De bouw van openbare bibliotheken in Antwerpen tussen 1862 en 1978

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De bouw van openbare bibliotheken in Antwerpen tussen 1862 en 1978"

Transcriptie

1 Van volksbibliotheek naar openbare bibliotheek De bouw van openbare bibliotheken in Antwerpen tussen 1862 en 1978 Ingrid Vanhaevre Bibliotheken bouwen in Vlaanderen. Twintig jaar openbare bibliotheekbouw , onder die titel publiceerde de VVBAD in 1998 een boek over openbare bibliotheken die gebouwd werden sinds het Vlaamse decreet op openbare bibliotheken van Een unicum, want de bouw van openbare bibliotheken kwam in België tot dan nauwelijks aan bod in de literatuur. De architectuur van openbare bibliotheken uit een verder verleden vormt immers een quasi onbekend onderzoeksterrein in ons land. De meeste studies over bibliotheken vertrekken vanuit een cultuurhistorisch en bibliotheekwetenschappelijk perspectief en leggen de nadruk op de analyse van de collecties, zelden op het gebouw. In een nieuwe studie die gemaakt werd in het kader van een masteropleiding kunstgeschiedenis en archeologie aan de VUB 1 wordt ingegaan op de openbare bibliotheekgebouwen vanuit een architectuurhistorisch perspectief. Ze worden daarbij gesitueerd in een brede, maatschappelijke context. Zo komen niet enkel de architecturale vormgeving, bouwtechnieken en gebruikte materialen aan bod, maar er gaat ook aandacht naar de opdrachtgevers, de bouwheren, de sociale en economische context en de politieke factoren die de creatie van de openbare bibliotheken hebben beïnvloed. Er wordt uitvoerig ingegaan op het sociaal-culturele fenomeen van de openbare bibliotheken zoals dit in het spoor van de industrialisatie en in de democratiseringsbeweging van de negentiende eeuw gestalte kreeg. Onder het fenomeen openbare bibliotheek wordt in de studie een bibliotheek De leeszaal van de bibliotheek in de openbare bibliotheek van Hoboken anno Bron: Kerstcongres 1933, Hoboken, 26 december, Verslag uit de Bibliotheekgids, 1 (1934), p. 5. verstaan met een algemene collectie die toegankelijk is voor iedereen en waarvan de publieke overheid de opdrachtgever is. Het onderzoek spitst zich toe op de bouwkundige erfgoedwaarde van de openbare bibliotheken in de Antwerpse provincie. In concreto wordt de architecturale vormgeving van zes openbare bibliotheken van het Antwerpse bibliotheeknetwerk bestudeerd voor de periode tussen 1862 en Het begin van de onderzoeksperiode valt samen met een ministeriële omzendbrief van Alphonse van den Peereboom die in 1862 elke gemeente aanbeval om, als aanvulling op de school, een openbare bibliotheek op te richten. De onderzoeksperiode eindigt met het Vlaamse decreet op de openbare bibliotheken van Een mijlpaal hierbinnen is de Wet Destrée van 1921 op de openbare bibliotheken die elke gemeente verplichtte om over een openbare bibliotheek te beschikken. Deze wet zou leiden tot de oprichting van honderden bibliotheken en bibliotheekjes. META

2 De vroegere hoofdbibliotheek van Hoboken. VAN VOLKSBIBLIOTHEEK TOT OPENBARE BIBLIOTHEEK In het spoor van de Verlichting en van de Franse Revolutie dook ook in ons land geleidelijk de idee van openbare bibliotheek op. Het zou echter nog heel lang duren vooraleer de termen openbare bibliotheek en bibliothèque publique hun huidige betekenis zouden krijgen en deze na de Tweede Wereldoorlog zouden uitgroeien tot een instrument van cultuurspreiding. De industrialisatie met zijn nood aan ontwikkelde en gedisciplineerde arbeiders en de democratiseringsbewegingen waarbij de gelijkheid van alle burgers steeds meer op het voorplan kwam te staan, leidden tot de oprichting van volksbibliotheken. De eerste volksbibliotheken ontstonden vanaf 1830 op privé-initiatief onder impuls van het principe van vrijheid van vereniging dat in de grondwet was opgenomen. De vroegste gemeentelijke initiatieven zagen het licht omstreeks de helft van de negentiende eeuw. Sommige werden uitgebouwd door de gemeente zelf, andere met hun steun: in Andenne (1848); Veurne (1849); Dendermonde (1850); Antwerpen (1846); Sint-Joost-ten-Noode (1858); Luik (1862) Hognoul (1862); Jemappes (1862). De later zogeheten vrije openbare bibliotheken werden enerzijds opgericht omdat de liberale burgerij de arbeiders intellectueel en zedelijk wilde verheffen. Anderzijds lanceerden de Belgische bisschoppen o p r o e p e n om parochiale bibliotheken te stichten met een propagandistisch doel. Ze werden door de kerk gezien als wapen in de strijd voor het geloof en de christelijke moraal en tegen slechte boeken. Het initiatief kon ook uitgaan van politieke partijen, industriëlen Zo geraakte het lezen in België sterk in de ban van de verzuiling. Vanaf de ministeriële omzendbrief van 1862 en nog meer na de Wet Destrée van 1921 zien we het aantal openbare bibliotheken spectaculair toenemen. Een lijst uit 1907, het jaar waarvoor de eerste opsomming van alle bibliotheken beschikbaar is, repertorieert 1318 volksbibliotheken verspreid over 807 gemeenten. 2 In 1922 bedraagt het aantal erkende openbare bibliotheken 1370, maar vanaf dan zal het in een decennium toenemen tot 2388 in De ondersteuning van de openbare bibliotheken berustte rond 1900 op een aantal veronderstellingen: (1) lezen werd gezien als een onschuldig tijdverdrijf en moest arbeiders weghouden van verderfelijke bezigheden zoals de kroeg; (2) het gedrukte woord werd beschouwd als een efficiënt middel om sociaal en politiek gedrag te controleren; en (3) de vrije toegang tot informatie werd beoordeeld als een parameter voor het democratisch gehalte van de overheid. Openbare bibliotheken boden zowel ontspannings- als vormende lectuur aan en werden gezien als een aanvulling op het onderwijs. Dit kan in het begin vaak vrij letterlijk worden opgevat, doordat heel wat van de openbare bibliotheken in aanvang in de gemeentelijke school waren ondergebracht MET JEUGDAFDELINGEN WERD IN SOMMIGE NA AFLOOP VAN DE EERSTE WERELDOORLOG GEËXPERIMEN- TEERD, OM DE VERWILDERING VAN DE JEUGD TEGEN TE GAAN. en de bibliothecaris de plaatselijke onderwijzer was. Omwille van het belang van de openbare bibliotheken in de volksverheffing werd er in België echter weinig of geen aandacht besteed aan de behuizing en ging alle aandacht naar de (zedelijke) inhoud van de collectie. De ondersteuning van de federale overheid bestond in het begin hoofdzakelijk uit boeken die aan de erkende bibliotheken werden toegezonden. De Wet Destrée uit 1921 spreekt enkel over een degelijk lokaal dat toegankelijk moest zijn. 4 De interpretatie van de wet werd overgelaten aan de oprichters van de openbare bibliotheken. De vroegere bibliotheek op de Luchtbal. Meerdere overheidsaanbevelingen legden er expliciet de nadruk op dat de huisvesting niet veel moest kosten en dat luxe zeker uit den boze was. In de praktijk werden openbare bibliotheken veelal ondergebracht in bestaande ruimtes die hiervoor werden aangepast. Gelet op de karige wettelijke voorschriften voorzien door de Belgische overheid gaat de VUB-studie in op de theoretische behandeling van openbare bibliotheken binnen het architecturale denken. 5 Daarnaast gaat aandacht naar de interpretatie en praktische toepassing van deze ideeën door verschillende maatschappelijke actoren zoals een architect (1921) 6, een lesgever binnen de opleiding van bibliothecarissen (1923) 7, 20 META

