Ketenanalyse Afval 1/16

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ketenanalyse Afval 1/16"

Transcriptie

1 Ketenanalyse Afval Opdrachtgever Contactpersoon Document Nathanya Sandelowsky Katelijn van den Berg 30 juni 2014 Wolter en Dros Referentie LM/ /16

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Vaststellen onderwerpen ketenanalyses Leeswijzer 3 2. Doelstelling van het opstellen van de ketenanalyse 4 3. Vaststellen van de Scope van de ketenanalyse 5 4. Vaststellen systeemgrenzen en identificeren van ketenpartners Ketenstappen Ketenpartners 7 5. Datacollectie en datakwaliteit 9 6. Kwantificeren van emissies Onzekerheden Reductiemogelijkheden Reductiemogelijkheden Reductiedoelstellingen Bronvermelding 16 2/16

3 1. Inleiding Een belangrijk onderdeel van het behalen van niveau 4 van de CO 2 -prestatieladder is het verkrijgen van inzicht in de Scope 3 emissies van de organisatie. In het document MEMO Meest materiële emissies en twee ketenanalyses zijn de meest materiële Scope 3 emissiecategorieën reeds in kaart gebracht, volgens de stappen zoals beschreven in de Corporate Value Chain (Scope 3) standaard van het GHG-protocol, en zijn twee onderwerpen bepaald om een ketenanalyse op uit te voeren. 1.1 Vaststellen onderwerpen ketenanalyses Op basis van de vaststelling van de meest materiele emissie categorieën, is de keuze gemaakt om nummer één en drie van de rangorde uit te kiezen. Nummer 1 is gebruik van verkochte producten, hier heeft Wolter en Dros grote invloed op bij het plaatsen van installaties. Nummer 3 is uitbestede verwerking van geproduceerd afval. Hiermee worden zowel een upstream als een downstream keten geanalyseerd. Er is gekozen voor het uitvoeren van twee ketenanalyses: Ketenanalyse WKO Garant verbetermogelijkheden en energiebesparing in bredere zin Ketenanalyse Afval uniforme afvalinzameling over het hele bedrijf Dit document beschrijft de ketenanalyse van Afval. Voor de tweede ketenanalyse zie het document Ketenanalyse WKO Garant. 1.2 Leeswijzer Dit document maakt samen met de Ketenanalyse WKO Garant en de Memo Meest Materiële Emissies deel uit van de implementatie van de CO 2 - Prestatieladder. Hoofdstuk Inhoud 2 Doelstellingen Beschrijving van het doel van de ketenanalyse 3 Scope Onderwerp van de ketenanalyse 4 Systeemgrenzen Reikwijdte van de ketenanalyse 5 Allocatie Toekennen van emissies aan delen van de keten 6 Datacollectie Methode van dataverzameling en bronnen van informatie 7 Kwantificeren van CO 2-emissies en resultaten Berekening en analyse van de CO 2-uitstoot in de keten 8 Onzekerheden 9 Reductiemogelijkheden Onzekerheden en verbetermogelijkheden voor de analyse Kansen om CO 2 te reduceren die voortkomen uit de ketenanalyse en reductiedoelstellingen die vastgesteld zijn 10 Bronvermelding Gebruikte bronnen Tabel 1: Leeswijzer 3/16

4 2. Doelstelling van het opstellen van de ketenanalyse De belangrijkste doelstelling voor het uitvoeren van deze ketenanalyse is het identificeren van GHGreductiekansen, het definiëren van reductiedoelstellingen en het monitoren van de voortgang. Op basis van het inzicht in de Scope 3 emissies en de twee ketenanalyses wordt een reductiedoelstelling geformuleerd. Binnen het energiemanagementsysteem dat is ingevoerd wordt actief gestuurd op het reduceren van de Scope 3 emissies. Het verstrekken van informatie aan partners binnen de eigen keten en sectorgenoten die onderdeel zijn van een vergelijkbare keten van activiteiten is hier nadrukkelijk onderdeel van. Wolter en Dros zal op basis van deze ketenanalyse stappen ondernemen om partners binnen de eigen keten te betrekken bij het behalen van de reductiedoelstellingen. 4/16

5 3. Vaststellen van de Scope van de ketenanalyse In deze ketenanalyse wordt het afval van Wolter en Dros onder de loep genomen. In de huidige situatie wordt het afval op elke vestiging en bouwlocatie ingezameld zonder gemeenschappelijk beleid. Dit resulteert in veel verschillende afvalverwerkers zonder dat er duidelijk wordt bijgehouden hoeveel afval waarheen wordt afgevoerd, en dus wat de CO 2 -impact is van de verwerking van het afval. Op dit moment is er helemaal geen inzicht in de hoeveelheid afval die op bouwlocaties wordt ingezameld. Er is alleen een overzicht van de hoeveelheden afval die bij Wolter en Dros op de locaties worden opgehaald. Deze zijn weergegeven in onderstaande figuur. Hierin is te zien dat de hoeveelheid afval in Den Bosch en Maastricht het grootst zijn, gevolgd door Goes/Terneuzen en Amersfoort. De cijfers van Maastricht zijn echter alleen betrouwbaar met betrekking tot metalen (waar het aandeel afval een stuk kleiner is dan Den Bosch). Figuur 1: Hoeveelheden afval per soort in /16

6 4. Vaststellen systeemgrenzen en identificeren van ketenpartners 4.1 Ketenstappen De waardeketen van verwerking van geproduceerd afval is weergegeven in onderstaande ketenstappen. Bedrijfsproces. De activiteiten die in het primaire proces van Wolter en Dros plaatsvinden brengen op verschillende manier afval voort. Deze afvalstromen worden (grotendeels) gescheiden zodat het aangeboden kan worden aan een afvalverwerkingsbedrijf. De activiteiten die hier plaatsvinden vallen buiten de scope van deze ketenanalyse. Intern transport. Afval kan getransporteerd worden van een projectlocatie naar een vestiging van Wolter en Dros. Dit zal vooral voorkomen bij kleine hoeveelheden afval. De emissies die hierbij vrijkomen vallen binnen scope 1/2, aangezien het intern transport betreft. Extern transport. Het afval wordt door de afvalverwerkers opgehaald en naar de verwerkingslocatie gebracht. Deze afstand zal verschillen tussen de verschillende locaties. Verwerking afval. De verwerking van verschillende soorten afval zal meer of minder CO 2 - uitstoot met zich meebrengen afhankelijk van de verwerker. Bedrijfsproces = afvalproductie Intern transport afval Extern transport afval Verwerking afval Afval komt vrij bij werkzaamheden Transport van projectlocatie naar vestiging Transport van bouwlocaties naar afvalverwerker Transport van vestiging naar afvalverwerker Verwerken van afval door de afvalverwerker 6/16

7 4.2 Ketenpartners De verschillende afvalstromen hebben elk een andere verdeling met betrekking tot de hoeveelheden afval per inzamelaar. 7/16

8 Vanuit deze verdeling zie je dat Van Gansewinkel bij 5 van de 9 afval categorieën de grootste verwerker is. Bij de overige categorieën zijn dit Van Happen, Groenleer Metaalrecycling en Van der Elst Recycling. Wanneer we ook naar de op een na grootste verwerkers kijken per categorie worden deze bedrijven ook genoemd, met aanvulling van Irado voor hout, Gijs Jansen metaalhandel voor metaal en Sita voor gevaarlijk afval. De ketenpartners die dus als meest belangrijk aangemerkt kunnen worden zijn dus: Van Gansewinkel, voor alle categorieën Van Happen, voor bedrijfsafval, kunststof, papier&karton en overig afval Groenleer Metaalrecycling, voor metalen Van der Elst Recycling, vooral voor bouw- en sloopafval en overig afval, maar ook voor bedrijfsafval, papier en karton, puin en gevaarlijk afval Irado, voor hout Gijs Jansen Metaalhandel, voor metalen Sita, voor bedrijfsafval, papier en karton en gevaarlijk afval 8/16

