Ketenanalyse CO 2 -arm bouwen met beton. Gemaal Schardam. Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ketenanalyse CO 2 -arm bouwen met beton. Gemaal Schardam. Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager"

Transcriptie

1 Ketenanalyse CO 2 -arm bouwen met beton Gemaal Schardam Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager Autorisatiedatum: Naam: R.S.J. Nelis

2 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Inleiding Wat is een ketenanalyse Activiteiten Aan de Stegge Doel van de ketenanalyse Leeswijzer 3 2 Scope 3 emissies & keuze ketenanalyses Selectie ketens voor analyse Scope ketenanalyse Primaire & Secundaire data Allocatie data 6 3 Identificeren van schakels in de keten 7 4 Kwantificeren van de emissies Overzicht CO 2 uitstoot in de keten 8 5 Reductiemogelijkheden 9 6 Reductie Project Schardam 11 7 Verklaring van onafhankelijkheid 13 8 Bronvermelding 13 Bijlagen 14 Colofon 15 4.A.1_2 Ketenanalyse CO 2 arm beton 2/15

3 1 Inleiding 3 In het kader van het behalen van niveau 5 op de CO 2 -Prestatieladder voert Aan de Stegge een analyse uit van een GHG (Green House Gas) genererende keten. Dit document beschrijft de ketenanalyse van CO 2 -arm bouwen met beton. Deze ketenanalyse is opgesteld door CO 2 Seminar.nl in opdracht van Aan de Stegge. 1.1 Wat is een ketenanalyse Een ketenanalyse houdt in dat van een bepaald product of dienst de CO 2 uitstoot wordt berekend van de gehele keten. Met de gehele keten wordt de gehele levenscyclus van het product bedoeld: van winning van de grondstof tot en met het einde van de levensduur. 1.2 Activiteiten Aan de Stegge Aan de Stegge voert integrale werkzaamheden uit in de civiele bouw, de utiliteitsbouw, werktuigbouw en onderhoud. Met name de eerste twee activiteiten gebruiken grote hoeveelheden beton. Voor dat beton heeft Aan de Stegge in het verleden al een eigen herbruikbaar bekistingssysteem ontworpen dat met veel succes wordt gebruikt. In het kader van het project bouw gemaal Schardam zijn aanzienlijke hoeveelheden beton gebruikt voor verschillende toepassingen. In dat kader is gebruik gemaakt van Beton van Mebin dat wordt geleverd onder de noemer van CO 2 -arm beton. Gezien het feit dat beton, en met name cement, bekend staat als een grote bron van CO 2 -emissies, is dit een interessant en vernieuwend concept dat onderbouwing middels een ketenanalyse verdient. 1.3 Doel van de ketenanalyse De belangrijkste doelstelling voor het uitvoeren van deze ketenanalyse is het identificeren van CO 2 - reductiekansen, het definiëren van reductiedoelstellingen en het monitoren van de voortgang. Op basis van het inzicht in de scope 3 emissies en de ketenanalyse wordt een reductiedoelstelling geformuleerd. Binnen het energiemanagementsysteem dat is ingevoerd wordt actief gestuurd op het reduceren van de scope 3 emissies. Het verstrekken van informatie aan partners binnen de eigen keten en sectorgenoten die onderdeel zijn van een vergelijkbare keten van activiteiten is hier nadrukkelijk onderdeel van. Aan de Stegge zal op basis van deze ketenanalyse stappen ondernemen om partners binnen de eigen keten te betrekken bij het behalen van de reductiedoelstellingen. 1.4 Leeswijzer In dit rapport presenteert Aan de Stegge de ketenanalyse van het verbruik van het project in Schardam. De opbouw van het rapport is als volgt: Hoofdstuk 2: Scope 3 emissies & keuze ketenanalyse Hoofdstuk 3: Identificeren van schakels in de keten Hoofdstuk 4: Kwantificeren van de emissies Hoofdstuk 5: Reductiemogelijkheden Hoofdstuk 6: Bronvermelding 4.A.1_2 Ketenanalyse CO 2 arm beton 3/15

4 2 Scope 3 emissies & keuze ketenanalyses 4 De bedrijfsactiviteiten van Aan de Stegge zijn onderdeel van een keten van activiteiten. Zo moeten materialen die worden ingekocht eerst geproduceerd worden (upstream) en gaat het transporteren, gebruik en verwerken van opgeleverde producten of werken ook gepaard met energiegebruik en emissies (downstream). Hierbij wordt de totale emissie in scope 3 voor het project Schardam berekend, waarbij het uitgangspunt is dat minimaal 70% van de uitstoot wordt meegenomen. Voordat wordt bepaald welke ketenanalyse uitgevoerd wordt, maakt een berekening overzichtelijk wat de meest significante scope 3 emissiebronnen zijn. Onderstaande tabel geeft dat overzicht weer. 4.A.1_2 Ketenanalyse CO 2 arm beton 4/15

5 Aanwezig binnen de keten (ja/n.v.t.) 5 Afgedekt in scope 1 en/of 2 (ja/nee) Projectgerelateerd (ja/nee) Omvang geschat in CO 2 (ton) Beïnvloed baarheid (Ja, matig, nee) Upstream Scope 3 Emissions 1. Purchased Goods & Services ja nee ja 12954,48 ja 2 2. Capital Goods ja nee ja 278,87 ja 3 3. Fuel- and Energy- Related Activities ja nee nee 151,63 matig 5 4. Transportation & Distribution (Upstream) Nee ja ja 0,00 nee 5. Waste Generated in Operations ja nee ja 23,92 ja 6 6. Business Travel Nee ja ja 0,00 nee 7. Employee Commuting ja nee nee 172,83 matig 4 8. Leased Assets Nee ja ja 0,00 nee Downstream Scope 3 Emissions 9. Transportation & Distribution Sold Goods (Downstream) Nee ja ja 0,00 nee 10. Processing of Sold Products Nee ja ja 0,00 nee Ranking 11. Use of Sold Products 12. End-of-Life Treatment of Sold Products. 13. Leased Assets (Downstream) 14. Franchises 15. Investments Nee ja ja 0,00 nee ja nee ja 60046,31 nee 1 Nee ja ja 0,00 nee Nee ja ja 0,00 nee Nee ja ja 0,00 nee 4.A.1_2 Ketenanalyse CO 2 arm beton 5/15

6 6 2.1 Selectie ketens voor analyse Aan de Stegge zal conform de voorschriften van de CO 2 -Prestatieladder 2.2 uit de top twee een emissiebron moeten kiezen om een ketenanalyse van te doen. De top twee betreft: 1. End-of-Life Treatment of Sold Products 2. Purchased goods and services Door Aan de Stegge is gekozen om een ketenanalyse te maken van een product uit de categorie Purchased goods and services. Door Aan de Stegge is gekozen voor dit onderwerp omdat: 1. Het gaat om significante milieu impact, 2. Omdat de invloed om de End-of-life treatment of Sold Products minimaal is, 3. En omdat Aan de Stegge denkt dat zij door gebruik van een nieuwe techniek tamelijk veel invloed kan uitoefenen op de CO 2 emissie. Dat komt met name door het gebruik van zgn CO 2 -arm beton van Mebin voor het project bouwen van een gemaal bij Schardam. In dit project wordt 6224 m 3 beton gebruikt. 2.2 Scope ketenanalyse Deze ketenanalyse gaat met name over het beton, de herkomst en in hoeverre dit CO 2 -arm mag worden genoemd. Er zijn diverse studies over beton, en deze maken allemaal duidelijk dat beton, en met name het cement dat dient als bindmiddel, veel CO 2 -emissie veroorzaakt. 2.3 Primaire & Secundaire data In deze ketenanalyse wordt gebruik gemaakt van data uit bestaande studies en data van Aan de Stegge en Mebin (leverancier van beton), een rapport in opdracht van Rijkswaterstaat van 5 september 2013, en een studie van de Technische Universiteit Eindhoven. 2.4 Allocatie data Er wordt geen gebruik gemaakt van allocatie van data. 4.A.1_2 Ketenanalyse CO 2 arm beton 6/15

