NWO-propositie voor de Topsector Logistiek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NWO-propositie voor de Topsector Logistiek"

Transcriptie

1 NWO-propositie voor de Topsector Logistiek Concrete acties voor Innovatiecontract De Uitvoeringsagenda voor de Topsector Logistiek beslaat alle activiteiten en initiatieven die bijdragen aan de ambitie om Nederland een blijvende internationale toppositie in de logistiek te bezorgen. Alle activiteiten zijn erop gericht er voor te zorgen dat Nederland in 2020 een internationale toppositie heeft (1) in de afwikkeling van goederenstromen, (2) als ketenregisseur van (inter)nationale logistieke activiteiten, en (3) als land met een aantrekkelijk innovatie- en vestigingsklimaat voor het verladende en logistieke bedrijfsleven. Op de drie onderdelen is een ruime kennis- en innovatiebehoefte geformuleerd waaraan wetenschappelijk onderzoek een belangrijke bijdrage gaat leveren. Het innovatiecontract van de topsector Logistiek beslaat de volgende zes roadmaps: Neutraal Logistiek Informatie Platform; ; Douane; Cross Chain Control Centers (4C); Service Logistiek; Supply Chain Finance. Daarnaast is er ruimte voor maatschappelijke vraagsturing gericht op het Kernnetwerk, alsmede gericht op Mobiliteit en Bereikbaarheid. Hierdoor komen de kennis- en innovatiebehoeften voor het versterken van de Topsector Logistiek én voor een robuust, veilig en duurzaam mobiliteitssysteem samen en is synergiewinst mogelijk. Science case, overwegingen en keuzes De Topsector Logistiek heeft een duidelijke focus in haar doelstellingen, waarbij het bedenken, ontwikkelen, demonstreren en op grote schaal toepassen van nieuwe logistieke werkwijzen centraal staat. De Topsector Logistiek streeft ernaar om samen met het bedrijfsleven, de kennisinstellingen en de overheid stappen te zetten om de verwachte toekomstige groei van het goederenstromen op een duurzame manier te kunnen blijven accommoderen (Partituur naar de top, 2011). In 5 roadmaps wordt gevraagd om een bijdrage vanuit fundamenteel onderzoek. Deze onderzoeksonderwerpen zijn leidend bij de vraagsturing van NWO activiteiten. Voor de verschillende roadmaps houdt dit voor fundamenteel onderzoek in:. Synchromodaal denken (cultuur- en gedragsverandering, integrale afwegingskaders, innovatieadoptie, samenwerking en stabiliteit van coalities); randvoorwaarden (ontwikkelen specifieke juridische kennis); informatietoepassingen (ontwikkelen van goede prestatiematen); benutten infrastructuur; planning en besturing (governance kader, algoritmiek). Douane. Systems based control (Impacts kwantificeren o.b.v. modelontwikkeling, standaardisatie data- en interactiesystemen); internationale governance en business modellen. Chross Chain Control Centers. Governance en business modellen (samenwerkingsvormen, centrale versus gedistribueerde aansturing, incentive alignment, culturele en gedragsaspecten, revenue management); plug and play (Decision support systemen en de rol van de human planner, ontwerp robuuste systemen). Service logistiek. Life cycle engineering and management (reverse logistics, closed loop supply chain modellen); nieuwe service concepten; pooling and partnerships. Supply Chain Finance. Ontwikkelen van bedrijfstechnische oplossingen die leiden tot integrale, multidisciplinaire verbeteringen op financieel, operationeel en ICT gebied; modellen voor samenwerking, optimalisatie, beleid en organisatie van nieuwe financiële concepten.

