Bestemmingsplan Heisteeg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestemmingsplan Heisteeg"

Transcriptie

1 Bestemmingsplan Heisteeg Regels Concept ontwerp Concept Gemeente Goirle Grontmij Nederland bv Eindhoven, 16 januari 2009

2 Verantwoording Titel : Bestemmingsplan Heisteeg Subtitel : Regels Concept ontwerp Projectnummer : Referentienummer : ehv.212.R001 Revisie : 02 Datum : 16 januari 2009 Auteur(s) : Linda IJsseldijk adres : Gecontroleerd door : Joop Toncman Paraaf gecontroleerd : Goedgekeurd door : Jack de Graaf Paraaf goedgekeurd : Contact : Zernikestraat HZ Eindhoven Postbus BG Eindhoven T F Pagina 2 van 20

3 Inhoudsopgave 1 Inleidende regels... 4 Artikel 1 Begrippen... 4 Artikel 2 Wijze van meten Bestemmingsregels... 9 Artikel 3 Groen (G)... 9 Artikel 4 Verkeer (V) Artikel 5 Wonen (W) Algemene regels Artikel 6 Anti dubbeltelregel Artikel 7 Overschrijding van bouwgrenzen Artikel 8 Uitsluiting aanvullende werking Bouwverordening Artikel 9 Ondergronds bouwen Artikel 10 Algemene gebruiksregels Artikel 11 Algemene ontheffingsregels Artikel 12 Algemene wijzigingsregel Artikel 13 Algemene procedureregels Overgangs- en slotregel Artikel 14 Overgangsrecht Artikel 15 Slotregel Pagina 3 van 20

4 1 Inleidende regels Artikel 1 Begrippen In deze regels wordt verstaan onder: 1. Plan Het bestemmingsplan Heisteeg van de gemeente Goirle. 2. Verbeelding De verbeelding, behorende bij het bestemmingsplan Heisteeg, met tekeningnummer ehv.211.T02, bestaande uit 1 kaartblad, waarop de bestemmingen van de in het plan begrepen gronden zijn aangegeven, met bijbehorende verklaring. 3. Aanduiding Een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar als gevolg van de regels, regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden. 4. Aanduidingsgrens De grens van een aanduiding het een vlak betreft. 5. Aan huis verbonden bedrijf Het verlenen van diensten c.q. het uitoefenen van ambachtelijke geheel of overwegend door middel van handwerk uit te oefenen bedrijvigheid dat door de gebruiker van een woning in die woning en/of een bijbehorend aangebouwd bijgebouw wordt uitgeoefend, waarvan de aard, omvang en uitstraling zodanig zijn, dat de activiteit in de woning of de daarbij behorende aangebouwde bijgebouwen past, waarbij de woning in hoofdzaak de woonfunctie, in ruimtelijke en visuele zin blijft behouden, en de activiteit ter plaatse kan worden uitgeoefend, waaronder een beperkte verkoop als ondergeschikte activiteit in verband met de aan huis verbonden bedrijfsactiviteit behoord, met dien verstande dat de activiteit niet vergunningplichtig is ingevolge de Wet milieubeheer en is vermeld in categorie 1 of 2 van de Staat van bedrijfsactiviteiten (bijlage bij deze regels) of voor wat betreft de aard en omvang in relatie tot de milieuhinder die de bedrijfsactiviteit veroorzaakt, gelijk gesteld kan worden met een bedrijf dat behoort tot één van deze categorieën. 6. Aan huis verbonden beroep Een beroep op administratief, juridisch, medisch, therapeutisch, ontwerptechnisch, kunstzinnig of hiermee te vergelijken gebied niet zijnde detailhandel, dat door de gebruiker van een woning in die woning en/of een bijbehorend aangebouwd bijgebouw wordt uitgeoefend, waarbij de woning in hoofdzaak de woonfunctie blijft behouden, en de desbetreffende beroepsuitoefening een ruimtelijke en visuele uitstraling heeft die in overeenstemming is met de woonfunctie. 7. Afhankelijke woonruimte Een bijgebouw, dat qua ligging een ruimtelijke eenheid vormt met de woning, waarbij dit bijgebouw hoort, en waarin een gedeelte van de huishouding uit een oogpunt van mantelzorg is gehuisvest. Pagina 4 van 20

5 Inleidende regels 8. Bebouwing Een of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 9. Bestaand bij bouwwerken: zoals ten tijde van de ter inzage legging van het ontwerpbestemmingsplan aanwezig; bij gebruik: bestaand ten tijde van het van kracht worden van het plan; een en ander behoudens voor zover in deze regels anders is aangegeven. 10. Bestemmingsgrens Een op de plankaart aangegeven lijn, die de grens aanduidt van een bestemmingsvlak. 11. Bestemmingsvlak Een op de plankaart door bestemmingsgrenzen omsloten vlak, waarmee gronden zijn aangegeven met eenzelfde bestemming. 12. Bijgebouw een al dan niet vrijstaand gebouw, dat in bouwkundig opzicht ondergeschikt is aan een op hetzelfde bouwperceel gelegen hoofdgebouw. 13. Bouwen Het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een standplaats. 14. Bouwgrens Een op de plankaart aangegeven lijn, die de grens aanduidt van een bouwvlak. 15. Bouwlaag Een boven het peil gelegen en doorlopend gedeelte van een gebouw, dat door op gelijke of bij benadering gelijke hoogte liggende vloeren of balklagen is begrensd, zulks met inbegrip van de begane grond en met uitsluiting van onderbouw en zolder. 16. Bouwperceel Een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge deze regels één bouwwerk of meerdere bij elkaar behorende bouwwerken zijn toegestaan. 17. Bouwvlak Een op de plankaart door bouwgrenzen omsloten vlak, waarmee gronden zijn aangegeven waarop ingevolge deze regels bepaalde bouwwerken zijn toegestaan. 18. Bouwwerk Elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond. 19. Detailhandel Het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder de uitstalling ten verkoop, verkopen en/of leveren van goederen aan personen die deze goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit. 20. Gebied bijgebouwen toegestaan Een op de plankaart als zodanig aangegeven gebied. 21. Gebouw Elk bouwwerk dat een voor mensen toegankelijke, overdekte geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt. Pagina 5 van 20

6 Inleidende regels 22. Gebruiken Het gebruiken, doen en laten gebruiken. 23. Gevellijn De op de plankaart aangegeven bouwgrens, welke lijn tevens dient als oriëntatie voor de hoofdgebouwen. 24. Hoofdgebouw Een gebouw dat op een bouwperceel door zijn constructie en/of afmetingen dan wel gelet op de bestemming als belangrijkste bouwwerk is aan te merken. 25. Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer Besluit van 5 januari 1993 (Stb. 50) houdende de uitvoering van de hoofdstukken 1 en 8 van de Wet milieubeheer en hoofdstuk V van de Wet geluidhinder, zoals deze luidde op het moment van ter inzage legging van het plan. 26. Mantelzorg Het bieden van zorg aan eenieder die hulpbehoevend is op het fysieke, psychische en/of sociale vlak, op vrijwillige basis en buiten organisatorisch verband. 27. Ondergeschikte bouwdelen / bouwdelen van ondergeschikt belang Bouwdelen van beperkte afmetingen, die buiten de hoofdmassa van het gebouw uitsteken, zoals schoorstenen, antennemasten, windvanen, vlaggenmasten, dakkapellen en andere ondergeschikte dakopbouwen. 28. Ondergronds Beneden het peil. 29. Peil voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst: de hoogte van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang; voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst: de hoogte van het terrein ter hoogte van die hoofdtoegang bij voltooiing van de bouw; 30. Staat van bedrijfsactiviteiten Een als bijlage bij deze regels behorende en daarvan onderdeel uitmakende lijst van bedrijven en installaties. 31. Vloeroppervlak De totale oppervlakte, buitenwerks gemeten, van alle ruimten op de begane grond, de verdiepingen, de zolder en de aangebouwde bijgebouwen. 32. Voorgevel De naar de weg gekeerde gevel van een gebouw of, indien het een gebouw betreft met meer dan één naar de weg gekeerde gevel, de gevel van het hoofdgebouw die door zijn aard, functie, constructie, dan wel gelet op de uitstraling ervan, als belangrijkste gevel kan worden aangemerkt. Pagina 6 van 20

7 Inleidende regels 33. Woning Een (gedeelte van een) gebouw, dat bestaat uit een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van niet meer dan één afzonderlijk huishouden; vrijstaande woning: een woning, die als woning niet aan een andere woning is aangebouwd en die zich op een zekere afstand van beide zijdelingse perceelsgrenzen bevindt; halfvrijstaande woning: een woning, die deel uitmaakt van een blok van twee als woning aan elkaar gebouwde woningen (twee-onder-één-kap) of twee door middel van een bijgebouw geschakelde woningen (één-aan-één), en die met één zijgevel in de zijdelingse perceelsgrens is gebouwd en zich op een zekere afstand tot de andere zijdelingse perceelsgrens bevindt. 34. Zijgevel Een gevel van een hoofdgebouw, niet zijnde de voor- of achtergevel Pagina 7 van 20

8 Inleidende regels Artikel 2 Wijze van meten 2.1 Meetregels Bij de toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 1. Afstand van een bouwwerk tot de zijdelingse grens van het bouwperceel Tussen de zijdelingse grens van het bouwperceel en een bepaald punt van het bouwwerk, waar die afstand het kortst is. 2. Dakhelling Langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak. 3. Goothoogte of boeihoogte van een bouwwerk Van het peil tot aan de bovenkant van de goot dan wel de druiplijn, het boeiboord of een daaraan gelijk te stellen constructiedeel. 4. (Bouw)hoogte van een bouwwerk Van het peil tot aan het hoogste punt van het bouwwerk, met dien verstande dat voor wat betreft gebouwen daarbij niet worden meegerekend antennes, schoorstenen, balkonhekken en andere ondergeschikte (dak)opbouwen. 5. Horizontale diepte van een bouwwerk Tussen de buitenwerkse gevelvlakken van de voorgevel en de achtergevel. 6. Inhoud van een bouwwerk Tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of de harten van gemeenschappelijke scheidsmuren en de dakvlakken (zulks met inbegrip van erkers en dakkapellen) en boven het peil. 7. Verticale diepte van een bouwwerk Van het peil tot het laagste punt van het bouwwerk, fundering niet meegerekend. 2.2 Ondergeschikte bouwdelen Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden ondergeschikte bouwdelen, zoals plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, schoorstenen, gevel- en kroonlijsten, luifels, erkers, balkons en overstekende daken buiten beschouwing gelaten, mits de overschrijding van bouw- c.q. bestemmingsgrenzen niet meer dan 1 meter bedraagt. Pagina 8 van 20

