archief & geschiedenis Inventaris van het archief van het Sint Anthony Gasthuis te Bolsward drs. K.A.M. Engbers MA

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "archief & geschiedenis Inventaris van het archief van het Sint Anthony Gasthuis te Bolsward 1592-2005 drs. K.A.M. Engbers MA"

Transcriptie

1 archief & geschiedenis Inventaris van het archief van het Sint Anthony Gasthuis te Bolsward drs. K.A.M. Engbers MA

2 Deze heruitgave is tot stand gekomen bij de bewerking van het archief van het Sint Anthony Gasthuis te Bolsward in het najaar van De bewerking is uitgevoerd door het bedrijf Laurentius Archief & Geschiedenis te Groningen. Tekstredactie: Kim Alders te Gronignen Grafische verzorging: Sagittarius Graphic Design te Groningen. Druk- en bindwerk: Huisdrukkerij van de Provincie Fryslân. Omslagillustraties voorzijde: Liber magistratus Daventriensis in quo scribentur concordata magistratus et comunitatis: Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek Deventer, Inventaris van het archief der stad Deventer, 1 e afdeling (tot 1591), inv. nr. MA 2b, fol. 25v., 28 augustus Omslagillustraties achterzijde: 1. Getijdenboek, Parijs?, : Koninklijke (v.l.n.r.) Bibliotheek te s-gravenhage, 76 F 14, fol. 116v. 2. Getijdenboek, Zuidelijk Holland en Utrecht, en : Koninklijke Bibliotheek te s-gravenhage, 133 E 17, fol. 174r. 3. Getijdenboek, Delft, : Koninklijke Bibliotheek te s-gravenhage, 135 E 18, fol. 108r. 4. Getijdenboek van Catharina van Aragon, Zuidelijke Nederlanden, illustrator: Willem Vrelant, ca. 1460: Koninklijke Bibliotheek te s-gravenhage, 76 F 7, fol. 55r. 5. Gebedenboek, Maastricht - Convent van Maagdendriesch, ca ( ): Koninklijke Bibliotheek te s-gravenhage, 134 C 53, fol. 1r. CIP-gegevens Koninklijke Bibliotheek te s-gravenhage: Engbers, Karel Albertus Maria Inventaris van het archief van het Sint Anthony Gasthuis te Bolsward Groningen: Laurentius Archief & Geschiedenis: Laurentius Archief & Geschiedenis I Tweede, herziene druk, 2010 ISBN: ISSN: Copyright 2010: K.A.M. Engbers, Laurentius Archief & Geschiedenis Laurentius Archief & Geschiedenis I Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt in welke vorm en/of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbende.

3 Inventaris van het archief van het Sint Anthony Gasthuis te Bolsward

4

5 Inventaris van het archief van het Sint Anthony Gasthuis te Bolsward drs. K.A.M. Engbers MA Laurentius Archief & Geschiedenis Groningen, 2010 Laurentius Archief & Geschiedenis I

6 4 Deze heruitgave is tot stand gekomen bij de bewerking van het archief van het Sint Anthony Gasthuis te Bolsward in het najaar van De bewerking is uitgevoerd door het bedrijf Laurentius Archief & Geschiedenis te Groningen. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt in welke vorm en/of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbende. Tweede, herziene druk. Copyright 2010: K.A.M. Engbers, Laurentius Archief & Geschiedenis Laurentius Archief & Geschiedenis I Sint Anthony Gasthuis

7 5 Woord vooraf Het bewerken van een archief is bepaald geen sinecure. Het gaat gepaard met veel uitzoeken, archiefbescheiden op volgorde leggen en verwijzingen maken. Na het vele uitzoeken heb ik het archief beschreven en vervolgens verpakt in zuurvrije verpakkingsmaterialen. De bewerking van het archief heb ik niet kunnen uitvoeren zonder de hulp van een aantal mensen. Bij deze wil ik hen dan ook dank zeggen. De guardiaan van het Sint Anthony Gasthuis en zijn vrouw hebben mij elke dag voorzien van thee en andere versnaperingen. Ook beantwoorde hij veelvuldig mijn vragen met betrekking tot het Sint Anthony Gasthuis. Het bestuur van het Sint Anthony Gasthuis heeft hand- en spandiensten verricht gedurende de fase van het (her)verpakken van het archief, waarvoor mijn dank groot is. Mijn dank gaat ook uit naar mijn partner in zaken en in leven, mevr. drs. M. Schuur. Zij heeft tal van ondersteunende zaken uitgevoerd. Door haar ondersteuning is het bewerkingsproject soepel verlopen en mijn dank daarvoor is groot. Groningen, St. Trudo van Haspengouw, 2006 Groningen, St. Isidorius, 2010 Karel Albertus Maria Engbers Laurentius Archief & Geschiedenis Camphuysenstraat KH Groningen Sinds : Fongersplaats LL Groningen Woord vooraf

8 6 Sint Anthony Gasthuis

9 7 Inhoudsopgave WOORD VOORAF 5 HET SINT ANTHONY GASTHUIS TE BOLSWARD 9 I Historisch overzicht 9 I.1 Sint Antonius de Grote van Egypte 9 I.2 Een korte historische schets 9 I.3 De bezittingen van het Sint Anthony Gasthuis 13 II Organisatie 15 III Geschiedenis van het archief 17 III.1 Registratuur en berging van het archief 17 III.2 Voorgaande bewerkingsmomenten 18 IV Verantwoording van de inventarisatie 19 V Aanwijzingen voor de gebruiker 21 V.1 Onderzoek doen in het archief 21 V.2 Citeerwijze 22 INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET SINT ANTHONY GASTHUIS TE BOLSWARD 23 1 Algemeen bestuur Notulen Correspondentie Reglementen en instructies Voogden c.q. bestuur en functionarissen Stukken betreffende de proveniers Geschillen Collatierecht, bestuurlijke invloed en personeel Archief en geschiedenis 30 2 Beheer van goederen en gelden Algemeen Rekeningen en dergelijke Beheer van de bezittingen Algemeen Landerijen, boerderijen en woningen Materieel beheer c.q. onderhoud 45 Inhoudsopgave

10 8 2.4 Obligaties, schuldbekentenissen en lijfrenten Stukken betreffende subsidieverleningen door het Sint Anthony Gasthuis Verzekeringen Supplement c.q. diversen 49 GEDEPONEERDE ARCHIEVEN 53 Het Separate fonds 53 Het Fonds voor Dienstbaren 54 Het Gasthuispotje 54 De Bewaarschool of Kleuterschool 55 De Naaischool 56 De Spijscommssie 57 Commissie voor de Centrale keuken 58 De Parkcommissie 58 De Rijkszuivelschool 58 Diversen 58 CONCORDANS 60 BIJLAGEN 61 Bijlage I Lijst der voogden / bestuursleden 63 Bijlage II Lijst der guardianen 65 Bijlage III Lijst der overige personeelsleden 67 LIJSTEN 69 Lijst met afkortingen Lijst met geraadpleegde archivalia 71 Lijst met geraadpleegde literatuur 72 Sint Anthony Gasthuis

11 9 Het Sint Anthony Gasthuis te Bolsward I Historisch overzicht Het Sint Anthony Gasthuis is het oudste van de drie gasthuizen die Bolsward vandaag de dag kent. 1 Het Gasthuis is in de late middeleeuwen gesticht als instelling die zorg aan hulpbehoevenden verschafte, niet alleen aan armen en bejaarden maar ook aan passanten. Het exacte stichtingsjaar is onbekend. Dit kan worden verklaard door het simpele feit dat er uit de beginperiode van het Gasthuis slechts weinig bronnen zijn overgeleverd. Pas vanaf de zeventiende eeuw zijn er structureel bronnen overgeleverd. I.1 Sint Antonius de Grote van Egypte Zoals de naam van het Gasthuis doet vermoeden is de patroonheilige Sint Antonius de Grote van Egypte (ca januari 356). Het Sint Anthony Gasthuis heeft net als veel andere middeleeuwse gasthuizen een beschermheilige. Sint Antonius heeft diverse bijnamen, maar het meest bekend is Antonius Abt. 2 Hij was de eerste van de woestijnvaders die het wereldse leven verlieten om in de woestijn dichter bij God te komen. De Heilige was de eerste christen die in afzondering leefde en kreeg zodoende vele volgelingen. Sint Antonius is de patroon van onder andere pachters, het vee, slachters, veeboeren, handelaren in gerookte vleeswaren en armen. Hij behoort ook tot de zogenoemde pestheiligen en is één van de drie vriesheiligen. Sint Antonius wordt vaak afgebeeld in een augustijner habijt en met een varken aan zijn zijde. Het varken staat symbool voor de duivel. In de gedaante van een varken verleidde de duivel Sint Antonius. Zijn feestdag wordt gevierd op 17 januari. 3 Jaarlijks viert het Sint Anthony Gasthuis op deze datum de stichtingsdag. I.2 Een korte historische schets De stichtingsgeschiedenis van het Sint Anthony Gasthuis is in nevelen gehuld. We moeten het slechts doen met een paar historische gegevens en aannames. De exacte 1 In het onderstaande wordt Sint Anthony Gasthuis mogelijk verkort weergegeven in de volgende vormen: SAG of het Gasthuis. 2 Overige bijnamen van Sint Antonius zijn: Antonius de Kluizenaar en Antonius met het varken. 3 S. van der Linden, De Heiligen (Amsterdam en Antwerpen 1999) 79. Inleiding