3 een advocaat (1928) 8 en een bibliotheekinspecteur in Belangrijkste kenmerk voor openbare bibliotheken in de periode was dat de bibliotheek openbaar was en dus vlot toegankelijk voor eenieder. Dit betekende dat ze centraal in de woonkernen was gelegen en direct kon betreden worden vanop straat. DE BOUW EN INRICHTING VAN OPENBARE De moderne bibliotheekbouw werd ingezet met het ideaalplan voor een bibliotheek van Leopoldo della Santa uit 1816 waaraan een functioneel denken aan de grondslag ligt: hij vertrekt vanuit de drie elementen die belangrijk zijn voor een dergelijk gebouw, met name de boeken, de lezers en de bibliotheektechnische dienstverlening waarvoor hij telkens afzonderlijke ruimtes voorziet. Ondanks zijn ideaalplan werd voor algemene bibliotheken nog lang vastgehouden aan het type van de zaalbibliotheek waarbij boeken en lezers samen met het bibliotheekpersoneel in dezelfde ruimte verbleven. Voor de openbare bibliotheken daarentegen werd vanaf het begin een afstand ingebouwd tussen de boeken en het personeel enerzijds en de gebruiker van de boeken, die vreemd is aan de instelling, anderzijds. Dit vertaalde zich letterlijk doordat in de eerste openbare bibliotheken vanaf het einde van de negentiende eeuw tot in het interbellum een beschot met (uitleen)balie tussen beide wordt ingebouwd. Een leeszaal was in aanvang nauwelijks of niet aan de orde. De lezer werd enkel toegelaten tot een wachtzaal en kreeg de boeken slechts te zien via het loket waar hem zijn boeken, gekozen uit een catalogus, overhandigd worden. Dit had te maken met de oorspronkelijke doelgroep van deze bibliotheken, met name de arbeidende klasse, die vanuit een paternalistische visie niet rijp geacht werd om zelfstandig zijn lectuur uit te kiezen. Pas tijdens het interbellum werd het openkastsysteem ingevoerd, waarbij de lezers nu gezien als alle burgers zonder onderscheid zich tussen de rekken zelf konden bewegen om onafhankelijk boeken uit te kiezen. De leeszaal, waar de gebruiker opzoekingswerk kon verrichten in algemene referentiewerken en waar tijdschriften raadpleegbaar waren, werd reeds in meerdere bibliotheken, afhankelijk van de beschikbare ruimte, gebruikelijk vanaf de jaren twintig. Het was een rustige ruimte die bemeubeld werd met tafels, stoelen en enkele boekenrekken voor standaardwerken en tijdschriften en dagbladen. Ze werd overvloedig verlicht door natuurlijk licht dat doorheen de vele vensters viel. De leeszaal werd lange tijd aangekleed met de nodige opvoedkundige platen en huiselijk opgefrist met groene planten. Mettertijd, wanneer het opvoedkundige aspect van lectuur plaats ruimde voor de democratische gedachte aan cultuurparticipatie, zou de aankleding minder strak worden. Waar de oppervlakte beperkt was, werden veelal stoelen en tafels in de boekenruimte zelf geplaatst. Die vermenging van boekenrekken en leesruimte zou na de invoering van het openkastsysteem steeds meer ingang vinden. Met jeugdafdelingen werd in sommige bibliotheken na afloop van de Eerste Wereldoorlog geëxperimenteerd, om de verwildering van de jeugd tegen te gaan. Jongeren en volwassenen werden als afzonderlijke doelgroepen beschouwd en gescheiden in aparte afdelingen gehouden, meestal met afzonderlijke ingangen. Sinds della Santa s driedelige indeling boeken, De leeszaal van de centrale bibliotheek van de stad in de Blindestraat. Bron: Bibliotheekgids. DE LEESZAAL, WAAR DE GEBRUIKER OPZOEKINGSWERK KON VERRICHTEN IN ALGEMENE REFERENTIEWERKEN EN WAAR TIJDSCHRIFTEN RAADPLEEGBAAR WAREN, WERD REEDS IN MEERDERE, AFHANKELIJK VAN DE BESCHIKBARE RUIMTE, GEBRUIKELIJK VANAF DE JAREN TWINTIG. lezers en zorg voor boeken en lezers was er dus nog steeds een driedeling maar het ging nu om verwante begrippen materialen, gebruikers, en de zorg voor materiaal en gebruikers. Het bibliotheektechnische beheer van de openbare bibliotheken vergde steeds meer afzonderlijke ruimtes. Waar dit rond 1900 nog een ontsmettingskamer omvatte, viel deze na de Tweede Wereldoorlog weg. Het boekbinden en het catalogiseren daarentegen zouden nog decennia lang een essentieel onderdeel van het bouwprogramma vormen voor de zelfstandige bibliotheken. Het zaaltype werd veelal verlaten en de inrichting was veel complexer geworden, ook door de grotere diversiteit van grafische materialen en de toenemende verscheidenheid inzake dienstverlening. De openbare bibliotheek was vaak tot een documentatiecentrum geworden, waar de ontsluiting van de informatie een eigen ruimte in beslag nam. De aandacht voor de zichtlijnen die het toezicht moesten mogelijk maken en zeker in het begin de diefstal van boeken moest voorkomen, is de gehele onderzoeksperiode belangrijk gebleven. Ook het comfort inzake verlichting en verwarming, vaak vanuit de bekommernis om de arbeidsomstandigheden van het bibliotheekpersoneel, werd cruciaal geacht. Rond de eeuwwisseling kreeg de hygiene bijzondere belangstelling. Toch was de gezelligheid in de leeszaal eveneens essentieel opdat de lezer er zich zou thuis voelen. META

4 HET FENOMEEN VAN OPENBARE IN ANTWERPEN Met een schets van de historische ontwikkeling van de openbare bibliotheken in de provincie Antwerpen gaat de studie dieper in op zes openbare bibliotheken uit het stedelijke bibliotheeknetwerk van de stad Antwerpen waarbij de focus ligt op de bouwingen ervan. De stad Antwerpen was immers bij de eerste lokale overheden die in 1866 zelf een openbare bibliotheek oprichtte als aanvulling op de bestaande stedelijke bibliotheek en vanaf 1911 bijkomende filialen uitbouwde. In de eerste nummers van de Bibliotheekgids, het tijdschrift van de toenmalige VVBAD, werd een reeks over de openbare bibliotheken in België gestart. Enkel voor de stad Antwerpen werd echter effectief een overzicht gepubliceerd, wellicht onder stimulans van de drijvende figuren achter de vereniging. Een boek van de onderbibliothecaris A. Moons gaat in 1924 uitgebreid in op de ontwikkeling van het fenomeen. De vroegere openbare bibliotheek op Zurenborg (gesloten in 2011). De centrale bibliotheek van de stad was tussen 1894 en 1970 gevestigd in een gebouw van twee bouwlagen aan een binnenkoer in de Blindestraat. Dit bestaande pand werd in het begin van de twintigste eeuw aangepast aan de behoeften van de bibliotheek. Zo werd er bijvoorbeeld in 1916 een tweede verdieping opgetrokken voor een grote, ruim verlichte leeszaal en waren er meerdere afzonderlijke werkruimtes voor het OMWILLE VAN HET BELANG VAN DE OPENBARE IN DE VOLKSVERHEFFING WERD ER IN BELGIË ECHTER WEINIG OF GEEN AANDACHT BESTEED AAN DE BEHUIZING EN GING ALLE AANDACHT NAAR DE (ZEDELIJKE) INHOUD VAN DE COLLECTIE. bibliotheekpersoneel. Omdat het bibliotheekgebouw achterin gelegen was, in tegenstelling tot de wettelijke aanbevelingen, ging veel aandacht naar de toegang. De uitstraling van het strakke gebouw illustreert het opvoedkundige aspect dat aan de grondslag lag van de toenmalige denkwijze over een openbare bibliotheek. Het educatieve werd onderstreept in de aankleding van de leeszaal die tegelijkertijd een rustpunt moest vormen in de drukke stad. Het filiaal gelegen aan de Brederodestraat werd in dezelfde periode ingericht in een klas van een gemeentelijke lagere school die dateert uit de 19e eeuw en die gebouwd was in een eclectische neoclassicistische stijl. Ook hier was in oorsprong de lezer gescheiden van de boekencollectie door een glazen beschot met loket voor de uitleen. Voor lichtinval werd overvloedig gezorgd via een dakkoepel. Over een afzonderlijke werkruimte voor de bibliothecaris bestond bij het uittekenen van de bouwplannen nog discussie, maar bij de uitvoering is deze toch opgenomen. Sanitair is vanaf het begin aanwezig. De hoofdbibliotheek van Hoboken was het eerste bibliotheekgebouw dat in 1933 specifiek voor deze functie werd opgericht. Het was een modernistisch baksteengebouw van twee bouwlagen onder een plat dak waarin de nieuwe materialen beton en staal werden benut. Beton werd trouwens ten volle open en bloot gelaten in de voorgevel die haast volledig bestond uit vensters waardoor de grens tussen binnen en buiten vervaagde en de bibliotheek uitnodigend tot op straat deed uitstralen. De kracht van het gebouw schuilde eveneens in het gebruik van de bouwmaterialen als decoratief element. Het bouwprogramma van deze bibliotheek omvatte naast de toen nog gebruikelijke wachtzaal voor de uitleen via een beschot, eveneens een grote leeszaal die qua aankleding met houten meubels, groene planten en educatieve platen aan de muur vergelijkbaar was met deze van de centrale bibliotheek in de stad. Gaandeweg zou deze leeszaal eveneens gebruikt worden voor culturele activiteiten zoals tentoonstellingen en voordrachten. Het filiaal dat in de jaren dertig in een hoek van het scholencomplex van de Luchtbal werd ingericht, bestond zoals de wetgeving voorzag uit een volledig zelfstandige vleugel, direct bereikbaar vanop straat. De vleugel was net als de rest van de school in dezelfde modernistische bouwstijl opgericht die representatief was voor het oeuvre van de toenmalige stadsarchitect Emiel Van Averbeke. De gevel liet de typische gele baksteen, afgeronde hoeken en horizontale vensterpartijen zien. Doordat het openkastsysteem vanaf het begin in dit filiaal was toegepast, bestond er wellicht niet langer een scheiding tussen boeken en lezers. Ook de bibliothecaris had zijn werkplaats in dezelfde ruimte. Dit getuigen vroegere bibliotheekgebruikers. Het vermoeden kon helaas niet wetenschappelijk gestaafd worden op basis van literaire of archiefbronnen en de teruggevonden summiere bouwplannen van de school uit de jaren dertig geven nog een scheiding tussen boekenzaal en publieksruimte te zien. Het valt echter sterk te betwijfelen dat deze plannen als dusdanig gerealiseerd werden. In de wijk Zurenborg werd in de jaren zestig een compleet nieuw gebouw opgetrokken dat berustte op een betonskelet en waarvan de voorkant die uitgaf op een rustig plein, zowat volledig uit een glasgevel bestond. De onregelmatige compacte grondvorm had de stadsarchitect Ferdinand Peeters en 22 META