9 5. Datacollectie en datakwaliteit De sterke voorkeur bij de datacollectie ligt bij het gebruik van primaire data. Secundaire (proxy) data wordt alleen gebruikt als er geen andere gegevens aanwezig zijn. De volgorde waarin de datacollectie is uitgevoerd staat in de volgende lijst weergegeven: 1. Primaire data op basis van gemeten CO 2 -uitstoot gegevens. 2. Primaire data op basis van gebruikte brandstoffen/energieverbruik. CO 2 -uitstoot wordt berekend met een CO 2 -conversiefactor. 3. Secundaire data op basis van gemeten CO 2 -uitstoot gegevens. 4. Secundaire data op basis van brandstof/energieverbruik. CO 2 -uitstoot wordt berekend met een CO 2 -conversiefactor. 5. Secundaire data over CO 2 -uitstoot uit algemene (sector)databases. Een uitgangspunt bij elke ketenanalyse is dat de CO 2 -uitstoot, binnen de ketenstappen die uitgevoerd zijn door het bedrijf dat de ketenanalyse maakt, gebaseerd moet zijn op primaire data. Aangezien alle ketenstappen niet uitgevoerd zijn door Wolter en Dros zelf was het binnen deze analyse lastig om primaire data te verzamelen. Om deze reden is vaak gebruik gemaakt van secundaire data in de vorm van brandstof/energieverbruik van vergelijkbaar materieel en/of (sector)databases. Binnen deze ketenanalyse is gebruik gemaakt van de EcoInvent 2.0 database. Deze database bevat veel CO 2 -uitstoot gegevens, voornamelijk over de winning van grondstoffen, productie en transport naar de gebruikslocatie van vele materiaalsoorten. Om een beeld te krijgen van de onzekerheid door het gebruik van deze database is deze getoetst op de criteria zoals genoemd in het GHG-protocol Product Accounting and Reporting Standard: 1. Technologisch representatief; De EcoInvent database bevat gegevens over veel verschillende productiemethodes, waardoor meestal gegevens te vinden zijn die technologisch representatief zijn. 2. Temporaal representatief; De EcoInvent database maakt gebruik van gegevens van meestal minder dan 10 jaar oud. 3. Geografisch representatief; Waar mogelijk is gekozen voor productiemethodes representatief voor West-Europa. 4. Compleetheid; De CO 2 -uitstoot gegevens in de database zijn zeer compleet in het aantal processen dat is meegenomen. 5. Precisie; De CO 2 -uitstoot gegevens in de database zijn gebaseerd op literatuur met veelal een onzekerheid van <5%. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de Nationale Milieudatabase. De gegevens worden uit het programma DuboCalc 2.2 gehaald. De Nationale Milieudatabase wordt beheerd door de Stichting Bouwkwaliteit. 1. Technologisch representatief; De Nationale Milieudatabase is opgebouwd uit gegevens die afkomstig zijn uit LCA s. Deze LCA s worden opgesteld in opdracht van de bedrijven en/of brancheverenigingen die de betreffende producten produceren. 2. Temporaal representatief; De Nationale Milieudatabase is in oktober 2012 getest door de SBK op toepassing voor het bouwbesluit in Geografisch representatief; De LCA s die ten grondslag liggen aan de Nationale Milieudatabase zijn uitgevoerd voor de bedrijven en/of branches die in Nederland producten verkopen. 9/16

10 4. Compleetheid; Naast de CO 2 -uitstoot van de producten worden ook andere milieu-indicatoren beschikbaar gesteld. 5. Precisie; De LCA s zijn opgesteld door professionele bureaus, wat een zekere precisie garandeert. Een afwijkingspercentage is niet beschikbaar. Een derde database waar gebruik van gemaakt wordt is de BAM Project Carbon Calculator. Ook deze wordt hier getoetst op de criteria van datakwaliteit uit het GHG-protocol Product Accounting and Reporting Standard: 1. Technologisch representatief; De BAM PCC-tool bevat gegevens specifiek voor de bouwsector. Vaak zit hier vergelijkbaar materieel tussen als waar gegevens over nodig zijn. 2. Temporaal representatief; De gegevens in de BAM PCC-tool zijn gebaseerd op 28 projecten die minder dan 3 jaar geleden zijn uitgevoerd. 3. Geografisch representatief; De gegevens zijn afkomstig van materieel dat in Nederland is gebruikt en is daarmee geografisch representatief. 4. Compleetheid; De berekeningsmethodes achter de gegevens zijn niet overal beschikbaar, waardoor een goede uitspraak over de compleetheid lastig te geven is. 5. Precisie; De gegevens zijn gebaseerd op gemeten brandstofverbruiken en bezitten daardoor een goede precisie. 10/16

11 6. Kwantificeren van emissies In onderstaande figuur zijn de CO 2 -emissies van de verschillende ketenstappen weergegeven. Het intern en extern transport zijn hierbij met respectievelijk 15 en 12 ton CO 2 duidelijk minder CO 2 - intensief dan de verwerking van het afval dat goed is voor 474 ton CO 2. Bij het intern transport is gerekend met gemiddelde afstanden van projectlocaties naar de vestigingen. Voor extern transport is gekeken naar de afstanden van de Wolter en Dros vestiging naar de afval verwerkingslocatie. In enkele gevallen is dat met een tussenstop bij een tussenleverancier gegaan. Specifieke verwerkingsgetallen zijn lastig te verkrijgen bij de afvalverwerkers. Daarom is bij deze berekening uitgegaan van gemiddelde waarden bij de afvalverwerkers die geen getallen konden opgeven. De tonnages die verkregen zijn geven dus meer een ordegrootte aan dan een specifiek getal dat gerapporteerd en gemonitord kan worden. Deze indicatie is echter erg nuttig bij het bepalen van de actierichting van Wolter en Dros om CO 2 -uitstoot in de afvalketen te besparen. Ton CO Intern transport Extern transport 474 Verwerking Figuur 2: CO 2 -uitstoot per ketenstap In deze berekening van de CO 2 -uitstoot per ketenstap is gerekend met de afvalstromen die naar de grootste afvalverwerkers gaan. Dit is ongeveer de helft van de totale afvalstroom die Wolter en Dros heeft opgegeven. De totale afvalstroom gaat alleen over het afval dat wordt ingezameld bij de vestigingen, en niet het afval dat van projectlocaties afkomstig is. Het verwerken van afval kan verschillende dingen impliceren. Het materiaal kan gerecycled, verbrand of gestort worden. De milieuwinst is het grootst wanneer het materiaal opnieuw wordt gebruikt, dat betekent namelijk dat er minder nieuwe materialen gewonnen hoeven te worden. De milieu impact wordt berekend door het vermeden gebruik van virgin materialen (dit zijn maagdelijke grondstoffen die nog niet eerder een nuttige toepassing hebben gehad) te 11/16

12 kwantificeren. Er kan ook milieuwinst geboekt worden als het afval wordt verbrand, en als de energie die hierbij vrijkomt nuttig wordt gebruikt. Dit kan ofwel de opwek van elektriciteit zijn of het gebruik van warmte in bijvoorbeeld een stadswarmtenet. De derde optie het storten van afval levert geen enkele milieuwinst op. De milieuwinsten die hier beschreven worden zijn niet meegenomen in de Verwerking fase in figuur 2. Het inzicht is hiervoor onvoldoende. Om afvalverwerkers met elkaar te vergelijken is de CO 2 -uitstoot per ton verwerkt afval niet de beste manier. Dit hangt namelijk sterk af van het koolstofgehalte in het aangeboden afval. De verwerker heeft hier weinig tot geen invloed op. Ook de aanbieder van afval kan hier geen specifieke maatregelen op nemen. Een officiële manier om verwerkingslocaties te vergelijken is door middel van het R1 getal. Dit is een dimensieloos kental waarmee de energie efficiëntie wordt aangegeven. Hoe hoger het R1 getal, hoe efficiënter de recycling locatie. Een R1 getal onder de 0,6 is geen recycling installatie maar een stortplaats volgens de Europese normen. Voor een nieuwe centrale is dit 0,65. Jaarlijks wordt de waarde berekend in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, volgens het Landelijk Afval Beheerplan. In onderstaande tabel zijn de R1- waarden weergegeven voor de afval verwerking installaties in Nederland. Figuur 3: R1 waarden van de AVI s in Nederland. Bron: lap2.nl 12/16

13 7. Onzekerheden Er zijn veel data onzekerheden. Er zijn gegevens bekend van afval bij vestigingen, maar niet van alle vestigingen. Hier zijn aannames voor gemaakt. De hoeveelheden afval die van projecten afkomstig zijn, zijn onbekend. Het wordt sterk aanbevolen om dat te verbeteren. Voor de verschillende ketenstappen zijn er een aantal specifieke onzekerheden: Intern transport: onzekerheid over locatie project en vestiging, en hoeveelheden die van projecten komen. Extern transport: onzekerheid over afstand van afvalophaler en afvalverwerker, omdat dit sterk kan wisselen. Verwerking: gegevens van afvalverwerkers zijn ofwel niet beschikbaar ofwel gaan over de algemene cijfers van de verwerker. De specifieke afvalstroom van Wolter en Dros heeft een andere samenstelling dan de totale stroom die bij de afvalverwerker binnenkomt; de eigenlijke CO 2 -uitstoot die aan het specifieke afval van Wolter en Dros toegerekend kan worden is dus anders dan de algemene CO 2 -uitstoot per ton verwerkt afval. 13/16