12 10 stichtingsdatum van het Sint Anthony Gasthuis is niet na te gaan. Vermoedelijk is het Gasthuis rond 1450 gesticht. 4 De eerste vermelding van een Bolswarder gasthuis dateert van 1452, zijnde een testament van Bawk Hessels wyff, waarin vier Rijnse guldens nagelaten wordt voor timmeringe [van, KE] dat gasthuys. 5 In de Bolswarder stad-boeken van 1455 en 1479 vinden we twee verwijzigingen naar een gasthuis te Bolsward. 6 Deze bepalingen resulteren erin dat alle armen die bedelen of laten bedelen voor voedsel hun bezittingen na hun dood na te laten aan overige armen of aan onsse gasthuyse. 7 In een negental Friese testamenten wordt een gasthuis te Bolsward genoemd. 8 Bij een viertal testamenten is het onduidelijk of het hier het Sint Anthony Gasthuis betreft. 9 In het testament van Wiba Thierxma uit 1456 bijvoorbeeld worden slechts een viertal gasthuizen te Sneek, Bolsward, Workum en Leeuwarden bedeeld. 10 Het blijft onduidelijk welk gasthuis in Bolsward wordt gedoteerd. Meer duidelijkheid hebben we over de andere vijf testamenten. In deze testamenten wordt het Sint Anthony Gasthuis expliciet genoemd. 11 Zo wordt in het testament van Hera Jelbits zoen s aan het Sint Anthony Gasthuis een halve goud gulden gedoteerd. 12 Janken, weduwe van Douwe Feddes schenkt aan het Sint Anthony Gasthuis één goudgulden. 13 Toch mogen we aannemen dat de verwijzingen naar het Bolswarder gasthuis eigenlijk verwijzen naar het Sint Anthony Gasthuis, aangezien zij tot 1522 het enige gasthuis was in Bolsward. Bij testament, daterend van 1511, wijzen Hendrick Nannes en 4 W.H. Keikes, Het rijcke gasthuis van Bolsward, It Beaken 17 (1955) , aldaar 109. In J.W. Spaans, Armenzorg in Friesland Publieke zorg en particuliere liefdadigheid in zes Friese steden; Leeuwarden, Bolsward, Franeker, Sneek, Dokkum en Harlingen (Leeuwarden en Hilversum 1997) 35 lezen we dat het Sint Anthony Gasthuis allereerst gevestigd was aan de Hoog(straat). Rond 1500 komen de norbertijnen van Het Zand onder Pingjum naar Bolsward en vestigen zich in dit complex. Het Sint Anthony Gasthuis verhuist naar de Nieuwmarkt. 5 Item thy timmeringe dat gasthuys fyoyer rinsgoune. Uit: Testament van Bawck Hessels wyff d.d. 4 oktober Het testament is opgenomen in: G. Verhoeven en J.A. Mol, ed., Friese testamenten tot 1550 (Leeuwarden 1994), testament nr. 15, Stadboek 1455, cap. 123: Jnt eerst alle armeluijden daer in onsse stad wonen ende daer steruen, daer hoer lijff foedinghe bij den huijsen haelen off haelen laeten, wat gueden dat zij affter laeten off eruen, dat zall comen ende blijuen toe behoeff der armen ende onsse gasthuijse en Stadboek 1479, cap. 142: Van arme leuden die steruen. Jtem alle aerme leuden die in onse stadt woenen ende hier steruen, die hore lijfuoedinghe biden huusen haelen of laeten haelen, wat gueden dat sie aefter laeten of aruen, dat sal comen ende bliuen to behoef der aermen in onse gasthuus. Uit: H. van Engen, ed., Editie. De stadboeken van Bolsward (1455 en 1479) in V. Robijn, Het recht van een vrije Friese stad. De stadboeken van Bolsward ( ) (Leeuwarden en Hilversum 2005) , aldaar 132 (1455) en 153 (1479). 7 Robijn, Het recht van een vrije Friese stad, 50. Zie ook Spaans, Armenzorg in Friesland , Verhoeven en Mol, Friese testamenten tot 1550, passim zijnde: Bawck Hessels wyff d.d. 4 oktober 1452 (testament nr. 15); Wiba Thierxma, d.d. 5 juni 1456 (testament nr. 19); Altger Douwes zoen Houkama, d.d. 13 augustus 1478 (testament nr. 38); Yde Bocka dochter Harinxma, d.d. 20 december 1483 (testament nr. 44); Hera Jelbits zoen, d.d. [2] 3 mei 1504 (testament nr. 66); Janken, weduwe van Douwe Feddes, d.d. 17 oktober 1516 (testament nr. 91, deels in het Latijn gesteld); Magister Johannes Sextinus, d.d. 24 maart 1519 (testament nr. 95, in het Latijn gesteld); Fokel Gerlefs, d.d. 1 februari 1525 (testament nr. 110) en Schelte Andla Latzema, d.d. 21 december 1549 (testament nr. 206). Voor een interpretatie van de Friese testamenten zie: J.A. Mol, ed., Zorgen voor zekerheid. Studies over Friese testamenten in de vijftiende en zestiende eeuw (Leeuwarden 1994). Sint Anthony Gasthuis

13 11 Kartyn Epes de Bolswarder armenvoogden aan als hun erfgenamen. Dit resulteerde in het gegeven dat in 1522 het Armhuis of het Hendrick Nanneshof testamentair gesticht werd. 14 Het Hendrick Nanneshof bestaat vandaag de dag als de Hendrick Nannesen Catrijn Epesstichting te Bolsward. In de late middeleeuwen kende Bolsward nog een derde charitatieve instelling, welke vandaag de dag nog steeds bestaat, namelijk het Weeshuis. In 1553 wordt het Weeshuis gesticht door Hid, Hero Jelbethsdochter, de weduwe van Nanne Reyns. 15 Het Sint Anthony Gasthuis is ontstaan ten tijde van een hausse aan stichtingen van gasthuizen in de eerste helft van de vijftiende eeuw. Rond 1450 zijn er gasthuizen in Leeuwarden, Harlingen, Bolsward, Sneek, Franeker, Dokkum en Workum. Al deze gasthuizen, met uitzondering van Harlingen gewijd aan Sint Gertrudis hebben Sint Antonius als patroonheilige. In ca werd de kapel van het Sint Anthony Gasthuis gewijd. Deze kapel was gelegen op de hoek van de huidige Nieuwmarkt en Het Skilwijk. Vandaag de dag bestaat deze kapel echter niet meer. Met enkele uitzonderingen begint het archief van het Sint Anthony Gasthuis vanaf het midden van de zeventiende eeuw vorm te krijgen. Rond deze periode komt het Gasthuis ook in de financiële problemen terecht. Het Gasthuis bestond feitelijk uit twee huizen, namelijk het proveniershuis en De Beijer. In het proveniershuis konden bejaarde inwoners van Bolsward zich inkopen en zich zodoende verzekeren van kost en inwoning tot aan hun dood. Proveniers genieten een prove, zijnde een jaarlijkse toelage in geld of goederen van bewoners van een stift, een hofje of een gebedshuis, om zo in hun levensonderhoud te voorzien. Passanten werden opgevangen in De Beijer. 9 Het betreft de volgende testamenten, alle opgenomen in: Ibidem: Bawck Hessels wyff, d.d. 4 oktober 1452 (testament nr. 15); Wiba Thierxma, d.d. 5 juni 1456 (testament nr. 19); Altger Douwes zoen Houkama, d.d. 13 augustus 1478 (testament nr. 38) en Schelte Andla Latzema, d.d. 21 december 1549 (testament nr. 206). Opvallend is dat in de teksteditie van de Friese testamenten (Ibidem) in het register deze testamenten wel worden gerekend tot het Sint Anthony Gasthuis. 10 Item voertmeer besprecke ic, Wiba, die wintmolen dien vier gasthusen, als to Sneke, to Bolswert, to Workum, ende [Lew]erden, alsoe dat die vogeden dier armen dese molen vors. vercopen sullen, ende dat ghelt ghelike deilen totter armen behoef ende daer renten mede te cop[en]e. Uit: Testament Wiba Thierxma, d.d. 5 juni Opgenomen in : Ibidem, testament nr. 19, regels en regel Zeer waarschijnlijk het testament van Yde Bocka dochter Harinxma d.d. 20 december 1483 (testament nr. 44), immers St. Antonius, de beschermheilige van de armen, wordt genoemd; Hera Jelbits zoen, d.d. [2] 3 mei 1504 (testament nr. 66); Janken, weduwe van Douwe Feddes, d.d. 17 oktober 1516 (testament nr. 91, deels in het Latijn gesteld); Magister Johannes Sextinus, d.d. 24 maart 1519 (testament nr. 95, in het Latijn gesteld) en Fokel Gerlefs, d.d. 1 februari 1525 (testament nr. 110). Alle testamenten zijn opgenomen in: Ibidem, passim. 12 Item hy bisprect Sinte Antonius ( ) een half g.g.. Uit: Testament van Hera Jelbits zoen in: Ibidem, testament nr. 66, 127 regel Sunte Anthonius gasthuys bespreke ick enen golden g.. Uit: Testament van Janken, weduwe van Douwe Feddes in: Ibidem, testament nr. 91, 174 regels Het testament van Henrick Nanne soen en zijn vrouw Katryn Epes is opgenomen in: Ibidem: testament nr. 84. Zie ook: Spaans, Armenzorg in Friesland , 34 en passim. 15 Meer gegevens omtrent het Weeshuis te Bolsward: Ibidem, passim en A. Hallema, Vier eeuwen Weeshuisgeschiedenis Een overzicht van de geschiedenis van het weeshuis te Bolsward (Bolsward 1953) passim. Inleiding

14 12 Het is onduidelijk of er een strikte scheiding bestond. In de rekeningboeken van het Sint Anthony Gasthuis (inv. nrs III) komen we herhaaldelijk uitgaven tegen voor de proveniers. Zo worden er onder andere mout, bier, erwten en bonen gekocht voor de proveniers. Uit de rekeningboeken blijkt ook dat het Gasthuis een boerenbedrijf had. Immers er worden vaak rode boter, groene kaas en kalfs- en koeienhuiden verkocht door het Sint Anthony Gasthuis. Naast de verkoop van zuivelproducten werden ook zuivelproducten ingekocht, wat impliceert dat het gasthuis niet zelfvoorzienend was. Er zijn aanwijzingen dat voor diegene die de inkoopsom niet kon betalen middels het verlenen van hand- en spandiensten toch een plaats kon worden verkregen in het Sint Anthony Gasthuis. Een voorbeeld van een provenier is Jacob Gysberts, oud Bolswarder burgermeester, die in 1647 werd opgenomen als provenier. Hij betaalde een inkoopsom van 300 Caroligulden om zodoende sijn leven lanck sal hebbem ende genieten in voorschr. convente (het Sint Anthony Gasthuis, KE) den inwoning van dien, ende beneffens dien oock werden onderholden in cost ende dranck in gelijckheijt andere proeveniers. 16 Halverwege de zeventiende eeuw verkeert echter het Gasthuis in zwaar weer, vooral op het gebied van de financiën. Door grote schulden kon men de verplichtingen aan de proveniers niet meer aan. De magistraat van Bolsward stelde orde op zaken. Het Sint Anthony Gasthuis verkocht in de jaren vanaf 1655 geleidelijk diverse bezittingen en obligaties om de verplichtingen aan de proveniers na te komen. De proveniers, die via een inkoopsom zich hadden ingekocht, werden schadeloos gesteld. Zij mochten in het huis blijven wonen en ze kregen een maandelijkse bijdrage voor hun levensonderhoud, als lijfrente op de door hen betaalde inkoopsom. Het aantal proveniers daalde gestaag in de tweede helft van de zeventiende eeuw tot nul. Had men in 1655 nog 27 proveniers, in 1663 waren het er nog 23 en in 1684 waren het er nul. 17 In 1684 werd door de Bolswarder magistraat besloten om weer proveniers toe te laten, daar alle schulden waren betaald. 18 Ditmaal werden echter de proveniers op een geheel andere grondslag toegelaten, namelijk middels het systeem van lijfrenten. De eerste was Zwaantje Jansdoschter die in gulden aan inkoopsom betaalde en vervolgens een woonruimte en 13¾ % rente kreeg toegewezen. 19 Het bleef sindsdien gebruikelijk om middels lijfrenten zichzelf in te kopen in het Sint Anthony Gasthuis, hetgeen het Gasthuis geen (financiële) windeieren legde. De financiële situatie kwam volledig tot bloei, hetgeen gestimuleerd werd door personen die 16 Inv. nr. 167, akte d.d. 23 augustus Gedrukt in W.H. Keikes, Sint Anthoon te Bolsward. Uit de rijke historie van het rijcke gasthuis (Emmeloord 1997) 74-75, aldaar Het contract met de proveniers uit 1655 is opgenomen in: Inv. nr. 167 d.d. 31 oktober 1655 en gedrukt in Ibidem, Daarnaast is het contract ook te vinden in het oud archief der stad Bolsward: Gemeentearchief Bolsward (voortaan aangehaald als: GAB), oud archief, inv. nr. 21 fol (d.d. 25 en 31 oktober 1655). Voor de aantallen proveniers zie: Spaans, Armenzorg in Friesland , 137 n GAB, oud archief stad, inv. nr. 2 (25 februari 1684). 19 Keikes, Sint Anthoon te Bolsward, 27. Sint Anthony Gasthuis

