Archief van de Amsterdamse Seniorenraad

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Archief van de Amsterdamse Seniorenraad"

Transcriptie

1 Archief van de J. Kuijt Algemene kenmerken Toegangsnummer: 5485 Periode: Archiefvormer Inleiding op de inventaris van het archief van de Amsterdamse Seniorenraad De archiefvormer Als gevolg van het raadsbesluit tot instelling van een Seniorenraad in Amsterdam (19 december 1979) werd op 21 januari 1980 de installatievergadering van de Raad gehouden. Een reden voor het in het leven roepen van een dergelijke raad, was het gevoel bij met name gemeenteraadsleden dat op de gebieden van de ouderenzorg en de ouderenhuisvesting het nodige scheef liep in de stad. Een andere reden was het feit dat een groot aantal oudere raadsleden niet meer zouden terugkeren in de nieuw te kiezen gemeenteraad van De Seniorenraad kreeg als opdracht het gemeentebestuur van adviezen op het gebied van het ouderenwelzijnsbeleid te voorzien. Er volgden in 1982, 1992 en 2000 nog aanpassingen van de Verordening op de Amsterdamse Seniorenraad. De aanpassing in 1992 geschiedde in het kader van de bestuurlijke decentralisatie van Amsterdam in stadsdelen die eigen bevoegdheden en verantwoordelijkheden kregen, ook op het gebied van het ouderenbeleid. Gevolg was de oprichting van Ouderen Adviesraden in de stadsdelen. In 1992 werd de taakstelling van de Seniorenraad verbreed: advisering op aspecten van beleid die relevant zijn voor participatie en positieverbetering van ouderen in de Amsterdamse samenleving. Daarnaast komt een nieuwe taak, namelijk het naar voren brengen van de raadsvisie op maatschappelijke ontwikkelingen t.a.v. de emancipatie van ouderen en integraal ouderenbeleid. In de verordening van 2000 blijven de taken dezelfde maar kunnen ook andere instanties geadviseerd worden. Om de flexibiliteit te verbeteren worden bovendien de leden niet alleen meer gerekruteerd uit de besturen van de gevestigde ouderenbonden, maar worden ook alle andere Amsterdamse organisaties met hetzelfde werkterrein betrokken bij de ledenwerving. Hierbij is de conbinatie van lidmaatschap van de Seniorenraad en een bestuurslidmaatschap van een van de andere organisaties uitgesloten. Daarnaast wordt het ledental van de raad van achttien teruggebracht naar dertien. Om afstemming en uitwisseling te bewerkstelligen met ouderenbonden en de ouderenadviesraden wordt de Coördinatie en Comunicatie Conferentie (CoCoCo)in het leven geroepen. De raad telt verschillende commissies die zich bezig houden met specifieke aspecten van ouderenbeleid of met andere terreinen die raken aan het leven van ouderen in Amsterdam. Het zijn: - de commissie Bejaardenoorden, Gezondheidszorg en Maatschappelijke Dienstverlening BGMD); later de commissie of cluster Zorg - de commissie Zelfstandige Huisvesting; later de commissie of cluster Wonen - de commissie Sociaal-culturele Zaken en Emancipatie; later de commissie Welzijn en cluster Versie juli

2 Participatie/Educatie - de commissie Verkeer en Vervoer; later cluster mobiliteit Het bestaan van deze commissies en clusters geeft aan welke de belangrijkste maatschappelijke (beleids) terreinen zijn die ingrijpen op het leven van ouderen. Ook worden op gezette tijden project- en werkgroepen opgericht, die een bepaald thema voorbereiden en uitwerken. Oorspronkelijke archiefstructuur Het oudere deel van het archief ( ) bevond zich in archiefdozen met daarop een jaartal. Dit bleken per doos alle stukken te zijn die door het secretariaat van de raad bewaard zijn. Het betreft hier vergaderstukken, ingekomen en uitgegane post. Alle stukken uit deze periode zijn consequent genummerd en op volgorde gelegd. Tussen gevoegd waren al stuknummerlijsten, waarbij per nummer kort is omschreven waarover het betreffende stuk gaat. In de agendas en de verslagen wordt regelmatig verwezen naar de stuknummers. Bij de bewerking is uitgegaan van de bestaande ordening van de vergaderstukken. Vanaf 1980 bestaan er maandelijks besloten en openbare vergaderingen. Daartussen door vinden de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur en die van de specifiek gerichte commissies plaats. Ook hiervan zijn bescheiden aanwezig. Het deel van de periode die er op volgt ( ) kan omschreven worden als een werkarchief, waarbij diverse onderwerpen en themas apart geborgen waren in hangmappen. Bewerking ten behoeve van de overbrenging Periode 1980 t/m 1990 Uitgegaan is van de bestaande ordening van de vergaderstukken. Vanaf 1980 bestaan er maandelijks besloten en openbare vergaderingen. Daartussendoor vinden de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur en die van de specifiek gerichte commissies plaats. Ook hiervan zijn bescheiden aanwezig. Tussen de agendas en verslagen van de vergaderingen bevinden zich de ingekomen en uitgegane stukken van de Seniorenraad. Alle stukken zijn genummerd en op volgorde gerangschikt. In de agendas wordt naar de betreffende stuknummers verwezen. Daarnaast bevinden zich tussen de bescheiden stuknummerlijsten met een korte beschrijving van de inhoud van elk stuk. Periode 1991 t/m 2000 Het bleek dat vanaf 1991 de nummering binnen de vergaderstukken niet meer consequent is aangehouden. Dit deel van het archief is van werkarchief omgewerkt tot een archief met een geëigende archiefstructuur. Binnen de nieuwe archiefstructuur is het deel van de eerste periode ondergebracht. Alle bescheiden werden ontdaan van plastic en metalen onderdelen en geborgen in zuurvrije omslagen en dozen. Selectie: Binnen dit archiefblok werd een selectie voor vernietiging gemaakt op basis van de Lijst van voor vernietiging in aanmerking komende stukken in gemeente-archieven, Nederlandse Staatscourant, 20 december 1983, nr Machtiging voor de vernietiging van 2,65 m archiefbescheiden werd gegeven; zie AZ , dd Omvang van het archief Het aantal dossiers bedraagt 132 in 67 zuurvrije dozen (in totaal ca 5,6 m) De gebruiker Dit archief is ontsloten door middel van een archiefinventaris, en daardoor eenvoudig te raadplegen. Voor het oudere deel ( ) geldt dat bepaalde stukken gevonden kunnen worden met behulp van de zich binnen het bestand bevindende stuknummerlijsten Versie juli 2016

