Decentrale energieopwekking

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Decentrale energieopwekking"

Transcriptie

1 Decentrale energieopwekking Binnen de lijnen of achter het net? 11 februari Niels Muller en Roland de Vlam

2 Agenda Uitwerking Regeerakkoord STROOM1 Afspraken wind op land IPO SER: Nationaal Energieakkoord voor Duurzame Groei Jurisprudentie CBb 2

3 Agenda Uitwerking Regeerakkoord Verlaagd tarief energiebelasting Experimenten- AmvB? STROOM1 Afspraken wind op land IPO SER: Nationaal Energieakkoord voor Duurzame Groei Jurisprudentie CBb 3

4 Regeerakkoord: verlaagd tarief energiebelasting Het kleinschalig, duurzaam opwekken van (zonne-) energie waarvoor geen rijkssubsidie wordt ontvangen, fiscaal gestimuleerd wordt door invoering van een verlaagd tarief in de eerste schijf van de energiebelasting op elektriciteit die afkomstig is van coöperaties van particuliere kleinverbruikers, aan deze verbruikers geleverd wordt en in hun nabijheid is opgewekt. Verlaagd tarief in de eerste schijf van de energiebelasting Lastenneutraal gefinancierd Generieke verhoging van het reguliere tarief in de eerste schijf van de energiebelasting Beoogde inwerkingtreding 1 januari 2014 Nog nader uit te werken 4

5 Denkrichting voorwaarden verlaagd tarief energiebelasting (MinFin) Indien de installatie voldoet aan (nog niet definitief): Nabijheid: via postcodes Coöperatie (aan welke kenmerken moet rechtsvorm voldoen) Voordeel gaat naar particuliere kleinverbruiker Economisch en juridisch eigendom van de productie-installatie Geen cumulatie met andere rijkssubsidies Kleinschaligheid: vermogensbeperking (bijv. 3 MW) Duurzame energie (via GVO s) dan lager tarief eerste schijf van de energiebelasting voor prosument Maar hoe verhoudt zich dit tot het Experimenteer-artikel? 5

6 Experimenteer-artikel Artikel 7a Elektriciteitswet 1998 AmvB Met inachtneming van bindende EU besluiten Bij wijze van experiment afwijken van het bepaalde bij of krachtens de Elektriciteitswet 1998 Tijdsduur / voortzetting anders dan als experiment? Eisen: Bijdragen aan ontwikkelingen op het gebied van productie, transport en levering van decentraal opgewekte duurzame elektriciteit of WKK Binnen verantwoorde financiële kaders van het Rijk Afwijken van de Elektriciteitswet 1998 Ontvlechting productie, transport en levering - Aparte infrastructuur? Leveringsvergunning 6

7 Experimenteer AMvB Contouren (voor zover bekend) Tendersysteem max. 10 experimenten per jaar Beoordeling en begeleiding door Agentschap NL Maximaal 500 (kleinverbruiks-) deelnemers of 1 MW vraagbelasting Looptijd ten hoogste 4 jaar Inhoud (voor zover bekend): Lokale samenwerking van eigenaar/gebruikers > minimale toets NMa Verticale integratie -> lokale balancering Aanleg en beheer van eigen net toestaan Tariefstelling o.b.v. lokale kosten en baten Tariefregulering light NMa stelt alleen de tariefmethode vast Vergunning light geen leveringsplicht buiten experimenteergebied 7

8 Verlaagd tarief / experimenteer artikel - enkele opmerkingen Praktisch uitvoerbaar /administratieve lasten? Financiële / maatschappelijke kaders? Cumulatie van verlaagd tarief en salderen mogelijk? Europeesrechtelijke houdbaarheid? Herintroductie bagatelnet voor Elektriciteitswet 1998? 8

9 Agenda Uitwerking Regeerakkoord STROOM1 Zelflevering / salderen Directe lijn Afspraken wind op land IPO SER: Nationaal Energieakkoord voor Duurzame Groei Jurisprudentie CBb 9

