Rapport. Bibliotheekcollecties in het netwerk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapport. Bibliotheekcollecties in het netwerk"

Transcriptie

1 Rapport Bibliotheekcollecties in het netwerk

2 2

3 INHOUD INHOUDSOPGAVE 3 1. BIBLIOTHEEKCOLLECTIES IN HET NETWERK OVER HET PROJECT DE INVENTARISATIE ELKE COLLECTIE EEN ADVIES PROJECTAANPAK EN -VERLOOP 5 2. HET LANDELIJK NETWERK EN HET BIBLIOTHEEKNETWERK DEFINITIE VAN HET LANDELIJK NETWERK ARCHITECTUUR VAN HET NETWERK LANDELIJKE EN INTERNATIONALE AGGREGATIE BIBLIOTHEEKNETWERK RANDVOORWAARDEN BIBLIOTHEEKINFRASTRUCTUUR: NBC RANDVOORWAARDEN BIBLIOTHEEKINFRASTRUCTUUR: DELPHER OVER DE ROUTEKAART ROUTE AANSLUITEN METADATA ROUTE AANSLUITEN CONTENT ROUTEKAART VOORBEELDEN ADVIESROUTE FEITEN & CIJFERS KWESTIES & BIJZONDERHEDEN CONCLUSIE & VERVOLG 25 A BIJLAGE: AFKORTINGEN 26 B BIJLAGE: OVERZICHT AANGEMELDE COLLECTIES PER INSTELLING 27 C BIJLAGE: TABELLEN AGGREGATOREN 49 3

4 1. Bibliotheekcollecties in het netwerk 1.1 Over het project De Koninklijke Bibliotheek (KB) ambieert om alle publiek gefinancierde bibliotheekcollecties aan te sluiten op de landelijke digitale infrastructuur, waardoor de connectiviteit tussen collecties vergroot wordt en daarmee de waarde voor de gebruiker. Om dit doel te verwezenlijken is veel voorbereidend werk nodig. Het project Bibliotheekcollecties in het netwerk maakt onderdeel uit van deze voorbereiding. Het doel van het project was om zoveel mogelijk bestaande bibliotheekcollecties bij erfgoedinstellingen in Nederland in kaart te brengen én per collectie een advies uit te brengen over hoe deze collectie aan het landelijk netwerk aangesloten kan worden. In totaal zijn er 515 collecties bij 112 erfgoedinstellingen opgenomen in de inventarisatie. In het vierde hoofdstuk worden deze cijfers nader toegelicht. Het project is volledig gesubsidieerd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). 1.2 De inventarisatie Om het publiek toegang te geven tot een zo breed mogelijke representatie van digitaal erfgoed is het van belang zoveel mogelijk collecties in een digitaal netwerk samen te brengen. Een van de kernfuncties van de domeinknooppunten is het ondersteunen van instellingen uit de eigen sector om dit te verwezenlijken. De KB neemt het initiatief om collecties uit haar erfgoeddomein beschikbaar te maken voor (her)gebruik in het netwerk. Daarnaast ambieert de KB ook om de bibliotheekcollecties bij andere instellingen via haar infrastructuur zichtbaar te maken. Eén van de beleidsdoelstellingen van de KB is het verwezenlijken van een nationale digitale bibliotheek, die toegang biedt tot alle publiek gefinancierde bibliotheekcollecties. Binnen het project Bibliotheekcollecties in het netwerk zijn daarom ook bibliotheekcollecties geïnventariseerd van andersoortige erfgoedinstellingen. Een bibliotheekcollectie is om deze reden als volgt gedefinieerd: alle digitale collecties die door bibliotheken beheerd worden (zoals boeken, kranten, tijdschriften, afbeeldingen, handschriften, filmpjes) alleen digitale boeken-, kranten- en tijdschriftencollecties van andere erfgoedinstellingen, zoals musea en archieven. In beide gevallen ging het hier niet alleen om collecties met digitale inhoud, dus de content (bijv. de scans van een gedigitaliseerd boek of een e-boek), maar ook collecties waarover uitsluitend metadata in digitale vorm beschikbaar zijn (de digitale beschrijvingen van fysieke collecties). 4

5 1.3 Elke collectie een advies In dit project is naast deze inventarisatie ook een routekaart ontwikkeld waarlangs deze collecties aangesloten kunnen worden op het landelijke netwerk, dat bestaat uit de gezamenlijke infrastructuren van de domeinhubs. Uitgangspunt daarbij is dat de KB één van de knooppunten in het netwerk is en dat de domeinhub (bibliotheken) gevormd wordt door enerzijds NBC+ (het in 2014 door Bibliotheek.nl gelanceerde zoekplatform voor openbare bibliotheken) voor metadataaggregatie en anderzijds Delpher voor content aggregatie. Samen vormen zij de toegangslaag tot de fysieke en digitale collecties van bibliotheken. Voor geïnventariseerde collecties die qua type collectie niet aansluiten op de bibliotheekinfrastructuur (bijv. fotocollecties of audiovisuele collecties), is samen met de partners uit andere domein en landelijke knooppunten (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Nationaal Archief/Archives Portal Europe, Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, Digitale Collectie, Digitaal Erfgoed Nederland en Stichting Academisch Erfgoed) besproken hoe deze collecties via hen aangesloten kunnen worden. Dit sluit aan bij de visie van het ministerie van OCW dat bij het aansluiten van overige bibliotheekcollecties (geen boeken, kranten en tijdschriften) de meest gerede partij geldt 1. De KB blijft voor het advies het aanspreekpunt, maar verwijst voor verdere aansluiting door naar de andere domeinhubs. Elke deelnemende instelling heeft voor iedere aangemelde collectie een afzonderlijk advies gekregen. 1.4 Projectaanpak en -verloop Het project ging halverwege 2014 van start. In deze eerste fase bezocht de projectmanager vrijwel alle grote collectiebeherende instellingen in het bibliotheekdomein (universiteitsbibliotheken, plusbibliotheken en provinciale service organisaties). Informatie werd hoofdzakelijk verzameld door het afnemen van interviews met de collectiebeheerders op basis van een vragenlijst. Ook werd er op 30 september 2014 een informatiedag gehouden. Ongeveer 150 deelnemers kregen een overzicht van de stand van zaken rondom de digitalisering van het (bibliothecaire) erfgoed. Eind 2014 verschoof de nadruk van het afleggen van individuele bezoeken naar het benaderen van een zo hoog mogelijk aantal instellingen, om hiermee een zo compleet mogelijk overzicht te krijgen van in Nederland aanwezige digitale bibliotheekcollecties. Dit werd gerealiseerd door enerzijds open communicatie (o.a. via berichten op diverse websites en via verenigingen, het verspreiden van flyers bij diverse evenementen, berichten via de social media en een informatiefilmpje 2 ) en anderzijds door het direct benaderen van interessante partijen via e mail en telefoon. Aan de hand van gestandaardiseerde vragenlijsten werd bij zoveel mogelijk partijen relevante informatie verzameld. Door deze andere aanpak konden honderden instellingen benaderd worden, waardoor het aantal aangemelde collecties (boven verwachting) toenam. 1 Strategie is beschreven in Nationale strategie digitaal erfgoed van het Netwerk Digitaal Erfgoed, maart 2015: 2 Zie voor het informatiefilmpje 5

6 Parallel aan deze inventarisatie werd ook gestart met het opstellen van een routekaart, waarvan het doel is om alle geïnventariseerde bibliotheekcollecties systematisch te voorzien van een zoveel mogelijk op maat toegesneden advies. Deze routekaart en conceptadviezen zijn besproken in diverse gremia, zoals het project Digitale Collectie 3, het Consortium Erfgoed en met onze partners uit de andere domeinhubs. Het opstellen van de routekaart had meer voeten in de aarde dan verwacht. Deels vanwege de noodzaak om de routes en adviezen af te stemmen met de domeinpartners, deels vanwege de onduidelijke verantwoordelijkheden in het landelijk netwerk, en deels ook vanwege het heterogene karakter van een groot aantal collecties, waardoor deze soms zeer moeilijk onder te brengen waren. De verstrekte informatie verschilde per collectie aanzienlijk en had daarmee direct gevolgen voor de diepgang van het advies. In de adviezen is dit ook zo verwoord. Instellingen kunnen daarom altijd contact opnemen met de KB voor een nadere toelichting op het advies. De KB beschouwt de adviezen als een uitgangspunt om een plan van aanpak voor concrete aansluiting van collecties te ontwikkelen. De informatie over de collecties is verzameld in een database, die de KB na afloop van het project ter beschikking van de andere domeinpartners zal stellen. 2. Het landelijk netwerk en het bibliotheeknetwerk 2.1 Definitie van het landelijk netwerk In de erfgoedsector is gewerkt aan een gezamenlijke nationale visie op het toegankelijk maken van de digitale erfgoedcollecties in Nederland. Deze staat beschreven in de Nationale Strategie voor Digitaal Erfgoed van het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE, maart 2015). In deze visie staan betere verbindingen en uitwisselbaarheid tussen de verschillende domeinen en domeinaggregatoren centraal. Aan de ene kant leidt deze visie tot meer concentratie binnen het eigen domein (zoals het inzetten van de KB infrastructuur voor alle publiek gefinancierde bibliotheekcollecties). Aan de andere kant spoort de visie aan tot betere uitwisselbaarheid en coördinatie tussen de domeinen, zodat verschillende typen collecties via de juiste kanalen geaggregeerd kunnen worden (publicaties via bibliotheekdomein, museale collecties via museale aggregator, audiovisuele collecties via A/V aggregatie, archiefcollecties via archiefaggregator). Deze visie dient vooral om beter regie te voeren over het complexe landschap van het digitaal erfgoed en wordt niet dwingend opgelegd. 3 In deze werkgroep hebben afgevaardigden zitting van: Nationaal Archief/Archives Portal Europe, Digitale Collectie, Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Digitaal Erfgoed Nederland en de Koninklijke Bibliotheek. 6

7 Samen vormt dit geheel aan infrastructurele voorzieningen het landelijke netwerk in de Nederlandse erfgoedsector. In dit netwerk zijn vijf domeinen te onderscheiden 4. Afbeelding uit de Nationale strategie digitaal erfgoed Het aandeel van de KB hierin betreft het bibliotheeknetwerk. Er zijn verschillende dwarsverbanden te leggen tussen de (meta)data aggregatie en de dienstverlening vanuit het bibliotheeknetwerk naar het landelijk netwerk: zo kunnen data bijvoorbeeld geaggregeerd worden in de Digitale Collectie of in APE en ontsloten worden via NBC+ of andersom, via NBC+ geaggregeerd en beschikbaar gesteld in de Digitale Collectie. 4 Conform de Nationale strategie digitaal erfgoed van het Netwerk Digitaal Erfgoed, maart 2015, pagina 12 en 13. 7

8 2.2 Architectuur van het netwerk De architectuur van het netwerk (zowel landelijk als domein) is opgebouwd uit drie lagen: data, verbinding en presentatie. Hieronder 5 zijn deze lagen afgebeeld. De inventarisatie in het project vindt plaats in de datalaag en legt daarmee de koppeling naar de verbindingslaag. 2.3 Landelijke en internationale aggregatie In de onderstaande afbeelding 6 is ook sprake van drie lagen. Dit zijn echter drie andere lagen; ze vertegenwoordigen het lokale of regionale, landelijke/nationale en internationale niveau. APE WorldCat/ TEL Europeana MUSEU EUScreen APE-NL Koninklijke Bibliotheek (KB): Delpher, NBC+/GGC (WorldCat) Digitale Collectie Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE): DiMCoN Beeld en Geluid (BenG) Archieven Beeldcollecties Bibliotheken Beeldcollecties Museale collecties Andere aggregatoren Musea, monumenten, archeologie AV collecties (archiefcollecties) Bibliotheekcollecties (bibliotheekcollecties) archiefcollecties Media archieven Beeldcollecties Museale collecties 5 Bron: Informatie maandblad voor de informatievoorziening, november 2014, jaargang 56/9; Petra Helwig (Nationaal Archief) en Roland Bisscheroux (Noord-Hollands Archief) 6 Bron: Pieter Vijn Presentatie bibliotheekcollecties in het netwerk 30 september 2014 aangepast door de projectgroep Bibliotheekcollecties in het netwerk 8

9 Elke sector (archieven, bibliotheken, musea en audiovisueel) bestaat uit deze drie lagen. Digitale Collectie is een landelijk knooppunt en heeft voornamelijk verbindingen met andere aggregatoren. KNAW heeft vooral thematische aggregatoren en is daarmee niet in dit plaatje opgenomen. De geïnventariseerde collecties zijn veelal beschikbaar op lokaal en/of regionaal niveau. De adviezen, verstrekt aan de instellingen binnen dit project, geven aan hoe collecties uit de lokale/regionale laag (onderste laag) verbonden kunnen worden met het landelijk netwerk (middelste laag). Vanuit het landelijke netwerk is per knooppunt ook een connectie met een internationale evenknie. In deze afbeelding geven de pijlen de stroom van lokaal naar internationaal weer. De dunne pijlen geven het verkeer aan van de ene sector naar de andere. Zo kan bijvoorbeeld een beeldcollectie beheerd door een bibliotheek beter verbonden worden aan het landelijk netwerk via RCE (DiMCoN/museaal). 2.4 Bibliotheeknetwerk Het netwerk is het geheel aan infrastructurele voorzieningen in de Nederlandse erfgoedsector. Het aandeel van de KB hierin betreft bibliotheekdata: specifiek GGC, NBC+ en Delpher. Het GGC (Gemeenschappelijk Geautomatiseerd Catalogiseersysteem) is het centrale metadata managementsysteem van OCLC, waarmee publicaties worden beschreven die vindbaar zijn in onder andere NBC+ (Nationale Bibliotheek Catalogus) en Delpher. Het is de belangrijkste hub voor het opslaan van informatie over publicaties. Het GGC is het bronbestand voor bibliografische metadata in zowel NBC+ als Delpher. De KB levert GGC informatie aan, maar krijgt ook informatie vanuit het GGC. Voor NBC+ is het GGC de primaire aggregator waarop verbindingen tot stand komen. Het GGC wordt binnen afzienbare tijd vervangen door WorldCat. Schematisch ziet de datastroom er als volgt uit: NBC+ Delpher GGC 9

10 2.5 Randvoorwaarden bibliotheekinfrastructuur: NBC+ Achtergrond NBC+ NBC+ is ontwikkeld om de collecties van openbare bibliotheken beter vindbaar te maken door de metadata van de fysieke en digitale collecties te aggregeren, de collecties doorzoekbaar te maken en resultaten zichtbaar te maken in uiteenlopende gebruikersomgevingen. Het huidige bereik van NBC+ is het beter vindbaar maken van de fysieke en digitale collecties van de openbare bibliotheken en de KB. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de BKT-bibliotheekcollecties, dat zijn boeken, kranten en tijdschriften en overige bibliotheekcollecties, zoals museale collecties, archiefcollecties, audiovisuele collecties e.d. De metadata van de digitale BKT-bibliotheekcollecties van de openbare bibliotheken zijn in de afgelopen jaren gesynchroniseerd en samengevoegd met de bestaande titels in het GGC; de bijbehorende exemplaarinformatie wordt dagelijks bijgewerkt. NBC+ gebruikt de informatie uit het GGC als bron voor de verdere verbindingen met andere opgenomen bronnen en voor verbinding met externe bronnen. Maar NBC+ gaat verder dan alleen de aggregatie van metadata. NBC+ is specifiek ontworpen om direct inzicht te verschaffen in de verkrijgbaarheid van de opgenomen objecten. Dit wordt gerealiseerd via, waar mogelijk real-time, interactie met de achterliggende beheersystemen of leveringsplatformen die gekoppeld zijn aan de KB-infrastructuur. Daarnaast zorgt de NBC+ voor een goede verbinding van de BKT-bibliotheekcollecties met informatie uit andere bronnen, zoals Wikipedia, Literatuurplein en DBNL. Toekomstige ontwikkelingen NBC+ Het huidige NBC+ platform is gebouwd met als doel de BKT-bibliotheekcollecties van openbare bibliotheken en de KB beter vindbaar te maken. In haar beleidsplan richt de KB zich op het vindbaar maken van alle publiek gefinancierde bibliotheekcollecties. De onderhavige inventarisatie geeft inzicht in hoe met het huidige NBC+platform concreet invulling gegeven kan worden aan deze doelstelling. Voor de KB-infrastructuur (Delpher/NBC+) betekent dit een bredere inzet van de ontwikkelde functionaliteit. Tegelijkertijd betekent dit ook het werken aan een betere verbinding met de andere landelijke (en regionale) platformen om zo een efficiëntere uitwisseling van gegevens uit andere aggregatiekanalen te bereiken. In het kader van werkpakket Bruikbaar van de werkgroep Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) zal doorontwikkeling plaatsvinden van de huidige aggregatieplatformen, waaronder de NBC+, naar een breder inzetbaar en beter verbonden netwerk. Met het oog op deze ontwikkelingen zal de KB geen activiteiten ontplooien die zich richten op het direct op NBC+ aansluiten van specifieke erfgoedcollecties of het maken van afzonderlijke koppelingen met collectiebeheersystemen. Zij zal zich richten op het maken van de verbindingen met andere platformen, in ieder geval die met Digitale Collectie. 10

