BEMIDDELING EN BEGELEIDING BIJ COMPLEXE INVESTERINGEN IN HOUD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BEMIDDELING EN BEGELEIDING BIJ COMPLEXE INVESTERINGEN IN HOUD"

Transcriptie

1 VLAAMSE VERENIGING VOOR BEGELEIDING & BEMIDDELING INZAKE COMPLEXE INVESTERINGSPROJECTEN OPLEIDING VLAAMSE VERENIGING VOOR BEGELEIDING & BEMIDDELING INZAKE COMPLEXE INVESTERINGSPROJECTEN BEMIDDELING EN BEGELEIDING BIJ COMPLEXE INVESTERINGEN IN HOUD De besluitvorming en realisatie van complexe investeringen is in Vlaanderen problematisch geworden. Denken we maar aan de constructie van wegen en bruggen, de sanering en herontwikkeling van verontreinigde sites, de inplanting van mestverwerkingsinstallaties, de aanleg van windmolenparken, de bouw van voetbalstadions, de installatie van zonne-energie-infrastructuur, enz. Heel wat van dergelijke geplande projecten worden niet gerealiseerd of slechts met heel wat vertraging. De oorzaken hiervan zijn bekend, zoals complexe regelgeving inzake ruimtelijke ordening, leefmilieu, onroerend goed, fiscaliteit, veelvuldige inspraakmomenten, lange procedures, een verhoogde NIMBY-gevoeligheid en een juridisch actievere publieke opinie. 1

2 Wat doen we er aan? In de veelheid van voorgestelde oplossingen en remedies komt, zij het niet (voldoende) prominent, het idee van begeleiding en bemiddeling inzake complexe investeringen naar voor: onafhankelijke derden dragen bij tot het creëren van een draagvlak voor een bepaald project, het begeleiden van het project in het besluitvormingsproces en/of het bemiddelen wanneer het project in een conflictueuze situatie terecht komt. Wat is de bijdrage van de VVBBCI? De Vlaamse Vereniging voor Begeleiding en Bemiddeling inzake Complexe Investeringsprojecten wil met deze opleiding bijdragen tot een professionele vorming van bemiddelaars en onderhandelaars. Bemiddeling en begeleiding vergen immers naast een inhoudelijke kennis van de materie, ook de kennis van welbepaalde technieken en instrumenten inzake begeleiding en bemiddeling, die niet zomaar zonder enige voorafgaandelijke opleiding kunnen verworven worden. In tegenstelling tot het privaat recht is in het publiek recht nog maar weinig ervaring met begeleiding en bemiddeling, zodat het voor de VVBBCI van essentieel belang lijkt om in deze overwegend publiekrechtelijke aangelegenheid mensen te vormen met de juiste inhoudelijke en technische bagage. Wat is de inhoud van de opleiding? 1. De methodiek van bemiddelen en onderhandelen in het begeleidingsproces De eerste vier dagen van deze opleiding maken de cursisten op algemene wijze kennis met de methodiek van de bemiddeling en onderhandelen bij projectbegeleiding. Zij krijgen inzicht in de maatschappelijke en culturele context van bemiddeling en onderhandelen. Ze leren waar bemiddeling en onderhandelen dient te worden gesitueerd. Er wordt stil gestaan bij de verschillende soorten bemiddeling en onderhandelen en bij de visies die daaromtrent bestaan. De basiscompetenties en attitudes van de bemiddelaar-onderhandelaar (vooral de meerzijdige partijdigheid) worden bijgebracht, evenals een aantal vaardigheden, technieken en interventies. Die worden ook in de praktijk, onder meer door middel van rollenspelen, geoefend. De verschillende fasen van het proces worden doorlopen, waarbij er ook een voortdurende aandacht is voor het verbindend werken. Het is de bedoeling dat de deelnemers ook iets leren over zichzelf: waarom willen ze eigenlijk bemiddelen en onderhandelen? Wat zijn hun sterktes en zwaktes? 2. Het publiekrechtelijk raamwerk De volgende vier dagen van de opleiding zijn gewijd aan bemiddeling en onderhandelen in de publieke sector. Daarbij moet rekening worden gehouden met het publiekrechtelijk raamwerk waarbinnen overheden opereren. Dit juridisch kader, voor zover het relevant is voor bemiddeling en onderhandelen, komt dan ook aan bod. Daarbij wordt bijzondere nadruk gelegd op de wetgeving rond ruimtelijke ordening en leefmilieu in de 2

3 brede zin. Er wordt stil gestaan bij de vraag wanneer bemiddeling en onderhandelen aangewezen is en wanneer niet. Tevens worden de voor- en nadelen ervan onderzocht. Bemiddeling, onderhandelen en burgerparticipatie lopen in de publieke sector nogal door elkaar, zeker wanneer het gaat om de realisatie van grote projecten. Vandaar dat ook een hele dag aan burgerparticipatie wordt gewijd. Daarbij wordt de nadruk gelegd op het ontwikkelen van een visie op participatie. Omdat bij grote projecten verschillende stakeholders betrokken zijn, wordt aandacht besteed aan het opsporen en omgaan met deze stakeholders, en het opzetten van goede fora en processen om de belanghebbenden te laten samenwerken. Daarbij komt ook groepsdynamica aan bod. Tenslotte is er een hele dag gewijd aan casussen: analyse en rollenspelen. 3. Juridische randvoorwaarden Tijdens de negende en afsluitende dag worden de juridische randvoorwaarden behandeld. Afspraken maken met overheden gebeurt in een andere context dan tussen private partijen. Wat is behoorlijk bestuur? Wie heeft rechtspersoonlijkheid namens de overheid? Op wat kijkt Europa toe? Deze en vele andere vragen zullen op die dag hun antwoord krijgen. 4. Stages Er kan ook facultatief ingeschreven worden op één, twee of drie stages. Deze stages vinden plaats binnen het jaar na de start van de opleiding. Een stage omvat het voorbereiden, het actief bijwonen en de opmaak van een verslag van een overlegvergadering bij bemiddeling of begeleiding in complexe investeringen. De stagiair doet dit in nauw overleg met de coördinator en stelt bij elk van de drie stappen een rapport op, alsook een eindrapport. De stagiair moet bewijzen dat hij via de verworven vaardigheden inzake begeleiding en bemiddeling een inhoudelijke meerwaarde kan bieden aan het overleg (milieu, subsidiëring, marktconformiteit,...). Bij de aanvang van de stage zullen de betrokkenen bepalen rond welk aspect de inhoudelijke meerwaarde kan geleverd worden. De coördinator van de opleiding stelt maandelijks een lijst op van overlegvergaderingen waarop de stagiairs kunnen intekenen. Daarnaast kan ook ingetekend worden op overlegvergaderingen die op korte termijn georganiseerd worden. Wie is het doelpubliek? We richten ons met deze opleiding tot deelnemers die in het kader van hun professionele activiteiten bemiddelen en onderhandelen bij de totstandkoming van complexe investeringen. Met complex wordt bedoeld dat verscheidene actoren bij de investering betrokken zijn en tot een éénduidige aanpak en realisatie van de investering moeten komen. Deze actoren zijn: de initiatiefnemers (publieke en private bedrijven, overheden); de deskundigen (architecten, ingenieurs, milieudeskundigen, communicatieverantwoordelijken,...); de vergunning-, de adviesverlenende en subsidieverlenende overheden (ruimtelijke ordening, milieu, economie, infrastructuur,...). 3

