ACTIELIJN OVERALL THEMA: CROSS CHAIN CONTROL CENTERS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ACTIELIJN OVERALL THEMA: CROSS CHAIN CONTROL CENTERS"

Transcriptie

1 ACTIELIJN OVERALL THEMA: CROSS CHAIN CONTROL CENTERS Definitie: Een Cross Chain Control (of Collaboration) Center (4C) is een regiecentrum van waaruit meerdere supply chains gezamenlijk gecoördineerd en geregisseerd worden met behulp van de modernste technologie, geavanceerde software concepten en supply chain professionals; niet alleen met betrekking tot fysieke goederenstromen, maar ook informatie en financiële stromen, zoals forecasting, financial engineering en datamanagement. 4-C is de volgende revolutionaire stap in supply chain management. Het belang van 4-C is om besluitvorming en besturing van zeer complexe Europese en/of wereldwijde ketens over meerdere organisaties/bedrijfstakken heen gezamenlijk te coördineren en te regisseren. Een 4-C kan gerealiseerd worden binnen sectoren zoals food, fashion, en high tech & electronics, maar ook tussen onverwachte combinaties zoals een modebedrijf en een staalproducent, in het geval dat de respectievelijke supply chains genoeg overeenkomsten vertonen en synergie bevatten om gezamenlijke ketenregie in 4-C mogelijk maken. Stip op de horizon De ambitie is het ontwikkelen van unieke capaciteiten en tools (ICT, financiën, planning, regie) voor de gezamenlijke aansturing van meerdere supply chains en het verankeren daarvan in Nederland om hiermee de Nederlandse positie in ketenregie en -configuratie duurzaam te versterken. Die nieuwe kennis en kunde leidt op korte termijn tot nieuwe bedrijvigheid. De realisatie van één of meerdere 4- C s resulteert in een blijvende voorsprong en trekt buitenlandse partijen aan om hun regie in Nederland uit te voeren. De complexiteit van de supply chains van verladers neemt zo sterk toe dat individuele oplossingen voor ketenregie niet meer voldoen. Het wordt voor bedrijven steeds moeilijker om topprofessionals te vinden en vast te houden en om voortdurend te blijven investeren in de nieuwste technologieën. De benodigde excellentie en performance in supply chain management kan hierdoor niet langer worden gerealiseerd. Steeds meer verladers bekijken momenteel de mogelijkheden om hun ketenregie niet alleen te centraliseren, maar zelfs gezamenlijk te coördineren en te regisseren in een 4-C. Daarnaast leidt een gezamenlijke aansturing en bundeling van informatieen goederenstromen van meerdere supply chains tot een beter overzicht, snellere schakeling, betere afstemming van activiteiten en een lagere druk op het milieu. Door de toenemende aandacht voor duurzaamheid en vermindering van milieudruk en de enorme druk op kostenbeheersing door de kredietcrisis wordt de urgentie steeds hoger. Regiecenters die eenmaal gevestigd zijn zullen niet snel meer worden verplaatst. De ontwikkelde kennis en kunde zullen een hoge aanzuigende werking hebben op andere logistieke ketens. Nu is het moment voor Nederland om sterk in te zetten op het 4- C concept. Doelstellingen: De voordelen van het innovatieprogramma rond 4-C voor Nederland zijn aanzienlijk. Concreet bestaan deze uit besparingen in supply chain kosten, nieuwe bedrijvigheid en meer werkgelegenheid en een grotere aantrekkingskracht van Nederland op buitenlandse partijen. In het rapport van de Commissie van Laarhoven zijn voor 2020 de volgende economische en maatschappelijke voordelen geformuleerd: Daling supply chain kosten: ter indicatie is er een berekening gemaakt van het jaarlijkse besparingspotentieel voor de food supply chains in West-Europa. Deze bedraagt circa 4 miljard op jaarbasis. Door het 4-C ook op andere ketens, zoals fashion en electronics toe te passen zal deze besparing significant toenemen;