14 8. Reductiemogelijkheden 8.1 Reductiemogelijkheden Allereerst is het voor Wolter en Dros belangrijk om inzicht in de eigen afvalstromen te krijgen. Vooral op de projecten zal dit inzicht er moeten komen, maar ook op de vestigingen waar het op dit moment nog niet wordt bijgehouden. Richt een systeem in waarbij gemonitord wordt hoeveel afval geproduceerd wordt. Reduceren van CO 2 -uitstoot ten gevolge van afvalverwerking zal allereerst lukken door de hoeveelheid afval te verminderen. Om dit te bereiken zal een analyse moeten worden uitgevoerd van de inkomende stromen die als afval worden afgevoerd. Let bijvoorbeeld op verpakkingsmaterialen van ingekochte producten. Voor elke afvalstroom: meest milieuvriendelijke afvalverwerker o Bedrijfsafval: breng deze naar AVI met hoogste rendement o Bouw- en sloopafval: laat deze dichtbij scheiden en vraag een zo hoog mogelijk recyclingpercentage o Hout (categorie A, B of C): categorieën scheiden o Kunststof: naar recycling o Metalen: naar dichtstbijzijnde recycling o Papier en karton: naar recycling o Puin: direct hergebruik, eventueel direct door TBI collega s o Gevaarlijk afval: volgens de regels o Overig afval: analyseer wat hierin zit. Zijn bijvoorbeeld filters een aandachtspunt? Zorg dat je inzicht hebt in waar je afvalstromen heen gaan. Dus ook als er een tussenpersoon/handelsmaatschappij tussen zit zullen zij verantwoording af moeten leggen voor de bestemming van de afvalstromen. Als klant van de afvalverwerker kun je hierom vragen, en dit brengt de afvalverwerker in beweging om hier beter op te letten. 8.2 Reductiedoelstellingen Op het moment van schrijven van deze ketenanalyse is er nog onvoldoende inzicht in de afvalketen om een concrete kwantitatieve scope 3 reductiedoelstelling te stellen. Als maatregel wordt gesteld dat een duidelijk en volledig afvalimpact registratie systeem wordt geïmplementeerd in de organisatie. Dit houdt in dat vanaf Q een systeem wordt ingericht zodat vanaf Q de volgende zaken worden bijgehouden: Per vestiging en voor de projecten hoeveel afval er wordt opgehaald, welke categorieën afval dit zijn en hoe vaak deze worden opgehaald. Van alle opgehaalde afvalstromen door wie ze worden opgehaald en waar ze naartoe wordt gebracht. Van alle afvalstromen wat er mee gaat gebeuren. Welk percentage van het afval wordt nuttig hergebruikt (en welke materialen zijn dat?), welk percentage wordt omgezet in energie (hoeveel kwh of MJ levert dit op?) en welk percentage van het afval wordt gestort. De gegevens uit dit systeem worden gebruikt om gericht reductiemaatregelen te nemen. Als gestructureerd en eenduidig wordt bijgehouden hoeveel afval er wordt geproduceerd, kan vervolgens worden bekeken wat het effect is van de reductiemaatregelen. Door bij te houden waar de stromen 14/16

15 naar toe gaan, kan worden gekeken of de vervoersbewegingen kunnen worden gereduceerd of geoptimaliseerd. En wanneer er inzicht is in de verwerkingsmethode van het afval, kan er op gestuurd worden dat er een maximaal deel van het afval nuttig wordt hergebruikt. Dit hergebruik zal zo veel mogelijk als materiaal moeten zijn en als dat niet mogelijk is als energie. Stort van afval zal geminimaliseerd moeten worden. Het voorlopige reductiedoel dat gesteld wordt voor de scope 3 emissies ten behoeve van de verwerking van geproduceerd afval is 5% in 5 jaar tijd. Op het moment dat er meetgegevens zijn van het afvalimpact registratie systeem zal deze doelstelling opnieuw worden bekeken en eventueel bijgesteld. 15/16

16 9. Bronvermelding Bron / Document Handboek CO 2 -prestatieladder 2.2, 4 april 2014 Kenmerk Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen Corporate Accounting & Reporting standard GHG-protocol, 2004 Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard Product Accounting & Reporting Standard Nederlandse norm Environmental management Life Cycle assessment Requirements and guidelines GHG-protocol, 2010a GHG-protocol, 2010b NEN-EN-ISO Ecoinvent v2 BAM PPC-tool De opbouw van dit document is gebaseerd op de Corporate Value Chain (Scope 3) Standaard. Daarnaast is, waar nodig, de methodiek van de Product Accounting & Reporting Standard aangehouden (zie de onderstaande koppelingstabel). Corporate Value Chain (Scope 3) Standard Product Accounting & Reporting Standard Ketenanalyse: H3. Business goals & Inventory design H3. Business Goals Hoofdstuk 2 H4. Overview of Scope 3 emissions - Zie Memo meest materiële emissies H5. Setting the Boundary H7. Boundary Setting Hoofdstuk 3 & Hoofdstuk 4 H6. Collecting Data H9. Collecting Data & Assessing Data Quality Hoofdstuk 6 H7. Allocating Emissions H8. Allocation Hoofdstuk 5 H8. Accounting for Supplier Emissions - Nvt. Geldt voor CO 2-ladder niveau 5. H9. Setting a reduction target [ ] - Hoofdstuk 11 16/16

Ketenanalyse WKO Garant

Ketenanalyse WKO Garant Ketenanalyse WKO Garant Opdrachtgever Contactpersoon Document Nathanya Sandelowsky Katelijn van den Berg 1 juli 2014 Wolter en Dros 06 543 11 789 Referentie LM/141017 1/15 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3

Nadere informatie

R. de Groot Katelijn van den Berg 23 januari 2013 De Klerk Waterbouw 06 1587 2969 Referentie KB/121468

R. de Groot Katelijn van den Berg 23 januari 2013 De Klerk Waterbouw 06 1587 2969 Referentie KB/121468 R. de Groot Katelijn van den Berg 23 januari 2013 De Klerk Waterbouw 06 1587 2969 Referentie KB/121468 1/18 1. Inleiding 3 1.1 Vaststellen onderwerpen ketenanalyses 3 1.2 Leeswijzer 4 2. Doelstelling van

Nadere informatie

Ketenanalyse Tijdelijke Verkeersborden Traffic Service Nederland

Ketenanalyse Tijdelijke Verkeersborden Traffic Service Nederland 1 Ketenanalyse Tijdelijke Verkeersborden Traffic Service Nederland Auteur: Nick Ooms, Margriet de Jong Bedrijf: Traffic Service Nederland Autorisatiedatum: 17-05-2016 Versie: 1.0 Handtekening autoriserend

Nadere informatie

Ketenanalyse Energieopwekking door slibverwerking

Ketenanalyse Energieopwekking door slibverwerking Ketenanalyse Energieopwekking door slibverwerking Opdrachtgever Contactpersoon Document Femke Valk & Safae Badi Christine Wortmann 1 augustus 2013 Iv-Groep +31 (0)6 4613 9518 Referentie CW/121368 1/24

Nadere informatie

Ketenanalyse Borstelmachine. Versie: Definitief 1.0

Ketenanalyse Borstelmachine. Versie: Definitief 1.0 Ketenanalyse Borstelmachine Versie: Definitief 1.0 Opdrachtgever Contactpersoon Document Christine Wortmann 3 maart 2014 +31(088) 186 00 00 + 31 (0)6 4613 9518 Referentie CW/131761 1/20 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Ketenanalyse diensten ingenieursbureau

Ketenanalyse diensten ingenieursbureau Ketenanalyse diensten ingenieursbureau Titel : Ketenanalyse diensten ingenieursbureau Robert Bosch B.V. Status : definitief Versie : 1.0 Datum : 19-08-2014 Auteurs : Martin Vos, Willem Groenendijk, Johan

Nadere informatie

Marc van der Velden Katelijn van den Berg 14 augustus 2012 Verhoeven Infra Referentie KB/111923

Marc van der Velden Katelijn van den Berg 14 augustus 2012 Verhoeven Infra Referentie KB/111923 Marc van der Velden Katelijn van den Berg 14 augustus 2012 Verhoeven Infra +31 6 15 87 29 69 Referentie KB/111923 1/23 1. Inleiding 3 1.1 Leeswijzer 3 2. Doelstelling 4 3. Scope 5 3.1 Gekozen product 5

Nadere informatie

Ketenanalyse bermgras. Groen Beheer Grafhorst B.V.

