HISTORISCH VOORONDERZOEK EN VERKENNEND BODEMONDERZOEK STEGEN 56 EN 60 TE ASTEN GEMEENTE ASTEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HISTORISCH VOORONDERZOEK EN VERKENNEND BODEMONDERZOEK STEGEN 56 EN 60 TE ASTEN GEMEENTE ASTEN"

Transcriptie

1 HISTORISCH VOORONDERZOEK EN VERKENNEND BODEMONDERZOEK STEGEN 56 EN 6 TE ASTEN GEMEENTE ASTEN

2 Historisch vooronderzoek en verkennend bodemonderzoek Stegen 56 en 6 te Asten in de gemeente Asten Opdrachtgever Contactpersoon Tonnaer Adviseurs in Omgevingsrecht Ing. R.B.P. Verkooijen Vonderweg RM Eindhoven Project AST.TON.NEN Rapportnummer Status Eindrapportage Datum 15 juni 212 Vestiging Opsteller Swalmen Dhr. S.J. Theeuwen Paraaf Kwaliteitscontrole Drs. E. Hartingsveld Paraaf Kwaliteitszorg Econsultancy is lid van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer (VKB). De VKB is een vereniging van bodemadviesen onderzoeksbureaus en heeft als doel kwaliteitsborging en continue verbetering van de dienstverlening van haar leden op het gebied van bodembeheer. Het VKB keurmerk geeft opdrachtgevers de zekerheid dat het uitvoerend bureau werkt conform de eisen die de VKB aan haar leden stelt op het gebied van competenties en integriteit van medewerkers en het toepassen van vigerende normen en onderzoeksprotocollen. Econsultancy werkt volgens een dynamisch kwaliteitssysteem, zoals beschreven in het kwaliteitshandboek. Ons kwaliteitssysteem is gecertificeerd volgens de kwaliteitsborgingsnormen van de NENENISO 91:28. Betrouwbaarheid Dit bodemonderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd conform de toepasselijke en van kracht zijnde regelgeving. Een bodemonderzoek wordt in zijn algemeenheid echter uitgevoerd door het steekproefsgewijs bemonsteren van de bodem, waardoor het, op basis van de resultaten van een bodemonderzoek, onmogelijk is garanties af te geven ten aanzien van de milieuhygiënische bodemkwaliteit. Daarnaast betreft het bodemonderzoek een momentopname. Econsultancy accepteert derhalve op voorhand geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke beslissingen die de opdrachtgever naar aanleiding van het door Econsultancy uitgevoerde bodemonderzoek neemt. In dit kader dient ook opgemerkt te worden dat geraadpleegde bronnen niet altijd zonder fouten en volledig zijn. Daar Econsultancy voor het verkrijgen van historische informatie afhankelijk is van deze bronnen, kan Econsultancy niet instaan voor de juistheid en volledigheid van deze informatie.

3 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING VOORONDERZOEK Geraadpleegde bronnen Afbakening onderzoekslocatie vooronderzoek Historisch en huidig gebruik onderzoekslocatie Calamiteiten Uitgevoerde onderzoeken op de onderzoekslocatie Belendende percelen/terreindelen Terreininspectie Toekomstige situatie Informatie lokale of regionale achtergrondgehalten Bodemopbouw Geohydrologie CONCLUSIES VOORONDERZOEK (ONDERZOEKSOPZET) VELDWERK Algemeen Grondonderzoek Uitvoering veldwerk Zintuiglijke waarnemingen Grondwateronderzoek Uitvoering veldwerk Bemonstering LABORATORIUMONDERZOEK Uitvoering analyses Toetsingskader Resultaten grond en grondwatermonsters Interpretatie analyseresultaten SAMENVATTING, CONCLUSIES EN ADVIES... 1 BIJLAGEN: 1. Topografische ligging van de locatie 2a. Locatieschets 2b. Foto's onderzoekslocatie 2c. Kadastrale gegevens 3. Boorprofielen 4a. Analyserapporten 4b. Getoetste analyseresultaten 5. Toetsingskader analyseresultaten 6. Geraadpleegde bronnen 7. Kiwacertificaat AST.TON.NEN

4 1. INLEIDING Econsultancy heeft van Tonnaer Adviseurs in Omgevingsrecht opdracht gekregen voor het uitvoeren van een historisch vooronderzoek en een verkennend bodemonderzoek aan de Stegen 56 en 6 te Asten in de gemeente Asten. De onderzoeken zijn uitgevoerd in het kader van de bestemmingsplanwijziging. Het vooronderzoek heeft tot doel te bepalen of er aanleiding bestaat voor het uitvoeren van een bodemonderzoek conform de NEN 574, door middel van een archiefonderzoek, een interview met de eigenaar/gebruiker en een terreininspectie. Het verkennend bodemonderzoek heeft tot doel met een relatief geringe onderzoeksinspanning vast te stellen of op de onderzoekslocatie een grond en/of grondwaterverontreiniging aanwezig is, teneinde te bepalen of er milieuhygiënische belemmeringen zijn voor de bestemmingsplanwijziging. Het vooronderzoek is verricht conform de NEN 5725:29 "Bodem Landbodem Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek". Het bodemonderzoek is uitgevoerd conform de NEN 574:29 "Bodem Landbodem Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond". Het veldwerk en de bemonstering zijn verricht onder certificaat op grond van de BRL SIKB 2 "Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek", protocollen 21 en 22. De analyseresultaten zijn getoetst aan het toetsingskader van VROM (Circulaire bodemsanering 29) en aan de achtergrondwaarden voor grond uit de Regeling bodemkwaliteit (bijlage B, tabel 1), VROM, 27. Econsultancy is onder meer gecertificeerd voor de protocollen 21 en 22 van de BRL SIKB 2. In dat kader verklaart Econsultancy geen eigenaar van de onderzoekslocatie te zijn of te worden. 2. VOORONDERZOEK 2.1 Geraadpleegde bronnen De informatie over de onderzoekslocatie is gebaseerd op de bij de gemeente Asten aanwezige informatie (contactpersoon de heer T. Smits), informatie verkregen van de opdrachtgever (de heer ing. R.B.P. Verkooijen) en informatie verkregen uit de op 24 mei 212 uitgevoerde terreininspectie. Van de locatie en de directe omgeving zijn uit verschillende informatiebronnen gegevens verzameld over: het historische, huidige en toekomstige gebruik; eventuele calamiteiten; eventueel eerder uitgevoerde bodemonderzoeken; de bodemopbouw en geohydrologie; verhardingen, kabels en leidingen. Bijlage 6 geeft een overzicht van de geraadpleegde bronnen AST.TON.NEN Pagina 1 van 1

5 2.2 Afbakening onderzoekslocatie vooronderzoek Het vooronderzoek omvat de onderzoekslocatie en de direct hieraan grenzende percelen en terreindelen binnen een afstand van 25 meter. De onderzoekslocatie (in totaal circa 1,2 ha.) is gelegen aan de Stegen 56 en 6, circa,5 kilometer ten noordoosten van de kern van Asten in de gemeente Asten (zie bijlage 1). De onderzoekslocatie is kadastraal bekend gemeente Asten, sectie N, nummers 849 (ged.), 181 (ged.) en 182 (zie bijlage 2c). Volgens het Actueel Hoogtebestand Nederland ( bevindt het maaiveld zich op een hoogte van circa 24 m +NAP en zijn de coördinaten van de onderzoekslocatie X = 181.6, Y = Historisch en huidig gebruik onderzoekslocatie Deellocatie A is momenteel bebouwd met een woonhuis (nr. 56) met bijhorende overkapping, terras, siertuin en oprit (voorzien van split). Onder deze oprit bevindt zich een ondergrondse HBOtank (3. liter), deze is in 1993 door Arns Milieu en Installatietechniek bv inwendig gereinigd en afgevuld met zand. In de bodem nabij de tank zijn destijds géén verontreinigingen met minerale olie aangetroffen. Van deze tanksanering is een Kiwacertificaat bekend. Voor meer informatie betreffende deze tanksanering wordt verwezen naar bijlage 7. Verder is deellocatie A bebouwd met een schuur en een overkapping. Deze schuur is voorzien van asbestverdachte golfplaten, welke technisch in goede staat verkeren. Verder vindt in de schuur opslag van latexverf en gereedschap plaats. De schuur is verder voorzien van een betonvloer, op deze betonvloer zijn geen olie/vetvlekken aanwezig, de betonvloer verkeert technisch in goede staat. Het overige terreindeel is in gebruik als akker. Deellocatie B is momenteel bebouwd met een paardenstal welke is voorzien van asbestvrije golfplaten. Ter plaatse van de zuidzijde van de schuur behorende tot deellocatie A bevindt zich een klinkerverharding. Ter plaatse van een gedeelte van de voormalige varkensstallen (nr. 6) bevindt het maaiveld zich circa 1, meter lager ten opzichte van zijn omgeving, dit is een gevolg van de sloop van de stallen en bijhorende gierkelders. Het overige terreindeel is in gebruik als paardenweide, akkerland en grasland. In bijlage 2a is de huidige situatie op een locatieschets weergegeven. Bijlage 2b bevat enkele foto's van de gehele onderzoekslocatie. Tabel I geeft een beschrijving van de onderzoekslocatie in verschillende periodes. Tabel I. Historisch gebruik van de onderzoekslocatie (periode 186heden) Bron Jaartal Kaartblad Schaal Omschrijving onderzoekslocatie Bijzonderheden/ directe omgeving topografische kaart : 25. akkerland openbare weg Stegen en bebouwing ter plaatse van nr.58 reeds aanwezig, in overige richtingen akkerland topografische kaart : 25. akkerland topografische kaart : 25. akkerland topografische kaart : 25. akkerland topografische kaart : 25. akkerland AST.TON.NEN Pagina 2 van 1

6 Vervolg tabel I. Historisch gebruik van de onderzoekslocatie (periode 186heden) Bron Jaartal Kaartblad Schaal Omschrijving onderzoekslocatie Bijzonderheden/ directe omgeving topografische kaart C 1 : 25. akkerland openbare weg Stegen en bebouwing ter plaatse van nr.58 reeds aanwezig, in overige richtingen akkerland topografische kaart C 1 : 25. bebouwing ter plaatse van woonhuis nr. 56 en kleine stal/schuur ter plaatse van voormalige varkensstallen (nr. 6) topografische kaart C 1 : 25. bebouwing ter plaatse van woonhuis nr. 56 en kleine stal/schuur ter plaatse van voormalige varkensstallen (nr. 6) topografische kaart C 1 : 25. bebouwing ter plaatse van woonhuis nr. 56 en bebouwd met voormalige varkensstallen (nr. 6) bebouwing ten westen van huidige schuur en bebouwing ten oosten van voormalige varkensstallen (nr. 6) topografische kaart C 1 : 25. bebouwing ter plaatse van woonhuis nr. 56 en bebouwd met voormalige varkensstallen (nr. 6) topografische kaart C 1 : 25. bebouwing ter plaatse van woonhuis nr. 56 en bebouwd met voormalige varkensstallen (nr. 6) Tabel II geeft een opsomming van de verleende bouwvergunningen voor de onderzoekslocatie. Tevens is aangegeven of er in de bouwvergunning vermeld is of asbest als bouwmateriaal is toegepast. Tabel II. Verleende bouwvergunningen Naam aanvrager Jaartal Omschrijving Asbest toegepast in: Dhr. H. van der Loo 1967 oprichten van een varkensstal eternit golfplaten Dhr. J.P.H.M. van Zeeland 26 oprichten van een zeugenstal (niet gerealiseerd) Dhr. J.T.M. Verhoeven 27 vergroten van een woonhuis (1 e fase) Dhr. J.T.M. Verhoeven 28 vergroten van een woonhuis (2 e fase) 2.4 Calamiteiten Voor zover bij de opdrachtgever bekend hebben zich op de onderzoekslocatie in het verleden geen calamiteiten met een bodembedreigend karakter voorgedaan. Ook uit informatie van de gemeente Asten blijkt niet dat er zich in het verleden bodembedreigende calamiteiten hebben voorgedaan. 2.5 Uitgevoerde onderzoeken op de onderzoekslocatie Ten behoeve van de uitbreiding van het bestaande woonhuis nr. 6 heeft Agro Milieu in 28 een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd (rapportnummer 51376; d.d. 8 januari 28). Er zijn destijds 3 boringen geplaatst waarvan 1 boring is afgewerkt als peilbuis. In de bovengrond is destijds een lichte zinkverontreiniging aangetoond, in de ondergrond zijn destijds analytisch geen verontreinigingen geconstateerd. Het grondwater bleek destijds licht verontreinigd met cadmium en chroom AST.TON.NEN Pagina 3 van 1

7 Ter plaatse deellocatie B (gedeeltelijk) heeft Archimil in 27 een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd (rapportnummer 32R84). De bovengrond bleek destijds plaatselijk licht verontreinigd met EOX. In de ondergrond zijn destijds analytisch géén verontreinigingen geconstateerd. Het grondwater bleek destijds licht verontreinigd met zink. Deellocatie A en B zijn in het verleden bebouwd geweest met varkensstallen (nr. 6). In het kader van de voorgenomen sloop van deze voormalige varkensstallen heeft Analyse Bureau Safety Inventarisatie bv in 21 een asbestinventarisatie (type A) uitgevoerd (rapportnummer ; d.d. 11 november 21). In de voormalige varkensstallen zijn destijds op verschillende plaatsen asbesthoudende materialen aangetroffen (windveren, scheidingswanden, (zwaar verweerde) golfplaten, plafondplaten en diverse deuren). Aan de buitenzijde van stal 3 (voorzijde) zijn destijds ± 17 m 2 zwaar beschadigde golfplaten aangetroffen, het gebied rond deze golfplaten (± 1 m 2 ) bleek destijds verontreinigd met stukjes golfplaat. De gemeente Asten heeft op 11 februari 211 voor deze varkensstallen een sloopvergunning (nr ) afgegeven. Op 15 augustus 211 heeft de gemeente Asten ter plaatse van de gesloopte varkensstallen een inspectie uitgevoerd en de uitgevoerde sloopwerkzaamheden goedgekeurd (inspecteur M. de Graef). 2.6 Belendende percelen/terreindelen De onderzoekslocatie is gelegen in de bebouwde kom van Asten. In bijlage 6 zijn de geraadpleegde informatiebronnen voor de omliggende terreindelen en belendende percelen binnen 25 meter van de onderzoekslocatie opgenomen. Ten noorden van de onderzoekslocatie bevindt zich de openbare weg Stegen en een woonhuis (nr. 58) met bijhorende siertuin en een garage. In de overige richtingen grenst de onderzoekslocatie aan akkerland en grasland. Van de aangrenzende percelen zijn geen bodemonderzoeksgegevens bekend. 2.7 Terreininspectie Op 24 mei 212 is er een terreininspectie uitgevoerd. Deze is gericht op de identificatie van bronnen, die mogelijk hebben geleid of kunnen leiden tot een grond en/of grondwaterverontreiniging. Ter plaatse van het lager gelegen terreindeel (ter plaatse van de voormalige varkensstallen) op deellocatie B is asbesthoudend plaatmateriaal aangetroffen. Dit plaatmateriaal is aangeboden aan een laboratorium dat is erkend door de Raad voor Accreditatie en is gekarakteriseerd als 115 % goed hechtgebonden chrysotiel asbest (zie bijlage 4a). Verder zijn er tijdens de terreininspectie geen aanvullende potentiële bronnen voor bodemverontreiniging aangetroffen. 2.8 Toekomstige situatie De initiatiefnemer is voornemens de huidige Agrarische bedrijfsbestemming te wijzigen in een deel Wonen en een deel Agrarisch. 2.9 Informatie lokale of regionale achtergrondgehalten Er is geen informatie beschikbaar over mogelijk regionaal verhoogde achtergrondwaarden in de grond. Regionaal komen verhoogde concentraties van metalen in het grondwater voor AST.TON.NEN Pagina 4 van 1