15 13 lijfrenten kochten, maar nooit gebruik maakten van de mogelijkheid om de jaarlijkse renten te ontvangen. In het reglement op het beheer van de Tweede Afdeling van het Sint Anthony Gasthuis uit 1937 zien we dat de proveniers wekelijks uit handen van de guardiaan een prove krijgen van 2,5 gulden (inv. nr. 149). 20 De grootte van de te betalen lijfrentesom is inmiddels leeftijdsafhankelijk. Zo betalen 35-plussers een som van 350 gulden, 60-plussers 300 gulden, 65-plussers 250 gulden en 75-plussers een bedrag van 200 gulden. De logica is als volgt: als de provenier zich op jongere leeftijd inkocht resulteerde dit in hogere uitgaven voor te betalen proven. Immers de provenier geniet tot aan zijn dood van de prove. Tot ver in de twintigste eeuw werden er wekelijks proven uitbetaald door de guardiaan aan de proveniers. I.3 De bezittingen van het Sint Anthony Gasthuis Het Sint Anthony Gasthuis bezit vandaag de dag een groot aantal gebouwen en landerijen. Het is hier niet gepast om een totale reconstructie te geven van het onroerend goederen bezit van het Gasthuis (zie onder andere inv. nrs. 165, 167 en 256-I). Sinds de stichting van het Sint Anthony Gasthuis heeft het veel onroerend goed in eigendom gehad. Niet alleen gebouwen van het Gasthuis zelf, maar ook diverse landerijen in en om Bolsward. Deze landerijen werden aangekocht en verpacht aan boeren in de omgeving. Het onroerend goedbezit is niet constant, maar varieert door de jaren heen daar er landerijen worden gekocht, verkocht of geruild. Dit wordt ook ingegeven door ruilverkavelingsprojecten zoals Wommels of Wonseradeel-Zuid (beide eind 20 e eeuw). Tot in de jaren tachtig van de twintigste eeuw pachtten de pachters landerijen en de bijbehorende boerderij, zijnde het woonhuis en eventuele opstallen. Daar de onderhouds- en assurantiekosten van deze oude Friese boerderijen groter werden dan de pachtopbrengsten werden de boerderijen aan de pachters verkocht. De landerijen werden en worden vandaag de dag gepacht door de pachters. Hierdoor is het mogelijk dat een pachter een voorheen gepachte boerderij bezit, maar de landerijen nog steeds pacht. Gemiddeld kent het Sint Anthony Gasthuis een tiental pachters, die elk gemiddeld 36 hectare pachten, zodat een goede agrarische bedrijfsvoering mogelijk is. Conform de Pachtwet (Staatsblad 1958) hebben zij het eeuwigdurend pachtrecht. Vaak gaat het pachtrecht over van generatie op generatie. Hierdoor is het mogelijk dat reeds generaties lang dezelfde familie het bezit pacht. De familie Postma is hier een voorbeeld van. Voor een goed beeld van het verpachte bezit kunt u gebruik maken van inv. nr. 256-I. Naast landerijen bezit het Sint Anthony Gasthuis een groot aantal onroerende goederen in de Bolswarder binnenstad. Deze bezittingen liggen in de direct omgeving van 20 Zie ook: Ibidem, 28, n. 34. Inleiding

16 14 het Gasthuis aan de Nieuwmarkt en vormen zodoende eigelijk een gasthuiscomplex. Zoals reeds vermeld, werd in 1464 de kapel behorend tot het gasthuiscomplex gewijd. 21 Op een tweetal stadsplattegronden uit de zestiende eeuw is het gasthuiscomplex afgebeeld op de huidige locatie aan de Nieuwmarkt. 22 In 1683 is een gedeelte van het Gasthuis in een dusdanig slechte staat dat na een advies van een tweetal timmerlieden de Bolswarder magistraat besluit om dit gedeelte te slopen. 23 In de jaren wordt er een nieuw hoofdgebouw gebouwd. Inv. nr. 251 omvat een dossier betreffende de verbouwing van Het hoofdgebouw is ontworpen door de Leeuwarder stadsbouwmeester Jan Noteboom. De bouw en inrichting koste meer dan gulden. Voor de nieuwe voogdenkamer werden een zevental schilderijen geschilderd door Christoffel Frederick Franck ( ). De schilderijen zijn allegorisch van aard en hebben betrekking op diverse thema s uit het menselijke leven, zoals de ouderdom of de vrede. 24 De Voogdenkamer is gedecoreerd in een zuivere Lodewijk XVI-stijl, terwijl deze is ingericht is met meubels in de neo-lodewijk XVI-stijl. De voogdenkamer is in 1895 getroffen door bliksem hetgeen een restauratie in 1920 tot gevolg had. Daarnaast is de voogdenkamer in de jaren negentig van de twintigste eeuw nogmaals gerestaureerd (zie inv. nr. 279-XVII). Het Sint Anthony Gasthuis bestond vroeger uit twee afdelingen. De Eerste Afdeling bestond uit het hoofdgebouw en de tuinkamers. In de loop van de twintigste eeuw kwam de Tweede Afdeling tot stand. Deze afdeling bestond uit het zogenoemde Kleine Gasthuis en het zogenoemde Streekje. Het Kleine Gasthuis ligt direct achter het hoofdgebouw aan het Laag Bolwerk. Het Streekje ligt recht tegenover het hoofdgebouw aan de overzijde van de Nieuwmarkt. Het Kleine Gasthuis dateert van 1869, toen veertien woningen in een klein hofje werden gebouwd. In 1921 werden er nog een tiental woningen gebouwd. Aan het eind van de jaren 1970 is het Kleine Gasthuis aan de eisen van de tijd aangepast en zijn vele woningen gesloopt en/of vernieuwd (zie inv. nr., 279- XII). De woningen aan het Streekje werden in 1906 aangekocht en direct gesloopt om nieuwbouw mogelijk te maken. In 1907 werd dan ook begonnen met de nieuwbouw. Rond 1980 zijn deze woningen gerenoveerd (zie inv. nr. 279-X). 25 Naast de Voogdenkamer bevat het hoofdgebouw ook kamers voor huurders. In de jaren tachtig van de twintigste eeuw zijn deze kamers verbouwd tot een aantal appartementen en aangepast aan de eisen van de tijd (zie inv. nr. 279-XIII). 21 Keikes, Sint Anthoon te Bolsward, Plattegrond van Bolsward door Jacob van Deventer (vóór 1572) en een plattegrond uit het Civitates Orbis terrarum van Braun en Hogenberg uit Resolutie d.d. 8 mei Ibidem, 15. Zie ook Spaans, Armenzorg in Friesland , S. ten Hoeve, De liefdesgestichten van Bolsward. Gebouwen voor wezen en weduwen, behoeftigen en bejaarden. Monument van de maand 5 (1990) nr. 7 (Leeuwarden 1990), passim. Voor een beschrijving van de schilderijen zie: Ibidem, en inv. nr Ibidem, Sint Anthony Gasthuis

17 15 II Organisatie Zoals reeds is vermeld, is het jaartal van oprichting van het Sint Anthony Gasthuis niet bekend, maar de organisatie ervan is wel bekend. Vanaf de stichting tot het heden is het Sint Anthony Gasthuis een autonome instelling in Bolsward. Het voogdencollege verzorgde het reilen en zeilen van de instelling, geassisteerd door de guardiaan. Het lidmaatschap van het voogdencollege was gedurende lange tijd voorbehouden aan alleen de welgestelde Bolswarder families. Vaak werden de voogden gerekruteerd uit die families die ook magistraatleden leverden. Zodoende was er een grote verwevenheid met het Bolswarder gemeentebestuur en de twee overige gasthuizen. Bij de twee overige gasthuizen bestaat eenzelfde situatie. In 1979 zijn de statuten van de Stichting Sint Anthony Gasthuis voor het eerst vastgelegd (zie inv. nr. 153-I). Het Sint Anthony Gasthuis bestaat feitelijk uit een bestuur, voorheen de voogden, en een guardiaan. Het bestuur draagt zorg voor het bestuurlijke reilen en zeilen van de stichting en het Gasthuis. De guardiaan is feitelijk een huismeester die onder andere kleine onderhoudswerkzaamheden uitvoert, de tuin verzorgt en een aanspreekpunt vormt voor de bewoners van het Sint Anthony Gasthuis. In bijlage I is een overzicht opgenomen van de voogden c.q. bestuursleden van het Sint Anthony Gasthuis vanaf begin negentiende eeuw. In Bijlage II is een overzicht opgenomen van de guardianen van het Sint Anthony Gasthuis van na de Tweede Wereldoorlog. Bij beide bijlagen moet worden opgemerkt dat deze zijn samengesteld uit gegevens die gedurende de bewerking zijn opgedaan. Beide bijlagen zijn daarom zeker niet volledig. De stichting Sint Anthony Gasthuis heeft een drietal doelen. Ten eerste verschaft zij passende woonruimte aan Bolswarder burgers van zestig jaar of ouder of derden als in deze eerste categorie geen geschikte kandidaten zijn te vinden. Ten tweede heeft zij ten doel om zoveel mogelijk instellingen, commissies en verenigingen die op het gebied van het (open) bejaardenwerk in de stad Bolsward werkzaam zijn te ondersteunen. Het derde doel is het verlenen van subsidies, voor zover haar middelen het toelaten, aan instellingen of verenigingen, die voor de stad Bolsward van bijzondere betekenis zijn. 26 De stichting probeert haar doelstellingen te verwezenlijken door het verhuren van kamers en woningen tegen een door haar bestuur redelijk geachte vergoeding en het aanwenden van alle andere wettige middelen die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn (art. 2 lid 2 Statuten SAG 2003, zie inv. nr. 153-I). 26 Art. 2 lid 1 Statuten SAG 2003, zie inv. nr. 153-I. Inleiding

18 16 Het bestuur van het Sint Anthony Gasthuis bestaat uit vijf personen die worden benoemd voor vijf jaar. De benoeming geschiedt door de gemeenteraad van Bolsward door middel van een bindende voordracht van twee personen door het bestuur van het Gasthuis zelf (art. 6 lid 1 Statuten SAG 2003, zie inv. nr. 153-I). Het bestuur is bevoegd om een guardiaan aan te stellen. De rechtspositie van de gemeente Bolsward is van toepassing op de dienstbetrekking van de guardiaan (art. 9 lid 4 Statuten SAG 1996, zie inv. nr. 153-I). Voorheen was de kerkelijke achtergrond van de bestuursleden bepalend voor het lidmaatschap. Het bestuur probeerde zoveel mogelijk een natuurgetrouwe afspiegeling te zijn van de Bolswarder bevolking op het kerkelijke vlak. Vandaag de dag is dit gegeven minder belangrijk. Het bestuur probeert zoveel mogelijk zaken zelfstandig af te ronden, maar bij zeer specialistische zaken worden vaak deskundigen van buiten ingehuurd. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. De gelijkstelling van het boekjaar met het kalenderjaar was ook al het geval ten tijde van het Sint Anthony Gasthuis, vóór de stichting. Jaarlijks wordt het boekjaar afgesloten en worden de jaarstukken opgemaakt. De jaarstukken worden conform de statuten vastgesteld door het bestuur (art. 12 lid 3 Statuten SAG 2003, zie inv. nr. 153-I). Op de zogenoemde Rekendag, meestal in mei, kunnen derden kennis nemen van het gevoerde (financiële) beleid van het Gasthuis. Op deze dag legt de stichting rekenschap af van het afgelopen boekjaar ten overstaan van een aantal notabelen. Onder hen bevindt zich het college van Burgermeester en Wethouders van de gemeente Bolsward alsmede een drietal raadsleden, aan te wijzen door het college, en de voorgangers van alle christelijke kerkgenootschappen te Bolsward (art. 12 lid 4 statuten SAG 2003, zie inv. nr. 153-I). Naast de Rekendag houdt het bestuur ook jaarlijks een stichtingsdag, meestal rond 17 januari. Zoals reeds vermeld is 17 januari de feestdag van Sint Antonius, de beschermheilige van het Sint Anthony Gasthuis. Op de stichtingsdag worden jaarlijks de pachters, huurders en een breed scala aan derden, waaronder de gemeente Bolsward, uitgenodigd. Met de invoering van de Armenwet in 1854 probeerde de Bolswarder magistraat invloed te krijgen in het Sint Anthony Gasthuis. Immers het verzorgde ook armen. Er volgde een juridisch steekspel (zie inv. nr. 159). De gasthuisvoogden stichtten in 1854 een Bewaarschool en in 1865 een Naaischool. Naast de Naaischool en de Bewaarschool had het Sint Anthony Gasthuis in een aantal andere instellingen en organisaties een vinger in de pap. Dit blijkt vooral uit de grote hoeveelheid gedeponeerde archieven die deel uit maken van het archief van het Sint Anthony Gasthuis en deze inventaris. Sint Anthony Gasthuis

