BEDRIJFS-CAO PVNED B.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BEDRIJFS-CAO PVNED B.V."

Transcriptie

1 BEDRIJFS-CAO PVNED B.V. Uit de CAO Energie voortvloeiende bedrijfs-cao. Inhoudsopgave: Aanhef en begripsomschrijving. Hoofdstuk I : De salarisregeling. Bijlage A: Functieschalen. Bijlage B: Salaristabel. Hoofdstuk II : De grens voor aanspraak op overwerkvergoeding. Hoofdstuk III : Vergoeding-wacht- en storingsdienst. Hoofdstuk IV : Benefit Budget Bedrijfs-CAO PVNED B.V Pagina 1

2 BEDRIJFS-CAO PVNED B.V. De ondergetekenden; PVNED B.V., gevestigd te Middelburg als partij ter ene zijde; en Abvakabo FNV, gevestigd te Zoetermeer CNV Publieke Zaak, gevestigd te s-gravenhage VMHP-N, gevestigd te Arnhem of hun eventuele rechtsopvolgers elk als partij ter andere zijde; verklaren dat zij ter uitwerking op c.q. aanvulling van de per 1 mei 2010 in werking getreden CAO Energie conform het bepaalde in artikel 1.3 van de CAO Energie de navolgende Bedrijfs-CAO PVNED zijn aangegaan. In deze overeenkomst wordt verstaan onder: A. Werkgever: PVNED B.V., gevestigd te Middelburg; B. Werknemer: alle personen in dienst van de Werkgever met uitzondering van: o directeur(en); o stagiaires; o vakantiewerkers; o degenen, die met toepassing van de sociale wetgeving worden ingeschakeld, of in het kader van een door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gesubsidieerd werkgelegenheidsproject werkzaam zijn; o degenen, die in het kader van een werk-/leerproject tijdelijk werkzaam zijn. Waarin deze overeenkomst met betrekking tot personen wordt gesproken over hij, hem of zijn worden daarmee zowel manlijke als vrouwelijke werknemers aangeduid. Deze overeenkomst treedt in werking en eindigt op dezelfde tijdstippen waarop de CAO Energie in werking treedt c.q. eindigt. Bedrijfs-CAO PVNED B.V Pagina 2

3 HOOFDSTUK I De salarisregeling (CAO Energie, hoofdstuk 4). Algemene bepalingen. Artikel 1. Voor toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder: a. werknemer de werknemer zoals gedefinieerd in artikel 1.6 van de CAO Energie en in dienst van PVNED. b. directie de statutaire directie. c. functiegroep de groep, waarin de functie op grond van het functiewaarderingssysteem is ingedeeld. d. functieprofiel de beschrijving van de inhoud van een functie en de aan deze functie gestelde eisen ten aanzien van kennis en competenties van een werknemer. e. schaalsalaris het bedrag per maand, dat met inachtneming van de bepalingen van dit hoofdstuk voor de werknemer is vastgesteld aan de hand van bijlage B bij dit hoofdstuk. f. salaris het salaris, vermeerderd met de toelagen die aan de werknemer zijn toegekend of vast aan zijn functie zijn verbonden. g. salarisschaal de reeks van salarisbedragen per maand, waarvan het minimumbedrag en het maximumbedrag en de bij de salarisschaal behorende periodiek in bijlage B bij dit hoofdstuk staan aangegeven. h. functieschaal de bij een functie behorende salarisschaal waarvan de nummering overeenkomt met de voor de functie vastgestelde functiegroep. i. aanloopschaal de salarisschaal direct liggende onder de functieschaal 1. j. periodieke verhoging de jaarlijkse procentuele verhoging van het schaalsalaris afhankelijk van het beoordelingsresultaat, met inachtneming van het maximumsalaris. 1 bij functieschaal 1 is geen aanloopschaal van toepassing. Bedrijfs-CAO PVNED B.V Pagina 3

4 k. bevordering van bevordering is sprake: i. als een werknemer wordt benoemd in een functie, ingedeeld in een hogere functiegroep; of ii. iii. als de functie van de werknemer op grond van het functiewaarderingssysteem wordt ingedeeld in een hogere functiegroep; of als een werknemer persoonlijk wordt ingedeeld in een hogere functiegroep. Er is geen sprake van bevordering als de bij de hogere functiegroep behorende aanloop- respectievelijke functieschaal reeds als zodanig voor de werknemer gold. Artikel Het salaris van de werknemers wordt met inachtneming van het bepaalde in dit hoofdstuk vastgesteld door de directie. 2. Het genot van het salaris vangt aan met de dag waarop het dienstverband ingaat. 3. Ingeval het salaris of de kortingsbedragen moeten worden berekend over een gedeelte van een maand, wordt het salaris of korting per dag gesteld op een dertigste deel van het salaris of korting per maand. 4. Ingeval van deeltijdarbeid zullen de bepalingen van dit hoofdstuk naar evenredigheid worden toegepast. 5. Het salaris wordt geïndexeerd met de in de CAO Energie overeengekomen percentages. 6. Het salaris wordt vastgesteld op basis van de voor de werknemer geldende functieschaal, tenzij de werknemer op grond van het bepaalde in artikel 4 wordt ingedeeld in de aanloopschaal. 7. Het salaris is vastgesteld op een op hele euro s afgerond bedrag. De vaststelling van dit bedrag wordt begrensd door het bij een salarisschaal behorend minimum en maximum bedrag. Bedrijfs-CAO PVNED B.V Pagina 4

5 Functieschaal Artikel De functieprofielen van de werknemers zijn ingedeeld in 10 functiegroepen zoals vermeld in bijlage A bij dit hoofdstuk. 2. Bij elke functiegroep behoort een functieschaal. De functieschalen zijn opgenomen in de salaristabel in bijlage B bij dit hoofdstuk. 3. De directie kan een werknemer persoonlijk indelen in een andere functieschaal dan de bij de functie van de werknemer behorende functieschaal. 4. De werknemer ontvangt bij zijn arbeidsovereenkomst, en indien zijn functie wijzigt, het functieprofiel en de daaraan gekoppelde functieschaal. 5. Functies die niet zijn ondergebracht in de hier bedoelde functiegroepen, kunnen een afwijkend beloningssysteem hebben. Aanloopschaal Artikel De werkgever kan besluiten dat het salaris van een werknemer op grond van diens leeftijd en/of opleiding en/of werkervaring wordt vastgesteld op basis van de voor de werknemer geldende aanloopschaal. 2. In de situatie als bedoeld in lid 1: a. wordt de betrokken werknemer ingedeeld in de vastgestelde functieschaal; en b. wordt het salaris vastgesteld op basis van de aanloopschaal, waarna onder voorwaarden van goed functioneren en/of het halen van de gestelde diplomaeisen, plaatsing in de functieschaal geschied. 3. Voor 1 januari van ieder kalenderjaar wordt beoordeeld of de genoemde werknemer met ingang van voornoemde datum ervoor in aanmerking komt dat diens salaris wordt vastgesteld op grond van de functieschaal. 4. Bij doorstroming vanuit de aanloopschaal naar de functieschaal wordt geen bevorderingsperiodiek toegekend. Bedrijfs-CAO PVNED B.V Pagina 5