2 Toename bedrijvigheid in Nederland: 4-C als nieuwe bedrijfstak met komst van buitenlandse ketenregiecenters en ontwikkeling van nieuwe diensten, bijvoorbeeld rond forecasting, financiering, tax en douane: circa 1 miljard op jaarbasis; Beheerste stijging van werkgelegenheid: de stijging in de werkgelegenheid blijft in absolute aantallen beperkt, omdat het met name een verschuiving van personeel betreft. Wel zal het kennisniveau toenemen, evenals de toegevoegde waarde per medewerker; Meer gekwalificeerd personeel in Nederland: de in het 4-C aanwezige pool van supply chain topprofessionals maakt het voor verladers mogelijk hier gebruik van te maken zonder deze mensen zelf aan te trekken en vast te houden, wat resulteert in hogere winstgevendheid en snellere innovatie. Uitgangspositie Nederland beschikt over een stevige uitgangspositie om de nodige innovaties voor 4-C te realiseren. Ten eerste zullen de grote verladers in Nederland, zoals Friesland Foods, Hero en Mexx de komende jaren op Europese en wereldschaal, streven naar gecentraliseerde ketenregie. Daarvoor biedt 4-C extra optimalisatiemogelijkheden, die deze bedrijven zal aanzetten tot het initiëren van de nodige innovatie. Ten tweede heeft Nederland een zeer goede kennisinfrastructuur. Bij de verschillende universiteiten en hogescholen is veel kennis over logistiek en supply chain management concepten aanwezig. Ten derde bestaat het Nederlandse werknemersbestand uit hoogopgeleide professionals die in staat zijn de nodige innovaties uit te denken en te implementeren. Juist omdat Nederland als logistieke draaischijf van Europa zo dicht op de goederenstromen zit, is de logistieke kennis sterk aanwezig. Tenslotte beschikt Nederland over vooroplopende ICT bedrijven zoals Cordys, Quintiq en Ortec die de benodigde randvoorwaarden voor 4-C op het vlak van ICT kunnen invullen. Maatschappelijk belang Het maatschappelijk belang uit zich, behalve in positieve economische termen, tevens in een vermindering van de negatieve externe effecten: de maatschappelijke duurzaamheid neemt toe via een significante verlaging van onnodige vervoerskilometers (en dus congestie) en vermindering van uitstoot van schadelijke stoffen. Op basis van ervaringen van Hero en SCA in Hazeldonk is uitgerekend dat deze verlaging indicatief een besparing van 28% kan opleveren in termen van ritten. Doorgetrokken voor Nederland kan dit een reductie van bijna 4 miljard voertuigkilometers opleveren. Dit levert een reductie van de uitstoot van NO x van ruim ton en een vermindering van CO 2 en fijnstof met respectievelijk 5,5 miljoen ton en 785 ton. Concrete eerste stappen Op 4-C terrein is inmiddels een groot aantal projecten gestart, zowel R&D als demo-projecten. Betrokken partijen daarbij zijn o.a.: Unilever Benelux, Kuehne Nagel, Nabuurs, Bakker Logistiek, SCA, ING, Jan de Rijke, Neckermann, Centraal Boekhuis, Flora Holland, Ahold, Cornelissen Transport, ETAM, OrTec, TNT, Flora Holland en anderen. Ook branche-verenigingen zoals TLN, Productschap Tuinbouwkwekers en Platform Agrologistiek zijn betrokken. Daarmee zij meteen geïllustreerd dat projecten zich ook op een specifieke sector kunnen richten, bijvoorbeeld de Agrosector en de tuinbouwsector, maar ook infrastructuur en constructie, danwel zich tot op specifieke terreinen bewegen. Zo lopen er enkele projecten welke zich specifiek richten op coördinatie- en consolidatieactiviteiten op het terrein van de stedelijke distributie, bij uitstek een terrein waar economische en maatschappelijke belangen elkaar nauw raken. De snelle opmars van e-commerce stelt specifieke eisen aan distributie maar ook retourlogistiek, ook op deze terreinen zijn inmiddels eerste activiteiten gestart. Bij deze projecten zijn alle belangrijke universiteiten welke sterk zijn op het gebied van logistiek onderwijs en onderzoek betrokken. Tenslotte is Nederland ook internationaal actief op het

