Handleiding Wolf. Bestemd voor de examensecretaris

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding Wolf. Bestemd voor de examensecretaris"

Transcriptie

1 Handleiding Wolf Bestemd voor de examensecretaris

2 Rol van de examensecretaris/examencoördinator 1 De examensecretaris wordt beschouwd als de regievoerder met betrekking tot de afname van de examens. Hieronder wordt meer in detail uitgewerkt wat die rol van regievoerder inhoudt m.b.t. de uitwisseling van afnamegegevens en de daarop gebaseerde rapportages. Cito helpt u met verschillende handleidingen om die rol te vervullen en de uitvoering van het werk te vergemakkelijken. Eerst geven we een korte typering van de beschikbare handleidingen. Vervolgens worden de te ondernemen acties zo veel mogelijk chronologisch behandeld. Tot slot wordt een overzicht gepresenteerd van de s die u tegemoet kunt zien. Inleiding Half maart ontvangt u een met links naar de materialen die Cito u ter beschikking stelt via wolf.cito.nl. In deze mail staan ook de inloggegevens voor Wolf van uw school. Tot de downloads behoren o.a.: Deze handleiding voor de examensecretaris; De handleiding voor de systeembeheerder voor de installatie van Wolf in het schoolnetwerk; De handleiding voor de applicatiebeheerder: een instructie voor degene die importbestanden met kandidaatgegevens voor de examinatoren klaarzet, zodat hij niet alle kandidaat gegevens (zoals namen, geslacht, en soms ook profiel) handmatig hoeft in te voeren. Ook is het mogelijk dat deze persoon de groepen (klassen) in Wolf importeert en ze volledig klaarzet voor de examinatoren; De gebruikershandleiding voor de examinator; De handleiding voor de standalone installatie. Deze is met name bedoeld voor de examinator die het programma thuis gebruikt. Wat wordt verwacht van de examensecretaris? Van de examensecretaris wordt o.a. verwacht dat hij/zij de gegevensverzameling en -verzending aanstuurt. Uiteraard hebben wij onze uiterste best gedaan om Wolf zo gebruikersvriendelijk mogelijk te maken. Het programma is voorzien van een ingebouwde helpfunctie. De aansturing omvat: 1. Het maken van een aantal keuzen m.b.t. de ondersteuning die de school de examinatoren biedt bij het gebruik van Wolf; 2. Het plannen van de uitvoering daarvan in samenspraak met examinatoren en systeembeheerder en/of het instrueren van de systeem- en of applicatiebeheerders m.b.t. de te bieden ondersteuning aan examinatoren; 3. Afstemmen op welke wijze er binnen de school met de mogelijkheid van groepsrapportages wordt omgegaan; 4. Het aanvullen en doorzenden van de instructie voor de examinatoren voor het 1e tijdvak. U kunt de instructie aanpassen door er de binnen uw school genomen besluiten aan toe te voegen; 5. Toezien op de volledigheid van de gegevensverstrekking 1e tijdvak; 6. Doorzenden van de instructie voor de examinatoren voor het 2e tijdvak; 7. Doorzenden van de link naar het examenverslag. Elk van deze acties zal op de volgende pagina s nader worden besproken. 1 De aanduidingen examensecretaris en examencoördinator worden vaak door elkaar gebruikt. In deze handleiding bezigen we het begrip examensecretaris. De bij de examens betrokken docenten worden aangeduid met de term examinatoren. Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling Arnhem (2016) 2

3 Ad 1) Mogelijke keuzen m.b.t. de ondersteuning bij het werken met Wolf Globaal zijn er vijf niveaus van ondersteuning van de examinatoren door de school mogelijk. Communiceer de gemaakte keuzes tijdig met de examinatoren. Te onderscheiden niveaus zijn: 1. Minimale ondersteuning. U laat de uitvoering aan de examinatoren zelf over. Zij kunnen er dan voor kiezen om thuis met Wolf te werken of op school. U maakt aan de examinatoren die op school met Wolf willen werken bekend waar ze dat kunnen doen. De examinatoren die het programma thuis willen installeren kunnen het programma en de bijhorende instructie downloaden vanaf wolf.cito.nl.(kies downloads ) Alle examinatoren hebben de BRIN+locatiecode met het bijbehorende Wolf wachtwoord nodig. (zie aanvullen en doorzenden instructie onder ad 4); 2. Installatie op het schoolnetwerk. Dit zal veelal alleen de systeembeheerder kunnen doen. De systeembeheerder kan de handleiding en het installatieprogramma downloaden vanaf wolf.cito.nl. Bezorg de systeembeheerder de lijst met examinatoren die met Wolf moeten kunnen werken. Maak tijdig afspraken met de systeembeheerder wie, wanneer, hoe en waar met Wolf moet kunnen werken, zie ook 3 en 4. Voor de installatie op standalone computers op school gelden dezelfde installatie-instructies als voor thuisinstallatie; 3. Klaarzetten van importbestanden met kandidaatsgegevens. Dit moet gezien worden als een extra faciliteit in aanvulling op 1 of 2 Het invoeren van de kandidaat-gegevens kan gedeeltelijk geautomatiseerd worden met een importbestand. De mogelijkheden daarvan en hoe dat te realiseren staat in de handleiding voor de applicatiebeheerder. U zult hiermee tijdig moeten beginnen. Mocht u besluiten dit niet centraal uit te voeren, dan kunt u de in de handleiding voor de applicatiebeheerder beschreven mogelijkheid wel bekend maken aan de examinatoren. Wellicht kunnen individuele examinatoren er op hun thuissysteem iets mee doen; 4. Niveau 2 + volledig klaarzetten van de examengroepen/klassen. Ook dit staat beschreven in de handleiding voor de applicatiebeheerder. In dit geval is er een hoge mate van samenwerking nodig tussen u, de systeembeheerder en de applicatiebeheerder. Begin hier tijdig mee; 5. Niveau 2, eventueel 3 of 4, waarbij de examinator niet zelf de gegevens in Wolf invoert, maar de gegevens inlevert bij bijvoorbeeld de administratie. Het invoeren in Wolf en het opsturen naar Cito wordt dan gedaan door één (of meer) speciaal daarvoor aangewezen perso(o)n(en). Ad 2) Samenwerking examensecretaris, systeembeheerder en applicatiebeheerder Er zijn voor het programma Wolf naast deze handleiding voor de examensecretaris en die voor de examinatoren nog twee andere handleidingen beschikbaar: één voor de systeembeheerder en één voor de applicatiebeheerder. Het is noodzakelijk dat de school keuzes maakt ten aanzien van: ondersteuning van de docenten bij het gebruik van Wolf; installatie van Wolf op het schoolnetwerk; schoolbeleid inzake de groepsrapportage. Voor de realisatie van de gemaakte keuzes is het gewenst dat examensecretaris, systeembeheerder en applicatiebeheerder tijdig overleggen hoe zij hun werkzaamheden het beste op elkaar kunnen afstemmen. De handleidingen kunnen daarbij behulpzaam zijn. Ad 3) Besluiten hoe om te gaan met groepsrapportage Bespreek tijdig met de examinatoren hoe uw school omgaat met de mogelijkheid van de groepsrapportage. Zie voor een nadere toelichting op de mogelijkheden voor eigen schoolbeleid ten aanzien van de groepsrapportage wolf.cito.nl. (kies Groepsrapportage ) De examinatoren kunnen de optie aanvinken om een kopie van de groepsrapportage naar de examensecretaris te laten verzenden. Bedenk vooraf of u daar als school wel of geen gebruik van wil maken. Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling Arnhem (2016) 3

