Versie: 14 maart Informatiewijzer 21+ toelatingsonderzoeken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Versie: 14 maart 2013. Informatiewijzer 21+ toelatingsonderzoeken"

Transcriptie

1 Informatiewijzer 21+ toelatingsonderzoeken

2 Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Aanmelding en deelname 3 3. Het onderzoek Algemeen deel Opleidingsspecifiek deel Curriculum vitae en motivatiebrief 4 4. Uitslag van het onderzoek 5 5. Geldigheid 5 6. Overige informatie 6.1. Associate Degree Functiebeperking Vrijstellingen 5 Bijlage 1: Regels en tips tijdens het onderzoek 6 Bijlage 2: Opleidingsspecifieke toetsen Windesheim Zwolle 8 Bijlage 3: Opleidingsspecifieke toetsen Windesheim Flevoland 15 Let op: er kunnen zich wijzigingen voordoen in vorm, inhoud, data en dergelijke van de toelatingsonderzoeken. Let u er daarom altijd goed op of u de meest recente versie van de informatiewijzer heeft. De meest recente versie kunt u vinden op de website van Windesheim (www.windesheim.nl). Pagina 2 van 17

3 1. Algemeen Om toegelaten te worden tot een hbo-opleiding moet men beschikken over een havo-, vwo- of mbo-niveau-4- diploma of een gelijkwaardig erkend buitenlands diploma. Bovendien kunnen er eisen worden gesteld aan het profiel en gelden voor een aantal opleidingen aanvullende eisen. Wanneer u niet beschikt over een toelatend diploma en u bij aanvang van de opleiding 21 jaar of ouder bent, dan kunt u deelnemen aan het 21+ toelatingsonderzoek (colloquium doctum). Dit onderzoek is bedoeld om na te gaan of u over voldoende leervermogen, kennis en vaardigheden beschikt om een hbo-opleiding te volgen. De regels voor toelating gelden voor alle hbo-opleidingen in Nederland. De toelating via een 21+ onderzoek is geregeld in 7.29 van de Wet op hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). De inhoud, vormgeving en organisatie van de toelatingsonderzoeken verschillen per hogeschool. Windesheim accepteert daarom geen resultaten en/of certificaten van elders afgelegde (toelatings)onderzoeken. Windesheim kent twee instroommomenten: 1 september en 1 februari. U mag op 20-jarige leeftijd deelnemen aan het toelatingsonderzoek, als u op het eerstvolgende instroommoment 21 jaar bent. Het is daarbij niet van belang of de opleiding van uw keuze daadwerkelijk een februari-instroom kent. 2. Aanmelding en deelname De aanmeldingsprocedure ziet er als volgt uit: Om aan het 21+ toelatingsonderzoek deel te nemen is het noodzakelijk dat u zich eerst aanmeldt voor de opleiding van uw keuze in Studielink. Geef daarbij als vooropleiding colloquium doctum op. Als u twijfelt of uw diploma toelating geeft, neemt u dan contact op met de Gemeenschappelijke Studenten Administratie (GSA, ) én meld u tijdig aan voor de opleiding via Studielink. De GSA onderzoekt dan of uw diploma toelating geeft. Als u niet toelaatbaar blijkt, kunt u nog tijdig aan het toelatingsonderzoek deelnemen. De Gemeenschappelijke Studenten Administratie (GSA) stuurt u een link ten behoeve van het aanmelden voor het toelatingsonderzoek. Uw digitale aanmelding dient 10 dagen voor de onderzoeksdatum van uw keuze binnen te zijn. De onderzoeksdata vindt u op de website van Windesheim. Aan deelname aan het 21+ toelatingsonderzoek zijn kosten verbonden. Deze kosten bedragen 200,-- en dienen bij aanmelding te worden voldaan middels ideal. Op de dag van deelname moet u zich te kunnen legitimeren. Dit kan met een geldig paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs. Wij verwachten van deelnemers aan het onderzoek op de dag van deelname correct gedrag en het naleven van de regels die wij hanteren bij test- en toetsafname (zie bijlage 1). Pagina 3 van 17