2 Daarnaast is er een aantal horizontale thema s benoemd die zich lenen voor fundamenteel onderzoek, namelijk sociale innovatie (verandermanagement; culturele en gedragsaspecten), ICT (omvang van de informatie in de keten; beslissingsondersteuning; monitoring/besturing/controle op afstand) en duurzaamheid (verminderen congestie en geluidsoverlast; efficiënt gebruik van publieke ruimte en infrastructuur; betere timing van goederenstromen). In het licht van de aanwezige wetenschappelijke expertise in Nederland ziet NWO ook kansen in meer strategische en innovatieve logistieke concepten door aanpalende vakgebieden meer in te zetten voor de topsector Logistiek en mee te laten werken aan de uitdagingen waar de topsector op dit moment voor staat. Integratie van deze relatief gescheiden domeinen kan daarom in de visie van NWO een duidelijke meerwaarde betekenen. Deze vervlechting van expertise zal een grote toegevoegde waarde kunnen opleveren, waarin industrie, technologische organisaties, universiteiten en de publieke sector samen grote doorbraken zullen kunnen realiseren. Voor het versterken van de internationale dwarsverbanden zullen ook relaties geïntensiveerd worden met Joint Programming Initiatieven (JPI) zoals Urban Europe, de Grand Challenges van Horizon2020 zoals Smart, Green and integrated transport en andere multilaterale programma s en projecten, binnen en buiten Europa. Voorgestelde activiteiten Bij de topsector Logistiek zijn van NWO de volgende onderdelen betrokken: Maatschappij- en Gedragswetenschappen (MaGW), Exacte Wetenschappen (EW), Technologiestichting STW en het Centrum voor Wiskunde en Informatica (CWI). Publiek-private samenwerking (PPS) NWO ontwikkelt één overkoepelend PPS-programma voor de topsector Logistiek, bestaande uit 3 thema s, aansluitend bij het door het Topteam geformuleerde uitvoeringsprogramma. Het betreft hier nieuwe activiteiten die nader worden ingevuld door middel van vraagsturing van financierende partijen. Alle thema s worden ontwikkeld op basis van de standaardprocedures voor een NWO-programma met cofinanciering van private en publieke partijen. De competitie vindt plaats op basis van wetenschappelijke criteria. Supply Chain Finance Supply Chain Finance richt zich op het optimaliseren van de financiering tussen bedrijven en het integreren van financiële processen tussen klanten, leveranciers en logistieke en financiële dienstverleners, om waarde te creëren voor alle deelnemende bedrijven. Er zal een call worden uitgezet voor onderzoek naar oplossingen die leiden tot integrale, multidisciplinaire verbeteringen op financieel, operationeel, ICT en andere gebieden. Daarnaast moet de call ook leiden tot modelvorming op het gebied van samenwerking, optimalisatie, beleid en organisatie rondom Supply Chain Finance. Aansluiting met aanpalende onderzoeksgebieden, bijv. ondernemerschap, risicobeheersing in de grondstoffenhandel, reële en financiële opties. Er worden koppelingen gelegd met de roadmaps 4C, Service logistiek en Douane. PPS zal op project niveau gerealiseerd worden. Douane Handelsfacilitatie door vermindering van regeldruk is één van de belangrijkste redenen voor bedrijven om juist Nederland als gateway voor Europa te kiezen. Het succes in Nederland is gebaseerd op een samenwerking tussen de douane en het bedrijfsleven, die uniek is in Europa. In deze tijden van fundamentele verschuivingen in de wereldeconomie, is het essentieel om deze ondersteuning nog verder te ontwikkelen, en zodoende onze positie als gateway voor Europa uit te bouwen. Samen met o.a. het Ministerie van Financiën en een bedrijvenconsortium zal een call worden uitgezet voor onderzoek naar de seamless dataflows in de internationale supply chains en de koppeling van het border management aan deze stromen. In het kader van de roadmap Douane zal het CWI onderzoek doen naar de schaalbaarheid, robuustheid, betrouwbaarheid en performance van complexe ICT-applicatieketens in service-oriented architectures en agent-based systemen. Er worden koppelingen gelegd met de roadmaps NLIP, en 4C. PPS zal op project niveau gerealiseerd worden. Dit programma heeft raakvlakken met de ICT Roadmap. 2