8 2.1 Bodemopbouw De originele bodem bestaat volgens de bodemkaart van Nederland, kaartblad 52 West, 1967 (schaal 1:.), uit een Lage enkeerdgrond, welke volgens de Stichting voor Bodemkartering voornamelijk is opgebouwd uit leemarm en zwak lemig fijn zand. De afzettingen, waarin deze bodem is ontstaan, behoren geologisch gezien tot de Formatie van Boxtel Geohydrologie Tectonisch gezien ligt de onderzoekslocatie in de Roerdalslenk. Deze slenk wordt aan de zuidwestzijde begrensd door de Feldbiss en aan de noordoostzijde door de Peelrandbreuk. Beide breuken zijn noordwestzuidoost gericht. Het eerste watervoerend pakket heeft een dikte van ± 68 m en wordt gevormd door de fluviatiele, eolische, peri en fluvioglaciale formaties van Boxtel, Beegden en Sterksel. Het eerste watervoerend pakket wordt aan de onderzijde begrensd door kleiafzettingen van de Formatie van Stamproy. De gemiddelde stand van het freatisch grondwater bedraagt ± 22,5 m +NAP, waardoor het grondwater zich op ± 1,5 m mv zou bevinden. Het water van het eerste watervoerend pakket stroomt volgens de isohypsenkaart van de Dienst Grondwaterverkenning van TNO, kaartblad 57 Oost, 1974 (schaal 1:.), in noordwestelijke richting. Er liggen geen pompstations in de buurt van de onderzoekslocatie die van invloed zouden kunnen zijn op de grondwaterstroming ter plaatse van de onderzoekslocatie. De onderzoekslocatie ligt niet in een grondwaterbeschermings en/of grondwaterwingebied. 3. CONCLUSIES VOORONDERZOEK (ONDERZOEKSOPZET) Ten behoeve van het (bodem)onderzoek is, op basis van het vooronderzoek, een tweetal deellocaties geïdentificeerd. In tabel III zijn de onderzoeksstrategieën, die van toepassing zijn op de betreffende deellocaties, weergegeven. Tabel III. Onderzoeksstrategieën Deellocatie Oppervlakte Verwachte stoffen Onderzoeksstrategie A: Bestemming Wonen B: Bestemming Agrarisch ± 2.7 m 2 (niet) hechtgebonden asbest (*) ONV ± 9.2 m 2 (niet) hechtgebonden asbest (*) HIS Onderzoeksstrategieën volgens NEN NEN574: HIS : Historisch vooronderzoek ONV : Onverdacht * In verband met het aangetroffen asbesthoudend plaatmateriaal op het maaiveld ter plaatse van de voormalige varkensstallen is gelijktijdig met onderhavige onderzoek separaat een verkennend onderzoek asbest in bodem conform de NEN 577:23 "Bodem Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem en partijen grond" uitgevoerd. Dit verkennend onderzoek asbest is echter in een separate rapportage (rapportnummer AST.TON.ASB) verwerkt AST.TON.NEN Pagina 5 van 1

9 4. VELDWERK 4.1 Algemeen Tijdens het opstellen van het boorplan is rekening gehouden met de doelstellingen en de richtlijnen, welke geformuleerd zijn in de inleiding. Daarnaast is rekening gehouden met de gegevens voortvloeiend uit het vooronderzoek en de ligging van kabels en leidingen. Bijlage 2a bevat de locatieschets met daarop aangegeven de situering van de boorpunten en de peilbuis. In bijlage 3 zijn de boorprofielen opgenomen. 4.2 Grondonderzoek Uitvoering veldwerk Het veldwerk is op 29 mei en 5 juni 212 uitgevoerd onder kwaliteitsverantwoordelijkheid van de heer D.F.H. Schell. Deze medewerker van Econsultancy in Swalmen is geregistreerd als ervaren veldwerker voor het protocol 21 van de SIKB BRL 2 "Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek". In het totaal zijn er met behulp van een diamantboor en een edelmanboor 12 boringen geplaatst; 9 boringen tot,5 m mv, 2 boringen tot 2, m mv en 1 boring tot 2,8 m mv. Deze diepe boring is afgewerkt als peilbuis, teneinde de milieuhygiënische kwaliteit van het grondwater te kunnen bepalen. Van het opgeboorde materiaal is een boorbeschrijving conform de NEN 514 gemaakt en zijn er grondmonsters genomen over trajecten van ten hoogste,5 m, waarbij bodemlagen met verontreinigingskenmerken of een afwijkende textuur separaat bemonsterd zijn Zintuiglijke waarnemingen De bovengrond bestaat voornamelijk uit zwak siltig, zeer fijn zand en is plaatselijk tot,7 m mv zwak humeus en zwak tot plaatselijk matig grindig. De ondergrond bestaat uit zwak siltig, zeer fijn zand. In het opgeboorde materiaal van boring 1 is over het traject 2,42,5 m mv een sterk zandige leemlaag aangetroffen. In het opgeboorde materiaal zijn zintuiglijk geen verontreinigingen waargenomen. 4.3 Grondwateronderzoek Uitvoering veldwerk Centraal op deellocatie A is een peilbuis (filterstelling 1,82,8 m mv) geplaatst. De filterstelling is bepaald op basis van de grondwaterstand, zoals deze tijdens de veldwerkzaamheden op 29 mei 212 is ingeschat. Het onderste gedeelte van de peilbuis (het peilfilter) is geperforeerd en de ruimte tussen de wand van het boorgat en het peilfilter is opgevuld met filtergrind. Boven het filtergrind is een laag zwelklei aangebracht, zodat er géén verontreinigingen van bovenaf in de peilbuis kunnen migreren. De peilbuis is direct na plaatsing afgepompt en na een wachttijd van minimaal een week is het grondwater bemonsterd Bemonstering De grondwaterbemonstering is op 5 juni 212 uitgevoerd door de heer D.F.H. Schell. Deze medewerker van Econsultancy in Swalmen is geregistreerd als ervaren veldwerker voor het protocol 22 van de BRL SIKB 2 "Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek" AST.TON.NEN Pagina 6 van 1

10 Tijdens de grondwaterbemonstering zijn er zintuiglijk geen verontreinigingen aangetroffen. Tabel IV geeft een overzicht van de grondwaterstand en de in het veld bepaalde waarden van de ph en het geleidingsvermogen van het grondwater. De verlaagde ph en het geleidingsvermogen vertonen geen afwijkingen ten opzichte van regionaal bekende waarden. Tabel IV. Overzicht grondwaterstand, ph en geleidingsvermogen van het grondwater ter plaatse van Peilbuisnummer Situering peilbuis Filterstelling (m mv) Grondwaterstand 5 juni 212 (m mv) ph () EGV (µs/cm) PB 1 centraal op deellocatie A 1,82,8 1,38 5, LABORATORIUMONDERZOEK 5.1 Uitvoering analyses Alle grond en grondwatermonsters zijn aangeboden aan een laboratorium dat is erkend door de Raad voor Accreditatie en AS3geaccrediteerd is voor milieuhygiënisch bodemonderzoek. In het laboratorium zijn in totaal 3 grondmengmonsters samengesteld (2 grondmengmonsters van de bovengrond en 1 grondmengmonster van de ondergrond). De 3 grondmengmonsters en het grondwatermonster zijn geanalyseerd op de volgende pakketten: standaardpakket grond: droge stof, metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), polychloorbifenylen (PCB), polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) en minerale olie; standaardpakket grondwater: metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), vluchtige aromaten (BTEX), styreen, naftaleen, gehalogeneerde koolwaterstoffen (VOX) en minerale olie. Tevens is van het grondmengmonster van de bovengrond het organische stof en lutumgehalte bepaald. In afwijking op de NEN 574 is afgezien van het bepalen van het organische stof en lutumgehalte van ieder grondmengmonster. Dit aangezien uit het veldwerk bleek, dat er geen noemenswaardige verschillen in de samenstelling van de bodem bestaan. Tabel V geeft een overzicht van de samenstelling van de grondmengmonsters en de analysepakketten. Tabel V. Overzicht van de samenstelling van de grondmengmonsters en de analysepakketten Grondmengmonster Traject (cm mv) Analysepakket Bijzonderheden MM1 2 () 4 () 8 () 9 () 1 () 11 () MM2 1 (7) 1 (71) 1 (11) 7 (7) 7(71) 7 (11) standaardpakket + lutum en organische stof standaardpakket bovengrond (zintuiglijk schoon) ondergrond (zintuiglijk schoon) MM3 5 (6) 6 (6) standaardpakket bovengrond (ter plaatse van de schuur) (zintuiglijk schoon) AST.TON.NEN Pagina 7 van 1

11 5.2 Toetsingskader De analyseresultaten zijn getoetst aan het toetsingskader van VROM (Circulaire bodemsanering 29) en aan de achtergrondwaarden voor grond uit de Regeling bodemkwaliteit (bijlage B, tabel 1), VROM, 27. Het toetsingskader voor de beoordeling van de gehalten en/of concentraties van verontreinigingen is gegeven in de toetsingstabel en bevat voor grond en grondwater vier te onderscheiden waarden met de verschillende niveaus: achtergrondwaarde: deze waarde ("AW") geeft de gehalten aan zoals die op dit moment voorkomen in de bodem van natuur en landbouwgronden, waarvoor geldt dat er geen sprake is van belasting door lokale verontreinigingsbronnen; streefwaarde: deze waarde ("S") geeft het milieukwaliteitsniveau aan voor grondwater, waarbij als nadelig te waarderen effecten verwaarloosbaar worden geacht; tussenwaarde: deze waarde ("T") is de helft van de som van de achtergrondwaarde (of in het geval van grondwater de streefwaarde) en de interventiewaarde. De tussenwaarde is de concentratiegrens waarboven in beginsel nader onderzoek moet worden uitgevoerd, omdat het vermoeden van ernstige bodemverontreiniging bestaat; interventiewaarde: deze waarde ("I") geeft het niveau voor verontreinigingen in grond en grondwater aan waarboven ernstige vermindering of dreigende vermindering optreedt van de functionele eigenschappen, die de bodem heeft voor mens, plant of dier. Bij gehalten en/of concentraties boven de interventiewaarde is er sprake van een sterke verontreiniging. Bij overschrijding van de interventiewaarde wordt vaak een nader onderzoek uitgevoerd om de ernst van de verontreiniging en de spoedeisendheid van de sanering te bepalen. Wanneer het boven de tussenwaarde of interventiewaarde gelegen gehalte een natuurlijke oorsprong heeft, is uitvoering van vervolgonderzoek meestal niet noodzakelijk. In bijlage 5 is de toetsingstabel opgenomen uit de eerder genoemde circulaires. Deze bijlage bevat de achtergrondwaarden en de interventiewaarden, alsmede de berekeningswijze die moet worden gevolgd om deze waarden naar grondsoort te differentiëren. De achtergrondwaarden en de interventiewaarden voor de grond zijn berekend met behulp van de door het laboratorium bepaalde waarden voor het organische stof en lutumgehalte. De gebruikte analysetechnieken zijn weergegeven op de certificaten in bijlage 4a. Om de mate van verontreiniging aan te geven wordt de volgende terminologie gebruikt: Grond: niet verontreinigd: gehalte < achtergrondwaarde en/of detectielimiet; licht verontreinigd: gehalte > achtergrondwaarde en < tussenwaarde; matig verontreinigd: gehalte > tussenwaarde < interventiewaarde; sterk verontreinigd: gehalte > interventiewaarde. Grondwater: niet verontreinigd: concentratie < streefwaarde en/of detectielimiet; licht verontreinigd: concentratie > streefwaarde en < tussenwaarde; matig verontreinigd: concentratie > tussenwaarde < interventiewaarde; sterk verontreinigd: concentratie > interventiewaarde AST.TON.NEN Pagina 8 van 1

12 5.3 Resultaten grond en grondwatermonsters Tabel VI geeft een overzicht van de parameters in de grond die de geldende toetsingskaders overschrijden. Tabel VI. Overschrijdingen toetsingskaders grond Grondmengmonster Traject (cm mv) Gehalte > AW (licht verontreinigd) Gehalte > T (matig verontreinigd) Gehalte > I (sterk verontreinigd) MM1 2 () 4 () 8 () 9 () 1 () 11 () MM2 1 (7) 1 (71) 1 (11) 7 (7) 7(71) 7 (11) PCB (som) MM3 5 (6) 6 (6) Tabel VII geeft een overzicht van de parameters in het grondwater die het geldende toetsingskader overschrijden. Tabel VII. Overschrijdingen toetsingskader grondwater Grondwatermonster Situering peilbuis Concentratie > S (licht verontreinigd) Concentratie > T (matig verontreinigd) Concentratie > I (sterk verontreinigd) PB 1 centraal op deellocatie A barium koper Bijlage 4a bevat de door het laboratorium aangeleverde analyserapporten. Bijlage 4b bevat de getoetste analyseresultaten. 5.4 Interpretatie analyseresultaten In de zintuiglijk schone bovengrond zijn analytisch géén verontreinigingen geconstateerd. De zintuiglijk schone ondergrond is licht verontreinigd met PCB s. Het grondwater is licht verontreinigd met barium en koper AST.TON.NEN Pagina 9 van 1

13 6. SAMENVATTING, CONCLUSIES EN ADVIES Econsultancy heeft in opdracht van Tonnaer Adviseurs in Omgevingsrecht een historisch vooronderzoek en een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd aan de Stegen 56 en 6 te Asten in de gemeente Asten. De onderzoeken zijn uitgevoerd in het kader van de bestemmingsplanwijziging. Op de onderzoekslocatie zijn de volgende deellocaties onderzocht: Deellocatie A: Bestemming Wonen Op basis van het vooronderzoek is geconcludeerd dat deze deellocatie onderzoekslocatie onderzocht dient te worden volgens de strategie "onverdacht" (ONV). Bij onverdachte locaties luidt de onderzoekshypothese dat de bodem niet verontreinigd is. De bovengrond bestaat voornamelijk uit zwak siltig, zeer fijn zand en is plaatselijk tot,7 m mv zwak humeus en zwak tot plaatselijk matig grindig. De ondergrond bestaat uit zwak siltig, zeer fijn zand. In het opgeboorde materiaal van boring 1 is over het traject 2,42,5 m mv een sterk zandige leemlaag aangetroffen. In het opgeboorde materiaal zijn zintuiglijk geen verontreinigingen waargenomen. In de zintuiglijk schone bovengrond zijn analytisch géén verontreinigingen geconstateerd. De zintuiglijk schone ondergrond is licht verontreinigd met PCB s. Het grondwater is licht verontreinigd met barium en koper. De vooraf gestelde hypothese, dat deze deellocatie als "onverdacht" kan worden beschouwd wordt, op basis van de lichte verontreinigingen, verworpen. Echter, gelet op de aard en mate van verontreiniging, bestaat er géén reden voor een nader onderzoek met betrekking tot de onderzochte parameters en bestaan er met betrekking tot de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem (met uitzondering van de parameter asbest) géén belemmeringen voor de voorgenomen bestemmingsplanwijziging van de deze deellocatie. Deellocatie B: Bestemming Agrarisch Op basis van het vooronderzoek en de terreininspectie kan gesteld worden dat er milieuhygiënisch (met uitzondering van de parameter asbest) géén belemmeringen bestaan voor de voorgenomen bestemmingsplanwijziging van deze deellocatie. De onderzoeksresultaten geven géén aanleiding voor verder bodemonderzoek conform de NEN 574:29 "Bodem Landbodem Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond". In verband met het aangetroffen asbesthoudend plaatmateriaal op het maaiveld ter plaatse van de voormalige varkensstallen is gelijktijdig met onderhavig onderzoek een verkennend onderzoek asbest in bodem conform de NEN 577:23 "Bodem Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem en partijen grond" uitgevoerd. Dit verkennend onderzoek asbest is echter in een separate rapportage (rapportnummer AST.TON.NEN) verwerkt. Voor de samenvatting, conclusies en advies betreffende de parameter asbest wordt verwezen naar dit verkennend onderzoek naar asbest in bodem. Indien er werkzaamheden plaatsvinden, waarbij grond vrijkomt, kan de grond niet zonder meer worden afgevoerd of elders worden toegepast. De regels van het Besluit bodemkwaliteit zijn hierop mogelijk van toepassing. Econsultancy Swalmen, 15 juni AST.TON.NEN Pagina 1 van 1