Ketenanalyse bermgras. Groen Beheer Grafhorst B.V. Ketenanalyse Bermgras Groen Beheer Grafhorst B.V. Colofon Titel Ketenanalyse bermgras Status Definitief Versie 1.0 Datum 23-7-2014 Auteurs Martin Vos, Jan Bakker 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Inleiding

Nadere informatie

Herbert Aalbers VolkerWessels Telecom. Evelien Ploos van Amstel

Herbert Aalbers VolkerWessels Telecom. Evelien Ploos van Amstel Herbert Aalbers VolkerWessels Telecom Evelien Ploos van Amstel 06 1010 8345 Referentie EP/162194 Versie 1.0 Datum 16 februari 2017 Status Definitief 1 INLEIDING... 3 1.1 VASTSTELLEN ONDERWERPEN KETENANALYSES...

Nadere informatie

Ketenanalyse Duurzaam Materieeltransport

Ketenanalyse Duurzaam Materieeltransport Ketenanalyse Duurzaam Materieeltransport Opdrachtgever Egon van Hooft VolkerRail Contactpersoon Evelien Ploos van Amstel 06 1010 8345 Rapportage Referentie EP/16190002 Versie 0.1 Datum 15 maart 2018 Status

Nadere informatie

Ketenanalyse herverlichting "Doorgaande wegen gemeente Sint-Michielsgestel"

Ketenanalyse herverlichting Doorgaande wegen gemeente Sint-Michielsgestel Ketenanalyse herverlichting "Doorgaande wegen gemeente Sint-Michielsgestel" Auteur: Nick van Moerkerk Versie: 1.3 Datum: 07-07-2015 Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager Authorisatiedatum:

Nadere informatie

Ketenanalyse project Kluyverweg. Oranje BV. www.oranje-bv.nl. Conform de CO 2 -Prestatieladder 3.0. Versie : Versie 1.0 Datum : 10-11-2015

Ketenanalyse project Kluyverweg. Oranje BV. www.oranje-bv.nl. Conform de CO 2 -Prestatieladder 3.0. Versie : Versie 1.0 Datum : 10-11-2015 Ketenanalyse project Kluyverweg Oranje BV Conform de CO 2 -Prestatieladder 3.0 Versie : Versie 1.0 Datum : 10-11-2015 Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager Autorisatiedatum: 3-12-2015 Naam

Nadere informatie

Ketenanalyse Bermgras & slootmaaisel

Ketenanalyse Bermgras & slootmaaisel Ketenanalyse Bermgras & slootmaaisel 4.A.1_2 Ketenanalyse Bermgras & slootmaaisel Pagina 1 van 11 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Wat is een ketenanalyse... 3 1.2 Activiteiten Rhepa Holding B.V....

Nadere informatie

Ketenanalyse Afval in project "Nobelweg te Amsterdam"

Ketenanalyse Afval in project Nobelweg te Amsterdam Ketenanalyse Afval in project "Nobelweg te Amsterdam" 4.A.1_2 Ketenanalyse afval in project "Nobelweg te Amsterdam" 1/16 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse 3 1.2. Activiteiten Van

Nadere informatie

Meest materiële Scope 3 emissies en twee ketenanalyses

Meest materiële Scope 3 emissies en twee ketenanalyses Meest materiële Scope 3 emissies en twee ketenanalyses Inleiding Op 2 december 21 heeft Vialis het CO 2 -bewust certificaat op niveau 3 behaald. Niveau 3 van de CO 2 - prestatieladder is met name gericht

Nadere informatie

Ketenanalyse Afval in project Sloop woning op de Madepolderweg 39 te Den Haag

Ketenanalyse Afval in project Sloop woning op de Madepolderweg 39 te Den Haag Ketenanalyse Afval in project Sloop woning op de Madepolderweg 39 te Den Haag Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 Wat is een ketenanalyse 3 Activiteiten Jan Knijnenburg B.V. 3 Doel van de ketenanalyse 4 Opbouw

Nadere informatie

Ketenanalyse composietbrug

Ketenanalyse composietbrug Ketenanalyse composietbrug Opdrachtgever Contactpersoon Document Hans Verschoor Christine Wortmann 18 september 2013 Iv-Groep +31 646139518 Referentie CW/121368 1/21 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Vaststellen

Nadere informatie

Evelien Ploos van Amstel

Evelien Ploos van Amstel Evelien Ploos van Amstel 06 1010 8345 Referentie EP/161912 Datum 3 mei 2016 INHOUDSOPGAVE... 2 1 INLEIDING... 3 2 MATERIALITEITSANALYSE... 4 2.1 DOELSTELLING VOOR HET OPSTELLEN VAN DE INVENTARISATIE VAN

Nadere informatie

R. de Groot Katelijn van den Berg 16 januari 2013 De Klerk Waterbouw Referentie KB/121468

R. de Groot Katelijn van den Berg 16 januari 2013 De Klerk Waterbouw Referentie KB/121468 R. de Groot Katelijn van den Berg 16 januari 2013 De Klerk Waterbouw 06 1587 2969 Referentie KB/121468 1/25 1. Inleiding 3 1.1 Vaststellen onderwerpen ketenanalyses 3 1.2 Leeswijzer 4 2. Doelstelling van

Nadere informatie

Ketenanalyse hergebruik beschoeiing. Inhoudsopgave

Ketenanalyse hergebruik beschoeiing. Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Vaststellen onderwerpen ketenanalyses 1.2 Leeswijzer 2. Doelstelling ketenanalyse 3. Scope van de ketenanalyse 4. Systeemgrenzen 4.1 Ketenstappen 4.2 Uitsluitingen 5. Datacollectie

Nadere informatie

Ketenanalyse De digitale monteur. Versie: 1.0 Definitief

Ketenanalyse De digitale monteur. Versie: 1.0 Definitief Ketenanalyse De digitale monteur Versie: 1.0 Definitief Opdrachtgever Contactpersoon Document Christine Wortmann 3 maart 2014 +31(088) 1860000 +31 (0)646139518 Referentie CW/131761 1/18 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Ketenanalyse Tijdelijke Verkeersborden Traffic Service Nederland

Ketenanalyse Tijdelijke Verkeersborden Traffic Service Nederland Ketenanalyse Tijdelijke Verkeersborden Traffic Service Nederland Auteur: Nick Ooms, Margriet de Jong Bedrijf: Traffic Service Nederland Autorisatiedatum: 15-07-2016 Versie: 1.1 Handtekening autoriserend

Nadere informatie

Ketenanalyse Bermgras. De Jong en Zoon Beheer B.V.

Ketenanalyse Bermgras. De Jong en Zoon Beheer B.V. Ketenanalyse Bermgras De Jong en Zoon Beheer B.V. 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Inleiding 3 1.1 Wat is een ketenanalyse 3 1.2 Activiteiten De Jong en Zoon Beheer B.V. 3 1.3 Doel van de ketenanalyse

Nadere informatie

Ketenanalyse Duurzaam spoorstaafonderhoud

Ketenanalyse Duurzaam spoorstaafonderhoud Ketenanalyse Duurzaam spoorstaafonderhoud Opdrachtgever Egon van Hooft VolkerRail Contactpersoon Evelien Ploos van Amstel 06 1010 8345 Rapportage Referentie EP/16190002 Versie 0.1 Datum 20 juni 2017 Status

Nadere informatie

Ketenanalyse accu s. Opdrachtgever: vandervalk+degroot Naam: Kelmar van Meurs. Cleo Bout De Duurzame Adviseurs

Ketenanalyse accu s. Opdrachtgever: vandervalk+degroot Naam: Kelmar van Meurs. Cleo Bout De Duurzame Adviseurs accu s Opdrachtgever: vandervalk+degroot Naam: Kelmar van Meurs Cleo Bout De Duurzame Adviseurs 25-03-2019 Inhoudsopgave 1 INLEIDING EN VERANTWOORDING... 3 1.1 ACTIVITEITEN VANDERVALK+DEGROOT... 3 1.2

Nadere informatie

Ketenanalyse Upstream Transport CO2-Prestatieladder

Ketenanalyse Upstream Transport CO2-Prestatieladder CO2-Prestatieladder Opgesteld door Inhoudsopgave Ketenanalyse Upstream Transport... 1 CO2-Prestatieladder... 1 Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 3 1.1 Vaststellen onderwerpen ketenanalyses... 3 1.2 Leeswijzer...