3 Dit programma richt zich op het ontwikkelen van nieuwe mechanismen voor de operationele benutting van infrastructuur, materieel en transportmiddelen: voor de implementatie van synchromodaliteit is een goed functionerend netwerk (corridors, multimodale knooppunten, ICT-infrastructuur) essentieel. De doelstelling is de realisatie van een optimale infrastructuur en een robuust en flexibel netwerk voor alle vormen van logistiek, met een acceptabele bezettingsgraad en een kwaliteitsaanbod dat aansluit op de vraag. Het onderzoek zal zich richten op nieuwe business modellen en de benodigde cultuur- en gedragsverandering om synchromodaliteit te kunnen realiseren. Binnen dit programma wordt door het CWI onder meer gewerkt aan modellen op basis van technieken uit de Operations Research, dynamische planning en scheduling en stochastische optimalisatie, en hun toepassing in agent-based systemen. Er worden koppelingen gelegd met de roadmap 4C. PPS zal op project- en programma niveau gerealiseerd worden. De verwachting is dat de helft van de gehonoreerde projecten zullen aansluiten op de roadmaps van de topsector logistiek. De andere projecten zullen ondergebracht worden in de maatschappelijke vraagsturing. NWO zal in het PPS-programma, naar vermogen, ook reeds in 2012 en 2013 zoveel mogelijk koppelingen proberen te maken met de roadmaps voor service logistiek en 4C. Andere gerichte activiteiten (niet PPS) Samenwerking met China In samenwerking met de National Natural Science Foundation of China (NSFC) zet NWO een onderzoeksprogramma op voor gezamenlijke onderzoeksprojecten op het gebied van The Application of Operations Research in Urban Transport. In dit programma kunnen Nederlandse onderzoekers, in samenwerking met Chinese onderzoekers, onderzoeksvoorstellen indienen op de toepassingsgebieden verkeer, transport en logistiek. De onderwerpen waarop ingediend kan worden, zijn design, planning en operations management. De verwachting is dat 2/3 van de gehonoreerde projecten op basis van de beschrijving in de call zullen aansluiten op de roadmaps van de topsector logistiek. Bij toekenning van de projecten zal de precieze koppeling aan de roadmaps duidelijk worden. Voor meer informatie, zie NWO neemt deel aan de pilot call voor 2012 van JPI Urban Europe. NWO richt zich in de call op de onderwerpen Urban complexity en Urban systems and networks. De vraagstelling van het onderwerp Urban systems and networks sluit aan bij de roadmaps van de topsector Logistiek, met name 4C en synchromodaliteit. De onderzoeksvraag die hierin centraal staat is hoe standaardisatie en efficiënte interfaces georganiseerd kunnen worden op het gebied van logistieke systemen, harde infrastructuur, kennis en innovatienetwerken en hoe synchromodaliteit in dit kader toegepast kan worden. Voor dit onderwerp werkt NWO samen met Dinalog. In de calls van NWO en Dinalog zal nadere afstemming plaatsvinden. Bij toekenning van de projecten zal de precieze koppeling aan de roadmaps duidelijk worden. De verwachting is dat de helft van de gehonoreerde projecten zullen aansluiten op de roadmaps van de topsector logistiek. CWI onderzoek Het CWI doet onderzoek binnen de roadmaps Douane, en Service logistiek. In het kader van de roadmap voor elogistics zal het CWI onderzoek doen op het gebied van service logistiek, waarbij kwantitatieve modellen voor closed-loop service supply chains zullen worden ontwikkeld ter verbetering van de kosten-efficientie van deze ketens. Vrij onderzoek, talent, TOP-subsidies en valorisatie instrumenten De NWO-instrumenten Vrije Competitie van MaGW en EW, het Open Technologie Programma van STW en de Vernieuwingsimpuls voor MaGW, EW en STW zullen ook een bijdrage leveren aan de topsector Logistiek. Het is op voorhand nog niet aan te geven welk deel van het budget in de topsector Logistiek zal neerslaan of op welke roadmap deze projecten van toepassing zullen zijn. Bij toekenning van de projecten zal de precieze koppeling aan de roadmaps duidelijk worden. Gezien de toekenningen in het 3