14 TITEL: topografische ligging van de locatie PROJ ECT: AST.TON.NEN NUMMER: SCHA AL: 1:25. DATUM: KAARTBLAD: 52 C BIJLAGE: 1

15 teras grondwaterstromingsrichting akkerland akkerland Deellocatie A 3 Deellocatie B woonhuis (nr.56) foto 2 paardenstal 4 oprit (split) 2 foto 1 Stegen paardenweide 6 schuur 5 foto 6 siertuin woonhuis (nr.58) garage oprit foto 5 1 heg 7 foto 3 11 LEGENDA: boring tot,5 m mv x x x 1, foto 4 akker 9 boring tot 2, m mv peilbuis grasland akkerland 1 8 gras 12 klinkers asfalt boom talud x,x hoogte in m mv x gesaneerde ondergrondse HBOtank (3. liter) vindplaats asbesthoudend plaatmateriaal akkerland TITEL: locatieschets m 25 m A3 bebouwing overkapping PROJECT: AST.TON.NEN NUMMER: SCHAAL: 1: DATUM: standplaats + richting fotoname GETEKEND: RNa BIJLAGE: 2a

16 Bijlage 2b Foto's onderzoekslocatie Foto 1. Foto AST.TON.NEN

17 Bijlage 2b Foto's onderzoekslocatie Foto 3. Foto AST.TON.NEN

18 Bijlage 2b Foto's onderzoekslocatie Foto 5. Foto AST.TON.NEN

19 Bijlage 2c Kadastrale gegevens

20 Uittreksel Kadastrale Kaart m 1 m m Deze kaart is noordgericht Perceelnummer Huisnummer Kadastrale grens Voorlopige grens Bebouwing Overige topografie Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 8 mei 212 De bewaarder van het kadaster en de openbare registers Schaal 1:1 Kadastrale gemeente Sectie Perceel ASTEN N 849 Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend. De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

21 Bijlage 3 Boorprofielen

22

23 Boorprofielen Pagina 1 van 3 Boring: 1 Boring: 2 1 akker Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, zwak grindig, donkerbruin, Edelmanboor 1 6 split Edelmanboor Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, matig grindig, neutraalbruin, Edelmanboor Zand, zeer fijn, zwak siltig, oranjebeige, Edelmanboor 1 1 Zand, zeer fijn, zwak siltig, neutraalbeige, Edelmanboor Leem, sterk zandig, neutraalgrijs, Edelmanboor Zand, zeer fijn, zwak siltig, neutraalgrijs, Edelmanboor 28 Boring: 3 Boring: 4 tuin Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak grindig, donkerbruin, Edelmanboor gazon Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak grindig, donkerbruin, Edelmanboor 1 1 Projectcode: Projectnaam: AST.TON.NEN Opdrachtgever: Tonnaer Adviseurs in Omgevingsrecht Boormeester: Locatie: Stegen 56 en 6 te Asten Dhr. D.F.H. Schell Getekend volgens NEN 514

24 Boorprofielen Pagina 2 van 3 Boring: 5 Boring: 6 6 beton 6 beton Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtbeige, Edelmanboor Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtbeige, Edelmanboor Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtoranje, Edelmanboor 8 3 Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtbeige Boring: 7 Boring: 8 braak Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, zwak grindig, donkerbruin, Edelmanboor akker Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, zwak grindig, neutraalbruin, Edelmanboor Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruin, Edelmanboor 7 3 Zand, zeer fijn, zwak siltig, donker oranjegeel, Edelmanboor Projectcode: Projectnaam: AST.TON.NEN Opdrachtgever: Tonnaer Adviseurs in Omgevingsrecht Boormeester: Locatie: Stegen 56 en 6 te Asten Dhr. D.F.H. Schell Getekend volgens NEN 514

25 Boorprofielen Pagina 3 van 3 Boring: 9 Boring: 1 akker Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, zwak grindig, neutraalbruin, Edelmanboor akker Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, zwak grindig, neutraalbruin, Edelmanboor 1 1 Boring: 11 Boring: 12 akker Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, zwak grindig, neutraalbruin, Edelmanboor akker Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, zwak grindig, neutraalbruin, Edelmanboor 1 1 Projectcode: Projectnaam: AST.TON.NEN Opdrachtgever: Tonnaer Adviseurs in Omgevingsrecht Boormeester: Locatie: Stegen 56 en 6 te Asten Dhr. D.F.H. Schell Getekend volgens NEN 514

26 Bijlage 4a Analyserapporten

27 Econsultancy T.a.v. S.J Theeuwen Rijksweg Noord KS SWALMEN Analysecertificaat Datum: Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek. Certificaatnummer Uw projectnummer Uw projectnaam AST.TON.NEN Uw ordernummer Monster(s) ontvangen Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. Aanvullende informatie behorend bij dit analysecertificaat kunt U vinden in het overzicht "Specificaties Analysemethoden". Extra exemplaren zijn verkrijgbaar bij de afdeling Verkoop en Advies. De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd. Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst. Bewaren tot: Datum: Naam: Handtekening: Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies. Met vriendelijke groet, Eurofins Analytico B.V. Ing. A. Veldhuizen Technical Manager Eurofins Analytico B.V. Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +31 () ABN AMRO Fax +31 () VAT/BTW No. NL B1 Site KvK No Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNEOWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

28 Analysecertificaat Uw projectnummer Uw projectnaam Uw ordernummer Datum monstername Monsternemer Monstermatrix Certificaatnummer AST.TON.NEN Startdatum Rapportagedatum 86212/1: Bijlage A,B,C,D Pagina 1/2 Grond; Grond (AS3) Analyse Eenheid 1 2 Voorbehandeling Cryogeen malen AS3 Uitgevoerd Uitgevoerd Bodemkundige analyses S Droge stof %(m/m) S Organische stof %(m/m) ds 2.4 Q Gloeirest %(m/m) ds 97.3 S Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) %(m/m) ds 4. Metalen S Barium (Ba) mg/kg ds S Cadmium (Cd) mg/kg ds <.17 <.17 S Kobalt (Co) mg/kg ds <4.3 <4.3 S Koper (Cu) mg/kg ds 5.7 <5. S Kwik (Hg) mg/kg ds <. <. S Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1.5 <1.5 S Nikkel (Ni) mg/kg ds 3.1 <3. S Lood (Pb) mg/kg ds <13 16 S Zink (Zn) mg/kg ds Minerale olie Minerale olie (C1C12) mg/kg ds Minerale olie (C12C16) mg/kg ds <5. <5. Minerale olie (C16C21) mg/kg ds <6. <6. Minerale olie (C21C3) mg/kg ds <12 <12 Minerale olie (C3C35) mg/kg ds 7.8 <6. Minerale olie (C35C4) mg/kg ds <6. <6. S Minerale olie totaal (C1C4) mg/kg ds <38 <38 Polychloorbifenylen, PCB S PCB 28 mg/kg ds <.1 <.1 S PCB 52 mg/kg ds <.1 <.1 S PCB 11 mg/kg ds <.1 <.1 S PCB 118 mg/kg ds <.1 <.1 S PCB 138 mg/kg ds <.1.15 S PCB 153 mg/kg ds <.1.19 S PCB 18 mg/kg ds <.1.22 S PCB (som 7) (factor,7) mg/kg ds.49 1).84 Nr. 1 2 Monsteromschrijving Analyticonr. 2 () 4 () 8 () 9 () 1 () 11 () (7) 1 (71) 1 (11) 7 (7) 7 (71) 7 (11) Q: door RvA geaccrediteerde verrichting A: AP4 erkende verrichting S: AS 3 erkende verrichting Eurofins Analytico B.V. Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +31 () ABN AMRO Fax +31 () VAT/BTW No. NL B1 Site KvK No Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNEOWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV). TESTEN RvA L1

29 Analysecertificaat Uw projectnummer Uw projectnaam Uw ordernummer Datum monstername Monsternemer Monstermatrix Certificaatnummer AST.TON.NEN Startdatum Rapportagedatum 86212/1: Bijlage A,B,C,D Pagina 2/2 Grond; Grond (AS3) Analyse Eenheid 1 2 Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK S Naftaleen mg/kg ds <. <. S Fenanthreen mg/kg ds.66 <. S Anthraceen mg/kg ds <. <. S Fluorantheen mg/kg ds.15 <. S Benzo(a)anthraceen mg/kg ds.79 <. S Chryseen mg/kg ds.98 <. S Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <. <. S Benzo(a)pyreen mg/kg ds.65 <. S Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds.6 <. S Indeno(123cd)pyreen mg/kg ds.67 <. S PAK VROM (1)(factor,7) mg/kg ds ) Nr. 1 2 Monsteromschrijving Analyticonr. 2 () 4 () 8 () 9 () 1 () 11 () (7) 1 (71) 1 (11) 7 (7) 7 (71) 7 (11) Eurofins Analytico B.V. Akkoord Q: door RvA geaccrediteerde verrichting A: AP4 erkende verrichting Pr.coörd. S: AS 3 erkende verrichting Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. VA Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +31 () ABN AMRO Fax +31 () VAT/BTW No. NL B1 Site KvK No Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNEOWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV). TESTEN RvA L1

30 Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat Analyticon Boornr Van Tot Barcode Monsteromschrijving Omschrijving Pagina 1/1 2 () 4 () 8 () (7) 1 (71) 1 (1 Eurofins Analytico B.V. Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +31 () Fax +31 () Site ABN AMRO VAT/BTW No. NL B1 KvK No Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNEOWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

31 Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat Opmerking 1) De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van,7*rg Pagina 1/1 Eurofins Analytico B.V. Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +31 () Fax +31 () Site ABN AMRO VAT/BTW No. NL B1 KvK No Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNEOWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

32 Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat Pagina 1/1 Analyse Methode Techniek Referentiemethode Cryogeen malen AS3 W16 Voorbehandeling Cf. AS3 Droge Stof W14 Gravimetrie Cf. pb 312 en Gw. NENISO Organische stof/gloeirest W19 Gravimetrie Cf. pb 313 en cf. NEN 5754 Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) W173 Sedimentatie Cf. pb 314 en cf. NEN 5753 Barium (Ba) W423 ICPMS Cf. pb 315 en cf. NENENISO Cadmium (Cd) W423 ICPMS Cf. pb 315 en cf. NENENISO Kobalt (Co) W423 ICPMS Cf. pb 315 en cf. NENENISO Koper (Cu) W423 ICPMS Cf. pb 315 en cf. NENENISO Kwik (Hg) W423 ICPMS Cf. pb 315 en cf. NENENISO Molybdeen (Mo) W423 ICPMS Cf. pb 315 en cf. NENENISO Nikkel( Ni) W423 ICPMS Cf. pb 315 en cf. NENENISO Lood (Pb) W423 ICPMS Cf. pb 315 en cf. NENENISO Zink (Zn) W423 ICPMS Cf. pb 315 en cf. NENENISO Minerale Olie (GC) W22 GCFID Cf. pb 317 en cf. NEN 6978 Polychloorbifenylen (PCB) W271 GCMS Cf. pb 318 en gw. NEN 698 PAK (VROM) W271 GCMS Cf. pb. 316 en gw. NENISO PAK som AS3/AP4 W271 GCMS Cf. pb. 316 en gw. NENISO Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juli 29. Eurofins Analytico B.V. Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +31 () ABN AMRO Fax +31 () VAT/BTW No. NL B1 Site KvK No Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNEOWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

33 Bijlage (D) opmerkingen aangaande de monstername en conserveringstermijn Pagina 1/1 Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande monsters of analyses mogelijk hebben beinvloed. De conserveringstermijn is voor de betreffende analyse overschreden. Analyse Analyticonr. Minerale Olie (GC) (Voorbehandeling) Extractie PCB/PAK Eurofins Analytico B.V. Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +31 () Fax +31 () Site ABN AMRO VAT/BTW No. NL B1 KvK No Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNEOWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

34 Econsultancy T.a.v. S.J Theeuwen Rijksweg Noord KS SWALMEN Analysecertificaat Datum: Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek. Certificaatnummer Uw projectnummer Uw projectnaam AST.TON.NEN Uw ordernummer Monster(s) ontvangen Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. Aanvullende informatie behorend bij dit analysecertificaat kunt U vinden in het overzicht "Specificaties Analysemethoden". Extra exemplaren zijn verkrijgbaar bij de afdeling Verkoop en Advies. De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd. Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst. Bewaren tot: Datum: Naam: Handtekening: Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies. Met vriendelijke groet, Eurofins Analytico B.V. Ing. A. Veldhuizen Technical Manager Eurofins Analytico B.V. Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +31 () ABN AMRO Fax +31 () VAT/BTW No. NL B1 Site KvK No Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNEOWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

35 Analysecertificaat Uw projectnummer Uw projectnaam Uw ordernummer Datum monstername Monsternemer Monstermatrix Certificaatnummer AST.TON.NEN Startdatum Rapportagedatum /1: Bijlage A,B,C Pagina 1/2 Grond; Grond (AS3) Analyse Voorbehandeling Cryogeen malen AS3 Eenheid 1 Uitgevoerd Bodemkundige analyses S Droge stof %(m/m) 93.7 Metalen S Barium (Ba) mg/kg ds <15 S Cadmium (Cd) mg/kg ds <.17 S Kobalt (Co) mg/kg ds <4.3 S Koper (Cu) mg/kg ds <5. S Kwik (Hg) mg/kg ds.55 S Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1.5 S Nikkel (Ni) mg/kg ds <3. S Lood (Pb) mg/kg ds <13 S Zink (Zn) mg/kg ds <17 Minerale olie Minerale olie (C1C12) mg/kg ds <3. Minerale olie (C12C16) mg/kg ds <5. Minerale olie (C16C21) mg/kg ds <6. Minerale olie (C21C3) mg/kg ds <12 Minerale olie (C3C35) mg/kg ds <6. Minerale olie (C35C4) mg/kg ds <6. S Minerale olie totaal (C1C4) mg/kg ds <38 Polychloorbifenylen, PCB S PCB 28 mg/kg ds <.1 S PCB 52 mg/kg ds <.1 S PCB 11 mg/kg ds <.1 S PCB 118 mg/kg ds <.1 S PCB 138 mg/kg ds <.1 S PCB 153 mg/kg ds <.1 S PCB 18 mg/kg ds <.1 S PCB (som 7) (factor,7) mg/kg ds.49 1) Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK S Naftaleen mg/kg ds <. S Fenanthreen mg/kg ds <. Nr. Monsteromschrijving Analyticonr. 1 5 (6) 6 (6) Q: door RvA geaccrediteerde verrichting A: AP4 erkende verrichting S: AS 3 erkende verrichting Eurofins Analytico B.V. Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +31 () ABN AMRO Fax +31 () VAT/BTW No. NL B1 Site KvK No Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNEOWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV). TESTEN RvA L1

