Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) RTD C / /3.B1333

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) RTD C / /3.B1333"

Transcriptie

1 ENERGIEKAMER Aan NauthaDutilh N.V. T.a.v. mr. H. Kerstholt Postbus BC ROTTERDAM Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) RTD C / /3.B1333 Onderwerp Verzoek om een informele zienswijze namens Neste Oil Netherlands B.V. Geachte heer Kerstholt, Op 30 december 2008 heeft de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: de Raad) het door u namens Neste Oil Netherlands B.V. (hierna: Neste) en Utilities Center Maasvlakte (hierna: UCML) ingediende verzoek om een informele zienswijze ontvangen. Namens Neste en UCML verzoekt u de Raad om te bevestigen, dat de door Neste aan te leggen elektriciteitskabel, waarmee zal worden aangesloten op de warmte- en energiecentrale van UCML, geen net is in de zin van de Elektriciteitswet 1998 (hierna: E-wet) en dat deze kabel onderdeel uitmaakt van de installatie van Neste. Op 20 februari en 12 maart 2009 heeft u per aanvullende informatie aan de Raad gezonden. Tijdens een overleg op 14 april 2009 bij de Energiekamer (hierna: EK) is het verzoek nader toegelicht. Bij dit overleg was onder andere de heer mr. D. Boselie, advocaat van UCML, aanwezig. Mede naar aanleiding van dit overleg heeft de heer Boselie, op 27 april 2009 namens Neste en UCML een faxbericht aan de Raad gezonden waarin het verzoek om informele zienswijze nader wordt onderbouwd. Dit faxbericht bevat tevens een aanvulling op het verzoek om informele zienswijze. De heer Boselie verzoekt de Raad om te bevestigen, dat de reeds door Lyondell-Bayer (hierna: Lyondell) aangelegde en op de centrale van UCML aangesloten elektriciteitskabel onderdeel uitmaakt van de installatie van Lyondell en dat de centrale van UCML in zijn geheel als installatie dient te worden aangemerkt. Aangezien dit aanvullend verzoek nauw verweven is met het door u ingediende verzoek worden beide verzoeken gezamenlijk behandeld in deze brief. De heer Boselie wordt een afschrift van deze brief toegezonden. Postbus Wijnhaven 24 Muzenstraat 81 T: [070] BH Den Haag 2511 GA Den Haag 2511 WB Den Haag F: [070] Web:

2 Doel en reikwijdte informele zienswijze Met deze informele zienswijze schetst de EK het regelgevend kader voor de beoordeling van de juridische status van de door Neste aan te leggen en op de centrale van UCML aan te sluiten elektriciteitskabel, de reeds aangelegde en aangesloten elektriciteitskabel van Lyondell en de elektriciteitscentrale van UCML in verband met de aansluiting hierop door Lyondell (en Neste). Ik wijs u erop dat deze informele zienswijze uitsluitend is gebaseerd op de namens Neste en UCML verstrekte informatie. In het kader van deze zienswijze gaat de EK ervan uit dat die informatie volledig en correct is. De EK heeft hiernaar geen eigen onderzoek verricht. Voorts wil ik benadrukken dat deze zienswijze en momentopname vormt, die betrekking heeft op feiten en omstandigheden zoals deze in het verzoek om informele zienswijze en de aanvullende informatie zijn gepresenteerd. Verder merk ik op dat de hier gegeven zienswijze een informeel karakter draagt. De zienswijze bindt de Raad niet en het staat hem te allen tijde vrij anders te oordelen. Tot slot wijs ik u in dit verband erop dat deze zienswijze onverlet laat dat andere nationale dan wel Europese wetgeving op de onderhavige situatie van toepassing kan zijn, en derhalve mogelijk een of meer andere instanties bevoegd kunnen zijn. Deze andere instanties zijn evenmin aan deze zienswijze gebonden en kunnen anders oordelen. Verzoek Neste is bezig met de realisatie van een fabriek voor de productie van duurzame diesel op de Maasvlakte te Rotterdam. Ten behoeve van de elektriciteitsvoorziening van haar installatie is Neste voornemens voor eigen rekening een 25 kv-kabel aan te leggen en deze rechtstreeks aan te sluiten op de elektriciteitscentrale van UCML. De kabel wordt voor rekening van Neste aangelegd en in stand gehouden. Neste zal de eigendom van de kabel bezitten en als enige elektriciteit via deze kabel afnemen. De kabel zal het tussen de percelen van Neste en UCML gelegen perceel van Lyondell doorkruisen. Lyondell heeft reeds onder gelijke condities een 25 kv-kabel aangelegd en aangesloten op de elektriciteitscentrale van UCML. Op grond van deze feiten wordt de Raad verzocht te bevestigen, dat de aan te leggen kabel tussen de installatie van Neste en de elektriciteitscentrale van UCML niet kwalificeert als een net in de zin van artikel 1, eerste lid, onderdeel i, van de E-wet, als gevolg waarvan geen verplichting tot het aanwijzen van een netbeheerder bestaat. Per faxbericht van 27 april 2009 wordt tevens verzocht om te bevestigen, dat de reeds door Lyondell aangelegde 25 kv-kabel onderdeel uitmaakt van de installatie van Lyondell en dat de centrale van UCML in zijn geheel als installatie dient te worden aangemerkt. Hieronder zal op de verzoeken en de daaraan ten grondslag liggende argumenten worden ingegaan. Eerst wordt nog kort het wettelijk kader geschetst. 2

3 Wettelijk kader Artikel 1, eerste lid, onderdeel b, van de E-wet verstaat onder aansluiting, een verbinding tussen een net en een onroerende zaak als bedoeld in artikel 16, onderdelen a tot en met e, van de Wet waardering onroerende zaken, dan wel tussen een net en een ander net op een ander spanningsniveau. Onder afnemer wordt op grond van artikel 1, eerste lid, onder c, verstaan: een ieder die beschikt over een aansluiting op een net. Op grond van artikel 1, eerste lid, onderdeel i, van de E-wet dient onder een net te worden verstaan: één of meer verbindingen voor het transport van elektriciteit en de daarmee verbonden transformator-, schakel-, verdeel- en onderstations en andere hulpmiddelen, behoudens voor zover deze verbindingen en hulpmiddelen liggen binnen de installatie van een producent of van een afnemer. Ten aanzien van het begrip net wordt nog het volgende opgemerkt. Van een net wordt uitgesloten het gedeelte dat ligt binnen de installatie van een producent of een afnemer. Het begrip installatie is niet nader gedefinieerd in de E-wet. Blijkens de Memorie van Toelichting (hierna: MvT) bij de E-wet 1 dient dit begrip ruim te worden opgevat en betekent het aan de productiezijde de elektriciteitscentrale als geheel en aan de afnemerzijde alles wat doorgaans achter zijn elektriciteitsmeter - in zijn woning of vestiging elektriciteit verbruikt. Daarbij is door de Minister opgemerkt, dat tot de installatie ook kan behoren de verbinding tussen een vestiging van een afnemer en het punt waarop de afnemer is voorzien van een aansluiting op het net. De MvT maakt verder duidelijk, dat elektriciteitsverbindingen waarop slechts de eigenaar zelf is aangesloten, voor de toepassing van de regels voor het netbeheer worden aangemerkt als installatie 2. Indien vervolgens een derde op deze elektriciteitsverbindingen wordt aangesloten, dan wordt dit stelsel van verbindingen als net aangemerkt, in welk geval de eigenaar van het net een ontheffing ex. artikel 15, tweede lid, van de E-wet moet aanvragen dan wel een netbeheerder moet aanwijzen, aldus de MvT. Elektriciteitskabel Neste De aan te leggen kabel zal een verbinding vormen tussen twee verschillende onroerende zaken in de zin van artikel 16, onderdelen a tot en met e, van de Wet waardering onroerende zaken. Deze kabel is bedoeld voor de transport van elektriciteit vanaf de centrale van UCML naar de installatie van Neste. Deze verbinding valt derhalve onder de definitie van het begrip net, zoals bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel i, van de E-wet, tenzij deze verbinding is gelegen binnen de 1 2 MvT, Tweede Kamer , 25621, nr. 3, pag. 22. MvT amendement Elektriciteitswet 1998, Tweede Kamer , 26303, nr. 3, pag

