..als het om úw veiligheid gaat!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "..als het om úw veiligheid gaat!"

Transcriptie

1 Bewakingsdienst van Mook Hondenbewaking Surveillance Portiersdiensten Chauffeursdiensten Evenementen Particulier..als het om úw veiligheid gaat! Inleiding Werken als beveiligingsbeambte is iets om trots op te zijn. Een beveiligingsbeambte levert immers direct of indirect een bijdrage aan de samenleving als geheel. Vanuit deze verantwoordelijkheid is het vanzelfsprekend dat de klant en andere integer handelen van de beveiligingsbeambte verwachten. Met andere woorden: integriteit is een belangrijke voorwaarde voor vertrouwen in de beveiligingsbranche. Integriteit komt concreet tot uiting in het handelen van mensen in uiteenlopende situaties en is een veelomvattend begrip. Bewakingsdienst van Mook heeft zijn organisatie, systemen en werkprocessen zo inrichten dat er sprake is van een integere organisatie. Ook is een open cultuur belangrijk zodat leidinggevenden en medewerkers met elkaar in gesprek gaan over praktische vraagstukken van integriteit. Daarbij kan het gaan om relaties met externe partijen, maar zeker ook over de onderlinge verhoudingen op de werkvloer en integer gedrag jegens elkaar. Het hebben van een gedragscode, als onderdeel van het integriteitsbeleid, biedt hiervoor een goede basis. Betrouwbaarheid Betrouwbaarheid betekend dat de klant, collega of anderen erop moet kunnen vertrouwen dat de beveiligingsbeambte zijn afspraken of toezeggingen nakomt of waarmaakt. Dit heeft te maken met de geloofwaardigheid van de organisatie. Dit vertrouwen staat of valt met de betrouwbaarheid van de individuele beambte. Veel van wat hij doet, op welke plaats en op welk moment dan ook, heeft invloed op hoe anderen tegen de beambte aankijken en daarmee op het vertrouwen dat in de organisatie moet kunnen worden gesteld. Betrouwbaar zijn als beambte betekent ook dat zorgvuldig wordt omgegaan met informatie waarover deze uit hoofde van zijn functie beschikt. Deze informatie mag uitsluitend worden aangewend voor het doel waartoe die is verstrekt en er moet bovendien rekening worden gehouden met de aard van de informatie (bijvoorbeeld privacy gevoelig of vertrouwelijke documenten). Door het lekken van informatie wordt het vertrouwen in de organisatie geschaad. Zorgvuldigheid Naast het feit dat besluitvorming zorgvuldig dient te geschieden, onder andere door het betrekken in de afweging van alle relevante belangen en een juist gebruik van de gegeven bevoegdheden, komt deze kernwaarde ook tot uiting in het gedrag waarbij zorgvuldig met de door de dienst verstrekte middelen moet worden omgegaan. Behalve apparatuur, kantoorartikelen en voertuigen behoren ook nadrukkelijk intranet-, - en internetvoorzieningen daartoe. Aangezien dit publieke middelen zijn, mogen deze enkel worden gebruikt voor het doel waartoe zij zijn verstrekt Bewakingsdienst van Mook Euterpehof CW Oss Telefoon IBAN: NL71 RABO BTW nr.: NL B01 KvK s-hertogenbosch nr.: ND Nummer (Justitiële Erkenning) 1202