4 De binnen uw school gemaakte keuzes kunt u toevoegen aan de instructie voor de examinatoren voordat u deze aan hen doorzendt. Ad 4) Aanvullen en doorzenden van de instructie voor de examinatoren U ontvangt van Cito op verschillende tijdstippen via instructies voor de examinatoren. Eind maart wordt de instructie voor de praktijkexamens (cspe s) verzonden. Voor de algemene vakken ontvangt u de instructie medio april. Vanaf die datum kunnen alvast de groepen worden klaargezet. Het is de bedoeling dat u deze instructies doorzendt naar de examinatoren. U kunt aan de nog de besluiten toevoegen die binnen uw school zijn genomen m.b.t. de interne ondersteuning en de groepsrapportage. In de instructie voor de examinator is een link opgenomen naar de gebruikershandleiding voor examinatoren. Verder vermeldt het bericht de combinatie van brincode en wachtwoord van de lokatie waaronder u uw examens bij DUO besteld hebt. Als er voor een examen een specifieke instructie geldt, wordt die in het programma Wolf aan de examinator meegedeeld. Ook het door CvTE gewenste minimum aantal kandidaten waarvan de gegevens op tijd moeten worden ingestuurd, wordt in Wolf (en in het correctievoorschrift) vermeld. Bij de 1e tijdvakexamens GL/TL, havo en vwo wordt voorafgaand aan het inzenden van de gegevens een korte enquête aangeboden. De resultaten daarvan geven een eerste globaal beeld van hoe het examen door de examinatoren beoordeeld wordt. De resultaten van deze korte vragenlijst worden opgenomen in het jaarlijkse examenverslag van Cito. De resultaten van de enquête worden anoniem verwerkt. Deelname is niet verplicht maar wordt zeer op prijs gesteld. Tip: Als u een mailgroep examinatoren aanmaakt, kunt u die gebruiken om: de instructie voor het 1e tijdvak door te sturen; de instructie voor het 2e tijdvak door te sturen; de link naar het examenverslag door te sturen. Ad 5) Toezien op de volledigheid van de gegevensverstrekking Tijdens de examencampagne wordt al begonnen met de analyse van de gegevens. Er worden drie groepen van examens onderscheiden met een eigen uiterste inzenddatum van de afnamegegevens. Tussen de dag voor de uiterste inzenddatum en de ochtend er na ontvangt de examensecretaris een van Cito met een overzicht van de examens uit die groep waarvan op dat moment wel of geen gegevens zijn ontvangen. Deze stand-van-zaken-overzichten worden verzonden naar het adres van de examensecretaris. U neemt kennis van dit overzicht en spoort alleen zo nodig degene(n) aan die nog in gebreke is (zijn) gebleven om dat diezelfde dag alsnog in orde te maken. Het is niet de bedoeling dat u op dit overzicht richting Cito reageert: Net als in de voorgaande jaren kunnen na deze datum tot kort voor de publicatie van de N- termen alsnog de scores/antwoorden van de overige kandidaten ingezonden worden ten behoeve van de groepsrapportage; U kunt met de examinatoren afspreken dat u deze overzichten ongezien doorstuurt met het verzoek om te controleren of de gegevens goed zijn overgekomen. De examens waarvoor nog geen gegevens verzonden zijn worden afzonderlijk in dit overzicht vermeld. Ad 6) Aanvullen en doorzenden van de instructie voor de examinatoren 2e tijdvak 20 juni ontvangt u de instructie voor de inzending van afnamegegevens voor het tweede tijdvak. Ook deze instructie kunt u eventueel met aanpassing doorzenden naar de examinatoren. In verband met het beperkte aantal kandidaten dat deelneemt aan het tweede tijdvak is het van belang dat de gegevens van alle tweede-tijdvak kandidaten worden ingezonden. Zou u dit belang bij Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling Arnhem (2016) 4