4 installatie van een producent of afnemer. Namens Neste en UCML wordt betoogd, dat deze kabel zal zijn gelegen binnen de installatie van Neste en derhalve geacht moet worden onderdeel van deze installatie uit te maken. De kabel is deels gelegen buiten de onroerende zaak van Neste en doorkruist zelfs de onroerende zaak van Lyondell. Normaliter dienen verbindingen die de installatie van een afnemer verbinden met een punt buiten zijn onroerende zaak, als net te worden gekwalificeerd. Echter, zoals uit de MvT blijkt, kunnen ook buiten de vestiging van de afnemer gelegen kabels voor de transport van elektriciteit naar zijn vestiging onderdeel uitmaken van zijn installatie. De kabel zal worden aangelegd door Neste en aan Neste in eigendom toebehoren. Neste zal dan ook het beheer ten aanzien van deze kabel tot aan het aansluitpunt op de centrale van UCML uitvoeren. Via deze kabel zal alleen Neste elektriciteit afnemen. Gezien het feit dat de kabel tot het eigendom van Neste zal gaan behoren, hierop geen andere afnemers zullen worden aangesloten en Neste niet op het openbare net wordt aangesloten, stel ik vast dat deze kabel geen net in de zin van artikel 1, eerste lid, onderdeel i, van de E-wet zal vormen. De kabel zal onderdeel uitmaken van de installatie van Neste. Het feit dat de kabel deels buiten het perceel van Neste is gelegen en het perceel van Lyondell kruist, doet daar niet aan af en is niet van invloed op de vraag of deze kabel onderdeel uitmaakt op de installatie van Neste. Tevens is de Raad verzocht een gelijkluidende zienswijze te geven ten aanzien van de reeds bestaande 25 kv-kabel van Lyondell, waarmee Lyondell is aangesloten op de centrale van UCML. Indien Lyondell eigenaar is van deze kabel, Lyondell deze kabel beheert tot aan de aansluiting op de centrale en er geen andere afnemers op deze kabel zijn aangesloten, merk ik op dat de 25 kvkabel van Lyondell als onderdeel van haar installatie kan worden aangemerkt. Hierbij maak ik echter nadrukkelijk een voorbehoud, omdat de door u en de heer Boselie overhandigde stukken geen nadere informatie bevatten over de aansluiting van Lyondell. Elektriciteitscentrale Lyondell is aangesloten op de 25 kv-rail van UCML. Het is de bedoeling dat Neste eveneens op deze rail wordt aangesloten. Vanwege de bestaande aansluiting is sprake van een stelsel van verbindingen en daarmee verbonden hulpmiddelen bestemd voor het transport van elektriciteit richting Lyondell (en straks ook Neste). Derhalve is sprake van een net in de zin van artikel 1, eerste lid, onderdeel i, van de E-wet. In het faxbericht van 27 april jl. wordt gesteld, dat de elektriciteitscentrale in zijn geheel als installatie moet worden aangemerkt, ondanks het feit dat Lyondell hierop is aangesloten en Neste voornemens is zulks te doen. De verbindingen gelegen op het perceel van UCML en de 25 kv-rail (waarop Lyondell is aangesloten) in het bijzonder zouden onderdeel uitmaken van de installatie. Daartoe wordt ondermeer aangevoerd, dat wat onder een net moet worden verstaan afhankelijk is van de manier waarop het begrip installatie wordt gedefinieerd, maar dat het omgekeerde niet 4

5 het geval is. De heer Boselie stelt daarbij dat het begrip installatie een autonoom begrip is, dat niet wordt beïnvloed door de inhoud die aan het begrip net wordt gegeven. Uit de hiervoor (en ook door de heer Boselie) aangehaalde passage in de MvT bij artikel 15, tweede lid, van de E-wet blijkt echter duidelijk dat er sprake is van een wisselwerking tussen deze twee begrippen en dat de kwalificering van een stelsel van verbindingen en hulpmiddelen als installatie afhankelijk is van het feit of hierop al dan niet andere afnemers dan de eigenaar zijn aangesloten. De MvT vermeldt immers, dat een stelsel van verbindingen en hulpmiddelen bedoeld voor de transport van elektriciteit, waarop slechts de eigenaar is aangesloten als installatie moet worden aangemerkt. Zodra echter op deze installatie een derde wordt aangesloten, is er sprake van een net blijkens de MvT. Het is derhalve wel degelijk mogelijk dat een stelsel van verbindingen en hulpmiddelen voor het transport van elektriciteit niet als installatie kan worden aangemerkt omdat het een net is. Dit vanwege het enkele feit dat een derde wordt aangesloten op deze installatie. Het feit dat de afnemer eigenaar is van de kabel die op de installatie is aangesloten en waarmee het transport richting de installatie van de afnemer plaatsvindt, doet hier niet aan af. Er is dan nog altijd sprake van aansluitingen bestaande uit overdrachtspunten op de centrale van UCML, via welke aansluitingen elektriciteit richting Lyondell en straks Neste wordt getransporteerd. Dit stelsel van verbindingen en hulpmiddelen dient te worden gekwalificeerd als een net in de zin van artikel 1, eerste lid, onderdeel i, van de E- wet. Het feit dat UCML in tegenstelling tot Elsta C.V. (zaaknr ) niet over het eigendom van de 25 kv-kabels beschikt, doet hier niet aan af. Evenals bij Elsta C.V. is er sprake van een elektriciteitscentrale waarop derden rechtstreeks zijn aangesloten. In het faxbericht wordt er verder opgewezen, dat indien de installatie van UCML als net in de zin van de E-wet wordt aangemerkt, dit ongewenste en nadelige gevolgen heeft voor UCML en de afnemers. Dienaangaande merk ik slechts op, dat dit niet tot een ander oordeel kan leiden. Het zou immers onjuist zijn om aan de hand van de eventuele gevolgen invulling te geven aan de begrippen installatie en net. Conclusie Samenvattend stel ik vast dat de 25 kv-kabel van Lyondell en Neste geacht worden deel uit te maken van hun respectievelijke installaties. Echter, vanwege het feit dat Lyondell al is aangesloten op de elektriciteitscentrale van UCML, betreft het aan UCML in eigendom toebehorende stelsel van verbindingen en hulpmiddelen bedoeld voor het transport van elektriciteit een net in de zin van artikel 1, eerste lid, onderdeel i, van de E-wet. Dit betekent dat UCML op grond van artikel 10, tweede lid, van de E-wet een netbeheerder dient aan te wijzen dan wel op grond van het bepaalde in artikel 15, tweede lid, van de E-wet een ontheffing van deze wettelijke verplichting moet aanvragen. 5