6 Plaatsing in een hoger ingedeelde functie Artikel Werknemers die worden geplaatst in een hoger ingedeelde functie, worden in de overeenkomende hogere functie- of aanloopschaal ingedeeld met ingang van de maand volgend op die waarin de plaatsing in de hogere functie heeft plaatsgevonden. 2. De werknemer ontvangt bij plaatsing in een hoger ingedeelde functie het huidige schaalsalaris, vermeerderd met 2,7%. Het nieuwe salaris is ten minste gelijk aan het minimumbedrag van de nieuwe aanloopschaal danwel de nieuwe functieschaal. Plaatsing in een lager ingedeelde functie Artikel Werknemers die door eigen toedoen wegens onbekwaamheid of op eigen verzoek worden geplaatst in een lager ingedeelde functie, worden in de overeenkomende lagere functieschaal ingedeeld met ingang van de maand volgend op die waarin de plaatsing in de lagere functie heeft plaatsgevonden. 2. Werknemers die als gevolg van bedrijfsomstandigheden in een lager ingedeelde functie worden geplaatst, worden via inschaling een salarisschaal toegekend dat zo min mogelijk onder de oorspronkelijke salarisschaal van de werknemer ligt. Ligt het oude schaalsalaris boven het maximum van zijn nieuwe functiegroep, dan wordt het verschil tussen het oude schaalsalaris en dit maximum omgezet in een persoonlijke toelage. De persoonlijke toelage vormt onderdeel van het salaris op grond waarvan vakantietoeslag, ABP pensioen, enz. worden berekend. Een persoonlijke toelage maakt geen deel uit van de salarisschaal maar wordt wel geïndexeerd met de in de CAO Energie overeengekomen percentages. Indien de werknemer op enig moment wederom in een hoger ingedeelde functie wordt geplaatst zal de persoonlijke toelage, zoveel mogelijk in één keer, worden inverdiend in de nieuwe functie, waardoor deze persoonlijke toelage (geheel c.q. gedeeltelijk) komt te vervallen. Periodieke salarisverhogingen Artikel De periodieke salarisverhogingen zijn voor iedere werknemer afhankelijk van de jaarlijkse beoordeling die de werknemer ontvangt conform Bedrijfseigenregeling B.3. Regeling Personeelsbeoordelingssysteem. Bij een zeer goede of een uitstekende beoordeling zal de werknemer een hogere periodieke salarisverhoging ontvangen. Bedrijfs-CAO PVNED B.V Pagina 6

7 2. De periodieke salarisverhogingen zijn als volgt vastgesteld: Jaarlijkse beoordeling Periodieke verhoging Sterk verbetering vatbaar (1) 0,0% Verbetering vatbaar (2) 1,4% Goed (3) 2,7% Zeer goed (4) 4,1% Uitstekend (5) 5,4% 3. De beoordeling vindt plaats op basis van het functieprofiel van een werknemer. De jaarlijkse salarisverhoging van werknemers met een variabele beloning vindt uitsluitend plaats op basis van het resultaat van de beoordeling van de gedragscriteria. 4. De periodieke salarisverhogingen worden in de regel per 1 januari van ieder kalenderjaar toegekend. 5. Werknemers die op of na 1 september van enig jaar in dienst treden is, komen niet in aanmerking voor een periodieke salarisverhoging op grond van het personeelsbeoordelingssysteem. De directie kan hierin anders beslissen. 6. Indien een werknemer wegens ziekte verhinderd is werkzaamheden te verrichten, zal dit, behoudens ingeval de werknemer onvoldoende meewerkt aan diens re-integratie, niet van invloed zijn op de toekenning van periodieke salarisverhogingen. Functioneringstoelage Artikel Werknemers die het maximum van hun functieschaal-salaris hebben bereikt, hebben bij een zeer goede of uitstekende beoordeling recht op een tijdelijke aanpassing van het salaris met een Functioneringstoelage. 2. De Functioneringstoelage bedraagt maximaal 10% van het maximum salaris behorende bij de functieschaal waarin de werknemer is ingedeeld. De Functioneringstoelage wordt opgebouwd bij een zeer goede of een uitstekende beoordeling en wordt afgebouwd op het moment dat de beoordeling niet langer goed, zeer goed of uitstekend is. 3. Bij een zeer goede beoordeling bedraagt de opbouw van de Functioneringstoelage 1% van het feitelijk verdiende salaris. Bij een uitstekende beoordeling bedraagt de opbouw van de Functioneringstoelage 2% van het feitelijk verdiende salaris. 4. Indien de werknemer in het jaar volgend op het jaar waarin hij een Functioneringstoelage heeft ontvangen niet meer een goede, zeer goede of Bedrijfs-CAO PVNED B.V Pagina 7

8 uitstekende beoordeling ontvangt, zal de Functioneringstoeslag worden afgebouwd. Bij een beoordeling verbetering vatbaar zal de Functioneringstoelage met 1,0% worden verminderd en bij een beoordeling sterk verbetering vatbaar zal de Functioneringstoelage geheel vervallen. 5. De vermindering van de Functioneringstoelage zal er in geen geval toe leiden dat de werknemer een salaris ontvangt dat minder bedraagt dan het maximum van zijn functieschaal. 6. Werknemers die als gevolg van hun beoordeling niet de volledige periodieke salarisverhoging kunnen genieten (net onder het maximum van het functieschaalsalaris), ontvangen bij een zeer goede of uitstekende beoordeling respectievelijk 101% of 102% van het feitelijk verdiende salaris onder aftrek van de nog deels genoten (procentueel) periodieke verhoging. Hierbij zij aangetekend dat het gemis aan (procentueel) periodieke salarisverhoging hoger of gelijk is aan 1% (zeer goede beoordeling) of 2% (uitstekende beoordeling). 7. De Functioneringstoelage is pensioengevend in de zin van artikel 3.1 van het pensioenreglement van ABP. 8. Bij plaatsing in een hoger ingedeelde functie vervalt de op dat moment opgebouwde functioneringstoelage. Het nieuwe schaalsalaris mag niet lager zijn dan het vorige schaalsalaris vermeerderd met de Functioneringstoelage en bevorderingsperiodiek. Persoonlijke toelage Artikel De directie kan een werknemer een al dan niet vaste persoonlijke toelage toekennen, omdat de werknemer naar oordeel van de directie bijzondere persoonlijke eigenschappen bezit die voor de vervulling van zijn functie van essentieel belang zijn. De persoonlijke toelage vormt onderdeel van het salaris op grond waarvan vakantietoeslag, ABP pensioen, enz. worden berekend. Een persoonlijke toelage maakt geen deel uit van de salarisschaal maar wordt wel geïndexeerd met de in de CAO Energie overeengekomen percentages. Indien de werknemer op enig moment in een hoger ingedeelde functie wordt geplaatst, zal hij deze persoonlijke toelage, zoveel mogelijk in één keer, inverdienen in zijn nieuwe functie, waardoor deze persoonlijke toelage (geheel c.q. gedeeltelijk) zal vervallen. 2. Voorts kan de werknemer door de directie wegens buitengewone bekwaamheid, geschiktheid of toewijding op voordracht van de direct leidinggevende worden beloond met een gratificatie of met één of meer extra periodieke verhogingen. Bedrijfs-CAO PVNED B.V Pagina 8

9 HOOFDSTUK II De grens voor aanspraak op overwerkvergoeding (CAO Energie, hoofdstuk 6). Geen vergoeding voor overwerk en/of verschoven werktijd wordt genoten door werknemers ingedeeld in salarisschaal 7 en hoger (functiecontract) zoals opgenomen in bijlage A bij hoofdstuk 1 van de Bedrijfs-CAO. Bedrijfs-CAO PVNED B.V Pagina 9