7 7 3 Identificeren van schakels in de keten Beton is een essentieel onderdeel van de sector infra. Zowel voor de Grond- weg- en waterbouw als voor de woningbouw en de utiliteitsbouw. In oktober 2011 is de Greendeal Beton gesloten tussen het ministerie van economische zaken, 24 deelnemende bedrijven en 7 brancheorganisaties uit de betonketen. De betrokken bedrijven en brancheorganisaties werken samen in het Netwerk Beton. Centraal in deze GreenDeal is het reductiepotentieel. Dit wordt berekend als het technisch reductiepotentieel om CO 2 te reduceren. Beton is een mengsel van verschillende bestanddelen. De klassieke bestanddelen zijn cement, grind, zand en water. In het kader van hergebruik wordt ook, in beperkte mate, betongranulaat, poederkoolvliegas en chemische toevoegingen gebruikt. Dat laatste heeft meer te maken met de resistentie tegen specifiek invloeden. In de oudheid werd gebruik gemaakt van een mengsel van zand, grind en kalk of fijngemalen tufsteen. In 1824 ontdekte de Ier Joseph Aspdin de werking van cement (het bindmiddel in beton), hij woonde op eiland Portland vandaar de naam Portlandcement. Sindsdien is er eigenlijk weinig veranderd aan het proces. Een primair onderdeel van beton is namelijk cement. Cement zorgt voor de binding tussen de verschillende ingrediënten van beton en is daar mee cruciaal voor de structurele sterkte van beton. Van oudsher is Portland klinker een belangrijk onderdeel van cement. De productie van Portland klinker is erg energie-intensief. Ook wordt veel CO 2 afgescheiden in het proces om van kalk en silicaten Portland klinker te maken. De CO 2 -emissie van ongewapend beton wordt daarom bijna volledig bepaald door de hoeveelheid Portland klinker die gebruikt wordt. Het ovenproces voor de productie van Portlandcementklinker veroorzaakt de volgende CO 2 -emissie: 1/ Er is warmte voor nodig (+/ graden celsius) 2/ doordat de belangrijkste grondstof (mergel) bij 900 graden celsius splitst in CaO en CO 2 (het zgn decarbonatieproces). Dit zorgt voor een emissie van 250 kg CO 2 per ton mergel. Omdat er 2 ton mergel nodig is voor de productie van 1 ton cement klinker, veroorzaakt dit deelproces dus 500 kg CO 2 per ton cementklinker. Voor Portlandcement komt daar nog de energie voor de oven en de energie voor het malen bij. Dit is nog eens 400 kg CO 2 per ton cementklinker. Gevolg is dat Portlandcement met een klinkergehalte van 95% dus +/- 900 kg CO 2 per ton cement produceert. Cement is er in Nederland in veel soorten. De belangrijkste zijn: 1/ Portland cement, ook wel CEM I genoemd. Dit bevat minimaal 90% Portland klinker Bij de productie hiervan komt ongeveer 0,9 ton CO 2 /ton cement vrij. 2/ Laag klinkergehalte cement, ook wel hoogovencement of CEM III genoemd. Dit bevat ongeveer 30% Portland klinker en 70% hoogovenslak. De CO 2 emissie is ongeveer 0,3 ton CO 2 /ton cement. 4.A.1_2 Ketenanalyse CO 2 arm beton 7/15

8 4 Kwantificeren van de emissies 8 Voor het project Gemaal Schardam is een CO 2 Meetplan gemaakt (Bijlage 1). Uit dit meetplan zijn de volgende getallen af te leiden: Kg CO 2 Percentage van het totaal Voorzieningen ,2 Machines ,6 Transport personen ,7 transport materialen ,2 Materialen ,2 Totale gecalculeerde emissie Subsidiair Kg CO 2 Percentage van het totaal Materialen gebruik ,2 Prefab Beton ,4 In Situ beton ,8 Transport materialen ,2 Prefab beton ,5 In situ beton ,0 Uit deze tabel blijkt overduidelijk blijkt dat beton veruit de grootste factor is (50,2% van de totale emissie). Het transport van het beton is 3,5%. Er word in dit project 6224 m 3 beton gebruikt, waarvan 896 m 3 prefab en 5328 m 3 in situ gemaakt. Er is uitgegaan van de berekening conform SBR CUR 3.2 voor de berekening van de CO 2 emissie (Bijlage 2). Uit deze berekening blijkt dat het prefab beton CEM III een emissiefactor heeft van 400 kg CO 2 / m 3 en het in situ gemaakte CEM III beton een emissiefactor van 458,13 kg/ m 3. Dat geeft een emissie voor het prefab gedeelte van 358 ton en voor het in situ gemaakte gedeelte een emissie van 2441 ton CO Overzicht CO 2 uitstoot in de keten Voor de toepassing van beton is het bindmiddel onmisbaar. Cement is wereldwijd het meest toegepaste bindmiddel. In 2012 ongeveer 3,5 gigaton. Dit geeft ongeveer 10 miljard m 3 beton, omgerekend 1,4 m 3 per wereldburger per jaar. In landen met veel economische ontwikkelingsactiviteit zoals Zuidoost Azië, India en Brazilië is dat hoger, in Afrika of in gebieden waar al veel gebouwd is, zoals de VS, Canada en West Europa, is dat minder. De cementproductie draagt jaarlijks voor 4-5% bij aan de door de mens veroorzaakte CO 2 emissie. De basistechnologie van de cementproductie is in de laatste twee eeuwen nauwelijks veranderd en is primair gebaseerd op het gebruik van Portlandklinker. 4.A.1_2 Ketenanalyse CO 2 arm beton 8/15

9 5 Reductiemogelijkheden 9 Reductie is in hoge mate een functie van het gebruik van Portlandcement. Verminderen kan door: Het gebruik van minder Portlandcement Het gebruik van andere bindmiddelen Minder Portlandcementklinker gebruiken heeft direct gevolg voor de structurele sterkte van het materiaal en is aan normen gebonden. Met name de Cementnorm EN Deze norm geeft per cementsoort de samenstelling aan waaronder gehalte aan Portlandcementklinker en de overige minerale bestanddelen. De norm geeft veel ruimte om andere samenstellingen te gebruiken. In Nederland wordt CEM III B42.5N wel toegepast, zij het nog niet in de grotere infra-projecten. Dit bevat 30% Portlandcementklinker en 70% hoogovenslak. Gevolg is een emissie van 300 kg CO 2 per ton cement, maar dit is niet voor alle toepassingen geschikt. Tot voor kort was het gebruik van CEM III beton voor prefab-delen ongeschikt omdat de sterkteontwikkeling te traag is, en dat terwijl steeds meer met prefab wordt gewerkt. Inmiddels is de ontwikkeling zo ver dat Aan de Stegge in samenwerking met Mebin (leverancier van het beton) en de opdrachtgever het aandurven om te kiezen voor CEM III beton. Daar is veel onderzoek naar gedaan de afgelopen jaren. Met name voor cement met zeer lage klinkergehalten (5-20%). Op dit moment is het vooral een kwestie van klinkergehalte kiezen naar gebruiksdoel. Er zijn dan een aantal criteria die een rol spelen: 1. Duurzaamheidsklasse (dit houdt verband met specifieke omstandigheden) a. Bestand zijn tegen specifieke invloeden zoals zeewater, voorst-dooicycli, Chloor (industriële toepassingen) b. Bescherming van wapeningsstaal in beton. De bescherming is gebaseerd op de hoge PH van beton in combinatie met voldoende betondekking. 2. De verhardingssnelheid 3. Gevoelig voor nabehandeling 4. Mate van repareerbaarheid Het zal duidelijk zijn dat niet alle opdrachtgevers in dergelijk detail gaan bedenken wat de criteria zijn voor hun toepassing, ook al geeft dat minder emissie. Het valt dan ook te prijzen dat voor het onderhavige project dat wel is gebeurd. De leverancier en de verwerker hebben inmiddels voldoende onderbouwing om hier gefundeerd en met kennis van zaken mee om te gaan. Gezien de enorme impact en langdurige testperiode, is het de verwachting dat nog CO 2 -zuinigere alternatieve mengsels (ook wel CEM X genoemd) tegen 2020 zullen worden opgenomen in de regelgeving (EN en EN 206-1). Maar gezien het feit dat deze alternatieven alleen voor specifieke toepassingen gebruikt kunnen worden zal de uiteindelijke bijdrage aan de CO 2 emissie beperkt blijven. 4.A.1_2 Ketenanalyse CO 2 arm beton 9/15

