is gebruik gemaakt van een aangenomen humus en lutumgehalte van respectievelijk 0,5% en 1,0%. Het hanteren van deze waardes geeft de strengst mogelijk toetsing aan de achtergrondwaarden en de interventiewaarden voor de grond. De gebruikte analysetechnieken zijn weergegeven op de certificaten in bijlage 4a. Om de mate van verontreiniging aan te geven wordt de volgende terminologie gebruikt: Grond: niet verontreinigd: gehalte < achtergrondwaarde en/of detectielimiet; licht verontreinigd: gehalte > achtergrondwaarde en < tussenwaarde; matig verontreinigd: gehalte > tussenwaarde < interventiewaarde; sterk verontreinigd: gehalte > interventiewaarde VOO.REG.NEN Pagina 8 van 10

15 Grondwater: niet verontreinigd: concentratie < streefwaarde en/of detectielimiet; licht verontreinigd: concentratie > streefwaarde en < tussenwaarde; matig verontreinigd: concentratie > tussenwaarde < interventiewaarde; sterk verontreinigd: concentratie > interventiewaarde. 5.3 Resultaten grond en grondwatermonsters Tabel V geeft een overzicht van de parameters in de grond die de geldende toetsingskaders overschrijden. Tabel V. Overschrijdingen toetsingskaders grond Grondmengmonster Traject (cm mv) Gehalte > AW (licht verontreinigd) Gehalte > T (matig verontreinigd) Gehalte > I (sterk verontreinigd) MMA1 A05 (030) + A12 (050) zink MMA2 A01 (1050) + A02 (1560) + A04 (050) + A06 (050) MMA3 A07 (040) + A08 (040) + A09 (050) + A10 (040) + A11 (050) zink barium MMA4 A01 (120150) + A05 (3080) + A12 (5090) MMB1 B01 (1050) + B02 (1050) + B03 (1050) MMC1 C01 (050) + C02 (050) + C03 (050) + C04 (050) + C05 (050) + C06 (050) + MMC2 C02 (100150) + C02 (150190) + C03 (50100) Tabel VI geeft een overzicht van de parameters in het grondwater die het geldende toetsingskader overschrijden. Tabel VI. Overschrijdingen toetsingskader grondwater Grondwatermonster Situering peilbuis Concentratie > S (licht verontreinigd) Concentratie > T (matig verontreinigd) Concentratie > I (sterk verontreinigd) B0211 nabij bovengrondse dieselolietank minerale olie C0311 centraal op de deellocatie B barium Bijlage 4a bevat de door het laboratorium aangeleverde analysecertificaten. Bijlage 4b bevat de getoetste analyseresultaten VOO.REG.NEN Pagina 9 van 10

16 6. SAMENVATTING, CONCLUSIES EN ADVIES Econsultancy heeft in opdracht van Regtervoort Rentmeesters een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd aan de Teugseweg 12 te Teuge in de gemeente Voorst. Het bodemonderzoek is uitgevoerd in het kader van de Bouwverordening, alsmede een bestemmingsplanwijziging. Het bodemonderzoek is uitgevoerd ter plaatse van twee toekomstige woonpercelen. De bodem bestaat voornamelijk uit zwak tot sterk siltig, matig fijn zand. De bovengrond is bovendien zwak tot matig humeus. Op de onderzoekslocatie zijn de volgende deellocaties onderzocht: A: perceel Teugseweg 12 Plaatselijk is in de bovengrond een bijmenging met puin geconstateerd. Voor het overige zijn er zintuiglijk geen verontreinigingen aangetroffen. De zintuiglijk schone bovengrond is licht verontreinigd met zink of barium. De puinhoudende bovengrond is licht verontreinigd met zink. In de ondergrond zijn geen verontreinigingen aangetoond. Het grondwateronderzoek is gecombineerd uitgevoerd met het grondwateronderzoek van deellocatie B. Ter plaatse is enkel een lichte verontreiniging met minerale olie aangetoond. De vooraf gestelde hypothese, dat de onderzoekslocatie als "onverdacht" kan worden beschouwd wordt, op basis van de lichte verontreinigingen, verworpen. Echter, gelet op de aard en mate van verontreiniging, bestaat er volgens Econsultancy géén reden voor een nader onderzoek en bestaan er met betrekking tot de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem géén belemmeringen voor de nieuwbouw op de onderzoekslocatie, alsmede de bestemmingsplanwijziging. B: bovengrondse dieselolietank met tankplaats In het opgeboorde materiaal zijn zintuiglijk geen verontreinigingen aangetroffen. In de bovengrond zijn analytisch geen verontreinigingen aangetoond die duiden op een verontreiniging met minerale olie. Het grondwater is licht verontreinigd met minerale olie. De verontreiniging is naar alle waarschijnlijkheid het gevolg van de opslag activiteiten ter plaatse. De vooraf gestelde hypothese, dat de onderzoekslocatie als "onverdacht" kan worden beschouwd wordt, op basis van de lichte verontreinigingen, verworpen. Echter, gelet op de aard en mate van verontreiniging, bestaat er volgens Econsultancy géén reden voor een nader onderzoek en bestaan er met betrekking tot de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem géén belemmeringen voor de nieuwbouw op de onderzoekslocatie, alsmede de bestemmingsplanwijziging. C: perceel Rijksstraatweg In het opgeboorde materiaal zijn zintuiglijk geen verontreinigingen aangetroffen. Zowel in de bovenals in de ondergrond zijn geen verontreinigingen aangetoond. In het grondwater zijn eveneens geen verontreinigingen aangetoond. De vooraf gestelde hypothese, dat de onderzoekslocatie als "onverdacht" kan worden beschouwd wordt, op basis van de onderzoeksresultaten, bevestigd. Er bestaan volgens Econsultancy met betrekking tot de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem dan ook géén belemmeringen voor de nieuwbouw op de onderzoekslocatie, alsmede de bestemmingsplanwijziging. Indien er werkzaamheden plaatsvinden, waarbij grond vrijkomt, kan de grond niet zonder meer worden afgevoerd of elders worden toegepast. De regels van het Besluit bodemkwaliteit zijn hierop mogelijk van toepassing. Econsultancy Doetinchem, 13 juni VOO.REG.NEN Pagina 10 van 10

17 TITEL: topografische ligging van de locatie PROJECT: VOO.REG.NEN NUMMER: SCHAAL: 1: DATUM: KAARTBLAD: 33 B BIJLAGE: 1

18 deellocatie B Schaal: 1:100 schuur B03 B02 B01 onderkelderd onderkelderd woonhuis (nr. 12) hooi opslag A01 caravan stalling A02 opslag/berging garage deellocatie B A06 kippenren perceel A (deellocatie A) foto 1 A05 mestplaat A03 volière opslag/berging kippenren A13 deellocatie A A09 A04 hooimijt schapenwei A08 A12 A07 LEGENDA: boring tot 0,5 m mv foto 2 boring tot 1,0 m mv A11 boring tot 2,0 m mv peilbuis A10 braakliggend gras tegels klinkers beton bovengrondse dieseltank (1200 l) in lekbak 0 m 25 m overkapping TITEL: perceel A A4 bebouwing standplaats + richting fotoname PROJECT: VOO.REG.NEN NUMMER: SCHAAL: 1:500 DATUM: GETEKEND: PTo BIJLAGE: 2a

19 weiland akker C06 perceel B (deellocatie C) C02 C03 C05 foto 3 C01 C04 woonhuis nr. 220 foto 4 Rijksstraatweg LEGENDA: boring tot 0,5 m mv boring tot 2,0 m mv peilbuis asfalt 0 m 25 m water TITEL: perceel B A4 bebouwing standplaats + richting fotoname PROJECT: VOO.REG.NEN NUMMER: SCHAAL: 1:500 DATUM: GETEKEND: PTo BIJLAGE: 2b

20 Bijlage 2c Foto's onderzoekslocatie Foto 1. Foto ***.***.NEN

21 Bijlage 2c Foto's onderzoekslocatie Foto 3. Foto ***.***.NEN

22 Bijlage 3 Boorprofielen

23

24 Boorprofielen Pagina 1 van 4 Boring: A01 Boring: A klinker Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkerbruin, Edelmanboor Zand, matig fijn, sterk siltig, matig humeus, donkerbeige, Edelmanboor klinker Volledig puin Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, donker geelbruin Zand, matig fijn, matig siltig, sterk grindig, neutraalgeel, Edelmanboor Zand, matig fijn, matig siltig, neutraalgrijs, Edelmanboor Zand, matig fijn, zwak siltig, neutraalgrijs, Edelmanboor Boring: A03 Boring: A klinker Zand, matig fijn, matig siltig, geelbeige, Edelmanboor weiland Zand, matig fijn, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, Edelmanboor Boring: A05 Boring: A weiland Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, matig puinhoudend, donkerbruin, Edelmanboor Zand, matig fijn, matig siltig, grijsbruin, Edelmanboor weiland Zand, matig fijn, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, Edelmanboor 80 Boring: A07 Boring: A weiland Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkerbruin, Edelmanboor weiland Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkerbruin, Edelmanboor Zand, matig fijn, sterk siltig, bruinbeige, Edelmanboor Zand, matig fijn, sterk siltig, bruinbeige, Edelmanboor Projectcode: Projectnaam: VOO.REG.NEN Opdrachtgever: Regtervoort Rentmeesters Boormeester: M. Krijgsman Locatie: Teugseweg 12, Teuge Getekend volgens NEN 5104

25 Boorprofielen Pagina 2 van 4 Boring: A09 Boring: A weiland Zand, matig fijn, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, Edelmanboor weiland Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkerbruin, Edelmanboor Zand, matig fijn, sterk siltig, bruinbeige, Edelmanboor Boring: A11 Boring: A weiland Zand, matig fijn, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, Edelmanboor braak Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, matig puinhoudend, neutraalbruin, Edelmanboor Zand, matig fijn, sterk siltig, sterk oerhoudend, bruinbeige, Edelmanboor Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk grindig, lichtgeel, Edelmanboor Zand, matig fijn, sterk siltig, neutraalgrijs, Edelmanboor Boring: A13 Boring: B gras Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, bruinbeige, Edelmanboor Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak humeus, bruinbeige, Edelmanboor beton Zand, matig fijn, zwak siltig, geen oliewater reactie, donkergeel, Edelmanboor Zand, matig grof, zwak siltig, matig grindig, lichtgrijs, Edelmanboor Zand, matig fijn, sterk siltig, matig humeus, geen oliewater reactie, donkerbruin, Edelmanboor Zand, matig grof, zwak siltig, lichtgrijs, Edelmanboor 5 Zand, matig grof, zwak siltig, grijsbeige, Edelmanboor Projectcode: Projectnaam: VOO.REG.NEN Opdrachtgever: Regtervoort Rentmeesters Boormeester: M. Krijgsman Locatie: Teugseweg 12, Teuge Getekend volgens NEN 5104

26 Boorprofielen Pagina 3 van 4 Boring: B02 Boring: B beton beton 1 Zand, matig fijn, zwak siltig, geen oliewater reactie, donkergeel, Edelmanboor 1 Zand, matig fijn, zwak siltig, geen oliewater reactie, donkergeel, Edelmanboor Zand, matig fijn, sterk siltig, matig humeus, geen oliewater reactie, donkerbruin, Edelmanboor Zand, matig fijn, sterk siltig, matig humeus, geen oliewater reactie, donkerbruin, Edelmanboor Zand, matig fijn, sterk siltig, geen oliewater reactie, donkergeel, Edelmanboor Zand, matig fijn, sterk siltig, geen oliewater reactie, donkergeel, Edelmanboor Zand, matig fijn, matig siltig, sterk grindig, geen oliewater reactie, grijsgeel, Edelmanboor Zand, matig fijn, sterk siltig, geen oliewater reactie, neutraalgrijs, Edelmanboor Zand, matig fijn, zwak siltig, geen oliewater reactie, neutraalgrijs, Edelmanboor Boring: C01 Boring: C weiland Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkerbruin weiland Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkerbruin, Edelmanboor Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak gleyhoudend, donkergeel, Edelmanboor Zand, matig grof, zwak siltig, neutraalgrijs, Edelmanboor Zand, matig fijn, sterk siltig, neutraalgrijs, Edelmanboor Projectcode: Projectnaam: VOO.REG.NEN Opdrachtgever: Regtervoort Rentmeesters Boormeester: M. Krijgsman Locatie: Teugseweg 12, Teuge Getekend volgens NEN 5104

27 Boorprofielen Pagina 4 van 4 Boring: C03 Boring: C weiland Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkerbruin, Edelmanboor weiland Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkerbruin Zand, matig fijn, zwak siltig, matig gleyhoudend, donker oranjegeel, Edelmanboor Zand, matig grof, zwak siltig, neutraalgrijs, Edelmanboor Zand, matig fijn, sterk siltig, donkergrijs, Edelmanboor Zand, matig grof, zwak siltig, neutraalgrijs, Edelmanboor Zand, matig fijn, matig siltig, geelgrijs, Edelmanboor Boring: C05 Boring: C weiland Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkerbruin weiland Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkerbruin Projectcode: Projectnaam: VOO.REG.NEN Opdrachtgever: Regtervoort Rentmeesters Boormeester: M. Krijgsman Locatie: Teugseweg 12, Teuge Getekend volgens NEN 5104

28 Bijlage 4a Analysecertificaten

29 Econsultancy T.a.v. S. Schut Fabriekstraat 19c 7005 AP DOETINCHEM Analysecertificaat Datum: Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek. Certificaatnummer/Versie /1 Uw projectnummer Uw projectnaam VOO.REG.NEN Uw ordernummer Monster(s) ontvangen Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. Aanvullende informatie behorend bij dit analysecertificaat kunt U vinden in het overzicht "Specificaties Analysemethoden". Extra exemplaren zijn verkrijgbaar bij de afdeling Verkoop en Advies. De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd. Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst. Bewaren tot: Datum: Naam: Handtekening: Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies. Met vriendelijke groet, Eurofins Analytico B.V. Ing. A. Veldhuizen Technical Manager Eurofins Analytico B.V. Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +31 (0) BNP Paribas S.A Fax +31 (0) VAT/BTW No. NL B01 KvK No Site IBAN: NL71BNPA BIC: BNPANL2A Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNEOWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

30 Analysecertificaat Uw projectnummer Uw projectnaam Uw ordernummer Datum monstername Monsternemer Monstermatrix Certificaatnummer/Versie /1 VOO.REG.NEN Startdatum Rapportagedatum /14: Bijlage A,B,C M. Krijgsman Pagina 1/4 Grond; Grond (AS3000) Analyse Voorbehandeling Cryogeen malen AS3000 Eenheid Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Bodemkundige analyses S Droge stof % (m/m) S Organische stof % (m/m) ds Q Gloeirest % (m/m) ds S Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds Metalen S Barium (Ba) mg/kg ds S Cadmium (Cd) mg/kg ds <0.17 < <0.17 S Kobalt (Co) mg/kg ds <4.3 <4.3 <4.3 <4.3 S Koper (Cu) mg/kg ds <5.0 S Kwik (Hg) mg/kg ds <0.050 S Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5 <1.5 S Nikkel (Ni) mg/kg ds S Lood (Pb) mg/kg ds <13 S Zink (Zn) mg/kg ds Minerale olie Minerale olie (C10C12) Minerale olie (C12C16) Minerale olie (C16C21) Minerale olie (C21C30) Minerale olie (C30C35) Minerale olie (C35C40) mg/kg ds <3.0 < mg/kg ds 9.0 <5.0 <5.0 <5.0 mg/kg ds <6.0 <6.0 <6.0 <6.0 mg/kg ds <12 <12 <12 <12 mg/kg ds <6.0 < <6.0 mg/kg ds <6.0 <6.0 <6.0 <6.0 S Minerale olie totaal (C10C40) mg/kg ds <38 <38 <38 <38 Polychloorbifenylen, PCB S PCB 28 mg/kg ds < < < S PCB 52 mg/kg ds < < < S PCB 101 mg/kg ds < < < S PCB 118 mg/kg ds < < < ) Nr. Monsteromschrijving Analyticonr MMA1 A05 (030) A12 (050) MMA2 A01 (1050) A02 (1560) A04 (050) A06 (050) MMA3 A07 (040) A08 (040) A09 (050) A10 (040) A11 (050) MMA4 A01 (120150) A05 (3080) A12 (5090) MMB1 B01 (1050) B02 (1050) B03 (1050) Q: door RvA geaccrediteerde verrichting A: AP04 erkende verrichting S: AS 3000 erkende verrichting Eurofins Analytico B.V. Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +31 (0) Fax +31 (0) Site BNP Paribas S.A VAT/BTW No. NL B01 KvK No IBAN: NL71BNPA BIC: BNPANL2A Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNEOWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV). TESTEN RvA L010

31 Analysecertificaat Uw projectnummer Uw projectnaam Uw ordernummer Datum monstername Monsternemer Monstermatrix Certificaatnummer/Versie /1 VOO.REG.NEN Startdatum Rapportagedatum /14: Bijlage A,B,C M. Krijgsman Pagina 2/4 Grond; Grond (AS3000) Analyse Eenheid S PCB 138 mg/kg ds < < < S PCB 153 mg/kg ds < < < S PCB 180 mg/kg ds < < < S PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds ) 2) 2) Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK S Naftaleen mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 S Fenanthreen mg/kg ds <0.050 <0.050 S Anthraceen mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 S Fluorantheen mg/kg ds S Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0.050 <0.050 S Chryseen mg/kg ds S Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0.050 <0.050 S Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0.050 <0.050 S Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds <0.050 <0.050 S Indeno(123cd)pyreen mg/kg ds <0.050 <0.050 S PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds Nr. Monsteromschrijving Analyticonr MMA1 A05 (030) A12 (050) MMA2 A01 (1050) A02 (1560) A04 (050) A06 (050) MMA3 A07 (040) A08 (040) A09 (050) A10 (040) A11 (050) MMA4 A01 (120150) A05 (3080) A12 (5090) MMB1 B01 (1050) B02 (1050) B03 (1050) Q: door RvA geaccrediteerde verrichting A: AP04 erkende verrichting S: AS 3000 erkende verrichting Eurofins Analytico B.V. Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +31 (0) Fax +31 (0) Site BNP Paribas S.A VAT/BTW No. NL B01 KvK No IBAN: NL71BNPA BIC: BNPANL2A Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNEOWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV). TESTEN RvA L010

32 Analysecertificaat Uw projectnummer Uw projectnaam Uw ordernummer Datum monstername Monsternemer Monstermatrix Certificaatnummer/Versie /1 VOO.REG.NEN Startdatum Rapportagedatum /14: Bijlage A,B,C M. Krijgsman Pagina 3/4 Grond; Grond (AS3000) Analyse Eenheid 6 7 Voorbehandeling Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd Uitgevoerd Bodemkundige analyses S Droge stof % (m/m) S Organische stof % (m/m) ds 3.3 Q Gloeirest % (m/m) ds 96.3 S Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 5.8 Metalen S Barium (Ba) mg/kg ds S Cadmium (Cd) mg/kg ds 0.30 <0.17 S Kobalt (Co) mg/kg ds <4.3 <4.3 S Koper (Cu) mg/kg ds 19 <5.0 S Kwik (Hg) mg/kg ds <0.050 S Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1.5 <1.5 S Nikkel (Ni) mg/kg ds S Lood (Pb) mg/kg ds 20 <13 S Zink (Zn) mg/kg ds 33 <17 Minerale olie Minerale olie (C10C12) Minerale olie (C12C16) Minerale olie (C16C21) Minerale olie (C21C30) Minerale olie (C30C35) Minerale olie (C35C40) mg/kg ds < mg/kg ds <5.0 <5.0 mg/kg ds <6.0 <6.0 mg/kg ds <12 <12 mg/kg ds <6.0 <6.0 mg/kg ds <6.0 <6.0 S Minerale olie totaal (C10C40) mg/kg ds <38 <38 Polychloorbifenylen, PCB S PCB 28 mg/kg ds < < S PCB 52 mg/kg ds < < S PCB 101 mg/kg ds < < S PCB 118 mg/kg ds < < Nr. Monsteromschrijving Analyticonr. 6 MMC1 C01 (050) C02 (050) C03 (050) C04 (050) C05 (050) C06 (050) MMC2 C02 (100150) C02 (150190) C03 (50100) Eurofins Analytico B.V. Q: door RvA geaccrediteerde verrichting A: AP04 erkende verrichting S: AS 3000 erkende verrichting Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +31 (0) Fax +31 (0) Site BNP Paribas S.A VAT/BTW No. NL B01 KvK No IBAN: NL71BNPA BIC: BNPANL2A Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNEOWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV). TESTEN RvA L010

33 Analysecertificaat Uw projectnummer Uw projectnaam Uw ordernummer Datum monstername Monsternemer Monstermatrix Certificaatnummer/Versie /1 VOO.REG.NEN Startdatum Rapportagedatum /14: Bijlage A,B,C M. Krijgsman Pagina 4/4 Grond; Grond (AS3000) Analyse Eenheid 6 7 S PCB 138 mg/kg ds < < S PCB 153 mg/kg ds < < S PCB 180 mg/kg ds < < S PCB (som 7) (factor 0,7) Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK mg/kg ds S Naftaleen mg/kg ds <0.050 <0.050 S Fenanthreen mg/kg ds <0.050 <0.050 S Anthraceen mg/kg ds <0.050 <0.050 S Fluorantheen mg/kg ds <0.050 S Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0.050 <0.050 S Chryseen mg/kg ds <0.050 <0.050 S Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0.050 <0.050 S Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0.050 <0.050 S Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds <0.050 <0.050 S Indeno(123cd)pyreen mg/kg ds <0.050 <0.050 S PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds ) 2) 2) Nr. Monsteromschrijving Analyticonr. 6 MMC1 C01 (050) C02 (050) C03 (050) C04 (050) C05 (050) C06 (050) MMC2 C02 (100150) C02 (150190) C03 (50100) Eurofins Analytico B.V. Q: door RvA geaccrediteerde verrichting A: AP04 erkende verrichting S: AS 3000 erkende verrichting Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. Akkoord Pr.coörd. VA Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +31 (0) Fax +31 (0) Site BNP Paribas S.A VAT/BTW No. NL B01 KvK No IBAN: NL71BNPA BIC: BNPANL2A Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNEOWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV). TESTEN RvA L010

34 Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat /1 Pagina 1/1 Analyticonr. Boornr Omschrijving Van Tot Barcode Monsteromschrijving A A A A A A A A A A A A B B B C C C C C C C C C MMA1 A05 (030) A12 (050) MMA2 A01 (1050) A02 (1560) A04 (0 MMA3 A07 (040) A08 (040) A09 (05 MMA4 A01 (120150) A05 (3080) A12 MMB1 B01 (1050) B02 (1050) B03 (1 MMC1 C01 (050) C02 (050) C03 (05 MMC2 C02 (100150) C02 (150190) C Eurofins Analytico B.V. Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +31 (0) Fax +31 (0) Site BNP Paribas S.A VAT/BTW No. NL B01 KvK No IBAN: NL71BNPA BIC: BNPANL2A Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNEOWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

35 Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat /1 Pagina 1/1 Opmerking 1) Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m (SIKB 3010 pb 3). Opmerking 2) De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG Eurofins Analytico B.V. Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +31 (0) Fax +31 (0) Site BNP Paribas S.A VAT/BTW No. NL B01 KvK No IBAN: NL71BNPA BIC: BNPANL2A Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNEOWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

36 . Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat /1 Pagina 1/1 Analyse Methode Techniek Referentiemethode Cryogeen malen AS3000 W0106 Voorbehandeling Cf. AS3000 Droge Stof W0104 Gravimetrie Cf. pb en Gw. NENISO Organische stof/gloeirest W0109 Gravimetrie Cf. pb en cf. NEN 5754 Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) W0173 Sedimentatie Cf. pb en cf. NEN 5753 Barium (Ba) W0423 ICPMS Cf. pb en cf. NENENISO Cadmium (Cd) W0423 ICPMS Cf. pb en cf. NENENISO Kobalt (Co) W0423 ICPMS Cf. pb en cf. NENENISO Koper (Cu) W0423 ICPMS Cf. pb en cf. NENENISO Kwik (Hg) W0423 ICPMS Cf. pb en cf. NENENISO Molybdeen (Mo) W0423 ICPMS Cf. pb en cf. NENENISO Nikkel (Ni) W0423 ICPMS Cf. pb en cf. NENENISO Lood (Pb) W0423 ICPMS Cf. pb en cf. NENENISO Zink (Zn) W0423 ICPMS Cf. pb en cf. NENENISO Minerale Olie (GC) W0202 GCFID Cf. pb en cf. NEN 6978 Polychloorbifenylen (PCB) W0271 GCMS Cf. pb en gw. NEN 6980 PAK som AS3000/AP04 W0271 GCMS Cf. pb en gw. NENISO PAK (VROM) W0271 GCMS Cf. pb en gw. NENISO Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie Eurofins Analytico B.V. Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +31 (0) Fax +31 (0) Site BNP Paribas S.A VAT/BTW No. NL B01 KvK No IBAN: NL71BNPA BIC: BNPANL2A Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNEOWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

37 Econsultancy T.a.v. S. Schut Fabriekstraat 19c 7005 AP DOETINCHEM Analysecertificaat Datum: Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek. Certificaatnummer/Versie /1 Uw projectnummer Uw projectnaam VOO.REG.NEN Uw ordernummer Monster(s) ontvangen Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. Aanvullende informatie behorend bij dit analysecertificaat kunt U vinden in het overzicht "Specificaties Analysemethoden". Extra exemplaren zijn verkrijgbaar bij de afdeling Verkoop en Advies. De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd. Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst. Bewaren tot: Datum: Naam: Handtekening: Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies. Met vriendelijke groet, Eurofins Analytico B.V. Ing. A. Veldhuizen Technical Manager Eurofins Analytico B.V. Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +31 (0) BNP Paribas S.A Fax +31 (0) VAT/BTW No. NL B01 KvK No Site IBAN: NL71BNPA BIC: BNPANL2A Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNEOWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

38 Analysecertificaat Uw projectnummer Uw projectnaam Uw ordernummer Datum monstername Monsternemer Monstermatrix Certificaatnummer/Versie /1 VOO.REG.NEN Startdatum Rapportagedatum /14: Bijlage A,B,C M. Krijgsman Pagina 1/2 Water; Water (AS3000) Analyse Eenheid 1 2 Metalen S Barium (Ba) µg/l < S Cadmium (Cd) µg/l <0.80 <0.80 S Kobalt (Co) µg/l <5.0 <5.0 S Koper (Cu) µg/l <15 <15 S Kwik (Hg) µg/l <0.050 <0.050 S Molybdeen (Mo) µg/l <3.6 <3.6 S Nikkel (Ni) µg/l <15 <15 S Lood (Pb) µg/l <15 <15 S Zink (Zn) µg/l <60 <60 Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen S Benzeen µg/l <0.20 <0.20 S Tolueen µg/l <0.30 <0.30 S Ethylbenzeen µg/l <0.30 <0.30 S oxyleen µg/l <0.10 <0.10 S m,pxyleen µg/l <0.20 <0.20 S Xylenen (som) factor 0,7 BTEX (som) µg/l µg/l <1.1 <1.1 S Naftaleen µg/l <0.050 <0.050 S Styreen µg/l <0.30 <0.30 Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen S Dichloormethaan µg/l <0.20 <0.20 S Trichloormethaan µg/l <0.60 <0.60 S Tetrachloormethaan µg/l <0.10 <0.10 S Trichlooretheen µg/l <0.60 <0.60 S Tetrachlooretheen µg/l <0.10 <0.10 S 1,1Dichloorethaan µg/l <0.60 <0.60 S 1,2Dichloorethaan µg/l <0.60 <0.60 S 1,1,1Trichloorethaan µg/l <0.10 <0.10 S 1,1,2Trichloorethaan µg/l <0.10 <0.10 S cis 1,2Dichlooretheen µg/l <0.10 <0.10 1) 1) Nr. 1 2 Monsteromschrijving Analyticonr. B C Eurofins Analytico B.V. Q: door RvA geaccrediteerde verrichting A: AP04 erkende verrichting S: AS 3000 erkende verrichting Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +31 (0) Fax +31 (0) Site BNP Paribas S.A VAT/BTW No. NL B01 KvK No IBAN: NL71BNPA BIC: BNPANL2A Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNEOWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV). TESTEN RvA L010

39 Analysecertificaat Uw projectnummer Uw projectnaam Uw ordernummer Datum monstername Monsternemer Monstermatrix Certificaatnummer/Versie /1 VOO.REG.NEN Startdatum Rapportagedatum /14: Bijlage A,B,C M. Krijgsman Pagina 2/2 Water; Water (AS3000) Analyse Eenheid 1 2 S trans 1,2Dichlooretheen µg/l <0.10 <0.10 CKW (som) µg/l <3.2 <3.2 S Tribroommethaan µg/l <2.0 <2.0 S Vinylchloride µg/l <0.10 <0.10 S 1,1Dichlooretheen µg/l <0.10 <0.10 S 1,2Dichloorethenen (Som) factor 0,7 µg/l S 1,1Dichloorpropaan µg/l <0.25 <0.25 S 1,2Dichloorpropaan µg/l <0.25 <0.25 S 1,3Dichloorpropaan µg/l <0.25 <0.25 S Dichloorpropanen som factor 0.7 µg/l ) 1) S Minerale olie Minerale olie (C10C12) Minerale olie (C12C16) Minerale olie (C16C21) Minerale olie (C21C30) Minerale olie (C30C35) Minerale olie (C35C40) Minerale olie totaal (C10C40) Chromatogram µg/l 16 <8.0 µg/l <15 <15 µg/l <16 <16 µg/l 70 <31 µg/l 98 <15 µg/l 48 <15 µg/l 230 <100 Zie bijl. 2) Nr. 1 2 Monsteromschrijving Analyticonr. B C Eurofins Analytico B.V. Q: door RvA geaccrediteerde verrichting A: AP04 erkende verrichting S: AS 3000 erkende verrichting Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. Akkoord Pr.coörd. VA Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +31 (0) Fax +31 (0) Site BNP Paribas S.A VAT/BTW No. NL B01 KvK No IBAN: NL71BNPA BIC: BNPANL2A Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNEOWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV). TESTEN RvA L010

40 Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat /1 Pagina 1/1 Analyticonr. Boornr Omschrijving Van Tot Barcode Monsteromschrijving B B B C C B0211 C0311 Eurofins Analytico B.V. Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +31 (0) Fax +31 (0) Site BNP Paribas S.A VAT/BTW No. NL B01 KvK No IBAN: NL71BNPA BIC: BNPANL2A Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNEOWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

41 Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat /1 Pagina 1/1 Opmerking 1) De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG Opmerking 2) Indicatieve waarde(n); heranalyse niet mogelijk. Eurofins Analytico B.V. Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +31 (0) Fax +31 (0) Site BNP Paribas S.A VAT/BTW No. NL B01 KvK No IBAN: NL71BNPA BIC: BNPANL2A Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNEOWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

42 . Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat /1 Pagina 1/1 Analyse Methode Techniek Referentiemethode Aromaten (BTEXN) W0254 HSGCMS Cf. pb Barium (Ba) W0421 ICPMS Cf. pb en cf. NENENISO Cadmium (Cd) W0421 ICPMS Cf. pb en cf. NENENISO Kobalt (Co) W0421 ICPMS Cf. pb en cf. NENENISO Koper (Cu) W0421 ICPMS Cf. pb en cf. NENENISO Kwik (Hg) W0421 ICPMS Cf. pb en cf. NENENISO Molybdeen (Mo) W0421 ICPMS Cf. pb en cf. NENENISO Nikkel (Ni) W0421 ICPMS Cf. pb en cf. NENENISO Lood (Pb) W0421 ICPMS Cf. pb en cf. NENENISO Zink (Zn) W0421 ICPMS Cf. pb en cf. NENENISO Xylenen som AS3000 W0254 HSGCMS Cf. pb Styreen W0254 HSGCMS Cf. pb VOCL (11) W0254 HSGCMS Cf. pb tribroommethaan W0254 HSGCMS Cf. pb CKW : Vinylchloride W0254 HSGCMS Cf. pb CKW : 1,1Dichlooretheen HS DiClEtheen som AS3000 W0254 W0254 HSGCMS HSGCMS Cf. pb Cf. pb ,1dichloorpropaan W0254 HSGCMS Cf. pb ,2Dichloorpropaan W0254 HSGCMS Cf. pb ,3dichloorpropaan W0254 HSGCMS Cf. pb DiChlprop. som AS300 W0254 HSGCMS Cf. pb en gw. NEN EN ISO Minerale Olie (GC) W0215 LVIGCFID Cf. pb Chromatogram olie (GC) W0215 LVIGCFID Eigen methode Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie Eurofins Analytico B.V. Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +31 (0) Fax +31 (0) Site BNP Paribas S.A VAT/BTW No. NL B01 KvK No IBAN: NL71BNPA BIC: BNPANL2A Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNEOWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

43 Chromatogram TPH/ Mineral Oil Sample ID.: Certificate no.: Sample description.: B0211 V pa 1000 C10 C10C12 C12C16 C16C21 C2130 C30C35 C35C40 C pa Minutes C pa pa C10C12 C12C16 C16C21 C2130 C30C35 C35C C Minutes

44 Bijlage 4b Getoetste analyseresultaten

45 Toetsing: S en I 2012 incl Barium Certificaatnummer Monsteromschrijving MMA1 A05 (030) A12 (050) Monstersoort Grond, AS3000 Uw projectnummer Uw projectnaam VOO.REG.NEN Uw ordernummer Datum monstername Monsternemer M. Krijgsman Parameter Eenheid MMA1 +/ RG AW T I Voorbehandeling Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd Bodemkundige analyses Droge stof % (m/m) 83,0 Organische stof % (m/m) ds 4,2 Gloeirest % (m/m) ds 95,4 Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 5,4 Metalen Barium (Ba) mg/kg ds Cadmium (Cd) mg/kg ds <0,17 0,35 0,40 4,6 8,7 Kobalt (Co) mg/kg ds <4,3 4,3 5, Koper (Cu) mg/kg ds Kwik (Hg) mg/kg ds 0,057 0,10 0, Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 1,5 1, Nikkel (Ni) mg/kg ds 6, Lood (Pb) mg/kg ds Zink (Zn) mg/kg ds Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK Naftaleen mg/kg ds <0,050 Fenanthreen mg/kg ds 0,081 Anthraceen mg/kg ds <0,050 Fluorantheen mg/kg ds 0,23 Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,084 Chryseen mg/kg ds 0,16 Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,070 Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,093 Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,10 Indeno(123cd)pyreen mg/kg ds 0,12 PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 1,0 1,1 1, Legenda < streefwaarde/aw2000 of RG + > AchtergrondWaarde (AW) ++ > Tussenwaarde (T) +++ > Interventiewaarde (I) Niet getoetst RG Rapportagegrens Normwaarden zijn gecorrigeerd met de volgende gegevens: Lutum: 5.40% van droge stof en organische stof:4.20% van droge stof. Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld, Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

46 Toetsing: S en I 2012 incl Barium Certificaatnummer Monsteromschrijving MMA2 A01 (1050) A02 (1560) A04 (050) A06 (050) Monstersoort Grond, AS3000 Uw projectnummer Uw projectnaam VOO.REG.NEN Uw ordernummer Datum monstername Monsternemer M. Krijgsman Parameter Eenheid MMA2 +/ RG AW T I Voorbehandeling Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd Bodemkundige analyses Droge stof % (m/m) 82,4 Organische stof % (m/m) ds 3,1 Gloeirest % (m/m) ds 96,5 Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 5,1 Metalen Barium (Ba) mg/kg ds Cadmium (Cd) mg/kg ds <0,17 0,35 0,38 4,3 8,3 Kobalt (Co) mg/kg ds <4,3 4,3 5, Koper (Cu) mg/kg ds 9, Kwik (Hg) mg/kg ds 0,058 0,10 0, Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 1,5 1, Nikkel (Ni) mg/kg ds 6, Lood (Pb) mg/kg ds Zink (Zn) mg/kg ds Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK Naftaleen mg/kg ds <0,050 Fenanthreen mg/kg ds 0,063 Anthraceen mg/kg ds <0,050 Fluorantheen mg/kg ds 0,19 Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,073 Chryseen mg/kg ds 0,13 Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,058 Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,077 Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,086 Indeno(123cd)pyreen mg/kg ds 0,096 PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 0,84 1,1 1, Minerale olie Minerale olie (C10C12) mg/kg ds <3,0 Minerale olie (C12C16) mg/kg ds 9,0 Minerale olie (C16C21) mg/kg ds <6,0 Minerale olie (C21C30) mg/kg ds <12 Minerale olie (C30C35) mg/kg ds <6,0 Minerale olie (C35C40) mg/kg ds <6,0 Minerale olie totaal (C10C40) mg/kg ds < Polychloorbifenylen, PCB PCB 28 mg/kg ds <0,0010 PCB 52 mg/kg ds <0,0010 PCB 101 mg/kg ds <0,0010 PCB 118 mg/kg ds <0,0010 PCB 138 mg/kg ds <0,0010 PCB 153 mg/kg ds <0,0010 PCB 180 mg/kg ds <0,0010 PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0049 0,0049 0,0062 0,16 0,31 Legenda < streefwaarde/aw2000 of RG + > AchtergrondWaarde (AW) ++ > Tussenwaarde (T) +++ > Interventiewaarde (I) Niet getoetst RG Rapportagegrens Normwaarden zijn gecorrigeerd met de volgende gegevens: Lutum: 5.10% van droge stof en organische stof:3.10% van droge stof. Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld, Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

47 Toetsing: S en I 2012 incl Barium Certificaatnummer Monsteromschrijving MMA3 A07 (040) A08 (040) A09 (050) A10 (040) A11 (050) Monstersoort Grond, AS3000 Uw projectnummer Uw projectnaam VOO.REG.NEN Uw ordernummer Datum monstername Monsternemer M. Krijgsman Parameter Eenheid MMA3 +/ RG AW T I Voorbehandeling Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd Bodemkundige analyses Droge stof % (m/m) 82,5 Metalen Barium (Ba) mg/kg ds Cadmium (Cd) mg/kg ds 0,28 0,35 0,35 4,0 7,6 Kobalt (Co) mg/kg ds <4,3 4,3 4, Koper (Cu) mg/kg ds 9, Kwik (Hg) mg/kg ds 0,055 0,10 0, Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 1,5 1, Nikkel (Ni) mg/kg ds 4, Lood (Pb) mg/kg ds Zink (Zn) mg/kg ds Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK Naftaleen mg/kg ds <0,050 Fenanthreen mg/kg ds <0,050 Anthraceen mg/kg ds <0,050 Fluorantheen mg/kg ds 0,073 Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0,050 Chryseen mg/kg ds 0,054 Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,050 Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,050 Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds <0,050 Indeno(123cd)pyreen mg/kg ds <0,050 PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 0,41 1,1 1, Minerale olie Minerale olie (C10C12) mg/kg ds <3,0 Minerale olie (C12C16) mg/kg ds <5,0 Minerale olie (C16C21) mg/kg ds <6,0 Minerale olie (C21C30) mg/kg ds <12 Minerale olie (C30C35) mg/kg ds <6,0 Minerale olie (C35C40) mg/kg ds <6,0 Minerale olie totaal (C10C40) mg/kg ds < Polychloorbifenylen, PCB PCB 28 mg/kg ds <0,0010 PCB 52 mg/kg ds <0,0010 PCB 101 mg/kg ds <0,0010 PCB 118 mg/kg ds <0,0010 PCB 138 mg/kg ds <0,0010 PCB 153 mg/kg ds <0,0010 PCB 180 mg/kg ds <0,0010 PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0049 0,0049 0,0040 0,10 0,20 Legenda < streefwaarde/aw2000 of RG + > AchtergrondWaarde (AW) ++ > Tussenwaarde (T) +++ > Interventiewaarde (I) Niet getoetst RG Rapportagegrens Normwaarden zijn gecorrigeerd met de volgende gegevens: Lutum: 1% van droge stof en organische stof:0.5% van droge stof. Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld, Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