19 17 III Geschiedenis van het archief III.1 Registratuur en berging van het archief Deze inventaris behelst alleen het archief van het Sint Anthony Gasthuis uit de periode Een gedeelte van de archiefbescheiden van het Sint Anthony Gasthuis worden niet bewaard door het Sint Anthony Gasthuis zelf, maar liggen in de gemeentelijke archiefbewaarplaats van de gemeente Bolsward. In de Inventaris der archieven van Bolsward van W.H. Keikes uit 1952 is het archief van het Sint Anthony Gasthuis als gedeponeerd archief opgenomen. 27 Het betreft hier archivalia uit de periode Van een viertal charters aangaande het Sint Anthony Gasthuis zijn regesten opgenomen. 28 Daar deze archivalia in een openbare archiefbewaarplaats berusten, kunnen deze door eenieder worden ingezien. Archiefvorming verandert door de jaren heen. Vaak zien we dat voor de ordening van de archiefbescheiden een registratuur wordt toegepast. Het archief van het Sint Anthony Gasthuis is hierop geen uitzondering. Door de lange geschiedenis van archiefvorming, vanaf de late Middeleeuwen, zien we dan ook meerdere archiefsystemen. Tot eind jaren zeventig van de twintigste eeuw is het archief strikt chronologisch geborgen. Rond 1980 is men overgestapt op de zaaksgewijze berging van de archiefbescheiden. Het bestuur heeft de zogenoemde BasisArchiefCode (BAC) gebruikt van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De berging van het dynamische archief op basis van de BAC is echter niet consequent volgehouden en zodoende zijn er veel hiaten. Vooral vanaf het midden van de jaren negentig van de vorige eeuw heeft men de ordening volgens de BAC niet strikt nageleefd. De archiefbescheiden werden chronologische geborgen op een stapel in een kast. Juist deze berging kwam de raadpleging van het dynamische archief niet ten goede. Gedurende de bewerking is er geprobeerd om dit archiefblok te combineren met de archiefbescheiden die zijn geordend volgens de BAC, hetgeen geen problemen hebben opgeleverd. Voor het nieuwe dynamische archief dat vanaf 1 januari 2006 wordt gevormd heeft ondergetekende een nieuw registratuurplan ontwikkeld dat geënt is op de BAC. Een onderdeel van dit registratuurplan is een selectiebeleid dat gericht is op de selectie ter vernietiging van archiefbescheiden. Het bestuur van het Gasthuis heeft de intentie om dit vol te houden. 27 W.H. Keikes, Inventaris der archieven van Bolsward (Bolsward 1952) Het betreft inv. nrs Het betreft de volgende regesten: (1544 mei 30); 104 (1553 juli 27); 112 (1560 mei 11) en 113 (1566 mei 17). De regesten zijn resp. opgenomen in: Ibidem, 165, 168 en 172. Inleiding

20 18 Het statische archief van het Sint Anthony Gasthuis is altijd geborgen in een afsluitbare archiefkluis. Het dynamische archief wordt geborgen in hangmappen in een afsluitbare ladekast en in losse stapels in een kast. Het semi-statische archiefgedeelte wordt ook in de afsluitbare archiefkluis bewaard. Het geïnventariseerde archief, , is geborgen in zuur- en weekmaakvrije verpakkingsmaterialen en geborgen in dezelfde afsluitbare archiefkluis. Het klimaat in deze archiefkluis is anno 2006 voldoende om een goede bewaring mogelijk te maken. III.2 Voorgaande bewerkingsmomenten In het verleden is het archief van het Sint Anthony Gasthuis een viertal keren bewerkt. In de wintermaanden van heeft J. De La Lande Cremer het archief bewerkt. De door hem gemaakte inventaris is opgenomen in inv. nr Tijdens de Tweede Wereldoorlog (1942) is er ook een toegang gemaakt op het archief van het Sint Anthony Gasthuis. De ordening zoals die door De La Lande Cremer in 1866/1867 is aangebracht is aangehouden. Als toevoeging op de inventaris uit 1866/1867 is er een lijst van akten opgenomen. Deze toegang is opgenomen in inv. nr. 164-V. In 1969 heeft W.H. Keikes het archief ook bewerkt. Deze bewerking heeft geleid tot een tweede toegang op het archief van het Sint Anthony Gasthuis. De inventaris is onder andere gepubliceerd in de Monumenta Frisica. 29 De door Keikes opgestelde inventaris is opgenomen onder inv. nr. 164-I. In een eerder stadium heeft Keikes in 1954 een begin gemaakt met deze inventaris (zie inv. nr. 164-IV). De inventaris van Keikes is in 1982 bewerkt door L. Oldersma van het Rijksarchief Friesland. 30 De door Oldersma opgestelde inventaris is niet gedrukt, maar alleen in een kleine oplage verspreid. Oldersma heeft het gehele archief opnieuw bewerkt en heeft ook het archiefschema veranderd. De oude inventaris van Keikes uit 1969 is in zijn geheel door Oldersma gewijzigd. Dit heeft erin geresulteerd dat er een concordans door Oldersma is opgesteld om vergelijking tussen de inventaris van Keikes en Oldersma mogelijk te maken. De door Oldersma opgestelde inventaris is opgenomen onder inv. nr. 164-II. Oldersma heeft in 1982 ook het dynamische archief voorzien van een nieuwe registratuur, zijnde de BAC. Hierbij heeft hij te gelijkertijd vernietigingstermijnen aangegeven. Aan de afzonderlijke dossiers heeft hij telkens een tijdelijke bewaartermijn toegekend en als deze verlopen was mocht het bestuur over gaan tot vernietiging. Na 1982 heeft er geen daadwerkelijke vernietiging plaatsgevonden. 29 W.H. Keikes, Inventaris van het archief van het St. Anthony Gasthuis te Bolsward (Leeuwarden 1969) en L. Oldersma, Inventaris van het archief van het St. Anthony Gasthuis te Bolsward. (Leeuwarden 1982). Sint Anthony Gasthuis

21 19 IV Verantwoording van de inventarisatie Formeel hoeft een stichting zich niet te houden aan de Archiefwet 1995 (Staatsblad 1995, nr. 276 en 277), maar we kunnen de uitgangspunten wel als leidraad nemen. Zo ook bij de waardering, selectie en vernietiging van archiefbescheiden. Als stichting heeft het Sint Anthony Gasthuis zich te houden aan de bewaartermijnen voor (financiële) administraties zoals bedoeld in art. 52 lid 4 van de Algemene wet inzake Rijksbelastingen (Staatsblad 1994, nr. 499). Financiële gegevens dienen minimaal zeven jaar bewaard te worden. Alleen de eindproducten, beleidsstukken of overkoepelende archiefbescheiden zoals (meerjaren)begrotingen, vastgestelde jaarrekeningen en financiële beleidsplannen worden blijvend bewaard. Als uitgangspunt bij de bewerking van het archief is de inventaris van (Keikes en) Oldersma genomen. De opzet van deze inventaris is overgenomen in de huidige toegang. Er is gekozen om de bestaande inventaris aan te vullen. Archiefbescheiden van na de bewerking uit 1982 zijn op een logische plek in de inventaris toegevoegd. Na de bewerking is er voor gekozen om het archief niet in zijn geheel om te nummeren om zodoende een doorlopende nummering aan te brengen. Dit terwijl dit wel gebruikelijk is het archiefwezen. 31 Er zijn twee redenen waarom voor deze methode is gekozen. Ten eerste is het huidige bestuur gewend aan de ordening van het archief op basis van de door Oldersma opgestelde inventaris. Het leek mij niet opportuun om de inventaris op een andere leest te schoeien. Immers, zij zijn de hoofdgebruikers van het archief. Ten tweede, en voor mij het meest belangrijk, is dat ik van mening ben dat een archief niet voor een tweede keer een concordantielijst kan gebruiken. De raadpleegbaarheid van een archief en ook de controleerbaarheid van bevindingen op basis van archiefonderzoek wegen voor mij zwaar. Door een concordantielijst op een concordantielijst toe te passen is het vrij complex om stukken weer te lokaliseren. Daarnaast is er voor gekozen om de aanvullingen niet achter het laatste bestaande nummer van Oldersma te plaatsen, maar op een logische plaats tussen de bestaande inventarisnummers. De archiefonderzoeker is hier mijns inziens zeker bij gebaat. Uit de inhoudsopgave blijkt dat het archief van het Sint Anthony Gasthuis een tweetal verzamelonderwerpen kent, namelijk supplement c.q. diversen en diversen. In deze twee onderdelen zijn een aantal archiefbescheiden opgenomen die een relatie hebben met andere archiefbescheiden elders in de inventaris. Door middel van pro memorie-beschrijvingen worden er verwijzingen gemaakt naar archiefbescheiden die aan elkaar zijn gerelateerd. Ditzelfde geldt voor het dynamische archief (ca ). Door middel van deze pro memorie-beschrijvingen is het mogelijk om 31 H. Coppens, De ontsluiting van archieven. Richtlijnen en aanbevelingen voor de ordening en beschrijving van archieven in het Rijksarchief (Brussel 1997) 291. Inleiding

22 20 archiefbescheiden op een logische plaats in de inventaris te plaatsen terwijl zij mogelijk pas veel later worden genoemd. Dit komt de archiefonderzoeker ten goede. Door de bestaande inventaris aan te vullen is het niet noodzakelijk geweest om een tweede concordans te maken, hetgeen de bruikbaarheid ten goede komt. Voor de volledigheid is de door Oldersma gemaakte concordantielijst op de inventaris van Keikes als bijlage opgenomen in deze inventaris (zie Concordans op blz. 60). Uit het reeds geïnventariseerde archief heeft zo min mogelijk vernietiging plaatsgevonden. Dit omdat een herbewerking, waaronder een herselectie en vernietiging, van een reeds geïnventariseerd archief de archiefonderzoeker niet ten goede komt. Immers, het is mogelijk dat historici reeds onderzoek hebben verricht aan de hand van de inventaris van Keikes en Oldersma. Als we nu reeds geïnventariseerde archiefbescheiden welke zijn opgenomen in de inventaris van Keikes en Oldersma vernietigen, kan het reeds uitgevoerde onderzoek niet worden gecontroleerd. De eis van controleerbaarheid van het historisch onderzoek weegt voor een wetenschapper, maar vooral voor een historicus, zwaar. Om deze reden is er voor gekozen om alleen te vernietigen uit het niet-geïnventariseerde gedeelte van het archief, zijnde het dynamische archief (ca ). Op het bovenstaande moet een drietal uitzonderingen worden gemaakt. Aanwezige dubbelen c.q. kopieën zijn als vernietigingbaar aangemerkt (inv. nrs. 292 en 377). Financiële bescheiden, zijnde bijlagen bij de rekeningen, van na 1900 zijn ook vernietigd (inv. nrs. 371 en 372). De correspondentie inzake de pacht met de pachters en de Grondkamer voor Friesland zijn ook vernietigd, vanaf 1900 (diverse pachtdossiers). Tijdens de bewerking zijn de archiefbescheiden die voor vernietiging in aanmerking kwamen apart geborgen. Voor een stichting als het Sint Anthony Gasthuis bestaat geen selectie-instrument. Zodoende is er geen vernietigings- of selectielijst beschikbaar. De door Oldersma aangebrachte tijdelijke bewaartermijnen zijn overgenomen. Daarnaast is er gebruik gemaakt van de gemeentelijke selectiemiddelen omdat het dynamische archief, vanaf ca. 1980, geordend is op BAC. Voor archiefbescheiden tot en met 1995 is gebruik gemaakt van de gemeentelijke vernietigingslijst uit Voor archiefbescheiden daterend vanaf 1 januari 1996 is gebruik gemaakt van de selectielijst voor gemeenten. 33 Strikt genomen is dit niet geoorloofd. Immers het betreft hier geen archief van een gemeentelijke instelling. De aard van de bewaar- en vernietigingstermijnen zijn echter wel overgenomen. Het proces van waardering en selectie heeft geresulteerd in het gegeven dat er 6,5 meter archief is vernietigd. 34 In het dynamische archief van het Sint Anthony Gasthuis is een verklaring van vernietiging opgenomen 32 Lijst voor vernietiging in aanmerking komende archiefbescheiden uit de archieven van gemeentelijke en intergemeentelijke organen, dagtekende van na 1850, Staatscourant 1983, nr. 247 d.d. 20 december Selectielijst voor archiefbescheiden van gemeentelijke en intergemeentelijke organen opgemaakt of ontvangen na 1 januari 1996, Staatscourant 2005, nr. 247 d.d. 20 december De omvang van de archiefbescheiden is als volgt: 3 meter standaard Amsterdamse archiefdozen en 3,5 meter ordners. Sint Anthony Gasthuis