3 gebied van Transport en Logistiek; Nederlandse instellingen en bedrijven zijn bij een belangrijk aantal Europese projecten betrokken Subthema 1: Governance and business modellen Doelstelling: Nederland is in 2020 wereldleider in het opzetten en verankeren van ketenregieactiviteiten, leidend tot een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor buitenlandse verladers voor wie een goed functionerend logistiek netwerk essentieel is. Verwacht wordt tenminste een toename van 1-2 miljard Euro van het bbp als gevolg van het ontwikkelen van nieuwe business. Ontwerp governance (samenwerkingsvormen, centrale versus gedistribueerde aansturing, network enterprise, rol mainports) (F, T: ); Ontwikkeling van business modellen voor 4C (incl. gebruik fiscale regelingen) (F, T: ) Incentive alignment and fair share betalingsconcepten, partnering concepten (T: ) Sociale innovatie, mental shift, change management, culturele en gedragsaspecten bij de realisatie en implementatie van 4C s (F, T: ) Legal (wettelijke kansen en belemmeringen zoals mededingingswetgeving, voorstellen voor nieuwe EU en NL wet- en regelgeving) (T: ) Trustee (vertaling wettelijk kader naar realisatie van 4C trustees, nieuwe rechtspersonen) (T: ) Modellen voor transitie naar Cross Chain Control Centers, involvement verladers en vervoerders (T, O, M: ) De ontwikkeling van een adequate governance structuur voor cross chain control centers is cruciaal voor het welslagen ervan. Daarbij gaat het om de keuze van de regisseur en de vraag hoeveel beslissingsbevoegdheid aan die regisseur wordt overgedragen. Van belang is ook dat investeringen en revenuen voor elk van de betrokken partijen in balans zijn (fair share modellen). Door veel partijen wordt belemmeringen op het gebied van wet- en regelgeving als één van de belangrijkste hinderpalen gezien voor het realiseren van 4C s. Tenslotte is de migratie van enkelvoudige naar gebundelde supply chains een verre van eenvoudige zaak, waarvoor behalve de eerder genoemde zaken vooral ook een omslag in het denken van zowel verladers als logistieke dienstverleners nodig is. Subthema 2: 4C for sectors Doelstelling: Door optimale bundeling van activiteiten (zowel over verschillende ketens heen, als langs de keten) worden alleen al in de food supply chain besparingen in de orde van grootte van 4 miljard Euro gerealiseerd. Andere terreinen waar potentieel grote besparingen zouden kunnen worden bereikt zijn fashion en electronica. Daarnaast zijn er aanzienlijke milieu-voordelen te behalen; met name slimme distributieconcepten in stedelijke gebieden dragen hieraan significant bij (zie ook hierboven onder Maatschappelijk belang. Cross Chain Control Centers ten behoeve van Agro, Food en Tuinbouw (T, O: ) Cross Chain Control Centers ten behoeve van High Tech (T, O: ) Cross Chain Control Centers ten behoeve van Chemie en Energie (T, O: ) Cross Chain Control Centers ten behoeve van Fashion en Creatieve Industrie (T, O: ) Cross Chain Control Centers ten behoeve van bouwlogistiek (T, O : ) Cross Chain Control Centers ten behoove van stedelijke distributie, incl. consolidatie en retourstromen (T, O : )