4 verleden is een conservatieve inschatting dat ongeveer 0,25 M per jaar (= ongeveer 1 aio) binnen de uitvoeringsagenda van de topsector logistiek zal vallen. Daarnaast wordt het instrument TOP-subsidies van het NWO-gebied Maatschappij- en Gedragswetenschappen in 2012 en 2013 specifiek ingezet voor de topsectordoorsnijdende Sociale Infrastructuur Agenda en de topsectoren Logistiek en Creatieve Industrie. Voor de topsector Logistiek houdt dit in dat onderwerpen die op het gebied van de maatschappij- en gedragswetenschappen liggen én aansluiten bij één van de 6 roadmaps van de topsector Logistiek zullen worden ingebracht. Het totale budget voor TOP-subsidies is 3 M per jaar. Voor dit nieuwe instrument is het lastiger te voorspellen hoeveel projecten binnen de uitvoeringsagenda zullen vallen. Een realistische inschatting is dat 1 toekenning per jaar (0,75 M ) binnen de uitvoeringsagenda van de topsector logistiek vallen. Ook het valorisatie instrument Meerwaarde zal ten behoeve van Logistiek kunnen worden ingezet. Overzicht van voorgestelde activiteiten en investeringen voor de topsector logistiek: Topsector Logistiek: concrete acties voor Douane Supply Chain Finance Relatie met Innovatiecontract 4C (urban logistics) Service logistiek 4C (urban logistics) afhankelijk van specifieke invulling Raakvlak met andere topsectoren ICT Roadmap Activiteit Programma Douane, inclusief in kind bijdrage van het CWI PPS NWO inzet (M ) Project niveau 2,0 Programma Supply Chain Finance Project niveau 0,8 ICT Roadmap Programma gericht op (50%), inclusief in kind bijdrage van het CWI Nederlandse deelname internationale call (50%) Programma en project niveau 1,2 Project niveau 0,5 ICT Roadmap CWI onderzoek naar elogistics 0,2 Onderzoeksprogramma met China Urban Transport (67%) Verwachte bijdrage uit vrij onderzoek, talent en TOP-subsidies 1,2 Soms project niveau 2,0 Totaal 7,9 Maatschappelijke vraagsturing Een deel van de voorgestelde activiteiten valt niet binnen de scope van de roadmaps van de topsector logistiek. Onderstaande activiteiten zullen daarom niet onder regie van het SPL plaatsvinden, maar in het kader van de maatschappelijke vraagsturing van het innovatiecontract logistiek. ExploRail: Zelfdenkend spoor & Whole Systems Performance De ambitie van ProRail is om non-stop, 24x7 te zorgen voor beschikbaar, betrouwbaar en veilig spoor. Uitgangspunt hierbij zijn de strategische doelstellingen: het mogelijk maken van 50% meer treinen op de drukste corridors van de Randstad, een 8 van klanten en omgeving, 20% minder lifecyclekosten per treinkilometer, 100% betrouwbaarheid en 0 ongevallen. Dit programma dat zal worden uitgezet in de vorm van een call zal helpen bij het ontdekken van nieuwe inzichten, technieken en vormen van samenwerking welke bijdragen aan een voortdurende verbetering van de operationele prestaties van ProRail. Voor meer informatie, zie 4