6 In verband met het indienen van een eventuele ontheffingsaanvraag is namens UCML verzocht om aan te geven in hoeverre UCML hiervoor in aanmerking komt. Aan dit verzoek kan ik geen gevolg geven. UCML kan een ontheffingsaanvraag indienen. Aan de hand van een ontvankelijke aanvraag zal worden beoordeeld of aan UCML een ontheffing kan worden verleend. Dan zal ook de omvang van het net worden vastgesteld. Indien u naar aanleiding van deze brief een vraag heeft, dan kunt u contact opnemen met de heer M. de Jonge, bereikbaar onder telefoonnummer , De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Ik verzoek u bij verdere correspondentie dit nummer te vermelden. Een afschrift van deze brief is per gelijke post aan de heer Boselie verzonden. Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Hoogachtend, De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, namens deze: Mw. mr. A.P. de Groene Plv. directeur Energiekamer 6

Nederlandse Mededingingsautoriteit

Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit Aan [...] Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 7004/2.B952 Onderwerp 7004/ Informele zienswijze betreffende concentratietoezicht: rechten minderheidsaandeelhouder

Nadere informatie

Pagina 1/12 BESLUIT. Ons kenmerk: Zaaknummer: ACM/DE/2013/104259/ /Albemarle Catalysts Company B.V.

Pagina 1/12 BESLUIT. Ons kenmerk: Zaaknummer: ACM/DE/2013/104259/ /Albemarle Catalysts Company B.V. Ons kenmerk: Zaaknummer: ACM/DE/2013/104259/22 104259/Albemarle Catalysts Company B.V. BESLUIT Pagina 1/12 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Elektriciteitswet

Nadere informatie

Nederlandse Mededingingsautoriteit

Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit Aan [...] Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 7315/9 Onderwerp Zaaknr.: 7315 informele zienswijze inzake een bepaalde vorm van bestuurlijke fusie Dit is een geanonimiseerde

Nadere informatie

ENERGIEKAMER. Atoomstroom B.V. Informele zienswijze: SWAP-methode bij stroometikettering. Geachte,

ENERGIEKAMER. Atoomstroom B.V. Informele zienswijze: SWAP-methode bij stroometikettering. Geachte, ENERGIEKAMER Aan Atoomstroom B.V. Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 1 Onderwerp Informele zienswijze: SWAP-methode bij stroometikettering Geachte, U heeft de Energiekamer van de Nederlandse Mededingingsautoriteit

Nadere informatie

Pagina BESLUIT. Besluit Openbaar. Besluit van de Autoriteit Consument en Markt als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998.

Pagina BESLUIT. Besluit Openbaar. Besluit van de Autoriteit Consument en Markt als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998. Ons kenmerk: Zaaknummer: 14.0228.30 ACM/DE/2015/205660_OV BESLUIT Pagina 1/17 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998. T 070 722

Nadere informatie

BESLUIT. I. Inleiding II. Feiten. Dienst uitvoering en toezicht Energie

BESLUIT. I. Inleiding II. Feiten. Dienst uitvoering en toezicht Energie Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: 101855-11 Betreft: Besluit op de aanvragen van Elsta B.V. & Co en Delta Netwerk bedrijf B.V. om een bindende aanwijzing te geven als bedoeld in artikel

Nadere informatie

Nederlandse Mededingingsautoriteit

Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit Aan Stadsvervoer Nederland BV T.a.v. Ir. G.A. Kaper Postbus 16468 2500 BL Den Haag Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) N390783/ 2 200009/ 11.b284 Onderwerp Beoordeling

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT. Autoriteit Consument & Markt. Besluit ACM/DE/2013/104305/16

ONTWERPBESLUIT. Autoriteit Consument & Markt. Besluit ACM/DE/2013/104305/16 Besluit Ons ACM/DE/2013/104305/16 kenmerk: Zaaknummer: 104305/Cerexagri B.V. ONTWERPBESLUIT Besluit van de Autoriteit Consument en Markt als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Elektriciteitswet

Nadere informatie

Nederlandse Mededingingsautoriteit

Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit Aan De Brauw Blackstone Westbroek N.V. T.a.v. de heer mr. J.K. de Pree Postbus 75084 1070 AB Amsterdam per post per fax Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 6455_1

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT. Ontwerpbesluit. Ons ACM/DE/2014/ kenmerk: Zaaknummer: Pagina 1/13

ONTWERPBESLUIT. Ontwerpbesluit. Ons ACM/DE/2014/ kenmerk: Zaaknummer: Pagina 1/13 Ons ACM/DE/2014/202112 kenmerk: Zaaknummer: 12.0306.30 Pagina 1/13 ONTWERPBESLUIT Besluit van de Autoriteit Consument en Markt als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998. T 070

Nadere informatie

Pagina ONTWERPBESLUIT ACM/DE/2015/ Ons. kenmerk: Zaaknummer:

Pagina ONTWERPBESLUIT ACM/DE/2015/ Ons. kenmerk: Zaaknummer: Ons ACM/DE/2015/200025 kenmerk: Zaaknummer: 14.0958.30 ONTWERPBESLUIT Besluit van de Autoriteit Consument en Markt als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 Pagina 1/12 T 070

Nadere informatie

Pagina 1/13 ONTWERPBESLUIT. Ons ACM/DE/2014/ kenmerk: Zaaknummer:

Pagina 1/13 ONTWERPBESLUIT. Ons ACM/DE/2014/ kenmerk: Zaaknummer: Ons ACM/DE/2014/205193 kenmerk: Zaaknummer: 14.0661.14 ONTWERPBESLUIT Pagina 1/13 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt als bedoeld in artikel 15, derde lid, aanhef en onder c, van de Elektriciteitswet