11 Uitgangspunten voor de aansluiting van lokale collecties op NBC+ Tot op heden is NBC+ ingezet voor het beter zichtbaar maken van de BKT bibliotheekcollecties van openbare bibliotheken en de KB. In het kader van de realisatie van de nationale digitale bibliotheek zal NBC+ ingezet worden om alle publiek gefinancierde bibliotheekcollecties voor iedereen beter zichtbaar te maken. Op basis van de resultaten van deze inventarisatie zal verder onderzocht worden hoe deze doelstelling verder vorm zal krijgen. Het streven is om op korte termijn al enkele pilots te starten met het zichtbaar maken van BKT bibliotheekcollecties van overige instellingen die nu al wel in het GGC opgenomen zijn. De metadata van overige bibliotheekcollecties van de openbare bibliotheken worden alleen opgenomen wanneer ze beschikbaar zijn op andere landelijke (of regionale) platformen en wanneer dit voor een specifieke implementatie gewenst is (vraaggestuurd). Openbare bibliotheken die dergelijke collecties zichtbaar willen maken via NBC+ worden aangemoedigd (en zo nodig ondersteund) om deze metadata aan te leveren aan één van de landelijke domeinaggregatoren of andere platformen die hiermee verbonden zijn. In het kader van de samenwerking binnen het NDE zal uitwisseling van metadata tussen NBC+ en de andere domeinknooppunten mogelijk gemaakt worden. Uitgangspunt hierbij is dat het eenmalig aanbieden van de collectie aan de meest gerede partij voldoende moet zijn voor het zichtbaar maken op de plaatsen waar dit wenselijk is. In het algemeen worden openbare bibliotheken gestimuleerd om de metadata van hun collecties beschikbaar te maken voor ontsluiting ten behoeve van het NDE en Europeana. 2.6 Randvoorwaarden bibliotheekinfrastructuur: Delpher Achtergrond Delpher De KB heeft de afgelopen jaren met universiteitsbibliotheken gewerkt aan een landelijk platform voor gedigitaliseerde publicaties: Delpher 7. Dit platform geeft toegang tot historische teksten uit de digitale collecties van wetenschappelijke bibliotheken en erfgoedinstellingen. Delpher is ontwikkeld om gedigitaliseerde collecties gezamenlijk te publiceren en fulltext doorzoekbaar te maken. Uitgangspunt daarbij is dat de collecties centraal worden opgeslagen, waarvoor de KB infrastructuur wordt gebruikt. Op deze manier kunnen miljoenen gedigitaliseerde pagina s uit Nederlandse boeken, kranten en tijdschriften op één centrale plek op woordniveau doorzocht worden. Een groot deel van de in Delpher opgenomen bibliotheekcollecties zijn gedigitaliseerd in het programma Metamorfoze en opgenomen in de KB infrastructuur. Metamorfoze is het nationale programma voor behoud van het papieren erfgoed. De KB zorgt voor centrale opslag van nationale digitale bibliotheekcollecties en de beschikbaarstelling daarvan. Op termijn (2030) heeft de KB de ambitie om alle in Nederland verschenen publicaties (BKT) fulltext te digitaliseren en te ontsluiten. Collectiehoudende instellingen worden aangemoedigd om collecties aan te melden voor het Metamorfoze programma, zodat deze via Delpher gekoppeld kunnen worden aan NBC+ en het landelijke netwerk

12 Uitgangspunten voor de aansluiting van bibliotheekcollecties in Delpher Voor aansluiting op Delpher geldt het volgende: 1. Delpher richt zich op het ontsluiten van fulltext bibliotheekcollecties met boeken, kranten en tijdschriften. Collecties waarin alléén metadata beschikbaar zijn, worden niet in Delpher opgenomen. Daarvoor is opname in NBC+ geschikt. 2. BKT-bibliotheekcollecties van KB, universiteitsbibliotheken en openbare bibliotheken komen in aanmerking. Daarnaast ook BKT-bibliotheekcollecties van overige (erfgoed-)instellingen. 3. De in Delpher op te nemen bibliotheekcollecties moeten voldoen aan de technische eisen, die gelden binnen het BKT-traject van Bureau Metamorfoze. Deze eisen zijn vastgelegd in een raamaanbesteding, waarbij ook een optie is ingebouwd om digitale bestanden die nog niet aan de technische eisen voldoen te converteren naar de geldende eisen. 4. Andere collecties, zoals museale, archief-, beeld- en geluidcollecties vallen buiten dit bereik. Instellingen die dergelijke collecties beheren wordt aangeraden om deze op een bij hun domein passend netwerk aan te sluiten (RCE voor museale/monumenten collecties, APE voor archieven, BenG voor Audiovisuele collecties, SAE-KNAW voor wetenschappelijke collecties). 12

13 3. Over de routekaart Er zijn twee routes voor aansluiting van digitale collecties op het bibliotheeknetwerk: (1) metadata en (2) content. NBC+ richt zich op de eerste route, die minder eisen aan een collectie stelt dan de tweede route via Delpher. Delpher is complementair aan NBC+. Wanneer een collectie kan worden opgenomen in Delpher, zal de metadata ook worden opgenomen in NBC Route aansluiten metadata Route aansluiten metadata bibliotheekcollecties (publicaties) Deze route loopt via NBC koppeling met GGC de primaire route van NBC+. Het maken van extra koppelvlakken voor metadata van bibliotheekcollecties uit andere soorten beheersystemen (bijv. Adlib catalogus) zal de KB uitwerken op basis van de resultaten van de inventarisatie. Opname in GGC/WorldCat is niet direct noodzakelijk, maar het eenduidig kunnen identificeren van een titel is wel een belangrijke voorwaarde om vervuiling te voorkomen. De mogelijke routes om dit te bereiken zal de KB verder onderzoeken. Route aansluiten metadata overige collecties (erfgoedcollecties) Deze route wordt gerealiseerd door het koppelen van NBC+ aan Digitale Collectie of andere aggregatieplatformen waar de KB mee samenwerkt, waarbij de metadata uit deze platformen in NBC+ worden opgenomen. Dit vergroot de zichtbaarheid van de digitale collecties die op NBC+ zijn aangesloten. De bovenstaande routes sluiten het meest aan op het huidige NBC+ netwerk. 3.2 Route aansluiten content Route aansluiten content bibliotheekcollecties in Delpher Deze route is alleen zinnig als de digitale collectie al aan veel van de gestelde eisen voldoet. Uit de inventarisatie blijkt echter dat geen enkele digitale collectie die buiten het Metamorfoze traject is gedigitaliseerd, aan deze eisen voldoet. Het kan eenvoudiger zijn om fysieke collecties nogmaals conform de eisen te digitaliseren dan een digitale collectie die nog niet aan die eisen voldoet, te upgraden. Dit moet per collectie bepaald worden. Per collectie wordt bekeken of deze geschikt genoeg is voor opname in Delpher. 13

14 3.3 Routekaart De soorten collecties, beheerders, voorwaarden en routes in schema gepresenteerd: BKT-bibliotheekcollecties (boeken, kranten en tijdschriften) Overige bibliotheekcollecties (o.a. foto s, handschriften, audiovisueel) Beheerd door bibliotheken Route: A. Metadata opnemen in NBC+ B. Content en bijbehorende metadata opnemen in Delpher en NBC+ Voorwaarden: A. NBC+aansluiting: alleen metadata van OB, UB en KB en via GGC/WorldCat B. Delpher-aansluiting alleen content die voldoet aan aansluitvoorwaarden, overige content vindbaar in lokale omgeving Middels: A. Via GGC/WorldCat-koppeling B. Conversie van digitale collectie Route: E. metadata vindbaar via NBC+; content vindbaar in lokale omgeving of op andere platformen Voorwaarden: E. Voor NBC+ moet metadata via ander aggregatie/platform beschikbaar zijn; alleen vindbaar via NBC+ wanneer dit vanuit de presentatielaag wenselijk is Beheerd door overige instellingen Route: C. Metadata opnemen in NBC+; D. Content en bijbehorende metadata opnemen in Delpher en NBC+ Voorwaarden: C. Uitwerking in het kader van het nieuwe beleid ten aanzien van de nationale digitale bibliotheek D. Vanuit Delpher alleen content die voldoet aan aansluitvoorwaarden, overige content vindbaar in lokale omgeving Middels: C. Via GGC/WorldCat-koppeling (voorkeursroute) of ander aggregatie/platform 8 D. Conversie van digitale collectie KB-infrastructuur speelt geen rol voor deze collecties Middels: E. Koppelen meerdere aggregatoren aan NBC+ 3.4 Voorbeelden adviesroute Om het schema concreter te maken volgt een aantal voorbeelden hoe een en ander in de praktijk kan verlopen. In sommige gevallen worden er verschillende opties genoemd, waaruit een instelling een voorkeursroute kan kiezen. 8 Indien wenselijk kunnen collecties in bepaalde gevallen rechtstreeks gekoppeld worden aan NBC+. 14

15 Voorbeeld 1: Een openbare bibliotheek heeft een digitale collectie die alléén uit metadata (over boeken) bestaat. Adviesroute voor aansluiten is dan A. Metadata opnemen in NBC+ (indien dit nog niet gebeurd is). Voorbeeld 2: Een openbare bibliotheek heeft een digitale tijdschriftencollectie die uit metadata én content bestaat. Zij wil de content ontsluiten via Delpher. Hierbij wordt gekeken of conversie van de content nodig en mogelijk is. Indien mogelijk: adviesroute voor aansluiten is dan B. Content en metadata opnemen in Delpher. Daarnaast metadata opnemen in NBC+. Voorbeeld 3: Een erfgoedinstelling (geen bibliotheek) heeft een digitale boekencollectie (metadata), die zij beter vindbaar wil maken. De bibliotheekcollectie is aangesloten bij het GGC. Adviesroute is dan C. Metadata in NBC+ opnemen. Voorbeeld 4: Een erfgoedinstelling (geen bibliotheek) heeft een digitale krantencollectie (metadata én content), die volgens de BKT Metamorfoze eisen zijn gedigitaliseerd. Adviesroute is dan D. Content en metadata opnemen in Delpher. Daarnaast worden de metadata in NBC+ opgenomen. Voorbeeld 5: Een openbare bibliotheek heeft een audiovisuele collectie, die zij beter vindbaar wil maken. De bibliotheekcollectie is niet aangesloten bij het GGC/WorldCat. Adviesroute is dan E. Aansluiten via een andere aggregator. In dit geval wordt doorverwezen naar het betreffende domeinknooppunt: het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Voorbeeld 6: Een erfgoedinstelling (geen bibliotheek) heeft een digitale boeken en krantencollectie (metadata én content), die zij beter vindbaar wil maken. De instelling heeft deze collectie zelf gedigitaliseerd volgens eigen criteria. Deze collectie past in het bibliotheekdomein. De bibliotheekcollectie is echter niet aangesloten bij het GGC/WorldCat. Aansluiting op NBC+ verloopt op dit moment primair via het GGC. Het advies is dan om deze collectie alsnog op te nemen in het GGC of in WorldCat of via een (domein)aggregator, bijvoorbeeld in Archives Portal Europe (APE). De andere domeinaggregatoren worden in de toekomst waarschijnlijk gekoppeld aan NBC+. Dan volgt alsnog route C. Voorbeeld 7: Een universiteitsbibliotheek wil een fysieke tijdschriftencollectie digitaliseren. Het advies is om dit digitaliseringstraject volgens de BKT Metamorfoze eisen uit te voeren en aan te sluiten op de bestaande workflow die voor het Boeken, Kranten en Tijdschriften traject van Bureau Metamorfoze is ingericht. Route is dan B. Content en metadata opnemen in Delpher. Daarnaast metadata opnemen in NBC+. Voorbeeld 8: Een universiteitsbibliotheek heeft een collectie anatomische tekeningen, die zij beter vindbaar wil maken. De collectie is opgenomen in het GGC, waardoor de collectie kan worden opgenomen in NBC+. De collectie past meer in het museale domein, waardoor het een optie is om de collectie aan te sluiten op de landelijke aggregator voor museumcollecties (DiMCoN van RCE). De collectie kan ook worden opgenomen in de aggregator Academische Collecties van de SAE. In de toekomst wordt NBC+ wellicht op deze aggregatoren aangesloten, waardoor deze collectie (nog) beter vindbaar wordt. Adviesroute is dan E. Aansluiten via een andere aggregator. 15

16 4. Feiten & cijfers In totaal zijn er 515 collecties van 112 instellingen geïnventariseerd. 18 van deze collecties bleken bij nader inzien toch geen bibliotheekcollecties. Aangezien deze collecties in eerste instantie geaccepteerd waren, ontvangen deze erfgoedinstellingen wel een advies voor deze collecties, maar worden ze niet meegenomen in de onderstaande cijfers. Er zijn daarmee 497 bibliotheekcollecties van 112 instellingen geïnventariseerd. In het onderstaande zijn deze aangemelde bibliotheekcollecties en de manier waarop deze aangesloten kunnen worden op het landelijk netwerk gevisualiseerd in cijfers. Indien nodig wordt een toelichting gegeven. Deelnemende instellingen Aantal Archieven Bibliotheken Musea Overige In deze grafiek staan de 112 instellingen verdeeld naar type instelling. Overige erfgoedinstellingen zijn instellingen die niet getypeerd kunnen worden als museum, archief of bibliotheek, te denken valt aan documentatiecentra, kennisbanken en stichtingen. 16

17 Aantal collecties Aantal Archieven Bibliotheken Musea Overige In bovenstaande afbeelding staat het aantal collecties aangemeld door archieven, bibliotheken, musea en overige erfgoedinstellingen. Uit deze twee bovenstaande staafdiagrammen komt naar voren dat er veel meer archieven dan bibliotheken zijn die collecties hebben aangemeld. Anderzijds is het totaal aantal aangemelde collecties bij bibliotheken weer veel groter dan bij de archieven. Omdat er uitsluitend bibliotheekcollecties zijn geïnventariseerd bij niet bibliotheekinstellingen kwam bij de archieven slechts een beperkt aantal collecties per instelling in aanmerking om te worden opgenomen, terwijl bij de deelnemende bibliotheken alle digitale collecties zijn geïnventariseerd. Type collecties Hybride bibliotheekcollecties (68) BKT-collecties (233) Overige bibliotheekcollecties (196) In dit taartdiagram zijn alle geïnventariseerde bibliotheekcollecties gegroepeerd weergegeven. BKT collecties bestaan uit enkel kranten, boeken en/of tijdschriften. De overige bibliotheekcollecties worden gevormd door collecties met o.a. foto s, tekeningen, prenten, landkaarten, handschriften, audio en/of visueel materiaal. Hybride bibliotheekcollecties zijn bibliotheekcollecties die naast boeken, kranten en/of tijdschriften ook ander materiaal, zoals foto s en brieven, bevatten. 17

18 Voor de bibliotheekcollecties die nog niet zijn aangesloten op het landelijk netwerk, kan aansluiting gerealiseerd worden via metadata-aggregatie ofwel via content-aggregatie. Een gedeelte van de collecties is al aangesloten op het landelijk netwerk (of er bestaan concrete afspraken om dit op korte termijn te verwezenlijken). In het onderstaande staafdiagram worden de aantallen weergegeven. Type ontsluiting Aantal Content-aggregatie Metadata-aggregatie Reeds ontsloten Hieronder staat per type instelling (archieven, bibliotheken, musea en overig) hoe de door hen aangemelde collecties ontsloten kunnen worden. Type ontsluiting (Archieven) Type ontsluiting (Bibliotheken) Aantal Aantal Metadata-aggregatie Reeds ontsloten 0 Content-aggregatie Metadata-aggregatie Reeds ontsloten Type ontsluiting (Musea) Type ontsluiting (Overig) Aantal Aantal Metadata-aggregatie 4 Reeds ontsloten 5 0 Content-aggregatie 21 Metadata-aggregatie 12 Reeds ontsloten 18