5 Samenwerking met China In samenwerking met de National Natural Science Foundation of China (NSFC) zet NWO een onderzoeksprogramma op voor gezamenlijke onderzoeksprojecten op het gebied van The Application of Operations Research in Urban Transport. Een deel van de gehonoreerde projecten zal vallen onder de maatschappelijke vraagsturing. De verwachting is dat dit zal gelden voor 1/3 van de gehonoreerde projecten. Een deel van het programma gericht op synchromodaliteit zal zich richten op de versterking van het kernnetwerk. Een deel van de gehonoreerde projecten zal daarom vallen onder de maatschappelijke vraagsturing. De verwachting is dat dit zal gelden voor de helft van de gehonoreerde projecten. NWO neemt deel aan de pilot call voor 2012 van JPI Urban Europe. Het onderwerp Urban complexity valt buiten de vraagsturing vanuit het SPL en valt onder de maatschappelijke vraagsturing. De verwachting is dat dit zal gelden voor de helft van de gehonoreerde projecten. Overzicht van voorgestelde activiteiten en investeringen voor de maatschappelijke vraagsturing: Maatschappelijke vraagsturing: concrete acties voor Activiteit PPS NWO inzet (M ) Programma Explorail: Zelfdenkend spoor & Whole Systems Performance met ProRail Programma niveau 2,5 Onderzoeksprogramma met China Urban Transport (33%) 0,7 Programma gericht op (50%) Programma en project niveau 1,2 Nederlandse deelname internationale call (50%) Project niveau 0,5 Totaal 4,9 Bovenstaande tabellen bevatten nieuwe initiatieven. Daarnaast investeert NWO in als uitvloeisel van reeds voor 2012 gestarte activiteiten een indicatief bedrag van 3,9 M (op kasbasis) in onderzoek dat relevant is voor de topsector Logistiek. Dit cijfer is inclusief uitgaven voortkomend uit tijdelijke activiteiten die grotendeels zijn gefinancierd met tijdelijke extra middelen die NWO voor deze doeleinden heeft ontvangen van diverse ministeries en derden. Deze middelen zijn tijdelijk en aflopend. Perspectief In de toekomst wil NWO zich - bij voorkeur in het kader van het thema Verbinden van Duurzame Steden (VerDus) - inzetten op het verder ontwikkelen van PPS-programma s en activiteiten gericht op de roadmaps en maatschappelijke vraagsturing. De vraag vanuit private en publieke partijen staat hierbij centraal. Het doel is om de activiteiten gericht op de roadmaps van de topsector logistiek vanaf 2014 op te schalen naar 5 M per jaar. Contactpersoon / meer informatie Mw. dr. R.R. van Kessel-Hagesteijn, directeur Maatschappij- en Gedragswetenschappen Telefoon:

Het concert begint Uitvoeringsagenda van de Partituur naar de top

Het concert begint Uitvoeringsagenda van de Partituur naar de top Het concert begint Uitvoeringsagenda van de Partituur naar de top Basis voor het innovatiecontract Logistiek versie 28-12-11 1 Uitvoeringsagenda topsector logistiek Inhoud Samenvatting Uitvoeringsagenda

Nadere informatie

Het concert begint. Innovatiecontract Topsector Logistiek. Op basis van Partituur naar de Top

Het concert begint. Innovatiecontract Topsector Logistiek. Op basis van Partituur naar de Top Het concert begint Innovatiecontract Topsector Logistiek Op basis van Partituur naar de Top 2 april 2012 1 Innovatiecontract Topsector Logistiek Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Deel I Roadmaps... 8 1 Neutraal

Nadere informatie

Meerjarenprogramma Topsector Logistiek 2016-2020. Compositie voor de toekomst

Meerjarenprogramma Topsector Logistiek 2016-2020. Compositie voor de toekomst Meerjarenprogramma Topsector Logistiek 2016-2020 Compositie voor de toekomst 1 Inhoudsopgave Compositie voor de toekomst... 1 1. Voorwoord... 3 2. Doelstellingen... 4 2.1 Positionering... 4 2.2 Governance...