23 21 waarin precies is opgenomen welke archiefbescheiden er zijn vernietigd. Het voert te ver om hier een uitvoerige uitwijding over te geven. Vernietigd zijn vooral bijlagen bij de rekeningen, ter kennisgeving ontvangen en verstuurde correspondentie, correspondentie inzake subsidieverzoeken, stukken betreffende regulier onderhoud en dubbelen c.q. kopieën. De daadwerkelijke vernietiging van deze archiefbescheiden heeft eind november 2006 plaatsgevonden. Vóór de bewerking had het archief van het Sint Anthony Gasthuis een omvang van vijftig meter losse berging c.q. niet verpakt. Zoals reeds aangegeven is er 6,5 meter archiefbescheiden vernietigd. Het geïnventariseerde archief beslaat nu 16,25 meter in standaard archiefdozen. Het gehele archief is ontdaan van metalen voorwerpen en plastics. Zoals gebruikelijk is het archief in zijn geheel verpakt in zuur- en weekmaakvrije verpakkingsmaterialen. Om een goede reconstructie mogelijk te maken van de financiële handel en wandel van het Sint Anthony Gasthuis is er voor gekozen om vanaf 1900 de zogenoemde nuljaren te bewaren. De boekhouding van deze jaren wordt in zijn geheel bewaard. Dit resulteert in het gegeven dat de boekhouding, zijnde de bijlagen bij de jaarrekeningen, over de jaren 1900, 1910, 1920 etc. in zijn geheel is te onderzoeken. Er is gekozen om alleen de nuljaren te bewaren daar meer jaren integraal te bewaren relatief veel plankruimte kost. De vraag is echter waarom er is gekozen om alleen de nuljaren te bewaren. Het antwoord op deze vraag is simpel. De voorgaande bewerkers, Keikes en Oldersma hebben reeds vanaf 1900 alleen de nuljaren bewaard. Om deze reden zet ik deze keuze voort. Bij de bewerking en beschrijving van het archief van het Sint Anthony Gasthuis is gebruik gemaakt van De ontsluiting van archieven van H. Coppens. 35 De hierin vermelde gegevens zijn echter enigszins aangepast aan hetgeen in het Nederlandse archiefwezen gebruikelijk is. V Aanwijzingen voor de gebruiker De volgende aanwijzingen voor de gebruiker worden geadviseerd. V.1 Onderzoek doen in het archief Het archief van het Sint Anthony Gasthuis wordt vandaag de dag bewaard in de archiefruimte van het Sint Anthony Gasthuis. Onderzoekers dienen toestemming te 35 Coppens, De ontsluiting van archieven. Inleiding

24 22 vragen aan het bestuur van de Stichting Sint Anthony Gasthuis om archiefonderzoek te mogen verrichten in het archief. Het verzoek kan worden gericht aan het bestuur van de Stichting Sint Anthony Gasthuis, Nieuwmarkt 26, 8701 KL Bolsward. In het verleden heeft het archief reeds een aantal bewerkingsmomenten ondergaan. De archiefonderzoeker moet hierbij stil staan. Zo is het mogelijk dat in de literatuur wordt verwezen naar de inventaris van Keikes uit 1969 of inventaris van Keikes en Oldersma, zijnde de aanvulling uit In laatstgenoemde is een concordans opgenomen tussen de inventaris van Keikes uit 1969 en de aangevulde versie door Oldersma in Deze concordantielijst kan mogelijk van toepassing zijn en is voor de volledigheid opgenomen als bijlage in deze inventaris (zie Concordans). V.2 Citeerwijze De archiefonderzoeker kan het archief van het Sint Anthony Gasthuis op de volgende manier citeren in zijn/haar onderzoek: Sint Anthony Gasthuis Bolsward, Archief Sint Anthony Gasthuis , inventaris nummer xx. 37 Bij een volgende verwijzing kan gebruik worden gemaakt van een verkorte verwijzing, zijnde: SAG Bolsward, Archief SAG, inv. nr. xx. De toegang op het archief van het Sint Anthony Gasthuis, zijnde deze inventaris, kan op de volgende manier worden geciteerd: Engbers, K.A.M. Inventaris van het archief van het Sint Anthony Gasthuis Laurentius Archief & Geschiedenis I (2 e herz. druk, Groningen 2010). Bij een volgende verwijzing kan gebruik worden gemaakt van een verkorte verwijzing, zijnde: Engbers, Inventaris archief Sint Anthony Gasthuis, xx Respectievelijk: Keikes, Inventaris archief St. Antony Gasthuis en Keikes en Oldersma, Inventaris archief St. Anthony Gasthuis. 37 De xx staat voor een inventarisnummer. 38 de xx staat voor een bladzijdennummer. Sint Anthony Gasthuis

25 23 Inventaris van het archief van het Sint Anthony Gasthuis te Bolsward 1 Algemeen bestuur 1.1 Notulen 1-12-IX Notulenboeken van het voogdencollege c.q. het bestuur, delen en 3 omslagen NB Van vóór 1855 zijn geen resolutie- of notulenboeken in het archief van het Sint Anthony Gasthuis aangetroffen. Waarschijnlijk werden vroeger van de vergaderingen van het voogdencollege geen aantekening (bij) gehouden. NB De ingekomen en uitgaande correspondentie wordt ook, zij het kort en bondig, vermeld in de notulen. De agendapunten ingekomen correspondentie en uitgaande correspondentie kunnen dienen als nadere toegang op de serie correspondentie. 1 Mrt febr Febr apr apr okt nov I II III IV V VI VII VIII IX Inventaris

26 Correspondentie NB De ingekomen en uitgaande correspondentie wordt ook, zij het kort en bondig, vermeld in de notulen. De agendapunten ingekomen correspondentie en uitgaande correspondentie kunnen dienen als nadere toegang op de serie correspondentie Ingekomen correspondentie, (1810) omslagen NB De jaren zijn geordend op nummer zoals vermeld in het register van ingekomen correspondentie (zie inv. nr ). De jaren zijn alfabetisch geordend. NB Het hoeft niet zo te zijn dat de stukken opeenvolgend zijn geordend van laag naar hoog, het kan ook zijn dat ze van hoog naar laag zijn geordend. 13 (1810) Sint Anthony Gasthuis

27 dec Ingekomen correspondentie, omslagen I-XXV NB De jaren zijn chronologisch geordend. Het is mogelijk dat het jaar loopt van januari tot december of van december tot januari. NB De jaren zijn alfabetisch geordend. 112-I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI XXII XXIII XXIV XXV Inventaris

Nummer Toegang: 512 Plaatsingslijst van de collectie henri a. ett, 20e eeuw

Nummer Toegang: 512 Plaatsingslijst van de collectie henri a. ett, 20e eeuw Nummer Toegang: 512 Plaatsingslijst van de collectie henri a. ett, 20e eeuw Archief Delft 512 Collectie Henri A. Ett 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5 BESCHRIJVING

Nadere informatie

REGELING ARCHIEFBEHEER RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN

REGELING ARCHIEFBEHEER RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN REGELING ARCHIEFBEHEER RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN INHOUD I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV Begripsbepalingen Verantwoordelijkheden en organisatie archiefbeheer Archiefbeheer Postregistratie

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Afdeling Statistiek en voorgangers,

Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Afdeling Statistiek en voorgangers, Nummer archiefinventaris: 2.04.23.02 Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Afdeling Statistiek en voorgangers, 1845-1878 R. Kramer Nationaal Archief, Den Haag 1986 This

Nadere informatie

Burgerlijk Armbestuur Vianen, sinds 1945 Bureau voor Sociale Zorg (1855) z.n. z.j.

Burgerlijk Armbestuur Vianen, sinds 1945 Bureau voor Sociale Zorg (1855) z.n. z.j. 422 Burgerlijk Armbestuur Vianen, sinds 1945 Bureau voor Sociale Zorg (1855) 1910-1964 z.n. z.j. Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Burgerlijk Armbestuur-Bureau voor Sociale Zorg (1919-1964)...3 2. Nieuwjaarscommissie

Nadere informatie

Inventaris van archiefbescheiden betreffende Loterij- en kansspelvergunningen [LO-dossiers] van het Ministerie van Justitie, 1910-1986

Inventaris van archiefbescheiden betreffende Loterij- en kansspelvergunningen [LO-dossiers] van het Ministerie van Justitie, 1910-1986 Nummer archiefinventaris: 2.09.102 Inventaris van archiefbescheiden betreffende Loterij- en kansspelvergunningen [LO-dossiers] van het Ministerie van Justitie, 1910-1986 Auteur: PWAA Nationaal Archief,

Nadere informatie

Onderstaand overzicht behoort tot het project Waddenarchieven, dat wordt gefaciliteerd door de Waddenacademie (www.waddenacademie.knaw.nl).

Onderstaand overzicht behoort tot het project Waddenarchieven, dat wordt gefaciliteerd door de Waddenacademie (www.waddenacademie.knaw.nl). ARMENZORG Versie 27-6-2011 Onderstaand overzicht behoort tot het project Waddenarchieven, dat wordt gefaciliteerd door de Waddenacademie (www.waddenacademie.knaw.nl). Het overzicht is als volgt opgebouwd:

Nadere informatie

Archief van het Algemeen Armbestuur van Poortvliet

Archief van het Algemeen Armbestuur van Poortvliet Archief van het Algemeen Armbestuur van Poortvliet 1607-1965 2 Inleiding Het ontstaan van het armbestuur van Poortvliet zal vermoedelijk in de Middeleeuwen gezocht moeten worden. Er zal toen sprake zijn

Nadere informatie

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats en het beheer van de documenten (Besluit informatiebeheer RUD Zuid-Limburg).