4 Cross Chain Control Centers ten behoeve van Health Care (T, O : ) De verschillende sectoren behoeven verder weinig toelichting. Nederland is nu al een wereldspeler op het terrein van Agro, Food en Tuinbouw. Bouw en constructie is geen topsector maar voor de Nederlandse economie wel van groot belang. Het enorme potentieel van bundeling van activiteiten in stedelijke distributie is al genoemd; tegelijkertijd constateren we juist hier dat er nog grote weerstanden te overwinnen zijn. Hier raken zaken als een slimme fysieke en ICT-infrastructuur, een reductie van de uitstoot van schadelijke stoffen en de noodzaak van een efficiente logistiek elkaar heel sterk. Verwacht wordt dat, mede op basis van demografische ontwikkelingen, het proces van verdere urbanisatie versterkt doorzet (nu al woont meer dan de helft van de wereldbevolking in verstedelijkte gebieden). Subthema 3: Plug and Play 4C s Doelstelling: Het ontwikkelen van plug-and-play 4C oplossingen, gericht op het toepassen van bestaande kennis en het creëren van een ondernemersklimaat waarin 4C snel kunnen worden gerealiseerd, leidend tot een bijdrage aan het bbp van tenminste 4 miljard Euro, een verbetering van de beladingsgraad van voertuigen van 20% en een significante reductie van CO2 uitstoot met 20% ten opzichte van Ontwerp 4C s: governance, finance, planning and control, ICT-base (T, O: ) Decision support systemen en en de rol van de human planner (incl. forecasting) ( T, O: ) ICT-ondersteunde plug-and-play realisatie van 4-C s (O: ) Twee ICT-ondersteunde 4-C trustees live (M: ) Ontwerp robuuste systemen (verstoringen, voorspelbare onzekerheden) (T: ) De essentie van Plug and Play 4C s is gelegen in het kunnen aanbieden van zodanige organisatiestructuren dat partijen makkelijk kunnen aansluiten, maar bij verandering van markten ook weer makkelijk uit het samenwerkingsverband kunnen stappen. Dat vereist allereerst een flexibele governance structuur langs de lijnen zoals uitgezet in het eerste deelthema, maar ook uitstekende Decision Support Systemen, waarbij met name aandacht dient te worden geschonken aan user interfaces (DSS en laten de autonomie bij de menselijke planner maar kunnen wel snel bijvoorbeeld alternatieve scenario s presenteren). Robuustheid is een voor de hand liggende eis. Gezien de zware eisen die gesteld moeten worden aan Plug and Play 4C s verwachten we dat eerste pilots van 4-C trustees rond 2016/2017 van start kunnen gaan. Subthema 4: New business concepts Doelstelling: Door goede internationale verticale samenwerking (langs de keten) en internationale horizontale samenwerking (over ketens) een significante vergroting van de scope van 4-C s, leidend tot een verdere vergroting van de bijdrage aan het bbp met tenminste 1 miljard Euro. Ook zullen nieuwe diensten worden ontwikkeld, bijvoorbeeld op terreinen als financiering, verzekering en inspectie. Uitbreiding scope 4C: onder meer sourcing en inkoop, marketing, productie, finance en reverse logistics (T, O, M: ) Opschaling (horizontaal en verticaal langs de keten) en internationalisering van 4C activiteiten (T, O: ) Modellen gericht op betrokkenheid van consumenten bij bundeling van goederenstromen (T, O: ) Gevolgen ontwikkeling schone voertuigen voor distributieconcepten (O, M: )

5 Op de lange termijn verwachten wij dat alle supply chain functies, en in het bijzonder supply chain finance, deel gaan uitmaken van een 4-C waarmee de network- of virtual enterprise gerealiseerd wordt. Een groot deel van de goederenstromen die in Nederland behandelt worden hebben een buitenlandse bestemming; het spreekt voor zich dat opschaling en internationalisering van 4-C s een condition sine qua non is, al zullen met name de nationale wet- en regelgeving kaders nog de nodige hindernissen oprichten. Dichter bij huis kan ook de consument bijdragen aan bundeling, bijvoorbeeld door specifieke levercondities aan te geven. Ontwikkelingen op milieu-technologisch gebied dringen nu al door in stedelijke distributieconcepten.