10 STROOM 1 (wetsvoorstel 33493) Onbeperkt salderen van groene elektriciteit met leverancier VvE Grijze stroom salderen tot 5000 kwh Discussie directe lijn / installatie en gevolgen voor Elektriciteitswet 1998 en energiebelasting GvO s voor gas en voor warmte (en wijziging GvO s voor elektriciteit) Gaskwaliteit als taak voor gasnetbeheerders (dus ook groen gas) Transporttarief dekt kosten voor ontvangst EN invoeden In rekening gebracht bij afnemers die ontvangen - Bij AMvB: tevens bij afnemers die invoeden Tarieven kunnen verschillen voor ontvangen of invoeden 10

11 Zelflevering / Salderen Salderen o.g.v. art. 31c Elektriciteitswet 1998 terugdraaien van de meter voor de vaststelling van de factuur van de stroomleverancier Cap van 5000 kwh Redelijke vergoeding voor het meerdere STROOM1: cap van 5000kWh vervalt bij duurzame elektriciteitsopwekking Grondslag voor AMvB redelijke vergoeding vervalt Salderen voor de Energiebelasting Indien 31c Elektriciteitswet 1998 wordt toegepast, is alleen energiebelasting verschuldigd over het positieve saldo van geleverde minus ingevoede elektriciteit. Geen cap Vermindering van 381,62 per aansluiting 11

12 Rekenvoorbeeld salderen (productie < onttrekking) Levering via aansluiting: Productie achter aansluiting: Cap: 7000 kwh 6000 kwh 5000 kwh Salderen onder de huidige tekst van de Elektriciteitswet 1998: Door de cap betaalt de afnemer over / = 2000 aan leverancierstarieven De leverancier betaalt over / = 1000 een redelijke vergoeding aan de afnemer Salderen voor de energiebelasting: De afnemer is energiebelasting verschuldigd over het saldo van / = 1000kWh Na STROOM1: Duurzaam: De afnemer betaalt over / = 1000 de leverancierstarieven Niet-duurzaam: blijft ongewijzigd 12

13 Rekenvoorbeeld salderen 2 (productie > onttrekking) Levering via aansluiting: Productie achter aansluiting: Cap: 6000 kwh 7000 kwh 5000 kwh Salderen onder de huidige tekst van de Elektriciteitswet 1998: Door de cap betaalt de afnemer over / = 1000 aan leverancierstarieven De leverancier betaalt over / = 2000 een redelijke vergoeding aan de afnemer Salderen voor de energiebelasting: De afnemer (opwekker) is geen energiebelasting verschuldigd Na STROOM1: Duurzaam: De leverancier betaalt over / = 1000 een redelijke vergoeding aan de afnemer Niet-duurzaam: blijft ongewijzigd 13

14 Zelflevering / salderen enkele opmerkingen Inzicht omvang derving energiebelasting-inkomsten? Bij VvE s alleen salderen tegen de gemeenschappelijke meter / op de collectieve aansluiting? Waarom onderscheid duurzaam / niet-duurzaam? Impact regressief tarief bij verbruik boven de eerste schaal (10.000kWh)? Wat is een redelijke vergoeding? 5000kWh cap op HR-WKK? Wat zijn de gevolgen van een negatief saldo? 14

15 Directe lijn - Problematiek Elektriciteitswet 1998 Transport over een directe lijn is niet gereguleerd, behalve meldingsplicht bij Energiekamer Zelf vaststellen of (en dat) sprake is van directe lijn (melding is geen voorwaarde) Bagatelnet bestaat niet meer (wel voor de EB!) Geen wettelijke definitie van installatie Begrippenlijst NMa: - Het samenstel van elektrisch materieel en leidingen van een aangeslotene, te rekenen na het overdrachtspunt van de aansluiting. - Definitie sluit bestaan van net, GDS of directe lijn achter de aansluiting niet uit. Herhaaldelijk aan de orde gekomen in parlementaire geschiedenis in 1998 en 1999: - Daarbij zijn «net» en «installatie» complementair: waar het net ophoudt, begint de installatie. De aansluiting markeert de overgang van net naar installatie. Een installatie is zodoende het geheel van elektriciteitsleidingen en daaraan verbonden elektriciteitsverbruikende apparaten van de afnemer die niet tot het net behoren en die liggen [achter, RdV] de aansluiting op het net. (Kamerstukken II, , 26303, nr. 7, p. 20.) Aan de orde gesteld door NMa bij totstandkoming STROOM1 (maar verworpen) Centrale vraag: Wat is thans de verhouding installatie / directe lijn en hoe wordt deze in de toekomst? 15