10 Hoofdstuk III Vergoeding wacht- en storingsdiensten (CAO Energie, hoofdstuk 7). Vergoeding in geld. 1. De werknemer die is ingedeeld in een wacht- en storingsdienst, ontvangt een vergoeding in geld. 2. De vergoeding in geld bedraagt 200,00 voor elke volle week waarin wacht- en storingsdienst wordt verricht, gebaseerd op een vergoeding van: a. 25,00 *) voor een werkdag (van einde werktijd tot aanvang werktijd volgende dag); b. 37,50 *) voor een zaterdag (van 8 uur tot 8 uur zondag); en c. 37,50 *) voor een zondag (tot 8 uur de volgende dag). *) Bedragen zijn conform salarispeil 1 juni Laatstgenoemde bedragen gelden voor wacht- en storingsdiensten korter dan een volle week. 3. Indien in de week waarin een wacht- en storingsdienst wordt verricht, een feestdag als genoemd in artikel 5.9 van de CAO voorkomt die niet op zaterdag of zondag valt, wordt voor deze feestdag bovendien een halve dag verlof verleend in geval van standaard gebondenheid. 4. In geval de werknemer voor het verrichten van extra werkzaamheden een extra gang van huis naar de werkplek moet maken inzake de consignatie, ontvangt hij een reiskostenvergoeding op basis van de zakelijke kilometervergoeding conform de Bedrijfseigenregeling A.3. Regeling Reis- en verblijfkosten. 5. De werknemer ingedeeld in salarisschaal 7 en hoger zoals opgenomen in bijlage B van hoofdstuk 1 van de Bedrijfs-CAO, die is aangewezen om zich na afloop van de werktijd voor een wacht- en storingsdienst beschikbaar te houden, wordt per week verrichte wacht- en storingsdienst een toelage toegekend van 3% van het maandsalaris 6. Indien tijdens een wacht- en storingsdienst werkzaamheden als bedoeld in artikel 6.1 van de CAO Energie moeten worden verricht, is de vergoedingsregeling voor overwerk van toepassing. Dit geldt niet voor werknemers met een functiecontract. 7. Op de hoogte van de vergoedingen uit dit hoofdstuk zijn de wijzigingen van toepassing welke voortvloeien uit het overleg inzake de CAO Energie. Bedrijfs-CAO PVNED B.V Pagina 10

11 HOOFDSTUK IV Benefit Budget 1. Voor werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd dan wel of gedurende de proeftijd kunnen specifieke voorwaarden gelden ten aanzien van de toepassing van het Benefit Budget. 2. Naast de in artikel 13.3 van de CAO Energie genoemde opbouw van het Benefit Budget, zal de werknemer (maandelijks) op grond van artikel 13.4 van de CAO Energie de (geldelijke) waarde van de volgende regelingen in zijn Benefit Budget ontvangen voor besteding: a. Alle niet-collectief aangewezen en niet ingeroosterde ADV-uren op grond van artikel 5.5 van de CAO Energie b. De vergoeding voor overwerkuren boven de 80 uur op grond van artikel 6.2 van de CAO Energie c. De vergoeding voor wacht- en storingsdienst op grond van hoofdstuk 7 van de CAO Energie 3. Naast de in artikel 13.5 van de CAO Energie aangegeven producten, is het volgende extra arbeidsvoorwaardelijke product beschikbaar: a. Spaarloon 4. De ingebrachte budgetten als bedoeld in lid 2 kunnen zonder beperking worden ingezet voor aankoop van het product extra verlofuren, conform het gestelde in artikelen 13.5 en 13.7 lid 2 van de CAO Energie. 5. Salaris kan worden ingezet als budget ten behoeve van het aankopen van het extra arbeidsvoorwaardelijke product als bedoeld in lid 3 en artikel 13.5 van de CAO Energie. 6. De ruilwaarde van een verlofuur zal de waarde op moment van de transactie behouden. Eventuele stijgingen of dalingen van deze ruilwaarde met terugwerkende kracht hebben geen invloed op eerdere transacties. Bedrijfs-CAO PVNED B.V Pagina 11

12 BIJLAGE A FUNCTIESCHALEN Functieschaal* Functieprofiel 1 Niet gedefinieerd 2 Niet gedefinieerd 3 Data Analist 4 Portfolio Analist 5 Senior Data Analist 6 Niet gedefinieerd Account Manager 7 Manager Datamanagement & Portfolio analyse 8 Key Account Manager 9 Business Development Manager 10 Niet gedefinieerd *) Deze indeling is tot stand gekomen door toepassing van het HAY-systeem. Bedrijfs-CAO PVNED B.V Pagina 12

13 BIJLAGE B SALARISTABEL Salaristabel PVNED per 1 juni 2010: Functie Schaal* Schaal Minimum Schaal Maximum Als gemiddelde periodiek geldt 2,7%. *) De salaristabel is tot stand gekomen door toepassing van het HAY-systeem. Bedrijfs-CAO PVNED B.V Pagina 13

Bedrijfs- cao DELTA N.V.

Bedrijfs- cao DELTA N.V. Bedrijfs- cao DELTA N.V. Inhoudsopgave: Aanhef en begripsomschrijving. Hoofdstuk I : De salarisregeling. Hoofdstuk II : De grens voor aanspraak op overwerkvergoeding. Hoofdstuk III : Vergoeding wacht-

Nadere informatie

Voorwoord De bedrijfs-cao TenneT maakt onderdeel uit van de arbeidsvoorwaarden van cao-werknemers binnen TenneT TSO B.V.

Voorwoord De bedrijfs-cao TenneT maakt onderdeel uit van de arbeidsvoorwaarden van cao-werknemers binnen TenneT TSO B.V. Bedrijfs-cao TenneT Looptijd 1 mei 2013 tot en met 30 oktober 2015 Voorwoord De bedrijfs-cao TenneT maakt onderdeel uit van de arbeidsvoorwaarden van cao-werknemers binnen TenneT TSO B.V. Binnen TenneT

Nadere informatie

Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget

Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget Gewijzigde CAO-artikelen Artikel 1.3 Structuur 1. Voor de bedrijven geldt tevens een bedrijfs-cao waarin nadere

Nadere informatie

3 Salaris en vergoedingsregelingen. Bezoldiging

3 Salaris en vergoedingsregelingen. Bezoldiging 3 Salaris en vergoedingsregelingen Bezoldiging Artikel 3:1 1 Met inachtneming van artikel 1:2:1 wordt aan de ambtenaar binnen het kader van een lokaal vast te stellen bezoldigingsregeling een bezoldiging

Nadere informatie

Bedrijfs-Cao. TenneT TSO B.V. Ingangsdatum (Versie )

Bedrijfs-Cao. TenneT TSO B.V. Ingangsdatum (Versie ) Bedrijfs-Cao TenneT TSO B.V. Ingangsdatum 1-7-2011 (Versie 2011.2) PAGINA 2 van 12 Voorwoord De bedrijfs-cao van TenneT maakt onderdeel uit van de arbeidsvoorwaarden van cao-werknemers binnen TenneT TSO

Nadere informatie

Bezoldigingsverordening gemeente Leeuwarderadeel 2005.