4 PRO GRAM MA DEEL 1 Dag 1: Dag 2: Dag 3: Dag 4: DEEL 2 Dag 5: Dag 6: Dag 7: Dag 8 Dag 9: DEEL 3 Bemiddeling als interventie naast onderhandelen en procesbegeleiding. Positionering en basishouding van Meerzijdige Partijdigheid Docente: Diana Evers Conflicten in beeld. Kijken naar verschillen, belangen en conflicten vanuit een contextueel kader. Docente: Diana Evers Methodiek van bemiddeling en onderhandelen: proces, interventies, vaardigheden en technieken. (Oefenen fase 1 en 2) Docente: Diana Evers Methodiek van bemiddeling en onderhandelen: proces, interventies, vaardigheden en technieken. (Oefenen fase 3) Docente: Diana Evers Bemiddeling en onderhandeling met openbare besturen. Basisinzichten verwerven omtrent het juridisch kader waarbinnen overheden moeten opereren en waarbinnen de bemiddeling en onderhandeling zich dient te situeren. Docent: Eric Lancksweerdt Burgerparticipatie. Visie, kennis en inzicht verwerven over burgerparticipatie. Docent: Eric Lancksweerdt Facilitatie en bemiddeling van samenwerking tussen vertegenwoordigers van diverse stakeholders. Docente: Silvia Prins Casussen en rollenspelen Docent: Gjalt Schippers Juridische randvoorwaarden bij onderhandelen met de overheid. Docenten: Dominique Devos - Barteld Schutyser Europees transparantie- en gelijkheidsbeginsel Docenten: Dominique Devos - Barteld Schutyser Stagedagen Coördinator: Dirk Henckens 4

5 DO CEN TEN DIANA EVERS Diana Evers begon in 1994 met de eerste opleiding tot bemiddelaar in scheidingszaken in de sociale sector met de steun van de toenmalige minister van Welzijn en Gezin. Bijna 20 jaar later heeft ze zowat 1200 mensen opgeleid tot bemiddelaar in binnen- en buitenland. In 2005 startte zij het Mediation Instituut Vlaanderen, een opleidingsinstituut erkend door de Federale Bemiddelingscommissie. Samen met een 15-tal losse medewerkers verzorgt zij jaarlijks opleiding, permanente vorming en supervisie aan honderden bemiddelaars. Naast een professionele opleiding voor bemiddelaars biedt zij ook trainingen in bemiddelingsgericht werken waarbij zij mensen vertrouwd maakt met de basishouding en vaardigheden van een aanpak van verschillen en conflicten vanuit een bemiddelingsfilosfie. Via cursussen in het middelen inspireert zij mensen om te leren samen zichzelf te zijn, ondanks en dankzij de onderlinge verschillen. Diana Evers is sociologe en regentes. Zij is opgeleid in het begeleiden van groepsdynamische processen en behaalde in 2007 een European Master in Mediation. ERIC LANCKSWEERDT Als eerste auditeur bij de Raad van State behandelde Eric Lancksweerdt tal van dossiers op het vlak van ruimtelijke ordening, leefmilieu en onteigeningen. Vanuit die ervaring weet hij dat het dikwijls beter is om te voorkomen dan te genezen, en daarom ging hij zich gaandeweg verdiepen in meer preventieve, creatieve en verbindende methoden van aanpak van (potentiële) conflicten, zoals bemiddeling en burgerparticipatie. Aan de Universiteit van Antwerpen is hij praktijkassistent voor het vak bemiddelen en onderhandelen. In 2009 promoveerde Eric Lancksweerdt tot doctor in de rechten met een proefschrift over de juridische aspecten van burgerparticipatie op het lokale bestuursniveau. Datzelfde jaar kreeg hij van de Universiteit van Antwerpen een aanstelling om een vak te doceren over de juridische aspecten van de ruimtelijke ordening. Professor Lancksweerdt is sterk begaan met de vraag hoe de openbare besturen en het bestuursrecht zo kunnen worden opgevat dat mensen worden aangesproken op hun capaciteiten en verantwoordelijkheden. Hij is van mening dat hiërarchische verhoudingen dienen te worden aangevuld met partnerschapsverhoudingen en dat we toe zijn aan nieuwe vormen van leiderschap en burgerschap. SILVIA PRINS Silvia Prins is opgeleid als klinisch psycholoog (KU Leuven) en sociaal antropoloog (UCL). Ze werkte onder andere als consultant/trainer en intern consultant Management Development (Belgacom). Vervolgens deed ze een aantal jaar actieonderzoek naar de dynamieken in multi-actor samenwerking aan de hand van concrete case studies (water management, land erosie, pleegzorg). In 2006 behaalde ze haar doctoraat in de organisatiepsychologie aan de KU Leuven. Daarna was Silvia werkzaam in een opleiding voor industriële ingenieurs 5

6 (Groep T Leuven) waar ze betrokken was bij technologische projecten van studenten en hen ondersteunde in de samenwerking als team (groepsdynamica: seminaries, feedback sessies). Daarnaast startte ze haar eigen bureau Circles for Connection: samenwerken mét de verschillen ( Silvia is gefascineerd door de dynamieken van verschil, het ondersteunen van groepen en teams om hun potentieel ten volle te benutten en door nieuwe vormen van samenwerken. Zo is ze betrokken bij het kenniscentrum Large Scale Interventions van De Baak Antwerpen en werkt mee aan initiatieven rond Open Space en Future Search. Silvia verzorgt opleidingen voor bemiddelaars in sociale zaken (postacademische opleiding sociale bemiddeling aan de KU Leuven/KH Leuven; specialisatie sociale bemiddeling in het Mediation Instituut Vlaanderen) en heeft een bijzondere interesse voor conflicten in teams. Sinds enkele jaren is ze gastdocent aan de Universiteit Tilburg (NL) in de opleiding Organization Studies (Organizational Dynamics en Organizational Development). GJALT SCHIPPERS Gjalt Schippers is sinds 1998 werkzaam voor De Langhenkel groep. In zijn functie van staffunctionaris verzorgt hij o.a. cursussen, opleidingen en (communicatie) trainingen, zowel intern als extern, op het gebied van het bestuursrecht (Ministerie van Justitie/Sociale Zaken en werkgelegenheid, permanente educatie voor gerechtsdeurwaarders, gemeentelijke diensten e.a.); is hij auteur van diverse artikelen, gepubliceerd in o.a. Sociaal Bestek, Nederlands Juristenblad, OCMW-visies (Belgie) en De Langhenkel Nieuwsbrieven; schreef hij diverse boeken waaronder de Praktijkpocket Algemene wet bestuursrecht en de Implementatiepocket 4e tranche Awb. Co-auteur van diverse andere uitgaven van De Langhenkel Groep; verzorgt hij presentaties over nieuwe wetgeving voor o.a. gemeenteraden, raadsgriffies en vakafdelingen; ontwerper van meerdere gemeentelijke verordeningen, en ontwikkelt hij werkprocessen en uitvoeringsbesluiten in het kader van nieuwe wetgeving. Als mediator hij zich heeft gespecialiseerd in conflicten met de overheid als procespartij. Gjalt Schippers is voorzitter van het Platform verhaal, terug- en invordering Oost Nederland (= samenwerkingsverband 42 gemeenten). Daarnaast is Gjalt voorzitter van de landelijke bezwarencommissie bij de Raad voor Rechtsbijstand inzake geschillen van en over mediation en mediators, gerechtstolken en vertalers, bewindvoerders beschermingsbewind en schuldsanering. Gjalt heeft als opleiding de studie Nederlands Recht gevolgd in de richting Staats- en bestuursrecht. DOMINIQUE DEVOS Dominique Devos studeerde rechten aan de Universiteit Gent. Dominique werkte van 1994 tot 2000 bij OVAM, waar hij de juridische dienst leidde vanaf 1 januari Sinds september 2000 is Dominique advocaat aan de balie van Brussel. Dominique is partner bij DLA Piper UK LLP. Hij werkt in het departement Litigation & Regulatory en is gespecialiseerd in de volgende domeinen: het adviseren over de milieureglementering, bodemverontreiniging, brownfieldontwikkeling, milieubeleidsovereenkomsten, due diligences op vlak van milieurecht, publiekrechtelijke instellingen en verenigingen, advies verlenen aan regionale en lokale overheden, adviezen met betrekking tot diverse publiekrechtelijke aspecten, fiscaliteit met betrekking tot milieu en van regionale en lokale overheden, voeren van rechtsgedingen, Dominique heeft een ruime ervaring met het werken met diverse overheden (zoals gewesten, de federale overheid, gemeenten, autonome gemeentebedrijven). De laatste jaren focust Dominique onder meer op de herontwikkeling van brownfields, wat een uitermate complex gegeven is. De veelheid aan partijen, zowel vanuit overheidswege als vanuit de private noodzaken tot strikte coördinatie alsmede een respect voor eenieders eigenheden en bevoegdheden. BARTELD SCHUTYSER Barteld Schutyser is Partner bij DLA Piper UK LLP, Brussel. Barteld is voornamelijk actief in het administratief recht met nadruk op publiek private samenwerking en overheidsopdrachten. Hij onderhandelde voor zowel de overheid als voor private partijen een aantal succesvolle, recente transacties zoals de financiële leasing van beloodsingsvaartuigen voor de Vlaamse Overheid of de Noord- Zuidverbinding in de Kempen. 6