Nadere informatie

BEDRIJFSGEGEVENS AANVRAGER Ontheffingsaanvrager: Universiteit Utrecht Postbus 80125 3508 TC Utrecht

BEDRIJFSGEGEVENS AANVRAGER Ontheffingsaanvrager: Universiteit Utrecht Postbus 80125 3508 TC Utrecht Nummer: 100549 Betreft: Advies van de directeur DTe aan de Minister van Economische Zaken, op basis van artikel 15, tweede lid, van de Elektriciteitswet 1998. BEDRIJFSGEGEVENS AANVRAGER Ontheffingsaanvrager:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 621 Regels met betrekking tot de productie, het transport en de levering van elektriciteit (Elektriciteitswet...) Nr. 8 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen

Nadere informatie

Pagina 1/16 ONTWERPBESLUIT. Ontwerpbesluit. Ons kenmerk: ACM/DE/2014/ Zaaknummer:

Pagina 1/16 ONTWERPBESLUIT. Ontwerpbesluit. Ons kenmerk: ACM/DE/2014/ Zaaknummer: Ons kenmerk: ACM/DE/2014/205447 Zaaknummer: 13.0262.30 ONTWERPBESLUIT Pagina 1/16 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998. T 070

Nadere informatie

Autoriteit Consument & Markt

Autoriteit Consument & Markt Consument & Markt Ons kenmerk: Zaaknummer: 14.1157.12 ACM/DJZ/2015/2003280V van de Autoriteit Consument en Markt als bedoeld in artikel 51 van de Elektriciteitswet 1998 1 Verloop van de procedure 1. Op

Nadere informatie

Namens onze cliënt Media Park Enterprise B.V. (hierna MPE), berichten wij u als volgt:

Namens onze cliënt Media Park Enterprise B.V. (hierna MPE), berichten wij u als volgt: Autoriteit Consument en Markt Directie Energie Postbus 16326 2500 BH Den Haag Almere, 25 februari 2014 Betreft : Zienswijze Media Park Enterprise B.V. m.b.t. Ontwerpbesluit Ontheffingaanvraag elektriciteitsnet

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 51 van de Elektriciteitswet 1998.

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 51 van de Elektriciteitswet 1998. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 104105/39 Betreft zaak: geschil Delesto B.V. vs. TenneT TSO B.V. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Wettelijke context BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit

1 Inleiding. 2 Wettelijke context BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 82, eerste lid, jo. artikel 82, vierde lid, van de Gaswet. Nummer

Nadere informatie

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit. Openbaar. I. Inleiding

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit. Openbaar. I. Inleiding Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer: 103078_4/20 Betreft zaak: Beslissing op bezwaar tegen het besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit van 29 augustus 2008,

Nadere informatie

BESLUIT. Autoriteit Consument & Markt. ACM/DE/2013/104250/31 kenmerk: Zaaknummer: /Stichting Sint Antonius Ziekenhuis to Nieuwegein

BESLUIT. Autoriteit Consument & Markt. ACM/DE/2013/104250/31 kenmerk: Zaaknummer: /Stichting Sint Antonius Ziekenhuis to Nieuwegein lb Ons ACM/DE/2013/104250/31 kenmerk: Zaaknummer: 104250/Stichting Sint Antonius Ziekenhuis to Nieuwegein BESLUIT Besluit van de Autoriteit Consument en Markt als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van

Nadere informatie

Inleiding ADVIES. Nederlandse Mededingingsautoriteit

Inleiding ADVIES. Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit ADVIES Advies van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, als bedoeld in artikel 20e, derde lid, van de Elektriciteitswet 1998. Zaaknummer: 104152/15

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 5, zesde lid van de Elektriciteitswet 1998.

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 5, zesde lid van de Elektriciteitswet 1998. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 5, zesde lid van de Elektriciteitswet 1998. Nummer 103123/46

Nadere informatie

Pagina ONTWERPBESLUIT. Ontwerpbesluit. Ons kenmerk: ACM/DE/2015/ Zaaknummer:

Pagina ONTWERPBESLUIT. Ontwerpbesluit. Ons kenmerk: ACM/DE/2015/ Zaaknummer: Ons kenmerk: ACM/DE/2015/207470 Zaaknummer: 15.0286.30 ONTWERPBESLUIT Pagina 1/16 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998. info

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 19 van de Gaswet.

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 19 van de Gaswet. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT. Nummer 103628/32 Betreft zaak: geschil Nuon Power Generation B.V. vs. Gas Transport Services B.V. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit

Nadere informatie

Pagina BESLUIT. Ons kenmerk: ACM/DE/2017/204745_OV Zaaknummer:

Pagina BESLUIT. Ons kenmerk: ACM/DE/2017/204745_OV Zaaknummer: Ons kenmerk: ACM/DE/2017/204745_OV Zaaknummer: 16.1117.30 BESLUIT Besluit van de Autoriteit Consument en Markt tot wijziging van het besluit met kenmerk ACM/DE/2013/104312/21 van 26 september 2013 als

Nadere informatie

Pagina. Vereniging Nederlandse EnergieData Uitwisseling (NEDU) T.a.v. de heer A.W.P.G. van Wylick Barchman Wuytierslaan LH AMERSFOORT

Pagina. Vereniging Nederlandse EnergieData Uitwisseling (NEDU) T.a.v. de heer A.W.P.G. van Wylick Barchman Wuytierslaan LH AMERSFOORT Vereniging Nederlandse EnergieData Uitwisseling (NEDU) T.a.v. de heer A.W.P.G. van Wylick Barchman Wuytierslaan 8 3818 LH AMERSFOORT Den Haag, 25 januari 2017 Aantal bijlage(n): 1 Uw kenmerk: Ons kenmerk:

Nadere informatie

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 102612_16 / 8 Betreft zaak: Besluit tot wijziging van het besluit tot vaststelling van de korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering, de

Nadere informatie

MONITOR ELEKTRICITEITSPRODUCTIE

MONITOR ELEKTRICITEITSPRODUCTIE MONITOR ELEKTRICITEITSPRODUCTIE Dienst uitvoering en toezicht Energie - 1 /7 -.doc Inhoudsopgave 1. DOEL VAN HET INFORMATIEVERZOEK...3 2. INVULINSTRUCTIE MONITOR PRODUCENTEN...4 2.1. Tabel 1 gegevens producent

Nadere informatie

Nederlandse Mededingingsautoriteit

Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit Aan Enbin T.a.v. de heer ir. drs. J.J. Damsté Postbus 9042 6800 GD ARNHEM Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 102771/ Onderwerp Opdracht tot wijziging van voorstel

Nadere informatie

Nederlandse Mededingingsautoriteit

Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit Aan RET T.a.v. de heer drs. R.J.A. Clayden Postbus 112 3000 AC ROTTERDAM Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) FIN/ RC/ lw/ 03/ 788 200013/ 1.B396 Onderwerp Oordeel

Nadere informatie

BESLUIT. 2. Bij brief van 19 mei 2005 heeft Essent Netwerk B.V. (hierna: Essent) het reactieformulier ingestuurd.