Nadere informatie

Accelerator. Kennis en innovatie voor een concurrerende logistieke sector

Accelerator. Kennis en innovatie voor een concurrerende logistieke sector Maatschappij- en Gedragswetenschappen Topconsortium voor Kennis en Innovatie Logistiek Call for proposals Accelerator. Kennis en innovatie voor een concurrerende logistieke sector 2015 Den Haag, januari

Nadere informatie

Revisie. onderzoeksroadmaps

Revisie. onderzoeksroadmaps Revisie onderzoeksroadmaps Versieoverzicht Versie Auteur Opmerkingen 0.1 dd 17 april 2015 Projectontwikkelaars en Integratie bijdragen wetenschappelijk directeur 0.3 20 april 2015 Wetenschappelijk directeur

Nadere informatie

Ook Nederlandse kennisinstellingen hebben op het gebied van logistiek en informatiesystemen een zeer goede

Ook Nederlandse kennisinstellingen hebben op het gebied van logistiek en informatiesystemen een zeer goede Nederland is logistiek Nederland speelt al eeuwen een grote rol in de wereldhandel en heeft daarmee een lange ervaring in transport en logistiek. Naast de geografisch gunstige positie aan de kust van West

Nadere informatie

1. Inleiding 4. 2. De Drie onderzoeksthema s 9

1. Inleiding 4. 2. De Drie onderzoeksthema s 9 Duurzame Logistiek Index 1. Inleiding 4 2. De Drie onderzoeksthema s 9 2.1 ICT-systemen in de logistieke sector 9 2.1.1 Onderwerp en afbakening 9 2.1.2 Wetenschappelijke en maatschappelijke vraagstukken

Nadere informatie

Vitale Logistiek. Onderzoek en innovatie voor de Topsector Logistiek

Vitale Logistiek. Onderzoek en innovatie voor de Topsector Logistiek Maatschappij- en Gedragswetenschappen Topconsortium voor Kennis en Innovatie Logistiek Call for proposals voor Industrieel (R&D) en fundamenteel onderzoek Vitale Logistiek. Onderzoek en innovatie voor

Nadere informatie

Versie def. 26-1-2015. Jaarplan 2015 Topsector Logistiek

Versie def. 26-1-2015. Jaarplan 2015 Topsector Logistiek Jaarplan 2015 Topsector Logistiek 1 Inhoudsopgave Managementsamenvatting... 3 1. Inleiding... 5 1.1 Positionering... 5 1.2 Ambitie en KPI s op programmaniveau... 5 1.3 Governance... 9 2 Acties... 11 2.1

Nadere informatie

Partituur naar de top. Adviesrapport Topteam Logistiek

Partituur naar de top. Adviesrapport Topteam Logistiek Partituur naar de top Adviesrapport Topteam Logistiek Partituur naar de top Adviesrapport Topteam Logistiek Juni 2011 Adviesrapport Topteam Logistiek Partituur naar de top 3 Samenvatting en Inhoudsopgave

Nadere informatie

ACTIELIJN OVERALL THEMA: CROSS CHAIN CONTROL CENTERS

ACTIELIJN OVERALL THEMA: CROSS CHAIN CONTROL CENTERS ACTIELIJN OVERALL THEMA: CROSS CHAIN CONTROL CENTERS Definitie: Een Cross Chain Control (of Collaboration) Center (4C) is een regiecentrum van waaruit meerdere supply chains gezamenlijk gecoördineerd en

Nadere informatie

Human Capital Agenda Topsector Logistiek

Human Capital Agenda Topsector Logistiek Human Capital Agenda Topsector Logistiek December 2011 Samenvatting en Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Ambities voor Logistiek 4 Nederland heeft een sterke logistiek sector die tot de wereldtop behoort. En

Nadere informatie

Logistieke kracht van Nederland: analyse van tien jaar aanbevelingen voor overheidsbeleid in de logistieke sector