2 Dienstbaarheid en respectvolle bejegening. Het handelen van de beambte dient gericht te zijn op het belang van de organisatie en de klant die daarvan afhankelijk zijn. Beambten dienen de klant maar ook vanuit een respectvolle houding te bejegenen waarin standpunten, visies en inbreng van anderen serieus worden genomen. Dit komt onder andere tot uiting in de wil en het vermogen tot samenwerking. Verder betreft het de aspecten als klantgerichtheid, hulpvaardigheid of fatsoen. Een onderdeel van een respectvolle bejegening is het zich onthouden van discriminatie. Deze ook wettelijke verankerde, waarde houdt in dat discriminatie in welke vorm dan ook moet worden voorkomen en waar het zich voordoet, bestreden. Professionaliteit en morele verantwoordelijkheid Professionaliteit houdt in dat de beambte zich gedraagt zoals een goede beambte betaamt, dat hij zijn werk goed uitvoert en integer is. Dit behelst tevens het vermogen om kernwaarden tegelijkertijd toe te kunnen passen en daar waar de verschillende waarden om voorrang strijden (bijvoorbeeld in het geval van efficiency versus rechtmatigheid) de juiste en (moreel) verantwoorde afweging te maken. Het is onmogelijk om voor alle situaties regels te stellen. Daarvoor wordt ook uitgegaan dat de beambte in staat is in die situaties waar regels ontbreken, onduidelijk of zelfs in enige mate tegenstrijdig zijn, de juiste en verantwoorde beslissingen te nemen. Loyaliteit Loyaliteit is eveneens een belangrijke, zij het een soms problematische, waarde binnen de organisatie. Beambten behoren natuurlijk in principe loyaal te zijn aan het bevoegde gezag en zich conformeren aan de hiërarchische lijn. Men dient zich wel de vraag te stellen tot waar de loyaliteit dienst te reiken. Indien vanuit de lijn opdrachten worden verstrekt die indruisen tegen het algemene belang, die inefficiënt, moreel laakbaar of zelfs strafbaar zijn, dan wel opdrachten betreffen waar individuele beambten zich vanuit persoonlijke of religieuze motieven pertinent niet mee kunnen verenigen, dan is er sprake van botsing tussen verschillende waarden. In een dergelijke situatie komt het aan op het vermogen van de beambte om een verantwoorde en professionele afweging te maken tussen de verschillende waarden en belangen. Het is belangrijk te onderkennen dat beambten weten dat zij zich nooit achter een hoger hand opgelegde opdracht kunnen verschuilen en dat loyaliteit hen niet kan ontslaan van een eigen morele verantwoordelijkheid. Bewusteloze gehoorzaamheid past niet bij het beeld van een integere beambte. Concreet zou een dergelijk vraagstuk opgelost kunnen worden door het te bespreken met collega s (moreel beraad) of met de vertrouwenspersoon. Respect Beveiligingsbeambten dienen verschillende soorten zaken. Zij doen dit vanuit een respectvolle houding waarin de standpunten, visies en inbreng van anderen serieus worden genomen. Een respectvolle houding komt onder andere tot uiting in collegialiteit, teamgeest, openheid en klantengerichtheid. Een ander onderdeel is het respect tonen voor de individuele verscheidenheid en het nastreven van correcte omgangsvormen. Medewerkers gaan collegiaal met elkaar en anderen om en respecteren elkaars integriteit.