BESLUIT. 2. Bij brief van 19 mei 2005 heeft Essent Netwerk B.V. (hierna: Essent) het reactieformulier ingestuurd. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer: 102019/14 Betreft: Besluit tot geschilbeslechting ingevolge artikel 51 van de Elektriciteitswet 1998 inzake de aanvraag tot geschilbeslechting door MI

Nadere informatie

Pagina. Besluit ONTWERPBESLUIT. Ons kenmerk: ACM/DE/2016/207521_OV Zaaknummer:

Pagina. Besluit ONTWERPBESLUIT. Ons kenmerk: ACM/DE/2016/207521_OV Zaaknummer: Ons kenmerk: ACM/DE/2016/207521_OV Zaaknummer: 15.1209.30 ONTWERPBESLUIT Ontwerpbesluit van de Autoriteit Consument en Markt tot wijziging van het besluit met kenmerk ACM/DE/2015/203102 van 17 juni 2015

Nadere informatie

Pagina 1/14 BESLUIT. Ons kenmerk: ACM/DE/2014/ Zaaknummer:

Pagina 1/14 BESLUIT. Ons kenmerk: ACM/DE/2014/ Zaaknummer: Ons kenmerk: ACM/DE/2014/203946 Zaaknummer: 13.0265.30 BESLUIT Pagina 1/14 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998. T 070 722 20

Nadere informatie

1 Juridisch kader BESLUIT ENERGIEKAMER

1 Juridisch kader BESLUIT ENERGIEKAMER ENERGIEKAMER BESLUIT Nummer: 102556_1/8. Betreft: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste lid Elektriciteitswet

Nadere informatie

gewijzigde beslissing op bezwaar inzake geschil tussen Sapa Profiles B.V. en Liander N.V.

gewijzigde beslissing op bezwaar inzake geschil tussen Sapa Profiles B.V. en Liander N.V. Ons kenmerk: 104112/76 Onderwerp: gewijzigde beslissing op bezwaar inzake geschil tussen Sapa Profiles B.V. en Liander N.V. Datum: 2 oktober 2013 Gewijzigde beslissing op bezwaar van de Autoriteit Consument

Nadere informatie

I. Aanvraag en procedure

I. Aanvraag en procedure Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 102570_2/3 Betreft zaak: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid,

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de Minister van Economische Zaken als bedoeld in artikel 95d van de

BESLUIT. Besluit van de Minister van Economische Zaken als bedoeld in artikel 95d van de Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 10548_1/7.BT898 Betreft zaak: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel

Nadere informatie

Valt het interne energienet van het ziekenhuis (SZ) onder de definitie van distributienet?

Valt het interne energienet van het ziekenhuis (SZ) onder de definitie van distributienet? 1. Probleemstelling Aan de orde is de volgende vraag: Valt het interne energienet van het ziekenhuis (SZ) onder de definitie van distributienet? Zo ja, dan wordt SZ belastingplichtig voor de energiebelasting

Nadere informatie

Pagina 1/13 ONTWERPBESLUIT. Besluit. Ons ACM/DE/2013/104289/19 kenmerk: Zaaknummer: /Sabic Innovative Plastics B.V.

Pagina 1/13 ONTWERPBESLUIT. Besluit. Ons ACM/DE/2013/104289/19 kenmerk: Zaaknummer: /Sabic Innovative Plastics B.V. Besluit Ons ACM/DE/2013/104289/19 kenmerk: Zaaknummer: 104289/Sabic Innovative Plastics B.V. ONTWERPBESLUIT Pagina 1/13 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt als bedoeld in artikel 2a, eerste lid,

Nadere informatie

1 Juridisch kader BESLUIT. Directie Toezicht Energie

1 Juridisch kader BESLUIT. Directie Toezicht Energie Directie Toezicht Energie BESLUIT Nummer: 102491_1/12 Betreft: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste lid,

Nadere informatie

BESLUIT. 1. Op 23 september 1998 heeft I.T. Holland een klacht ingediend tegen Microsoft B.V. (hierna: Microsoft).

BESLUIT. 1. Op 23 september 1998 heeft I.T. Holland een klacht ingediend tegen Microsoft B.V. (hierna: Microsoft). BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit op het bezwaar gericht tegen de beslissing van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit d.d. 19

Nadere informatie

Plaats en datum Ons kenmerk Uw kenmerk Utrecht, 4 mei 2009 Br-secr.179N -

Plaats en datum Ons kenmerk Uw kenmerk Utrecht, 4 mei 2009 Br-secr.179N - Vaste Commissie voor Economische Zaken van de Tweede Kamer der Staten Generaal t.a.v. mevrouw A.J. Timmer, voorzitter Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Plaats en datum Ons kenmerk Uw kenmerk Utrecht, 4 mei

Nadere informatie

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit. Openbaar. I. Verloop van de procedure

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit. Openbaar. I. Verloop van de procedure Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer: 103215/51 Betreft zaak: Besluit op bezwaar inzake geschil Waterschap Velt en Vecht vs. N.V. Rendo Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit

Nadere informatie

BESLUIT. 3. Op 25 maart 2002 heeft Politheek tegen het bestreden besluit een bezwaarschrift ingediend.

BESLUIT. 3. Op 25 maart 2002 heeft Politheek tegen het bestreden besluit een bezwaarschrift ingediend. Nederlandse mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 2855-26 Betreft zaak: Politheek Explorer Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit tot ongegrondverklaring van het bezwaar

Nadere informatie

Gelet op artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 15 van de Warmtewet;

Gelet op artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 15 van de Warmtewet; Conceptbesluit van de Autoriteit Consument en Markt van 22 maart 2016 met kenmerk ACM/DE/2016/201612 en zaaknummer 15.0641.52, houdende vaststelling van een beleidsregel met betrekking tot het uitkeren

Nadere informatie

Pagina 1/11. Openbaar Besluit. Ons kenmerk: ACM/DJZ/2014/207355 Zaaknummers: 14.0631.52.1.01 t/m 31 Datum: 18 december 2014

Pagina 1/11. Openbaar Besluit. Ons kenmerk: ACM/DJZ/2014/207355 Zaaknummers: 14.0631.52.1.01 t/m 31 Datum: 18 december 2014 Ons kenmerk: ACM/DJZ/2014/207355 Zaaknummers: 14.0631.52.1.01 t/m 31 Datum: 18 december 2014 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt op het bezwaar van de bewoners van Hoogeland Naaldwijk tegen het

Nadere informatie

Pagina 1/10 ONTWERPBESLUIT. Ontwerpbesluit. Ons kenmerk: ACM/DE/2015/ Zaaknummer:

Pagina 1/10 ONTWERPBESLUIT. Ontwerpbesluit. Ons kenmerk: ACM/DE/2015/ Zaaknummer: Ons kenmerk: ACM/DE/2015/205669 Zaaknummer: 14.0980.52 ONTWERPBESLUIT Besluit van de Autoriteit Consument en Markt op grond van artikel 36 van de Elektriciteitswet 1998. Pagina 1/10 Muzenstraat 41 2511

Nadere informatie

Nederlandse Mededingingsautoriteit

Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit Aan De Brauw Blackstone Westbroek T.a.v. de heer mr. J.K. de Pree Postbus 90851 2509 LW Den Haag Datum Uw kenmerk Ons kenmerk 20 april 2007 5454/299 Onderwerp Zaaknr.:

Nadere informatie

De bezwaren van RENDO worden in deze beslissing op bezwaar ongegrond verklaard. Dit betekent dat het bestreden besluit in stand blijft.