9 2 Bestemmingsregels Artikel 3 Groen (G) 3.1 Bestemmingsomschrijving De op de plankaart voor Groen aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. plantsoenen, groenstroken en overige aanplanten; b. uitritten, voet- en fietspaden; c. nutsvoorzieningen; d. bermen en bermsloten; e. evenementen; f. geluidswerende voorzieningen; g. water en waterhuishoudkundige voorzieningen. 3.2 Bouwregels Algemeen Op de gronden als bedoeld in artikel 3.1 zijn uitsluitend gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van de bestemming toegestaan Gebouwen Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels: a. de hoogte van een gebouw mag niet meer dan 2,5 meter bedragen; b. de maximale oppervlakte aan gebouwen mag niet meer dan 20 m² bedragen Bouwwerken, geen gebouwen zijnde Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende regel: de hoogte en oppervlakte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan in de tabel aangegeven: Bouwwerk, geen gebouw zijnde hoogte maximaal oppervlakte Plastische kunstwerken 2,5 meter - Abri s en nutsvoorzieningen 3 meter 25 m² Lichtmasten 6 meter - Overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde 1,5 meter - Pagina 9 van 20

10 Bestemmingsregels 3.3 Leeswijzer Ter toelichting ten behoeve van de toepassing van de regels kunnen in ieder geval ook de volgende artikelen regels bevatten die hierbij van belang zijn: Hoofdstuk I Inleidende regels Hoofdstuk III Algemene regels Hoofdstuk IV Overgangs- en slotregels Artikel 1 Begrippen Artikel 2 Wijze van meten Artikel 6 Anti-dubbeltelregel Artikel 7 Overschrijding van bouwgrenzen Artikel 8 Uitsluiting aanvullende werking Bouwverordening Artikel 9 Ondergronds bouwen Artikel 10 Algemene gebruiksregels Artikel 11 Algemene ontheffingsregels Artikel 12 Algemene wijzigingsregel Artikel 13 Algemene procedureregel Artikel 14 Strafregel Artikel 15 Overgangsregels Artikel 16 Slotregel Pagina 10 van 20

11 Bestemmingsregels Artikel 4 Verkeer (V) 4.1 Bestemmingsomschrijving De op de plankaart voor Verkeer aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. wegen, met niet meer dan twee rijstroken; b. speel-, groen- en parkeervoorzieningen; c. uitritten, voet- en fietspaden; d. bermen en bermsloten; e. nutsvoorzieningen; f. evenementen; g. geluidwerende voorzieningen; h. water en waterhuishoudkundige voorzieningen. 4.2 Bouwregels Algemeen Op de gronden als bedoeld in artikel 4.1 zijn uitsluitend gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van de bestemming toegestaan met inachtneming van de regel dat de opslag van of de inrichting van verkoop- of tappunten voor motorbrandstoffen, daaronder begrepen LPG, niet is toegestaan Gebouwen Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels: a. de hoogte van een gebouw mag niet meer dan 2,5 meter bedragen; b. de maximale oppervlakte aan gebouwen mag niet meer dan 20 m² bedragen Bouwwerken, geen gebouwen zijnde Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende regel: a. de hoogte en oppervlakte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan in de tabel aangegeven: Bouwwerk, geen gebouw zijnde hoogte maximaal oppervlakte abri s en nutsvoorzieningen 3 meter 15 m² speelvoorzieningen 4 meter - overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde 5 meter (bv. antennemasten en vlaggenmasten) 4.3 Specifieke gebruiksregels Onder verboden gebruik, als bedoeld in artikel 10 (Algemene gebruiksregels) van deze regels wordt in elk geval verstaan: a. het gebruik van gronden voor de inrichting van opslag-, tap- of verkooppunten voor motorbrandstoffen of LPG. 4.4 Leeswijzer Ter toelichting ten behoeve van de toepassing van de regels kunnen in ieder geval ook de volgende artikelen regels bevatten die hierbij van belang zijn: - Hoofdstuk I Inleidende regels Hoofdstuk III Algemene regels Artikel 1 Begrippen Artikel 2 Wijze van meten Artikel 6 Anti-dubbeltelregel Artikel 7 Overschrijding van bouwgrenzen Artikel 8 Uitsluiting aanvullende werking Bouwverordening Artikel 9 Ondergronds bouwen Artikel 10 Algemene gebruiksregels Artikel 11 Algemene ontheffingsregels Artikel 12 Algemene wijzigingsregel Artikel 13 Algemene procedureregel Pagina 11 van 20

12 Bestemmingsregels Hoofdstuk IV Overgangs- en slotregel Artikel 14 Strafregel Artikel 15 Overgangsregels Artikel 16 Slotregel Pagina 12 van 20

13 Bestemmingsregels Artikel 5 Wonen (W) 5.1 Bestemmingsomschrijving Algemeen De op de plankaart voor Wonen aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. wonen; b. erven, tuin en verhardingen; c. parkeren op eigen terrein; d. aan huis verbonden beroepen en -bedrijven. 5.2 Bouwregels Algemeen Op de gronden als bedoeld in artikel 5.1 zijn uitsluitend gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van de bestemming toegestaan met inachtneming van de volgende regels: a. binnen het plangebied mogen uitsluitend vrijstaande woningen, aangeduid met [vrij- 1] en [vrij-2], en twee-onder-een kapwoningen, aangeduid met [tae] worden gebouwd; b. buiten het bouwvlak en buiten de aanduiding "gebied bijgebouwen toegestaan" mogen geen gebouwen worden gebouwd; Hoofdgebouwen Voor het bouwen van het hoofdgebouw, de woning, gelden naast het bepaalde in lid de volgende regels: a. als hoofdgebouw zijn uitsluitend toegestaan: 1. ter plaatse van de gronden met de op de plankaart aangegeven aanduiding [vrij-1] en [vrij-2]vrijstaande woningen; 2. ter plaatse van de gronden met de op de plankaart aangegeven aanduiding [tae]: halfvrijstaande woningen; b. hoofdgebouwen zijn uitsluitend toegestaan binnen een op de plankaart aangegeven bouwvlak; c. op de bouwvlakken met de aanduidingen [vrij-1] en [vrij-2] is per bouwvlak slechts één hoofdgebouw toegestaan; d. op de bouwvlakken met de aanduiding [tae] zijn per bouwvlak twee aan elkaar gebouwde hoofdgebouwen toegestaan; e. het bouwvlak mag volledig worden bebouwd; f. het hoofdgebouw dient in de op de plankaart aangegeven gevellijn te worden gebouwd; g. voor de goothoogte, de bouwhoogte en de dakhelling van hoofdgebouwen gelden de minima en maxima per woningtype zoals op de plankaart aangegeven. Pagina 13 van 20

14 Bestemmingsregels Bijgebouwen Voor het bouwen van bijgebouwen gelden naast het bepaalde in lid de volgende regels: a. bijgebouwen mogen worden gebouwd binnen het bouwvlak en binnen de op de plankaart aangegeven aanduiding "gebied bijgebouwen toegestaan", waarbij geldt dat bijgebouwen op ten minste 3 meter achter de gevellijn en het verlengde daarvan worden gebouwd; b. ter plaatse van de op de plankaart aangegeven aanduiding "gebied bijgebouwen toegestaan" mag de gezamenlijke oppervlakte aan bijgebouwen per hoofdgebouw niet meer bedragen dan in onderstaande tabel is aangegeven: Oppervlakte bouwperceel Maximaal toegestane oppervlakte aan bijgebouwen* 200 tot 250 m² 68 m² 250 tot 500 m² 75 m² meer dan 500 m² 100 m² * een bouwperceel mag voor niet meer dan 60% worden bebouwd. c. bij de woningtypen [vrij-1] en [vrij-2] dienen bijgebouwen aan minimaal één zijde minstens 3 meter uit de zijdelingse perceelsgrens te worden gebouwd; d. de goothoogte van bijgebouwen mag maximaal 3,25 meter bedragen; e. de bouwhoogte van bijgebouwen mag maximaal 5 meter bedragen Bouwwerken, geen gebouwen zijnde Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden naast het bepaalde in lid de volgende regels: a. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen vóór de op de plankaart aangegeven gevellijn en het verlengde daarvan mag ten hoogste 1 meter bedragen; b. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen achter de gevellijn en het verlengde daarvan mag ten hoogste 2 meter bedragen; c. de hoogte van antenne- en vlaggenmasten mag niet meer dan 5 meter bedragen; d. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 1,5 meter bedragen; e. zwembaden mogen uitsluitend worden gebouwd binnen de op de plankaart aangegeven aanduiding "gebied bijgebouwen toegestaan". 5.3 Parkeren Voor het parkeren gelden de volgende regels: a. per bouwperceel dienen twee parkeerplaatsen op eigen terrein te worden gerealiseerd; b. de oppervlakte van een parkeerplaats bedraagt ten minste 12,5 m²; c. een garage wordt niet meegeteld bij de bepaling van het aantal parkeerplaatsen. 5.4 Specifieke gebruiksregels Aan huis verbonden beroep De woning en/of daarbij behorende aangebouwde bijgebouwen mogen tevens worden gebruikt voor de uitoefening van een aan huis verbonden beroep, met dien verstande, dat maximaal 30% van het bestaande vloeroppervlak van de woning en/of aangebouwde bijgebouwen tot een oppervlakte van maximaal 60 m², mag worden gebruikt voor de uitoefening van een aan huis verbonden beroep Aan huis verbonden bedrijf De woning en/of daarbij behorende aangebouwde bijgebouwen mogen tevens worden gebruikt voor de uitoefening van een aan huis verbonden bedrijf, met dien verstande, dat maximaal 30% van het bestaande vloeroppervlak van de woning en/of aangebouwde bijgebouwen tot een oppervlakte van maximaal 60 m², mag worden gebruikt voor de uitoefening van een aan huis verbonden bedrijf Gebruik aangebouwde bijgebouwen Aangebouwde bijgebouwen mogen worden gebruikt voor wonen. Pagina 14 van 20