7 PRAK TISCHE ORGA NISATIE ANNELIES CLAEYS Annelies Claeys is juriste van opleiding en sinds 1998 aan de slag bij die Keure. Ze is gestart als uitgever en sinds 2009 coördinator van Studipolis, het opleidingscentrum van die Keure. Studipolis staat in voor de praktische ondersteuning van de activiteiten van de VVBBCI. INHOU DELIJKE ASPEC TEN KURT DEKETELAERE Prof. Dr. Kurt Deketelaere is buitengewoon hoogleraar Milieu- en Energierecht aan de KU Leuven en visiting professor of Climate Change Law aan de University of Dundee. Tevens is hij Secretaris-Generaal van de League of European Research Universities (LERU) en zaakvoerder van de BVBA KDK. Tussen 2004 en 2009 was hij expert bij en kabinetschef van de Vlaamse Minister voor Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur. Hij adviseert bedrijven en overheden in de domeinen van het milieu-, energie-, klimaat- en bouwrecht. COÖRDI NATIE DIRK HENCKENS Ir. Dirk Henckens behoort tot een equipe van drie onderhandelaars die door de Vlaamse Regering zijn aangesteld voor het afsluiten van convenanten bij Brownfieldontwikkeling. Doelstelling daarbij is dat er afspraken gemaakt worden over het nemen van structurele maatregelen om verlaten sites tot herontwikkeling te brengen. De partijen in dergelijke onderhandelingen zijn onder andere de Vlaamse Regering, diverse entiteiten uit de Vlaamse overheid, provinciebesturen, gemeentebesturen en private investeerders. Er werden reeds een 30-tal convenanten afgesloten. Een 50-tal projecten zitten op dit ogenblik in een onderhandelingsfase. Hij is eveneens vertegenwoordiger van de Vlaamse Regering in meerdere stuurgroepen die na het afsluiten van een convenant, de uitvoering ervan moeten begeleiden. Als onderhandelaar heeft hij de kennis en kunde opgedaan om private investeerders en de overheden op verschillende niveaus en beleidsvelden tot belangrijke akkoorden te brengen. 7

8 PRAK TISCHE INFOR MATIE DATA Deel 1 Dag 1: dinsdag 27 november 2012 van 9.00 tot u. Dag 2: woensdag 19 december 2012 van 9.00 tot u. Dag 3: donderdag 10 januari 2013 van 9.00 tot u. Dag 4: woensdag 23 januari 2013 van 9.00 tot u. Deel 2 Dag 5: dinsdag 26 februari 2013 van 9.00 tot u. Dag 6: dinsdag 12 maart 2013 van 9.00 tot u. Dag 7: dinsdag 23 april 2013 van 9.00 tot u. Dag 8: dinsdag 14 mei 2013 van 9.00 tot u. Dag 9: dinsdag 4 juni 2013 van 9.00 tot u. Deel 3 Individuele afspraken DEELNAME ATTEST Na afloop van de opleiding krijgt elke deelnemer een VVBCI-certificaat PLAATS Agentschap Ondernemen, Ellipsgebouw, Koning Albert II-laan 35, 1030 Brussel INSCHRIJVING Het inschrijvingsgeld voor deze opleiding bedraagt 2950 EUR (excl. 21% Btw). In dit bedrag zijn begrepen: de deelname aan alle opleidingsdagen, de documentatiebundel en de catering. Het inschrijvingsgeld voor de stage bedraagt 650, 1150 en 1500 EUR (excl. 21% Btw) voor respectievelijk één, twee of drie stages. Inschrijven kan SNEL en EENVOUDIG via een elektronisch invulformulier op of via bijgevoegde inschrijvingskaart en dit tot 10 november De betaling van het inschrijvingsgeld gebeurt na ontvangst van de factuur. Betalen kan ook via KMO-portefeuille (erkenningsnummer DV.O106345) onder bepaalde voorwaarden (zie meer informatie op Gedeeltelijke of volledige terugbetaling van het cursusgeld is onmogelijk. U kan steeds een vervanger aanduiden om bepaalde opleidingsdelen in uw plaats te volgen. VERDERE INFORMATIE Praktische organisatie: Annelies Claeys Inhoudelijke aspecten: Prof. Kurt Deketelaere - Coördinatie: Dirk Henckens 38

Curriculum Vitae - Silvia Prins

Curriculum Vitae - Silvia Prins Curriculum Vitae - Silvia Prins Professionele loopbaan Sinds 2006 Sinds 2013 Sinds 2013 Sinds 2012 Zaakvoerder Circles for Connection bvba Teamcoaching, groepsmediation, training, conflict coaching BE

Nadere informatie

brownfieldconvenant Tweede oproep inzake het indienen van een aanvraag tot onderhandeling omtrent de toestandkoming van een

brownfieldconvenant Tweede oproep inzake het indienen van een aanvraag tot onderhandeling omtrent de toestandkoming van een organiseert de informatiesessie Tweede oproep inzake het indienen van een aanvraag tot onderhandeling omtrent de toestandkoming van een brownfieldconvenant Maandag 29 maart 2010 9.30 uur tot 13.00 uur

Nadere informatie

Opleiding 4 sessies OFFICE INTEGRATIE. in de praktijk

Opleiding 4 sessies OFFICE INTEGRATIE. in de praktijk Opleiding 4 sessies OFFICE INTEGRATIE in de praktijk Studipolis B&E Brugge Business School/KHBO Brugge Dinsdag 4, 11, 18, 25 oktober 2012 Inhoud In deze opleiding leer je bedrijfsgegevens efficiënt beheren

Nadere informatie

Bemiddeling. nascholing 2009 CBR

Bemiddeling. nascholing 2009 CBR Bemiddeling nascholing 2009 CBR U bent bemiddelaar. U zoekt zich verder te bekwamen? Hierna vindt u een programma specifiek ontwikkeld voor bemiddelaars. Het programma vindt plaats te Gent en te Antwerpen

Nadere informatie

Het overheidsbegrip in (theorie en) praktijk

Het overheidsbegrip in (theorie en) praktijk Faculteit Rechtsgeleerdheid Het overheidsbegrip in (theorie en) praktijk woensdag 17 maart 2004 Vakgebied Bestuursrecht U. Gent i.s.m. GANDAIUS Permanente Vorming Het overheidsbegrip (in theorie) en praktijk