3 Inventaris Stukken van algemene aard Stukken betreffende bijzondere onderwerpen Documentatie Stukken van algemene aard VB Vergaderstukken van het Dagelijks Bestuur, de commissies, de openbare en de besloten vergaderingen van de Raad, op volgnummer geordend omslagen 1 Nrs. 1 t/m 143 (januari t/m juli) Nrs. 153 t/m 325 (juli t/m december) Nrs. 328 t/m 527 (januari t/m april) Nrs. 528 t/m 679 ( mei t/m september) Nrs. 681 t/m 864 (oktober t/m december) Nrs. 867 t/m 1050 (januari t/m april) Nrs t/m 1200 (maart t/m juni) Nrs t/m 1400 (juni t/m oktober) Nrs t/m 1580 (oktober t/m december) Nrs t/m 1745 (januari t/m maart) Nrs t/m 1950 (februari t/m juli) Nrs t/m 2150 (juli t/m september) Nrs t/m 2300 (september t/m december) Nrs. 2301t/m 2499 (december t/m maart) Nrs t/m 2900 (maart t/m juli) Nrs t/m 3025 (juni t/m september) Nrs t/m 3149 (september t/m november) Nrs t/m 3350 (oktober t/m januari) Nrs t/m 3500 (januari t/m maart) Nrs t/m 3675 (maart t/m mei) Nrs t/m 3800 (mei t/m juli) Nrs t/m 3975 (juli t/m september) Nrs t/m 4111 (september t/m november) Nrs t/m 4299 (november t/m januari) Nrs t/m 4496 (januari t/m april) Nrs t/m 4674 (april t/m juli) Nrs t/m 4875 (juli t/m oktober) Nrs t/m 5050 (november t/m januari) Nrs t/m 5222 (februari t/m april) Nrs t/m 5325 (april t/m juni) Nrs t/m 5475 (mei t/m augustus) Nrs t/m 5625 (augustus t/m november) Nrs t/m 5775 (oktober t/m december) Nrs t/m 5965 (december t/m maart) Nrs t/m 6140 (maart t/m juni) Nrs t/m 6368 (juni t/m oktober Nrs t/m 6586 (oktober t/m december) Nrs t/m 6787 (januari t/m februari) Nrs t/m 6998 (maart t/m juni) Nrs t/m 7135 (juli t/m augustus) 1989 Versie juli

4 41 Nrs t/m 7315 (september t/m december) Nrs t/m 7600 (januari t/m december) 1990 VB Vergaderstukken van de openbare en besloten vergaderingen van de Raad, chronologisch geordend omslagen VB Vergaderstukken van de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur, chronologich geordend omslagen VB Minuten van uitgegane stukken omslagen Stukken betreffende bijzondere onderwerpen 2.1 Organisatie 67 Verordening op de Amsterdamse Senioren Raad 1979, stukken betreffende de wijzigingen op de verordening en het huishoudelijk reglement omslag 68 Stukken betreffende de samenstelling, werkwijze en communicatie van de raad omslag 69 Stukken betreffende de herstructurering en de taakopvatting van de raad omslag 2.2 Bestuur 70 Stukken betreffende werving, benoemingen, herbenoemingen van leden van de raad omslag 2.3 Personeel 71 Stukken betreffende de taken en een mogelijke ambtelijke status van de netwerkfunctionaris omslag 2.4 Financiële Verantwoording 72 Jaarrekeningen en begrotingen van de raad omslag 2.5 Activiteiten Versie juli 2016

5 2.5.1 Het uitbrengen van adviezen aan Burgemeester en Wethouders 73 Verslagen van het overleg tussen het Dagelijks Bestuur en de Wethouder Zorg met bijlagen omslag VB Uitgebrachte adviezen aan Burgemeester en Wethouders omslagen Contacten met maatschappelijke organisaties 82 Correspondentie tussen de raad en de Katholieke Bond van Ouderen omslag 83 Agenda s en verslagen van het overleg tussen het Dagelijks Bestuur en de directie van de Dienst Welzijn Amsterdam, met bijlagen omslag 84 Agenda s en verslagen van het overleg tussen de raad en ZAO-Zorgverzekeringen, met bijlagen omslag 85 Correspondentie en stukken betreffende de Nederlandse Islamitische Bond voor Ouderen (NISBO) en Turks Islamitische Bond voor Ouderen (TISBO) omslag 86 Stukken betreffende de communicatie tussen de raad en de Ouderen Adviesraden en de raad en de gemeente omslag 87 Agenda s en verslagen van het overleg tussen het Dagelijks Bestuur en het Dagelijks Bestuur van de Samenwerkende Instellingen Gezondheidszorg Regio Amsterdam Agenda s en verslagen van de overleggen tussen de raad en de Stichting Centraal Orgaan Samenwerkende Bonden voor Ouderen (COSBO), met bijlagen omslag 89 Correspondentie tussen de raad en de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen omslag 90 Correspondentie tussen de raad en de Protestants Christelijke Ouderenbond omslag Specifieke activiteiten 91 Stukken betreffende het Flesseman experiment, buurtvoorzieningen voor ouderen, in de Nieuwmarktbuurt omslag 92 Stukken betreffende de uitgave van het blad Senioren Nieuws, jaargang 1, nummers 0 t/m omslag 93 Stukken betreffende de voorzet sociale agenda en het sociaal structuurplan omslag 94 Reactie en adviezen van de raad ten aanzien het Verkeers- en inrichtingsplan van de gemeente omslag 95 Stukken betreffende huisvesting voor ouderen waaronder de themadag Kansen en bedreigingen omslag 96 Resultaten van enquêtes gedaan door de raad tijdens de gemeentedagen omslag 97 Stukken van de raad betreffende oudereneducatie omslag 98 Uitnodigingen en verslagen van het Werkcongres over woon- en zorgvraagstukken van Marokkaanse en Turkse ouderen omslag Versie juli