15 Bestemmingsregels Verboden gebruik Onder verboden gebruik, als bedoeld in artikel 10 (Algemene gebruiksregels) van deze regels wordt in elk geval verstaan: a. het gebruik van vrijstaande en aangebouwde bijgebouwen als zelfstandige woning. 5.5 Leeswijzer Ter toelichting ten behoeve van de toepassing van de regels kunnen in ieder geval ook de volgende artikelen regels bevatten die hierbij van belang zijn: Hoofdstuk I Inleidende regels Hoofdstuk III Algemene regels Hoofdstuk IV Overgangs- en slotregels Artikel 1 Begripsregels Artikel 2 Wijze van meten Artikel 6 Anti-dubbeltelregel Artikel 7 Overschrijding van bouwgrenzen Artikel 8 Uitsluiting aanvullende werking Bouwverordening Artikel 9 Ondergronds bouwen Artikel 10 Algemene gebruiksregels Artikel 11 Algemene wijzigingsregels Artikel 12 Algemene wijzigingsregel Artikel 13 Algemene procedureregel Artikel 14 Strafregel Artikel 15 Overgangsregels Artikel 16 Slotregel Pagina 15 van 20

16 3 Algemene regels Artikel 6 Anti dubbeltelregel Grond welke eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing. Artikel 7 Overschrijding van bouwgrenzen Bouwgrenzen, niet zijnde bestemmingsgrenzen, binnen de bestemming wonen, mogen, in afwijking van het bepaalde in hoofdstuk II van deze regels, worden overschreden ten behoeve van tot gebouwen behorende stoepen, stoeptreden, trappen(huizen), galerijen, hellingbanen, funderingen, balkons, erkers, entreeportalen, veranda's en afdaken, mits: a. de overschrijding niet meer bedraagt dan 1 meter; b. de hoogte van erkers, entreeportalen en veranda's niet meer bedraagt dan de hoog te van de eerste bouwlaag van het betreffende gebouw; c. de breedte van erkers, entreeportalen en veranda's niet meer bedraagt dan 50% van de breedte van de betreffende gevel van het gebouw; d. de afstand van deze bouwdelen tot de bestemmingsgrens minimaal 3 meter bedraagt, daar waar het bestemmingsvlak grenst aan de bestemming "Verkeer". Artikel 8 Uitsluiting aanvullende werking Bouwverordening De regels van de Bouwverordening ten aanzien van onderwerpen van stedenbouwkundige aard blijven overeenkomstig het bepaalde in artikel 9 lid 2 van de Woningwet buiten toepassing, behoudens ten aanzien van de volgende onderwerpen: a. de richtlijnen voor het verlenen van wijziging van de stedenbouwkundige bepalingen; b. de bereikbaarheid van gebouwen voor wegverkeer; c. de bereikbaarheid van gebouwen voor gehandicapten; d. het bouwen bij hoogspanningsleidingen en ondergrondse hoofdtransportleidingen; e. de parkeergelegenheid en laad- en losmogelijkheden; f. de ruimte tussen bouwwerken. Artikel 9 Ondergronds bouwen Het bepaalde in deze regels en op de plankaart omtrent de situering, de (horizontale) diepte en de oppervlakte van bouwwerken, is op overeenkomstige wijze van toepassing op ondergronds bouwen, met dien verstande dat: a. de verticale diepte van ondergrondse bouwwerken niet meer dan 5 meter mag bedragen; b. ondergronds bouwen slechts onder bebouwd oppervlak wordt toegestaan. Pagina 16 van 20

17 Algemene regels Artikel 10 Algemene gebruiksregels 10.1 Verbod op gebruik in strijd met de bestemming Het is verboden de in het plan begrepen gronden en de daarop voorkomende bouwwerken te gebruiken op een wijze of tot een doel strijdig met de in het plan aan de grond gegeven bestemming(en) In ieder geval verboden Onder verboden gebruik als bedoeld in lid 10.1 wordt in elk geval verstaan: a. een gebruik van gronden als stort- en / of opslagplaats van grond en / of afval, met uitzondering van een zodanig gebruik voor het normale op de bestemming gerichte gebruik en onderhoud; b. een gebruik van gronden als stallings- en / of opslagplaats van één of meer aan het gebruik onttrokken machines, voer-, vaar- of vliegtuigen, met uitzondering van een zodanig gebruik voor het normale op de bestemming gerichte gebruik en onderhoud; c. de vestiging van inrichtingen als bedoeld in artikel 2.4 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (inrichtingen die aanzienlijke geluidshinder kunnen veroorzaken); d. een gebruik van gronden en bouwwerken voor (detail)handel, met uitzondering van een zodanig gebruik dat uitdrukkelijk is toegestaan in of krachtens deze regels Ontheffing Burgemeester en wethouders verlenen ontheffing van het bepaalde in lid 10.1, indien strikte toepassing daarvan leidt tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, welke beperking niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd. Artikel 11 Algemene ontheffingsregels 11.1 Ontheffing Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de milieusituatie, de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, ontheffing te verlenen ten behoeve van: a. het gebruik van een vrijstaand of aangebouwd bijgebouw als afhankelijke woonruimte, mits: 1. het een vrijstaand of aangebouwd bijgebouw betreft behorende bij een woning binnen een bestemming waarbinnen een permanente woning is toegestaan; 2. een dergelijke bewoning noodzakelijk is vanuit een oogpunt van mantelzorg, wat blijkt uit een schriftelijke verklaring van in ieder geval de behandelende huisarts; 3. er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de in het geding zijnde belangen waaronder die van omwonenden en (agrarische) bedrijven; 4. de afhankelijke woonruimte binnen de vigerende regeling inzake bijgebouwen wordt ingepast met een maximale oppervlakte van 80 m²; 5. het bijgebouw een onlosmakelijk geheel vormt met de woning van waaruit de mantelzorg wordt verleend; 6. burgemeester en wethouders verlenen de ontheffing zowel op naam van de mantelzorgverlener als de mantelzorgontvanger onder de voorwaarden dat binnen vier weken na beëindiging van het gebruik van het vrijstaand of aangebouwd bijgebouw als afhankelijke woonruimte ten behoeve van mantelzorg hiervan schriftelijk melding wordt gemaakt bij burgemeester en wethouders en het vrijstaand of aangebouwd bijgebouw binnen twaalf weken na beëindiging van het gebruik als afhankelijke woonruimte ten behoeve van mantelzorg ongedaan wordt gemaakt voor bewoning. Pagina 17 van 20

18 Algemene regels b. het afwijken van de voorgeschreven maten voor de goothoogte, hoogte, oppervlakte, inhoud en afstand van bouwwerken, eventueel met overschrijding van de bouwgrenzen binnen een bestemmingsvlak, mits de afwijking niet meer bedraagt dan 10% van de in deze regels voorgeschreven maten; c. het afwijken van bouwgrenzen en overige aanduidingen in het horizontale vlak op de plankaart, niet zijnde bestemmingsgrenzen, indien en voor zover afwijking noodzakelijk is uit een oogpunt van doelmatig gebruik van de grond, mits de afwijking ten opzichte van hetgeen op de plankaart is aangegeven niet meer dan 2,5 meter bedraagt; d. de bouw van hogere bouwwerken, geen gebouwen zijnde, dan toegestaan ingevolge deze regels, met dien verstande dat de hoogte van de bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag worden vergroot tot niet meer dan 10 meter; e. het oprichten van kunstwerken, geen gebouwen zijnde, tot een hoogte van maximaal 5 meter; f. het oprichten van zend-, ontvang-, sirenemasten en masten ten behoeve van telecommunicatie, al dan niet op of aan gebouwen of andere bouwwerken, met een oppervlakte van niet meer dan 5 m² en een hoogte van niet meer dan 40 meter, waarbij de mogelijkheden van gezamenlijk gebruik van deze voorzieningen zo veel mogelijk moeten worden benut Procedure Bij het verlenen van een ontheffing als bedoeld in lid 11.1 dient de procedureregel (artikel 13) in acht te worden genomen. Artikel 12 Algemene wijzigingsregel 12.1 Wijziging Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen, indien dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van het plan, in de vorm van het aanbrengen van geringe veranderingen in de plaats, ligging en/of afmetingen van bestemmingsgrenzen, met inachtneming van de volgende voorwaarden: a. bestemmingsgrenzen mogen met niet meer dan 5 meter worden verschoven; b. de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen gronden mogen niet onevenredig worden geschaad; c. het straat- en bebouwingsbeeld en de verkeersveiligheidsbelangen mogen niet onevenredig worden geschaad Procedure Bij het verlenen van een wijziging als bedoeld in lid 12.1 dient de procedureregel (artikel 13) in acht te worden genomen. Artikel 13 Algemene procedureregels 13.1 Ontheffing Indien burgemeester en wethouders een ontheffing willen verlenen als bedoeld in deze regels, dienen in ieder geval de volgende procedureregels in acht te worden genomen: a. het ontwerp-besluit tot het verlenen van ontheffing ligt gedurende tenminste 6 weken ter gemeentesecretarie voor een ieder ter inzage; b. burgemeester en wethouders maken de terinzagelegging van het ontwerp-besluit tevoren bekend in één of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen, die in de gemeente worden verspreid, en voorts op de gebruikelijke wijze; c. de bekendmaking houdt in de bevoegdheid van belanghebbenden tot het naar keuze schriftelijk of mondeling indienen van zienswijzen bij burgemeester en wethouders tegen het ontwerp-besluit gedurende de onder a. genoemde termijn; d. burgemeester en wethouders delen aan hen, die zienswijzen hebben ingediend, de beslissing daaromtrent mede. Pagina 18 van 20