5 de architect H. Moonen creatief geïnspireerd terwijl de zichtlijnen toch een volledig toezicht op de verschillende ruimtes toelieten. In de plaats van met volledig gescheiden bouwlagen te werken, waren de volwassenen- en jeugdafdeling iets verzonken in niveau en werd een afgeronde galerij langsheen twee gevels opgehangen. Op deze galerij die via twee trappen bereikbaar was, bevond zich een stuk van de volwassenenafdeling en een leesruimte met tijdschriftenrekken. Zowel in het interieur als in de gevels waren de bouwmaterialen zoals beton en baksteen gebruikt als decoratief element. In het plat dak zorgden lichtkoepels voor een ruime en luchtige sfeer. De hoofdbibliotheek van Deurne werd in de jaren zeventig in het centrum van deze vroegere randgemeente van de stad gebouwd. Ondanks het smalle en diep perceel, creëerde de ontwerper Jul De Roover een bijzonder breder ruimteperspectief door het gebruik van een diagonaalschema in de balkenstructuur. Hij trok dit schema door in de binnenwanden, de trappenpositie en zelfs in de opstelling van de boekenrekken en de balies. Ook hier zien we dat de voorgevel volledig bestond uit ramen die als het ware eenieder uitnodigden om binnen te treden via de ingangen die zich bevonden in de wandelstraat langsheen het gebouw. Deze wandelstraat leidde tegelijkertijd naar het kerkhof erachter. Verschillende factoren zijn in de architectuur van de zes gevalstudies in min of meerdere mate van toepassing. Zo leidt de toenemende diversiteit aan grafische materialen tot meer gespecialiseerde ruimtes. Waar de nadruk rond 1900 in hoofdzaak lag op houten rekken voor de boeken, is van een mediatheek bijvoorbeeld eerst na de Tweede Wereldoorlog sprake. De visies van de bibliothecaris en van de architect hebben niet De bibliotheek van Deurne, volwassenafdeling. Bron: De Sadeleer Sibylle, Onroerend Erfgoed, Afdeling I&B, team stedelijk oost, in elk van de bestudeerde gevallen een even doorslaggevende rol gespeeld, maar vanaf het interbellum zien we dat de individuele creativiteit van de laatste toch steeds meer gewicht in de schaal gaat leggen. Blijkbaar moest een openbare bibliotheek, toen het accent verschoof van het educatieve naar hetculturele, niet langer enkel strakheid, discipline en pure soberheid uitstralen. Door de jaren heen werd de architecturale vormgeving met meer speelse decoratieve elementen verrijkt. We zien dat niet enkel de traditionele bouwstijl uit de bouwperiode bepalend is, maar dat ook de creatieve vrijheid en esthetische visie van de architect sterk meebepalend worden. Zeker in de twee laatste gebouwen is dit determinerend. Qua bouwprogramma zien we de toenemende complexiteit van het bibliotheekbeheer en de bredere functie die aan een openbare bibliotheek door de jaren heen wordt toegekend, weerspiegeld in het toenemende aantal ruimtes waaronder een al dan niet afzonderlijke leeszaal, jeugdafdeling, tentoonstellingsruimte De aanwezigheid van een conferentiezaal in het laatste voorbeeld wijst op de veranderende visie op de functie van een openbare bibliotheek en de integratie binnen een ruimer cultuurbeleid. CONCLUSIE De ontwikkeling van bibliotheken, en van openbare bibliotheken in het bijzonder, hebben cultureel Vlaanderen gevormd tot wat het vandaag is. Omwille van hun sociaalculturele en historische belang moet het fenomeen dan ook plaats krijgen in ons collectief geheugen. Deze studie wilde bijdragen tot een beter begrip voor de architecturale waarde ervan in ons land. In de inventaris van ons erfgoed 10 staan enkele, vooral oudere, bibliotheekgebouwen geregistreerd. Voor sommige van de bestudeerde gebouwen ligt een ontwerp van beschermingsdossier voor omwille van hun erfgoedwaarde. Openbare bibliotheken verdienen echter meer systematische aandacht binnen de monumentenzorg. Anders dreigen sommige recentere en waardevolle bibliotheekgebouwen uit ons erfgoed te verdwijnen. 1 VANHAEVRE Ingrid, Van volksbibliotheek naar openbare bibliotheek, Een architectuurhistorisch onderzoek naar de evolutie van Antwerpse openbare bibliotheken in de periode tussen 1862 en 1978, Proeve ingediend voor het behalen van de graad van Master in de Kunstwetenschappen en Archeologie, VUB, Academiejaar Liste générale des bibliothèques de Belgique, in: LA FONTAINE Henri et al., Annuaire de la Belgique scientifique, artistique et littéraire. Services administratifs, associations, instituts, musées, archives, bibliothèques, collections publiques et privées, enseignement supérieur, documentation, Brussel, Institut International de Bibliographie, 1908, p Annuaire Statistique de la Belgique, Brussel, Ministère de l Intérieur, jaargangen van 1885 tot Wet van 17 oktober 1921 betreffende de openbare bibliotheken, Belgisch Staatsblad, 19 november 1921, p CLOCQUET Louis, Traité d architecture. Eléments de l architecture. Hygiène. Types d édifices. Estétique et composition, vol. 4, Estétique, Composition et décoration, Luik, Ch. Béranger, 1901, p Felixarchief Stad Antwerpen, 621#551, Stad Antwerpen, O.B., PERIN A., Bâtiments des bibliothèques publiques, VAN MEEL Jan, Openbare Boekerijen. Vak- en kinderbibliotheken. Leeszalen, reizende boekerijen. Handboek voor hunne beheerders en bibliothecarissen, Antwerpen, Veritas, RECHT P., De openbare bibliotheken in België, Praktische verklaring der wet van 17 October 1921 ten dienste van de openbare mandatarissen, van de gemeenteambtenaars en van de bibliothecarissen, Brussel, A. De Boeck, DEPASSE K., Praktische Gids voor den Bibliothecaris ten dienste van de Gemeentebestuurders, van de Leden der Bestuurscommissies van openbare gemeentelijke, aangenomen en vrije Bibliotheken, Brussel, Labor, ONROEREND ERFGOED, De Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed (online). onroerenderfgoed.be META

VAN VOLKSBIBLIOTHEEK NAAR OPENBARE BIBLIOTHEEK

VAN VOLKSBIBLIOTHEEK NAAR OPENBARE BIBLIOTHEEK Faculteit der Letteren en Wijsbegeerte Studiegebied Kunstwetenschappen en Archeologie Promotor: Prof. Inge Bertels Ingrid Vanhaevre VAN VOLKSBIBLIOTHEEK NAAR OPENBARE BIBLIOTHEEK Een architectuurhistorisch

Nadere informatie

MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE BESCHERMING ALS MONUMENT, STADS- OF DORPSGEZICHT

MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE BESCHERMING ALS MONUMENT, STADS- OF DORPSGEZICHT MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE BESCHERMING ALS MONUMENT, STADS- OF DORPSGEZICHT DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN, CULTUUR, JEUGD EN AMBTENARENZAKEN, Gelet op de bijzondere wet van 8

Nadere informatie

VAN VOLKSBIBLIOTHEEK NAAR OPENBARE BIBLIOTHEEK

VAN VOLKSBIBLIOTHEEK NAAR OPENBARE BIBLIOTHEEK Faculteit der Letteren en Wijsbegeerte Studiegebied Kunstwetenschappen en Archeologie Promotor: Prof. Inge Bertels Ingrid Vanhaevre VAN VOLKSBIBLIOTHEEK NAAR OPENBARE BIBLIOTHEEK Een architectuurhistorisch

Nadere informatie

Donkerelaan 20. Straat en huisnummer : Donkerelaan 20 Postcode en plaats : 2061 JM Bloemendaal Kadastrale aanduiding : A9941 Complexonderdeel :

Donkerelaan 20. Straat en huisnummer : Donkerelaan 20 Postcode en plaats : 2061 JM Bloemendaal Kadastrale aanduiding : A9941 Complexonderdeel : Donkerelaan 20 Straat en huisnummer : Donkerelaan 20 Postcode en plaats : 2061 JM Bloemendaal Kadastrale aanduiding : A9941 Complexonderdeel : Naam object : Oude Dorpshuis Bouwjaar : 1929 Architect : H.W.