Nadere informatie

Sociale bemiddeling in organisaties

Sociale bemiddeling in organisaties ACADEMIEJAAR 2014-2015 ZEVENDE EDITIE Sociale bemiddeling in organisaties Werken met arbeidsconflicten NIEUW! Vrijstelling module 2 mogelijk BIJSCHOLING Teambemiddeling 13 & 14.11.2014 Sociale bemiddeling

Nadere informatie

Het Bemiddelingstraject : Uitdieping en Knelpunten. Gespreksvaardigheden en Vrageninstrumentarium van de Bemiddelaar

Het Bemiddelingstraject : Uitdieping en Knelpunten. Gespreksvaardigheden en Vrageninstrumentarium van de Bemiddelaar organiseert : 2 MASTER CLASSES PERMANENTE VORMING TE BRUSSEL EN TE ANTWERPEN.. Het Bemiddelingstraject : Uitdieping en Knelpunten. Gespreksvaardigheden en Vrageninstrumentarium van de Bemiddelaar Uw Docenten

Nadere informatie

BEMIDDELING IN BURGERLIJKE EN HANDELSZAKEN Vorming specifiek deel 32 uur

BEMIDDELING IN BURGERLIJKE EN HANDELSZAKEN Vorming specifiek deel 32 uur BEMIDDELING IN BURGERLIJKE EN HANDELSZAKEN Vorming specifiek deel 32 uur COMMUNICATIE, EMOTIE EN CREATIVITEIT IN PRINCIPIEEL ONDERHANDELEN EN BEMIDDELING/ MEDIATION Waar? Universiteit Hasselt Wanneer?

Nadere informatie

Ontwerp van samenwerkingsakkoord

Ontwerp van samenwerkingsakkoord Ontwerp van samenwerkingsakkoord Tussen: de Franse Gemeenschap Vertegenwoordigd door Mevrouw Fadila LAANAN, Minister van Cultuur, Audiovisuele Zaken, Gezondheid en Gelijkheid van Kansen En: de Vlaamse

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 13 JULI 2000. - Ministerieel besluit tot bepaling van de diploma's van een opleiding ruimtelijke ordening die voldoen om te kunnen worden aangesteld als ambtenaar

Nadere informatie

Postgraduaat familiale bemiddeling

Postgraduaat familiale bemiddeling Postgraduaat familiale bemiddeling Academiejaar 2011-2012 Ernstige familiale conflicten en echtscheiding zijn vaak pijnlijk en ingrijpend. De problemen die zich stellen, zijn niet alleen van emotionele,

Nadere informatie

OPLEIDING BEMIDDELING/MEDIATION 2009

OPLEIDING BEMIDDELING/MEDIATION 2009 OPLEIDING BEMIDDELING/MEDIATION 2009 DECISIONMAKERS EN HUN ADVISEURS VERWERVEN PROFESSIONEEL INZICHT IN DE MEEST INTELLIGENTE WIJZE VAN GESCHILOPLOSSING Waar? Nieuw Justitiepaleis Gent Wanneer? 26, 27

Nadere informatie

Extern verzelfstandigde agentschappen in privaatrechtelijke vorm Dr. Steven Van Garsse Manager Vlaams Kenniscentrum PPS Overzicht Inleiding Begrip Wanneer Welke vorm Statuut PEVA s praktisch Onderscheid

Nadere informatie

Post-Master Indirecte Belastingen 2017

Post-Master Indirecte Belastingen 2017 Post-Master Indirecte Belastingen 2017 WELKOM BIJ EFS, ERASMUS UNIVERSITY ROTTERDAM Europese Fiscale Studies (EFS) is een samenwerking van de secties fiscaal recht en fiscale economie van de Erasmus Universiteit

Nadere informatie

Uitnodiging. Werelddag van de stedenbouw. Over de grens: hoe samen ruimte maken? Dinsdag 17 november 2009, Stadsschouwburg Kortrijk

Uitnodiging. Werelddag van de stedenbouw. Over de grens: hoe samen ruimte maken? Dinsdag 17 november 2009, Stadsschouwburg Kortrijk Uitnodiging Werelddag van de stedenbouw Over de grens: hoe samen ruimte maken? Dinsdag 17 november 2009, Stadsschouwburg Kortrijk [ De Werelddag van de Stedenbouw is een grootschalige studiedag, georganiseerd

Nadere informatie

Bemiddeling in Sociale Zaken en in Familiale Zaken

Bemiddeling in Sociale Zaken en in Familiale Zaken 2011-2012 postgraduaat Bemiddeling in Sociale Zaken en in Familiale Zaken www.erasmushogeschool.be partner in de Universitaire Associatie Brussel Het belang van bemiddeling Bemiddeling is vermoedelijk

Nadere informatie

SAMENSPRAAK 2012. Perspectieven in het omgaan met verontrusting en maatschappelijke noodzaak

SAMENSPRAAK 2012. Perspectieven in het omgaan met verontrusting en maatschappelijke noodzaak Integrale Jeugdhulp Regio Vlaams-Brabant en Brussel SAMENSPRAAK Perspectieven in het omgaan met verontrusting en maatschappelijke noodzaak -Herhaling startdagen 2011 op algemene vraag van de voorzieningen-

Nadere informatie

Efficiënt presenteren Nederlands Vlot presenteren Frans Vlot presenteren Engels

Efficiënt presenteren Nederlands Vlot presenteren Frans Vlot presenteren Engels Efficiënt presenteren Nederlands Vlot presenteren Frans Vlot presenteren Engels Een voordracht geven, een toespraak houden voor collega s, een kritisch publiek overtuigen of een lezing verzorgen voor vakgenoten,

Nadere informatie

Postacademische opleiding. Offshore windenergie Permanente vorming

Postacademische opleiding. Offshore windenergie Permanente vorming Postacademische opleiding Offshore windenergie 2016-2017 Permanente vorming Tegen 2020 wil België 13% van haar energie uit hernieuwbare energiebronnen halen. Windenergie speelt daarin een cruciale rol.

Nadere informatie

Coaching en coachend leiderschap

Coaching en coachend leiderschap S.E. Booij Consultancy Coaching en coachend leiderschap voor leidinggevenden in de zorg in samenwerking met drs Joep Choy prof dr Jan Moen prof dr Willem van der Does Burgemeester Ketelaarstraat 29 2361

Nadere informatie

Open training Constructief Beïnvloeden

Open training Constructief Beïnvloeden Open training Constructief Beïnvloeden 2 Deze vierdaagse training biedt u de kans uw persoonlijke effectiviteit in allerlei beïnvloedings-situaties te verhogen: leiding geven, adviseren, stuurgroepen,

Nadere informatie

Specialisatieopleiding arbeids- en organisatiemediation

Specialisatieopleiding arbeids- en organisatiemediation mensenkennis De partijen op één lijn te krijgen en zo het conflict ombouwen naar een goede samenwerking. Dat is een fantastische uitdaging. Specialisatieopleiding arbeids- en organisatiemediation Arbeids-

Nadere informatie

Elektronische nieuwsbrief 14 februari 2008 Jaargang 4 - nummer 1

Elektronische nieuwsbrief 14 februari 2008 Jaargang 4 - nummer 1 Elektronische nieuwsbrief 14 februari 2008 Jaargang 4 - nummer 1 Deze nieuwsbrief is een initiatief van de Vlaamse overheid, Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Afdeling Welzijn en Samenleving.

Nadere informatie

Bemiddeling. Tijdens deze opleiding wordt de competentie interpersoonlijke communicatie' (verder) ontwikkeld.

Bemiddeling. Tijdens deze opleiding wordt de competentie interpersoonlijke communicatie' (verder) ontwikkeld. Bemiddeling ref.: CIV-099 Doelgroep Verplicht voor de gerechtelijke stagiairs van het derde jaar en de rechters benoemd na 1 januari 2016 Magistraten van de zetel en het openbaar ministerie die familiezaken,

Nadere informatie

Doorlooptijden van investeringsprojecten inzake sociale woningbouw Wat kan een overheid doen?