5 de examinatoren willen benadrukken? Voor het tweede tijdvak ontvangt u geen stand-van-zakenoverzicht omdat niet bekend is hoeveel kandidaten er per school aan deelnemen. Ad 7) Doorzenden van de link naar het examenverslag Na afloop van de campagne ontvangt u een link naar het examenverslag en een korte toelichting op de verschillende onderdelen waaruit het verslag is opgebouwd. Cito maakt graag alle examinatoren deelgenoot van de behaalde resultaten en overzichten die mede op basis van de inspanningen van de examinatoren tot stand zijn gekomen. Overzicht van te ontvangen s wanneer inhoud bericht doel 11 maart 21 maart 18 april 16 mei 24 mei 30 mei 6 juni algemene instructie met downloadlinks naar handleidingen en het programma Wolf beroepsgerichte examens algemene vakken 1e tijdvak met uiterste inzenddatum 18 mei met uiterste inzenddatum 26 mei met uiterste inzenddatum 1 juni algemene vakken 2e tijdvak vanaf 16 juni ontvangst groepsrapportages keuzes maken en uitvoering daarvan plannen in overleg met examinatoren en systeembeheerder examinatoren beroepsgerichte vakken examinatoren voor de algemene vakken examinatoren 1 september link naar examenverslag verspreiden onder examinatoren Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling Arnhem (2016) 5

Bestemd voor de examinator. Inhoudsopgave. Handleiding Wolf

Bestemd voor de examinator. Inhoudsopgave. Handleiding Wolf Handleiding Wolf Bestemd voor de examinator Inhoudsopgave Instructie examinator... 2 Activeren account... 2 Aanmelden... 2 Groepmenu... 3 Invoerscherm Kandidaatkenmerken... 3 Invoerscherm voor scores...

Nadere informatie

Handleiding Wolf 2016

Handleiding Wolf 2016 Handleiding Wolf 2016 Bestemd voor de accountbeheerder/examensecretaris Inhoud Inleiding... 2 Instructie accountbeheerder... 2 Wat is anders?... 2 I Werkzaamheden accountbeheerder in vogelvlucht... 3 Ad

Nadere informatie

Handleiding Wolf Bestemd voor de examinator. Inhoud

Handleiding Wolf Bestemd voor de examinator. Inhoud Handleiding Wolf 2018 Bestemd voor de examinator Inhoud Inleiding voor de examinator... 2 Activeren account... 2 Aanmelden... 2 Groepsmenu... 3 Invoerscherm Kandidaatkenmerken... 3 Invoerscherm voor scores...

Nadere informatie

Activiteitenplanning 2011 CBT-examens op een vast moment

Activiteitenplanning 2011 CBT-examens op een vast moment Activiteitenplanning CBT-examens op een vast moment versie 1, september Deze activiteitenplanning is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het College voor Examens. Leeswijzer Deze activiteitenplanning

Nadere informatie

Handleiding Wolf 2018

Handleiding Wolf 2018 Handleiding Wolf 2018 Bestemd voor de accountbeheerder/examensecretaris Inhoud Inleiding... 2 Instructie voor de Wolf-accountbeheerder... 2 Wat is anders?... 2 Werkzaamheden van de Wolf-accountbeheerder

Nadere informatie

Activiteitenplanning 2012 CBT-examens op een vast moment

Activiteitenplanning 2012 CBT-examens op een vast moment Activiteitenplanning CBT-examens op een vast moment versie 1, september Deze activiteitenplanning is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het College voor Examens. Leeswijzer Deze activiteitenplanning

Nadere informatie

Profielvak Zorg en Welzijn: vakspecifieke informatie centraal examen 2017

Profielvak Zorg en Welzijn: vakspecifieke informatie centraal examen 2017 Bijlage bij de Septembermededeling/Maartaanvulling centrale examens 2017 Profielvak Zorg en Welzijn: vakspecifieke informatie centraal examen 2017 Deze informatie maakt deel uit van de Septembermededeling

Nadere informatie

versie 1, september 2010 Deze activiteitenplanning is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het College voor Examens.

versie 1, september 2010 Deze activiteitenplanning is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het College voor Examens. Activiteitenplanning 2011 flexibele en digitale centrale examens algemene vakken BB (standaard) en KB (alleen pilotscholen) BB flexibel digitaal (standaard) en KB flexibel digitaal (pilot) versie 1, september

Nadere informatie

3 april t/m 7 juli 2017 (rooster van het College voor Toetsen en Examens)

3 april t/m 7 juli 2017 (rooster van het College voor Toetsen en Examens) Bijlage bij de Septembermededeling/Maartaanvulling centrale examens 207 Profielvak Horeca, Bakkerij en Recreatie: vakspecifieke informatie centraal examen 207 Deze informatie maakt deel uit van de Septembermededeling

Nadere informatie

examenstof: zie syllabus 2017 NB de syllabus is leidend (niet de educatieve methode)

examenstof: zie syllabus 2017 NB de syllabus is leidend (niet de educatieve methode) Bijlage bij de Septembermededeling/Maartaanvulling centrale examens 2017 Profielvak Groen: vakspecifieke informatie centraal examen 2017 Deze informatie maakt deel uit van de Septembermededeling van het

Nadere informatie

TECHNIEK-BREED Activiteitenplanning proefexamens spe s BB en KB 2007 CEVO en Cito versie 1 * 16 oktober 2006

TECHNIEK-BREED Activiteitenplanning proefexamens spe s BB en KB 2007 CEVO en Cito versie 1 * 16 oktober 2006 TECHNIEK-BREED Activiteitenplanning proefexamens spe s BB en KB CEVO en Cito versie 1 * 16 oktober Nr. Activiteit Datum 0. Vooraf Proefexamens De proefexamens spe BB en spe KB van het afgelopen examenjaar

Nadere informatie

Profielvak Economie en Ondernemen: vakspecifieke informatie centraal examen 2017

Profielvak Economie en Ondernemen: vakspecifieke informatie centraal examen 2017 Bijlage bij de Septembermededeling/Maartaanvulling centrale examens 2017 Profielvak Economie en Ondernemen: vakspecifieke informatie centraal examen 2017 Deze informatie maakt deel uit van de Septembermededeling

Nadere informatie

Deze activiteitenplanning beschrijft de stappen die doorlopen worden in de Pilot biologie GL/TL als CBT-examen in ExamenTester 2011.