16 Directe lijn Doorwerking naar de energiebelasting 50(1) Wbm: levering via een aansluiting aan de verbruiker is belast met EB 50(2) Wbm: alleen over positieve saldo 50(4) Wbm: levering is tevens verkrijging op andere wijze (e.g. eigen opwek) 50(5) Wbm : lid 4 geldt niet voor de verbruiker die: elektriciteit heeft opgewekt door middel van hernieuwbare energiebronnen [ ] elektriciteit heeft opgewekt door middel van een installatie voor (HR) WKK 53(1) Wbm: belasting wordt geheven van degene die de levering verricht 53(2) Wbm: bij toepassing van 50(4) wordt belasting geheven van verbruiker 53(4) Wbm: Indien sprake is van een directe lijn, wordt in afwijking van het eerste en tweede lid bij de toepassing van artikel 50, vierde lid, de belasting geheven van degene die de levering van elektriciteit dan wel aardgas aan verbruikers verricht op de directe lijn. Centrale vraag: Wat is de verhouding tussen 53(4) en 50(5)? 16

17 Directe lijn Directe lijn (sinds 20 juli 2012) Lijn die geen net is Geïsoleerde producent en geïsoleerde verbruiker; of Producent met tussenkomst leverancier en één of meer verbruiker (geen huishoudelijke verbruikers) Melden bij NMa Energiebelasting op levering via directe lijn Directe lijn in STROOM1 Verbinding die niet of slechts via één aangeslotene verbonden met een net of een andere verbinding Geïsoleerde productie-installatie met een geïsoleerde verbruiker; of Productie-installatie met tussenkomst leverancier met één of meer verbruikers (geen huishoudelijke verbruikers) Melden bij NMa Energiebelasting op levering via directe lijn 17

18 Directe lijn of installatie? 18

19 Veel Kamervragen (TK 33493, nr. 5) Definitie installatie? Definitie directe lijn herzien? - Conform EU Richtlijnen? - Suggestie VVD: het samenstel van productie-installaties en elektriciteit verbruikende installaties die onderling met verbindingen rechtstreeks, dat wil zeggen zonder tussenkomst van een openbaar net, zijn verbonden Leidt dit tot meer heffing van energiebelasting? - PVV Doorlevering op de directe lijn? 19

20 Agenda Uitwerking Regeerakkoord STROOM1 Afspraken wind op land IPO SER: Nationaal Energieakkoord voor Duurzame Groei Jurisprudentie CBb 20

21 Afspraken over Wind op land Kamerbrief van 31 januari 2013 Borgen 6000MW en het uitsplitsen per provincie Provincies garanderen ruimte voor 6000 MW Voor 31 december 2013 wordt 5715 MW planologisch vastgelegd Voor restant van 285 wordt benodigde ruimte eerst gezocht in Fr, N-H, N-B, Ov, Gl en L. - Achtergrond? In achterblijvende provincies wordt de Rijkscoördinatieregeling ingezet maart 2013: Rijksstructuurvisie Wind op Land 21

22 Agenda Uitwerking Regeerakkoord STROOM1 Afspraken wind op land IPO SER: Nationaal Energieakkoord voor Duurzame Groei Jurisprudentie CBb 22

23 SER Nationaal Energieakkoord voor Duurzame Groei Doel: duurzame energiehuishouding in 2050 Door: bestendiging van het beleid Consistentie en coherentie Voorspelbaarheid Gedeeld perspectief i.p.v. vele deelbelangen Vier overlegtafels die moeten leiden tot vier deelakkoorden Energie in de gebouwde omgeving (Lodewijk de Waal) Industrie, grootschalige energieproductie en ETS (Ab van der Touw, Siemens) Clean tech (Michiel Boersma, ex-essent / Manon Janssen, Ecofys) Mobiliteit (Paul de Krom) Streven is om in 6 maanden te komen tot een nationaal akkoord 23