19 O l s Deze metadata en contentcollecties kunnen vervolgens via een aantal routes worden aangesloten op het landelijk netwerk. Het grote aantal bibliotheekcollecties die via metadata aggregatie kunnen worden ontsloten, komt hierin duidelijk terug: route A en C. Route E wordt verderop in een grafiek nader toegelicht. Routes E (110) A (114) D (5) B (14) B t t C (148) Route A B C D E Omschrijving NBC+ aansluiting via GGC/WorldCat koppeling (bibliotheek) Opname content en metadata in Delpher via conversie digitale collectie (bibliotheek) NBC+ aansluiting via GGC/WorldCat koppeling (voorkeursroute) of via ander aggregatie/ platform (erfgoedinstelling) Opname content en metadata in Delpher via conversie digitale collectie (erfgoedinstelling) Aansluiting via aggregatie via een domeinpartner (bibliotheek) 19

20 De geadviseerde routes voor de bibliotheekcollecties verschillen per type instelling (archieven, bibliotheken, musea en overige erfgoedinstellingen) zoals in onderstaande grafieken is gevisualiseerd. De relatief grote omvang van route D bij het type instelling Overig komt door de hoge participatie van deze instellingen aan het BKT-traject van het programma Metamorfoze. Routes (Archieven) Routes (Bibliotheken) E E (114) A (110) C (104) B (14) Routes (Musea) Routes (Overig) D D (5) C (23) C (21) In onderstaande grafiek staat het aantal keer dat er naar de domeinpartners verwezen wordt in de adviezen. Zoals in hoofdstuk 3 aangegeven kunnen meerdere opties genoemd worden per collectie, waaruit een instelling een voorkeursroute kan kiezen. 200 Domeinknooppunten Aantal SAE-KNAW APE RCE (DiMCoN) BenG DC 20

21 Instellingen gebruiken voor het zichtbaar maken van hun bibliotheekcollecties diverse lokale, regionale, thematische en landelijke aggregatoren. Sommige collecties zijn aangesloten bij meerdere aggregatoren. In onderstaande overzichten staat voor de grootste aggregatoren het aantal keer dat deze in de inventarisatie werden genoemd. In bijlage C zijn tabellen opgenomen waarin alle aggregatoren inclusief aantallen zijn opgenomen. Aggregatoren (4) NBC+ (4) (4) (4) (31) (28) (6) (10) (12) (27) (20) Per type instelling zijn de aggregatoren als het volgt onderverdeeld. Aggregatoren (Archieven) (1) (1) (1) (1) (14) (1) (2) (2) (8) (10) 21

22 Aggregatoren (Bibliotheken) (3) (3) (27) NBC+ (4) (4) (4) (6) (8) (23) (16) Aggregatoren (Musea) (1) (2) (1) (1) (1) (1) Landschap Erfgoed (1) Aggregatoren (Overig) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (2) (2) (4) (3) 22

23 5. Kwesties & bijzonderheden In het onderstaande staan de kwesties en bijzonderheden die het projectteam in dit project tegenkwamen. 1. Er zijn veel meer collecties aangemeld dan verwacht werd aan het begin van de opdracht (het dubbele aantal). Daarnaast kwamen er ook nog onbekende collecties naar boven die strikt genomen buiten de afbakening van het project vielen. Een mooie bijvangst voor de KB is bijvoorbeeld de unieke collectie riemkappen van het gemeentearchief Zaanstad die zelfs bij onze papierconservator en riemkappenexpert niet bekend was. Ook had hetzelfde gemeentearchief nog een collectie oude drukken die nog niet beschreven waren voor de Short Title Catalogue, Netherlands (STCN). 2. Het landelijk netwerk is nog volop in beweging. De afbakening tussen domeinen en wat er tot een bepaald domein zou horen, is nog niet afgerond. Het is daarom prettig dat dit in het werkpakket Bruikbaar van NDE wordt opgepakt. De issues en vragen die het projectteam tegenkwam waren: welke instelling is verantwoordelijk voor welke collecties? Hoe wordt het gebied afgebakend? Hoe ga ik samenwerken met andere partijen (andere aggregatoren, individuele collectiehoudende instellingen)? Hoe gaan we dit vormgeven? Deze vragen spelen in meer of mindere mate binnen de domeinknooppunten en staan bij sommige niet hoog op de agenda. Daarnaast kan over de continuïteit of de vorm van een aantal landelijke of domeinhubs (Digitale Collectie, APE) nog geen volle zekerheid worden geboden. Ook de scheiding tussen KNAW en KB voelt soms kunstmatig: collecties van de universiteitsbibliotheken vallen onder de KB domeinhub, maar collecties van de universiteit zelf weer onder KNAW. Voor de muzikale collecties (bijv. bladmuziek, CD s, jingles, zowel populaire muziek als klassiek) bestaat (nog) geen knooppunt. Deze collectie is verweesd en wordt versnipperd onder de diverse domeinhubs bewaard. Om te voorkomen dat collecties tussen wal en schip vallen is een pragmatische insteek, heldere communicatie met instellingen en goede samenwerking tussen de verschillende domeinknooppunten noodzakelijk. In onderling overleg tussen de domeinknooppunten moeten zij samen blijven bepalen hoe complexe collecties het beste aan het landelijk netwerk aangesloten kunnen worden. 3. De samenwerking met de andere domeinknooppunten was positief. Het verdelen van de daadwerkelijk aangemelde en in de inventarisatie opgenomen collecties verliep goed. 4. Het principe dat een instelling (bijv. een archief of bibliotheek) haar collecties maar op één domeinhub of aggregator hoeft aan te sluiten en dat het landelijk netwerk verder de verbindingen regelt tussen NBC+, DC, APE etc., wordt door de deelnemende instellingen als zeer positief ervaren ( één stekker principe ). 5. Uit de inventarisatie kwam naar voren dat een nauwere samenwerking met commerciële hostingpartijen (aggregatoren) interessant kan zijn. Dit zou verder onderzocht moeten worden. 6. Veel van de geïnventariseerde collecties zijn hybride. Deze bestaan uit meerdere soorten materiaal, bijvoorbeeld boeken, audiovisueel materiaal, een paar brieven en krantenknipsels. De collectie aansluiten bij één van de domeinen is een eerste stap. Een betere oplossing is om de vindbaarheid van dergelijke collecties te vergroten door het koppelbaar maken van de metadata door standaardisatie en gemeenschappelijke referenties. 23

24 7. Het is handiger en logischer gebleken om te kijken naar waar een bibliotheekcollectie past (qua inhoud) dan wie de collectie levert (de instelling). De metadata van bijvoorbeeld een fotocollectie van een openbare bibliotheek kunnen wel opgenomen worden in NBC+, maar deze is gericht op het bibliotheekstramien (boeken, kranten en/ of tijdschriften). Beter is het om deze collectie op te nemen in bijvoorbeeld DiMCoN (RCE) om de collectie zo beschikbaar te maken voor het landelijke netwerk. Wanneer een bibliotheek in haar zoekomgeving graag een uitgebreid aanbod wil laten zien van zowel publicaties als afbeeldingen, zorgt de KB voor het doorzoekbaar maken van beide type collecties via NBC+. 8. Rechten vormen vaak een ondergeschoven kindje bij het ontsluiten van digitale collecties. Bij een groot aantal collecties wordt aangegeven dat onbekend is of en hoe de rechten geregeld zijn (zie onderstaande taartdiagrammen). Duidelijkheid rond de geldende rechten op collecties is van cruciaal belang bij het beschikbaar stellen. Auteursrecht op content Ja (115) Weet niet/onbekend (282) Nee (100) Rechten op metadata Ja (44) Nee (156) Weet niet/onbekend (279) 24

25 6. Conclusie & vervolg Er zijn veel meer digitale bibliotheekcollecties aangemeld dan verwacht werd aan het begin van het project (een verdubbeling). Niet alleen geeft deze massale aanmelding weer dat instellingen het voordeel zien van het aansluiten op het landelijk netwerk, maar ook dat er veel meer digitale collecties zijn dan gedacht. Nederland blijkt rijker dan werd aangenomen. Het landelijk netwerk is volop in beweging. Op zich is dat heel positief, er is immers geen sprake van stilstand. Waar het nu wel om draait is dat de domeinhubs hun eigen rol, maar ook de andere domeinhubs beter weten te vinden. Vanuit het bibliotheekdomein wil de KB bijdragen om het één stekker principe in het landelijk netwerk tot stand te brengen. Om dit principe volledig te realiseren is het nodig dat er één contactpunt is voor collectiebeherende instellingen waar deze een digitale collectie kunnen aanmelden. De domeinknooppunten regelen verder samen bij wie de aangemelde collectie thuishoort. Deze partner neemt dan ook contact op met de instelling. Met name voor hybride collecties is dit een must, aangezien deze collecties (op het eerste gezicht) bij geen enkele domeinhub volledig thuishoren. Ook gaat de KB een plan van aanpak ontwikkelen om de geïnventariseerde collecties waarvoor aansluiting wenselijk is, voor haar domein aan te sluiten aan het landelijke netwerk. Dit plan zal met pilots getoetst worden. Daarnaast zijn er uit de inventarisatie een aantal punten naar voren gekomen, die ofwel voor de andere domeinknooppunten ofwel voor het netwerk als geheel gelden: Collectiebeherende instellingen hebben behoefte aan informatievoorziening en begeleiding bij het uitzoeken van de rechten (auteurs of databankrecht) die op de digitale collecties rusten. Het verbindingsproces tussen de domeinhubs dient verder ondersteund te worden (o.a. verdelen en verbinden van collecties, opstellen routekaart, uitvoeren pilots, in kaart brengen relevante lokale en regionale aggregatoren). Overkoepelende huboverstijgende coördinatie is hierin van belang. De nationale strategie voor één digitale infrastructuur van de NDE kan hier zeker bij helpen. Bij een groot aantal geïnventariseerde collecties is het advies gegeven om via een ander domeinknooppunt bij het landelijk netwerk aan te sluiten. Deze adviezen zijn afgestemd met de domeinpartners. Verdere actie hiervoor ligt bij deze domeinen. Publiek private samenwerking onderzoeken met de belangrijkste hostingpartijen (aggregatoren), zodat collecties die door erfgoedinstellingen zijn ondergebracht op kostenefficiënte wijze gekoppeld kunnen worden aan het landelijk netwerk. 25

26 A Bijlage: Afkortingen APE BenG DC DiMCoN GGC Archives Portal Europe ( Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid ( Digitale Collectie ( Digitale Museale Collectie Nederland ( Gemeenschappelijk Geautomatiseerd Catalogiseersysteem: het centrale metadata managementsysteem van OCLC. ( KB KNAW Koninklijke Bibliotheek ( Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen ( Metamorfoze Nationaal programma voor het behoud van het papieren erfgoed ( NA NBC+ Nationaal Archief ( Nationale Bibliotheek Catalogus (metadata-aggregator van het bibliotheekdomein) NDE Netwerk Digitaal Erfgoed. Een samenwerkingsverband dat zich richt op de ontwikkeling van een stelsel van landelijke voorzieningen en diensten voor het verbeteren van zichtbaarheid, bruikbaarheid en houdbaarheid van digitaal erfgoed. Het netwerk is gestart op initiatief van het ministerie van OCW OB RCE SAE ( Openbare bibliotheek Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed ( Stichting Academisch Erfgoed ( Is de beheerder van de aggregator voor academische collecties ( behorend tot het domein van KNAW. UB Universiteitsbibliotheek 26

27 B Bijlage: Overzicht aangemelde collecties per instelling Omwille van de overzichtelijkheid heeft de KB een selectie gemaakt uit de beschikbare informatie per collectie (N.B. niet alle velden zijn ingevuld in verband met ontbreken van gegevens). De bij dit project ontwikkelde database bevat meer informatie dan hier wordt getoond, bijvoorbeeld over de gebruikte bestandsformaten, de metadata en juridische kenmerken. nr. Naam instelling Collectienaam Van Tot Verhouding Fysiek - Digitaal 1 Archief Delft Metamorfoze BKT collectie Archief Eemland Krantencollectie Fysieke objecten, metadata en 3 Archief Eemland Tijdschriftencollectie Digitale objecten, metadata en 4 Archief en Documentatiecentrum Nederlandse Gedragswetenschappen 5 Atria (Kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis) 6 Atria (Kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis) 7 Atria (Kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis) 8 Atria (Kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis) 9 Atria (Kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis) 10 Atria (Kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis) 11 Atria (Kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis) 12 Atria (Kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis) 13 Atria (Kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis) 14 Atria (Kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis) 15 Atria (Kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis) 16 Atria (Kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis) Bibliotheek ADNG Affiches vanaf Fysieke objecten, metadata en Tijdschriften modern Digitale objecten, metadata en Tijdschriften Metamorfoze Digitale objecten, metadata en Tijdschriften en publicaties Rooie Vrouwen Digitale objecten, metadata en Publicaties uit archieven Digitale objecten, metadata en Interviews Digitale objecten, metadata en Afbeeldingen van objecten Digitale objecten, metadata en Foto collectie Digitale objecten, metadata en Tijdschriften en publicaties Dolle Mina Bladmuziek Digitale objecten, metadata en Archieven Fysieke objecten, metadata en Nederlandse affiches Fysieke objecten, metadata en 27

28 nr. Naam instelling Collectienaam Van Tot Verhouding Fysiek - Digitaal 17 Atria (Kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis) 18 Atria (Kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis) 19 Atria (Kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis) 20 Atria (Kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis) Fragen Fysieke objecten, metadata en Nemesis Fysieke objecten, metadata en Boeken Metamorfoze project 1 (2015) in voorbereiding 21 Bibliotheek Midden-Brabant Catalogus Bibliotheek Midden Brabant 22 Bibliotheek Rijksuniversiteit Groningen 23 Bibliotheek Rijksuniversiteit Groningen 24 Bibliotheek Rijksuniversiteit Groningen 25 Bibliotheek Rijksuniversiteit Groningen 26 Bibliotheek Rijksuniversiteit Groningen 27 Bibliotheek Rijksuniversiteit Groningen 28 Bibliotheek Rijksuniversiteit Groningen 29 Bibliotheek Rijksuniversiteit Groningen 30 Bibliotheek Rijksuniversiteit Groningen 31 Bibliotheek Rijksuniversiteit Groningen 32 Bibliotheek Theologische Universiteit Kampen 33 Bibliotheek Theologische Universiteit Kampen 34 Bibliotheek Theologische Universiteit Apeldoorn 35 Bibliotheek Theologische Universiteit Apeldoorn 36 Bibliotheek Technische Universiteit Delft 37 Bibliotheek Technische Universiteit Delft 38 Bibliotheek Technische Universiteit Delft 39 Bibliotheek Technische Universiteit Delft 40 Bibliotheek Technische Universiteit Delft Fysieke objecten, metadata en Twee oude tijdschriften Digitale objecten, metadata en Academische aankondigingen Digitale objecten, metadata en Boekbanden Digitale objecten, metadata en Brieven Digitale objecten, metadata en Gedrukte boeken Digitale objecten, metadata en Handschriften Digitale objecten, metadata en Kaarten Digitale objecten, metadata en Membra disjecta Digitale objecten, metadata en Papyri Digitale objecten, metadata en Tijdschriften Digitale objecten, metadata en Bibliotheekcatalogus UBG Vrijmakingsbrochures Digitale objecten, metadata en Het protestants debat in druk ( ) Het protestantse debat in druk ( ) Catalogus met titelbeschrijvingen van de TUA bibliotheek 41 Bibliotheek Utrecht Catalogus Bibliotheek Utrecht Digitale objecten, metadata en Fysieke objecten, metadata en Institutional Repository Fysieke objecten, metadata en TU Delft Beeldbank Fysieke objecten, metadata en Conference Proceedings Digitale objecten, metadata en 3TU.Datacentrum Digitale objecten, metadata en Tresor Digitale objecten, metadata en 28

29 nr. Naam instelling Collectienaam Van Tot Verhouding Fysiek - Digitaal 42 Bibliotheek Vlissingen Bibliotheek Gemeentearchief Vlissingen 43 Bibliotheek Zuid Kennemerland (Stadsbibliotheek Haarlem en omstreken) 44 Bibliotheek Zuid Kennemerland (Stadsbibliotheek Haarlem en omstreken) 45 Bibliotheek Zuid Kennemerland (Stadsbibliotheek Haarlem en omstreken) 46 Bibliotheek Zuid Kennemerland (Stadsbibliotheek Haarlem en omstreken) 47 Bibliotheek Zuid Kennemerland (Stadsbibliotheek Haarlem en omstreken) 48 Bibliotheek Zuid Kennemerland (Stadsbibliotheek Haarlem en omstreken) 49 Bibliotheek Zuid Kennemerland (Stadsbibliotheek Haarlem en omstreken) 50 Bibliotheek Zuid Kennemerland (Stadsbibliotheek Haarlem en omstreken) 51 Bibliotheek Zuid Kennemerland (Stadsbibliotheek Haarlem en omstreken) 52 Bibliotheek Zuid Kennemerland (Stadsbibliotheek Haarlem en omstreken) 53 Bibliotheek Zuid Kennemerland (Stadsbibliotheek Haarlem en omstreken) 54 Bibliotheek Zuid Kennemerland (Stadsbibliotheek Haarlem en omstreken) 55 Bibliotheek Zuid Kennemerland (Stadsbibliotheek Haarlem en omstreken) 56 Bibliotheek Zuid Kennemerland (Stadsbibliotheek Haarlem en omstreken) Fysieke objecten, metadata en Briefwisseling typografen Fysieke objecten, metadata en Centsprenten Fysieke objecten, metadata en Haarlemse liedboekjes Fysieke objecten, metadata en Handschriften Fysieke objecten, metadata en Collectie Immig Fysieke objecten, metadata en Johannieter handschriften Fysieke objecten, metadata en Briefwisseling Laceulle van de Kerk Fysieke objecten, metadata en Loosjes Fysieke objecten, metadata en Collectie Trou Moet Blycken Fysieke objecten, metadata en Oude Kinderboeken Fysieke objecten, metadata en Lokale en regionale kranten Fysieke objecten, metadata en Camera Obscura Fysieke objecten, metadata en Oude periodieken Jacobus Koning 29