Deze activiteitenplanning beschrijft de stappen die doorlopen worden in de Pilot biologie GL/TL als CBT-examen in ExamenTester 2011. Activiteitenplanning Pilot biologie GL/TL als CBT-examen in ExamenTester versie 1, september Deze activiteitenplanning is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het College voor Examens. Leeswijzer

Nadere informatie

INTERSECTORAAL Activiteitenplanning proefexamens spe s BB en KB 2007 CEVO en Cito versie 1 * 16 oktober 2006

INTERSECTORAAL Activiteitenplanning proefexamens spe s BB en KB 2007 CEVO en Cito versie 1 * 16 oktober 2006 INTERSECTORAAL Activiteitenplanning proefexamens spe s BB en KB CEVO en Cito versie 1 * 16 oktober Nr. Activiteit Datum 0. Vooraf Intersectoraal-school Met Intersectoraal-school wordt in deze activiteitenplanning

Nadere informatie

Activiteitenplanning Rekentoets VO 2014

Activiteitenplanning Rekentoets VO 2014 Activiteitenplanning Rekentoets VO 2014 versie 1, september Deze activiteitenplanning is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het College voor Examens. Leeswijzer Deze activiteitenplanning

Nadere informatie

Activiteitenplanning rekentoets VO 2015

Activiteitenplanning rekentoets VO 2015 Activiteitenplanning rekentoets VO 2015 versie 1, oktober 2014 Deze activiteitenplanning is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het College voor Toetsen en Examens. Leeswijzer Deze activiteitenplanning

Nadere informatie

Profielvak Mobiliteit en Transport: vakspecifieke informatie centraal examen 2017

Profielvak Mobiliteit en Transport: vakspecifieke informatie centraal examen 2017 Bijlage bij de Septembermededeling/Maartaanvulling centrale examens 207 Profielvak Mobiliteit en Transport: vakspecifieke informatie centraal examen 207 Deze informatie maakt deel uit van de Septembermededeling

Nadere informatie

examenstof: zie syllabus 2017 NB de syllabus is leidend (niet de educatieve methode)

examenstof: zie syllabus 2017 NB de syllabus is leidend (niet de educatieve methode) Bijlage bij de Septembermededeling/Maartaanvulling centrale examens 2017 Profielvak MVI: vakspecifieke informatie centraal examen 2017 Deze informatie maakt deel uit van de Septembermededeling van het

Nadere informatie

Profielvak Produceren, Installeren en Energie: vakspecifieke informatie centraal examen 2017

Profielvak Produceren, Installeren en Energie: vakspecifieke informatie centraal examen 2017 Bijlage bij de Septembermededeling/Maartaanvulling centrale examens 2017 Profielvak Produceren, Installeren en Energie: vakspecifieke informatie centraal examen 2017 Deze informatie maakt deel uit van

Nadere informatie

Profielvak Horeca, Bakkerij en Recreatie: vakspecifieke informatie centraal examen 2018

Profielvak Horeca, Bakkerij en Recreatie: vakspecifieke informatie centraal examen 2018 Bijlage bij de Septembermededeling/Maartaanvulling centrale examens 208 Profielvak Horeca, Bakkerij en Recreatie: vakspecifieke informatie centraal examen 208 Deze informatie maakt deel uit van de Septembermededeling

Nadere informatie

examenstof: zie syllabus 2017 NB de syllabus is leidend (niet de educatieve methode)

examenstof: zie syllabus 2017 NB de syllabus is leidend (niet de educatieve methode) Bijlage bij de Septembermededeling/Maartaanvulling centrale examens 2017 Profielvak D&P: vakspecifieke informatie centraal examen 2017 Deze informatie maakt deel uit van de Septembermededeling van het

Nadere informatie

Profielvak Bouwen, wonen en interieur: vakspecifieke informatie centraal examen 2017

Profielvak Bouwen, wonen en interieur: vakspecifieke informatie centraal examen 2017 Bijlage bij de Septembermededeling/Maartaanvulling centrale examens 2017 Profielvak Bouwen, wonen en interieur: vakspecifieke informatie centraal examen 2017 Deze informatie maakt deel uit van de Septembermededeling

Nadere informatie

Profielvak Produceren, Installeren en Energie: vakspecifieke informatie centraal examen 2018

Profielvak Produceren, Installeren en Energie: vakspecifieke informatie centraal examen 2018 Bijlage bij de Septembermededeling/Maartaanvulling centrale examens 2018 Profielvak Produceren, Installeren en Energie: vakspecifieke informatie centraal examen 2018 Deze informatie maakt deel uit van

Nadere informatie

Activiteitenplanning 2014 flexibele en digitale centrale examens algemene vakken BB en KB BB- en KB-flex

Activiteitenplanning 2014 flexibele en digitale centrale examens algemene vakken BB en KB BB- en KB-flex Activiteitenplanning flexibele en digitale centrale examens algemene vakken BB en KB BB- en KB-flex versie 2, februari Deze activiteitenplanning is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het

Nadere informatie

Activiteitenplanning 2013 Rekentoets VO

Activiteitenplanning 2013 Rekentoets VO Activiteitenplanning 2013 Rekentoets VO versie 2, januari 2013 Deze activiteitenplanning is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het College voor Examens. Leeswijzer Deze activiteitenplanning

Nadere informatie

Profielvak Groen: vakspecifieke informatie centraal examen 2018

Profielvak Groen: vakspecifieke informatie centraal examen 2018 Bijlage bij de Septembermededeling/Maartaanvulling centrale examens 2018 Profielvak Groen: vakspecifieke informatie centraal examen 2018 Deze informatie maakt deel uit van de Septembermededeling van het