Nadere informatie

Ketenanalyse projectlogistiek

Ketenanalyse projectlogistiek Blad 1 van 22 Ketenanalyse projectlogistiek REVISIE DATUM OMSCHRIJVING OPGESTELD GECONTROLEERD GOEDGEKEURD 0 7-11-2013 Analyse C.Wortmann M.van der Welle L.J.Klein Blad Alle Revisie 0 Revisie bijlagen:

Nadere informatie

1/19. Datum 19 september 2011. Ketenanalyse Duurzamere damwandtypen. Referentie VdH/083/00831

1/19. Datum 19 september 2011. Ketenanalyse Duurzamere damwandtypen. Referentie VdH/083/00831 Ketenanalyse Duurzamere damwandtypen Datum 19 september 2011 Referentie VdH/083/00831 Contactpersoon Primum Alco Kieft +31 (0)88 186 99 00 primum@primum.nl Project VdH niveau 4 Contactpersoon Van den Herik

Nadere informatie

Ketenanalyse Downstream Verwerking van gerecyclede grondstoffen

Ketenanalyse Downstream Verwerking van gerecyclede grondstoffen Ketenanalyse Downstream Verwerking van gerecyclede grondstoffen Opdrachtgever Contactpersoon Document Maarten Schutte Katelijn van den Berg 14-9-2012 Beelen Groep +31 (0) 6 1587 2969 Referentie LM/120234

Nadere informatie

Meest Materiële scope 3 emissies

Meest Materiële scope 3 emissies Meest Materiële scope 3 emissies Opdrachtgever Maurice Huits Vialis Contactpersoon Christine Wortmann 06 4613 9518 Rapportage Referentie CW/160562 Versie 1.1 Datum 19 oktober 2016 Status Definitief Inhoudsopgave

Nadere informatie

Ketenanalyse stalen damwand. Hakkers B.V.

Ketenanalyse stalen damwand. Hakkers B.V. Ketenanalyse stalen damwand Koud gezet vs warm gewalst Hakkers B.V. Colofon Titel Ketenanalyse Hakkers bv Status Definitief Versie 1.0 Datum 30-04-2014 Auteurs Martin Vos, Hanneke Schep Inhoudsopgave 2

Nadere informatie

Ketenanalyse Afvaltransport

Ketenanalyse Afvaltransport Ketenanalyse Afvaltransport Een overzicht van project Goirle Opdrachtgever Stratenmakersbedrijf Gebroeders Vos B.V. John Timmermans Auteur: Christine Everaars, Dé CO2 Adviseurs Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding...

Nadere informatie

Ketenanalyse Plaatsen Dynamische Route Informatie Panelen (DRIPS) Compass Infrastructuur Nederland B.V.

Ketenanalyse Plaatsen Dynamische Route Informatie Panelen (DRIPS) Compass Infrastructuur Nederland B.V. Ketenanalyse Plaatsen Dynamische Route Informatie Panelen (DRIPS) Compass Infrastructuur Nederland B.V. Auteur: Nick van Moerkerk Versie: 1.2 Datum: 18-06-2015 Handtekening autoriserend verantwoordelijk

Nadere informatie

Ketenanalyse Transport van afvalafnemers

Ketenanalyse Transport van afvalafnemers Ketenanalyse Transport van afvalafnemers In opdracht van BTL Nederland B.V. Auteur: Christine Everaars, Dé CO 2 Adviseurs Datum: 29-05-2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 1 Inleiding...3 1.1 ACTIVITEITEN

Nadere informatie

Jeroen Buijs Christine Wortmann 9 oktober 2014 Arjan Timmer +31 6 46 13 95 18 Referentie CW/141237 FL-groep

Jeroen Buijs Christine Wortmann 9 oktober 2014 Arjan Timmer +31 6 46 13 95 18 Referentie CW/141237 FL-groep Jeroen Buijs Christine Wortmann 9 oktober 2014 Arjan Timmer +31 6 46 13 95 18 Referentie CW/141237 FL-groep 1/18 1. Inleiding 3 2. Doelstelling van het opstellen van de ketenanalyse 5 3. Scope 6 4. Systeemgrenzen

Nadere informatie

Rapportage Scope 3 Emissies Geïdentificeerde en gekwantificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard

Rapportage Scope 3 Emissies Geïdentificeerde en gekwantificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard 2014 Rapportage Scope 3 Emissies Geïdentificeerde en gekwantificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard Gebr. Algra B.V. Huchten 1 9222 LP Drachtstercompagnie

Nadere informatie

Ketenanalyse project Zwolle-Kampen

Ketenanalyse project Zwolle-Kampen Ketenanalyse project Zwolle-Kampen Opdrachtgever Van Boekel Bouw en Infra B.V. P. Kempen Auteur: A. Bakkeren, Van Boekel Bouw en Infra B.V. C. Everaars, Dé CO 2 Adviseurs Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding...

Nadere informatie

Herbert Aalbers VolkerWessels Telecom. Evelien Ploos van Amstel

Herbert Aalbers VolkerWessels Telecom. Evelien Ploos van Amstel Herbert Aalbers VolkerWessels Telecom Evelien Ploos van Amstel 06 1010 8345 Referentie EP/162194 Versie 1.0 Datum 16 februari 2017 Status Definitief 1 INLEIDING... 3 1.1 VASTSTELLEN ONDERWERPEN KETENANALYSES...

Nadere informatie

Ketenanalyse Staal in project Julianasluizen. Opgesteld volgens de eisen van het Greenhouse Gas Protocol

Ketenanalyse Staal in project Julianasluizen. Opgesteld volgens de eisen van het Greenhouse Gas Protocol Ketenanalyse Staal in project Julianasluizen Opgesteld volgens de eisen van het Greenhouse Gas Protocol Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse 3 1.2. Activiteiten Hollandia 3 1.3. Doel

Nadere informatie

Ketenanalyse Keersluis Heumen

Ketenanalyse Keersluis Heumen Ketenanalyse Keersluis Heumen Opdrachtgever: Agidens T. Capiau, Agidens J. Janssens Auteur: C. Everaars, Dé CO 2 Adviseurs M. Kloos, Dé CO 2 Adviseurs Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 ACTIVITEITEN AGIDENS...

Nadere informatie

DOMINANTIE- EN KETENANALYSE SKIPPON B.V. GEBR. VAN

DOMINANTIE- EN KETENANALYSE SKIPPON B.V. GEBR. VAN DOMINANTIE- EN KETENANALYSE SKIPPON B.V. GEBR. VAN DER STEEN BEDRIJVEN Auteur: Nick van Moerkerk Versie: 1.2 Datum: 09-01-2015 Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager Authorisatiedatum: Naam:..

Nadere informatie

Ketenanalyse extern transport

Ketenanalyse extern transport Ketenanalyse extern transport TSNed en de samenwerking met Berg Transport s Gravenhage B.V. Opdrachtgever Traffic Service Nederland Dhr. N. Ooms Auteur: Dhr. N. Ooms, TSNed Mevr. C. Everaars, Dé CO2 Adviseurs

Nadere informatie

Memo Meest Materiële Emissies CO 2 -Prestatieladder

Memo Meest Materiële Emissies CO 2 -Prestatieladder CO 2 -Prestatieladder Opgesteld door Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Gevolgde stappen 3 3 Doelstelling Scope 3 emissie-inventaris 4 4 Vaststellen Scope 3 grenzen 4 5 Scope 3 emissiecategorieën 5 6 Datacollectie

Nadere informatie

Rapportage Scope 3 Emissies

Rapportage Scope 3 Emissies Rapportage Scope 3 Emissies Geïdentificeerde en gekwantificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard Haarsma Groep BV Waltaweg 6 8765 LP Tjerkwerd T: 0515

Nadere informatie

Rapportage Scope 3-Emissies Geïdentificeerde en gekwantificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard

Rapportage Scope 3-Emissies Geïdentificeerde en gekwantificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard 2013 Rapportage Scope 3-Emissies Geïdentificeerde en gekwantificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard BRUCO ZEGVELD B.V. HEIFRA B.V. Bruco Zegveld

Nadere informatie

Ketenanalyse Duboton Beton. Ketenanalyse Duboton Beton (4.A.1) 1/14

Ketenanalyse Duboton Beton. Ketenanalyse Duboton Beton (4.A.1) 1/14 1 Ketenanalyse Duboton Beton Ketenanalyse Duboton Beton (4.A.1) 1/14 2 Inhoudsopgaven 1 INLEIDING... 3 1.1 ACTIVITEITEN REY BEHEER... 3 1.2 WAT IS EEN KETENANALYSE... 3 1.3 DOEL VAN DE KETENANALYSE...