10 10 Andere bindmiddelen is een optie die ook al langere tijd onderzocht wordt. Het gaat dan om binder uit ander materiaal dan Portlandcementklinker. Doordat er geen mergel nodig is, zal er veel minder emissie zijn. Informatie hier over is lastig te achterhalen omdat de diverse cementproducenten deze informatie angstvallig geheimhouden uit angst voor concurrentie. Wel is duidelijk dat veel onderzoek zich beweegt binnen de polymeren en die zijn duur. Daarmee zou Polymeercement zo n 30% duurder worden dan Portlandcement en dat is erg veel gezien de kleine marges in de bouw en de hoge kostenpost van beton. Bovendien is het de vraag in hoeverre dit beton op basis van polymeren is te recyclen. Ondanks dat hier veel geld in wordt gestoken, is het niet de verwachting dat dit op korte termijn een grote vlucht zal nemen. 4.A.1_2 Ketenanalyse CO 2 arm beton 10/15

11 11 6 Reductie Project Schardam Beton Voor regulier beton (CEM I) geldt een emissiefactor van 900 kg/m 3. In dit getal is niet meegenomen of het beton in situ wordt aangemaakt en het transport. In situ aanmaken geeft 14% meer directe emissie (de emissie van prefab zit elders in de keten) De productie en transport van het prefab gedeelte geeft een totaal van 387 ton CO 2, waarvan 7,5% transport. De productie en transport van het in situ beton geeft een totaal van 2607 ton CO 2 waarvan 6,4% transport. Uitgaande van het totale betongebruik voor dit project 6224 m 3 kan de volgende vergelijking worden gemaakt: CEM I CEM III Kg beton Totale emissie ton CO 2 Kg Beton Totale emissie ton CO 2 Prefab In Situ (+ 14%) Totaal Reductie ton = 55% Het gaat hier dus om een significante reductie van 55% ten opzichte van CEM I Beton. 4.A.1_2 Ketenanalyse CO 2 arm beton 11/15

12 12 Transport Er is, om meerdere redenen gekozen voor Mebin als leverancier van het beton. Eén van de factoren is het feit dat Mebin een locatie heeft op slechts 13 km afstand. Uitgaande van vol heen en leeg terug geeft dat een CO 2 belasting van 6,240 ton CO 2 /km, uitgaande van het in situ beton (wat de grote bulk is). Uitgezet in een tabel blijkt dat uitgaande van de materialen + het transport, de impact in percentages van het transport significant is. In deze tabel is uitgegaan van een totale CO 2 belasting van vol heen en leeg terug. Bij een leverancier op 50 km afstand is de bijdrage van het transport 27%. De keuze voor een leverancier die op 13 kilometer afstand zit is dus niet alleen een strategische keuze, maar levert een duidelijke bijdrage aan het reduceren van de CO 2 -emissie. Relatieve impact CO 2 emissie transport op het totaal Materialen KM CO 2 emissie transport Percentage , , , , , , , , , ,0 Relatieve impact transport 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Materialen CO2 emissie transport 4.A.1_2 Ketenanalyse CO 2 arm beton 12/15

13 13 Overige maatregelen Door Aan de Stegge zijn de volgende aanvullende maatregelen genomen - Gebruik maken van een vaste torenkraan in plaats van mobiele kranen. Dit scheelt aan en afvoer. Daarnaast wellicht besparing tijdens het gebruik (reductie niet bekend); - Aanschaf nieuwe auto voor de technisch manager (R. Oonk) (CO 2 van 155g/km naar 82g/km volgens rdwdata). Daarnaast wordt de CO 2 uitstoot door de leasemaatschappij gecompenseerd en is daarmee CO 2 neutraal ( Als doelstelling wordt nog het nieuwe draaien en rijden onderzocht. 7 Verklaring van onafhankelijkheid Ik, Eli van Tijn heb op en in de tijd daar voor deze ketenanalyse uitgevoerd. Ik was niet betrokken bij het ontstaan van het managementsysteem van de Aan de Stegge. Ik heb geen directe of indirecte belangen bij Aan de Stegge. Ik ben bekend met en heb gewerkt conform de gedragscode inzake verificaties van CO 2 Seminar.nl Ik was vrij om mijn oordeel te vormen en dit verslag Ketenanalyse CO 2 arm bouwen is een correcte weergave van mijn bevindingen. Datum: 9 mei 2015 Naam : Eli van Tijn 8 Bronvermelding Bron / Document Handboek CO 2 -prestatieladder 2.2, 4 april 2014 Kenmerk Corporate Accounting & Reporting standard GHG-protocol, 2004 Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard Product Accounting & Reporting Standard Nederlandse norm Environmental management Life Cycle assessment Requirements and guidelines Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen GHG-protocol, 2010a GHG-protocol, 2010b NEN-EN-ISO Ecoinvent v2 Nationale Milieudatabase 4.A.1_2 Ketenanalyse CO 2 arm beton 13/15

14 14 De opbouw van dit document is gebaseerd op de Corporate Value Chain (Scope 3) Standaard. Daarnaast is, waar nodig, de methodiek van de Product Accounting & Reporting Standard aangehouden (zie de onderstaande tabel). Corporate Value Chain (Scope 3) Standard Product Accounting & Reporting Standard Ketenanalyse: H3. Business goals & Inventory design H3. Business Goals Hoofdstuk 1 H4. Overview of Scope 3 emissions - Hoofdstuk 2 H5. Setting the Boundary H7. Boundary Setting Hoofdstuk 3 H6. Collecting Data H9. Collecting Data & Assessing Data Quality Hoofdstuk 4 H7. Allocating Emissions H8. Allocation Hoofdstuk 2 H8. Accounting for Supplier Emissions - H9. Setting a reduction target - Hoofdstuk 5 Onderdeel van implementatie van CO 2 -Prestatieladder niveau 5 Bijlagen Bijlage 1 Gecalculeerde uitstoot gemaal Schardam Bijlage 2 Milieuprofiel betonmengsels Project Schardam. 4.A.1_2 Ketenanalyse CO 2 arm beton 14/15

15 15 Colofon Titel Ketenanalyse Aan de Stegge Gemaal Schardam. Status Definitief Versie 1.2 Datum Auteurs Eli van Tijn 4.A.1_2 Ketenanalyse CO 2 arm beton 15/15

Ketenanalyse herverlichting "Doorgaande wegen gemeente Sint-Michielsgestel"

Ketenanalyse herverlichting Doorgaande wegen gemeente Sint-Michielsgestel Ketenanalyse herverlichting "Doorgaande wegen gemeente Sint-Michielsgestel" Auteur: Nick van Moerkerk Versie: 1.3 Datum: 07-07-2015 Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager Authorisatiedatum:

Nadere informatie

Ketenanalyse bermgras. Groen Beheer Grafhorst B.V.

Ketenanalyse bermgras. Groen Beheer Grafhorst B.V. Ketenanalyse Bermgras Groen Beheer Grafhorst B.V. Colofon Titel Ketenanalyse bermgras Status Definitief Versie 1.0 Datum 23-7-2014 Auteurs Martin Vos, Jan Bakker 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Inleiding

Nadere informatie

Ketenanalyse Plaatsen Dynamische Route Informatie Panelen (DRIPS) Compass Infrastructuur Nederland B.V.

Ketenanalyse Plaatsen Dynamische Route Informatie Panelen (DRIPS) Compass Infrastructuur Nederland B.V. Ketenanalyse Plaatsen Dynamische Route Informatie Panelen (DRIPS) Compass Infrastructuur Nederland B.V. Auteur: Nick van Moerkerk Versie: 1.2 Datum: 18-06-2015 Handtekening autoriserend verantwoordelijk

Nadere informatie

Van Beek Infra Groep B.V.

