2015 JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS ASML HOLDING N.V.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2015 JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS ASML HOLDING N.V."

Transcriptie

1 2015 JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS ASML HOLDING N.V. Woensdag 22 april 2015, aanvang 14:00 uur Auditorium, ASML Gebouw 7 De Run 6665, Veldhoven Nederland

2 Agenda 1. Opening Discussiepunt 2. Overzicht van de activiteiten, inclusief de activiteiten op het gebied van Discussiepunt maatschappelijk verantwoord ondernemen, en de financiële situatie van de Vennootschap 3. Bespreking van de uitvoering van het Beloningsbeleid voor de Directie (het Discussiepunt Beloningsbeleid ) over het boekjaar Bespreking van het jaarverslag 2014, inclusief het corporate governance hoofdstuk, Stempunt en vaststelling van de overeenkomstig de Nederlandse wet opgestelde jaarrekening over het boekjaar Voorstel tot verlening van decharge aan de leden van de Directie voor de Stempunt uitoefening van hun functie in het boekjaar Voorstel tot verlening van decharge aan de leden van de Raad van Stempunt Commissarissen voor de uitoefening van hun functie in het boekjaar Toelichting op het reserverings- en dividendbeleid van de Vennootschap Discussiepunt 8. Voorstel tot vaststelling van een dividend van 0,70 Euro per gewoon aandeel van Stempunt 0,09 Euro 9. Voorstel tot vaststelling van enige aanpassingen op het Beloningsbeleid Stempunt 10. Voorstel tot goedkeuring van het aantal aandelen toe te kennen aan de Directie Stempunt 11. Voorstel tot goedkeuring van het aantal opties en/of aandelen toe te kennen aan Stempunt werknemers 12. Bespreking van de gewijzigde profielschets van de Raad van Commissarissen Discussiepunt 13. Samenstelling van de Raad van Commissarissen in 2015 Stempunten Voorstel tot benoeming tot lid van de Raad van Commissarissen: a) Mevrouw A. (Annet) Aris b) De heer G.J. (Gerard) Kleisterlee c) De heer R.D. (Rolf-Dieter) Schwalb 14. Samenstelling van de Raad van Commissarissen in 2016 Discussiepunt 15. Voorstel tot benoeming van KPMG Accountants N.V. als externe accountant voor het Stempunt rapportagejaar Voorstellen om de Directie aan te wijzen als het orgaan dat bevoegd is tot uitgifte Stempunten van gewone aandelen of tot toekenning van rechten tot het verwerven van gewone aandelen in het kapitaal van de Vennootschap, binnen de grenzen van de statuten van de Vennootschap, alsmede tot het beperken of uitsluiten van het aan de aandeelhouders toekomende voorkeursrecht a) Aanwijzing tot uitgifte van aandelen of tot toekenning van rechten tot het verwerven van gewone aandelen (5%) b) Aanwijzing tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten c) Aanwijzing tot uitgifte van aandelen of tot toekenning van rechten tot het verwerven van gewone aandelen in verband met of ter gelegenheid van fusies, acquisities en/of (strategische) allianties (5%) d) Aanwijzing tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten 17. Voorstellen om de Directie te machtigen om gewone aandelen in de Vennootschap te Stempunten Verwerven a) Machtiging om gewone aandelen in te kopen tot een maximum van 10% van het geplaatste kapitaal b) Machtiging om additioneel gewone aandelen in te kopen tot een maximum van 10% van het geplaatste kapitaal 18. Voorstel tot intrekking van gewone aandelen Stempunt 19. Rondvraag Discussiepunt 20. Sluiting Discussiepunt

3 Toelichting op de Agenda 2. Overzicht van de activiteiten, inclusief de activiteiten op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen, en de financiële situatie van de Vennootschap. Dit agendapunt bevat een verslag van de activiteiten van de Vennootschap, de financiële situatie en de activiteiten op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen gedurende het boekjaar Bespreking van de uitvoering van het beloningsbeleid voor de Directie over het boekjaar In overeenstemming met de Nederlandse wettelijke vereisten zal de uitvoering van het Beloningsbeleid in 2014, zoals beschreven in het statutaire jaarverslag 2014 en het remuneratierapport 2014, worden besproken. 4. Bespreking van het jaarverslag 2014, inclusief het corporate governance hoofdstuk, en voorstel tot vaststelling van de overeenkomstig de Nederlandse wet opgestelde jaarrekening over het boekjaar De Vennootschap heeft twee jaarrekeningen opgesteld: één jaarrekening gebaseerd op de verslagleggingsregels zoals algemeen geaccepteerd in de Verenigde Staten ("U.S. GAAP") en één jaarrekening gebaseerd op Nederlands recht en de International Financial Reporting Standards ( Statutaire Jaarrekening ). Voor interne en externe verslagleggingsdoeleinden volgt ASML U.S. GAAP. U.S. GAAP is ASML s primaire verslagleggingsstandaard. De Statutaire Jaarrekening is echter de jaarrekening die ter vaststelling aan de AVA wordt voorgelegd. Een onderdeel van het Jaarverslag 2014 is het hoofdstuk met betrekking tot de corporate governance structuur van ASML, inclusief een verslag over de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code door ASML. Het statutaire jaarverslag 2014, inclusief de Statutaire Jaarrekening 2014, zoals opgesteld overeenkomstig de Nederlandse wet, is gepubliceerd op de website van ASML ( en is eveneens op te vragen bij de Vennootschap. 5. Voorstel tot verlening van decharge aan de leden van de Directie voor de uitoefening van hun functie in het boekjaar Voorstel tot het verlenen van decharge aan de leden van de Directie die zitting hadden in de Directie in 2014 terzake de uitoefening van hun functie in het boekjaar Voorstel tot verlening van decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen voor de uitoefening van hun functie in het boekjaar Voorstel tot het verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen die zitting hadden in de Raad van Commissarissen in 2014 terzake de uitoefening van hun functie in het boekjaar Toelichting op het reserverings- en dividendbeleid van de Vennootschap. De Directie zal een toelichting geven op het reserverings- en dividendbeleid van de Vennootschap zoals beschreven in het statutaire jaarverslag 2014 van de Vennootschap. ASML s liquiditeitsbehoefte is afhankelijk van meerdere factoren, waarvan een aantal is gebaseerd op de reguliere operationele activiteiten van de onderneming, terwijl andere factoren verband houden met de onzekerheden van de wereldeconomie en de

4 halfgeleiderindustrie. Aangezien de liquiditeitsbehoefte van ASML fluctueert al naar gelang de timing en reikwijdte van deze factoren, tracht ASML ervoor te zorgen dat zij voldoende kapitaal ter beschikking heeft om gedurende elke fase van de cyclus in de halfgeleiderindustrie aan haar liquiditeitsbehoefte te voldoen door middel van het aanhouden van voldoende liquide middelen, alsmede door de beschikbaarheid van financiering door middel van een adequaat bedrag aan gecommitteerde kredietfaciliteiten. ASML is voornemens om kapitaal aan haar aandeelhouders te blijven uitkeren door middel van stabiele of stijgende dividenduitkeringen, reguliere aandeleninkoop, of kapitaaluitkeringen. Uitkering van kapitaal is echter afhankelijk van het daadwerkelijke en verwachte niveau van de liquide middelen gegenereerd uit onze activiteiten, de vereiste liquide middelen in verband met investeringen in onze onderneming, onze huidige aandelenkoers, alsmede van overige marktomstandigheden en relevante factoren. Ten aanzien van de dividenduitkering bevat het volgende agendapunt het dividendvoorstel met betrekking tot het boekjaar Op 21 januari 2015 heeft ASML een nieuw aandeleninkoopprogramma aangekondigd, uit te voeren in de periode Als onderdeel van dit programma beoogt ASML voor een bedrag van maximaal 750 miljoen Euro gewone aandelen in te kopen, welke zij voornemens is in te trekken na inkoop. Daarnaast heeft ASML het voornemen om als onderdeel van dit programma maximaal 3,3 miljoen gewone aandelen in te kopen ter afdekking van aandelen- en optieplannen voor werknemers. Dit aandeleninkoopprogramma is gestart op 22 januari 2015, en, tegen de aandelenkoers op het moment van de aankondiging van het programma, vertegenwoordigt deze voorgenomen inkoop een totale waarde van circa 1 miljard Euro. Het aandeleninkoopprogramma zal worden uitgevoerd binnen de grenzen van de bevoegdheid die daartoe door de AVA aan de Directie is verleend op 23 april 2014 en de bevoegdheid als voorgesteld in agendapunt 17, alsmede in toekomstige algemene vergaderingen van ASML. Het huidige reserverings- en dividendbeleid is er ook op gericht om ASML in staat te stellen om in de toekomst aandelen in te kopen op een fiscaal efficiënte wijze. Hoewel het voornemen is om jaarlijks een dividend uit te keren dat stabiel zal blijven of zal groeien, kan het dividendbedrag per aandeel van jaar tot jaar variëren en kan het voorkomen dat in een bepaald jaar helemaal geen dividend wordt uitgekeerd. Bovendien is het mogelijk dat ASML haar reserverings- en dividendbeleid in de toekomst wijzigt, hetgeen van invloed kan zijn op het dividend. 8. Voorstel tot uitkering van een dividend van 0,70 Euro per gewoon aandeel van 0,09 Euro. ASML stelt voor om het dividend per gewoon aandeel wederom met 15% te verhogen in vergelijking met vorig jaar, door over het boekjaar 2014 een dividend te uit te keren van 0,70 Euro per gewoon aandeel (voor een totaal bedrag van circa 300 miljoen Euro), vergeleken met een dividend van 0,61 Euro per gewoon aandeel uitbetaald ten aanzien van het boekjaar Het voorgestelde dividend vertegenwoordigt 26% van de winst per aandeel in De ex-dividend datum is 24 april 2015 en het dividend zal betaalbaar gesteld worden op 11 mei Voorstel tot vaststelling van enige aanpassingen op het Beloningsbeleid.