24 Agenda Uitwerking Regeerakkoord STROOM1 Afspraken wind op land IPO SER: Nationaal Energieakkoord voor Duurzame Groei Jurisprudentie CBb 24

25 Jurisprudentie CBb 3 uitspraken van 25 januari 2013 over zelfde vraag (LJN: BY9666, BY 9668 en BY9670): Waar in het net moeten windparken <10MVA worden aangesloten? Uitleg van wettelijk criterium: dichtstbijzijnde punt in het net met een bij zijn aansluiting behorende spanningsniveau (artikel 27, lid 2, d van de Elektriciteitswet 1998) Wat is dat dichtstbijzijnde punt? - Is dat ieder punt of een voor het maken van een aansluiting redelijkerwijs geschikt punt? Gestandaardiseerde aansluitpunt Hoe zit dat met windparken >10MVA? Maatwerkaansluitingen Capaciteitseis 25

26 ANNEX - Begrippenkader 26

27 Begrippenkader Elektriciteitswet 1998 (en Gaswet) aansluiting: één of meer verbindingen tussen een net en een onroerende zaak als bedoeld in artikel 16, onderdelen a tot en met e, van de Wet waardering onroerende zaken, dan wel tussen een net en een ander net op een ander spanningsniveau; net: één of meer verbindingen voor het transport van elektriciteit en de daarmee verbonden transformator-, schakel-, verdeel- en onderstations en andere hulpmiddelen, behoudens voor zover deze verbindingen en hulpmiddelen onderdeel uitmaken van een directe lijn of liggen binnen de installatie van een producent of van een afnemer; producent: een organisatorische eenheid die zich bezighoudt met het opwekken van elektriciteit; productie-installatie: een installatie, bestaande uit één of meer productie-eenheden, voor de opwekking van elektriciteit. directe lijn: een elektriciteitslijn die geen net is een verbinding voor het transport van elektriciteit die niet of uitsluitend via de installatie van één aangeslotene is verbonden met een net of een andere verbinding voor het transport van elektriciteit en die: 1. een geïsoleerde producent productie-installatie rechtstreeks verbindt met een geïsoleerde verbruiker van elektriciteit; of 2. een producent productie-installatie met tussenkomst van een leverancier rechtstreeks verbindt met één of meer verbruikers van elektriciteit, niet zijnde in hoofdzaak huishoudelijke verbruikers, teneinde te voorzien in de elektriciteitsbehoefte van deze verbruikers; 27

28 Enkele juridische kernbegrippen naast elkaar Net Aansluiting GDS Directe lijn Installatie Stelsel van verbindingen, inclusief hulpmiddelen Meer dan één (rechts)persoon aangesloten Alles behalve voor zover installatie Verbinding(en) tussen een net en een ander net; of Verbinding(en) tussen een net en een WOZ-object Knip, verbinding, beveiliging Soort net Geen net Stelsel van verbindingen inclusief hulpmiddelen <500 afnemers, geografisch beperkt, niet huishoudelijk Ontheffing aanwijzen netbeheerder aanvragen bij NMa Geïsoleerde producent en geïsoleerde verbruiker; of Producent met tussenkomst leverancier en verbruiker (geen huishoudelijke verbruikers) Slechts één (rechts)persoon aangesloten Alles behalve voor zover een net Toezicht NMa Toezicht NMa Toezicht NMa Melden bij NMa Geen toezicht Energiebelasting -- Energiebelasting Energiebelasting 28

Nieuwsbrief Utilities Special - Particuliere netten na Citiworks

Nieuwsbrief Utilities Special - Particuliere netten na Citiworks Team Energie & Utilities Nieuwsbrief Utilities Special - Particuliere netten na Citiworks 26 februari 2010 De Nieuwsbrief Utilities signaleert ontwikkelingen op het gebied van gereguleerde sectoren in

Nadere informatie

Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving

Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving 1 I Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving 2 I Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Geachte lezer, Naar aanleiding van

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage. Datum 18 juni 2014 Betreft Wetgevingsagenda STROOM

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage. Datum 18 juni 2014 Betreft Wetgevingsagenda STROOM > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Aanleiding. Beknopt overzicht: de EB kortingsregeling en commentaar