19 Algemene regels 13.2 Wijziging Bij het verlenen van een wijziging dient bij de voorbereiding van het betreffende besluit de volgende procedure te worden gevolgd: a. de aanvraag om wijziging met bijbehorende stukken ligt gedurende twee weken voor een ieder ter inzage; b. burgemeester en wethouders maken de terinzagelegging tevoren in een of meer in de gemeente verspreid wordende dag- en / of nieuwsbladen bekend; c. de bekendmaking houdt mededeling in van de bevoegdheid voor een ieder om gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijk zienswijzen omtrent de aanvraag in te dienen bij burgemeester en wethouders; d. burgemeester en wethouders nemen zo spoedig mogelijk een beslissing. De beslissing is, als omtrent de aanvraag zienswijzen zijn ingediend, gemotiveerd. Op de voorbereiding van een besluit tot wijziging is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Pagina 19 van 20

20 4 Overgangs- en slotregel Artikel 14 Overgangsrecht 14.1 Overgangsregels met betrekking tot bouwwerken Bouwwerken, welke op het tijdstip van ter inzage legging van het ontwerp van dit plan bestaan dan wel worden gebouwd of kunnen worden gebouwd met inachtneming van het bepaalde in of krachtens de Woningwet, en in enigerlei opzicht van het plan afwijken, mogen, mits de bestaande afwijkingen naar de aard en omvang niet worden vergroot: a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; b. na het tenietgaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de bouwvergunning geschiedt binnen twee jaar na het tenietgaan Wijzigingsregel Burgemeester en wethouders kunnen wijziging verlenen van het bepaalde in lid 14.1, dat de bestaande afwijkingen naar de omvang niet mogen worden vergroot en toestaan dat een eenmalige vergroting plaatsvindt van de oppervlakte van de in lid 14.1 toegelaten bouwwerken met niet meer dan 10% Overgangsregel ten aanzien van het gebruik Het gebruik van gronden en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan, mag worden voortgezet of gewijzigd, zolang en voor zover de strijdigheid van dat gebruik ten opzichte van het gebruik overeenkomstig de bestemmingen in dit plan, naar de aard en omvang niet wordt vergroot Uitzonderingen op het overgangsrecht Lid 14.1 is niet van toepassing op bouwwerken, die weliswaar bestaan op het tijdstip van de ter inzage legging van het ontwerp van dit plan, doch zijn gebouwd in strijd met het toen geldende plan, daaronder begrepen de overgangsregel van dat plan. Lid 14.3 is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsregel van dat plan. Artikel 15 Slotregel Deze regels kunnen worden aangehaald onder de titel: regels, deel uitmakende van het bestemmingsplan Bestemmingsplan Heisteeg van de gemeente Goirle. Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van <d.d > De voorzitter, De griffier, Pagina 20 van 20

PROJECTBESLUIT SCHONENBURGSEIND 40

PROJECTBESLUIT SCHONENBURGSEIND 40 PROJECTBESLUIT SCHONENBURGSEIND 40 2 van 13 Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 4 Artikel 1 Begrippen 4 Artikel 2 Wijze van meten 7 Hoofdstuk 2 Besluitvlakregels 8 Artikel 3 Gemengd 8

Nadere informatie

1 van 4 25 4 2012 13:15

1 van 4 25 4 2012 13:15 1 van 4 25 4 2012 13:15 HOOFDSTUK INLEIDENDE REGELS 1 In deze regels wordt verstaan onder: 1 Begrippen 1 Plan: het bestemmingsplan 'Mijnbouwlocatie Rodewolt' van de gemeente Winsum. 2 Bestemmingsplan:

Nadere informatie

het project het projectbesluit Loo, Husselarijstraat 46 in de gemeente Duiven.

het project het projectbesluit Loo, Husselarijstraat 46 in de gemeente Duiven. Artikel 1 Begrippen In deze regels wordt verstaan onder: het project het projectbesluit Loo, Husselarijstraat 46 in de gemeente Duiven. de projectkaart de analoge en digitale voorstelling van de in het

Nadere informatie

Ossenwaard (perceel tussen 3 en 5) - Cothen

Ossenwaard (perceel tussen 3 en 5) - Cothen Ossenwaard (perceel tussen 3 en 5) - Cothen regels behorende bij het bestemmingsplan Gemeente: Wijk bij Duurstede Plan status: vastgesteld Datum: september 2011 Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk 1 Inleidende

Nadere informatie

1.1 plan: het bestemmingsplan 'Varkenshouderij Laarstraat' van de gemeente Oude IJsselstreek; 1.2 bestemmingsplan: de geometrisch bepaalde

1.1 plan: het bestemmingsplan 'Varkenshouderij Laarstraat' van de gemeente Oude IJsselstreek; 1.2 bestemmingsplan: de geometrisch bepaalde Hoofdstuk 1 Artikel 1 1.1 plan: Begrippen Inleidende regels het bestemmingsplan 'Varkenshouderij Laarstraat' van de gemeente Oude IJsselstreek; 1.2 bestemmingsplan: de geometrisch bepaalde planobjecten

Nadere informatie

Regels Grooterkamp-Gorssel Gemeente Lochem

Regels Grooterkamp-Gorssel Gemeente Lochem Regels Grooterkamp-Gorssel Gemeente Lochem wissing stedebouw en ruimtelijke vormgeving b.v. Regels, behorende bij het bestemmingsplan "Grooterkamp" van de gemeente Lochem Wissing stedebouw en ruimtelijke

Nadere informatie

Bestemmingsplan Kinderboerderij, Waspik. Hoofdstuk 1 INLEIDENDE REGELS 3 Artikel 1 Begrippen 3 Artikel 2 Wijze van meten 6

Bestemmingsplan Kinderboerderij, Waspik. Hoofdstuk 1 INLEIDENDE REGELS 3 Artikel 1 Begrippen 3 Artikel 2 Wijze van meten 6 Inhoud Hoofdstuk 1 INLEIDENDE REGELS 3 Artikel 1 Begrippen 3 Artikel 2 Wijze van meten 6 Hoofdstuk 2 BESTEMMINGSREGELS 7 Artikel 3 Cultuur en ontspanning 7 Hoofdstuk 3 ALGEMENE REGELS 9 Artikel 4 Anti-dubbeltelregel

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE REGELS

HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE REGELS REGELS HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE REGELS... 2 ARTIKEL 1 Begrippen... 2 ARTIKEL 2 Wijze van meten... 4 HOOFDSTUK 2 BESTEMMINGSREGELS... 6 ARTIKEL 3 Wonen... 6 HOOFDSTUK 3 ALGEMENE REGELS... 8 ARTIKEL 4 Antidubbeltelbepaling...

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE BEPALINGEN 1 Artikel 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1 Artikel 2 WIJZE VAN METEN 5

HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE BEPALINGEN 1 Artikel 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1 Artikel 2 WIJZE VAN METEN 5 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE BEPALINGEN 1 Artikel 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1 Artikel 2 WIJZE VAN METEN 5 HOOFDSTUK 2 BESTEMMINGSBEPALINGEN 7 Artikel 3 GROEN 7 Artikel 4 TUIN 8 Artikel 5 VERKEER

Nadere informatie

b. beroeps- en bedrijfsmatige activiteiten, met dien verstande dat:

b. beroeps- en bedrijfsmatige activiteiten, met dien verstande dat: Artikel 8 Wonen - 2 8.1 Bestemmingsomschrijving 8.2 Bouwregels 8.3 Nadere eisen 8.4 Afwijking van de bouwregels 8.1 Bestemmingsomschrijving De voor 'Wonen - 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a.

Nadere informatie

ONTWERP. VOORSCHRIFTEN Jan de Louter - Kavel 1 In het kader van een projectbesluit

ONTWERP. VOORSCHRIFTEN Jan de Louter - Kavel 1 In het kader van een projectbesluit ONTWERP VOORSCHRIFTEN Jan de Louter - Kavel 1 In het kader van een projectbesluit INHOUD HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE VOORSCHRIFTEN Artikel 1 Begrippen 1 Artikel 2 Wijze van meten 3 HOOFDSTUK 2. BESTEMMINGSVOORSCHRIFTEN

Nadere informatie

identificatiecode: datum: status: NL.IMRO.1525.BP2009SAS04001.0401 29-05-2009 concept 15-07-2009 voorontwerp projectnummer: 06-10-2009 ontwerp

identificatiecode: datum: status: NL.IMRO.1525.BP2009SAS04001.0401 29-05-2009 concept 15-07-2009 voorontwerp projectnummer: 06-10-2009 ontwerp Teylingen Hortusplein bestemmingsplan identificatie planstatus identificatiecode: datum: status: NL.IMRO.1525.BP2009SAS04001.0401 29-05-2009 concept 15-07-2009 voorontwerp projectnummer: 06-10-2009 ontwerp

Nadere informatie

... Voorschriften ... 160.00.09.31.00.vrs

... Voorschriften ... 160.00.09.31.00.vrs Voorschriften 160.00.09.31.00.vrs Inhoudsopgave Algemene bepalingen 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Wijze van meten 6 Bestemmingsbepalingen 7 Artikel 3 Recreatieterrein 7 Artikel 4 Agrarische

Nadere informatie

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. het wonen;

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. het wonen; Artikel 15 Wonen 15.1 Bestemmingsomschrijving De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. het wonen; alsmede voor: b. garageboxen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'garage'; c. dienstverlening,

Nadere informatie

wijzigingsplan Dr Bouwdijkstraat

wijzigingsplan Dr Bouwdijkstraat Regels wijzigingsplan Dr Bouwdijkstraat Planstatus: vastgesteld Datum: 2010-11-23 Plan identificatie: NL.IMRO.0638.BPDorpskernWY001-VAS1 Auteur: Zoeterwoude 1 Inleidende regels...4 Artikel 1 Begrippen...4

Nadere informatie

Voorschriften aan projectbesluit "Hotel/appartementen Burgemeester Keijzerweg"

Voorschriften aan projectbesluit Hotel/appartementen Burgemeester Keijzerweg Voorschriften aan projectbesluit "Hotel/appartementen Burgemeester Keijzerweg" - 1 - HOOFDSTUK 1 Begrippen Artikel 1 Begrippen 1.1 het projectbesluit de geometrisch bepaalde planobjecten met bijbehorende

Nadere informatie

Bestemmingsplanregels

Bestemmingsplanregels Bestemmingsplanregels 02816.002bp12 1 INHOUD Hoofdstuk 1 Inleidende regels... 3 Artikel 1 Begrippen... 3 Artikel 2 Wijze van meten... 6 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels... 7 Artikel 3 Verkeer - Verblijfsgebied...