Nadere informatie

MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE BESCHERMING ALS MONUMENT, STADS- OF DORPSGEZICHT

MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE BESCHERMING ALS MONUMENT, STADS- OF DORPSGEZICHT 1,/ /.(! C MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE BESCHERMING ALS MONUMENT, STADS- OF DORPSGEZICHT DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN, CULTUUR, JEUGD EN AMBTENARENZAKEN, Gelet op het decreet van

Nadere informatie

Koningsstraat 20. Brussel

Koningsstraat 20. Brussel Koningsstraat 20 Brussel De Koningsstraat nr. 20 is gelegen in de nabijheid van het Koninklijk Paleis en het Parlement in Brussel. Hier zijn de Directie en enkele afdelingen van de bank gevestigd en op

Nadere informatie

INDIVIDUELE TAAK ARCHITECTUURTYPOLOGIE

INDIVIDUELE TAAK ARCHITECTUURTYPOLOGIE INDIVIDUELE TAAK ARCHITECTUURTYPOLOGIE Mathijs Roelens MAK/1B2 mathijs.roelens.w0030@student.hogent.be 1 VOORSTELLING PAND 1.1 Gebouw Het is niet eenvoudig om een pand te vinden met een specifieke bouwstijl.

Nadere informatie

Typering van het monument: Vrijstaande villa uit de jaren dertig in een kenmerkende baksteenarchitectuur gebouwd als burgemeesterswoning.

Typering van het monument: Vrijstaande villa uit de jaren dertig in een kenmerkende baksteenarchitectuur gebouwd als burgemeesterswoning. Kerngegevens gemeentelijk monument: Monumentnummer : GM036 Naam monument : n.v.t. Adres : Brugstraat 32 Postcode en plaats : 6096 AB Grathem Kadastrale aanduiding : GTM sectie D nr(s) 946 Coördinaten :

Nadere informatie

Typering van het monument: Woonhuis uit 1896 dat deel uitmaakt van de historische bebouwingsstructuur van de dorpskern Hunsel.

Typering van het monument: Woonhuis uit 1896 dat deel uitmaakt van de historische bebouwingsstructuur van de dorpskern Hunsel. Kerngegevens gemeentelijk monument: Monumentnummer : GM088 Naam monument : n.v.t. Adres : Jacobusstraat 2 Postcode en plaats : 6013 KK Hunsel Kadastrale aanduiding : HSL00 sectie B nr(s) 2771 Coördinaten

Nadere informatie

Stromingen in vogelvlucht

Stromingen in vogelvlucht Stromingen in vogelvlucht Grieken en Romeinen (Klassiek Erfgoed) 500 v. Chr. tot 400 n. Chr. Middeleeuwen (Goddelijke Orde) 500 tot 1500 Renaissance (Homo Universalis) 1500 tot 1600 Barok en Rococo (Verleiding

Nadere informatie

Bios2 Thema in de kijker Bibliotheekinfrastructuur

Bios2 Thema in de kijker Bibliotheekinfrastructuur Bios2 Thema in de kijker Bibliotheekinfrastructuur Bios2 thema reeks Oktober 2014 Het agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen verzamelt via de rapporteringstool Bios2 al geruime tijd

Nadere informatie

Typering van het monument: Vrijstaand negentiende-eeuws woonpand van twee bouwlagen met karakteristiek dakoverstek.

Typering van het monument: Vrijstaand negentiende-eeuws woonpand van twee bouwlagen met karakteristiek dakoverstek. Kerngegevens gemeentelijk monument: Monumentnummer : GM027 Naam monument : n.v.t. Adres : Heerweg 2 en 4 Postcode en plaats : 6082 AC Buggenum Kadastrale aanduiding : BGN04 sectie A nr(s) 2109 Coördinaten

Nadere informatie

Y101 ~~' _. Vlaamse Regering

Y101 ~~' _. Vlaamse Regering Y101 /f ~ SE.PTé H 8ER..Zoo 9 Vlaamse Regering >~ ~~' _.. n.- --? Ministerieel besluit houdende vaststelling van een ontwerp van lijst van als monument te beschermen noodwoningen te West-Vlaanderen DE

Nadere informatie

atelier tom vanhee t/f februari 2016

atelier tom vanhee t/f februari 2016 atelier tom vanhee t/f 02 245 16 18 tom@ateliertomvanhee.be www.ateliertomvanhee.be februari 2016 BESCHERMDE DIEPHUIZEN BRUGGE PROJECT LOCATIE OPDRACHTGEVER ONTWERPTEAM STUDIE STABILITEIT FOTOGRAAF BRUTO

Nadere informatie

VERLOST UIT HET DONKER

VERLOST UIT HET DONKER Anders in de rij Veldstraat 59 VERLOST UIT HET DONKER Het huis in de Veldstraat is dit jaar precies 100 jaar oud. In de stadsarchieven staat het ingeschreven als een realisatie van ene A. Vandenberghe.

Nadere informatie

INTERIEUR. Grandeur van toen, comfort van nu TEKST: ANNEMIE WILLEMSE - FOTOGRAFIE: CLAUDE SMEKENS 69

INTERIEUR. Grandeur van toen, comfort van nu TEKST: ANNEMIE WILLEMSE - FOTOGRAFIE: CLAUDE SMEKENS 69 INTERIEUR Grandeur van toen, comfort van nu TEKST: ANNEMIE WILLEMSE - FOTOGRAFIE: CLAUDE SMEKENS 69 Je kunt het huis van je dromen vinden en meer dan genoeg ideeën hebben om dat huis te herstellen in de

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan Voormalige Eurobioscoop en omgeving.

Beeldkwaliteitsplan Voormalige Eurobioscoop en omgeving. Beeldkwaliteitsplan Voormalige Eurobioscoop en omgeving. Inleiding De tender voor de voormalige Eurobioscoop heeft als doel de kwaliteiten van het bijzondere gebouw weer een rol te laten spelen in de nieuwe

Nadere informatie

ERFGOED IN MIJN STRAAT

ERFGOED IN MIJN STRAAT Onroerend Erfgoed Phoenixgebouw Koning Albert II-laan 19, bus 5 1210 Brussel Tel. +32 (0)2 553 16 50 http://www.onroerenderfgoed.be http://inventaris.vioe.be Vlaamse overheid Onroerend Erfgoed ID 1581

Nadere informatie

Kerngegevens gemeentelijk monument: Adres : Stationstraat 17. Kadastrale aanduiding : BXM00 sectie E nr(s) 85 Coördinaten : x: y:

Kerngegevens gemeentelijk monument: Adres : Stationstraat 17. Kadastrale aanduiding : BXM00 sectie E nr(s) 85 Coördinaten : x: y: Kerngegevens gemeentelijk monument: Monumentnummer : GM017 Naam monument : n.v.t. Adres : Stationstraat 17 Postcode en plaats : 6095 BR Baexem Kadastrale aanduiding : BXM00 sectie E nr(s) 85 Coördinaten

Nadere informatie

Kerngegevens gemeentelijk monument: : Berikstraat 11a

Kerngegevens gemeentelijk monument: : Berikstraat 11a Kerngegevens gemeentelijk monument: Monumentnummer : GM020 Naam monument : n.v.t. Adres : Berikstraat 11a Postcode en plaats : 6082 AM Buggenum Kadastrale aanduiding : BGN04 sectie C nr(s) 1124 Coördinaten

Nadere informatie

Sint Pietersstation Gent: werken tot 2024!