Bezoldigingsverordening gemeente Leeuwarderadeel 2005. Gemeente Leeuwarderadeel Burgemeester en Wethouders van Leeuwarderadeel; gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Leeuwarderadeel; gehoord de Commissie voor Georganiseerd

Nadere informatie

Concept Bedrijfscao Ziut

Concept Bedrijfscao Ziut Tekst onderhandelingsakkoord Concept Bedrijfscao Ziut Ziut B.V. is een commercieel bedrijf die zich positioneert op de aanbestedingsmarkt. Voor het bedrijf is het noodzakelijk een goede performance te

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST DIERENPARK EMMEN 1 JANUARI DECEMBER 2013

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST DIERENPARK EMMEN 1 JANUARI DECEMBER 2013 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST DIERENPARK EMMEN 1 JANUARI 2011 31 DECEMBER 2013 1 De ondergetekenden: Werkgever: Dierenpark Emmen Hoofdstraat 18 7811 EP Emmen als partij ter ene zijde en Werknemerspartijen:

Nadere informatie

Gemeente Tynaarlo Uitvoeringsregeling beloningsbeleid gemeente Tynaarlo. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tynaarlo

Gemeente Tynaarlo Uitvoeringsregeling beloningsbeleid gemeente Tynaarlo. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tynaarlo GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Tynaarlo. Nr. 49460 21 april 2016 Gemeente Tynaarlo Uitvoeringsregeling beloningsbeleid gemeente Tynaarlo Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

4 BELONING. 4.1 Beloning en inschaling

4 BELONING. 4.1 Beloning en inschaling 14 4 BELONING 4.1 Beloning en inschaling 4.1.1 Inschaling Artikel 28 1. Het niveau van de functie bij de werkgever wordt bepaald aan de hand van het systeem van functiewaardering dat is overeengekomen

Nadere informatie

Algemene bepalingen. 1. Geldigheidsduur

Algemene bepalingen. 1. Geldigheidsduur Bedrijfsprotocol Productie Versie per 1-1-2016 Essent N.V., FNV, CNV en VMHP-N verklaren op grond van het bepaalde in de CAO Productie- en Leveringsbedrijven, de navolgende overeenkomst, het zogeheten

Nadere informatie

Regeling bezoldiging gemeente Nieuwkoop 2011

Regeling bezoldiging gemeente Nieuwkoop 2011 CVDR Officiële uitgave van Nieuwkoop. Nr. CVDR365504_1 13 juli 2016 Regeling bezoldiging gemeente Nieuwkoop 2011 Regeling bezoldiging gemeente Nieuwkoop 2011 Begripsomschrijvingen Artikel 1 Voor de toepassing

Nadere informatie

BEZOLDIGINGSREGELING

BEZOLDIGINGSREGELING BEZOLDIGINGSREGELING Algemene bepaling Artikel 1 Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: a. medewerker De ambtenaar als bedoeld in artikel 1:1, lid 1onder a van de CAR b. werkgever

Nadere informatie

gelet op het resultaat van het overleg in de commissie van georganiseerd overleg (GO) van 22 november 2000;

gelet op het resultaat van het overleg in de commissie van georganiseerd overleg (GO) van 22 november 2000; De raad van de gemeente Menaldumadeel; overwegende dat VNG een voorbeeld bezoldigingsverordening heeft ontworpen als handreiking voor gemeenten die hun locale verordening willen aanpassen; dat het aanbeveling

Nadere informatie

Deze cao treedt in werking per De cao wordt aangegaan voor een periode van 15 maanden en eindigt derhalve op

Deze cao treedt in werking per De cao wordt aangegaan voor een periode van 15 maanden en eindigt derhalve op Bedrijfs-cao Ziut Ziut B.V. is een commercieel bedrijf dat zich positioneert op de aanbestedingsmarkt. Voor het bedrijf is het noodzakelijk een goede performance te realiseren op het vlak van mark georiënteerdheid,

Nadere informatie

Vitaliteitsregeling cao Netwerkbedrijven

Vitaliteitsregeling cao Netwerkbedrijven Vitaliteitsregeling cao Netwerkbedrijven De Vitaliteitsregeling beoogt door middel van arbeidsduurverkorting oudere werknemers gezond en met plezier door te laten werken tot aan de AOW-leeftijd. De Vitaliteitsregeling

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Doktersassistenten Verbindendverklaring CAO-bepalingen MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID AI Nr. 8580 Bijvoegsel Stcrt. d.d. 31-7-96 nr. 145 ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN BEPALINGEN VAN

Nadere informatie

gelezen hebbende de voorstellen van het cluster P&O d.d. 19 juli 2007 en 19 augustus 2008;

gelezen hebbende de voorstellen van het cluster P&O d.d. 19 juli 2007 en 19 augustus 2008; h gemeente Hardinxveld-Giessendam Burgemeester en wethouders van Hardinxveld-Giessendam gelezen hebbende de voorstellen van het cluster P&O d.d. 19 juli 2007 en 19 augustus 2008; gelet op de overeenstemming

Nadere informatie

Bezoldigingsbesluit gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer Bezoldigingsbesluit van de gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer 2010

Bezoldigingsbesluit gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer Bezoldigingsbesluit van de gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer 2010 Bezoldigingsbesluit van de gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer 2010 Inhoud: Artikel 1 Begripsomschrijving... 3 Artikel 2 Reikwijdte besluit... 4 Artikel 3 Recht op salaris... 4 Artikel 4 Salaris bij deeltijd...

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden; Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden; overwegende dat met betrekking tot de beloningsmogelijkheden voor de medewerkers een regeling dient te worden vastgesteld, waarin een

Nadere informatie

3 Salaris per uur: 1/156 van het salaris bij een volledige werktijd.

3 Salaris per uur: 1/156 van het salaris bij een volledige werktijd. III.1 BEZOLDIGINGSREGELING 1997 - Besluit van de gemeenteraad van Voorst 24 maart 1997. BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Deze regeling verstaat onder: 1 Ambtenaar: hij, die overeenkomstig de bepalingen van

Nadere informatie

overwegende dat het aanbeveling verdient om de bezoldigingsverordening te actualiseren;

overwegende dat het aanbeveling verdient om de bezoldigingsverordening te actualiseren; Burgemeester en wethouders van Menaldumadeel; overwegende dat het aanbeveling verdient om de bezoldigingsverordening te actualiseren; Besluit: vast te stellen de navolgende verordening: Verordening tot

Nadere informatie

Regeling bezoldiging. Artikel 1. Begripsbepalingen. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

Regeling bezoldiging. Artikel 1. Begripsbepalingen. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: Regeling bezoldiging Artikel 1. Begripsbepalingen Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: A. Bevoegd gezag: het college van burgemeester en wethouders; B. Ambtenaar: de ambtenaar in

Nadere informatie

Artikel 5 Bepalen functieschaal In een aparte regeling wordt vastgelegd de wijze waarop de functies worden beschreven en gewaardeerd.

Artikel 5 Bepalen functieschaal In een aparte regeling wordt vastgelegd de wijze waarop de functies worden beschreven en gewaardeerd. Artikel 1 Begripsomschrijvingen De begripsomschrijvingen van de CAR-UWO zijn van toepassing. Verwijzingen naar de belangrijkste omschrijvingen zijn opgenomen in de regeling. Daarnaast gelden aanvullend

Nadere informatie

Wijziging van de CAR-UWO gemeente Waterland. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland,

Wijziging van de CAR-UWO gemeente Waterland. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Waterland. Nr. 120876 17 december 2015 Wijziging van de CAR-UWO gemeente Waterland Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland, overwegende

Nadere informatie

Toelichting arbeidsvoorwaarden

Toelichting arbeidsvoorwaarden Toelichting arbeidsvoorwaarden Maart 2016 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding Pagina 3 2. Individueel Keuze Budget (IKB) Pagina 4 3. Functioneringstoelage / uitloopschalen / promotieronde (Cao wijziging) Pagina

Nadere informatie

Functie-indeling en beloningsstructuur Binnendienst ASR Nederland N.V.