Nadere informatie

Activiteitenplanning 2014 flexibele en digitale centrale examens algemene vakken BB en KB BB- en KB-flex

Activiteitenplanning 2014 flexibele en digitale centrale examens algemene vakken BB en KB BB- en KB-flex Activiteitenplanning flexibele en digitale centrale examens algemene vakken BB en KB BB- en KB-flex versie 1, september Deze activiteitenplanning is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het

Nadere informatie

Algemene informatie BB, KB en GL 1. Specifieke informatie MVI BB versie blauw 4. Specifiek informatie MVI KB versie blauw 5

Algemene informatie BB, KB en GL 1. Specifieke informatie MVI BB versie blauw 4. Specifiek informatie MVI KB versie blauw 5 Bijlage bij de Septembermededeling/Maartaanvulling centrale examens 2018 Profielvak MVI: vakspecifieke informatie centraal examen 2018 Deze informatie maakt deel uit van de Septembermededeling van het

Nadere informatie

1. 2. 3. 4. 5. Pagina 1 van 13

1. 2. 3. 4. 5. Pagina 1 van 13 1. 2. 3. 4. 5. Pagina 1 van 13 1 o o 1 Indien het examen in meerdere ruimtes wordt afgenomen dienen de examenopgaven, vanwege de fraudegevoeligheid, door minimaal 2 door de directeur aangewezen personen

Nadere informatie

TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN FRANS EERSTE TIJDVAK 2016

TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN FRANS EERSTE TIJDVAK 2016 TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN FRANS EERSTE TIJDVAK 2016 Inleiding Quickscan Via WOLF (Windows Optisch Leesbaar Formulier) geven examinatoren per vraag de scores van hun kandidaten voor het centraal examen

Nadere informatie

vaknaam CSPE BB/KB/GL 2016

vaknaam CSPE BB/KB/GL 2016 vaknaam CSPE BB/KB/GL 2016 instructie voor de examinator In deze instructie vindt u richtlijnen en aandachtspunten bij de geheimhouding, de voorbereiding, de afname en de herkansing van het cspe. De paragrafen

Nadere informatie

Handleiding Wolf. Bestemd voor de systeembeheerder

Handleiding Wolf. Bestemd voor de systeembeheerder Handleiding Wolf Bestemd voor de systeembeheerder Handleiding voor de systeembeheerder Algemeen Samenwerking examensecretaris, systeembeheerder en applicatiebeheerder Er zijn voor het programma Wolf vier

Nadere informatie

Profielexamens 2019 Mobiliteit&Transport

Profielexamens 2019 Mobiliteit&Transport Profielexamens 2019 Mobiliteit&Transport 12 november 2018 Ria van Kessel & Tom Damen Programma Kennismaking Betrokkenen bij constructie en vaststelling Profielexamens M&T Terugblik op cspe s 2018 In 2019

Nadere informatie

Activiteitenplanning centrale examens en rekentoets vo 2016

Activiteitenplanning centrale examens en rekentoets vo 2016 Activiteitenplanning centrale examens en rekentoets vo Onderstaande activiteitenplanning bevat datums uit het tijdschema centrale examens en de activiteiten uit de activiteitenplanningen BB en en rekentoets

Nadere informatie

vaknaam CSPE BB/KB/GL 2015

vaknaam CSPE BB/KB/GL 2015 vaknaam CSPE BB/KB/GL 2015 instructie voor de examinator In deze instructie vindt u richtlijnen en aandachtspunten bij de geheimhouding, de voorbereiding, de afname en de herkansing van het cspe. De paragrafen

Nadere informatie

Algemene informatie BB, KB en GL 1. Specifieke informatie D&P BB versie blauw 4. Specifieke informatie D&P KB versie blauw 6

Algemene informatie BB, KB en GL 1. Specifieke informatie D&P BB versie blauw 4. Specifieke informatie D&P KB versie blauw 6 Bijlage bij de Septembermededeling/Maartaanvulling centrale examens 2018 Profielvak D&P: vakspecifieke informatie centraal examen 2018 Deze informatie maakt deel uit van de Septembermededeling van het

Nadere informatie

Examens 2019 profielvak Mobiliteit en transport

Examens 2019 profielvak Mobiliteit en transport Examens 2019 profielvak Mobiliteit en transport Tom Damen Ria van Kessel 12 maart 2019 Vooraf Graag: geen examens meebrengen geen foto s/video s/geluidsopnames maken Inhoud Praktische informatie examens

Nadere informatie

TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN ECONOMIE VMBO GT EERSTE TIJDVAK 2017

TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN ECONOMIE VMBO GT EERSTE TIJDVAK 2017 TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN ECONOMIE VMBO GT EERSTE TIJDVAK 2017 Inleiding Quickscan Via WOLF (Windows Optisch Leesbaar Formulier) geven examinatoren per vraag de scores van hun kandidaten voor het centraal

Nadere informatie

Handleiding. Opgaveformulier Aantal Examenkandidaten beveiligde site 2016

Handleiding. Opgaveformulier Aantal Examenkandidaten beveiligde site 2016 Handleiding Opgaveformulier Aantal Examenkandidaten beveiligde site 2016 Auteur: DUO/Afdeling Examendiensten Datum: september 2015 Versie: 3.0 Pagina 1 van 19 Inhoudsopgave VOORWOORD... 3 INLEIDING...