LOGISTIEK EN SUPPLY CHAINS: VISIE EN AMBITIE VOOR NEDERLAND

LOGISTIEK EN SUPPLY CHAINS: VISIE EN AMBITIE VOOR NEDERLAND Commissie Van Laarhoven LOGISTIEK EN SUPPLY CHAINS: VISIE EN AMBITIE VOOR NEDERLAND VOORWOORD Met dit document presenteert de Commissie Van Laarhoven, als vertegenwoordiging van de supply chain partijen

Nadere informatie

Logistiek. Service Logistiek in Zuid Nederland

Logistiek. Service Logistiek in Zuid Nederland Logistiek Service Logistiek in Zuid Nederland Colofon Innovatie Zuid Maart 2012 Thema Logistiek: Innovatie in Service Logistiek Samengesteld door Jan Willem Rustenburg en Maarten Driessen van Gordian

Nadere informatie

Werken met logistiek

Werken met logistiek Werken met logistiek Supply chain management H.M. Visser A.R. van Goor Zesde druk Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Ontwerp omslag: G2K Designers, Groningen Omslagillustratie: H.M. Visser Foto s binnenwerk:

Nadere informatie

Een praktisch programma als antwoord op het Nationaal Energieakkoord door de gezamenlijke noordelijke overheden en de stichting Energy Valley.

Een praktisch programma als antwoord op het Nationaal Energieakkoord door de gezamenlijke noordelijke overheden en de stichting Energy Valley. Een praktisch programma als antwoord op het Nationaal Energieakkoord door de gezamenlijke noordelijke overheden en de stichting Energy Valley. Vooraf Op basis van haar positie in de energievoorziening

Nadere informatie

Energie in Beweging. Advies Topsector Energie

Energie in Beweging. Advies Topsector Energie Energie in Beweging Advies Topsector Energie Inhoudsopgave Essenties van dit advies... 1 Inleiding... 1 De energiesector... 2 Visie... 2 Huidige energiemarkt... 2 Knelpunten en gewenste ontwikkelingen...

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 744 EU-voorstel: Groenboek over een gemeenschappelijk strategisch kader voor EU-financiering van onderzoek en innovatie COM(2011)48 Nr. 1 BRIEF

Nadere informatie

Ondernemen naar 2020. Kansen voor ambitieuze ondernemers. Demografie. Duurzaamheid. Internet. Technologie. Internationalisering

Ondernemen naar 2020. Kansen voor ambitieuze ondernemers. Demografie. Duurzaamheid. Internet. Technologie. Internationalisering Ondernemen naar 2020 Kansen voor ambitieuze ondernemers Inhoudsopgave Voorwoord & inleiding 3 Conclusie 4 Colofon Eindredacteur Maurice van Sante Auteurs Stef Bais Henk van den Brink Max Erich Maarten

Nadere informatie

Neem de uitgangspunten, doelen en aanpak beschreven in dit Transitieactieplan integraal over.

Neem de uitgangspunten, doelen en aanpak beschreven in dit Transitieactieplan integraal over. Samenvatting III Ons land is welvarend, dichtbevolkt, energie-intensief en technologisch sterk ontwikkeld. Wij kunnen daardoor internationaal de toon zetten in een overgang naar een mondiale economie die

Nadere informatie

brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord

brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord Presentatie 20 maart 2015 Initiatiefnemers van dit Brabantse Energieakkoord zijn vertegenwoordigers van de Brabantse Milieufederatie (BMF), de Brabants-Zeeuwse

Nadere informatie

Bijlage 2 Plan van Aanpak elektrisch vervoer: Elektrisch Rijden in de Versnelling. Elektrisch Rijden in de versnelling Plan van Aanpak 2011-2015