48 Toetsing: S en I 2012 incl Barium Certificaatnummer Monsteromschrijving MMA4 A01 (120150) A05 (3080) A12 (5090) Monstersoort Grond, AS3000 Uw projectnummer Uw projectnaam VOO.REG.NEN Uw ordernummer Datum monstername Monsternemer M. Krijgsman Parameter Eenheid MMA4 +/ RG AW T I Voorbehandeling Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd Bodemkundige analyses Droge stof % (m/m) 83,7 Organische stof % (m/m) ds 1,9 Gloeirest % (m/m) ds 97,7 Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 6,0 Metalen Barium (Ba) mg/kg ds Cadmium (Cd) mg/kg ds <0,17 0,35 0,37 4,2 8,0 Kobalt (Co) mg/kg ds <4,3 4,3 6, Koper (Cu) mg/kg ds <5, Kwik (Hg) mg/kg ds <0,050 0,10 0, Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 1,5 1, Nikkel (Ni) mg/kg ds 5, Lood (Pb) mg/kg ds < Zink (Zn) mg/kg ds Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK Naftaleen mg/kg ds <0,050 Fenanthreen mg/kg ds <0,050 Anthraceen mg/kg ds <0,050 Fluorantheen mg/kg ds 0,069 Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0,050 Chryseen mg/kg ds 0,051 Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,050 Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,050 Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds <0,050 Indeno(123cd)pyreen mg/kg ds <0,050 PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 0,40 1,1 1, Minerale olie Minerale olie (C10C12) mg/kg ds 5,2 Minerale olie (C12C16) mg/kg ds <5,0 Minerale olie (C16C21) mg/kg ds <6,0 Minerale olie (C21C30) mg/kg ds <12 Minerale olie (C30C35) mg/kg ds 7,2 Minerale olie (C35C40) mg/kg ds <6,0 Minerale olie totaal (C10C40) mg/kg ds < Polychloorbifenylen, PCB PCB 28 mg/kg ds <0,0010 PCB 52 mg/kg ds <0,0010 PCB 101 mg/kg ds <0,0010 PCB 118 mg/kg ds <0,0010 PCB 138 mg/kg ds <0,0010 PCB 153 mg/kg ds <0,0010 PCB 180 mg/kg ds <0,0010 PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0049 0,0049 0,0040 0,10 0,20 Legenda < streefwaarde/aw2000 of RG + > AchtergrondWaarde (AW) ++ > Tussenwaarde (T) +++ > Interventiewaarde (I) Niet getoetst RG Rapportagegrens Normwaarden zijn gecorrigeerd met de volgende gegevens: Lutum: 6% van droge stof en organische stof:1.90% van droge stof. Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld, Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

49 Toetsing: S en I 2012 incl Barium Certificaatnummer Monsteromschrijving MMB1 B01 (1050) B02 (1050) B03 (1050) Monstersoort Grond, AS3000 Uw projectnummer Uw projectnaam VOO.REG.NEN Uw ordernummer Datum monstername Monsternemer M. Krijgsman Parameter Eenheid MMB1 +/ RG AW T I Voorbehandeling Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd Bodemkundige analyses Droge stof % (m/m) 88,3 Organische stof % (m/m) ds 1,1 Gloeirest % (m/m) ds 98,5 Minerale olie Minerale olie (C10C12) mg/kg ds 11 Minerale olie (C12C16) mg/kg ds <5,0 Minerale olie (C16C21) mg/kg ds <6,0 Minerale olie (C21C30) mg/kg ds <12 Minerale olie (C30C35) mg/kg ds <6,0 Minerale olie (C35C40) mg/kg ds <6,0 Minerale olie totaal (C10C40) mg/kg ds < Legenda < streefwaarde/aw2000 of RG + > AchtergrondWaarde (AW) ++ > Tussenwaarde (T) +++ > Interventiewaarde (I) Niet getoetst RG Rapportagegrens Normwaarden zijn gecorrigeerd met de volgende gegevens: Lutum: 25% van droge stof en organische stof:1.10% van droge stof. Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld, Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

50 Toetsing: S en I 2012 incl Barium Certificaatnummer Monsteromschrijving MMC1 C01 (050) C02 (050) C03 (050) C04 (050) C05 (050) C06 (050) Monstersoort Grond, AS3000 Uw projectnummer Uw projectnaam VOO.REG.NEN Uw ordernummer Datum monstername Monsternemer M. Krijgsman Parameter Eenheid MMC1 +/ RG AW T I Voorbehandeling Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd Bodemkundige analyses Droge stof % (m/m) 87,2 Organische stof % (m/m) ds 3,3 Gloeirest % (m/m) ds 96,3 Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 5,8 Metalen Barium (Ba) mg/kg ds Cadmium (Cd) mg/kg ds 0,30 0,35 0,39 4,4 8,4 Kobalt (Co) mg/kg ds <4,3 4,3 6, Koper (Cu) mg/kg ds Kwik (Hg) mg/kg ds 0,058 0,10 0, Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 1,5 1, Nikkel (Ni) mg/kg ds 3, Lood (Pb) mg/kg ds Zink (Zn) mg/kg ds Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK Naftaleen mg/kg ds <0,050 Fenanthreen mg/kg ds <0,050 Anthraceen mg/kg ds <0,050 Fluorantheen mg/kg ds 0,051 Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0,050 Chryseen mg/kg ds <0,050 Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,050 Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,050 Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds <0,050 Indeno(123cd)pyreen mg/kg ds <0,050 PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 0,37 1,1 1, Minerale olie Minerale olie (C10C12) mg/kg ds <3,0 Minerale olie (C12C16) mg/kg ds <5,0 Minerale olie (C16C21) mg/kg ds <6,0 Minerale olie (C21C30) mg/kg ds <12 Minerale olie (C30C35) mg/kg ds <6,0 Minerale olie (C35C40) mg/kg ds <6,0 Minerale olie totaal (C10C40) mg/kg ds < Polychloorbifenylen, PCB PCB 28 mg/kg ds <0,0010 PCB 52 mg/kg ds <0,0010 PCB 101 mg/kg ds <0,0010 PCB 118 mg/kg ds <0,0010 PCB 138 mg/kg ds <0,0010 PCB 153 mg/kg ds <0,0010 PCB 180 mg/kg ds <0,0010 PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0049 0,0049 0,0066 0,17 0,33 Legenda < streefwaarde/aw2000 of RG + > AchtergrondWaarde (AW) ++ > Tussenwaarde (T) +++ > Interventiewaarde (I) Niet getoetst RG Rapportagegrens Normwaarden zijn gecorrigeerd met de volgende gegevens: Lutum: 5.80% van droge stof en organische stof:3.30% van droge stof. Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld, Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

51 Toetsing: S en I 2012 incl Barium Certificaatnummer Monsteromschrijving MMC2 C02 (100150) C02 (150190) C03 (50100) Monstersoort Grond, AS3000 Uw projectnummer Uw projectnaam VOO.REG.NEN Uw ordernummer Datum monstername Monsternemer M. Krijgsman Parameter Eenheid MMC2 +/ RG AW T I Voorbehandeling Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd Bodemkundige analyses Droge stof % (m/m) 86,1 Metalen Barium (Ba) mg/kg ds Cadmium (Cd) mg/kg ds <0,17 0,35 0,35 4,0 7,6 Kobalt (Co) mg/kg ds <4,3 4,3 4, Koper (Cu) mg/kg ds <5, Kwik (Hg) mg/kg ds <0,050 0,10 0, Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 1,5 1, Nikkel (Ni) mg/kg ds 3, Lood (Pb) mg/kg ds < Zink (Zn) mg/kg ds < Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK Naftaleen mg/kg ds <0,050 Fenanthreen mg/kg ds <0,050 Anthraceen mg/kg ds <0,050 Fluorantheen mg/kg ds <0,050 Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0,050 Chryseen mg/kg ds <0,050 Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,050 Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,050 Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds <0,050 Indeno(123cd)pyreen mg/kg ds <0,050 PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 0,35 1,1 1, Minerale olie Minerale olie (C10C12) mg/kg ds 11 Minerale olie (C12C16) mg/kg ds <5,0 Minerale olie (C16C21) mg/kg ds <6,0 Minerale olie (C21C30) mg/kg ds <12 Minerale olie (C30C35) mg/kg ds <6,0 Minerale olie (C35C40) mg/kg ds <6,0 Minerale olie totaal (C10C40) mg/kg ds < Polychloorbifenylen, PCB PCB 28 mg/kg ds <0,0010 PCB 52 mg/kg ds <0,0010 PCB 101 mg/kg ds <0,0010 PCB 118 mg/kg ds <0,0010 PCB 138 mg/kg ds <0,0010 PCB 153 mg/kg ds <0,0010 PCB 180 mg/kg ds <0,0010 PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0049 0,0049 0,0040 0,10 0,20 Legenda < streefwaarde/aw2000 of RG + > AchtergrondWaarde (AW) ++ > Tussenwaarde (T) +++ > Interventiewaarde (I) Niet getoetst RG Rapportagegrens Normwaarden zijn gecorrigeerd met de volgende gegevens: Lutum: 1% van droge stof en organische stof:0.5% van droge stof. Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld, Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

52 Toetsing: S en I 2012 incl Barium Certificaatnummer Monsteromschrijving B0211 Monstersoort Water, AS3000 Uw projectnummer Uw projectnaam VOO.REG.NEN Uw ordernummer Datum monstername Monsternemer M. Krijgsman Parameter Eenheid B0211 +/ RG S T I Metalen Barium (Ba) µg/l < Cadmium (Cd) µg/l <0,80 0,80 0,40 3,2 6 Kobalt (Co) µg/l <5, Koper (Cu) µg/l < Kwik (Hg) µg/l <0,050 0,050 0,050 0,17 0,30 Molybdeen (Mo) µg/l <3, Nikkel (Ni) µg/l < Lood (Pb) µg/l < Zink (Zn) µg/l < Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen Benzeen µg/l <0,20 0,20 0, Tolueen µg/l <0, Ethylbenzeen µg/l <0, oxyleen µg/l <0,10 m,pxyleen µg/l <0,20 Xylenen (som) factor 0,7 µg/l 0,21 0,30 0, BTEX (som) µg/l <1,1 Naftaleen µg/l <0,050 0,050 0, Styreen µg/l <0, Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen Dichloormethaan µg/l <0,20 0,20 0, Trichloormethaan µg/l <0, Tetrachloormethaan µg/l <0,10 0,10 0,010 5,0 10 Trichlooretheen µg/l <0, Tetrachlooretheen µg/l <0,10 0,10 0, ,1Dichloorethaan µg/l <0, ,2Dichloorethaan µg/l <0, ,1,1Trichloorethaan µg/l <0,10 0,10 0, ,1,2Trichloorethaan µg/l <0,10 0,10 0, cis 1,2Dichlooretheen µg/l <0,10 trans 1,2Dichlooretheen µg/l <0,10 CKW (som) µg/l <3,2 Tribroommethaan µg/l <2,0 630 Vinylchloride µg/l <0,10 0,20 0,010 2,5 5 1,1Dichlooretheen µg/l <0,10 0,10 0,010 5,0 10 1,2Dichloorethenen (Som) factor 0,7 µg/l 0,14 0,10 0, ,1Dichloorpropaan µg/l <0,25 1,2Dichloorpropaan µg/l <0,25 1,3Dichloorpropaan µg/l <0,25 Dichloorpropanen som factor 0.7 µg/l 0,52 0,75 0, Minerale olie Minerale olie (C10C12) µg/l 16 Minerale olie (C12C16) µg/l <15 Minerale olie (C16C21) µg/l <16 Minerale olie (C21C30) µg/l 70 Minerale olie (C30C35) µg/l 98 Minerale olie (C35C40) µg/l 48 Minerale olie totaal (C10C40) µg/l Chromatogram Zie bijl, Legenda < streefwaarde/aw2000 of RG + > Streefwaarde (S) ++ > Tussenwaarde (T) +++ > Interventiewaarde (I) Niet getoetst RG Rapportagegrens Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld, Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

53 Toetsing: S en I 2012 incl Barium Certificaatnummer Monsteromschrijving C0311 Monstersoort Water, AS3000 Uw projectnummer Uw projectnaam VOO.REG.NEN Uw ordernummer Datum monstername Monsternemer M. Krijgsman Parameter Eenheid C0311 +/ RG S T I Metalen Barium (Ba) µg/l Cadmium (Cd) µg/l <0,80 0,80 0,40 3,2 6 Kobalt (Co) µg/l <5, Koper (Cu) µg/l < Kwik (Hg) µg/l <0,050 0,050 0,050 0,17 0,30 Molybdeen (Mo) µg/l <3, Nikkel (Ni) µg/l < Lood (Pb) µg/l < Zink (Zn) µg/l < Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen Benzeen µg/l <0,20 0,20 0, Tolueen µg/l <0, Ethylbenzeen µg/l <0, oxyleen µg/l <0,10 m,pxyleen µg/l <0,20 Xylenen (som) factor 0,7 µg/l 0,21 0,30 0, BTEX (som) µg/l <1,1 Naftaleen µg/l <0,050 0,050 0, Styreen µg/l <0, Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen Dichloormethaan µg/l <0,20 0,20 0, Trichloormethaan µg/l <0, Tetrachloormethaan µg/l <0,10 0,10 0,010 5,0 10 Trichlooretheen µg/l <0, Tetrachlooretheen µg/l <0,10 0,10 0, ,1Dichloorethaan µg/l <0, ,2Dichloorethaan µg/l <0, ,1,1Trichloorethaan µg/l <0,10 0,10 0, ,1,2Trichloorethaan µg/l <0,10 0,10 0, cis 1,2Dichlooretheen µg/l <0,10 trans 1,2Dichlooretheen µg/l <0,10 CKW (som) µg/l <3,2 Tribroommethaan µg/l <2,0 630 Vinylchloride µg/l <0,10 0,20 0,010 2,5 5 1,1Dichlooretheen µg/l <0,10 0,10 0,010 5,0 10 1,2Dichloorethenen (Som) factor 0,7 µg/l 0,14 0,10 0, ,1Dichloorpropaan µg/l <0,25 1,2Dichloorpropaan µg/l <0,25 1,3Dichloorpropaan µg/l <0,25 Dichloorpropanen som factor 0.7 µg/l 0,52 0,75 0, Minerale olie Minerale olie (C10C12) µg/l <8,0 Minerale olie (C12C16) µg/l <15 Minerale olie (C16C21) µg/l <16 Minerale olie (C21C30) µg/l <31 Minerale olie (C30C35) µg/l <15 Minerale olie (C35C40) µg/l <15 Minerale olie totaal (C10C40) µg/l < Legenda < streefwaarde/aw2000 of RG + > Streefwaarde (S) ++ > Tussenwaarde (T) +++ > Interventiewaarde (I) Niet getoetst RG Rapportagegrens Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld, Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

54 Bijlage 5 Toetsingskader analyseresultaten AW = achtergrondwaarde 2000 S = streefwaarde I = interventiewaarde t.b.v. sanering(sonderzoek) Stof/niveau voorkomen in: Grond/sediment (mg/kg droge stof) Grondwater (μg/l opgelost, tenzij anders vermeld) AW2000 I S I I. Metalen antimoon (Sb) arseen (As) barium (Ba) cadmium (Cd) chroom (Cr) chroom III chroom VI cobalt (Co) koper (Cu kwik (Hg) kwik (anorganisch) kwik (organisch) lood (Pb) molybdeen (Mo) nikkel (Ni) tin (Sn) vanadium (V) zink (Zn) 4,0 20 0, , ,5 35 6, * , , , II. Anorganische verbindingen chloride cyanidenvrij cyanidencomplex thiocyanaat 3 5,5 6, (Cl/l) III. Aromatische verbindingen benzeen ethylbenzeen tolueen xylenen styreen (vinylbenzeen) fenol cresolen (som) dodecylbenzeen aromatische oplosmiddelen (som) 0,20 0,20 0,20 0,45 0,25 0,25 0,30 0,35 2,5 1, , ,2 6 0,2 0, IV. Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's) naftaleen antraceen fenantreen fluoranteen benzo(a)antraceen chryseen benzo(a)pyreen benzo(ghi)peryleen benzo(k)fluoranteen indeno(1,2,3cd)pyreen PAK (som 10) 1,5 40 0,01 0,0007 0,003 0,003 0,0001 0,003 0,0005 0,0003 0,0004 0, ,5 0,2 0,05 0,05 0,05 0,05 V. Gechloreerde koolwaterstoffen vinylchloride dichloormethaan 1,1dichloorethaan 1,2dichloorethaan 1,1dichlooretheen 1,2dichlooretheen (cis en trans) dichloorpropanen trichloormethaan (chloroform) 1,1,1trichloorethaan 1,1,2trichloorethaan trichlooretheen (Tri) tetrachloormethaan (Tetra) tetrachlooretheen (Per) monochloorbenzeen dichloorbenzenen trichloorbenzenen tetrachloorbenzenen pentachloorbenzeen hexachloorbenzeen monochloorfenolen(som) dichloorfenolen (som) trichloorfenolen (som) tetrachloorfenolen (som) pentachloorfenol PCB's (som 7) chloornaftaleen (som) monochlooranilinen (som) dioxine (som ITEQ) pentachlooraniline 0,10 0,10 0,20 0,20 0,30 0,30 0,80 0,25 0,25 0,3 0,25 0,30 0,15 0,20 2,0 0,015 0,0090 0,0025 0,0085 0,045 0,20 0,0030 0,015 0,0030 0,020 0,070 0,20 0, ,15 0,1 3,9 15 6,4 0, , ,5 0,7 8, ,2 6,7 2, , ,01 0, ,01 0,01 0,8 6 0,01 0, ,01 0, ,01 0,01 0,003 0,0009 * De norm voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene bodemverontreiniging. Voor overige situaties is de norm voor barium tijdelijk buiten werking gesteld. 0,3 0,2 0,03 0,01 0,04 0, ,5 1 0, ,

55 Bijlage 5 Toetsingskader analyseresultaten Stof/niveau voorkomen in: Grond/sediment (mg/kg droge stof) Grondwater (μg/l opgelost, tenzij anders vermeld) AW2000 I S I VI. Bestrijdingsmiddelen chloordaan DDT (som) DDE (som) DDD (som) DDT/DDE/DDD (som) aldrin dieldrin endrin drins (som) endosulfan HCH HCH HCH (lindaan) HCHverbindingen (som) heptachloor heptachloorepoxide (som) hexachloorbutadieen organochloorhoudende bestrijdingsmiddelen(som landbodem) azinfosmethyl organotin verbindingen (som) tributyltin (TBT) MCPA atracine carburyl carbofuran 4chloormethylfenolen (som) nietchloorhoudende bestr.mid. (som) 0,0200 0,20 0,10 0,020 0,015 0, ,0010 0,0020 0,0030 0, ,0020 0,003 0,40 0,0075 0,15 0,065 0,55 0,035 0,15 0,017 0,60 0, ,7 2,3 34 0, ,6 1, ,5 4 0,71 0,45 0,017 0,02 ng/l 0,004 ng/l 0,009 ng/l 0,1 ng/l 0,04 ng/l 0,2 ng/l 33 ng/l 8 ng/l 9 ng/l 0,05 0,005 ng/l 0,005 ng/l 0,0516 ng/l 0,02 29 ng/l 2 ng/l 9 ng/l 0,2 0,01 0, ,3 3 0, VII. Overige verontreinigingen asbest cyclohexanon dimethyl ftalaat diethyl ftalaat diisobutylftalaat dibutyl ftalaat butyl benzylftalaat dihexyl ftalaat di(2ethylhexyl)ftalaat ftalaten (som) minerale olie pyridine tetrahydrofuran tetrahydrothiofeen tribroommethaan ethyleenglycol diethyleenglycol acrylonitril formaldehyde isopropanol (2propanol) methanol butanol (1butanol) butylacetaat ethylacetaat methyltertbutyl ether (MTBE) methylethylketon 2,0 0,045 0,045 0,045 0,070 0,070 0,070 0, ,15 0,45 1,5 0,20 5,0 8,0 2,0 2,5 0,75 3,0 2,0 2,0 2,0 0,20 2, ,8 75 0,5 0,5 50 0,5 0,5 0, Bodemtypecorrectie Anorganische verbindingen a +b* % lut.+ c* % org.st. Lb = Lst * a +b* 25+ c* 10 Lb is interventiewaarden geldend voor de te beoordelen bodem (mg/kg); Lst is interventiewaarde voor de standaardbodem (mg/kg);% lut. is gemeten percentage lutum in de te beoordelen bodem; % org. st. is gemeten percentage organisch stof in de te beoordelen bodem; A, B en C zijn constantenafhankelijk van de stof; Voor toepassing van de bodemtypecorrectie bij streefwaarden wordt in de bovenstaande formule de interventiewaarde vervangen door streefwaarde.

56 Bijlage 5 Toetsingskader analyseresultaten STOF a b c arseen barium beryllium cadmium chroom cobalt koper kwik lood nikkel tin vanadium zink , , ,4 5 0,9 0, ,28 0,6 0, ,6 1,2 3 0, , ,6 0, ,5 Organische verbindingen % org.st. Lb = Lst * 10 Lb is interventiewaarden geldend voor de te beoordelen bodem (mg/kg); Lst is interventiewaarde voor de standaardbodem (mg/kg); % org. st. is gemeten percentage organisch stof in de te beoordelen bodem; Voor bodems met gemeten organisch stofgehalten van meer dan 30% respectievelijk minder dan 2%, worden gehalten van respectievelijk 30% en 2% aangehouden. Voor toepassing van de bodemtypecorrectie bij streefwaarden wordt in de bovenstaande formule de interventiewaarde vervangen door streefwaarde. Nader onderzoek De tussenwaarde (T) is het toetsingscriterium ten behoeve van een nader onderzoek. Wordt de tussenwaarde overschreden, dan is een nader onderzoek, op korte termijn, noodzakelijk T =0,5* (S + I) T is de tussenwaarde; S is de streefwaarde en I is de interventiewaarde.

57 Bijlage 6 Geraadpleegde bronnen Informatiebron Geraadpleegd (ja/nee) Toelichting Informatie uit kaartmateriaal etc. Datum kaartmateriaal Opmerkingen Historische topografische kaart ja Luchtfoto ja 2005 Informatie uit themakaarten Datum bron/ kaartmateriaal Opmerkingen Bodemkaart Nederland ja 1979 Grondwaterkaart Nederland ja 1995 Bodemloket.nl ja datum van raadplegen Informatie van eigenaar / terreingebruiker / opdrachtgever Datum uitgevoerd Contactpersoon Opmerkingen Historisch gebruik locatie ja Dhr. G.J. Harbers Huidig gebruik locatie ja Dhr. G.J. Harbers Huidig gebruik belendende percelen (vanuit onderzoekslocatie) ja Dhr. G.J. Harbers Toekomstig gebruik locatie ja Dhr. G.J. Harbers Calamiteiten/resultaten voorgaande bodemonderzoeken ja Dhr. G.J. Harbers Verhardingen/kabels en leidingen locatie ja Dhr. G.J. Harbers Informatie van gemeente Datum uitgevoerd Contactpersoon Opmerkingen Archief Bouw en woningtoezicht ja Dhr. N. Wisselink Archief Wet milieubeheer en Hinderwet ja Dhr. N. Wisselink Archief ondergrondse tanks ja Dhr. N. Wisselink Archief bodemonderzoeken ja Dhr. N. Wisselink Gemeenteambtenaar milieuzaken ja Dhr. N. Wisselink Informatie uit terreininspectie Datum uitgevoerd Contactpersoon Opmerkingen Historisch gebruik locatie ja Dhr. A.G. Schippers Huidig gebruik locatie ja Dhr. A.G. Schippers Huidig gebruik belendende percelen (vanuit onderzoekslocatie) ja Dhr. A.G. Schippers Verhardingen ja Dhr. A.G. Schippers

58 Over Econsultancy.. Econsultancy is een onafhankelijk adviesbureau. Wij bieden realistisch advies en concrete oplossingen voor milieuvraagstukken en willen daarmee een bijdrage leveren aan een duurzaam en verantwoord gebruik van onze leefomgeving. w e r k w i j z e Inzet en professionele betrokkenheid kenmerken onze diensten. De verantwoordelijke projectleider is het eenduidige aanspreekpunt voor de klant en is verantwoordelijk voor alle aspecten van het project: kwaliteit, tijd, geld, communicatie en organisatie. De kernwaarden deskundig, vertrouwd, betrokken, flexibel, zorgvuldig en vernieuwend zijn een belangrijke leidraad in ons handelen. Kenmerkend voor onze werkwijze is dat we altijd in dialoog met de opdrachtgever tot concrete en direct toepasbare oplossingen komen. In onze manier van werken willen wij graag vier kernkwaliteiten centraal stellen: kennis, creativiteit, proactief handelen en partnerschap. k e n n i s Het deskundig begeleiden van onze opdrachtgevers vraagt om betrokkenheid bij en kennis van de bedoelingen van de opdrachtgever. Het vereist ook gedegen en actuele vakinhoudelijke kennis. Kenmerkend voor Econsultancy vinden wij dat wij alle beschikbare kennis snel en effectief inzetten. Onze medewerkers vormen ons belangrijkste kapitaal. Ook persoonlijke en inhoudelijke ontwikkeling staat centraal want ons werk vraagt steeds om nieuwe kennis en nieuwe verantwoordelijkheden. c r e a t i v i t e i t Medewerkers van Econsultancy zijn in staat om buiten de geijkte kaders een oplossing te zoeken met in achtneming van de geldende wet en regelgeving. Oplossingen die bedoeld zijn om snel en efficiënt het doel van de opdrachtgever te bereiken. Dit vraagt om flexibiliteit en betrokkenheid. k w a l i t e i t Continue wordt door ons gestreefd naar het verhogen van de professionaliteit van de dienstverlening. Het leveren van diensten wordt intern op een dusdanige wijze georganiseerd dat het gevraagde resultaat daadwerkelijk op een zo effectief en efficiënt mogelijke wijze wordt voortgebracht. Hierbij staat de klanttevredenheid centraal. Het kwaliteitssysteem van Econsultancy voldoet aan de NENENISO 9001: Tevens is Econsultancy gecertificeerd voor diverse protocollen en beoordelingsrichtlijnen. o p d r a c h t g e v e r s Econsultancy heeft sinds haar oprichting in 1996 al meer dan tienduizend projecten uitgevoerd. Dat kan in bijvoorbeeld het werkveld bodem gaan van een klein (verkennend bodemonderzoek voor een woonhuis) tot groot (het in kaart brengen van de bodemvervuiling van een geheel vliegveld) project. Projecten in opdracht van de rijksoverheid tot de particulier, van het bedrijfsleven tot nonprofit organisaties. De projecten kennen een grote diversiteit en hebben in sommige gevallen uitsluitend een onderzoekend karakter en zijn in andere gevallen meer adviserend. Steeds vaker wordt ook onderzoek binnen meerdere disciplines door onze opdrachtgevers verlangt. Onze medewerkers zijn in staat dit voor de opdrachtgever te coördineren en zelf (deel)onderzoeken uit te voeren. Ter illustratie van de veelvoud en veelzijdigheid van de projecten kan, indien gewenst, een uitgebreide referentielijst worden verschaft. Vestiging Limburg Vestiging Gelderland Vestiging Brabant Rijksweg Noord 39 Fabrieksstraat 19c Rapenstraat KS Swalmen 7005 AP Doetinchem 5831 GJ Boxmeer Tel Tel Tel

59

60 Blinde Banisweg 15, 7462 VH, Rijssen T (0548) E NL RABO I BTW NL B01 Rapport Akoestisch onderzoek Weg en railverkeerslawaai woning Rijksstraatweg te Teuge projectnummer kenmerk RJVO/676 opdrachtgever Regtervoort Rentmeesters & Taxateurs o.z. postadres Dennenlaan XK RIJSSEN contactpersoon dhr. G.J. Harbers RMT telefoon (0548) telefax status versie 1 Definitief aantal pagina s 15 datum 5 juni 2013 auteur Ing. J. Voortman paraaf Voortman Ingenieurs Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van Voortman Ingenieurs, noch mag het zonder een dergelijke toestemming worden gebruikt voor enig ander werk dan waarvoor het is vervaardigd.

61 15 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 2 2 WETTELIJK KADER Algemeen Zones langs wegen Grenswaarden wegverkeerslawaai km/h zone Aftrek artikel 110g Wet geluidhinder Grenswaarden railverkeerslawaai Plangebied Gemeentelijk beleid 6 3 ONDERZOEKSGEGEVENS Onderzoeksgebied Rekenmethode wegverkeerslawaai Verkeersgegevens wegverkeer Rekenmethode railverkeerslawaai Verkeersgegevens railverkeer 9 4 ONDERZOEKSRESULTATEN Rekenresultaten en toetsing wegverkeerslawaai Rekenresultaten en toetsing railverkeerslawaai Maatregelen 14 5 SAMENVATTING EN CONCLUSIES Aan te vragen hogere grenswaarden wegverkeerslawaai Geluidwering van de gevel 15 Bijlagen bijlage 1: Figuren akoestisch model bijlage 2: Verkeersgegevens bijlage 3: Invoergegevens akoestisch model wegverkeer bijlage 4: Invoergegevens akoestisch model railverkeer bijlage 5: Berekeningsresultaten wegverkeerslawaai bijlage 6: Berekeningsresultaten railverkeerslawaai datum 5 juni 2013 kenmerk RJVO/ pagina 1 van 15

62 15 1 INLEIDING In opdracht van Regtervoort Rentmeesters & Taxateurs o.z is door Voortman Ingenieurs een akoestisch weg en railverkeerslawaai uitgevoerd voor de nieuwbouw van een woning aan de Rijksstraatweg te Teuge. In afbeelding I is de situering van het plangebied weergegeven. Afbeelding I: plangebied Rijksstraatweg te Teuge (bron: Google maps); De woning is ten aanzien van wegverkeerslawaai gelegen binnen de geluidszone van de Rijksstraatweg (N344) en de Stationsweg en ten aanzien van railverkeerslawaai binnen de geluidszone van de spoorlijn DeventerApeldoorn. Doel van het onderzoek is om in het kader van de ruimtelijke onderbouwing de geluidbelasting op de woning ten gevolge van weg en railverkeerslawaai te bepalen en te toetsen aan de grenswaarden uit de Wet geluidhinder. datum 5 juni 2013 kenmerk RJVO/ pagina 2 van 15

63 15 2 WETTELIJK KADER 2.1 Algemeen De Wet geluidhinder vormt het wettelijke kader voor de toelaatbare geluidbelasting vanwege een weg of spoorlijn op geluidsgevoelige bestemmingen, zoals bijvoorbeeld woningen, onderwijsgebouwen en zorginstellingen. Het Reken en meetvoorschrift geluidhinder 2012 stelt regels aan het bepalen van de geluidbelasting. Binnen de geluidszone van een weg of spoorlijn dient een akoestisch onderzoek plaats te vinden naar de geluidbelasting op de binnen de zone gelegen woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen. Uitgangspunt voor het bepalen van de toekomstige geluidbelasting is het zogenaamde maatgevende jaar. In beginsel is dat minimaal 10 jaar na realisatie van de bouwplannen. Bij het berekenen van de geluidbelasting wordt de Europese dosismaat L den (dayeveningnight) in db bepaald. De geluidbelasting L den waarde is het energetisch en naar de tijdsduur van de beoordelingsperiode gemiddelde van de volgende drie waarden: het geluidniveau in de dagperiode (tussen 7.00 en uur); het geluidniveau in de avondperiode (tussen en uur) + 5 db; het geluidniveau in de nachtperiode (tussen en uur) + 10 db. 2.2 Zones langs wegen De Wet geluidhinder is alleen van toepassing binnen de wettelijk vastgestelde geluidszone van een weg. In artikel 74 van de Wet geluidhinder wordt beschreven dat alle wegen een zone hebben, uitgezonderd wegen waarvoor een maximum snelheid van 30 km/uur geldt en wegen gelegen binnen als een woonerf aangeduid gebied. De breedte van de zone, aan weerszijden van de weg, is afhankelijk van het aantal rijstroken en de aard (stedelijk of buitenstedelijk) van de omgeving. De afstanden worden aan weerszijden van de weg gemeten vanaf de buitenste begrenzing van de buitenste rijstrook. In tabel 2.1 zijn de zonebreedten weergegeven. Tabel 2.1: zonebreedten; aantal rijstroken breedte van de geluidszone [m] stedelijk gebied buitenstedelijk gebied 1 of of of meer In artikel 1 van de Wet geluidhinder is het stedelijk en buitenstedelijk gebied als volgt gedefinieerd: stedelijk: het gebied binnen de bebouwde kom met uitzondering van het gebied binnen de zone van een autoweg of autosnelweg; buitenstedelijk: het gebied buiten de bebouwde kom (begrensd door de borden van de komgrens) en het gebied (binnen en buiten de bebouwde kom) binnen de zone van een autoweg of autosnelweg. datum 5 juni 2013 kenmerk RJVO/ pagina 3 van 15

64 15 In artikel 75 van de Wet geluidhinder is geregeld dat het breedste zonedeel van een weg, bij een overgang tussen weggedeelten met verschillende zonebreedte, over een afstand van een derde van de breedte nog langs de wegas doorloopt. Aan de uiteinden van een weg loopt de zone door over een afstand gelijk aan de breedte van de zone ter hoogte van het einde van de weg. 2.3 Grenswaarden wegverkeerslawaai In de Wet geluidhinder worden eisen gesteld aan de toelaatbare geluidbelasting op de gevels van nieuwe en bestaande woningen langs nieuwe en bestaande wegen binnen en buiten de bebouwde kom. In tabel 2.2 zijn de voorkeursgrenswaarden en maximale ontheffingswaarden weergegeven waarin in verschillende situaties moet worden voldaan. Tabel 2.2: overzicht voorkeursgrenswaarden en maximale ontheffingswaarden wegverkeerslawaai; woning weg voorkeursgrenswaarde stedelijk gebied maximale ontheffing buitenstedelijk gebied voorkeursgrenswaarde maximale ontheffing nieuw nieuw 48 db 58 db 48 db 53 db bestaand nieuw 48 db 63 db 48 db 58 db bestaand in reconstructie 48 db 68 db 48 db 68 db nieuw bestaand 48 db 63 db 48 db 53 db In situaties met nieuwe woningen en/of nieuwe wegen moet in beginsel voldaan worden aan de voorkeursgrenswaarde. Wanneer de geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer op een geluidgevoelige bestemming hoger is dan de voorkeursgrenswaarde, dient de toepassing van geluidsreducerende maatregelen te worden onderzocht. In artikel 110a, lid 5 van de Wet geluidhinder is vermeld dat hogere grenswaarden pas kunnen worden vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders, indien toepassing van maatregelen, gericht op het terugdringen van de geluidbelasting, onvoldoende doeltreffend zijn of overwegende bezwaren ontmoeten van stedebouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard km/h zone Wegen waar een maximum rijsnelheid van 30 km/h geldt, zijn in de zin van de Wet geluidhinder niet zoneplichtig. Een akoestisch onderzoek is voor dergelijke wegen derhalve niet noodzakelijk. Op 3 september 2003 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (nr /1: Abcoude) uitgesproken dat in een dergelijk geval nog niet geconcludeerd kan worden dat het plan aanvaardbaar is vanuit het oogpunt van een goede ruimtelijke onderbouwing. Uit jurisprudentie blijkt dat ook bij 30 km/h zones de geluidbelasting onderzocht dient te worden. Deze wegen worden niet getoetst aan de Wet geluidhinder maar de geluidbelasting wordt inzichtelijk gemaakt om de noodzaak van eventuele gevelmaatregelen te kunnen bepalen. datum 5 juni 2013 kenmerk RJVO/ pagina 4 van 15

65 Aftrek artikel 110g Wet geluidhinder Conform artikel 110g van de Wet geluidhinder mag het resultaat van de berekende geluidbelasting met maximaal 5 db worden verminderd voordat de geluidbelasting wordt getoetst aan de (voorkeurs) grenswaarden. Deze correctie biedt de mogelijkheid om rekening te houden met het afnemen van de geluidsproductie van de motorvoertuigen. De hoogte van de aftrek bedraagt: 2 db voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van de lichte motorvoertuigen 70 km/h of meer bedraagt; 5 db voor overige wegen; 0 db voor de bepaling van de geluidwering van de gevel conform het Bouwbesluit. 2.6 Grenswaarden railverkeerslawaai Geluidzone Voor spoorwegen die zijn aangegeven op de geluidplafondkaart wordt in artikel 1.4a van het Besluit geluidhinder de omvang van de geluidzone geregeld. De breedte van de zone is afhankelijk van de hoogte van het geluidproductieplafond. Tot de zone behoort de ruimte boven en onder de spoorweg. Artikel 1.4a van het Besluit geluidhinder schrijft hierover het volgende: Een spoorweg die is aangegeven op de geluidplafondkaart, heeft een zone die zich uitstrekt vanaf de as van de spoorweg tot de breedte naast de spoorweg, gemeten vanuit de buitenste spoorstaaf, als aangegeven in onderstaande tabel 2.3, afhankelijk van de hoogte van het geluidproductieplafond op het betrokken referentiepunt. Tabel 2.3: breedte van geluidzones langs spoorwegen; hoogte geluidproductieplafond breedte zone [m] < 56 db db < 61 db db < 66 db db < 71 db db < 74 db db 1200 grenswaarden In situaties met nieuwe woningen moet in beginsel voldaan worden aan de voorkeursgrenswaarde van 55 db voor railverkeerslawaai. Wanneer de geluidbelasting lager is dan 55 db legt de Wet geluidhinder geen restricties op aan het onderhavige plan. datum 5 juni 2013 kenmerk RJVO/ pagina 5 van 15

66 15 Wanneer de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden dient door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente een hogere waarde te worden vastgesteld. lndien de geluidbelasting niet hoger is dan de maximale ontheffingswaarde, kunnen burgemeester en wethouders van de gemeente ontheffing verlenen indien maatregelen gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting tot de voorkeursgrenswaarde van 55 db, op overwegende bezwaren stuiten van stedenbouwkundige, financiele, verkeerskundige of landschappelijke aard. In tabel 2.4 zijn de van toepassing zijnde grenswaarden weergegeven. Tabel 2.4: overzicht voorkeursgrenswaarden en maximale ontheffingswaarden railverkeerslawaai; bronsoort voorkeursgrenswaarde maximale ontheffingswaarde railverkeer 55 db 68 db 2.7 Plangebied De woning is ten aanzien van wegverkeerslawaai gelegen binnen de geluidszone van de Rijksstraatweg en de Stationsstraat. De geluidszone van deze wegen met 2 rijstroken (in stedelijk gebied) bedraagt 200 m en de wettelijke rijsnelheid 50 km/h. De aftrek conform artikel 110g Wgh bedraagt 5 db. Het plangebied is gelegen binnen de zone van de spoorlijn DeventerApeldoorn. Dit traject is weergegeven op de geluidplafondkaart. Ten noorden van de spoorlijne geldt een zone van 600 m uit de as van de spoorweg. Deze zonebreedte is gebaseerd op een waarde van 67 db op het referentiepunt (9756) ter hoogte van de planlocatie. In tabel 2.5 zijn de van toepassing zijnde grenswaarden weergegeven. Tabel 2.5: overzicht grenswaarden (incl. aftrek artikel 110g Wgh); bronsoort voorkeursgrenswaarde maximale ontheffingswaarde wegverkeer 1) Rijksstraatweg/Stationsstraat 48 db 63 db railverkeer traject DeventerApeldoorn 55 db 68 db 1) incl. aftrek artikel 110g Wgh. 2.8 Gemeentelijk beleid De gemeente Voorst heeft ten aanzien van het verlenen van hogere grenswaarden geen eigen beleid vastgesteld. datum 5 juni 2013 kenmerk RJVO/ pagina 6 van 15