Nadere informatie

Nieuw-Amsterdam, bedrijfswoning Verlengde Herendijk

Nieuw-Amsterdam, bedrijfswoning Verlengde Herendijk Nieuw-Amsterdam, bedrijfswoning Verlengde Herendijk Inhoudsopgave Regels Regels 3 Hoofdstuk1 Inleidende regels Artikel 1 Begrippen 4 4 Hoofdstuk2 Bestemmingsregels Artikel 2 Groen Artikel 3 Horeca 6 6

Nadere informatie

Adviesbureau RBOI 124.14734.00 Rotterdam / Middelburg

Adviesbureau RBOI 124.14734.00 Rotterdam / Middelburg Bijlage 1 Wegverkeerslawaai 1 Adviesbureau RBOI 124.14734.00 2 Bijlage 1 124.14734.00 Adviesbureau RBOI Bijlage 2 Brieven overlegreacties 1 Adviesbureau RBOI 124.14734.00 2 Bijlage 2 124.14734.00 Adviesbureau

Nadere informatie

Bestemmingsplan Memlinghof Gemeente Krimpen aan den IJssel

Bestemmingsplan Memlinghof Gemeente Krimpen aan den IJssel Bestemmingsplan Memlinghof Gemeente Krimpen aan den IJssel Regels bestemmingsplan Memlinghof Krimpen aan den IJssel 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleidende regels Artikel 1 Begrippen Artikel 2 Wijze van

Nadere informatie

Regels bestemmingsplan 4e Herziening Wielwijk, locatie Krabbestein

Regels bestemmingsplan 4e Herziening Wielwijk, locatie Krabbestein Regels bestemmingsplan 4e Herziening Wielwijk, locatie Krabbestein - 1 - HOOFDSTUK 1 Inleidende regels Artikel 1 Begrippen 1.1 het plan het bestemmingsplan 4e Herziening Wielwijk, locatie Krabbestein van

Nadere informatie

B i j l a g e 5 : R e g e l s b e h o r ende bij de ruimtelijke onderbouwing projectb es l u i t. 300.00.00.29.00.rgl

B i j l a g e 5 : R e g e l s b e h o r ende bij de ruimtelijke onderbouwing projectb es l u i t. 300.00.00.29.00.rgl B i j l a g e 5 : R e g e l s b e h o r ende bij de ruimtelijke onderbouwing projectb es l u i t w a t er b er g i n g K o r t e B e l k m er w eg te t Z a n d 300.00.00.29.00.rgl I n h o u d s o p g a

Nadere informatie

Regels bestemmingsplan Camperstandplaatsen Balk. Planstatus: ontwerp Datum: Plan identificatie: NL.IMRO.0653.BPL2012100010-ON01 Auteur: Ontwikkeling

Regels bestemmingsplan Camperstandplaatsen Balk. Planstatus: ontwerp Datum: Plan identificatie: NL.IMRO.0653.BPL2012100010-ON01 Auteur: Ontwikkeling Regels bestemmingsplan Camperstandplaatsen Balk Planstatus: ontwerp Datum: Plan identificatie: NL.IMRO.0653.BPL2012100010-ON01 Auteur: Ontwikkeling 1 Inleidende regels... 3 Artikel 1 Begrippen... 3 Artikel

Nadere informatie

R e g e l s 041.13.00.09.00.rgl

R e g e l s 041.13.00.09.00.rgl R e g e l s 041.13.00.09.00.rgl I n h o u d s o p g a v e Hoofdstuk 1 Inleidende regels Artikel 1 Begrippen 3 Artikel 2 Wijze van meten 8 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels Artikel 3 Tuin 13 Artikel 4 Wonen

Nadere informatie

Regels. Kenmerk: 0856-11-V01

Regels. Kenmerk: 0856-11-V01 Regels Kenmerk: 0856-11-V01 Inhoudsopgave 1. Inleidende regels 1 Artikel 1 Begrippen 1 Artikel 2 Wijze van meten 3 2. Bestemmingsregels 4 Artikel 3 Groen 4 Artikel 4 Horeca 5 Artikel 5 Verkeer 7 3. Algemene

Nadere informatie

Bestemmingsplan. Herenweg 57 te Bergen. Regels. ontwerp 24 juni 2011

Bestemmingsplan. Herenweg 57 te Bergen. Regels. ontwerp 24 juni 2011 Bestemmingsplan Regels ontwerp 24 juni 2011 pagina 2 van 14 Inhoudsopgave pagina 1 Inleidende regels... 3 Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Wijze van meten... 7 2 Bestemmingsregels... 8 Artikel

Nadere informatie

Nog niet gecontroleerde informatie!

Nog niet gecontroleerde informatie! Nog niet gecontroleerde informatie! Het via doorschakelen beschikbare bestand is nog niet gecontroleerd en wordt zo spoedig mogelijk vervangen of aangevuld. Bij het plan horen bovendien nog: Bijzondere

Nadere informatie

Bestemmingsplan Mgr. Kuijpersplein 18, Borkel en Schaft. Hoofdstuk 1 Inleidende regels 1 Artikel 1 Begrippen 1 Artikel 2 Wijze van meten 3

Bestemmingsplan Mgr. Kuijpersplein 18, Borkel en Schaft. Hoofdstuk 1 Inleidende regels 1 Artikel 1 Begrippen 1 Artikel 2 Wijze van meten 3 Inhoud Hoofdstuk 1 Inleidende regels 1 Artikel 1 Begrippen 1 Artikel 2 Wijze van meten 3 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 5 Artikel 3 Horeca terras met tuin 5 Hoofdstuk 3 Algemene regels 8 Artikel 4 Anti-dubbeltelbepaling

Nadere informatie

Transformatorstation Vijfhuizen. Regels

Transformatorstation Vijfhuizen. Regels Transformatorstation Vijfhuizen Regels 2 inpassingsplan Transformatorstation Vijfhuizen Inhoudsopgave Regels Hoofdstuk 1 Inleidende regels 5 Artikel 1 Begrippen 5 Artikel 2 Wijze van meten 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Regels Bestemmingsplan Waijensedijk 1. Gemeente Houten

Regels Bestemmingsplan Waijensedijk 1. Gemeente Houten Regels Bestemmingsplan Waijensedijk 1 Gemeente Houten Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleidende regels 3 Artikel 1 Begrippen 3 Artikel 2 Wijze van meten 6 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 7 Artikel 3 Agrarisch

Nadere informatie

Ontwerpbestemmingsplan Haven Zuid, eerste herziening Gemeente Alblasserdam

Ontwerpbestemmingsplan Haven Zuid, eerste herziening Gemeente Alblasserdam Inhoud Hoofdstuk 1 Inleidende regels 3 Artikel 1 Begrippen 3 Artikel 2 Wijze van meten 5 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 7 Artikel 3 Bedrijf 7 Artikel 4 Verkeer - Verblijfsgebied 10 Artikel 5 Waterstaat

Nadere informatie

Regels bestemmingsplan Nieuw-Vennep Hoofdweg bij 1128

Regels bestemmingsplan Nieuw-Vennep Hoofdweg bij 1128 Regels bestemmingsplan Nieuw-Vennep Hoofdweg bij 1128 2 Hoofdstuk 1 Inleidende regels Artikel 1 Begripsbepalingen 1.1 plan het bestemmingsplan 'Nieuw-Vennep Hoofdweg bij 1128' van de gemeente Haarlemmermeer.

Nadere informatie

Regels De Kwinkelier Bilthoven

Regels De Kwinkelier Bilthoven Regels De Kwinkelier Bilthoven 2 vastgesteld "Bestemmingsplan De Kwinkelier Bilthoven" () Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleidende regels 5 Artikel 1 Begrippen 5 Artikel 2 Wijze van meten 8 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Nadere informatie

Bussum. Winkelcentrum Koekoeklaan. bestemmingsplan. 25 jaar adviseurs ruimtelijke ordening

Bussum. Winkelcentrum Koekoeklaan. bestemmingsplan. 25 jaar adviseurs ruimtelijke ordening Bussum Winkelcentrum Koekoeklaan bestemmingsplan 25 jaar adviseurs ruimtelijke ordening Bussum Winkelcentrum Koekoeklaan bestemmingsplan identificatie planstatus identificatiecode: datum: status: NL.IMRO.0381.BP2009B001003-va01

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Inleidende regels

HOOFDSTUK 1 Inleidende regels Regels HOOFDSTUK 1 Inleidende regels Artikel 1 Begrippen In deze regels wordt verstaan onder: a. plan: het bestemmingsplan Geulecampweg 8/ 8a van de gemeente Montferland; b. bestemmingsplan: de geometrisch

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Regels. Hoofdstuk 1 Inleidende regels 3. Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 6. Hoofdstuk 3 Algemene regels 8. Hoofdstuk 4 Slotregel 10

Inhoudsopgave. Regels. Hoofdstuk 1 Inleidende regels 3. Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 6. Hoofdstuk 3 Algemene regels 8. Hoofdstuk 4 Slotregel 10 REGELS Behorende bij projectbesluit ex artikel 3.10 Wro inzake de realisatie van 37 woningen en winkelruimte op de locatie Westeind- Schooldwarsstraat Papendrecht, 11 augustus 2010 2 Inhoudsopgave Regels

Nadere informatie

1. Inleidende regels... 38. Artikel 1 Begrippen... 38. Artikel 2 Wijze van meten... 43. 2. Bestemmingsregels... 44. Artikel 3 Bos...