Nadere informatie

Ketenanalyse Energie besparende installaties

Ketenanalyse Energie besparende installaties Ketenanalyse Energie besparende installaties Auteur: Nick van Moerkerk Versie: 1.3 Datum: 07-08-2015 Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager Authorisatiedatum: Naam:.. 1/16 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Ketenanalyse. Het graven van proefsleuven en maken van rapportages. Opdrachtgever Two-B Engineering BV Harry Bouwman. Auteur: Marjan Kloos

Ketenanalyse. Het graven van proefsleuven en maken van rapportages. Opdrachtgever Two-B Engineering BV Harry Bouwman. Auteur: Marjan Kloos Ketenanalyse Het graven van proefsleuven en maken van rapportages Opdrachtgever Two-B Engineering BV Harry Bouwman Auteur: Marjan Kloos Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 ACTIVITEITEN TWO-B ENGINEERING BV...

Nadere informatie

Ketenanalyse Filoslim Hars

Ketenanalyse Filoslim Hars Ketenanalyse Filoslim Hars Opdrachtgever Filoform B.V. Auteurs: Alexander van Citters Yurrian van Citters 1 Inhoud Ketenanalyse Filoslim Hars... 1 1 Inhoud... 2 2 Inleiding... 3 2.1 ACTIVITEITEN FILOFORM...

Nadere informatie

CO2 Prestatieladder Ketenanalyse Scope 3 emissies.

CO2 Prestatieladder Ketenanalyse Scope 3 emissies. CO2 Prestatieladder Ketenanalyse Scope 3 emissies. Appelweg 1 4782PX Moerdijk Versie Controle Opgesteld door Vrijgave 1 E. Raats G.J.P. Schilt-Kamerbeek T. Schilt KAM-manager KVGM-coördinator Algemeen

Nadere informatie

Rangorde scope 3 emissies CO 2 -Prestatieladder niveau 4

Rangorde scope 3 emissies CO 2 -Prestatieladder niveau 4 CO 2 -Prestatieladder niveau 4 Inzicht in energieverbruik Scope 3 emissiebronnen Op grond van normeis 4.A.1. van het Handboek zijn de meest materiële scope 3 emissies over het jaar 2013 in kaart gebracht.

Nadere informatie

Reductie. Scope 3. 4.B.1 Reductie; scope 3 Versie 1.0

Reductie. Scope 3. 4.B.1 Reductie; scope 3 Versie 1.0 Reductie Scope 3 Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 3.0 Auteur(s) Erik Luiken Kenmerk 4.B.1 Reductie; scope 3 Datum 28-02-2017 Inhoudsopgave 1 INLEIDING EN DOEL... 3 1.1 CO2 - Prestatieladder...

Nadere informatie

Ketenanalyse Afval in project Sloop woning op de Madepolderweg 39 te Den Haag

Ketenanalyse Afval in project Sloop woning op de Madepolderweg 39 te Den Haag Ketenanalyse Afval in project Sloop woning op de Madepolderweg 39 te Den Haag Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 Wat is een ketenanalyse 3 Activiteiten Jan Knijnenburg B.V. 3 Doel van de ketenanalyse 4 Opbouw

Nadere informatie

Ketenanalyse Herstel wal- en kluismuren Kromme Nieuwegracht te Utrecht H. van Steenwijk B.V.

Ketenanalyse Herstel wal- en kluismuren Kromme Nieuwegracht te Utrecht H. van Steenwijk B.V. Ketenanalyse Herstel wal- en kluismuren Kromme Nieuwegracht te Utrecht H. van Steenwijk B.V. Opdrachtgever: G.J.H. van den Boogaard Auteur: S.B. Hiskemuller van der Zijden M.E. Kloos, Dé CO 2 Adviseurs

Nadere informatie

Scope III analyse 2015

Scope III analyse 2015 Scope III analyse 2015 Beheer document Versie Datum wijziging Gewijzigd door Scope III Analyse 12-5-2016 M. Hoogeland Inhoud Inleiding... 4 1.De waardeketen... 4 Algemene beschrijving... 4 Meetperiode...

Nadere informatie

[2018] Ketenanalyse Scope 3 Emissie [Transport van zand naar projecten in Diemen] Aannemings- en wegenbouwbedrijf Verdam B.V.

[2018] Ketenanalyse Scope 3 Emissie [Transport van zand naar projecten in Diemen] Aannemings- en wegenbouwbedrijf Verdam B.V. [2018] Ketenanalyse Scope 3 Emissie [Transport van zand naar projecten in Diemen] Aannemings- en wegenbouwbedrijf Verdam B.V. Mr. Jac takkade 35a 1432 CB Aalsmeer Contact persoon: Dhr. J. Kruijenaar Tel.:

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 4 CO 2 -Prestatieladder

Voortgangsrapportage 4 CO 2 -Prestatieladder CO 2 -Prestatieladder Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. BRANDSTOF... 4 REDUCTIEDOELSTELLING... 4 RESULTATEN... 4 3. GROENAFVAL... 5 KETENANALYSE... 5 REDUCTIEDOELSTELLING... 5 HOEVEELHEID GROENAFVAL...

Nadere informatie

Ketenanalyse Dieselgebruik Jan Knijnenburg B.V.

Ketenanalyse Dieselgebruik Jan Knijnenburg B.V. Ketenanalyse Dieselgebruik Jan Knijnenburg B.V. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 Wat is een ketenanalyse 3 Activiteiten Jan Knijnenburg B.V. 3 Doel van de ketenanalyse 4 Opbouw 4 2 Scope 3 emissies & keuze

Nadere informatie

Scope 3 ketenanalyse volgens Green House Gas Corporate value Chain Accounting and Reporting Standard.

Scope 3 ketenanalyse volgens Green House Gas Corporate value Chain Accounting and Reporting Standard. 2013 Scope 3 ketenanalyse volgens Green House Gas Corporate value Chain Accounting and Reporting Standard. Auteur: Harry Minkhorst, hoofd risicomanagement en KAM Datum: 20 maart 2014 Pagina 1 van 12 Inhoud

Nadere informatie

Rapportage Scope 3 Emissies Geïdentificeerde en gekwantificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard

Rapportage Scope 3 Emissies Geïdentificeerde en gekwantificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard 2013 Rapportage Scope 3 Emissies Geïdentificeerde en gekwantificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard BRUCO ZEGVELD B.V. HEIFRA B.V. Bruco Zegveld

Nadere informatie

Meest Materiële Emissies Scope 3

Meest Materiële Emissies Scope 3 Meest Materiële Emissies Scope 3 Opdrachtgever Contactpersoon Document B. Horsthuis K. van den Berg 2 april 2012 VolkerWessels BVGO +31 6 15 87 29 69 Referentie KB/111694 1/13 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Versiebeheer. Eaton Industries (Netherlands) B.V. Ketenanalyse Xiria

Versiebeheer. Eaton Industries (Netherlands) B.V. Ketenanalyse Xiria Versiebeheer Eaton Industries (Netherlands) B.V. Ketenanalyse Xiria Versie Datum aanmaak Gemaakt door 0.1 2-6-2016 Qonsultar, HvdV 1.0 01-7-2016 Qonsultar, HvdV Wijzigingen t.o.v. vorige versie Initiële

Nadere informatie

Emissie inventaris Brouwers Groenaannemers SCOPE 3 ANALYSE

Emissie inventaris Brouwers Groenaannemers SCOPE 3 ANALYSE Emissie inventaris Brouwers Groenaannemers SCOPE 3 ANALYSE 1. INLEIDING De uitstoot van CO2 kan in kaart worden gebracht aan de hand van drie scope s. Emissies in scope 1 zijn alle directe emissies. Scope

Nadere informatie

[2018] Inclusief strategieën ter reductie van scope3-emissie. Aannemings- en wegenbouwbedrijf Verdam B.V.

[2018] Inclusief strategieën ter reductie van scope3-emissie. Aannemings- en wegenbouwbedrijf Verdam B.V. [2018] Rapportage Scope 3-Emissies Geïdentificeerde en gekwantificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard Inclusief strategieën ter reductie van scope3-emissie.

Nadere informatie

Ketenanalyse Beton. Martin Vos, Gerrit Plaggenmars Van Spijker Infrabouw Opsteldatum Autorisatiedatum: Versie: 1.

Ketenanalyse Beton. Martin Vos, Gerrit Plaggenmars Van Spijker Infrabouw Opsteldatum Autorisatiedatum: Versie: 1. 1 Ketenanalyse Beton Auteur: Martin Vos, Gerrit Plaggenmars Bedrijf: Van Spijker Infrabouw Opsteldatum 04-04-2016 Autorisatiedatum: 06-04-2016 Versie: 1.0 Handtekening autoriserend verantwoordelijke manager:

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 3 CO 2 -Prestatieladder

Voortgangsrapportage 3 CO 2 -Prestatieladder CO 2 -Prestatieladder Inhoudsopgave INLEIDING... 3 BRANDSTOF... 4 REDUCTIEDOELSTELLING... 4 RESULTATEN... 4 GROENAFVAL... 5 KETENANALYSE... 5 REDUCTIEDOELSTELLING... 5 HOEVEELHEID GROENAFVAL... 5 TRANSPORT

Nadere informatie

ketenanalyse afvalverwijdering BESIX - OVT Utrecht

ketenanalyse afvalverwijdering BESIX - OVT Utrecht afvalverwijdering BESIX - OVT Utrecht BESIX Nederland Branch 11 april 2013 CONCEPT rapportage - 1-11 april 2013 Documenttitel afvalverwijdering BESIX OVT Utrecht Verkorte documenttitel Status CONCEPT rapport

Nadere informatie

4.A.1 Ketenanalyse onderhoudsbaggerwerk JP Schilder

4.A.1 Ketenanalyse onderhoudsbaggerwerk JP Schilder 4.A.1 Ketenanalyse onderhoudsbaggerwerk JP Schilder Datum: 24 mei 2016 Project: Auteur: Controle: Scope 3 analyse van GHG genererende (keten)activiteiten JP Schilder pagina 1 van 12 Ketenanalyse JP Schilder

Nadere informatie

Ketenanalyse Stalen damwand Koud gezet versus warm gewalst

Ketenanalyse Stalen damwand Koud gezet versus warm gewalst Ketenanalyse Stalen damwand Koud gezet versus warm gewalst Colofon Titel Ketenanalyse Hakkers B.V Status Definitief Versie 2.1 Datum 6-8-2015 Auteurs Gerda de Raad en Mariëlle van Rijbroek Inhoudsopgave

Nadere informatie

1 Inleiding. Buro Cleijsen Pagina 1 van 9

1 Inleiding. Buro Cleijsen Pagina 1 van 9 1 Inleiding In het kader van het behalen van niveau 4 op de CO2-Prestatieladder voert de KoningGroep twee analyses uit van een GHG (Green House Gas) genererende keten. De dominantie analyse en de keten

Nadere informatie

Ketenanalyse banden. Opdrachtgever: vandervalk+degroot Naam: Kelmar van Meurs. Cleo Bout De Duurzame Adviseurs

Ketenanalyse banden. Opdrachtgever: vandervalk+degroot Naam: Kelmar van Meurs. Cleo Bout De Duurzame Adviseurs Opdrachtgever: vandervalk+degroot Naam: Kelmar van Meurs Cleo Bout De Duurzame Adviseurs 25-03-2019 Inhoudsopgave 1 INLEIDING EN VERANTWOORDING... 3 1.1 ACTIVITEITEN VANDERVALK+DEGROOT... 3 1.2 WAT IS

Nadere informatie

Ketenanalyse HKS-Van Mechelen-Eindverwerkers. Versie Inleiding

Ketenanalyse HKS-Van Mechelen-Eindverwerkers. Versie Inleiding Ketenanalyse HKS-Van Mechelen-Eindverwerkers Versie 31-12-2015 Inleiding Van Mechelen recycling b.v. verwerkt een groot deel van de bij Liander n.v. door HKS ingezamelde grondkabel. Na verwerking ontstaan

Nadere informatie

Ketenanalyse Groenafval

Ketenanalyse Groenafval Ketenanalyse Groenafval Vergelijking tussen diverse verwerkingsaanpakken Opdrachtgever Loonbedrijf P. Pijnenburg en Zn. B.V. Peter Pijnenburg Auteur: Noël Verberg, Dé CO 2 Adviseurs Inhoud Inhoud... 2

Nadere informatie

Ketenanalyse Vervanging bovenbalken

Ketenanalyse Vervanging bovenbalken Ketenanalyse Vervanging bovenbalken Inclusief diensten ingenieursbureau Dutch Rail Control Colofon Titel Ketenanalyse Dutch Rail Control Status Definitief Versie 1.0 Datum 30-06-2014 Auteurs Martin Vos,

Nadere informatie

CO2-Prestatieladder. Ketenanalyse woonwerkverkeer Klaver Giant Groep

CO2-Prestatieladder. Ketenanalyse woonwerkverkeer Klaver Giant Groep CO2-Prestatieladder Ketenanalyse woonwerkverkeer Klaver Giant Groep Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Wat is een ketenanalyse... 3 1.2 Doel van de ketenanalyse... 3 1.3 Leeswijzer... 3 2 Scope 3 emissies

Nadere informatie

ketenanalyse afvalverwijdering BESIX - OVT Utrecht

ketenanalyse afvalverwijdering BESIX - OVT Utrecht afvalverwijdering BESIX - OVT Utrecht BESIX Nederland Branch 23 februari 2015 DEFINITIEVE rapportage - 1 - Documenttitel afvalverwijdering BESIX OVT Utrecht Verkorte documenttitel Voortgangsrapportage

Nadere informatie

Ketenanalyse woon-werkverkeer

Ketenanalyse woon-werkverkeer Ketenanalyse woon-werkverkeer Titel : Ketenanalyse woon-werkverkeer Robert Bosch B.V. Status : definitief Versie : 1.0 Datum : 16-09-2014 Auteurs : Martin Vos, Willem Groenendijk Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

4.A.1. - DOMINANTIEANALYSE (SCOPE 3)

4.A.1. - DOMINANTIEANALYSE (SCOPE 3) 4.A.1. - DOMINANTIEANALYSE (SCOPE 3) Opgesteld d.d. 02-03-2015 door: Goedgekeurd door: S. Kamphuis, KAM-coördinator H.T.B. Reimert, directeur Blad: 2 van 6 Inhoudsopgave 1. Inleiding.. 3 2. Organisatie

Nadere informatie

Rick Huibers Edilon)(Sedra Contracting bv. Erik Bronsvoort +31 (0) Referentie EB/ Versie 2.0 Datum 14 november / 22

Rick Huibers Edilon)(Sedra Contracting bv. Erik Bronsvoort +31 (0) Referentie EB/ Versie 2.0 Datum 14 november / 22 Rick Huibers Edilon)(Sedra Contracting bv Erik Bronsvoort +31 (0)6 12763779 Referentie EB/160602 Versie 2.0 Datum 14 november 2016 Status Definitief 1 / 22 1 INLEIDING... 3 1.1 CO 2 -PRESTATIELADDER...

Nadere informatie

Aannemersbedrijf J. van den Brand B.V.