30 nr. Naam instelling Collectienaam Van Tot Verhouding Fysiek - Digitaal 57 Bibliotheek Zuid- Kennemerland (Stadsbibliotheek Haarlem en omstreken) 58 Bibliotheek Zuid- Kennemerland (Stadsbibliotheek Haarlem en omstreken) Laat-middeleeuwse handschriften Collectie Costeriana 59 Boekmanstichting Bibliotheek Boekmanstichting 60 Brabants Historisch Informatiecentrum (BHIC) 61 Brabants Historisch Informatiecentrum (BHIC) 62 Centraal Bureau voor Statistiek Digitale objecten, metadata en Bibliotheekcollectie BHIC Fysieke objecten, metadata en Heemkunde tijdschriften Digitale objecten, metadata en Collectie CBS Fysieke objecten, metadata en 63 Cultureel Maconniek Centrum Metamorfoze BKT-collectie De Appel Arts Centre De Appel arts centre collection de Bibliotheek Arnhem Gelderland in Beeld Fysieke objecten, metadata en 66 de Bibliotheek Arnhem Arnhems Leesmuseum Fysieke objecten, metadata en 67 de Bibliotheek Arnhem Oude kinderboeken de Bibliotheek Arnhem Gelderland catalogus de Bibliotheek Arnhem Arnhems Historisch Tijdschrift 70 de Bibliotheek Arnhem Periodieken van historische verenigingen de Bibliotheek Arnhem Collectie Ver Huell Digitale objecten, metadata en 72 de Bibliotheek Arnhem Collectie Palladium-reeks Fysieke objecten, metadata en 73 denieuwebibliotheek (Almere) Catalogus de nieuwe bibliotheek 74 Documentatiecentrum Urk Documentatiecentrum Urk 75 Documentatiecentrum Urk Gedigitaliseerde kranten Urk 76 Erfgoed en Omstreken Kranten en Handelingen Gemeenteraad Fysieke objecten, metadata en Fysieke objecten, metadata en 77 Erfgoed en Omstreken Bibliotheekcollectie 78 Erfgoed en Omstreken Le Francq van Berkheij Fysieke objecten, metadata en 79 Erfgoed en Omstreken Atlas Blaeu Fysieke objecten, metadata en 80 Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers Bibliotheek Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers 30

31 nr. Naam instelling Collectienaam Van Tot Verhouding Fysiek - Digitaal 81 Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven 82 Euregionaal Historisch Centrum Sittard Geleen 83 Euregionaal Historisch Centrum Sittard Geleen 84 Euregionaal Historisch Centrum Sittard Geleen 85 Euregionaal Historisch Centrum Sittard Geleen Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven Bibliotheekcollectie collectie Charles Beltjens Digitale objecten, metadata en collectie Blauwe Boekje aartsbroederschap onze Lieve Vrouwe van het Heilig Hart Fysieke objecten, metadata en collectie Jacques Schreurs Digitale objecten, metadata en collectie Felix Rutten Digitale objecten, metadata en 86 Eye Filminstituut Nederland Digitaal document Fysieke objecten, metadata en 87 Eye Filminstituut Nederland Knipsels Digitale objecten, metadata en 88 Foam Fotografiemuseum fotografiebibliotheek 89 Fries Landbouwmuseum Fries landbouwmuseum 90 Fryske Akademy Catalogus Fryske Akademy 91 Gemeentearchief Bergen op Zoom 92 Gemeentearchief Bergen op Zoom 93 Gemeentearchief Ede Bibliotheek gemeentearchief Ede en Bibliotheek Vereniging Oud Ede 94 Gemeentearchief Goes Zeeuwse Bibliotheek, Historische Bibliotheek, Genealogische Bibliotheek en Algemene Bibliotheek van het Gemeentearchief Goes 95 Gemeentearchief Kerkrade Bibliotheek Gemeentearchief Kerkrade 96 Gemeentearchief Landgraaf Bibliotheekcollectie gemeentearchief 97 Gemeentearchief Roermond Bibliotheek Gemeentearchief Roermond 98 Gemeentearchief Roermond Krantencollectie Gemeentearchief Roermond 99 Gemeentearchief Roosendaal Bibliotheek Gemeentearchief Roosendaal Bibliotheek Markiezenhof De Waterschans Fysieke objecten, metadata en Digitale objecten, metadata en 100 Gemeentearchief Roosendaal Krantencollectie Digitale objecten, metadata en 31

32 nr. Naam instelling Collectienaam Van Tot Verhouding Fysiek - Digitaal 101 Gemeentearchief Schiedam Digitaal kranten en tijdschriftenarchief Gemeentearchief Schiedam Digitale objecten, metadata en 102 Gemeentearchief Schiedam Schiedamse jaarboekjes Digitale objecten, metadata en 103 Gemeentearchief Schiedam Adresboeken Fysieke objecten, metadata en 104 Gemeentearchief Schiedam Boeken Digitale objecten, metadata en 105 Gemeentearchief Schiedam Catalogus Bibliotheek Gemeentearchief Schiedam 106 Gemeentearchief Tholen Krantencollectie Digitale objecten, metadata en 107 Gemeentearchief Tynaarlo Historische Bibliotheek Tynaarlo en Krantenverzameling Tynaarlo 108 Gemeentearchief Venlo Bibliotheekcatalogus 109 Gemeentearchief Venlo Krantencollectie Gemeentearchief Venlo 110 Gemeentearchief Weert Bibliotheekcollectie Gemeentearchief Weert 111 Gemeentearchief Weert Digitale kranten collectie Gemeentearchief Weert 112 Gemeentearchief Zaanstad Bibliotheek Gemeentearchief Zaanstad 113 Gemeentearchief Zeist Topografisch-Historische Bibliotheek 114 Gevangenismuseum Bibliotheek Gevangenismuseum Digitale objecten, metadata en Fysieke objecten, metadata en Fysieke objecten, metadata en 115 Haags Gemeentearchief Krantencollectie Fysieke objecten, metadata en 116 Haags Gemeentearchief Jaarboeken Geschiedkundige Vereniging Die Haghe Fysieke objecten, metadata en 117 Haags Gemeentearchief Boeken Digitale objecten, metadata en 118 Haags Gemeentearchief Catalogus Haags Gemeentearchief 119 Hardenbergs Gemeentearchief Bibliotheekcollectie Gemeente Hardenberg en Gemeente Ommen (boeken) 120 HBO Kennisbank via formulier van Haagse Hogeschool Sharekit repository Haagse Hogeschool 121 Het Nieuwe Instituut Metamorfoze BKT-collectie Historisch Centrum Leeuwarden (HCL) Digitale objecten, metadata en Bibliotheekcatalogus HCL Fysieke objecten, metadata en 123 Historisch Centrum Leeuwarden (HCL) 124 Historisch Centrum Leeuwarden (HCL) Kranten en periodieken uit de eigen collectie Kranten en periodieken elders Digitale objecten, metadata en Digitale objecten, metadata en 32

33 nr. Naam instelling Collectienaam Van Tot Verhouding Fysiek - Digitaal 125 Hoogheemraadschap Delfland Bibliotheek Hoogheemraadschap van Delfland 126 Hoogheemraadschap van Rijnland 127 Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard 128 International Homo/Lesbisch Informatiecentrum en Archief (IHLIA) 129 International Homo/Lesbisch Informatiecentrum en Archief (IHLIA) 130 International Homo/Lesbisch Informatiecentrum en Archief (IHLIA) 131 International Homo/Lesbisch Informatiecentrum en Archief (IHLIA) 132 International Homo/Lesbisch Informatiecentrum en Archief (IHLIA) 133 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) 134 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) 135 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) 136 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) 137 Katholiek Documentatie Centrum 138 Katholiek Documentatie Centrum 139 Katholiek Documentatie Centrum 140 Katholiek Documentatie Centrum 141 Katholiek Documentatie Centrum 142 Katholiek Documentatie Centrum 143 Katholiek Documentatie Centrum 144 Katholiek Documentatie Centrum 145 Katholiek Documentatie Centrum 146 Katholiek Documentatie Centrum 147 Katholiek Documentatie Centrum Historische collectie Hoogheemraadschap van Rijnland Bibliotheek Hoogheemraadschap Bibliotheekcatalogus Tijdschriften (binnen Metamorfoze) Tijdschriften (gedigitaliseerd buiten Metamorfoze om) Boeken en grijze literatuur (binnen Metamorfoze) Boeken en grijze literatuur (buiten Metamorfoze om) Fysieke objecten, metadata en Fysieke objecten, metadata en search.socialhistory Fysieke objecten, metadata en Kranten en tijdschriften Metamorfoze BKT 1940 Fysieke objecten, metadata en IRSH Fysieke objecten, metadata en NEHA tijdschriften Fysieke objecten, metadata en Digitale archieven Kwartjesboeken Bisschoppelijke brieven Pamflettencollectie Aprilbeweging 1853 Collectie foto s en prentbriefkaarten Digitale objecten, metadata en Digitale objecten, metadata en Fysieke objecten, metadata en Affiches Digitale objecten, metadata en Wandplaten Digitale objecten, metadata en Collectie MissieMemoires Digitale objecten, metadata en Videobanden Collectie Spotprenten Fysieke objecten, metadata en Tekeningen Frederick Franck 148 Koninklijke Bibliotheek Metamorfoze BKT collectie Fysieke objecten, metadata en 33

34 nr. Naam instelling Collectienaam Van Tot Verhouding Fysiek - Digitaal 149 Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) Informatiebank LKCA 150 Lindenhoutmuseum Metamorfoze BKT-collectie Marinemuseum Tijdschrift Alle Hens Fysieke objecten, metadata en 152 Marinemuseum Tijdschrift Overal Fysieke objecten, metadata en 153 Museum Oud Amelisweerd (MOA) Bibliotheek van en over Armando 154 Museum Vlaardingen Bibliotheek Museum Vlaardingen 155 Naturalis Naturalis bibliotheekcatalogus (VubisSmart) 156 Naturalis Botanie bibliotheekcatalogus (Aleph) 157 Naturalis NEV bibliotheekcatalogus (FilemakerPro) 158 Naturalis Archief Natuurkundige Commissie voor Nederlands-Indië 159 Naturalis Current Research Information System Converis 160 Naturalis Instituutstijdschriften en -series Fysieke objecten, metadata en Digitale objecten, metadata en Digitale objecten, metadata en 161 Naturalis Natuurtijdschriften Digitale objecten, metadata en 162 Naturalis Archief Dubois Fysieke objecten, metadata en 163 Naturalis Bijzondere werken uit de Naturalis-collectie Digitale objecten, metadata en 164 Naturalis Instituutsrepository Digitale objecten, metadata en 165 Naturalis Naturalis Rare Books 1900 Digitale objecten, metadata en 166 Nederlands Instituut voor Oorlogs-documentatie (NIOD) 167 Nederlands Instituut voor Oorlogs-documentatie (NIOD) 168 Nederlands Instituut voor Oorlogs-documentatie (NIOD) 169 Nederlands Instituut voor Oorlogs-documentatie (NIOD) 170 Nederlands Instituut voor Oorlogs-documentatie (NIOD) 171 Nederlands Instituut voor Oorlogs-documentatie (NIOD) 172 Nederlands Instituut voor Oorlogs-documentatie (NIOD) 173 Nederlands Muziek Instituut (NMI) Foute boeken Digitale objecten, metadata en NIOD publicaties Digitale objecten, metadata en Collectie illegale kranten en collectie overgangsbladen Catalogus van de NIODbibliotheek Collecties Illegale Pamfletten en Illegale Brochures Digitale objecten, metadata en Fysieke objecten, metadata en Digitale objecten, metadata en Collectie Brochures Digitale objecten, metadata en Maleise Kranten Digitale objecten, metadata en Collectie Alsbach Digitale objecten, metadata en 34

35 nr. Naam instelling Collectienaam Van Tot Verhouding Fysiek - Digitaal 174 Nederlands Muziek Instituut (NMI) 175 Nederlands Muziek Instituut (NMI) 176 Nederlands Muziek Instituut (NMI) 177 Nederlands Muziek Instituut (NMI) 178 Nederlands Muziek Instituut (NMI) 179 Nederlands Muziek Instituut (NMI) 180 Nederlands Muziek Instituut (NMI) 181 Nederlands Openluchtmuseum 182 Nederlands Uitvaart Museum Tot Zover Collectie boeken en bladmuziek Collectie Casa del Violino (vioolcollectie Noske) Archief Diepenbrock Fysieke objecten, metadata en Collectie Militaire muziek Collectie Musica Neerlandica Digitale objecten, metadata en Collectie Vlam Digitale objecten, metadata en Historische muziekbibliotheek (Scheurleer collectie) Adlib catalogus van de Bibliotheek van het Nederlands Openluchtmuseum Bibliotheek Museum tot zover Nieuwland Erfgoed Zuiderzeecollectie Digitale objecten, metadata en 184 Nieuwland Erfgoed Bibliotheekcatalogus 185 Noord Hollands Archief Krantenviewer Noord Hollands Archief 186 Openbare Bibliotheek Amsterdam 187 Openbare Bibliotheek Amsterdam 188 Openbare Bibliotheek Amsterdam 189 Openbare Bibliotheek Rotterdam 190 Openbare Bibliotheek Rotterdam 191 Openbare Bibliotheek Groningen Digitale objecten, metadata en Oude Kinderboeken Fysieke objecten, metadata en Tentoonstellingscatalogi Fysieke objecten, metadata en Jeugdtijdschriften Fysieke objecten, metadata en Oude Kinderboeken Fysieke objecten, metadata en Schatkamers Fysieke objecten, metadata en Catalogus Mijneigenbibliotheek Groningen 192 Persmuseum Metamorfoze BKT collectie Protestantse Theologische Universiteit Protestants Debat Fysieke objecten, metadata en 194 Regionaal Archief Alkmaar Krantencollectie Digitale objecten, metadata en 195 Regionaal Archief Alkmaar Bibliotheekcollectie 196 Regionaal Archief Alkmaar Collectie regionale tijdschriften Digitale objecten, metadata en 197 Regionaal Archief Alkmaar Collectie Adresboeken Digitale objecten, metadata en 198 Regionaal Archief Nijmegen Bibliotheek van het Regionaal Archief Nijmegen

36 nr. Naam instelling Collectienaam Van Tot Verhouding Fysiek - Digitaal 199 Regionaal Archief Nijmegen Krantencollectie Regionaal Archief Nijmegen Fysieke objecten, metadata en 200 Regionaal Archief Nijmegen Adresboeken Fysieke objecten, metadata en 201 Regionaal Archief Nijmegen Boeken Regionaal Archief Fysieke objecten, metadata en 202 Regionaal Archief Rivierenland 203 Regionaal Archief Rivierenland 204 Regionaal Archief Rivierenland 205 Regionaal Archief Rivierenland 206 Regionaal Archief Rivierenland Oude drukken Digitale objecten, metadata en Lokale en regionale kranten Regionaal Archief Rivierenland Digitale objecten, metadata en Zaltbommelse almanakken Digitale objecten, metadata en Lokale en regionale kranten van het voormalig Streekarchief Bommelerwaard Catalogus bibliotheek Regionaal Archief Rivierenland 207 Regionaal Archief Tilburg Bibliotheekcollectie Regionaal Archief Tilburg Digitale objecten, metadata en 208 Regionaal Archief Tilburg Adresboeken Tilburg Fysieke objecten, metadata en 209 Regionaal Archief West Brabant 210 Regionaal Archief Zutphen Magistraat van Zutphen en de Collectie Oude Werken (voor 1900) 211 Regionaal Archief Zutphen Digitale periodieken Regionaal Archief Zutphen 212 Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard 213 Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard 214 Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen 215 Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht 216 Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht 217 Regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven 218 Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed Bibliotheek RAWB Kranten RHC Rijnstreek en Lopikerwaard Fysieke objecten, metadata en Fysieke objecten, metadata en Bibliotheekcatalogus Historische Bibliotheek en documentatie Krantencollectie Fysieke objecten, metadata en Krantencollectie RHC Zuidoost Utrecht Metamorfoze BKT-collectie e-bibliotheek Fysieke objecten, metadata en 219 Stadbibliotheek Maastricht, Centre Céramique 220 Stadbibliotheek Maastricht, Centre Céramique 221 Stadbibliotheek Maastricht, Centre Céramique Schoolplaten Fysieke objecten, metadata en Japanse prenten Fysieke objecten, metadata en Overige erfgoedcollecties 222 Stadsarchief Almere Videoarchief Almere TV