67 15 3 ONDERZOEKSGEGEVENS 3.1 Onderzoeksgebied In het plangebied wordt één nieuwe woning gerealiseerd. Deze woning bestaat uit twee bouwlagen en een zolder. In afbeelding II is de situering van de woning weergegeven. Afbeelding II: overzicht situering woning; 3.2 Rekenmethode wegverkeerslawaai Voor de berekening van de geluidbelasting vanwege het wegverkeer op de gevels van de nieuw te bouwen woningen is een berekeningsmodel opgezet waarin de relevante wegen, de omliggende bebouwing en de bodemgebieden zijn opgenomen. De geluidbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai op de woning is berekend volgens Standaard Rekenmethode II van bijlage 3 van het Reken en meetvoorschrift geluidhinder (RMG 2012). De berekeningen zijn uitgevoerd met behulp van het modelleringsprogramma Geomilieu (versie V2.14) waarbij rekening wordt gehouden met afstandsreducties, reflecties, afschermingen, bodem en luchtdemping, relevante hoogteverschillen tussen weg en waarneempunt en eventuele kruispuntcorrecties. Berekend zijn de invallende geluidsniveaus, dus zonder reflectie van het achter het immissiepunt gelegen gevelvlak. Gerekend is met één reflectie en een sectorhoek van 2 graden. De wegen zijn als akoestisch hard gebied (bodemfactor 0,0) in het rekenmodel ingevoerd. Het overige bodemgebied is als overwegend zacht gebied ingevoerd (bodemfactor 0,8). datum 5 juni 2013 kenmerk RJVO/ pagina 7 van 15

68 15 De omliggende gebouwen in de omgeving van het plangebied zijn in de berekeningen zowel afschermend als reflecterend ingevoerd. De beoordelingspunten op de gevels van de woning zijn geprojecteerd op respectievelijk 1,5 m en 4,5 m hoogte (en representeren het midden van de desbetreffende bouwlaag) boven maaiveld. Voor de situering van de gebouwen, bodemgebieden, wegen, geluidschermen en beoordelingspunten wordt verwezen naar de figuren in bijlage Verkeersgegevens wegverkeer De geluidbelasting door lokale wegen is berekend aan de hand van de door de provincie Overijssel verstrekte gegevens van de N344 en de door de gemeente Voorst verstrekte gegevens van de Stationsweg, zoals weergegeven in bijlage 2. De etmaalintensiteit van de N344 voor het jaar 2023 is geëxtrapoleerd op basis van een autonome groei van het wegverkeer van 1,0% per jaar. De etmaalintensiteit van de Stationsweg voor het jaar 2023 is geëxtrapoleerd op basis van de berekende groei tussen 2010 en De etmaalintensiteiten, de onderverdeling naar voertuigcategorieën en uurintensiteiten, de wegdekverharding en de toelaatbare rijsnelheid van de relevante wegen zijn samengevat weergegeven in tabel 3.1. In bijlage 3 zijn de invoergegevens van het akoestisch model weergegeven. Tabel 3.1: verkeersgegevens; wegvak wegdek snelheid etmaalintensiteit 1) periode uurintensiteit onderverdeling per voertuigcategorie [%] [km/h] [mvt/etmaal] [%] licht middelzwaar zwaar N344 dunne dag deklaag 1) avond nacht Stationsweg DAB 50/ dag ) Etmaalintensiteit in 2023 avond nacht ) Het wegdek van de Rijksstraatweg is in 2010 vervangen. In het bestek is opgenomen dat de geluidsreductie van het wegdek 4 db bedraagt (RMW 2006). In het model is worstcase uitgegaan van een geluidreducerende dunne deklaag A. 3.4 Rekenmethode railverkeerslawaai Voor de berekening van de geluidbelasting vanwege het railverkeer op de gevels van de nieuw te bouwen woningen is een berekeningsmodel opgezet waarin de relevante spoorlijnen, de omliggende bebouwing en de bodemgebieden zijn opgenomen. De geluidbelasting ten gevolge van railverkeerslawaai op de woning is berekend volgens Standaard Rekenmethode II van bijlage 4 van het Reken en meetvoorschrift geluidhinder (RMG 2012). De berekeningen zijn uitgevoerd met behulp van het modelleringsprogramma Geomilieu (versie V2.14) waarbij rekening wordt gehouden met afstandsreducties, reflecties, afschermingen, bodem en luchtdemping, relevante hoogteverschillen tussen spoorlijn en waarneempunt en de bovenbouw van de spoorlijn. Berekend zijn de invallende geluidsniveaus, dus zonder reflectie van het achter het immissiepunt gelegen gevelvlak. Gerekend is met één reflectie en een sectorhoek van 2 graden. datum 5 juni 2013 kenmerk RJVO/ pagina 8 van 15

69 15 De omliggende gebouwen in de omgeving van het plangebied zijn in de berekeningen zowel afschermend als reflecterend ingevoerd. De beoordelingspunten op de gevels van de woning zijn geprojecteerd op respectievelijk 1,5 m en 4,5 m hoogte (en representeren het midden van de desbetreffende bouwlaag) boven maaiveld. Voor de situering van de gebouwen, bodemgebieden, spoorlijnen en beoordelingspunten wordt verwezen naar de figuren in bijlage Verkeersgegevens railverkeer De spoorlijn DeventerApeldoorn valt onder de hoofdinfrastructuur waarlangs geluidproductieplafonds (GPP) zijn vastgesteld. Voor deze spoorlijnen is het emissieregister opgesteld waaruit de gegevens van deze spoorlijnen worden betrokken die moeten worden gebruikt in het akoestisch onderzoek. De railverkeersgegevens zijn afkomstig uit het Geluidregister spoor zoals deze beschikbaar is gesteld door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Hierbij is gebruik gemaakt van de meest recente versie van het Geluidregister spoor van 29 juni Ten behoeve van de modellering zijn deze gegevens overgenomen in het akoestisch model. Daarbij wordt 1,5 db bij de geluidsbelasting opgeteld. Deze 1,5 db kan worden gezien als werkruimte voor de toekomstige groei van het treinverkeer en veranderingen aan het spoor. In bijlage 4 zijn de baangegevens van het akoestisch model weergegeven. datum 5 juni 2013 kenmerk RJVO/ pagina 9 van 15

70 15 4 ONDERZOEKSRESULTATEN 4.1 Rekenresultaten en toetsing wegverkeerslawaai Met behulp van het berekeningsmodel is op alle ontvangerpunten de geluidbelasting vanwege wegverkeer van de Rijksstraatweg en de Stationsweg berekend. In afbeelding III en IV zijn de berekende geluidbelastingen weergegeven. De rekenresultaten per ontvangerpunt en hoogte zijn weergegeven in bijlage 5. Afbeelding III: geluidbelasting ten gevolge van de Rijksstraatweg, incl. aftrek art. 110g Wgh; De maatgevende geluidbelasting hoger dan de voorkeursgrenswaarde ten gevolge van de Rijksstraatweg is weergegeven in tabel 4.1 en worden getoetst aan de grenswaarden uit tabel 2.5. Tabel 4.1: Rekenresultaten geluidbelasting A15, inclusief aftrek art. 110g Wgh; beoordelingspunt hoogte [m] bouwnummer geluidbelasting L den in db 01_B 4,5 n.v.t. 52 Uit de rekenresultaten van tabel 4.1 blijkt dat de geluidbelasting op de gevels van de woning ten gevolge van de Rijksstraatweg ten hoogste 52 db, incl. aftrek artikel 110g Wgh bedraagt. Deze geluidbelasting is hoger dan de voorkeursgrenswaarde van 48 db maar niet hoger dan de maximale ontheffingswaarde van 63 db. datum 5 juni 2013 kenmerk RJVO/ pagina 10 van 15

71 15 Afbeelding IV: geluidbelasting ten gevolge van de Stationsweg, incl. aftrek art. 110g Wgh; Uit de berekening blijkt dat de geluidbelasting op de gevels van de woning ten gevolge van de Stationsweg ten hoogste 33 db, incl. aftrek artikel 110g Wgh bedraagt. Deze geluidbelasting is niet hoger dan de voorkeursgrenswaarde van 48 db voor wegverkeerslawaai. datum 5 juni 2013 kenmerk RJVO/ pagina 11 van 15

72 15 In afbeelding V is de gecumuleerde geluidbelasting, excl. aftrek artikel 110g Wgh, ten gevolge van alle wegen weergegeven. Afbeelding V: gecumuleerde geluidbelasting ten gevolge van alle wegen, excl. aftrek art. 110g Wgh Uit de rekenresultaten blijkt dat de gecumuleerde geluidbelasting op de gevels van de woning ten hoogste 57 db, excl. aftrek artikel 110g Wgh bedraagt. datum 5 juni 2013 kenmerk RJVO/ pagina 12 van 15

73 Rekenresultaten en toetsing railverkeerslawaai Met behulp van het berekeningsmodel is op alle ontvangerpunten de geluidbelasting vanwege railverkeer van de spoorlijn Deventer Apeldoorn berekend. In afbeelding VI zijn de berekende geluidbelastingen weergegeven. De rekenresultaten per ontvangerpunt en hoogte zijn weergegeven in bijlage 6. Afbeelding VI: geluidbelasting ten gevolge van de spoorlijn Deventer Apeldoorn Uit de rekenresultaten blijkt dat de geluidbelasting op de gevels van de woning ten gevolge van de spoorlijn Deventer Apeldoorn ten hoogste 53 db bedraagt. Deze geluidbelasting is niet hoger dan de voorkeursgrenswaarde van 55 db voor railverkeer. datum 5 juni 2013 kenmerk RJVO/ pagina 13 van 15

74 Maatregelen In situaties waar nieuw te bouwen woningen een geluidbelasting ondervinden boven de voorkeursgrenswaarde, dient onderzocht te worden of de geluidbelasting gereduceerd kan worden door het treffen van maatregelen aan de bron of in het overdrachtsgebied. Indien deze maatregelen onvoldoende effect hebben dan wel overwegende bezwaren ontmoeten van van stedebouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard, kunnen burgemeester & wethouders van de gemeente Voorst (onder voorwaarden) een hogere waarde vaststellen voor nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen. De Wet geluidhinder geeft aan geluidsreducerende maatregelen de volgende prioriteit: 1. bronmaatregelen zoals het toepassen van een geluidsreducerend wegdektype; 2. overdrachtsmaatregelen, zoals het vergroten van de afstand tussen de woningen en de weg of het toepassen van geluidschermen of grondwallen; 3. ontvangermaatregelen, zoals de toepassing van schermen aan of nabij de gevel of het toepassen van "dove gevels'. Dove gevels zijn gevels zonder te openen delen die grenzen aan een geluidgevoelige verblijfsruimte. Rijksstraatweg De geluidbelasting ten gevolge van de Rijksstraatweg bedraagt ten hoogste 52 db, incl. aftrek artikel 110g Wgh. Op de Rijksstraatweg is reeds een geluidarm wegdek (dunne deklaag A) toegepast. Het vergroten van de afstand tussen de woning en de weg is (beperkt) mogelijk maar geeft onvoldoende geluidreductie om aan de voorkeursgrenswaarde te kunnen voldoen. Aanvullende maatregelen om de geluidbelasting te verlagen als het aanbrengen van geluidschermen ondervinden op deze locatie overwegende bezwaren van stedebouwkundige en financiële aard. Derhalve dienen hogere waarden te worden vastgesteld. datum 5 juni 2013 kenmerk RJVO/ pagina 14 van 15

75 15 5 SAMENVATTING EN CONCLUSIES In opdracht van Regtervoort Rentmeesters & Taxateurs o.z is door Voortman Ingenieurs een akoestisch weg en railverkeerslawaai uitgevoerd voor de nieuwbouw van een woning aan de Rijksstraatweg te Teuge. De woning is ten aanzien van wegverkeerslawaai gelegen binnen de geluidszone van de rijksstraatweg (N344) en de Stationsweg en ten aanzien van railverkeerslawaai binnen de geluidszone van de spoorlijn DeventerApeldoorn. Doel van het onderzoek is om in het kader van de ruimtelijke onderbouwing de geluidbelasting op de woning ten gevolge van weg en railverkeerslawaai te bepalen en te toetsen aan de grenswaarden uit de Wet geluidhinder. Uit het uitgevoerde akoestisch onderzoek blijkt dat: De berekende geluidbelasting op de woning ten gevolge van wegverkeerslawaai van de Rijksstraatweg en de Stationsweg ten hoogste respectievelijk 52 db en 33 db bedraagt; De geluidbelasting van de Rijksstraatweg is hoger dan de voorkeursgrenswaarde van 48 db maar niet hoger dan de maximale ontheffingswaarde van 63 db; De berekende geluidbelasting op de woning ten gevolge van railverkeerslawaai van de spoorlijn DeventerApeldoorn is niet hoger is dan de voorkeursgrenswaarde van 55 db; Maatregelen om de geluidbelasting ter plaatse van de woning terug te brengen tot de voorkeursgrenswaarde ondervinden op deze locatie overwegende bezwaren van stedebouwkundige en financiële aard; De gecumuleerde geluidbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai bedraagt maximaal 57 db, excl. aftrek art. 110g Wgh. De woning beschikt over een geluidluwe gevel. 5.1 Aan te vragen hogere grenswaarden wegverkeerslawaai Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Voorst dient daarom de in tabel 5.1 volgende hogere waarden vast te stellen. Tabel 5.1: aan te vragen hogere grenswaarden t.g.v. wegverkeerslawaai; beoordelingspunt hoogte [m] bouwnummer wegvak hogere waarde 1) [db] 01_B 4,5 n.v.t. Rijksstraatweg 52 1) inclusief aftrek artikel 110g Wgh 5.2 Geluidwering van de gevel Voor een woning waarvoor een hogere grenswaarde wordt aangevraagd dient voor de bouwaanvraag een aanvullend onderzoek geluidwering gevels uitgevoerd te worden om de karakteristieke geluidwering van de gevel te bepalen en te toetsen aan de wettelijke eisen uit het Bouwbesluit. datum 5 juni 2013 kenmerk RJVO/ pagina 15 van 15

76 bijlage 1: Figuren akoestisch model (4 pagina s) RJVO/676 /

77 235 th K ave l R ijksstraatwe g bestaande sloot woonhuis buren meido ornha ag bestrating, gebakken klinkers, b ijgebo uw bestaande beplanting uitbreiden met inheemse soorten bosplantsoen, a ls zwarte els, be rk en krentenb oom o prit, h alfver hardin g gazon woning beu ken haag solitair, 1 x eik boomgaard bestaande eik meid oornh aag w eide nie uwe sloot/grepp el meidoorn haag Scale 1 : x e ls / lin de me idoorn haag bestaande eik Datum 18 maart 2013 Project De Kleine Vles Teuge Onder grond GBKN Raster ( kadaster) Kenmerk IP RWS Formaat A3 Bodemgebied Gebouw Toetspunt Weg Figuur a m 100 m 223 schaal = 1 : meters hgb b Wegverkeerslawaai RMW2012, [ eerste model wegverkeer], Geomilieu V2.14 1a Bos 02a 02b hgb Voortman Ingenieurs bouwfysica & akoestiek situering gebouwen, bodemgebieden, (spoor)wegen en beoordelingspunten

78 Bodemgebied Gebouw Toetspunt Weg Figuur 2 Kavel Rijksstraatweg meidoornhaag solitair, 1 x eik 0 m 20 m meidoornhaag schaal = 1 : 500 bestaande sloot bestrating, gebakken klinkers, nieuwe sloot/greppel bijgebouw 04 woning 01 2 x els / linde meidoornhaag beukenhaag boomgaard woonhuis buren 220 oprit, halfverharding gazon weide bestaande eik bestaande beplanting uitbreiden met inheemse soorten bosplantsoen, als zwarte els, berk en krentenboom bestaande eik meidoorn haag Datum Project 18 maart 2013 De Kleine Vles Teuge Scale 1 : meters Ondergrond GBKN Raster (kadaster) Kenmerk IP RWS Formaat A3 Wegverkeerslawaai RMW2012, [ eerste model wegverkeer], Geomilieu V Voortman Ingenieurs bouwfysica & akoestiek situering gebouwen, bodemgebieden, (spoor)wegen en beoordelingspunten

79 a Trafo w.i.u. 7a a school th a b Kavel Rijk sst raat weg bestaande sloot woonhuis buren 220 meidoornhaag bijgebouw bes taande beplanting uitbreiden met inheemse soorten bosplants oen, als z warte els, berk en krentenboom oprit, half verharding gazon w oning beuk enhaag solitair, 1 x eik boomgaard bestaande eik meidoornhaag w eide nieuwe sloot /greppel meidoorn haag 2 x els / linde meidoornhaag Scale 1 : meters 231 bes taande eik Datum Project Ondergrond Kenmerk Formaat 18 maar t2013 De Kleine Vles Teuge GB KNRaster (kadaster) IP RWS A3 229 Bos a a hgb hgb w.i.u a a 200I 7a BOS 205 BOS BOS a BOS 6 1 Baan Bodemgebied Gebouw Toetspunt Figuur 3 0 m 200 m schaal = 1 : bes trating, gebakken klinkers,01 Railverkeerslawaai RMR2012, [ eerste model railverkeer], Geomilieu V2.14 Voortman Ingenieurs bouwfysica & akoestiek situering gebouwen, bodemgebieden, (spoor)wegen en beoordelingspunten

80 Baan Bodemgebied Gebouw Toetspunt Figuur 4 Kavel Rijksstraatweg meidoornhaag solitair, 1 x eik 0 m 20 m meidoornhaag schaal = 1 : 500 bestaande sloot bestrating, gebakken klinkers, nieuwe sloot/greppel bijgebouw 04 woning 01 2 x els / linde meidoornhaag beukenhaag boomgaard woonhuis buren 220 oprit, halfverharding gazon weide bestaande eik bestaande beplanting uitbreiden met inheemse soorten bosplantsoen, als zwarte els, berk en krentenboom bestaande eik meidoorn haag Datum Project 18 maart 2013 De Kleine Vles Teuge Scale 1 : meters Ondergrond GBKN Raster (kadaster) Kenmerk IP RWS Formaat A3 Railverkeerslawaai RMR2012, [ eerste model railverkeer], Geomilieu V2.14 situering gebouwen, bodemgebieden, (spoor)wegen en beoordelingspunten 229 Voortman Ingenieurs bouwfysica & akoestiek

81 bijlage 2: Verkeersgegevens (4 pagina s) RJVO/676 /

82 weg telvak hecto hecto omschrijving begin telvak omschrijving eind telvak permanent referentie verkeersintensiteiten 2012 weekdag 2012 nummer nummer meter meter telpunt permanent werkdag weekdag 024 uur 07 19u 19 23u 23 07u begin eind telpunt licht middel zwaar totaal licht middel zwaar totaal licht middel zwaar totaal licht middel zwaar totaal N344 6,0 45,0 46,4 Westgrens Teuge Oostgrens Teuge N ,27% 3,12% 0,61% 100,00% 77,12% 2,75% 0,55% 80,42% 13,22% 0,23% 0,00% 13,45% 5,94% 0,13% 0,06% 6,13%

83 Teugseweg Teugseweg Stationsweg Stationsweg 2010, motorvoertuigen per etmaal 2020, motorvoertuigen per etmaal

84 Etmaal (024 uur) Dag (719 uur) Avond (1923 uur) Nacht (237 uur) Tp Locatie Richting L M Z Tot L M Z Tot L M Z Tot L M Z Tot 28 Zonnenbergstraat Leemsteeg Zonnenberstraat Tienmorgen Zonnenbergstraat L M Z Etmaal (024 uur) 87,5 7,5 5,1 Dag (719 uur) 87,3 7,8 4,9 Avond (1923 uur) 89,4 4,1 6,4 Nacht (237 uur) 87,9 7,2 4,9

85 Jan Voortman Van: Hermsen, Remco Verzonden: dinsdag 4 juni :18 Aan: 'Voortman Ingenieurs' Onderwerp: RE: wegdekverharding N344 Geacht heer Voortman, Als deklaag is tussen de Stationsweg en de Teugseweg een DGAD (Dunne Geluidsreducerende Asfalt Deklaag) toegepast. De bestekseis bij aanleg was 4 db(a) reductie tov het referentie wegdek. Met vriendelijke groet, Remco Hermsen Van: Voortman Ingenieurs Verzonden: dinsdag 4 juni :59 Aan: Hermsen, Remco Onderwerp: wegdekverharding N344 Geachte heer Hermsen, Kunt u aangeven welk type wegdekverharding toegepast is op de N344 in Teuge tussen de Stationsweg en de Teugseweg i.v.m. een akoestisch onderzoek voor een nieuw te bouwen woning? Bij voorbaat dank! met vriendelijke groet, Jan Voortman Voortman Ingenieurs Bouwfysica & akoestiek Blinde Banisweg VH Rijssen m (06) t (0548) f (0548) e i Disclaimer ******************************************************************************** Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te vernietigen en de afzender te informeren. Wij adviseren u om bij twijfel over de juistheid of de volledigheid van de mail contact met afzender op te nemen. ******************************************************************************** Geen virus gevonden in dit bericht. Gecontroleerd door AVG Versie: / Virusdatabase: 3184/6381 datum van uitgifte: 06/03/13 1

86 bijlage 3: Invoergegevens akoestisch model wegverkeer (10 pagina s) RJVO/676 /

87 invoergegevens akoestisch model Voortman Ingenieurs bouwfysica & akoestiek bijlage 3 Model: Groep: eerste model wegverkeer (hoofdgroep) Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai RMW2012 Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k 01 7,00 0,00 Relatief 0 db False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0, ,00 0,00 Relatief 0 db False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0, ,00 0,00 Relatief 0 db False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0, ,00 0,00 Relatief 0 db False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0, ,00 0,00 Relatief 0 db False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0, ,00 0,00 Relatief 0 db False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0, ,00 0,00 Relatief 0 db False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0, ,00 0,00 Relatief 0 db False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0, ,00 0,00 Relatief 0 db False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0, ,00 0,00 Relatief 0 db False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0, ,50 0,00 Relatief 0 db False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0, ,00 0,00 Relatief 0 db False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0, ,00 0,00 Relatief 0 db False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0, ,50 0,00 Relatief 0 db False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0, ,50 0,00 Relatief 0 db False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0, ,50 0,00 Relatief 0 db False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0, ,00 0,00 Relatief 0 db False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0, ,50 0,00 Relatief 0 db False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0, ,50 0,00 Relatief 0 db False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0, ,00 0,00 Relatief 0 db False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0, ,50 0,00 Relatief 0 db False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0, ,00 0,00 Relatief 0 db False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0, ,00 0,00 Relatief 0 db False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0, ,00 0,00 Relatief 0 db False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0, ,00 0,00 Relatief 0 db False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0, ,00 0,00 Relatief 0 db False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0, ,50 0,00 Relatief 0 db False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0, ,00 0,00 Relatief 0 db False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0, ,00 0,00 Relatief 0 db False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0, ,00 0,00 Relatief 0 db False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0, ,50 0,00 Relatief 0 db False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0, ,50 0,00 Relatief 0 db False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0, ,50 0,00 Relatief 0 db False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0, ,00 0,00 Relatief 0 db False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0, ,50 0,00 Relatief 0 db False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0, ,50 0,00 Relatief 0 db False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0, ,00 0,00 Relatief 0 db False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0, ,00 0,00 Relatief 0 db False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0, ,00 0,00 Relatief 0 db False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 Geomilieu V :20:22

88 invoergegevens akoestisch model Voortman Ingenieurs bouwfysica & akoestiek bijlage 3 Model: Groep: eerste model wegverkeer (hoofdgroep) Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai RMW2012 Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k 44 3,50 0,00 Relatief 0 db False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0, ,00 0,00 Relatief 0 db False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0, ,00 0,00 Relatief 0 db False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0, ,00 0,00 Relatief 0 db False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0, ,00 0,00 Relatief 0 db False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0, ,50 0,00 Relatief 0 db False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0, ,50 0,00 Relatief 0 db False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0, ,00 0,00 Relatief 0 db False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0, ,00 0,00 Relatief 0 db False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0, ,00 0,00 Relatief 0 db False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0, ,00 0,00 Relatief 0 db False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0, ,00 0,00 Relatief 0 db False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0, ,50 0,00 Relatief 0 db False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0, ,00 0,00 Relatief 0 db False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0, ,00 0,00 Relatief 0 db False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0, ,50 0,00 Relatief 0 db False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0, ,50 0,00 Relatief 0 db False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0, ,00 0,00 Relatief 0 db False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0, ,50 0,00 Relatief 0 db False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0, ,00 0,00 Relatief 0 db False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0, ,00 0,00 Relatief 0 db False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0, ,50 0,00 Relatief 0 db False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 Geomilieu V :20:22

89 invoergegevens akoestisch model Voortman Ingenieurs bouwfysica & akoestiek bijlage 3 Model: Groep: eerste model wegverkeer (hoofdgroep) Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai RMW2012 Naam Omschr. Bf 01 Rijksstraatweg 0,00 02 Stationsweg 0,00 03 bestrating 0,00 Geomilieu V :21:44

90 invoergegevens akoestisch model Voortman Ingenieurs bouwfysica & akoestiek bijlage 3 Model: Groep: eerste model wegverkeer (hoofdgroep) Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai RMW2012 Naam Omschr. ISO H ISO M Hdef. Type Hbron Helling Wegdek V(MR(D)) V(MR(A)) V(MR(N)) V(MRP4) V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(LVP4) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(MVP4) 01 Rijksstraatweg (Links) 0,00 0,00 Relatief Verdeling 0,75 0 W a Stationsweg 0,00 0,00 Relatief Verdeling 0,75 0 W b Stationsweg 0,00 0,00 Relatief Verdeling 0,75 0 W Geomilieu V :22:09

91 invoergegevens akoestisch model Voortman Ingenieurs bouwfysica & akoestiek bijlage 3 Model: Groep: eerste model wegverkeer (hoofdgroep) Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai RMW2012 Naam V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) V(ZVP4) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %IntP4 %MR(D) %MR(A) %MR(N) %MRP4 %LV(D) %LV(A) %LV(N) %LVP4 %MV(D) %MV(A) %MV(N) %MVP4 %ZV(D) %ZV(A) ,00 6,70 3,36 0,77 95,90 98,30 96,90 3,40 1,70 2,10 0,70 02a ,00 7,25 2,13 0,55 87,30 89,40 87,90 7,80 4,10 7,20 4,90 6,40 02b ,00 7,25 2,13 0,55 87,30 89,40 87,90 7,80 4,10 7,20 4,90 6,40 Geomilieu V :22:09

92 invoergegevens akoestisch model Voortman Ingenieurs bouwfysica & akoestiek bijlage 3 Model: Groep: eerste model wegverkeer (hoofdgroep) Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai RMW2012 Naam %ZV(N) %ZVP4 MR(D) MR(A) MR(N) MRP4 LV(D) LV(A) LV(N) LVP4 MV(D) MV(A) MV(N) MVP4 ZV(D) ZV(A) ZV(N) ZVP4 LE (D) 63 LE (D) 125 LE (D) 250 LE (D) 500 LE (D) 1k 01 1,00 587,66 302,08 68,24 20,83 5,22 1,48 4,29 0,70 84,04 90,48 96,44 100,64 105,34 02a 4,90 167,85 50,50 12,82 15,00 2,32 1,05 9,42 3,62 0,71 79,93 87,39 94,58 98,45 103,60 02b 4,90 167,85 50,50 12,82 15,00 2,32 1,05 9,42 3,62 0,71 79,70 87,99 94,35 99,59 105,03 Geomilieu V :22:09

93 invoergegevens akoestisch model Voortman Ingenieurs bouwfysica & akoestiek bijlage 3 Model: Groep: eerste model wegverkeer (hoofdgroep) Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai RMW2012 Naam LE (D) 2k LE (D) 4k LE (D) 8k LE (A) 63 LE (A) 125 LE (A) 250 LE (A) 500 LE (A) 1k LE (A) 2k LE (A) 4k LE (A) 8k LE (N) 63 LE (N) 125 LE (N) 250 LE (N) 500 LE (N) 1k LE (N) 2k LE (N) 4k LE (N) 8k ,39 95,05 87,17 80,14 86,15 91,30 96,96 102,10 96,92 91,54 83,12 74,45 80,67 86,34 91,21 95,92 90,88 85,53 77,47 02a 100,32 93,65 85,28 74,50 81,68 88,69 93,27 98,32 94,95 88,27 79,70 68,64 76,06 83,21 87,20 92,37 89,08 82,40 73,98 02b 101,52 94,76 85,25 74,37 82,25 88,53 94,38 99,75 96,17 89,39 79,73 68,42 76,67 83,01 88,33 93,81 90,29 83,53 73,97 Geomilieu V :22:09

94 invoergegevens akoestisch model Voortman Ingenieurs bouwfysica & akoestiek bijlage 3 Model: Groep: eerste model wegverkeer (hoofdgroep) Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai RMW2012 Naam LE P4 63 LE P4 125 LE P4 250 LE P4 500 LE P4 1k LE P4 2k LE P4 4k LE P4 8k 01 02a 02b Geomilieu V :22:09

95 invoergegevens akoestisch model Voortman Ingenieurs bouwfysica & akoestiek bijlage 3 Model: Groep: eerste model wegverkeer (hoofdgroep) Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai RMW2012 Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel 01 0,00 Relatief 1,50 4,50 Ja 02 0,00 Relatief 1,50 4,50 Ja 03 0,00 Relatief 1,50 4,50 Ja 04 0,00 Relatief 1,50 4,50 Ja Geomilieu V :22:24

96 invoergegevens akoestisch model Voortman Ingenieurs bouwfysica & akoestiek bijlage 3 Rapport: Model: Lijst van model eigenschappen eerste model wegverkeer Model eigenschap Omschrijving eerste model wegverkeer Verantwoordelijke Voortman ingenieurs Rekenmethode RMW2012 Aangemaakt door Voortman ingenieurs op Laatst ingezien door Gebruiker op Model aangemaakt met Geomilieu V2.14 Standaard maaiveldhoogte 0 Rekenhoogte contouren 4 Detailniveau toetspunt resultaten Bronresultaten Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten Standaard bodemfactor 0,80 Zichthoek [grd] 2 Geometrische uitbreiding Volledige 3D analyse Meteorologische correctie Conform standaard C0 waarde 3,50 Maximum aantal reflecties 1 Reflectie in woonwijkschermen Ja Aandachtsgebied Max. refl.afstand van bron Max. refl.afstand van rekenpunt Luchtdemping Conform standaard Luchtdemping [db/km] 0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00 Geomilieu V :22:57

97 bijlage 4: Invoergegevens akoestisch model railverkeer (22 pagina s) RJVO/676 /

98 invoergegevens akoestisch model railverkeer Voortman Ingenieurs bouwfysica & akoestiek bijlage 4 Model: Groep: eerste model railverkeer (hoofdgroep) Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai RMR2012 Groep Item ID Grp.ID Vorm X1 Y1 Xn Yn Hbron Type Cpl Cpl_W bb m Lwissel Cbb,63 Cbb,125 Cbb, Polylijn , , , ,97 0,20 Intensiteit True 1.5 db 1 Betonnen dwarsliggers 1 Doorgelaste spoorstaaf 30 0,0 0,0 0, Polylijn , , , ,97 0,20 Intensiteit True 1.5 db 1 Betonnen dwarsliggers 1 Doorgelaste spoorstaaf 30 0,0 0,0 0, Polylijn , , , ,90 0,20 Intensiteit True 1.5 db 1 Betonnen dwarsliggers 1 Doorgelaste spoorstaaf 30 0,0 0,0 0, Polylijn , , , ,90 0,20 Intensiteit True 1.5 db 1 Betonnen dwarsliggers 1 Doorgelaste spoorstaaf 30 0,0 0,0 0, Polylijn , , , ,54 0,20 Intensiteit True 1.5 db 1 Betonnen dwarsliggers 1 Doorgelaste spoorstaaf 30 0,0 0,0 0, Polylijn , , , ,54 0,20 Intensiteit True 1.5 db 1 Betonnen dwarsliggers 1 Doorgelaste spoorstaaf 30 0,0 0,0 0, Polylijn , , , ,25 0,20 Intensiteit True 1.5 db 1 Betonnen dwarsliggers 1 Doorgelaste spoorstaaf 30 0,0 0,0 0, Polylijn , , , ,25 0,20 Intensiteit True 1.5 db 1 Betonnen dwarsliggers 1 Doorgelaste spoorstaaf 30 0,0 0,0 0, Polylijn , , , ,96 0,20 Intensiteit True 1.5 db 1 Betonnen dwarsliggers 1 Doorgelaste spoorstaaf 30 0,0 0,0 0, Polylijn , , , ,96 0,20 Intensiteit True 1.5 db 1 Betonnen dwarsliggers 1 Doorgelaste spoorstaaf 30 0,0 0,0 0, Polylijn , , , ,60 0,20 Intensiteit True 1.5 db 1 Betonnen dwarsliggers 1 Doorgelaste spoorstaaf 30 0,0 0,0 0, Polylijn , , , ,60 0,20 Intensiteit True 1.5 db 1 Betonnen dwarsliggers 1 Doorgelaste spoorstaaf 30 0,0 0,0 0, Polylijn , , , ,41 0,20 Intensiteit True 1.5 db 1 Betonnen dwarsliggers 1 Doorgelaste spoorstaaf 30 0,0 0,0 0, Polylijn , , , ,41 0,20 Intensiteit True 1.5 db 1 Betonnen dwarsliggers 1 Doorgelaste spoorstaaf 30 0,0 0,0 0, Polylijn , , , ,10 0,20 Intensiteit True 1.5 db 1 Betonnen dwarsliggers 1 Doorgelaste spoorstaaf 30 0,0 0,0 0, Polylijn , , , ,10 0,20 Intensiteit True 1.5 db 1 Betonnen dwarsliggers 1 Doorgelaste spoorstaaf 30 0,0 0,0 0, Polylijn , , , ,83 0,20 Intensiteit True 1.5 db 1 Betonnen dwarsliggers 1 Doorgelaste spoorstaaf 30 0,0 0,0 0, Polylijn , , , ,83 0,20 Intensiteit True 1.5 db 1 Betonnen dwarsliggers 1 Doorgelaste spoorstaaf 30 0,0 0,0 0, Polylijn , , , ,50 0,20 Intensiteit True 1.5 db 1 Betonnen dwarsliggers 1 Doorgelaste spoorstaaf 30 0,0 0,0 0, Polylijn , , , ,50 0,20 Intensiteit True 1.5 db 1 Betonnen dwarsliggers 1 Doorgelaste spoorstaaf 30 0,0 0,0 0, Polylijn , , , ,24 0,20 Intensiteit True 1.5 db 1 Betonnen dwarsliggers 1 Doorgelaste spoorstaaf 30 0,0 0,0 0, Polylijn , , , ,24 0,20 Intensiteit True 1.5 db 1 Betonnen dwarsliggers 1 Doorgelaste spoorstaaf 30 0,0 0,0 0, Polylijn , , , ,98 0,20 Intensiteit True 1.5 db 1 Betonnen dwarsliggers 1 Doorgelaste spoorstaaf 30 0,0 0,0 0, Polylijn , , , ,98 0,20 Intensiteit True 1.5 db 1 Betonnen dwarsliggers 1 Doorgelaste spoorstaaf 30 0,0 0,0 0, Polylijn , , , ,70 0,20 Intensiteit True 1.5 db 1 Betonnen dwarsliggers 1 Doorgelaste spoorstaaf 30 0,0 0,0 0, Polylijn , , , ,70 0,20 Intensiteit True 1.5 db 1 Betonnen dwarsliggers 1 Doorgelaste spoorstaaf 30 0,0 0,0 0, Polylijn , , , ,36 0,20 Intensiteit True 1.5 db 1 Betonnen dwarsliggers 1 Doorgelaste spoorstaaf 30 0,0 0,0 0, Polylijn , , , ,36 0,20 Intensiteit True 1.5 db 1 Betonnen dwarsliggers 1 Doorgelaste spoorstaaf 30 0,0 0,0 0, Polylijn , , , ,67 0,20 Intensiteit True 1.5 db 1 Betonnen dwarsliggers 1 Doorgelaste spoorstaaf 30 0,0 0,0 0, Polylijn , , , ,79 0,20 Intensiteit True 1.5 db 1 Betonnen dwarsliggers 1 Doorgelaste spoorstaaf 30 0,0 0,0 0, Polylijn , , , ,16 0,20 Intensiteit True 1.5 db 1 Betonnen dwarsliggers 1 Doorgelaste spoorstaaf 30 0,0 0,0 0, Polylijn , , , ,16 0,20 Intensiteit True 1.5 db 1 Betonnen dwarsliggers 1 Doorgelaste spoorstaaf 30 0,0 0,0 0, Polylijn , , , ,77 0,20 Intensiteit True 1.5 db 1 Betonnen dwarsliggers 1 Doorgelaste spoorstaaf 30 0,0 0,0 0, Polylijn , , , ,77 0,20 Intensiteit True 1.5 db 1 Betonnen dwarsliggers 1 Doorgelaste spoorstaaf 30 0,0 0,0 0, Polylijn , , , ,52 0,20 Intensiteit True 1.5 db 1 Betonnen dwarsliggers 1 Doorgelaste spoorstaaf 30 0,0 0,0 0, Polylijn , , , ,52 0,20 Intensiteit True 1.5 db 1 Betonnen dwarsliggers 1 Doorgelaste spoorstaaf 30 0,0 0,0 0, Polylijn , , , ,21 0,20 Intensiteit True 1.5 db 1 Betonnen dwarsliggers 1 Doorgelaste spoorstaaf 30 0,0 0,0 0, Polylijn , , , ,21 0,20 Intensiteit True 1.5 db 1 Betonnen dwarsliggers 1 Doorgelaste spoorstaaf 30 0,0 0,0 0, Polylijn , , , ,09 0,20 Intensiteit True 1.5 db 1 Betonnen dwarsliggers 1 Doorgelaste spoorstaaf 30 0,0 0,0 0,0 Geomilieu V :29:53

99 invoergegevens akoestisch model railverkeer Voortman Ingenieurs bouwfysica & akoestiek bijlage 4 Model: Groep: eerste model railverkeer (hoofdgroep) Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai RMR2012 Groep Cbb,500 Cbb,1k Cbb,2k Cbb,4k Cbb,8k Aantal(D) Cat.1 FStop(D) Cat.1 Aantal(A) Cat.1 FStop(A) Cat.1 Aantal(N) Cat.1 FStop(N) Cat.1 Aantal(P4) Cat.1 FStop(P4) Cat.1 Vdoor Cat.1 Vstop Cat.1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,880 0,98 2,200 0,95 0,820 1,00 0,000 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,880 0,98 2,200 0,95 0,820 1,00 0,000 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,880 0,98 2,200 0,95 0,820 1,00 0,000 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,880 0,98 2,200 0,95 0,820 1,00 0,000 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,880 0,98 2,200 0,95 0,820 1,00 0,000 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,880 0,98 2,200 0,95 0,820 1,00 0,000 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,880 0,98 2,200 0,95 0,820 1,00 0,000 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,880 0,98 2,200 0,95 0,820 1,00 0,000 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,880 0,98 2,200 0,95 0,820 1,00 0,000 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,880 0,98 2,200 0,95 0,820 1,00 0,000 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,880 0,98 2,200 0,95 0,820 1,00 0,000 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,880 0,98 2,200 0,95 0,820 1,00 0,000 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,880 0,98 2,200 0,95 0,820 1,00 0,000 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,880 0,98 2,200 0,95 0,820 1,00 0,000 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,880 0,98 2,200 0,95 0,820 1,00 0,000 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,820 0,94 1,860 1,00 1,160 0,79 0,000 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,820 0,94 1,860 1,00 1,160 0,79 0,000 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,820 0,94 1,860 1,00 1,160 0,79 0,000 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,820 0,94 1,860 1,00 1,160 0,79 0,000 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,820 0,94 1,860 1,00 1,160 0,79 0,000 0, Geomilieu V :29:53