Doorlooptijden van investeringsprojecten inzake sociale woningbouw Wat kan een overheid doen? Doorlooptijden van investeringsprojecten inzake sociale woningbouw Wat kan een overheid doen? Kurt Herregodts, Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen VMSW op weg naar de Beheersovereenkomst Commissie

Nadere informatie

Vlaamse overheid Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35, bus 10 1030 Brussel

Vlaamse overheid Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35, bus 10 1030 Brussel Evaluatie van beleid en beleidsinstrumenten Protocol tussen de entiteit 1 verantwoordelijk voor de (aansturing van de) evaluatie en (de instelling verantwoordelijk voor) het beleidsinstrument Vlaamse overheid

Nadere informatie

Verwaarloosde of onderbenutte gronden, wat doen we ermee?

Verwaarloosde of onderbenutte gronden, wat doen we ermee? Vlaanderen is ondernemen BROWNFIELDS Verwaarloosde of onderbenutte gronden, wat doen we ermee? www.vlaio.be Blue gate Fotografie: Tom D Haenens Blue Gate Antwerp is een nieuw bedrijventerrein dat op het

Nadere informatie

Jongerenwelzijn: Gemeenschapsinstelling De Zande

Jongerenwelzijn: Gemeenschapsinstelling De Zande Jongerenwelzijn: Gemeenschapsinstelling De Zande Campus Bernem: Sint-Andreaslaan 5 8730 Beernem Campus Ruiselede: Bruggesteenweg 130 8755 Ruiselde Contactpersoon Patrick Defoor Telefoonnummer (051) 65

Nadere informatie

FISCAAL RECHT KENNIS PRAKTIJK INNOVATIE IMPLEMENTATIE

FISCAAL RECHT KENNIS PRAKTIJK INNOVATIE IMPLEMENTATIE ACADEMISCH PROGRAMMA POSTGRADUAAT FISCAAL RECHT KENNIS PRAKTIJK INNOVATIE IMPLEMENTATIE INHOUD POSTGRADUAAT FISCAAL RECHT MODULE FISCALE RECHTSVAKKEN Pagina 2 tot 7 POSTGRADUAAT FISCAAL RECHT SUMMERSCHOOL

Nadere informatie

Industriële wetenschappen Voortgezette opleidingen KAHO Sint-Lieven. Academiejaar 2013-2014

Industriële wetenschappen Voortgezette opleidingen KAHO Sint-Lieven. Academiejaar 2013-2014 Industriële wetenschappen Voortgezette opleidingen KAHO Sint-Lieven Academiejaar 2013-2014 Dienst Voortgezette Opleidingen KAHO Sint-Lieven, Gebroeders De Smetstraat 1, 9000 Gent Preventieadviseur Basismodule

Nadere informatie

nr. 807 van BERT MAERTENS datum: 1 juli 2015 aan LIESBETH HOMANS e-tendering - Gebruik door lokale besturen

nr. 807 van BERT MAERTENS datum: 1 juli 2015 aan LIESBETH HOMANS e-tendering - Gebruik door lokale besturen SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 807 van BERT MAERTENS datum: 1 juli 2015 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE

Nadere informatie

BEVOORRECHTE PARTNER VAN ONDERNEMERS

BEVOORRECHTE PARTNER VAN ONDERNEMERS BEVOORRECHTE PARTNER VAN ONDERNEMERS ONZE AANPAK MAAKT HET VERSCHIL Onze visie maakt het verschil Transparantie op vlak van werking en erelonen Voordelige abonnementsformules Gepersonaliseerd, op maat

Nadere informatie

praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek

praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek SBO maatschappelijke finaliteit Prof. Dr. Ann Jorissen (UA) IWT, 11 januari 2010 1 Effective Governance of Private Enterprises: the influence

Nadere informatie

Deelsessie 14: De Kwaliteit van de Bezwaarschriftencommissies. Dick Bosgieter en Hans Slooijer

Deelsessie 14: De Kwaliteit van de Bezwaarschriftencommissies. Dick Bosgieter en Hans Slooijer Deelsessie 14: De Kwaliteit van de Bezwaarschriftencommissies Dick Bosgieter en Hans Slooijer PROGRAMMA 13.30 u Welkom door Marion Veerbeek (VNG) 13.35 u Korte toelichting op het programma 13.45 u Dick

Nadere informatie

I. Context (1) I. Context (2) Het Akkoord van Brussel van 16 september 2002: Een juridisch kader voor grensoverschrijdende intercommunales

I. Context (1) I. Context (2) Het Akkoord van Brussel van 16 september 2002: Een juridisch kader voor grensoverschrijdende intercommunales Het Akkoord van Brussel van 16 september 2002: Een juridisch kader voor grensoverschrijdende intercommunales Prof. dr. Jan Wouters Maarten Vidal Instituut voor Internationaal Recht K.U. Leuven www.internationaalrecht.be

Nadere informatie

DE VLAAMSE RUIMTELIJKE PLANNINGSPRIJS 2014 Een initiatief van de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning Met steun van de Vlaamse Regering

DE VLAAMSE RUIMTELIJKE PLANNINGSPRIJS 2014 Een initiatief van de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning Met steun van de Vlaamse Regering DE VLAAMSE RUIMTELIJKE PLANNINGSPRIJS 2014 Een initiatief van de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning Met steun van de Vlaamse Regering 1. vooraf In 2014 organiseert de VRP de Vlaamse Ruimtelijke

Nadere informatie

Executive onderwijs. Samenwerking tussen lokale en regionale overheden Succesvol samenwerken door een multidisciplinaire

Executive onderwijs. Samenwerking tussen lokale en regionale overheden Succesvol samenwerken door een multidisciplinaire i Executive onderwijs Samenwerking tussen lokale en regionale overheden 2018 Masterclass voor professionals Kijk voor meer informatie over onze opleidingen op www.uu.nl/rebo/executive Recht, Economie,

Nadere informatie

Publiek-private samenwerking. Steven Van Garsse

Publiek-private samenwerking. Steven Van Garsse Publiek-private samenwerking Steven Van Garsse Succesvolle stadsvernieuwing is steeds het resultaat van een samenwerking tussen overheid en private sector. Deze samenwerking maakt immers vaak het verschil

Nadere informatie

Constructief beïnvloeden

Constructief beïnvloeden Deze vier-daagse training biedt u de kans uw persoonlijke effectiviteit in allerlei beïnvloedingssituaties te verhogen: leiding geven, adviseren, stuurgroepen, projectgroepen, klachten behandelen,vergaderen,

Nadere informatie

Actieplan Oostende. 1. Achtergrond

Actieplan Oostende. 1. Achtergrond Actieplan Oostende 1. Achtergrond Filip De Rynck (Hogeschool Gent) en Jim Baeten (tri.zone) begeleiden dit project. Gwenny Cooman is de interne coördinator voor Oostende. 2. Wat bedoelen we met participatiebeleid?