37 nr. Naam instelling Collectienaam Van Tot Verhouding Fysiek - Digitaal 223 Stadsarchief Almere digitaalerfgoed.almere boekencollectie (bibliotheekcatalogus) Stadsarchief Almere 224 Stadsarchief Amsterdam Bibliotheek Stadsarchief Amsterdam 225 Stadsarchief Breda Bibliotheekcatalogus Stadsarchief Breda 226 Stadsarchief Breda Collectie Bredasche Courant 227 Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek Deventer 228 Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek Deventer 229 Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek Deventer 230 Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek Deventer 231 Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek Deventer 232 Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek Deventer 233 Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek Deventer 234 Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek Deventer 235 Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek Deventer 236 Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek Deventer 237 Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek Deventer 238 Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek Deventer 239 Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek Deventer Digitale objecten, metadata en Affiches Fysieke objecten, metadata en Archeologie/ monumentenzorg Beeldmateriaal Deventer bedrijven Fysieke objecten, metadata en Fysieke objecten, metadata en Charters Fysieke objecten, metadata en Fotografiecollecties Fysieke objecten, metadata en Kaartcollecties Fysieke objecten, metadata en Luchtfoto s Fysieke objecten, metadata en Prentbriefkaarten Historisch Museum Deventer Stereofoto s/dia s Fysieke objecten, metadata en Deventer Dagblad Fysieke objecten, metadata en Kinderboeken Deventer / Overijssel Literaire archieven Topstukken 240 Stadsarchief Enschede Boekencollectie Stadsarchief Enschede 241 Stadsarchief Rotterdam Rotterdams Nieuwsblad Stadsarchief Rotterdam Rotterdams Nieuwsblad Stadsarchief Rotterdam Rotterdams Nieuwsblad Fysieke objecten, metadata en Digitale objecten, metadata en Digitale objecten, metadata en Digitale objecten, metadata en 37

38 nr. Naam instelling Collectienaam Van Tot Verhouding Fysiek - Digitaal 244 Stadsarchief Rotterdam Heraut Digitale objecten, metadata en 245 Stadsarchief Rotterdam Rotterdams Jaarboekje Digitale objecten, metadata en 246 Stadsarchief Rotterdam Rotterdam Adresboeken Digitale objecten, metadata en 247 Stadsarchief Rotterdam Rotterdamsche Courant Digitale objecten, metadata en 248 Stadsarchief Rotterdam Bronnen voor de geschiedenis van Rotterdam 249 Stadsarchief Rotterdam Manheer Boeken Stadsarchief Rotterdam Rotterdam in de loop der eeuwen 251 Stadsarchief Rotterdam Rotterdamse Historiebladen Stadsarchief Rotterdam Vlucht na victorie Stadsarchief Rotterdam Gazette de Rotterdam Digitale objecten, metadata en 254 Stadsarchief Rotterdam Maasbode Stadsarchief Rotterdam Voorwaarts Digitale objecten, metadata en 256 Stadsarchief Rotterdam Het Vrije Volk Digitale objecten, metadata en 257 Stadsarchief Vlaardingen Digitale tijdschriften Digitale objecten, metadata en 258 Stadsarchief Vlaardingen Catalogus Bibliotheek 259 Stichting Oude Groninger Kerken 260 Streekarchief Langstraat Heusden Altena Groninger Kerken Fysieke objecten, metadata en 1202 Bibliotheek van het Streeksarchief Langstraat Heusden Altena (1650-Heden) 261 Streekarchief Midden-Holland Boeken & tijdschriften Streekarchief Midden-Holland Kranten Fysieke objecten, metadata en 263 Textielmuseum Bibliotheekcollectie TextielMuseum 264 Teylers Museum Teylers Wetenschappelijke Bibliotheek 265 Teylers Museum Bibliotheekcatalogus Teylers Museum 266 Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum 1900 Digitale objecten, metadata en Algemene Werken Fysieke objecten, metadata en 267 Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum 268 Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum 269 Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum 270 Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum 271 Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum Atlassen/kaarten Fysieke objecten, metadata en Handschriften Fysieke objecten, metadata en Evenementen Fysieke objecten, metadata en Genealogie Fysieke objecten, metadata en Fries Foto archief Fysieke objecten, metadata en 38

39 nr. Naam instelling Collectienaam Van Tot Verhouding Fysiek - Digitaal 272 Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum 273 Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum 274 Universiteitsbibliotheek Radbouduniversiteit Nijmegen Diversen Fysieke objecten, metadata en Dossiers Fysieke objecten, metadata en Project digitalisering erfgoed Fysieke objecten, metadata en 275 Universiteit Nyenrode Nyenrode repository Digitale objecten, metadata en 276 Universiteit Twente Beeldbank Fysieke objecten, metadata en 277 Universiteit Twente Kunstcollectie Fysieke objecten, metadata en 278 Universiteit Twente Bibliotheekcollectie Universiteit Twente 279 Universiteit Twente Repository Universiteit Twente 280 Universiteit van Amsterdam BCDB Affiches Boekhistorie 281 Universiteit van Amsterdam APMDB Allard Pierson Museum 282 Universiteit van Amsterdam BCDB Affiches Sociale Geneeskunde 283 Universiteit van Amsterdam BCDB - Boeken en Handschriften 1933 Digitale objecten, metadata en Fysieke objecten, metadata en Universiteit van Amsterdam BCDB Boekillustraties Universiteit van Amsterdam BCDB Botanie Universiteit van Amsterdam BCDB Brieven Universiteit van Amsterdam BCDB Coornhert Fysieke objecten, metadata en 288 Universiteit van Amsterdam BCDB Doopsgezinde prenten 289 Universiteit van Amsterdam BCDB Kaartencollectie 290 Universiteit van Amsterdam BCDB Kaartencollectie/ Stedenatlassen 291 Universiteit van Amsterdam BCDB Menasseh Ben Israel 292 Universiteit van Amsterdam BCDB Nederlandse Boekproductie Universiteit van Amsterdam BCDB Portrettencollectie Universiteit van Amsterdam BCDB Remonstrantse Prenten 295 Universiteit van Amsterdam BCDB Romeyn de Hooghe 296 Universiteit van Amsterdam BCDB Schoolmuseum Universiteit van Amsterdam BCDB Suriname Universiteit van Amsterdam BCDB ubainvimg 299 Universiteit van Amsterdam BCDB Universiteitsgeschiedenis 300 Universiteit van Amsterdam EX Collecties NAGO 301 Universiteit van Amsterdam EX Collecties TIN 302 Universiteit van Amsterdam HGVN Affiches NAGO 303 Universiteit van Amsterdam HGVN Albert Verwey 39

40 nr. Naam instelling Collectienaam Van Tot Verhouding Fysiek - Digitaal 304 Universiteit van Amsterdam HGVN - Erfgoed v.d. Oorlog / Clandestiene drukken 305 Universiteit van Amsterdam HGVN - Erfgoed v.d Oorlog / Dagboeken 306 Universiteit van Amsterdam HGVN - Frederik van Eeden 307 Universiteit van Amsterdam HGVN - Iconographia Zoologica I 308 Universiteit van Amsterdam HGVN - Jeugdtijdschriften tot Universiteit van Amsterdam HGVN - Multatuli 310 Universiteit van Amsterdam HGVN - Promotiefoto s van de Nederlandse popmuziek 311 Universiteit van Amsterdam HGVN - Willem Witsen: Tachtiger in brief en beeld 312 Universiteit van Amsterdam HGVN - Zicht op theater 313 Universiteit van Amsterdam Los - Allard Pierson Museum bij fotograaf 314 Universiteit van Amsterdam Los - Bijzondere Collecties bij fotograaf 315 Universiteit van Amsterdam Los - Collectiecatalogi UBA (1e deel) 316 Universiteit van Amsterdam Los - Dick Bos / Alfred Mazure 317 Universiteit van Amsterdam Los - Digital Born Grunberg 318 Universiteit van Amsterdam Los - integraal gedigitaliseerde gedrukte werken 319 Universiteit van Amsterdam Los - integraal gedigitaliseerde handschriften 320 Universiteit van Amsterdam Los - Digital Born 1632 portretten hoogleraren 321 Universiteit van Amsterdam Los - Kaartencollectie, Atlas der Nederlanden 322 Universiteit van Amsterdam Los - Kaartencollectie, Barentsz-atlas 323 Universiteit van Amsterdam Los - Kaartencollectie, Cellariusatlas 324 Universiteit van Amsterdam Los - Kaartencollectie, HS Burgerwijkkaarten 325 Universiteit van Amsterdam Los - Kaartencollectie, Muller-Collectie 326 Universiteit van Amsterdam Los - Kaartencollectie, overig gedigitaliseerd materiaal 327 Universiteit van Amsterdam Los - Kaartencollectie, Topografische Militaire Kaart 328 Universiteit van Amsterdam MMF - Boekveilingcatalogi 329 Universiteit van Amsterdam MMF - Circuscollecties 330 Universiteit van Amsterdam MMF - Dagboeken Leo Polak 40

41 nr. Naam instelling Collectienaam Van Tot Verhouding Fysiek - Digitaal 331 Universiteit van Amsterdam MMF Doopsgezinde bijdragen 332 Universiteit van Amsterdam MMF Hugo de Vries 333 Universiteit van Amsterdam MMF IZ Universiteit van Amsterdam MMF Joodse Nederlandse dagbladen (NIW en Joodsch weekblad) 335 Universiteit van Amsterdam MMF - KNMG 1 en Universiteit van Amsterdam MMF Literaire collecties (scans van rolfilms) 337 Universiteit van Amsterdam MMF Pekidim en Amarkalim 338 Universiteit van Amsterdam MMF Tijdschrift KNAG 339 Universiteit van Amsterdam MMF Toonkunst 340 Universiteit van Amsterdam MMF Typografische collecties 341 Universiteit van Amsterdam MMF Circusbibliotheek 342 Universiteit van Amsterdam Project Anatomische preparaten Frederik Ruysch 343 Universiteit van Amsterdam Project Early Dutch Books Online 344 Universiteit van Amsterdam Project Hebreeuwse handschriften 345 Universiteit van Amsterdam Unicum Archeologische collectie van het Allard Pierson Museum 346 Universiteit van Amsterdam Unicum Artis Bibliotheek Universiteit van Amsterdam Unicum Bibliotheek van 1579 het Boekenvak 348 Universiteit van Amsterdam Unicum Collectie affiches sociale geneeskunde 349 Universiteit van Amsterdam Unicum Collectie Amstelodamica van A.M. van de Waal Universiteit van Amsterdam Unicum Collectie bloemmodellen van Christine Jauch 351 Universiteit van Amsterdam Unicum Collectie Botanische wandplaten van de Universiteit van Amsterdam 352 Universiteit van Amsterdam Unicum Collectie G.F. Westerman 353 Universiteit van Amsterdam Unicum Collectie Gerardus van Papenbroeck 354 Universiteit van Amsterdam Unicum Collectie Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) 355 Universiteit van Amsterdam Unicum Collectie van de Verenigde Doopsgezinde Gemeente Amsterdam

42 nr. Naam instelling Collectienaam Van Tot Verhouding Fysiek - Digitaal 356 Universiteit van Amsterdam Unicum - Collectie van het Amsterdams Studenten Corps / de Amsterdamse Vrouwelijke Studentenvereniging (A.S.C./A.V.S.V.) 357 Universiteit van Amsterdam Unicum - Collectie van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG) 358 Universiteit van Amsterdam Unicum - Portretten van de Universiteit van Amsterdam 359 Universiteit van Amsterdam Unicum - Topografische collectie van de Universiteit van Amsterdam 360 Universiteitsbibliotheek 361 Universiteitsbibliotheek 362 Universiteitsbibliotheek 363 Universiteitsbibliotheek 364 Universiteitsbibliotheek 365 Universiteitsbibliotheek 366 Universiteitsbibliotheek 367 Universiteitsbibliotheek 368 Universiteitsbibliotheek 369 Universiteitsbibliotheek 370 Universiteitsbibliotheek 371 Universiteitsbibliotheek 372 Universiteitsbibliotheek 373 Universiteitsbibliotheek 374 Universiteitsbibliotheek 375 Universiteitsbibliotheek 376 Universiteitsbibliotheek 377 Universiteitsbibliotheek 378 Universiteitsbibliotheek 379 Universiteitsbibliotheek 1591 Hoogleraarsportretten Fysieke objecten, metadata en Huizinga Indische Mercuur KIT BKT Fysieke objecten, metadata en KIT-Kaarten Fysieke objecten, metadata en KIT-Koloniale bronnen Anatomische tekeningen Fysieke objecten, metadata en Bibliotheca Neerlandica Manuscripta (BNM) Fysieke objecten, metadata en Beets (microfilm) Fysieke objecten, metadata en Behoud Nederlandse Boekproductie 1 (BNB1) Behoud Nederlandse Boekproductie 2 (BNB2) Collectie Gerrit Jan Boekenoogen Fysieke objecten, metadata en Fysieke objecten, metadata en Fysieke objecten, metadata en Bohn archief (microfilm) Fysieke objecten, metadata en Bodel Nijenhuis Fysieke objecten, metadata en Brill-Arabische handschriften Fysieke objecten, metadata en Brill-Turkse handschriften Fysieke objecten, metadata en Brill-Huygens papieren (Christiaan Huygens) Fysieke objecten, metadata en Brill-Vossiani Latini Fysieke objecten, metadata en Busken Huet (microfilm) Fysieke objecten, metadata en De Gids (microfilm) Fysieke objecten, metadata en 42

43 nr. Naam instelling Collectienaam Van Tot Verhouding Fysiek - Digitaal 380 Universiteitsbibliotheek 381 Universiteitsbibliotheek 382 Universiteitsbibliotheek 383 Universiteitsbibliotheek 384 Universiteitsbibliotheek 385 Universiteitsbibliotheek 386 Universiteitsbibliotheek 387 Universiteitsbibliotheek 388 Universiteitsbibliotheek 389 Universiteitsbibliotheek 390 Universiteitsbibliotheek 391 Universiteitsbibliotheek 392 Universiteitsbibliotheek 393 Universiteitsbibliotheek 394 Universiteitsbibliotheek 395 Universiteitsbibliotheek 396 Universiteitsbibliotheek 397 Universiteitsbibliotheek 398 Universiteitsbibliotheek 399 Universiteitsbibliotheek 400 Universiteitsbibliotheek 401 Universiteitsbibliotheek 402 Universiteitsbibliotheek 403 Universiteitsbibliotheek 404 Universiteitsbibliotheek 405 Universiteitsbibliotheek De Jong Fysieke objecten, metadata en De Vreese (microfilm) Fysieke objecten, metadata en Early Dutch Books online (EDBO) Filmcollectie culturele antropologie Fysieke objecten, metadata en Fysieke objecten, metadata en HaverSchmidt (microfilm) Fysieke objecten, metadata en KIT Microfilm Deel KIT Microfilm Deel Fysieke objecten, metadata en KITLV Acehbooks Fysieke objecten, metadata en KITLV Archief Wereldomroep KITLV Radio Nederland Wereldomroep (RNW) KITLV Fotocollectie (in Digital Media Library) KITLV Grijze literatuur Digitale objecten, metadata en Digitale objecten, metadata en KITLV Kaarten Collectie Fysieke objecten, metadata en KITLV- Metamorfozeprojecten 2008 KITLV Metamorfoze: Indische Bellettrie KITLV Metamorfoze: Sinomaleise literatuur KITLV Moderne Kranten Indonesie KITLV Muziekcollectie KITLV Metamorfoze tijdschriften KITLV Metamorfoze: Topstukken (o.a. Raden Aden Kartini) KITLV SMGI (Stichting mondelinge geschiedenis Indonesië) KITLV Verhandelingen Bataviaasch genootschap Fysieke objecten, metadata en Fysieke objecten, metadata en Fysieke objecten, metadata en Fysieke objecten, metadata en Fysieke objecten, metadata en KITLV Volksraad Kong Koan (microfilm) Fysieke objecten, metadata en Kruseman (microfilm) Fysieke objecten, metadata en Noord Koreaanse posters Digitale objecten, metadata en 43