36 Analysecertificaat Uw projectnummer Uw projectnaam Uw ordernummer Datum monstername Monsternemer Monstermatrix Certificaatnummer AST.TON.NEN Startdatum Rapportagedatum /1: Bijlage A,B,C Pagina 2/2 Grond; Grond (AS3) Analyse Eenheid S Anthraceen mg/kg ds <. S Fluorantheen mg/kg ds <. S Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <. S Chryseen mg/kg ds <. S Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <. S Benzo(a)pyreen mg/kg ds <. S Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds <. S Indeno(123cd)pyreen mg/kg ds <. S PAK VROM (1)(factor,7) mg/kg ds.35 1) 1 Nr. Monsteromschrijving Analyticonr. 1 5 (6) 6 (6) Eurofins Analytico B.V. Akkoord Q: door RvA geaccrediteerde verrichting A: AP4 erkende verrichting Pr.coörd. S: AS 3 erkende verrichting Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. VA Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +31 () ABN AMRO Fax +31 () VAT/BTW No. NL B1 Site KvK No Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNEOWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV). TESTEN RvA L1

37 Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat Analyticon Boornr Van Tot Barcode Monsteromschrijving Omschrijving (6) 6 (6) Pagina 1/1 Eurofins Analytico B.V. Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +31 () Fax +31 () Site ABN AMRO VAT/BTW No. NL B1 KvK No Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNEOWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

38 Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat Opmerking 1) De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van,7*rg Pagina 1/1 Eurofins Analytico B.V. Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +31 () Fax +31 () Site ABN AMRO VAT/BTW No. NL B1 KvK No Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNEOWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

39 Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat Pagina 1/1 Analyse Methode Techniek Referentiemethode Cryogeen malen AS3 W16 Voorbehandeling Cf. AS3 Droge Stof W14 Gravimetrie Cf. pb 312 en Gw. NENISO Barium (Ba) W423 ICPMS Cf. pb 315 en cf. NENENISO Cadmium (Cd) W423 ICPMS Cf. pb 315 en cf. NENENISO Kobalt (Co) W423 ICPMS Cf. pb 315 en cf. NENENISO Koper (Cu) W423 ICPMS Cf. pb 315 en cf. NENENISO Kwik (Hg) W423 ICPMS Cf. pb 315 en cf. NENENISO Molybdeen (Mo) W423 ICPMS Cf. pb 315 en cf. NENENISO Nikkel( Ni) W423 ICPMS Cf. pb 315 en cf. NENENISO Lood (Pb) W423 ICPMS Cf. pb 315 en cf. NENENISO Zink (Zn) W423 ICPMS Cf. pb 315 en cf. NENENISO Minerale Olie (GC) W22 GCFID Cf. pb 317 en cf. NEN 6978 Polychloorbifenylen (PCB) W271 GCMS Cf. pb 318 en gw. NEN 698 PAK som AS3/AP4 W271 GCMS Cf. pb. 316 en gw. NENISO PAK (VROM) W271 GCMS Cf. pb. 316 en gw. NENISO Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juli 29. Eurofins Analytico B.V. Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +31 () ABN AMRO Fax +31 () VAT/BTW No. NL B1 Site KvK No Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNEOWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

40 Econsultancy T.a.v. S.J Theeuwen Rijksweg Noord KS SWALMEN Analysecertificaat Datum: Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek. Certificaatnummer Uw projectnummer Uw projectnaam AST.TON.NEN Uw ordernummer Monster(s) ontvangen Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. Aanvullende informatie behorend bij dit analysecertificaat kunt U vinden in het overzicht "Specificaties Analysemethoden". Extra exemplaren zijn verkrijgbaar bij de afdeling Verkoop en Advies. De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd. Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst. Bewaren tot: Datum: Naam: Handtekening: Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies. Met vriendelijke groet, Eurofins Analytico B.V. Ing. A. Veldhuizen Technical Manager Eurofins Analytico B.V. Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +31 () ABN AMRO Fax +31 () VAT/BTW No. NL B1 Site KvK No Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNEOWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

41 Analysecertificaat Uw projectnummer Uw projectnaam Uw ordernummer Datum monstername Monsternemer Monstermatrix Certificaatnummer AST.TON.NEN Startdatum Rapportagedatum /17: Bijlage A,B,C Pagina 1/2 Water; Water (AS3) Analyse Eenheid 1 Metalen S Barium (Ba) µg/l 17 S Cadmium (Cd) µg/l <.8 S Kobalt (Co) µg/l <5. S Koper (Cu) µg/l 41 S Kwik (Hg) µg/l <. S Molybdeen (Mo) µg/l 4.7 S Nikkel (Ni) µg/l <15 S Lood (Pb) µg/l <15 S Zink (Zn) µg/l <6 Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen S Benzeen µg/l <.2 S Tolueen µg/l <.3 S Ethylbenzeen µg/l <.3 S oxyleen µg/l <.1 S m,pxyleen µg/l <.2 S Xylenen (som) factor,7 µg/l.21 1) BTEX (som) µg/l <1.1 S Naftaleen µg/l <. S Styreen µg/l <.3 Vluchtige organische chloorkoolwaterstoffen S Dichloormethaan µg/l <.2 S Trichloormethaan µg/l <.6 S Tetrachloormethaan µg/l <.1 S Trichlooretheen µg/l <.6 S Tetrachlooretheen µg/l <.1 S 1,1Dichloorethaan µg/l <.6 S 1,2Dichloorethaan µg/l <.6 S 1,1,1Trichloorethaan µg/l <.1 S 1,1,2Trichloorethaan µg/l <.1 S cis 1,2Dichlooretheen µg/l <.1 S trans 1,2Dichlooretheen µg/l <.1 CKW (som) µg/l <3.2 S 1,1Dichlooretheen µg/l <.1 Nr. Monsteromschrijving Analyticonr. 1 1 (1828) Q: door RvA geaccrediteerde verrichting A: AP4 erkende verrichting S: AS 3 erkende verrichting Eurofins Analytico B.V. Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +31 () ABN AMRO Fax +31 () VAT/BTW No. NL B1 Site KvK No Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNEOWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV). TESTEN RvA L1

42 Analysecertificaat Uw projectnummer Uw projectnaam Uw ordernummer Datum monstername Monsternemer Monstermatrix Certificaatnummer AST.TON.NEN Startdatum Rapportagedatum /17: Bijlage A,B,C Pagina 2/2 Water; Water (AS3) Analyse Eenheid S 1,2Dichloorethenen (Som) factor,7 µg/l.14 1) S Vinylchloride µg/l <.1 S 1,1Dichloorpropaan µg/l <.25 S 1,2Dichloorpropaan µg/l <.25 S 1,3Dichloorpropaan µg/l <.25 S Dichloorpropanen som factor.7 µg/l.52 S Tribroommethaan µg/l <2. Minerale olie Minerale olie (C1C12) µg/l 13 Minerale olie (C12C16) µg/l <15 Minerale olie (C16C21) µg/l <16 Minerale olie (C21C3) µg/l <31 Minerale olie (C3C35) µg/l <15 Minerale olie (C35C4) µg/l <15 S Minerale olie totaal (C1C4) µg/l <1 1 Nr. Monsteromschrijving Analyticonr. 1 1 (1828) Eurofins Analytico B.V. Akkoord Q: door RvA geaccrediteerde verrichting A: AP4 erkende verrichting Pr.coörd. S: AS 3 erkende verrichting Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. VA Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +31 () ABN AMRO Fax +31 () VAT/BTW No. NL B1 Site KvK No Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNEOWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV). TESTEN RvA L1

43 Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat Analyticon Boornr Van Tot Barcode Monsteromschrijving Omschrijving (1828) Pagina 1/1 Eurofins Analytico B.V. Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +31 () Fax +31 () Site ABN AMRO VAT/BTW No. NL B1 KvK No Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNEOWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

44 Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat Opmerking 1) De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van,7*rg Pagina 1/1 Eurofins Analytico B.V. Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +31 () Fax +31 () Site ABN AMRO VAT/BTW No. NL B1 KvK No Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNEOWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

45 Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat Pagina 1/1 Analyse Methode Techniek Referentiemethode VOCL (11) W254 HSGCMS Cf. pb 3131 Aromaten (BTEXN) W254 HSGCMS Cf. pb 3131 ICPMS Barium W421 ICPMS Cf. pb 3113 en cf. NENENISO ICPMS Cadmium W421 ICPMS Cf. pb 3113 en cf. NENENISO ICPMS Kobalt (Co) W421 ICPMS Cf. pb 3113 en cf. NENENISO ICPMS Koper W421 ICPMS Cf. pb 3113 en cf. NENENISO ICPMS Kwik W421 ICPMS Cf. pb 3113 en cf. NENENISO ICPMS Molybdeen (Mo) W421 ICPMS Cf. pb 3113 en cf. NENENISO ICPMS Nikkel W421 ICPMS Cf. pb 3113 en cf. NENENISO ICPMS Lood W421 ICPMS Cf. pb 3113 en cf. NENENISO ICPMS Zink W421 ICPMS Cf. pb 3113 en cf. NENENISO Xylenen som AS3 W254 HSGCMS Cf. pb 3131 Styreen W254 HSGCMS Cf. pb 3131 CKW : 1,1Dichlooretheen H W254 HSGCMS Cf. pb 3131 DiClEtheen som AS3 W254 HSGCMS Cf. pb 3131 CKW : Vinylchloride W254 HSGCMS Cf. pb ,1dichloorpropaan W254 HSGCMS Cf. pb ,2Dichloorpropaan W254 HSGCMS Cf. pb ,3dichloorpropaan W254 HSGCMS Cf. pb 3131 DiChlprop. som AS3 W254 HSGCMS Cf. pb 3132 en gw. NEN EN ISO 1568 tribroommethaan W254 HSGCMS Cf. pb 3131 Minerale Olie (GC) W215 LVIGCFID Cf. pb 3115 Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juli 29. Eurofins Analytico B.V. Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +31 () ABN AMRO Fax +31 () VAT/BTW No. NL B1 Site KvK No Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNEOWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

46 Econsultancy T.a.v. S.J Theeuwen Rijksweg Noord KS SWALMEN Analysecertificaat Datum: Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek. Certificaatnummer Uw projectnummer Uw projectnaam AST.TON.NEN Uw ordernummer Monster(s) ontvangen Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. Aanvullende informatie behorend bij dit analysecertificaat kunt U vinden in het overzicht "Specificaties Analysemethoden". Extra exemplaren zijn verkrijgbaar bij de afdeling Verkoop en Advies. De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd. Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst. Bewaren tot: Datum: Naam: Handtekening: Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies. Met vriendelijke groet, Eurofins Analytico B.V. Ing. A. Veldhuizen Technical Manager Eurofins Analytico B.V. Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +31 () ABN AMRO Fax +31 () VAT/BTW No. NL B1 Site KvK No Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNEOWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

47 Analysecertificaat Uw projectnummer Uw projectnaam Uw ordernummer Datum monstername Monsternemer Monstermatrix Certificaatnummer AST.TON.NEN Startdatum Rapportagedatum /8: Bijlage A Pagina 1/1 Grond; Asbesthoudende grond Analyse Eenheid 1 Uitbesteed onderzoek Soort materiaal Plaatmater Asbest (wit, chrysotiel) 1 15 % Asbest (bruin, amosiet) Asbest (blauw, crocidoliet) Asbest (Actinoliet) Asbest (Tremoliet) Asbest (Anthophylliet) Hechtgebondenheid N.aanget. N.aanget. N.aanget. N.aanget. N.aanget. Goed Nr. Monsteromschrijving Analyticonr. 1 ASB1 () Eurofins Analytico B.V. Akkoord Q: door RvA geaccrediteerde verrichting A: AP4 erkende verrichting Pr.coörd. S: AS 3 erkende verrichting Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. VA Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +31 () ABN AMRO Fax +31 () VAT/BTW No. NL B1 Site KvK No Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNEOWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

48 Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat Analyticon Boornr Van Tot Barcode Monsteromschrijving Omschrijving ASB1 ASB1 P ASB1 ASB1 P5146 ASB1 () Pagina 1/1 Eurofins Analytico B.V. Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +31 () Fax +31 () Site ABN AMRO VAT/BTW No. NL B1 KvK No Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNEOWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

49 Bijlage 4b Getoetste analyseresultaten

50 Toetsing: S en I 212 Certificaatnummer Monsteromschrijving 2 () 4 () 8 () 9 () 1 ()11 () Monstersoort Grond, AS3 Uw projectnummer Uw projectnaam AST.TON.NEN Uw ordernummer Datum monstername Monsternemer Parameter Eenheid MM1 2 () 4 () 8 () 9 () 1 () 11 () +/ RG AW2 T I Voorbehandeling Cryogeen malen AS3 Uitgevoerd Bodemkundige analyses Droge stof % (m/m) 87,9 Organische stof % (m/m) ds 2,4 Gloeirest % (m/m) ds 97,3 Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 4, Metalen Barium (Ba) mg/kg ds Cadmium (Cd) mg/kg ds <,17,35,37 4,1 7,9 Kobalt (Co) mg/kg ds <4,3 4,3 5, Koper (Cu) mg/kg ds 5, Kwik (Hg) mg/kg ds <,,1, Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 1,5 1, Nikkel (Ni) mg/kg ds 3, Lood (Pb) mg/kg ds < Zink (Zn) mg/kg ds Minerale olie Minerale olie (C1C12) mg/kg ds 3,1 Minerale olie (C12C16) mg/kg ds <5, Minerale olie (C16C21) mg/kg ds <6, Minerale olie (C21C3) mg/kg ds <12 Minerale olie (C3C35) mg/kg ds 7,8 Minerale olie (C35C4) mg/kg ds <6, Minerale olie totaal (C1C4) mg/kg ds < Polychloorbifenylen, PCB PCB 28 mg/kg ds <,1 PCB 52 mg/kg ds <,1 PCB 11 mg/kg ds <,1 PCB 118 mg/kg ds <,1 PCB 138 mg/kg ds <,1 PCB 153 mg/kg ds <,1 PCB 18 mg/kg ds <,1 PCB (som 7) (factor,7) mg/kg ds,49,49,48,12,24 Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK Naftaleen mg/kg ds <, Fenanthreen mg/kg ds,66 Anthraceen mg/kg ds <, Fluorantheen mg/kg ds,15 Benzo(a)anthraceen mg/kg ds,79 Chryseen mg/kg ds,98 Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <, Benzo(a)pyreen mg/kg ds,65 Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds,6 Indeno(123cd)pyreen mg/kg ds,67 PAK VROM (1) (factor,7) mg/kg ds,69 1,1 1, Legenda < streefwaarde/aw2 of RG + > AchtergrondWaarde (AW2) ++ > Tussenwaarde (T) +++ > Interventiewaarde (I) Niet getoetst RG Rapportagegrens Normwaarden zijn gecorrigeerd met de volgende gegevens: Lutum: 4% van droge stof en organische stof:2.4% van droge stof. Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld, Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

51 Toetsing: S en I 212 Certificaatnummer Monsteromschrijving 1 (7) 1 (71) 1 (11) 7 (7) 7(71) 7 (11) Monstersoort Grond, AS3 Uw projectnummer Uw projectnaam AST.TON.NEN Uw ordernummer Datum monstername Monsternemer Parameter Eenheid MM2 1 (7) 1 (71) 1 (11) 7 (7) 7(71) 7 (11) +/ RG AW2 T I Voorbehandeling Cryogeen malen AS3 Uitgevoerd Bodemkundige analyses Droge stof % (m/m) 85,7 Metalen Barium (Ba) mg/kg ds Cadmium (Cd) mg/kg ds <,17,35,37 4,1 7,9 Kobalt (Co) mg/kg ds <4,3 4,3 5, Koper (Cu) mg/kg ds <5, Kwik (Hg) mg/kg ds <,,1, Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 1,5 1, Nikkel (Ni) mg/kg ds <3, Lood (Pb) mg/kg ds Zink (Zn) mg/kg ds Minerale olie Minerale olie (C1C12) mg/kg ds 3,5 Minerale olie (C12C16) mg/kg ds <5, Minerale olie (C16C21) mg/kg ds <6, Minerale olie (C21C3) mg/kg ds <12 Minerale olie (C3C35) mg/kg ds <6, Minerale olie (C35C4) mg/kg ds <6, Minerale olie totaal (C1C4) mg/kg ds < Polychloorbifenylen, PCB PCB 28 mg/kg ds <,1 PCB 52 mg/kg ds <,1 PCB 11 mg/kg ds <,1 PCB 118 mg/kg ds <,1 PCB 138 mg/kg ds,15 PCB 153 mg/kg ds,19 PCB 18 mg/kg ds,22 PCB (som 7) (factor,7) mg/kg ds,84 +,49,48,12,24 Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK Naftaleen mg/kg ds <, Fenanthreen mg/kg ds <, Anthraceen mg/kg ds <, Fluorantheen mg/kg ds <, Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <, Chryseen mg/kg ds <, Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <, Benzo(a)pyreen mg/kg ds <, Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds <, Indeno(123cd)pyreen mg/kg ds <, PAK VROM (1) (factor,7) mg/kg ds,35 1,1 1, Legenda < streefwaarde/aw2 of RG + > AchtergrondWaarde (AW2) ++ > Tussenwaarde (T) +++ > Interventiewaarde (I) Niet getoetst RG Rapportagegrens Normwaarden zijn gecorrigeerd met de volgende gegevens: Lutum: 4% van droge stof en organische stof:2.4% van droge stof. Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld, Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