Functie-indeling en beloningsstructuur Binnendienst ASR Nederland N.V. Artikel - 1 Definities 1. Werkgever: ASR 2. Vakorganisaties: CNV Dienstenbond, gevestigd te Hoofddorp; FNV Bondgenoten, gevestigd te Utrecht; De Unie, gevestigd te Culemborg. 3. Werknemer: de man of vrouw,

Nadere informatie

GELDIG VAN 1 JULI JANUARI 2017

GELDIG VAN 1 JULI JANUARI 2017 BIJLAGE 2 SALARISREGELINGEN (art. 10.1) GELDIG VAN 1 JULI 2016 1 JANUARI 2017 Het salaris van de werknemer wordt bepaald aan de hand van één der volgende salarissystemen, waarin de werknemer door de KLM

Nadere informatie

j. volledige betrekking: de volledige betrekking als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, onder k van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling;

j. volledige betrekking: de volledige betrekking als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, onder k van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling; CVDR Officiële uitgave van Geldermalsen. Nr. CVDR102747_1 8 mei 2018 BEZOLDIGINGSREGELING Burgemeester en wethouders van de gemeente Geldermalsen, gelet op artikel 160 van de Gemeentewet en op het bepaalde

Nadere informatie

Functie-indeling en beloningsstructuur Binnendienst Fortis Verzekeringen Nederland N.V.

Functie-indeling en beloningsstructuur Binnendienst Fortis Verzekeringen Nederland N.V. Artikel 1 Definities 1. Werkgever: 2. Vakorganisaties: CNV Dienstenbond, gevestigd te Hoofddorp; FNV Bondgenoten, gevestigd te Utrecht; De Unie, gevestigd te Culemborg; Beroepsorganisatie Banken Verzekeringen

Nadere informatie

weduwe, weduwnaar of geregistreerd partner. het geheel van werkzaamheden dat door de ambtenaar is te verrichten conform artikel 3:1.

weduwe, weduwnaar of geregistreerd partner. het geheel van werkzaamheden dat door de ambtenaar is te verrichten conform artikel 3:1. 1 Bijlage 1 bij ledenbrief 201401849 Op 1 januari 2016 wordt hoofdstuk 3 van de CAR-UWO in zijn geheel vervangen door een nieuw hoofdstuk. In deze bijlage staat het nieuwe hoofdstuk3 en de bijhorende begripsomschrijvingen

Nadere informatie

ALGEMENE REGELS BETREFFENDE ARBEIDSVOORWAARDEN VOOR HET MIDDELBAAR- EN HOGER PERSONEEL

ALGEMENE REGELS BETREFFENDE ARBEIDSVOORWAARDEN VOOR HET MIDDELBAAR- EN HOGER PERSONEEL #461819 Logo Vredestein ALGEMENE REGELS BETREFFENDE ARBEIDSVOORWAARDEN VOOR HET MIDDELBAAR- EN HOGER PERSONEEL 1 juli 2010 tot en met 30 september 2011 Logo FNV Bondgenoten Logo CNV BedrijvenBond Logo

Nadere informatie

Aanvullende bezoldigings- en vergoedingsregeling provincie Gelderland

Aanvullende bezoldigings- en vergoedingsregeling provincie Gelderland Aanvullende bezoldigings- en vergoedingsregeling Geldig sinds: 1-7-2011 Wetstechnische informatie Type overheidsorganisatie Naam overheidsorganisatie WWW-adres overheidsorganisatie Type informatie Bestandsformaat

Nadere informatie

CAO EPZ mei 2013 (versie september 2014)

CAO EPZ mei 2013 (versie september 2014) CAO EPZ -- 1 -- 1 mei 2013 (versie september 2014) CAO EPZ 1 mei 2013 tot en met 30 april 2015 CAO EPZ -- 2 -- 1 mei 2013 (versie september 2014) INHOUD HOOFDSTUK blz. 1. Geldigheidsduur, begripsbepalingen

Nadere informatie

BEZOLDIGINGSREGELING GEMEENTE HEEMSTEDE 2006

BEZOLDIGINGSREGELING GEMEENTE HEEMSTEDE 2006 CVDR Officiële uitgave van Heemstede. Nr. CVDR29990_1 6 juni 2017 BEZOLDIGINGSREGELING GEMEENTE HEEMSTEDE 2006 I Begripsbepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen Voor de toepassing van deze regeling wordt

Nadere informatie

College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Haaren;

College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Haaren; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Haaren. Nr. 121515 16 december 2015 Bezoldigingsregeling gemeente Haaren College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Haaren; gelet op het bepaalde

Nadere informatie

3.2 Individueel KeuzeBudget

3.2 Individueel KeuzeBudget 3.2 Individueel KeuzeBudget Artikel 3.2.1 Algemeen 1. Voor de ambtenaar is er een IKB, dat door het bevoegd gezag wordt beheerd. 2. Het IKB wordt voorzien van in geldwaarde uitgedrukte aanspraken, welke

Nadere informatie

Verordening regelende de bezoldiging van de ambtenaren in dienst van de gemeente Leek

Verordening regelende de bezoldiging van de ambtenaren in dienst van de gemeente Leek CVDR Officiële uitgave van Leek. Nr. CVDR61670_2 1 juni 2016 Verordening regelende de bezoldiging van de ambtenaren in dienst van de gemeente Leek Burgemeester en wethouders van de gemeente Leek; gelet

Nadere informatie

BEZOLDIGINGSREGELING GEMEENTE HEEMSTEDE 2010

BEZOLDIGINGSREGELING GEMEENTE HEEMSTEDE 2010 CVDR Officiële uitgave van Heemstede. Nr. CVDR61103_1 6 juni 2017 BEZOLDIGINGSREGELING GEMEENTE HEEMSTEDE 2010 I Begripsbepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen Voor de toepassing van deze regeling wordt

Nadere informatie

Bezoldigingsregeling 2014 Krimpen aan den IJssel

Bezoldigingsregeling 2014 Krimpen aan den IJssel Hoofdstuk I Begripsbepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen In aanvulling op de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en de Uitwerkingsovereenkomst (UWO) wordt in deze regeling verstaan onder:

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling A Salariëring. (ex artikel 25) Begripsbepalingen

Uitvoeringsregeling A Salariëring. (ex artikel 25) Begripsbepalingen Uitvoeringsregeling A Salariëring (ex artikel 25) HOOFDSTUK 1 INPASSINGSBEPALINGEN Begripsbepalingen Artikel 1 In deze uitvoeringsregeling wordt verstaan onder: 1. Salarisschaal: een vaste oplopende reeks

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST DIERENPARK EMMEN 1 JANUARI DECEMBER 2013

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST DIERENPARK EMMEN 1 JANUARI DECEMBER 2013 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST DIERENPARK EMMEN 1 JANUARI 2011 31 DECEMBER 2013 1 De ondergetekenden: Werkgever: Dierenpark Emmen Hoofdstraat 18 7811 EP Emmen als partij ter ene zijde en Werknemerspartijen:

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST CAO-I AKZONOBEL NEDERLAND

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST CAO-I AKZONOBEL NEDERLAND COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST CAO-I AKZONOBEL NEDERLAND (versie juli 2013) De werkingssfeer van de CAO-I AkzoNobel Nederland omvat: (stand per 1 januari 2013) - Akzo Nobel Nederland B.V. De ondergetekenden:

Nadere informatie

Toevoeging CAO artikel Lid Tekst CAO oud Tekst CAO nieuw Reden wijziging. 1 oktober 2014 tot en met [...]