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats en het beheer van de documenten (Besluit informatiebeheer RUD Zuid-Limburg). HET DAGELIJKS BESTUUR VAN DE RUD ZUID-LIMBURG Gelet op artikel 8 van de Archiefverordening RUD Zuid-Limburg BESLUIT: Vast te stellen de navolgende: Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats

Nadere informatie

Inventaris van de archieven van het Nederlands Adelsfonds; Nederlandse Adelsvereniging, (1898) 1899-1995

Inventaris van de archieven van het Nederlands Adelsfonds; Nederlandse Adelsvereniging, (1898) 1899-1995 Nummer archiefinventaris: 2.19.042.90 Inventaris van de archieven van het Nederlands Adelsfonds; Nederlandse Adelsvereniging, (1898) 1899-1995 Auteur: R.C. Hol Nationaal Archief, Den Haag 1998 Copyright:

Nadere informatie

INVENTARIS VAN DE ARCHIEVEN VAN NOTARISSEN DIE TE OSSENDRECHT GERESIDEERD HEBBEN 1790-1935

INVENTARIS VAN DE ARCHIEVEN VAN NOTARISSEN DIE TE OSSENDRECHT GERESIDEERD HEBBEN 1790-1935 INVENTARIS VAN DE ARCHIEVEN VAN NOTARISSEN DIE TE OSSENDRECHT GERESIDEERD HEBBEN 1790-1935 Regionaal Archief West-Brabant 2000 Bijgewerkte versie Het Markiezenhof historisch centrum Bergen op Zoom 201

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlands Instituut voor Preventieve Geneeskunde TNO, 1960-1970

Inventaris van het archief van het Nederlands Instituut voor Preventieve Geneeskunde TNO, 1960-1970 Nummer archiefinventaris: 2.14.36.23 Inventaris van het archief van het Nederlands Instituut voor Preventieve Geneeskunde TNO, 1960-1970 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1994 Copyright:

Nadere informatie

Gelet op artikel 7 van de Verordening Informatiebeheer gemeente Groningen 1998;

Gelet op artikel 7 van de Verordening Informatiebeheer gemeente Groningen 1998; CVDR Officiële uitgave van Groningen. Nr. CVDR44079_1 21 november 2017 BESLUIT INFORMATIEBEHEER GRONINGEN Gelet op artikel 7 van de Verordening Informatiebeheer gemeente Groningen 1998; BESLUITEN: vast

Nadere informatie

Model-regeling Archiefbeheer/Documentaire Informatievoorziening. RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling]

Model-regeling Archiefbeheer/Documentaire Informatievoorziening. RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling] RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling] PAZU Werkgroep Beheersregels Page 1 29-10-2002 INDELING Art. nrs. Blz. Hoofdstuk I Algemene bepalingen 1 3/5 Hoofdstuk II

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 1.05.11.10 Inventaris van het digitale duplicaat van de archieven van het drostambt van Nickerie en de Commissie tot Taxatie van Huurwaarde van Huizen in Paramaribo, 1820-1846

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening;

Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten: vast te stellen de navolgende: VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE DE AANWIJZING VAN DE ARCHIEFBEWAARPLAATS,

Nadere informatie

ARCHIEVEN VAN NOTARISSEN. binnen de gemeente THOLEN. vanaf 1811

ARCHIEVEN VAN NOTARISSEN. binnen de gemeente THOLEN. vanaf 1811 ARCHIEVEN VAN NOTARISSEN binnen de gemeente THOLEN vanaf 1811 Inleiding In deze inventaris staan de archieven beschreven die de notarissen, die in de diverse plaatsen binnen de huidige gemeente Tholen

Nadere informatie

Nummer Toegang: A13. Maurits, prins van Oranje, graaf van Nassau- Breda ( )

Nummer Toegang: A13. Maurits, prins van Oranje, graaf van Nassau- Breda ( ) Nummer Toegang: A13 Maurits, prins van Oranje, graaf van Nassau- Breda (1567-1625) Koninklijke Verzamelingen, Den Haag (c) 2000 A13 3 I N H O U D S O P G A V E BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5 Aanwijzingen

Nadere informatie

Personeelsvereniging Gemeente Doorn Eddy Hinders Leersum, juli 2009

Personeelsvereniging Gemeente Doorn Eddy Hinders Leersum, juli 2009 327 Personeelsvereniging Gemeente Doorn 1964-2005 Eddy Hinders Leersum, juli 2009 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Geschiedenis en organisatie... 3 2. Verantwoording inventarisatie... 3 3. Aanwijzingen

Nadere informatie

Lieve Vrouwe Broederschap te Houten D. Ruiter Februari 2014

Lieve Vrouwe Broederschap te Houten D. Ruiter Februari 2014 123 Lieve Vrouwe Broederschap te Houten 1732-2010 D. Ruiter Februari 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Aanwijzingen voorde gebruiker...3 2. Bijzonderheden... 3 Inventaris...5 Pag. 2 van 7 Inleiding

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard gelet op artikel 7 van de Archiefverordening 2006

Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard gelet op artikel 7 van de Archiefverordening 2006 Besluit Informatiebeheer Valkenswaard 2011 Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard gelet op artikel 7 van de Archiefverordening 2006 Besluiten vast te stellen de navolgende: Voorschriften

Nadere informatie

Nota van Bevindingen Aspectinspectie overbrenging + Raad voor de Transportveiligheid

Nota van Bevindingen Aspectinspectie overbrenging + Raad voor de Transportveiligheid Nota van Bevindingen Aspectinspectie overbrenging + Raad voor de Transportveiligheid december 2004-januari 2005 Rijksarchiefinspectie Basisgegevens 1 Naam organisatie Raad voor de Transportveiligheid (RVTV)

Nadere informatie

Hoofdstuk I. Hoofdstuk II. Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten:

Hoofdstuk I. Hoofdstuk II. Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten: Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten: vast te stellen de navolgende: Hoofdstuk I Algemene bepalingen VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE HET BEHEER

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie: Dossiers Vicariegoederen,

Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie: Dossiers Vicariegoederen, Nummer archiefinventaris: 2.09.35.02 Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie: Dossiers Vicariegoederen, 1886-1979 Auteur: PWAA Nationaal Archief, Den Haag 2008 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Protocol archiefbeheer

Protocol archiefbeheer 162 Protocol archiefbeheer Protocol archiefbeheer 1. Definitie archief Een archief is het geheel van stukken, ontvangen of opgemaakt door een instelling, persoon of groep personen. Archiefstukken zijn

Nadere informatie

Besluit van 15 december 1995, houdende regelen ter uitvoering van een aantal bepalingen van de Archiefwet 1995

Besluit van 15 december 1995, houdende regelen ter uitvoering van een aantal bepalingen van de Archiefwet 1995 ARCHIEFBESLUIT 1995 (Tekst geldend op: 06-09-2007) Besluit van 15 december 1995, houdende regelen ter uitvoering van een aantal bepalingen van de Archiefwet 1995 Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin

Nadere informatie

(Besluit Informatiebeheer gemeente Coevorden 1998)

(Besluit Informatiebeheer gemeente Coevorden 1998) Het college van burgemeester en wethouders van Coevorden; gelet op artikel 8 van de Archiefverordening besluit vast te stellen de navolgende: Voorschriften betreffende het beheer van de documenten van

Nadere informatie

Oud-archief van de landgoederen Ter Horst, Raaphorst en Eikenhorst gelegen in de gemeenten Voorschoten en Wassenaar

Oud-archief van de landgoederen Ter Horst, Raaphorst en Eikenhorst gelegen in de gemeenten Voorschoten en Wassenaar Nummer Toegang: D04a Oud-archief van de landgoederen Ter Horst, Raaphorst en Eikenhorst gelegen in de gemeenten Voorschoten en Wassenaar Koninklijke Verzamelingen, Den Haag (c) 2000 This finding aid is

Nadere informatie

Plaatsingslijst van de aanvullingen op het. archief van de R.K. Parochie van O.L. Vrouw

Plaatsingslijst van de aanvullingen op het. archief van de R.K. Parochie van O.L. Vrouw T00458_Aanvullingen Plaatsingslijst van de aanvullingen op het archief van de R.K. Parochie van O.L. Vrouw ten Hemelopneming te Vianen, 1812-2006 D. Ruiter, Juni 2014 Inleiding Deze stukken vormen een

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: Auteur: A.C. van der Zwan. Nationaal Archief, Den Haag Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: Auteur: A.C. van der Zwan. Nationaal Archief, Den Haag Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.05.32.33 Inventaris van het archief van de Nederlandse Consulaire vertegenwoordiging te Napels, 1838-1940; met daarbij gedeponeerde bescheiden van het Nederlandse Consulaat-Generaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandsche Bank N.V., president Willem Ferdinand Mogge Muilman, 1835-1844

Inventaris van het archief van de Nederlandsche Bank N.V., president Willem Ferdinand Mogge Muilman, 1835-1844 Nummer Toegang: 2.25.69.05 Inventaris van het archief van de Nederlandsche Bank N.V., president Willem Ferdinand Mogge Muilman, 1835-1844 De Nederlandsche Bank N.V. De Nederlandsche Bank: Olaf Borgers

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Bemiddelingsbureau Wachtgelders van het Ministerie van Financiën, 1922-1932

Inventaris van het archief van het Bemiddelingsbureau Wachtgelders van het Ministerie van Financiën, 1922-1932 Nummer archiefinventaris: 2.08.35.02 Inventaris van het archief van het Bemiddelingsbureau Wachtgelders van het Ministerie van Financiën, 1922-1932 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief,

Nadere informatie

T00456. Inventaris van het archief van de Waalse. Hervormde Gemeente te Vianen, 1725-1823

T00456. Inventaris van het archief van de Waalse. Hervormde Gemeente te Vianen, 1725-1823 T00456 Inventaris van het archief van de Waalse Hervormde Gemeente te Vianen, 1725-1823 T.L.H. van de Sande, 2010 H.J. Postema, september 2014 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 INVENTARIS... 5 1 STUKKEN VAN

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de. Nederlands Hervormde Gemeente

Inventaris van het archief van de. Nederlands Hervormde Gemeente T000381 Inventaris van het archief van de Nederlands Hervormde Gemeente Houten, 1685-2006 W.B. Heins 1994 Aanvulling door: M.A. van der Eerden-Vonk, 2013 1 INLEIDING Nog te schrijven na completering van

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van de. Vereniging voor het houden van Nationale. Vee- en Paardententoonstellingen te

Plaatsingslijst van het archief van de. Vereniging voor het houden van Nationale. Vee- en Paardententoonstellingen te T00333 Plaatsingslijst van het archief van de Vereniging voor het houden van Nationale Vee- en Paardententoonstellingen te Utrecht / de Utrechtse Trekpaarden Vereniging, 1928-2003 z.n. z.d. Aanvulling

Nadere informatie

Vereeniging voor het houden van Nationale Vee- en Paardententoonstellingen te Utrecht / Utrechtse Trekpaarden Vereniging

Vereeniging voor het houden van Nationale Vee- en Paardententoonstellingen te Utrecht / Utrechtse Trekpaarden Vereniging 333 Vereeniging voor het houden van Nationale Vee- en Paardententoonstellingen te Utrecht / Utrechtse Trekpaarden Vereniging 1928-2003 z.n., aanvulling M.A. van der Eerden-Vonk z.d., aanvulling juni 2016,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Landbouwmaatschappij Geboegan, 1904-1942

Inventaris van het archief van de Landbouwmaatschappij Geboegan, 1904-1942 Nummer archiefinventaris: 2.20.37.10 Inventaris van het archief van de Landbouwmaatschappij Geboegan, 1904-1942 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Nederlandse Hervormde gemeente Houten

Nederlandse Hervormde gemeente Houten 381 Nederlandse Hervormde gemeente Houten 1685-2006 W.B. Heins, aanvulling door M.A. van der Eerden-Vonk 1994, aanvulling door M.A. van der Eerden-Vonk, 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Inventaris...4

Nadere informatie

Katholiek Vrouwengilde (KVG) Friesland

Katholiek Vrouwengilde (KVG) Friesland Archiefinventaris van het Katholiek Vrouwengilde (KVG) Friesland (1920 2009) Samenstelling: Ruerd de Vries Datum: 18 dec. 2013 Bewaarplaats: Stichting Archief- en Documentatiecentrum voor R.K. Friesland,

Nadere informatie

Nota van Bevindingen Aspectinspectie overbrenging + Koninklijke Akademie van Wetenschappen

Nota van Bevindingen Aspectinspectie overbrenging + Koninklijke Akademie van Wetenschappen Nota van Bevindingen Aspectinspectie overbrenging + Koninklijke Akademie van Wetenschappen december 2004-januari 2005 Rijksarchiefinspectie Basisgegevens 1 Naam organisatie Koninklijke Nederlandse Akademie

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de president van de Nederlandsche Bank, Mr. Jacques Teysset, (1783) 1827-1828 (1925)

Inventaris van het archief van de president van de Nederlandsche Bank, Mr. Jacques Teysset, (1783) 1827-1828 (1925) Nummer archiefinventaris: 2.25.69.03 Inventaris van het archief van de president van de Nederlandsche Bank, Mr. Jacques Teysset, (1783) 1827-1828 (1925) De Nederlandsche Bank N.V. Auteur: De Nederlandsche

Nadere informatie

Archief van de Amsterdamse Seniorenraad

Archief van de Amsterdamse Seniorenraad Archief van de J. Kuijt Algemene kenmerken Toegangsnummer: 5485 Periode: 1980-2000 Archiefvormer Inleiding op de inventaris van het archief van de Amsterdamse Seniorenraad De archiefvormer Als gevolg van

Nadere informatie

Zuidnederlandse boekdrukkers en boekverkopers in de Republiek der Verenigde Nederlanden omstreeks 1570-1630

Zuidnederlandse boekdrukkers en boekverkopers in de Republiek der Verenigde Nederlanden omstreeks 1570-1630 J. G. C. A. BRIELS Zuidnederlandse boekdrukkers en boekverkopers in de Republiek der Verenigde Nederlanden omstreeks 1570-1630 een bijdrage tot de kennis van de geschiedenis van het boek Met in bijlage

Nadere informatie

Model verslag/vragenlijst Inspectiebezoek.