100 invoergegevens akoestisch model railverkeer Voortman Ingenieurs bouwfysica & akoestiek bijlage 4 Model: Groep: eerste model railverkeer (hoofdgroep) Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai RMR2012 Groep Corr. Cat.1 Aantal(D) Cat.2 FStop(D) Cat.2 Aantal(A) Cat.2 FStop(A) Cat.2 Aantal(N) Cat.2 FStop(N) Cat.2 Aantal(P4) Cat.2 FStop(P4) Cat.2 Vdoor Cat.2 Vstop Cat.2 Corr. Cat.2 Aantal(D) Cat.3 0,00 10,280 0,00 10,850 0,00 1,680 0,00 0,000 0, ,00 0,030 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,700 0,00 10,280 0,00 10,850 0,00 1,680 0,00 0,000 0, ,00 0,030 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,700 0,00 10,280 0,00 10,850 0,00 1,680 0,00 0,000 0, ,00 0,030 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,700 0,00 10,280 0,00 10,850 0,00 1,680 0,00 0,000 0, ,00 0,030 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,700 0,00 10,280 0,00 10,850 0,00 1,680 0,00 0,000 0, ,00 0,030 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,700 0,00 10,280 0,00 10,850 0,00 1,680 0,00 0,000 0, ,00 0,030 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,700 0,00 10,280 0,00 10,850 0,00 1,680 0,00 0,000 0, ,00 0,030 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,700 0,00 10,280 0,00 10,850 0,00 1,680 0,00 0,000 0, ,00 0,030 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,700 0,00 10,280 0,00 10,850 0,00 1,680 0,00 0,000 0, ,00 0,030 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,700 0,00 10,280 0,00 10,850 0,00 1,680 0,00 0,000 0, ,00 0,030 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,700 0,00 10,280 0,00 10,850 0,00 1,680 0,00 0,000 0, ,00 0,030 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,700 0,00 10,280 0,00 10,850 0,00 1,680 0,00 0,000 0, ,00 0,030 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,700 0,00 10,280 0,00 10,850 0,00 1,680 0,00 0,000 0, ,00 0,030 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,700 0,00 10,280 0,00 10,850 0,00 1,680 0,00 0,000 0, ,00 0,030 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,700 0,00 10,280 0,00 10,850 0,00 1,680 0,00 0,000 0, ,00 0,030 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,700 0,00 10,890 0,00 7,840 0,00 2,180 0,00 0,000 0, ,00 0,040 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,670 0,00 10,890 0,00 7,840 0,00 2,180 0,00 0,000 0, ,00 0,040 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,670 0,00 10,890 0,00 7,840 0,00 2,180 0,00 0,000 0, ,00 0,040 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,670 0,00 10,890 0,00 7,840 0,00 2,180 0,00 0,000 0, ,00 0,040 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,670 0,00 10,890 0,00 7,840 0,00 2,180 0,00 0,000 0, ,00 0,040 Geomilieu V :29:53

101 invoergegevens akoestisch model railverkeer Voortman Ingenieurs bouwfysica & akoestiek bijlage 4 Model: Groep: eerste model railverkeer (hoofdgroep) Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai RMR2012 Groep FStop(D) Cat.3 Aantal(A) Cat.3 FStop(A) Cat.3 Aantal(N) Cat.3 FStop(N) Cat.3 Aantal(P4) Cat.3 FStop(P4) Cat.3 Vdoor Cat.3 Vstop Cat.3 Corr. Cat.3 Aantal(D) Cat.4 FStop(D) Cat.4 Aantal(A) Cat.4 0,00 0,090 0,00 0,030 0,00 0,000 0, ,00 6,240 0,00 12,930 0,00 0,380 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,090 0,00 0,030 0,00 0,000 0, ,00 6,240 0,00 12,930 0,00 0,380 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,090 0,00 0,030 0,00 0,000 0, ,00 6,240 0,00 12,930 0,00 0,380 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,090 0,00 0,030 0,00 0,000 0, ,00 6,240 0,00 12,930 0,00 0,380 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,090 0,00 0,030 0,00 0,000 0, ,00 6,240 0,00 12,930 0,00 0,380 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,090 0,00 0,030 0,00 0,000 0, ,00 6,240 0,00 12,930 0,00 0,380 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,090 0,00 0,030 0,00 0,000 0, ,00 6,240 0,00 12,930 0,00 0,380 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,090 0,00 0,030 0,00 0,000 0, ,00 6,240 0,00 12,930 0,00 0,380 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,090 0,00 0,030 0,00 0,000 0, ,00 6,240 0,00 12,930 0,00 0,380 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,090 0,00 0,030 0,00 0,000 0, ,00 6,240 0,00 12,930 0,00 0,380 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,090 0,00 0,030 0,00 0,000 0, ,00 6,240 0,00 12,930 0,00 0,380 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,090 0,00 0,030 0,00 0,000 0, ,00 6,240 0,00 12,930 0,00 0,380 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,090 0,00 0,030 0,00 0,000 0, ,00 6,240 0,00 12,930 0,00 0,380 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,090 0,00 0,030 0,00 0,000 0, ,00 6,240 0,00 12,930 0,00 0,380 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,090 0,00 0,030 0,00 0,000 0, ,00 6,240 0,00 12,930 0,00 0,380 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,050 0,00 0,050 0,00 0,000 0, ,00 8,790 0,00 4,340 0,00 0,370 0,00 0,050 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,050 0,00 0,050 0,00 0,000 0, ,00 8,790 0,00 4,340 0,00 0,370 0,00 0,050 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,050 0,00 0,050 0,00 0,000 0, ,00 8,790 0,00 4,340 0,00 0,370 0,00 0,050 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,050 0,00 0,050 0,00 0,000 0, ,00 8,790 0,00 4,340 0,00 0,370 0,00 0,050 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,050 0,00 0,050 0,00 0,000 0, ,00 8,790 0,00 4,340 Geomilieu V :29:53

102 invoergegevens akoestisch model railverkeer Voortman Ingenieurs bouwfysica & akoestiek bijlage 4 Model: Groep: eerste model railverkeer (hoofdgroep) Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai RMR2012 Groep FStop(A) Cat.4 Aantal(N) Cat.4 FStop(N) Cat.4 Aantal(P4) Cat.4 FStop(P4) Cat.4 Vdoor Cat.4 Vstop Cat.4 Corr. Cat.4 Aantal(D) Cat.5 FStop(D) Cat.5 Aantal(A) Cat.5 FStop(A) Cat.5 Aantal(N) Cat.5 0,00 6,480 0,00 0,000 0, ,00 0,050 0,00 0,040 0,00 0,080 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 6,480 0,00 0,000 0, ,00 0,050 0,00 0,040 0,00 0,080 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 6,480 0,00 0,000 0, ,00 0,050 0,00 0,040 0,00 0,080 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 6,480 0,00 0,000 0, ,00 0,050 0,00 0,040 0,00 0,080 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 6,480 0,00 0,000 0, ,00 0,050 0,00 0,040 0,00 0,080 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 6,480 0,00 0,000 0, ,00 0,050 0,00 0,040 0,00 0,080 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 6,480 0,00 0,000 0, ,00 0,050 0,00 0,040 0,00 0,080 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 6,480 0,00 0,000 0, ,00 0,050 0,00 0,040 0,00 0,080 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 6,480 0,00 0,000 0, ,00 0,050 0,00 0,040 0,00 0,080 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 6,480 0,00 0,000 0, ,00 0,050 0,00 0,040 0,00 0,080 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 6,480 0,00 0,000 0, ,00 0,050 0,00 0,040 0,00 0,080 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 6,480 0,00 0,000 0, ,00 0,050 0,00 0,040 0,00 0,080 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 6,480 0,00 0,000 0, ,00 0,050 0,00 0,040 0,00 0,080 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 6,480 0,00 0,000 0, ,00 0,050 0,00 0,040 0,00 0,080 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 6,480 0,00 0,000 0, ,00 0,050 0,00 0,040 0,00 0,080 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 7,400 0,00 0,000 0, ,00 0,100 0,00 0,040 0,00 0,020 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 7,400 0,00 0,000 0, ,00 0,100 0,00 0,040 0,00 0,020 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 7,400 0,00 0,000 0, ,00 0,100 0,00 0,040 0,00 0,020 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 7,400 0,00 0,000 0, ,00 0,100 0,00 0,040 0,00 0,020 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 7,400 0,00 0,000 0, ,00 0,100 0,00 0,040 0,00 0,020 Geomilieu V :29:53

103 invoergegevens akoestisch model railverkeer Voortman Ingenieurs bouwfysica & akoestiek bijlage 4 Model: Groep: eerste model railverkeer (hoofdgroep) Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai RMR2012 Groep FStop(N) Cat.5 Aantal(P4) Cat.5 FStop(P4) Cat.5 Vdoor Cat.5 Vstop Cat.5 Corr. Cat.5 Aantal(D) Cat.6 FStop(D) Cat.6 Aantal(A) Cat.6 FStop(A) Cat.6 Aantal(N) Cat.6 FStop(N) Cat.6 Aantal(P4) Cat.6 0,00 0,000 0, ,00 0,200 0,00 0,370 0,00 0,160 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,200 0,00 0,370 0,00 0,160 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,200 0,00 0,370 0,00 0,160 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,200 0,00 0,370 0,00 0,160 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,200 0,00 0,370 0,00 0,160 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,200 0,00 0,370 0,00 0,160 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,200 0,00 0,370 0,00 0,160 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,200 0,00 0,370 0,00 0,160 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,200 0,00 0,370 0,00 0,160 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,200 0,00 0,370 0,00 0,160 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,200 0,00 0,370 0,00 0,160 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,200 0,00 0,370 0,00 0,160 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,200 0,00 0,370 0,00 0,160 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,200 0,00 0,370 0,00 0,160 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,200 0,00 0,370 0,00 0,160 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,210 0,00 0,120 0,00 0,250 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,210 0,00 0,120 0,00 0,250 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,210 0,00 0,120 0,00 0,250 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,210 0,00 0,120 0,00 0,250 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,210 0,00 0,120 0,00 0,250 0,00 0,000 Geomilieu V :29:53

104 invoergegevens akoestisch model railverkeer Voortman Ingenieurs bouwfysica & akoestiek bijlage 4 Model: Groep: eerste model railverkeer (hoofdgroep) Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai RMR2012 Groep FStop(P4) Cat.6 Vdoor Cat.6 Vstop Cat.6 Corr. Cat.6 Aantal(D) Cat.7 FStop(D) Cat.7 Aantal(A) Cat.7 FStop(A) Cat.7 Aantal(N) Cat.7 FStop(N) Cat.7 Aantal(P4) Cat.7 FStop(P4) Cat.7 Vdoor Cat.7 Vstop Cat.7 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, , ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, , ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, , ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, , ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, , ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, , ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, , ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, , ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, , ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, , ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, , ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, , ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, , ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, , ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, , ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, , ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, , ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, , ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, , ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, , ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, , ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, , ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, , ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, , ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, , ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, , ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, , ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, , ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, , ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, , ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, , ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, , ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, , ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, , ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, , ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, , ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, , ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, , ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, Geomilieu V :29:53

105 invoergegevens akoestisch model railverkeer Voortman Ingenieurs bouwfysica & akoestiek bijlage 4 Model: Groep: eerste model railverkeer (hoofdgroep) Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai RMR2012 Groep Corr. Cat.7 Aantal(D) Cat.8 FStop(D) Cat.8 Aantal(A) Cat.8 FStop(A) Cat.8 Aantal(N) Cat.8 FStop(N) Cat.8 Aantal(P4) Cat.8 FStop(P4) Cat.8 Vdoor Cat.8 Vstop Cat.8 Corr. Cat.8 Aantal(D) Cat.9 0,00 15,080 0,00 12,160 0,00 1,600 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 15,080 0,00 12,160 0,00 1,600 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 15,080 0,00 12,160 0,00 1,600 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 15,080 0,00 12,160 0,00 1,600 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 15,080 0,00 12,160 0,00 1,600 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 15,080 0,00 12,160 0,00 1,600 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 15,080 0,00 12,160 0,00 1,600 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 15,080 0,00 12,160 0,00 1,600 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 15,080 0,00 12,160 0,00 1,600 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 15,080 0,00 12,160 0,00 1,600 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 15,080 0,00 12,160 0,00 1,600 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 15,080 0,00 12,160 0,00 1,600 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 15,080 0,00 12,160 0,00 1,600 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 15,080 0,00 12,160 0,00 1,600 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 15,080 0,00 12,160 0,00 1,600 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 15,080 0,00 10,960 0,00 2,230 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 15,080 0,00 10,960 0,00 2,230 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 15,080 0,00 10,960 0,00 2,230 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 15,080 0,00 10,960 0,00 2,230 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 15,080 0,00 10,960 0,00 2,230 0,00 0,000 0, ,00 0,000 Geomilieu V :29:53

106 invoergegevens akoestisch model railverkeer Voortman Ingenieurs bouwfysica & akoestiek bijlage 4 Model: Groep: eerste model railverkeer (hoofdgroep) Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai RMR2012 Groep FStop(D) Cat.9 Aantal(A) Cat.9 FStop(A) Cat.9 Aantal(N) Cat.9 FStop(N) Cat.9 Aantal(P4) Cat.9 FStop(P4) Cat.9 Vdoor Cat.9 Vstop Cat.9 Corr. Cat.9 Aantal(D) Cat.10 FStop(D) Cat.10 Aantal(A) Cat.10 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 Geomilieu V :29:53

107 invoergegevens akoestisch model railverkeer Voortman Ingenieurs bouwfysica & akoestiek bijlage 4 Model: Groep: eerste model railverkeer (hoofdgroep) Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai RMR2012 Groep FStop(A) Cat.10 Aantal(N) Cat.10 FStop(N) Cat.10 Aantal(P4) Cat.10 FStop(P4) Cat.10 Vdoor Cat.10 Vstop Cat.10 Corr. Cat.10 Aantal(D) Cat.11 FStop(D) Cat.11 Aantal(A) Cat.11 FStop(A) Cat.11 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 Geomilieu V :29:53

108 invoergegevens akoestisch model railverkeer Voortman Ingenieurs bouwfysica & akoestiek bijlage 4 Model: Groep: eerste model railverkeer (hoofdgroep) Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai RMR2012 Groep Aantal(N) Cat.11 FStop(N) Cat.11 Aantal(P4) Cat.11 FStop(P4) Cat.11 Vdoor Cat.11 Vstop Cat.11 Corr. Cat.11 RRgebr 0,000 0,00 0,000 0, ,00 False 0,000 0,00 0,000 0, ,00 False 0,000 0,00 0,000 0, ,00 False 0,000 0,00 0,000 0, ,00 False 0,000 0,00 0,000 0, ,00 False 0,000 0,00 0,000 0, ,00 False 0,000 0,00 0,000 0, ,00 False 0,000 0,00 0,000 0, ,00 False 0,000 0,00 0,000 0, ,00 False 0,000 0,00 0,000 0, ,00 False 0,000 0,00 0,000 0, ,00 False 0,000 0,00 0,000 0, ,00 False 0,000 0,00 0,000 0, ,00 False 0,000 0,00 0,000 0, ,00 False 0,000 0,00 0,000 0, ,00 False 0,000 0,00 0,000 0, ,00 False 0,000 0,00 0,000 0, ,00 False 0,000 0,00 0,000 0, ,00 False 0,000 0,00 0,000 0, ,00 False 0,000 0,00 0,000 0, ,00 False 0,000 0,00 0,000 0, ,00 False 0,000 0,00 0,000 0, ,00 False 0,000 0,00 0,000 0, ,00 False 0,000 0,00 0,000 0, ,00 False 0,000 0,00 0,000 0, ,00 False 0,000 0,00 0,000 0, ,00 False 0,000 0,00 0,000 0, ,00 False 0,000 0,00 0,000 0, ,00 False 0,000 0,00 0,000 0, ,00 False 0,000 0,00 0,000 0, ,00 False 0,000 0,00 0,000 0, ,00 False 0,000 0,00 0,000 0, ,00 False 0,000 0,00 0,000 0, ,00 False 0,000 0,00 0,000 0, ,00 False 0,000 0,00 0,000 0, ,00 False 0,000 0,00 0,000 0, ,00 False 0,000 0,00 0,000 0, ,00 False 0,000 0,00 0,000 0, ,00 False 0,000 0,00 0,000 0, ,00 False Geomilieu V :29:53

109 invoergegevens akoestisch model railverkeer Voortman Ingenieurs bouwfysica & akoestiek bijlage 4 Model: Groep: eerste model railverkeer (hoofdgroep) Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai RMR2012 Groep Item ID Grp.ID Vorm X1 Y1 Xn Yn Hbron Type Cpl Cpl_W bb m Lwissel Cbb,63 Cbb,125 Cbb, Polylijn , , , ,09 0,20 Intensiteit True 1.5 db 1 Betonnen dwarsliggers 1 Doorgelaste spoorstaaf 30 0,0 0,0 0, Polylijn , , , ,58 0,20 Intensiteit True 1.5 db 1 Betonnen dwarsliggers 1 Doorgelaste spoorstaaf 30 0,0 0,0 0, Polylijn , , , ,58 0,20 Intensiteit True 1.5 db 1 Betonnen dwarsliggers 1 Doorgelaste spoorstaaf 30 0,0 0,0 0, Polylijn , , , ,35 0,20 Intensiteit True 1.5 db 1 Betonnen dwarsliggers 1 Doorgelaste spoorstaaf 30 0,0 0,0 0, Polylijn , , , ,35 0,20 Intensiteit True 1.5 db 1 Betonnen dwarsliggers 1 Doorgelaste spoorstaaf 30 0,0 0,0 0, Polylijn , , , ,88 0,20 Intensiteit True 1.5 db 1 Betonnen dwarsliggers 1 Doorgelaste spoorstaaf 30 0,0 0,0 0, Polylijn , , , ,88 0,20 Intensiteit True 1.5 db 1 Betonnen dwarsliggers 1 Doorgelaste spoorstaaf 30 0,0 0,0 0, Polylijn , , , ,46 0,20 Intensiteit True 1.5 db 1 Betonnen dwarsliggers 1 Doorgelaste spoorstaaf 30 0,0 0,0 0, Polylijn , , , ,46 0,20 Intensiteit True 1.5 db 1 Betonnen dwarsliggers 1 Doorgelaste spoorstaaf 30 0,0 0,0 0, Polylijn , , , ,17 0,20 Intensiteit True 1.5 db 1 Betonnen dwarsliggers 1 Doorgelaste spoorstaaf 30 0,0 0,0 0, Polylijn , , , ,17 0,20 Intensiteit True 1.5 db 1 Betonnen dwarsliggers 1 Doorgelaste spoorstaaf 30 0,0 0,0 0, Polylijn , , , ,56 0,20 Intensiteit True 1.5 db 1 Betonnen dwarsliggers 1 Doorgelaste spoorstaaf 30 0,0 0,0 0, Polylijn , , , ,56 0,20 Intensiteit True 1.5 db 1 Betonnen dwarsliggers 1 Doorgelaste spoorstaaf 30 0,0 0,0 0,0 Geomilieu V :29:53

110 invoergegevens akoestisch model railverkeer Voortman Ingenieurs bouwfysica & akoestiek bijlage 4 Model: Groep: eerste model railverkeer (hoofdgroep) Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai RMR2012 Groep Cbb,500 Cbb,1k Cbb,2k Cbb,4k Cbb,8k Aantal(D) Cat.1 FStop(D) Cat.1 Aantal(A) Cat.1 FStop(A) Cat.1 Aantal(N) Cat.1 FStop(N) Cat.1 Aantal(P4) Cat.1 FStop(P4) Cat.1 Vdoor Cat.1 Vstop Cat.1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,820 0,94 1,860 1,00 1,160 0,79 0,000 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,820 0,94 1,860 1,00 1,160 0,79 0,000 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,820 0,94 1,860 1,00 1,160 0,79 0,000 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,820 0,94 1,860 1,00 1,160 0,79 0,000 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,820 0,94 1,860 1,00 1,160 0,79 0,000 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,820 0,94 1,860 1,00 1,160 0,79 0,000 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, Geomilieu V :29:53

111 invoergegevens akoestisch model railverkeer Voortman Ingenieurs bouwfysica & akoestiek bijlage 4 Model: Groep: eerste model railverkeer (hoofdgroep) Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai RMR2012 Groep Corr. Cat.1 Aantal(D) Cat.2 FStop(D) Cat.2 Aantal(A) Cat.2 FStop(A) Cat.2 Aantal(N) Cat.2 FStop(N) Cat.2 Aantal(P4) Cat.2 FStop(P4) Cat.2 Vdoor Cat.2 Vstop Cat.2 Corr. Cat.2 Aantal(D) Cat.3 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,670 0,00 10,890 0,00 7,840 0,00 2,180 0,00 0,000 0, ,00 0,040 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,670 0,00 10,890 0,00 7,840 0,00 2,180 0,00 0,000 0, ,00 0,040 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,670 0,00 10,890 0,00 7,840 0,00 2,180 0,00 0,000 0, ,00 0,040 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,670 0,00 10,890 0,00 7,840 0,00 2,180 0,00 0,000 0, ,00 0,040 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,670 0,00 10,890 0,00 7,840 0,00 2,180 0,00 0,000 0, ,00 0,040 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,670 0,00 10,890 0,00 7,840 0,00 2,180 0,00 0,000 0, ,00 0,040 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,670 Geomilieu V :29:53

112 invoergegevens akoestisch model railverkeer Voortman Ingenieurs bouwfysica & akoestiek bijlage 4 Model: Groep: eerste model railverkeer (hoofdgroep) Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai RMR2012 Groep FStop(D) Cat.3 Aantal(A) Cat.3 FStop(A) Cat.3 Aantal(N) Cat.3 FStop(N) Cat.3 Aantal(P4) Cat.3 FStop(P4) Cat.3 Vdoor Cat.3 Vstop Cat.3 Corr. Cat.3 Aantal(D) Cat.4 FStop(D) Cat.4 Aantal(A) Cat.4 0,00 0,370 0,00 0,050 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,050 0,00 0,050 0,00 0,000 0, ,00 8,790 0,00 4,340 0,00 0,370 0,00 0,050 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,050 0,00 0,050 0,00 0,000 0, ,00 8,790 0,00 4,340 0,00 0,370 0,00 0,050 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,050 0,00 0,050 0,00 0,000 0, ,00 8,790 0,00 4,340 0,00 0,370 0,00 0,050 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,050 0,00 0,050 0,00 0,000 0, ,00 8,790 0,00 4,340 0,00 0,370 0,00 0,050 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,050 0,00 0,050 0,00 0,000 0, ,00 8,790 0,00 4,340 0,00 0,370 0,00 0,050 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,050 0,00 0,050 0,00 0,000 0, ,00 8,790 0,00 4,340 0,00 0,370 0,00 0,050 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 Geomilieu V :29:53

113 invoergegevens akoestisch model railverkeer Voortman Ingenieurs bouwfysica & akoestiek bijlage 4 Model: Groep: eerste model railverkeer (hoofdgroep) Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai RMR2012 Groep FStop(A) Cat.4 Aantal(N) Cat.4 FStop(N) Cat.4 Aantal(P4) Cat.4 FStop(P4) Cat.4 Vdoor Cat.4 Vstop Cat.4 Corr. Cat.4 Aantal(D) Cat.5 FStop(D) Cat.5 Aantal(A) Cat.5 FStop(A) Cat.5 Aantal(N) Cat.5 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 7,400 0,00 0,000 0, ,00 0,100 0,00 0,040 0,00 0,020 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 7,400 0,00 0,000 0, ,00 0,100 0,00 0,040 0,00 0,020 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 7,400 0,00 0,000 0, ,00 0,100 0,00 0,040 0,00 0,020 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 7,400 0,00 0,000 0, ,00 0,100 0,00 0,040 0,00 0,020 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 7,400 0,00 0,000 0, ,00 0,100 0,00 0,040 0,00 0,020 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 7,400 0,00 0,000 0, ,00 0,100 0,00 0,040 0,00 0,020 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 Geomilieu V :29:53

114 invoergegevens akoestisch model railverkeer Voortman Ingenieurs bouwfysica & akoestiek bijlage 4 Model: Groep: eerste model railverkeer (hoofdgroep) Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai RMR2012 Groep FStop(N) Cat.5 Aantal(P4) Cat.5 FStop(P4) Cat.5 Vdoor Cat.5 Vstop Cat.5 Corr. Cat.5 Aantal(D) Cat.6 FStop(D) Cat.6 Aantal(A) Cat.6 FStop(A) Cat.6 Aantal(N) Cat.6 FStop(N) Cat.6 Aantal(P4) Cat.6 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,210 0,00 0,120 0,00 0,250 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,210 0,00 0,120 0,00 0,250 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,210 0,00 0,120 0,00 0,250 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,210 0,00 0,120 0,00 0,250 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,210 0,00 0,120 0,00 0,250 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,210 0,00 0,120 0,00 0,250 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 Geomilieu V :29:53

115 invoergegevens akoestisch model railverkeer Voortman Ingenieurs bouwfysica & akoestiek bijlage 4 Model: Groep: eerste model railverkeer (hoofdgroep) Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai RMR2012 Groep FStop(P4) Cat.6 Vdoor Cat.6 Vstop Cat.6 Corr. Cat.6 Aantal(D) Cat.7 FStop(D) Cat.7 Aantal(A) Cat.7 FStop(A) Cat.7 Aantal(N) Cat.7 FStop(N) Cat.7 Aantal(P4) Cat.7 FStop(P4) Cat.7 Vdoor Cat.7 Vstop Cat.7 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, , ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, , ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, , ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, , ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, , ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, , ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, , ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, , ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, , ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, , ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, , ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, , ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, Geomilieu V :29:53

116 invoergegevens akoestisch model railverkeer Voortman Ingenieurs bouwfysica & akoestiek bijlage 4 Model: Groep: eerste model railverkeer (hoofdgroep) Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai RMR2012 Groep Corr. Cat.7 Aantal(D) Cat.8 FStop(D) Cat.8 Aantal(A) Cat.8 FStop(A) Cat.8 Aantal(N) Cat.8 FStop(N) Cat.8 Aantal(P4) Cat.8 FStop(P4) Cat.8 Vdoor Cat.8 Vstop Cat.8 Corr. Cat.8 Aantal(D) Cat.9 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 15,080 0,00 10,960 0,00 2,230 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 15,080 0,00 10,960 0,00 2,230 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 15,080 0,00 10,960 0,00 2,230 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 15,080 0,00 10,960 0,00 2,230 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 15,080 0,00 10,960 0,00 2,230 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 15,080 0,00 10,960 0,00 2,230 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 Geomilieu V :29:53

117 invoergegevens akoestisch model railverkeer Voortman Ingenieurs bouwfysica & akoestiek bijlage 4 Model: Groep: eerste model railverkeer (hoofdgroep) Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai RMR2012 Groep FStop(D) Cat.9 Aantal(A) Cat.9 FStop(A) Cat.9 Aantal(N) Cat.9 FStop(N) Cat.9 Aantal(P4) Cat.9 FStop(P4) Cat.9 Vdoor Cat.9 Vstop Cat.9 Corr. Cat.9 Aantal(D) Cat.10 FStop(D) Cat.10 Aantal(A) Cat.10 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 Geomilieu V :29:53

118 invoergegevens akoestisch model railverkeer Voortman Ingenieurs bouwfysica & akoestiek bijlage 4 Model: Groep: eerste model railverkeer (hoofdgroep) Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai RMR2012 Groep FStop(A) Cat.10 Aantal(N) Cat.10 FStop(N) Cat.10 Aantal(P4) Cat.10 FStop(P4) Cat.10 Vdoor Cat.10 Vstop Cat.10 Corr. Cat.10 Aantal(D) Cat.11 FStop(D) Cat.11 Aantal(A) Cat.11 FStop(A) Cat.11 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0, ,00 0,000 0,00 0,000 0,00 Geomilieu V :29:53

119 invoergegevens akoestisch model railverkeer Voortman Ingenieurs bouwfysica & akoestiek bijlage 4 Model: Groep: eerste model railverkeer (hoofdgroep) Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai RMR2012 Groep Aantal(N) Cat.11 FStop(N) Cat.11 Aantal(P4) Cat.11 FStop(P4) Cat.11 Vdoor Cat.11 Vstop Cat.11 Corr. Cat.11 RRgebr 0,000 0,00 0,000 0, ,00 False 0,000 0,00 0,000 0, ,00 False 0,000 0,00 0,000 0, ,00 False 0,000 0,00 0,000 0, ,00 False 0,000 0,00 0,000 0, ,00 False 0,000 0,00 0,000 0, ,00 False 0,000 0,00 0,000 0, ,00 False 0,000 0,00 0,000 0, ,00 False 0,000 0,00 0,000 0, ,00 False 0,000 0,00 0,000 0, ,00 False 0,000 0,00 0,000 0, ,00 False 0,000 0,00 0,000 0, ,00 False 0,000 0,00 0,000 0, ,00 False Geomilieu V :29:53

120 bijlage 5: Berekeningsresultaten wegverkeerslawaai (3 pagina s) RJVO/676 /

121 Geluidbelasting Rijksstraatweg, incl. aftrek art. 110g Wgh Voortman Ingenieurs bouwfysica & akoestiek bijlage 5 Rapport: Model: Groep: Groepsreductie: Resultatentabel eerste model wegverkeer LAeq totaalresultaten voor toetspunten Rijksstraatweg Ja Naam Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden 01_A 1,50 49,48 46,05 40,00 49,95 01_B 4,50 51,04 47,59 41,56 51,51 02_A 1,50 44,85 41,43 35,37 45,32 02_B 4,50 46,67 43,23 37,19 47,14 03_A 1,50 23,61 20,13 14,12 24,07 03_B 4,50 27,31 23,85 17,82 27,77 04_A 1,50 45,54 42,12 36,06 46,01 04_B 4,50 47,34 43,89 37,86 47,81 Alle getoonde dbwaarden zijn Agewogen Geomilieu V :23:17

122 Geluidbelasting Stationsweg, incl. aftrek art. 110g Wgh Voortman Ingenieurs bouwfysica & akoestiek bijlage 5 Rapport: Model: Groep: Groepsreductie: Resultatentabel eerste model wegverkeer LAeq totaalresultaten voor toetspunten Stationsweg Ja Naam Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden 01_A 1,50 31,99 26,66 20,75 31,56 01_B 4,50 33,26 27,94 22,03 32,83 02_A 1,50 32,06 26,74 20,83 31,63 02_B 4,50 33,37 28,04 22,13 32,94 03_A 1,50 2,04 7,46 13,31 2,50 03_B 4,50 5,13 0,23 6,13 4,69 04_A 1,50 24,87 19,55 13,64 24,44 04_B 4,50 25,95 20,62 14,71 25,52 Alle getoonde dbwaarden zijn Agewogen Geomilieu V :24:48

123 Gecumuleerde geluidbelasting, excl. aftrek art. 110g Wgh Voortman Ingenieurs bouwfysica & akoestiek bijlage 5 Rapport: Model: Groep: Groepsreductie: Resultatentabel eerste model wegverkeer LAeq totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep) Nee Naam Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden 01_A 1,50 54,55 51,10 45,05 55,01 01_B 4,50 56,11 52,64 46,61 56,57 02_A 1,50 50,07 46,57 40,52 50,50 02_B 4,50 51,87 48,36 42,32 52,30 03_A 1,50 28,62 25,14 19,12 29,08 03_B 4,50 32,34 28,87 22,84 32,80 04_A 1,50 50,58 47,14 41,09 51,05 04_B 4,50 52,37 48,91 42,88 52,83 Alle getoonde dbwaarden zijn Agewogen Geomilieu V :25:07

124 bijlage 6: Berekeningsresultaten railverkeerslawaai (1 pagina s) RJVO/676 /

125 geluidbelasting spoorlijn DeventerApeldoorn Voortman Ingenieurs bouwfysica & akoestiek bijlage 6 Rapport: Model: Groep: Groepsreductie: Resultatentabel eerste model railverkeer LAeq totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep) Nee Naam Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden 01_A 1,50 47,54 46,96 42,51 50,57 01_B 4,50 49,90 49,34 44,88 52,94 02_A 1,50 42,72 42,09 37,70 45,74 02_B 4,50 44,37 43,77 39,39 47,42 03_A 1,50 28,90 28,34 23,95 31,97 03_B 4,50 30,38 29,83 25,47 33,48 04_A 1,50 44,93 44,42 39,90 47,97 04_B 4,50 47,83 47,29 42,81 50,87 Alle getoonde dbwaarden zijn Agewogen Geomilieu V :27:54

126 Teugseweg 12 te Teuge QUICKSCAN FLORA EN FAUNAWET 2012

127 COLOFON OPDRACHT Het uitvoeren van een quickscan in het kader van de Flora en faunawet voor de Teugseweg 12 te Teuge OPDRACHTGEVER Regtervoort Rentmeesters & Taxateurs o.z. Dennenlaan XK Rijssen Uw kenmerk : uw mail d.d. 10 september 2012 OPDRACHTNEMER LOO PLAN, voor bos, natuur en landschap Diepesteeg CD De Steeg tel.: fax: Ons kenmerk : Datum : 13 juni 2013 Contactpersoon : de heer G.J. Harbers RMT Contactpersoon Medewerking van Vormgeving : Marko Sinke : Arthur Hoffmann : Marianne Mooij

128 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 3 2 WERKWIJZE 5 3 ONDERZOEKSRESULTATEN ALGEMENE ECOLOGISCHE BESCHRIJVING VAN HET ONDERZOEKSGEBIED BESCHERMDE SOORTEN MOGELIJKE EFFECTEN EN EFFECTBEOORDELING 11 4 CONCLUSIE GEBIEDSBESCHERMING BESCHERMDE SOORTEN 13 LITERATUURLIJST BIJLAGEN 1 WETTELIJK KADER 2 VERBODSBEPALINGEN VAN DE FLORA EN FAUNAWET 3 VEEL GEBRUIKTE DEFINITIES FLORA EN FAUNAWET 4 PLANKAART

129 QUICKSCAN FLORA EN FAUNAWET TEUGSEWEG 12 TE TEUGE 3 1 Inleiding Voor een perceel aan de Teugseweg 12 te Teuge bestaat het voornemen om in het kader van Rood voor Rood twee woningen te bouwen. Een van de woningen wordt in de nabijheid van de te slopen bebouwing opgericht. De andere woning ligt aan de Rijksstraatweg. Ten behoeve van de realisatie van deze woningen worden een aantal schuren gesloopt. Daarnaast zal één ligboxstal worden verkleind en aangepast. Met de inwerkingtreding van de Flora en faunawet in 2002 is men verplicht om voor dergelijke ingrepen de gevolgen voor de eventueel aanwezige beschermde flora en fauna inzichtelijk te maken. In enkele gevallen kan het project geen doorgang vinden zonder een ontheffing van de Flora en faunawet. In eerste instantie wordt een quickscan uitgevoerd. Tijdens dit onderzoek wordt aan de hand van één veldbezoek door een ecoloog de kans op aanwezigheid van wettelijk beschermde soorten onderzocht. Dit gebeurt op basis van de terreingesteldheid, een brede ecologische kennis en bekende gegevens over mogelijke aanwezigheid van beschermde soorten. Wanneer er geen beschermde soorten aanwezig zijn (of verwacht worden) kan het project zonder aanvullende ontheffingen doorgang vinden. Als het op basis van de quickscan aannemelijk is dat er beschermde soorten voorkomen én dat de voorgenomen plannen deze zouden kunnen beïnvloeden, wordt voor deze soortgroepen nader onderzoek aanbevolen. Bij een nader onderzoek is men veelal strikt gebonden aan een bepaalde periode van het jaar waarin het onderzoek moet worden uitgevoerd. Bescherming van gebieden valt onder de Natuurbeschermingswet De locatie ligt op ruime afstand van beschermde gebieden. Het dichtstbijzijnde Natura 2000gebied is Uiterwaarden IJssel. Dit gebied ligt op ruim vijf kilometer afstand van de Teugseweg, waardoor gezien de aard van de werkzaamheden geen effect op de beschermde waarden te verwachten is. Er hoeft geen oriënterend onderzoek plaats te vinden in het kader van de Natuurbeschermingswet De ecologische hoofdstructuur ligt eveneens op ruime afstand van de onderzoekslocatie. Er is met de voorgenomen werkzaamheden dan ook geen significant effect te verwachten binnen de ecologische hoofdstructuur.

130 QUICKSCAN FLORA EN FAUNAWET TEUGSEWEG 12 TE TEUGE 4

131 QUICKSCAN FLORA EN FAUNAWET TEUGSEWEG 12 TE TEUGE 5 2 Werkwijze Voorafgaand aan de quickscan zijn verschillende openbare bronnen geraadpleegd over de aanwezigheid en verspreiding van beschermde soorten. Met deze bureaustudie is een indicatie verkregen van de bijzondere planten en dieren in de omgeving. Op 20 september 2012 is een eerste veldbezoek uitgevoerd. De onderzoeken zijn uitgevoerd door drs. A.H. Hoffmann van Loo Plan. Arthur Hoffmann heeft zich gespecialiseerd in de Nederlandse flora en fauna en de natuurwetgeving. Hij verricht quickscans en natuurtoetsen. Daarnaast heeft hij ruime ervaring met het aanvragen en begeleiden van ontheffingen in het kader van de Flora en faunawet. Op 17 oktober is een tweede veldbezoek gebracht waarbij meer specifiek is gekeken naar de aanwezigheid van mussennesten in de te slopen en aan te passen gebouwen. Op 16 november is het onderzoek uitgebreid met een deel van het perceel aan de Rijksstraatweg, alwaar ook de bouw van een woning is gepland. Op 13 juni 2013 is de rapportage tekstueel aangepast naar aanleiding van de toetsing door het bevoegd gezag. Het terrein is onderzocht op de aanwezigheid van en de geschiktheid voor beschermde plant en diersoorten. Tevens is een algemene inschatting gemaakt of de aangrenzende terreinen geschikt zijn als leefgebied voor beschermde soorten. Immers, bepaalde werkzaamheden kunnen uitstralingseffecten hebben op aanliggende terreinen. Bovendien kunnen de dieren die in die terreinen aanwezig zijn ook de onderzoekslocatie benutten.

132 QUICKSCAN FLORA EN FAUNAWET TEUGSEWEG 12 TE TEUGE 6 3 Onderzoeksresultaten 3.1 Algemene ecologische beschrijving van het onderzoeksgebied De onderzoekslocatie bestaat uit een erf met een aantal schuren in het agrarisch gebied ten westen van de dorpskern Teuge. De schuren zijn of waren in gebruik voor een verschillend doel. Eén schuur is een ligboxstal. De andere schuren zijn met name in gebruik als opslagruimte voor onder andere caravans. De muren hebben geen spouw en de daken zijn zonder dakbeschot. Het perceel aan de Rijksstraatweg bestaat uit een soortenarm agrarisch grasland. Het plangebied ligt niet in de nabijheid van Natura 2000gebieden en de Ecologische Hoofdstructuur. Hall

133 QUICKSCAN FLORA EN FAUNAWET TEUGSEWEG 12 TE TEUGE Beschermde soorten Hieronder wordt per soortgroep beschreven welke soorten in het onderzochte gebied zijn aangetroffen of verwacht worden. De verwachting is gebaseerd op het veldbezoek, brede ecologische interpretatie van de ecoloog en bestaande kennis over de verspreiding van beschermde soorten. Met behulp van de webapplicatie quickscanhulp.nl ( NDFF quickscanhulp.nl :29:41) is een overzicht opgevraagd van beschermde soorten die in de nabijheid van het plangebied in de database van de NDFF (Nationale Database Flora en Fauna) staan opgeslagen. In de tabellen zijn de soorten vermeld die binnen een straal van 5 kilometer vanaf het plangebied voorkomen. Beschermde soorten zijn in de wet ingedeeld in drie tabellen (zie ook bijlage 1). Voor soorten van de zogenoemde tabel 1 geldt een vrijstelling van de verboden bij ruimtelijke ontwikkeling. Deze soorten worden daarom niet verder behandeld. De rapportage spitst zich toe op de soorten van tabel 2 en 3 en op broedvogels. Het perceel aan de Rijksstraatweg is een soortenarm grasland in agrarisch gebruik. Op dit deel van het plangebied ontbreekt het aan geschikt leefgebied van beschermde soorten. In het vervolg van deze quickscan wordt dit perceel buiten beschouwing gelaten, omdat er in het kader van de Flora en faunawet geen negatieve effecten op zullen treden. PLANTEN Het onderzochte perceel is grotendeels verhard. Het plangebied is onderzocht op de aanwezigheid van beschermde planten. Er is specifiek aandacht geschonken aan muurvegetatie. Er zijn geen beschermde muurplanten aangetroffen. Beschermde plantensoorten komen veelal voor in specifieke biotopen zoals oevers, veengebieden, heiden en schrale graslanden. Dergelijke biotopen ontbreken in het onderzoeksgebied. Beschermde plantensoorten zijn niet aangetroffen en worden op basis van de aanwezige biotopen niet verwacht. Soortgroep Soort Tabel Afstand Gevlekte orchis Vaatplanten tabel II 0 1 km Kleine zonnedauw Vaatplanten tabel II 0 1 km Daslook Vaatplanten tabel II 1 5 km Jeneverbes Vaatplanten tabel II 1 5 km Rapunzelklokje Vaatplanten tabel II 1 5 km Rietorchis Vaatplanten tabel II 1 5 km Waterdrieblad Vaatplanten tabel II 1 5 km Wilde marjolein Vaatplanten tabel II 1 5 km Tabel 1 Overzicht plantensoorten uit NDFF.