3 Dat betekent dat medewerkers hun werkzaamheden verrichten zonder daarbij onderscheid te maken op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of andere persoonsgebonden kenmerken. Naast het feit dat dit wettelijk is verboden, zijn beledigingen, discriminatie, seksuele intimidatie en pesten uitingen van ongewenste omgangsvormen alsmede een gebrek aan respect voor een ander. Wees er in dit verband van bewust dat bepaalde gedragingen of uitlatingen, zowel binnen als buiten het werk, discriminerend kunnen zijn voor groepen of individuen, zelfs als dit niet zo bedoeld is. Seksuele intimidatie is een uiting van het tonen van gebrek aan respect en een aantasting van iemands persoonlijke integriteit. Hierbij gaat het om een vorm van seksueel getinte aandacht voor een persoon, die zich uit in verbaal, fysiek of ander gedrag waarbij de andere persoon dit ervaart als ongewenst, kwetsend of bedreigend. Geheimhouding Een beambte heeft vaak toegang tot vertrouwelijke gegevens van klanten, derden of informatie waarvoor buitenstaanders belangstelling hebben. Het spreekt voor zich dat de beambte met dergelijke informatie zorgvuldig omgaat als ook dat de beambte deze niet ten eigen bate aanwendt. Aan de andere kant heeft de beambte het recht van vrije meningsuiting. Hij mag echter geen uitlatingen doen die zijn functioneren of dat van de klant kunnen schaden. Het grondrecht op vrije meningsuiting van de ambtenaar is niet absoluut. De grens ligt daar waar een goede functievervulling of een goede functionering van de klant, voor zover deze in verband staat met de functievervulling, niet in redelijkheid is verzekerd. Van belang voor de beoordeling van een gedraging is onder meer de afstand tussen de beambte en het beleid waarover de beambte zich uitspreekt, de aard van de materie en de wijze waarop hij zijn mening geeft. De toetsing van eventuele uitingen is achteraf. De beambte is dan ook zelf verantwoordelijk voor wat hij zegt of doet. Heeft deze twijfels over wat hij wel of niet kan zeggen, dan kan hij altijd met zijn chef overleggen. Voor sommige informatie is het evident dat deze vertrouwelijk moet worden behandeld. Geschenken en voordelen Soms komt een beambte in een situatie dat een zakelijke relatie hem iets wil aanbieden. Dit kan zijn een fles wijn, een uitnodiging voor een diner of een toegangskaartje voor een evenement. De schenker wil de beambte bedanken, de relatie verbeteren, hem beïnvloeden of verlangt wellicht een tegenprestatie. Er kleven derhalve integriteitsrisico s aan het aanvaarden van geschenken door beambten. Het is de werknemer/ster niet toegestaan giften, geschenken en gunsten van derden tijdens het dienstverband aan te nemen. Nevenwerkzaamheden Indien een medewerker naast zijn werk als beveiligingsbeambte in zijn vrije tijd andere werkzaamheden verricht hoort hij deze in sommige situaties te melden bij het bevoegd gezag. Dit is afhankelijk van de aard van de nevenwerkzaamheden. Een meldplicht bestaat indien deze werkzaamheden, betaald of onbetaald, de belangen van de dienst kunnen raken, een en ander voor zover deze in verband staan met de (eigen) functievervulling. Er moet dus een relatie zijn tussen de aard van de nevenwerkzaamheden en de aard van de functie dan wel de aard van de werkzaamheden van het dienstonderdeel waar men werkzaam is. De akkoord bevonden nevenwerkzaamheden worden vervolgens geregistreerd.

4 Er zijn ook nevenwerkzaamheden die altijd verboden zijn. Dit zijn nevenwerkzaamheden waardoor een goede vervulling van de functie of het goed functioneren van de klant niet in redelijkheid zou zijn verzekerd. Hiervan is sprake in geval van een onoorbare belangenverstrengeling, botsing van belangen, schade aan het aanzien van de beambte of een onvoldoende beschikbaarheid voor de functie. De beambte beoordeelt zelf in eerste instantie of een nevenwerkzaamheid al dan niet is toegestaan, of hij deze moet melden of dat een melding achterwege kan blijven. Hij is zelf verantwoordelijk (en wordt achteraf ook verantwoordelijk gehouden) voor een juiste beoordeling om nevenwerkzaamheden al dan niet te melden. Indien een beambte maar enigszins twijfelt, wordt geadviseerd de nevenwerkzaamheden te melden. Als handvat in het kader van de afweging voor zowel de beambte als het management kunnen de volgende punten dienen: Het karakter van de nevenwerkzaamheden en de functie van de beambte in de organisatie; Het gebied waarin de nevenwerkzaamheden worden verricht; De vraag of de betrouwbaarheid en de integriteit van de beambte in het geding komen; De vraag of het risico bestaat dat vertrouwelijke informatie bij de uitoefening van de nevenwerkzaamheden wordt misbruikt; De vraag of door de nevenfunctie het risico van een persoonlijke confrontatie in de beambte zijn functie aanwezig is; De reputatie van het bedrijf of de branche waarin de nevenwerkzaamheden worden verricht; De vraag of zich in belangrijke mate publieke effecten kunnen voordoen waardoor op zichzelf aanvaardbare nevenwerkzaamheden toch extern negatief worden beoordeeld; De vraag of de nevenwerkzaamheden een negatieve uitwerking kunnen hebben op de handhavingsmogelijkheden in de beambte zijn werkzaamheden; De omvang of zwaarte van de nevenwerkzaamheden. Binnen Bewakingsdienst van Mook geldt dat de werknemer/ster verplicht is, bij aanvang van of tijdens het dienstverband, werkzaamheden voor een andere werkgeefster, en/of opdrachtgever hetzij direct schriftelijk aan werkgeefster te melden. Indien werkgeefster daartegen schriftelijk bezwaar maakt, is een werknemer met een fulltime dienstverband verplicht deze werkzaamheden op eerste verzoek te staken. Tevens is het werknemer niet toegestaan bij aanvang van of tijdens het dienstverband, werkzaamheden voor een eigen rekening hetzij direct hetzij indirect te verrichten, zonder schriftelijke toestemming van werkgeefster. , intranet en internet Tijdens het werk kan de medewerker gebruik maken van en intranet en het internet bezoeken. Het , intranet- en internetsysteem wordt aan de werknemer voor zakelijk gebruik ter beschikking gesteld. Gebruik ervan is derhalve verbonden aan taken die voortvloeien uit de functie. Gebruik van faciliteiten (gebruik telefoon, internet en ) welke de werknemer/ ster tijdens het dienstverband ter beschikking staan, mogen alleen voor zakelijke doeleinden gebruikt te worden. Misbruik wordt na melding gesanctioneerd en kan leiden tot ontslag. Het is technisch mogelijk om het en internetgebruik van medewerkers te laten registreren (log-in). Hiermee kan inzicht worden verkregen in het gebruik van individuen en kan mogelijk misbruik aan het licht komen.