Aanleiding. Beknopt overzicht: de EB kortingsregeling en commentaar (CONCEPT) Postcoderoos-regeling: Consultatie energiecoöperaties: Reacties op verlaagd EB kortingsregeling coöperatieve opwekking Werkdocument t.b.v positiebepaling: work in progress Versie 3: 18 oktober

Nadere informatie

Code levering elektriciteit en aardgas en netbeheer recreatiebedrijven 1.0 najaar 2012 (na afstemming met Netbeheer Nederland

Code levering elektriciteit en aardgas en netbeheer recreatiebedrijven 1.0 najaar 2012 (na afstemming met Netbeheer Nederland Code levering elektriciteit en aardgas en netbeheer recreatiebedrijven 1.0 najaar 2012 (na afstemming met Netbeheer Nederland en ANWB/Consumentenbond) 1. Toepassingsgebied 1.1. Deze code is van toepassing

Nadere informatie

De Minister van Economische Zaken, Gelet op artikel 26b van de Elektriciteitswet 1998; Besluit: 1. Begripsbepalingen

De Minister van Economische Zaken, Gelet op artikel 26b van de Elektriciteitswet 1998; Besluit: 1. Begripsbepalingen Kenmerk Opschrift Regeling van de Minister van Economische Zaken van, nr., houdende regels inzake tariefstructuren en voorwaarden voor elektriciteit (Regeling inzake tariefstructuren en voorwaarden elektriciteit)

Nadere informatie

Decentrale Energievoorzieningen

Decentrale Energievoorzieningen Decentrale Energievoorzieningen: van Net naar Gebruik Bezien vanuit het gebruikersperspectief Masterclass 20 januari 2011 Van: Centrum voor Energievraagstukken Mr. Gerrit Buist Dr. Simone Pront-van Bommel

Nadere informatie

Consultatiedocument STROOM

Consultatiedocument STROOM Consultatiedocument STROOM Inhoudsopgave DEEL I... 3 1. Inleiding... 3 2. De wetgevingsagenda STROOM... 3 3. Stroomlijnen, optimaliseren en moderniseren... 4 DEEL II... 6 4. Inhoud algehele herziening...

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Besluit van, houdende regels met betrekking tot de productie, het transport, de handel en de levering van elektriciteit en gas (Besluit elektriciteit en gas) Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning

Nadere informatie

Productvoorwaarden Nuon Stroom Actieprijs en Nuon Gas Actieprijs (Nuon Energie Actieprijs)

Productvoorwaarden Nuon Stroom Actieprijs en Nuon Gas Actieprijs (Nuon Energie Actieprijs) Stroom Nuon garandeert dat uw leveringstarieven en het vastrecht voor stroom gedurende het eerste jaar van het contract tenminste 20% lager zijn dan de Nuon-stroomtarieven bij een contract voor onbepaalde

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2009/14 - Boekhoudkundige verwerking van groenestroom- en warmtekrachtcertificaten

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2009/14 - Boekhoudkundige verwerking van groenestroom- en warmtekrachtcertificaten COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Inleiding CBN-advies 2009/14 - Boekhoudkundige verwerking van groenestroom- en warmtekrachtcertificaten Advies van 16 december 2009 Aan de Commissie werd om advies

Nadere informatie

Nederlandse Mededingingsautoriteit

Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit CONSULTATIEDOCUMENT Consultatiedocument van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit Nummer 103308_1 / 53 Betreft zaaknr. 103308_1 / Beleidsregel

Nadere informatie

Verkenning Decentrale energieopwekking

Verkenning Decentrale energieopwekking Verkenning Decentrale energieopwekking Rapportage van verkenning naar sectorale belemmeringen en regeldruk in de topsector Energie Dit geanonimiseerde document is in licentie gegeven op basis van een Creative

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. PAWEX Korte Elisabethstraat 6 3511 JG Utrecht www.pawex.nl. PAWEX Jaarverslag 2013 1/12

Jaarverslag 2013. PAWEX Korte Elisabethstraat 6 3511 JG Utrecht www.pawex.nl. PAWEX Jaarverslag 2013 1/12 Jaarverslag 2013 PAWEX Korte Elisabethstraat 6 3511 JG Utrecht www.pawex.nl PAWEX Jaarverslag 2013 1/12 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Bestuur... 4 3. Activiteiten en dossiers... 5 4. De Vereniging...