52 Toetsing: S en I 212 Certificaatnummer Monsteromschrijving 5 (6) 6 (6) Monstersoort Grond, AS3 Uw projectnummer Uw projectnaam AST.TON.NEN Uw ordernummer Datum monstername 6212 Monsternemer Parameter Eenheid MM3 5 (6) 6 (6) +/ RG AW2 T I Voorbehandeling Cryogeen malen AS3 Uitgevoerd Bodemkundige analyses Droge stof % (m/m) 93,7 Metalen Barium (Ba) mg/kg ds < Cadmium (Cd) mg/kg ds <,17,35,37 4,1 7,9 Kobalt (Co) mg/kg ds <4,3 4,3 5, Koper (Cu) mg/kg ds <5, Kwik (Hg) mg/kg ds,55,1, Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 1,5 1, Nikkel (Ni) mg/kg ds <3, Lood (Pb) mg/kg ds < Zink (Zn) mg/kg ds < Minerale olie Minerale olie (C1C12) mg/kg ds <3, Minerale olie (C12C16) mg/kg ds <5, Minerale olie (C16C21) mg/kg ds <6, Minerale olie (C21C3) mg/kg ds <12 Minerale olie (C3C35) mg/kg ds <6, Minerale olie (C35C4) mg/kg ds <6, Minerale olie totaal (C1C4) mg/kg ds < Polychloorbifenylen, PCB PCB 28 mg/kg ds <,1 PCB 52 mg/kg ds <,1 PCB 11 mg/kg ds <,1 PCB 118 mg/kg ds <,1 PCB 138 mg/kg ds <,1 PCB 153 mg/kg ds <,1 PCB 18 mg/kg ds <,1 PCB (som 7) (factor,7) mg/kg ds,49,49,48,12,24 Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK Naftaleen mg/kg ds <, Fenanthreen mg/kg ds <, Anthraceen mg/kg ds <, Fluorantheen mg/kg ds <, Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <, Chryseen mg/kg ds <, Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <, Benzo(a)pyreen mg/kg ds <, Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds <, Indeno(123cd)pyreen mg/kg ds <, PAK VROM (1) (factor,7) mg/kg ds,35 1,1 1, Legenda < streefwaarde/aw2 of RG + > AchtergrondWaarde (AW2) ++ > Tussenwaarde (T) +++ > Interventiewaarde (I) Niet getoetst RG Rapportagegrens Normwaarden zijn gecorrigeerd met de volgende gegevens: Lutum: % van droge stof en organische stof:2.4% van droge stof. Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld, Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

53 Toetsing: S en I 212 Certificaatnummer Monsteromschrijving 1 (1828) Monstersoort Water, AS3 Uw projectnummer Uw projectnaam AST.TON.NEN Uw ordernummer Datum monstername 6212 Monsternemer Parameter Eenheid PB 1 (1828) +/ RG S T I Metalen Barium (Ba) µg/l Cadmium (Cd) µg/l <,8,8,4 3,2 6 Kobalt (Co) µg/l <5, Koper (Cu) µg/l Kwik (Hg) µg/l <,,,,17,3 Molybdeen (Mo) µg/l 4, Nikkel (Ni) µg/l < Lood (Pb) µg/l < Zink (Zn) µg/l < Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen Benzeen µg/l <,2,2, Tolueen µg/l <, Ethylbenzeen µg/l <, oxyleen µg/l <,1 m,pxyleen µg/l <,2 Xylenen (som) factor,7 µg/l,21,3, BTEX (som) µg/l <1,1 Naftaleen µg/l <,,, Styreen µg/l <, Vluchtige organische chloorkoolwaterstoffen Dichloormethaan µg/l <,2,2,1 1 Trichloormethaan µg/l <, Tetrachloormethaan µg/l <,1,1,1 5, 1 Trichlooretheen µg/l <, Tetrachlooretheen µg/l <,1,1, ,1Dichloorethaan µg/l <, ,2Dichloorethaan µg/l <, ,1,1Trichloorethaan µg/l <,1,1, ,1,2Trichloorethaan µg/l <,1,1, cis 1,2Dichlooretheen µg/l <,1 trans 1,2Dichlooretheen µg/l <,1 CKW (som) µg/l <3,2 1,1Dichlooretheen µg/l <,1,1,1 5, 1 1,2Dichloorethenen (Som) factor,7 µg/l,14,1,1 1 2 Vinylchloride µg/l <,1,2,1 2,5 5 1,1Dichloorpropaan µg/l <,25 1,2Dichloorpropaan µg/l <,25 1,3Dichloorpropaan µg/l <,25 Dichloorpropanen som factor.7 µg/l,52,75,8 4 8 Tribroommethaan µg/l <2, 63 Minerale olie Minerale olie (C1C12) µg/l 13 Minerale olie (C12C16) µg/l <15 Minerale olie (C16C21) µg/l <16 Minerale olie (C21C3) µg/l <31 Minerale olie (C3C35) µg/l <15 Minerale olie (C35C4) µg/l <15 Minerale olie totaal (C1C4) µg/l < Legenda < streefwaarde/aw2 of RG + > Streefwaarde (S) ++ > Tussenwaarde (T) +++ > Interventiewaarde (I) Niet getoetst RG Rapportagegrens Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld, Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

54 Bijlage 5 Toetsingskader analyseresultaten AW = achtergrondwaarde S = streefwaarde I = interventiewaarde t.b.v. sanering(sonderzoek) Stof/niveau voorkomen in: Grond/sediment (mg/kg droge stof) Grondwater (µg/l opgelost, tenzij anders vermeld) AW I S I I. Metalen antimoon (Sb) arseen (As) barium (Ba) cadmium (Cd) chroom (Cr) chroom III chroom VI cobalt (Co) koper (Cu kwik (Hg) kwik (anorganisch) kwik (organisch) lood (Pb) molybdeen (Mo) nikkel (Ni) tin (Sn) vanadium (V) zink (Zn) 4, 2, ,15 1,5 35 6, * , , , II. Anorganische verbindingen chloride cyanidenvrij cyanidencomplex thiocyanaat 3 5,5 6, (Cl/l) III. Aromatische verbindingen benzeen ethylbenzeen tolueen xylenen styreen (vinylbenzeen) fenol cresolen (som) dodecylbenzeen aromatische oplosmiddelen (som),2,2,2,45,25,25,3,35 2,5 1, ,2 4 7,2 6,2, IV. Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's) naftaleen antraceen fenantreen fluoranteen benzo(a)antraceen chryseen benzo(a)pyreen benzo(ghi)peryleen benzo(k)fluoranteen indeno(1,2,3cd)pyreen PAK (som 1) 1,5 4,1,7,3,3,1,3,5,3,4, ,5,2,5,5,5,5 V. Gechloreerde koolwaterstoffen vinylchloride dichloormethaan 1,1dichloorethaan 1,2dichloorethaan 1,1dichlooretheen 1,2dichlooretheen (cis en trans) dichloorpropanen trichloormethaan (chloroform) 1,1,1trichloorethaan 1,1,2trichloorethaan trichlooretheen (Tri) tetrachloormethaan (Tetra) tetrachlooretheen (Per) monochloorbenzeen dichloorbenzenen trichloorbenzenen tetrachloorbenzenen pentachloorbenzeen hexachloorbenzeen monochloorfenolen(som) dichloorfenolen (som) trichloorfenolen (som) tetrachloorfenolen (som) pentachloorfenol PCB's (som 7) chloornaftaleen (som) monochlooranilinen (som) dioxine (som ITEQ) pentachlooraniline,1,1,2,2,3,3,8,25,25,3,25,3,15,2 2,,15,9,25,85,45,2,3,15,3,2,7,2,55,15,1 3,9 15 6,4, , ,5,7 8, ,2 6,7 2, ,18,1,1 7 7,1,1,8 6,1,1 24,1,1 7 3,1,1,3,9 * De norm voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene bodemverontreiniging. Voor overige situaties is de norm voor barium tijdelijk buiten werking gesteld.,3,2,3,1,4, ,5 1, ,1 6 3

55 Bijlage 5 Toetsingskader analyseresultaten Stof/niveau voorkomen in: Grond/sediment (mg/kg droge stof) Grondwater (µg/l opgelost, tenzij anders vermeld) AW I S I VI. Bestrijdingsmiddelen chloordaan DDT (som) DDE (som) DDD (som) DDT/DDE/DDD (som) aldrin dieldrin endrin drins (som) αendosulfan αhch βhch χhch (lindaan) HCHverbindingen (som) heptachloor heptachloorepoxide (som) hexachloorbutadieen organochloorhoudende bestrijdingsmiddelen(som landbodem) azinfosmethyl organotin verbindingen (som) tributyltin (TBT) MCPA atracine carburyl carbofuran 4chloormethylfenolen (som) nietchloorhoudende bestr.mid. (som),2,2,1,2,15,9,1,2,3,7,2,3,4,75,15,65,55,35,15,17,6,9 4 1,7 2,3 34, ,6 1, ,5 4,71,45,17,2 ng/l,4 ng/l,9 ng/l,1 ng/l,4 ng/l,2 ng/l 33 ng/l 8 ng/l 9 ng/l,5,5 ng/l,5 ng/l,516 ng/l,2 29 ng/l 2 ng/l 9 ng/l,2,1,1 5 1,3 3,7 1 1 VII. Overige verontreinigingen asbest cyclohexanon dimethyl ftalaat diethyl ftalaat diisobutylftalaat dibutyl ftalaat butyl benzylftalaat dihexyl ftalaat di(2ethylhexyl)ftalaat ftalaten (som) minerale olie pyridine tetrahydrofuran tetrahydrothiofeen tribroommethaan ethyleenglycol diethyleenglycol acrylonitril formaldehyde isopropanol (2propanol) methanol butanol (1butanol) butylacetaat ethylacetaat methyltertbutyl ether (MTBE) methylethylketon 2,,45,45,45,7,7,7,45 19,15,45 1,5,2 5, 8, 2, 2,5,75 3, 2, 2, 2,,2 2, ,8 75,5,5,5,5, Bodemtypecorrectie Anorganische verbindingen a +b* % lut.+ c* % org.st. Lb = Lst * a +b* 25+ c* 1 Lb is interventiewaarden geldend voor de te beoordelen bodem (mg/kg); Lst is interventiewaarde voor de standaardbodem (mg/kg);% lut. is gemeten percentage lutum in de te beoordelen bodem; % org. st. is gemeten percentage organisch stof in de te beoordelen bodem; A, B en C zijn constantenafhankelijk van de stof; Voor toepassing van de bodemtypecorrectie bij streefwaarden wordt in de bovenstaande formule de interventiewaarde vervangen door streefwaarde.

56 Bijlage 5 Toetsingskader analyseresultaten STOF a b c arseen barium beryllium cadmium chroom cobalt koper kwik lood nikkel tin vanadium zink ,4 2 15, ,4 5,9,7 2,28,6,34 1 1,6 1,2 3,4,21,6,17 1 1,5 Organische verbindingen % org.st. Lb = Lst * 1 Lb is interventiewaarden geldend voor de te beoordelen bodem (mg/kg); Lst is interventiewaarde voor de standaardbodem (mg/kg); % org. st. is gemeten percentage organisch stof in de te beoordelen bodem; Voor bodems met gemeten organisch stofgehalten van meer dan 3% respectievelijk minder dan 2%, worden gehalten van respectievelijk 3% en 2% aangehouden. Voor toepassing van de bodemtypecorrectie bij streefwaarden wordt in de bovenstaande formule de interventiewaarde vervangen door streefwaarde. Nader onderzoek De tussenwaarde (T) is het toetsingscriterium ten behoeve van een nader onderzoek. Wordt de tussenwaarde overschreden, dan is een nader onderzoek, op korte termijn, noodzakelijk T =,5* (S + I) T is de tussenwaarde; S is de streefwaarde en I is de interventiewaarde.

57 Bijlage 6 Geraadpleegde bronnen Informatiebron Geraadpleegd (ja/nee) Toelichting Informatie uit kaartmateriaal etc. Datum kaartmateriaal Opmerkingen Historische topografische kaart ja divers Informatie uit themakaarten Datum bron/ kaartmateriaal Opmerkingen Bodemkaart Nederland ja 1967 Grondwaterkaart Nederland ja 1974 Bodemloket.nl ja 212 Informatie van eigenaar / terreingebruiker / opdrachtgever Datum uitgevoerd Contactpersoon Opmerkingen Historisch gebruik locatie Huidig gebruik locatie Huidig gebruik belendende percelen (vanuit onderzoekslocatie) Toekomstig gebruik locatie Calamiteiten/resultaten voorgaande bodemonderzoeken Verhardingen/kabels en leidingen locatie ja mei 212 Ing. R.B.P. Verkooijen ja ja ja ja ja Informatie van gemeente Datum uitgevoerd Contactpersoon Opmerkingen Archief Bouw en woningtoezicht ja 8 juni 212 Dhr. T. Smits Archief Wet milieubeheer en Hinderwet Archief ondergrondse tanks Archief bodemonderzoeken Gemeenteambtenaar milieuzaken ja ja ja ja Informatie uit terreininspectie Datum uitgevoerd Opmerkingen Historisch gebruik locatie ja 24 mei 212 Huidig gebruik locatie Huidig gebruik belendende percelen (vanuit onderzoekslocatie) Verhardingen ja ja ja

58 Bijlage 7 Kiwacertificaat

59

BIJLAGE 1 - Onderzoekslocatie - Omgevingskaart Klantreferentie: 1333 m 125 m 625 m Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 125 Hier bevindt zich Kadastraal object BAARN K 1263 Smutslaan 8, 3743 CG BAARN

Nadere informatie

BO14168. Milieutechniek ZVS Eemnes BV. Amersfoort, Heiligenbergerwerg 113. Boring: 301. Boring: 302. Datum: 05-11-2014

BO14168. Milieutechniek ZVS Eemnes BV. Amersfoort, Heiligenbergerwerg 113. Boring: 301. Boring: 302. Datum: 05-11-2014 BO14168 Milieutechniek ZVS Eemnes BV Boring: 301 Datum: 05-11-2014 Boring: 302 Datum: 05-11-2014 0 1 0 tuin Zand, matig fijn, zwak humeus, zwak grindig, donkerbruin, Edelmanboor 0 1 0 40 tuin Zand, matig

Nadere informatie

801/288 Mi!ieutechlliek lvs Eemnes B V 7 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN In opdracht van de heer J. Bruinekool heeft Milieutechniek ZYS Eemnes BY in september 20 II een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

Op basis van deze resultaten kan bevoegd gezag een definitief oordeel vellen over de uitkomsten van de uitgevoerde onderzoeken.