De bezwaren van RENDO worden in deze beslissing op bezwaar ongegrond verklaard. Dit betekent dat het bestreden besluit in stand blijft. Ons kenmerk: ACM/DJZ/2017/204471_OV Zaaknummer: 13.1096.52.1.01 Datum : 26 juli 2017 Beslissing van de Autoriteit Consument en Markt (hierna: de ACM) op het bezwaarschrift van N.V. RENDO (hierna: RENDO)

Nadere informatie

1 Juridisch kader BESLUIT. Directie Toezicht Energie

1 Juridisch kader BESLUIT. Directie Toezicht Energie Directie Toezicht Energie BESLUIT Nummer: 102467_1-11 Betreft: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste lid,

Nadere informatie

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit. Openbaar. I. Inleiding

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit. Openbaar. I. Inleiding Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 103259_1/14 Betreft zaak: 103259_1 (102770) Codewijzigingsvoorstel kwaliteit dienstverlening Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit

Nadere informatie

BESLUIT. Openbaar. Nederlandse Mededingingsautoriteit

BESLUIT. Openbaar. Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 3779-31 Betreft zaak: Van Winkel/KNGF Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit op het bezwaar gericht tegen zijn besluit

Nadere informatie

ECLI:NL:CBB:2002:AE1633

ECLI:NL:CBB:2002:AE1633 ECLI:NL:CBB:2002:AE1633 Instantie Datum uitspraak 09-04-2002 Datum publicatie 17-04-2002 Zaaknummer AWB 00/25 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie College van Beroep voor het bedrijfsleven

Nadere informatie

Houthoff Buruma T.a.v. A.M.M. Ferwerda en/of A.P. Koburg Postbus BM ROTTERDAM

Houthoff Buruma T.a.v. A.M.M. Ferwerda en/of A.P. Koburg Postbus BM ROTTERDAM 1 > Retouradres Postbus 298 2501 CG Den Haag Houthoff Buruma T.a.v. A.M.M. Ferwerda en/of A.P. Koburg Postbus 1507 3000 BM ROTTERDAM Wijnhaven 24 2511 GA Den Haag Postbus 298 2501 CG Den Haag www.kansspelautoriteit.nl

Nadere informatie

BESLUIT. Openbaar. Nederlandse Mededingingsautoriteit

BESLUIT. Openbaar. Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer: 3758-32 Betreft zaak: Tariefstructuur Arbodiensten Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit tot nietontvankelijkheidsverklaring

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2007 2008 30 934 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 in verband met de implementatie van richtlijn 2005/89/EG inzake maatregelen om de zekerheid van

Nadere informatie

Pagina 1/19 BESLUIT. Ons ACM/DE/2014/ kenmerk: Zaaknummer:

Pagina 1/19 BESLUIT. Ons ACM/DE/2014/ kenmerk: Zaaknummer: Ons ACM/DE/2014/202002 kenmerk: Zaaknummer: 12.0333.30 BESLUIT Pagina 1/19 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998. T 070 722 20

Nadere informatie

Pagina 1/15 ONTWERPBESLUIT. Ontwerpbesluit. Ons kenmerk: ACM/DE/2014/ Zaaknummer:

Pagina 1/15 ONTWERPBESLUIT. Ontwerpbesluit. Ons kenmerk: ACM/DE/2014/ Zaaknummer: Ons kenmerk: ACM/DE/2014/205451 Zaaknummer: 13.0261.30 ONTWERPBESLUIT Besluit van de Autoriteit Consument en Markt als bedoeld in artikel 2a, eerste lid, van de Gaswet. Pagina 1/15 Muzenstraat 41 2511

Nadere informatie

BESLUIT. 3. De Raad heeft wegens de hiervoor in randnummer 1 genoemde overtreding aan Bouwbedrijf P. Moll B.V. een boete opgelegd.

BESLUIT. 3. De Raad heeft wegens de hiervoor in randnummer 1 genoemde overtreding aan Bouwbedrijf P. Moll B.V. een boete opgelegd. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 3938_650/35 Betreft zaak: B&U-sector / Beheermaatschappij P. Moll Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit op de bezwaren

Nadere informatie

BESLUIT. 2. Bij besluit van 20 februari 2007, kenmerk: /34 (hierna: bestreden besluit), heeft de Raad op de aanvraag van de gemeente beslist.

BESLUIT. 2. Bij besluit van 20 februari 2007, kenmerk: /34 (hierna: bestreden besluit), heeft de Raad op de aanvraag van de gemeente beslist. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 102397/65 Betreft zaak: Besluit op bezwaar inzake geschil gemeente Amsterdam/Continuon Besluit op het bezwaar van de gemeente Amsterdam tegen het besluit

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Wettelijk kader BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit

1 Inleiding. 2 Wettelijk kader BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer: Betreft zaak: 102141_9/3 Besluit tot vaststelling van de kwaliteitsterm ingevolge artikel 41a, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 voor de periode

Nadere informatie

BESLUIT. I. Juridisch kader

BESLUIT. I. Juridisch kader Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: Betreft; 101698-12 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste

Nadere informatie

1 Juridisch kader BESLUIT. Directie Toezicht Energie

1 Juridisch kader BESLUIT. Directie Toezicht Energie Directie Toezicht Energie BESLUIT Nummer: 102467_2-3 Betreft: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid, van de Gaswet

Nadere informatie

Pagina 1/22 ONTWERPBESLUIT. Ontwerpbesluit. Ons ACM/DE/2014/ kenmerk: Zaaknummer:

Pagina 1/22 ONTWERPBESLUIT. Ontwerpbesluit. Ons ACM/DE/2014/ kenmerk: Zaaknummer: Ons ACM/DE/2014/201784 kenmerk: Zaaknummer: 12.0317.30 ONTWERPBESLUIT Besluit van de Autoriteit Consument en Markt als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998. Pagina 1/22 T 070

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u de beslissing op het bezwaarschrift.