Sint Pietersstation Gent: werken tot 2024! Sint Pietersstation Gent: werken tot 2024! In De Gentenaar van 25 maart 2004 stond te lezen dat de verbouwingen van het Sint-Pietersstation in 2005 zouden starten en ongeveer tien jaar zouden duren. Als

Nadere informatie

Willemsfonds Jeugdkring Lokeren ( ) Inventaris van het archief ( )

Willemsfonds Jeugdkring Lokeren ( ) Inventaris van het archief ( ) Willemsfonds Jeugdkring Lokeren (1935-1960) Inventaris van het archief (1935-1948) Willemsfonds Jeugdkring Lokeren (1935-1960) Inventaris van het archief (1935-1948) Deze inventaris kan online geconsulteerd

Nadere informatie

Verslag infomoment verbouwing KMSKA 19-04-2011 om 19 u Auditorium Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen

Verslag infomoment verbouwing KMSKA 19-04-2011 om 19 u Auditorium Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen Verslag infomoment verbouwing KMSKA 19-04-2011 om 19 u Auditorium Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen Uitgenodigd: buren (5.261) & leden districtsraad Antwerpen (34) Informatie over het infomoment

Nadere informatie

Kerngegevens gemeentelijk monument: Adres : Napoleonsweg 72. Kadastrale aanduiding : HLN02 sectie A nr(s) 3891 Coördinaten : x: y:

Kerngegevens gemeentelijk monument: Adres : Napoleonsweg 72. Kadastrale aanduiding : HLN02 sectie A nr(s) 3891 Coördinaten : x: y: Kerngegevens gemeentelijk monument: Monumentnummer : GM053 Naam monument : "De Kamp" Adres : Napoleonsweg 72 Postcode en plaats : 6081 AE Haelen Kadastrale aanduiding : HLN02 sectie A nr(s) 3891 Coördinaten

Nadere informatie

Erfgoedhuis Kortenberg. samen werk samen sterk

Erfgoedhuis Kortenberg. samen werk samen sterk Erfgoedhuis Kortenberg Wat vooraf ging 2002 4 heemkringen (1 per deelgemeente) + archeologische werkgroep - de Cultuur-Historische Vereniging van Erps-Kwerps ( 1971) - het Comité 1000 jaar Meerbeek ( 1978)

Nadere informatie

DECREET. houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur

DECREET. houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur VLAAMS PARLEMENT DECREET houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur HOOFDSTUK I Algemene bepalingen Artikel 1

Nadere informatie

Typering van het monument: Vrijstaand woonhuis uit 1935 met karakteristieke ronde erker met glas-in-loodramen.

Typering van het monument: Vrijstaand woonhuis uit 1935 met karakteristieke ronde erker met glas-in-loodramen. Kerngegevens gemeentelijk monument: Monumentnummer : GM056 Naam monument : n.v.t. Adres : Roggelseweg 2 Postcode en plaats : 6081 CT Haelen Kadastrale aanduiding : HLN02 sectie A nr(s) 3843 Coördinaten

Nadere informatie

Typering van het monument: Voormalige boerderij met woongedeelte in een traditionele, negentiende-eeuwse bouwstijl.

Typering van het monument: Voormalige boerderij met woongedeelte in een traditionele, negentiende-eeuwse bouwstijl. Kerngegevens gemeentelijk monument: Monumentnummer : GM081 Naam monument : Pand 'Peeters' Adres : Kasteelstraat 9 Postcode en plaats : 6085 BH Horn Kadastrale aanduiding : HOR02 sectie D nr(s) 2105 Coördinaten

Nadere informatie

Kerngegevens gemeentelijk monument: Adres : Margarethastraat 33

Kerngegevens gemeentelijk monument: Adres : Margarethastraat 33 Kerngegevens gemeentelijk monument: Monumentnummer : GM094 Naam monument : n.v.t. Adres : Margarethastraat 33 Postcode en plaats : 6014 AD Ittervoort Kadastrale aanduiding : ITV00 sectie B nr(s) 1138 Coördinaten

Nadere informatie

KARAKTERISTIEKE OBJECTEN WINSCHOTEN NOORD. 8 september 2017

KARAKTERISTIEKE OBJECTEN WINSCHOTEN NOORD. 8 september 2017 KARAKTERISTIEKE OBJECTEN WINSCHOTEN NOORD 8 september 2017 Karakteristieke objecten Winschoten Noord 8 september 2017 Inhoud 1. Lijst karakteristieke objecten Winschoten Noord 2. Waarderingscriteria WINSCHOTEN

Nadere informatie

Vlaamse Regering ::J..~

Vlaamse Regering ::J..~ Vlaamse Regering ::J..~ -n; b ju.li 2011 Ministerieel besluit houdende bescherming als monument van het Schaliënhuys en klooster van de zusters van O.L.V.-visitatie van Kruibeke te KRUIBEKE DE VLAAMSE

Nadere informatie

: AKU-fontein : Arnhem : Arnhem. : Gele Rijdersplein to 41 :

: AKU-fontein : Arnhem : Arnhem. : Gele Rijdersplein to 41 : BESLUITMOTIVERING - maakt deel uit van het besluit betreffende naam gemeente plaats straat en huisnummer nummer : Fontein inclusief bassin, kunstwerk en de bijbehorende pleininrichting : AKU-fontein :

Nadere informatie

Gecoördineerde tekst:

Gecoördineerde tekst: Gecoördineerde tekst: Decreet van 27 oktober 1998 houdende de erkenning en subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur (B.S.22-12-1998) Decreet

Nadere informatie

De Boetzelaer Kop van het bouwblok. In opdracht van Ymere Ontwikkeling

De Boetzelaer Kop van het bouwblok. In opdracht van Ymere Ontwikkeling De Boetzelaer Kop van het bouwblok In opdracht van Ymere Ontwikkeling De Amsterdamse Staatsliedenbuurt is een arbeiderswijk van rond 1900 met veel sociale huurwoningen. De bouwkundige kwaliteit van de

Nadere informatie

PERSBERICHT. 83 gerenoveerde sociale woningen voor Sint-Jans-Molenbeek. Renovatie van het Sint-Lazarushof

PERSBERICHT. 83 gerenoveerde sociale woningen voor Sint-Jans-Molenbeek. Renovatie van het Sint-Lazarushof Inhuldiging Sint-Lazarushof 17 juni 2015 PERSBERICHT 83 gerenoveerde sociale woningen voor Sint-Jans-Molenbeek Sint-Lazarushof, het sociale wooncomplex in Sint-Jans-Molenbeek, werd volledig vernieuwd door

Nadere informatie

Foto Adres Gebouw Datum Opmerkingen Hoeve Schelfhout datum onbekend

Foto Adres Gebouw Datum Opmerkingen Hoeve Schelfhout datum onbekend Foto Adres Gebouw Datum Opmerkingen Hoeve Schelfhout datum onbekend De Doelse landbouwer Jerome Schelfhout moest in 2000 al weg voor het Deurganckdok. Zijn hoeve lag aan aan het eind van de Liefkenshoekstraat,

Nadere informatie

MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE BESCHERMING VAN MONUMENTEN, STADS- EN DORPSGEZICHTEN. KORTRIJK : Bescherming van 14 monumenten en een stadsgezicht.

MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE BESCHERMING VAN MONUMENTEN, STADS- EN DORPSGEZICHTEN. KORTRIJK : Bescherming van 14 monumenten en een stadsgezicht. joto /lrl/7/56 ";o(, I! MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE BESCHERMING VAN MONUMENTEN, STADS- EN DORPSGEZICHTEN. KORTRIJK : Bescherming van 14 monumenten en een stadsgezicht. DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR,

Nadere informatie

: boerderij. straat en nummer : Hanenpad 24. Objectgegevens. straat en nummer : Hanenpad 24 postcode en plaats : 1501 WD Zaandam.

: boerderij. straat en nummer : Hanenpad 24. Objectgegevens. straat en nummer : Hanenpad 24 postcode en plaats : 1501 WD Zaandam. Objectgegevens object : stolpboerderij postcode en : 1501 WD Zaandam gemeente : Zaanstad bescherming : gemeentelijk monument oorspronkelijke functie huidige functie : boerderij : boerderij architect :

Nadere informatie

Bouwstijlen van kerken in Nederland. De volgende bouwstijlen worden kort toegelicht met tekst en beeldmateriaal:

Bouwstijlen van kerken in Nederland. De volgende bouwstijlen worden kort toegelicht met tekst en beeldmateriaal: Bouwstijlen Bouwstijlen van kerken in Nederland De volgende bouwstijlen worden kort toegelicht met tekst en beeldmateriaal: Oudste stenen gebouw Romaans Gotiek Neogotiek Renaissance Neorenaissance Classicisme

Nadere informatie

Kaart met bescherming

Kaart met bescherming Kaart met bescherming Gemeentelijke Monumentenlijst monumentnr. GM229 Pagina 4 van 4 - 2 - gelet op: de verordening Cultuurhistorie Sittard-Geleen 2008 ; besluit: Het object Veestraat 72 te Sittard op