6 99 Stukken betreffende de bijdrage van de Seniorenraad aan de werkgroep 1, ouderen, van de Werkconferentie Armoede gehouden in Amsterdam omslag 100 Advies en stukken betreffende de voorzet sociale agenda en het sociaal structuurplan omslag 101 Stukken betreffende het thema Huisbezoeken aan ouderen omslag Persberichten 102 Persberichten aan belanghebbenden betreffende verschillende onderwerpen omslag 2.6 Commissies, werkgroep en projectgroepen van de raad VB Agenda s en verslagen van de vergaderingen van de Commissie Bejaardenoorden, Gezondheidzorg en Maatschappelijke Dienstverlening (BGMD)/ Zorg, met bijlagen omslagen VB Agenda s en verslagen van de vergaderingen van de Commissie Zelfstandigen Huisvesting / Wonen, met bijlagen omslagen VB Agenda s en verslagen van de vergaderingen van de Commissie Sociaal Culturele Zaken en Emancipatie / Welzijn, met bijlagen omslagen VB Agenda s en verslagen van de vergaderingen van de Commissie Verkeer en Vervoer, met bijlagen omslagen Agenda s en verslagen van de vergaderingen van de werkgroep ouderenbelangen en stadsdeelraden, met bijlagen omslag 120 Agenda s en verslagen van de vergaderingen van de projectgroep Mobiliteit, met bijlagen omslag 121 Vergaderstukken van diverse projectgroepen en commissies omslag 122 Agenda s en verslagen van de vergaderingen van de projectgroep Ouderenhuisvesting, met bijlagen omslag 123 Nota en stukken van de projectgroep Toekomstvisie Ouderenhuisvesting omslag 124 Agenda s en verslagen van de vergaderingen van de projectgroep Participatie, met bijlagen omslag 2.7 Vertegenwoordigingen in andere lichamen Versie juli 2016

7 125 Vergaderstukken van de bijeenkomsten van de Samenwerkende Seniorenraden in het ROA-gebied omslag 126 Vergaderstukken van het functionarissenoverleg van de Coördinatie- en Communicatie Conferentie (CoCoCo) omslag 127 Vergaderstukken van het overleg van de Coördinatie- en Communicatie Conferentie (CoCoCo) omslag 3 Documentatie 128 Stukken betreffende het onderwerp ouderen omslag 129 Stukken betreffende het onderwerp allochtone ouderen Stukken betreffende het onderwerp Turkse en Marokkaanse ouderen omslag 131 Stukken betreffende het onderwerp Surinaamse en Antilliaanse ouderen omslag 132 Stukken betreffende het onderwerp Zuid Europese ouderen omslag Versie juli

'b1>...~ Gemeente. ~'1',"Emmen ~ Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad

'b1>...~ Gemeente. ~'1',Emmen ~ Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad Raadsvoorstel Jaar Raad categorie/ agendanr. B. en W. 2016 RA16.0126 A 8 16/939 ~ 'b1>...~ Gemeente ~'1',"Emmen ~ Gewijzigd Reglement inzake samenstelling, taak en bevoegdheden van de adviescommissie voor

Nadere informatie

Lokale Agenda 21 Rhenen / Platform Duurzaam Rhenen (PDR) E. Tomassen September 2015

Lokale Agenda 21 Rhenen / Platform Duurzaam Rhenen (PDR) E. Tomassen September 2015 469 Lokale Agenda 21 Rhenen / Platform Duurzaam Rhenen (PDR) 1998-2006 E. Tomassen September 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Geschiedenis van de archiefvormer... 3 2. Het archief van de PDR...3 3.

Nadere informatie

Archief van de Adviesraad Diversiteit en Integratie

Archief van de Adviesraad Diversiteit en Integratie Archief van de Adviesraad Diversiteit en Integratie B. Okyay en R.B.C. van den Belt Algemene kenmerken Toegangsnummer: 30745 Periode: 2004-2011 Archiefvormer Adviesraad Diversiteit en Integratie Inleiding

Nadere informatie

Seniorenraad Amersfoort (SRA)

Seniorenraad Amersfoort (SRA) Seniorenraad Amersfoort (SRA) ORGANISATIE EN WERKWIJZE SRA Secretariaat: Stadhuisplein 1 3811 LM Amersfoort Amersfoort, 22 februari 2012 SENIORENRAAD AMERSFOORT Met verwijzing naar het Reglement voor de

Nadere informatie

Nummer Toegang: 0872 Inventaris van het archief van de Protestants Christelijke Ouderen Bond, afdeling Delft,

Nummer Toegang: 0872 Inventaris van het archief van de Protestants Christelijke Ouderen Bond, afdeling Delft, Nummer Toegang: 0872 Inventaris van het archief van de Protestants Christelijke Ouderen Bond,, 1979-2006 Archief Delft 0872 Protestants Christelijke Ouderen Bond, 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave

Nadere informatie

Nederlandse Christen-Vrouwen Bond / vanaf. 1999, Passage Christelijk-Maatschappelijke. Vrouwenbeweging, afdeling Houten, 1969-2006

Nederlandse Christen-Vrouwen Bond / vanaf. 1999, Passage Christelijk-Maatschappelijke. Vrouwenbeweging, afdeling Houten, 1969-2006 T00354 Inventaris van het archief van de Nederlandse Christen-Vrouwen Bond / vanaf 1999, Passage Christelijk-Maatschappelijke Vrouwenbeweging, afdeling Houten, 1969-2006 (354) Eddy Hinders December 2014

Nadere informatie

Nederlandse Christen-Vrouwenbond, vanaf 1999 Passage Christelijk-Maatschappelijke Vrouwenbeweging, afdeling Houten

Nederlandse Christen-Vrouwenbond, vanaf 1999 Passage Christelijk-Maatschappelijke Vrouwenbeweging, afdeling Houten 354 Nederlandse Christen-Vrouwenbond, vanaf 1999 Passage Christelijk-Maatschappelijke Vrouwenbeweging, afdeling Houten 1969-2006 Eddy Hinders December 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Geschiedenis

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Bemiddelingsbureau Wachtgelders van het Ministerie van Financiën, 1922-1932

Inventaris van het archief van het Bemiddelingsbureau Wachtgelders van het Ministerie van Financiën, 1922-1932 Nummer archiefinventaris: 2.08.35.02 Inventaris van het archief van het Bemiddelingsbureau Wachtgelders van het Ministerie van Financiën, 1922-1932 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief,

Nadere informatie

VERORDENING ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN

VERORDENING ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN VERORDENING ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN De raad van de gemeente... overwegende dat er een verordening adviesraad sociaal domein moet komen, gelet op artikel 47 van de Participatiewet, artikel 2.1.3 derde

Nadere informatie

Reglement Participatieraad Gemeente Heerenveen

Reglement Participatieraad Gemeente Heerenveen Reglement Participatieraad Gemeente Heerenveen Inleiding. Preambule De Participatieraad heeft als visie: iedere burger van de gemeente Heerenveen moet zijn of haar leven op eigen wijze kunnen inrichten

Nadere informatie

53 Ondernemersvereniging Zoetermeer (OVZ) Ondernemers Vereniging Zoetermeer (OVZ)

53 Ondernemersvereniging Zoetermeer (OVZ) Ondernemers Vereniging Zoetermeer (OVZ) 53 Ondernemersvereniging Zoetermeer (OVZ) 1974 1999 Zoetermeer, december 2010 Geschiedenis Ondernemers Vereniging OVZ De Ondernemersvereniging Zoetermeer (OVZ) is opgericht per 3 november 1977. De vereniging