44 nr. Naam instelling Collectienaam Van Tot Verhouding Fysiek - Digitaal 406 Universiteitsbibliotheek 407 Universiteitsbibliotheek 408 Universiteitsbibliotheek 409 Universiteitsbibliotheek 410 Universiteitsbibliotheek 411 Universiteitsbibliotheek 412 Universiteitsbibliotheek 413 Universiteitsbibliotheek 414 Universiteitsbibliotheek 415 Universiteitsbibliotheek 416 Universiteitsbibliotheek 417 Universiteitsbibliotheek 418 Universiteitsbibliotheek 419 Universiteitsbibliotheek 420 Universiteitsbibliotheek 421 Universiteitsbibliotheek 422 Universiteitsbibliotheek 423 Universiteitsbibliotheek 424 Universiteitsbibliotheek 425 Universiteitsbibliotheek 426 Universiteitsbibliotheek 427 Universiteitsbibliotheek Maastricht 428 Universiteitsbibliotheek Maastricht 429 Universiteitsbibliotheek Maastricht 430 Universiteitsbibliotheek Maastricht 431 Universiteitsbibliotheek Maastricht 432 Universiteitsbibliotheek Maastricht Proefschriften Fysieke objecten, metadata en Snouck Hurgronje I Fysieke objecten, metadata en Snouck Hurgronje III Fysieke objecten, metadata en Scholarly repository Digitale objecten, metadata en Scripties Digitale objecten, metadata en Sijthoff (microfilm) Fysieke objecten, metadata en Sterrewacht Fysieke objecten, metadata en Tekeningen Prentenkabinet Fysieke objecten, metadata en Tideman (microfilm) Fysieke objecten, metadata en Topografische prenten Fysieke objecten, metadata en Van Keulen Fysieke objecten, metadata en Van Manen (Kern) Fysieke objecten, metadata en Van Vollenhoven Instituut Fysieke objecten, metadata en Verzamelingen MNL Fysieke objecten, metadata en Reisalbums Fysieke objecten, metadata en Pioniersfotografie Nederlands-Indië (in GvN) Early Photography ( ) Fysieke objecten, metadata en Fysieke objecten, metadata en Emmy Andriesse WOII Fysieke objecten, metadata en Cartes-de-Visite met foto Fysieke objecten, metadata en Foto s Studio Merkelbach Fysieke objecten, metadata en Snouck Hurgronje II Fysieke objecten, metadata en Revuetaferelen Pierre Kemp Fysieke objecten, metadata en Weekblad van het Regt Fysieke objecten, metadata en Briefwisseling tussen Pierre Kemp en Harry Prick Handschriftencollectie Pierre Kemp Liber Amicorum Pierre Kemp Bibliotheekcatalogus UB Maastricht Fysieke objecten, metadata en Fysieke objecten, metadata en 1956 Fysieke objecten, metadata en

45 nr. Naam instelling Collectienaam Van Tot Verhouding Fysiek - Digitaal 433 Universiteitsbibliotheek Maastricht 434 Universiteitsbibliotheek Maastricht 435 Universiteitsbibliotheek Tilburg 436 Universiteitsbibliotheek Tilburg 437 Universiteitsbibliotheek Tilburg 438 Universiteitsbibliotheek Vrije 439 Universiteitsbibliotheek Vrije 440 Universiteitsbibliotheek Vrije 441 Universiteitsbibliotheek Vrije 442 Universiteitsbibliotheek Vrije 443 Universiteitsbibliotheek Vrije 444 Universiteitsbibliotheek Vrije 445 Universiteitsbibliotheek Vrije 446 Universiteitsbibliotheek Vrije 447 Universiteitsbibliotheek Vrije 448 Universiteitsbibliotheek Vrije 449 Universiteitsbibliotheek Vrije 450 Universiteitsbibliotheek Vrije 451 Universiteitsbibliotheek Vrije 452 Universiteitsbibliotheek Vrije 453 Universiteitsbibliotheek Vrije 454 Universiteitsbibliotheek Vrije 455 Universiteitsbibliotheek Vrije 456 Universiteitsbibliotheek Vrije 457 Universiteitsbibliotheek Vrije 458 Universiteitsbibliotheek Vrije 459 Universiteitsbibliotheek Vrije Repository UB Maasticht Digitale objecten, metadata en Metamorfoze BKT collectie Fotobanken Databank Topografisch Historische Atlas Film en fotobank Noord Brabant Fysieke objecten, metadata en Fysieke objecten, metadata en Bouwsteenen Fysieke objecten, metadata en Monografieën van VUtheologen en filosofen Fysieke objecten, metadata en Het Protestantse Debat Fysieke objecten, metadata en Research memoranda FEWEB Getijdenboek Selectie Keur der Wetenschap Kleitabletten en archaeologische objecten Antifonarium Portretten Brieven Fysieke objecten, metadata en Fotocollectie HDC Meest uitgeleende Bèta proefschriften Meest uitgeleend 19e eeuw Rechten Middeleeuwse handschriftfragmenten NSW Landgoedkaarten Globes Cartografisch materiaal Meest uitgeleend 19e eeuw Humaniora Moderne handschriften Fysieke objecten, metadata en Vroomheidscollectie VU proefschriften en oraties <1940 Cartografisch materiaal + documenten<

46 nr. Naam instelling Collectienaam Van Tot Verhouding Fysiek - Digitaal VU-proefschriften Rechten 460 Universiteitsbibliotheek Vrije 461 Universiteitsbibliotheek Vrije 462 Universiteitsbibliotheek Vrije 463 Universiteitsbibliotheek Vrije 464 Universiteitsbibliotheek Vrije 465 Universiteitsbibliotheek Vrije 466 Universiteitsbibliotheek Vrije 467 Universiteitsbibliotheek Vrije 468 Universiteitsbibliotheek Vrije 469 Universiteitsbibliotheek Vrije 470 Universiteitsbibliotheek Vrije 471 Universiteitsbibliotheek Vrije 472 Universiteitsbibliotheek Vrije Collectie Noordegraaf Jaarverslagen VU Historische VU-films- &video s Pinkstercollectie NIVRA-publicaties Fysieke objecten, metadata en Limperg collectie Historisch Archief Pinkstergemeente Gouden Schooven Boeken van prominente VU- (theologen en filosofen) persoonlijkheden Middeleeuwse handschriften Van Koetsveldcollectie Fysieke objecten, metadata en 473 Universiteitsbibliotheek Vrije 474 Universiteitsbibliotheek Vrije 475 Universiteitsbibliotheek Vrije 476 Universiteitsbibliotheek Vrije 477 Universiteitsbibliotheek Vrije 478 Universiteitsbibliotheek Vrije 479 Universiteitsbibliotheek Vrije 480 Universiteitsbibliotheek Vrije 481 Universiteitsbibliotheek Vrije 482 Universiteitsbibliotheek Vrije Kerkboekjes Van Noordwijk collectie Bijbels Losse boeken Pniël Christelijke onderwijzer De Bazuin AR Staatskunde, maandelijks ? AR Staatskunde, kwartaal ? tijdschrift De Reformatie Diverse tijdschriften VU Fysieke objecten, metadata en 483 Utrechts Archief Utrechts nieuwsblad Fysieke objecten, metadata en 484 Utrechts Archief Bibliotheekcatalogus Atlantis5 485 Vredespaleis Peace Movement Collection (Vredescollectie) Fysieke objecten, metadata en 46

47 nr. Naam instelling Collectienaam Van Tot Verhouding Fysiek - Digitaal 486 Wageningen University & Research centre 487 Wageningen University & Research centre 488 Wageningen University & Research centre 489 Wageningen University & Research centre 490 Wageningen University & Research centre 491 Wageningen University & Research centre 492 Wageningen University & Research centre 493 Wageningen University & Research centre 494 Wageningen University & Research centre 495 Wageningen University & Research centre 496 Wageningen University & Research centre 497 Wageningen University & Research centre Speciale collecties: Luchtfoto s Speciale collecties : oude drukken (boeken en tijdschriften) Speciale Collecties Tuin (Tuin en Landschapsarchitectuur in Nederland) Fysieke objecten, metadata en Staff Publications Digitale objecten, metadata en ISRIC World Soil Information (reports) ISRIC World Soil Information (maps) Digitale objecten, metadata en Fysieke objecten, metadata en Hydrotheek Digitale objecten, metadata en Mediatheek Dierenwelzijnsweb Fysieke objecten, metadata en BioKennisbank Digitale objecten, metadata en Mededelingen van de Landbouwhogeschool Wageningen UR Library Catalogue Speciale Collecties Kaarten Alterra Fysieke objecten, metadata en Fysieke objecten, metadata en 498 Wageningen University & Research centre 499 Wageningen University & Research centre 500 Wageningen University & Research centre 501 Wageningen University & Research centre Speciale Collecties Brochures Landbouwtechniek Speciale Collecties Academische Erfgoed Speciale collecties Kwekerscatalogi Speciale Collecties Kaarten en atlassen WU Fysieke objecten, metadata en Fysieke objecten, metadata en Fysieke objecten, metadata en 502 Waterlands Archief Kranten Fysieke objecten, metadata en 503 Waterlands Archief catalogus boeken en tijdschriften 504 Waterschap Amstel Gooi en Vecht Bibliotheek van het historisch archief van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht Zeeuwse Bibliotheek Krantenbank Zeeland Fysieke objecten, metadata en 506 Zeeuwse Bibliotheek Kinderboeken Zeeuwse Bibliotheek Fysieke objecten, metadata en 507 Zeeuwse Bibliotheek Tijdschriftenbank Zeeland Fysieke objecten, metadata en 508 Zeeuwse Bibliotheek Landwehr Vogels Fysieke objecten, metadata en 509 Zeeuwse Bibliotheek Zeeuwse Encyclopedie Fysieke objecten, metadata en 47

48 nr. Naam instelling Collectienaam Van Tot Verhouding Fysiek - Digitaal 510 Zeeuwse Bibliotheek Affiches Fysieke objecten, metadata en 511 Zeeuwse Bibliotheek Kinderprenten Fysieke objecten, metadata en 512 Zeeuwse Bibliotheek Tekeningen en Prenten Fysieke objecten, metadata en 513 Zeeuwse Bibliotheek Geluidscollectie Digitale objecten, metadata en 514 Zeeuwse Bibliotheek foto s Digitale objecten, metadata en 515 Zeeuwse Bibliotheek Prentbriefkaarten Digitale objecten, metadata en 48

49 C Bijlage: Tabellen aggregatoren Hieronder staan vijf tabellen. Per tabel staan de aggregatoren die worden gebruikt om de aangemelde bibliotheekcollecties zichtbaar te maken op lokale, regionale, thematische of landelijke platformen. Aggregatoren (alle domeinen): Titel Aantal NBC E-Depot KB Overig GGC DOK Delft (heritage browser) Landschap Erfgoed Provinciaal Erfgoedportaal

50 Aggregatoren (Archieven): Titel Aantal Aggregatoren (Bibliotheken): Titel NBC+ 4 E-Depot KB 3 Overig GGC 1 Provinciaal Erfgoedportaal 1 DOK Delft (heritage browser) Aantal 50

51 Aggregatoren (Musea): Titel Landschap Erfgoed Aantal Aggregatoren (Overige erfgoedinstellingen): Titel Aantal 51

52

NBC+ Collecties beter vindbaar maken Deel 2. Enno Meijers 30 september 2014

NBC+ Collecties beter vindbaar maken Deel 2. Enno Meijers 30 september 2014 NBC+ Collecties beter vindbaar maken Deel 2 Enno Meijers 30 september 2014 Inhoud Achtergrond Rol NBC+ voor bibliotheekcollecties van overige instellingen Rol NBC+ voor erfgoedcollecties van bibliotheken

Nadere informatie

Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014

Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014 Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014 Deze vragenlijst dient om een totaalbeeld te krijgen van de resultaten van de projecten die in 2013/2014 gefinancierd

Nadere informatie

Bibliotheekcollecties in het Netwerk. Project initiatie document

Bibliotheekcollecties in het Netwerk. Project initiatie document Programma Digitale Bibliotheek Projectnummer 7470 Project initiatie document Datum voltooid: 05-03-2014 Auteur: Maaike Napolitano Versie: 1.0 Status: Definitief Bestandsnaam: PID.doc Documenthistorie Revisies

Nadere informatie

Vertrouwen in de toekomst - Regeerakkoord oktober 2017

Vertrouwen in de toekomst - Regeerakkoord oktober 2017 Vertrouwen in de toekomst - Regeerakkoord oktober 2017 Monumenten, kunstwerken en archieven willen we beschermen en toegankelijk maken, ook met behulp van digitalisering. Speciale aandacht voor monumentale

Nadere informatie

Digitaal Erfgoed: Ontsluiting en semantisch beheer. Netwerk Digitaal Erfgoed

Digitaal Erfgoed: Ontsluiting en semantisch beheer. Netwerk Digitaal Erfgoed Digitaal Erfgoed: Ontsluiting en semantisch beheer Netwerk Digitaal Erfgoed Wilbert Helmus De Informatiemaatschappij als Collectie KNVI congres, 9 november 2017 Inhoud presentatie 1. Voorbeeld 2. Speelveld

Nadere informatie

Lancering van de DERA

Lancering van de DERA Lancering van de DERA 1 Doelstelling Vergroten maatschappelijke waarde van de collecties van archieven, bibliotheken, musea en andere instellingen ; Door betere (digitale) toegankelijkheid Gerealiseerd

Nadere informatie

Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014

Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014 Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014 Deze vragenlijst dient om een totaalbeeld te krijgen van de resultaten van de projecten die in 2013/2014 gefinancierd

Nadere informatie

GII voor de toekomst. OCLC contactdag 4 oktober 2011. Johan Stapel

GII voor de toekomst. OCLC contactdag 4 oktober 2011. Johan Stapel GII voor de toekomst OCLC contactdag 4 oktober 2011 Johan Stapel Wat wil BNL bereiken? Versterken van de POSITIE van de bibliotheek op Internet Vergroten van het BEREIK van de openbare bibliotheken Verbeteren

Nadere informatie

Verkenning haalbaarheid digitalisering erfgoedcollecties

Verkenning haalbaarheid digitalisering erfgoedcollecties Verkenning haalbaarheid digitalisering Wilbert Helmus 19 juni 2017 Reikwijdte verkenning Collectiebeherende instellingen in Zuid-Holland Enquête en diepte-interviews Instellingen die in principe subsidie

Nadere informatie

Flandrica.be De virtuele Vlaamse erfgoedbibliotheek

Flandrica.be De virtuele Vlaamse erfgoedbibliotheek Flandrica.be De virtuele Vlaamse erfgoedbibliotheek David Coppoolse Stafmedewerker ontsluiting en digitalisering Conferentie Europa en de digitale ontsluiting van cultureel erfgoed 2011 01 19 Onderwerpen

Nadere informatie

Erfgoedinformatie beter vindbaar maken

Erfgoedinformatie beter vindbaar maken Erfgoedinformatie beter vindbaar maken door het toepassen van Linked Data principes Platform Linked Data Nederland 7 maart 2016 Enno Meijers (enno.meijers@kb.nl, @ennomeijers) 2015: Nationale Strategie

Nadere informatie

NBC+ Collecties beter vindbaar maken Deel 1. Johan Stapel 30 september 2014

NBC+ Collecties beter vindbaar maken Deel 1. Johan Stapel 30 september 2014 NBC+ Collecties beter vindbaar maken Deel 1 Johan Stapel 30 september 2014 NBC+ Nationale Bibliotheekcatalogus = bibliotheekcollecties + overige bronnen De positie van de bibliotheek binnen het erfgoeddomein

Nadere informatie

OUD IS IN. 12 september 2013

OUD IS IN. 12 september 2013 OUD IS IN 12 september 2013 David Coppoolse Vlaamse Erfgoedbibliotheek Marleen Vandenreyt Provinciale Bibliotheek Limburg Welkom 2 In deze presentatie Realisering Flandrica.be 2011-2012 Ervaringen van

Nadere informatie

Project APEx Archives Portal Europe network of excellence

Project APEx Archives Portal Europe network of excellence Project APEx Archives Portal Europe network of excellence Digitale Collectie De Grootste Gemene Deler RCE Amersfoort 5 juni 2013 Stand van zaken Archieven APEx basis gegevens APEx volgt het APEnet project

Nadere informatie

Op weg naar de Digitale Collectie Nederland 30 september 2014. Pieter Vijn Beeld& Geluid

Op weg naar de Digitale Collectie Nederland 30 september 2014. Pieter Vijn Beeld& Geluid Op weg naar de Digitale Collectie Nederland 30 september 2014 Pieter Vijn Beeld& Geluid Op weg naar de Digitale Collectie Nederland(Pieter Vijn, Beeld en Geluid) Het consortiumproject Digitale Collectie,

Nadere informatie

Flandrica.be De virtuele Vlaamse erfgoedbibliotheek

Flandrica.be De virtuele Vlaamse erfgoedbibliotheek Flandrica.be De virtuele Vlaamse erfgoedbibliotheek David Coppoolse Stafmedewerker ontsluiting en digitalisering Anet Gebruikersdag 2011 06 15 v1.2 2011 06 15 Vlaamse Erfgoedbibliotheek Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag

Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Collectiebeherende organisatie - museum - regionaal ingedeeld Het Cijferboek cultureel erfgoed is een initiatief van het agentschap Kunsten

Nadere informatie

Voorlopig overzicht van digitale collecties van bibliotheken en digitale bibliotheekcollecties van erfgoedinstellingen*

Voorlopig overzicht van digitale collecties van bibliotheken en digitale bibliotheekcollecties van erfgoedinstellingen* Voorlopig overzicht van digitale collecties van bibliotheken en digitale bibliotheekcollecties van erfgoedinstellingen* Bibliotheekcollecties in het Netwerk, december 2014 Naam instelling Collectienaam

Nadere informatie

Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag

Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Collectiebeherende organisatie - archieven Het Cijferboek cultureel erfgoed is een initiatief van het agentschap Kunsten en Erfgoed en FARO.