5 Drank en Drugs Wat betreft drank en drugs tijdens de werkzaamheden is heel duidelijk dat gebruik of elke schijn hiertoe achterwege moet blijven. Het management van Bewakingsdienst van Mook kan altijd een controle uitvoeren om dit beleid te hanteren. Sanctiebeleid In het kader van het voorkomen van conflicten en het scheppen van duidelijkheid en uniformiteit, moet er een samenwerking zijn tussen werkgever en werknemer. Dit voorkomt in een later stadium verstoorde arbeidsrelaties en gerechtelijke procedures. Tevens kan via deze vorm van conflictbeheer, inzicht worden verkregen in knelpunten in de toepassing van het bestaande bedrijfsbeleid. Daarnaast is het belangrijk dat alle werknemers op de hoogte zijn van het integriteitsbeleid en het hieraan gekoppelde sanctiebeleid. Wat belangrijk is op voordat een sanctiebeleid wordt toegepast, er bij overtredingen of (opzettelijk) niet toepassen van de richtlijnen en het beleid, er vooraf altijd duidelijke waarschuwingen zijn gegeven, zijn vastgelegd en bevestigd. De werkgever moet de bedrijfsregels wel strikt toepassen en er niet mee (laten) sjoemelen. Gedogen van het overtreden van de eigen bedrijfsregels wordt niet goedgekeurd. Sancties bij overtredingen van regels, arbeidsovereenkomst, algemene instructies, bepalingen die gelden bij opdrachtgevers, etc., gelden binnen Bewakingsdienst van Mook sancties die variëren van het inhouden van verloftegoeden, salaris, schorsing, het betalen van boetes tot ontslag op staande voet. Tot slot Ondanks de regels in het integriteitsbeleid zullen zich in de praktijk situaties kunnen voordoen waarin niet direct een duidelijk antwoord is te geven op de vraag of iets wel of niet direct een duidelijk antwoord is te geven op de vraag of iets wel of niet door de beugel kan. Als een beambte voor zo n integriteitsvraag of moreel dilemma komt te staan, is het van grootste belang dat hij hierover praat bijvoorbeeld met zijn leidinggevende of zijn collega s. Op deze wijze blijft hij niet met het dilemma zitten, maar kan hij zijn eventuele ideeën toetsen aan de opvattingen van anderen en maakt hij zijn handelen transparant. Verder draagt hij dan bij aan het integriteitsbesef binnen de organisatie. Maar hij kan uiteraard altijd met een integriteitsvraagstuk terecht bij het management die hem kan adviseren hoe daarmee om te gaan. Voorkomen van problemen Op genoemde problemen te voorkomen gebruikt Bewakingsdienst van Mook de volgende link om een beter inzicht te krijgen in de beambte zodra hij\zij solliciteert. maakt deel uit van de sollicitatie procedure