Bijlage 2 Plan van Aanpak elektrisch vervoer: Elektrisch Rijden in de Versnelling. Elektrisch Rijden in de versnelling Plan van Aanpak 2011-2015 Bijlage 2 Plan van Aanpak elektrisch vervoer: Elektrisch Rijden in de Versnelling Elektrisch Rijden in de versnelling Plan van Aanpak 2011-2015 1 1. Elektrisch rijden naar een nieuwe fase 1.1 Waarom werken

Nadere informatie

Een gezamenlijk initiatief van:

Een gezamenlijk initiatief van: Routekaart ICT 2030 Een gezamenlijk initiatief van: ICT~Office is de branchevereniging waarbij circa 550 IT-, telecom-, internet- en officebedrijven in Nederland zijn aangesloten. Met een grote achterban

Nadere informatie

Nederlandse Investeringsinstelling

Nederlandse Investeringsinstelling Nederlandse Investeringsinstelling Adviesnotitie kwartiermaker Dit is een uitgave van Kernteam Kwartiermaker NII Foto voorpagina: taxbrackets.org Mei 2014 Inhoudsopgave 1. Aanleiding 4 2. Doel en reikwijdte

Nadere informatie

ICT motor achter duurzame energie. ICT centraal in transformerende energiemarkt

ICT motor achter duurzame energie. ICT centraal in transformerende energiemarkt ICT motor achter duurzame energie ICT centraal in transformerende energiemarkt Een tijdperk van transitie We leven in een tijdperk van transitie van ongekende omvang. Niet meer in een periode van verandering,

Nadere informatie

Actieplan Duurzame Energievoorziening IN PROGRESS

Actieplan Duurzame Energievoorziening IN PROGRESS Actieplan Duurzame Energievoorziening IN PROGRESS Op weg naar het Energiesysteem van 2030 Voorwoord De transitie van de energievoorziening in Europa is overduidelijk. Ook in Nederland verandert het energielandschap.

Nadere informatie

(VORMGEVING VOLGT) 19 Maart 2015. Greenport Gelderland. Versie 19 maart. Versie 19 maart. Agenda 2020 Greenport Gelderland

(VORMGEVING VOLGT) 19 Maart 2015. Greenport Gelderland. Versie 19 maart. Versie 19 maart. Agenda 2020 Greenport Gelderland 3 Agenda 2020 Greenport Gelderland (VORMGEVING VOLGT) 19 Maart 2015 Greenport Gelderland Versie 19 maart Agenda 2020 Greenport Gelderland Versie 19 maart 4 Inhoud Pag. Voorwoord 5 Samenvatting 6 1 Gevolgde

Nadere informatie

1 Rationale en uitgangspunten van Smart Energy Cities

1 Rationale en uitgangspunten van Smart Energy Cities Bijlage bij Green Deal Smart Energy Cities Programma Opschaling Slimme Energie Concepten Inhoudsopgave 1 Rationale en uitgangspunten van Smart Energy Cities... 1 2 Doel van de Green Deal Smart Energy Cities...

Nadere informatie

en kwaliteitsverbetering

en kwaliteitsverbetering Future Proof Efficiency realiseren van structurele besparingen en kwaliteitsverbetering Your business technologists. Powering progress Introductie De huidige economische ontwikkelingen en de verwachtingen

Nadere informatie

www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst

www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst Maart 2014 2 Marktstudie financiële functie PwC Inhoud Introductie 6 Samenvatting 8 Financiële functie als business partner 9 Inzicht

Nadere informatie

Eindrapportage. Vinden, Verrassen en Verbinden. Actieagenda & Sleutelprojecten. Topteam Gastvrijheidseconomie

Eindrapportage. Vinden, Verrassen en Verbinden. Actieagenda & Sleutelprojecten. Topteam Gastvrijheidseconomie Eindrapportage Actieagenda & Sleutelprojecten Vinden, Verrassen en Verbinden Topteam Gastvrijheidseconomie 1 Inhoudsopgave pagina Voorwoord.................................................. 3 1. De Gastvrijheidssector....................................