Hierbij ontvangt u de beslissing op het bezwaarschrift. Bij faxbericht van 7 februari jl. (kenmerk JZ/CdM) heeft u namens KPN Telecom B.V. (hierna: KPN) bezwaar gemaakt tegen het besluit van het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit

Nadere informatie

Pagina 1/17 ONTWERPBESLUIT. Ontwerpbesluit. Ons kenmerk: ACM/DE/2014/ Zaaknummer:

Pagina 1/17 ONTWERPBESLUIT. Ontwerpbesluit. Ons kenmerk: ACM/DE/2014/ Zaaknummer: Ons kenmerk: ACM/DE/2014/205456 Zaaknummer: 13.0864.30 ONTWERPBESLUIT Besluit van de Autoriteit Consument en Markt als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998. Pagina 1/17 Muzenstraat

Nadere informatie

BESLUIT. Juridisch kader

BESLUIT. Juridisch kader Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: Betreft: 101758_11-6 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d,

Nadere informatie

2. Op 7 april 2015 heeft ACM een schriftelijke zienswijze van Liander ontvangen op de geschilaanvraag.

2. Op 7 april 2015 heeft ACM een schriftelijke zienswijze van Liander ontvangen op de geschilaanvraag. Ons kenmerk: Zaaknummer: ACM/DJZ/2015/201619_OV 15.0295.12 Datum: 5 augustus 2015 van de Autoriteit Consument en Markt als bedoeld in artikel 51 van de Elektriciteitswet 1998 inhoudende de beslissing op

Nadere informatie

5. RBN biedt een Voip-applicatie genaamd RingCredible aan. Met deze applicatie kunnen eindgebruikers bellen over het internet.

5. RBN biedt een Voip-applicatie genaamd RingCredible aan. Met deze applicatie kunnen eindgebruikers bellen over het internet. Ons kenmerk: ACM/DJZ/2015/201646_OV Zaaknummer: 14.0875.31.1.01 Datum: 7 april 2015 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt op het bezwaar van RBN B.V. gericht tegen zijn besluit van 18 december 2014,

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit. Ons ACM/DE/2014/ kenmerk: Zaaknummer: Pagina 1/18

BESLUIT. Besluit. Ons ACM/DE/2014/ kenmerk: Zaaknummer: Pagina 1/18 Ons ACM/DE/2014/202217 kenmerk: Zaaknummer: 12.0318.30 Pagina 1/18 BESLUIT Besluit van de Autoriteit Consument en Markt als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998. T 070 722 20

Nadere informatie

BESLUIT. 4. Van de hoorzitting is een verslag opgemaakt, dat op 10 juni 2009 aan partijen is toegezonden.

BESLUIT. 4. Van de hoorzitting is een verslag opgemaakt, dat op 10 juni 2009 aan partijen is toegezonden. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 103190/26 Betreft zaak: Geschil Windpark Neeltje Jans B.V. / Delta Netwerkbedrijf B.V. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit

Nadere informatie

1 Juridisch kader BESLUIT ENERGIEKAMER

1 Juridisch kader BESLUIT ENERGIEKAMER ENERGIEKAMER BESLUIT Nummer: 102557_1/6 Betreft: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste lid, van de Elektriciteitswet

Nadere informatie

1 Juridisch kader BESLUIT

1 Juridisch kader BESLUIT Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 43, eerste lid, van de Gaswet l Nummer 102552_2 / 7 Betreft zaak:

Nadere informatie

Nederlands Instituut van Psychologen 070-8888500. inzagerecht testgegevens

Nederlands Instituut van Psychologen 070-8888500. inzagerecht testgegevens POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN Nederlands Instituut van Psychologen

Nadere informatie

BESLUIT OPENBAAR. aanvraag voor een vergunning ingediend, als bedoeld in artikel 95d, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 (hierna: aanvraag).

BESLUIT OPENBAAR. aanvraag voor een vergunning ingediend, als bedoeld in artikel 95d, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 (hierna: aanvraag). BESLUIT OPENBAAR Ons kenmerk: ACM/DC/2015/206511 Betreft zaak 15.0597.53: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste

Nadere informatie

BEKENDMAKING. De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu p/a Bureau Sanering Verkeerslawaai Postbus AB WOERDEN

BEKENDMAKING. De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu p/a Bureau Sanering Verkeerslawaai Postbus AB WOERDEN BEKENDMAKING WET GELUIDHINDER De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu maakt bekend dat hij bij besluit van, kenmerk, met toepassing van artikel 90, vijfde lid, van de Wet geluidhinder, met betrekking

Nadere informatie

Directie Toezicht Energie (DTe)

Directie Toezicht Energie (DTe) Directie Toezicht Energie (DTe) Aan EnergieNed, sectie Netbeheerders T.a.v. de heer ir. drs. J.J. Damsté Postbus 9042 6800 GD ARNHEM per post per fax Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 2006-2854 102346/5.B829

Nadere informatie

ECLI:NL:CBB:2004:AR3508

ECLI:NL:CBB:2004:AR3508 ECLI:NL:CBB:2004:AR3508 Instantie Datum uitspraak 05-10-2004 Datum publicatie 08-10-2004 Zaaknummer AWB 03/647 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie College van Beroep voor het bedrijfsleven

Nadere informatie

Echtscheidingsproblematiek. Optreden als makelaar op grond van rechterlijk vonnis. Contact met advocaten van partijen.

Echtscheidingsproblematiek. Optreden als makelaar op grond van rechterlijk vonnis. Contact met advocaten van partijen. Echtscheidingsproblematiek. Optreden als makelaar op grond van rechterlijk vonnis. Contact met advocaten van partijen. Een makelaar is door de rechtbank als deskundige benoemd om te komen tot de verkoop

Nadere informatie

Pagina BESLUIT. Besluit. Ons kenmerk: ACM/DE/2014/ Zaaknummer:

Pagina BESLUIT. Besluit. Ons kenmerk: ACM/DE/2014/ Zaaknummer: Pagina 1/23 Muzenstraat 41 2511 WB Den Haag Postbus 16326 2500 BH Den Haag T 070 722 20 00 F 070 722 23 55 info@acm.nl www.acm.nl www.consuwijzer.nl Ons kenmerk: ACM/DE/2014/202893 Zaaknummer: 12.0351.30

Nadere informatie

Pagina BESLUIT. Ons kenmerk: ACM/DE/2015/ Zaaknummer:

Pagina BESLUIT. Ons kenmerk: ACM/DE/2015/ Zaaknummer: Ons kenmerk: ACM/DE/2015/405554 Zaaknummer: 15.0731.52 BESLUIT Besluit van de Autoriteit Consument en Markt op grond van artikel 36 van de Elektriciteitswet 1998, betreffende de verkorting van de sluitingstijd

Nadere informatie

BIJLAGEN BEHORENDE BIJ DE TUSSENRAPPORTAGE LIEGEN DE GASMETERS?