Model verslag/vragenlijst Inspectiebezoek. Model verslag/vragenlijst Inspectiebezoek. I. Algemeen De Archiefinspectie Rijckheyt houdt, conform artikel 32 van de Archiefwet 1995, toezicht op het beheer van nog niet overgebrachte archiefbescheiden

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Beheerscommissie Centrum Landvreugd, 1968-2012

Inventaris van het archief van de Beheerscommissie Centrum Landvreugd, 1968-2012 Toegangsnummer: 616 Inventaris van het archief van de Beheerscommissie Centrum Landvreugd, 1968-2012 J.M.M. Jansen Gemeentearchief Schiedam MMXIII This finding aid is written in Dutch. 2 Beheerscommissie

Nadere informatie

Wat zijn archiefstukken? Wat is een archief? Beginselen Ordening

Wat zijn archiefstukken? Wat is een archief? Beginselen Ordening Wat zijn archiefstukken? Wat is een archief? Beginselen Ordening 2010 Document (3), ongeacht zijn vorm, naar zijn aard bestemd om te berusten onder de persoon, groep personen of organisatie die het heeft

Nadere informatie

Nummer Toegang: A15. Willem II, prins van Oranje, graaf van Nassau- Breda ( )

Nummer Toegang: A15. Willem II, prins van Oranje, graaf van Nassau- Breda ( ) Nummer Toegang: A15 Willem II, prins van Oranje, graaf van Nassau- Breda (1626-1650) Koninklijke Verzamelingen, Den Haag (c) 2000 A15 3 I N H O U D S O P G A V E BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5 Aanwijzingen

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Essayeur-Generaal van 's Rijks Munt, 1795-1813

Inventaris van het archief van de Essayeur-Generaal van 's Rijks Munt, 1795-1813 Nummer archiefinventaris: 2.01.33 Inventaris van het archief van de Essayeur-Generaal van 's Rijks Munt, 1795-1813 Auteur: J.K. Bondam Nationaal Archief, Den Haag 1930 Copyright: cc0 This finding aid is

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Proefstation voor Verpakkingen TNO,

Inventaris van het archief van het Proefstation voor Verpakkingen TNO, Nummer archiefinventaris: 2.14.36.21 Inventaris van het archief van het Proefstation voor Verpakkingen TNO, 1945-1963 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1994 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Comité Taptoe Delft, 1957-1976

Inventaris van het archief van het Comité Taptoe Delft, 1957-1976 Nummer archiefinventaris: 2.13.153 Inventaris van het archief van het Comité Taptoe Delft, 1957-1976 Auteur: H.E.M. Mettes Nationaal Archief, Den Haag 2007 Copyright: cc0 This finding aid is written in

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Credietvereeniging, (1643) 1852-1918 (De Nederlandsche Bank)

Inventaris van het archief van de Credietvereeniging, (1643) 1852-1918 (De Nederlandsche Bank) Nummer archiefinventaris: 2.25.77.14 Inventaris van het archief van de Credietvereeniging, (1643) 1852-1918 (De Nederlandsche Bank) De Nederlandsche Bank N.V. Auteur: De Nederlandsche Bank: Arnoud Glaudemans;

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.17.20

Nummer archiefinventaris: 2.17.20 Nummer archiefinventaris: 2.17.20 Inventaris van archiefbescheiden afkomstig van de Inspectie Milieuhygiëne afdeling Zuid-West inzake de klacht Noorderstraat te Leiden, (1996) 1998-2002 Auteur: PWAA Nationaal

Nadere informatie

Nummer Toegang: 511 Inventaris van de collectie d.p. oosterbaan,

Nummer Toegang: 511 Inventaris van de collectie d.p. oosterbaan, Nummer Toegang: 511 Inventaris van de collectie d.p. oosterbaan, 1963-1973 Archief Delft 511 Collectie D.P. Oosterbaan 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5 BESCHRIJVING

Nadere informatie

(Voorlopige) Inventaris van het archief van de parochie St. Martinus te Lathum - Giesbeek

(Voorlopige) Inventaris van het archief van de parochie St. Martinus te Lathum - Giesbeek (Voorlopige) Inventaris van het archief van de parochie St. Martinus te Lathum - Giesbeek 1985 I. PASTOOR (EN KAPELAANS), ALGEMEEN 1. Correspondentie, 1854 1941 en z.d. 2-3. Bisschoppelijke circulaires

Nadere informatie

Personeelsvereniging Gemeente Driebergen-Rijsenburg Eddy Hinders Leersum, juli 2009

Personeelsvereniging Gemeente Driebergen-Rijsenburg Eddy Hinders Leersum, juli 2009 328 Personeelsvereniging Gemeente Driebergen-Rijsenburg 1949-2004 Eddy Hinders Leersum, juli 2009 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Geschiedenis en organisatie... 3 2. Verantwoording... 3 3. Aanwijzingen

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Financiën: Administratie der Registratie, 1813-1823

Inventaris van het archief van het Ministerie van Financiën: Administratie der Registratie, 1813-1823 Nummer archiefinventaris: 2.08.01.04 Inventaris van het archief van het Ministerie van Financiën: Administratie der Registratie, 1813-1823 Auteur: Medew. Schaarsb. Nationaal Archief, Den Haag 1979 Copyright:

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 november 2016, kenmerk ,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 november 2016, kenmerk , VERORDENING INFORMATIEBEHEER GEMEENTE GRONINGEN DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 november 2016, kenmerk 5972394, gelet op de artikelen 30, eerste

Nadere informatie

Algemene bepalingen. De Ledenvergadering en de deelvergadering

Algemene bepalingen. De Ledenvergadering en de deelvergadering AFDELING GRONINGEN AFDELINGSREGLEMENT Zoals vastgesteld door de ledenvergadering van 14 september 2017 Algemene bepalingen Artikel I. Definities 1) Dit reglement is het afdelingsreglement van de afdeling

Nadere informatie

Procedure, voorwaarden en richtlijnen (Handleiding) bij het opnemen van particuliere archieven door het

Procedure, voorwaarden en richtlijnen (Handleiding) bij het opnemen van particuliere archieven door het Bijlage bij het Plan voor de acquisitie van particuliere archieven, 2014-2018 Procedure, voorwaarden en richtlijnen (Handleiding) bij het opnemen van particuliere archieven door het RHC Zuidoost Utrecht

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD BESLUIT INFORMATIEBEHEER OMGEVINGSDIENST ZUID-HOLLAND ZUID

PROVINCIAAL BLAD BESLUIT INFORMATIEBEHEER OMGEVINGSDIENST ZUID-HOLLAND ZUID PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Zuid-Holland. Nr. 176 3 april 2014 BESLUIT INFORMATIEBEHEER OMGEVINGSDIENST ZUID-HOLLAND ZUID Besluit van het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland

Nadere informatie

inventaris van een huisarchief (2015)

inventaris van een huisarchief (2015) inventaris van een huisarchief 1882-1982 (2015) Titel Huisarchief Piet Heinstraat 119 Auteur Carla van Beers Drukkerij BraveNewBooks 2015 Carla van Beers Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Archief van de Gemeenteontvanger,

Archief van de Gemeenteontvanger, Archief van de Gemeenteontvanger, 1818- Inleiding De Gemeenteontvanger De (Gemeente)ontvanger maakt gedurende de periode 1818-1978 deel uit van de gemeentelijke organisatie. Hij is belast met de invordering

Nadere informatie

GEMEENTEARCHIEF SCHOUWEN-DUIVELAND SLAVENKAS TE ZIERIKZEE 1735-1990

GEMEENTEARCHIEF SCHOUWEN-DUIVELAND SLAVENKAS TE ZIERIKZEE 1735-1990 GEMEENTEARCHIEF SCHOUWEN-DUIVELAND INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE SLAVENKAS TE ZIERIKZEE 1735-1990 door H. Uil INHOUDSOPGAVE Zierikzee 1994 ALGEMEEN 3 Reglementen 3 Vergaderingen 3 Correspondentie 3

Nadere informatie

Archief van de. Vereniging. Van der Lek de Clerq kleuterschool. te Stavenisse

Archief van de. Vereniging. Van der Lek de Clerq kleuterschool. te Stavenisse Archief van de Vereniging Van der Lek de Clerq kleuterschool te Stavenisse 1898-1982 2 Inleiding Op 2 maart 1898 richtte Mr. Johan van der Lek de Clercq, vice-president bij de arrondissementsrechtbank

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Wit-Gele Kruis Steenbergen 1917 1992

Inventaris van het archief van het Wit-Gele Kruis Steenbergen 1917 1992 Inventaris van het archief van het Wit-Gele Kruis Steenbergen 1917 1992 Inleiding De bisschop van Breda P. Hopmans propageerde na de oprichting van het Wit-Gele Kruis in het bisdom in 1916 de oprichting

Nadere informatie

Stichting Pieter Pauw

Stichting Pieter Pauw Inventaris van het archief van de Stichting Pieter Pauw 1911-1969 C.D. Gast Gemeentearchief Wageningen 1988 Inleiding Op 18 oktober 1911 riep mevrouw Margaretha Jacoba Pauw - Pont, weduwe van Pieter Pauw,

Nadere informatie

Nummer Toegang: 449 Inventaris van het archief van de kerkeraad en kerkvoogdij van de hervormde gemeente 't woudt,

Nummer Toegang: 449 Inventaris van het archief van de kerkeraad en kerkvoogdij van de hervormde gemeente 't woudt, Nummer Toegang: 449 Inventaris van het archief van de kerkeraad en kerkvoogdij van de hervormde gemeente 't woudt, 1588-1960. Archief Delft 449 Hervormde gemeente 't Woudt 3 I N H O U D S O P G A V E

Nadere informatie

Inventaris van het digitaal duplicaat van het archief van de Koloniale Raad van Suriname,

Inventaris van het digitaal duplicaat van het archief van de Koloniale Raad van Suriname, Nummer archiefinventaris: 1.05.11.02 Inventaris van het digitaal duplicaat van het archief van de Koloniale Raad van Suriname, 1832-1862 Auteur: E. Hoogendijk Nationaal Archief, Den Haag 1932 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de. Stichting Sponsorwerving Rhenen 750,

Inventaris van het archief van de. Stichting Sponsorwerving Rhenen 750, T00468 Inventaris van het archief van de Stichting Sponsorwerving Rhenen 750, 2007-2010 (2011) E. Tomassen Oktober 2015 Inleiding Geschiedenis van de archiefvormer Rond 1258 verkreeg Rhenen stadsrechten