Nadere informatie

Regeling Adviesraad Wmo gemeente Hardenberg

Regeling Adviesraad Wmo gemeente Hardenberg No. 2007/JKNE/123168 Onderwerp: Regeling Adviesraad Wmo. Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hardenberg; Overwegende dat het wenselijk is ten behoeve van de beleidsvorming en de uitvoering van de

Nadere informatie

Archief van de Dienst Gemeentelijke Verenigingsgebouwen en rechtsvoorganger

Archief van de Dienst Gemeentelijke Verenigingsgebouwen en rechtsvoorganger Archief van de Dienst Gemeentelijke Verenigingsgebouwen en rechtsvoorganger Algemene kenmerken Toegangsnummer: 5302 Periode: 1926-1989 Archiefvormer Dienst gemeentelijke verenigingsgebouwen Inleiding Stichting

Nadere informatie

Archief van de Gemeenschappelijke Regeling Geneeskundige Hulpverlening bij Rampen in de Agglomeratie Amsterdam

Archief van de Gemeenschappelijke Regeling Geneeskundige Hulpverlening bij Rampen in de Agglomeratie Amsterdam Archief van de Gemeenschappelijke Regeling Geneeskundige Hulpverlening bij Rampen in de Agglomeratie Amsterdam L. Koopmans Algemene kenmerken Toegangsnummer: 30550 Periode: 1992-2004 Archiefvormer Gemeenschappelijke

Nadere informatie

in te stellen een Stedelijk Adviesorgaan Interculturalisatie onder de navolgende bepalingen:

in te stellen een Stedelijk Adviesorgaan Interculturalisatie onder de navolgende bepalingen: Instellingsbesluit Stedelijk Adviesorgaan Interculturalisatie Burgemeester en wethouders besluiten: in te stellen een Stedelijk Adviesorgaan Interculturalisatie onder de navolgende bepalingen: Waar in

Nadere informatie

Plaatsingslijst van aanvullingen op het. archief van de Hervormde gemeente

Plaatsingslijst van aanvullingen op het. archief van de Hervormde gemeente T00457_Aanvulling Plaatsingslijst van aanvullingen op het archief van de Hervormde gemeente Vianen, 1897-2002 E. Hinders, D. Ruiter Augustus 2014 Inleiding Deze stukken vormen een aanvulling op het reeds

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlands Instituut voor Preventieve Geneeskunde TNO, 1960-1970

Inventaris van het archief van het Nederlands Instituut voor Preventieve Geneeskunde TNO, 1960-1970 Nummer archiefinventaris: 2.14.36.23 Inventaris van het archief van het Nederlands Instituut voor Preventieve Geneeskunde TNO, 1960-1970 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1994 Copyright:

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Adviesraad Sociaal Domein Oldebroek

Huishoudelijk reglement. Adviesraad Sociaal Domein Oldebroek Huishoudelijk reglement Adviesraad Sociaal Domein Oldebroek Versie 28 mei 2015 Inhoud Artikel 1 Instelling/ instandhouding pag. 3 Artikel 2 Doel en reikwijdte pag. 3 Artikel 3 Belangenbehartiging pag.

Nadere informatie

Beleidsregels Adviesraad voor het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden

Beleidsregels Adviesraad voor het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Beleidsregels Adviesraad voor het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leeuwarden: gelet op artikel 27, 28 en 47 Participatiewet, artikel 2.10 Jeugdwet

Nadere informatie

Bond van Verenigingen van Gereformeerde Vrouwen

Bond van Verenigingen van Gereformeerde Vrouwen Bond van Verenigingen van Gereformeerde Vrouwen Archiefblokgegevens Archiefnummer: Archiefnaam: Bond van Verenigingen van Gereformeerde Vrouwen Begin-eindjaar: 1946-1998 Omvang: 1,8 m. Plaats: FF 1-2 Bewerker:

Nadere informatie

Gelet op artikel 7 van de Verordening Informatiebeheer gemeente Groningen 1998;

Gelet op artikel 7 van de Verordening Informatiebeheer gemeente Groningen 1998; CVDR Officiële uitgave van Groningen. Nr. CVDR44079_1 21 november 2017 BESLUIT INFORMATIEBEHEER GRONINGEN Gelet op artikel 7 van de Verordening Informatiebeheer gemeente Groningen 1998; BESLUITEN: vast

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Directie der Domeinen van het Ministerie van Financiën, 1944-1991

Inventaris van het archief van de Directie der Domeinen van het Ministerie van Financiën, 1944-1991 Nummer archiefinventaris: 2.08.91 Inventaris van het archief van de Directie der Domeinen van het Ministerie van Financiën, 1944-1991 Auteur: PWAA Nationaal Archief, Den Haag 2008 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Stichting Wijk bij Duurstede 700 jaar stad E. Hinders December 2016

Stichting Wijk bij Duurstede 700 jaar stad E. Hinders December 2016 247 Stichting Wijk bij Duurstede 700 jaar stad 1996-2001 E. Hinders December 2016 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Voorwoord... 3 Aanwijzingen voor de gebruiker...3 Zoekgeraakte stukken... 3 inventaris...4

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Bedrijfsvereniging voor de Metaalnijverheid, (1949)

Inventaris van het archief van de Bedrijfsvereniging voor de Metaalnijverheid, (1949) Nummer archiefinventaris: 2.25.39 Inventaris van het archief van de Bedrijfsvereniging voor de Metaalnijverheid, (1949) 1950-1997 Auteur: Mehmet Bilgen, R. Reens Nationaal Archief, Den Haag 2009 Copyright:

Nadere informatie

Archief van de Amsterdamse Tandartsen Vereniging

Archief van de Amsterdamse Tandartsen Vereniging Archief van de Amsterdamse Tandartsen Vereniging Algemene kenmerken Toegangsnummer: 30388 Periode: 1912-2006 Archiefvormer Amsterdamse Tandartsen Vereniging Inleiding De Amsterdamsche Tandartsen Vereniging

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 november 2016

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 november 2016 Verordening Adviesraad Sociaal Domein 2017 De raad van de gemeente Helmond Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 november 2016 Gelet op artikel 147 Gemeentewet, artikel 47 Participatiewet,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vastgesteld door het bestuur d.d. 17 mei 2017 snf.div.14216520-1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT De Stichting Normering Flexwonen kent een aantal organen waaronder het Bestuur, de Raad