Toevoeging CAO artikel Lid Tekst CAO oud Tekst CAO nieuw Reden wijziging. 1 oktober 2014 tot en met [...] Tekstuele wijzigingen CAO 2015 d.d 28 september 2015 NOOT: de wijzigingen zijn gebaseerd op de bestaande CAO-teksten. Wijzigingen ivm de vernieuwing van de CAO-structuur en/of Sales Reward zijn niet meegenomen

Nadere informatie

I. Algemene bepalingen

I. Algemene bepalingen Sector : II Nr. : 69 De raad van de gemeente Ferwerderadiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 mei 1998, nummer 21/69.98; gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en hoofdstuk 3

Nadere informatie

TOETREDINGSPROTOCOL. NV Afvalzorg Holding gevestigd te Haarlem, hierna te noemen de werkgever. ABVA KABO FNV, gevestigd te Zoetermeer

TOETREDINGSPROTOCOL. NV Afvalzorg Holding gevestigd te Haarlem, hierna te noemen de werkgever. ABVA KABO FNV, gevestigd te Zoetermeer TOETREDINGSPROTOCOL NV Afvalzorg Holding gevestigd te Haarlem, hierna te noemen de werkgever en ABVA KABO FNV, gevestigd te Zoetermeer hierna te noemen de werknemersvereniging Overwegende dat De werkgever

Nadere informatie

MIHO 2013-2015. Algemene regels betreffende arbeidsvoorwaarden voor het middelbaar- en hoger personeel

MIHO 2013-2015. Algemene regels betreffende arbeidsvoorwaarden voor het middelbaar- en hoger personeel Algemene regels betreffende arbeidsvoorwaarden voor het middelbaar- en hoger personeel 1 april 2013 tot en met 31 maart 2015 1 Algemene regels betreffende arbeidsvoorwaarden voor het middelbaar en hoger

Nadere informatie

Vereenvoudiging Bijzondere Beloningen (hoofdstuk 5 cao)

Vereenvoudiging Bijzondere Beloningen (hoofdstuk 5 cao) Vereenvoudiging Bijzondere Beloningen (hoofdstuk 5 cao) 12 april 2017 1. De invoeringsdatum van de nieuwe set bijzondere beloningen is 1 januari 2018. 2. De salarissen en salarisschalen van de groepen

Nadere informatie

Nummer: 11.0001183. Versie: 1.1. Vastgesteld door het DB d.d. Instemming OR RAV d.d.

Nummer: 11.0001183. Versie: 1.1. Vastgesteld door het DB d.d. Instemming OR RAV d.d. Uitvoeringsregeling artikel 6.10 van de CAO sector Ambulancezorg ( vergoeding consignatiediensten ten behoeve van GHOR-taken ) Regionale Ambulancevoorziening Nummer: 11.0001183 Versie: 1.1 Vastgesteld

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst voor zaterdagbestellers

Collectieve arbeidsovereenkomst voor zaterdagbestellers Collectieve arbeidsovereenkomst voor zaterdagbestellers 1 juli 2013 tot en met 31 december 2015 Uitgave: juli 2013 Group HR INHOUDSOPGAVE PAGINA Considerans 3 Hoofdstuk 1 Algemeen 4 Artikel 1 Definities

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD 2002 nr. 121

GEMEENTEBLAD 2002 nr. 121 GEMEENTEBLAD 2002 nr. 121 Burgemeester en wethouders van de gemeente Maassluis; gezien de instemming van de plaatselijke commissie voor georganiseerd overleg; besluiten: vast te stellen de volgende: VERORDENING,

Nadere informatie

Bezoldigingsbesluit van de gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer 2010

Bezoldigingsbesluit van de gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer 2010 Bezoldigingsbesluit van de gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer 2010 Overeengekomen en vastgesteld d.d. 1 februari 2010 1 Inhoud: Artikel 1 Begripsomschrijving... 3 Artikel 2 Reikwijdte besluit... 4 Artikel

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST HOGER PERSONEEL AKZONOBEL NEDERLAND

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST HOGER PERSONEEL AKZONOBEL NEDERLAND COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST HOGER PERSONEEL AKZONOBEL NEDERLAND (versie juli 2015) Akzo Nobel Nederland B.V. te Arnhem, ten deze mede handelende voor en uit naam van: (stand per 1 juli 2015) Akzo Nobel

Nadere informatie

http://spweb0cluster.bg.fnv.net/collreg/toe%20te%20voegen%20cao%20documenten/vredestein%2...

http://spweb0cluster.bg.fnv.net/collreg/toe%20te%20voegen%20cao%20documenten/vredestein%2... ALGEMENE REGELS BETREFFENDE ARBEIDSVOORWAARDEN VOOR HET MIDDELBAAR-EN HOGER PERSONEEL pagina 1 van 6 1 juli 2007 tot en met 30 juni 2009 ALGEMENE REGELS BETREFFENDE ALGEMENE REGELS BETREFFENDE ARBEIDSVOORWAARDEN

Nadere informatie

GEMEENTE KAAG EN BRAASSEM

GEMEENTE KAAG EN BRAASSEM GEMEENTE KAAG EN BRAASSEM Burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem; gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Kaag en Braassem (CAR/UWO); gelet op de bereikte

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE

REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE 1 INHOUDSOPGAVE REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 ARTIKEL 1. AANSPRAKEN... 3 ARTIKEL 2. VARIABEL PENSIOENGEVEND SALARIS...

Nadere informatie

Jaarurensystematiek CAO-Sport

Jaarurensystematiek CAO-Sport Jaarurensystematiek CAO-Sport Werkgeversorganisatie in de Sport Arnhem, november 2007 Jaarurensystematiek CAO-Sport 1 Werkgeversorganisatie in de Sport Postbus 185 6800 AD Arnhem Papendallaan 50 T: 0264834450

Nadere informatie

HOOFDSTUK3SALARIS, VERGOEDINGEN, TOELAGEN EN UITKERINGEN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN GRONINGEN:

HOOFDSTUK3SALARIS, VERGOEDINGEN, TOELAGEN EN UITKERINGEN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN GRONINGEN: CVDR Officiële uitgave van Groningen. Nr. CVDR392185_1 21 november 2017 HOOFDSTUK3SALARIS, VERGOEDINGEN, TOELAGEN EN UITKERINGEN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN GRONINGEN: Gelet op de Algemene

Nadere informatie

Centraal Overleg Arbeidsvoorwaarden Openbare Bibliotheken

Centraal Overleg Arbeidsvoorwaarden Openbare Bibliotheken Cao Openbare Bibliotheken 2015-2019 Centraal Overleg Arbeidsvoorwaarden Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen met terugwerkende kracht per 1 januari 2018 Hoofdstuk II Salariëring en vergoedingen Artikel

Nadere informatie

Bedrijfsprotocol Enexis

Bedrijfsprotocol Enexis Bedrijfsprotocol Enexis Enexis, ABVAKABO FNV, CNV Publieke Zaak en VMHP-N verklaren op grond van het bepaalde in de CAO Netwerkbedrijven, de navolgende overeenkomst, het zogeheten "Bedrijfsprotocol Enexis

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Leiderdorp;

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Leiderdorp; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Leiderdorp Nr. 169917 7 augustus 2018 Beloningsbeleid Gemeente Leiderdorp 2016 Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Leiderdorp; gelet op

Nadere informatie

Vragen en antwoorden bij onderhandelingsresultaat cao NWb

Vragen en antwoorden bij onderhandelingsresultaat cao NWb Vragen en antwoorden bij onderhandelingsresultaat cao NWb 2018-2021 6 december 2018 1. SALARIS A. Welke salarisverhoging is afgesproken? Tijdens de looptijd van de cao ontvangen medewerkers een structurele

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST HOGER PERSONEEL AKZONOBEL NEDERLAND. (versie juli 2015)

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST HOGER PERSONEEL AKZONOBEL NEDERLAND. (versie juli 2015) COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST HOGER PERSONEEL AKZONOBEL NEDERLAND (versie juli 2015) Akzo Nobel Nederland B.V. te Arnhem, ten deze mede handelende voor en uit naam van: (stand per 1 juli 2015) Akzo Nobel

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst De Heus Per 1 januari 2018 tot en met 31 december 2022

Collectieve Arbeidsovereenkomst De Heus Per 1 januari 2018 tot en met 31 december 2022 Collectieve Arbeidsovereenkomst De Heus Per 1 januari 2018 tot en met 31 december 2022 De Heus Cao De Heus 1 januari 2018 Pag. 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Definities en algemene afspraken 3 Hoofdstuk 2

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID AI Nr. 8639 Bijvoegsel Stcrt. d.d. 14-11-1996, nr. 221 ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN GEWIJZIGDE BEPALINGEN VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VRIJWILLIG

Nadere informatie

Bedrijfs-CAO E.ON Benelux N.V. 1 mei 2011 tot en met 30 april 2013.