Nadere informatie

vaknaam CSPE BB/KB/GL 2010

vaknaam CSPE BB/KB/GL 2010 vaknaam CSPE BB/KB/GL 2010 instructie voor de examinator In deze instructie vindt u richtlijnen en aandachtspunten bij de geheimhouding, de voorbereiding, de afname en de herkansing van het cspe. De paragrafen

Nadere informatie

Media Vormgeving en ICT Paola Stam Suzanne van der Horst 12 november 2018

Media Vormgeving en ICT Paola Stam Suzanne van der Horst 12 november 2018 Media Vormgeving en ICT 2019 Paola Stam Suzanne van der Horst 12 november 2018 Uitgangspunten Examenprogramma Syllabus constructie-opdracht met toetsmatrijs in de lijn van eerdere jaren Betrokkenen Constructie:

Nadere informatie

Handleiding WOLF. Bestemd voor de systeembeheerder

Handleiding WOLF. Bestemd voor de systeembeheerder Handleiding WOLF Bestemd voor de systeembeheerder Handleiding voor de systeembeheerder Algemeen Samenwerking examencoördinator, systeembeheerder en applicatiebeheerder Er zijn voor het programma Wolf vier

Nadere informatie

Examineren bij derden Servicedocument betreffende de afname van centrale examens met ExamenTester buiten de eigen mbo-instelling

Examineren bij derden Servicedocument betreffende de afname van centrale examens met ExamenTester buiten de eigen mbo-instelling Examineren bij derden Servicedocument betreffende de afname van centrale examens met ExamenTester buiten de eigen mbo-instelling Dit servicedocument voor het mbo gaat over de procedurele, organisatorische

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO 2018

Correctievoorschrift HAVO 2018 Correctievoorschrift HAVO 2018 tijdvak 1 Arabisch Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Aanleveren scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Haal meer uit Schoolwise

Haal meer uit Schoolwise Haal meer uit Schoolwise Deze folder is bedoeld voor docenten die gebruik maken van het online platform Schoolwise. Ontdek de mogelijkheden die Schoolwise biedt! In deze folder leest u hoe u toegang krijgt

Nadere informatie

TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN BIOLOGIE VWO EERSTE TIJDVAK 2016

TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN BIOLOGIE VWO EERSTE TIJDVAK 2016 TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN BIOLOGIE VWO EERSTE TIJDVAK 2016 Inleiding Quickscan Via WOLF (Windows Optisch Leesbaar Formulier) geven examinatoren per vraag de scores van hun kandidaten voor het centraal

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2018

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2018 Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2018 tijdvak 1 Arabisch CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5

Nadere informatie

vaknaam CSPE BB/KB/GL 2017

vaknaam CSPE BB/KB/GL 2017 vaknaam CSPE BB/KB/GL 2017 instructie voor de examinator In deze instructie vindt u richtlijnen en aandachtspunten bij de geheimhouding, de voorbereiding, de afname en de herkansing van het cspe. De paragrafen

Nadere informatie

Profielvakexamen Zorg en welzijn

Profielvakexamen Zorg en welzijn Profielvakexamen Zorg en welzijn José Chermin Katelijne ter Maat Romy Noordhof 22 maart 2018 Programma Vakspecifieke voorlichting Z&W Highlights uit de Instructie Examinator betontekst en vakinhoudelijk

Nadere informatie

TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN MUZIEK gltl EERSTE TIJDVAK 2016

TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN MUZIEK gltl EERSTE TIJDVAK 2016 TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN MUZIEK gltl EERSTE TIJDVAK 2016 Inleiding Quickscan Via WOLF (Windows Optisch Leesbaar Formulier) geven examinatoren per vraag de scores van hun kandidaten voor het centraal examen

Nadere informatie

PROFIELVAK-CSPE S 2019

PROFIELVAK-CSPE S 2019 PROFIELVAK-CSPE S 2019 Informatie over voorbereiding op en afname van CSPE 2019 12 november 2018 ONDERDELEN VAN DE PRESENTATIE 1. Inventariseren vragen 2. Voorbereiding op afname profielvak-cspe s 2019

Nadere informatie

Bijeenkomst Platform examensecretarissen Conflicten

Bijeenkomst Platform examensecretarissen Conflicten Bijeenkomst Platform examensecretarissen 7-3-2016 Conflicten Examenloket Alle vragen naar Examenloket 079-323299 of examenloket@duo.nl Vanuit daar worden de vragen doorgeleid naar de betreffende instantie(s).

Nadere informatie

Profielvakexamen Zorg en Welzijn

Profielvakexamen Zorg en Welzijn Profielvakexamen Zorg en Welzijn José Chermin Katelijne ter Maat 12 november 2018 Informatiebijeenkomst CSPE zorg en welzijn - proces examenproductie - vooruitblik CSPE s van 2019 Let op: In tegenstelling

Nadere informatie

TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN NASK 1 VMBO EERSTE TIJDVAK 2013

TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN NASK 1 VMBO EERSTE TIJDVAK 2013 TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN NASK 1 VMBO EERSTE TIJDVAK 2013 Inleiding Quickscan Via WOLF (Windows Optisch Leesbaar Formulier) geven examinatoren per vraag de scores van hun kandidaten voor het centraal examen

Nadere informatie

vandaag 1. algemene uitleg over het cspe 2. versie rood versie blauw 3. sneak preview cspe tips en vragen

vandaag 1. algemene uitleg over het cspe 2. versie rood versie blauw 3. sneak preview cspe tips en vragen vandaag 1. algemene uitleg over het cspe 2. versie rood versie blauw 3. sneak preview cspe 2018 4. tips en vragen Besproken: Constructie cspe 1. Examenprogramma & syllabus 2. CvTE 3. Cito 1. In het examenprogramma

Nadere informatie

Handleiding KiVa-voormeting

Handleiding KiVa-voormeting Handleiding KiVa-voormeting 2012 (Versie 1.1; 21 maart 2012) Stap 1: Coördinator van school Elke school krijgt één account om in meerdere klassen de KiVa-vragenlijsten af te nemen. Dit account wordt beheerd

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO 2017

Correctievoorschrift HAVO 2017 Correctievoorschrift HAVO 2017 tijdvak 1 Spaans Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Aanleveren scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB 2018

Correctievoorschrift VMBO-BB 2018 Correctievoorschrift VMBO-BB 2018 tijdvak 1 Engels CSE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Aanleveren scores

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO 2018

Correctievoorschrift HAVO 2018 Correctievoorschrift HAVO 2018 tijdvak 1 Spaans Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Aanleveren scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Handleiding aanmelden klassen. LAKS-monitor 2018

Handleiding aanmelden klassen. LAKS-monitor 2018 Handleiding aanmelden klassen LAKS-monitor 2018 Inhoud Welke informatie per klas aanleveren?... 3 Hoe informatie per klas aan leveren?... 3 Stap 1: Surf naar de LAKS-Portal: http://portal.laks-monitor.nl/...