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders;

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders; De raad van de gemeente Menterwolde; gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders; gelet op artikel 2.1.3 van de Wmo 2015; gelet op artikel 47 van de Participatiewet; BESLUIT: Vast

Nadere informatie

J. Lievestro z.j.; D. Ruiter 2014; mei 2018

J. Lievestro z.j.; D. Ruiter 2014; mei 2018 125 Stichting Muziekschool Houten (1971) 1974-1997 J. Lievestro z.j.; D. Ruiter 2014; mei 2018 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. De organisatie...3 2. Aanwijzingen voor de gebruiker...3 3. Openbaarheid...3

Nadere informatie

Nummer Toegang: 672. Archief Delft

Nummer Toegang: 672. Archief Delft Nummer Toegang: 672 Plaatsingslijst van het archieven van de partij van de arbeid 1945-2000, haar voorloper sociaal democratische arbeiderspartij, 1928-1940, en de jonge socialisten, 1984-1989 Archief

Nadere informatie

Archief Bond van Technische Ambtenaren in Overheids- en in Semi-Overheidsdienst

Archief Bond van Technische Ambtenaren in Overheids- en in Semi-Overheidsdienst Archief Bond van Technische Ambtenaren in Overheids- en in Semi-Overheidsdienst 1919-19961919-1991 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch02239

Nadere informatie

Algemene Woningbouwvereniging Driebergen-Rijsenburg (2000) E. Hinders Februari 2016

Algemene Woningbouwvereniging Driebergen-Rijsenburg (2000) E. Hinders Februari 2016 302 Algemene Woningbouwvereniging Driebergen-Rijsenburg 1969-1989 (2000) E. Hinders Februari 2016 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Aanwijzingen voor de gebruiker...3 Inventaris...4 1. Stukken van Algemene

Nadere informatie

18 nov Postreg.nr. Directeur: Tel.nr K. Burger

18 nov Postreg.nr. Directeur: Tel.nr K. Burger Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer V.2008-114 Datum: Behandelend F.A. Linthorst ambtenaar 18 nov. 2008 Postreg.nr. Directeur: Tel.nr 0345-636292 K. Burger ONDERWERP: Adviesraad Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisdirecteuren, (1976) 1980-1990 (1992)

Inventaris van het archief van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisdirecteuren, (1976) 1980-1990 (1992) Nummer archiefinventaris: 2.19.042.79 Inventaris van het archief van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisdirecteuren, (1976) 1980-1990 (1992) Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1994

Nadere informatie

Archief van het Gemeentelijk Allochtonenoverleg

Archief van het Gemeentelijk Allochtonenoverleg Archief van het Gemeentelijk Allochtonenoverleg M.G. Tholen Algemene kenmerken Toegangsnummer: 5499 Periode: 1993-2003 Archiefvormer Gemeentelijk Allochtonen Overleg (GAO) Inleiding Het Gemeentelijk Allochtonen

Nadere informatie

overwegende, dat het gewenst is om van advies te worden voorzien inzake Wmo-beleid;

overwegende, dat het gewenst is om van advies te worden voorzien inzake Wmo-beleid; Het college van de gemeente Lisse; overwegende, dat het gewenst is om van advies te worden voorzien inzake Wmo-beleid; gelet op het bepaalde in artikel 84 van de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht;

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Directie Beheer Landbouwgronden in de provincie Zuid-Holland,

Inventaris van het archief van de Directie Beheer Landbouwgronden in de provincie Zuid-Holland, Nummer archiefinventaris: 2.11.5329 Inventaris van het archief van de Directie Beheer Landbouwgronden in de provincie Zuid-Holland, 1976-1985 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Adviesraad Sociaal Domein van de gemeente Krimpen aan den IJssel

Huishoudelijk reglement Adviesraad Sociaal Domein van de gemeente Krimpen aan den IJssel Huishoudelijk reglement Adviesraad Sociaal Domein van de gemeente Krimpen aan den IJssel Versie vastgesteld in vergadering d.d. 5 februari 2019 Artikel 1. Toepassing 1. Het huishoudelijk reglement is van

Nadere informatie

Verordening Participatieraad werk, inkomen, jeugd en zorg Leidschendam-Voorburg

Verordening Participatieraad werk, inkomen, jeugd en zorg Leidschendam-Voorburg GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Leidschendam-Voorburg Nr. 234069 29 december 2017 Verordening Participatieraad werk, inkomen, jeugd en zorg Leidschendam-Voorburg De raad van de gemeente

Nadere informatie

Verordening. Participatieraad Sociaal Domein. (WMO, Participatiewet en Jeugdwet)

Verordening. Participatieraad Sociaal Domein. (WMO, Participatiewet en Jeugdwet) Verordening Participatieraad Sociaal Domein (WMO, Participatiewet en Jeugdwet) Aalten 2015 Verordening Participatieraad Sociaal Domein (WMO, Participatiewet en Jeugdwet) Aalten 2015. Artikel 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

vast te stellen de Verordening Burgertafel Sociaal Domein Zeewolde 2017.

vast te stellen de Verordening Burgertafel Sociaal Domein Zeewolde 2017. Documentnummer V206 De raad van de gemeente Zeewolde, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. ; gehoord de commissie Onderwijs en Welzijn d.d. 17 mei 2017; gelet op artikel 147 en 150

Nadere informatie

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Begeleidingscommissie Automatisering Academische Ziekenhuizen,

Inventaris van het archief van de Begeleidingscommissie Automatisering Academische Ziekenhuizen, Nummer archiefinventaris: 2.14.5315 Inventaris van het archief van de Begeleidingscommissie Automatisering Academische Ziekenhuizen, 1932-1992 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief,

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.10.27.02 Inventaris van het digitale duplicaat van het archief van de Vertegenwoordiger van de Stichting Administratie van Indische Pensioenen in Suriname, 1952-1975 J.A.A.