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Bijlage B1 Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers 1 augustus 2013 Versie 2013 Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van stroom en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van stroom en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van stroom en gas aan kleinverbruikers Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat daarover voor consumenten in het kader van de Coördi natie

Nadere informatie

toepassing is. De woning moet zich in een zogenaamde (aanliggende) postcoderoos rondom de productie-installatie bevinden.

toepassing is. De woning moet zich in een zogenaamde (aanliggende) postcoderoos rondom de productie-installatie bevinden. Fiscale aspecten investeren in coöperaties Energie van Hollandsche Bodem Energiebelasting Algemeen Energiebelasting is in beginsel verschuldigd over de levering van elektriciteit over een aansluiting aan

Nadere informatie

ROBIN ENERGIE ALGEMENE VOORWAARDEN 2013

ROBIN ENERGIE ALGEMENE VOORWAARDEN 2013 Robin Energie B.V. Landjuweel 44 Veenendaal 3905 PH ROBIN ENERGIE ALGEMENE VOORWAARDEN 2013 Algemene voorwaarden geldend vanaf 2013 voor de levering van energie aan kleinverbruikers Beste klant, Wij heten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan consumenten.

Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan consumenten. Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan consumenten. Stroom en gas van Met de eenvoud van energie Bijzondere Voorwaarden voor levering van energie aan consumenten. Artikel 1 Algemeen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 31 239 Stimulering duurzame energieproductie Nr. 136 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE Aan de Voorzitter van de

Nadere informatie

Aansluit- en transportovereenkomst voor elektriciteit en/of gas

Aansluit- en transportovereenkomst voor elektriciteit en/of gas Deze aansluit- en transportovereenkomst wordt verstrekt door VanHelder namens uw regionale netbeheerder Aansluit- en transportovereenkomst voor elektriciteit en/of gas de kleinverbruiker 1 en de regionale

Nadere informatie

Energieakkoord voor duurzame groei

Energieakkoord voor duurzame groei 6 september 2013 Energieakkoord voor duurzame groei Ten geleide Voor u ligt het Energieakkoord voor duurzame groei. Dit akkoord geeft invulling aan de bereidheid van velen om zich in te zetten voor de

Nadere informatie

Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers. Geldig per 1 juli 2006

Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers. Geldig per 1 juli 2006 Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Geldig per 1 juli 2006 Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat daarover voor

Nadere informatie

Gennep, 15 januari 2013. Aan de gemeenteraad

Gennep, 15 januari 2013. Aan de gemeenteraad Aan de gemeenteraad Gennep, 15 januari 2013 Met algemene stemmen is in uw vergadering van 10 december 2012 een motie van de VVD-fractie inzake bedrijventerrein De Brem aangenomen. Kort samengevat stelde

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Bij deze

Nadere informatie

Projectplan Start van de Boer-Burger Energie coöperatie. Perspectieven, kansen en bedreigingen

Projectplan Start van de Boer-Burger Energie coöperatie. Perspectieven, kansen en bedreigingen Projectplan Start van de Boer-Burger Energie coöperatie Perspectieven, kansen en bedreigingen Geert van Kempen Maurice Wolters Arvalis 2014 Inhoudsopgave Algemene gegevens... 3 1. Achtergrond projectplan...

Nadere informatie

Fiscale aspecten investeren in coöperaties Energie van Hollandsche bodem

Fiscale aspecten investeren in coöperaties Energie van Hollandsche bodem Fiscale aspecten investeren in coöperaties Energie van Hollandsche bodem Energiebelasting Algemeen Energiebelasting is in beginsel verschuldigd over de levering van elektriciteit over een aansluiting aan

Nadere informatie

Energieakkoord voor duurzame groei

Energieakkoord voor duurzame groei RAPPORT September 2013 Energieakkoord voor duurzame groei SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD RAPPORT September 2013 Energieakkoord voor duurzame groei energie in beweging VNPI ondernemers voor een duurzame economie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers (versie 2013) Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing bij: Cogas Infra en Beheer B.V. (www.cogas.nl);

Nadere informatie