134 QUICKSCAN FLORA EN FAUNAWET TEUGSEWEG 12 TE TEUGE 8 BROEDVOGELS Bij deze soortengroep wordt onderscheid gemaakt tussen jaarrond en niet jaarrond beschermde nesten. Voor niet jaarrond beschermde nesten geldt dat deze alleen tijdens het broedseizoen beschermd zijn. In het onderzochte gebied kunnen algemeen voorkomende vogelsoorten broeden. Er zijn resten van nesten van merels en spreeuwen aangetroffen. De verwachting is dat er tevens algemene broedvogelsoorten, zoals heggenmus en winterkoning, op het erf kunnen broeden. Ten tijde van het veldbezoek zaten er diverse groepjes huismussen in de haag op de rand van het erf. Nesten van huismussen zijn jaarrond beschermd. Het plangebied biedt vele mogelijkheden voor huismussen om te broeden. Diverse gebouwen zijn toegankelijk en bieden voldoende structuren om nesten te bouwen. Daarnaast zijn er nog tal van nestkasten op het terrein, die naar zeggen van de eigenaar, veelvuldig door mussen gebruikt worden. In het verleden zijn er verschillende broedgevallen van de kerkuil in de ligboxenstal geweest. De afgelopen jaren is deze soort niet meer gezien (mondelinge mededeling bewoners). Soortgroep Soort Tabel Afstand Boomvalk Vogels tabel III 0 1 km Buizerd Vogels tabel III 0 1 km Gierzwaluw Vogels tabel III 0 1 km Grote gele kwikstaart Vogels tabel III 0 1 km Havik Vogels tabel III 0 1 km Huismus Vogels tabel III 0 1 km Kerkuil Vogels tabel III 0 1 km Ooievaar Vogels tabel III 0 1 km Ransuil Vogels tabel III 0 1 km Roek Vogels tabel III 0 1 km Slechtvalk Vogels tabel III 0 1 km Sperwer Vogels tabel III 0 1 km Steenuil Vogels tabel III 0 1 km Wespendief Vogels tabel III 0 1 km Zwarte wouw Vogels tabel III 0 1 km Tabel 2 Overzicht vogelsoorten met jaarrond beschermde nesten uit NDFF.

135 QUICKSCAN FLORA EN FAUNAWET TEUGSEWEG 12 TE TEUGE 9 ZOOGDIEREN De steenmarter kan zich ophouden in de te slopen schuren. Tijdens het veldonderzoek zijn de schuren uitgebreid geïnspecteerd op sporen van de steenmarter. Er zijn geen krabsporen, prooiresten of andere aanwijzingen gevonden die kunnen duiden op de aanwezigheid van de steenmarter. De steenmarter heeft geen verblijfplaats in een van de te slopen schuren. Andere soorten zoogdieren komen vanwege het ontbreken van geschikt leefgebied niet voor in het onderzoeksgebied. De waarnemingen van andere zoogdiersoorten komen uit de omgeving van het onderzochte gebied. Soortgroep Soort Tabel Afstand Eekhoorn Zoogdieren tabel II 0 1 km Steenmarter Zoogdieren tabel II 0 1 km Das Zoogdieren tabel III 0 1 km Waterspitsmuis Zoogdieren tabel III 1 5 km Tabel 3 Overzicht zoogdieren uit NDFF. VLEERMUIZEN In het onderzoeksgebied zijn geen bomen aanwezig die geschikt zijn als verblijfplaats voor vleermuizen. De te slopen schuren zijn niet geschikt als verblijfplaats voor vleermuizen. De bouwwijze van de schuren biedt geen geschikte structuren voor verblijfplaatsen van vleermuizen. Wel zijn er vleermuizen aanwezig in het woonhuis (mondelinge mededeling bewoners). Aan dit pand worden geen werkzaamheden uitgevoerd. Er is daarom niet nader onderzocht om welke soorten het gaat. Soortgroep Soort Tabel Afstand Baard of Brandts vleermuis Vleermuis tabel III 0 1 km Franjestaart Vleermuis tabel III 0 1 km Gewone grootoorvleermuis Vleermuis tabel III 0 1 km Gewone of Grijze Vleermuis grootoorvleermuis tabel III 0 1 km Watervleermuis Vleermuis tabel III 0 1 km Gewone dwergvleermuis Vleermuis tabel III 1 5 km Laatvlieger Vleermuis tabel III 1 5 km Rosse vleermuis Vleermuis tabel III 1 5 km Tabel 4 Overzicht vleermuizen uit NDFF. VISSEN, AMFIBIEËN EN REPTIELEN Er is geen water aanwezig in het onderzoeksgebied, noch andere geschikte biotopen voor vissen, amfibieën of reptielen. Er komen geen beschermde vissen, amfibieën of reptielen voor.

136 QUICKSCAN FLORA EN FAUNAWET TEUGSEWEG 12 TE TEUGE 10 OVERIGE SOORTEN Beschermde soorten, anders dan de hierboven genoemde soortgroepen, stellen hoge eisen aan hun biotoop. Deze biotopen zijn niet aanwezig in en nabij het onderzochte perceel. Hiermee is het uitgesloten dat deze soorten ter plekke voorkomen. Soortgroep Soort Tabel Afstand Vliegend hert Insecten kevers tabel II 1 5 km Tabel 5 Overzicht overige soorten uit NDFF.

137 QUICKSCAN FLORA EN FAUNAWET TEUGSEWEG 12 TE TEUGE Mogelijke effecten en effectbeoordeling Het voorgenomen plan omhelst het slopen van schuren, het aanpassen van de ligboxenstal en de bouw van een woning op een perceel dat nu in gebruik is als agrarisch bedrijf. Voor de bouw van de woning worden verschillende fasen doorlopen, te weten: bouwrijp maken van het perceel, de daadwerkelijk bouwfase en de fase van permanente bewoning. Mogelijke effecten die hierbij kunnen optreden zijn: Verdwijnen van een nestgelegenheid. Verstoring door aanwezigheid van mensen en (groot) materieel. Verstoring door geluid, licht en trillingen. Tijdelijk ongeschikt worden van leefgebied (door aanleg werkstroken, materiaalopslag e.d.). Doden of verwonden van individuen van een populatie. Verlies van leefgebied door verandering van grondgebruik. In de voorgaande paragraaf is beschreven dat er in (de nabije omgeving van) het te bebouwen perceel verschillende beschermde soorten voor kunnen komen. Hieronder wordt per soort besproken of er effecten te verwachten zijn. BROEDVOGELS In het onderzoeksgebied zitten in ieder geval niet jaarrond beschermde nesten. Kappen van bomen of verwijderen van struiken e.d. moeten buiten het broedseizoen van vogels worden uitgevoerd. Het broedseizoen kent geen vaste datumgrenzen en loopt van ongeveer 15 maart tot 15 juli. De aanwezigheid van broedende vogels is doorslaggevend voor de afbakening van het broedseizoen. Vogels kunnen ook buiten de genoemde data broeden en de nesten en eieren zijn ook dan beschermd. Mussenkast. Mussendakpan. In de ligboxstal direct achter het woonhuis kunnen mogelijk huismussen nestelen. Mogelijk broeden ze op de reling van de schuifdeuren. Tijdens de broedtijd staan deze permanent open. Buiten de broedtijd worden de deuren gesloten en regelmatig geopend. Deze situatie is al jaren gebruikelijk. De populatie mussen heeft hier kennelijk geen hinder van. Gezien de plek van de nesten zullen deze niet gebruikt worden als schuilplek tijdens periode met vorst. Tijdens deze momenten zijn er tal van andere schuilmogelijkheden voor mussen. De ligboxstal blijft permanent te betreden voor mussen. In de stal kunnen de mussen voldoende plekken vinden om perioden met vorst te doorstaan. De nesten van deze soort zijn het hele jaar beschermd; dus ook buiten de broedtijd. Het slopen van dit schuurtje betekent een verlies aan nestgelegenheid en is daarmee is strijd met de Flora en faunawet. Het verlies aan nestgelegenheden valt te compenseren. De verloren nesten kunnen tijdens de bouwfase vervangen worden door mussenflats. Deze kunnen op het erf geplaatst worden.

138 QUICKSCAN FLORA EN FAUNAWET TEUGSEWEG 12 TE TEUGE 12 In de nieuwbouw kunnen voorzieningen getroffen worden om nestgelegenheid voor huismussen aan te bieden, bijvoorbeeld door mussenvides of speciale dakpannen. Gangbaar is om twee maal de verloren hoeveelheid nesten te compenseren. Na afloop van de werkzaamheden blijft de ligboxstal geschikt voor huismussen. Omdat er dan ook dieren in de stal zullen verblijven, is er voor de mussen naast nestgelegenheid ook voldoende nestmateriaal (hooi) en voedsel beschikbaar. De omstandigheden voor mussen zullen dus niet afnemen als gevolg van de werkzaamheden. Als de genoemde compenserende maatregelen gegarandeerd worden, is er geen effect op de duurzame instandhouding van de (lokale) populatie huismussen te verwachten. Hiermee wordt voldaan aan de bepalingen uit de Flora en faunawet en is de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan gewaarborgd. Vanuit deze wet zijn er dus geen belemmeringen om de voorgenomen plannen uit te voeren. ZOOGDIEREN Mogelijk komen eekhoorn, steenmarter en das voor in de directe omgeving van de onderzoekslocatie. De onderzoekslocatie zelf behoort niet tot het leefgebied van deze soorten. De geplande werkzaamheden hebben geen effect op deze dieren. VLEERMUIZEN Rondom de onderzoekslocatie kunnen verschillende soorten vleermuizen voorkomen. De onderzoekslocatie zelf behoort niet tot het leefgebied van deze soorten. De geplande werkzaamheden hebben geen effect op deze dieren. Er bevindt zich een verblijfplaats in het woonhuis. Vleermuizen zijn gevoelig voor licht. Bij de keuze van de verlichting op en rond de woning verdient het de aanbeveling om bij plaatsing ervoor te zorgen dat de uitstraling van het licht geminimaliseerd wordt. Dit kan door te kiezen voor verlichting met niet te hoge sterkte en voor armaturen die de verlichting in één richting (naar beneden) bundelen. SAMENVATTING VAN DE EFFECTEN EN BEOORDELING Soortgroep Beschermde soorten in het Kans op overtreding Gevolgen / Actie plangebied aanwezig? verboden Ffwet Planten Nee Nee n.v.t. Vogels Ja Ja Ten behoeve van huismussen kan er alternatieve nestgelegenheid aangeboden worden. Zoogdieren Nee, wel in directe omgeving Nee n.v.t. Vleermuizen Nee, wel in directe omgeving Nee Uitgekiend verlichtingsplan opstellen. Reptielen, amfibieën Nee Nee n.v.t. en vissen Overige soorten Nee Nee n.v.t.

139 QUICKSCAN FLORA EN FAUNAWET TEUGSEWEG 12 TE TEUGE 13 4 Conclusie Om de voorgenomen werkzaamheden ten behoeve van de sloop van schuren, de aanpassing van de ligboxenstal en de bouw van woningen aan de Teugseweg en de Rijksstraatweg in Teuge te toetsen aan de Flora en faunawet is een quickscan uitgevoerd. De hierna genoemde conclusies komen uit dit onderzoek naar voren. 4.1 Gebiedsbescherming De ecologische hoofdstructuur en beschermde Natura 2000gebieden liggen op een aanzienlijke afstand van de onderzoekslocatie. Door de aard van de werkzaamheden en de afstand tot deze gebieden is er geen (significant) effect te verwachten op de beschermde waarden. 4.2 Beschermde soorten Ten behoeve van huismussen kan extra nestgelegenheid aangeboden worden in de vorm van mussenvides of mussendakpannen in de nieuw te bouwen woningen. De werkzaamheden zullen niet leiden tot een achteruitgang van het leefgebied voor mussen. In het onderzochte gebied worden geen andere beschermde soorten verwacht vanwege het ontbreken van geschikte biotopen. In de omgeving komen mogelijk diverse beschermde soorten voor. Het gaat om broedvogels, eekhoorn, steenmarter, das en vleermuizen. De voorgenomen werkzaamheden hebben geen negatief effect op deze soorten, waarmee er geen sprake is van een conflict met de Flora en faunawet. In het kader van de zorgplicht wordt aanbevolen om onderstaande maatregelen in acht te nemen. De werkzaamheden die de grootste kans op verstoring hebben, dienen op een zo groot mogelijke afstand van de potentiële broedbiotopen van vogels uitgevoerd te worden. Zo kan bijvoorbeeld het aan en afvoeren van bouwmaterialen het beste op een ruime afstand van potentiële broedbiotopen plaatsvinden. Rijplaten worden dan bij voorkeur niet direct langs bomen en struiken gelegd, maar aan de andere kant van het perceel. Door bij het plaatsen van verlichting ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk verstrooiing van licht plaatsvindt, wordt tegemoetgekomen aan de eisen die vleermuizen stellen aan de omgeving. De gemeente Voorst raadt aan om een uilenkast in de stal aan te brengen. Dit is op zich een goede aanbeveling, maar valt buiten de scope van deze quickscan. Voor het aanbrengen van de kast bestaat geen wettelijke grondslag.

140 QUICKSCAN FLORA EN FAUNAWET TEUGSEWEG 12 TE TEUGE 14 Literatuurlijst 1. Boerema, L., 2009 Teksten Flora en faunawet c.a., editie 2011 SDU Uitgevers 2. Limpens, H., K. Mosterd en W. Bongers, 1997 Atlas van de Nederlandse vleermuizen KNNV Uitgeverij, Utrecht 3. Dietz, C., O. von Helversen en D. Nill, 2009 Vleermuizen, alle soorten van Europa en NoordwestAfrika KNNV Uitgeverij, Utrecht 4. Meijden, R. van der, 2005 Heukels flora van Nederland, drieëntwintigste druk WoltersNoordhoff bv, Groningen/Houten 5. Diepenbeek, A, 2002 Veldgids diersporen Vereniging Natuurmonumenten/KNNV Uitgeverij, Utrecht 6. SOVON Vogelonderzoek Nederland, 2002 Atlas van de Nederlandse Broedvogels Nederlandse Fauna 5 Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate SurveyNederland, Leiden 7. Het Nederlandse Soortenregister 8. Zoogdiervereniging VZZ 9. Vleermuisnet: het netwerk voor informatie over vleermuizen in Nederland Gegevensautoriteit Natuur: gegevens uit de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF)

141 BIJLAGEN QUICKSCAN FLORA EN FAUNAWET TEUGSEWEG TE TEUGE BIJLAGEN

142 BIJLAGEN QUICKSCAN FLORA EN FAUNAWET TEUGSEWEG TE TEUGE 1 Wettelijk kader De bescherming van inheemse (van nature in Nederland voorkomende) in het wild levende planten en diersoorten is vastgelegd in de Flora en faunawet. De wet in zijn huidige vorm is in werking getreden op 1 april Doelstelling van de Flora en faunawet is de gunstige staat van instandhouding van in het wild levende planten en dieren te waarborgen. De wet gaat uit van het nee, tenzij principe. Beschermen staat voorop en ingrijpen is een uitzondering. Toetsing van projecten bij ruimtelijke ingrepen vindt plaats volgens het stroomschema op de volgende pagina.

143 BIJLAGEN QUICKSCAN FLORA EN FAUNAWET TEUGSEWEG TE TEUGE

144 BIJLAGEN QUICKSCAN FLORA EN FAUNAWET TEUGSEWEG TE TEUGE De Flora en faunawet kent drie beschermingscategorieën: o Soorten in tabel 1 zijn vrij algemeen en zijn beschermd. o Soorten in tabel 2 zijn een stuk zeldzamer of planten zich moeilijker voort en zijn daardoor zwaarder beschermd. o Soorten in tabel 3 zijn zeldzaam en zeer kritisch in hun habitateisen; deze soorten zijn strikt beschermd. Voor alle soorten in Nederland geldt de zorgplicht (zie bijlage 3). Soort vermeld in Vrijstelling Ontheffing Geen ontheffing mogelijk Tabel 1 Vrijstelling voor verboden 1 van de Flora en faunawet Ontheffing aanvragen voor vervoeren van dieren (art. 13). (uitgezonderd art. 13). Tabel 2 Vrijstelling van ontheffingsplicht mits gewerkt wordt volgens een goedgekeurde gedragscode. Zonder goedgekeurde gedragscode ontheffing aanvragen. Tabel 3 Geen vrijstelling mogelijk. Altijd ontheffing aanvragen. Voor het verontrusten van dieren (art. 10) en het verstoren van broedende vogels (art. 11) wordt geen ontheffing verleend. Voor de soorten in tabel 1 geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen mits de zorgplicht in acht genomen wordt. Voor soorten in tabel 2 geldt een vrijstelling van de ontheffingsplicht mits gewerkt wordt volgens een goedgekeurde gedragscode. Gedragscodes zijn geldig voor bestendig beheer en onderhoudswerkzaamheden die geen wezenlijke invloed hebben op beschermde soorten. In het geval van ruimtelijke ingrepen kan voor soorten van tabel 2 een ontheffing aangevraagd worden als de activiteit de gunstige staat van instandhouding van de betreffende soort niet in gevaar brengt. De activiteit dient een redelijk doel te dienen. Voor soorten van tabel 3 geldt een beperkte vrijstelling van ontheffingsplicht, wanneer aantoonbaar een goedgekeurde gedragscode wordt gevolgd, bij bestendig beheer en onderhoud. Voor ruimtelijke ingrepen wordt geen vrijstelling verleend. Onder strikte voorwaarden kan in sommige gevallen wel een ontheffing verleend worden. Er dient dan sprake te zijn van dwingende reden van openbaar belang, zorgvuldig handelen en er is geen alternatief mogelijk. Anno april 2010 is het beleid gericht op het treffen van mitigerende maatregelen, waardoor in casu geen verslechtering optreedt en dus geen ontheffing hoeft te worden aangevraagd. Bij strikte naleving van de wet dienen de mitigerende maatregelen bewezen te functioneren. Uit recente ontheffingen blijkt de Dienst Regelingen ook akkoord te gaan met mitigerende maatregelen die in een expert judgement als waarschijnlijk werkzaam worden beschreven. 1 De verbodsbepalingen van de Flora en faunawet zijn opgenomen in bijlage 2.

145 BIJLAGEN QUICKSCAN FLORA EN FAUNAWET TEUGSEWEG TE TEUGE 2 Verbodsbepalingen van de Flora en faunawet Artikel 8: Verbodsbepaling planten Het is verboden planten, behorende tot een beschermde inheemse plantensoort, te plukken, te verzamelen, af te snijden, uit te steken, te vernielen, te beschadigen, te ontwortelen of op enigerlei andere wijze van hun groeiplaats te verwijderen. Artikel 9: Verbodsbepaling vangen bemachtigen opsporen en doden verwonden Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te doden, te verwonden, te vangen, te bemachtigen of met het oog daarop op te sporen. Artikel 10: Verbodsbepaling opzettelijk verontrusten Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, opzettelijk te verontrusten. Artikel 11: Verbodsbepaling voortplantingsplaatsen en vaste rust of verblijfplaatsen Het is verboden nesten, holen of andere voortplantings of vaste rustof verblijfplaatsen van dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te beschadigen, te vernielen, uit te halen, weg te nemen of te verstoren. Artikel 12: Verbodsbepaling ten aanzien van eieren Het is verboden eieren van dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te zoeken, te rapen, uit het nest te nemen, te beschadigen of te vernielen. Artikel 13: Verbodsbepaling ten aanzien van vervoeren, onder zich hebben Het is verboden planten of producten van planten, of dieren dan wel eieren, nesten of producten van dieren, behorende tot een beschermde inheemse of beschermde uitheemse plantensoort onderscheidenlijk een beschermde inheemse of beschermde uitheemse diersoort te koop te vragen, te kopen of te verwerven, ten verkoop voorhanden of in voorraad te hebben, te verkopen of ten verkoop aan te bieden, te vervoeren, ten vervoer aan te bieden, af te leveren, te gebruiken voor commercieel gewin, te huren of te verhuren, te ruilen of in ruil aan te bieden, uit te wisselen of tentoon te stellen voor handelsdoeleinden, binnen of buiten het grondgebied van Nederland te brengen of onder zich te hebben. Artikel 14: Verbodsbepaling ten aanzien van het uitzetten van dieren en uitzaaien van planten 1. Het is verboden dieren of eieren van dieren in de vrije natuur uit te zetten. 2. Het is verboden planten, behorende tot bij algemene maatregel van bestuur aangewezen soorten, in de vrije natuur te planten of uit te zaaien.

146 BIJLAGEN QUICKSCAN FLORA EN FAUNAWET TEUGSEWEG TE TEUGE 3 Veel gebruikte definities Flora en faunawet ZORGPLICHT De zorgplicht houdt in dat de in het wild levende dieren en planten en hun omgeving zo min mogelijk verstoord mogen worden. En dat te allen tijde schade zo veel mogelijk voorkomen wordt. Enkele voorbeelden van zorgplicht: Voorafgaand aan de werkzaamheden in een rietveld wordt gecontroleerd op broedgevallen en vogelnesten. Kikkers en padden die tijdens baggerwerkzaamheden gevonden worden, worden direct overgezet in een deel van de sloot die niet gebaggerd wordt. De dieren worden uitgezet in de modder waarin ze gevonden zijn, zodat ze niet meteen opgegeten worden door reigers. Voorafgaand aan graafwerkzaamheden worden takkenhopen met bladeren doorzocht op de aanwezigheid van overwinterende egels. Bij het aantreffen van een egel wordt deze in een zelfde soort takkenhoop met bladeren buiten het te vergraven gebied teruggeplaatst. Bij nieuwbouw aan de bosrand in een gebied met veel vleermuizen wordt geen buitenverlichting aangebracht. Dit om de lichtvervuiling tot een minimum te beperken. ZORGVULDIG HANDELEN Zorgvuldig handelen houdt in dat compenserende of mitigerende maatregelen aangetoond moeten werken, voordat de ingreep uitgevoerd wordt. Pas als de maatregelen geaccepteerd zijn door de betreffende beschermde soorten, mag de originele habitat aangetast worden. GUNSTIGE STAAT VAN INSTANDHOUDING De gunstige staat van instandhouding is werkzaam op lokale populaties en hun leefomgeving. Bijvoorbeeld: In een poel in het weiland van een boer bevindt zich een populatie poelkikkers. De gunstige staat van instandhouding is niet aangetast zolang de populatie poelkikkers in deze poel kan voortbestaan. Dit betekent dat de poel in een goede staat moet blijven verkeren. Raakt de poel vervuild, verdroogd of als hij in zijn geheel verdwijnt, dan zal ook de populatie poelkikkers verdwijnen. Bij de gunstige staat van instandhouding gaat het niet om het voortbestaan van alle poelkikkers in Nederland of in Europa; het betreft een lokale situatie. PASSENDE GEDRAGSCODE Een gedragscode is een generieke ontheffing voor de beschreven maatregelen in de beschreven situaties voor de in de gedragscode genoemde beschermde soorten. De gedragscode geeft invulling aan de zorgplicht en het zorgvuldig handelen. Sommige gedragscodes zijn enkel geldig voor bestendig beheer en onderhoud. En niet alle gedragscodes zijn geldig voor tabel 3soorten.

147 BIJLAGEN QUICKSCAN FLORA EN FAUNAWET TEUGSEWEG TE TEUGE GOEDGEKEURDE GEDRAGSCODE Een gedragscode mag pas als generieke ontheffing gebruikt worden wanneer deze is goedgekeurd door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (voorheen Ministerie van LNV). De gedragscodes zijn vijf jaar geldig en dienen daarna opnieuw door de Minister beoordeeld en goedgekeurd worden. De Minister kan in het goedkeuringsbesluit beperkingen stellen voor het gebruik van de gedragscode. De goedgekeurde gedragscodes en hun goedkeuringsbesluiten zijn in te zien op de website van het DRLoket (voorheen LNVLoket) (

148 BIJLAGEN QUICKSCAN FLORA EN FAUNAWET TEUGSEWEG TE TEUGE 4 Plankaart

149 Diepesteeg CD De Steeg telefoon fax KvK

150 ARCHEOLOGISCH BUREAUONDERZOEK TEUGSEWEG 12 TE TEUGE GEMEENTE VOORST

151 Archeologisch bureauonderzoek Teugseweg 12 te Teuge in de gemeente Voorst Opdrachtgever Regtervoort Rentmeesters Dennenlaan XK Rijssen Project VOO.REG.ARC Rapportnummer Status Definitief Datum 22 mei 2013 Vestiging Auteur(s) Doetinchem Drs. G.W.J. Spanjaard Paraaf Autorisatie Drs. A.H. Schutte (Senior KNAArcheoloog) Paraaf Econsultancy bv, Doetinchem Foto s en tekeningen: Econsultancy bv, tenzij anders vermeld Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgevers. Econsultancy aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit de toepassing van de adviezen of het gebruik van de resultaten van dit onderzoek. ISSN: (Analoog rapport) ISSN: (Digitaal rapport Edepot) Econsultancy Archeologisch Rapport

152 Administratieve gegevens plangebied Projectcode en nummer VOO.REG.ARC Toponiem Teugseweg 12 Opdrachtgever Gemeente Plaats Provincie Regtervoort Rentmeesters Voorst Teuge Gelderland Kadastrale gegevens De onderzoekslocatie is kadastraal bekend gemeente Twello, sectie D, nummers 381, 909 (ged.), 974 (ged.) en Omvang plangebied Circa 5,8 ha. Kaartblad 33 B (1:25.000) Coördinaten centrum plangebied X: / Y: Bevoegde overheid Deskundige namens de bevoegde overheid Gemeente Voorst Mevrouw M. Schneiders H.W. Iordensweg KA Twello Mevrouw N.F.H.H. Vossen, regioarcheoloog Stedendriehoek Gemeente Apeldoorn Dienst Ruimtelijke Ontwikkeling Afdeling Stedenbouw en Cultuurhistorie Postbus ES Apeldoorn of ARCHIS2 Onderzoeksmeldingsnummer (OMnr.) Vondstmeldingsnummer Onderzoeksnummer Bureauonderzoek n.v.t Archeoregio NOaA Beheer en plaats documentatie Uitvoerders UtrechtsGelders zandgebied Econsultancy, Doetinchem/ Provinciaal Archeologisch Depot Econsultancy, drs. G.W.J. Spanjaard Kwaliteitszorg Econsultancy beschikt over een eigen opgravingsvergunning, afgegeven door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). De opgravingsvergunning geeft opdrachtgevers de zekerheid dat het uitvoerend bureau werkt conform de eisen die de RCE stelt op het gebied van competenties en integriteit van medewerkers en het toepassen van vigerende normen en onderzoeksprotocollen. Verder is Econsultancy lid van de Nederlandse Vereniging van Archeologische Opgravingsbedrijven (NVAO). De leden van de NVAO bieden kwalitatief hoogstaand archeologisch onderzoek. Het lidmaatschap is een waarborg voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Tevens is Econsultancy aangesloten bij de Vereniging van Ondernemers in Archeologie (VOiA). De VOiA behartigt de belangen van meer dan 100 bedrijven in alle takken van de archeologie. Betrouwbaarheid Dit onderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd, conform de toepasselijke en van kracht zijnde regelgeving. Een booronderzoek wordt in het algemeen uitgevoerd door het steekproefsgewijs onderzoeken van de bodem, waardoor het, op basis van de resultaten van een booronderzoek, onmogelijk is garanties af te geven ten aanzien van de aan of afwezigheid van archeologische waarden. In dit kader dient ook opgemerkt te worden dat geraadpleegde bronnen niet altijd zonder fouten en volledig zijn. Daar Econsultancy voor het verkrijgen van historische informatie afhankelijk is van deze bronnen, kan Econsultancy niet instaan voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. Econsultancy Archeologisch Rapport

153 SAMENVATTING Econsultancy heeft in opdracht van Regtervoort Rentmeesters in de periode april mei 2013 een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd. Het onderzoek is uitgevoerd in verband met de voorgenomen realisatie van 2 woonpercelen, in combinatie met natuurontwikkeling. Het plangebied is gelegen aan de Teugseweg 12 te Teuge in de gemeente Voorst. Het archeologisch onderzoek is noodzakelijk om te bepalen wat de verwachtingswaarde is voor de aanwezigheid van archeologische waarden binnen het plangebied en of deze door de voorgenomen bodemingrepen kunnen worden aangetast. Daarom is het binnen het kader van de Wet op de Archeologische Monumentenzorg uit 2007 (WAMZ), voortvloeiend uit het Verdrag van Malta uit 1992, verplicht voorafgaand archeologisch onderzoek uit te voeren (zie Bijlage 5). Doel van het bureauonderzoek is het verwerven van informatie, aan de hand van bestaande bronnen, over bekende en verwachte archeologische waarden, om daarmee een gespecificeerde archeologische verwachting voor het plangebied op te stellen. Gespecificeerde archeologische verwachting Het westelijke deel van deelgebied C heeft een middelhoge verwachting voor alle perioden vanaf het LaatPaleolithicum. De overige delen van het plangebied hebben een lage verwachting. Resultaten veldonderzoek Voor het onderzoek zijn geen archeologische boringen gezet. In 2011 is door Dienst Landelijk Gebied een Landschapsecologische systeemanalyse uitgevoerd voor het plangebied. Hierbij is een inventarisatie gemaakt van de bekende aardwetenschappelijke gegevens, aangevuld met een aantal boringen. De gegevens van dit onderzoek zijn in dit rapport overgenomen. Conclusie Het plangebied is gelegen op de overgang van een gebied met welvingen van sneeuwsmeltwaterafzettingen, doorsneden door enkele dalvormige laagtes, naar een vlakte van sneeuwsmeltwaterafzettingen. Verder blijkt dat in de top van deze afzettingen met name beekeerdgronden tot ontwikkeling zijn gekomen. Alleen ter plaatse van het hoogst gelegen deel van het plangebied, het westelijke deel van deellocatie 3, is een plaggendek aangetroffen. Ter plaatse van deellocatie B worden veldpodzolen verwacht. De landschappelijke gegevens wijzen op relatief vochtige bodemcondities en bodemtypes met een lage natuurlijke vruchtbaarheid. Verder is sprake van weinig markant reliëf. Alleen het westelijke deel van deelgebied C ligt relatief hoog, te midden van twee dalvormige laagtes, waardoor het zowel voor jagers/verzamelaars als voor landbouwers een relatief gunstige locatie heeft gevormd. Selectieadvies Het westelijke deel van deelgebied C heeft een middelhoge verwachting voor alle periodes vanaf het LaatPaleolithicum. Bovendien is hier sprake van een plaggendek, waardoor verwacht wordt dat eventueel aanwezige archeologische resten beschermd zijn geweest tegen (sub)recente bodemingrepen. In de huidige ontwikkelingsplannen zijn hier echter geen bodemingrepen gepland. Dit deel van het plangebied zal in gebruik genomen worden als akker. De reguliere landbewerking zal hier naar verwachting niet dieper reiken dan ingrepen die in het verleden zijn toegepast. Bovendien is hier sprake van een (matig) dik plaggendek dat onderliggende archeologische resten beschermt. Econsultancy adviseert dan ook om hier, in het kader van de huidige plannen, geen vervolgonderzoek uit te voeren. Indien hier in de toekomst ingrepen plaats gaan vinden die dieper reiken dan de bouwvoor (30 cm mv), waaronder tevens diepe landbewerkingsmethoden, dan wordt geadviseerd om een karterend booronderzoek uit te voeren VOO.REG.ARC

154 Voor de overige delen van het plangebied geldt een lage verwachting. Op basis van deze lage verwachting, die bevestigd wordt door de resultaten van het eerder door derden uitgevoerde Landschapsecologische booronderzoek, wordt geadviseerd om deze delen van het plangebied vrij te geven voor de voorgenomen ontwikkelingen. Bovenstaand advies vormt een selectieadvies. De resultaten van dit onderzoek zullen eerst moeten worden beoordeeld door het bevoegd gezag (gemeente Voorst), die vervolgens een selectiebesluit neemt. Er is geprobeerd een zo gefundeerd mogelijk advies te geven op grond van de gebruikte onderzoeksmethode. De aanwezigheid van archeologische sporen of resten in het plangebied kan nooit volledig worden uitgesloten. Econsultancy wil de opdrachtgever er daarom ook op wijzen dat, mochten tijdens de geplande werkzaamheden daar toch archeologische waarden worden aangetroffen, er conform artikel 53 van de Monumentenwet uit 1988 een meldingsplicht geldt bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: Infodesk of tel: ), de gemeente Voorst of de Provincie Gelderland VOO.REG.ARC

155 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING DOELSTELLING EN ONDERZOEKSVRAGEN BUREAUONDERZOEK Methoden Afbakening van het plangebied Huidige situatie Toekomstige situatie Beschrijving van het historische gebruik Aardwetenschappelijke gegevens Archeologische waarden Aanvullende informatie Gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel CONCLUSIE EN SELECTIEADVIES Conclusie Selectieadvies VOO.REG.ARC

156 LIJST VAN TABELLEN Tabel I. Tabel II. Tabel III. Tabel IV. Tabel V. Tabel VI. Tabel VII. Geraadpleegd historisch kaartmateriaal Verleende bouwvergunningen Aardwetenschappelijke gegevens plangebied Grondwatertrappenindeling Overzicht onderzoeksmeldingen Overzicht ARCHISwaarnemingen Gespecificeerde archeologische verwachting LIJST VAN AFBEELDINGEN Figuur 1. Situering van het plangebied binnen Nederland Figuur 2. Detailkaart van het plangebied Figuur 3. Situering van het plangebied binnen het kadastraal minuutplan uit 1827 Figuur 4. Situering van het plangebied binnen Militaire topografische kaart uit 1872 Figuur 5. Situering van het plangebied binnen Militaire topografische kaart uit 1933 Figuur 6. Situering van het plangebied binnen de Topografische kaart uit 1958 Figuur 7. Situering van het plangebied binnen de Geomorfologische kaart Figuur 8. Situering van het plangebied binnen het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) Figuur 9. Situering van het plangebied binnen de Bodemkaart Figuur 10. Resultaat eerder door derden uitgevoerde Landschapsecologische boringen Figuur 11. Archeologische Gegevenskaart van het onderzoeksgebied Figuur 12. Situering van het plangebied binnen de Archeologische Beleidsadvieskaart Figuur 13. Gespecificeerde archeologische verwachting BIJLAGEN Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3 Bijlage 4 Bijlage 5 Bijlage 6 Literatuur Bronnen Overzicht geologische en archeologische tijdvakken Bewoningsgeschiedenis van Nederland AMZcyclus Planontwerp VOO.REG.ARC

157 1 INLEIDING Econsultancy heeft in opdracht van Regtervoort Rentmeesters een archeologisch onderzoek uitgevoerd voor het plangebied gelegen aan de Teugseweg 12 te Teuge in de gemeente Voorst (zie figuur 1 en figuur 2). In het plangebied zullen 2 kavels voor de nieuwbouw van een woning worden gerealiseerd. Daarnaast zullen verschillende ingrepen ten behoeve van natuurontwikkeling plaatsvinden. Het archeologisch onderzoek is noodzakelijk om te bepalen wat de verwachtingswaarde is voor de aanwezigheid van archeologische waarden binnen het plangebied en of deze door de voorgenomen bodemingrepen kunnen worden aangetast. Daarom is het binnen het kader van de Wet op de Archeologische Monumentenzorg uit 2007 (WAMZ), voortvloeiend uit het Verdrag van Malta uit 1992, verplicht voorafgaand archeologisch onderzoek uit te voeren (zie bijlage 5). Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van een bestemmingsplanwijziging. Het archeologisch onderzoek bestaat uit een bureauonderzoek (hoofdstuk 3). Uitgaande van de in het bureauonderzoek opgestelde gespecificeerde archeologische verwachting wordt een advies gegeven of vervolgstappen nodig zijn en zo ja, in welke vorm (hoofdstuk 0). Dit advies dient te worden getoetst door het bevoegd gezag, de gemeente Voorst, waarna een besluit zal worden genomen of het plangebied kan worden vrijgegeven of dat vervolgstappen nodig zijn. 2 DOELSTELLING EN ONDERZOEKSVRAGEN Het bureauonderzoek heeft tot doel om een gespecificeerde archeologische verwachting van het plangebied op te stellen. De archeologische verwachting is gebaseerd op bronnen over bekende of verwachte archeologische waarden in en om het plangebied. Voor het bureauonderzoek zijn de volgende onderzoeksvragen opgesteld: Wat is er bekend over bodemverstorende ingrepen binnen het plangebied uit het verleden? Is er bijvoorbeeld informatie bekend over vroegere ontgrondingen, bodemsaneringen, egalisaties, diepploegen of landinrichting? Ligt het plangebied binnen een landschappelijke eenheid die vanuit archeologisch oogpunt een specifieke aandachtslocatie kan betreffen (zoals een relatief hoge dekzandkop of rug, nabij een veengebied of een beekdal)? Wat is de gespecificeerde archeologische verwachting van het plangebied? Het bureauonderzoek is uitgevoerd in de periode april mei 2013 door drs. G.W.J. Spanjaard (fysisch geograaf). Het rapport is gecontroleerd door drs. A.H. Schutte (senior KNAarcheoloog/kwaliteitscontroleur). 3 BUREAUONDERZOEK 3.1 Methoden Het archeologisch onderzoek is uitgevoerd conform de eisen en normen zoals aangegeven in de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA, versie 3.2, maart 2010), die is vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen (CCvD) Archeologie en is ondergebracht bij het SIKB te Gouda VOO.REG.ARC Pagina 1 van 15