Nadere informatie

Verordening op de participatieraad

Verordening op de participatieraad pagina 1 van 5 Zoek regelingen op overheid.nl Amsterdam Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Organisatie Organisatietype

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Gereformeerde Reisvereniging

Inventaris van het archief van de Gereformeerde Reisvereniging Inventaris van het archief van de Gereformeerde Reisvereniging Archiefblokgegevens Archiefnummer: 285 Archiefnaam: Gereformeerde Reisvereniging (GRV) Begin-eindjaar: 1954-1998 Omvang: 4 m. Plaats: Bewerker:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Contact- Commissaris voor de Rijnvaart,

Inventaris van het archief van de Contact- Commissaris voor de Rijnvaart, Nummer archiefinventaris: 2.16.67 Inventaris van het archief van de Contact- Commissaris voor de Rijnvaart, 1936-1939 Auteur: R. Kramer Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.17.20

Nummer archiefinventaris: 2.17.20 Nummer archiefinventaris: 2.17.20 Inventaris van archiefbescheiden afkomstig van de Inspectie Milieuhygiëne afdeling Zuid-West inzake de klacht Noorderstraat te Leiden, (1996) 1998-2002 Auteur: PWAA Nationaal

Nadere informatie

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg Vooraf De Brede Sociaal Maatschappelijke Raad (BSMR) van de gemeente Doesburg adviseert het College van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Archief CFO (1974-)

Archief CFO (1974-) Archief CFO (1974-) 1976-19831976-1983 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch00148 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Archief CFO...3

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015 Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015 Artikel 1 Begrippen 1. 3D s: de drie decentralisaties binnen het sociaal domein die leiden tot extra taken voor de gemeente per 1 januari

Nadere informatie

besluit: vast te stellen de Verordening Cliëntenparticipatie gemeente Heerde 2009

besluit: vast te stellen de Verordening Cliëntenparticipatie gemeente Heerde 2009 Raadsbesluit De raad van de gemeente Heerde; gelezen het voorstel van het college d.d. 13 oktober 2009; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet, artikel 47 van de Wet werk en bijstand, artikel 12 van de

Nadere informatie

Verordening burger- en cliëntparticipatie sociaal domein Delft

Verordening burger- en cliëntparticipatie sociaal domein Delft Verordening burger- en cliëntparticipatie sociaal domein Delft De Raad van de gemeente Delft, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 februari 2016, Gelet op: artikel 149 van de gemeentewet,

Nadere informatie

Convenant tussen. Stichting Seniorenraad Meierijstad en Brabant Zorg

Convenant tussen. Stichting Seniorenraad Meierijstad en Brabant Zorg Convenant tussen Stichting Seniorenraad Meierijstad en Brabant Zorg 1 INHOUD 1 Inleiding 3 2 Doelstelling Seniorenraad 4 A. Een bijdrage leveren aan integraal ouderenbeleid 4 B. Het bewaken van de uitvoering

Nadere informatie

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM Vastgesteld: 19 juli 2007 VR2007/075 Inwerking: 01 augustus 2007 Artikel 1 Begripsomschrijvingen a. de gemeente: Schiedam b. de raad: de gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.13.176 Inventaris van het archief van de Commissie van Militaire en Civiele Deskundigen tot onderzoek van de Nederlandse Defensie (Commissie Van Rijckevorsel), 1971-1972 Auteur:

Nadere informatie

Flexibele adviseringsstructuur sociaal domein 1

Flexibele adviseringsstructuur sociaal domein 1 Flexibele adviseringsstructuur sociaal domein 1 Inleiding Met de decentralisaties in het sociaal domein heeft de gemeente de verantwoordelijkheid gekregen voor de zorg en ondersteuning van een grotere

Nadere informatie

Beleidsplan Adviesraad Sociaal Domein Houten

Beleidsplan Adviesraad Sociaal Domein Houten Beleidsplan Adviesraad Sociaal Domein Houten JUNI 2018 1 1 Voorwoord Beste lezer, Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Adviesraad Sociaal Domein Houten voor de jaren 2018-2021. Met dit plan is de

Nadere informatie

Het adviesorgaan voor toerisme heeft zijn zetel en adres te 2460 Kasterlee, Markt 13.

Het adviesorgaan voor toerisme heeft zijn zetel en adres te 2460 Kasterlee, Markt 13. Statuten gemeentelijke adviesraad Adviesorgaan voor toerisme Goedgekeurd door de raad van bestuur dd. 19 maart 2013 Goedgekeurd door de gemeenteraad dd. 28 mei 2013 Artikel 1. Het adviesorgaan voor toerisme

Nadere informatie

Archief van de Secretarie; Gemeentelijk Bureau voor Documentatie en Registratuur en rechtsvoorgangers

Archief van de Secretarie; Gemeentelijk Bureau voor Documentatie en Registratuur en rechtsvoorgangers Archief van de Secretarie; Gemeentelijk Bureau voor Documentatie en Registratuur en rechtsvoorgangers Algemene kenmerken Toegangsnummer: 30021 Periode: 1919-1980 Archiefvormer Secretarie; documentatiebureau

Nadere informatie

Maatschappelijk Beleid. Huishoudelijk Reglement Adviesraad Sociaal Domein. Datum 27 juni 2016 *ZA953C44F87*

Maatschappelijk Beleid. Huishoudelijk Reglement Adviesraad Sociaal Domein. Datum 27 juni 2016 *ZA953C44F87* Maatschappelijk Beleid Nummer Zaaknummer Onderwerp IO-16-29172 Z-16-65664 Huishoudelijk Reglement Adviesraad Sociaal Domein Datum 27 juni 2016 Steller document Wilfried Mol *ZA953C44F87* Huishoudelijk

Nadere informatie

( ) Roland Meijden van der b rbs Verordening Wmo-platform Giessenlanden.doc Page 1

( ) Roland Meijden van der b rbs Verordening Wmo-platform Giessenlanden.doc Page 1 (3-9-2008) Roland Meijden van der - 2008-63 b rbs Verordening Wmo-platform Giessenlanden.doc Page 1 Onderwerp: Verordening Wmo-platform Giessenlanden De raad van de gemeente Giessenlanden, overwegende

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Verordening Wsw-raad

Nota van B&W. Onderwerp Verordening Wsw-raad Onderwerp Verordening Wsw-raad Nota van B&W Portefeuille H. van der Molen Auteur Dhr. P. Haker Telefoon 5114039 E-mail: phaker@haarlem.nl Reg.nr. SZW/BB/2008/84084 Bijlage A B & W-vergadering van 13 mei

Nadere informatie

Raadsvoorstel. jaar bijlagenr. categorie/agendanr. corsanr A 6 RA Onderwerp: Formalisering Jongerenraad Emmen

Raadsvoorstel. jaar bijlagenr. categorie/agendanr. corsanr A 6 RA Onderwerp: Formalisering Jongerenraad Emmen Raadsvoorstel jaar bijlagenr. categorie/agendanr. corsanr. 2004 16 A 6 RA04.003 Onderwerp: Formalisering Jongerenraad Emmen Portefeuillehouder: J. Holman Dienst: OCSW Afdeling: WEL Steller: H.W. Tack ((0591)68

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Adviesraad Sociaal Domein Steenwijkerland

Huishoudelijk reglement Adviesraad Sociaal Domein Steenwijkerland Huishoudelijk reglement Adviesraad Sociaal Domein Steenwijkerland In dit huishoudelijk reglement wordt nader bepaald hoe de Adviesraad Sociaal Domein Steenwijkerland haar werkzaamheden wil uitvoeren. Art.