Nadere informatie

Handleiding Evaluatieplatform Aanbieder

Handleiding Evaluatieplatform Aanbieder Handleiding Evaluatieplatform Aanbieder Versie 3 http://evaluatie.q-keurmerk.nl/ 1 Inhoudsopgave 1. Als aanbieder registreren... 3 2. Inloggen... 4 3. Cursus laten evalueren... 5 1. Inloggen als aanbieder

Nadere informatie

TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN ENGELS VMBO GT/TL

TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN ENGELS VMBO GT/TL TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN ENGELS VMBO GT/TL EERSTE TIJDVAK 2011 1 Inleiding 1. Quickscan Via WOLF (Windows Optisch Leesbaar Formulier) geven examinatoren per vraag de scores van hun kandidaten voor het

Nadere informatie

Profielexamens 2018 Mobiliteit&Transport

Profielexamens 2018 Mobiliteit&Transport Profielexamens 2018 Mobiliteit&Transport 16 november 2017 Ria van Kessel M&T belangrijk? Heel belangrijk! Hoog bezoek bij afdeling M&T bij het Gilde Vakcollege in Gorinchem: Programma Kennismaking Wie

Nadere informatie

Bijlage 1: Installeren van OSV ( Ondersteunende Software Verkiezingen ) programma 1

Bijlage 1: Installeren van OSV ( Ondersteunende Software Verkiezingen ) programma 1 Bijlage 1: Installeren van OSV ( Ondersteunende Software Verkiezingen ) programma 1 1. Inhoud zip-bestand In het zip-bestand treft u het volgende aan: - Programma 1: Voor het aanmaken van de kandidatenlijsten;

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2019

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2019 Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2019 tijdvak 1 Engels CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Aanleveren

Nadere informatie

Bijeenkomst Platform examen secretarissen Toezicht op examens

Bijeenkomst Platform examen secretarissen Toezicht op examens Bijeenkomst Platform examen secretarissen 7-3-2016 Toezicht op examens Examenloket Alle vragen naar Examenloket 079-323299 of examenloket@duo.nl Vanuit daar worden de vragen doorgeleid naar de betreffende

Nadere informatie

Handleiding Mijn Groene Norm

Handleiding Mijn Groene Norm Handleiding Mijn Groene Norm Inhoudsopgave 1.1 Registeren 1.2 Inloggen 1.3 Onderhoud account 2. Aanvragen examendatum 3.1 Kandidaten beheren 3.2 Groepen beheren 4. Kandidaten aanmelden 5. Resultaten downloaden

Nadere informatie

Handleiding Van Egmond Order Exchange V3.1 (2018)

Handleiding Van Egmond Order Exchange V3.1 (2018) Van Egmond Elektrogroothandel BV Expeditieweg 4 7007 CM Postbus 137 7000 AC Doetinchem Telefoon (0314) 375 300 Faxnummer (0314) 375 333 E-mail verkoop@vanegmond.nl Website Handelsregister 09047921 BTW

Nadere informatie

Protocollen en richtlijnen geheimhouding bij centrale examens

Protocollen en richtlijnen geheimhouding bij centrale examens Protocollen en richtlijnen geheimhouding bij centrale examens Inleiding Voorgaande aan de protocollen hebben we de verschillende soorten centrale examens die het Voortgezet Onderwijs op dit moment (2009)

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2019

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2019 Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2019 tijdvak 1 Arabisch CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5

Nadere informatie

landbouw en natuurlijke omgeving 2010 agrarische bedrijfseconomie CSPE KB

landbouw en natuurlijke omgeving 2010 agrarische bedrijfseconomie CSPE KB landbouw en natuurlijke omgeving 2010 agrarische bedrijfseconomie CSPE KB instructie voor de examinator In deze instructie vindt u richtlijnen en aandachtspunten bij de geheimhouding, de voorbereiding,

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB 2018

Correctievoorschrift VMBO-BB 2018 Correctievoorschrift VMBO-BB 2018 tijdvak 1 Arabisch CSE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Aanleveren

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2013

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2013 Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2013 tijdvak 2 Spaans CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2018

Correctievoorschrift VWO 2018 Correctievoorschrift VWO 2018 tijdvak 1 Spaans Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Aanleveren scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB 2018

Correctievoorschrift VMBO-KB 2018 Correctievoorschrift VMBO-KB 2018 tijdvak 1 Arabisch CSE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Aanleveren

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2018

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2018 Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2018 tijdvak 1 Spaans CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Aanleveren

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB 2013

Correctievoorschrift VMBO-BB 2013 Correctievoorschrift VMBO-BB 2013 tijdvak 1 Engels CSE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Rabo Corporate Connect. Rabo Corporate Connect

Gebruikershandleiding Rabo Corporate Connect. Rabo Corporate Connect Gebruikershandleiding Rabo Corporate Connect Rabo Corporate Connect Log in op Rabo Corporate Connect 1. Ga naar www.rabobank.com/corporateconnect* 2. Klik op de knop Inloggen. U komt nu op de inlogpagina

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2013

Correctievoorschrift VWO 2013 Correctievoorschrift VWO 2013 tijdvak 2 Spaans Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN GESCHIEDENIS VWO

TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN GESCHIEDENIS VWO TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN GESCHIEDENIS VWO EERSTE TIJDVAK 2011 1 Inleiding 1. Quickscan Via WOLF (Windows Optisch Leesbaar Formulier) geven examinatoren per vraag de scores van hun kandidaten voor het

Nadere informatie

aanvulling op het correctievoorschrift

aanvulling op het correctievoorschrift aanvulling op het correctievoorschrift 2016-1 scheikunde Centraal examen vwo Tijdvak 1 Correctievoorschrift Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vwo Bij het centraal examen scheikunde

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB 2017

Correctievoorschrift VMBO-KB 2017 Correctievoorschrift VMBO-KB 2017 tijdvak 1 Arabisch CSE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Aanleveren

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2017

Correctievoorschrift VWO 2017 Correctievoorschrift VWO 2017 tijdvak 1 Arabisch Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Aanleveren scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB 2019

Correctievoorschrift VMBO-KB 2019 Correctievoorschrift VMBO-KB 2019 tijdvak 1 Engels CSE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Aanleveren scores

Nadere informatie

Hieronder volgt per onderdeel van het aanvraagproces een uitleg over wat u moet invullen:

Hieronder volgt per onderdeel van het aanvraagproces een uitleg over wat u moet invullen: Handleiding bij het digitaal aanvragen van subsidies (niet voor aanvragen die onder specifieke nadere regels Kunst en Cultuur vallen) Als u een subsidie wilt aanvragen is het goed om de volgende gegevens

Nadere informatie

TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN GESCHIEDENIS VWO EERSTE TIJDVAK 2015

TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN GESCHIEDENIS VWO EERSTE TIJDVAK 2015 TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN GESCHIEDENIS VWO EERSTE TIJDVAK 2015 Inleiding Quickscan Via WOLF (Windows Optisch Leesbaar Formulier) geven examinatoren per vraag de scores van hun kandidaten voor het centraal

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB 2014

Correctievoorschrift VMBO-KB 2014 Correctievoorschrift VMBO-KB 2014 tijdvak 1 Arabisch CSE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB 2017

Correctievoorschrift VMBO-BB 2017 Correctievoorschrift VMBO-BB 2017 tijdvak 1 Nederlands CSE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Aanleveren

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO 2017

Correctievoorschrift HAVO 2017 Correctievoorschrift HAVO 2017 tijdvak 1 Arabisch Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Aanleveren scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB 2018

Correctievoorschrift VMBO-KB 2018 Correctievoorschrift VMBO-KB 2018 tijdvak 1 Engels CSE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Aanleveren scores

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB 2013

Correctievoorschrift VMBO-BB 2013 Correctievoorschrift VMBO-BB 2013 tijdvak 1 Spaans CSE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO 2013

Correctievoorschrift HAVO 2013 Correctievoorschrift HAVO 2013 tijdvak 1 Arabisch Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2014

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2014 Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2014 tijdvak 1 Arabisch CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5

Nadere informatie

Protocol eerste en tweede correctie Centrale examens vmbo, havo en vwo 2012

Protocol eerste en tweede correctie Centrale examens vmbo, havo en vwo 2012 Protocol eerste en tweede correctie Centrale examens vmbo, havo en vwo 2012 Vooraf Het protocol eerste en tweede correctie gaat uit van de wet- en regelgeving zoals die is verwoord in het Eindexamenbesluit

Nadere informatie

Basisoperaties Groep 4 t/m 8 Januari/februari 2013

Basisoperaties Groep 4 t/m 8 Januari/februari 2013 Handleiding BAO M4 t/m M8 Primair onderwijs Cito Volgsysteem Basisoperaties Groep 4 t/m 8 Januari/februari 2013 Handleiding voor de leerkracht Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Doel van het onderzoek 3 1.2

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB 2013

Correctievoorschrift VMBO-BB 2013 Correctievoorschrift VMBO-BB 2013 tijdvak 1 Arabisch CSE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores

Nadere informatie

Examenfestival. Informatiebijeenkomst cspe s profielvak Groen 12 november 2018

Examenfestival. Informatiebijeenkomst cspe s profielvak Groen 12 november 2018 Examenfestival Informatiebijeenkomst cspe s profielvak Groen 12 november 2018 Inhoud bijeenkomst Examenconstructie Profielvak-cspe s2018 Wat was nieuw? Highlights evaluatie Profielvak-cs p e s 2019 Planning

Nadere informatie

Stappenplan Hoe schrijf ik me in voor een opleiding aan de HAN?

Stappenplan Hoe schrijf ik me in voor een opleiding aan de HAN? Stappenplan Hoe schrijf ik me in voor een opleiding aan de HAN? Wil je je aanmelden voor een opleiding bij de HAN? Meld je dan aan via Studielink. Studielink is de online inschrijfapplicatie voor het Nederlandse

Nadere informatie

Alle leerwegen: BB, KB en GL/TL. examenstof zie syllabus 2015 NB de syllabus is leidend (niet de educatieve methode)

Alle leerwegen: BB, KB en GL/TL. examenstof zie syllabus 2015 NB de syllabus is leidend (niet de educatieve methode) natuur- en scheikunde 1 - vmbo : vakspecifieke informatie centraal examen 2015 Deze informatie maakt deel uit van de Septembermededeling van het College voor Toetsen en Examens (het CvTE) (zie Examenblad.nl).

Nadere informatie

TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN LATIJN VWO EERSTE TIJDVAK 2014

TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN LATIJN VWO EERSTE TIJDVAK 2014 TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN LATIJN VWO EERSTE TIJDVAK 2014 Inleiding Quickscan Via WOLF (Windows Optisch Leesbaar Formulier) geven examinatoren per vraag de scores van hun kandidaten voor het centraal examen

Nadere informatie