Aannemersbedrijf J. van den Brand B.V. Ketenanalyse Brandstofreductie inhuur transport Aannemersbedrijf B.V. Opgesteld door: M. Gordijn Gecontroleerd door: Gekwalificeerd auditor dhr. P. Leijdekkers (auditor CO2 prestatieladder) van AQUATEST

Nadere informatie

Ketenanalyse Papier. Rapportage: KAP 2015 Datum: 21 augustus 2015 Opgesteld door: Rick Arts Versie: 1.1

Ketenanalyse Papier. Rapportage: KAP 2015 Datum: 21 augustus 2015 Opgesteld door: Rick Arts Versie: 1.1 2015 Ketenanalyse Papier Rapportage: KAP 2015 Datum: 21 augustus 2015 Opgesteld door: Rick Arts Versie: 1.1 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Ketenanalyse papier... 4 1.1 Keten van papier... 4 2.2 Identificeren

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 10 ketenanalyse afvalverwijdering BESIX - OVT Utrecht

Voortgangsrapportage 10 ketenanalyse afvalverwijdering BESIX - OVT Utrecht afvalverwijdering BESIX - OVT Utrecht BESIX Nederland Branch 29 januari 2016 DEFINITIEVE rapportage 1 - Documenttitel afvalverwijdering BESIX OVT Utrecht Verkorte documenttitel Voortgangsrapportage Status

Nadere informatie

Ketenanalyse Staal in project "De Gagel" Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol

Ketenanalyse Staal in project De Gagel Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Ketenanalyse Staal in project "De Gagel" Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse 3 1.2. Activiteiten VBK Groep

Nadere informatie

Ketenanalyse. Aannemingsbedrijf van der Meer. Datum: 4 december 2014. Pagina 1 van 11

Ketenanalyse. Aannemingsbedrijf van der Meer. Datum: 4 december 2014. Pagina 1 van 11 Ketenanalyse Aannemingsbedrijf van der Meer Datum: 4 december 2014 Status: definitief Pagina 1 van 11 Ketenanalyse Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. November 2014 Bedrijfsgegevens Bedrijf: Aannemingsbedrijf

Nadere informatie

Ketenanalyse Ophoogmaterialen in wegconstructies

Ketenanalyse Ophoogmaterialen in wegconstructies Ketenanalyse Ophoogmaterialen in wegconstructies Opdrachtgever Ruben Koning Bunnik Groep Contactpersoon Evelien Ploos van Amstel 06 1010 8345 Rapportage Referentie EP/161912 Versie 1.0 Datum 18 augustus

Nadere informatie

Ketenanalyse. Uitstoot ingehuurde onderaannemers. van. Datum opgesteld: 16 november Auteur(s): S. Jonker (AMK Inventis)

Ketenanalyse. Uitstoot ingehuurde onderaannemers. van. Datum opgesteld: 16 november Auteur(s): S. Jonker (AMK Inventis) Ketenanalyse Uitstoot ingehuurde onderaannemers van Datum opgesteld: 16 november 2015 Auteur(s): S. Jonker (AMK Inventis) Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 1.1 Achtergrond CO₂ Prestatieladder...4 1.2 Hemmen

Nadere informatie

Ketenanalyse stalen buispalen 2013

Ketenanalyse stalen buispalen 2013 Ketenanalyse stalen buispalen Genemuiden Versie 1.0 definitief \1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Leeswijzer 3 De -prestatieladder 4.1 Scopes 4. Niveaus en invalshoeken 5 3 Beschrijving van de waardeketen

Nadere informatie

Ketenanalyse Woon-werkverkeer

Ketenanalyse Woon-werkverkeer Ketenanalyse Woon-werkverkeer Colofon Titel Baars B.V Status Concept Datum 15-8-2018 Versie 1 Versie datum 15-08-2018 Auteurs Sander de Kraker Voorblad Google Streetview Opgesteld in samenwerking met:

Nadere informatie

ketenanalyse afvalverwijdering BESIX - OVT Utrecht

ketenanalyse afvalverwijdering BESIX - OVT Utrecht afvalverwijdering BESIX - OVT Utrecht BESIX Nederland Branch 27 Februari 2014 DEFINITIEVE rapportage - 1 - Documenttitel afvalverwijdering BESIX OVT Utrecht Verkorte documenttitel Voortgangsrapportage

Nadere informatie

Ketenanalyse. Uitstoot ingehuurde onderaannemers. van. Datum opgesteld: 16 november 2015 (aanpassingen oktober 2018)

Ketenanalyse. Uitstoot ingehuurde onderaannemers. van. Datum opgesteld: 16 november 2015 (aanpassingen oktober 2018) Uitstoot ingehuurde onderaannemers van Datum opgesteld: 16 november 2015 (aanpassingen oktober 2018) Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Achtergrond CO₂ Prestatieladder... 4 1.2 Hemmen B.V.... 4 1.3 Omschrijving

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 9 ketenanalyse afvalverwijdering BESIX - OVT Utrecht

Voortgangsrapportage 9 ketenanalyse afvalverwijdering BESIX - OVT Utrecht afvalverwijdering BESIX - OVT Utrecht BESIX Nederland Branch 17 November 2015 DEFINITIEVE rapportage 1 - Documenttitel afvalverwijdering BESIX OVT Utrecht Verkorte documenttitel Voortgangsrapportage Status

Nadere informatie

Strategisch plan. Opdrachtgever. Auteur. NBB-groep D. Doornenbal. C. Everaars, Dé CO 2 Adviseurs

Strategisch plan. Opdrachtgever. Auteur. NBB-groep D. Doornenbal. C. Everaars, Dé CO 2 Adviseurs Strategisch plan Opdrachtgever NBB-groep D. Doornenbal Auteur C. Everaars, Dé CO 2 Adviseurs Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding... 3 2 Reductiedoelstelling scope 3 emissies... 4 2.1 MAATREGELEN... 4 3 Scope

Nadere informatie

Ketenanalyse: Parkeren met of zonder parkeerdetectie- en verwijssysteem

Ketenanalyse: Parkeren met of zonder parkeerdetectie- en verwijssysteem Ketenanalyse: Parkeren met of zonder parkeerdetectie- en CO2 Prestatieladder Ketenanalyse parkeerdetectie- en Datum: 10-01-2015 Versie:5 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Vaststellen

Nadere informatie

Ketenanalyse daktuin in project "Dijkzone Groene Weide" te Arnhem

Ketenanalyse daktuin in project Dijkzone Groene Weide te Arnhem Ketenanalyse daktuin in project "Dijkzone Groene Weide" te Arnhem Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 Wat is een ketenanalyse Activiteiten SIGHT Landscaping Opbouw 3 Stap 1: Globale berekening van scope 3 emissies

Nadere informatie

Ketenanalyse Seinen T. +31 (0)88 186 99 00 F. +31 (0)343 52 31 96. primum@primum.nl www.primum.nl

Ketenanalyse Seinen T. +31 (0)88 186 99 00 F. +31 (0)343 52 31 96. primum@primum.nl www.primum.nl Ketenanalyse Seinen In het kader van de CO 2 -Prestatieladder Datum 9 november 2011 Contactpersoon Primum Alco Kieft Contactpersoon Vialis Bert van de Merwe Postadres Loodsboot 15 3991 CF Houten Status

Nadere informatie

Ketenanalyse snoeiproject Ede

Ketenanalyse snoeiproject Ede Ketenanalyse snoeiproject Ede Opdrachtgever NBB-groep D. Doornenbal Auteur C. Everaars, Dé CO2 Adviseurs Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding... 3 1.1 ACTIVITEITEN NBB... 3 1.2 WAT IS EEN KETENANALYSE... 3 1.3

Nadere informatie

Ketenanalyse CO 2 -arm bouwen met beton. Gemaal Schardam. Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager

Ketenanalyse CO 2 -arm bouwen met beton. Gemaal Schardam. Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager Ketenanalyse CO 2 -arm bouwen met beton Gemaal Schardam Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager Autorisatiedatum: 13-05-2015 Naam: R.S.J. Nelis 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Inleiding 3

Nadere informatie

Ketenanalyse. Aanleg tijdelijke rijbaan. van. Datum opgesteld: 04 april S. Jonker (AMK Inventis)

Ketenanalyse. Aanleg tijdelijke rijbaan. van. Datum opgesteld: 04 april S. Jonker (AMK Inventis) Ketenanalyse Aanleg tijdelijke rijbaan van Datum opgesteld: 04 april 2017 Auteur: S. Jonker (AMK Inventis) Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Achtergrond Prestatieladder... 4 1.2 Bedrijfsbeschrijving Oosterhuis

Nadere informatie

Ketenanalyse Asfalt. Opdrachtgever: Dennis Voets, namens Van Wijk Nieuwegein B.V. Auteur: Margriet de Jong, Dé CO 2 Adviseurs

Ketenanalyse Asfalt. Opdrachtgever: Dennis Voets, namens Van Wijk Nieuwegein B.V. Auteur: Margriet de Jong, Dé CO 2 Adviseurs Ketenanalyse Asfalt Opdrachtgever: Dennis Voets, namens Van Wijk Nieuwegein B.V. Auteur: Margriet de Jong, Dé CO 2 Adviseurs Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding... 3 1.1 ACTIVITEITEN VAN WIJK NIEUWEGEIN...

Nadere informatie

Ketenanalyse stalen kozijnen in project "Mauritshuis"

Ketenanalyse stalen kozijnen in project Mauritshuis Ketenanalyse stalen kozijnen in project "Mauritshuis" Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse 3 1.2. Activiteiten Koninklijke Woudenberg 3 1.3. Opbouw 4 Stap 1: Globale berekening van

Nadere informatie