Van Beek Infra Groep B.V. Ketenanalyse Slim Breken Van Beek Infra Groep B.V. Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager Autorisatiedatum: 30 april 2015 Naam: Peter van Beek 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Inleiding 3

Nadere informatie

Ketenanalyse Afval in project "Nobelweg te Amsterdam"

Ketenanalyse Afval in project Nobelweg te Amsterdam Ketenanalyse Afval in project "Nobelweg te Amsterdam" 4.A.1_2 Ketenanalyse afval in project "Nobelweg te Amsterdam" 1/16 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse 3 1.2. Activiteiten Van

Nadere informatie

Ketenanalyse Tijdelijke Verkeersborden Traffic Service Nederland

Ketenanalyse Tijdelijke Verkeersborden Traffic Service Nederland 1 Ketenanalyse Tijdelijke Verkeersborden Traffic Service Nederland Auteur: Nick Ooms, Margriet de Jong Bedrijf: Traffic Service Nederland Autorisatiedatum: 17-05-2016 Versie: 1.0 Handtekening autoriserend

Nadere informatie

Memo introductie inventarisatie scope 3

Memo introductie inventarisatie scope 3 Memo introductie Memo introductie CO 2 -prestatieladder MVO medewerker Naam: R. van Mourik Manager QHSE Naam: B.F. Maas Datum: 7 november 2014 Datum: 7 november 2014 Handtekening: Handtekening: Kamer van

Nadere informatie

Kwalitatieve en kwantitatieve scope 3 analyse

Kwalitatieve en kwantitatieve scope 3 analyse Kwalitatieve en kwantitatieve scope 3 analyse CO 2 -Prestatieladder niveau 5 Goedkeuring en autorisatielijst Type Naam Functie Colofon Titel Paraaf Ke Opsteller M. van Eijk Beleidsadviseur tenanalys Goedkeuring

Nadere informatie

Ketenanalyse diensten ingenieursbureau

Ketenanalyse diensten ingenieursbureau Ketenanalyse diensten ingenieursbureau Titel : Ketenanalyse diensten ingenieursbureau Robert Bosch B.V. Status : definitief Versie : 1.0 Datum : 19-08-2014 Auteurs : Martin Vos, Willem Groenendijk, Johan

Nadere informatie

Ketenanalyse project Kluyverweg. Oranje BV. www.oranje-bv.nl. Conform de CO 2 -Prestatieladder 3.0. Versie : Versie 1.0 Datum : 10-11-2015

Ketenanalyse project Kluyverweg. Oranje BV. www.oranje-bv.nl. Conform de CO 2 -Prestatieladder 3.0. Versie : Versie 1.0 Datum : 10-11-2015 Ketenanalyse project Kluyverweg Oranje BV Conform de CO 2 -Prestatieladder 3.0 Versie : Versie 1.0 Datum : 10-11-2015 Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager Autorisatiedatum: 3-12-2015 Naam

Nadere informatie

Ketenanalyse Bermgras. De Jong en Zoon Beheer B.V.

Ketenanalyse Bermgras. De Jong en Zoon Beheer B.V. Ketenanalyse Bermgras De Jong en Zoon Beheer B.V. 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Inleiding 3 1.1 Wat is een ketenanalyse 3 1.2 Activiteiten De Jong en Zoon Beheer B.V. 3 1.3 Doel van de ketenanalyse

Nadere informatie

Scope-3-analyse Robert Bosch B.V.

Scope-3-analyse Robert Bosch B.V. Scope-3-analyse Robert Bosch B.V. Stap 1: Analyse scope-3-emissies De bedrijfsactiviteiten van Robert Bosch B.V. zijn onderdeel van een keten van activiteiten. Zo moeten materialen die worden ingekocht

Nadere informatie

Ketenanalyse Bermgras & slootmaaisel

Ketenanalyse Bermgras & slootmaaisel Ketenanalyse Bermgras & slootmaaisel 4.A.1_2 Ketenanalyse Bermgras & slootmaaisel Pagina 1 van 11 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Wat is een ketenanalyse... 3 1.2 Activiteiten Rhepa Holding B.V....

Nadere informatie

Ketenanalyse Staal in project Julianasluizen. Opgesteld volgens de eisen van het Greenhouse Gas Protocol

Ketenanalyse Staal in project Julianasluizen. Opgesteld volgens de eisen van het Greenhouse Gas Protocol Ketenanalyse Staal in project Julianasluizen Opgesteld volgens de eisen van het Greenhouse Gas Protocol Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse 3 1.2. Activiteiten Hollandia 3 1.3. Doel

Nadere informatie

Ketenanalyse stalen kozijnen in project "Mauritshuis"

Ketenanalyse stalen kozijnen in project Mauritshuis Ketenanalyse stalen kozijnen in project "Mauritshuis" Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse 3 1.2. Activiteiten Koninklijke Woudenberg 3 1.3. Opbouw 4 Stap 1: Globale berekening van

Nadere informatie

Ketenanalyse Staal in project "De Gagel" Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol

Ketenanalyse Staal in project De Gagel Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Ketenanalyse Staal in project "De Gagel" Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse 3 1.2. Activiteiten VBK Groep

Nadere informatie

Ketenanalyse accu s. Opdrachtgever: vandervalk+degroot Naam: Kelmar van Meurs. Cleo Bout De Duurzame Adviseurs

Ketenanalyse accu s. Opdrachtgever: vandervalk+degroot Naam: Kelmar van Meurs. Cleo Bout De Duurzame Adviseurs accu s Opdrachtgever: vandervalk+degroot Naam: Kelmar van Meurs Cleo Bout De Duurzame Adviseurs 25-03-2019 Inhoudsopgave 1 INLEIDING EN VERANTWOORDING... 3 1.1 ACTIVITEITEN VANDERVALK+DEGROOT... 3 1.2

Nadere informatie

Ketenanalyse beton Max Bögl Nederland B.V.

Ketenanalyse beton Max Bögl Nederland B.V. Ketenanalyse beton Max Bögl Nederland B.V. Foto: Thea van den Heuvel/DAPh Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse 3 1.2. Activiteiten Max Bögl 3 1.3. Opbouw 3 Stap 1: Globale berekening

Nadere informatie

Ketenanalyse Energie besparende installaties

Ketenanalyse Energie besparende installaties Ketenanalyse Energie besparende installaties Auteur: Nick van Moerkerk Versie: 1.3 Datum: 07-08-2015 Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager Authorisatiedatum: Naam:.. 1/16 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Scope 3 emissie inventarisatie

Scope 3 emissie inventarisatie Pagina: 1 van 12 Scope 3 emissie inventarisatie Pagina: 2 van 12 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Methode (bepaling relevantie scope 3 emissie categorie)... 4 2.1. Rangorde categorieën scope 3 emissies

Nadere informatie

Ketenanalyse Beton in project "Gemeente Eindhoven, Tempel fase 3, west"

Ketenanalyse Beton in project Gemeente Eindhoven, Tempel fase 3, west Ketenanalyse Beton in project "Gemeente Eindhoven, Tempel fase 3, west" Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse

Nadere informatie

Ketenanalyse daktuin in project "Dijkzone Groene Weide" te Arnhem

Ketenanalyse daktuin in project Dijkzone Groene Weide te Arnhem Ketenanalyse daktuin in project "Dijkzone Groene Weide" te Arnhem Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 Wat is een ketenanalyse Activiteiten SIGHT Landscaping Opbouw 3 Stap 1: Globale berekening van scope 3 emissies

Nadere informatie

Rapport Ketenanalyse van prefab beton in project Harlingen. Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol

Rapport Ketenanalyse van prefab beton in project Harlingen. Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Rapport Ketenanalyse van prefab beton in project Harlingen Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse? 3 1.2. Activiteiten

Nadere informatie

Ketenanalyse staal Max Bögl Nederland B.V.

Ketenanalyse staal Max Bögl Nederland B.V. Ketenanalyse staal Max Bögl Nederland B.V. 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Hoofdstuk 1 Inleiding... 3 1.1 Wat is een ketenanalyse... 3 1.2 Activiteiten Max Bögl... 3 1.3 Opbouw... 3 Stap 1: Globale

Nadere informatie

Ketenanalyse woon-werkverkeer

Ketenanalyse woon-werkverkeer Ketenanalyse woon-werkverkeer Titel : Ketenanalyse woon-werkverkeer Robert Bosch B.V. Status : definitief Versie : 1.0 Datum : 16-09-2014 Auteurs : Martin Vos, Willem Groenendijk Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Ketenanalyse Motorische VS elektrische heggenscharen

Ketenanalyse Motorische VS elektrische heggenscharen Ketenanalyse Motorische VS elektrische heggenscharen Inhoudsopgave Inleiding 3 Wat is een ketenanalyse 3 Activiteiten SIGHT Landscaping 3 Opbouw 3 Stap 1: Globale berekening van scope 3 emissies 4 Stap

Nadere informatie

Ketenanalyse Afval in project Sloop woning op de Madepolderweg 39 te Den Haag

Ketenanalyse Afval in project Sloop woning op de Madepolderweg 39 te Den Haag Ketenanalyse Afval in project Sloop woning op de Madepolderweg 39 te Den Haag Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 Wat is een ketenanalyse 3 Activiteiten Jan Knijnenburg B.V. 3 Doel van de ketenanalyse 4 Opbouw

Nadere informatie

Ketenanalyse hergebruik spoorstaven

Ketenanalyse hergebruik spoorstaven Ketenanalyse hergebruik spoorstaven Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Datum: 21 januari 2013 Referentie: 90005/032/vN Versie: 1.1 Status: Definitief Logitech B.V.