Nadere informatie

MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE

MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 EEN KENNISUPDATE OVER DE BELANGRIJKSTE STRATEGISCHE CONCEPTEN EN REFERENTIEKADERS 2 VOORWOORD In deze economische realiteit

Nadere informatie

Het Vlaamse kwalificatieraamwerk. Internationaal seminarie 30 november 2009 Rita Dunon

Het Vlaamse kwalificatieraamwerk. Internationaal seminarie 30 november 2009 Rita Dunon Het Vlaamse kwalificatieraamwerk Internationaal seminarie 30 november 2009 Rita Dunon Inhoud Doelstellingen Raamwerk Niveaudescriptoren Kwalificaties Ontwikkelproces Ervaringen Uitdagingen Doelstellingen

Nadere informatie

Stage Advocatenbureau VS Suriname

Stage Advocatenbureau VS Suriname Stage Advocatenbureau VS Suriname Afdeling: n.v.t Gewenste Opleiding: Rechten Stage omschrijving: Dit prestigieuze dienstverlenende advocatenkantoor staat voor deskundigheid en discretie. Het heeft zich

Nadere informatie

OPLEIDING: TVJO amateur: Organisatie VJ 2014

OPLEIDING: TVJO amateur: Organisatie VJ 2014 OPLEIDING: TVJO amateur: Organisatie VJ 2014 De opleiding Technisch Verantwoordelijke Jeugdopleiding (= TVJO) voor coördinatoren van amateurclubs is één van de trainerscursussen voetbal die door de Voetbalfederatie

Nadere informatie

OPLEIDING: TVJO amateur: Organisatie VJ 2014

OPLEIDING: TVJO amateur: Organisatie VJ 2014 OPLEIDING: TVJO amateur: Organisatie VJ 2014 De opleiding Technisch Verantwoordelijke Jeugdopleiding (= TVJO) voor coördinatoren van amateurclubs is één van de trainerscursussen voetbal die door de Voetbalfederatie

Nadere informatie

BEMIDDELING IN BURGERLIJKE EN HANDELSZAKEN Vorming specifiek deel 30 uur

BEMIDDELING IN BURGERLIJKE EN HANDELSZAKEN Vorming specifiek deel 30 uur BEMIDDELING IN BURGERLIJKE EN HANDELSZAKEN Vorming specifiek deel 30 uur COMMUNICATIE, EMOTIE EN CREATIVITEIT IN PRINCIPIEEL ONDERHANDELEN EN BEMIDDELING/ MEDIATION Waar? Universiteit Hasselt Wanneer?

Nadere informatie

Dr. Koenraad De Ceuninck Centrum voor lokale politiek Universiteit Gent

Dr. Koenraad De Ceuninck Centrum voor lokale politiek Universiteit Gent Dr. Koenraad De Ceuninck Centrum voor lokale politiek Universiteit Gent Interne staatshervorming Wat? Context? Doel? Regioscreening Wat? Doel? Evaluatie interne staatshervorming Uitgevoerd in opdracht

Nadere informatie

Opleiding Gespecialiseerd Online Bemiddelaar. 1. Basisgegevens. 2. Inhoud. 2.1. Doel van de opleiding: 2.2. Waarom deze opleiding?

Opleiding Gespecialiseerd Online Bemiddelaar. 1. Basisgegevens. 2. Inhoud. 2.1. Doel van de opleiding: 2.2. Waarom deze opleiding? 1 van 7 Opleiding Gespecialiseerd Online Bemiddelaar 1. Basisgegevens Naam: Opleiding tot gespecialiseerd online bemiddelaar in (echt)scheidingszaken Uitvoering: Juripax B.V. Tijdsduur: 30 gecombineerde

Nadere informatie

nascholing academiejaar

nascholing academiejaar Bemiddeling nascholing academiejaar 2012-2013 CBR U bent bemiddelaar. U zoekt zich verder te bekwamen? Hierna vindt u een programma specifiek ontwikkeld voor bemiddelaars. Het vindt plaats te Gent in de

Nadere informatie

Executive onderwijs. Juridisch inzicht is essentieel voor succesvolle samenwerking tussen overheden.

Executive onderwijs. Juridisch inzicht is essentieel voor succesvolle samenwerking tussen overheden. Juridisch inzicht is essentieel voor succesvolle samenwerking tussen overheden. Mr. Willem Janssen i Executive onderwijs Samenwerking tussen lokale en regionale overheden 2018 Masterclass voor professionals

Nadere informatie

Expertdocent. Omgaan met cliënten met een psychische aandoening. Opleiding

Expertdocent. Omgaan met cliënten met een psychische aandoening. Opleiding Opleiding Omgaan met cliënten met een psychische aandoening Waar en wanneer? 21 januari 2011 in Antwerp Expo Met aanwezigheidsattest permanente bijscholing erkende bemiddelaars 3 uren erkende permanente

Nadere informatie

Norbert De Batselier

Norbert De Batselier Norbert De Batselier CURRICULUM VITAE Persoonlijke gegevens Norbert DE BATSELIER Geboren te Dendermonde, op 24 december 1947 Woont te Dendermonde, Sint-Gillislaan 45 Gehuwd met Henny De Baets (administrateur-generaal

Nadere informatie

4 lokale PPS-projecten : PPS-projecten van de lokale besturen en van de ervan afhangende rechtspersonen;

4 lokale PPS-projecten : PPS-projecten van de lokale besturen en van de ervan afhangende rechtspersonen; PPS Decreet 18 JULI 2003. - Decreet betreffende Publiek-Private Samenwerking. Publicatie : 19-09-2003 Inwerkingtreding : 29-09-2003 Inhoudstafel HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Art. 1-2 HOOFDSTUK II.

Nadere informatie

ADR erkende 6 daagse Mediationopleiding. Inhoudelijke toelichting op de 6-daagse basisopleiding Mediation

ADR erkende 6 daagse Mediationopleiding. Inhoudelijke toelichting op de 6-daagse basisopleiding Mediation ADR erkende 6 daagse Mediationopleiding Inhoudelijke toelichting op de 6-daagse basisopleiding Mediation Inclusief: Literatuur, opleidingsmap, lunch, individuele begeleiding, kennistoets Doel van de training:

Nadere informatie

PERMANENTE VORMING CHAUFFEURS A l g e m e n e I n l i c h t i n g e n Programma voorjaar 2012 N S C H R I J V I N G S F O R M U L I E R

PERMANENTE VORMING CHAUFFEURS A l g e m e n e I n l i c h t i n g e n Programma voorjaar 2012 N S C H R I J V I N G S F O R M U L I E R PERMANENTE VORMING CHAUFFEURS A l g e m e n e I n l i c h t i n g e n Programma voorjaar 2012 N S C H R I J V I N G S F O R M U L I E R PERMANENTE VORMING & NASCHOLING CHAUFFEURS De Europese Richtlijn

Nadere informatie

Gespecialiseerde opleiding voor stagemeesters

Gespecialiseerde opleiding voor stagemeesters Gespecialiseerde opleiding voor stagemeesters ref.: SPE-092 Doelgroep Sessies 1 (voormiddag) en 2: - beginnende of toekomstige stagemeesters, die nog geen eerdere editie van deze opleiding hebben gevolgd

Nadere informatie

CRITERIA VOOR HET TOEKENNEN VAN ATTESTEN AAN JEUGDWERKERS

CRITERIA VOOR HET TOEKENNEN VAN ATTESTEN AAN JEUGDWERKERS Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen Afdeling Jeugd Arenbergstraat 9 1000 Brussel Contactpersoon: Hilde Van Dyck T 02 553 41 42 F 02 553 41 17 E-mail: hilde.vandyck@cjsm.vlaanderen.be

Nadere informatie

VR DOC.1027/2

VR DOC.1027/2 VR 2015 0910 DOC.1027/2 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het subsidiëren van operationele groepen inzake het Europees Partnerschap voor Innovatie - netwerk voor de productiviteit en duurzaamheid

Nadere informatie

Brugfiguur flankerend onderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING

Brugfiguur flankerend onderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING Brugfiguur flankerend onderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING PLAATS IN HET ORGANOGRAM Je werkt onder de leiding van de secretaris en het diensthoofd van de Welzijnsdienst. Je werkt constructief samen met OCMW -

Nadere informatie

Een convenant met Inter Tine Missinne (Inter) Congres Naar een toegankelijke gemeente 10 oktober 2016

Een convenant met Inter Tine Missinne (Inter) Congres Naar een toegankelijke gemeente 10 oktober 2016 Een convenant met Inter Tine Missinne (Inter) Congres Naar een toegankelijke gemeente 10 oktober 2016 1 Wat houdt een convenant met Inter in? Een convenant met Inter Samenwerkingsovereenkomst tussen een