Nadere informatie

STUDIO FARRIS ARCHITECTS BVBA KORTE KLARENSTRAAT 4/ ANTWERP - BELGIUM T

STUDIO FARRIS ARCHITECTS BVBA KORTE KLARENSTRAAT 4/ ANTWERP - BELGIUM T 1 STUDIO FARRIS ARCHITECTS BVBA KORTE KLARENSTRAAT 4/4 2000 ANTWERP - BELGIUM STUDIO@STUDIOFARRIS.COM T + 32 3 237 64 18 WWW.STUDIOFARRIS.COM BTW BE0807 219 251 2 STABLE Studio Farris Architects heeft

Nadere informatie

MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE BESCHERMING ALS MONUMENT, STADS- OF DORPSGEZICHT

MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE BESCHERMING ALS MONUMENT, STADS- OF DORPSGEZICHT MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE BESCHERMING ALS MONUMENT, STADS- OF DORPSGEZICHT DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN, CULTUUR, JEUGD EN AMBTENARENZAKEN, Gelet op het decreet van 3 maart

Nadere informatie

Elk seizoen een nieuw interieur

Elk seizoen een nieuw interieur 52 Stijlvol Wonen B i n n e n k i j k e n Elk seizoen een nieuw interieur De kans dat Anke en Geert ooit uitgekeken raken op hun interieur, is wel heel erg klein. De inrichting wordt namelijk regelmatig

Nadere informatie

Omschrijving: . Voormalige bibliotheek, Steenweg 88

Omschrijving: . Voormalige bibliotheek, Steenweg 88 Bijlage 2. Fotoregistratie van de fysieke toestand bij het ministerieel besluit tot voorlopige bescherming als monument van de voormalige bibliotheek in Nazareth (Eke) Provincie : Oost-Vlaanderen Gemeente:

Nadere informatie

Ruimtelijke motivering ten behoeve van een dakopbouw op het pand van de voormalige V&D aan de Schapenmarkt 4-6

Ruimtelijke motivering ten behoeve van een dakopbouw op het pand van de voormalige V&D aan de Schapenmarkt 4-6 Ruimtelijke motivering ten behoeve van een dakopbouw op het pand van de voormalige V&D aan de Schapenmarkt 4-6 Gemeente s-hertogenbosch december 2016 Inhoudsopgave 1.1 Inleiding 1.2 Aanleiding 1.3 Vigerend

Nadere informatie

Verslag. uitbreiding Heusden. Dialoogbijeenkomst. 29 maart 2011. Verzorgd door: Mevrouw S. Smeets (Architecten aan de Maas)

Verslag. uitbreiding Heusden. Dialoogbijeenkomst. 29 maart 2011. Verzorgd door: Mevrouw S. Smeets (Architecten aan de Maas) Verslag uitbreiding Heusden Dialoogbijeenkomst 29 maart 2011 Verzorgd door: Mevrouw S. Smeets (Architecten aan de Maas) I n h o u d Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Bijeenkomst... 4 3. Resultaten... 5

Nadere informatie

VAKFICHE EXAMENCOMMISSIE SECUNDAIR ONDERWIJS

VAKFICHE EXAMENCOMMISSIE SECUNDAIR ONDERWIJS VAKFICHE EXAMENCOMMISSIE SECUNDAIR ONDERWIJS VAK: GESCHIEDENIS Dit is een vakfiche voor alle studierichtingen 3 de graad bso. Let op: de inhoud van een vakfiche wordt jaarlijks aangepast. Deze vakfiche

Nadere informatie

Viering 25-jarig bestaan van het Belgisch Museum voor Radiologie

Viering 25-jarig bestaan van het Belgisch Museum voor Radiologie Viering 25-jarig bestaan van het Belgisch Museum voor Radiologie 9 oktober 2015 Frans Zonneveld Door enorme inspanning van de zijde van curator René van Tiggelen, het Militair Ziekenhuis Koningin Astrid

Nadere informatie

TREND. Uit bed in bad

TREND. Uit bed in bad Omdat men tegenwoordig meer dan ooit naar het beste comfort streeft, is het helemaal niet ongewoon dat een badkamer exclusief voor één kamer wordt ontworpen. In sommige gevallen gaat men zelfs zover dat

Nadere informatie

Besluit tot aanwijzing gemeentelijk monument

Besluit tot aanwijzing gemeentelijk monument Besluit tot aanwijzing gemeentelijk monument GM082 (trafohuisje) Rijksweg Noord 96 a 6162 AM Geleen Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen, overwegende: dat naast de door het rijk aangewezen en

Nadere informatie

ERFGOED IN MIJN STRAAT. Over de inventaris van het bouwkundig erfgoed

ERFGOED IN MIJN STRAAT. Over de inventaris van het bouwkundig erfgoed ERFGOED IN MIJN STRAAT Over de inventaris van het bouwkundig erfgoed http://inventaris.vioe.be ID 39170 VIOE, Kris Vandevorst 2 WAT IS DE INVENTARIS VAN HET BOUWKUNDIG ERFGOED? Een online inventaris De

Nadere informatie

Programma Zelfbouw Rotterdam 2015-2018

Programma Zelfbouw Rotterdam 2015-2018 Programma Zelfbouw Rotterdam 2015-2018 2 Programma Zelfbouw Rotterdam 2015-2018 pakjeruimte.nl zelfbouw@rotterdam.nl facebook.com/zb010 pinterest.com/pakjeruimte Programma zelfbouw rotterdam 2015-2018

Nadere informatie

VAREND ERFGOED IN VLAANDEREN VLAADEREN. onroerenderfgoed.be

VAREND ERFGOED IN VLAANDEREN VLAADEREN. onroerenderfgoed.be VAREND ERFGOED IN VLAANDEREN VLAADEREN onroerenderfgoed.be onroerenderfgoed.be VAREND ERFGOED IN VLAANDEREN WAT IS VAREND ERFGOED? Deze folder geeft een overzicht van de regelgeving die vanaf 1 januari

Nadere informatie

Onroerende kleursignalen geeft een overzicht van panden welke op een unieke en kunstzinnig wijze zijn uitgelicht.

Onroerende kleursignalen geeft een overzicht van panden welke op een unieke en kunstzinnig wijze zijn uitgelicht. VOORWOORD Geachte Fotoliefhebber, Onroerende kleursignalen geeft een overzicht van panden welke op een unieke en kunstzinnig wijze zijn uitgelicht. Gebouwen kunnen bij daglicht heel mooi zijn, maar in

Nadere informatie

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort 504586 Smallepad 5 Villa met Garage Aantal complexonderdelen: Monumentnummers van complexonderdelen: 4 504609, 504603, 504596, 504589 Woonplaats : Gemeente: Provincie: Hoofdadres van hoofdobject: Emmaplein

Nadere informatie

Onderzoek Groep energieke restauratie

Onderzoek Groep energieke restauratie Onderzoek Groep energieke restauratie Energie Karakteristieken Boerderijen en Kerken Advies rapport Kerk Thema: 4.3 /4.4 Afstuderen Project: Energieke restauratie Opdrachtgever: B. Boschma Datum: 4-6-2012e

Nadere informatie

Typering van het monument: Trafohuisje met afbeelding van Maria, waarvan de bouwstijl is aangepast aan de omgeving.

Typering van het monument: Trafohuisje met afbeelding van Maria, waarvan de bouwstijl is aangepast aan de omgeving. Kerngegevens gemeentelijk monument: Monumentnummer : GM092 Naam monument : n.v.t. Adres : Margarethastraat 13 Postcode en plaats : 6014 AE Ittervoort Kadastrale aanduiding : ITV00 sectie B nr(s) 1237 Coördinaten

Nadere informatie

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort Complexnummer: 525745 Smallepad 5 Schoolcomplex Aantal complexonderdelen: Monumentnummers van complexonderdelen: 2 525761, 525743 Woonplaats : Gemeente: Provincie: Hoofdadres van hoofdobject: Jan Smitzlaan

Nadere informatie

Typering van het monument: Karakteristiek woonhuis voorzien van een pleisterlaag op L-vormige plattegrond daterende uit circa 1910.

Typering van het monument: Karakteristiek woonhuis voorzien van een pleisterlaag op L-vormige plattegrond daterende uit circa 1910. Kerngegevens gemeentelijk monument: Monumentnummer : GM052 Naam monument : n.v.t. Adres : Napoleonsweg 33 Postcode en plaats : 6081 AA Haelen Kadastrale aanduiding : HLN02 sectie B nr(s) 1000 Coördinaten

Nadere informatie

Interview met minister Joke Schauvliege

Interview met minister Joke Schauvliege Interview met minister Joke Schauvliege over de rol en de toekomst van etnisch-culturele federaties in Vlaanderen. Dertien etnisch-cultureel diverse federaties zijn erkend binnen het sociaalcultureel werk.