1. Inleidende regels... 38. Artikel 1 Begrippen... 38. Artikel 2 Wijze van meten... 43. 2. Bestemmingsregels... 44. Artikel 3 Bos... Regels Inhoudopgave regels 1. Inleidende regels... 38 Artikel 1 Begrippen... 38 Artikel 2 Wijze van meten... 43 2. Bestemmingsregels... 44 Artikel 3 Bos... 44 Artikel 4 Wonen... 45 3. Algemene regels...

Nadere informatie

B i j l a g e 2 : B e s t e m m i n g G e m e n g d

B i j l a g e 2 : B e s t e m m i n g G e m e n g d B i j l a g e 2 : Bestemming Gemengd Artikel 1 Gemengd 1.1 Bestemmingsomschrijving De voor Gemengd aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. woningen, al dan niet in combinatie met: - ruimte voor een aan-huis-verbonden

Nadere informatie

A r t i k e l 1 T u i n

A r t i k e l 1 T u i n A r t i k e l 1 T u i n 1. 1 B e s t e m m i n g s o m s c h r i j v i n g De voor Tuin aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. tuinen behorende bij de op de aangrenzende gronden gelegen hoofdgebouwen,

Nadere informatie

Nieuw-Amsterdam, Erfscheidenweg 57

Nieuw-Amsterdam, Erfscheidenweg 57 Nieuw-Amsterdam, Erfscheidenweg 57 Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 4 Artikel 1 Begrippen 4 Artikel 2 Wijze van meten 7 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 8 Artikel 3 Agrarisch - Grondgebonden

Nadere informatie

INHOUD 1 INLEIDENDE BEPALINGEN 1 2 BESTEMMINGSBEPALINGEN 4 3 ALGEMENE BEPALINGEN 7 4 OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN 9 REGELS PLANKAART III

INHOUD 1 INLEIDENDE BEPALINGEN 1 2 BESTEMMINGSBEPALINGEN 4 3 ALGEMENE BEPALINGEN 7 4 OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN 9 REGELS PLANKAART III INHOUD REGELS 1 INLEIDENDE BEPALINGEN 1 ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALINGEN 1 ARTIKEL 2 WIJZE VAN METEN 3 2 BESTEMMINGSBEPALINGEN 4 ARTIKEL 3 NATUUR - LANDGOED 4 ARTIKEL 4 GRONDWATERKWALITEIT 5 3 ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 1. educatieve instellingen met inbegrip van kinderopvang;

De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 1. educatieve instellingen met inbegrip van kinderopvang; Artikel 7 Maatschappelijk 7.1 Bestemmingsomschrijving De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. maatschappelijke voorzieningen waaronder: 1. educatieve instellingen met inbegrip

Nadere informatie

De op de plankaart voor "Wonen" (W) aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. woningen en woongebouwen; b. aan- en uitbouwen en bijgebouwen;

De op de plankaart voor Wonen (W) aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. woningen en woongebouwen; b. aan- en uitbouwen en bijgebouwen; Artikel 9 Wonen (W) 1. Bestemmingsomschrijving De op de plankaart voor "Wonen" (W) aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. woningen en woongebouwen; b. aan- en uitbouwen en bijgebouwen; met de daarbijbehorende:

Nadere informatie

Artikel 2 Woondoeleinden IV (W IV) 5 Artikel 3 Erven III (E III) 7 Artikel 4 Tuinen II (T II) 9

Artikel 2 Woondoeleinden IV (W IV) 5 Artikel 3 Erven III (E III) 7 Artikel 4 Tuinen II (T II) 9 Inhoud van de regels Hoofdstuk 1 Inleidende en algemene bepalingen blz. 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Hoofdstuk 2 Bestemmingen en gebruik 5 Artikel 2 Woondoeleinden IV (W IV) 5 Artikel 3 Erven III (E

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Inleidende regels... 2 Artikel 1 Begrippen... 1 Artikel 2 Wijze van meten... 5

HOOFDSTUK 1 Inleidende regels... 2 Artikel 1 Begrippen... 1 Artikel 2 Wijze van meten... 5 Regels HOOFDSTUK 1 Inleidende regels... 2 Artikel 1 Begrippen... 1 Artikel 2 Wijze van meten... 5 HOOFDSTUK 2 Bestemmingsregels... 6 Artikel 3 Bedrijf... 7 Artikel 4 Bedrijf - Nuts... 9 Artikel 5 Centrum...

Nadere informatie

Bijlage I, behorende bij de vaststelling van het bestemmingsplan "Westzone De Blokken"

Bijlage I, behorende bij de vaststelling van het bestemmingsplan Westzone De Blokken É t Nr. mill ii mi mi ii mi ii Gemeente Hellendoorn Bijlage I, behorende bij de vaststelling van het bestemmingsplan "Westzone De Blokken" In het kader van de nagestreefde uniformiteit tussen de regels

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE REGELS 2 Artikel 1 Begrippen 2 Artikel 2 Wijze van meten 5

INHOUDSOPGAVE. HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE REGELS 2 Artikel 1 Begrippen 2 Artikel 2 Wijze van meten 5 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE REGELS 2 Artikel 1 Begrippen 2 Artikel 2 Wijze van meten 5 HOOFDSTUK 2 BESTEMMINGSREGELS 7 Artikel 3 Bedrijf - Ecopark 7 Artikel 4 Waterstaat - Waterkering 9 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Oerle 2015, herziening Sint Janstraat

Oerle 2015, herziening Sint Janstraat Bestemmingsplan Oerle 2015, herziening Sint Janstraat Regels Gemeente Veldhoven Datum: 18 juni 2015 Projectnummer: 120453.02 INHOUD REGELS 1 Inleidende regels 3 Artikel 1 Begrippen 3 Artikel 2 Wijze van

Nadere informatie

een werk: een constructie geen gebouw of bouwwerk zijnde;

een werk: een constructie geen gebouw of bouwwerk zijnde; No. 40 493 1990 GEMEENTEBLAD NIJMEGEN Bestemmingsplanvoorschriften behorende bij het wijzigingsplan Brakkenstein 1985X, vastgesteld bij besluit van Burgemeester en Wethouders der gemeente Nijmegen d.d.

Nadere informatie

I algemene bepalingen 1

I algemene bepalingen 1 INHOUD II voorschriften I algemene bepalingen 1 artikel 1 begripsomschrijvingen 1 artikel 2 wijze van meten 2 artikel 3 werking van bouwgrenzen 2 artikel 4 bestaande afstanden en andere maten 2 artikel

Nadere informatie

Gemeente Schijndel. Bestemmingsplan: regels. Id = NL.IMRO.0844.BPNwEerdsebaan-VG01. Bijzonderheden. Datum besluit. Datum publicatie.

Gemeente Schijndel. Bestemmingsplan: regels. Id = NL.IMRO.0844.BPNwEerdsebaan-VG01. Bijzonderheden. Datum besluit. Datum publicatie. Gemeente Schijndel Bestemmingsplan: regels Poortgebouw Nieuwe Eerdsebaan, nieuwbouw BGH Accountants & Adviseurs Id = NL.IMRO.0844.BPNwEerdsebaan-VG01 Fase Voorontwerp Ontwerp Vastgesteld Van kracht Raad

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE REGELS

HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE REGELS REGELS HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE REGELS...1 ARTIKEL 1 Begrippen...1 ARTIKEL 2 Wijze van meten...3 HOOFDSTUK 2 BESTEMMINGSREGELS...4 ARTIKEL 3 Wonen...4 ARTIKEL 4 Waarde - Archeologie 1...6 HOOFDSTUK 3 ALGEMENE

Nadere informatie

Regels. Kenmerk: 1696-27-R02

Regels. Kenmerk: 1696-27-R02 Regels Kenmerk: 1696-27-R02 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleidende regels 1 Artikel 1 Begrippen 1 Artikel 2 Wijze van meten 5 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 6 Artikel 3 Groen 6 Artikel 4 Tuin 7 Artikel 5

Nadere informatie

Bestemmingsplanregels

Bestemmingsplanregels Bestemmingsplanregels INHOUD Hoofdstuk 1 Inleidende regels 3 Artikel 1 Begrippen 3 Artikel 2 Wijze van meten 8 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 9 Artikel 3 Wonen 9 Hoofdstuk 3 Algemene regels 11 Artikel

Nadere informatie

Buitenkaag Zweilandstraat

Buitenkaag Zweilandstraat Bestemmingsplan Buitenkaag Zweilandstraat Regels september 2013 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1: Inleidende regels... 1 Artikel 1: Begripsbepalingen... 1 Artikel 2: Wijze van meten... 4 HOOFDSTUK 2: Bestemmingsregels...

Nadere informatie

Adviesbureau RBOI 0703.008175.40 Rotterdam / Middelburg

Adviesbureau RBOI 0703.008175.40 Rotterdam / Middelburg 163 Artikel 6 Centrum 6.1 Bestemmingsomschrijving De voor Centrum aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. detailhandel, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'supermarkt': tevens een supermarkt; b.