Gedragscode Protocol Social Media Omgaan met de media

Gedragscode Protocol Social Media Omgaan met de media Gedragscode Protocol Social Media Omgaan met de media 2 Inhoudsopgave Gedragscode Nordwin College 3 Bijlage A: gedragscode voor het gebruik van elektronische media 9 Bijlage B: omschrijving van ongewenst

Nadere informatie

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2005 / 108. Naam Gedragscode voor ambtenaren (2005) Publicatiedatum 4 oktober 2005.

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2005 / 108. Naam Gedragscode voor ambtenaren (2005) Publicatiedatum 4 oktober 2005. Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2005 / 108 Naam Gedragscode voor ambtenaren (2005) Publicatiedatum 4 oktober 2005 Opmerkingen - Vaststelling van de gedragscode bij besluit van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Gedragscode voor ambtenaren bij de provincie Fryslân

Gedragscode voor ambtenaren bij de provincie Fryslân Gedeputeerde Staten van Fryslân, gelet op artikel 125quater en artikel 145quinquies van Ambtenarenwet besluiten vast te stellen een gedragscode Besluit nr. 987893 d.d. 4 december 2012 van Gedeputeerde

Nadere informatie

Gedragscode Sint Antonius van Padua. 1 Inleiding. 2 Zo gaan we om met onze klanten

Gedragscode Sint Antonius van Padua. 1 Inleiding. 2 Zo gaan we om met onze klanten Gedragscode Sint Antonius van Padua 1 Inleiding Iedereen moet op zijn werk voortdurend keuzes maken tussen verschillende waarden en belangen. Belangen en rechten van klanten, opdrachtnemers, collega s,

Nadere informatie

Wonen Delden. Integriteitscode. Vastgesteld door het bestuur: 31 januari 2008. Goedgekeurd door de Raad van Commissarissen: 4 februari 2008

Wonen Delden. Integriteitscode. Vastgesteld door het bestuur: 31 januari 2008. Goedgekeurd door de Raad van Commissarissen: 4 februari 2008 Wonen Delden Integriteitscode Vastgesteld door het bestuur: 31 januari 2008 Goedgekeurd door de Raad van Commissarissen: 4 februari 2008 Wonen Delden integriteitscode 1 maart 2008 1 WONEN DELDEN INTEGRITEITSCODE

Nadere informatie

ZAYAZ en integriteit: Wees verstandig, bij twijfel niet inhalen

ZAYAZ en integriteit: Wees verstandig, bij twijfel niet inhalen ZAYAZ en integriteit: Wees verstandig, bij twijfel niet inhalen 1. Inleiding Integriteit, gedragsregels, spelregels. Wat mag er wel en wat mag er niet? Hoe behoor je je te gedragen en hoe niet? Waar liggen

Nadere informatie

Gedragscode Augustus 2011

Gedragscode Augustus 2011 Gedragscode Augustus 2011 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1: Mensen 4 o Omgaan met elkaar 4 o Omgaan met klanten 6 o Omgaan met leveranciers 6 o Omgaan met opdrachtgevers en partners 8 o Omgaan met

Nadere informatie

Integriteitscode Woonwijze. September 2013

Integriteitscode Woonwijze. September 2013 Integriteitscode Woonwijze September 2013 2 Inhoud Inleiding integriteitscode 5 1 Integriteitscode 6 1.1 Voor wie geldt de code? 6 1.2 Integriteit en gedrag medewerkers Woonwijze 6 1.3 Integriteit als

Nadere informatie

Integriteitscode. De betrouwbare organisatie. Patrimonium Barendrecht

Integriteitscode. De betrouwbare organisatie. Patrimonium Barendrecht Integriteitscode De betrouwbare organisatie Patrimonium Barendrecht De code is opgesteld met een uitgebreide werkgroep van medewerkers en wordt ook door hen gedragen. De Ondernemingsraad en de Raad van