Op basis van deze resultaten kan bevoegd gezag een definitief oordeel vellen over de uitkomsten van de uitgevoerde onderzoeken. Portaal Vastgoed Ontwikkeling t.a.v. mevrouw Bloeme Benjamins Postbus 375 3900 AJ Veenendaal kenmerk: 09/200202/EB Amsterdam, 25 februari 2009 onderwerp: rapportage nader bodemonderzoek Nic. Beetsstraat

Nadere informatie

Analysecertificaat. Infrasoil - Veenendaal T.a.v. H. Liesveld Postbus NK VEENENDAAL. Datum:

Analysecertificaat. Infrasoil - Veenendaal T.a.v. H. Liesveld Postbus NK VEENENDAAL. Datum: Infrasoil - Veenendaal T.a.v. H. Liesveld Postbus 49 39 NK VEENENDAAL Analysecertificaat Datum: 1-9-214 Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek. Certificaatnummer/Versie

Nadere informatie

Bijlage 20 bij besluit 2015/1273-V1 V&V

Bijlage 20 bij besluit 2015/1273-V1 V&V Bijlage 2 bij besluit 215/1273-V1 V&V BIJLAGE I LOCATIEKAART BIJLAGE 1 blad 1 van 1 Onderzoekslocatie Onderdeel : Locatiekaart Schaal : 1:25. (Bron: Topografische kaart van Nederland) Projectnummer

Nadere informatie

Betreft: resultaten aanvullend bodemonderzoek 1/2

Betreft: resultaten aanvullend bodemonderzoek 1/2 Kruse Milieu BV Bezoekadres: Huyerenseweg 33 7678 SC Geesteren Internet: info@krusegroep.nl www.krusegroep.nl De heer D.W. Kooiker Schapendijk 4 7715 PT Punthorst Postadres: Postbus 51 7650 AB Tubbergen

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK BREESTRAAT (ONG.) TE UDEN GEMEENTE UDEN

VERKENNEND BODEMONDERZOEK BREESTRAAT (ONG.) TE UDEN GEMEENTE UDEN VERKENNEND BODEMONDERZOEK BREESTRAAT (ONG.) TE UDEN GEMEENTE UDEN Verkennend bodemonderzoek Breestraat (ong.) te Uden in de gemeente Uden Opdrachtgever Tonnaer Vonderweg 4 566 RM Eindhoven Project UDE.TON.NEN

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK LAAN TEN BOOMEN (ONG.) TE LIEROP GEMEENTE SOMEREN

VERKENNEND BODEMONDERZOEK LAAN TEN BOOMEN (ONG.) TE LIEROP GEMEENTE SOMEREN VERKENNEND BODEMONDERZOEK LAAN TEN BOOMEN (ONG.) TE LIEROP GEMEENTE SOMEREN Verkennend bodemonderzoek Laan ten Boomen (ong.) te Lierop in de gemeente Someren Opdrachtgever HSRO bv Hoogstraat 6654 BA Afferden

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK GODELINDEHOF TE NIEUW-LOOSDRECHT GEMEENTE WIJDEMEREN

VERKENNEND BODEMONDERZOEK GODELINDEHOF TE NIEUW-LOOSDRECHT GEMEENTE WIJDEMEREN VERKENNEND BODEMONDERZOEK GODELINDEHOF TE NIEUWLOOSDRECHT GEMEENTE WIJDEMEREN Verkennend bodemonderzoek Godelindehof te NieuwLoosdrecht in de gemeente Wijdemeren Opdrachtgever RHO adviseurs voor leefruimte

Nadere informatie

BIJLAGE 1 - Onderzoekslocatie - Omgevingskaart Klantreferentie: offerte baarn 0 m 125 m 625 m Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500 Hier bevindt zich Kadastraal object BAARN M 3189 August Janssenweg

Nadere informatie

BIJLAGE - Onderzoekslocatie - Omgevingskaart m 25 m 625 m Deze kaart is noordgericht. Schaal : 25 Hier bevindt zich Kadastraal object BUNSCHOTEN M 974 Kerkepad, EEMDIJK De auteursrechten en databankenrechten

Nadere informatie

Tekeningen Situatietekening met boringen en peilbuis

Tekeningen Situatietekening met boringen en peilbuis Rapport Verkennend bodemonderzoek St. Jacobsstraat 1a te Galder Projectnr. 246859-04 10 december 2012, revisie 00 Inhoud blz. 1 Inleiding... 2 2 Vooronderzoek... 3 2.1 Algemeen... 3 2.2 Terreinbeschrijving...

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK OUDENDIJK (ONG.) TE DORDRECHT

VERKENNEND BODEMONDERZOEK OUDENDIJK (ONG.) TE DORDRECHT VERKENNEND BODEMONDERZOEK OUDENDIJK (ONG.) TE DORDRECHT Rapportage verkennend bodemonderzoek Oudendijk (ong.) te Dordrecht Opdrachtgever Harm Post Advies Cronjéweg 15 6861 CD Oosterbeek Rapportnummer 4079.001

Nadere informatie

Onderwerp: Aanvullend bodemonderzoek Winkel, 28 oktober 2014 Werfplein 5 te Zwartewaal Onze referentie:

Onderwerp: Aanvullend bodemonderzoek Winkel, 28 oktober 2014 Werfplein 5 te Zwartewaal Onze referentie: Bilfinger Industrial Services Werfplein 5 Zwartewaal Onderwerp: Aanvullend bodemonderzoek Winkel, 28 oktober 2014 Werfplein 5 te Zwartewaal Onze referentie: 051002522 Geachte heer van Ruitenburg, Hierbij

Nadere informatie

Overzicht monitoringreeks

Overzicht monitoringreeks Bijlage 1: Overzicht monitoringreeks Tabel: analyseresultaten (concentraties in µg/l) Monster Minerale olie Benzeen Tolueen Ethylbenzeen Xylenen (Olie vluchtig) CP3 (3,0-5,0) 14-08-01 0,3 0,2 05-05-04

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK ROERMONDSEWEG 203 TE WEERT GEMEENTE WEERT

VERKENNEND BODEMONDERZOEK ROERMONDSEWEG 203 TE WEERT GEMEENTE WEERT VERKENNEND BODEMONDERZOEK ROERMONDSEWEG 203 TE WEERT GEMEENTE WEERT Verkennend bodemonderzoek Roermondseweg 203 te Weert in de gemeente Weert Opdrachtgever CAB ITT Benelux bv Roermondseweg 175 6005 NJ

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK AFHANGWEG TE HORST GEMEENTE HORST AAN DE MAAS

VERKENNEND BODEMONDERZOEK AFHANGWEG TE HORST GEMEENTE HORST AAN DE MAAS VERKENNEND BODEMONDERZOEK AFHANGWEG TE HORST GEMEENTE HORST AAN DE MAAS Verkennend bodemonderzoek Afhangweg te Horst in de gemeente Horst aan de Maas Opdrachtgever De heer M.M.C. Kuipers Afhangweg 2 5961

Nadere informatie

HISTORISCH BODEMONDERZOEK (NEN 5725) ARENBOS 9 TE HEYTHUYSEN GEMEENTE LEUDAL

HISTORISCH BODEMONDERZOEK (NEN 5725) ARENBOS 9 TE HEYTHUYSEN GEMEENTE LEUDAL HISTORISCH BODEMONDERZOEK (NEN 5725) ARENBOS 9 TE HEYTHUYSEN GEMEENTE LEUDAL Historisch bodemonderzoek (NEN 5725) Arenbos 9 te Heythuysen in de gemeente Leudal Opdrachtgever BRO Industriestraat 94 5931

Nadere informatie

Achterstraat 28 Hoeksestraat 5 (1) Herinrichtingslocatie (2) Verontreiniging met koper (grond) (3) Verontreiniging met cadmium en zink (grondwater) BIJLAGE 3 BOORSTATEN Bijlage 3 Boring:

Nadere informatie

BIJLAGE I LOCATIEKAART BIJLAGE 1 blad 1 van 1 Onderzoekslocatie Onderdeel Schaal Projectnummer Opdrachtgever : : : : Locatiekaart 1:25.000 (Bron: Topografische kaart van Nederland) 2015.0552 De heer B.

Nadere informatie

Projectnummer: B Opgesteld door: Ons kenmerk: Kopieën aan:

Projectnummer: B Opgesteld door: Ons kenmerk: Kopieën aan: MEMO ARCADIS NEDERLAND BV Stationsplein 18d Postbus 1632 6201 BP Maastricht Tel 043 3523 300 Fax 043 3639 981 www.arcadis.nl Onderwerp: Resultaten bodemonderzoek riool Ankerkade te Maastricht Maastricht,

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK DAMMERWEG 5C TE WEESP GEMEENTE WEESP

VERKENNEND BODEMONDERZOEK DAMMERWEG 5C TE WEESP GEMEENTE WEESP VERKENNEND BODEMONDERZOEK DAMMERWEG 5C TE WEESP GEMEENTE WEESP Verkennend bodemonderzoek Dammerweg 5c te Weesp in de gemeente Weesp Opdrachtgever Buro SRO 't Goylaan 11 3525 AA Utrecht Project WSP.RHO.NEN

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlage 4. Verkennend bodemonderzoek Akoestisch onderzoek weg- en verkeerslawaai Quickscan flora en fauna Archeologisch onderzoek

Inhoudsopgave. Bijlage 4. Verkennend bodemonderzoek Akoestisch onderzoek weg- en verkeerslawaai Quickscan flora en fauna Archeologisch onderzoek Teugseweg 12 Inhoudsopgave Bijlagen Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3 Bijlage 4 Verkennend bodemonderzoek Akoestisch onderzoek weg en verkeerslawaai Quickscan flora en fauna Archeologisch onderzoek 1 VERKENNEND

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK HOEK JAN SMULDERSSTRAAT - FLINKERT TE VESSEM GEMEENTE EERSEL

VERKENNEND BODEMONDERZOEK HOEK JAN SMULDERSSTRAAT - FLINKERT TE VESSEM GEMEENTE EERSEL VERKENNEND BODEMONDERZOEK HOEK JAN SMULDERSSTRAAT FLINKERT TE VESSEM GEMEENTE EERSEL Verkennend bodemonderzoek Hoek Jan Smuldersstraat Flinkert te Vessem in de gemeente Eersel Opdrachtgever Tonnaer Vonderweg

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK LINDELAAN (ONG.) TE ELLECOM GEMEENTE RHEDEN

VERKENNEND BODEMONDERZOEK LINDELAAN (ONG.) TE ELLECOM GEMEENTE RHEDEN VERKENNEND BODEMONDERZOEK LINDELAAN (ONG.) TE ELLECOM GEMEENTE RHEDEN Verkennend bodemonderzoek Lindelaan (ong.) te Ellecom in de gemeente Rheden Opdrachtgever De heer W. de Roos Prinses Beatrixstraat

Nadere informatie

Mochten er van uw kant nog vragen zijn, dan vernemen wij dat graag. Langs deze weg willen wij u bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen.

Mochten er van uw kant nog vragen zijn, dan vernemen wij dat graag. Langs deze weg willen wij u bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen. T 0541-295599 F 0541-294549 E info@terra-agribusiness.nl www.terra-agribusiness.nl Ootmarsum, 20 maart 2015 Pardijs, J. t.a.v. Dhr. Pardijs Beckenstraat 1 7233 PC Vierakker Betreft: Aanvullend wateronderzoek

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK MEIDOORNLAAN (ONG.) TE ZOETERMEER GEMEENTE ZOETERMEER

VERKENNEND BODEMONDERZOEK MEIDOORNLAAN (ONG.) TE ZOETERMEER GEMEENTE ZOETERMEER VERKENNEND BODEMONDERZOEK MEIDOORNLAAN (ONG.) TE ZOETERMEER GEMEENTE ZOETERMEER Verkennend bodemonderzoek Meidoornlaan (ong.) te Zoetermeer in de gemeente Zoetermeer Opdrachtgever Buro SRO 't Goylaan 11

Nadere informatie

VERKENNEND ONDERZOEK ASBEST IN BODEM (NEN 5707) STEGEN 60 TE ASTEN GEMEENTE ASTEN

VERKENNEND ONDERZOEK ASBEST IN BODEM (NEN 5707) STEGEN 60 TE ASTEN GEMEENTE ASTEN VERKENNEND ONDERZOEK ASBEST IN BODEM (NEN 577) STEGEN 6 TE ASTEN GEMEENTE ASTEN Verkennend onderzoek asbest in bodem (NEN 577) Stegen 6 te Asten in de gemeente Asten Opdrachtgever Tonnaer Vonderweg 14

Nadere informatie

Bijlage 1. Regionale situatie met aanduiding onderzoekslocatie Nunspeterweg 15 te Elburg Projectnummer: 162294/AM 183200 183700 184200 184700 185200 185700 186200 /. LOKATIE 492000 492500 493000 493500

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK DEN DRIES TE ULICOTEN GEMEENTE BAARLE-NASSAU

VERKENNEND BODEMONDERZOEK DEN DRIES TE ULICOTEN GEMEENTE BAARLE-NASSAU VERKENNEND BODEMONDERZOEK DEN DRIES TE ULICOTEN GEMEENTE BAARLENASSAU Verkennend bodemonderzoek Den Dries te Ulicoten in de gemeente BaarleNassau Opdrachtgever Dhr. M.J.J.M. Snijders Dorpstraat 32 5113

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek ter plaatse van (een deel van) vier percelen aan de Grolloërstraat 5 in Rolde

Verkennend bodemonderzoek ter plaatse van (een deel van) vier percelen aan de Grolloërstraat 5 in Rolde Verkennend bodemonderzoek ter plaatse van (een deel van) vier percelen aan de Grolloërstraat 5 in Rolde Opdrachtgever: De heer C. Martinus Nieuweweg 60 9364 PD NUIS Dossiernummer: 123182/FV COLOFON Project:

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK CENTRUMGEBIED RUCPHEN (PERCEEL C4153) GEMEENTE RUCPHEN

VERKENNEND BODEMONDERZOEK CENTRUMGEBIED RUCPHEN (PERCEEL C4153) GEMEENTE RUCPHEN VERKENNEND BODEMONDERZOEK CENTRUMGEBIED RUCPHEN (PERCEEL C4153) GEMEENTE RUCPHEN Verkennend bodemonderzoek Centrumgebied Rucphen (perceel C4153) in de gemeente Rucphen Opdrachtgever Rho adviseurs voor

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK DORPSTRAAT 4 EN 7 TE ULICOTEN GEMEENTE BAARLE-NASSAU

VERKENNEND BODEMONDERZOEK DORPSTRAAT 4 EN 7 TE ULICOTEN GEMEENTE BAARLE-NASSAU VERKENNEND BODEMONDERZOEK DORPSTRAAT 4 EN 7 TE ULICOTEN GEMEENTE BAARLENASSAU Verkennend bodemonderzoek Dorpstraat 4 en 7 te Ulicoten in de gemeente BaarleNassau Opdrachtgever Provincie NoordBrabant Postbus

Nadere informatie

O.G. Mij. Th. G. van den Bosch B.V. LEGENDA. voormalige zinkput. drain pompput. grens monstername wand ontgravingscontour

O.G. Mij. Th. G. van den Bosch B.V. LEGENDA. voormalige zinkput. drain pompput. grens monstername wand ontgravingscontour W1 W2 CP3 onv. CP1 voormalige zinkput W1 B11 3,5 W2 onv. CP2 CP4 N W1 W2 3,5 W1 B11 N LEGENDA N drain pompput grens monstername wand ontgravingscontour ontgravingsdiepte (m-mv) monster putwand monster

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK / NULSITUATIE BODEMONDERZOEK HAGERHOFWEG ONG. TE VENLO GEMEENTE VENLO