Nadere informatie

R e g e l s. 151.19.50.00.00.rgl

R e g e l s. 151.19.50.00.00.rgl R e g e l s 151.19.50.00.00.rgl I n h o u d s o p g a v e H o o fd s tu k 1 I n l eiden d e regels Artikel 1 Begrippen 7 Artikel 2 Wijze van meten 8 H o o fd s tu k 2 B es t e m m i n g s r eg e l s Artikel

Nadere informatie

Ontwerpbestemmingsplan Korfgraaf te Hellouw Gemeente Neerijnen. Hoofdstuk 1 Inleidende regels 3 Artikel 1 Begrippen 3 Artikel 2 Wijze van meten 6

Ontwerpbestemmingsplan Korfgraaf te Hellouw Gemeente Neerijnen. Hoofdstuk 1 Inleidende regels 3 Artikel 1 Begrippen 3 Artikel 2 Wijze van meten 6 Inhoud Hoofdstuk 1 Inleidende regels 3 Artikel 1 Begrippen 3 Artikel 2 Wijze van meten 6 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 9 Artikel 3 Tuin 9 Artikel 4 Wonen 10 Artikel 5 Leiding - Riool 14 Artikel 6 Waarde

Nadere informatie

Regels. Inhoud REGELS... 1 INLEIDENDE REGELS... 2 2 BESTEMMINGSREGELS... 6 3 ALGEMENE REGELS... 8 4 OVERGANGS- EN SLOTREGELS... 9

Regels. Inhoud REGELS... 1 INLEIDENDE REGELS... 2 2 BESTEMMINGSREGELS... 6 3 ALGEMENE REGELS... 8 4 OVERGANGS- EN SLOTREGELS... 9 Regels Inhoud REGELS... 1 INLEIDENDE REGELS... 2 2 BESTEMMINGSREGELS... 6 3 ALGEMENE REGELS... 8 4 OVERGANGS- EN SLOTREGELS... 9 Inleidende regels artikel 1 Begrippen In deze regels wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Bestemmingsplan Hooghei - Zegge

Bestemmingsplan Hooghei - Zegge Bestemmingsplan Hooghei - Zegge Gemeente Rucphen Voorschriften Definitief In opdracht van: Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte CV Grontmij Nederland bv Eindhoven, 10 september 2008 173820.ehv.212.R002.V,

Nadere informatie

Mozartlaan 17 Bestemmingsplan Mozartlaan 17

Mozartlaan 17 Bestemmingsplan Mozartlaan 17 Bestemmingsplan Gemeente Waalwijk Projectnummer BRO: 211x06926 Identificatienummer: NL.IMRO.0867.bpWWMozartlaan17-on01 Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk 1 Inleidende regels Artikel 1 Begrippen Artikel 2

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE REGELS 1 Artikel 1 Begrippen 1 Artikel 2 Wijze van meten 5

INHOUDSOPGAVE. HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE REGELS 1 Artikel 1 Begrippen 1 Artikel 2 Wijze van meten 5 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE REGELS 1 Artikel 1 Begrippen 1 Artikel 2 Wijze van meten 5 HOOFDSTUK 2 BESTEMMINGSREGELS 6 Artikel 3 Groen 6 Artikel 4 Verkeer Verblijfsgebied 8 Artikel 5 Wonen 9 Artikel

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Regels 3

Inhoudsopgave. Regels 3 Station Hoevelaken Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 4 Artikel 1 Begrippen 4 Artikel 2 Wijze van meten 6 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 7 Artikel 3 Verkeer 7 Artikel 4 Verkeer - Railverkeer

Nadere informatie

Voorschriften. Tilburgseweg ten noorden van de Rillaersebaan

Voorschriften. Tilburgseweg ten noorden van de Rillaersebaan Voorschriften Tilburgseweg ten noorden van de Rillaersebaan Gemeente Goirle Afdeling Ontw ikkeling Voorschriften bestemmingsplan Tilburgseweg ten noorden van de Rillaersebaan, juni 2008 2 INHOUD VOORSCHRIFTE

Nadere informatie

Bestemmingsplan. De Rikker, fase Vb. Gemeente Winterswijk. Datum: 13 december 2012 Projectnummer: 90349 ID: NL.IMRO.0294.BP1108SGRIKKERVB-VA01

Bestemmingsplan. De Rikker, fase Vb. Gemeente Winterswijk. Datum: 13 december 2012 Projectnummer: 90349 ID: NL.IMRO.0294.BP1108SGRIKKERVB-VA01 Bestemmingsplan De Rikker, fase Vb Gemeente Winterswijk Datum: 13 december 2012 Projectnummer: 90349 ID: NL.IMRO.0294.BP1108SGRIKKERVB-VA01 INHOUD REGELS 1 Inleidende regels 3 Artikel 1 Begrippen 3 Artikel

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE REGELS

HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE REGELS Regels HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE REGELS Artikel 1 Begrippen In deze regels wordt verstaan onder: 1.1 plan: het bestemmingsplan 't Hout - Koeveldsestraat 10 met identificatienummer NL.IMRO.0794.1300BP140006-2000

Nadere informatie

R e g e l s. Projectbesluit vervanging woning Achterwei 3 in De Falom

R e g e l s. Projectbesluit vervanging woning Achterwei 3 in De Falom R e g e l s Projectbesluit vervanging woning Achterwei 3 in De Falom 1 I N H O U D S O P G A V E Hoofdstuk 1 Inleidende regels Artikel 1 Begrippen 4 Artikel 2 Wijze van meten 7 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen 1 Artikel 1 Begripsbepalingen 1 Artikel 2 Wijze van meten c.q. berekenen 6

Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen 1 Artikel 1 Begripsbepalingen 1 Artikel 2 Wijze van meten c.q. berekenen 6 Inhoud Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen 1 Artikel 1 Begripsbepalingen 1 Artikel 2 Wijze van meten c.q. berekenen 6 Hoofdstuk 2 Bestemmingsbepalingen 9 Artikel 3 Groen (G) 9 Artikel 4 Tuin (T) 10 Artikel

Nadere informatie

Wijk van je leven, deelgebied 2, Puttershoek

Wijk van je leven, deelgebied 2, Puttershoek Bestemmingsplan Wijk van je leven, deelgebied 2, Puttershoek Gemeente Binnenmaas Regels Datum: 17 september 2015 Projectnummer: 140399 ID: NL.IMRO.0585.BPPTHwijkvanjl-ON01 INHOUD REGELS 1 Inleidende regels

Nadere informatie

Planvoorschriften. 13/99094020/RJ, revisie D4 Pagina 37 van 51

Planvoorschriften. 13/99094020/RJ, revisie D4 Pagina 37 van 51 Planvoorschriften Pagina 37 van 51 1 Inleidende bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In deze voorschriften wordt verstaan onder: 1.1 Het Uitwerkingsplan of plan: Het uitwerkingsplan Lange Dreef van

Nadere informatie

Gemeente Waalwijk. Partieel bestemmingsplan Wim Sonneveldstraat tussen 82 en 94a te Waalwijk

Gemeente Waalwijk. Partieel bestemmingsplan Wim Sonneveldstraat tussen 82 en 94a te Waalwijk Adviesbureau De Meierij R. van Laarhoven Advies op maat Ruimtelijke Ordening en bouwontwikkeling Gemeente Waalwijk Partieel bestemmingsplan Wim Sonneveldstraat tussen 82 en 94a te Waalwijk Initiatiefnemer:

Nadere informatie

Bestemmingsplan herinrichting sportcomplex De Esch te Saasveld Vastgesteld. Regels. BJZ.nu Bestemmingsplannen

Bestemmingsplan herinrichting sportcomplex De Esch te Saasveld Vastgesteld. Regels. BJZ.nu Bestemmingsplannen Regels 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleidende regels 3 Artikel 1 Begrippen 3 Artikel 2 Wijze van meten 6 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 7 Artikel 3 Groen 7 Artikel 4 Sport 8 Artikel 5 Verkeer - Parkeerterrein

Nadere informatie

bestemmingsplan Korfgraaf 9 Hellouw Gemeente Neerijnen

bestemmingsplan Korfgraaf 9 Hellouw Gemeente Neerijnen bestemmingsplan Korfgraaf 9 Hellouw Gemeente Neerijnen Planstatus: Plan identificatie: ontwerp NL.IMRO.0304.BPhelkorfgraaf9-1402 Datum: 2014-11-25 Contactpersoon Buro SRO: Kenmerk Buro SRO: Opdrachtgever:

Nadere informatie

Partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied, bestemmingsplan De Hoof 2009. - Regels -

Partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied, bestemmingsplan De Hoof 2009. - Regels - Partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied, bestemmingsplan De Hoof 2009 - Regels - Oikia Partiële herziening bestemmingsplan buitengebied 02-03-2010 bestemmingplan De Hoof 2009 INHOUD 1 INLEIDENDE

Nadere informatie

Bestemmingsplanregels

Bestemmingsplanregels Bestemmingsplanregels INHOUD Hoofdstuk 1 Inleidende regels 3 Artikel 1 Begrippen 3 Artikel 2 Wijze van meten 7 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 9 Artikel 3 Verkeer - Verblijfsgebied 9 Artikel 4 Wonen 10

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Inleidende regels

HOOFDSTUK 1 Inleidende regels Regels HOOFDSTUK 1 Inleidende regels Artikel 1 Begrippen In deze regels wordt verstaan onder: 1. plan: het bestemmingsplan Uitkijktoren Jan Durkspolder van de gemeente Smallingerland; 2. bestemmingsplan:

Nadere informatie

het bestemmingsplan Moerdijksestraat 1 te Oudenbosch' met identificatienummer NL.IMRO.1655.BP6007-C001 van de gemeente Halderberge;

het bestemmingsplan Moerdijksestraat 1 te Oudenbosch' met identificatienummer NL.IMRO.1655.BP6007-C001 van de gemeente Halderberge; Regels 1 Inleidende regels Artikel 1 Begrippen 1.1 plan het bestemmingsplan Moerdijksestraat 1 te Oudenbosch' met identificatienummer NL.IMRO.1655.BP6007-C001 van de gemeente Halderberge; 1.2 bestemmingsplan

Nadere informatie

Deel B: Voorschriften

Deel B: Voorschriften Deel B: Voorschriften HOOFDSTUK 1. ALGEMENE EN TECHNISCHE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsbepalingen In deze voorschriften wordt verstaan onder: a. Het plan Het bestemmingsplan Hoge Varen. b. De kaart De

Nadere informatie

Artikel 22 Wonen - 1. 22.2 Bouwregels Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:

Artikel 22 Wonen - 1. 22.2 Bouwregels Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: 143 Artikel 22 Wonen - 1 22.1 Bestemmingsomschrijving De voor 'Wonen - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. het wonen, al dan niet met aan-huis-gebonden beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige

Nadere informatie

2.1 de bebouwing op de verbeelding: de op de verbeelding aangegeven (kadastrale) bebouwing wordt als illustra-tief beschouwd;