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Oratorisch dispuut Α.Ρ.Ι.Ο.Ν.

Inventaris van het archief van het Oratorisch dispuut Α.Ρ.Ι.Ο.Ν. Inventaris van het archief van het Oratorisch dispuut Α.Ρ.Ι.Ο.Ν. Levensjaren 1963-[1981] Jaren van het archief 1963-1981 1098 Samengesteld door M.H. Koopman Collectie HDC Protestantse Erfgoed Bibliotheek

Nadere informatie

Nota van Bevindingen Aspectinspectie overbrenging + Koninklijke Akademie van Wetenschappen

Nota van Bevindingen Aspectinspectie overbrenging + Koninklijke Akademie van Wetenschappen Nota van Bevindingen Aspectinspectie overbrenging + Koninklijke Akademie van Wetenschappen december 2004-januari 2005 Rijksarchiefinspectie Basisgegevens 1 Naam organisatie Koninklijke Nederlandse Akademie

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Participatieraad Zevenaar

Huishoudelijk Reglement Participatieraad Zevenaar Huishoudelijk Reglement Participatieraad Zevenaar Artikel 1 - Samenhang 1. De bepalingen in dit reglement moeten in samenhang worden gezien met de Verordening Participatieraad Gemeente Zevenaar (zoals

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein

Adviesraad Sociaal Domein Adviesraad Sociaal Domein Jaarverslag 2016 1 Van de voorzitter: Dit is het eerste jaarverslag van de Adviesraad Sociaal Domein Woudenberg. Dankzij een goede voorbereiding hebben we vanaf 1 januari 2016

Nadere informatie

Archief Nederlandsche Roomsch- Katholieke Politiebond "Sint Michaël" Ca

Archief Nederlandsche Roomsch- Katholieke Politiebond Sint Michaël Ca Archief Nederlandsche Roomsch- Katholieke Politiebond "Sint Michaël" Ca. 1913-1981 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch00707 IISG

Nadere informatie

( ) Collectie nummer: 531 Maart 1994

( ) Collectie nummer: 531 Maart 1994 531 Plaatsingslijst van stukken betreffende de Hendrik Pierson Vereniging, de Hendrik Pierson Stichting, de Centrale Vereniging van Organisaties voor Hulpverlening aan niet-gehuwde moeders en de Nederlandse

Nadere informatie

Indicatiecommissie Bejaardenoorden (Heuvelrug en Krommerijn) F. Hazendonk Driebergen-Rijsenburg 2000 Oktober 2015

Indicatiecommissie Bejaardenoorden (Heuvelrug en Krommerijn) F. Hazendonk Driebergen-Rijsenburg 2000 Oktober 2015 147 Indicatiecommissie Bejaardenoorden (Heuvelrug en Krommerijn) 1977-1998 F. Hazendonk Driebergen-Rijsenburg 2000 Oktober 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Het archief... 3 2. Instelling, rechtsopvolgers,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de. Indicatiecommissie Bejaardenoorden. (Heuvelrug en Krommerijn),

Inventaris van het archief van de. Indicatiecommissie Bejaardenoorden. (Heuvelrug en Krommerijn), T00147 Inventaris van het archief van de Indicatiecommissie Bejaardenoorden (Heuvelrug en Krommerijn), 1977-1998 F. Hazendonk Driebergen-Rijsenburg 2000; versie oktober 2015 INHOUDOPGAVE INLEIDING 3 Het

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging van Directeuren van Stroomdistributiebedrijven in Nederland, 1925-1992

Inventaris van het archief van de Vereniging van Directeuren van Stroomdistributiebedrijven in Nederland, 1925-1992 Nummer archiefinventaris: 2.19.129 Inventaris van het archief van de Vereniging van Directeuren van Stroomdistributiebedrijven in Nederland, 1925-1992 Auteur: J.A. Scholtz Nationaal Archief, Den Haag 2001

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlandse Consulaat, later het Gezantschap in Irak (Bagdad), 1934-1954

Inventaris van het archief van het Nederlandse Consulaat, later het Gezantschap in Irak (Bagdad), 1934-1954 Nummer archiefinventaris: 2.05.348 Inventaris van het archief van het Nederlandse Consulaat, later het Gezantschap in Irak (Bagdad), 1934-1954 Auteur: Haagse Vestiging Archiefbewerking Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Proefstation voor Verpakkingen TNO,

Inventaris van het archief van het Proefstation voor Verpakkingen TNO, Nummer archiefinventaris: 2.14.36.21 Inventaris van het archief van het Proefstation voor Verpakkingen TNO, 1945-1963 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1994 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Rotterdam Nr. 122443 17 juli 2017 Regeling Brede Raad 010 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, gelezen het voorstel van de

Nadere informatie

Model-regeling Archiefbeheer/Documentaire Informatievoorziening. RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling]

Model-regeling Archiefbeheer/Documentaire Informatievoorziening. RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling] RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling] PAZU Werkgroep Beheersregels Page 1 29-10-2002 INDELING Art. nrs. Blz. Hoofdstuk I Algemene bepalingen 1 3/5 Hoofdstuk II

Nadere informatie

De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van Haaksbergen, ieder voorzover het zijn bevoegdheden betreft

De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van Haaksbergen, ieder voorzover het zijn bevoegdheden betreft Onderwerp: verordening Wmo-raad De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van Haaksbergen, ieder voorzover het zijn bevoegdheden betreft gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging Aanpak Pensioenbreuk,

Inventaris van het archief van de Vereniging Aanpak Pensioenbreuk, Nummer archiefinventaris: 2.19.154 Inventaris van het archief van de Vereniging Aanpak Pensioenbreuk, 1986-2002 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 2005 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Aanvraag machtiging opschorting overbrenging archieven

Aanvraag machtiging opschorting overbrenging archieven Openbaar Onderwerp Aanvraag machtiging opschorting overbrenging archieven Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing BW-nummer Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Op grond van de Archiefwet

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 11 maart 2008.