Nadere informatie

Een integere Belastingdienst

Een integere Belastingdienst Belastingdienst Een integere Belastingdienst Onze basiswaarden en gedragscode Inhoudsopgave Voorwoord 1. De Basiswaarden 4 2. Integriteit hoog in het vaandel 5 3. De eed of belofte 7 4. Onze verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Zo doen we dat bij Alliander

Zo doen we dat bij Alliander Zo doen we dat bij Alliander Gedragscode iedereen energie Contactinformatie Voor algemene vragen kan je terecht bij je leidinggevende en de HR Business Partner van je bedrijfsonderdeel Voor ongewenst gedrag

Nadere informatie

Gedragscode Schagen Groep

Gedragscode Schagen Groep Gedragscode Schagen Groep Hasselt Voorwoord Eén gedragscode voor de Schagen Groep Schagen is een bouwbedrijf in de ruimste zin des woords. Een zorgvuldige afweging van de belangen van opdrachtgevers, aandeelhouders

Nadere informatie

Kempen & Co N.V. en haar dochterondernemingen (verder: Kempen & Co ) vervult een belangrijke maatschappelijke rol in

Kempen & Co N.V. en haar dochterondernemingen (verder: Kempen & Co ) vervult een belangrijke maatschappelijke rol in Gedragscode u 2012 Blanco pagina Gedragscode u 2012 Kempen & Co N.V. en haar dochterondernemingen (verder: Kempen & Co ) vervult een belangrijke maatschappelijke rol in de financiële dienstverlening. Een

Nadere informatie

Gedragscode TriviumLindenhof

Gedragscode TriviumLindenhof Gedragscode TriviumLindenhof Hierbij presenteren wij de vernieuwde TriviumLindenhof-gedragscode. De gedragscode dient ervoor om helderheid en ondersteuning te bieden aan de medewerkers in hun dagelijks

Nadere informatie

ETHISCHE GEDRAGSCODE EN NORMEN VOOR ZAKELIJK GEDRAG

ETHISCHE GEDRAGSCODE EN NORMEN VOOR ZAKELIJK GEDRAG ETHISCHE GEDRAGSCODE EN NORMEN VOOR ZAKELIJK GEDRAG Ver. 01 / March 2013 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1. INTRODUCTIE...3 1.1 Het bedrijf en onze waarden...3 1.2 Wat is de Ethische Gedragscode en Normen

Nadere informatie

INTEGRITEITSCODE CLAVIS

INTEGRITEITSCODE CLAVIS INTEGRITEITSCODE CLAVIS KERNWAARDEN ALS UITGANGSPUNT De kernwaarden van Clavis gelden als uitgangspunt bij het opstellen van de integriteitscode. De kernwaarden fungeren als ethisch kompas en zijn de kern

Nadere informatie

GEDRAGSCODE WIE WIJ ZIJN EN HOE WIJ WERKEN

GEDRAGSCODE WIE WIJ ZIJN EN HOE WIJ WERKEN GEDRAGSCODE WIE WIJ ZIJN EN HOE WIJ WERKEN OVER CORIO Corio is een vastgoedonderneming met een focus op retail die zich specialiseert in de ontwikkeling van, investering in en management van winkelcentra.

Nadere informatie

Zakelijke gedragscode

Zakelijke gedragscode Zakelijke gedragscode Beste collega, Iedere dag leveren onze beslissingen en acties een bijdrage aan het vormen van de reputatie en het toekomstig succes van ons bedrijf. Wij, als AbbVie medewerkers, hebben

Nadere informatie

ambtsdragers en waterschappen bij gemeenten, provincies en waterschappen

ambtsdragers en waterschappen bij gemeenten, provincies en waterschappen Handreiking integriteit van politiek Handreiking ambtsdragers integriteit bij gemeenten, van politieke provincies ambtsdragers en waterschappen bij gemeenten, provincies en waterschappen Met modelgedragscode