VERKENNEND BODEMONDERZOEK / NULSITUATIE BODEMONDERZOEK HAGERHOFWEG ONG. TE VENLO GEMEENTE VENLO VERKENNEND BODEMONDERZOEK / NULSITUATIE BODEMONDERZOEK HAGERHOFWEG ONG. TE VENLO GEMEENTE VENLO Verkennend bodemonderzoek / Nulsituatie bodemonderzoek Hagerhofweg ong. te Venlo in de gemeente Venlo Opdrachtgever

Nadere informatie

VERKENNEND ONDERZOEK NAAR ASBEST IN BODEM TIENRAIJSEWEG 26 TE MEERLO GEMEENTE HORST AAN DE MAAS

VERKENNEND ONDERZOEK NAAR ASBEST IN BODEM TIENRAIJSEWEG 26 TE MEERLO GEMEENTE HORST AAN DE MAAS VERKENNEND ONDERZOEK NAAR ASBEST IN BODEM TIENRAIJSEWEG 26 TE MEERLO GEMEENTE HORST AAN DE MAAS verkennend onderzoek naar asbest in bodem Tienraijseweg 26 te Meerlo in de gemeente Horst aan de Maas Opdrachtgever

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK TRAAIJ 109 TE DRIEBERGEN GEMEENTE UTRECHTSE HEUVELRUG

VERKENNEND BODEMONDERZOEK TRAAIJ 109 TE DRIEBERGEN GEMEENTE UTRECHTSE HEUVELRUG VERKENNEND BODEMONDERZOEK TRAAIJ 109 TE DRIEBERGEN GEMEENTE UTRECHTSE HEUVELRUG Verkennend bodemonderzoek Traaij 109 te Driebergen in de gemeente Utrechtse Heuvelrug Opdrachtgever Dhr. J.H. van Oorschot

Nadere informatie

Notitie. 1. Inleiding

Notitie. 1. Inleiding Notitie Onderwerp : Aanvullend bodemonderzoek MFC Gasselternijveen Projectnummer : B02032.000350.0100 Datum : 5 juni 2012 1. Inleiding ARCADIS Nederland BV te Assen heeft in opdracht van de gemeente Aa

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK DE HEES (TUSSEN 8 EN 12) TE SEVENUM

VERKENNEND BODEMONDERZOEK DE HEES (TUSSEN 8 EN 12) TE SEVENUM VERKENNEND BODEMONDERZOEK DE HEES (TUSSEN 8 EN 2) TE SEVENUM verkennend bodemonderzoek De Hees (tussen 8 en 2) te Sevenum Opdrachtgever Beusmans en Jansen Steeg 2 5975 CE Sevenum Rapportnummer 276. Versienummer

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK KERKHOFWEG (ONG.) TE VENLO GEMEENTE VENLO

VERKENNEND BODEMONDERZOEK KERKHOFWEG (ONG.) TE VENLO GEMEENTE VENLO VERKENNEND BODEMONDERZOEK KERKHOFWEG (ONG.) TE VENLO GEMEENTE VENLO Verkennend bodemonderzoek Kerkhofweg (ong.) te Venlo in de gemeente Venlo Opdrachtgever Gemeente Venlo Postbus 3434 5902 RK Venlo Project

Nadere informatie

BIJLAGE 3 BOORSTATEN Bijlage 3 Boring: 01 Boring: 02 0 1 0 braak Veen, zwak zandig, sporen puin, sporen kolengruis, donkerbruin, Edelmanboor 0 1 0 10 braak Zand, lichtgrijs, Edelmanboor, Cunetzand Zand,

Nadere informatie

Milieutechniek ZVS Eemnes BV

Milieutechniek ZVS Eemnes BV BO45 Milieutechniek ZVS Eemnes BV INHOUD bladzijde INLEIDING 3 2 VOORONDERZOEK 4 2. Vroegere en huidige gebruik van de locatie 4 2.2 Geohydrologische situatie 4 3 HYPOTHESE 5 4 ONDERZOEKSMETHODE 5 4. Veldwerk

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK PASTOOR DE KATERSTRAAT NAAST 21 TE BAARLE-NASSAU GEMEENTE BAARLE-NASSAU

VERKENNEND BODEMONDERZOEK PASTOOR DE KATERSTRAAT NAAST 21 TE BAARLE-NASSAU GEMEENTE BAARLE-NASSAU VERKENNEND BODEMONDERZOEK PASTOOR DE KATERSTRAAT NAAST 21 TE BAARLENASSAU GEMEENTE BAARLENASSAU Verkennend bodemonderzoek Pastoor de Katerstraat naast 21 te BaarleNassau in de gemeente BaarleNassau Opdrachtgever

Nadere informatie

Analysecertificaat. Milieutechniek Rouwmaat b.v. T.a.v. Nico Looman Postbus AB GROENLO. Datum:

Analysecertificaat. Milieutechniek Rouwmaat b.v. T.a.v. Nico Looman Postbus AB GROENLO. Datum: Milieutechniek Rouwmaat b.v. T.a.v. Nico Looman Postbus 74 7140 AB GROENLO Analysecertificaat Datum: 27-05-2014 Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek. Certificaatnummer/Versie

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK ZORGLOCATIE AAN DOGGERSBANK TE HOOGVLIET GEMEENTE ROTTERDAM

VERKENNEND BODEMONDERZOEK ZORGLOCATIE AAN DOGGERSBANK TE HOOGVLIET GEMEENTE ROTTERDAM VERKENNEND BODEMONDERZOEK ZORGLOCATIE AAN DOGGERSBANK TE HOOGVLIET GEMEENTE ROTTERDAM Verkennend bodemonderzoek zorglocatie aan Doggersbank te Hoogvliet in de gemeente Rotterdam Opdrachtgever RHO Adviseurs

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK CAMPAGNEWEG (PERCEEL M1750) TE METERIK

VERKENNEND BODEMONDERZOEK CAMPAGNEWEG (PERCEEL M1750) TE METERIK VERKENNEND BODEMONDERZOEK CAMPAGNEWEG (PERCEEL M7) TE METERIK Verkennend bodemonderzoek Campagneweg (perceel M7) te Meterik Opdrachtgever Beusmans en Jansen Adviseurs Steeg 2 5975 CE Sevenum Rapportnummer

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK JAN VAN SCORELPARK 74 TE SCHOORL

VERKENNEND BODEMONDERZOEK JAN VAN SCORELPARK 74 TE SCHOORL VERKENNEND BODEMONDERZOEK JAN VAN SCORELPARK 74 TE SCHOORL Verkennend bodemonderzoek Jan van Scorelpark 74 te Schoorl Opdrachtgever Vollmer & Partners Arnhemseweg 6 3817 CH AMERSFOORT Rapportnummer 15106211.001

Nadere informatie

DHV B.V. Woningstichting Barneveld/Apeldoornsestraat te Voorthuizen bijlage 1 MD-DE

DHV B.V. Woningstichting Barneveld/Apeldoornsestraat te Voorthuizen bijlage 1 MD-DE DHV B.V. BIJLAGE 1 Regionale tekening Woningstichting Barneveld/Apeldoornsestraat te Voorthuizen bijlage 1 MD-DE21259-1 - DHV B.V. BIJLAGE 2 Situatietekening met boringen en peilbuis Woningstichting Barneveld/Apeldoornsestraat

Nadere informatie

A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark

A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark Kwaliteitszorg Econsultancy is lid van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer (VKB). De VKB is een vereniging van bodemadvies-

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK MUNNIKENWEG TE RENSWOUDE GEMEENTE RENSWOUDE

VERKENNEND BODEMONDERZOEK MUNNIKENWEG TE RENSWOUDE GEMEENTE RENSWOUDE VERKENNEND BODEMONDERZOEK MUNNIKENWEG 98100 TE RENSWOUDE GEMEENTE RENSWOUDE Verkennend bodemonderzoek Munnikenweg 98100 te Renswoude in de gemeente Renswoude Opdrachtgever Buro SRO Sweerts de Landasstraat

Nadere informatie

ES1609/002 VLA 5496 Vlaams Brabant

ES1609/002 VLA 5496 Vlaams Brabant Envirosoil NV T.a.v. Koen Batsleer Siemenslaan 13 B-82 Oostkamp BELGIË Analysecertificaat Datum: 12-Oct-216 Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek. Certificaatnummer/Versie

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK INGENIEUR SASSENSTRAAT 12 TE ULFT GEMEENTE OUDE IJSSELSTREEK

VERKENNEND BODEMONDERZOEK INGENIEUR SASSENSTRAAT 12 TE ULFT GEMEENTE OUDE IJSSELSTREEK VERKENNEND BODEMONDERZOEK INGENIEUR SASSENSTRAAT 12 TE ULFT GEMEENTE OUDE IJSSELSTREEK Verkennend bodemonderzoek Ingenieur Sassenstraat 12 te Ulft in de gemeente Oude IJsselstreek Opdrachtgever Mevrouw

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK VOSSEVEEN 20 TE WANSSUM GEMEENTE VENRAY

VERKENNEND BODEMONDERZOEK VOSSEVEEN 20 TE WANSSUM GEMEENTE VENRAY VERKENNEND BODEMONDERZOEK VOSSEVEEN 2 TE WANSSUM GEMEENTE VENRAY Verkennend bodemonderzoek Vosseveen 2 te Wanssum in de gemeente Venray Opdrachtgever De heer G.G.J. Frederix Geijsterseweg 9b 586 BK Wanssum

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK WATERLOSEWEG 3A TE BEESEL GEMEENTE BEESEL

VERKENNEND BODEMONDERZOEK WATERLOSEWEG 3A TE BEESEL GEMEENTE BEESEL VERKENNEND BODEMONDERZOEK WATERLOSEWEG 3A TE BEESEL GEMEENTE BEESEL Verkennend bodemonderzoek Waterloseweg 3a te Beesel in de gemeente Beesel Opdrachtgever BRO Industriestraat 94 593 PK Tegelen Project

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK RUITERSMOLENWEG (NAAST 39) TE BEEKBERGEN GEMEENTE APELDOORN

VERKENNEND BODEMONDERZOEK RUITERSMOLENWEG (NAAST 39) TE BEEKBERGEN GEMEENTE APELDOORN VERKENNEND BODEMONDERZOEK RUITERSMOLENWEG (NAAST 39) TE BEEKBERGEN GEMEENTE APELDOORN Verkennend bodemonderzoek Ruitersmolenweg (naast 39) te Beekbergen in de gemeente Apeldoorn Opdrachtgever Saltos Angerenstein

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK DUBBROEK (TEGENOVER NR. 10A) TE MAASBREE

VERKENNEND BODEMONDERZOEK DUBBROEK (TEGENOVER NR. 10A) TE MAASBREE VERKENNEND BODEMONDERZOEK DUBBROEK (TEGENOVER NR. 10A) TE MAASBREE Verkennend bodemonderzoek Dubbroek (tegenover nr. 10a) te Maasbree Opdrachtgever Tonnaer Vonderweg 14 5616 RM Eindhoven Rapportnummer

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK ZUIDSINGEL (ONG.) TE VENRAY GEMEENTE VENRAY

VERKENNEND BODEMONDERZOEK ZUIDSINGEL (ONG.) TE VENRAY GEMEENTE VENRAY VERKENNEND BODEMONDERZOEK ZUIDSINGEL (ONG.) TE VENRAY GEMEENTE VENRAY Verkennend bodemonderzoek Zuidsingel (ong.) te Venray in de gemeente Venray Opdrachtgever Beusmans & Jansen van Vlattenstraat 59 5975

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Bisschopstraat - Weerselo

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Bisschopstraat - Weerselo RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Bisschopstraat - Weerselo Opdrachtgever: Ad Fontem Locatie: Bisschopstraat Weerselo Februari 2014 Kruse Milieu BV Bezoekadres: Huyerenseweg 33 7678 SC

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Badweg - Enschede

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Badweg - Enschede RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Badweg - Enschede Opdrachtgever: Loonbedrijf Hoenink Locatie: Badweg Enschede Juli 2014 Kruse Milieu BV Bezoekadres: Huyerenseweg 33 7678 SC Geesteren

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK MOLENGRAAFSEWEG 3 TE BOXTEL GEMEENTE BOXTEL

VERKENNEND BODEMONDERZOEK MOLENGRAAFSEWEG 3 TE BOXTEL GEMEENTE BOXTEL VERKENNEND BODEMONDERZOEK MOLENGRAAFSEWEG 3 TE BOXTEL GEMEENTE BOXTEL Verkennend bodemonderzoek Molengraafseweg 3 te Boxtel in de gemeente Boxtel Opdrachtgever Fam. Van den Braak Elisabeth Bas 27 528 HL

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK VELD OOSTENRIJK 13 TE HORST GEMEENTE HORST AAN DE MAAS

VERKENNEND BODEMONDERZOEK VELD OOSTENRIJK 13 TE HORST GEMEENTE HORST AAN DE MAAS VERKENNEND BODEMONDERZOEK VELD OOSTENRIJK 3 TE HORST GEMEENTE HORST AAN DE MAAS Verkennend bodemonderzoek Veld Oostenrijk 3 te Horst in de gemeente Horst aan de Maas Opdrachtgever Asparagus Beheer BV VeldOostenrijk

Nadere informatie

Bestemmingsplan Marklandcollege, Zevenbergen (bijlagenbundel) voorontwerp

Bestemmingsplan Marklandcollege, Zevenbergen (bijlagenbundel) voorontwerp Bestemmingsplan Marklandcollege, Zevenbergen (bijlagenbundel) voorontwerp telefoon fax email internet kvk Breda Compositie 5 stedenbouw bv Boschstraat 35 37 4811 GB Breda 076 5225262 076 5213812 info@c5s.nl

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK (NEN 5740) EN VERKENNEND ONDERZOEK ASBEST IN BO- DEM (NEN 5707) OPPERSTOK 6 TE STREEFKERK GEMEENTE MOLENWAARD

VERKENNEND BODEMONDERZOEK (NEN 5740) EN VERKENNEND ONDERZOEK ASBEST IN BO- DEM (NEN 5707) OPPERSTOK 6 TE STREEFKERK GEMEENTE MOLENWAARD VERKENNEND BODEMONDERZOEK (NEN 5740) EN VERKENNEND ONDERZOEK ASBEST IN BO DEM (NEN 5707) OPPERSTOK 6 TE STREEFKERK GEMEENTE MOLENWAARD Verkennend bodemonderzoek (NEN 5740) en verkennend onderzoek asbest

Nadere informatie

Hierbij willen wij u de resultaten doen toekomen van het onderzoek naar zware metalen aan de JF Kennedylaan 5 te Valkenswaard.