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 11 maart 2008. 1 De raad van de gemeente Gemert-Bakel, gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 11 maart 2008. gelet op de verplichtingen op basis van de artikelen 9, 11 en 12 van de WMO:

Nadere informatie

Archief van de Vereeniging tot Weldadigheid van den Allerheiligsten Verlosser

Archief van de Vereeniging tot Weldadigheid van den Allerheiligsten Verlosser Archief van de Vereeniging tot Weldadigheid van den Allerheiligsten Verlosser Algemene kenmerken Toegangsnummer: 30888 Periode: 1934-2013 Archiefvormer Vereniging tot Weldadigheid van de Allerheiligste

Nadere informatie

Archief van de Kamers van Arbeid te Amsterdam

Archief van de Kamers van Arbeid te Amsterdam Archief van de Algemene kenmerken Toegangsnummer: 322 Periode: 1898-1923 Archiefvormers Kamer van Arbeid voor de Bouwbedrijven : 2 Kamer van Arbeid voor de Centrale Organisatie : 1 Kamer van Arbeid voor

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Stichting Seniorenraad Haarlemmermeer

Huishoudelijk Reglement van de Stichting Seniorenraad Haarlemmermeer Artikel 1 Krachtens het gestelde in artikel 10 van de Statuten heeft de Stichting Seniorenraad Haarlemmermeer, dit Huishoudelijk Reglement vastgesteld. Artikel 2 Doelstelling 1. De Seniorenraad stelt zich

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente s-hertogenbosch

Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente s-hertogenbosch GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente 's-hertogenbosch Nr. 163559 5 juli 2019 Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente s-hertogenbosch 2019 De gemeenteraad van s-hertogenbosch,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van De Nederlandsche Bank N.V., Commissie van Advies inzake Zuivering Personeel ( )

Inventaris van het archief van De Nederlandsche Bank N.V., Commissie van Advies inzake Zuivering Personeel ( ) Nummer Toegang: 2.25.75.54 Inventaris van het archief van De Nederlandsche Bank N.V., Commissie van Advies inzake Zuivering Personeel (1945-1946) De Nederlandsche Bank N.V. De Nederlandsche Bank: Joke

Nadere informatie

Archief van het Bureau Stadswacht

Archief van het Bureau Stadswacht Archief van het Bureau Stadswacht J. Kuijt en H. Mesdag Algemene kenmerken Toegangsnummer: 30143 Periode: 1990-1996 Archiefvormer Stadswacht Amsterdam Inleiding Ontstaan en oprichting In het kader van

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Militair Geneeskundige Raad van het ministerie van Defensie,

Inventaris van het archief van de Militair Geneeskundige Raad van het ministerie van Defensie, Nummer archiefinventaris: 2.13.173 Inventaris van het archief van de Militair Geneeskundige Raad van het ministerie van Defensie, 1968-1975 Auteur: PWAA Nationaal Archief, Den Haag 2008 Copyright: cc0

Nadere informatie

Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012

Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012 Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012 Jaar van 'oprichting' Wij behartigen uw belangen zodat ook u mee kunt doen! Platform Maatschappelijke Ondersteuning Opgericht: 20 juni 2012 Adres:

Nadere informatie

NOTA AUDITCOMMISSIE GEMEENTE SIMPELVELD

NOTA AUDITCOMMISSIE GEMEENTE SIMPELVELD NOTA AUDITCOMMISSIE GEMEENTE SIMPELVELD Nota auditcommissie gemeente Simpelveld In deze nota wordt een beschrijving gegeven van een auditcommissie. Deze nota bestaat uit de volgende onderdelen: 1. Wat

Nadere informatie

Archief van de Amsterdamse Vereniging voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg

Archief van de Amsterdamse Vereniging voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg Archief van de Amsterdamse Vereniging voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg G. Burger Algemene kenmerken Toegangsnummer: 1285 Periode: 1974-1984 Archiefvormer Amsterdamse Vereniging voor ambulante

Nadere informatie

RAADSBESLUIT. 2. Vast te stellen de navolgende: Verordening op de vertrouwenscommissie 2018 gemeente Rozendaal

RAADSBESLUIT. 2. Vast te stellen de navolgende: Verordening op de vertrouwenscommissie 2018 gemeente Rozendaal RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Rozendaal; Gelezen het voorstel van de gezamenlijke fractievoorzitters; Gelet op het bepaalde in de artikelen 61, 61a, 61c, 84, 86, 147 en 149 van de Gemeentewet, artikel

Nadere informatie

inventaris van de archieven van

inventaris van de archieven van code NARV inventaris van de archieven van De Nederlandse Architecten Vereniging N.A.V. ((1955)1987-1990) en De Stichting Beslechting Geschillen (1973-1990) 1955-1990? Alfred Marks Nederlands Architectuurinstituut

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Centrale Commissie voor de Bejaardenoorden (CCB),

Inventaris van het archief van de Centrale Commissie voor de Bejaardenoorden (CCB), Nummer archiefinventaris: 2.27.27 Inventaris van het archief van de Centrale Commissie voor de Bejaardenoorden (CCB), 1973-1993 Auteur: C. de Quaasteniet Nationaal Archief, Den Haag 2008 Copyright: cc0

Nadere informatie

Protocol archiefbeheer

Protocol archiefbeheer 162 Protocol archiefbeheer Protocol archiefbeheer 1. Definitie archief Een archief is het geheel van stukken, ontvangen of opgemaakt door een instelling, persoon of groep personen. Archiefstukken zijn

Nadere informatie

Gemeente Rijkevorsel HUISHOUDELIJK REGLEMENT CULTUURRAAD

Gemeente Rijkevorsel HUISHOUDELIJK REGLEMENT CULTUURRAAD p/a Molenstraat 5 2310 Rijkevorsel Gemeente Rijkevorsel HUISHOUDELIJK REGLEMENT CULTUURRAAD Goedgekeurd door de cultuurraad op 26 november 2008. Goedgekeurd op de Gemeenteraad van 17 december 2008 Hoofdstuk

Nadere informatie

Seniorenadviesraad Gemeente Moorslede. STATUTEN

Seniorenadviesraad Gemeente Moorslede. STATUTEN Seniorenadviesraad Gemeente Moorslede. STATUTEN Hoofdstuk 1: Algemeen Artikel 1 Bij elke legislatuur wordt er een gemeentelijke seniorenadviesraad samengesteld en erkend door het gemeentebestuur. De seniorenadviesraad

Nadere informatie

Convenant tussen. Stichting Seniorenraad Meierijstad en. Stichting Welzijn De Meierij

Convenant tussen. Stichting Seniorenraad Meierijstad en. Stichting Welzijn De Meierij Convenant tussen Stichting Seniorenraad Meierijstad en Stichting Welzijn De Meierij 1 INHOUD 1 Inleiding 3 2 Doelstelling Seniorenraad 4 A. Een bijdrage leveren aan integraal ouderenbeleid 4 B. Het bewaken

Nadere informatie