Logistieke kracht van Nederland: analyse van tien jaar aanbevelingen voor overheidsbeleid in de logistieke sector Logistieke kracht van Nederland: analyse van tien jaar aanbevelingen voor overheidsbeleid in de logistieke sector Uitgevoerd in opdracht van: Raden voor de Leefomgeving en Infrastructuur, Den Haag Buck

Nadere informatie

Speu nruerkprog ramma 201 5-201 8 Thema Logistiek en Mobiliteit Uitwerking 2015

Speu nruerkprog ramma 201 5-201 8 Thema Logistiek en Mobiliteit Uitwerking 2015 TNO-rapport TNO 2014 R11333 Speu nruerkprog ramma 201 5-201 8 Thema Logistiek en Mobiliteit Uitwerking 2015 Behavioural and Societal Sciences Van Mourik Broekmanweg 6 2628 XE Delft Postbus 49 2600 AA Delft

Nadere informatie

Overzicht van innovatiecontracten en human capital agenda s, inclusief doorsnijdende thema s

Overzicht van innovatiecontracten en human capital agenda s, inclusief doorsnijdende thema s BIJLAGE 1b : Overzicht van innovatiecontracten en human capital agenda s, inclusief doorsnijdende thema s VERSIE 21 MAART Doorsnijdende thema s ICT... 2 Biobased economy... 4 Nanotechnologie... 5 Maatschappelijke

Nadere informatie

ICT in voorstellen topsectoren

ICT in voorstellen topsectoren ICT in voorstellen topsectoren Juli 2011 Introductie Op 17 juni 2011 zijn de plannen van aanpak door de topsectoren gepresenteerd. De samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid moet

Nadere informatie

IenM maakt ruimte. Strategische kennis- en innovatieagenda Infrastructuur en Milieu 2012-2016

IenM maakt ruimte. Strategische kennis- en innovatieagenda Infrastructuur en Milieu 2012-2016 IenM maakt ruimte Strategische kennis- en innovatieagenda Infrastructuur en Milieu 2012-2016 Juni 2012 2 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Inleiding 7 2 Van doelen, trends

Nadere informatie

LOGISTIEK EN SUPPLY CHAINS: VISIE EN AMBITIE VOOR NEDERLAND

LOGISTIEK EN SUPPLY CHAINS: VISIE EN AMBITIE VOOR NEDERLAND Commissie Van Laarhoven LOGISTIEK EN SUPPLY CHAINS: VISIE EN AMBITIE VOOR NEDERLAND VOORWOORD Met dit document presenteert de Commissie Van Laarhoven, als vertegenwoordiging van de supply chain partijen

Nadere informatie

Duurzame energie: innovatie is de sleutel. Stand van zaken Topsector Energie

Duurzame energie: innovatie is de sleutel. Stand van zaken Topsector Energie Duurzame energie: innovatie is de sleutel Stand van zaken Topsector Energie September 2013 Duurzame energie: innovatie is de sleutel Stand van zaken Topsector Energie september 2013 Duurzame energie:

Nadere informatie

Kerngroep Logistiek Amsterdam Economic Board

Kerngroep Logistiek Amsterdam Economic Board Kerngroep Logistiek Amsterdam Economic Board mei 2012 Dit programma is samengesteld door het programmateam Smart Logistics Amsterdam: Enno Osinga (Schiphol Cargo), Frouwien Oudkerk (gemeente Haarlemmermeer)

Nadere informatie

Actie programma. Venlo maart 2015 ACTIEPROGRAMMA // 1

Actie programma. Venlo maart 2015 ACTIEPROGRAMMA // 1 Actie programma Venlo maart 2015 ACTIEPROGRAMMA // 1 Voorwoord Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 // Inleiding Aan de slag voor Europese ambitie 1.1 Wat is het Actieprogramma Logistiek Noord-Limburg? 1.2 Waarom