158 Voor de uitvoering van het bureauonderzoek gelden de specificaties LS01, LS02, LS03, LS04 en LS05. De resultaten van dit onderzoek worden in dit rapport weergegeven conform specificatie LS06. 1 Binnen dit onderzoek zijn de volgende werkzaamheden verricht: afbakening van het plangebied en vaststellen van de consequenties van het mogelijk toekomstige gebruik (LS01); beschrijving van de huidige en toekomstige situatie (LS02); beschrijving van de historische situatie en mogelijke verstoringen (LS03); beschrijving van bekende archeologische en historische waarden en aardwetenschappelijke gegevens (LS04); opstellen van een gespecificeerde verwachting (LS05). Bij het uitvoeren van deze werkzaamheden zijn de volgende bronnen geraadpleegd: het Archeologische Informatie Systeem (ARCHIS); de Archeologische Monumenten Kaart (AMK); geologische kaarten, geomorfologische kaarten en bodemkaarten; de centrale toegangspoort tot Data en Informatie van de Nederlandse Ondergrond (DINOLoket); de Wateratlas van de provincie Gelderland; literatuur en historisch kaartmateriaal; bouwhistorische gegevens; de recente topografische kaart (schaal 1:25.000); recente luchtfoto s; het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN); de archeologische verwachtingskaarten van de gemeente Voorst; plaatselijke (amateur)archeoloog c.q. heemkundevereniging. 3.2 Afbakening van het plangebied Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen het onderzoeksgebied en het plangebied. Het plangebied is het gebied waarbinnen feitelijk de bodemverstorende ingreep gaat plaatsvinden. Het onderzoeksgebied is het gebied waarover informatie is verzameld om een goed beeld te krijgen van de archeologische waarden binnen het plangebied. Dit gebied is groter dan het plangebied. In het huidige onderzoek betreft het onderzoeksgebied het gebied binnen een straal van circa 1 kilometer rondom het plangebied. Het plangebied is gelegen aan de Teugseweg 12, circa 1,0 kilometer ten zuidwesten van de kern van Teuge in de gemeente Voorst (zie figuur 1 en figuur 2). De onderzoekslocatie bestaat uit drie deelgebieden: een nieuw te realiseren woonperceel ter plaatse van en deels grenzend aan het bestaande boerenerf in de noordwestelijke hoek van de onderzoekslocatie (deelgebied A; ± m 2 ), een nieuw te realiseren woonperceel aan de Rijksstraatweg in de zuidoostelijke hoek van de onderzoekslocatie (deelgebied B; ± m 2 ) en een natuurontwikkelingsgebied (deelgebied C; ± 5,14 ha.). De totale oppervlakte van de drie deelgebieden bedraagt ± 5,8 ha. Op het Algemeen Hoogtebestand Nederland (AHN) heeft het maaiveld een hoogte van circa 5,0 m +NAP. Het gebied is kadastraal bekend als gemeente Twello, sectie D, nummers 381, 909 (ged.), 974 (ged.) en Beschikbaar via VOO.REG.ARC Pagina 2 van 15

159 3.3 Huidige situatie Voor het bureauonderzoek is het van belang de huidige situatie te onderzoeken. Landgebruik en bebouwing kunnen van invloed zijn op de archeologische verwachting. Het plangebied betreft een deel van een boerenerf met aangrenzende agrarische percelen. Deelgebied A ligt deels ter plaatse van het bestaande boerenerf en is bebouwd met verschillende schuren. Verder is deze deellocatie voorzien van een klinkerverharding. De overige delen van dit perceel, en de deelgebieden B en C, zijn momenteel in agrarisch gebruik (met name weiland). Het bodemgebruik van de omliggende percelen is als volgt: aan de noordzijde bevinden zich agrarische percelen en boerenerven; aan de oostzijde bevindt zich de Groote Wetering, met aan de overzijde agrarische percelen; aan de zuidzijde bevindt zich de Rijksstraatweg, met aan de weg verschillende woonpercelen; aan de westzijde bevinden zich een boerenerf en verschillende agrarische percelen. Huidig milieuonderzoek Gelijktijdig met het archeologisch bureauonderzoek is er voor de deelgebieden A en B een milieuhygiënisch bodemonderzoek uitgevoerd door Econsultancy. De resultaten van het milieuhygiënisch bodemonderzoek waren ten tijde van het uitvoeren van dit archeologisch bureauonderzoek nog niet bekend. 3.4 Toekomstige situatie Het toekomstige gebruik van het plangebied kan bepalend zijn voor het vervolgtraject (behoud insitu of behoud exsitu van archeologische waarden). De manier waarop het plangebied wordt ingericht kan tot gevolg hebben dat eventueel aanwezige archeologische waarden (deels of geheel) onverstoord (kunnen) blijven. Ook kan besloten worden de inrichting zo aan te passen dat archeologische waarden alsnog onverstoord kunnen blijven liggen. De initiatiefnemer is voornemens om de bestaande bebouwing ter plaatse van deelgebied A te slopen, waarna hier de nieuwbouw van een woonhuis met schuur zal worden gerealiseerd (zie bijlage 6). Ter plaatse van deelgebied B zal eveneens een kavel voor een vrijstaande woning met schuur worden gerealiseerd. Binnen deelgebied C zullen verschillende ingrepen ten behoeve van natuurontwikkeling worden uitgevoerd, waaronder het afgraven van het bodemprofiel tot dieptes variërend van 30 tot 60 cm mv. 3.5 Beschrijving van het historische gebruik In het plangebied kunnen naast archeologische sporen ook historische relicten voorkomen die nog in het landschap zichtbaar zijn. Het gaat hierbij om historisch geografische relicten zoals nederzettingsvormen en wegen en kavelpatronen. Veel van deze bewaard gebleven historische geografie geeft door de herverkavelingen in de tweede helft van de 20 e eeuw een incompleet beeld van het historisch landschap. Historische kaarten van vóór de herverkaveling zijn een goede aanvulling op het huidige incomplete beeld. Voor de historische ontwikkeling is naast het historisch kaartmateriaal ook relevante achtergrondliteratuur geraadpleegd VOO.REG.ARC Pagina 3 van 15

160 Historisch kaartmateriaal De situatie van het plangebied is op verschillende historische kaarten als volgt: Tabel I. Geraadpleegd historisch kaartmateriaal 2 Bron Periode Kaartblad Schaal Omschrijving plangebied Bijzonderheden/directe omgeving Kadastrale minuut 1827 Gemeente Twello, Sectie D, Blad 03 1:2.500 Onbebouwd en grotendeels in gebruik als weiland. Enkele houtwallen. Huidige percelering grotendeels aanwezig. Bebouwde erven ter plaatse van huidige erven grenzend aan plangebied. Huidige wegenpatroon en Groote Wetering aanwezig. Militaire topografische kaart (veldminuut) Militaire topografische kaart (veldminuut) : Onbebouwd en grotendeels in gebruik als weiland : Deelgebied A bebouwd, overige delen onbebouwd en in agrarisch gebruik. Nieuw bebouwd erf ten westen van deelgebied B. Toename bebouwing rondom plangebied. Topografische kaart B 1: Deelgebied A bebouwd, overige delen onbebouwd en in wisselend agrarisch gebruik. Toename bebouwing rondom plangebied. Op basis van het beschikbare gedetailleerde historische kaartmateriaal was het plangebied aan het begin van de 19 e eeuw onbebouwd en in agrarisch gebruik (zie figuur 3). Deelgebieden A en C waren grotendeels in gebruik als weiland. Op de perceelsgrenzen was plaatselijk een houtwal aanwezig. Ook langs de Groote Wetering lag een houtwal. Langs de Rijksstraatweg lagen enkele akkerpercelen, omgeven door houtwallen. Deelgebied B is gelegen ter plaatse van één van deze akkerpercelen met houtwal. Verder was binnen het plangebied de huidige verkaveling al grotendeels aanwezig. Wat verder op valt is de cirkelvormige akker ten noorden van het plangebied. De Groote Wetering was reeds aangelegd en ook het huidige wegenpatroon rondom het plangebied was al aanwezig. Grenzend aan de noord en westzijde van het plangebied lagen twee bebouwde erven (respectievelijk De Kleine Vles en Het Assegat ), ter plaatse van de huidige erven. In de eerder voor het plangebied opgestelde Landschapsecologische systeemanalyse wordt vermeld dat de term vles wijst op een moerassig gebied met kleine meren en plassen. 3 De naam Het Assegat zou een aanwijzing kunnen zijn voor de aanwezigheid van een houtskoolbranderij. Op kaartmateriaal uit de tweede helft van de 19 e eeuw is bovenstaande situatie grotendeels onveranderd (zie figuur 4). De percelen aan de Rijksstraatweg zijn grotendeels in gebruik genomen als grasland, waardoor ook ter plaatse van deelgebied B dit gebruik van toepassing was. Ten westen van dit deelgebied is een nieuw bebouwd erf weergegeven. Ter plaatse van deelgebieden A en C is weinig veranderd. Het gebruik betreft hier voornamelijk weiland. De cirkelvormige akker ten noorden van het plangebied is eveneens in gebruik genomen als weiland. Aan het begin van de 20 e eeuw was de eerste bebouwing binnen het plangebied gerealiseerd, als gevolg van een uitbreiding ter plaatse van het erf aan de noordzijde van het deelgebied A (zie figuur 5). Ook rondom het plangebied had een uitbreiding van de aanwezige bebouwing plaatsgevonden. Binnen het plangebied waren enkele terreindelen in gebruik genomen als akker of boomgaard, met name in het westelijke deel. In de loop van de 20 e eeuw nam de bebouwing in het noordelijke deel van deelgebied A en rondom het plangebied verder toe. De onbebouwde delen van het plangebied bleven in agrarisch gebruik, waarbij verschillende terreindelen afwisselend in gebruik waren als weiland, akker en boomgaard (zie figuur 6) Vlottes, VOO.REG.ARC Pagina 4 van 15

161 Rijks en gemeentemonumenten binnen het onderzoeksgebied Binnen, en in de directe omgeving van, het plangebied zijn geen gebouwde monumenten bekend. Bouwhistorische gegevens Bij de gemeente Voorst is het archief van de Bouw en Woningtoezicht geraadpleegd (contactpersoon mevrouw M. Schneiders). In het archief zijn drie bouwtekeningen aanwezig van het erf gelegen aan de Teugseweg 12 te Teuge. Twee van deze drie tekeningen betreffen bouwwerken die buiten het plangebied gelegen zijn. De derde tekening is gemaakt voor de bouw van een opslagloods binnen het plangebied. Over de overige bebouwing binnen het plangebied zijn bij het archief van de Bouw en Woningtoezicht geen gegevens bekend. In Tabel II zijn de gegevens uit het bouwdossier opgenomen. Tabel II. Verleende bouwvergunningen Naam aanvrager Jaartal Omschrijving Dhr. J. Schipper 1976 Bouw van een rundveestal, gelegen op het erf aan de Teugseweg 12, net buiten het plangebied. De stal is voorzien van gierkelders, waarvan de basis op circa 1,65 m mv ligt. De overige funderingen zijn aangelegd tot een diepte van circa 80 cm mv. Dhr. Schipper 1982 Betreft een uitbreiding van bovenstaande rundveestal, aan de noordzijde. Deze is eveneens gelegen buiten het plangebied. Dhr. G. Schipper 1991 Bouw van een opslagloods, gelegen op het erf aan de Teugseweg 12, binnen het noordwestelijke deel van het plangebied. De opslagloods is volledig onderkelderd, waarvan de basis op circa 2,2 m mv ligt. 3.6 Aardwetenschappelijke gegevens Het landschap heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in het nederzettingspatroon van de mens. Bij onderzoek naar archeologische sporen in een bepaald gebied is het van groot belang te weten hoe het landschap er in het verleden heeft uitgezien. Men kan meer te weten komen over dit landschap door de geologische opbouw, de bodem en de hydrologie van een gebied te bestuderen. De volgende aardwetenschappelijke gegevens zijn bekend van het plangebied: Tabel III. Aardwetenschappelijke gegevens plangebied Type gegevens Geologie 4 Geomorfologie 5 Bodemkunde 6 Gegevensomschrijving Formatie van Boxtel met een dek van het Laagpakket van Wierden: fluvioperiglaciale afzettingen met een dek van dekzand. Noordoostelijke rand: vlakte van sneeuwsmeltwaterafzettingen Overige delen: welvingen van sneeuwsmeltwaterafzettingen met dalvormige laagtes zonder veen Noordwestelijke deel: laarpodzolgronden in lemig fijn zand Overige delen: beekeerdgronden in lemig fijn zand 4 De Mulder et al., Alterra, Stichting voor Bodemkartering, VOO.REG.ARC Pagina 5 van 15

162 Geologie 7 Het plangebied is gelegen op de overgang van de stuwwal van de Oostelijke Veluwe naar het rivierdal van de IJssel. De stuwwal is ontstaan tijdens de landijsbedekking in het Saalien (voorlaatste ijstijd, ca jaar geleden). De rand van het ijs bestond uit een aantal gletsjertongen. Aan weerszijden van deze ijsmassa's werden stuwwallen opgeduwd. Grote delen van de Formaties van Urk, Waalre en Peize zijn tijdens de glaciatie van het Saalien in de stuwwallen opgenomen. Aan het eind van de ijstijd kwamen door het smelten van de ijstongen grote hoeveelheden water vrij. Een deel van de stuwwal en de smeltwaterafzettingen erodeerde daardoor in de laatste fasen van het Saalien. Tijdens de laatste ijstijd, het Weichselien ( tot jaar geleden), bereikte het landijs Nederland niet. Wel was er toen gedurende langere periodes sprake van een zeer koud en droog klimaat. Het landschap in Nederland bestond uit een poolwoestijn. Er vond erosie plaats van een deel van de stuwwal. Op de hellingen van de stuwwallen van Oostelijke Veluwe hebben geconcentreerde afstromingen van sneeuwsmeltwater geleid tot insnijding in de permafrost. Hierdoor ontstonden sneeuwsmeltwaterdalen. Aan de voet van deze dalen zijn de mee gevoerde sedimenten afgezet als sneeuwsmeltwaterafzettingen in de vorm van daluitspoelingswaaiers (fluvioperiglaciale afzettingen van de Formatie van Boxtel). Het plangebied is gelegen op een dergelijke daluitspoelingswaaier. Met name aan het einde van de laatste ijstijd raakten de sneeuwsmelwaterafzettingen bedekt met eolische zanden (dekzand) van de Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden. Het Holoceen begon ongeveer jaar geleden en duurt nog steeds voort. Door de temperatuurstijging aan het eind van de Weichselien smolten de ijskappen op het noordelijk halfrond waardoor de zeespiegel sterk steeg en er een vegetatieontwikkeling van vooral warmteminnende boomsoorten plaatsvond. DINO 8 Het Dinoloket is de centrale toegangspoort tot Data en Informatie van de Nederlandse Ondergrond (DINO). Het DINOsysteem is de centrale opslagplaats voor geowetenschappelijke gegevens over de diepe en ondiepe ondergrond van Nederland. Het archief omvat diepe en ondiepe boringen, grondwatergegevens, sonderingen, geoelektrische metingen, resultaten van geologische, geochemische en geomechanische monsteranalyses, boorgatmetingen en seismische gegevens. De site wordt beheerd door TNO. In het Dinoloket staan geen boringen binnen het onderzoeksgebied. Er zijn daarom geen boorprofielen uit het Dinoloket meegenomen. Geomorfologie De Geomorfologische kaart geeft de mate van reliëf en de vormen die in het landschap te onderscheiden zijn weer. Volgens de Geomorfologische kaart van Nederland (1:50.000) ligt het plangebied binnen op de overgang van een gebied met welvingen van sneeuwsmeltwaterafzettingen naar een vlakte van sneeuwsmeltwaterafzettingen (zie figuur 7). Deelgebied A, deelgebied B en de noordwestelijke hoek van deelgebied C liggen ter plaatse van dalvormige laagtes binnen de welvingen van sneeuwsmeltwaterafzettingen, die eindigen in de laaggelegen vlakte waar ook de oostelijke rand van het plangebied binnen ligt. Binnen deze natuurlijke laagte is de Groote Wetering aangelegd. Ten oosten van deze laagte bevindt zich een uitgestrekte dekzandrug. 7 Berendsen, 2005 / VOO.REG.ARC Pagina 6 van 15

163 Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) 9 Het Actueel Hoogtebestand Nederland vormt een belangrijke aanvullende informatiebron voor de landschapsanalyse. Dit met behulp van laseraltimetrie verkregen digitale bestand vormt een gedetailleerd beeld van het huidige reliëf in het plangebied. Uit het AHN blijkt dat het plangebied gelegen is in een gebied met een sterk verbrokkeld reliëf. Waarschijnlijk bestaand uit (dekzand) ruggen en kopjes, met daartussen lager gelegen vlaktes en dalen (zie figuur 8). De op de geomorfologische kaart weergegeven dalvormige laagte ter plaatse van het plangebied zijn ook in het AHN goed te herkennen. Tussen deze laagtes in, in het westelijke deel van deelgebied C, is een relatief hooggelegen dekzandrug te herkennen. Verder zijn in het oostelijke deel van deelgebied C twee langgerekte, bolle, relatief hoog gelegen percelen te herkennen. Hier betreft het vermoedelijk antropogeen opgehoogde percelen. Bodemkunde Volgens de Bodemkaart van Nederland (1:50.000) zijn deelgebied A en het noordwestelijke deel van deelgebied C gekarteerd als laarpodzolgrond (zie figuur 9). De overige delen van deelgebied C en deelgebied B zijn gekarteerd als beekeerdgrond. Beide bodemtypes zijn hier opgebouwd uit lemig fijn zand. Laarpodzolgronden zijn oude bouwlanden, die opgehoogd zijn door plaggenbemesting. Deze ophoging door plaggenbemesting heeft plaatsgevonden vanaf de Middeleeuwen. Waar het plaggendek een dikte heeft van 50 cm of meer (dik eerddek) wordt gesproken van hoge enkeerdgronden. Waar het dek matig dik is (30 50 cm) worden deze oude bouwlanden geclassificeerd als laarpodzolen. Beekeerdgronden betreffen A/Cprofielen, waarbij direct onder de Ahorizont gleyvlekken aanwezig zijn. Deze gronden komen voor ter plaatse van laaggelegen terreinen, met (periodiek) ondiepe grondwaterstanden. Grondwatertrap 10 Grondwatertrappen zijn een indicatie voor de diepte van de grondwaterstand en de seizoensfluctuatie daarvan. De grondwatertrappenindeling is gebaseerd op de gemiddeld hoogste (GHG) en de gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG). Hiermee worden de winter en zomergrondwaterstanden gekarakteriseerd in een jaar met een gemiddelde neerslag en verdamping. In stedelijk gebied zijn geen grondwatertrappen bepaald. Deze worden als witte vlekken op de Bodemkaart van Nederland (1:50.000) weergegeven. Tabel IV geeft een overzicht van de klassengrenzen die worden aangehouden bij de indeling van de grondwatertrappen. De trappen worden vastgesteld op een schaal van I tot VII van respectievelijk extreem nat tot extreem droog. Bij sommige grondwatertrappen is een * weergegeven: het gaat hier om tussenliggende grondwatertrappen die een drogere variant vertegenwoordigen. Tabel IV. Grondwatertrappenindeling 11 Grondwatertrap I II' III' IV V' VI VII" GHG (cm mv) <40 >40 < >80 GLG (cm mv) < >120 >120 >120 ') Bij deze grondwatertrappen wordt een droger deel onderscheiden ") Een met een * achter de code als onderverdeling aangegeven "zeer droog deel" heeft een GHG dieper dan 140 cm beneden maaiveld Wateratlas provincie Gelderland. 11 Locher & De Bakker, VOO.REG.ARC Pagina 7 van 15

164 Gebiedsdelen met een goede ontwatering (Grondwatertrap VI en VII) zijn zeer geschikt voor landbouw en vormden mede daarom, vooral in het verleden, een aantrekkelijk vestigingsgebied. Tevens is het grondwaterpeil een indicatie voor de conservering van metalen en organische resten. Binnen het plangebied varieert de grondwatertrap van trap III ter plaatse van de lager gelegen terreindelen tot trap VI ter plaatse van de hoger gelegen delen. Door grootschalige ingrepen in het geohydrologisch systeem wijken de huidige grondwatertrappen in veel gebieden af van de grondwatertrappen die in het verleden voor kwamen. Om dit aan te geven is tevens een inschatting gemaakt van historische grondwatertrappen, welke een indicatie vormen voor de grondwatertrappen zoals die in het jaar 1950 voor kwamen. Deze historische grondwatertrappen zijn gekarteerd op schaal 1: Deelgebied A en de noordwestelijke hoek van deelgebied C zijn gekarteerd met historische grondwatertrap V, de overige delen van deelgebied C en het gehele deelgebied B zijn gekarteerd als historische grondwatertrap II. Overige aardwetenschappelijke gegevens In 2011 is door Dienst Landelijk Gebied een Landschapsecologische systeemanalyse uitgevoerd voor het plangebied. Hierbij is een inventarisatie gemaakt van de bekende aardwetenschappelijke gegevens, aangevuld met een aantal boringen. Uit de boringen is gebleken dat binnen het merendeel van het plangebied beekeerdgronden voor komen. Ter plaatse van het centraal westelijke deel is sprake van een laarpodzol of enkeerdgrond. In het hoogtebeeld is te zien dat dit een relatief hoog gelegen terrein betreft. Ook is in het oostelijke deel een beekeerdgrond met een opgebracht dek aangetroffen. In de zuidoostelijke hoek zijn een gooreerdgrond en een afgetopte veldpodzol aangetroffen. Van twee boringen is het boorprofiel geclassificeerd als vlakvaaggrond. Deze boringen zijn gelegen op een opgehoogd perceel, waar materiaal uit de Groote Wetering is opgebracht (circa 20 jaar geleden). Hier is voor het ophogen de bovenlaag van het perceel naar de zijkanten geschoven, waardoor een omwalde laagte ontstond. Vervolgens is daar water met zand en klei ingepompt. De ophoging die hierdoor is ontstaan is goed te herkennen in het hoogtebeeld. Het bodemprofiel is hier diep verstoord. Verder is plaatselijk op het bodemprofiel een (rivier)kleidek aangetroffen. Dit kleidek was echter niet dermate dik dat van kleigronden gesproken kan worden. In figuur 10 zijn de resultaten van het landschapsecologische booronderzoek weergegeven, alsmede een interpretatie van deze gegevens voor wat betreft de aanwezigheid van een (matig) dik plaggendek en opgehoogde terreindelen. Vermoedelijk is ook ter plaatse van het noordwestelijk gelegen erf sprake van een antropogene ophoging. Aangezien hier echter geen boringen zijn gezet, kan geen uitspraak worden gedaan of het een plaggendek of een recente ophoging betreft. Mogelijk bestaat de ophoging uit materiaal dat is vrijgekomen bij de aanleg van de bebouwing. 3.7 Archeologische waarden Voor de uitkomst van het bureauonderzoek is het van belang de bekende archeologische waarden (al dan niet volledig onderzocht) te beschrijven. Een belangrijke informatiebron is het landelijke ARCHeologisch Informatie Systeem (ARCHIS), dat beheerd wordt door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). In dit systeem worden alle archeologische gegevens verzameld en via internet zijn deze door bevoegden te raadplegen. De bekende archeologische waarden staan afgebeeld op figuur 10, een kaart met daarop, binnen een straal van 1 kilometer rondom het plangebied, de indicatieve archeologische waarde en de in ARCHIS geregistreerde AMKterreinen, waarnemingen, vondstmeldingen en onderzoeksmeldingen VOO.REG.ARC Pagina 8 van 15

165 Indicatieve archeologische waarde De IKAW (Indicatieve Kaart Archeologische Waarde) geeft voor heel Nederland de trefkans aan op het voorkomen van archeologische resten. Die trefkans is aangegeven in vier categorieën (per landen waterbodem): een hoge, middelhoge, lage en zeer lage verwachting. Bebouwde gebieden, waarvan geen bodemkundige of geologische gegevens bekend zijn, zijn niet gekarteerd. De IKAW is voornamelijk gebaseerd op de relatie die er bestaat tussen de bodemkundige of geologische kwalificaties en de aanwezigheid van archeologische vindplaatsen. Een punt van aandacht daarbij is dat de IKAW grotendeels is gebaseerd op kaarten met een schaal van 1: De grenzen op de kaart zijn in werkelijkheid globale overgangen, abrupte overgangen zijn het gevolg van bodemkundige of geologische kwalificaties. Op lokaal schaalniveau is de kaart daarom minder betrouwbaar. Omdat de gemeentelijke beleidsadvieskaart een hoger detailniveau heeft dan de IKAW (Indicatieve Kaart Archeologische Waarde) is de IKAW voor het onderzoek niet geraadpleegd. Cultuurhistorische Waardenkaart Provincie Gelderland In aanvulling op de IKAW hebben veel provincies een eigen verwachtingskaart vervaardigd, waarin veel lokale gebiedskennis is opgenomen. Deze kaarten hebben over het algemeen een hoger detailniveau dan de IKAW. De Cultuurhistorische Waardenkaart (CHW) van de provincie Gelderland geeft inzicht in de archeologische, historischstedenbouwkundige en de historischgeografische waarden van de regio. Volgens de Cultuurhistorische Waardenkaart van de provincie Gelderland betreft het gebied waar het plangebied binnen ligt een zandgebied met een duidelijk broekkarakter. Verder zijn op deze kaart de Groote Wetering, de Teugseweg en de Rijksstraatweg aangegeven, respectievelijk als gegraven waterloop en historische wegen. Dit blijkt tevens uit het geraadpleegde historisch kaartmateriaal (zie paragraaf 3.5). Archeologische beleidsadvieskaart Gemeente Voorst 12 Sinds 2007 is de Wet op de Archeologische Monumentenzorg van kracht (WAMZ). Het doel van deze wet is te voorkomen dat archeologische waarden uit het verleden verloren gaan. In deze wet zijn de gemeenten verantwoordelijk voor het beheer van het bodemarchief binnen hun grondgebied. Voor een goed beheer van dit bodemarchief gebruikt de gemeente een archeologische beleidsadvieskaart. De Archeologische beleidsadvieskaart geeft een gemeentebreed overzicht van bekende en te verwachten archeologische waarden. De kaart maakt inzichtelijk waar en bij welke ruimtelijke ingrepen een archeologisch onderzoek verplicht is en wordt als toetsingskader gebruikt voor ruimtelijke procedures. Volgens de Archeologische beleidsadvieskaart van de gemeente Voorst ligt het gehele plangebied binnen een gebied met een lage archeologische verwachting ((AV categorie 7) zie figuur 11). Binnen deze gebieden dient is streven naar behoud in huidige staat niet noodzakelijk. Bij bodemingrepen met een oppervlakte groter dan m² en dieper dan 30 cm mv is een inventariserend archeologisch onderzoek (protocol 2) vereist. Verder is, op een afstand van circa 300 m ten zuiden van het plangebied, op de archeologische beleidsadvieskaart een historische bewoningskern weergegeven. 12 De Roode & Willemse, VOO.REG.ARC Pagina 9 van 15

166 AMKterreinen binnen het onderzoeksgebied De Archeologische Monumentenkaart (AMK) bevat een overzicht van archeologische terreinen in Nederland, welke ook wel worden aangeduid als monumenten. De terreinen zijn beoordeeld op verschillende criteria (kwaliteit, zeldzaamheid, representativiteit, ensemblewaarde en belevingswaarde). Op grond daarvan zijn de terreinen ingedeeld in vier categorieën; terreinen met archeologische waarde, een hoge archeologische waarde, een zeer hoge archeologische waarde of een zeer hoge archeologische waarde met een beschermde status. Binnen het onderzoeksgebied liggen geen AMKterreinen (zie figuur 11). In het verleden uitgevoerde archeologische onderzoeken binnen het onderzoeksgebied Binnen het onderzoeksgebied zijn in de afgelopen jaren door verschillende archeologische bedrijven en instellingen in totaal 8 archeologische onderzoeken uitgevoerd. Het gaat daarbij om bureau en booronderzoeken (zie Tabel V en figuur 11). Tabel V. Overzicht onderzoeksmeldingen Onderzoeks Situering t.o.v. meldingsnr. plangebied meter ten oosten meter ten zuidoosten meter ten noordoosten meter ten noordoosten Aard, uitvoerder en resultaten van het onderzoek Type onderzoek: bureau en booronderzoek Toponiem: Teuge, Rijksstraatweg 215 Uitvoerder: Archeomedia / Arnicon Datum: Onderzoeksnummer: Resultaat: Op basis van de resultaten van het onderzoek is geadviseerd geen vervolgonderzoek uit te voeren. Verdere resultaten zijn niet bekend in ARCHIS. Type onderzoek: booronderzoek Toponiem: Teuge Uitvoerder: RAAP Archeologisch Adviesbureau Datum: Onderzoeksnummer: Resultaat: Ter plaatse van het onderzochte terrein is sprake geweest van diepploegen. Geadviseerd is om geen vervolgonderzoek uit te voeren. Type onderzoek: booronderzoek Toponiem: Teuge, De Zwaan Uitvoerder: RAAP Archeologisch Adviesbureau Datum: Onderzoeksnummer: 678 Resultaat: Tijdens het veldonderzoek zijn geen archeologische vondsten gedaan; het aangetroffen puin is van recente datum. Er is geen afdekkende kleilaag aangetroffen. De bodem is tot 50 à 70 cm onder maaiveld geroerd. Geadviseerd is om geen vervolgonderzoek uit te voeren. Literatuur: Oude Rengerink, J.A.M., 2001: Bouwlocatie De Zwaan te Teuge, gemeente Voorst; een inventariserend archeologisch onderzoek. RAAPbriefrapport /RT. Type onderzoek: booronderzoek Toponiem: Teuge, De Zanden Uitvoerder: Synthegra BV Datum: Onderzoeksnummer: Resultaat: In het dekzand is geen bodemprofiel aangetroffen, alleen een recente bouwvoor (Aphorizont), die direct op de Chorizont ligt (boring 5). In de rest van het plangebied ontbreekt een intacte dekzandlaag en zijn diepe bodemverstoringen aangetroffen tot gemiddeld cm beneden maaiveld. In geen van de boringen zijn indicatoren aangetroffen die wijzen op de aanwezigheid van een archeologische vindplaats. Tijdens het booronderzoek is geconcludeerd dat de voormalige bebouwing inclusief funderingen zijn gesloopt. Het fragment baksteen ter plaatse van boring 1 uit de 17 e 18 e eeuw wijst wel op historische bebouwing van de hoeve Het Haverkamp, maar waarschijnlijk zijn de eventueel oudere aanwezige funderingsresten tijdens de sloopwerkzaamheden verwijderd. De kans dat binnen het plangebied een intacte archeologische vindplaats aanwezig is, werd daarom klein geacht. Geadviseerd is om geen vervolgonderzoek uit te voeren VOO.REG.ARC Pagina 10 van 15

167 Vervolg tabel V. Overzicht onderzoeksmeldingen meter ten westen meter ten westen c meter ten noordoosten meter ten zuidoosten Type onderzoek: bureau en booronderzoek Toponiem: Beemte Broekland, Waterweg 12 Uitvoerder: Archaeological Research en Consultancy Datum: Onderzoeksnummer: Resultaat: De onderzoekslocatie ligt op daluitspoelingsresten. Het zuiden van de onderzoekslocatie heeft door de verwachtte ligging op gooreerdgronden of humuspodzolgronden volgens de gemeentelijke verwachtingskaart een middelhoge archeologische trefkans. Het noorden van de onderzoekslocatie heeft door de ligging op beekeerdgronden een lage archeologische trefkans. De bodem op de onderzoekslocatie bleek tot cm mv vergraven. Alleen in het noordoosten van de onderzoekslocatie kan worden gesteld dat hier een beekeerdgrond aanwezig was. Deze beekeerdgrond ligt een zone met een lage archeologische trefkans. Concluderend kan worden gesteld dat door de vergravingen en de aanwezigheid van smeltwaterafzettingen een eventueel vondstenniveau reeds is verdwenen. Hierdoor is de middelhoge trefkans in het zuiden van de onderzoekslocatie niet meer van kracht. Alleen in het noordoosten van de onderzoekslocatie blijft de lage archeologische trefkans van kracht. Omdat de geplande werkzaamheden geheel binnen reeds verstoorde grond plaatsvinden, is geadviseerd de onderzoekslocatie vrij te geven. Type onderzoek: booronderzoek Toponiem: Broekland, Waterweg 8 Uitvoerder: ADC ArcheoProjecten Datum: Resultaat: Niet bekend in ARCHIS. Type onderzoek: booronderzoek Toponiem: Teuge, De Zanden Uitvoerder: Synthegra BV Datum: Onderzoeksnummer: Resultaat: Op basis van de resultaten van het onderzoek is geadviseerd geen vervolgonderzoek uit te voeren. Verdere resultaten zijn niet bekend in ARCHIS. Type onderzoek: bureauonderzoek Toponiem: Epe, Transportleiding Epezutphen Uitvoerder: RAAP Archeologisch Adviesbureau Datum: Resultaat: Niet bekend in ARCHIS. Waarnemingen binnen het onderzoeksgebied In ARCHIS staan alle bekende archeologische waarnemingen geregistreerd. Binnen het plangebied zijn geen waarnemingen geregistreerd. Binnen het onderzoeksgebied staan 2 waarnemingen geregistreerd (zie Tabel VI en figuur 11). Tabel VI. Overzicht ARCHISwaarnemingen Waarnemingsnr. Situering t.o.v. plangebied meter ten noordoosten Aard van de melding Romeinse tijd : Betreft de vondst van een koperen munt van Titus, geslagen in Rome. De munt dateert uit de Romeinse tijd midden A ( n. Chr.) meter ten oosten Mesolithicum Neolithicum : Betreft de vondst (administratief) uit 1955 van een geroellkeule en een vuurstenen kling uit de periode Midden Mesolithicum Midden Neolithicum. Vondstmeldingen binnen het onderzoeksgebied In ARCHIS staan vondstmeldingen geregistreerd. Nadat deze zijn gecontroleerd worden het waarnemingen. Tot die tijd staan ze als vondstmeldingen geregistreerd. Binnen het onderzoeksgebied staan geen vondstmeldingen geregistreerd (zie figuur 11) VOO.REG.ARC Pagina 11 van 15

168 NUMIS NUMIS, oftewel het NUMismatisch InformatieSysteem, is een database waarin beschrijvingen zijn te vinden van in Nederland gevonden munten, penningen en andere numismatische voorwerpen. In NUMIS zijn alle bij het Geldmuseum bekende schatvondsten beschreven. Van de losse vondsten is met name materiaal van vóór het jaar 1600 na Christus opgenomen. 13 Aangezien de accuratesse van de gegevens in NUMIS niet toereikend is voor dit onderzoek, is NUMIS niet geraadpleegd. 3.8 Aanvullende informatie Voor aanvullende informatie is contact gezocht met de plaatselijke Archeologische Werkgroep Voorst (d.d. april 2013, contactpersoon de heer H. Lubberding). De werkgroep heeft betreffende het huidige plangebied geen aanvullende informatie beschikbaar. 3.9 Gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel Op grond van het bureauonderzoek is de volgende gespecificeerde archeologische verwachting opgesteld: Tabel VII. Gespecificeerde archeologische verwachting Archeologische periode Gespecificeerde verwachting Te verwachten resten en/of sporen Relatieve diepte t.o.v. het maaiveld (Laat)Paleolithicum Neolithicum Westelijke deel deelgebied C: middelhoog Overige delen: laag Vuursteenstrooiïngen en vuurstenen gebruiksvoorwerpen Onder het plaggendek en in de top van de natuurlijke afzettingen Aan en direct onder het maaiveld Neolithicum Westelijke deel deelgebied C: middelhoog Overige delen: laag Akkerlaag en/of nederzettingssporen, grafvelden, rituele plaatsen: kleine fragmenten aardewerk, natuursteen en vuurstenen gebruiksvoorwerpen, houtskool en gebruiksvoorwerpen Onder het plaggendek en in de top van de natuurlijke afzettingen Aan en direct onder het maaiveld Bronstijd Westelijke deel deelgebied C: middelhoog Overige delen: laag Akkerlaag en/of nederzettingssporen, grafvelden, rituele plaatsen: kleine fragmenten aardewerk, natuursteen en vuurstenen gebruiksvoorwerpen, metaalresten, houtskool, botresten en gebruiksvoorwerpen Onder het plaggendek en in de top van de natuurlijke afzettingen Aan en direct onder het maaiveld IJzertijd Romeinse tijd Westelijke deel deelgebied C: middelhoog Overige delen: laag Akkerlaag en/of nederzettingssporen, grafvelden, rituele plaatsen: kleine fragmenten aardewerk, natuursteen, metaalresten, glasresten, houtskool, botresten en gebruiksvoorwerpen Onder het plaggendek en in de top van de natuurlijke afzettingen Aan en direct onder het maaiveld Middeleeuwen Nieuwe tijd Westelijke deel deelgebied C: middelhoog Overige delen: laag Bewoningssporen van een (boeren)erf: kleine fragmenten aardewerk, metaalresten, glasresten, houtskool, botresten, organische resten en gebruiksvoorwerpen Onder het plaggendek en in de top van de natuurlijke afzettingen Aan en direct onder het maaiveld VOO.REG.ARC Pagina 12 van 15

169 Het plangebied is gelegen op de overgang van een gebied met welvingen van sneeuwsmeltwaterafzettingen, doorsneden door enkele dalvormige laagtes, naar een vlakte van sneeuwsmeltwaterafzettingen. Verder blijkt dat in de top van deze afzettingen met name beekeerdgronden tot ontwikkeling zijn gekomen. Alleen ter plaatse van het hoogst gelegen deel van het plangebied, het westelijke deel van deellocatie 3, is een plaggendek aangetroffen. Ter plaatse van deellocatie B worden veldpodzolen verwacht. De landschappelijke gegevens wijzen op relatief vochtige bodemcondities. Bovendien hebben de aanwezige bodemtypes een lage natuurlijke vruchtbaarheid. Voor landbouwers zal het gebied in het verleden dan ook geen gunstige vestigingslocatie zijn geweest. De kans op de aanwezigheid van archeologische resten vanaf het Neolithicum wordt over het algemeen dan ook laag geacht. Alleen ter plaatse van het terreindeel met het plaggendek, dat tevens de hoogste ligging binnen het plangebied heeft, wordt de kans middelhoog geacht (zie figuur 13). De kans op de aanwezigheid van archeologische resten van jagers/verzamelaars wordt, vanwege de relatief lage ligging en vochtige bodemcondities, in combinatie met een gering natuurlijk reliëf, laag geacht voor het merendeel van het plangebied. Ook hiervoor geldt echter dat het relatief hoog gelegen westelijke deel van deelgebeid C een wat gunstiger locatie heeft gevormd, met name ook door de ligging nabij de dalvormige laagtes. De kans op de aanwezigheid van archeologische resten uit de periode (Laat)Paleolithicum Mesolithicum wordt hier dan ook middelhoog geacht. Eventueel aanwezige resten worden ter plaatse van het plaggendek verwacht onder het plaggendek en in de top van de oorspronkelijke Chorizont. De vondstenlaag is opgenomen onder in het plaggendek; hier wordt ook wel van cultuurlaag gesproken: een doorwerkte oude bodem tussen het esdek en de ongeroerde ondergrond met kleine fragmenten aardewerk, natuursteen, vuursteen en houtskool. Archeologische sporen worden verwacht tot ongeveer 25 cm in de top van de Chorizont. Ter plaatse van de delen van het plangebied waar geen plaggendek aanwezig is worden archeologische resten direct aan of onder het maaiveld verwacht. De vondstenlaag wordt verwacht in de eerste 30 cm beneden het maaiveld. Archeologische sporen (uitgezonderd diepe paalsporen en waterputten) worden binnen 50 cm beneden het maaiveld verwacht. Bodemverstoring Dat een gebied een middelhoge of hoge archeologische verwachting heeft, hoeft niet te betekenen dat de eventueel aanwezige archeologische resten ook behoudenswaardig zijn. Als gevolg van bodemingrepen kunnen vindplaatsen geheel of gedeeltelijk verstoord zijn. De waarde van archeologische vindplaatsen wordt grotendeels bepaald door de mate waarin vondsten in situ bewaard zijn gebleven in de bodem en/of grondsporen intact zijn. Het plangebied is in het verleden grotendeels in agrarisch gebruik geweest, deels als akker, weiland en boomgaard. Door ploegen en rooiwerkzaamheden kunnen eventueel aanwezige archeologische waarden, die vanaf het maaiveld worden verwacht, mogelijk verloren zijn gegaan. Daarnaast ligt het noordelijke deel van deelgebied A ter plaatse van het erf aan de Teugseweg 12. Dit deel van het plangebied is dicht bebouwd, waarbij in ieder geval ter plaatse van een deel van de bebouwing sprake is van onderkeldering. Ter plaatse van deze bebouwing wordt verwacht dat het bodemprofiel dermate verstoord is, dat hier geen behoudenswaardige archeologische resten meer worden verwacht. Verder is een deel van het plangebied opgehoogd met materiaal uit de Groote Wetering. Ter plaatse van het opgehoogde perceel is het bodemprofiel diep verstoord VOO.REG.ARC Pagina 13 van 15