Nadere informatie

Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag

Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Collectiebeherende organisatie - erfgoedbibliotheken Het Cijferboek cultureel erfgoed is een initiatief van het agentschap Kunsten en Erfgoed

Nadere informatie

Voortgangsberichten. AGENDAPUNT 10 Ledenvergadering Vereniging Aan de slag met Collectie Nederland

Voortgangsberichten. AGENDAPUNT 10 Ledenvergadering Vereniging Aan de slag met Collectie Nederland Voortgangsberichten AGENDAPUNT 10 Ledenvergadering Vereniging 11-12-08 10.3 Aan de slag met Collectie Nederland De Collectie Nederland De Collectie Nederland is het tweede thema op de Agenda voor de Toekomst.

Nadere informatie

Eindrapport gebruikersonderzoek website DEN online

Eindrapport gebruikersonderzoek website DEN online Eindrapport gebruikersonderzoek website DEN online In het najaar van 2011 heeft stichting DEN een onderzoek uitgevoerd naar de gebruiksvriendelijkheid van haar nieuwe website. De resultaten hiervan zijn

Nadere informatie

Databank Digitale Dagbladen

Databank Digitale Dagbladen Databank Digitale Dagbladen Astrid Verheusen Projectmanager Afdeling Research & Development Koninklijke Bibliotheek Belemmert het auteursrecht de ontsluiting van de 20 ste eeuw? Vereniging voor Auteursrecht

Nadere informatie

Digitale cultuur als continuüm

Digitale cultuur als continuüm Digitale cultuur als continuüm Samenvatting Activiteitenplan 2017-2020 Stichting Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) Den Haag, 31 januari 2016 1/5 1. Vooraf Deze samenvatting is gebaseerd op de subsidieaanvraag

Nadere informatie

Inleiding. Inleiding. Impactmeting Wikimedia Commons

Inleiding. Inleiding. Impactmeting Wikimedia Commons Inleiding Welkom bij deze korte inventarisatie. Deze wordt georganiseerd door Open Cultuur Data (OCD) en is onderdeel van de impactmeting van Nederlandse open cultuurdata. Het doel is inzicht te krijgen

Nadere informatie

Uitvoeringsagenda [CONCEPT] Beleidskader landelijke (plus) collecties

Uitvoeringsagenda [CONCEPT] Beleidskader landelijke (plus) collecties Uitvoeringsagenda [CONCEPT] Beleidskader landelijke (plus) collecties Elma Lammers 13-04-18 Inhoud 1. Aanleiding 2. Onderzoeksresultaten (highlights) 3. Uitgangspunten 4. Overzicht implementatie in zes

Nadere informatie

Een vragenlijst voor archiefinstellingen die willen bijdragen aan het Archi...

Een vragenlijst voor archiefinstellingen die willen bijdragen aan het Archi... Een vragenlijst voor archiefinstellingen die willen bijdragen aan het Archi... Het Archieven Portaal Europa is een publicatie en aggregatie platform voor Europese archiefinstellingen, ontwikkeld door het

Nadere informatie

De Openbare Bibliotheek en de catalogus

De Openbare Bibliotheek en de catalogus De Openbare Bibliotheek en de catalogus Daniel van Spanje Senior productmanager Metadata Services OCLC Leiden 2 oktober 2012 Bij een open opstelling heb je geen catalogus nodig De boekwinkel Selexyz Dekker

Nadere informatie

SLIM 3.0. Sluit Nederland aan op Internationale Metadatastandaarden ONDERDEEL: RDA. NOTITIE 2f Work records SLIM 3.0

SLIM 3.0. Sluit Nederland aan op Internationale Metadatastandaarden ONDERDEEL: RDA. NOTITIE 2f Work records SLIM 3.0 Sluit Nederland aan op Internationale Metadatastandaarden ONDERDEEL: RDA 2012 NOTITIE 2f Work records Datum 6 januari 2013 Documentgeschiedenis 10 oktober 2012: 1 e versie Peter Schouten 18 november 2012

Nadere informatie

Nederlandse Gedragswetenschappen Grote Kruistraat 2/1, 9712 TS Groningen. 1. Inleiding

Nederlandse Gedragswetenschappen Grote Kruistraat 2/1, 9712 TS Groningen. 1. Inleiding 1. Inleiding De geschiedenis van de Nederlandse psychologie, pedagogiek en onderwijskunde verdween uit de curricula van Nederlandse universiteiten en waardevol historisch materiaal gerelateerd aan deze

Nadere informatie

Nederlands Muziek Instituut en Haags Gemeentearchief 2013-2016

Nederlands Muziek Instituut en Haags Gemeentearchief 2013-2016 Samen werken aan een gezamenlijke toekomst Nederlands Muziek Instituut en Haags Gemeentearchief 2013-2016 [Verkorte versie] 1. Inleiding Bij de advisering door de commissie Hirsch Ballin is ten aanzien

Nadere informatie

KB- INDICATOREN. 1. Bereik, gebruik en tevredenheid. 0-meting. Online Bibliotheek Bron Wat Datum 0-meting

KB- INDICATOREN. 1. Bereik, gebruik en tevredenheid. 0-meting. Online Bibliotheek Bron Wat Datum 0-meting KB- INDICATOREN Deze indicatoren geven weer op welke manier de KB bijdraagt aan publieke toegang tot informatie, wetenschap, erfgoed en geletterdheid. We rapporteren over bereik, gebruik en tevredenheid

Nadere informatie

Auteursrechten in de praktijk van erfgoedinstellingen

Auteursrechten in de praktijk van erfgoedinstellingen Auteursrechten in de praktijk van erfgoedinstellingen Marco de Niet (Digitaal Erfgoed Nederland) Congres Archiefinnovatie Nieuwegein, 07-04-2015 Nieuwsuur, 4-3-2016 Data van erfgoedinstellingen waarop

Nadere informatie

Acquisitiebeleidsplan Noord-Hollands Archief 2015-2020

Acquisitiebeleidsplan Noord-Hollands Archief 2015-2020 Acquisitiebeleidsplan Noord-Hollands Archief 2015-2020 Maart 2015 Het Noord-Hollands Archief wil fungeren als het geheugen van de provincie Noord-Holland en de aangesloten gemeenten in Kennemerland en

Nadere informatie

Update NBC+ Mark Knijnenburg. 11 september 2014

Update NBC+ Mark Knijnenburg. 11 september 2014 Update NBC+ Mark Knijnenburg 11 september 2014 Inhoud 1. Wat is de NBC+? 2. Stand van zaken 3. Bezitssynchronisatie 4. Landelijk zoeken 5. Visie op de NBC+ over vijf jaar Wat is de NBC+? Wat is de NBC+?

Nadere informatie

OCLC Contactdag Volop in beweging. Eric van Lubeek. The world s libraries. Connected.

OCLC Contactdag Volop in beweging. Eric van Lubeek. The world s libraries. Connected. OCLC Contactdag 2012 Volop in beweging Eric van Lubeek Vandaag in deze zaal Ook vandaag in de zaal Cathy De Rosa, Vice President of the Americas and Global Marketing, OCLC Gene Oliver, Vice President OCLC

Nadere informatie

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Blockchainpilot. Gedistribueerd netwerk van erfgoedinformatie

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Blockchainpilot. Gedistribueerd netwerk van erfgoedinformatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Blockchainpilot Gedistribueerd netwerk van erfgoedinformatie Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) is een samenwerkingsverband dat zich richt op de ontwikkeling

Nadere informatie

Raad voor cultuur Raad voor cultuur Raad voor cultuur

Raad voor cultuur Raad voor cultuur Raad voor cultuur R.J.Schimmelpennincklaan 3 Postbus 61243 2506 AE Den Haag Telefoon +31(0)70 310 66 86 Fax +31(0)70 361 47 27 e-mail cultuur@cultuur.nl www.cultuur.nl De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Nadere informatie

Geluiden voor de Toekomst Muziekweb in de 21e eeuw Ingmar Vroomen

Geluiden voor de Toekomst Muziekweb in de 21e eeuw Ingmar Vroomen Geluiden voor de Toekomst Muziekweb in de 21e eeuw Ingmar Vroomen ingmar@muziekweb.nl Bron: https://nos.nl/op3/artikel/2128065-dit-is-waarom-twintigersvinylplaten-kopen.html Bron: https://nvpi.nl/nvpi-audio/2018/04/24/omzet-nederlandse-muziekindustrie-stijgt-door-in-2017/

Nadere informatie

Het digitale informatielandschap van de toekomst. Jeanine Tieleman Kwaliteitsmedewerker Digitaal Erfgoed Nederland jeanine.tieleman@den.

Het digitale informatielandschap van de toekomst. Jeanine Tieleman Kwaliteitsmedewerker Digitaal Erfgoed Nederland jeanine.tieleman@den. Het digitale informatielandschap van de toekomst Jeanine Tieleman Kwaliteitsmedewerker Digitaal Erfgoed Nederland jeanine.tieleman@den.nl Opzet presentatie: Wat is DEN? Digitale informatiemaatschappij

Nadere informatie

Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Rapportage over de NDE-projecten 2013/2014

Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Rapportage over de NDE-projecten 2013/2014 Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Rapportage over de NDE-projecten 2013/2014 12-02-2015 Deze rapportage is opgesteld door de Werkgroep Monitoring van het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE), dat

Nadere informatie

Interactieve Narrowcasting speciaal voor Bibliotheken

Interactieve Narrowcasting speciaal voor Bibliotheken StoryCast Interactieve Narrowcasting speciaal voor Bibliotheken StoryCast is een Narrowcasting systeem helemaal ontwikkeld met en voor bibliotheken. Met het platform kunnen bibliotheken samen met partners

Nadere informatie

@t.uu,,ïnrïïï. Landelijke Digitale Infrastruetuur

@t.uu,,ïnrïïï. Landelijke Digitale Infrastruetuur @t.uu,,ïnrïïï Landelijke Digitale Infrastruetuur e Vertrekpunt is: de digitale bibliotheek > collecties en diensten obv collecties en content I Vereist: een faciliterend platform (techniek) met randvoorwaardelijke

Nadere informatie

Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag

Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Collectiebeherende organisatie - museum - regionaal ingedeeld Het Cijferboek cultureel erfgoed is een initiatief van het agentschap Kunsten

Nadere informatie

Het Mobiel Erfgoed Plein

Het Mobiel Erfgoed Plein Het Mobiel Erfgoed Plein 30 april 2017 Mobiele Collectie Nederland Eén van de belangrijkste doelstellingen van de stichting Mobiele Collectie Nederland (MCN) is het verhogen van de zichtbaarheid van mobiel

Nadere informatie

1 Deelproject Spraakherkenning: SHoUT Audio Indexering Service

1 Deelproject Spraakherkenning: SHoUT Audio Indexering Service 1 Deelproject Spraakherkenning: SHoUT Audio Indexering Service De in het CHoral project ontwikkelde audio-indexeringstechnologie op basis van automatische spraakherkenning (SHoUT) wordt beschikbaar gemaakt

Nadere informatie

Aan Van Datum Ministerie van OCW Rebel

Aan Van Datum Ministerie van OCW Rebel Memo Onderwerp Verdieping voormalig gesubsidieerde Aan Van Datum Ministerie van OCW Rebel 4-6- 2015 Inleiding In dit memo wordt ingegaan op de effecten van bezuinigingen, waarbij we ons verdiepen in in

Nadere informatie

Hoe vergroten we de waarde van digitale cultuur en digitaal erfgoed? Marco de Niet Digitaal Erfgoed Nederland

Hoe vergroten we de waarde van digitale cultuur en digitaal erfgoed? Marco de Niet Digitaal Erfgoed Nederland Hoe vergroten we de waarde van digitale cultuur en digitaal erfgoed? Marco de Niet Digitaal Erfgoed Nederland Cultuur in Beeld Rotterdam, 7 december 2016 Bovensectorale ondersteunende instelling in de

Nadere informatie

Nationale infrastructuur NBC, Website / widgetstore, Datawarehouse. Dennis Eijsten 15 september

Nationale infrastructuur NBC, Website / widgetstore, Datawarehouse. Dennis Eijsten 15 september Nationale infrastructuur NBC, Website / widgetstore, Datawarehouse Dennis Eijsten 15 september 28 september 2010 WAT KOMT ERAAN? 2 Beeld > Koptekst en voettekst... 3 28 september 2010 28 september 2010

Nadere informatie

Digitalisering Nederlandse collecties op de goede weg

Digitalisering Nederlandse collecties op de goede weg 157 Thema Digitalisering Erfgoed Digitalisering Nederlandse collecties op de goede weg Marco de Niet en Gerhard Jan Nauta Nederland doet het in Europees verband goed met het digitaliseren van collecties,

Nadere informatie

Uitvoeringsagenda Collectieplan

Uitvoeringsagenda Collectieplan Uitvoeringsagenda Collectieplan 2017-2018 Mark Deckers / Jos Debeij / Victor Lemstra i.s.m. Klankbordgroep Collectieplan Goedkeuring klankbordgroep Vastgesteld DV KB Inhoud 1. Aanleiding 2. Overzicht clusters

Nadere informatie

CEN T R A L E ME TA DATA P RO D U C TIE

CEN T R A L E ME TA DATA P RO D U C TIE CENTRALE METADATAPRODUCTIE NBD Biblion produceert metadata voor openbare bibliotheken De centrale productie van data door NBD Biblion bespaart de branche niet alleen enorme bedragen per jaar, het vormt

Nadere informatie

Bijlage 3: Enquête voor vrijwilligers naar hun ervaringen. Dag allen,

Bijlage 3: Enquête voor vrijwilligers naar hun ervaringen. Dag allen, Bijlage 3: Enquête voor vrijwilligers naar hun ervaringen Dag allen, Deze enquête wordt verstuurd naar iedereen die meewerkt, of ooit heeft meegewerkt, aan een crowdsourcingproject van de Stichting Vrijwilligersnetwerk

Nadere informatie

TU Delft Library. Verbinden en verrijken van onderzoek en onderwijs aan de TU Delft

TU Delft Library. Verbinden en verrijken van onderzoek en onderwijs aan de TU Delft TU Delft Library Verbinden en verrijken van onderzoek en onderwijs aan de TU Delft We leven in een wereld, waar tijd en locatie er steeds minder toe doen. We staan 24/7 in contact met de buitenwereld.