Hierbij willen wij u de resultaten doen toekomen van het onderzoek naar zware metalen aan de JF Kennedylaan 5 te Valkenswaard. Tilburgs Truck Parts, T.a.v. de heer F. Tilburgs, Dorpsstraat 19, 5556 VL Valkenswaard. Onze ref: Uw ref: Betreft: BB-1727 metalen Kennedylaan Asten, 21 maart 217 Geachte heer Tilburgs, Hierbij willen

Nadere informatie

BIJLAGE I LOCATIEKAART BIJLAGE 1 blad 1 van 1 Onderzoekslocatie Onderdeel Schaal Projectnummer Opdrachtgever : : : : Locatiekaart 1:25. (Bron: Topografische kaart van Nederland) 216.25 Maatschap Langelaan

Nadere informatie

Pieter Oosterhout Architecten T.a.v. mevrouw G. Offerein Dorpssingel BE BEUNINGEN. Swalmen, 5 februari 2015

Pieter Oosterhout Architecten T.a.v. mevrouw G. Offerein Dorpssingel BE BEUNINGEN. Swalmen, 5 februari 2015 Pieter Oosterhout Architecten T.a.v. mevrouw G. Offerein Dorpssingel 2 664 BE BEUNINGEN Swalmen, 5 februari 25 Betreft: Status: Project: rapportage aanvullend bodemonderzoek definitief, versie D 42229

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Binnenweg ongenummerd - Wilp

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Binnenweg ongenummerd - Wilp RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Binnenweg ongenummerd - Wilp Opdrachtgever: BJZ.NU BV Locatie: Binnenweg ongenummerd 7384 BL Wilp Augustus 2013 Kruse Milieu BV Bezoekadres: Huyerenseweg

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK ZANDBERGEN 10 TE ROSMALEN

VERKENNEND BODEMONDERZOEK ZANDBERGEN 10 TE ROSMALEN VERKENNEND BODEMONDERZOEK ZANDBERGEN 1 TE ROSMALEN Verkennend bodemonderzoek Zandbergen 1 te Rosmalen Opdrachtgever De heer R. Borst Oude Baan 39a 5242 HT Rosmalen Rapportnummer 3378.4 Versienummer Status

Nadere informatie

HISTORISCH BODEMONDERZOEK (VOOR- ONDERZOEK) BROEKSTRAAT 2A TE HEUSDEN GEMEENTE ASTEN

HISTORISCH BODEMONDERZOEK (VOOR- ONDERZOEK) BROEKSTRAAT 2A TE HEUSDEN GEMEENTE ASTEN HISTORISCH BODEMONDERZOEK (VOOR- ONDERZOEK) BROEKSTRAAT 2A TE HEUSDEN GEMEENTE ASTEN Historisch bodemonderzoek (vooronderzoek) Broekstraat 2a te Heusden in de gemeente Asten Opdrachtgever Pijnenburg Spoorweg

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK WYLERBAAN 1B EN 1C TE GROESBEEK GEMEENTE GROESBEEK

VERKENNEND BODEMONDERZOEK WYLERBAAN 1B EN 1C TE GROESBEEK GEMEENTE GROESBEEK VERKENNEND BODEMONDERZOEK WYLERBAAN 1B EN 1C TE GROESBEEK GEMEENTE GROESBEEK Verkennend bodemonderzoek Wylerbaan 1b en 1c te Groesbeek in de gemeente Groesbeek Opdrachtgevers Dhr. J. Fleuren Wylerbaan

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK PEELHEIDEWEG TE AMERICA GEMEENTE HORST AAN DE MAAS

VERKENNEND BODEMONDERZOEK PEELHEIDEWEG TE AMERICA GEMEENTE HORST AAN DE MAAS VERKENNEND BODEMONDERZOEK PEELHEIDEWEG TE AMERICA GEMEENTE HORST AAN DE MAAS Verkennend bodemonderzoek Peelheideweg te America in de gemeente Horst aan de Maas Opdrachtgever Van Dijck Groenteproducties

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Sluttenweg 14 - Reutum

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Sluttenweg 14 - Reutum RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Sluttenweg 14 - Reutum Opdrachtgever: Ad Fontem Locatie: Sluttenweg 14 7667 PL Reutum Juli 2014 Kruse Milieu BV Bezoekadres: Huyerenseweg 33 7678 SC Geesteren

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK BAEXEMERWEG 40 TE GRATHEM GEMEENTE LEUDAL

VERKENNEND BODEMONDERZOEK BAEXEMERWEG 40 TE GRATHEM GEMEENTE LEUDAL VERKENNEND BODEMONDERZOEK BAEXEMERWEG 40 TE GRATHEM GEMEENTE LEUDAL Verkennend bodemonderzoek Baexemerweg 40 te Grathem in de gemeente Leudal Opdrachtgever BRO Tegelen Industriestraat 94 5931 PK Tegelen

Nadere informatie

A.H.M. Rijkers, T.a.v. de heer Rijkers, Zeelbergseweg 20, 5555 LC Valkenswaard. Asten, 11 april Geachte heer Rijkers,

A.H.M. Rijkers, T.a.v. de heer Rijkers, Zeelbergseweg 20, 5555 LC Valkenswaard. Asten, 11 april Geachte heer Rijkers, A.H.M. Rijkers, T.a.v. de heer Rijkers, Zeelbergseweg 2, 5555 LC Valkenswaard. Onze ref: Uw ref: Betreft: BB-17239 resultaten onderzoek Asten, 11 april 217 Geachte heer Rijkers, Hierbij willen wij u de

Nadere informatie

BIJLAGE - Onderzoekslocatie - Omgevingskaart Klantreferentie: bo4242 m 25 m 625 m Deze kaart is noordgericht. Schaal : 25 Hier bevindt zich Kadastraal object AMERSFOORT G 2496 Kortenaerstraat, 384 TL AMERSFOORT

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK A.G. NOYWEG (ONGENUMMERD) TE HOOG-KEPPEL GEMEENTE BRONCKHORST

VERKENNEND BODEMONDERZOEK A.G. NOYWEG (ONGENUMMERD) TE HOOG-KEPPEL GEMEENTE BRONCKHORST VERKENNEND BODEMONDERZOEK A.G. NOYWEG (ONGENUMMERD) TE HOOGKEPPEL GEMEENTE BRONCKHORST Verkennend bodemonderzoek A.G. Noyweg (ongenummerd) te HoogKeppel in de gemeente Bronckhorst Opdrachtgever Stichting

Nadere informatie

BIJLAGE 1 - Onderzoekslocatie - Afbeelding: Regionale situatie BIJLAGE 2 - Boorlocaties - BIJLAGE 3 - Veldwerkgegevens - BO1529 Milieutechniek ZVS Eemnes BV Boring: 1 Datum: 15-6-215 Boring: 2 Datum:

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Oldenzaalsestraat - Losser

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Oldenzaalsestraat - Losser RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Oldenzaalsestraat - Losser Opdrachtgever: BJZ.NU BV Locatie: Oldenzaalsestraat 7581 AV Losser September 2013 Kruse Milieu BV Bezoekadres: Huyerenseweg

Nadere informatie

BIJLAGE I LOCATIEKAART BIJLAGE 1 blad 1 van 1 Onderzoekslocatie Onderdeel : Locatiekaart Schaal : 1:25.000 (Bron: Topografische kaart van Nederland) Projectnummer : 2016.0387 Opdrachtgever : De heer H.

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK LOOLAAN 55 TE DRIEBERGEN GEMEENTE UTRECHTSE HEUVELRUG

VERKENNEND BODEMONDERZOEK LOOLAAN 55 TE DRIEBERGEN GEMEENTE UTRECHTSE HEUVELRUG VERKENNEND BODEMONDERZOEK LOOLAAN 55 TE DRIEBERGEN GEMEENTE UTRECHTSE HEUVELRUG Verkennend bodemonderzoek Loolaan 55 te Driebergen in de gemeente Utrechtse Heuvelrug Opdrachtgever Buro SRO Sweerts de Landastraat

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE BIJLAGEN:

INHOUDSOPGAVE BIJLAGEN: INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 1 2. GERAADPLEEGDE BRONNEN... 1 3. AFBAKENING ONDERZOEKSLOCATIE VOORONDERZOEK... 1 4. GEBRUIK ONDERZOEKSLOCATIE... 2 4.1 Historisch en huidig gebruik onderzoekslocatie...

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK HOOFDSTRAAT 79 TE APELDOORN GEMEENTE APELDOORN

VERKENNEND BODEMONDERZOEK HOOFDSTRAAT 79 TE APELDOORN GEMEENTE APELDOORN VERKENNEND BODEMONDERZOEK HOOFDSTRAAT 79 TE APELDOORN GEMEENTE APELDOORN Verkennend bodemonderzoek Hoofdstraat 79 te Apeldoorn in de gemeente Apeldoorn Opdrachtgever VanHaren Schoenen bv P.O. Box 2 5140

Nadere informatie

Bestemmingsplan Kasteeltuin - Neerhofstraat Bijlagenbundel ontwerp

Bestemmingsplan Kasteeltuin - Neerhofstraat Bijlagenbundel ontwerp Bestemmingsplan Kasteeltuin - Neerhofstraat Bijlagenbundel ontwerp telefoon fax email internet kvk Breda Compositie 5 stedenbouw bv Boschstraat 35-37 4811 GB Breda 076 5225262 076 5213812 info@c5s.nl

Nadere informatie

Oude Benteloseweg 20 te Delden

Oude Benteloseweg 20 te Delden Oude Benteloseweg 2 te Delden Vaststellen van de milieukundige bodemkwaliteit Milieukundig bodemonderzoek SAB Arnhem september 211 Oude Benteloseweg 2 te Delden Vaststellen van de milieukundige bodemkwaliteit

Nadere informatie

Het doel van het aanvullend onderzoek is het verkrijgen van aanvullende informatie over de verontreiniging.

Het doel van het aanvullend onderzoek is het verkrijgen van aanvullende informatie over de verontreiniging. Vos & Teeuwissen BV T.a.v. de weledele mevrouw J. van Wanrooij Postbus 259 1270 AG HUIZEN Heeswijk, 24 december 2008 Behandeld door : WGE Onze ref. : 258555.1 Projectnaam : Kuijer Plataanlaan te Baarn

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK HOMBERGERWEG ONG. TE LOTTUM GEMEENTE HORST AAN DE MAAS

VERKENNEND BODEMONDERZOEK HOMBERGERWEG ONG. TE LOTTUM GEMEENTE HORST AAN DE MAAS VERKENNEND BODEMONDERZOEK HOMBERGERWEG ONG. TE LOTTUM GEMEENTE HORST AAN DE MAAS Verkennend bodemonderzoek Hombergerweg ong. te Lottum in de gemeente Horst aan de Maas Opdrachtgever Familie Wagemans Hombergerweg

Nadere informatie

m BIJLAGE I LOCATIEKAART BIJLAGE 1 blad 1 van 1 Onderzoekslocatie Onderdeel : Locatiekaart Schaal : 1:25.000 (Bron: Topografische kaart van Nederland) Projectnummer : 2017.0030 Opdrachtgever : De heer

Nadere informatie

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ BIJLAGE 3 BOORSTATEN Bijlage 3 Boring: 01 Boring: 02 0 0 braak Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak humeus, lichtbruin, Edelmanboor 0 0 5 15 tegel Zand, matig fijn, zwak siltig, beige, Edelmanboor,

Nadere informatie

AANVULLEND GRONDWATERONDERZOEK PEUTENWEG TE ECHT GEMEENTE ECHT-SUSTEREN

AANVULLEND GRONDWATERONDERZOEK PEUTENWEG TE ECHT GEMEENTE ECHT-SUSTEREN AANVULLEND GRONDWATERONDERZOEK PEUTENWEG TE ECHT GEMEENTE ECHTSUSTEREN Aanvullend grondwateronderzoek Peutenweg te Echt in de gemeente EchtSusteren Opdrachtgever Gemeente EchtSusteren Postbus 45 61 AL

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK LOOLAAN 55 TE DRIEBERGEN GEMEENTE UTRECHTSE HEUVELRUG

VERKENNEND BODEMONDERZOEK LOOLAAN 55 TE DRIEBERGEN GEMEENTE UTRECHTSE HEUVELRUG VERKENNEND BODEMONDERZOEK LOOLAAN 55 TE DRIEBERGEN GEMEENTE UTRECHTSE HEUVELRUG Verkennend bodemonderzoek Loolaan 55 te Driebergen in de gemeente Utrechtse Heuvelrug Opdrachtgever Buro SRO Sweerts de Landastraat

Nadere informatie

HISTORISCH BODEMONDERZOEK VLASROOTSINGEL TE HEYTHUYSEN

HISTORISCH BODEMONDERZOEK VLASROOTSINGEL TE HEYTHUYSEN HISTORISCH BODEMONDERZOEK VLASROOTSINGEL TE HEYTHUYSEN Historisch bodemonderzoek Vlasrootsingel te Heythuysen Opdrachtgever BRO Tegelen Industriestraat 94 5931 PK Tegelen Rapportnummer 3664.001 Versienummer

Nadere informatie

SONDERINGEN MILIEUONDERZOEK SANERINGEN DUURZAME ENERGIE AARDWARMTE AARDINGEN BLIKSEMBEVEILIGING Bodem Belang BV Zandloper 17 1731 LM Winkel Tel: 0224 531 274 Fax: 0224 531 915 info@bodembelang.nl Verkennend

Nadere informatie

www.bodembelang.nl Verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740 Locatie: Terdiek 11 te Nieuwe Niedorp Projectnummer: 05 1001884 Nes 40A 1741 NJ Schagen

www.bodembelang.nl Verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740 Locatie: Terdiek 11 te Nieuwe Niedorp Projectnummer: 05 1001884 Nes 40A 1741 NJ Schagen Bodem Belang BV Zandloper 17 1731 LM Winkel Tel: 224 531 274 Fax: 224 531 915 info@bodembelang.nl ONDERINGEN MILIEUONDERZOEK ANERINGEN DUURZAME ENERGIE AARDWARMTE AARDINGEN BLIKEMBEVEILIGING Verkennend

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Geukerdijk - Haaksbergen

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Geukerdijk - Haaksbergen RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Geukerdijk - Haaksbergen Opdrachtgever: Bouwbedrijf Scharenberg Locatie: Geukerdijk nabij 113 7481 CA Haaksbergen Februari 2014 Kruse Milieu BV Bezoekadres:

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Conform NEN-5740

Verkennend bodemonderzoek Conform NEN-5740 kwaliteitswaarborg Verkennend bodemonderzoek Conform NEN-5740 Plan Hüssenhof Groesbeek Kadastraal gemeente Groesbeek Sectie P, nr. 483 (ged.). Opdrachtgever : Jansen Bouwontwikkeling BV Postbus 278 6600

Nadere informatie

Onder het (verharde) parkeerterrein van recreatieplas de Langspier te Boxtel is verontreinigd puin aangebracht.

Onder het (verharde) parkeerterrein van recreatieplas de Langspier te Boxtel is verontreinigd puin aangebracht. MILTOP BV Ketelaarskampweg 15 5222 AL s-hertogenbosch T 073 623 58 43 F 073 623 58 44 E info@miltop.nl Gemeente Boxtel Afdeling Milieu t.a.v. de heer B. van Mil Postbus 10.000 5280 DA BOXTEL Bank 16.88.85.662

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK EN ONDERZOEK ASBEST IN PUIN POELSESTRAAT (ONG.) TE WINSSEN GEMEENTE BEUNINGEN

VERKENNEND BODEMONDERZOEK EN ONDERZOEK ASBEST IN PUIN POELSESTRAAT (ONG.) TE WINSSEN GEMEENTE BEUNINGEN VERKENNEND BODEMONDERZOEK EN ONDERZOEK ASBEST IN PUIN POELSESTRAAT (ONG.) TE WINSSEN GEMEENTE BEUNINGEN Verkennend bodemonderzoek en onderzoek asbest in puin Poelsestraat (ong.) te Winssen in de gemeente

Nadere informatie

Gemeente Vlaardingen tav dhr E. Warnaar sectie Voorbereiding & Realisatie Postbus EB Vlaardingen

Gemeente Vlaardingen tav dhr E. Warnaar sectie Voorbereiding & Realisatie Postbus EB Vlaardingen Gemeente Vlaardingen tav dhr E. Warnaar sectie Voorbereiding & Realisatie Postbus 1002 3130 EB Vlaardingen betreft : aanvullend grondonderzoek (nikkel) Vijfsluizen referentie: 16-2009N pagina: 1/3 Geldermalsen,

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek Verkennend bodemonderzoek Eltenseweg 14 / Past. van Sonsbeeckstraat 51 (2 bouwkavels) te Stokkum Gemeente Montferland Projectnummer: P2182.01 Datum: 6 november 2014 Versie: definitief Verkennend bodemonderzoek

Nadere informatie