Nadere informatie

CO2-Prestatieladder. Ketenanalyse woonwerkverkeer Klaver Giant Groep

CO2-Prestatieladder. Ketenanalyse woonwerkverkeer Klaver Giant Groep CO2-Prestatieladder Ketenanalyse woonwerkverkeer Klaver Giant Groep Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Wat is een ketenanalyse... 3 1.2 Doel van de ketenanalyse... 3 1.3 Leeswijzer... 3 2 Scope 3 emissies

Nadere informatie

Ketenanalyse Duboton Beton. Ketenanalyse Duboton Beton (4.A.1) 1/14

Ketenanalyse Duboton Beton. Ketenanalyse Duboton Beton (4.A.1) 1/14 1 Ketenanalyse Duboton Beton Ketenanalyse Duboton Beton (4.A.1) 1/14 2 Inhoudsopgaven 1 INLEIDING... 3 1.1 ACTIVITEITEN REY BEHEER... 3 1.2 WAT IS EEN KETENANALYSE... 3 1.3 DOEL VAN DE KETENANALYSE...

Nadere informatie

Rangorde scope 3 emissies CO 2 -Prestatieladder niveau 4

Rangorde scope 3 emissies CO 2 -Prestatieladder niveau 4 CO 2 -Prestatieladder niveau 4 Inzicht in energieverbruik Scope 3 emissiebronnen Op grond van normeis 4.A.1. van het Handboek zijn de meest materiële scope 3 emissies over het jaar 2013 in kaart gebracht.

Nadere informatie

Ketenanalyse Woon-werk verkeer VBK Noord B.V. Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol

Ketenanalyse Woon-werk verkeer VBK Noord B.V. Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Ketenanalyse Woon-werk verkeer VBK Noord B.V. Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse 3 1.2. Activiteiten VBK

Nadere informatie

Ketenanalyse Woon-werk verkeer, Hakkers

Ketenanalyse Woon-werk verkeer, Hakkers Ketenanalyse Woon-werk verkeer Hakkers Titel Ketenanalyse Woon-werk verkeer, Hakkers Status Definitief Versie 1.2 Datum 28-5-2014 Auteurs Martin Vos Hanneke Schep Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is

Nadere informatie

Ketenanalyse stalen damwand. Hakkers B.V.

Ketenanalyse stalen damwand. Hakkers B.V. Ketenanalyse stalen damwand Koud gezet vs warm gewalst Hakkers B.V. Colofon Titel Ketenanalyse Hakkers bv Status Definitief Versie 1.0 Datum 30-04-2014 Auteurs Martin Vos, Hanneke Schep Inhoudsopgave 2

Nadere informatie

Ketenanalyse Staal in project "Groene Verbinding A15"

Ketenanalyse Staal in project Groene Verbinding A15 Ketenanalyse Staal in project "Groene Verbinding A15" Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse 3 1.2. Activiteiten

Nadere informatie

Ketenanalyse. Het graven van proefsleuven en maken van rapportages. Opdrachtgever Two-B Engineering BV Harry Bouwman. Auteur: Marjan Kloos

Ketenanalyse. Het graven van proefsleuven en maken van rapportages. Opdrachtgever Two-B Engineering BV Harry Bouwman. Auteur: Marjan Kloos Ketenanalyse Het graven van proefsleuven en maken van rapportages Opdrachtgever Two-B Engineering BV Harry Bouwman Auteur: Marjan Kloos Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 ACTIVITEITEN TWO-B ENGINEERING BV...

Nadere informatie

Ketenanalyse project Zwolle-Kampen

Ketenanalyse project Zwolle-Kampen Ketenanalyse project Zwolle-Kampen Opdrachtgever Van Boekel Bouw en Infra B.V. P. Kempen Auteur: A. Bakkeren, Van Boekel Bouw en Infra B.V. C. Everaars, Dé CO 2 Adviseurs Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding...

Nadere informatie

Ketenanalyse Beton. Martin Vos, Gerrit Plaggenmars Van Spijker Infrabouw Opsteldatum Autorisatiedatum: Versie: 1.

Ketenanalyse Beton. Martin Vos, Gerrit Plaggenmars Van Spijker Infrabouw Opsteldatum Autorisatiedatum: Versie: 1. 1 Ketenanalyse Beton Auteur: Martin Vos, Gerrit Plaggenmars Bedrijf: Van Spijker Infrabouw Opsteldatum 04-04-2016 Autorisatiedatum: 06-04-2016 Versie: 1.0 Handtekening autoriserend verantwoordelijke manager:

Nadere informatie

Ketenanalyse Woon-werk verkeer Hollandia BV. Opgesteld volgens de eisen van het Greenhouse Gas Protocol

Ketenanalyse Woon-werk verkeer Hollandia BV. Opgesteld volgens de eisen van het Greenhouse Gas Protocol Ketenanalyse Woon-werk verkeer Hollandia BV Opgesteld volgens de eisen van het Greenhouse Gas Protocol Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse 3 1.2. Activiteiten Hollandia 3 1.3. Doel

Nadere informatie

Evelien Ploos van Amstel

Evelien Ploos van Amstel Evelien Ploos van Amstel 06 1010 8345 Referentie EP/161912 Datum 3 mei 2016 INHOUDSOPGAVE... 2 1 INLEIDING... 3 2 MATERIALITEITSANALYSE... 4 2.1 DOELSTELLING VOOR HET OPSTELLEN VAN DE INVENTARISATIE VAN

Nadere informatie

Meest Materiële scope 3 emissies

Meest Materiële scope 3 emissies Meest Materiële scope 3 emissies Opdrachtgever Maurice Huits Vialis Contactpersoon Christine Wortmann 06 4613 9518 Rapportage Referentie CW/160562 Versie 1.1 Datum 19 oktober 2016 Status Definitief Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bepaling rangorde meest materiële scope 3 emissiebronnen van BAM Infratechniek

Bepaling rangorde meest materiële scope 3 emissiebronnen van BAM Infratechniek Bepaling rangorde meest materiële scope 3 emissiebronnen van Scope Scope 3 3 emissiebronnen 2-7-2012 Rapport opgesteld door KAM afdeling Versie: 1 Deze rapportage toont de rangorde van de meest materiële

Nadere informatie

Ketenanalyse Tijdelijke Verkeersborden Traffic Service Nederland

Ketenanalyse Tijdelijke Verkeersborden Traffic Service Nederland Ketenanalyse Tijdelijke Verkeersborden Traffic Service Nederland Auteur: Nick Ooms, Margriet de Jong Bedrijf: Traffic Service Nederland Autorisatiedatum: 15-07-2016 Versie: 1.1 Handtekening autoriserend

Nadere informatie

Stap 1: Analyse scope 3 emissies. Conform de richtlijnen in het GHG protocol wordt de analyse van scope 3 uitgevoerd zoals aangegeven in het figuur.

Stap 1: Analyse scope 3 emissies. Conform de richtlijnen in het GHG protocol wordt de analyse van scope 3 uitgevoerd zoals aangegeven in het figuur. 4. A.1. Actualusatie scope 3 emissie 22-01-2018 Stap 1: Analyse scope 3 emissies Conform de richtlijnen in het GHG protocol wordt de analyse van scope 3 uitgevoerd zoals aangegeven in het figuur. De bedrijfsactiviteiten

Nadere informatie

Ketenanalyse. Uitstoot ingehuurde onderaannemers. van. Datum opgesteld: 16 november Auteur(s): S. Jonker (AMK Inventis)

Ketenanalyse. Uitstoot ingehuurde onderaannemers. van. Datum opgesteld: 16 november Auteur(s): S. Jonker (AMK Inventis) Ketenanalyse Uitstoot ingehuurde onderaannemers van Datum opgesteld: 16 november 2015 Auteur(s): S. Jonker (AMK Inventis) Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 1.1 Achtergrond CO₂ Prestatieladder...4 1.2 Hemmen

Nadere informatie

Ketenanalyse staal. Max Bögl Nederland B.V.