Nadere informatie

Vlaamse Trainersschool

Vlaamse Trainersschool Vlaamse Trainersschool DOSSIER KANDIDAAT SPORTGEKWALIFICEERDE AMBTENAAR MET ELDERS VERWORVEN COMPETENTIES BINNEN HET SPORTBELEID Dossier in te dienen bij: Vlaamse Trainersschool t.a.v. Paul Eliaerts, afdelingshoofd

Nadere informatie

H O G E R O N D E R W I J S in beeld

H O G E R O N D E R W I J S in beeld 2008-2009 H O G E R O N D E R W I J S in beeld S T U D E N T E N HOGESCHOLENONDERWIJS aantal inschrijvingen (bachelor- en masteropleidingen, en basisopleidingen en initiële lerarenopleidingen (afbouw))

Nadere informatie

Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur vzw - Kerkenbeleidsplannen - Werking

Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur vzw - Kerkenbeleidsplannen - Werking SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 82 van LYDIA PEETERS datum: 16 november 2016 aan GEERT BOURGEOIS MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED Centrum

Nadere informatie

Algemene en annuleringsvoorwaarden van Het Talenhuis

Algemene en annuleringsvoorwaarden van Het Talenhuis Gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Leeuwarden onder nummer: 31-2013, d.d. 1 mei 2013. Indien u vragen of mededelingen heeft betreffende uw registratie of inschrijving voor een

Nadere informatie

OPLEIDING BEMIDDELING/MEDIATION TE HASSELT

OPLEIDING BEMIDDELING/MEDIATION TE HASSELT OPLEIDING BEMIDDELING/MEDIATION TE HASSELT DECISIONMAKERS EN HUN ADVISEURS VERWERVEN PROFESSIONEEL INZICHT IN DE MEEST INTELLIGENTE WIJZE VAN GESCHILOPLOSSING Waar? Universiteit Hasselt Wanneer? 24, 25

Nadere informatie

CRITERIA VOOR HET TOEKENNEN VAN ATTESTEN AAN JEUGDWERKERS

CRITERIA VOOR HET TOEKENNEN VAN ATTESTEN AAN JEUGDWERKERS CRITERIA VOOR HET TOEKENNEN VAN ATTESTEN AAN JEUGDWERKERS geldig vanaf 1 juni 2009 VLAAMSE OVERHEID Ministerie van Cultuur, Jeugd, Sport en Media IVA Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen Afdeling

Nadere informatie

Toelatingseis: Deelnemers moeten over een Insights Discovery Profiel beschikken 2.

Toelatingseis: Deelnemers moeten over een Insights Discovery Profiel beschikken 2. Datum juli 2017 Betreft scholing Oriëntatie Op Teamleider OOT voor OMO-professionals In deze brief vindt u informatie met betrekking tot de opzet en inschrijving van een scholing voor OMO-professionals

Nadere informatie

TRANSPARANTIEVERSLAG 2013

TRANSPARANTIEVERSLAG 2013 TRANSPARANTIEVERSLAG 2013 1. Inleiding Dit verslag bevat de informatie zoals bepaald in artikel 15 van de wet van 22 juli 1953 houdende de oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren, aangepast

Nadere informatie

Netwerken in de gezondheids- en welzijnszorg. Nele Van Tomme Prof. dr. Joris Voets Prof. dr. Koen Verhoest

Netwerken in de gezondheids- en welzijnszorg. Nele Van Tomme Prof. dr. Joris Voets Prof. dr. Koen Verhoest Netwerken in de gezondheids- en welzijnszorg Nele Van Tomme Prof. dr. Joris Voets Prof. dr. Koen Verhoest Overzicht 1. Situering van het onderzoek 2. Belangrijkste bevindingen a) Succes- en faalfactoren

Nadere informatie

Workshop. Risicomanagement in de procesindustrie

Workshop. Risicomanagement in de procesindustrie Workshop Risicomanagement in de procesindustrie Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar worden overgenomen, vermenigvuldigd, gekopieerd, opgeslagen

Nadere informatie

Onderwijs & Onderzoek Interdisciplinair postgraduaat deskundige NAH

Onderwijs & Onderzoek Interdisciplinair postgraduaat deskundige NAH Onderwijs & Onderzoek Interdisciplinair postgraduaat deskundige NAH Auteurs: Annemie Spooren (Hogeschool PXL) Els Knippenberg (Hogeschool PXL) Frederik Houben (Hogeschool PXL) 1 INDEX 1. Doelstellingen

Nadere informatie

OPLEIDING BEMIDDELING/MEDIATION TE HASSELT

OPLEIDING BEMIDDELING/MEDIATION TE HASSELT OPLEIDING BEMIDDELING/MEDIATION TE HASSELT DECISIONMAKERS EN HUN ADVISEURS VERWERVEN PROFESSIONEEL INZICHT IN DE MEEST INTELLIGENTE WIJZE VAN GESCHILOPLOSSING Waar? Universiteit Hasselt Wanneer? 28, 29

Nadere informatie

Opleiding Regisseur Maatschappelijk Domein

Opleiding Regisseur Maatschappelijk Domein Kennis van de Overheid Opleiding Regisseur Maatschappelijk Domein Sturing van (jeugd)zorg, welzijn en participatie Regisseren in het maatschappelijk domein In het maatschappelijk domein krijgt de gemeente

Nadere informatie

Lijst Brussels Hoofdstedelijk Parlement

Lijst Brussels Hoofdstedelijk Parlement Persconferentie N-VA Brussels Hoofdstedelijk Gewest 6 februari 2014 lijstvoorstelling Lijst Brussels Hoofdstedelijk Parlement Lijsttrekker: Johan Van den Driessche Na een internationale carrière (KPMG)

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 14 juni 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00537 Onderwerp: Overheidsopdracht van diensten houdende de voorwaarden voor het aanstellen van gerechtsdeurwaarders

Nadere informatie

ADDENDUM 1 AAN BROWNFIELDCONVENANT

ADDENDUM 1 AAN BROWNFIELDCONVENANT ADDENDUM 1 AAN BROWNFIELDCONVENANT met betrekking tot het Brownfieldproj eet 28. Gent Filature du Rabot tussen DE VLAAMSE REGERiNG De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij De Stad Gent Agentsehap Ruimtelijke

Nadere informatie

VLAAMSE RAAD VOORSTEL VAN DECREET. - van de heer G. Moens C.S. - houdende erkenning van het Postuniversitair Centrum Limburg TOELICHTING

VLAAMSE RAAD VOORSTEL VAN DECREET. - van de heer G. Moens C.S. - houdende erkenning van het Postuniversitair Centrum Limburg TOELICHTING Stuk 167 (1985-1986) - Nr. 1 VLAAMSE RAAD ZITTING 1985-1986 13 OKTOBER 1986 VOORSTEL VAN DECREET - van de heer G. Moens C.S. - houdende erkenning van het Postuniversitair Centrum Limburg TOELICHTING DAMES

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE NATUUR - EN LANDSCHAPSPLOEGEN. Lokale besturen en sociale economie zetten samen het natuurbeleid om in de praktijk

INTERGEMEENTELIJKE NATUUR - EN LANDSCHAPSPLOEGEN. Lokale besturen en sociale economie zetten samen het natuurbeleid om in de praktijk INTERGEMEENTELIJKE NATUUR - EN LANDSCHAPSPLOEGEN Lokale besturen en sociale economie zetten samen het natuurbeleid om in de praktijk INL: EEN PUBLIEK PRIVATE SAMENWERKING De samenwerking tussen het lokale