Nadere informatie

Samenvatting/ Management Summary Innovatiecontract Topsector Agro&Food

Samenvatting/ Management Summary Innovatiecontract Topsector Agro&Food Samenvatting/ Management Summary Innovatiecontract Topsector Agro&Food Inleiding: De Topsector Agro&Food is de stabiele motor van de Nederlandse Economie, in totaal genereert de sector 48 miljard aan toegevoegde

Nadere informatie

Transformaties en Veerkracht

Transformaties en Veerkracht Maatschappij- en Gedragswetenschappen Transformaties en Veerkracht Strategie 2015-2018 van NWO Maatschappij- en Gedragswetenschappen Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Transformaties

Nadere informatie

Projectvoorstel. INNVALL[k] INNovatie Value Added Logistics Limburg [Ketenregie] I N N V A L INNOVATIE VALUE ADDED LOGISTICS LIMBURG

Projectvoorstel. INNVALL[k] INNovatie Value Added Logistics Limburg [Ketenregie] I N N V A L INNOVATIE VALUE ADDED LOGISTICS LIMBURG Projectvoorstel INNovatie Value Added Logistics Limburg [Ketenregie] L k INNOVATIE Datum: Versie: Januari 2013 1.3 Projectkader Binnen de logistieke sector worden bedrijven geconfronteerd met forse concurrentie.

Nadere informatie

1 Rationale en uitgangspunten van Smart Energy Cities

1 Rationale en uitgangspunten van Smart Energy Cities Bijlage bij Green Deal Smart Energy Cities Programma Opschaling Slimme Energie Concepten Inhoudsopgave 1 Rationale en uitgangspunten van Smart Energy Cities... 1 2 Doel van de Green Deal Smart Energy Cities...

Nadere informatie

The Next Step: Coalition of the Willing

The Next Step: Coalition of the Willing The Next Step: Coalition of the Willing Door samenwerking, kennisdeling en alliantievorming naar innovatief ondernemerschap in de Regio Zwolle Hoofdlijn van de strategie en governance voor het regionale

Nadere informatie

KOERS 2013-2016 Conceptmeerjarenplan Brainport Development NV

KOERS 2013-2016 Conceptmeerjarenplan Brainport Development NV KOERS 2013-2016 Conceptmeerjarenplan Brainport Development NV Versie datum 20-10-2011 v.06 Door het bestuur van de stichting Brainport, in haar vergadering van 8 december 2011, vastgesteld als conceptmeerjarenplan

Nadere informatie

Datum: donderdag 19 april 2012 Plaats: kamer 2.07 bij de stadsregio Rotterdam, Minervahuis 1, Meent 106 Tijd: 10.00 u.- 12.00 u.

Datum: donderdag 19 april 2012 Plaats: kamer 2.07 bij de stadsregio Rotterdam, Minervahuis 1, Meent 106 Tijd: 10.00 u.- 12.00 u. Datum: donderdag 19 april 2012 Plaats: kamer 2.07 bij de stadsregio Rotterdam, Minervahuis 1, Meent 106 Tijd: 10.00 u.- 12.00 u. Agenda Bestuurlijk REO stadsregio Rotterdam Vergadering 19 april 1. Opening

Nadere informatie

Datacentervisie voor UvA en HvA

Datacentervisie voor UvA en HvA Datacentervisie voor UvA en HvA ICT Services Postbus 1025 1000 BA Amsterdam Weesperzijde 190 1097 DZ Amsterdam Versie 1.0 Status Final documenteigenaar B. Voorbraak, directeur ICTS datum 21 augustus 2014

Nadere informatie

Voorwoord Melanie Schultz van Haegen & Aad Veenman... 3

Voorwoord Melanie Schultz van Haegen & Aad Veenman... 3 Inhoud Voorwoord Melanie Schultz van Haegen & Aad Veenman... 3 Integrale Waarde van Logistiek 2010: economische omvang van de logistieke activiteiten in Nederland... 4 Neutraal Logistiek Informatie Platform

Nadere informatie