Ketenanalyse staal. Max Bögl Nederland B.V. Ketenanalyse staal Max Bögl Nederland B.V. 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 1.1 Wat is een ketenanalyse 3 1.2 Activiteiten Max Bögl 3 1.3 Opbouw 3 Stap 1: Globale berekening van scope 3 emissies

Nadere informatie

[NIEUWSBRIEF NR. 2 JELLE BIJLSMA BV] 1 december 2014

[NIEUWSBRIEF NR. 2 JELLE BIJLSMA BV] 1 december 2014 Voortgangsrapportage CO 2-emissiereductie Graag informeren wij u over de uitkomsten van onze eerste voortgangsrapportage sinds we gecertificeerd zijn op de CO 2-prestatieladder. De gehele voortgangsrapportage

Nadere informatie

Ketenanalyse Beton Max Bögl Nederland B.V.

Ketenanalyse Beton Max Bögl Nederland B.V. Ketenanalyse beton Max Bögl Nederland B.V. Titel Ketenanalyse Beton Max Bögl Nederland B.V. Status Concept Versie 1.0 Datum 03-05-2013 Auteurs Duko Jonker, YnzePieksma, Thijs Lindhout Inhoudsopgave 1 Inleiding

Nadere informatie

Becommentariëring ketenanalyse Schreuder Beheer B.V. inzake CO 2 -Prestatieladder

Becommentariëring ketenanalyse Schreuder Beheer B.V. inzake CO 2 -Prestatieladder 74100130-PGR/R&E 11-2658 Becommentariëring ketenanalyse Schreuder Beheer B.V. inzake CO 2 -Prestatieladder Arnhem, 21 november 2011 Auteur: R.G. Catau In opdracht van Schreuder Beheer B.V. KEMA Nederland

Nadere informatie

Ketenanalyse Woon-werk verkeer De Jong en Zoon Beheer B.V.

Ketenanalyse Woon-werk verkeer De Jong en Zoon Beheer B.V. Ketenanalyse Woon-werk verkeer De Jong en Zoon Beheer B.V. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse 3 1.2. Activiteiten De Jong en Zoon Beheer B.V. 3 1.3. Doel van de ketenanalyse 4 1.4.

Nadere informatie

Ketenanalyse Woon-werkverkeer

Ketenanalyse Woon-werkverkeer Ketenanalyse Woon-werkverkeer Colofon Titel Baars B.V Status Concept Datum 15-8-2018 Versie 1 Versie datum 15-08-2018 Auteurs Sander de Kraker Voorblad Google Streetview Opgesteld in samenwerking met:

Nadere informatie

Ketenanalyse Dieselgebruik Jan Knijnenburg B.V.

Ketenanalyse Dieselgebruik Jan Knijnenburg B.V. Ketenanalyse Dieselgebruik Jan Knijnenburg B.V. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 Wat is een ketenanalyse 3 Activiteiten Jan Knijnenburg B.V. 3 Doel van de ketenanalyse 4 Opbouw 4 2 Scope 3 emissies & keuze

Nadere informatie

Ketenanalyse betonnen dwarsliggers. voestalpine Railpro BV

Ketenanalyse betonnen dwarsliggers. voestalpine Railpro BV Ketenanalyse betonnen dwarsliggers voestalpine Railpro BV 2 Colofon Titel Ketenanalyse betonnen dwarsliggers voestalpine Railpro BV Status Concept Versie 1.6 Datum 13-12-2016 Auteurs Eric Brink Thijs Lindhout

Nadere informatie

Energie meetplan Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2

Energie meetplan Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Energie meetplan 2012-2017 Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doelstellingen... 4 3. Planning meetmomenten... 5 3.1 Traffic Service Nederland totaal... 5

Nadere informatie

Scope 3 analyse. Opgesteld in samenwerking met: Will2Sustain, adviesbureau in duurzaam ondernemen

Scope 3 analyse. Opgesteld in samenwerking met: Will2Sustain, adviesbureau in duurzaam ondernemen Scope 3 analyse Titel: 4.A.1 Rapportage Scope 3 Analyse Baars Datum: 15-08-2018 Versie: 1 Status: Concept Opgesteld door: Sander de Kraker Opgesteld in samenwerking met: Will2Sustain, adviesbureau in duurzaam

Nadere informatie

1 Inleiding. Buro Cleijsen Pagina 1 van 9

1 Inleiding. Buro Cleijsen Pagina 1 van 9 1 Inleiding In het kader van het behalen van niveau 4 op de CO2-Prestatieladder voert de KoningGroep twee analyses uit van een GHG (Green House Gas) genererende keten. De dominantie analyse en de keten

Nadere informatie

Ketenanalyse. Aanleg tijdelijke rijbaan. van. Datum opgesteld: 04 april S. Jonker (AMK Inventis)

Ketenanalyse. Aanleg tijdelijke rijbaan. van. Datum opgesteld: 04 april S. Jonker (AMK Inventis) Ketenanalyse Aanleg tijdelijke rijbaan van Datum opgesteld: 04 april 2017 Auteur: S. Jonker (AMK Inventis) Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Achtergrond Prestatieladder... 4 1.2 Bedrijfsbeschrijving Oosterhuis

Nadere informatie

DOMINANTIE- EN KETENANALYSE SKIPPON B.V. GEBR. VAN

DOMINANTIE- EN KETENANALYSE SKIPPON B.V. GEBR. VAN DOMINANTIE- EN KETENANALYSE SKIPPON B.V. GEBR. VAN DER STEEN BEDRIJVEN Auteur: Nick van Moerkerk Versie: 1.2 Datum: 09-01-2015 Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager Authorisatiedatum: Naam:..

Nadere informatie

Meest materiële Scope 3 emissies en twee ketenanalyses

Meest materiële Scope 3 emissies en twee ketenanalyses Meest materiële Scope 3 emissies en twee ketenanalyses Inleiding Op 2 december 21 heeft Vialis het CO 2 -bewust certificaat op niveau 3 behaald. Niveau 3 van de CO 2 - prestatieladder is met name gericht

Nadere informatie

Ketenanalyse. Uitstoot ingehuurde onderaannemers. van. Datum opgesteld: 16 november 2015 (aanpassingen oktober 2018)

Ketenanalyse. Uitstoot ingehuurde onderaannemers. van. Datum opgesteld: 16 november 2015 (aanpassingen oktober 2018) Uitstoot ingehuurde onderaannemers van Datum opgesteld: 16 november 2015 (aanpassingen oktober 2018) Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Achtergrond CO₂ Prestatieladder... 4 1.2 Hemmen B.V.... 4 1.3 Omschrijving

Nadere informatie

4.A.1 Onderbouwing Scope 3 Analyse Hakker

4.A.1 Onderbouwing Scope 3 Analyse Hakker 4.A.1 Onderbouwing Scope 3 Analyse Hakker Bron: Scopediagram Prestatieladder Handboek 3.0 blz. 30 Datum: 25-6-2015 Versie: 2 1/3 INLEIDING Conform de Prestatieladder Handboek 3.0 en de richtlijnen in het

Nadere informatie

Ketenanalyse Staal in project "PGS windloods"

Ketenanalyse Staal in project PGS windloods Ketenanalyse Staal in project "PGS windloods" Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse 3 1.2. Activiteiten Meeuwisse 3 1.3. Opbouw 4 Stap 1: Globale berekening van scope 3 emissies 5 Stap

Nadere informatie

Ketenanalyse van systeemkasten in project Modernisering corridorbediening in Nautische Centrale Tilburg

Ketenanalyse van systeemkasten in project Modernisering corridorbediening in Nautische Centrale Tilburg Ketenanalyse van systeemkasten in project Modernisering corridorbediening in Nautische Centrale Tilburg Opgesteld door: Dick Plaisier Margriet de Jong Gecontroleerd door: Nick van Moerkerk CO 2 Seminar

Nadere informatie

Ketenanalyse Keersluis Heumen

Ketenanalyse Keersluis Heumen Ketenanalyse Keersluis Heumen Opdrachtgever: Agidens T. Capiau, Agidens J. Janssens Auteur: C. Everaars, Dé CO 2 Adviseurs M. Kloos, Dé CO 2 Adviseurs Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 ACTIVITEITEN AGIDENS...