Nadere informatie

Groepstraining Kinderen uit de Knel

Groepstraining Kinderen uit de Knel Groepstraining Kinderen uit de Knel Ouders en kinderen uit de klem van de vechtscheiding start. Startpunt! Over ons Startpunt! is een associatie van vier ervaren mediators met hun wortels in de psychologie,

Nadere informatie

Complexe Projecten. Decreet: Toepassingsgebied (25 april 2014)

Complexe Projecten. Decreet: Toepassingsgebied (25 april 2014) Complexe Projecten Naar een kwaliteitsvolle en snelle aanpak van projectgedreven processen David Stevens Team Complexe Projecten Decreet: Toepassingsgebied (25 april 2014) Complexe projecten: - Groot maatschappelijk

Nadere informatie

MasterCourse Vastgoed Fiscaal 2016

MasterCourse Vastgoed Fiscaal 2016 MasterCourse Vastgoed Fiscaal 2016 INTRODUCTIE De Erasmus Universiteit Rotterdam hecht veel belang aan post initiële opleidingen van hoogwaardige kwaliteit. In dat kader is door het Fiscaal Economisch

Nadere informatie

AGENDA u 14.45u Resultaten van de Strategische Verkenning Jan Verheyen, Rebel Group

AGENDA u 14.45u Resultaten van de Strategische Verkenning Jan Verheyen, Rebel Group Michiel De Cleene AGENDA 13.45u - 14.00u Pilootprojecten: beleidsvoorbereidend ontwerpend onderzoek Stefan Devoldere, wnd. Vlaams Bouwmeester 14.00u 14.45u Resultaten van de Strategische Verkenning Jan

Nadere informatie

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Leergang Procesbegeleiding samenwerking, organisatie en innovatie in de eerste lijn voor nieuwe ROS-adviseurs (code L13-2) Voor

Nadere informatie

OPLEIDING BEMIDDELING/MEDIATION TE HASSELT

OPLEIDING BEMIDDELING/MEDIATION TE HASSELT PLEIDING BEMIDDELING/MEDIATIN TE HASSELT DECISINMAKERS EN HUN ADVISEURS VERWERVEN PRFESSINEEL INZICHT IN DE MEEST INTELLIGENTE WIJZE VAN GESCHILPLSSING Waar? Universiteit Hasselt Wanneer? 30 en 31 maart

Nadere informatie

Strategisch Project Health Sciences Campus Gasthuisberg. Work shop RWO subsidie RSV 06/09/2011

Strategisch Project Health Sciences Campus Gasthuisberg. Work shop RWO subsidie RSV 06/09/2011 Strategisch Project Health Sciences Campus Gasthuisberg Work shop RWO subsidie RSV 06/09/2011 Masterplan De basis van het Health Sciences Campus project is het masterplan van het ontwerpteam AWG uitgevoerd

Nadere informatie

Interventies bij organisatieverandering Succesvol veranderen

Interventies bij organisatieverandering Succesvol veranderen Interventies bij organisatieverandering Succesvol veranderen Het succesvol doorvoeren van organisatieverandering vraagt nogal wat. De uitdaging is om de beoogde verandering werkbaar te maken en te borgen

Nadere informatie

Juridische bijstand en vertegenwoordiging voor rechtbanken en andere instanties van geschillenbeslechting

Juridische bijstand en vertegenwoordiging voor rechtbanken en andere instanties van geschillenbeslechting VLAAMSE GEMESCHAP Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Afdeling Beleidsontwikkeling Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking Overheidsopdracht

Nadere informatie

Hoofdvraag SPATIALIST. Projectkenmerken SPATIALIST. Ontwikkeling. SPATIALIST-onderzoeksresultaten

Hoofdvraag SPATIALIST. Projectkenmerken SPATIALIST. Ontwikkeling. SPATIALIST-onderzoeksresultaten Projectkenmerken SPATIALIST SPATIALIST-onderzoeksresultaten onderzoeksresultaten: Huidige Stand van Zaken in Vlaanderen Geert Bouckaert Website: www.spatialist.be Ontwikkeling Voor: Organisaties met Databanken

Nadere informatie

Een convenant met Inter

Een convenant met Inter Een convenant met Inter Tine Missinne (Inter) Congres Naar een toegankelijke gemeente 10 oktober 2016 Sinds 2016 streven we samen naar een betere Inter-actie tussen mens en omgeving Enter, Intro, Westkans,

Nadere informatie

POSTGRADUAAT Pediatrische revalidatie bij neurologische aandoeningen. Academiejaar 2013-2014 ABBV BOBATH

POSTGRADUAAT Pediatrische revalidatie bij neurologische aandoeningen. Academiejaar 2013-2014 ABBV BOBATH POSTGRADUAAT Pediatrische revalidatie bij neurologische aandoeningen Academiejaar 2013-2014 ABBV BOBATH Inschrijving en inschrijvingsgeld Het studiegeld bedraagt 123 euro per studiepunt plus een vast jaarlijks

Nadere informatie

Bemiddeling door de Fiscale Bemiddelingsdienst

Bemiddeling door de Fiscale Bemiddelingsdienst Bemiddeling door de Fiscale Bemiddelingsdienst Geert Callaert Fiscaal Bemiddelaar KU Leuven Studiedag Bemiddeling door en voor de overheid & burgers 11 juni 2015 De doeltreffendheid van de bemiddeling

Nadere informatie

Gespecialiseerde opleiding voor toekomstige beslagrechters

Gespecialiseerde opleiding voor toekomstige beslagrechters Gespecialiseerde opleiding voor toekomstige beslagrechters REF.: CIV-010 Doelgroep Magistraten die de functie van beslagrechter wensen uit te oefenen Gerechtelijke stagiairs (derdejaars alsook tweedejaars

Nadere informatie

SARiV Advies 2012/29 SAR WGG Advies. 31 oktober 2012

SARiV Advies 2012/29 SAR WGG Advies. 31 oktober 2012 Briefadvies over de Akkoorden tussen België en Frankrijk en Nederland voor de ontwikkeling van samenwerking en wederzijdse administratieve bijstand op het gebied van de sociale zekerheid SARiV Advies 2012/29

Nadere informatie

Decreet van 30 april 2004 houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen

Decreet van 30 april 2004 houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen BIJLAGE 2 Decreet van 30 april 2004 houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen Dit decreet wil onder meer de ontwikkeling van een lokaal ouderenbeleid

Nadere informatie

PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN

PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN bvba Advies Ruimtelijke Kwaliteit (bvba ARK) Augustijnenlaan

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

nascholing programma gent

nascholing programma gent Bemiddeling nascholing programma gent 2013-2014 CBR U bent bemiddelaar. U zoekt zich verder te bekwamen? Hierna vindt u een programma specifiek ontwikkeld voor bemiddelaars. Het vindt plaats te Gent in

Nadere informatie

DE PROCEDUREGIDS. Stappenplan voor civiele, strafrechtelijke en bestuursrechtelijke geschillen. Frederic Eggermont Saskia Kerkhofs

DE PROCEDUREGIDS. Stappenplan voor civiele, strafrechtelijke en bestuursrechtelijke geschillen. Frederic Eggermont Saskia Kerkhofs DE PROCEDUREGIDS DE PROCEDUREGIDS Stappenplan voor civiele, strafrechtelijke en bestuursrechtelijke geschillen Frederic Eggermont Saskia Kerkhofs Antwerpen Cambridge De proceduregids. Stappenplan voor

Nadere informatie

DUURZAAM WIJKCONTRACT MAALBEEK

DUURZAAM WIJKCONTRACT MAALBEEK Gemeente Elsene Brussels Hoofdstedelijk Gewest DUURZAAM WIJKCONTRACT MAALBEEK Projectoproep ambachtslieden, ontwerpers en creatieve beroepen uit de Maalbeekwijk Publicatie : Januari 2016 Uiterste datum

Nadere informatie