Nadere informatie

SO EASY ramen. Eenvoudig. Prachtig. Perfect

SO EASY ramen. Eenvoudig. Prachtig. Perfect SO EASY ramen Eenvoudig Prachtig Perfect UNIEKE ESTHETISCHE BELEVING We zijn er trots op dat ons aanbod nu 5 helemaal nieuwe en revolutionaire SO EASY systemen omvat. 2 SETH AMON CHEPRI MUT HAPI Uiterlijk

Nadere informatie

Complexnummer:

Complexnummer: Complexnummer: 509825 Smallepad 5 3811 MG Amersfoort Postbus 1600 3800 BP Amersfoort www.cultureelerfgoed.nl T 033 421 74 21 F 033 421 77 99 E info@cultureelerfgoed.nl - Aantal complexonderdelen Monumentnummers

Nadere informatie

: Turlings, Roermond; het ontwerp van de tuin is van J. Cuypers

: Turlings, Roermond; het ontwerp van de tuin is van J. Cuypers Kerngegevens gemeentelijk monument: Monumentnummer : GM086 Naam monument : Pand 'Schlangen' Adres : Rijksweg 1 Postcode en plaats : 6085 AA Horn Kadastrale aanduiding : HOR02 sectie D nr(s) 1993 Coördinaten

Nadere informatie

Baksteenhuis te Groenekan Particulier Marnix van der Meer, Steven Nobel, Rene de Korte, Roy van Maarseveen Bouwbedrijf Van Rhenen Woonhuis 2010-2013

Baksteenhuis te Groenekan Particulier Marnix van der Meer, Steven Nobel, Rene de Korte, Roy van Maarseveen Bouwbedrijf Van Rhenen Woonhuis 2010-2013 BAKSTEENHUIS titel opdrachtgever projectteam aannemer programma periode Baksteenhuis te Groenekan Particulier Marnix van der Meer, Steven Nobel, Rene de Korte, Roy van Maarseveen Bouwbedrijf Van Rhenen

Nadere informatie

Centrum Haaksbergen, partiële herziening Marktplan deelgebied Oost

Centrum Haaksbergen, partiële herziening Marktplan deelgebied Oost Centrum Haaksbergen, partiële herziening Marktplan deelgebied Oost Centrum Haaksbergen, partiële herziening Marktplan deelgebied Oost(vastgesteld) Inhoudsopgave Bijlagen bij regels Bijlage 1 Beeldkwaliteitsplan

Nadere informatie

SCHOOL 7 bibliotheek Den Helder

SCHOOL 7 bibliotheek Den Helder SCHOOL 7 bibliotheek Den Helder SCHOOL 7 bibliotheek Den Helder SCHOOL 7 BIBLIOTHEEK DEN HELDER van Veen Architecten en Mars interieurarchitecten Crooswijksesingel 50F 3034CJ Rotterdam www.vanveenarchitecten.nl

Nadere informatie

Mondelinge geschiedenis en architectuur Een voorstel voor format diepte-interview Centrum Vlaamse Architectuurarchieven _ draft 28 april 2010

Mondelinge geschiedenis en architectuur Een voorstel voor format diepte-interview Centrum Vlaamse Architectuurarchieven _ draft 28 april 2010 Mondelinge geschiedenis en architectuur Een voorstel voor format diepte-interview Centrum Vlaamse Architectuurarchieven _ draft 28 april 2010 THEMA S - Identificatie - Opleiding - Opdrachtgevers - Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Winfried van Zeeland Van den Berg Kruisheer Elffers Architecten l april 2014

Winfried van Zeeland Van den Berg Kruisheer Elffers Architecten l april 2014 Winfried van Zeeland Van den Berg Kruisheer Elffers Architecten l april 2014 Inhoud Inleiding Aanleiding Cornelis Elffers Vergelijkbare werken Historische betekenis van de school Het pand Kunstwerken Het

Nadere informatie

Monumentnummer*:

Monumentnummer*: Monumentnummer*: 506350 Smallepad 5 3811 MG Amersfoort Postbus 1600 3800 BP Amersfoort www.cultureelerfgoed.nl T 033 421 74 21 F 033 421 77 99 E info@cultureelerfgoed.nl Status: rijksmonument Inschrijving

Nadere informatie

Familiekunde. Vlaanderen

Familiekunde. Vlaanderen Familiekunde Vlaanderen Documentatie- en studiecentrum voor familiegeschiedenis Van Heybeeckstraat 3, 2170 Merksem, België +32 (0)3 646 99 88 administratie@familiekunde-vlaanderen.be www.centrumfamiliegeschiedenis.be

Nadere informatie

GRONINGEN Hondsruglaan 17

GRONINGEN Hondsruglaan 17 GRONINGEN Hondsruglaan 17 Vraagprijs: 895.000 Omschrijving GRONINGEN - Hondsruglaan 17 Een schitterende monumentale helft van een DUBBEL LANDHUIS, gebouwd in 1930 in opdracht van U. van Dijk voor de toenmalige

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2 Gebiedsanalyse

HOOFDSTUK 2 Gebiedsanalyse HOOFDSTUK 2 Gebiedsanalyse 2.1 Inleiding In dit hoofdstuk zijn achtereenvolgens de ruimtelijke structuur en de functionele structuur van het plangebied uiteengezet. De ruimtelijke structuur is beschreven

Nadere informatie

SPIJKVOORDERHOUT WONEN AAN DE OERDIJK Overzicht kavels

SPIJKVOORDERHOUT WONEN AAN DE OERDIJK Overzicht kavels Overzicht kavels Verkaveling: Oerdijk Koekkoekpad Cees Wilkeshuisstraat Pieter Stuitjesstraat Van Der Marcklaan Willem ten Entelstraat Van Der Marcklaan Deelgebieden: Kavels: opp: 220 772 m 2 224 657 m

Nadere informatie

Typering van het monument: Statig woonhuis met symmetrische indeling en karakteristieke trapgevels ter plaatste van de topgevels.

Typering van het monument: Statig woonhuis met symmetrische indeling en karakteristieke trapgevels ter plaatste van de topgevels. Kerngegevens gemeentelijk monument: Monumentnummer : GM043 Naam monument : n.v.t. Adres : Lindestraat 7a Postcode en plaats : 6096 BW Grathem Kadastrale aanduiding : GTM sectie C nr(s) 1628 Coördinaten

Nadere informatie

Individuele taak: Architectuurtypologie

Individuele taak: Architectuurtypologie Individuele taak: Architectuurtypologie Het gebouw dat ik gekozen heb is een pastorie die te koop staat in Landegem, een deelgemeente van Nevele in Oost-Vlaanderen. Het bevindt zich in de Stationsstraat,

Nadere informatie

Basisgegevens Naam: Adres: Effenseweg 1. Denominatie: Rooms Katholiek. Bouwjaar: 1938

Basisgegevens Naam: Adres: Effenseweg 1. Denominatie: Rooms Katholiek. Bouwjaar: 1938 Basisgegevens Naam: Adres: Effenseweg 1 Buurt: Effen-Rith Wijk: West Gemeente: Breda Denominatie: Rooms Katholiek Type: Pastorie Bouwjaar: 1938 Architect: J. Hurks Monumentenstatus: Geen Huidige functie:

Nadere informatie

MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE BESCHERMING ALS MONUMENT, STADS- OF DORPSGEZICHT

MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE BESCHERMING ALS MONUMENT, STADS- OF DORPSGEZICHT MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE BESCHERMING ALS MONUMENT, STADS- OF DORPSGEZICHT DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN, CULTUUR, JEUGD EN AMBTENARENZAKEN, Gelet op het decreet van 3 maart

Nadere informatie

Nathan Vestens 1MAK 1C Architectuurtypologie

Nathan Vestens 1MAK 1C Architectuurtypologie Nathan Vestens 1MAK 1C2 2015-2016 Architectuurtypologie BESCHRIJVING VAN HET GOED Volgens onroerenderfgoed.be Een enkelhuis van vier bouwlagen met mansardedak (leien) dat voorzien is van dakkapellen, uit

Nadere informatie

Advies. Over het voorontwerp van decreet tot invoering van een verhoogd abattement bij hypotheekvestiging op de enige woning

Advies. Over het voorontwerp van decreet tot invoering van een verhoogd abattement bij hypotheekvestiging op de enige woning Brussel, 9 juli 2008 070908 Advies decreet hypotheekvestiging Advies Over het voorontwerp van decreet tot invoering van een verhoogd abattement bij hypotheekvestiging op de enige woning 1. Toelichting

Nadere informatie

Geld verdienen is niet mijn drijfveer

Geld verdienen is niet mijn drijfveer Geld verdienen is niet mijn drijfveer PUUR, STOER EN LEEFBAAR Piet-Jan van den Kommer geniet van zijn werk Als Days magazine Piet-Jan van den Kommer bezoekt heeft hij net 45 bomen geplant op zijn terrein