2.1 de bebouwing op de verbeelding: de op de verbeelding aangegeven (kadastrale) bebouwing wordt als illustra-tief beschouwd; Artikel 1: Begripsbepalingen a. verordeningsgebied: het gebied waarop deze verordening van toepassing is, vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0114.2011046-0701 met bijbehorende bestanden; b. bestaand gebruik:

Nadere informatie

Bestemmingsplan Wilgenweg 2a-2b te Waalwijk. Regels. vastgesteld 07 juli 2011

Bestemmingsplan Wilgenweg 2a-2b te Waalwijk. Regels. vastgesteld 07 juli 2011 Bestemmingsplan Regels vastgesteld 07 juli 2011 pagina 2 van 16 Inhoudsopgave pagina 1 Inleidende regels... 3 Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Wijze van meten... 7 2 Bestemmingsregels... 9 Artikel

Nadere informatie

INHOUD 1 INLEIDENDE BEPALINGEN 1 2 BESTEMMINGSBEPALINGEN 5 3 ALGEMENE BEPALINGEN 8 4 OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN 11 VOORSCHRIFTEN DE PLANKAART III

INHOUD 1 INLEIDENDE BEPALINGEN 1 2 BESTEMMINGSBEPALINGEN 5 3 ALGEMENE BEPALINGEN 8 4 OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN 11 VOORSCHRIFTEN DE PLANKAART III INHOUD VOORSCHRIFTEN 1 INLEIDENDE BEPALINGEN 1 ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALINGEN 1 ARTIKEL 2 WIJZE VAN METEN 4 2 BESTEMMINGSBEPALINGEN 5 ARTIKEL 3 RECREATIE 5 ARTIKEL 4 WONEN 5 ARTIKEL 5 ZONE TEN BEHOEVE VAN

Nadere informatie

R e g e l s. 195.20.04.00.00.rgl

R e g e l s. 195.20.04.00.00.rgl R e g e l s 195.20.04.00.00.rgl I n h o u d s o p g a v e H o o f d s t u k 1 I n l e i d e n d e r e g e l s Artikel 1 Begrippen 7 Artikel 2 Wijze van meten 10 H o o f d s t u k 2 B e s t e m m i n g

Nadere informatie

Oranjekwartier Zuid Plandeel C

Oranjekwartier Zuid Plandeel C Oranjekwartier Zuid Plandeel C Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 5 Artikel 1 Begrippen 5 Artikel 2 Wijze van meten 9 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 11 Artikel 3 Centrum 11 Hoofdstuk 3

Nadere informatie

Regels bestemmingsplan Headyk 8 te Dronrijp

Regels bestemmingsplan Headyk 8 te Dronrijp B u r o H o o g s t r a a t K e r k p l e i n 5 8 1 2 1 B M O l s t T 0 5 7 0 5 6 3 0 8 3 F 0 5 7 0 5 6 4 9 5 8 Regels bestemmingsplan Headyk 8 te Dronrijp Planstatus: concept Datum: 2013-07-08 IMRO code:

Nadere informatie

R e g e l s. 268.24.50.00.00.rgl

R e g e l s. 268.24.50.00.00.rgl R e g e l s 268.24.50.00.00.rgl I n h o u d s o p g a v e H o o fd s tu k 1 I n l ei d ende reg e l s Artikel 1 Begrippen 7 Artikel 2 Wijze van meten 11 H o o fd s tu k 2 B e s t emmings r eg e l s Artikel

Nadere informatie

Gemeente Uden. Bestemmingsplan: Regels. Hoevenseweg 1, Uden. Id = NL.IMRO.0856.BPHoevenseweg1-VA01

Gemeente Uden. Bestemmingsplan: Regels. Hoevenseweg 1, Uden. Id = NL.IMRO.0856.BPHoevenseweg1-VA01 Gemeente Uden Bestemmingsplan: Regels Hoevenseweg 1, Uden Id = NL.IMRO.0856.BPHoevenseweg1-VA01 1 INHOUDSOPGAVE PLANREGELS HOOFDSTUK 1 - INLEIDENDE REGELS... 3 Artikel 1 Begrippen... 3 Artikel 2 Wijze

Nadere informatie

1.1 plan: het bestemmingsplan Strijen, herziening 1 (Patrijslaan, gedeelte Hamo-terrein) van de gemeente Oosterhout.

1.1 plan: het bestemmingsplan Strijen, herziening 1 (Patrijslaan, gedeelte Hamo-terrein) van de gemeente Oosterhout. 37 Hoofdstuk1 Inleidenderegels Artikel1 Begrippen 1.1 plan: het bestemmingsplan Strijen, herziening 1 (Patrijslaan, gedeelte Hamo-terrein) van de gemeente Oosterhout. 1.2 bestemmingsplan: de geometrisch

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE REGELS

HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE REGELS INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE REGELS 2 Artikel 1 Begrippen 2 Artikel 2 Wijze van meten 4 HOOFDSTUK 3 BESTEMMINGSREGELS 6 Artikel 3 Recreatie - Volkstuin 6 Artikel 4 Water 8 HOOFDSTUK 3 ALGEMENE

Nadere informatie

Regels. Kenmerk: 0352-02-R04

Regels. Kenmerk: 0352-02-R04 Regels Kenmerk: 0352-02-R04 Inhoudsopgave 1. Inleidende bepalingen 1 Artikel 1 Begrippen 1 Artikel 2 Wijze van meten 6 2. Bestemmingsregels 7 Artikel 3 Gemengd 7 Artikel 4 Groen 9 Artikel 5 Tuin 10 Artikel

Nadere informatie

Regels ontwerp bestemmingsplan Hunzeweg 3 de Groeve

Regels ontwerp bestemmingsplan Hunzeweg 3 de Groeve Regels ontwerp bestemmingsplan Hunzeweg 3 de Groeve NL.IMRO.1730.BPHunzewg3degroeve-0301 Inhoudsopgave Inleidende regels... 3 Artikel 1. Begrippen... 3 Artikel 2. Wijze van meten... 5 Bestemmingsregels...

Nadere informatie

Regels. Bestemmingsplan De Del. Gemeente Rozendaal

Regels. Bestemmingsplan De Del. Gemeente Rozendaal Regels Bestemmingsplan De Del Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk 1 INLEIDENDE REGELS 3 Artikel 1 Begrippen 3 Artikel 2 Wijze van meten 8 Hoofdstuk 2 BESTEMMINGSREGELS 9 Artikel 3 Bos 9 Artikel 4 Groen 11

Nadere informatie

1. INLEIDENDE REGELS 3 Artikel 1 - Begrippen 3 Artikel 2 - Wijze van meten 7

1. INLEIDENDE REGELS 3 Artikel 1 - Begrippen 3 Artikel 2 - Wijze van meten 7 Inhoudsopgave pagina 1. INLEIDENDE REGELS 3 Artikel 1 - Begrippen 3 Artikel 2 - Wijze van meten 7 2. BESTEMMINGSREGELS 9 Artikel 3 - Groen 9 Artikel 4 - Verkeer 10 Artikel 5 - Wonen 11 Artikel 6 - Waarde

Nadere informatie

A. 1. hetplan: het onderhavige bestemmingsplan zijnde de kaart en deze voorschriften;

A. 1. hetplan: het onderhavige bestemmingsplan zijnde de kaart en deze voorschriften; No.13 97 1981 GEMEENTEBLAD NIJMEGEN Voorschriften behorende bij de herziening van het bestemmingsplan der gemeente Nijmegen (Plan Stadsdeelcentrum Dukenburg-Lindenholt-F ), vastgesteld bij besluit van

Nadere informatie

identificatiecode: datum: status:

identificatiecode: datum: status: Bussum Woonwagencentrum De Engh bestemmingsplan identificatie planstatus identificatiecode: datum: status: NL.IMRO.0381.BP2009B001002-va01 26 mei 2009 voorontwerp 8 september 2009 ontwerp projectnummer:

Nadere informatie

Bestemmingsplan Kolbacherf Goudswaard, gemeente Korendijk

Bestemmingsplan Kolbacherf Goudswaard, gemeente Korendijk Bestemmingsplan Kolbacherf Goudswaard, gemeente Korendijk Regels Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleidende regels Artikel 1 Begrippen 2 Artikel 2 Wijze van meten 6 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels Artikel 3 Tuin

Nadere informatie

Bijlage 3: Bestemmingen na wijziging

Bijlage 3: Bestemmingen na wijziging Bijlage 3: Bestemmingen na wijziging Artikel Agrarisch Agrarisch aanverwant 1.1 Bestemmingsomschrijving De voor 'Agrarisch Agrarisch aanverwant' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. bedrijfsgebouwen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Regels

Inhoudsopgave. Regels Regels Krijger Advies 141901bp11 1 Inhoudsopgave Regels Hoofdstuk 1 Inleidende regels 3 Artikel 1 Begrippen 3 Artikel 2 Wijze van meten 8 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 9 Artikel 3 Tuin 9 Artikel 4 Wonen

Nadere informatie

1. Artikel 12 Horeca. De voor Horeca aangewezen gronden zijn bestemd voor: www.ruimtelijkeplannen.nl - print d.d.

1. Artikel 12 Horeca. De voor Horeca aangewezen gronden zijn bestemd voor: www.ruimtelijkeplannen.nl - print d.d. www.ruimtelijkeplannen.nl - print d.d. 10 september 2014 1. Artikel 12 Horeca 12. 1. Bestemmingsomschrijving De voor Horeca aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. gebouwen ten behoeve van: 1. horeca

Nadere informatie

Regels bestemmingsplan Headyk 8 te Dronrijp

Regels bestemmingsplan Headyk 8 te Dronrijp B u r o H o o g s t r a a t K e r k p l e i n 5 8 1 2 1 B M O l s t T 0 5 7 0 5 6 3 0 8 3 F 0 5 7 0 5 6 4 9 5 8 Regels bestemmingsplan Headyk 8 te Dronrijp Planstatus: ontwerp Datum: 2015-03-18 IMRO code:

Nadere informatie