170 4 CONCLUSIE EN SELECTIEADVIES 4.1 Conclusie Voor het bureauonderzoek is een drietal onderzoeksvragen opgesteld. Hieronder worden deze vragen beantwoord voor zover het bureauonderzoek de daarvoor benodigde gegevens heeft opgeleverd. Wat is er bekend over bodemverstorende ingrepen binnen het plangebied uit het verleden? Is er bijvoorbeeld informatie bekend over vroegere ontgrondingen, bodemsaneringen, egalisaties, diepploegen of landinrichting? Het plangebied is in het verleden grotendeels in agrarisch gebruik geweest, deels als akker, weiland en boomgaard. Door ploegen en rooiwerkzaamheden kunnen eventueel aanwezige archeologische waarden, die vanaf het maaiveld worden verwacht, mogelijk verloren zijn gegaan. Daarnaast ligt het noordelijke deel van deelgebied A ter plaatse van het erf aan de Teugseweg 12. Dit deel van het plangebied is dicht bebouwd, waarbij in ieder geval ter plaatse van een deel van de bebouwing sprake is van onderkeldering. Ter plaatse van deze bebouwing wordt verwacht dat het bodemprofiel dermate verstoord is, dat hier geen behoudenswaardige archeologische resten meer worden verwacht. Verder is een deel van het plangebied opgehoogd met materiaal uit de Groote Wetering. Ter plaatse van het opgehoogde perceel is het bodemprofiel diep verstoord. Ligt het plangebied binnen een landschappelijke eenheid, welke vanuit archeologisch oogpunt een specifieke aandachtslocatie kan betreffen (zoals een relatief hoge dekzandkop of rug, nabij een veengebied of een beekdal)? Het plangebied is gelegen op de overgang van een gebied met welvingen van sneeuwsmeltwaterafzettingen, doorsneden door enkele dalvormige laagtes, naar een vlakte van sneeuwsmeltwaterafzettingen. Verder blijkt dat in de top van deze afzettingen met name beekeerdgronden tot ontwikkeling zijn gekomen. Alleen ter plaatse van het hoogst gelegen deel van het plangebied, het westelijke deel van deellocatie 3, is een plaggendek aangetroffen. Ter plaatse van deellocatie B worden veldpodzolen verwacht. De landschappelijke gegevens wijzen op relatief vochtige bodemcondities en bodemtypes met een lage natuurlijke vruchtbaarheid. Verder is sprake van weinig markant reliëf. Alleen het westelijke deel van deelgebied C ligt relatief hoog, te midden van twee dalvormige laagtes, waardoor het zowel voor jagers/verzamelaars als voor landbouwers een relatief gunstige locatie heeft gevormd. Wat is de gespecificeerde archeologische verwachting van het plangebied? Het westelijke deel van deelgebied C heeft een middelhoge verwachting voor alle perioden vanaf het LaatPaleolithicum. De overige delen van het plangebied hebben een lage verwachting VOO.REG.ARC Pagina 14 van 15

171 4.2 Selectieadvies Het westelijke deel van deelgebied C heeft een middelhoge verwachting voor alle periodes vanaf het LaatPaleolithicum. Bovendien is hier sprake van een plaggendek, waardoor verwacht wordt dat eventueel aanwezige archeologische resten beschermd zijn geweest tegen (sub)recente bodemingrepen. In de huidige ontwikkelingsplannen zijn hier echter geen bodemingrepen gepland. Dit deel van het plangebied zal in gebruik genomen worden als akker. De reguliere landbewerking zal hier naar verwachting niet dieper reiken dan ingrepen die in het verleden zijn toegepast. Bovendien is hier sprake van een (matig) dik plaggendek dat onderliggende archeologische resten beschermt. Econsultancy adviseert dan ook om hier, in het kader van de huidige plannen, geen vervolgonderzoek uit te voeren. Indien hier in de toekomst ingrepen plaats gaan vinden die diepere reiken dan de bouwvoor (30 cm mv), waaronder tevens diepe landbewerkingsmethoden, dan wordt geadviseerd om een karterend booronderzoek uit te voeren. Voor de overige delen van het plangebied geldt een lage verwachting. Op basis van deze lage verwachting, die bevestigd wordt door de resultaten van het eerder door derden uitgevoerde Landschapsecologische booronderzoek, wordt geadviseerd om deze delen van het plangebied vrij te geven voor de voorgenomen ontwikkelingen. Bovenstaand advies vormt een selectieadvies. De resultaten van dit onderzoek zullen eerst moeten worden beoordeeld door het bevoegd gezag (gemeente Voorst), die vervolgens een selectiebesluit neemt. Er is geprobeerd een zo gefundeerd mogelijk advies te geven op grond van de gebruikte onderzoeksmethode. De aanwezigheid van archeologische sporen of resten in het plangebied kan nooit volledig worden uitgesloten. Econsultancy wil de opdrachtgever er daarom ook op wijzen dat, mochten tijdens de geplande werkzaamheden daar toch archeologische waarden worden aangetroffen, er conform artikel 53 van de Monumentenwet uit 1988 een meldingsplicht geldt bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: Infodesk of tel: ), de gemeente Voorst of de Provincie Gelderland. Econsultancy Doetinchem, 22 mei VOO.REG.ARC Pagina 15 van 15

172 Figuur 1. Situering van het plangebied binnen Nederland Teugseweg 12 te Teuge Situering van het plangebied binnen Nederland (bron : Legend a Plangebied VOO.REG.ARC

173 Figuur 2. Detailkaart van het plangebied Teugseweg 12 te Teuge Situering van het plangebied binnen Nederland (bron : Legend a Plangebied Te ontwikkelen bouwkavel Geplande natuurontwikkeling VOO.REG.ARC

174 Figuur 3. Situering van het plangebied binnen het kadastraal minuutplan uit 1827 Teugseweg 12 te Teuge Situering van het plangebied binnen het kadastraal minuutplan uit 1827 (bron: Legenda Plangebied VOO.REG.ARC

175 Figuur 4. Situering van het plangebied binnen Militaire topografische kaart uit 1872 Teugseweg 12 te Teuge Situering van het plangebied binnen de Militaire topografische kaart (veldminuut) uit 1872 (bron: Legenda Plangebied VOO.REG.ARC

176 Figuur 5. Situering van het plangebied binnen Militaire topografische kaart uit 1933 Teugseweg 12 te Teuge Situering van het plangebied binnen de Militaire topografische kaart (veldminuut) uit 1933 (bron: Legenda Plangebied VOO.REG.ARC

177 Figuur 6. Situering van het plangebied binnen de Topografische kaart uit 1958 Teugseweg 12 te Teuge Situering van het plangebied binnen de topografische kaart uit 1958 Legenda Plangebied VOO.REG.ARC

178 Figuur 7. Situering van het plangebied binnen de Geomorfologische kaart Teugseweg 12 te Teuge Situering van het plangebied binnen de Geomorfologische kaart Plangebied VOO.REG.ARC

179 Figuur 8. Situering van het plangebied binnen het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) Teugseweg 12 te Teuge Situering van het plangebied binnen Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) Legenda Plangebied VOO.REG.ARC

180 Figuur 9. Situering van het plangebied binnen de Bodemkaart Teugseweg 12 te Teuge Situering van het plangebied binnen de bodemkaart Legenda Plangebied VOO.REG.ARC

181 Figuur 10. Resultaat eerder door derden uitgevoerde Landschapsecologische boringen Teugseweg 12 te Teuge Bodemopbouw en interpretatie op basis van eerder uitgevoerd Landschapsecologisch booronderzoek Legenda Plangebied Verwachte aanwezigheid (matig) dik plaggendek Opgehoogd met materiaal uit Groote Wetering, bodemprofiel diep verstoord In boring aangetroffen enkeerd/laarpodzolprofiel In boring aangetroffen beekeerdgrond In boring aangetroffen veldpodzolprofiel In boring aangetroffen gooreerdgrondprofiel In boring aangetroffen vlakvaaggrond (diep geroerd) VOO.REG.ARC

182 Figuur 11. Archeologische Gegevenskaart van het onderzoeksgebied Teugseweg 12 te Teuge Archeologische Gegevenskaart van het onderzoeksgebied (bron: Archeologisch informatiesysteem Archis2, AHN) VOO.REG.ARC

183 Figuur 12. Situering van het plangebied binnen de Archeologische Beleidsadvieskaart Teugseweg 12 te Teuge Situering van het plangebied binnen de Archeologische Beleidskaart gemeente Voorst Legenda: zie volgende pagina Plangebied VOO.REG.ARC

184 VOO.REG.ARC

185 Figuur 13. Gespecificeerde archeologische verwachting Teugseweg 12 te Teuge Gespecificeerde archeologische verwachting Legenda Plangebied Lage verwachting Middelhoge verwachting VOO.REG.ARC

186 Bijlage 1 Literatuur Alterra, 2003: Digitale Geomorfologische kaart van Nederland, schaal 1: Berendsen, H.J.A., 2005: Fysische Geografie van Nederland, deel 4: Landschappelijk Nederland. De fysischgeografische regio's. Van Gorcum, Assen. Berendsen, H.J.A., 2008: Fysische Geografie van Nederland, deel 1: De vorming van het land. Inleiding in de geologie en de geomorfologie. Van Gorcum, Assen. Locher, W.P. & H. de Bakker, 1990: Bodemkunde van Nederland. Deel 1: Algemene bodemkunde. Malmberg, Den Bosch. Mulder, E.F.J. de, M.C. Geluk, I.L. Ritsema, W.E. Westerhoff, T.E. Wong, 2003: De ondergrond van Nederland. WoltersNoordhoff, Groningen. Roode, F. de & N.W. Willemse, 2009: Archeologische Monumentenzorg in de gemeente Voorst. RAAPrapport Stichting voor Bodemkartering, 1979: Bodemkaart van Nederland, schaal 1:50.000, blad 33 Oost. Vlottes, J.W., 2011: Landschapsecologische systeemanalyse; Project Schipper; Locatie Teuge. Dienst Landelijk Gebied, Arnhem VOO.REG.ARC

187 Bijlage 2 Bronnen AHN; internetsite, mei Archeologisch informatiesysteem Archis2, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), Amersfoort, mei Dinoloket, internetsite, mei SIKB; internetsite, mei Wat Was Waar; internetsite, mei VOO.REG.ARC

188 Bijlage 3 Overzicht geologische en archeologische tijdvakken Ouderdom in jaren Chronostratigrafie MIS Lithostratigrafie Formaties: Naaldwijk Holoceen 1 (marien), Nieuwkoop (veen), Echteld (fluviatiel) Late Dryas (koud) Laat Allerød Weichselien (warm) (Laat Vroege Dryas Glaciaal) (koud) 2 Bølling (warm) Midden Weichselien (Pleniglaciaal) Vroeg W eichselien (Vroeg Glaciaal) Eemien (warme periode) Laat Pleniglaciaal Midden Pleniglaciaal Vroeg Pleniglaciaal 3 4 5a 5b 5c 5d 5e Saalien (ijstijd) 6 Formatie van Kreftenheye Eem Formatie Formatie van Drente Formatie van Boxtel Formatie van Beegden Holsteinien (warme periode) Elsterien (ijstijd) Cromerien (warme periode) PreCromerien Formatie van Urk Formatie van Sterksel Formatie van Peelo VOO.REG.ARC

189 Cal. jaren v/n Chr C jaren Chronostratigrafie Pollen zones Vegetatie Archeologische perioden Vb2 Loofbos Nieuwe tijd eik en hazelaar Subatlanticum overheersen Middeleeuwen koeler Vb1 haagbeuk vochtiger veel cultuurplanten Romeinse tijd Va rogge, boekweit, korenbloem IJzertijd Subboreaal koeler droger IVb IVa Loofbos eik en hazelaar overheersen beuk>1% invloed landbouw (granen) Bronstijd Neolithicum Atlanticum warm vochtig III Loofbos eik, els en hazelaar overheersen in zuiden speelt linde een grote rol Laat Weichselien (Laat Glaciaal) Boreaal warmer Preboreaal warmer Late Dryas Allerød Vroege Dryas Bølling II I LW III LW II LW I den overheerst hazelaar, eik, iep, linde, es eerst berk en later den overheersend parklandschap dennen en berkenbossen open parklandschap open vegetatie met kruiden en berkenbomen Mesolithicum LaatPaleolithicum Midden Weichselien (Pleniglaciaal) perioden met een poolwoestijn en perioden met een toendra Vroeg Weichselien (Vroeg Glaciaal) Eemien (warme periode) perioden met bos en perioden met een subarctisch open landschap loofbos MiddenPaleolithicum Saalien (ijstijd) VroegPaleolithicum Chronostratigrafie voor NoordwestEuropa volgens Zagwijn (1974), Vandenberghe (1985) en De Mulder et al. (2003). Lithostratigrafie volgens De Mulder et al. (2003). Mariene isotoop stadium (MIS) volgens Bassinot et al. (1994). Atmosferische data volgens Stuiver et al. (1998). Zuurstofisotoop calibratie (OxCal) versie 3.9 Bronk Ramsey (2003), toegepast op het LaatWeichselien en het Holoceen. Archeologische periodeindeling en ouderdom volgens de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB). Vegetatie bewerkt volgens Berendsen (2000). Pollenzones volgens P. Vos & P. Kiden (2005) VOO.REG.ARC

190 Bijlage 4 Bewoningsgeschiedenis van Nederland Als aanvullende informatie wordt hieronder een algemene ontwikkeling van de bewoningsgeschiedenis van Nederland weergegeven. Paleolithicum (tot ca voor Chr.) De vroegste bewoningssporen in Nederland uit deze periode dateren uit de voorlaatste ijstijd, ca jaar geleden. Waarschijnlijk hebben in de koudste fasen van de ijstijden in Nederland geen mensen geleefd. Daarentegen was bewoning in de warmere perioden wel mogelijk. De mensen die hier toen leefden trokken als jagers/vissers/verzamelaars rond in kleine groepen en maakten gebruik van tijdelijke kampementen. Veranderingen in het klimaat zorgden voor een veranderende flora en fauna. Tijdens de koude perioden bestond het groot wild onder meer uit rendieren, mammoeten, paarden en steppewisenten. Vooral op paarden en rendieren werd in het LaatPaleolithicum intensief jacht gemaakt. Tijdens de warmere perioden werd er onder andere op herten, wilde zwijnen en oerossen gejaagd. Mesolithicum (ca voor Chr.) Rond de overgang van het Pleistoceen naar het Holoceen (ca voor Chr.) verbeterde het klimaat voor een langdurige periode. De gemiddelde temperatuur steeg, waardoor de variatie in flora en fauna (o.a. bosontwikkeling) toenam. De mens kreeg nu de mogelijkheid om meer gevarieerd te eten: vruchten en andere eetbare gewassen stonden nu vaker op het menu. Doordat de temperatuur steeg, trok het groot wild (met name rendieren) naar het noorden, en maakte plaats voor meer territoriumgebonden klein wild, vogels en vissen. Door deze veranderende leefomstandigheden werd de jachttechniek aangepast. De vuursteen bewerkingstechniek hield met deze ontwikkeling gelijke tred. Er werden kleine vuursteenspitsen vervaardigd die als pijl en harpoenpunt werden gebruikt. Met de stijging van de temperatuur begon het landijs te smelten en de zeespiegel te stijgen. Het tot dan toe droge NoordzeeBekken kwam onder water te staan. De groepen jagers/vissers/verzamelaars wisselden nog wel van locatie maar exploiteerden kleinere gebieden. In het voorjaar viste men in de rivieren, tijdens de zomer leefde men voornamelijk langs de kust, waar naast vis en schaaldieren ook zeehonden als voedselbron dienden. In de herfst verzamelde men noten en vruchten, terwijl in de winter op onder meer pelsdieren werd gejaagd. Neolithicum (ca voor Chr.) Aan het begin van deze periode gingen het jagen, vissen en verzamelen een steeds minder belangrijke rol spelen. Men ging nu zelf cultuurgewassen telen en dieren houden bij het kamp. Uit vondsten valt af te leiden dat het om twee groepen mensen gaat, enerzijds kolonisten met een vrijwel agrarische levenswijze, anderzijds om de autochtone mesolitische bevolking die een halfagrarische levensstijl erop na gaat houden. Deze verandering ging gepaard met enkele technologische en sociale vernieuwingen zoals: het wonen op een vaste plek in een huis, het gebruik van vaatwerk van (gebakken) klei en de introductie van geslepen stenen dissels en bijlen. De bevolking groeide nu gestaag, mede door de productie van overschotten. Uit het Neolithicum zijn verschillende nu nog zichtbare grafmonumenten bekend, te weten grafkelders, hunebedden en grafheuvels. Bronstijd (ca voor Chr.) Het begin van dit tijdvak valt samen met het eerste gebruik van bronzen voorwerpen zoals bijlen. Vuurstenen werktuigen bleven, zij het minder, in gebruik. Het aardewerk uit deze periode is over het algemeen tamelijk zeldzaam. Vuursteenmateriaal uit de Bronstijd is meestal niet goed te onderscheiden van dat uit andere perioden. Lange tijd bleven bronzen voorwerpen zeer schaars binnen Nederlands grondgebied. Door het van nature ontbreken van de benodigde grondstoffen moest het brons worden geïmporteerd en ontstonden er handelscontacten over langere afstanden. Eén en ander had wel tot gevolg dat er binnen de bevolking grotere verschillen ontstonden door verschillen op basis van bezit. De grafheuveltraditie, die tijdens het Neolithicum haar intrede deed, werd in eerste voortgezet, maar rond 1200 voor Chr. vervangen door begravingen in urnenvelden. Het gaat hier om ingegraven urnen met crematieresten waar overheen kleine heuveltjes werden VOO.REG.ARC

191 opgeworpen, omgeven door een greppel. Een Kopertijd voorafgaand aan de Bronstijd wordt in NoordwestEuropa niet onderscheiden, in tegenstelling tot bijvoorbeeld het Middellandse Zeegebied. Wel zijn uit het LaatNeolithicum koperen voorwerpen bekend. IJzertijd (ca voor Chr.) In deze periode werden voor het eerst ijzeren voorwerpen vervaardigd. Voor de productie van werktuigen en wapens werd brons vervangen door ijzer. Er ontstond een inheemse ijzerproductie. Het gebruik van vuursteen voor het vervaardigen van werktuigen duurde nog in beperkte mate voort. Ten opzichte van de Bronstijd traden er in de aardewerktraditie geen radicale veranderingen op. Evenals in het Neolithicum en de Bronstijd woonden de mensen in verspreid liggende hoeven ('Einzelhöfe') of in nederzettingen bestaande uit maar enkele huizen; deze werden in een beperkt gebied nogal eens verplaatst. Op de hogere zandgronden ontstonden uitgebreide omwalde akkercomplexen ('Celtic fields'). Opvallend zijn de verschillen in materiële welstand (bezit van metalen voorwerpen), die mogelijk op sociale ongelijkheid duiden. In de zogenaamde vorstengraven uit Zuid Nederland, met daarin luxe, geïmporteerde bijgaven, zijn vermoedelijk lokale of regionale autoriteiten begraven. De meeste begravingen vonden nog immer plaats in urnenvelden. Tijdens de IJzertijd werd het Friese kustgebied gekoloniseerd en ontstonden de eerste terpen. Romeinse Tijd (ca. 12 voor Chr. 450 na Chr.) Met de komst van de Romeinen eindigt de prehistorie en begint de geschreven geschiedenis. Aangezien de schriftelijke bronnen slechts een zeer fragmentarisch beeld schetsen, is men toch nog in belangrijke mate aangewezen op de archeologie als informatiebron. Een tijd lang diende het Nederlandse rivierengebied als uitvalsbasis voor veldtochten in het noorden van Germanië. In 47 na Chr. werd de Rijn definitief als Romeinse rijksgrens ingesteld. Ter controle en verdediging van deze zogenaamde 'limes' werden langs de Rijn, tot diep in Duitsland, 'castella' (militaire forten) gebouwd. De inheemse manier van leven handhaafde zich nog lange tijd. Wel werd, vooral na de opstand van de Bataven tegen de Romeinse overheersers in 6970 na Chr., de Romeinse invloed steeds duidelijker. In veel inheemsromeinse nederzettingen was bijvoorbeeld, naast het eigen handgevormde aardewerk, Romeins importaardewerk in gebruik, dat op de draaischijf was vervaardigd. Er werden, vooral in Limburg, grootse villa's (Romeinse herenboerderijen) gebouwd, hetzij nieuw gesticht, hetzij ontwikkeld vanuit een bestaande inheemse nederzetting. De Romeinen legden een voor die tijd al uitgebreide infrastructuur aan, waardoor het gebied steeds beter werd ontsloten. Op verschillende plaatsen ontstonden aanzienlijke nederzettingen, waarvan er enkele met een stedelijk karakter (zoals Nijmegen). De inheemse bevolking, ten noorden van de Limes, werd niet zo sterk beïnvloed door de Romeinse aanwezigheid. Er was wel sprake van handelscontacten en het uitwisselen van geschenken. In de tweede helft van de derde eeuw ontstond, onder meer door invallen van Germaanse stammen, een instabiele situatie die met korte onderbrekingen voortduurde tot in de vijfde eeuw. Uiteindelijk leidde dit in het jaar 406 tot de definitieve ineenstorting van de grensverdediging langs de Rijn. Middeleeuwen (ca na Chr.) Over de Vroege Middeleeuwen, vooral over het tijdvak na Chr., is relatief weinig bekend. Zowel historische bronnen als archeologische overblijfselen zijn schaars. De bevolkingsomvang was ten opzichte van de voorafgaande periode sterk afgenomen. De marktgerichte economie verdween en de mensen vielen terug op zelfvoorziening. De politieke macht was na het wegvallen van de Romeinse staatsorganisatie in handen gekomen van regionale en lokale hoofdlieden. Een gezaghebbende status was nu vooral gebaseerd op militair succes en materiële welstand. Deze instabiele periode wordt ook wel aangeduid als de 'tijd van de volksverhuizingen'. Vanaf de 10 e 11 e eeuw wordt een overheersende positie van de al dan niet adellijke grootgrondbezitters waargenomen. Dit vertaalt zich in nieuwe nederzettingsvormen als mottes, kastelen en versterkte hoeven. In verband met de aanhoudende bevolkingsgroei, en mede dankzij VOO.REG.ARC

192 gunstige klimatologische omstandigheden, werd een begin gemaakt met het ontginnen van woeste gronden als bos, heide en veen. Veel van de huidige dorpen en steden dateren uit deze periode. Door de aanleg van dijken en kaden werden laaggelegen gebieden beschermd tegen wateroverlast. De heersende rivaliteit tussen de vorsten leidde, in combinatie met een zwak centraal gezag, veelvuldig tot lokaal geweld, waarvan de bevolking vaak het slachtoffer werd. Door het aanleggen van burgen, schansen, landweren en wallen trachtte men zich te beveiligen. Nieuwe tijd (1500heden) De Nieuwe tijd kenmerkt zich door een groot aantal veranderingen vooral op het gebied van mens en wereldbeeld. Er is sprake van een Europese overzeese expansie wat leidt tot handelscontacten, handelskapitalisme en het begin van een wereldeconomie. Er ontstaat een nieuwe wetenschappelijke belangstelling die resulteert in vele uitvindingen. Deze uitvindingen vormen de motor van de industriële revolutie. Er ontstaat een nationale staat die centraal bestuurd wordt. Als gevolg van deze ontwikkelingen neemt het belang en de omvang van steden toe en neemt de macht van adel af. Het grootste deel van de bevolking is niet meer werkzaam en woonachtig op het platteland maar in de steden. In verband met de aanhoudende bevolkingsgroei worden aan het eind van de 19 e tot het begin van de 20 e eeuw op grote schaal woeste gronden gecultiveerd. Door de industriële revolutie komen steeds meer producten beschikbaar voor steeds meer mensen waardoor de welvaart stijgt. In de Nieuwe tijd vindt er eveneens een hernieuwde oriëntatie op het erfgoed van de klassieke Oudheid plaats, wat zich tot in het begin van de 20 e eeuw uit in de kunsten VOO.REG.ARC

193 Bijlage 5 AMZcyclus Het AMZproces Archeologisch onderzoek in Nederland wordt in het algemeen uitgevoerd binnen het kader van de Archeologische Monumentenzorg (AMZ). Het gehele traject van de AMZ omvat een aantal stappen die elkaar kunnen opvolgen, afhankelijk van het resultaat van de voorgaande stappen. Om inhoudelijke, prijs en planningstechnische redenen kan er soms voor gekozen worden om bepaalde stappen gelijktijdig uit te voeren. Bovendien kan, indien reeds voldoende gegevens bekend zijn, een stap worden overgeslagen. Elke stap eindigt met een rapport met daarin een advies voor de vervolgstappen. Na elke stap wordt er een selectiebesluit genomen door de bevoegde overheid, gemeente, provincie of de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, op basis van de resultaten van het archeologisch onderzoek. Indien na een bepaalde stap blijkt dat geen nader vervolgonderzoek nodig is, wordt het archeologisch onderzoek afgesloten. Ook kan het bevoegd gezag besluiten dat een vindplaats van zo groot belang is, dat deze in situ behouden moet worden. Dan dienen de archeologische resten in de grond beschermd te worden door planaanpassing of planinpassing. Het begint met het bepalen van de onderzoeksplicht. Gemeentelijke, provinciale en landelijke archeologische waardenkaarten geven aan of het plangebied in een gebied ligt met een archeologische verwachting. Indien dit het geval is, dan zal er in het kader van de planprocedure onderzoek verricht moeten worden om te bepalen of er archeologische waarden binnen het plangebied aanwezig zijn. Hiermee start de zogenaamde AMZcyclus (zie schema). De eerste fase: Bureauonderzoek Elk archeologisch onderzoek begint met een bureauonderzoek. Dit heeft tot doel het verwerven van informatie, aan de hand van bestaande bronnen, over bekende of verwachte archeologische waarden, binnen het plangebied om tot een gespecificeerd verwachtingsmodel te komen, op basis waarvan een beslissing genomen kan worden ten aanzien van een eventuele vervolgstap. De tweede fase: Inventariserend VeldOnderzoek (IVO) Het doel van een IVO is het aanvullen en toetsen van het gespecificeerde verwachtingsmodel. Het IVO moet informatie geven over de aan of afwezigheid, de aard, het karakter, de omvang, de datering, de gaafheid, de conservering en de inhoudelijke kwaliteit van de archeologische waarden. Inventariserend Veldonderzoek; Booronderzoek en Veldkartering Door een booronderzoek kan er een goede inschatting gemaakt worden van de kans op archeologische waarden (grondsporen en daarmee samenhangende voorwerpen). Bij het booronderzoek is een onderscheid aangebracht in een verkennende, karterende en waarderende fase. De verkennende fase heeft tot doel inzicht te krijgen in de vormeenheden van het landschap, voor zover deze van invloed zijn op de locatiekeuze. Op deze manier worden kansarme zones uitgesloten en kansrijke zones geselecteerd voor de volgende fasen. Tijdens de karterende fase wordt het onderzoeksgebied systematisch onderzocht op de aanwezigheid van archeologische vondsten of sporen. De waarderende fase sluit aan op de karterende fase. Het waarnemingsnet kan verdicht worden om de horizontale begrenzing, ligging en omvang van archeologische vindplaatsen vast te stellen. Een veldkartering wordt uitgevoerd wanneer vondsten of sporen aan de oppervlakte worden verwacht en zichtbaar zijn op het moment dat het onderzoek uitgevoerd wordt. Dit type onderzoek bestaat uit het systematisch belopen van het maaiveld van het plangebied VOO.REG.ARC

194 Inventariserend Veldonderzoek; Proefsleuven Als uit vooronderzoek blijkt dat binnen het plangebied archeologische resten aangetroffen kunnen worden kan het bevoegd gezag beslissen tot een proefsleuvenonderzoek. Proefsleuven zijn lange sleuven van minimaal twee tot vijf meter breed die worden aangelegd in de zones waar in de voorgaande onderzoeksfase aanwijzingen voor vindplaatsen zijn aangetroffen. De KNA schrijft voor dat bij een dergelijk onderzoek minimaal 5% van het te verstoren gebied onderzocht dient te worden. De derde fase: Archeologische Begeleiding (AB) of Opgraven (AAO) Archeologische Begeleiding Als het vooronderzoek niet voldoende informatie heeft opgeleverd om de archeologische waarde van de archeologische resten te bepalen, kan besloten worden tot archeologische begeleiding van de sloop of graafwerkzaamheden. Dit betekent dat archeologen bij het graafwerk aanwezig zijn om het werk te volgen en eventuele resten te documenteren. Wanneer tijdens de werkzaamheden vondsten (van hoge archeologische waarde) naar boven komen, die aanleiding geven tot nader onderzoek, kan alsnog besloten worden om tot een opgraving over te gaan. Opgraven Indien de archeologische resten niet in situ bewaard kunnen blijven, maar wel van belang zijn voor de wetenschap, kan het bevoegd gezag besluiten over te gaan tot een Algehele Archeologische Opgraving (AAO). Het doel hiervan is volgens de KNA het documenteren van gegevens en het veiligstellen van materiaal van vindplaatsen om daarmee informatie te behouden, die van belang is voor kennisvorming over het verleden VOO.REG.ARC

195 Schema van de Archeologische Monumenten Zorg Vergunningaanvraag/ruimtelijke ontwikkeling Toetsing aan archeologisch beleid (Gemeente, Provincie, Rijk) Bureauonderzoek* (verzamelen gegevens en opstellen verwachtingsmodel) Selectiebesluit (door bevoegd gezag op basis van resultaten) Inventariserend veldonderzoek* Verkennend veldonderzoek **** Karterend veldonderzoek Door middel van: Door middel van: terreininspectie oppervlaktekartering booronderzoek** booronderzoek** proefsleuven*** ***** Selectiebesluit (door bevoegd gezag op basis van resultaten) Bewezen of hoge kans op de aanwezigheid van archeologie ****** Waarderend veldonderzoek door middel van proefsleuven*** Selectiebesluit (door bevoegd gezag op basis van resultaten) Opgraven*** Begeleiding*** Beschermen Verwijderen Begeleiding Bescherming van de van de van de archeologie werkzaamheden archeologie door door door archeologen archeologen planaanpassing Vergunningverlening indien geen onderzoek noodzakelijk wordt geacht. Bij geen of geringe kans op aanwezigheid van archeologie. Einde onderzoek, vrijgeven voor functie (eventueel met bouwkundige voorwaarden). Ook kan besloten worden over te gaan op het begeleiden van de graafwerkzaamheden door archeologen.*** Bij geen of geringe kans op aanwezigheid van archeologie. Einde onderzoek, vrijgeven voor functie (eventueel met bouwkundige voorwaarden). Ook kan besloten worden over te gaan op het begeleiden van de graafwerkzaamheden door archeologen.*** Bij geen of geringe kans op aanwezigheid van archeologie, wel archeologische waarden aanwezig maar geen vervolgonderzoek noodzakelijk op grond van waardering. Einde onderzoek, vrijgeven voor functie (eventueel met bouwkundige voorwaarden). * Combinatie bureauonderzoek en IVO verkennende of karterende fase mogelijk, indien een PvA aanwezig is. ** Voorafgaand aan het booronderzoek dient een PvA worden opgesteld, toetsing door bevoegd gezag *** Voorafgaand aan het onderzoek dient een PvE en PvA te worden opgesteld, toetsing door bevoegd gezag. **** Na een verkennend booronderzoek kan het bevoegd gezag besluiten dat een aanvullend karterend booronderzoek moet worden uitgevoerd. ***** Een combinatie van bureauonderzoek en IVO karterende en waarderende fase door middel van proefsleuven is mogelijk, indien een PvA en een goedgekeurd PvE aanwezig is en met instemming van het bevoegd gezag. ****** Een combinatie van bureauonderzoek en IVO karterende en waarderende fase door middel van proefsleuven of een IVO karterende en waarderende fase door middel van proefsleuven is mogelijk, indien een PvA en een goedgekeurd PvE aanwezig is en met instemming van het bevoegd gezag VOO.REG.ARC

196 Bijlage 6 Planontwerp VOO.REG.ARC

197 VOO.REG.ARC

198 VOO.REG.ARC

BIJLAGE 1 - Onderzoekslocatie - Omgevingskaart Klantreferentie: 1333 m 125 m 625 m Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 125 Hier bevindt zich Kadastraal object BAARN K 1263 Smutslaan 8, 3743 CG BAARN

Nadere informatie

BO14168. Milieutechniek ZVS Eemnes BV. Amersfoort, Heiligenbergerwerg 113. Boring: 301. Boring: 302. Datum: 05-11-2014

BO14168. Milieutechniek ZVS Eemnes BV. Amersfoort, Heiligenbergerwerg 113. Boring: 301. Boring: 302. Datum: 05-11-2014 BO14168 Milieutechniek ZVS Eemnes BV Boring: 301 Datum: 05-11-2014 Boring: 302 Datum: 05-11-2014 0 1 0 tuin Zand, matig fijn, zwak humeus, zwak grindig, donkerbruin, Edelmanboor 0 1 0 40 tuin Zand, matig

Nadere informatie

Bijlage 20 bij besluit 2015/1273-V1 V&V

Bijlage 20 bij besluit 2015/1273-V1 V&V Bijlage 2 bij besluit 215/1273-V1 V&V BIJLAGE I LOCATIEKAART BIJLAGE 1 blad 1 van 1 Onderzoekslocatie Onderdeel : Locatiekaart Schaal : 1:25. (Bron: Topografische kaart van Nederland) Projectnummer

Nadere informatie

BIJLAGE 1 - Onderzoekslocatie - Omgevingskaart Klantreferentie: offerte baarn 0 m 125 m 625 m Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500 Hier bevindt zich Kadastraal object BAARN M 3189 August Janssenweg

Nadere informatie

Betreft: resultaten aanvullend bodemonderzoek 1/2

Betreft: resultaten aanvullend bodemonderzoek 1/2 Kruse Milieu BV Bezoekadres: Huyerenseweg 33 7678 SC Geesteren Internet: info@krusegroep.nl www.krusegroep.nl De heer D.W. Kooiker Schapendijk 4 7715 PT Punthorst Postadres: Postbus 51 7650 AB Tubbergen

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK LAAN TEN BOOMEN (ONG.) TE LIEROP GEMEENTE SOMEREN

VERKENNEND BODEMONDERZOEK LAAN TEN BOOMEN (ONG.) TE LIEROP GEMEENTE SOMEREN VERKENNEND BODEMONDERZOEK LAAN TEN BOOMEN (ONG.) TE LIEROP GEMEENTE SOMEREN Verkennend bodemonderzoek Laan ten Boomen (ong.) te Lierop in de gemeente Someren Opdrachtgever HSRO bv Hoogstraat 6654 BA Afferden

Nadere informatie

Tekeningen Situatietekening met boringen en peilbuis

Tekeningen Situatietekening met boringen en peilbuis Rapport Verkennend bodemonderzoek St. Jacobsstraat 1a te Galder Projectnr. 246859-04 10 december 2012, revisie 00 Inhoud blz. 1 Inleiding... 2 2 Vooronderzoek... 3 2.1 Algemeen... 3 2.2 Terreinbeschrijving...

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK BREESTRAAT (ONG.) TE UDEN GEMEENTE UDEN

VERKENNEND BODEMONDERZOEK BREESTRAAT (ONG.) TE UDEN GEMEENTE UDEN VERKENNEND BODEMONDERZOEK BREESTRAAT (ONG.) TE UDEN GEMEENTE UDEN Verkennend bodemonderzoek Breestraat (ong.) te Uden in de gemeente Uden Opdrachtgever Tonnaer Vonderweg 4 566 RM Eindhoven Project UDE.TON.NEN

Nadere informatie

BIJLAGE I LOCATIEKAART BIJLAGE 1 blad 1 van 1 Onderzoekslocatie Onderdeel Schaal Projectnummer Opdrachtgever : : : : Locatiekaart 1:25.000 (Bron: Topografische kaart van Nederland) 2015.0552 De heer B.

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK GODELINDEHOF TE NIEUW-LOOSDRECHT GEMEENTE WIJDEMEREN

VERKENNEND BODEMONDERZOEK GODELINDEHOF TE NIEUW-LOOSDRECHT GEMEENTE WIJDEMEREN VERKENNEND BODEMONDERZOEK GODELINDEHOF TE NIEUWLOOSDRECHT GEMEENTE WIJDEMEREN Verkennend bodemonderzoek Godelindehof te NieuwLoosdrecht in de gemeente Wijdemeren Opdrachtgever RHO adviseurs voor leefruimte

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK DAMMERWEG 5C TE WEESP GEMEENTE WEESP

VERKENNEND BODEMONDERZOEK DAMMERWEG 5C TE WEESP GEMEENTE WEESP VERKENNEND BODEMONDERZOEK DAMMERWEG 5C TE WEESP GEMEENTE WEESP Verkennend bodemonderzoek Dammerweg 5c te Weesp in de gemeente Weesp Opdrachtgever Buro SRO 't Goylaan 11 3525 AA Utrecht Project WSP.RHO.NEN

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK ROERMONDSEWEG 203 TE WEERT GEMEENTE WEERT

VERKENNEND BODEMONDERZOEK ROERMONDSEWEG 203 TE WEERT GEMEENTE WEERT VERKENNEND BODEMONDERZOEK ROERMONDSEWEG 203 TE WEERT GEMEENTE WEERT Verkennend bodemonderzoek Roermondseweg 203 te Weert in de gemeente Weert Opdrachtgever CAB ITT Benelux bv Roermondseweg 175 6005 NJ

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK LINDELAAN (ONG.) TE ELLECOM GEMEENTE RHEDEN

VERKENNEND BODEMONDERZOEK LINDELAAN (ONG.) TE ELLECOM GEMEENTE RHEDEN VERKENNEND BODEMONDERZOEK LINDELAAN (ONG.) TE ELLECOM GEMEENTE RHEDEN Verkennend bodemonderzoek Lindelaan (ong.) te Ellecom in de gemeente Rheden Opdrachtgever De heer W. de Roos Prinses Beatrixstraat

Nadere informatie

Bestemmingsplan Kasteeltuin - Neerhofstraat Bijlagenbundel ontwerp

Bestemmingsplan Kasteeltuin - Neerhofstraat Bijlagenbundel ontwerp Bestemmingsplan Kasteeltuin - Neerhofstraat Bijlagenbundel ontwerp telefoon fax email internet kvk Breda Compositie 5 stedenbouw bv Boschstraat 35-37 4811 GB Breda 076 5225262 076 5213812 info@c5s.nl

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK AFHANGWEG TE HORST GEMEENTE HORST AAN DE MAAS

VERKENNEND BODEMONDERZOEK AFHANGWEG TE HORST GEMEENTE HORST AAN DE MAAS VERKENNEND BODEMONDERZOEK AFHANGWEG TE HORST GEMEENTE HORST AAN DE MAAS Verkennend bodemonderzoek Afhangweg te Horst in de gemeente Horst aan de Maas Opdrachtgever De heer M.M.C. Kuipers Afhangweg 2 5961

Nadere informatie

Mochten er van uw kant nog vragen zijn, dan vernemen wij dat graag. Langs deze weg willen wij u bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen.