BIJLAGEN BEHORENDE BIJ DE TUSSENRAPPORTAGE LIEGEN DE GASMETERS? BIJLAGEN BEHORENDE BIJ DE TUSSENRAPPORTAGE LIEGEN DE GASMETERS? Bijlage 1 Informatieverzoek aan vergunninghouders Geachte heer/mevrouw, De Tweede Kamer heeft op 3 april jl. met de Minister van Economische

Nadere informatie

Onderwerp: Beschikking op bezwaarschrift tegen afwijzing verzoek ligplaatsvergunning voor het woonschip "Annemarij"

Onderwerp: Beschikking op bezwaarschrift tegen afwijzing verzoek ligplaatsvergunning voor het woonschip Annemarij CONCEPT afdeling Stedelijke Ontwikkeling De heer E.P. Blaauw Postbus 10075 1001 EB AMSTERDAM ambtenaar : Mw. A. van Kruijssen uw brief d.d. : doorkiesnr : 0180 451 222 uw kenmerk : fax : ons kenmerk :

Nadere informatie

Pagina 1/9 BESLUIT. Ons kenmerk: ACM/DE/2016/ Zaaknummer:

Pagina 1/9 BESLUIT. Ons kenmerk: ACM/DE/2016/ Zaaknummer: Ons kenmerk: ACM/DE/2016/201295 Zaaknummer: 15.0746.53 BESLUIT Besluit van de Autoriteit Consument en Markt als bedoeld in artikel 10, eerste lid, van de Warmtewet. Pagina 1/9 Muzenstraat 41 2511 WB Den

Nadere informatie

Autoriteit Consument e. Markt

Autoriteit Consument e. Markt Consument e. Markt Ons kenmerk: ACM/DC/2016/200281 Zaaknummer: 15.0833.53 Datum: 11 januari 2016 tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van

Nadere informatie

Raad van Toezicht Amsterdam van de Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen NVM DE LOOP VAN DE PROCEDURE

Raad van Toezicht Amsterdam van de Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen NVM DE LOOP VAN DE PROCEDURE Voorlichting/belangen niet-opdrachtgever. Ontbreken schriftelijke vastlegging koopovereenkomst. Verkoop aan derde. Bevoegdheid t.a.v. schadevergoeding. Klaagster was geïnteresseerd in een woning die beklaagde

Nadere informatie

Nvia. I. Aanvraag en procedure. Nederlandse Mededingingsautoriteit B ES LU IT

Nvia. I. Aanvraag en procedure. Nederlandse Mededingingsautoriteit B ES LU IT Nederlandse Mededingingsautoriteit Nvia B ES LU IT Nummer 102531_3/12 Betreft zaak: Besluit tot wijziging van de voorschriften die verbonden zijn aan de vergunning I. Aanvraag en procedure 1. Bij besluit

Nadere informatie

Nederlandse Mededingingsautoriteit

Nederlandse Mededingingsautoriteit Openbar e ver sie Nederlandse Mededingingsautoriteit Aan Autofocus Nederland B.V. [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 25 september 2008 6449/105 5 Onderwerp

Nadere informatie

BESLUIT. I. Juridisch kader. Dienst uitvoering en toezicht Energie

BESLUIT. I. Juridisch kader. Dienst uitvoering en toezicht Energie Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: Betreft: 101758_13-4 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d,

Nadere informatie

Pagina 1/5. Gemeente s-hertogenbosch t.a.v. het College van B en W Postbus 12345 2500 GZ S-HERTOGENBOSCH. Den Haag,

Pagina 1/5. Gemeente s-hertogenbosch t.a.v. het College van B en W Postbus 12345 2500 GZ S-HERTOGENBOSCH. Den Haag, Gemeente s-hertogenbosch t.a.v. het College van B en W Postbus 12345 2500 GZ S-HERTOGENBOSCH Den Haag, Aantal bijlage(n): Uw kenmerk: Ons kenmerk: 7592_ Contactpersoon: R.M. Timmerman / ronald.timmerman@acm.nl

Nadere informatie

BESLUIT. 3. Tegen het bestreden besluit heeft Automark tijdig bezwaar aangetekend bij brief van 30 juli 2008.

BESLUIT. 3. Tegen het bestreden besluit heeft Automark tijdig bezwaar aangetekend bij brief van 30 juli 2008. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 6386 / 66 Betreft zaak: Wob-verzoek Automark II Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit op de bezwaren gericht tegen

Nadere informatie

Aanvraagformulier. voor het aanvragen van een vergunning voor het leveren van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers

Aanvraagformulier. voor het aanvragen van een vergunning voor het leveren van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers Aanvraagformulier voor het aanvragen van een vergunning voor het leveren van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers Versie van 13 januari 2015 1 Inleiding De Elektriciteitswet 1998 (hierna: E-wet)

Nadere informatie

4. Dit document heeft slechts betrekking op regionale netbeheerders.

4. Dit document heeft slechts betrekking op regionale netbeheerders. Aanpassing Tarievencode Gas m.b.t. gasaansluiting Project 103133 Regulering gasaansluiting Energiekamer, 7 oktober 2009 CONCEPT Inleiding 1. Op 9 september 2008 heeft de Raad van Bestuur van de Nederlandse

Nadere informatie

Pagina 1/19 BESLUIT. Ons kenmerk: ACM/DE/2014/ Zaaknummer:

Pagina 1/19 BESLUIT. Ons kenmerk: ACM/DE/2014/ Zaaknummer: Ons kenmerk: ACM/DE/2014/201981 Zaaknummer: 12.0273.30 BESLUIT Pagina 1/19 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998. T 070 722 20

Nadere informatie

BESLUIT. Juridisch kader

BESLUIT. Juridisch kader Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: Betreft: 101759_19-6 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid,

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer B&P sv S.J. Varga (035)

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer B&P sv S.J. Varga (035) Stichting Ether Reclame t.a.v. het bestuur Postbus 344 1200 AH HILVERSUM Datum Onderwerp 21 juli 2006 Acquisitie voor FunX Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer B&P-004174-sv S.J. Varga

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 32 814 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (implementatie van richtlijnen en verordeningen op het gebied van elektriciteit

Nadere informatie

VERKLARING COMPLEX ONROERENDE ZAKEN MET WOZ-BESCHIKKING

VERKLARING COMPLEX ONROERENDE ZAKEN MET WOZ-BESCHIKKING VERKLARING COMPLEX ONROERENDE ZAKEN MET WOZ-BESCHIKKING De energiebelasting (EB) en opslag duurzame energie (ODE) over elektriciteit en gas moeten worden berekend per aansluiting van de energieverbruiker

Nadere informatie

Omgevingsvergunning, reguliere procedure

Omgevingsvergunning, reguliere procedure DORDRECHT Omgevingsvergunning, reguliere procedure Burgemeester en Wethouders van de gemeente Dordrecht hebben op 29 augustus 2011 een verzoek om wijziging gebruik ontvangen voor een ontheffing van het

Nadere informatie