Nadere informatie

543b DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED

543b DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED ~\"'.. \ Vlaa~se '~'t2 \ Regenng 543b Ministerieel besluit tot Bondgenotenlaan in Leuven bescherming als stadsgezicht van de DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED Gelet op de

Nadere informatie

TAXONOMIE HISTORISCH DENKEN

TAXONOMIE HISTORISCH DENKEN Verwijs naar dit document als Smets, W. (2018), Taxonomie historisch denken, opgehaald van: Karel de Grote Hogeschool, https://www.kdg.be/onderzoek-en-expertise/onderzoeksprojecten/praktijkonderzoek-historisch-denken

Nadere informatie

DIVERSiteit IN DE RIJ RIJWONINGEN IN HEULE

DIVERSiteit IN DE RIJ RIJWONINGEN IN HEULE DIVERSiteit IN DE RIJ RIJWONINGEN IN HEULE WONINGWANDELING IN HEULE ZONDAG 02 OKTOBER 2016 OVERZICHT OPENGESTELDE WONINGEN WONING 1 Wat: rijwoning/eengezinswoning uitbreiding en volledige renovatie Architect:

Nadere informatie

466 LEEGKERK Groningen

466 LEEGKERK Groningen LEEGKERK Groningen 466 2 466.Leegkerk.Groningen OPDRACHTGEVER Stichting Oude Groninger Kerken & Bijzonder Locaties Groningen PROJECTARCHITECT ARCHITECTUUR Jan Verrelst, Maarten Verdonschot PROJECTTEAM

Nadere informatie

Monumentenadviescommissie. Waardestelling gemeentelijk monument. Naam Transformatorhuisje Adres Kastanjelaan 2, Aalsmeer Bouwjaar 1939 Architect PEN

Monumentenadviescommissie. Waardestelling gemeentelijk monument. Naam Transformatorhuisje Adres Kastanjelaan 2, Aalsmeer Bouwjaar 1939 Architect PEN Monumentenadviescommissie Waardestelling gemeentelijk monument Naam Transformatorhuisje Adres Kastanjelaan 2, Aalsmeer Bouwjaar 1939 Architect PEN Inleiding Transformatorhuisjes ook wel hoogspanningsgebouwtjes

Nadere informatie

Geschiedenis en Staatsinrichting TL Bohemen, Houtrust, Kijkduin 2015-2016-2017

Geschiedenis en Staatsinrichting TL Bohemen, Houtrust, Kijkduin 2015-2016-2017 Exameneenheden geschiedenis GS/K/1 Oriëntatie op leren en werken GT GS/K/2 Basisvaardigheden GT GS/K/3 Leervaardigheden in het vak geschiedenis en staatsinrichting GT GT GS/K/4 De koloniale relatie Indonesië

Nadere informatie

Geschiedenis en Staatsinrichting TL Bohemen, Houtrust, Kijkduin 2014-2015-2016

Geschiedenis en Staatsinrichting TL Bohemen, Houtrust, Kijkduin 2014-2015-2016 Schoolexamen derde leerjaar mavo (2014 2015) 1 SE1 De industriële samenleving in Nederland Het proces van industrialisatie heeft de Nederlandse samenleving ingrijpend veranderd vanaf het midden van de

Nadere informatie

VR DOC.0432/1

VR DOC.0432/1 VR 2018 0405 DOC.0432/1 DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED EN DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Definitieve goedkeuring

Nadere informatie

SW1603 Creatie van moderne woonentiteiten in het Sint-Jans Gasthuis Situering

SW1603 Creatie van moderne woonentiteiten in het Sint-Jans Gasthuis Situering SW1603 Creatie van moderne woonentiteiten in het Sint-Jans Gasthuis Situering - Bakstenen gebouw met twee bouwlagen en schilddak, omgeven door tuin, nabij het centrum van Lo. - Gebouwd in 1920. Meerdere

Nadere informatie

Koninklijke Bibliotheek van België EDUCATIEVE DIENST

Koninklijke Bibliotheek van België EDUCATIEVE DIENST Koninklijke Bibliotheek van België EDUCATIEVE DIENST INTRO No furniture so charming as books, verkondigde de Engelse schrijver Sydney Smith twee eeuwen geleden. Boeken hebben we in de Koninklijke Bibliotheek

Nadere informatie

Villa Reynaert DE HAND VAN PIETER PORTERS IN TEKST: ANNEMIE WILLEMSE - FOTOGRAFIE: CLAUDE SMEKENS 56 TIJDLOOS

Villa Reynaert DE HAND VAN PIETER PORTERS IN TEKST: ANNEMIE WILLEMSE - FOTOGRAFIE: CLAUDE SMEKENS 56 TIJDLOOS Villa Reynaert DE HAND VAN PIETER PORTERS IN TEKST: ANNEMIE WILLEMSE - FOTOGRAFIE: CLAUDE SMEKENS 56 TIJDLOOS Of je nu tot rust wilt komen tussen zakelijke beslommeringen door of je wilt met je geliefde

Nadere informatie

Gereformeerde kerk te Fijnaart. Wilhelminastraat 64, Fijnaart

Gereformeerde kerk te Fijnaart. Wilhelminastraat 64, Fijnaart Gereformeerde kerk te Fijnaart Wilhelminastraat 64, Fijnaart Foto's Fijnaart Gereformeerde kerk te Fijnaart Kenmerken Adres Wilhelminastraat 64 Huidige functie Kerk Postcode/plaats Oorspronkelijke functie

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT, BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING,

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT, BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING, Ministerieel besluit van 29 mei 2002 houdende vastlegging van de structuur van een gemeentelijk cultuurbeleidsplan, een beleidsplan van een bibliotheek en een beleidsplan van een cultuurcentrum DE VLAAMSE

Nadere informatie

Het museum: - beschikt over een kwaliteitslabel als museum - heeft tijdig een aanvraag ingediend voor Vlaamse indeling en subsidiëring

Het museum: - beschikt over een kwaliteitslabel als museum - heeft tijdig een aanvraag ingediend voor Vlaamse indeling en subsidiëring Museum voor Industriële Archeologie en Textiel (MIAT), Gent 1. Gemotiveerd advies van de beoordelingscommissie Collectiebeherende Cultureel-erfgoedorganisaties over indeling bij het Vlaamse niveau en toekenning

Nadere informatie

HOUTSKELET BOUW ONTWERPVRIJHEID

HOUTSKELET BOUW ONTWERPVRIJHEID HOUTSKELET BOUW ONTWERPVRIJHEID 2 4 3 1 5 6 TECHNISCHE VOORDELEN dr. ir. Kurt De Proft, houtskeletbouwspecialist bij het Technisch Centrum der Houtnijverheid: Houtskeletbouw wordt gekenmerkt door een grote

Nadere informatie

STAD IZEGEM STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING WONINGKWALITEIT

STAD IZEGEM STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING WONINGKWALITEIT STAD IZEGEM STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING WONINGKWALITEIT Definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 29 mei 2018 Gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 3 augustus 2018 Artikel 1 DOEL

Nadere informatie

duplex KRIJGT TIJDLOZE facelift interieur

duplex KRIJGT TIJDLOZE facelift interieur interieur duplex KRIJGT TIJDLOZE facelift TEKST: ANNEMIE WILLEMSE - FOTOGRAFIE: EDDY VANGROENDERBEEK De bewoner van dit huis verblijft om professionele redenen het grootste deel van zijn tijd in het buitenland,

Nadere informatie

Bennebroekerlaan 10. Bouwjaar : Circa 1890 Architect : : Neorenaissance-trant met invloed van de Chaletstijl Oorspronkelijke functie : Woonhuis

Bennebroekerlaan 10. Bouwjaar : Circa 1890 Architect : : Neorenaissance-trant met invloed van de Chaletstijl Oorspronkelijke functie : Woonhuis Bennebroekerlaan 10 Straat en huisnummer : Bennebroekerlaan 10 Postcode en plaats : 2121 GR Bennebroek Kadastrale aanduiding : A4647 Complexonderdeel : Naam object : De Lijsterhof Bouwjaar : Circa 1890

Nadere informatie

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort Complexnummer: 491711 Smallepad 5 Kruiswegpark Aantal complexonderdelen: Monumentnummers van complexonderdelen: 3 491726, 491720, 491714 Woonplaats : Gemeente: Provincie: Hoofdadres van hoofdobject: Complexomschrijving:

Nadere informatie

Modern functionalisme. Architect Leander Kippers: Een hoekwoning is geen woning op een hoek!

Modern functionalisme. Architect Leander Kippers: Een hoekwoning is geen woning op een hoek! Modern functionalisme Architect Leander Kippers: Een hoekwoning is geen woning op een hoek! 08 Curriculum Vitae: Leander Kippers studeert in 2003 af als architect in Diepenbeek. Al tijdens zijn eerste

Nadere informatie