Mochten er van uw kant nog vragen zijn, dan vernemen wij dat graag. Langs deze weg willen wij u bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen. T 0541-295599 F 0541-294549 E info@terra-agribusiness.nl www.terra-agribusiness.nl Ootmarsum, 20 maart 2015 Pardijs, J. t.a.v. Dhr. Pardijs Beckenstraat 1 7233 PC Vierakker Betreft: Aanvullend wateronderzoek

Nadere informatie

A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark

A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark Kwaliteitszorg Econsultancy is lid van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer (VKB). De VKB is een vereniging van bodemadvies-

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK CENTRUMGEBIED RUCPHEN (PERCEEL C4153) GEMEENTE RUCPHEN

VERKENNEND BODEMONDERZOEK CENTRUMGEBIED RUCPHEN (PERCEEL C4153) GEMEENTE RUCPHEN VERKENNEND BODEMONDERZOEK CENTRUMGEBIED RUCPHEN (PERCEEL C4153) GEMEENTE RUCPHEN Verkennend bodemonderzoek Centrumgebied Rucphen (perceel C4153) in de gemeente Rucphen Opdrachtgever Rho adviseurs voor

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK EN VERKENNEND ONDERZOEK ASBEST IN PUIN MIDDENDIJK 34 TE NIJBROEK GEMEENTE VOORST

VERKENNEND BODEMONDERZOEK EN VERKENNEND ONDERZOEK ASBEST IN PUIN MIDDENDIJK 34 TE NIJBROEK GEMEENTE VOORST VERKENNEND BODEMONDERZOEK EN VERKENNEND ONDERZOEK ASBEST IN PUIN MIDDENDIJK 34 TE NIJBROEK GEMEENTE VOORST Verkennend bodemonderzoek en verkennend onderzoek asbest in puin Middendijk 34 te Nijbroek in

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek ter plaatse van (een deel van) vier percelen aan de Grolloërstraat 5 in Rolde

Verkennend bodemonderzoek ter plaatse van (een deel van) vier percelen aan de Grolloërstraat 5 in Rolde Verkennend bodemonderzoek ter plaatse van (een deel van) vier percelen aan de Grolloërstraat 5 in Rolde Opdrachtgever: De heer C. Martinus Nieuweweg 60 9364 PD NUIS Dossiernummer: 123182/FV COLOFON Project:

Nadere informatie

Overzicht monitoringreeks

Overzicht monitoringreeks Bijlage 1: Overzicht monitoringreeks Tabel: analyseresultaten (concentraties in µg/l) Monster Minerale olie Benzeen Tolueen Ethylbenzeen Xylenen (Olie vluchtig) CP3 (3,0-5,0) 14-08-01 0,3 0,2 05-05-04

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK HOOFDSTRAAT 79 TE APELDOORN GEMEENTE APELDOORN

VERKENNEND BODEMONDERZOEK HOOFDSTRAAT 79 TE APELDOORN GEMEENTE APELDOORN VERKENNEND BODEMONDERZOEK HOOFDSTRAAT 79 TE APELDOORN GEMEENTE APELDOORN Verkennend bodemonderzoek Hoofdstraat 79 te Apeldoorn in de gemeente Apeldoorn Opdrachtgever VanHaren Schoenen bv P.O. Box 2 5140

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Bisschopstraat - Weerselo

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Bisschopstraat - Weerselo RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Bisschopstraat - Weerselo Opdrachtgever: Ad Fontem Locatie: Bisschopstraat Weerselo Februari 2014 Kruse Milieu BV Bezoekadres: Huyerenseweg 33 7678 SC

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Badweg - Enschede

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Badweg - Enschede RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Badweg - Enschede Opdrachtgever: Loonbedrijf Hoenink Locatie: Badweg Enschede Juli 2014 Kruse Milieu BV Bezoekadres: Huyerenseweg 33 7678 SC Geesteren

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Geukerdijk - Haaksbergen

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Geukerdijk - Haaksbergen RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Geukerdijk - Haaksbergen Opdrachtgever: Bouwbedrijf Scharenberg Locatie: Geukerdijk nabij 113 7481 CA Haaksbergen Februari 2014 Kruse Milieu BV Bezoekadres:

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Binnenweg ongenummerd - Wilp

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Binnenweg ongenummerd - Wilp RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Binnenweg ongenummerd - Wilp Opdrachtgever: BJZ.NU BV Locatie: Binnenweg ongenummerd 7384 BL Wilp Augustus 2013 Kruse Milieu BV Bezoekadres: Huyerenseweg

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Sluttenweg 14 - Reutum

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Sluttenweg 14 - Reutum RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Sluttenweg 14 - Reutum Opdrachtgever: Ad Fontem Locatie: Sluttenweg 14 7667 PL Reutum Juli 2014 Kruse Milieu BV Bezoekadres: Huyerenseweg 33 7678 SC Geesteren

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Oldenzaalsestraat - Losser

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Oldenzaalsestraat - Losser RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Oldenzaalsestraat - Losser Opdrachtgever: BJZ.NU BV Locatie: Oldenzaalsestraat 7581 AV Losser September 2013 Kruse Milieu BV Bezoekadres: Huyerenseweg

Nadere informatie

BIJLAGE 1 - Onderzoekslocatie - Afbeelding: Regionale situatie BIJLAGE 2 - Boorlocaties - BIJLAGE 3 - Veldwerkgegevens - BO1529 Milieutechniek ZVS Eemnes BV Boring: 1 Datum: 15-6-215 Boring: 2 Datum:

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740, NEN 5707 en NEN 5897 Hambergerweg - Enter

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740, NEN 5707 en NEN 5897 Hambergerweg - Enter RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740, NEN 5707 en NEN 5897 Hambergerweg - Enter Opdrachtgever: Bouwbedrijf Homan BV Locatie: Hambergerweg Enter Oktober 2014 Kruse Milieu BV Bezoekadres: Huyerenseweg

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Bornsestraat 58 - Saasveld

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Bornsestraat 58 - Saasveld RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 574 Bornsestraat 58 - Saasveld Opdrachtgever: Ad Fontem Locatie: Bornsestraat 58 7597 NG Saasveld November 214 Kruse Milieu BV Bezoekadres: Huyerenseweg 33

Nadere informatie

SONDERINGEN MILIEUONDERZOEK SANERINGEN DUURZAME ENERGIE AARDWARMTE AARDINGEN BLIKSEMBEVEILIGING Bodem Belang BV Zandloper 17 1731 LM Winkel Tel: 0224 531 274 Fax: 0224 531 915 info@bodembelang.nl Verkennend

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK WATERLOSEWEG 3A TE BEESEL GEMEENTE BEESEL

VERKENNEND BODEMONDERZOEK WATERLOSEWEG 3A TE BEESEL GEMEENTE BEESEL VERKENNEND BODEMONDERZOEK WATERLOSEWEG 3A TE BEESEL GEMEENTE BEESEL Verkennend bodemonderzoek Waterloseweg 3a te Beesel in de gemeente Beesel Opdrachtgever BRO Industriestraat 94 593 PK Tegelen Project

Nadere informatie

RAPPORTAGE PARTIJKEURING Steenbakkersweg/Morseltoven - Borne

RAPPORTAGE PARTIJKEURING Steenbakkersweg/Morseltoven - Borne RAPPORTAGE PARTIJKEURING Steenbakkersweg/Morseltoven - Borne Opdrachtgever: Gemeente Borne Locatie: Braakliggende locatie nabij Steenbakkersweg/Morseltoven te Borne Oktober 2013 Kruse Milieu BV Bezoekadres:

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK VOLGENS NEN 5740 GULDENROEDESTRAAT 12 TE HEINKENSZAND

VERKENNEND BODEMONDERZOEK VOLGENS NEN 5740 GULDENROEDESTRAAT 12 TE HEINKENSZAND VERKENNEND BODEMONDERZOEK VOLGENS NEN 5740 GULDENROEDESTRAAT 12 TE HEINKENSZAND Opdrachtgever : Bouwbedrijf Rijk B.V. T.a.v. de heer P. Rijk Danielsweg 1 Heinkenszand Vestiging : ABO-Milieuconsult B.V.

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK WOLVENBOS TE APELDOORN Gemeente Apeldoorn AF, sectie AF, nummer 724 PROJECT: 14516

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK WOLVENBOS TE APELDOORN Gemeente Apeldoorn AF, sectie AF, nummer 724 PROJECT: 14516 RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK WOLVENBOS TE APELDOORN Gemeente Apeldoorn AF, sectie AF, nummer 724 PROJECT: 14516 VERANTWOORDING Titel VERKENNEND BODEMONDERZOEK WOLVENBOS TE APELDOORN Opdrachtgever

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Retraitehuisweg 6 - Zenderen

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Retraitehuisweg 6 - Zenderen RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 574 Retraitehuisweg 6 - Zenderen Opdrachtgever: Ad Fontem Locatie: Retraitehuisweg 6 7625 SL Zenderen April 215 Kruse Milieu BV Bezoekadres: Huyerenseweg 33

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK BAEXEMERWEG 40 TE GRATHEM GEMEENTE LEUDAL

VERKENNEND BODEMONDERZOEK BAEXEMERWEG 40 TE GRATHEM GEMEENTE LEUDAL VERKENNEND BODEMONDERZOEK BAEXEMERWEG 40 TE GRATHEM GEMEENTE LEUDAL Verkennend bodemonderzoek Baexemerweg 40 te Grathem in de gemeente Leudal Opdrachtgever BRO Tegelen Industriestraat 94 5931 PK Tegelen

Nadere informatie

Oude Benteloseweg 20 te Delden

Oude Benteloseweg 20 te Delden Oude Benteloseweg 2 te Delden Vaststellen van de milieukundige bodemkwaliteit Milieukundig bodemonderzoek SAB Arnhem september 211 Oude Benteloseweg 2 te Delden Vaststellen van de milieukundige bodemkwaliteit

Nadere informatie

Onder het (verharde) parkeerterrein van recreatieplas de Langspier te Boxtel is verontreinigd puin aangebracht.

Onder het (verharde) parkeerterrein van recreatieplas de Langspier te Boxtel is verontreinigd puin aangebracht. MILTOP BV Ketelaarskampweg 15 5222 AL s-hertogenbosch T 073 623 58 43 F 073 623 58 44 E info@miltop.nl Gemeente Boxtel Afdeling Milieu t.a.v. de heer B. van Mil Postbus 10.000 5280 DA BOXTEL Bank 16.88.85.662

Nadere informatie

www.bodembelang.nl Verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740 Locatie: Terdiek 11 te Nieuwe Niedorp Projectnummer: 05 1001884 Nes 40A 1741 NJ Schagen

www.bodembelang.nl Verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740 Locatie: Terdiek 11 te Nieuwe Niedorp Projectnummer: 05 1001884 Nes 40A 1741 NJ Schagen Bodem Belang BV Zandloper 17 1731 LM Winkel Tel: 224 531 274 Fax: 224 531 915 info@bodembelang.nl ONDERINGEN MILIEUONDERZOEK ANERINGEN DUURZAME ENERGIE AARDWARMTE AARDINGEN BLIKEMBEVEILIGING Verkennend

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK WYLERBAAN 1B EN 1C TE GROESBEEK GEMEENTE GROESBEEK

VERKENNEND BODEMONDERZOEK WYLERBAAN 1B EN 1C TE GROESBEEK GEMEENTE GROESBEEK VERKENNEND BODEMONDERZOEK WYLERBAAN 1B EN 1C TE GROESBEEK GEMEENTE GROESBEEK Verkennend bodemonderzoek Wylerbaan 1b en 1c te Groesbeek in de gemeente Groesbeek Opdrachtgevers Dhr. J. Fleuren Wylerbaan

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK EN VERKENNEND ONDERZOEK ASBEST IN PUIN (DEELLOCATIE A) OLYMPUS 1 TE ARNHEM GEMEENTE ARNHEM

VERKENNEND BODEMONDERZOEK EN VERKENNEND ONDERZOEK ASBEST IN PUIN (DEELLOCATIE A) OLYMPUS 1 TE ARNHEM GEMEENTE ARNHEM VERKENNEND BODEMONDERZOEK EN VERKENNEND ONDERZOEK ASBEST IN PUIN (DEELLOCATIE A) OLYMPUS TE ARNHEM GEMEENTE ARNHEM Verkennend bodemonderzoek en verkennend onderzoek asbest in puin (deellocatie A) Olympus

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE BIJLAGEN:

INHOUDSOPGAVE BIJLAGEN: COLOFON Kwaliteitszorg Econsultancy is lid van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer (VKB). De VKB is een vereniging van bodemadvies en onderzoeksbureaus en heeft als doel kwaliteitsborging en continue

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK RAADHUISPLEIN TE CADIER EN KEER GEMEENTE EIJSDEN-MARGRATEN

VERKENNEND BODEMONDERZOEK RAADHUISPLEIN TE CADIER EN KEER GEMEENTE EIJSDEN-MARGRATEN VERKENNEND BODEMONDERZOEK RAADHUISPLEIN TE CADIER EN KEER GEMEENTE EIJSDENMARGRATEN Verkennend bodemonderzoek Raadhuisplein te Cadier en Keer in de gemeente EijsdenMargraten Opdrachtgever Van den Berg

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek op de locatie Binnen Dommersstraat 21 in Amsterdam

Verkennend bodemonderzoek op de locatie Binnen Dommersstraat 21 in Amsterdam BACK MILIEU-ADVIES EN ONDERZOEK BV Verkennend bodemonderzoek op de locatie Binnen Dommersstraat 21 in Amsterdam Opdrachtgever : AVB De heer R. Meijler Willem Beukelsstraat 35 hs 1097 CR Amsterdam Uitvoering

Nadere informatie

Verkennend Bodemonderzoek ter plaatse van: Zuiderzeestraatweg 224 te Oldebroek. Projectnummer: 150815

Verkennend Bodemonderzoek ter plaatse van: Zuiderzeestraatweg 224 te Oldebroek. Projectnummer: 150815 Verkennend Bodemonderzoek ter plaatse van: Zuiderzeestraatweg 224 te Oldebroek Projectnummer: 15815 Opdrachtgever: Contactpersoon: Witpaard B.V. Postbus 337 826 AC KAMPEN Mevr. M. Nagelhout Datum onderzoek:

Nadere informatie

Gemeente Woensdrecht. Bestemmingsplan. Partiële herz. Buitengeb. 1998 OLV ter Duinenlaan 199-203. Onderzoeksrapporten

Gemeente Woensdrecht. Bestemmingsplan. Partiële herz. Buitengeb. 1998 OLV ter Duinenlaan 199-203. Onderzoeksrapporten Gemeente Woensdrecht Bestemmingsplan Partiële herz. Buitengeb. 1998 OLV ter Duinenlaan 199203 Onderzoeksrapporten datum: maart 2011 projectnummer: 00461.101 referentie: 00461.101bp14 Inhoudsopgave Verkennend

Nadere informatie

Vierhuizenweg. 9 a 8096. Datum Datum. 21 juli 2015. Status. Paraaf. Paraaff. Projectleider. Dhr. ing. M. van den Broek. Definitief

Vierhuizenweg. 9 a 8096. Datum Datum. 21 juli 2015. Status. Paraaf. Paraaff. Projectleider. Dhr. ing. M. van den Broek. Definitief Verkennend Bodemonderzoek ter plaatse van: Vierhuizenweg 21 te Oldebroek Projectnummer: 150543 Opdrachtgever: Dhr. A. Schenkk Vierhuizenweg 9 a 8096 RP OLDEBROEK Datum Datum onderzoek: 13 en 21 juli 2015

Nadere informatie

20140331.R02e bijlage 6 VOORONDERZOEK (NEN 5725) HOGE DUVEKOTSWEG (ONG.) TE AAGTEKERKE GEMEENTE VEERE

20140331.R02e bijlage 6 VOORONDERZOEK (NEN 5725) HOGE DUVEKOTSWEG (ONG.) TE AAGTEKERKE GEMEENTE VEERE 214331.R2e bijlage 6 VOORONDERZOEK (NEN 5725) HOGE DUVEKOTSWEG (ONG.) TE AAGTEKERKE GEMEENTE VEERE Vooronderzoek (NEN 5725) Hoge Duvekotsweg (ong.) te Aagtekerke in de gemeente Veere Opdrachtgever De heer

Nadere informatie

Bijlage 1 Topografische ligging Onderzoekslocatie locatie Winkelcentrum De Vlieger te Zoetermeer projectnummer 10.10.3079.2243 schaal n.v.t datum november-10 Bijlage 2 Situatietekening Bijlage 3 Boorstaten

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek ter plaatse van twee percelen aan de Roordaweg in Niebert

Verkennend bodemonderzoek ter plaatse van twee percelen aan de Roordaweg in Niebert Verkennend bodemonderzoek ter plaatse van twee percelen aan de Roordaweg in Niebert Opdrachtgever: Jouke Dantuma Advies Van Sytzamawei 2 9114 RW DRIEZUM Dossiernummer: 11385/FV COLOFON Project: Roordaweg,

Nadere informatie

Verkennend bodem- en asbestonderzoek

Verkennend bodem- en asbestonderzoek Verkennend bodem- en asbestonderzoek Sportterrein en woningbouwlocaties Klarenbeek Definitief D&D Projecten BV Klarenbeekseweg 92 7381 BG KLARENBEEK Grontmij Nederland B.V. Arnhem, 7 augustus 2008 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Conform NEN-5740

Verkennend bodemonderzoek Conform NEN-5740 kwaliteitswaarborg Verkennend bodemonderzoek Conform NEN-5740 Plan Hüssenhof Groesbeek Kadastraal gemeente Groesbeek Sectie P, nr. 483 (ged.). Opdrachtgever : Jansen Bouwontwikkeling BV Postbus 278 6600

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek aan de Rillaersebaan te Goirle

Verkennend bodemonderzoek aan de Rillaersebaan te Goirle Verkennend bodemonderzoek aan de Rillaersebaan te Goirle Adviesbureau Opdrachtgever Titel Verkennend bodemonderzoek aan de Rillaersebaan te Goirle Plan & Project Bredaseweg 108a, Sectie 11 4902 NS Oosterhout

Nadere informatie

K G. Rapport Verkennend Bodemonderzoek conform NEN 5740 Langeveenseweg - Geesteren. Kruse Milieu BV

K G. Rapport Verkennend Bodemonderzoek conform NEN 5740 Langeveenseweg - Geesteren. Kruse Milieu BV RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Langeveenseweg - Geesteren Opdrachtgever: BJZ.NU BV Locatie: Langeveenseweg Geesteren eptember 2014 KRUE GROEP I N F R A l M I L I E U I L O O P W E R

Nadere informatie

Deellocatie: toekomstige watergang noordzijde Deellocatie: toekomstige watergang noordzijde 33 329 327 326 331 325 324 322 321 332 Deellocatie: bekledingsgrond zuidzijde 32 319 318 317 316 315 314 313

Nadere informatie

Bijlage A, verkennend bodemonderzoek

Bijlage A, verkennend bodemonderzoek Bijlage A, verkennend bodemonderzoek COLOFON Kwaliteitszorg Econsultancy is lid van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer (VKB). De VKB is een vereniging van bodemadvies en onderzoeksbureaus en

Nadere informatie

Sporen in Arnhem, actualiserend bodemonderzoek

Sporen in Arnhem, actualiserend bodemonderzoek Sporen in Arnhem, actualiserend bodemonderzoek milieukundig bodemonderzoek Lijncode 58, km 89,8-9,3 Opdrachtgever ProRail Dhr. A.F.A. Verhaaren Auteur Movares Nederland B.V. mw. T.M. van der Sman en L.H.

Nadere informatie

INDICATIEVE DEPOTKEURING EN (NADER) ASBESTONDERZOEK TERREIN NUISVEEN 2 TE BORGER

INDICATIEVE DEPOTKEURING EN (NADER) ASBESTONDERZOEK TERREIN NUISVEEN 2 TE BORGER INDICATIEVE DEPOTKEURING EN (NADER) ASBESTONDERZOEK TERREIN NUISVEEN 2 TE BORGER PROVINCIE DRENTHE 9 juli 21 7491722:.2 B232.211.1 INDICATIEVE DEPOTKEURING EN (NADER) ASBESTONDERZOEK TERREIN NUISVEEN 2

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek Verkennend bodemonderzoek Locatie Koningsweg 104-108 te Utrecht Gegevens opdrachtgever SSH Postbus 85042 3508 AA UTRECHT Contactpersoon: Dhr. de heer A. Nieuwendijk Contactpersonen CSO Dhr. drs. S. Kunst

Nadere informatie

Nul /eindsituatie bodemonderzoek

Nul /eindsituatie bodemonderzoek Nul /eindsituatie bodemonderzoek Conform NEN 5740 Auteur: Dhr. Ing. T.M.W. van Breugel Controle: Dhr. Mr. Ing. O.L.H. Verhagen Veldwerk: Dhr. Ing. T.M.W. van Breugel Dhr. J.P.G.M. van Rozendaal Opdrachtgever:

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek Verkennend bodemonderzoek Conform NEN 5740 Auteur: Mevr. Ba. L. van den Broek Controle: Dhr. Mr. Ing. O.L.H. Verhagen Veldwerk: Dhr. B. de Koning, Dhr. B. Brouwer Opdrachtgever: Eric de Langen Lechstraat

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK LAAGRIEBROEKSEWEG 26 TE LEUNEN GEMEENTE VENRAY

VERKENNEND BODEMONDERZOEK LAAGRIEBROEKSEWEG 26 TE LEUNEN GEMEENTE VENRAY VERKENNEND BODEMONDERZOEK LAAGRIEBROEKSEWEG 26 TE LEUNEN GEMEENTE VENRAY Verkennend bodemonderzoek Laagriebroekseweg 26 te Leunen in de gemeente Venray Opdrachtgever Kinderdagverblijf De Mukkenstal Laagriebroekseweg

Nadere informatie

Bijlage 1. Aanvullend bodemonderzoek uiterwaard Munnikenland. projectnr. 8764-217472 revisie 01 24 november 2010

Bijlage 1. Aanvullend bodemonderzoek uiterwaard Munnikenland. projectnr. 8764-217472 revisie 01 24 november 2010 Bijlage 1 Aanvullend bodemonderzoek uiterwaard Munnikenland projectnr. 8764-217472 revisie 01 24 november 2010 projectnr. 8764-217472 Bijlage 1 november 2010, revisie 01 1 Aanvullend bodemonderzoek uiterwaard

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK BIESSTRAAT (ONG.) TE HEYTHUYSEN GEMEENTE LEUDAL

VERKENNEND BODEMONDERZOEK BIESSTRAAT (ONG.) TE HEYTHUYSEN GEMEENTE LEUDAL VERKENNEND BODEMONDERZOEK BIESSTRAAT (ONG.) TE HEYTHUYSEN GEMEENTE LEUDAL Verkennend bodemonderzoek Biesstraat (ong.) te Heythuysen in de gemeente Leudal Opdrachtgever BRO Tegelen Industriestraat 94 5931

Nadere informatie

2001, 2002. RAPPORT: Verkennend bodemonderzoek Dorshout (ong.) te Veghel (Plan Dorsveld) PROJECTNUMMER: B11.4637. OPDRACHTGEVER: V.O.F.

2001, 2002. RAPPORT: Verkennend bodemonderzoek Dorshout (ong.) te Veghel (Plan Dorsveld) PROJECTNUMMER: B11.4637. OPDRACHTGEVER: V.O.F. VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. Van Voordenpark 16 5301 KP Zaltbommel TEL: 0418-572060 FAX: 0418-515722 www.verhoevenmilieu.nl info@verhoevenmilieu.nl RAPPORT: Verkennend bodemonderzoek Dorshout (ong.) te

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Erveweg 26 te Welsum

Verkennend bodemonderzoek Erveweg 26 te Welsum Milieutechniek Rouwmaat Groenlo bv Postbus 74 Den Sliem 93 7140 AB Groenlo 7141 JG Groenlo TEL. 0544-474040 FAX. 0544-474049 Verkennend bodemonderzoek Erveweg 26 te Welsum Opdrachtgever : Dhr. J.W. van

Nadere informatie

Bijlage 10: Bodemonderzoeken

Bijlage 10: Bodemonderzoeken Bijlage 10: Bodemonderzoeken VERKENNEND

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Padevoortseallee te Zeddam

Verkennend bodemonderzoek Padevoortseallee te Zeddam Milieutechniek Rouwmaat Groenlo bv Postbus 74 Den Sliem 93 7140 AB Groenlo 7141 JG Groenlo TEL. 0544-474040 FAX. 0544-474049 Verkennend bodemonderzoek Padevoortseallee te Zeddam Opdrachtgever : SAB Arnhem

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK Projectgebied IJsseldelta te Kampen Locatie 3. De Slaper ong. te Kampen (Toekomstig informatiecentrum)

VERKENNEND BODEMONDERZOEK Projectgebied IJsseldelta te Kampen Locatie 3. De Slaper ong. te Kampen (Toekomstig informatiecentrum) VERKENNEND BODEMONDERZOEK Projectgebied IJsseldelta te Kampen Locatie 3 De Slaper ong. te Kampen (Toekomstig informatiecentrum) Kadastraal gemeente IJsselmuiden, sectie F, nummer 713 (ged.) Kenmerk rapport:

Nadere informatie

SAMENVATTING... 3 1. INLEIDING... 5 1.1. AANLEIDING EN DOEL... 5 1.2. REFERENTIEKADER... 5 1.3. BETROUWBAARHEID... 6 1.4. OPBOUW RAPPORT...

SAMENVATTING... 3 1. INLEIDING... 5 1.1. AANLEIDING EN DOEL... 5 1.2. REFERENTIEKADER... 5 1.3. BETROUWBAARHEID... 6 1.4. OPBOUW RAPPORT... Inhoudsopgave SAMENVATTING... 3. INLEIDING... 5.. AANLEIDING EN DOEL... 5.2. REFERENTIEKADER... 5.3. BETROUWBAARHEID... 6.4. OPBOUW RAPPORT... 7 2. VOORONDERZOEK... 8 2.. LOCATIEBESCHRIJVING EN HISTORISCHE

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 en NEN 5707 Dekkersveldweg 2 - Ambt Delden

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 en NEN 5707 Dekkersveldweg 2 - Ambt Delden RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 en NEN 5707 Dekkersveldweg 2 - Ambt Delden Opdrachtgever: De heer Brandt Locatie: Dekkersveldweg 2 7495 PS Ambt Delden Juli 2015 Kruse Milieu BV Bezoekadres:

Nadere informatie

Toetsing aan de Wet Bodembescherming (Wbb) 19454-BEATRIXSTRAAT 2 416751. Metalen ICP-AES. Minerale olie. Sommaties. Sommaties

Toetsing aan de Wet Bodembescherming (Wbb) 19454-BEATRIXSTRAAT 2 416751. Metalen ICP-AES. Minerale olie. Sommaties. Sommaties Project Certificaten Toetsversie 19454BEATRIXSTRAAT 2 416751 versie 5.10 24 Toetsing aan de Wet Bodembescherming (Wbb) Toetsdatum : 02072012 Monsterreferentie Monsteromschrijving 2627285 MM8 01 (1560)

Nadere informatie

AANVULLEND WATERBODEMONDERZOEK PROVINCIALE WEG N322 TE HEEREWAARDEN GEMEENTE MAASDRIEL

AANVULLEND WATERBODEMONDERZOEK PROVINCIALE WEG N322 TE HEEREWAARDEN GEMEENTE MAASDRIEL AANVULLEND WATERBODEMONDERZOEK PROVINCIALE WEG N322 TE HEEREWAARDEN GEMEENTE MAASDRIEL Aanvullend waterbodemonderzoek Provinciale weg N322 te Heerewaarden in de gemeente Maasdriel Opdrachtgever Tonnaer

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK (NEN 5740) EN VERKENNEND ONDERZOEK ASBEST IN PUIN (NEN 5897) 'FIETSBAAN WOLINKWEG' TE NEEDE GEMEENTE BERKELLAND

VERKENNEND BODEMONDERZOEK (NEN 5740) EN VERKENNEND ONDERZOEK ASBEST IN PUIN (NEN 5897) 'FIETSBAAN WOLINKWEG' TE NEEDE GEMEENTE BERKELLAND VERKENNEND BODEMONDERZOEK (NEN 574) EN VERKENNEND ONDERZOEK ASBEST IN PUIN (NEN 5897) 'FIETSBAAN WOLINKWEG' TE NEEDE GEMEENTE BERKELLAND Verkennend bodemonderzoek (NEN 574) en verkennend onderzoek asbest

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Immerloopplein (ong.) te Arnhem

Verkennend bodemonderzoek Immerloopplein (ong.) te Arnhem Milieutechniek Rouwmaat Groenlo bv Postbus 74 Den Sliem 93 7140 AB Groenlo 7141 JG Groenlo TEL. 0544-474040 FAX. 0544-474049 Verkennend bodemonderzoek Immerloopplein (ong.) te Arnhem Opdrachtgever Contactpersoon

Nadere informatie

Prof. Lorentzweg 18 5144 NP Waalwijk

Prof. Lorentzweg 18 5144 NP Waalwijk Behoort bij besluit van Burgem eester en Wethouders da t u m : 7 december 2015 r eg.n r. : Z-HZ_WABO-2015-01440 besl u i t : toegekend Nam ens dezen, de m anager Vergunningen van de afdeling Dienstverlening

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Wikkestraat (ong.) te Arnhem

Verkennend bodemonderzoek Wikkestraat (ong.) te Arnhem Milieutechniek Rouwmaat Groenlo bv Postbus 74 Den Sliem 93 7140 AB Groenlo 7141 JG Groenlo TEL. 0544-474040 FAX. 0544-474049 Verkennend bodemonderzoek Wikkestraat (ong.) te Arnhem Opdrachtgever Contactpersoon

Nadere informatie

Ministerie van Defensie t.a.v. KTZ ir. W.W. Sillevis Smitt Postbus 20701 2500 ES Den Haag. Geachte heer Sillevis Smitt,

Ministerie van Defensie t.a.v. KTZ ir. W.W. Sillevis Smitt Postbus 20701 2500 ES Den Haag. Geachte heer Sillevis Smitt, Witteveen+Bos Willemstraat 28 Postbus 3465 4800 DL Breda 076 523 33 33 www.witteveenbos.nl Ministerie van Defensie t.a.v. KTZ ir. W.W. Sillevis Smitt Postbus 20701 2500 ES Den Haag datum 29 juli 2015 uw

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Snippertweg 1-3 te Losser

Verkennend bodemonderzoek Snippertweg 1-3 te Losser Milieutechniek Rouwmaat Groenlo bv Postbus 74 Den Sliem 93 7140 AB Groenlo 7141 JG Groenlo TEL. 0544-474040 FAX. 0544-474049 Verkennend bodemonderzoek Snippertweg 1-3 te Losser Opdrachtgever Contactpersoon

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek St. Janstraat (ong) te Oerle

Verkennend bodemonderzoek St. Janstraat (ong) te Oerle Milieutechniek Rouwmaat Groenlo bv Postbus 74 Den Sliem 93 7140 AB Groenlo 7141 JG Groenlo TEL. 0544-474040 FAX. 0544-474049 Verkennend bodemonderzoek St. Janstraat (ong) te Oerle Opdrachtgever : S.A.B.

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek en infiltratieonderzoek

Verkennend bodemonderzoek en infiltratieonderzoek Verkennend bodemonderzoek en infiltratieonderzoek Loerik III Noord te Houten Gegevens opdrachtgever Gemeente Houten Postbus 30 3990 DA Houten Contactpersonen: Dhr. P. Bos Dhr. W. Sloot Contactpersonen

Nadere informatie

VERKENNEND. BODEMONDERZOEK 5-tal percelen BURGEMEESTER SLANGHENSTRAAT. te HOENSBROEK

VERKENNEND. BODEMONDERZOEK 5-tal percelen BURGEMEESTER SLANGHENSTRAAT. te HOENSBROEK VERKENNEND BODEMONDERZOEK 5-tal percelen BURGEMEESTER SLANGHENSTRAAT te HOENSBROEK projectnr. 13435.bkk Verkennend bodemonderzoek Burg. Slanghenstraat te Hoensbroek INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 1 2.

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Paradijslaan 8 Eindhoven

Verkennend bodemonderzoek Paradijslaan 8 Eindhoven Verkennend bodemonderzoek Paradijslaan 8 Eindhoven Tritium Advies BV Adviseurs in bouwen, milieu en veiligheid TRITIUM NUENEN» TRITIUM PRINSENBEEK» TRITIUM NEER» TRITIUM ARKEL» Gulberg 35 Groenstraat 27

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK EN VERKENNEND ONDERZOEK ASBEST IN BODEM HOSTERDSTRAAT 4 TE BEUNINGEN GEMEENTE BEUNINGEN

VERKENNEND BODEMONDERZOEK EN VERKENNEND ONDERZOEK ASBEST IN BODEM HOSTERDSTRAAT 4 TE BEUNINGEN GEMEENTE BEUNINGEN VERKENNEND BODEMONDERZOEK EN VERKENNEND ONDERZOEK ASBEST IN BODEM HOSTERDSTRAAT 4 TE BEUNINGEN GEMEENTE BEUNINGEN Verkennend bodemonderzoek en verkennend onderzoek asbest in bodem Hosterdstraat 4 te Beuningen

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Dijkweg 22 te Naaldwijk

Verkennend bodemonderzoek Dijkweg 22 te Naaldwijk Milieutechniek Rouwmaat Groenlo bv Postbus 74 Den Sliem 93 7140 AB Groenlo 7141 JG Groenlo TEL. 0544-474040 FAX. 0544-474049 Verkennend bodemonderzoek Dijkweg 22 te Naaldwijk Opdrachtgever : SAB Arnhem

Nadere informatie

NADER BODEMONDERZOEK PASTOOR JURGENSSTRAAT 2 TE ESBEEK. Gemeente Hilvarenbeek, sectie L, nummers 1140 en 1141 OPDRACHTGEVER:

NADER BODEMONDERZOEK PASTOOR JURGENSSTRAAT 2 TE ESBEEK. Gemeente Hilvarenbeek, sectie L, nummers 1140 en 1141 OPDRACHTGEVER: BODEMONDERZOEK EN BODEMSANERING Postbus 40, 5090 AA Middelbeers Bezoekadres: Putstraat 9, Middelbeers Telefoon: +31 (0)13 58 10 717 E-mail: info@zeeuwenmilieu.nl K.v.K. Eindhoven: 17182328 BTW-nr.: NL8148.87.016.B01

Nadere informatie

Bijlagenboek bij bestemmingsplan De Putter, Vlijmen

Bijlagenboek bij bestemmingsplan De Putter, Vlijmen Bijlagenboek bij bestemmingsplan De Putter, Vlijmen Inhoud 1 Bodemonderzoek 2 Archeologisch onderzoek 3 Advies Natuurwaarden 4 Memo waterparagraaf 5 Akoestisch onderzoek 6 Nota Inspraak en Overleg Bijlage

Nadere informatie

: M. Scheffers en mevr. G.P.M. Scheffers - de Jong Oliviersweg achter 9A 5061 PL Oisterwijk

: M. Scheffers en mevr. G.P.M. Scheffers - de Jong Oliviersweg achter 9A 5061 PL Oisterwijk VERKENNEND MILIEUKUNDIG BODEMONDERZOEK AAN DE OLIVIERSWEG ACHTER 9A TE OISTERWIJK Opdrachtgever : M. Scheffers en mevr. G.P.M. Scheffers - de Jong Oliviersweg achter 9A 5061 PL Oisterwijk Adviesbureau

Nadere informatie

Bijlage 8 Boorprofielen

Bijlage 8 Boorprofielen Bijlage 8 Boorprofielen Documentnummer: 120105 Legenda (conform NEN 5104) grind klei geur Grind, siltig Klei, zwak siltig geen geur zwakke geur Grind, zwak zandig Klei, matig siltig matige geur sterke

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Geessinkweg 3 te Winterswijk

Verkennend bodemonderzoek Geessinkweg 3 te Winterswijk Milieutechniek Rouwmaat Groenlo bv Postbus 74 Den Sliem 93 7140 AB Groenlo 7141 JG Groenlo TEL. 0544-474040 FAX. 0544-474049 Verkennend bodemonderzoek Geessinkweg 3 te Winterswijk Opdrachtgever : Huiskamp

Nadere informatie

HISTORISCH BODEMONDERZOEK (VOOR- ONDERZOEK) BROEKSTRAAT 2A TE HEUSDEN GEMEENTE ASTEN

HISTORISCH BODEMONDERZOEK (VOOR- ONDERZOEK) BROEKSTRAAT 2A TE HEUSDEN GEMEENTE ASTEN HISTORISCH BODEMONDERZOEK (VOOR- ONDERZOEK) BROEKSTRAAT 2A TE HEUSDEN GEMEENTE ASTEN Historisch bodemonderzoek (vooronderzoek) Broekstraat 2a te Heusden in de gemeente Asten Opdrachtgever Pijnenburg Spoorweg

Nadere informatie

VOORONDERZOEK PLANGEBIED "TERRA NOVA" TE LOOSDRECHT GEMEENTE WIJDEMEREN

VOORONDERZOEK PLANGEBIED TERRA NOVA TE LOOSDRECHT GEMEENTE WIJDEMEREN VOORONDERZOEK PLANGEBIED "TERRA NOVA" TE LOOSDRECHT GEMEENTE WIJDEMEREN Vooronderzoek plangebied "Terra Nova" te Loosdrecht in de gemeente Wijdemeren Opdrachtgever Dhr. M.L.M. de Weerd mail@maartendeweerd.nl

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek Verkennend bodemonderzoek Locatie Kampvelderweg te Ermelo Gegevens opdrachtgever UWOON Postbus 270 3840 AG HARDERWIJK Contactpersoon: De heer N. van Weelden Contactpersoon CSO Ing. N.B.J. Lurvink Ing.

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK PLAN DE KEYSER PERCELEN G946, 930, 931, 996 (-Y1) EN 717 (-Y2) TE MIDDENBEEMSTER

VERKENNEND BODEMONDERZOEK PLAN DE KEYSER PERCELEN G946, 930, 931, 996 (-Y1) EN 717 (-Y2) TE MIDDENBEEMSTER PROJECT 3Y VERKENNEND BODEMONDERZOEK PLAN DE KEYSER PERCELEN G94, 93, 93, 99 (Y) EN 77 (Y2) TE MIDDENBEEMSTER Vestiging Kamerik Nijverheidsweg 7 347 GZ Kamerik t 348 423 Vestiging Heerhugowaard Galileistraat

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek aan de Coppensdijk 10 te Vinkel

Verkennend bodemonderzoek aan de Coppensdijk 10 te Vinkel Verkennend bodemonderzoek aan de Coppensdijk 10 te Vinkel Adviesbureau Opdrachtgever Titel Verkennend bodemonderzoek aan de Coppensdijk 10 te Vinkel Bestuur SV C.O.W. Coppensdijk 5382 JT Geffen MILON bv

Nadere informatie

HISTORISCH BODEMONDERZOEK STRAATSVEN 4 TE ZEELAND GEMEENTE LANDERD

HISTORISCH BODEMONDERZOEK STRAATSVEN 4 TE ZEELAND GEMEENTE LANDERD HISTORISCH BODEMONDERZOEK STRAATSVEN 4 TE ZEELAND GEMEENTE LANDERD Historisch bodemonderzoek Straatsven 4 te Zeeland in de gemeente Landerd Opdrachtgever Camping De Heische Tip Straatsven 4 5411 RS Zeeland

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek De Slinger West te Houten. Documentcode: 15M1098.RAP001

Verkennend bodemonderzoek De Slinger West te Houten. Documentcode: 15M1098.RAP001 Verkennend bodemonderzoek De Slinger West te Houten Documentcode: 15M1098.RAP001 Verkennend bodemonderzoek De Slinger West te Houten Documentcode: 15M1098.RAP001 Opdrachtgever Gemeente Houten Postbus 30

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING HOLLEWAL 40-42 DEN BURG

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING HOLLEWAL 40-42 DEN BURG RUIMTELIJKE ONDERBOUWING HOLLEWAL 40-42 DEN BURG Status Datum Concept 27 november 2013 Ontwerp 20 februari 2014 Definitief - Ruimtelijke onderbouwing Hollewal 40-42 Den Burg Pagina 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...

Nadere informatie