Nadere informatie

Investeren in duurzame groei. Programma Duurzaam 2010-2014

Investeren in duurzame groei. Programma Duurzaam 2010-2014 Investeren in duurzame groei Programma Duurzaam 2010-2014 Investeren in duurzame groei Programma Duurzaam Programma Duurzaam pag 3 Programma Duurzaam pag 4 Leeswijzer Voor u ligt het programma Duurzaam

Nadere informatie

Investeren in duurzame groei. Programma Duurzaam

Investeren in duurzame groei. Programma Duurzaam Investeren in duurzame groei Programma Duurzaam Investeren in duurzame groei Programma Duurzaam Programma Duurzaam pag 3 Programma Duurzaam pag 4 Leeswijzer Voor u ligt het programma Duurzaam van het college

Nadere informatie

The Next Step: Coalition of the Willing

The Next Step: Coalition of the Willing The Next Step: Coalition of the Willing Door samenwerking, kennisdeling en alliantievorming naar innovatief ondernemerschap in de Regio Zwolle Hoofdlijn van de strategie en governance voor het regionale

Nadere informatie

Glastuinbouw als één bedrijf

Glastuinbouw als één bedrijf Glastuinbouw als één bedrijf Operationele modellen voor optimalisering van een vraaggestuurde glastuinbouw Dit rapport is in opdracht van SIGN opgesteld door: Leon Op de Beek, Zuivere Speeltijd Opdrachtgevers

Nadere informatie

besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress

besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress slim besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress Uw opdracht is bezuinigen? Wat is SLIM? Binnen de publieke sector, gezondheidszorg en educatie

Nadere informatie

Kansrijk! De groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb

Kansrijk! De groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb Kansrijk! De groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb Colofon Colofon Kansrijk! De groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb is een uitgave van MKB-Nederland en VNO-NCW Postbus 93002 2509 AA Den Haag

Nadere informatie

Nederland als één logistiek netwerk in 2015

Nederland als één logistiek netwerk in 2015 Nederland als één logistiek netwerk in 2015 Samenhang versnelt versterking van onze positie TRANSPORT EN LOGISTIEK Nederland als één logistiek netwerk in 2015 Samenhang versnelt versterking van onze positie

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO S

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO S NL NL NL EUROPESE COMMISSIE Brussel, 6.10.2010 COM(2010) 546 definitief MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO

Nadere informatie

Met hoofdkantoren naar de top

Met hoofdkantoren naar de top Met hoofdkantoren naar de top Actie-agenda ter versterking van het vestigingsklimaat, de acquisitie en het behoud van internationale bedrijven en talenten Actie-agenda opgesteld door het Topteam Hoofdkantoren

Nadere informatie

Duurzame energie: innovatie is de sleutel. Stand van zaken Topsector Energie

Duurzame energie: innovatie is de sleutel. Stand van zaken Topsector Energie Duurzame energie: innovatie is de sleutel Stand van zaken Topsector Energie September 2013 Duurzame energie: innovatie is de sleutel Stand van zaken Topsector Energie september 2013 Duurzame energie:

Nadere informatie

Bundelen doe je zo! Een concreet logistiek stappenplan voor ondernemingen die lading willen bundelen in de Agrosector

Bundelen doe je zo! Een concreet logistiek stappenplan voor ondernemingen die lading willen bundelen in de Agrosector Bundelen doe je zo! Een concreet logistiek stappenplan voor ondernemingen die lading willen bundelen in de Agrosector Auteurs: Buck Consultants International, Marcel Michon (hoofdauteur) Agrotechnology

Nadere informatie