Nadere informatie

Zakelijke gedragscode

Zakelijke gedragscode Zakelijke gedragscode 1 Zakelijke gedragscode i Zakelijke gedragscode Geachte Nordson-collega, De kern van onze zakelijke gedragscode wordt samengevat in de bedrijfsdoelstelling van Nordson: Nordson Corporation

Nadere informatie

IntegriteitCode. De Woningstichting. De Woningstichting, gevestigd te Wageningen Vastgesteld door het bestuur d.d. 24 juni 2008

IntegriteitCode. De Woningstichting. De Woningstichting, gevestigd te Wageningen Vastgesteld door het bestuur d.d. 24 juni 2008 IntegriteitCode De Woningstichting De Woningstichting, gevestigd te Wageningen Vastgesteld door het bestuur d.d. 24 juni 2008 1. Integriteitcode 1.1. Inleiding De AedesCode verplicht woningcorporaties

Nadere informatie

Wat mag ik wel doen en wat niet? Gedragscode Integriteit Delta Lloyd Groep

Wat mag ik wel doen en wat niet? Gedragscode Integriteit Delta Lloyd Groep Wat mag ik wel doen en wat niet? Gedragscode Integriteit Delta Lloyd Groep Gedragscode integriteit Pag. 2/52 Gedragscode integriteit Pag. 3/52 Inleiding Voor Delta Lloyd is integriteit heel belangrijk.

Nadere informatie

Integriteitscode. Integriteitscode definitief juli 2014 pag. 1 van 6

Integriteitscode. Integriteitscode definitief juli 2014 pag. 1 van 6 Integriteitscode pag. 1 van 6 Inhoud 1. Waarom een integriteitscode? 2. Omgaan met collega s 3. Omgaan met klanten en zakelijke relaties 4. Omgaan met vertrouwelijke informatie 5. Omgaan met bedrijfsmiddelen

Nadere informatie

Integriteitscode 2009 De betrouwbare organisatie

Integriteitscode 2009 De betrouwbare organisatie Integriteitscode 2009 De betrouwbare organisatie 28 mei 2009 Integriteitscode de Sleutels 28 mei 2009 2 INHOUDSOPGAVE Integriteitscode 2009 De betrouwbare organisatie 1. Voorwoord 4 2. Organisatiebrede

Nadere informatie

VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN

VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN Arnhem, juni 2009 Inhoud pagina 1. Inleiding 3 2. Gehanteerde begrippen 4 2.1 De veilige school 4 2.2 Preventie 4 2.3 Meldingsprocedure

Nadere informatie

GEDRAGSCODE GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT PUBLIEKE OMROEP 2012

GEDRAGSCODE GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT PUBLIEKE OMROEP 2012 GEDRAGSCODE GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT PUBLIEKE OMROEP 2012 INHOUD INLEIDING EN VERANTWOORDING ALGEMENE BEPALINGEN RICHTLIJN 1 GOED BESTUUR EN TOEZICHT 1.1. Inleiding en overwegingen 1.2. Kernbegrippen

Nadere informatie

Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS. Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Title 1

Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS. Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Title 1 Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Title 1 Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Title Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Inhoud Pag. Hoofdstuk 3 1. Inleiding

Nadere informatie

De Stadlander Integriteitscode

De Stadlander Integriteitscode De Stadlander Integriteitscode Stadlander, een aansprekende organisatie Inhoudsopgave De Stadlander code... 1 1. Voorwoord... 2 2. Over deze gedragscode... 3 3. Missie, visie, kernwaarden en verantwoordelijkheden...

Nadere informatie

Zelfbewust, begripvol en met respect

Zelfbewust, begripvol en met respect Zelfbewust, begripvol en met respect Naar een effectieve aanpak van agressie en geweld, codes en protocollen. 1 Inhoud Inleiding.3 Gedragscode werknemers Loket... 4 Protocol voor Agressie en Geweld...

Nadere informatie

Zelfbewust, begripvol en met respect

Zelfbewust, begripvol en met respect Zelfbewust, begripvol en met respect Naar een effectieve aanpak van agressie en geweld, codes en protocollen. 1 Inhoud Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Gedragscode werknemers OZHW... 6 Protocol voor Agressie

Nadere informatie