Bedrijfs-CAO E.ON Benelux N.V. 1 mei 2011 tot en met 30 april 2013. 1 mei 2011 tot en met 30 april 2013. HR 1 Inhoud Hoofdstuk Bladzijde 1. Algemene Bepalingen 4 2. De salarisregeling 6 3. De grens voor aanspraak op overwerkvergoeding 7 4. Vergoeding wacht- en storingsdienst

Nadere informatie

Financiële arbeidsvoorwaarden rijkspersoneel (in kort bestek)

Financiële arbeidsvoorwaarden rijkspersoneel (in kort bestek) Financiële arbeidsvoorwaarden rijkspersoneel (in kort bestek) ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Schalen BBRA salarisnummer maandsalaris sinds -- ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Schalen BBRA salarisnummer

Nadere informatie

3 SALARIS, VERGOEDINGEN, TOELAGEN EN UITKERINGEN

3 SALARIS, VERGOEDINGEN, TOELAGEN EN UITKERINGEN Inhoudsopgave 3 SALARIS, VERGOEDINGEN, TOELAGEN EN UITKERINGEN 1 Algemene bepalingen Artikel * Functies en functiewaardering 3:1 * Recht op Salaris, vergoedingen, salaristoelagen en uitkeringen 3:2 2 Salaris

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE

REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE 1 INHOUDSOPGAVE REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN Inhoudsopgave BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 ARTIKEL 1. AANSPRAKEN... 3 ARTIKEL 2. VARIABEL PENSIOENGEVEND

Nadere informatie

gelet op de overeenstemming die is bereikt in het Georganiseerd Overleg van 6 december 2018 over het aanvullend, flexibel beloningsbeleid,

gelet op de overeenstemming die is bereikt in het Georganiseerd Overleg van 6 december 2018 over het aanvullend, flexibel beloningsbeleid, Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heumen, gelet op hoofdstuk 3 van de CAR/UWO, gelet op de overeenstemming die is bereikt in het Georganiseerd Overleg van 6 december 2018 over het aanvullend,

Nadere informatie

Lid 3 Over het uitbetaalde salaris en de salaristoelagen wordt maandelijks een digitale loonstrook verstrekt.

Lid 3 Over het uitbetaalde salaris en de salaristoelagen wordt maandelijks een digitale loonstrook verstrekt. Wijzigingen in het Reglement Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant) per 1 juli 2016 als gevolg van de gemaakte afspraken aangaande lokale regelingen. Aan Hoofdstuk 3 van het Reglement

Nadere informatie

Beloningsbeleid. HRM Januari 2019

Beloningsbeleid. HRM Januari 2019 Beloningsbeleid HRM Januari 2019 1 2 Beloningsbeleid 1. Algemeen beloningsbeleid/inschaling 2. Jaarlijkse periodieke verhoging 3. Bijzondere toeslagen/ gratificaties Ad 1. Algemeen beloningsbeleid/inschaling

Nadere informatie

Akkoord. Cao voor postbezorgers. 30 oktober 2014. Bart van Bolhuis. Akkoord. Cao voor postbezorgers. definitief. Auteur Tel. Rapport.

Akkoord. Cao voor postbezorgers. 30 oktober 2014. Bart van Bolhuis. Akkoord. Cao voor postbezorgers. definitief. Auteur Tel. Rapport. 30 oktober 2014 Auteur Tel Bart van Bolhuis Rapport Versie Akkoord definitief Inhoudsopgave 1 3 1.1 Looptijd 3 1.2 Toevoegen salaristrede 3 3 1.3 Salarisaanpassing 3 1.4 Postbezorgersvergoeding 4 1.5 Pensioen

Nadere informatie

Financiële arbeidsvoorwaarden rijkspersoneel (in kort bestek)

Financiële arbeidsvoorwaarden rijkspersoneel (in kort bestek) Financiële arbeidsvoorwaarden rijkspersoneel (in kort bestek) ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Schalen BBRA salarisnummer maandsalaris ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Schalen BBRA salarisnummer

Nadere informatie

partijen zijn op de hoogte van de Richtlijn/Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Bestuurder kinderopvang van de NVTK (hierna: de Richtlijn).

partijen zijn op de hoogte van de Richtlijn/Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Bestuurder kinderopvang van de NVTK (hierna: de Richtlijn). MODEL ARBEIDSOVEREENKOMST BESTUURDER KINDEROPVANG DE ONDERGETEKENDEN: 1. [NAAM RECHTSPERSOON], gevestigd te [PLAATS], ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [NAAM], in zijn/haar hoedanigheid van [FUNCTIE],

Nadere informatie

Eigen Regeling toelage en vergoedingen gemeente Veghel

Eigen Regeling toelage en vergoedingen gemeente Veghel GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Veghel. Nr. 128592 30 december 2015 Eigen Regeling toelage en vergoedingen gemeente Veghel Het college van burgemeester en wethouders en de raadsvoorzitter van

Nadere informatie

Bezoldigingsregeling gemeente Hoogeveen I Begripsbepalingen

Bezoldigingsregeling gemeente Hoogeveen I Begripsbepalingen Bezoldigingsregeling Het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hoogeveen, gelet op artikel 160 van de Gemeentewet; gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Collectieve gehoord de Commissie

Nadere informatie

Cao Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017

Cao Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017 Centraal Overleg Arbeidsvoorwaarden Openbare Bibliotheken Cao Openbare Bibliotheken 2015-2019 - Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017 Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 4 (Aard van de arbeidsovereenkomst)

Nadere informatie

Toetredingsprotocol Essent Milieu Wijster

Toetredingsprotocol Essent Milieu Wijster Toetredingsprotocol Essent Milieu Wijster Essent NV, Essent Milieu Wijster en de werknemersorganisaties ABVAKABO FNV, CNV Publieke zaak, De Unie en Het Zwarte Corps, zijn het navolgende overeengekomen.

Nadere informatie

i. betrekking: de betrekking als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, onder b van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling;

i. betrekking: de betrekking als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, onder b van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling; CVDR Officiële uitgave van Hoogeveen. Nr. CVDR111941_1 29 maart 2016 Bezoldigingsregeling Het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hoogeveen, gelet op artikel 160 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Overgangsprotocol Essent Smits

Overgangsprotocol Essent Smits Overgangsprotocol Essent Smits 25 november 2010 10CPB.0074 1 Algemeen... 3 2 Personele transitie... 3 3 Rechtspositie en arbeidsvoorwaarden... 4 3.1 Algemeen... 4 3.2 Salaris en functieniveau... 4 3.3

Nadere informatie

MIHO Algemene regels betreffende arbeidsvoorwaarden voor het middelbaar- en hoger personeel 1 april 2015 tot en met 31 maart 2017

MIHO Algemene regels betreffende arbeidsvoorwaarden voor het middelbaar- en hoger personeel 1 april 2015 tot en met 31 maart 2017 Algemene regels betreffende arbeidsvoorwaarden voor het middelbaar- en hoger personeel 1 april 2015 tot en met 31 maart 2017 1 ALGEMENE REGELS BETREFFENDE ARBEIDSVOORWAARDEN VOOR HET MIDDELBAAR EN HOGER