Nadere informatie

Ketenanalyse extern transport

Ketenanalyse extern transport Ketenanalyse extern transport TSNed en de samenwerking met Berg Transport s Gravenhage B.V. Opdrachtgever Traffic Service Nederland Dhr. N. Ooms Auteur: Dhr. N. Ooms, TSNed Mevr. C. Everaars, Dé CO2 Adviseurs

Nadere informatie

Ketenanalyse Afval in project Sloop woning op de Madepolderweg 39 te Den Haag

Ketenanalyse Afval in project Sloop woning op de Madepolderweg 39 te Den Haag Ketenanalyse Afval in project Sloop woning op de Madepolderweg 39 te Den Haag Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 Wat is een ketenanalyse 3 Activiteiten Jan Knijnenburg B.V. 3 Doel van de ketenanalyse 4 Opbouw

Nadere informatie

Ketenanalyse Diesel. Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol

Ketenanalyse Diesel. Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Ketenanalyse Diesel Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse 3 1.2. Activiteiten Maas BV 3 1.3. Opbouw 4 Stap 1:

Nadere informatie

Ketenanalyse Transport Thales Transportation Systems

Ketenanalyse Transport Thales Transportation Systems Ketenanalyse Transport Thales Transportation Systems Auteur: Marcel Kuipers, Alexandra te Selle, Margriet de Jong Bedrijf: Thales Transportation Systems Autorisatiedatum: 22-03-2016 Versie: 2.0 Handtekening

Nadere informatie

Ketenanalyse banden. Opdrachtgever: vandervalk+degroot Naam: Kelmar van Meurs. Cleo Bout De Duurzame Adviseurs

Ketenanalyse banden. Opdrachtgever: vandervalk+degroot Naam: Kelmar van Meurs. Cleo Bout De Duurzame Adviseurs Opdrachtgever: vandervalk+degroot Naam: Kelmar van Meurs Cleo Bout De Duurzame Adviseurs 25-03-2019 Inhoudsopgave 1 INLEIDING EN VERANTWOORDING... 3 1.1 ACTIVITEITEN VANDERVALK+DEGROOT... 3 1.2 WAT IS

Nadere informatie

Ketenanalyse Herstel wal- en kluismuren Kromme Nieuwegracht te Utrecht H. van Steenwijk B.V.

Ketenanalyse Herstel wal- en kluismuren Kromme Nieuwegracht te Utrecht H. van Steenwijk B.V. Ketenanalyse Herstel wal- en kluismuren Kromme Nieuwegracht te Utrecht H. van Steenwijk B.V. Opdrachtgever: G.J.H. van den Boogaard Auteur: S.B. Hiskemuller van der Zijden M.E. Kloos, Dé CO 2 Adviseurs

Nadere informatie

Rapport Scope 3 emissies Is rapport tevens m.b.t.: Ketenanalyse Plan van aanpak CO 2-reductiedoelstellingen en maatregelen

Rapport Scope 3 emissies Is rapport tevens m.b.t.: Ketenanalyse Plan van aanpak CO 2-reductiedoelstellingen en maatregelen Pagina: 1 van 11 Rapport Scope 3 emissies Is rapport tevens m.b.t.: Ketenanalyse Plan van aanpak CO 2-reductiedoelstellingen en maatregelen Organisatie: Internetsite: Opgesteld door: Geaccordeerd door:

Nadere informatie

Ketenanalyse Afvaltransport

Ketenanalyse Afvaltransport Ketenanalyse Afvaltransport Een overzicht van project Goirle Opdrachtgever Stratenmakersbedrijf Gebroeders Vos B.V. John Timmermans Auteur: Christine Everaars, Dé CO2 Adviseurs Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding...

Nadere informatie

Ketenanalyse Gel accu s vs Lithium-IJzerfosfaat accu s. Vandervalk + degroot. Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager

Ketenanalyse Gel accu s vs Lithium-IJzerfosfaat accu s. Vandervalk + degroot. Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager Ketenanalyse Gel accu s vs Lithium-IJzerfosfaat accu s Vandervalk + degroot Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager Autorisatiedatum: Naam: 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Inleiding 3 1.1

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 4.A.1 Meest materiele scope III emissies

Jade Beheer B.V. 4.A.1 Meest materiele scope III emissies Jade Beheer B.V. 4.A.1 Meest materiele scope III emissies Meest materiele scope III emissies Inleiding Dit rapport bevat een analyse van de scope III emissies van Jade Beheer B.V. om te voldoen aan eis

Nadere informatie

R. de Groot Katelijn van den Berg 23 januari 2013 De Klerk Waterbouw 06 1587 2969 Referentie KB/121468

R. de Groot Katelijn van den Berg 23 januari 2013 De Klerk Waterbouw 06 1587 2969 Referentie KB/121468 R. de Groot Katelijn van den Berg 23 januari 2013 De Klerk Waterbouw 06 1587 2969 Referentie KB/121468 1/18 1. Inleiding 3 1.1 Vaststellen onderwerpen ketenanalyses 3 1.2 Leeswijzer 4 2. Doelstelling van

Nadere informatie

Ketenanalyse Stabilizer. b.v. Opdrachtgever: Agterberg Bedrijven B.V. Naam: Cees Haaksman. Sem Kok, Margriet de Jong. 12 juni 2018.

Ketenanalyse Stabilizer. b.v. Opdrachtgever: Agterberg Bedrijven B.V. Naam: Cees Haaksman. Sem Kok, Margriet de Jong. 12 juni 2018. Stabilizer b.v. Opdrachtgever: Agterberg Bedrijven B.V. Naam: Cees Haaksman Sem Kok, Margriet de Jong 12 juni 2018 t de %uurzame adviseurs inhoudsopgave 1 1 Inleiding en verantwoordïng 3 1. 1 ACTIVITEITEN

Nadere informatie

KWALITEITSMANAGEMENTPLAN VOOR EMISSIE INVENTARIS

KWALITEITSMANAGEMENTPLAN VOOR EMISSIE INVENTARIS 4.A.1 Onderbouwing Scope 3 Analyse Hakkers Bron: Scopediagram Prestatieladder Handboek 3.0 blz. 30 Datum: 20-3-2018 Versie: 4 1/4 INLEIDING Conform de Prestatieladder Handboek 3.0 en de richtlijnen in

Nadere informatie

Ketenanalyse Hergebruik afval in projecten

Ketenanalyse Hergebruik afval in projecten Ketenanalyse Hergebruik afval in projecten Inhoudsopgave Inleiding 3 Wat is een ketenanalyse 3 Activiteiten SIGHT Landscaping 3 Opbouw 3 Stap 1: Globale berekening van scope 3 emissies 4 Stap 2: Keuze

Nadere informatie

Ketenanalyse Gel accu s vs Lithium-IJzerfosfaat accu s. Vandervalk + degroot. Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager

Ketenanalyse Gel accu s vs Lithium-IJzerfosfaat accu s. Vandervalk + degroot. Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager Ketenanalyse Gel accu s vs Lithium-IJzerfosfaat accu s Vandervalk + degroot Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager Autorisatiedatum: Naam: 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Inleiding 3 1.1

Nadere informatie

Ketenanalyse Staal in project "PGS windloods"

Ketenanalyse Staal in project PGS windloods Ketenanalyse Staal in project "PGS windloods" Inhoudsopgave 1 Inleiding 1.1. Wat is een ketenanalyse 1.2. Activiteiten Meeuwisse 1.3. Opbouw Stap 1: Globale berekening van scope 3 emissies Stap 2: Keuze

Nadere informatie

Samenvatting ketenanalyse FORZ Toeslagmateriaal

Samenvatting ketenanalyse FORZ Toeslagmateriaal Samenvatting ketenanalyse FORZ Toeslagmateriaal Mineralz b.v. Datum: 16-12-2018 Versie: 2.0 Auteur: Martin Vos, Bart Nevels Status: Concept Autorisatiedatum: 20-12-2018 INHOUD 1 Inleiding... 3 1.1 Wat

Nadere informatie

KWALITEITSMANAGEMENTPLAN VOOR EMISSIE INVENTARIS

KWALITEITSMANAGEMENTPLAN VOOR EMISSIE INVENTARIS 4.A.1 Onderbouwing Scope 3 Analyse Hakkers Bron: Scopediagram Prestatieladder Handboek 3.0 blz. 30 Datum: 25-07-2018 Versie: 5 1/4 INLEIDING Conform de Prestatieladder Handboek 3.0 en de richtlijnen in

Nadere informatie

Ketenanalyse Dieselgebruik

Ketenanalyse Dieselgebruik Ketenanalyse Dieselgebruik 4.A.1_2 Ketenanalyse dieselgebruik Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Wat is een ketenanalyse... 3 1.2 Activiteiten Rhepa Holding B.V.... 3 1.3 Doelstelling

Nadere informatie

Ketenanalyse Duboton Beton. Ketenanalyse Duboton Beton (4.A.1) 1/15

Ketenanalyse Duboton Beton. Ketenanalyse Duboton Beton (4.A.1) 1/15 1 Ketenanalyse Duboton Beton Ketenanalyse Duboton Beton (4.A.1) 1/15 2 Inhoudsopgaven 1 INLEIDING... 3 1.1 ACTIVITEITEN REY BEHEER... 3 1.2 WAT IS EEN KETENANALYSE... 3 1.3 DOEL VAN DE KETENANALYSE...