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.14.5317. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 2010. Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: 2.14.5317. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 2010. Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.14.5317 Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen: Werkgroep Landbouwonderwijs van de Ned.-Belgische Subcie v/d gelijkwaardigheid van diploma's

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging Schiedam Nicaragua 1987-1996

Inventaris van het archief van de Vereniging Schiedam Nicaragua 1987-1996 Toegangsnummer: 593 Inventaris van het archief van de Vereniging Schiedam Nicaragua 1987-1996 H. Kruse Gemeentearchief Schiedam 2008 This finding aid is written in Dutch. 2 Vereniging Schiedam Nicaragua

Nadere informatie

Nederlandse Christen-Vrouwen Bond / vanaf. 1999, Passage Christelijk-Maatschappelijke. Vrouwenbeweging, afdeling Houten, 1969-2006

Nederlandse Christen-Vrouwen Bond / vanaf. 1999, Passage Christelijk-Maatschappelijke. Vrouwenbeweging, afdeling Houten, 1969-2006 T00354 Inventaris van het archief van de Nederlandse Christen-Vrouwen Bond / vanaf 1999, Passage Christelijk-Maatschappelijke Vrouwenbeweging, afdeling Houten, 1969-2006 (354) Eddy Hinders December 2014

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nationale Spaarraad, 1947-1953

Inventaris van het archief van de Nationale Spaarraad, 1947-1953 Nummer archiefinventaris: 2.08.73 Inventaris van het archief van de Nationale Spaarraad, 1947-1953 Auteur: G.J. Lamfers Nationaal Archief, Den Haag 2004 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

Besluit van 15 december 1995, houdende regelen ter uitvoering van een aantal bepalingen van de Archiefwet 1995

Besluit van 15 december 1995, houdende regelen ter uitvoering van een aantal bepalingen van de Archiefwet 1995 (Tekst geldend op: 07-01-2013) Besluit van 15 december 1995, houdende regelen ter uitvoering van een aantal bepalingen van de Archiefwet 1995 Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Generale Staf van de Koninklijke Landmacht: Registers van In- en Uitgaande Stukken,

Inventaris van het archief van de Generale Staf van de Koninklijke Landmacht: Registers van In- en Uitgaande Stukken, Nummer archiefinventaris: 2.13.15.02 Inventaris van het archief van de Generale Staf van de Koninklijke Landmacht: Registers van In- en Uitgaande Stukken, 1860-1913 Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de weeskamer van Voorburg. 1606-1810

Inventaris van het archief van de weeskamer van Voorburg. 1606-1810 Nummer Toegang: 480 Inventaris van het archief van de weeskamer van Voorburg. 1606-1810 Gemeente Archief Leidschendam-Voorburg This finding aid is written in Dutch. 480 480 3 I N H O U D S O P G A V E

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging tot instandhouding van Huize Carolina te s-gravenhage

Inventaris van het archief van de Vereniging tot instandhouding van Huize Carolina te s-gravenhage Inventaris van het archief van de Vereniging tot instandhouding van Huize Carolina te s-gravenhage 342 1873-1952 (1873-1960) Samengesteld door drs. P.C. Moleveld Historisch Documentatiecentrum voor het

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen: Adviesgroep Planning (AGP), 1932-1992

Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen: Adviesgroep Planning (AGP), 1932-1992 Nummer archiefinventaris: 2.14.5316 Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen: Adviesgroep Planning (AGP), 1932-1992 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal

Nadere informatie

Nummer Toegang: 424 Plaatsingslijst van het archief van de nederlandse christen-vrouwen bond,

Nummer Toegang: 424 Plaatsingslijst van het archief van de nederlandse christen-vrouwen bond, Nummer Toegang: 424 Plaatsingslijst van het archief van de nederlandse christen-vrouwen bond, 1934-2000 Archief Delft 424 Nederlands Christen-vrouwen Bond 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING

Nadere informatie

Inventaris van het digitaal duplicaat van het microfichebestand van het archief Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Suriname, 1662-1838

Inventaris van het digitaal duplicaat van het microfichebestand van het archief Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Suriname, 1662-1838 Nummer archiefinventaris: 1.05.11.16 Inventaris van het digitaal duplicaat van het microfichebestand van het archief Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Suriname, 1662-1838 Digitaal Duplicaat van

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der archieven van de Gaarders van de impost op het trouwen en begraven in Alphen

Inventaris van de kopieën der archieven van de Gaarders van de impost op het trouwen en begraven in Alphen Nummer archiefinventaris: 3.04.17.006 Inventaris van de kopieën der archieven van de Gaarders van de impost op het trouwen en begraven in Alphen Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright:

Nadere informatie

Archiefnummer 0702. Voorlopige inventaris van het archief van de DAGTEEKEN- EN KUNSTAMBACHTSSCHOOL VOOR MEISJES 1878-1923

Archiefnummer 0702. Voorlopige inventaris van het archief van de DAGTEEKEN- EN KUNSTAMBACHTSSCHOOL VOOR MEISJES 1878-1923 Archiefnummer 0702 Voorlopige inventaris van het archief van de DAGTEEKEN- EN KUNSTAMBACHTSSCHOOL VOOR MEISJES 1878-1923 Dagteeken- en Kunstambachtsschool voor Meisjes Deel I Klaas de Jong Amsterdam 2

Nadere informatie

Plaatsingslijst van aanvullingen op het. archief van de Hervormde gemeente

Plaatsingslijst van aanvullingen op het. archief van de Hervormde gemeente T00457_Aanvulling Plaatsingslijst van aanvullingen op het archief van de Hervormde gemeente Vianen, 1897-2002 E. Hinders, D. Ruiter Augustus 2014 Inleiding Deze stukken vormen een aanvulling op het reeds

Nadere informatie

Regeling Archiefbeheer College bouw ziekenhuisvoorzieningen

Regeling Archiefbeheer College bouw ziekenhuisvoorzieningen Het College bouw ziekenhuisvoorzieningen, gelet op artikel 14 van het Archiefbesluit 1995; Besluit: Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. Bouwcollege: het College bouw ziekenhuisvoorzieningen;

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.16.56.16

Nummer archiefinventaris: 2.16.56.16 Nummer archiefinventaris: 2.16.56.16 Inventaris van het archief van P. Bogaard en P.H. Gerritzen als lid van de Fiat-commissie voor artikel 71 van de Wet op de Materiële Oorlogsschaden, 1955-1969 Auteur:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Waterstaat: Kabinet van de Minister,

Inventaris van het archief van het Ministerie van Waterstaat: Kabinet van de Minister, Nummer archiefinventaris: 2.16.24.01 Inventaris van het archief van het Ministerie van Waterstaat: Kabinet van de Minister, 1906-1945 Auteur: R. Kramer Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief. van het Gerechtsbestuur. Nederlangbroek, (1553, z.j.)

Inventaris van het archief. van het Gerechtsbestuur. Nederlangbroek, (1553, z.j.) T00007 Inventaris van het archief van het Gerechtsbestuur Nederlangbroek, (1553, z.j.) 1775-1812 z.n. en H.J. Postema April 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Literatuur 4 Aanwijzingen voor de gebruiker 4

Nadere informatie

STADSARCHIEF S-HERTOGENBOSCH

STADSARCHIEF S-HERTOGENBOSCH SECUNDAIRE GENEALOGISCHE BRONNEN AANWEZIG IN HET STADSARCHIEF S-HERTOGENBOSCH HANDLEIDING EN OVERZICHT Versie 14 april 2013 Woord vooraf Voor stamboomonderzoek zijn er als het ware twee soorten bronnen:

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.04.41 Inventaris van het archief van de Algemene Commissie belast met het Beheer en de Aanwending der Giften ingezameld voor de Noodlijdenden door de Watersnood in 1820 Auteur:

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der archieven van de Gaarders van de impost op het trouwen en begraven in Zoetermeer

Inventaris van de kopieën der archieven van de Gaarders van de impost op het trouwen en begraven in Zoetermeer Nummer archiefinventaris: 3.04.17.128 Inventaris van de kopieën der archieven van de Gaarders van de impost op het trouwen en begraven in Zoetermeer Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Alphen aan den Rijn,

Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Alphen aan den Rijn, Nummer archiefinventaris: 3.03.20.01 Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Alphen aan den Rijn, 1881-1930 Auteur: A.A. Mietes Nationaal Archief, Den Haag 1984 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Nummer Toegang: 1.10.83 Inventaris van de collectie Van Vredenburch. 1602-1779

Nummer Toegang: 1.10.83 Inventaris van de collectie Van Vredenburch. 1602-1779 Nummer Toegang: 1.10.83 Inventaris van de collectie Van Vredenburch. 1602-1779 Nationaal Archief (c) z.d. This inventory is written indutch 1.10.83 3 I N H O U D S O P G A V E BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921 Nummer archiefinventaris: 2.08.39 Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921 Auteur: E.A.T.M. Schreuder Nationaal Archief, Den Haag 1991 Copyright: cc0

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Bedrijfsvereniging voor de Metaalnijverheid, (1949)

Inventaris van het archief van de Bedrijfsvereniging voor de Metaalnijverheid, (1949) Nummer archiefinventaris: 2.25.39 Inventaris van het archief van de Bedrijfsvereniging voor de Metaalnijverheid, (1949) 1950-1997 Auteur: Mehmet Bilgen, R. Reens Nationaal Archief, Den Haag 2009 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de presidenten van de Nederlandsche Bank, Jacob Fock, (1828-1835) en Abraham Fock, (1844-1858)

Inventaris van het archief van de presidenten van de Nederlandsche Bank, Jacob Fock, (1828-1835) en Abraham Fock, (1844-1858) Nummer archiefinventaris: 2.25.69.04 Inventaris van het archief van de presidenten van de Nederlandsche Bank, Jacob Fock, (1828-1835) en Abraham Fock, (1844-1858) De Nederlandsche Bank N.V. Auteur: De

Nadere informatie

IN NAAM DER KONINGIN! DE GOUVERNEUR van de Nederlandse Antillen, Heeft, de Raad van Advies gehoord, besloten: Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

IN NAAM DER KONINGIN! DE GOUVERNEUR van de Nederlandse Antillen, Heeft, de Raad van Advies gehoord, besloten: Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de ter uitvoering van de artikelen 3, eerste lid, 4, tweede lid, 5, derde lid, 8, tweede lid, 13 en 17, tweede lid, van de Archieflandsverordening 2007

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.19.025

Nummer archiefinventaris: 2.19.025 Nummer archiefinventaris: 2.19.025 Inventaris van de archieven van de Federatie van Verenigingen voor Leraren en Directeuren bij het Uitgebreid Technisch Onderwijs, 1962-1970; Federatie van Verenigingen

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam Gemeenteraad Gemeenteblad Raadsbesluit R

Gemeente Amsterdam Gemeenteraad Gemeenteblad Raadsbesluit R Gemeente Amsterdam Gemeenteraad Gemeenteblad aadsbesluit Jaar 2008 Vergaderdatum 2 april 2008 Afdeling 3A agendapunt 15 Nummer 59/132 Publicatiedatum 9 april 2008 Onderwerp Intrekking Archiefverordening

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Begeleidingscommissie Automatisering Academische Ziekenhuizen,

Inventaris van het archief van de Begeleidingscommissie Automatisering Academische Ziekenhuizen, Nummer archiefinventaris: 2.14.5315 Inventaris van het archief van de Begeleidingscommissie Automatisering Academische Ziekenhuizen, 1932-1992 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging Max Havelaar Fonds, (1949)

Inventaris van het archief van de Vereniging Max Havelaar Fonds, (1949) Nummer archiefinventaris: 2.20.38.01 Inventaris van het archief van de Vereniging Max Havelaar Fonds, 1911-1936 (1949) Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1984 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie