Klachtenreglement Dynamo

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Klachtenreglement Dynamo"

Transcriptie

1 Klachtenreglement Dynamo Dynamo biedt welzijnswerk- en maatschappelijke hulp- en dienstverlening op professionele wijze. Dynamo wil haar klanten en bewoners zo goed mogelijk van dienst zijn. Dit klachtenreglement is voor iedereen bestemd die een klacht heeft over de organisatie of over een medewerker van Dynamo. Het klachtenreglement van Dynamo geldt voor alle afdelingen en alle klanten van Dynamo om eenduidigheid en uniformiteit te garanderen. De klager voelt zich door Dynamo onheus behandeld, dan wel benadeeld. Daarvoor wil de klager genoegdoening of op zijn minst een acceptabele oplossing van zijn klacht. Het klachtenreglement geeft de regels aan die Dynamo daarbij hanteert. Op alle Dynamo-locaties is de folder Klachten en suggesties duidelijk zichtbaar aanwezig in het folderrek. Het klachtenreglement is telefonisch of via internet op te vragen. Zowel bij de behandeling als na afhandeling van een klacht geldt geheimhoudingsplicht voor medewerkers van Dynamo. Dynamo verwacht ook van klanten dat zij geheimhouding in acht nemen. Klachten en suggesties geven Dynamo informatie over de kwaliteit van de organisatie op basis waarvan Dynamo haar dienstverlening kan verbeteren. Het klachtenreglement is in overeenstemming met de beroepsprocedures voor de binnen Dynamo werkzame disciplines en met de stedelijk afgesproken klachtencode voor organisaties voor maatschappelijke dienstverlening. Artikel 1 Definities Dynamo Stichting Dynamo Amsterdam en de gelieerde instellingen directeur/bestuurder/bestuurder de directeur/bestuurder/bestuurder van Dynamo medewerker de medewerker die voor Dynamo werkzaam is. Ook stagiaires, uitzendkrachten, freelancers, externe medewerkers en vrijwilligers worden als medewerkers beschouwd. Vastgesteld oktober 2012, met instemming OR 8 november 2012, geldig tot november

2 klant de persoon die gebruikmaakt of gebruik heeft gemaakt van de diensten en activiteiten van Dynamo klacht een mondelinge of schriftelijke uiting van ongenoegen van een klant. Dynamo kent het onderscheid tussen een informele klacht en een formele klacht. klager een klant die een klacht indient bij Dynamo. klachtencoördinator een medewerker van Dynamo die de afhandeling van klachten coördineert. De klachtencoördinator bewaakt dat klachten tijdig, volledig en zorgvuldig worden afgehandeld. externe klachtencommissie een onafhankelijke commissie die door de directeur/bestuurder van Dynamo is ingesteld om klachten van klagers te behandelen en daarover te adviseren aan de directeur/bestuurder. Artikel 2 Indienen en afhandelen van een klacht Personen die een klacht kunnen indienen zijn: --- de klant --- zijn wettelijke vertegenwoordiger --- zijn nabestaanden tot en met de tweede graad --- personen die door de klant schriftelijk hiertoe zijn gemachtigd Dynamo hanteert het onderscheid tussen een informele en een formele klacht. Een informele klacht is een klacht die direct besproken wordt met de medewerker of zijn leidinggevende. Een formele klacht is een klacht die schriftelijk of mondeling wordt ingediend bij de klachtencoördinator. Dynamo geeft er de voorkeur aan een klacht informeel af te handelen. Hierna wordt beschreven hoe dit in zijn werk gaat. Een klant kan echter besluiten direct een formele klacht in te dienen bij de klachtencoördinator of zich direct te wenden tot een externe instantie. Hiertoe bestaan de volgende mogelijkheden: --- de externe klachtencommissie van Dynamo (zie verder onder artikel 4), bereikbaar via de klachtencoördinator van Dynamo --- de Landelijke Beroepscommissie AMW, voor klachten over het algemeen maatschappelijk werk. Bereikbaar via: Landelijke Beroepscommissie AMW, MO-groep, t.a.v. mevr. Diersmann, postbus 3332, 3502 GH Utrecht --- de klachtencommissie kinderopvang (SKK), voor klachten over peuterspeelzalen, voorscholen en peuteropvang. Bereikbaar via Stichting Klachtencommissie kinderopvang, postbus 21, 3738 ZL Maartensdijk, telefoon , Vastgesteld oktober 2012, met instemming OR 8 november 2012, geldig tot november

3 --- de gemeentelijke Ombudsman, voor klachten over zaken die de lokale overheid bij wet moet verzorgen, zoals schuldhulpverlening. Bereikbaar via Gemeentelijke Ombudsman, postbus 11131, 1001 GC Amsterdam, telefoon , Informele klacht Het uitgangspunt van Dynamo is dat klachten zo laag mogelijk in de organisatie worden opgelost. Dat betekent dat de klager zijn klacht bespreekt met de medewerker met wie hij contact heeft. Wanneer de klager en de medewerker niet tot overeenstemming komen of wanneer de klager de klacht liever niet met de medewerker bespreekt, dan kan hij zijn klacht bespreken met de leidinggevende van de medewerker. De medewerker en/of de leidinggevende bespreekt de klacht met de klager, zoekt naar oplossingen en informeert de klager over de voortgang. Een medewerker dient een informele klacht zo snel mogelijk af te handelen, maar uiterlijk binnen twee weken. Binnen een week dient degene die de klacht behandelt contact op te nemen met de klager. Daarbij geeft degene die de klacht behandelt: --- Bevestiging van de inhoud van de klacht --- Uitleg over de afhandeling van de klacht --- Overzicht van de mogelijkheden om de klacht toe te lichten --- Naam van degene die de klacht behandelt. Dit is nooit degene over wie een klacht gaat. --- Uitsluitsel of de klacht volledig is en kan worden behandeld. De ontvangst en afhandeling van een informele mondelinge klacht wordt altijd schriftelijk vastgelegd door de medewerker die de klacht in ontvangst neemt op het interne formulier Meldingen. De medewerker toetst indien mogelijk bij de klager of de klacht en de afhandeling juist zijn geformuleerd. De klager ondertekent hiertoe het formulier Meldingen en ontvangt een kopie hiervan. De medewerker stuurt het origineel naar de klachtencoördinator ten behoeve van de registratie van de klacht. Formele klacht Wanneer de klager niet tevreden is over de afhandeling van zijn informele klacht kan hij een formele klacht indienen bij de klachtencoördinator. De klachtencoördinator handelt de klacht niet zelf af, maar draagt deze over aan de verantwoordelijke manager. Alle formele klachten worden onder toezicht van de directeur/bestuurder afgehandeld. Indien de klant een klacht heeft over de directeur/bestuurder, dan stuurt de klachtencoördinator de klacht naar de voorzitter van de Raad van Toezicht. Voor het indienen van een formele klacht, kan de klager gebruikmaken van het klachtenformulier van Dynamo en dit volledig ingevuld en ondertekend in een gesloten Vastgesteld oktober 2012, met instemming OR 8 november 2012, geldig tot november

4 envelop indienen. Het staat de klager uiteraard vrij om niet van het klachtenformulier gebruik te maken en zelf zijn klacht op schrift te stellen. Een schriftelijke klacht wordt geadresseerd aan de klachtencoördinator en voorzien van de woorden Vertrouwelijk, klacht. Uitsluitingen --- Klachten komen niet voor behandeling in aanmerking als de directeur/bestuurder niet gerechtigd is hier een beslissing over te nemen aangezien de bevoegdheid daartoe bij een andere instantie of organisatie ligt. In dit geval stelt de klachtencoördinator de klager hiervan schriftelijk op de hoogte. --- Als er sprake is van een gerechtelijk onderzoek aangaande de klacht dan kan de klachtencoördinator besluiten af te zien van behandeling of de behandeling van de klacht op te schorten. In dit geval stelt de klachtencoördinator de klager hiervan schriftelijk op de hoogte. --- Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen. --- Een eis tot schadevergoeding wordt alleen in behandeling genomen als de klacht gegrond is en de klant aantoonbaar materiële schade heeft geleden. Afhandeling formele klacht De klachtencoördinator registreert de ontvangst van de klacht en geeft de klacht in een gesloten envelop met daarop vertrouwelijk aan de manager onder wiens verantwoordelijkheid het onderwerp van de klacht valt. De klachtencoördinator stuurt de klager binnen twee werkdagen een ontvangstbevestiging met daarin: --- Bevestiging van de inhoud van de klacht --- Uitleg over de afhandeling van de klacht --- Vraag naar de gewenste oplossing --- Overzicht van de mogelijkheden om de klacht toe te lichten --- Naam van degene die de klacht behandelt. Dit is nooit degene over wie een klacht gaat. --- Uitsluitsel of de klacht volledig is en kan worden behandeld. De verantwoordelijk manager neemt de klacht in behandeling en handelt deze binnen twee weken na binnenkomst van de klacht af. Hij stelt intern een onderzoek in naar het onderwerp van de klacht en neemt binnen een week contact op met de klager om zijn verhaal te horen (hoor en wederhoor). De verantwoordelijk manager weegt de aldus verkregen informatie en besluit daarna hoe de klacht wordt opgelost en afgehandeld. De verantwoordelijk manager stelt een rapportage op van zijn bevindingen en conclusies en stuurt deze naar de klachtencoördinator. In de rapportage wordt vermeld: --- Een samenvatting van de klacht --- De bevindingen uit het onderzoek naar de klacht --- De conclusies van Dynamo over de klacht --- De eventuele stappen die Dynamo onderneemt naar aanleiding van de klacht Vastgesteld oktober 2012, met instemming OR 8 november 2012, geldig tot november

5 De klachtencoördinator beoordeelt de inhoudelijke afhandeling van de klacht en indien deze akkoord is, stuurt de klachtencoördinator de rapportage naar de klager en indien van toepassing de betrokken medewerker(s). De klachtencoördinator archiveert de ingekomen klachten en de rapportages van afhandeling in het centraal klachtenarchief. Wanneer de klager het niet eens is met de afhandeling van zijn klacht door de verantwoordelijk manager, kan hij hiertegen in bezwaar gaan. De procedure is onderstaand beschreven. Artikel 3 Bezwaarprocedure Wanneer de klager het niet eens is met de afhandeling van zijn klacht dan kan hij kiezen uit twee manieren om in bezwaar te gaan. De klager kan de directeur van Dynamo verzoeken om de afhandeling van zijn klacht te onderzoeken. De klager hoeft hiertoe niet opnieuw zijn klacht in te dienen; de klacht en de rapportage van het onderzoek naar de klacht zijn immers intern bij Dynamo beschikbaar. De directeur oordeelt of een verdere interne behandeling van de klacht zinvol is en licht de klager hierover in. Wanneer de directeur de klacht nogmaals intern wil en kan behandelen, dan nodigt hij de klager uit voor een gesprek om zijn klacht toe te lichten. De klager kan te allen tijde ook zelf verzoeken om een gesprek met de directeur. De directeur stelt een rapportage op van zijn bevindingen en neemt een besluit over de afwikkeling. Het document bevat: --- De oorspronkelijke klacht en afhandeling door de verantwoordelijke manager --- Een inventarisatie van het daaraan ten grondslag liggende probleem en de voorgestelde oplossing --- Het besluit over de afwikkeling van het bezwaar en door wie --- Ruimte voor akkoordverklaring en commentaar --- Informatie over vervolgmogelijkheden (zie verder onder 3.2). De klager kan besluiten om zijn klacht voor te leggen aan een externe instantie. De mogelijkheden hiertoe staan opgesomd in artikel 2. Artikel 4 Externe klachtencommissie Eén van de bezwaarmogelijkheden is het voorleggen van de klacht aan de externe klachtencommissie van Dynamo. Deze commissie is ingesteld op grond van de bepalingen van de Wet cliëntenrechten zorg. Een klant kan ook zonder tussenkomst van medewerkers en management van Dynamo de externe klachtencommissie vragen een uitspraak te doen. Vastgesteld oktober 2012, met instemming OR 8 november 2012, geldig tot november

6 De externe klachtencommissie bestaat uit ten minste 3 leden, die zowel in hun oordeelsvorming als hun positie onafhankelijk zijn van Dynamo. De externe klachtencommissie wordt bijgestaan door de klachtencoördinator in de functie van ambtelijk secretaris. De ambtelijk secretaris is bevoegd voorbereidend werk te doen, zoals een feitenonderzoek. De externe klachtencommissie is samengesteld uit --- Een onafhankelijk voorzitter (bij voorkeur een jurist) --- Een deskundige op het gebied van consumentenbelangen --- Een deskundige op het gebied van bedrijfsvoering van gesubsidieerde organisaties Voor de leden worden zo mogelijk plaatsvervangers benoemd. De leden van de externe klachtencommissie en hun plaatsvervangers worden door de directeur/bestuurder benoemd voor een periode van vier jaar. Zij kunnen na het verstrijken van hun zittingsperiode aansluitend nog eenmaal voor eenzelfde periode worden benoemd. Aan de behandeling van de voorgelegde klachten nemen tenminste deel: de voorzitter en twee overige leden van de externe klachtencommissie. Het lidmaatschap van de externe klachtencommissie eindigt --- Doordat een commissielid zijn lidmaatschap opzegt --- Door het overlijden van een commissielid --- Door het verstrijken van de periode waarvoor een commissielid is benoemd --- Doordat een commissielid op verzoek van de overige commissieleden door het bestuur uit zijn functie wordt ontheven wegens verwaarlozing van zijn taak of andere redenen op grond waarvan handhaving als lid niet kan worden verlangd --- Door royement van een commissielid op grond van het niet naleven van de geheimhouding (artikel 5 van dit reglement). Wraking en verschoning --- De klager en/of degene waarover wordt geklaagd kan bezwaar maken tegen de deelname van een lid van de klachtencommissie aan de behandeling van de klacht (wraking) wanneer zich ten aanzien van dat lid feiten of omstandigheden voordoen die het vormen van een onpartijdig oordeel over de klacht zouden bemoeilijken. --- De overige leden van de klachtencommissie beslissen of dit bezwaar terecht is gemaakt. Bij staking van de stemmen wordt dit geacht het geval te zijn. De beslissing wordt schriftelijk medegedeeld aan de klager en indien van toepassing aan degene waarover wordt geklaagd. --- Een lid van de klachtencommissie kan zich onttrekken aan de behandeling van een klacht (verschoning) wanneer zich ten aanzien van dat lid feiten of omstandigheden voordoen die het vormen van een onpartijdig oordeel over de klacht zouden bemoeilijken. Hij is verplicht dit te doen, indien de beide overige leden van de klachtencommissie, die aan de behandeling van de klacht zullen Vastgesteld oktober 2012, met instemming OR 8 november 2012, geldig tot november

7 deelnemen, van oordeel zijn dat voornoemde feiten of omstandigheden zich ten aanzien van hem voordoen. --- In geval van terecht bezwaar of onttrekking wordt het betrokken lid vervangen door zijn plaatsvervanger of door een ander lid van de klachtencommissie. Taken van de externe klachtencommissie --- Besluiten over de ontvankelijkheid van de klacht --- Besluiten of een klacht al dan niet geheel of gedeeltelijk gegrond is --- De uitspraak van de klachtencommissie gemotiveerd en schriftelijk vastleggen en mee te delen aan de klager, (eventueel) aan degene waarover geklaagd wordt en aan de directeur/bestuurder. --- Het doen van aanbevelingen aan de directeur/bestuurder en indien de klacht geheel of gedeeltelijk gegrond is het geven van advies over de te nemen maatregelen ter oplossing van de klacht en/of genoegdoening van de klager. --- Indiening van de klacht --- Een klacht wordt schriftelijk aan de externe klachtencommissie voorgelegd. Het adres van de externe klachtencommissie is: Externe klachtencommissie Dynamo Tav ambtelijk secretaris van de klachtencommissie Postbus EA Amsterdam --- Wanneer de klant niet in staat is de klacht schriftelijk op te stellen, dan legt de ambtelijk secretaris van de externe klachtencommissie de klacht op schrift vast en toets bij de klager of de klacht juist is geformuleerd. Vervolgens wordt de klacht door de klager ondertekend. De klager ontvangt hiervan een afschrift. --- De klager kan te allen tijde de klacht intrekken. De klager laat dit schriftelijk weten aan de ambtelijk secretaris van de externe klachtencommissie. --- Bij intrekking van de klacht door de klager blijft de externe klachtencommissie bevoegd onderzoek te doen naar de klacht. De klager wordt hiervan in kennis gesteld. Behandeling van de klacht --- De ambtelijk secretaris van de klachtencommissie bevestigt binnen twee werkdagen schriftelijk de ontvangst van de klacht. Voorts wordt melding gemaakt van de verdere procedure. --- Van de indiening van een klacht tegen een medewerker en de inhoud daarvan doet de klachtencommissie binnen twee werkdagen mededeling aan degene op wie de klacht betrekking heeft. Voorts wordt melding gemaakt van de verdere procedure. --- Indien de externe klachtencommissie van oordeel is dat de klacht niet in behandeling kan worden genomen, deelt de secretaris dit zo spoedig mogelijk schriftelijk en met redenen omkleed mede aan de klager en eventueel aan degene over wie wordt geklaagd. --- De ambtelijk secretaris zendt zo spoedig mogelijk een afschrift van de klacht aan degene over wie is geklaagd en stelt deze in de gelegenheid binnen 3 weken na verzending een schriftelijk verweer aan de klachtencommissie toe te zenden. Vastgesteld oktober 2012, met instemming OR 8 november 2012, geldig tot november

8 --- De ambtelijk secretaris zendt het verweer zo spoedig mogelijk in afschrift toe aan de klager, die daarop binnen 3 weken na verzending nog schriftelijk commentaar bij de klachtencommissie kan indienen. --- De klachtencommissie roept, indien zijzelf of tenminste een der partijen zulks wenselijk acht, beide partijen op om ter mondelinge behandeling van de klacht te verschijnen en bepaalt daartoe dag, uur en plaats. Bij niet-verschijnen van een der partijen kan de klachtencommissie te harer beoordeling opnieuw een verschijnen van partijen bepalen of haar beslissing geven met vermelding van het niet-verschijnen. --- Indien de klachtencommissie het nodig oordeelt, of indien een van de partijen daarom verzoekt, zullen partijen afzonderlijk worden gehoord. Indien tot afzonderlijk horen van de partijen wordt overgegaan, zal de klachtencommissie alleen die informatie bij haar overwegingen betrekken waarop de wederpartij de gelegenheid heeft gehad te reageren. --- De zitting wordt op voor klager neutraal en goed toegankelijk terrein gehouden Inwinnen van inlichtingen --- De externe klachtencommissie kan ter beoordeling van de klacht nadere informatie inwinnen bij de klager, bij degene over wie geklaagd wordt, bij de organisatie, alsmede bij derden. Voor het inwinnen van informatie bij derden is toestemming nodig van betrokkene(n). Alle ingewonnen informatie wordt schriftelijk vastgelegd in het dossier van de klacht en bevat datum, inhoud en eventueel plaats of bron van verkregen informatie. --- De commissie kan gebruikmaken van diensten van deskundigen alvorens een uitspraak te doen. Over de daaraan eventueel verbonden kosten dient vooraf met de directeur/bestuurder overleg plaats te vinden en de directeur/bestuurder dient hiermee schriftelijk akkoord te gaan. --- Bijstand De klager en degene over wie wordt geklaagd kunnen zich op eigen kosten laten bijstaan of doen vertegenwoordigen door een door hem aan te wijzen persoon. Inzagerecht Zowel de klager, als de betrokken medewerker, als de organisatie, worden in de gelegenheid gesteld alle op de klacht betrekking hebbende stukken in te zien. Stukken die door een van de partijen worden ingediend onder de conditie dat de andere partij hierin geen inzage mag hebben, worden niet in behandeling genomen en spelen bij de uiteindelijke oordeelsvorming geen rol. Beslissing klachtencommissie --- De klachtencommissie neemt binnen 2 maanden nadat de klacht bij haar is ingediend een beslissing omtrent de gegrondheid van de klacht. De klachtencommissie stelt de klager, eventueel degene over wie is geklaagd en de directeur/bestuurder uiterlijk 2 maanden na indiening van de klacht schriftelijk en met redenen omkleed in kennis van haar oordeel omtrent de gegrondheid van de klacht al dan niet vergezeld van aanbevelingen. Vastgesteld oktober 2012, met instemming OR 8 november 2012, geldig tot november

9 --- Bij afwijking van de genoemde termijn, doet de klachtencommissie daarvan met redenen omkleed mededeling aan de klager, degene over wie is geklaagd en de directeur/bestuurder, onder vermelding van de termijn waarbinnen de klachtencommissie haar oordeel over de klacht zal uitbrengen. Maatregelen directeur/bestuurder De directeur/bestuurder deelt de klager, eventueel degene over wie is geklaagd en de externe klachtencommissie, indien de klacht gegrond is verklaard, binnen 2 maanden na ontvangst van het oordeel van de klachtencommissie schriftelijk mede of hij naar aanleiding van dat oordeel maatregelen zal nemen en zo ja welke. --- Bij afwijking van de genoemde termijn doet de directeur/bestuurder daarvan met redenen omkleed mededeling aan de klager, eventueel degene over wie is geklaagd en de externe klachtencommissie, onder vermelding van de termijn waarbinnen hij zijn standpunt aan hen kenbaar zal maken. Periodieke rapportage De externe klachtencommissie maakt jaarlijks voor 1 april geanonimiseerd haar bevindingen bekend in een rapport waarin aantal, aard en inhoud van de ingediende klachten, het oordeel van de commissie en de eventuele aanbevelingen van de commissie worden vermeld. Tevens wordt in dit verslag een overzicht gepresenteerd van de door de commissie gesignaleerde structurele knelpunten. Dit rapport wordt uitgereikt aan de directeur/bestuurder. Artikel 5 Geheimhouding en privacy Dynamo beschermt de privacy van de klager en van de betrokken medewerker. Zowel bij de behandeling als na afhandeling van een klacht geldt geheimhoudingsplicht. Bij overtreding van de geheimhoudingsplicht door de klager bestaat de mogelijkheid dat de klager het recht op dienstverlening door Dynamo verliest. Na afwikkeling van de klacht,het bezwaar of de behandeling door de externe klachtencommissie bergt de klachtencoördinator het dossier op in het centrale klachtenarchief. Alle andere informatie, zoals conceptdocumenten, (papier of digitaal) wordt vernietigd. Alleen de klachtencoördinator en de directeur/bestuurder/bestuurder hebben toegang tot het klachtenarchief. De directeur/bestuurder kan zijn vervanger toegang geven. Ten aanzien van dit archief gelden verder de bepalingen die zijn opgenomen in het privacyreglement van Dynamo. Artikel 6 Rapportage Dynamo kan de gegevens van een klacht gebruiken voor het verbeteren van haar dienstverlening, mits deze op geen enkele wijze te herleiden is tot de persoon van de klager. Vastgesteld oktober 2012, met instemming OR 8 november 2012, geldig tot november

10 Voor al het overige gebruik van de gegevens betreffende klachten heeft Dynamo vooraf schriftelijke toestemming nodig van de klager, tenzij de wet anders voorschrijft. Alle ingediende informele en formele klachten worden geregistreerd. Periodiek ontvangt de directeur/bestuurder rapportages van de binnengekomen klachten en de wijze van afhandeling door de medewerker of de verantwoordelijk manager. Ieder kwartaal bespreekt het managementteam de geanonimiseerde rapportage van klachten. Daarin wordt het aantal geregistreerde gegronde en ongegronde klachten vermeld. Wanneer een klacht niet lijkt voort te komen uit een incident, maar er mogelijk structurele elementen aan ten grondslag liggen, besluit het MT over maatregelen ter voorkoming van herhaling. In de interne jaarrapportages wordt ook een analyse gegeven van de klachten. Ook wordt aangegeven welke stappen Dynamo onderneemt om de betreffende klachten in de toekomst te voorkomen. Artikel 7 Klachtencoördinator De klachtencoördinator zorgt ervoor dat klachten tijdig, volledig en zorgvuldig worden afgehandeld. De klachtencoördinator is niet alleen belast met het bewaken van de procedurele voortgang van de klachtbehandeling, maar ook met de inhoudelijke voortgang van de klachtbehandeling. Daarnaast is de klachtencoördinator ambtelijk secretaris voor de externe klachtencommissie en contactpersoon voor de Ombudsman. Vastgesteld oktober 2012, met instemming OR 8 november 2012, geldig tot november

SEZO.KLACHTENREGLEMENT

SEZO.KLACHTENREGLEMENT SEZO.KLACHTENREGLEMENT Klachten Procedures Oplossingen 1 Klachtenreglement SEZO biedt maatschappelijke dienstverlening en welzijnswerk op professionele wijze. SEZO wil haar cliënten en bewoners zo goed

Nadere informatie

Klachtenprocedure & reglement

Klachtenprocedure & reglement Klachtenprocedure & reglement 1 Klachtenprocedure Inleiding Voor zowel de procedure als het reglement is het model gebruikt dat door de MO-Groep (branchorganisatie Welzijn & Maatschappelijk werk) is ontwikkeld.

Nadere informatie

Reglement Klachtrecht voor klanten van de afdeling Sociaal-culturele dienstverlening Stichting Welzijnswerk

Reglement Klachtrecht voor klanten van de afdeling Sociaal-culturele dienstverlening Stichting Welzijnswerk Reglement Klachtrecht voor klanten van de afdeling Sociaal-culturele dienstverlening Stichting Welzijnswerk inzage-exemplaar voor klanten REGLEMENT KLACHTRECHT Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel

Nadere informatie

Externe klachtenprocedure Stichting JONG Rotterdam

Externe klachtenprocedure Stichting JONG Rotterdam Externe klachtenprocedure Stichting JONG Rotterdam Klachtenprocedure juli 2016 De organisatie brengt de klachtenregeling op passende wijze onder de aandacht door het reglement op de internetsite van de

Nadere informatie

Klachtenprocedure. Inleiding

Klachtenprocedure. Inleiding Klachtenprocedure Stichting Welzijn Bloemendaal Stichting Casca, Welzijn en Cultuur Stichting Pluspunt Zandvoort Welzijn Stichting Welzijn Ouderen Heemstede Heemstede, mei 2011 Klachtenprocedure Inleiding

Nadere informatie

KLACHTENREGELING RELIM

KLACHTENREGELING RELIM KLACHTENREGELING RELIM Landgraaf, 2011 1 KLACHTENREGELING RELIM Artikel 1 Begripsomschrijvingen a. Relim: Relim, door het Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid Limburg aangewezen voor de uitvoering van de

Nadere informatie

Externe klachtenregeling KDV Het (B)engeltje. 1 april 2012

Externe klachtenregeling KDV Het (B)engeltje. 1 april 2012 EXTERNE KLACHTENREGELING KDV HET (B)ENGELTJE Inleiding KDV Het (B)engeltje heeft een externe klachtencommissie opgericht. Deze commissie kan worden ingeschakeld door ouders van KDV Het (B)engeltje als

Nadere informatie

de korfkidz Amstelveen

de korfkidz Amstelveen Procedure klachtbehandeling. De korfkidz BV hanteert de volgende klachtenprocedure: Stap 1 Stap 2 Stap 3 de klacht bespreken met één van de pedagogisch medewerkers de klacht bespreken met mevrouw S. Wardenaar-Huiskens

Nadere informatie

Klachtenreglement onafhankelijke. Klachtencommissie. Voor het vrijwilligerswerk in Haarlem en omstreken

Klachtenreglement onafhankelijke. Klachtencommissie. Voor het vrijwilligerswerk in Haarlem en omstreken Klachtenreglement Voor het vrijwilligerswerk in Haarlem en omstreken Haarlem, december 2012 1 Art. 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1.1 De organisatie: Organisatie die gebruik maakt van de diensten van de Onafhankelijke

Nadere informatie

Reglement klachtrecht

Reglement klachtrecht Reglement klachtrecht December 2007 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel

Nadere informatie

Klachtenreglement voor klanten Super Sociaal

Klachtenreglement voor klanten Super Sociaal Omschrijving: reglement m.b.t. het behandelen van klachten van klanten door een onafhankelijke commissie. Inhoud 1. begripsomschrijvingen 2. samenstelling klachtencommissie 3. indiening van de klacht 4.

Nadere informatie

Klachtenreglement WIJeindhoven

Klachtenreglement WIJeindhoven Klachtenreglement WIJeindhoven 1 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 3 Wraking en verschoning... 3 Artikel 4 Indiening van de klacht... 4 Artikel 5 Behandeling van de klacht... 4

Nadere informatie

Klachtenreglement Stichting Slachtofferhulp Nederland

Klachtenreglement Stichting Slachtofferhulp Nederland Klachtenreglement Stichting Slachtofferhulp Nederland Slachtofferhulp Nederland is een zelfstandige toonaangevende, deskundige en professioneel opererende organisatie. Zij werkt met vrijwilligers en betaalde

Nadere informatie

Klachtenreglement Slachtofferhulp Nederland

Klachtenreglement Slachtofferhulp Nederland Klachtenreglement Slachtofferhulp Nederland Slachtofferhulp Nederland is een zelfstandige toonaangevende, deskundige en professioneel opererende organisatie. Zij werkt met betaalde en onbetaalde medewerkers

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie voor vrijwilligers

Reglement Klachtencommissie voor vrijwilligers Reglement Klachtencommissie voor vrijwilligers Reglement Klachtencommissie voor vrijwilligers Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1. Vrijwilliger: Iemand die buiten een gezagsverhouding, onbetaald, werkzaamheden

Nadere informatie

Klachtenreglement Slachtofferhulp Nederland

Klachtenreglement Slachtofferhulp Nederland Klachtenreglement Slachtofferhulp Nederland Slachtofferhulp Nederland is een zelfstandige toonaangevende, deskundige en professioneel opererende organisatie. Zij werkt met betaalde en onbetaalde medewerkers

Nadere informatie

Reglement van de gezamenlijke Regionale Klachtencommissie van

Reglement van de gezamenlijke Regionale Klachtencommissie van Reglement van de gezamenlijke Regionale Klachtencommissie van Stichting Radius Leiden en Oegstgeest Stichting Pluspunt Leiderdorp Voor elkaar Voorschoten Welzijn Lisse Stichting De Spil Kaag en Braassem

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE WELZIJN & MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING RIJK VAN NIJMEGEN

KLACHTENREGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE WELZIJN & MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING RIJK VAN NIJMEGEN KLACHTENREGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE WELZIJN & MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING RIJK VAN NIJMEGEN INLEIDING Dit reglement voorziet in klachtafhandeling door een onafhankelijke klachtencommissie: de Klachtencommissie

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT. Siriz Algemeen Klachtenreglement Versie 2_1 1 apr 2015 Pagina 1 van 9

KLACHTENREGLEMENT. Siriz Algemeen Klachtenreglement Versie 2_1 1 apr 2015 Pagina 1 van 9 KLACHTENREGLEMENT Siriz Algemeen Klachtenreglement Versie 2_1 1 apr 2015 Pagina 1 van 9 Woord vooraf Op 1 november 1995 is de Wet klachtrecht cliënten zorgsector (verder te noemen: Wkcz) in werking getreden.

Nadere informatie

KLACHTRECHT INZAKE HET MAATSCHAPPELIJK WERK. Inzage-exemplaar voor cliënten

KLACHTRECHT INZAKE HET MAATSCHAPPELIJK WERK. Inzage-exemplaar voor cliënten KLACHTRECHT INZAKE HET MAATSCHAPPELIJK WERK Inzage-exemplaar voor cliënten REGLEMENT KLACHTRECHT Deelnemende organisaties: De leden van de Drentse federatie voor Maatschappelijk Werk, te weten: - Stichting

Nadere informatie

2.2 Reikwijdte: dit reglement heeft betrekking op de Stichting School s cool Nijmegen.

2.2 Reikwijdte: dit reglement heeft betrekking op de Stichting School s cool Nijmegen. Klachtenreglement Artikel 1 Algemene Begripsbepaling. 1.1 Klacht: een probleem of ongenoegen dat een persoon of een instantie heeft met de organisatie, het bestuur, een medewerker of een vrijwilliger,

Nadere informatie

Klachtenreglement voor klanten

Klachtenreglement voor klanten Klachtenreglement voor klanten Van: Gecoördineerd Ouderenwerk De Kempen Stichting Welzijn Oirschot SWOVE Lumens Groep (inclusief Welzijn Eindhoven, Dynamo, De Splinter, Adviespunt Discriminatie, Vrijwilligerspunt,

Nadere informatie

Bijlage 1: Klachtenregeling externe klachtencommissie

Bijlage 1: Klachtenregeling externe klachtencommissie Bijlage 1: Klachtenregeling externe klachtencommissie Klachtenregeling externe klachtencommissie SMO Traverse en RIBW Brabant De tekst van deze klachtenregeling is in de mannelijke vorm geschreven, hiermee

Nadere informatie

de korfkidz Amstelveen

de korfkidz Amstelveen BV onderzoekt elke klacht van de klant zorgvuldig en hanteert daarvoor de hieronder beschreven Procedure interne klachtbehandeling en de Procedure externe klachtbehandeling. BV zal klachten zo spoedig

Nadere informatie

Stap 3: De directeur weegt de klacht en bespreekt met programmamanager wie de klacht behandelt.

Stap 3: De directeur weegt de klacht en bespreekt met programmamanager wie de klacht behandelt. Klachten van klanten Inleiding Tijdens of na afloop van het werken in opdracht van onze klanten, kunnen er klachten binnenkomen van de klant. Deze klachten kunnen betrekking hebben op de werkwijze of de

Nadere informatie

Procedure klachtenregeling cliënten

Procedure klachtenregeling cliënten Procedure klachtenregeling cliënten Inleiding Het doel van het Klachtenreglement van ArosA is het regelen van een behoorlijke en zorgvuldige omgang van de klachten van cliënten. De Klachtenregeling bestaat

Nadere informatie

KLACHTENREGELING VOOR CLIËNTEN VAN DE STICHTING FIOM

KLACHTENREGELING VOOR CLIËNTEN VAN DE STICHTING FIOM KLACHTENREGELING VOOR CLIËNTEN VAN DE STICHTING FIOM Deze klachtenregeling is opgesteld ten behoeve van cliënten van de Stichting Fiom. Het doel van deze klachtenregeling is tweeledig. Enerzijds geeft

Nadere informatie

Klachtenreglement Peuterspeelgroep. De Blokkendoos

Klachtenreglement Peuterspeelgroep. De Blokkendoos Klachtenreglement Peuterspeelgroep De Blokkendoos Versie januari 2016 Zoelen (Gemeente Buren) Artikel 1 Begrippen 1.1 Kinderopvang: Het bedrijfsmatig of anders dan om niet verzorgen en opvoeden van kinderen

Nadere informatie

Voorwoord. Adressen: Klachtencommissie Maatschappelijke Dienstverlening Ambtelijk secretaris Postbus 4159 9701 ED Groningen

Voorwoord. Adressen: Klachtencommissie Maatschappelijke Dienstverlening Ambtelijk secretaris Postbus 4159 9701 ED Groningen Klachtenreglement Reglement voor het doen van klachten over de hulp- en dienstverlening van de Stichting MJD Groningen, een organisatie op het brede terrein van welzijn en zorg in de gemeente Groningen,

Nadere informatie

Klachtenregeling van Creating Balance

Klachtenregeling van Creating Balance Klachtenregeling van Creating Balance Algemene bepalingen Creating Balance, instelling voor maatschappelijke dienstverlening, gevestigd te Zwolle overwegende: dat van instellingszijde gestreefd wordt naar

Nadere informatie

Definities Zie onder hoofdstuk Werkwijze bij Begripsomschrijvingen artikel 1. Werkwijze. Klachtenreglement

Definities Zie onder hoofdstuk Werkwijze bij Begripsomschrijvingen artikel 1. Werkwijze. Klachtenreglement Klachtenreglement Uitgangspunten CentraM heeft cliënttevredenheid hoog in het vaandel staan. De cliënt die zich gehoord voelt zal tevredener zijn dan de cliënt naar wiens klacht of ongenoegen niet serieus

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT Stichting Kinderopvang De Harlekijn - 1 januari 2013

KLACHTENREGLEMENT Stichting Kinderopvang De Harlekijn - 1 januari 2013 KLACHTENREGLEMENT Stichting Kinderopvang De Harlekijn - 1 januari 2013. Artikel 1 Doelstelling Klachtencommissie 1.1 De Klachtencommissie geeft ten behoeve van de Stichting Kinderopvang De Harlekijn, middels

Nadere informatie

p/a Basisschool de Rietlanden Buurterstraat AP Marken. T: E: W:

p/a Basisschool de Rietlanden Buurterstraat AP Marken. T: E: W: 2018-2019 p/a Basisschool de Rietlanden Buurterstraat 3 1156 AP Marken T: 0299-601317 E: info@dekladdegatjes.nl W: www.dekladdegatjes.nl Klachtenreglement Peuteropvang de Kladdegatjes hecht veel waarde

Nadere informatie

Infinitus zorg klachtenreglement

Infinitus zorg klachtenreglement Infinitus zorg klachtenreglement Inleiding Iedere klant van Infinitus zorg heeft recht om een klacht in te dienen als de dienstverlening niet in orde is. Dit is bij wet geregeld: de Wet Klachtrecht Cliënten

Nadere informatie

Reglement klachtencommissie Asbestslachtoffers Vereniging Nederland

Reglement klachtencommissie Asbestslachtoffers Vereniging Nederland Reglement klachtencommissie Asbestslachtoffers Vereniging Nederland Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 Vrijwilliger: een natuurlijk persoon die buiten een gezagsverhouding, onbetaald, werkzaamheden of

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTEN CLIENTEN

REGLEMENT KLACHTEN CLIENTEN REGLEMENT KLACHTEN CLIENTEN Instituut voor Maatschappelijk Werk Tilburg e.o. Versie 1.3 April 2005 1 REGLEMENT KLACHTEN CLIENTEN In een klachtrechtreglement ligt vast welke weg een cliënt kan/moet bewandelen

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT Texels Welzijn IEDERE TIP IS EEN GOUDEN KANS!

KLACHTENREGLEMENT Texels Welzijn IEDERE TIP IS EEN GOUDEN KANS! KLACHTENREGLEMENT Texels Welzijn IEDERE TIP IS EEN GOUDEN KANS! Datum: 12 december 2012 1 Inhoud 1. Visie 3 2. Definities 3 3. Doelstelling klachtenreglement 3 4. De klager 4 5. De aard van de klacht 4

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT AUTISME KENNIS CENTRUM

KLACHTENREGLEMENT AUTISME KENNIS CENTRUM HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: 1. Instelling : Autisme Kennis Centrum (hierna: de instelling). 2. Klachtencommissie : de commissie door

Nadere informatie

Externe klachtenregeling Samen Spelen. 3.1 Inleiding

Externe klachtenregeling Samen Spelen. 3.1 Inleiding Externe klachtenregeling Samen Spelen 3.1 Inleiding Samen Spelen is aangesloten bij de Stichting Klachtencommissie Kinderopvang. Dit is een stichting kan worden ingeschakeld door ouders van kinderdagverblijven,

Nadere informatie

REGLEMENT van de EXTERNE KLACHTENCOMMISSIE Februari 2018

REGLEMENT van de EXTERNE KLACHTENCOMMISSIE Februari 2018 REGLEMENT van de EXTERNE KLACHTENCOMMISSIE Februari 2018 Correspondentieadres (Juvans) t.a.v.: secretaris klachtencommissie Postbus 17 5201 AA s-hertogenbosch Telefoon: 073-644 42 44 info@juvans.nl INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT Stichting klachtencommissie kinderopvang - 1 januari 2009

KLACHTENREGLEMENT Stichting klachtencommissie kinderopvang - 1 januari 2009 KLACHTENREGLEMENT Stichting klachtencommissie kinderopvang - 1 januari 2009 Ambtelijk secretariaat Postbus 21 3738 ZL Maartensdijk t. 0900 040 00 34 info@klachtkinderopvang.nl www.klachtkinderopvang.nl

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE WELZIJN EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING RIJK VAN NIJMEGEN

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE WELZIJN EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING RIJK VAN NIJMEGEN REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE WELZIJN EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING RIJK VAN NIJMEGEN Algemene bepalingen De Stichting NIM, instelling voor maatschappelijk werk, gevestigd te Nijmegen overwegende:

Nadere informatie

Klachtenafhandeling. 1. Klachtenregeling Hierin zijn de procedurele afspraken van Kinderopvang Het Speeldorp over de omgang met klachten vastgelegd.

Klachtenafhandeling. 1. Klachtenregeling Hierin zijn de procedurele afspraken van Kinderopvang Het Speeldorp over de omgang met klachten vastgelegd. Klachtenafhandeling Inhoud 1. Klachtenregeling Hierin zijn de procedurele afspraken van Kinderopvang Het Speeldorp over de omgang met klachten vastgelegd. 2. Stroomschema centrale klachtenafhandeling Hierin

Nadere informatie

Klachtenreglement Stichting Klachtencommissie Kinderopvang - 1 januari 2009

Klachtenreglement Stichting Klachtencommissie Kinderopvang - 1 januari 2009 Klachtenreglement Stichting Klachtencommissie Kinderopvang - 1 januari 2009 Ambtelijk secretariaat Postbus 21 3738 ZL Maartensdijk t. 0900 040 00 34 info@klachtkinderopvang.nl www.klachtkinderopvang.nl

Nadere informatie

Klachtenreglement Stichting Combiwel Amsterdam

Klachtenreglement Stichting Combiwel Amsterdam Klachtenreglement Stichting Combiwel Amsterdam Versie 3.0 Vastgesteld 17-3-2015 Evaluatiedatum 1-3-2017 Houder Servicebureau, Adviseur beleid en kwaliteit COMBIWEL KLACHTENREGLEMENT 1. Inleiding 1.1 Waarom

Nadere informatie

STICHTING BUDDY NETWERK DEN HAAG KLACHTENREGELING

STICHTING BUDDY NETWERK DEN HAAG KLACHTENREGELING STICHTING BUDDY NETWERK DEN HAAG KLACHTENREGELING Artikel 1: Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: 1. directie: de persoon of verzameling personen die eindverantwoordelijk is/zijn voor

Nadere informatie

J. Diversen. J.9 Klachtenprocedure klanten/cliënten. Voorwoord

J. Diversen. J.9 Klachtenprocedure klanten/cliënten. Voorwoord J. Diversen J.9 Klachtenprocedure klanten/cliënten Voorwoord ContourdeTwern wil de kwaliteit van haar dienstverlening bewaken en verbeteren. Zij beseft dat het aanhoren van klachten een grote bijdrage

Nadere informatie

Klachtenregeling voor CVD cliënten

Klachtenregeling voor CVD cliënten Klachtenregeling voor CVD cliënten Reglement / vastgesteld: oktober 2015 / revisie: oktober 2018 / verantw.: algemeen directeur / bestuurder. 1/9 Inleiding Het doel van het Klachtenreglement van CVD is

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT voor cliënten

KLACHTENREGLEMENT voor cliënten KLACHTENREGLEMENT Reglement voor het indienen van klachten over de hulp- en dienstverlening van Stichting Rzijn aangevuld met Supplement Klachtenregeling Kinderopvang Rzijn VOORAF Rzijn verleent diensten

Nadere informatie

Algemene klachtenregeling van de instelling Nova voor Maatschappelijk Werk en Psychosociale Hulpverlening. Voorwoord 1

Algemene klachtenregeling van de instelling Nova voor Maatschappelijk Werk en Psychosociale Hulpverlening. Voorwoord 1 : A. Özdemir Algemene klachtenregeling van de instelling Nova voor Maatschappelijk Werk en Psychosociale Hulpverlening Inhoudsopgave Voorwoord 1 Artikel 1. Begripsomschrijvingen 2 1.1 Nova Curae 2 1.2

Nadere informatie

T Skooltje KINDEROPVANG HELMOND T Skooltje KINDEROPVANG MIERLOSEWEG Boerhaavelaan 42 Mierloseweg SL Helmond 5707 AR Helmond

T Skooltje KINDEROPVANG HELMOND T Skooltje KINDEROPVANG MIERLOSEWEG Boerhaavelaan 42 Mierloseweg SL Helmond 5707 AR Helmond Klachtenprocedure Beste ouders/ verzorgers, Dagelijks doen wij ons uiterste best om uw kinderen naar volledige tevredenheid op te vangen. Mocht er onverhoopt toch iets voorvallen waar u geen goed gevoel

Nadere informatie

Klachtenreglement Humanitas

Klachtenreglement Humanitas Klachtenreglement Humanitas Algemeen De Vereniging Humanitas werkt vanuit de humanistische uitgangspunten zelfbeschikking, verantwoordelijkheid en gelijkwaardigheid. De dienstverlening van en het werken

Nadere informatie

Klachtenregeling. Stichting Zorg voor Borstvoeding

Klachtenregeling. Stichting Zorg voor Borstvoeding Klachtenregeling Stichting Zorg voor Borstvoeding vastgesteld in de bestuursvergadering Stichting Zorg voor Borstvoeding Versie 2014 KLACHTENREGELING Klachtenregeling van de Stichting Zorg voor Borstvoeding

Nadere informatie

nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek)

nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek) nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek) Artikel 1 Wettelijke grondslag Deze klachtenregeling heeft betrekking op de behandeling van klachten in overeenstemming

Nadere informatie

Klachtenreglement ActiefTalent

Klachtenreglement ActiefTalent Klachtenreglement ActiefTalent Algemene bepalingen Artikel 1 Definities a. ActiefTalent: Stichting ActiefTalent; b. Awb: de Algemene wet bestuursrecht; c. Klacht: een bij de Klachtencommissie ingediend

Nadere informatie

Klachtenprocedure externe klachten Sociom

Klachtenprocedure externe klachten Sociom Klachtenprocedure externe klachten Sociom Als u een klacht heeft en u er met de medewerker niet uitkomt, dan kunt u contact opnemen met de leidinggevende van de betreffende hulpverlener. U kunt dit doen

Nadere informatie

1. Doel procedure. 2. Beschrijving procedure

1. Doel procedure. 2. Beschrijving procedure Klachtenprocedure Document/proceseigenaar: Klachtenprocedure/Eric Verkaar Versienummer: definitief Vastgesteld door: bestuur Zorgbelang Nederland Datum vaststelling: 30 juni 2016 ALV Zorgbelang Nederland

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT. Unu

KLACHTENREGLEMENT. Unu KLACHTENREGLEMENT Unu 2 INDIENEN VAN EEN KLACHT... 2 3 BEHANDELING KLACHTEN DOOR Unu...3 4 VERVOLGPROCEDURE... 4 5 KLACHTENCOMMISSIE... 5 6 BEHANDELING VAN DE KLACHT DOOR DE KLACHTENCOMMISSIE..6 7 GEVOLG

Nadere informatie

De behandeling van de formele klacht betreft maximaal zes weken.

De behandeling van de formele klacht betreft maximaal zes weken. intern & extern v2 Inleiding Iedere klant van Plekkey Kinderopvang (hierna: Plekkey) heeft recht om een klacht in te dienen als de dienstverlening niet in orde is. Dit is bij wet geregeld: de Wet Klachtrecht

Nadere informatie

Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - PROTOCOL Intern klachtenreglement

Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - PROTOCOL Intern klachtenreglement Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - PROTOCOL Intern klachtenreglement 1.2.04 20130426 cliënten ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1.1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Klachtenprocedure Kinderdagverblijf Klein & Co

Klachtenprocedure Kinderdagverblijf Klein & Co Klachtenprocedure Kinderdagverblijf Klein & Co Klachten regelement Kinderdagverblijf Klein & Co Inhoudsopgave 1 Doel van de interne klachtenregeling 4 1.1 Begripsomschrijvingen 4 2 Uitgangspunten 5 2.1

Nadere informatie

Interne klachtregeling stichting RADAR

Interne klachtregeling stichting RADAR Interne klachtregeling stichting RADAR Artikel 1 Artikel 2 t/m 4 Artikel 5 t/m 10 Artikel 11 t/m 20 Begripsomschrijving Algemene bepalingen Klachtbehandeling door de klachtencommissie De procedure Artikel

Nadere informatie

Klachtenreglement Participe

Klachtenreglement Participe Klachtenreglement Participe Inleiding Voor u ligt het klachtreglement van Participe. In dit klachtenreglement wordt geregeld hoe klachten worden opgevangen en behandeld van klanten, deelnemers, bezoekers

Nadere informatie

Klachtenreglement. Kinderopvang Leaf Foareker AC Ureterp

Klachtenreglement. Kinderopvang Leaf Foareker AC Ureterp Klachtenreglement Kinderopvang Leaf Foareker 54 9247AC Ureterp info@kinderopvang-leaf.nl www.kinderopvang-leaf.nl Versie: januari 2016 Marijke de Jong Inleiding Kinderopvangorganisatie Leaf heeft in het

Nadere informatie

COMBIWEL KLACHTENREGLEMENT

COMBIWEL KLACHTENREGLEMENT COMBIWEL KLACHTENREGLEMENT 1. Inleiding 1.1 Waarom een klachtenreglement? Een klachtenreglement is wettelijk verplicht. Dat vindt Combiwel een goede zaak. Combiwel doet haar best om haar cliënten, gebruikers

Nadere informatie

!"#$%&""#%'(#)* Klachtenreglement

!#$%&#%'(#)* Klachtenreglement Klachtenreglement Algemeen Het doel van behandeling van klachten is in de allereerste plaats herstel van de verhoudingen tussen de klager en de organisatie. Het vastleggen en volgen van een procedure om

Nadere informatie

Klachtenreglement van Stichting Participe Delft

Klachtenreglement van Stichting Participe Delft Klachtenreglement van Stichting Participe Delft Inleiding Uiteraard gaan wij ervan uit dat u een tevreden bezoeker bent van onze locatie(s). Mocht er onverhoopt toch iets niet naar uw tevredenheid zijn,

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT Provinciale Klachtencommissie Limburg betreffende de klachtenbehandeling door de externe klachtencommissie

KLACHTENREGLEMENT Provinciale Klachtencommissie Limburg betreffende de klachtenbehandeling door de externe klachtencommissie KLACHTENREGLEMENT Provinciale Klachtencommissie Limburg betreffende de klachtenbehandeling door de externe klachtencommissie Versie 9-3-2017 Aangesloten instellingen: Stichting Synthese Stichting Wel.kom

Nadere informatie

INHOUD 1. KLACHTENREGELING STICHTING HET VETERANENINSTITUUT

INHOUD 1. KLACHTENREGELING STICHTING HET VETERANENINSTITUUT INHOUD 1. KLACHTENREGELING STICHTING HET VETERANENINSTITUUT 2. HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE KLACHTENCOMMISSIE VAN DE STICHTING HET VETERANENINSTITUUT 3. AANWIJZINGEN VAN HET BESTUUR VAN DE STICHTING

Nadere informatie

Klachtenreglement De Schoor definitief d.d

Klachtenreglement De Schoor definitief d.d Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 De Schoor: Stichting De Schoor, Welzijnswerk Almere 1.2 Directeur: de persoon die als directeur-bestuurder eindverantwoordelijk is voor de De Schoor. 1.3 Medewerker:

Nadere informatie

Klachtenreglement Inhoudsopgave

Klachtenreglement Inhoudsopgave Klachtenreglement Inhoudsopgave Klachtenreglement... 1 Inhoudsopgave... 1 Intern klachtenreglement... 2 Inleiding... 2 Artikel 1 - Definities... 2 Artikel 2 - Doel... 3 Artikel 3 - Reikwijdte... 3 Artikel

Nadere informatie

Klachtenregeling REVACARE Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Klachtenregeling REVACARE Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Klachtenregeling REVACARE Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder : Recacare; b. raad van bestuur

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT WELZIJN STICHTSE VECHT

KLACHTENREGLEMENT WELZIJN STICHTSE VECHT KLACHTENREGLEMENT WELZIJN STICHTSE VECHT Inleiding Deze klachtenregeling is van toepassing op klachten van of namens klanten en vrijwilligers aan wie hulp en/of diensten worden verleend door Welzijn Stichtse

Nadere informatie

Reglement Klachtrecht kinderopvang en peuterspeelzaalwerk SVPO De Linge.

Reglement Klachtrecht kinderopvang en peuterspeelzaalwerk SVPO De Linge. Reglement Klachtrecht kinderopvang en peuterspeelzaalwerk SVPO De Linge. 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Interne klachtenprocedure 4 Artikel 3 Samenstelling externe

Nadere informatie

Klachtenreglement Vereniging Humanitas

Klachtenreglement Vereniging Humanitas Algemeen De Vereniging Humanitas werkt vanuit de humanistische uitgangspunten zelfbeschikking, verantwoordelijkheid en gelijkwaardigheid. De dienstverlening van en het werken bij Humanitas is daar op geënt.

Nadere informatie

Klachtenregeling klanten

Klachtenregeling klanten Klachtenregeling klanten 1. Inleiding Voordat de opvang en begeleiding van een kind van start gaat, vinden er twee gesprekken plaats met de ouders: een kennismakingsgesprek en een intakegesprek. Tijdens

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT. Provinciale Klachtencommissie. betreffende de klachtenbehandeling door de externe klachtencommissie

KLACHTENREGLEMENT. Provinciale Klachtencommissie. betreffende de klachtenbehandeling door de externe klachtencommissie KLACHTENREGLEMENT Provinciale Klachtencommissie betreffende de klachtenbehandeling door de externe klachtencommissie Klachtenreglement Provinciale Klachtencommissie (01-01-2013) Pagina 1/12 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Reglement Klachtenadviescommissie

Reglement Klachtenadviescommissie Reglement Klachtenadviescommissie Doelstelling Artikel 1 Doelstelling 1.1 De doelstelling van het reglement van de klachtenadviescommissie is het creëren van de voorwaarden voor een evenwichtige behandeling

Nadere informatie

Klachtenreglement. Nederlandse Federatie Gezondheidszorg

Klachtenreglement. Nederlandse Federatie Gezondheidszorg Klachtenreglement Nederlandse Federatie Gezondheidszorg 1.Begripsomschrijvingen 1.NFG: Stichting Nederlandse Federatie Gezondheidszorg, statutair gevestigd op de Vaart Z.Z. 71-73, 9401 GJ te Assen. 2.NFG-register:

Nadere informatie

Klachtenprotocol Kinderstralen Spelen op school Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1. Naschoolse opvang 1.2. De organisatie 1.3. Directeur/eigenaar

Klachtenprotocol Kinderstralen Spelen op school Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1. Naschoolse opvang 1.2. De organisatie 1.3. Directeur/eigenaar Klachtenprotocol Kinderstralen Spelen op school Wanneer u als ouder of als kind niet geheel tevreden bent met de naschoolse opvang die door Kinderstralen Spelen op school geregeld wordt dan horen we dit

Nadere informatie

KLACHTENPROCEDURE. Kinderopvang Tomaz. Taal Ontwikkeling Milieubewust Activiteiten Zorg

KLACHTENPROCEDURE. Kinderopvang Tomaz. Taal Ontwikkeling Milieubewust Activiteiten Zorg KLACHTENPROCEDURE Kinderopvang Tomaz Taal Ontwikkeling Milieubewust Activiteiten Zorg Klachtenprocedure Beste ouders/ verzorgers, Kinderopvang Tomaz heeft in het kader van de Wet kinderopvang een interne

Nadere informatie

Klachtenreglement. Klachtenbehandeling door de klachtencommissie van Buurtzorg Nederland op basis van de wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector

Klachtenreglement. Klachtenbehandeling door de klachtencommissie van Buurtzorg Nederland op basis van de wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector Klachtenreglement Klachtenbehandeling door de klachtencommissie van Buurtzorg Nederland op basis van de wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector Artikel 1 Begripsomschrijvingen In dit klachtenreglement wordt

Nadere informatie

Artikel 1 Voor de toepassing van het bij of krachtens deze regeling bepaalde, wordt verstaan onder:

Artikel 1 Voor de toepassing van het bij of krachtens deze regeling bepaalde, wordt verstaan onder: Inleiding Een cliënt kan een klacht of een uiting van onvrede voorleggen aan de desbetreffende medewerker, de manager of de Raad van Bestuur van MEE & de Wering. Indien dit niet tot een voor de cliënt

Nadere informatie

Reglement klachtencommissie Artikel 1 Definities 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Artikel 2 Doel van de klachtencommissie 2.1. 2.2.

Reglement klachtencommissie Artikel 1 Definities 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Artikel 2 Doel van de klachtencommissie 2.1. 2.2. Reglement klachtencommissie De klachtenreglement geeft de afhandeling van klachten aan zoals die naar behoren wordt gevolgd door Sentinelzorg. Alle medewerkers van Sentinelzorg proberen hun werk zo professioneel

Nadere informatie

Protocol Pagina 1 van 7

Protocol Pagina 1 van 7 Protocol Pagina 1 van 7 Inhoud 1. Inleiding.... Begripsomschrijvingen... 3 3. Indiening van de klacht... 4 4. Behandeling van de klacht door de klachtencoördinator... 5 5. Het verzamelen van informatie

Nadere informatie

!!! OPENBAAR!KLACHTENVERSLAG! PEUTERGROEP! HET!ZONNEKIND! EDE

!!! OPENBAAR!KLACHTENVERSLAG! PEUTERGROEP! HET!ZONNEKIND! EDE OPENBAARKLACHTENVERSLAG PEUTERGROEP HETZONNEKIND EDE VERSLAGJAAR2012 April2013 Leeswijzer Leeswijzer 2 1.Inleiding 3 2.Beknoptebeschrijvingvanderegeling 3 2.1Wijzewaaropderegelingonderdeaandachtisgebracht

Nadere informatie

Klachtenreglement Halt

Klachtenreglement Halt Klachtenregeling Halt Begripsbepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. beklaagde: Halt en/of de medewerkers van Halt tot wie de klacht zich richt; b. directeur-bestuurder:

Nadere informatie

Cutis Marmorata Telangiectatica Congenita & Overige Vasculaire Malformaties KLACHTENREGELING

Cutis Marmorata Telangiectatica Congenita & Overige Vasculaire Malformaties KLACHTENREGELING Inleiding CMTC-OVM doet haar uiterste best om klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat er zaken fout gaan of niet zoals afgesproken. In deze klachtenprocedure is vastgelegd

Nadere informatie

Voor ouders en Oudercommissie Kinderdagverblijf Eigenwijs

Voor ouders en Oudercommissie Kinderdagverblijf Eigenwijs Reglement Klachtenprocedure Voor ouders en Oudercommissie Kinderdagverblijf Eigenwijs Doel : Zorg dragen voor een klantgerichte afhandeling van klachten Datum : 01/04/2014 Beheerder : Directie Kinderdagverblijf

Nadere informatie

Klachtenreglement. Inleiding WMK. Doel van de klachtenregeling. Artikel 1: Begripsomschrijvingen

Klachtenreglement. Inleiding WMK. Doel van de klachtenregeling. Artikel 1: Begripsomschrijvingen Klachtenreglement Klachtencommissie Welzijn, Maatschappelijke Dienstverlening en Kinderopvang Gelderland en Overijssel aangevuld met Supplement Klachtenkamer Oudercommissie Kinderopvang Inleiding Iedere

Nadere informatie

Klachtenregeling Vereniging Spierziekten Nederland (VSN)

Klachtenregeling Vereniging Spierziekten Nederland (VSN) Klachtenregeling Vereniging Spierziekten Nederland (VSN) De VSN doet haar uiterste best om haar leden zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat er zaken fout gaan of niet zoals afgesproken.

Nadere informatie

I. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

I. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Klachtenreglement Opgesteld door: Directeur/Bestuurder Datum vastgesteld: Pagina 1 van 11 Inhoudsopgave I. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 II. DE PROCEDURE... 4 Artikel 1 Een klacht indienen:... 4 Artikel 2

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie Huidpatiënten Nederland

Reglement Klachtencommissie Huidpatiënten Nederland Reglement Klachtencommissie Huidpatiënten Nederland Huidpatiënten Nederland doet haar uiterste best om haar leden zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat er zaken fout gaan of niet

Nadere informatie

TITEL: DIR klachtenreglement

TITEL: DIR klachtenreglement TITEL: DIR klachtenreglement Versie 4.8 Documenteigenaar Directie Wijziging Historie Versie Opgesteld/gecontroleerd of gewijzigd door: Datum 4.0 MT 16-10-2008 4.1 Barend Nieuwendijk 01-10-2009 4.2 Barend

Nadere informatie

1. De klachtencommissie heeft tenminste drie leden, waaronder de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter.

1. De klachtencommissie heeft tenminste drie leden, waaronder de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter. Hoofdstuk 3 De klachtencommissie Artikel 5 Klachtencommissie 1. De deelnemende Raden van Bestuur brengen de klachtenbehandeling onder bij de door hen ingestelde Klachtencommissie Verzorging en Verpleging

Nadere informatie

Klachtenregeling van de peuterspeelzalen van de SPCP Nunspeet

Klachtenregeling van de peuterspeelzalen van de SPCP Nunspeet Klachtenregeling van de peuterspeelzalen van de SPCP Nunspeet BAMBINO DE KABOUTERHOF NIJNTJE Nunspeet, januari 2012 Inleiding In het geval ouders/ verzorgers klachten hebben over de geboden diensten door

Nadere informatie

Klachtenreglement KDV Speel-Inn BSO Jump-Inn

Klachtenreglement KDV Speel-Inn BSO Jump-Inn Klachtenreglement KDV Speel-Inn BSO Jump-Inn Speel-lnn Voorwoord: Dagelijks doen wij ons uiterste best om uw kinderen naar uw volledige tevredenheid te verzorgen. Mocht er onverhoopt toch iets voorvallen

Nadere informatie

Klachtenreglement Veilig Thuis, definitief, februari 2016 Pagina 2

Klachtenreglement Veilig Thuis, definitief, februari 2016 Pagina 2 KLACHTENREGELING Veilig Thuis Haaglanden is een voorlopig samenwerkingsverband tussen Wende (Steunpunt Huiselijke Geweld) en stojah (Advies- en meldpunt Kindermishandeling). Beoogd is dat beide organisaties

Nadere informatie

Datum Januari 2017 Versie 2.0 Pagina s 10 (inclusief voorpagina) Klachtenregeling

Datum Januari 2017 Versie 2.0 Pagina s 10 (inclusief voorpagina) Klachtenregeling Datum Januari 2017 Versie 2.0 Pagina s 10 (inclusief voorpagina) Klachtenregeling Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan

Nadere informatie

Stichting Peuterplein. Klachtenprocedure. Stichting Peuterplein

Stichting Peuterplein. Klachtenprocedure. Stichting Peuterplein Stichting Peuterplein Klachtenprocedure Stichting Peuterplein November 2013 Klachtenprocedure Stichting Peuterplein Artikel 1 Indienen van een klacht 1.1 Het recht tot het indienen van een klacht komt

Nadere informatie