Nadere informatie

4.A.1 Ketenanalyse onderhoudsbaggerwerk JP Schilder

4.A.1 Ketenanalyse onderhoudsbaggerwerk JP Schilder 4.A.1 Ketenanalyse onderhoudsbaggerwerk JP Schilder Datum: 24 mei 2016 Project: Auteur: Controle: Scope 3 analyse van GHG genererende (keten)activiteiten JP Schilder pagina 1 van 12 Ketenanalyse JP Schilder

Nadere informatie

CO 2 -reductieplan Scope 3

CO 2 -reductieplan Scope 3 CO 2 -reductieplan Scope 3 Opdrachtgever: Van Aalsburg B.V. Dick van Aalsburg Auteur: Jannieke van Aalsburg Machteld Houben, Dé CO 2 Adviseurs Inhoud CO 2 -REDUCTIEPLAN SCOPE 3... 1 1 CO 2 REDUCTIEPLAN

Nadere informatie

Reductie. Scope 3. 4.B.1 Reductie; scope 3 Versie 1.0

Reductie. Scope 3. 4.B.1 Reductie; scope 3 Versie 1.0 Reductie Scope 3 Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 3.0 Auteur(s) Erik Luiken Kenmerk 4.B.1 Reductie; scope 3 Datum 28-02-2017 Inhoudsopgave 1 INLEIDING EN DOEL... 3 1.1 CO2 - Prestatieladder...

Nadere informatie

Ketenanalyse. Reduceren van primaire bouwmaterialen

Ketenanalyse. Reduceren van primaire bouwmaterialen Ketenanalyse Reduceren van primaire bouwmaterialen Ketenanalyse 2016 Uitgevoerd voor: Van der Wiel Holding BV Bezoekadres: De Meerpaal 11 9206 AJ Drachten info@vanderwiel.nl Uitgevoerd door: AMK Inventis

Nadere informatie

Inhoud. Ketenanalyse prefab betonproducten GMB 2

Inhoud. Ketenanalyse prefab betonproducten GMB 2 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Stap 1: Uitwerking van de waardeketen... 4 2.1 Grondstoffen... 4 2.2 Transport naar betoncentrale... 4 2.3 Prefab betoncentrale... 4 2.4 Transport naar het project... 5 2.5 Gebruikersfase

Nadere informatie

Ketenanalyse Afval 1/16

Ketenanalyse Afval 1/16 Ketenanalyse Afval Opdrachtgever Contactpersoon Document Nathanya Sandelowsky Katelijn van den Berg 30 juni 2014 Wolter en Dros 06 543 11 789 Referentie LM/141017 1/16 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1

Nadere informatie

Ketenanalyse Asfalt. Opdrachtgever: Dennis Voets, namens Van Wijk Nieuwegein B.V. Auteur: Margriet de Jong, Dé CO 2 Adviseurs

Ketenanalyse Asfalt. Opdrachtgever: Dennis Voets, namens Van Wijk Nieuwegein B.V. Auteur: Margriet de Jong, Dé CO 2 Adviseurs Ketenanalyse Asfalt Opdrachtgever: Dennis Voets, namens Van Wijk Nieuwegein B.V. Auteur: Margriet de Jong, Dé CO 2 Adviseurs Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding... 3 1.1 ACTIVITEITEN VAN WIJK NIEUWEGEIN...

Nadere informatie

Ketenanalyse INHUUR MATERIEEL Brandstofverbruik in de GWW in de hand houden

Ketenanalyse INHUUR MATERIEEL Brandstofverbruik in de GWW in de hand houden Ketenanalyse INHUUR MATERIEEL Brandstofverbruik in de GWW in de hand houden Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager Autorisatiedatum: Naam: Managementsysteem 1 / 13 Dolmans Landscaping Group

Nadere informatie

Ketenanalyse WKO Garant

Ketenanalyse WKO Garant Ketenanalyse WKO Garant Opdrachtgever Contactpersoon Document Nathanya Sandelowsky Katelijn van den Berg 1 juli 2014 Wolter en Dros 06 543 11 789 Referentie LM/141017 1/15 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3

Nadere informatie

[2018] Ketenanalyse Scope 3 Emissie [Transport van zand naar projecten in Diemen] Aannemings- en wegenbouwbedrijf Verdam B.V.

[2018] Ketenanalyse Scope 3 Emissie [Transport van zand naar projecten in Diemen] Aannemings- en wegenbouwbedrijf Verdam B.V. [2018] Ketenanalyse Scope 3 Emissie [Transport van zand naar projecten in Diemen] Aannemings- en wegenbouwbedrijf Verdam B.V. Mr. Jac takkade 35a 1432 CB Aalsmeer Contact persoon: Dhr. J. Kruijenaar Tel.:

Nadere informatie

[2018] Inclusief strategieën ter reductie van scope3-emissie. Aannemings- en wegenbouwbedrijf Verdam B.V.

[2018] Inclusief strategieën ter reductie van scope3-emissie. Aannemings- en wegenbouwbedrijf Verdam B.V. [2018] Rapportage Scope 3-Emissies Geïdentificeerde en gekwantificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard Inclusief strategieën ter reductie van scope3-emissie.

Nadere informatie

Rapportage Scope 3-Emissies Geïdentificeerde en gekwantificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard

Rapportage Scope 3-Emissies Geïdentificeerde en gekwantificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard 2013 Rapportage Scope 3-Emissies Geïdentificeerde en gekwantificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard BRUCO ZEGVELD B.V. HEIFRA B.V. Bruco Zegveld

Nadere informatie

Een duurzame toekomst, deel 2

Een duurzame toekomst, deel 2 Een duurzame toekomst, deel 2 Rapportage van de carbon footprint van 4Infra 2013 Definitieve rapportage Verantwoording Titel : Een duurzame toekomst, deel 2 Projectnummer : Referentienummer : Revisie :

Nadere informatie

DOMINANTIEANALYSE SPIE NEDERLAND B.V.

DOMINANTIEANALYSE SPIE NEDERLAND B.V. SPIE NEDERLAND BV REVISIE 01 14 MEI 2014 SPIE NEDERLAND B.V. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN. DE DISTRIBUTIE EN VERMENIGVULDIGING VAN DIT DOCUMENT OF DELEN HIERVAN IS ALLEEN MET SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN

Nadere informatie

Scope 3 emissie inventarisatie V&M Elektrotechniek B.V.

Scope 3 emissie inventarisatie V&M Elektrotechniek B.V. Scope 3 emissie inventarisatie V&M Elektrotechniek B.V. Documentnr.: 14.R.0605 /Uitgiftedatum 24-06- 2014 Pagina 1 van 19 Inhoud Samenvatting inventarisatie scope 3 emissies V&M Elektrotechniek 3 1. Inleiding

Nadere informatie

VERSIEBEHEER. Aangepast Omschrijving

VERSIEBEHEER. Aangepast Omschrijving VERSIEBEHEER Versie Datum Aangepast door Omschrijving 1.2 18/5/215 KMe Tabel 1 geactualiseerd i.v.m. nieuwe uitstootgegevens 214 1.1 12/5/214 KMe Tabel 1 geactualiseerd i.v.m. Eemland 1. 12/7/213 CBl/KMe

Nadere informatie