Nadere informatie

De toekomst van de kb is digitaal

De toekomst van de kb is digitaal Met genoegen presenteer ik u de plannen van de kb voor de komende jaren. De toekomst van de kb is digitaal. Wij willen inzetten op die digitale toekomst, kwaliteit leveren aan onze klanten, en de huidige

Nadere informatie

Stichting Geschiedenis Fysiotherapie

Stichting Geschiedenis Fysiotherapie Beleidsplan Stichting Geschiedenis Fysiotherapie 2014-2019 Opgesteld door het Bestuur van de SGF. Geaccordeerd per:2 juni 2014 Beleidsdocument 2014-2019 Stichting Geschiedenis Fysiotherapie Page 1 Inleiding

Nadere informatie

B) Toelichting van EYE op het inmiddels gewijzigd beleid t.a.v. duurzame opslag van gedigitaliseerde films en born digital films

B) Toelichting van EYE op het inmiddels gewijzigd beleid t.a.v. duurzame opslag van gedigitaliseerde films en born digital films Mevrouw drs. M. C. van Heese Erfgoedinspectie/Collecties en Archieven IPC 3500 Postbus 16478 2500 BL Den Haag Amsterdam, 11 februari 2016 Betreft: De stoot van de rijkscollectie BYE Filmmuseum Geachte

Nadere informatie

Cijferboek cultureel erfgoed algemeen rapportageverslag

Cijferboek cultureel erfgoed algemeen rapportageverslag Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Collectiebeherende organisatie - museum - landelijk ingedeeld Het Cijferboek cultureel erfgoed is een initiatief van het agentschap Kunsten

Nadere informatie

Cijferboek cultureel erfgoed algemeen rapportageverslag

Cijferboek cultureel erfgoed algemeen rapportageverslag Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Collectiebeherende organisatie - museum - regionaal ingedeeld Het Cijferboek cultureel erfgoed is een initiatief van het agentschap Kunsten

Nadere informatie

Onderdeel: van Gedistribueerde voorzieningen voor duurzame toegang (A.1)

Onderdeel: van Gedistribueerde voorzieningen voor duurzame toegang (A.1) BESCHRIJVING CASE STUDY PROJECT DDS HERLEEFT Onderdeel: van Gedistribueerde voorzieningen voor duurzame toegang (A.1) Dit document bestaat uit twee delen: 1. Project DDS herleeft Beschrijving van het hele

Nadere informatie

Projectplan Persistent Identifiers

Projectplan Persistent Identifiers Netwerk Digitaal Erfgoed DIGITAAL ERFGOED HOUDBAAR Projectplan Persistent Identifiers 28 september 2015 Auteur: Gijsbert Kruithof Projectmanager: Gijsbert Kruithof Opdrachtgever: Marcel Ras, NCDD Introductie

Nadere informatie

Naar een gedistribueerd netwerk van erfgoedinformatie

Naar een gedistribueerd netwerk van erfgoedinformatie NETWERK DIGITAAL ERFGOED Naar een gedistribueerd netwerk van erfgoedinformatie Position paper Maart 2016 Auteurs: Johan Oomen (Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid) Enno Meijers (Koninklijke Bibliotheek)

Nadere informatie

Meer informatie over het ENUMERATE project en netwerk is te vinden op www.enumerate.eu

Meer informatie over het ENUMERATE project en netwerk is te vinden op www.enumerate.eu ENUMERATE Core Survey 2 October 2013 Beste collega, Er is een groeiende behoefte aan betrouwbare informatie over het digitaliseren van erfgoedcollecties, de kosten van zulke collecties, en de toegang en

Nadere informatie

XXL Formaten. digitalisering en online presentatie

XXL Formaten. digitalisering en online presentatie XXL Formaten digitalisering en online presentatie Groot, groter, grootst Posters, landkaarten en bouwtekeningen vergeborgen in het depot? Die tijd is voorbij! Deel de grootste schatten van uw collectie

Nadere informatie

1.2 Onder welke voorwaarden zou u scans en beschrijvingen van documenten beschikbaar willen stellen via een gezamenlijk platform?

1.2 Onder welke voorwaarden zou u scans en beschrijvingen van documenten beschikbaar willen stellen via een gezamenlijk platform? Aantal verstuurde enquetes Aantal ingevulde enquetes % responders 71 21 30% 1.2 Onder welke voorwaarden zou u scans en beschrijvingen van documenten beschikbaar willen stellen via een gezamenlijk platform?

Nadere informatie

1 HeT TRAJECT BOEKEN KRANTEN TIJDSCHRIFTEN (BKT)

1 HeT TRAJECT BOEKEN KRANTEN TIJDSCHRIFTEN (BKT) 1 HeT TRAJECT BOEKEN KRANTEN TIJDSCHRIFTEN (BKT) Het traject Boeken Kranten Tijdschriften (BKT) richt zich op boeken (en andere monografieën), kranten en tijdschriften (en andere periodieken). Het gaat

Nadere informatie

Cijferboek cultureel erfgoed algemeen rapportageverslag

Cijferboek cultureel erfgoed algemeen rapportageverslag Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Collectiebeherende organisatie - museum - landelijk ingedeeld Het Cijferboek cultureel erfgoed is een initiatief van het agentschap Kunsten

Nadere informatie

metamorfoze Handleiding Traject boeken kranten tijdschriften

metamorfoze Handleiding Traject boeken kranten tijdschriften metamorfoze Handleiding Traject boeken kranten tijdschriften 1 HET TRAJECT BOEKEN, KRANTEN TIJDSCHRIFTEN (BKT) Het traject Boeken Kranten Tijdschriften (BKT) richt zich op boeken (en andere monografieën),

Nadere informatie

Antwerpen opent zijn digitale kluizen: stedelijke archieven, bibliotheken en musea gaan open data

Antwerpen opent zijn digitale kluizen: stedelijke archieven, bibliotheken en musea gaan open data Antwerpen opent zijn digitale kluizen: stedelijke archieven, bibliotheken en musea gaan open data 09.06.2016 Trefdag Informatie Vlaanderen ICC Gent Sessie 15A Iris Kockelbergh, directeur Museum Plantin-Moretus

Nadere informatie

nemen van een e-depot

nemen van een e-depot Stappenplan bij het in gebruik nemen van een e-depot CONCEPT VOOR FEEDBACK Bijlage bij Handreiking voor het in gebruik nemen van een e-depot door decentrale overheden 23 juli 2015 Inleiding Dit stappenplan

Nadere informatie

Forum Standaardisatie

Forum Standaardisatie Forum Standaardisatie Expertadvies voor het wijzigen van de status van OAI-PMH van verplicht naar aanbevolen. Concept ter openbare consultatie Datum 28 juli 2017 Het Forum Standaardisatie wordt gevraagd

Nadere informatie

FORUM STANDAARDISATIE 11 oktober 2017

FORUM STANDAARDISATIE 11 oktober 2017 FS 20171011.3D Forum Standaardisatie Wilhelmina v Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag Postbus 84011 2508 AA Den Haag Wijzigen van de status van OAI-PMH van pas toe of leg uit naar aanbevolen www.forumstandaardisatie.nl

Nadere informatie

Choral + Spraaktechnologie: ingezet voor de ontsluiting van audiovisuele

Choral + Spraaktechnologie: ingezet voor de ontsluiting van audiovisuele Choral + Spraaktechnologie: ingezet voor de ontsluiting van audiovisuele archieven De benadering Doel van het NWO CATCH project CHoral (2006-2011): onderzoek en ontwikkel geautomatiseerde annotatieen zoek

Nadere informatie

De voorzitter van het Algemeen Bestuurscollege van de Koninklijke Bibliotheek mr. T.H.J. Joustra Postbus 90407 2509 LK..DEN HAAG

De voorzitter van het Algemeen Bestuurscollege van de Koninklijke Bibliotheek mr. T.H.J. Joustra Postbus 90407 2509 LK..DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van het Algemeen Bestuurscollege van de Koninklijke Bibliotheek mr. T.H.J. Joustra Postbus 90407 2509 LK..DEN HAAG Onderzoek en Wetenschapsbeleid

Nadere informatie

Belééf het Erfgoed. Modules. Framework. Diensten. Portaalsoftware

Belééf het Erfgoed. Modules. Framework. Diensten. Portaalsoftware Belééf het Erfgoed Atlantis is een flexibel en betrouwbaar systeem voor collectiebeheer en portaalbouw. Dus wilt u op een professionele en verantwoorde wijze uw erfgoedbronnen beheren en beschikbaar stellen?

Nadere informatie

PiCarta GGC en deelbestanden, Online Contents en Speciale bestanden. Nieuw in versie 6.0

PiCarta GGC en deelbestanden, Online Contents en Speciale bestanden. Nieuw in versie 6.0 PiCarta GGC en deelbestanden, Online Contents en Speciale bestanden Nieuw in versie 6.0 Inhoudsopgave 1 INLEIDING 3 2 PICARTA 4 2.1 Standaard zoekscherm: filteren op tijdschriften 4 2.2 Standaard zoekscherm:

Nadere informatie

Nationale Bibliotheek Catalogus (NBC+) Stand van zaken maart 2015

Nationale Bibliotheek Catalogus (NBC+) Stand van zaken maart 2015 Nationale Bibliotheek Catalogus (NBC+) Stand van zaken maart 2015 Inleiding Met de NBC+ wordt invulling gegeven aan de doelstelling om een voorziening te realiseren voor alle Nederlanders die toegang biedt

Nadere informatie

Cover Page. The handle holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle  holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/29716 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Schraagen, Marijn Paul Title: Aspects of record linkage Issue Date: 2014-11-11

Nadere informatie

Naar een gedistribueerd netwerk van erfgoedinformatie

Naar een gedistribueerd netwerk van erfgoedinformatie NETWERK DIGITAAL ERFGOED Naar een gedistribueerd netwerk van erfgoedinformatie Position paper Maart 2016 Auteurs: Johan Oomen (Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid) Enno Meijers (Koninklijke Bibliotheek)

Nadere informatie

UITGANGSPUNTEN VOOR DE STRUCTUUR VAN DE WETENSCHAPPELIJKE INFORMATIEVOORZIENING AAN DE RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN

UITGANGSPUNTEN VOOR DE STRUCTUUR VAN DE WETENSCHAPPELIJKE INFORMATIEVOORZIENING AAN DE RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN UITGANGSPUNTEN VOOR DE STRUCTUUR VAN DE WETENSCHAPPELIJKE INFORMATIEVOORZIENING AAN DE RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN I. ORGANISATIESTRUCTUUR Er is één bibliotheekvoorziening binnen de universiteit. Deze

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 FOBID Netherlands Library Forum FOBID bureau, Koninklijke Bibliotheek, Den Haag, mei

Jaarverslag 2015 FOBID Netherlands Library Forum FOBID bureau, Koninklijke Bibliotheek, Den Haag, mei FOBID 18.16 Jaarverslag 2015 FOBID Netherlands Library Forum FOBID bureau, Koninklijke Bibliotheek, Den Haag, mei 2016 18.16 Sinds 1974 Wat is? Samenwerkingsverband van KNVI KB SHB UKB VOB Betrokken: Dedicon,

Nadere informatie

MARC21 en RDA in het GGC

MARC21 en RDA in het GGC Groningen Utrecht Maastricht Den Haag Leidschendam mei - juli 2012 MARC21 en RDA in het GGC Daniel van Spanje OCLC Leiden Vooraf: de grote verandering Catalogiseren wordt metadata management http://www.rug.nl/cit/organisatie/pictogram/archief/2000-7-3/leidseboekjes.htm

Nadere informatie

Concept COLLEGE NOTITIE Agendapunt: 05 Lijst open standaarden Additioneel onderzoek OAI-PMH College Standaardisatie

Concept COLLEGE NOTITIE Agendapunt: 05 Lijst open standaarden Additioneel onderzoek OAI-PMH College Standaardisatie Forum Standaardisatie Wilhelmina v Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag Postbus 84011 2508 AA Den Haag www.forumstandaardisatie.nl FORUM STANDAARDISATIE Concept COLLEGE NOTITIE FS28-10-05C Agendapunt: 05 Lijst

Nadere informatie

Collectief wat kan, lokaal wat moet

Collectief wat kan, lokaal wat moet Collectief wat kan, lokaal wat moet HKA Klantendag 22 november 2012 Diederik van Leeuwen, directeur Dennis Eijsten, Manager Informatiemanagement Inhoud Expansiedrift van HKA Kleine update BNL Relatie BNL

Nadere informatie

Een moderne dienstverlening voor musea en erfgoedinstellingen

Een moderne dienstverlening voor musea en erfgoedinstellingen Een moderne dienstverlening voor musea en erfgoedinstellingen Wat is Heron? Heron of Heritage Online staat voor: Een moderne softwaretoepassing voor het beheren, duurzaam bewaren en ontsluiten van al uw

Nadere informatie

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Kaart 24 - Cultureel erfgoed 24 Cultureel erfgoed Versie april 2012 crisistypen bedreiging van cultureel erfgoed door rampen, onlusten, bezettingen, aanslagen

Nadere informatie

Cijferboek cultureel erfgoed algemeen rapportageverslag

Cijferboek cultureel erfgoed algemeen rapportageverslag Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Collectiebeherende organisatie - erfgoedbibliotheken Het Cijferboek cultureel erfgoed is een initiatief van het agentschap Kunsten en Erfgoed

Nadere informatie

ENUMERATE Core Survey

ENUMERATE Core Survey ENUMERATE Core Survey Beste collega, Namens de verzamelde archieven, bibliotheken en musea roepen wij uw hulp in en vragen wij u deel te nemen aan een Europees onderzoek. De laatste jaren is een groeiende

Nadere informatie

nr. Naam instelling Collectienaam van tot Verhouding Fysiek Digitaal ** Link

nr. Naam instelling Collectienaam van tot Verhouding Fysiek Digitaal ** Link Voorlopig overzicht van digitale collecties van bibliotheken en digitale bibliotheekcollecties van erfgoedinstellingen* Bibliotheekcollecties in het Netwerk, mei 2015 nr. Naam instelling Collectienaam

Nadere informatie

Beleidsopties Musea en Erfgoed Antwerpen Cultureel erfgoed is toegankelijk voor een divers publiek én zet aan tot participatie. Het erfgoedaanbod zet aan tot kwaliteitsvolle vrijetijdsbesteding en creativiteit.

Nadere informatie

Zeeuws e-depot presentatie e-depot Monitor 10 februari 2016

Zeeuws e-depot presentatie e-depot Monitor 10 februari 2016 Het Zeeuws Archief is beheerder van de archieven van het Rijk, het Waterschap, de Provincie en drie gemeenten. Sinds 2008 staat digitale duurzaamheid hoog op de agenda. In dat jaar sloten we ons aan bij

Nadere informatie

Landelijke beschikbaarheid van collecties

Landelijke beschikbaarheid van collecties Landelijke beschikbaarheid van collecties Een nieuwe aanpak in het openbaar bibliotheeknetwerk 12-04-2019 Inhoud Inleiding... 3 Samenvatting... 3 Aanleiding... 3 Leeswijzer... 3 H.1 Nieuw beleidskader...

Nadere informatie

Digitaal Erfgoed Houdbaar

Digitaal Erfgoed Houdbaar Digitaal Erfgoed Houdbaar Werken aan de lange termijn toegang van digitale erfgoedcollecties Marcel Ras Traditionele media Robuust Fysiek (vast te pakken) Direct te begrijpen Ervaring met toekennen

Nadere informatie

Jos Debeij Hoofd stafafdeling Bibliotheekstelsel Koninklijke Bibliotheek

Jos Debeij Hoofd stafafdeling Bibliotheekstelsel Koninklijke Bibliotheek Jos Debeij Hoofd stafafdeling Bibliotheekstelsel Koninklijke Bibliotheek Ontwikkelingen bij de Koninklijke Bibliotheek visie op de toekomst van het (openbaar) Bibliotheekstelsel. Jos Debeij OCLC Contactdag

Nadere informatie

Stichting DE KERK Centrum voor de Groninger Amsterdamse School

Stichting DE KERK Centrum voor de Groninger Amsterdamse School Stichting DE KERK Centrum voor de Groninger Amsterdamse School DE KERK is in 1932 door de architect Albert Wiersema ontworpen in de Groninger Amsterdamse School-stijl. Bij de herbestemming van DE KERK

Nadere informatie

WorldShare & openbare bibliotheken

WorldShare & openbare bibliotheken Werkconferentie Plusbibliotheken 19 juni 2015 WorldShare & openbare bibliotheken Saskia Leferink * Nander Lankhorst* Martin van Muyen Agenda 1. Korte introductie: strategie van OCLC in NL 2. De waarde

Nadere informatie

Stappenplan Linked (Open) Data voor Archieven

Stappenplan Linked (Open) Data voor Archieven Stappenplan Linked (Open) Data voor Archieven Contents Inleiding... 2 De stappen... 2 STAP 1: ORIENTATIE... 2 STAP 2: BEPAAL SCOPE... 2 STAP 3: ZOEK PARTNERS... 2 STAP 4: MAAK LINKED DATA... 2 STAP 5:

Nadere informatie

VeleHanden. Collecties online toegankelijk door crowdsourcing

VeleHanden. Collecties online toegankelijk door crowdsourcing VeleHanden Collecties online toegankelijk door crowdsourcing De crowdsourcingwebsite VeleHanden Voor erfgoedinstellingen is crowdsourcing een prachtige oplossing om collecties te ontsluiten. Elk archief

Nadere informatie

Presentatie e-depot: het archief van de toekomst. Chantal Keijsper 22 januari 2015

Presentatie e-depot: het archief van de toekomst. Chantal Keijsper 22 januari 2015 Presentatie e-depot: het archief van de toekomst Chantal Keijsper 22 januari 2015 Context van de pilot: landelijke ontwikkelingen Een veranderende samenleving Samenwerking in de archiefsector en breder

Nadere informatie