5 De Raad van Commissarissen heeft, op aanbeveling van zijn Remuneratie Commissie, enkele aanpassingen op het Beloningsbeleid doorgevoerd. Indien vastgesteld, zullen deze wijzigingen gelden vanaf 1 januari Voor de volledige tekst van de voorgestelde aanpassingen wordt verwezen naar de relevante paragrafen in de mark-up versie van het Beloningsbeleid die is gepubliceerd op de website van ASML ( De meest relevante wijzigingen in het Beloningsbeleid zijn: Short term incentive (STI) De Raad van Commissarissen heeft de cash-gerelateerde prestatiemaatstaf van de korte termijn variabele beloning (short term incentive) voor de Directie gewijzigd van 'Net Operating Cash Flow' naar 'Free Cash Flow (FCF) & Cash Conversion Cycle (CCC)'. De FCF vertegenwoordigt de gegenereerde operationele kasstroom (operating cash flow) na investeringsuitgaven (capital expenditures). De CCC is een goede indicator van de mate waarin de operationele cyclus (operating cycle) aanspraak maakt op het werkkapitaal van de Vennootschap. De CCC geeft een samenvatting van hoe lang geld wordt vastgehouden in inkoop-, productie- en verkoopprocessen van een bedrijf. De CCC bestaat uit (i) voorraaddagen (days inventory outstanding), plus (ii) debiteurendagen (days sales outstanding), minus (iii) crediteurendagen (days payables outstanding). De redenering achter de aanpassing van de cash-gerelateerde short term incentive is tweeledig: (1) het gebruik van de FCF in combinatie met de CCC is meer in lijn met de lange termijn doelstellingen van de Vennootschap, en (2) deze gecombineerde cashgerelateerde prestatiemaatstaven bieden een evenwichtig beeld van de kaspositie van ASML, aangezien de FCF wordt bepaald door de laatste balanspositie, terwijl de CCC wordt bepaald door het effectieve beheer van het werkkapitaal gedurende het jaar. Long term incentive (LTI) In het huidige Beloningsbeleid wordt Net Operating Profit (NOP) gedefinieerd als basis voor de berekening van ASML's Return on Average Invested Capital (ROAIC), in de context van de lange-termijn component van de variabele beloning ( Long Term Incentive Plan (LTI)) van de Directie. Echter, in het verleden, en derhalve ook voor de vaststelling van de LTI gerelateerde beloning in 2014, was de berekening altijd gebaseerd op de Net Operating Profit After Tax (NOPAT). De Raad van Commissarissen heeft de formulering van het Beloningsbeleid ten aanzien van deze component aangepast aan de praktische toepassing van het Beloningsbeleid. De ondernemingsraad van ASML Netherlands B.V. (de "Ondernemingsraad ) is tijdig in de gelegenheid gesteld zijn standpunt te bepalen over deze aanpassingen op het Beloningsbeleid. Het standpunt van de Ondernemingsraad is gepubliceerd op de website van ASML ( 10. Voorstel tot goedkeuring van het aantal aandelen toe te kennen aan de Directie. Dit agendapunt ziet op de goedkeuring van het aantal gewone aandelen beschikbaar voor de Directie. De Vennootschap stelt verder aan de AVA voor om de Directie aan te wijzen als bevoegd orgaan om, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, de genoemde aandelen uit te geven. Deze aanwijzing is een andere aanwijzing dan de aanwijzing van de Directie als bevoegd orgaan als bedoeld in agendapunt 16, en wordt gevraagd voor de periode vanaf de AVA gehouden op 22 april 2015 tot de AVA die zal worden gehouden in 2016.

6 Het maximaal beschikbare aantal gewone aandelen voor de Directie dat de Vennootschap hierbij ter goedkeuring aan de AVA voorlegt bedraagt (tweehonderdduizend) gewone aandelen voor de genoemde periode. Voor verdere informatie over de aandelenregeling voor de Directie wordt verwezen naar het Beloningsbeleid. 11. Voorstel tot goedkeuring van het aantal opties en/of aandelen toe te kennen aan werknemers. Dit agendapunt betreft het voorstel tot goedkeuring van het aantal opties en/of gewone aandelen beschikbaar voor ASML werknemers anders dan leden van de Directie. In dit agendapunt wordt bovendien aan de AVA voorgesteld om de Directie aan te wijzen als bevoegd orgaan om, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, de opties en/of gewone aandelen als hieronder genoemd uit te geven. Deze aanwijzing is een andere aanwijzing dan de aanwijzing van de Directie als bevoegd orgaan als bedoeld in agendapunt 16, en wordt gevraagd voor de periode vanaf de AVA gehouden op 22 april 2015 tot de AVA die zal worden gehouden in De optie- en aandelenregelingen voor ASML werknemers omvatten regelingen voor ASML werknemers wereldwijd en/of senior en executive management anders dan leden van de Directie om (i) opties en/of gewone aandelen te kopen; (ii) opties of gewone aandelen toe te kennen voor retentie-doeleinden; (iii) performance opties of performance aandelen toe te kennen voor retentie-doeleinden; en (iv) incentive of performance aandelen en/of incentive of performance opties toe te kennen aan nieuwe werknemers voor incentive- en andere doeleinden. Het maximaal beschikbare aantal opties en/of gewone aandelen voor ASML werknemers, anders dan leden van de Directie, dat de Vennootschap hierbij ter goedkeuring aan de AVA voorlegt, bedraagt (een miljoen zeshonderdvijfentwintig duizend) opties en/of gewone aandelen voor bovengenoemde periode. 12. Bespreking van de gewijzigde profielschets van de Raad van Commissarissen. De huidige profielschets is door de Raad van Commissarissen geëvalueerd met het oog op de maatschappelijke en strategische ontwikkelingen van de Vennootschap. De Raad van Commissarissen heeft geconcludeerd dat de profielschets aanpassing behoeft in verband met de verdere ontwikkeling en internationalisering van de Vennootschap, alsmede naar aanleiding van ontwikkelingen in corporate governance regelgeving. De voorgestelde aanpassingen omvatten onder meer: Uitbreiding van de expertisegebieden welke dienen te worden bekleed binnen de Raad van Commissarissen, bijvoorbeeld ervaring op bestuursniveau in een grote, internationaal opererende onderneming, financiële expertise en kennis van de financiële markten. Schrapping van het vereiste met betrekking tot het Committee on Foreign Investments in the United States, dat in de huidige profielschets was opgenomen in het kader van de overname van Silicon Valley Group in 2001, en dat inhoudt dat tenminste één lid van de Raad van Commissarissen een door de Amerikaanse overheid benoemd Amerikaans staatsburger dient te zijn. Aangezien ASML niet langer aan dit vereiste hoeft te voldoen, is de betreffende bepaling uit de profielschets verwijderd. Aandacht voor de persoonlijke kwaliteiten van de individuele leden van de

7 Raad van Commissarissen, bijvoorbeeld kwaliteiten met betrekking tot: onafhankelijk denken, het bepalen van de bedrijfsstrategie, een goed gevoel voor techniek en de zakelijke praktijk en integriteit. Diversiteit: de erkenning van het belang van verschillende meningen binnen de Raad van Commissarissen en het streven om de leden van de Raad van Commissarissen wat leeftijd betreft te diversifiëren. De tekst van de gewijzigde profielschets van de Raad van Commissarissen, waarin de wijzigingen ten opzichte van de vorige profielschets van de Raad van Commissarissen zijn aangegeven, is gepubliceerd op de website van ASML ( 13. Samenstelling van de Raad van Commissarissen. Dit agendapunt bestaat uit drie stempunten. De Raad van Commissarissen heeft besloten mevrouw A. (Annet) Aris, de heer G.J. (Gerard) Kleisterlee en de heer R.D. (Rolf-Dieter) Schwalb voor te dragen voor benoeming per de aankomende AVA. a. Mevrouw A. (Annet) Aris Mevrouw Aris is in 1958 geboren en heeft de Nederlandse nationaliteit. Mevrouw Aris is Adjunct Professor of Strategy bij INSEAD in Frankrijk, een positie welke zij sinds 2003 vervult. Voorafgaand aan haar benoeming bij INSEAD heeft mevrouw Aris gewerkt voor McKinsey & Company in Duitsland waar zij partner was van 1994 tot Ze vervult momenteel verscheidene toezichthoudende functies binnen zowel beursgenoteerde als niet-beursgenoteerde ondernemingen zoals Thomas Cook plc., ProSiebenSat1 AG, Kabel Deutschland AG, ASR Netherlands N.V. en Sanoma Oyj. Mevrouw Aris is de beoogde opvolger van mevrouw Ieke van den Burg, die op 28 september 2014 is overleden. De voordracht tot benoeming van mevrouw Aris is gebaseerd op het versterkte aanbevelingsrecht van de Ondernemingsraad. De aandeelhouders hebben geen aanbevelingen gedaan voor de invulling van deze vacature. De voordracht van de Raad van Commissarissen van mevrouw Aris voor benoeming tot lid van de Raad van Commissarissen is niet enkel gebaseerd op de voordracht door de Ondernemingsraad, maar is met name ook gebaseerd op haar uitgebreide expertise op het gebied van strategische consultancy, digitale transformatie en management development. De ervaring en achtergrond van mevrouw Aris passen zeer goed in het profiel van de Raad van Commissarissen zoals opgesteld voor deze functie. De benoeming van mevrouw Aris zal gelden voor een periode van maximaal vier jaar, met de mogelijkheid tot verlenging voor volgende termijnen van maximaal vier jaar, met een maximum totale termijn van twaalf jaar. Indien goedgekeurd, zal de benoeming van mevrouw Aris ingaan per de AVA van 22 april Mevrouw Aris houdt geen aandelen in het kapitaal van de Vennootschap. b. De heer G.J. (Gerard) Kleisterlee De heer Kleisterlee is in 1946 geboren en heeft de Nederlandse nationaliteit. Hij is afgestudeerd aan de Technische Universiteit Eindhoven en in 1974 in dienst getreden

8 bij Philips. De heer Kleisterlee was President en Chief Executive Officer van de Raad van Bestuur van Koninklijke Philips N.V. van 2001 tot Hij is momenteel voorzitter van het bestuur van Vodafone Group Plc., niet-uitvoerend bestuurder van de Royal Dutch Shell Plc. en niet-uitvoerend bestuurder van IBEX Global Solutions Plc. Gezien de uitgebreide ervaring van de heer Kleisterlee op het niveau van raad van bestuur en raad van commissarissen van beursgenoteerde multinationals, is de Raad van Commissarissen van mening dat de heer Kleisterlee zeer goed past binnen het profiel van de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen verwacht dat de heer Kleisterlee een waardevolle bijdrage zal leveren aan de Raad van Commissarissen van ASML, en daarom heeft de Raad van Commissarissen besloten de heer Kleisterlee voor te dragen voor benoeming voor een periode van maximaal vier jaar, met de mogelijkheid tot verlenging voor volgende termijnen van maximaal twee jaar, met een maximum totale termijn van twaalf jaar. De aandeelhouders hebben geen aanbevelingen gedaan ten aanzien van het vervullen van deze vacature. De Ondernemingsraad heeft evenmin een kandidaat voorgedragen voor deze positie. De Ondernemingsraad is tijdig in de gelegenheid gesteld zijn standpunt te bepalen over de benoeming van de heer Kleisterlee en heeft aangegeven positief te staan tegenover deze benoeming. Indien goedgekeurd, zal de benoeming van de heer Kleisterlee ingaan per de AVA van 22 april De heer Kleisterlee houdt geen aandelen in het kapitaal van de Vennootschap. c. De heer R.D. (Rolf-Dieter) Schwalb De heer Schwalb is geboren in 1952 en heeft de Duitse nationaliteit. De heer Schwalb was Chief Financial Officer en lid van de directie van DSM N.V. van 2006 tot Voorafgaand aan zijn benoeming bij DSM was de heer Schwalb CFO en uitvoerend bestuurder van Beiersdorf AG. Hij is zijn loopbaan begonnen bij Procter & Gamble Co. in Duitsland en België waar hij diverse managementfuncties op het gebied van Finance, IT en Internal Audit heeft bekleed. De heer Schwalb is de beoogde opvolger van de heer F.W. (Fritz) Fröhlich, die op 22 april 2015, na een totale zittingsperiode van elf jaar, zal aftreden als lid van de Raad van Commissarissen. Vanwege de uitgebreide nationale en internationale ervaring van de heer Schwalb op het gebied van Finance, IT en Internal Audit is de Raad van Commissarissen van mening dat de heer Schwalb zeer goed past in het profiel van de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen verwacht dat de heer Schwalb een waardevolle bijdrage zal leveren aan de Raad van Commissarissen van ASML, en daarom heeft de Raad van Commissarissen besloten de heer Schwalb voor te dragen voor benoeming voor een periode van maximaal vier jaar, met de mogelijkheid tot verlenging voor volgende termijnen van maximaal vier jaar, met een maximum totale termijn van twaalf jaar. De aandeelhouders hebben geen aanbevelingen gedaan ten aanzien van het vervullen van deze vacature. De Ondernemingsraad heeft evenmin een kandidaat voorgedragen voor deze positie. De Ondernemingsraad is tijdig in de gelegenheid gesteld zijn standpunt te bepalen over de benoeming van de heer Schwalb en heeft aangegeven positief te staan tegenover deze benoeming.

9 Indien goedgekeurd, zal de benoeming van de heer Schwalb ingaan per de AVA van 22 april De heer Schwalb houdt geen aandelen in het kapitaal van de Vennootschap. 14. Samenstelling van de Raad van Commissarissen in Mededeling dat de heer A.P.M. van der Poel in 2016 aftreedt bij rotatie. 15. Voorstel tot benoeming van KPMG Accountants N.V. als externe accountant voor het boekjaar Dit voorstel betreft de benoeming van een nieuwe externe accountant voor het rapportagejaar Conform de wet op het accountantsberoep, moet een organisatie van openbaar belang (zoals een beursgenoteerde onderneming) van accountantsorganisatie wisselen indien deze gedurende een aaneengesloten periode van acht jaar de wettelijke controles heeft uitgevoerd (de Minister van Financiën heeft bevestigd dat deze rotatieperiode van acht jaar per 1 januari 2016 zal worden verlengd tot tien jaar, echter, ten tijde van deze oproeping dient deze regeling nog geïmplementeerd te worden). Voor de Vennootschap betekent dit dat zij per 1 januari 2016 van externe accountant dient te wisselen, waarbij moet worden opgemerkt dat de huidige externe accountant van de Vennootschap, Deloitte Accountants B.V., haar accountantscontrole met betrekking tot het rapportagejaar 2015 kan afronden. Het inschrijvings- en selectieproces voor een nieuwe externe accountant is afgerond in juni Aansluitend op dit proces stelt de Raad van Commissarissen voor om, conform de aanbeveling van de Audit Commissie, KPMG Accountants N.V. te benoemen als externe accountant van de Vennootschap voor het rapportagejaar Voorstellen om de Directie aan te wijzen als het orgaan dat bevoegd is tot uitgifte van aandelen of tot toekenning van rechten tot het verwerven van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap, binnen de grenzen van de statuten van de Vennootschap, alsmede tot het beperken of uitsluiten van het aan de aandeelhouders toekomende voorkeursrecht. Dit agendapunt bestaat uit de volgende vier stempunten: a. Aanwijzing tot uitgifte van gewone aandelen of tot toekenning van rechten tot het verwerven van gewone aandelen (5%) Voorstel om de Directie voor een periode van 18 maanden vanaf de datum van de AVA (van 22 april 2015 tot en met 22 oktober 2016), aan te wijzen als het orgaan dat bevoegd is om, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, te besluiten tot uitgifte van gewone aandelen of tot toekenning van rechten tot het verwerven van gewone aandelen. De aanwijzing is beperkt tot een maximum van 5% van het geplaatste kapitaal van ASML per 22 april Indien deze aanwijzing wordt verleend door de AVA, zal de bestaande aanwijzing zoals verleend op 23 april 2014 komen te vervallen. b. Aanwijzing tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten Voorstel om de Directie voor een periode van 18 maanden vanaf de datum van de AVA (van 22 april 2015 tot en met 22 oktober 2016), aan te wijzen als het orgaan dat bevoegd is om, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, te besluiten tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten bij uitgifte van gewone aandelen of bij toekenning van rechten tot het verwerven van gewone aandelen zoals beschreven onder a., hierboven. Ingevolge de statuten kan dit voorstel

10 slechts worden aangenomen met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen indien minder dan 50% van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd. Indien 50% of meer van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd, zal een gewone meerderheid voldoende zijn om het voorstel aan te nemen. Indien deze aanwijzing wordt verleend door de AVA, zal de bestaande aanwijzing zoals verleend op 23 april 2014 komen te vervallen. c. Aanwijzing tot uitgifte van gewone aandelen of het toekennen van rechten tot het verwerven van gewone aandelen in verband met of per de gelegenheid van fusies, acquisities en/of (strategische) allianties (5%) Voorstel om, in aanvulling op de machtiging als bedoeld onder a., de Directie voor een periode van 18 maanden vanaf de datum van de AVA (van 22 april 2015 tot en met 22 oktober 2016), aan te wijzen als het orgaan dat bevoegd is om, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, te besluiten tot uitgifte van gewone aandelen of tot toekenning van rechten tot het verwerven van gewone aandelen. De aanwijzing is beperkt tot een maximum van 5% van het geplaatste kapitaal van ASML per 22 april 2015 en deze 5% kan enkel worden aangewend in verband met of ter gelegenheid van fusies, acquisities en/of (strategische) allianties. Indien deze aanwijzing wordt verleend door de AVA, zal de bestaande aanwijzing zoals verleend op 23 april 2014 komen te vervallen. d. Aanwijzing tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten Voorstel om de Directie voor een periode van 18 maanden vanaf de datum van de AVA (van 22 april 2015 tot en met 22 oktober 2016), aan te wijzen als het orgaan dat bevoegd is om, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, te besluiten tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten bij uitgifte van gewone aandelen of bij toekenning van rechten tot het verwerven van gewone aandelen zoals beschreven onder c., hierboven. Ingevolge de statuten kan dit voorstel slechts worden aangenomen met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen indien minder dan 50% van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd. Indien 50% of meer van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd, zal een gewone meerderheid voldoende zijn om het voorstel aan te nemen. Indien deze aanwijzing wordt verleend door de AVA, zal de bestaande aanwijzing zoals verleend op 23 april 2014 komen te vervallen. Dit is een jaarlijks terugkerend agendapunt, aangezien de Directie van mening is dat het in het belang van de Vennootschap en haar aandeelhouders is om tijdig te kunnen reageren als zich bepaalde gelegenheden voordoen waarvoor de uitgifte van gewone aandelen is vereist. Daarom wenst de Directie gemachtigd te worden om gewone aandelen uit te geven wanneer dergelijke gelegenheden zich voordoen. Tevens wenst zij het voorkeursrecht niet te hoeven toepassen in situaties waarin snel dient te worden gehandeld. Voor voorafgaande goedkeuring door de aandeelhouders zou immers een buitengewone aandeelhoudersvergadering bijeengeroepen moeten worden, waardoor kostbare tijd verloren zou gaan of verstorende marktspeculaties zouden kunnen ontstaan. In het verleden is dit agendapunt aangewend voor de uitgifte van converteerbare obligaties in verband met het korte tijdsbestek waarbinnen de gelegenheid zich voordeed; in 2012 is het agendapunt bijvoorbeeld aangewend in verband met de overname van Cymer, Inc. De mogelijkheid om dergelijke transacties uit te voeren kan beperkt worden indien ASML voorafgaand goedkeuring dient te vragen voor de uitgifte van gewone aandelen en/of de uitsluiting van de voorkeursrechten van aandeelhouders.

11 17. Voorstellen om de Directie te machtigen om gewone aandelen in de Vennootschap te verwerven. Introductie van de agendapunten 17 en 18: ASML wenst voldoende flexibiliteit te hebben voor de uitvoering van kapitaaluitkeringen aan haar aandeelhouders. Teneinde een dergelijke flexibiliteit te bewerkstelligen, wordt de AVA verzocht om verdere aandeleninkoop te accorderen, alsmede verdere toestemming te verlenen voor intrekking van gewone aandelen om in staat te zijn om aandeleninkoopprogramma s uit te voeren, indien de Vennootschap daartoe besluit. De implementatie van aandeleninkoopprogramma s is afhankelijk van verschillende factoren en aandeelhouders worden erop gewezen dat er geen zekerheid is voor wat betreft uitkering van kapitaal, noch wat betreft de timing en de methode van een potentiële uitvoering van een uitkering van kapitaal aan aandeelhouders. Ook regelgeving is een factor die van invloed kan zijn op de uitvoering van aandeleninkoopprogramma s. Gezien de sterke financiële positie en de verwachtingen ten aanzien van de kasstroom (cash flow) van ASML, is ASML voornemens door te gaan met het uitkeren van overtollige kasmiddelen aan de aandeelhouders door middel van dividenduitkeringen en aandeleninkoopprogramma's in overeenstemming met ons beleid. Op 21 januari 2015 heeft ASML een nieuw aandeleninkoopprogramma aangekondigd, uit te voeren in de periode Als onderdeel van dit programma beoogt ASML voor een bedrag van maximaal 750 miljoen Euro gewone aandelen in te kopen welke zij voornemens is in te trekken na inkoop. Daarnaast heeft ASML het voornemen om als onderdeel van dit aandeleninkoopprogramma maximaal 3,3 miljoen gewone aandelen in te kopen ter afdekking van aandelen- en optieplannen voor werknemers. Dit aandeleninkoopprogramma is gestart op 22 januari Het aandeleninkoopprogramma zal worden uitgevoerd binnen de grenzen van de bestaande bevoegdheid die daartoe door de AVA aan de Directie is verleend op 23 april 2014 en de bevoegdheid als voorgesteld in agendapunt 17, alsmede in toekomstige algemene vergaderingen van ASML. Het aandeleninkoopprogramma kan te allen tijde worden opgeschort, gewijzigd of beëindigd. Alle transacties binnen het aandeleninkoopprogramma zullen wekelijks worden gepubliceerd op de website van ASML ( Agendapunt 17 Op de AVA gehouden op 23 april 2014 werd aan de Directie toestemming verleend om onder voorbehoud van de goedkeuring van de Raad van Commissarissen, gewone aandelen in te kopen tot en met 23 oktober 2015 met een maximum van tweemaal 10% van het geplaatste kapitaal per de datum van toestemming (23 april 2014). Aangezien deze machtiging per 23 oktober 2015 zal eindigen, wordt voorgesteld om de machtiging van de Directie om gewone aandelen in te kopen te vernieuwen voor een periode van 18 maanden, ingaande op 22 april 2015 en eindigend op 22 oktober Indien de AVA de nieuwe autorisatie verleent, zal de bestaande machtiging komen te vervallen. Dit agendapunt bestaat uit de volgende twee stempunten:

12 a. Machtiging om gewone aandelen in te kopen tot een maximum van 10% van het geplaatste kapitaal Teneinde de inkoop van gewone aandelen te realiseren, wordt voorgesteld de Directie voor een periode van 18 maanden vanaf 22 april 2015 te machtigen om, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, gewone aandelen in het kapitaal van de Vennootschap te verwerven tot een maximum van 10% van het geplaatste kapitaal op het moment van machtiging (22 april 2015). Gewone aandelen kunnen worden verworven op Euronext Amsterdam ("Euronext Amsterdam") of de Nasdaq Stock Market LLC ("Nasdaq") of anderszins, voor een prijs gelegen tussen de nominale waarde van de aandelen en 110% van de marktwaarde van deze aandelen op Euronext Amsterdam of Nasdaq; de marktwaarde zijnde het gemiddelde van de hoogste prijs op elk van de vijf handelsdagen voorafgaand aan de datum van inkoop, zoals weergegeven in de Officiële Prijscourant van Euronext Amsterdam of zoals gerapporteerd op Nasdaq. Indien deze machtiging wordt verleend door de AVA, zal de bestaande machtiging komen te vervallen. b. Machtiging om additioneel gewone aandelen in te kopen tot een maximum van 10% van het geplaatste kapitaal Teneinde verdere flexibiliteit te hebben bij uitvoeren van een kapitaaluitkering aan de aandeelhouders, wordt voorgesteld de Directie voor een periode van 18 maanden vanaf 22 april 2015 te machtigen om, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, additioneel gewone aandelen in het kapitaal van de Vennootschap te verwerven tot een maximum van 10% van het geplaatste kapitaal op het moment van machtiging (22 april 2015). Gewone aandelen kunnen worden verworven op Euronext Amsterdam of de Nasdaq Stock Market LLC ("Nasdaq") of anderszins, onder dezelfde voorwaarden als uiteengezet onder a, en onder de volgende aanvullende voorwaarden, dat: (i) Alle gewone aandelen die door de Vennootschap zijn verworven op basis van de machtiging onder a., en die niet als zogenaamde treasury shares worden gehouden ter afdekking van uitstaande aandelen- en optieplannen voor werknemers, zijn ingetrokken of zullen worden ingetrokken op grond van agendapunt 18; en (ii) het aantal door de Vennootschap gehouden gewone aandelen in haar eigen kapitaal te allen tijde maximaal 10% van het aantal geplaatste kapitaal per de datum van machtiging (22 april 2015) zal bedragen. Indien deze machtiging wordt verleend door de AVA, zal de bestaande machtiging komen te vervallen. Deze twee machtigingen maken het voor ASML mogelijk om, in combinatie met het voorstel onder agendapunt 18, (i) gewone aandelen tot maximaal 10% van het geplaatste kapitaal te verwerven, (ii) deze aandelen in te trekken en vervolgens (iii) nogmaals gewone aandelen tot maximaal 10% van het geplaatste kapitaal te verwerven en vervolgens (iv) deze gewone aandelen in te trekken. Indien de AVA deze machtigingen verleent, kan de Vennootschap op ieder moment gedurende deze 18 maanden uitstaande gewone aandelen inkopen. Ingekochte gewone aandelen zullen regelmatig worden ingetrokken, mits de AVA besluit deze gewone aandelen in te trekken (agendapunt 18). Voor iedere inkoop van aandelen is goedkeuring van de Raad van Commissarissen vereist.

13 18. Voorstel tot intrekking van gewone aandelen. Zoals hiervoor aangegeven, mag het aantal door ASML gehouden gewone aandelen in haar eigen kapitaal te allen tijde maximaal 10% van het aantal geplaatste gewone aandelen per de datum van de machtiging (22 april 2015) bedragen. Om ASML in staat te stellen meer gewone aandelen in te kopen, dienen eerst de gewone aandelen die zijn ingekocht onder agendapunt 17a. te worden ingetrokken. Dit agendapunt bevat het voorstel tot intrekking van gewone aandelen in het aandelenkapitaal van de Vennootschap die worden gehouden of verworven door de Vennootschap onder de machtiging als bedoeld in agendapunt 17, voor zover deze aandelen niet zijn aangewend ter afdekking van aandelen- en/of optieplannen voor werknemers. De intrekking kan worden uitgevoerd in één of meerdere tranches. Het aantal gewone aandelen dat zal worden ingetrokken (al dan niet in een tranche) zal worden vastgesteld door de Directie, maar zal nimmer meer bedragen dan 20% van het geplaatste kapitaal op 22 april Overeenkomstig de relevante statutaire bepalingen zal intrekking niet eerder worden geëffectueerd dan twee maanden nadat de beslissing tot intrekking is genomen en publiekelijk is aangekondigd.

2016 JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS ASML HOLDING N.V.

2016 JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS ASML HOLDING N.V. Vrijdag 29 april 2016, aanvang 14:00 uur Nederlandse tijd Auditorium, ASML Gebouw 7 De Run 6665, Veldhoven Nederland Agenda 2016 JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 1. Opening Discussiepunt

Nadere informatie

ASML Holding NV Algemene Vergadering van Aandeelhouders 24 April 2013

ASML Holding NV Algemene Vergadering van Aandeelhouders 24 April 2013 ASML Holding NV Algemene Vergadering van Aandeelhouders 24 April 2013 Spreker Gerben Kip SPF Beheer Machtigingen stemmen Spoorwegpensioenfonds SPOV Machtigingen spreken Spoorwegpensioenfonds SPOV Datum

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE AGENDA

TOELICHTING OP DE AGENDA TOELICHTING OP DE AGENDA voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders ("AvA") van ASML Holding N.V. (de "Vennootschap" of ASML ), te houden op donderdag 3 april 2008 De agendapunten 3, 5,

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE AGENDA

TOELICHTING OP DE AGENDA TOELICHTING OP DE AGENDA voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders ("AvA") van ASML Holding N.V. (de "Vennootschap" of ASML ), te houden op Woensdag 28 maart 2007 De punten 3, 4, 5, 7,

Nadere informatie

De agendapunten 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11 a., b. en c., 13, 14 a., b., c. en d., 15 a. en b., en 16 zullen tijdens de AvA in stemming worden gebracht.

De agendapunten 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11 a., b. en c., 13, 14 a., b., c. en d., 15 a. en b., en 16 zullen tijdens de AvA in stemming worden gebracht. TOELICHTING OP DE AGENDA voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders ("AvA") van ASML Holding N.V. (de "Vennootschap" of ASML ), te houden op woensdag 25 april 2012 De agendapunten 3, 4,

Nadere informatie

De toelichting op de agenda bevat een nadere uitleg van de agenda. 1

De toelichting op de agenda bevat een nadere uitleg van de agenda. 1 TOELICHTING OP DE AGENDA voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders ("AvA") van ASML Holding N.V. (de "Vennootschap" of ASML ), te houden op woensdag 23 april 2014 De agendapunten 4, 5,

Nadere informatie

De toelichting op de agenda bevat een nadere uitleg van de agenda. 1

De toelichting op de agenda bevat een nadere uitleg van de agenda. 1 TOELICHTING OP DE AGENDA voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders ("AvA") van ASML Holding N.V. (de "Vennootschap" of ASML ), te houden op woensdag 24 april 2013 De agendapunten 3, 4,

Nadere informatie

246.436.370 56,11% 2.217.927.330 2.212.239.843 (99,99%) 246.437.318 56,12% 2.217.935.862 2.176.650.630 (99,03%)

246.436.370 56,11% 2.217.927.330 2.212.239.843 (99,99%) 246.437.318 56,12% 2.217.935.862 2.176.650.630 (99,03%) waar zijn 1 niet 1. Opening. 2. Overzicht van de activiteiten, incl. de activiteiten op het gebied van MVO, en de financiële situatie van de Vennootschap. 3. Bespreking van de uitvoering van het Beloningsbeleid

Nadere informatie

Agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders Die zal worden gehouden op donderdag 12 mei 2016, vanaf 14.00 uur, in het Hilton Amsterdam hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam. 1. Toespraak

Nadere informatie

Stemuitslagen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASML Holding N.V. gehouden op 24 april 2013

Stemuitslagen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASML Holding N.V. gehouden op 24 april 2013 waar zijn 1 niet 1. Opening. Geen stempunt 2. Overzicht van de activiteiten, incl. de activiteiten op het gebied van MVO, en de financiële situatie van de Vennootschap. Geen stempunt 3. Bespreking van

Nadere informatie

Agenda. 1. Toespraak President. 2. Jaarverslag over 2011, dividend en decharge. 3. Samenstelling van de raad van commissarissen

Agenda. 1. Toespraak President. 2. Jaarverslag over 2011, dividend en decharge. 3. Samenstelling van de raad van commissarissen Agenda Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips Electronics N.V. op donderdag 26 april 2012, aanvangende om 14.00 uur in Hotel Okura Amsterdam, Ferdinand

Nadere informatie

Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips N.V.

Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips N.V. Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips N.V. Op donderdag 1 mei 2014, aanvangende om 14.00 uur in Hotel Okura Amsterdam, Ferdinand Bolstraat 333 te Amsterdam.

Nadere informatie

De agendapunten 3, 4, 5, 7, 8 b, 9 a, b en c, 10, 14 a, b, c en d, 15, 16 en 17 zullen tijdens de AvA in stemming worden gebracht.

De agendapunten 3, 4, 5, 7, 8 b, 9 a, b en c, 10, 14 a, b, c en d, 15, 16 en 17 zullen tijdens de AvA in stemming worden gebracht. TOELICHTING OP DE AGENDA voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders ("AvA") van ASML Holding N.V. (de "Vennootschap" of ASML ), te houden op woensdag 24 maart 2010 De agendapunten 3, 4,

Nadere informatie

De agendapunten 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 a en b, 12, 13 a, b, c en d, 14, 15 en 16 zullen tijdens de AvA in stemming worden gebracht.

De agendapunten 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 a en b, 12, 13 a, b, c en d, 14, 15 en 16 zullen tijdens de AvA in stemming worden gebracht. TOELICHTING OP DE AGENDA voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders ("AvA") van ASML Holding N.V. (de "Vennootschap" of ASML ), te houden op woensdag 20 april 2011 De agendapunten 3, 4,

Nadere informatie

A G E N D A. 9. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt)

A G E N D A. 9. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt) A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op donderdag 19 mei 2011 om 13.30 uur in Artis Party- en Congrescentrum aan de Plantage Middenlaan

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE AGENDA

TOELICHTING OP DE AGENDA TOELICHTING OP DE AGENDA voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders ("AvA") van ASML Holding N.V. (de "Vennootschap" of ASML ), te houden op donderdag 26 maart 2009 De agendapunten 3, 4,

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Wolters Kluwer N.V., te houden op donderdag 20 april 2017, aanvang 11.00 uur in het Sofitel

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE AGENDA

TOELICHTING OP DE AGENDA TOELICHTING OP DE AGENDA Agendapunten: 2. Jaarrekening en Jaarverslag over het boekjaar 2004 Dit agendapunt bestaat uit de reguliere onderwerpen zoals het verslag van de Directie, het verslag van de Raad

Nadere informatie

AGENDA. Keep creating. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V.

AGENDA. Keep creating. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. AGENDA 2017 Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. Datum 15 mei 2017 Tijd 14.30 uur Plaats Mövenpick Hotel Amsterdam Centrum Piet Heinkade 11 1019 BR Amsterdam Keep creating 2 CORBION

Nadere informatie

2017 JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS ASML HOLDING N.V.

2017 JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS ASML HOLDING N.V. Woensdag 26 april 2017, aanvang 14:00 uur Nederlandse tijd Auditorium, ASML Gebouw 7 De Run 6665, Veldhoven Nederland Agenda 2017 JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 1. Opening Discussiepunt

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum 3 mei 2011 Tijd 14.30 uur Plaats Dorint Hotel Amsterdam Airport Stationsplein ZW 951 1117 CE Schiphol-Oost Agenda 2011 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1 Opening 2 Verslag van de Raad van

Nadere informatie

MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 2017 22 MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN SLIGRO FOOD GROUP N.V. TE HOUDEN OP WOENSDAG 22 MAART 2017 OM 10.30 UUR TEN KANTORE VAN

Nadere informatie

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2014

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2014 Akzo Nobel N.V. Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Akzo Nobel N.V. (de Vennootschap ), te houden in het Hilton hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam, op woensdag 22 april 2015, aanvang

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum 7 mei 2012 Tijd 14.30 uur Plaats Dorint Hotel Amsterdam Airport Stationsplein ZW 951 1117 CE Schiphol-Oost Agenda 2012 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1 Opening 2 Verslag van de Raad van

Nadere informatie

AGENDA. 2. Jaarverslag 2014 a. Bespreking van het verslag van de Raad van Commissarissen b. Bespreking van het verslag van de Directie

AGENDA. 2. Jaarverslag 2014 a. Bespreking van het verslag van de Raad van Commissarissen b. Bespreking van het verslag van de Directie 1. Opening AGENDA Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Brill NV te houden op woensdag 13 mei 2015 om 14.00 uur ten kantore van de Vennootschap, Plantijnstraat 2, Leiden

Nadere informatie

7.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen

7.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen 1. Opening Agenda voor de algemene vergadering van Koninklijke Ten Cate N.V. te houden op donderdag 17 april 2014 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1 te Almelo. 2. Mededelingen 3. Jaarverslag

Nadere informatie

A G E N D A. 8. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt)

A G E N D A. 8. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt) A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op woensdag 16 mei 2012 om 13.30 uur in het Beatrixtheater, Jaarbeursplein te Utrecht 1. Opening

Nadere informatie

Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Wolters Kluwer nv, te houden op dinsdag 22 april 2008, aanvang 11.00 uur in het Okura Hotel,

Nadere informatie

Agenda 2016. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. DATUM 12 mei 2016

Agenda 2016. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. DATUM 12 mei 2016 Agenda 2016 Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. DATUM 12 mei 2016 TIJD 14.30 uur PLAATS Mövenpick Hotel Amsterdam City Centre Piet Heinkade 11 1019 BR Amsterdam 1. Opening 2. Verslag

Nadere informatie

Samen groeien en presteren

Samen groeien en presteren Samen groeien en presteren Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Donderdag 12 mei 2016, 13.00 uur, ten kantore van DPA Group N.V., Gatwickstraat 11, Amsterdam Agenda 1. Opening 2. Behandeling

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum 6 mei 2013 Tijd 14.30 uur Plaats Steigenberger Airport Hotel Amsterdam (voorheen: Dorint Hotel Amsterdam Airport) Stationsplein ZW 951 1117 CE Schiphol-Oost Agenda 2013 Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 2015 KONINKLIJKE AHOLD N.V.

JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 2015 KONINKLIJKE AHOLD N.V. JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 2015 KONINKLIJKE AHOLD N.V. Woensdag 15 april 2015 vanaf 14:00 Muziekgebouw aan t IJ Piet Heinkade 1 1019 BR Amsterdam 1. Opening Geen stempunt 2. Verslag

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening en mededelingen.

AGENDA. 1. Opening en mededelingen. AGENDA Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Macintosh Retail Group N.V., te houden op donderdag 30 april 2015 om 14.00 uur in het Novotel, Europaboulevard 10 te Amsterdam 1. Opening

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V. Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TMC Group N.V. ( TMC ), te houden op woensdag 21 april 2010 om 10.00 uur te Hotel Novotel

Nadere informatie

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2007

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2007 Agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Akzo Nobel N.V. (de Vennootschap ), te houden in de RAI te Amsterdam, op dinsdag 22 april 2008, aanvang 14.00 uur. 1. Opening 2. Verslag

Nadere informatie

-1- AGENDA. 1. Opening en mededelingen.

-1- AGENDA. 1. Opening en mededelingen. AGENDA Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Macintosh Retail Group NV, te houden op dinsdag 22 april 2008 om 14.00 uur in het Golden Tulip Apple Park Hotel, Pierre de Coubertinweg

Nadere informatie

BESLUITENLIJST ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE KPN N.V. GEHOUDEN OP 15 APRIL 2015 TE DEN HAAG

BESLUITENLIJST ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE KPN N.V. GEHOUDEN OP 15 APRIL 2015 TE DEN HAAG BESLUITENLIJST ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE KPN N.V. GEHOUDEN OP 15 APRIL 2015 TE DEN HAAG De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke KPN N.V., gehouden op 15

Nadere informatie

Koninklijke KPN N.V. Agenda

Koninklijke KPN N.V. Agenda Koninklijke KPN N.V. Agenda Koninklijke KPN N.V. nodigt haar aandeelhouders uit voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op donderdag 12 april 2012 op het KPN Hoofdkantoor, Maanplein

Nadere informatie

3. Verslag van de Raad van Commissarissen en van zijn commissies over het boekjaar 2011 (informatie)

3. Verslag van de Raad van Commissarissen en van zijn commissies over het boekjaar 2011 (informatie) Agenda AGM 2012 Vrije vertaling AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SBM Offshore N.V. (de "Vennootschap") te houden op woensdag 16 mei 2012, aanvang 14.30 uur, in de zaal Eduard Flipse in

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V.

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. 26 april 2016 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. Datum vergadering : 26 april 2016 Aanvang : 14.30 uur Locatie : Hoofdkantoor

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Donderdag 20 april 2017, 13.00 uur, ten kantore van DPA Group N.V., Gatwickstraat 11, Amsterdam UITNODIGING Geachte aandeelhouder, Hierbij hebben wij het

Nadere informatie

3. Samenstelling van de raad van bestuur Voorstel tot herbenoeming van de heer P-J. Sivignon als lid van de raad van bestuur van de vennootschap

3. Samenstelling van de raad van bestuur Voorstel tot herbenoeming van de heer P-J. Sivignon als lid van de raad van bestuur van de vennootschap Agenda Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips Electronics N.V. op vrijdag 7 maart 009, aanvangende om.00 uur in Hotel Okura Amsterdam, Ferdinand Bolstraat

Nadere informatie

2. ABN AMRO Group N.V. Op 18 mei 2016 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Group N.V.

2. ABN AMRO Group N.V. Op 18 mei 2016 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag tweede kwartaal 2016 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse Corporate Governance Code en wil de relevante principes en best practice bepalingen van de Nederlandse

Nadere informatie

4. Jaarrekening 2011 en winstbestemming 4.a Vaststelling jaarrekening 2011 (ter beslissing) 4.b Vaststelling winstbestemming (ter beslissing)

4. Jaarrekening 2011 en winstbestemming 4.a Vaststelling jaarrekening 2011 (ter beslissing) 4.b Vaststelling winstbestemming (ter beslissing) Agenda voor de algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Ten Cate nv, te houden op donderdag 19 april 2012 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1 te Almelo. 1. Opening 2. Mededelingen

Nadere informatie

10 april 2014. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV

10 april 2014. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV 10 april 2014 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV Donderdag 10 april 2014 JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS SIMAC TECHNIEK NV Te houden op donderdag 10 april 2014,

Nadere informatie

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht.

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht. Beter Bed Holding N.V. Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders op donderdag, 28 april 2011 om 12.30 uur bij IBN Vergadercentrum, Hockeyweg 5, 5405 NC Uden 1. Opening. 2. Bespreking jaarverslag 2010.

Nadere informatie

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V.

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag eerste half jaar 2015 Stemgedrag op vergaderingen van aandeelhouders en genomen aandeelhoudersbesluiten buiten vergadering 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse

Nadere informatie

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com.

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com. AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap, gevestigd te Groenlo, te houden op 3 april 2014, s morgens om 11.00 uur in het EYE (filmmuseum)

Nadere informatie

Koninklijke KPN N.V. Agenda

Koninklijke KPN N.V. Agenda Koninklijke KPN N.V. Agenda Koninklijke KPN N.V. ( KPN ) nodigt haar aandeelhouders uit voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op woensdag 13 april 2016 op het KPN hoofdkantoor, Maanplein

Nadere informatie

6. Raad van Commissarissen Vermindering van het aantal leden van de Raad van Commissarissen van negen naar acht (besluit)

6. Raad van Commissarissen Vermindering van het aantal leden van de Raad van Commissarissen van negen naar acht (besluit) Agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Akzo Nobel N.V. (de Vennootschap ), te houden in het Hilton hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam, op maandag 27 april 2009, aanvang 14.00

Nadere informatie

Agenda 2015. 8. Bevoegdheid Raad van Bestuur tot uitgifte van aandelen. 1. Opening

Agenda 2015. 8. Bevoegdheid Raad van Bestuur tot uitgifte van aandelen. 1. Opening AGENDA 2015 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN CORBION NV DATUM 22 mei 2015 TIJD 10.30 uur PLAATS Mövenpick Hotel Amsterdam City Centre Piet Heinkade 11 1019 BR Amsterdam 2 CORBION AGENDA 2015

Nadere informatie

CORPORATE. 1. Opening. 2. Mededelingen

CORPORATE. 1. Opening. 2. Mededelingen CORPORATE Agenda voor de algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Ten Cate N.V. te houden op donderdag 9 april 2015 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1 te Almelo 1. Opening

Nadere informatie

C O N C E P T A G E N D A

C O N C E P T A G E N D A C O N C E P T A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op vrijdag 7 mei 2010 om 13.30 uur in Artis Party- en Congrescentrum aan de Plantage

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening / Mededelingen. 2. Verslag over het boekjaar 2014. 3. Uitvoering van het Remuneratiebeleid over 2014

AGENDA. 1. Opening / Mededelingen. 2. Verslag over het boekjaar 2014. 3. Uitvoering van het Remuneratiebeleid over 2014 AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASM International N.V., te houden op donderdag 21 mei 2015 om 14:00 CET uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam, Nederland.

Nadere informatie

Agenda. Te houden op: Donderdag 22 april 2010 Aanvang 14.00 uur. Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam

Agenda. Te houden op: Donderdag 22 april 2010 Aanvang 14.00 uur. Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam Agenda Algemene Vergadering van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Donderdag 22 april 2010 Aanvang 14.00 uur Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam Aalberts Industries N.V.

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. 2 MEI 2017

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. 2 MEI 2017 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. 2 MEI 2017 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. Datum vergadering : 2 mei 2017 Aanvang : 14.30 uur Locatie : Hoofdkantoor Ordina

Nadere informatie

De agenda: Onderwerpen. 1. Opening en mededelingen. 2. Verslag van de Raad van Bestuur van zaken 2011

De agenda: Onderwerpen. 1. Opening en mededelingen. 2. Verslag van de Raad van Bestuur van zaken 2011 Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Qurius N.V. (de "Vennootschap") te houden op donderdag 24 mei 2012 om 10.00 uur in het Qurius Inspirience Center, Van Voordenpark 1a, Zaltbommel

Nadere informatie

AGENDA EN TOELICHTING VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN WAVIN N.V.

AGENDA EN TOELICHTING VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN WAVIN N.V. WavinWavin N.V. N.V. AGENDA EN TOELICHTING VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN WAVIN N.V. 27 april 2011 Solutions for Essentials Agenda Agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering

Nadere informatie

AGENDA. a. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2008. c. Gelegenheid tot het stellen van vragen aan de externe accountant

AGENDA. a. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2008. c. Gelegenheid tot het stellen van vragen aan de externe accountant AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op woensdag 6 mei 2009 om 13.30 uur in Artis Party- en Congrescentrum aan de Plantage Middenlaan 41a

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2011 van TMC Group N.V. ( TMC ) wordt gehouden op woensdag 20 april 2011, 14.00 uur te Dorint Sofitel Cocagne

Nadere informatie

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur Hotel De Cantharel Apeldoorn Van Golsteinlaan 20 7339 GT Apeldoorn Vergaderstukken De toelichting

Nadere informatie

8. Machtiging van de Raad van Bestuur om eigen aandelen in te kopen*

8. Machtiging van de Raad van Bestuur om eigen aandelen in te kopen* Gamma Holding N.V. Panovenweg 12 Postbus 80 5700 AB Helmond Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Gamma Holding N.V. ( Gamma Holding of de Vennootschap ), te houden op donderdag

Nadere informatie

Agenda voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders ( de AVA ) van DOCDATA N.V. ( de Vennootschap )

Agenda voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders ( de AVA ) van DOCDATA N.V. ( de Vennootschap ) Agenda voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders ( de AVA ) van DOCDATA N.V. ( de Vennootschap ) Woensdag 10 mei 2017 om 14.00 uur Erasmus Centre for Entrepreneurship Campus Rotterdam

Nadere informatie

Agenda. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv. DATUM 11 oktober 2013

Agenda. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv. DATUM 11 oktober 2013 Agenda Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv DATUM 11 oktober 2013 TIJD PLAATS 10.30 uur Steigenberger Airport Hotel Amsterdam (voorheen: Dorint Hotel Amsterdam Airport) Stationsplein

Nadere informatie

AGENDA. 5 Verlening van décharge aan de Directie voor het gevoerde beleid (stempunt)

AGENDA. 5 Verlening van décharge aan de Directie voor het gevoerde beleid (stempunt) AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SnowWorld N.V., te houden op donderdag 12 maart 2015 om 10:00 uur CET bij de vestiging van SnowWorld aan de Buytenparklaan 30, 2717

Nadere informatie

1. Opening en mededelingen door de voorzitter van de raad van commissarissen van de Vennootschap (de "Raad van Commissarissen").

1. Opening en mededelingen door de voorzitter van de raad van commissarissen van de Vennootschap (de Raad van Commissarissen). Toelichting op de agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de "Algemene Vergadering") van ForFarmers N.V. (de "Vennootschap") te houden op woensdag 26 april 2017 1. Opening en

Nadere informatie

8. Herbenoeming van de heer U.H.R. Schumacher als lid van de Raad van Commissarissen*

8. Herbenoeming van de heer U.H.R. Schumacher als lid van de Raad van Commissarissen* AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASM International N.V., te houden op woensdag 25 mei 2016 om 14:00 CET uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam, Nederland.

Nadere informatie

Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders Nieuwegein, 20-4-2016 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Op 01 juni 2016 om 14.00 uur zal Novisource N.V. (de Vennootschap ) haar jaarlijkse Algemene

Nadere informatie

Koninklijke KPN N.V. Agenda

Koninklijke KPN N.V. Agenda Koninklijke KPN N.V. Agenda Koninklijke KPN N.V. ( KPN ) nodigt haar aandeelhouders uit voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op woensdag 15 april 2015 op het KPN hoofdkantoor, Maanplein

Nadere informatie

op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam

op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders BETER BED HOLDING N.V. op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam 1. Opening. 2. Bespreking jaarverslag

Nadere informatie

Toelichting op de agenda Jaarvergadering Delta Lloyd N.V.

Toelichting op de agenda Jaarvergadering Delta Lloyd N.V. Toelichting op de agenda Jaarvergadering Delta Lloyd N.V. 1. Opening en mededelingen 2. Jaarverslag 2011 De Raad van Bestuur geeft een presentatie over de resultaten van de onderneming in 2011, zoals beschreven

Nadere informatie

A G E N D A. 9. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt)

A G E N D A. 9. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt) A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op donderdag 16 mei 2013 om 13.30 uur in het Beatrixtheater, Jaarbeursplein te Utrecht. 1. Opening

Nadere informatie

van Aandeelhouders 12 maart 2008

van Aandeelhouders 12 maart 2008 Algemene vergadering van Aandeelhouders Agenda Jaarlijkse van te houden op woensdag om 11.00 uur ten kantore van de Vennootschap, Corridor 11 te Veghel. Op de agenda is aangegeven welke punten ter besluitvorming

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 19 maart 2014

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 19 maart 2014 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Jaarlijkse van te houden op woensdag om 11.00 uur ten kantore van de vennootschap, Corridor 11 te Veghel Op de agenda is aangegeven welke punten ter besluitvorming

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. Postadres: Postbus 283 (HQ7050), 1000 EA Amsterdam e-mail: corporate.broking@nl.abnamro.com fax: + 31 (0)20 628 8481.

ABN AMRO Bank N.V. Postadres: Postbus 283 (HQ7050), 1000 EA Amsterdam e-mail: corporate.broking@nl.abnamro.com fax: + 31 (0)20 628 8481. Oproeping Grontmij N.V. nodigt haar aandeelhouders uit voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op dinsdag 12 mei 2015 om 14:00 uur in het Hotel Novotel Amsterdam City, Europaboulevard

Nadere informatie

Melding aan de Algemene Vergadering van de voorgenomen benoeming van de heer René Obermann tot lid van de Raad van Bestuur

Melding aan de Algemene Vergadering van de voorgenomen benoeming van de heer René Obermann tot lid van de Raad van Bestuur Agenda Agenda voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ziggo N.V. ("Ziggo"), te houden op donderdag 18 april 2013 om 10:00 uur in de Passenger Terminal, Piet Heinkade 27, 1019 HR,

Nadere informatie

Toelichting bij de agenda van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 26 april 2012

Toelichting bij de agenda van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 26 april 2012 Toelichting bij de agenda van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 26 april 2012 Dit document bevat een toelichting bij de meeste punten van de agenda van de Jaarlijkse

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 31 MAART 2004

TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 31 MAART 2004 TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 31 MAART 2004 TOELICHTING OP AGENDAPUNT 2 De Raad van Bestuur zal een toelichting geven op het jaarverslag van de

Nadere informatie

2. Machtiging tot inkoop van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A en voorstel tot intrekking van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A

2. Machtiging tot inkoop van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A en voorstel tot intrekking van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A AGENDA Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders ( BAVA ) van Nutreco N.V., te houden op dinsdag 21 december 2010, aanvang 10.30 uur, ten kantore van de Vennootschap, Veerstraat 38, 5831 JN

Nadere informatie

Toelichting op agendapunten 3a) en b) (Vaststelling en taal van de jaarrekening):

Toelichting op agendapunten 3a) en b) (Vaststelling en taal van de jaarrekening): Toelichting en aandeelhouderscirculaire als omschreven in best practice bepaling IV.3.7 van de Corporate Governance Code. Deze toelichting en aandeelhouderscirculaire vormen onderdeel van de agenda behorend

Nadere informatie

AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN WERELDHAVE N.V.

AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN WERELDHAVE N.V. (Closed-end beleggingsmaatschappij) DATUM VRIJDAG 22 APRIL 2016 TIJD 11.00 UUR LOCATIE AMSTERDAM HILTON HOTEL Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam 1. Opening 2. Verslag van de Directie 3. Remuneratierapport

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening. 2. Verslag van de Raad van Bestuur over Vaststelling van de jaarrekening 2012 (stempunt)

AGENDA. 1. Opening. 2. Verslag van de Raad van Bestuur over Vaststelling van de jaarrekening 2012 (stempunt) AGENDA van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van KAS BANK N.V. te houden op woensdag 24 april 2013 om 11.30 uur ten kantore van de vennootschap, Spuistraat 172 te 1012 VT Amsterdam

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS

ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS 2012 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. Datum vergadering : 9 mei 2012 Aanvang : 14.30 uur Locatie : Hoofdkantoor Ordina Ringwade 1, 3439 LM Nieuwegein

Nadere informatie

1. Opening. 2. Mededelingen. 3. Samenstelling raad van bestuur (ter beslissing) 4. Samenstelling raad van commissarissen (ter beslissing)

1. Opening. 2. Mededelingen. 3. Samenstelling raad van bestuur (ter beslissing) 4. Samenstelling raad van commissarissen (ter beslissing) Agenda voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders ( BAVA ) van Koninklijke Ten Cate N.V., die wordt gehouden op donderdag 25 augustus 2016 om 14.00 uur ten kantore van de vennootschap,

Nadere informatie

Toelichting op de agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V.

Toelichting op de agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V. Toelichting op de agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V. te houden op woensdag 25 april 2012 om 10.00 uur in de Irene Congreszaal van de Jaarbeurs, Jaarbeursplein

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 25 MAART 2009

TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 25 MAART 2009 TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 25 MAART 2009 TOELICHTING OP AGENDAPUNT 2 Jaarverslag van de Raad van Bestuur over 2008 De Raad van Bestuur zal een

Nadere informatie

Er zijn vanuit de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen geen mededelingen gekomen.

Er zijn vanuit de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen geen mededelingen gekomen. MTY Holdings N.V. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum: 16 december 2015 Locatie: Hotel Mitland te Utrecht Aanwezig namens MTY Holdings N.V.: De heer P.P.F. de Vries Mevrouw K. Koopmans

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Brunel International N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Brunel International N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Brunel International N.V. Agenda 1. Opening 2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2013 (ter informatie) 3. Uitvoering van het bezoldigingsbeleid (ter

Nadere informatie

AGENDA Opening en mededelingen.

AGENDA Opening en mededelingen. AGENDA Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Macintosh Retail Group NV, te houden op dinsdag 27 april 2010 om 14.00 uur in het Golden Tulip Apple Park Hotel, Pierre de Coubertinweg

Nadere informatie

Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Randstad Holding nv

Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Randstad Holding nv Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Randstad Holding nv Donderdag 28 maart 2013 om 15.00 uur Hoofdkantoor Randstad Diemermere 25 1112 TC Diemen Agendapunten 1, 2a, 2c, 8 en 9 zijn slechts

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders

Algemene vergadering van aandeelhouders Algemene vergadering van aandeelhouders AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN SLIGRO FOOD GROUP N.V. TE HOUDEN OP WOENSDAG 18 MAART 2015 OM 10.30 UUR TEN KANTORE VAN DE VENNOOTSCHAP,

Nadere informatie

Agenda. Algemene Vergadering van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Donderdag 21 april 2011 Aanvang 14.00 uur

Agenda. Algemene Vergadering van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Donderdag 21 april 2011 Aanvang 14.00 uur Agenda Algemene Vergadering van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Donderdag 21 april 2011 Aanvang 14.00 uur Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam Agenda De jaarstukken over

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening. 2. Verslag van de Raad van Bestuur over Bezoldiging in het boekjaar 2016

AGENDA. 1. Opening. 2. Verslag van de Raad van Bestuur over Bezoldiging in het boekjaar 2016 AGENDA van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van KAS BANK N.V. te houden op woensdag 26 april 2017 om 11.30 uur ten kantore van de vennootschap, Nieuwezijds Voorburgwal 225 te 1012

Nadere informatie

3. Nuon Energy Public Assurances Foundation (NEPAF) terugblik 2012

3. Nuon Energy Public Assurances Foundation (NEPAF) terugblik 2012 N.V. Nuon Energy nodigt haar aandeelhouders uit voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op maandag 13 mei 2013, op haar hoofdkantoor, Mali zaal, Spaklerweg 20 te Amsterdam. De vergadering

Nadere informatie

AVA 2014 - Toelichting op de agenda

AVA 2014 - Toelichting op de agenda Toelichting op de Agenda voor de Jaarvergadering van Koninklijke DSM N.V. te houden op woensdag 7 mei 2014 TOELICHTING OP AGENDAPUNT 2 Jaarverslag van de Raad van Bestuur over 2013 De Raad van Bestuur

Nadere informatie

Oproeping. ABN AMRO Bank N.V. Postadres: Postbus 3200 (MF 2020), 4800 DE Breda fax: + 31 (0)

Oproeping. ABN AMRO Bank N.V. Postadres: Postbus 3200 (MF 2020), 4800 DE Breda fax: + 31 (0) Oproeping Grontmij N.V. nodigt haar aandeelhouders uit voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op donderdag 23 mei 2013 om 14:00 uur in het Oseven Vergadercentrum in de Passenger

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening. 2. Verslag van de Raad van Bestuur over 2008. 3. Vaststelling van de jaarrekening 2008 (stempunt)

AGENDA. 1. Opening. 2. Verslag van de Raad van Bestuur over 2008. 3. Vaststelling van de jaarrekening 2008 (stempunt) AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van KAS BANK N.V., te houden op woensdag 22 april 2009 om 11.30 uur ten kantore van de vennootschap, Nieuwezijds Voorburgwal 225 te Amsterdam.

Nadere informatie

5 Dividend a. Reserverings- en dividendbeleid (ter bespreking) b. Vaststelling van dividend (ter stemming)

5 Dividend a. Reserverings- en dividendbeleid (ter bespreking) b. Vaststelling van dividend (ter stemming) Agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van BE Semiconductor Industries N.V te houden op woensdag 25 april 2012 om 14:00 uur op het hoofdkantoor van BE Semiconductor Industries

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv Agenda 2009 Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv te houden op 22 april 2009 aanvang 14.30 uur plaats Dorint Hotel Amsterdam Airport Stationsplein ZW 951 1117 CE Schiphol-Oost 2 csm agenda

Nadere informatie

Toelichting op de agenda

Toelichting op de agenda Toelichting op de agenda voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TomTom NV (de Vennootschap ) welke gehouden zal worden op donderdag 26 april 2012 om 10.00 uur in Muziekgebouw aan

Nadere informatie