Nadere informatie

Bijlage bij B&W-flap d.d. 16 december 2014 BD versie 2 december Aanpassing in het kader van de CAO

Bijlage bij B&W-flap d.d. 16 december 2014 BD versie 2 december Aanpassing in het kader van de CAO Bijlage bij B&W-flap d.d. 16 december 2014 BD2014-013269 versie 2 december 2014 Aanpassing in het kader van de CAO 2013-2015 Huidige tekst NRGA Nieuwe tekst NRGA Toelichting bij wijziging Wijzigingen Vakantie

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST KONINKLIJK INSTITUUT VOOR DE TROPEN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST KONINKLIJK INSTITUUT VOOR DE TROPEN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST KONINKLIJK INSTITUUT VOOR DE TROPEN Partijen bij deze collectieve arbeidsovereenkomst zijn: 1. De vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Koninklijk Instituut voor de

Nadere informatie

hoofdstuk 15 Bijzondere bepalingen voor academisch medisch specialisten

hoofdstuk 15 Bijzondere bepalingen voor academisch medisch specialisten hoofdstuk 15 Bijzondere bepalingen voor academisch medisch specialisten artikel 15.1 Toepassingsbereik 1 Dit hoofdstuk is van toepassing op de academisch medisch specialist. Onder de academisch medisch

Nadere informatie

Artikel 1 Werknemer treedt met ingang van bij werkgever in dienst als, voor het verrichten van werkzaamheden als bedoeld in artikel 11.

Artikel 1 Werknemer treedt met ingang van bij werkgever in dienst als, voor het verrichten van werkzaamheden als bedoeld in artikel 11. De nul-urenovereenkomst voor bepaalde tijd Ondergetekenden,, gevestigd te ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door: verder te noemen 'werkgever', en, wonende te verder te noemen 'werknemer', zijn het

Nadere informatie

Gelet op artikel 160 van de Gemeentewet en artikel 3:1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling;

Gelet op artikel 160 van de Gemeentewet en artikel 3:1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling; Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee Gelet op artikel 160 van de Gemeentewet en artikel 3:1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling; Gehoord de Commissie voor Georganiseerd Overleg,

Nadere informatie

Lid 3 en 4 schrappen; lid 5 handhaven en vernummeren naar lid 3 en in lijn brengen met nieuwe opzet:

Lid 3 en 4 schrappen; lid 5 handhaven en vernummeren naar lid 3 en in lijn brengen met nieuwe opzet: Betreft : Aanpassingen cao 2018-2019 Wijziging met ingang van 5 november 2017 Toevoeging aan artikel 1: Arbeidsvoorwaardenregeling of AVR: bij de opdrachtgever geldende regeling van beloning en/of andere

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID AI Nr. 9552 Bijvoegsel Stcrt. d.d. 08-05-2001, nr. 88 ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN GEWIJZIGDE BEPALINGEN VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR

Nadere informatie

Algemene bepalingen Salarisregeling Vergoeding wacht- en storingsdiensten De grens voor aanspraak op overwerkvergoeding Slotbepalingen Bijlagen

Algemene bepalingen Salarisregeling Vergoeding wacht- en storingsdiensten De grens voor aanspraak op overwerkvergoeding Slotbepalingen Bijlagen Bedrijfsprotocol Distributie Versie per 1-1-2016 Essent N.V., FNV, CNV en VMHP-N verklaren op grond van het bepaalde in de CAO Productie- en Leveringsbedrijven, de navolgende overeenkomst, het zogeheten

Nadere informatie

Geldigheidsduur Deze cao treedt in werking per De cao wordt aangegaan voor een periode van 15 maanden en eindigt derhalve op

Geldigheidsduur Deze cao treedt in werking per De cao wordt aangegaan voor een periode van 15 maanden en eindigt derhalve op Bedrijfs-cao Ziut Ziut B.V. is een commercieel bedrijf dat zich positioneert op de aanbestedingsmarkt. Voor het bedrijf is het noodzakelijk een goede performance te realiseren op het vlak van mark georiënteerdheid,

Nadere informatie

AANGEPASTE CAO TEKST Op de volgende pagina s staat de vanaf 1 januari 2017 geldende cao artikelen in dit verband.

AANGEPASTE CAO TEKST Op de volgende pagina s staat de vanaf 1 januari 2017 geldende cao artikelen in dit verband. AANGEPASTE CAO TEKST Op de volgende pagina s staat de vanaf 1 januari 2017 geldende cao artikelen in dit verband. Artikel 3.3 Binnendienst Tot de categorie Binnendienst behoren de werknemers die uitsluitend

Nadere informatie

Regeling salaris en vergoedingen medewerkers gemeente Krimpenerwaard

Regeling salaris en vergoedingen medewerkers gemeente Krimpenerwaard GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Krimpenerwaard. Nr. 7429 27 januari 2015 Regeling salaris en vergoedingen medewerkers gemeente Krimpenerwaard 2015 Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

PROTOCOLLAIRE BEPALINGEN

PROTOCOLLAIRE BEPALINGEN PROTOCOLLAIRE BEPALINGEN P1 EINDDATUM IN PROTOCOLLAIRE BEPALINGEN P-bepalingen zijn in principe tijdelijk van aard. Per P-bepaling wordt bepaald of er sprake is van een einddatum, die vervolgens in de

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr CAR, hoofdstuk 3 Salaris en vergoedingen. 17 april Officiële uitgave van de gemeente Gooise Meren

GEMEENTEBLAD. Nr CAR, hoofdstuk 3 Salaris en vergoedingen. 17 april Officiële uitgave van de gemeente Gooise Meren GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Gooise Meren Nr. 80263 17 april 2018 CAR, hoofdstuk 3 Salaris en vergoedingen A. De tekst in onderstaand hoofdstuk 1 wordt per 1 januari 2016 opgenomen bij

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST AKZONOBEL CHEMICALS. Akzo Nobel Chemicals B.V. te Amersfoort, ten deze mede handelend voor en uit naam van:

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST AKZONOBEL CHEMICALS. Akzo Nobel Chemicals B.V. te Amersfoort, ten deze mede handelend voor en uit naam van: COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST AKZONOBEL CHEMICALS (versie juli 2013) De ondergetekenden: Akzo Nobel Chemicals B.V. te Amersfoort, ten deze mede handelend voor en uit naam van: (stand per 1 januari 2013)

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST DIERENPARK EMMEN 1 JANUARI DECEMBER

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST DIERENPARK EMMEN 1 JANUARI DECEMBER COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST DIERENPARK EMMEN 1 JANUARI 2014-31 DECEMBER 2015... De ondergetekenden: De werkgever: Noorderdierenpark Emmen B.V. Hoofdstraat 18 7811 EP Emmen KvK: 04005859 0000 en DPE

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr

GEMEENTEBLAD. Nr GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Hulst. Nr. 22436 24 februari 2016 Aanvullende regeling arbeidsvoorwaarden gemeente Hulst; treedt de dag na bekendmaking in werking, zulks met terugwerkende kracht

Nadere informatie

Regeling bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst gemeente Overbetuwe 2014

Regeling bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst gemeente Overbetuwe 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Overbetuwe. Nr. 26527 13 mei 2014 Regeling bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst gemeente Overbetuwe 2014 Ons kenmerk: 12BB00004 De burgemeester van de

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Toelage Beschikbaarheidsdienst

Uitvoeringsregeling Toelage Beschikbaarheidsdienst Uitvoeringsregeling Toelage Beschikbaarheidsdienst Nummer: 18.0002248 Versie: 1.0 Vastgesteld door het Dagelijks Bestuur d.d. april 2018 Instemming OR Regio d.d. 27 maart 2018 Instemming GO d.d. 26 maart

Nadere informatie