4 3. Het onderzoek 3.1. Algemeen deel De toelatingsonderzoeken op Windesheim bestaan uit een algemeen en voor de meeste opleidingeneen opleidingsspecifiek deel. Het algemene deel is voor alle opleidingen van Windesheim gelijk en bestaat uit een capaciteitentest en een Engelse taalvaardigheidstoets. Deze onderdelen worden per computer afgenomen. De capaciteitentest bestaat uit vier onderdelen (verbaal, numeriek/rekenen, en figuren). De test doet vooral een beroep in inzicht en aanleg, en in mindere mate op vaardigheid. Voor meer informatie over een dergelijke test verwijzen wij u naar de website van het Nederlands Instituut van Psychologen (www.psynip.nl), onderzoek bij testkandidaten. De Engelse taalvaardigheidstoets doet een beroep op uw Engelse lees- en luistervaardigheid, woordenschat en beheersing van de grammatica. Omdat inzicht, aanleg en algemene vaardigheden vooral een rol spelen is voorbereiding op deze algemene onderdelen van het onderzoek niet nodig en kunnen wij daar ook geen gerichte aanwijzingen voor geven Opleidingsspecifiek deel Het opleidingsspecifieke deel varieert per opleiding en bestaat doorgaans uit (kennis)toetsen op eind havo-niveau. In veel gevallen is hierbij voorbereiding mogelijk. Niet voor alle opleidingen worden opleidingsspecifieke toetsen afgenomen. Informatie over de opleidingsspecifieke toetsen (inhoud, voorbereiding, afname) vindt u in bijlage 2 (locatie Zwolle) en bijlage 3 (locatie Almere) van deze informatiewijzer. Wij gaan er vanuit dat u deze informatie heeft geraadpleegd voordat u deelneemt aan het onderzoek Curriculum vitae en motivatiebrief Een curriculum vitae en motivatiebrief maken deel uit In de uitnodiging die u een week voor deelname aan het onderzoek ontvangt wordt aangegeven hoe en wanneer u deze documenten dient aan te leveren. Let op: de toelatingscommissie kan besluiten uw onderzoek niet ter beoordeling in behandeling te nemen als zij uw cv en motivatiebrief niet ontvangen heeft. Pagina 4 van 17

5 4. Uitslag van het onderzoek Voor een groot deel van onze opleidingen vindt het gehele onderzoek op één dag plaats, bij een beperkt aantal opleidingen dient u na de eerste onderzoeksdag nog aan aanvullende onderdelen van het onderzoek deel te nemen. Doorgaans ontvangt u de uitslag van het onderzoek binnen twee weken na het afronden van het gehele onderzoek. In uitzonderlijke situaties kan dit wat langer duren. Als u aan aanvullend onderzoek bij de opleiding zelf moet deelnemen, gaan wij er vanuit dat u dit binnen drie maanden na bericht daarover heeft afgerond. Als wij na drie maanden geen uitslag van de opleiding hebben ontvangen, wordt het onderzoek beoordeeld op grond van de dan aanwezige informatie, hetgeen zal leiden tot het oordeel niet toelaatbaar. De uitslag van het onderzoek ontvangt u schriftelijk in de vorm van een rapportage. Daarin vindt u zowel de testresultaten als de beslissing. In de rapportage wordt ook aangegeven hoe u eventueel in beroep kunt gaan tegen de beslissing. Heeft u na ontvangst van de uitslag vragen of opmerkingen, dan kunt u een afspraak maken voor een gesprek. In dat gesprek kan toelichting gegeven worden op de resultaten en de beslissing. Ook is het mogelijk dat wij met u meedenken over alternatieve studie- en beroepskeuzes als gebleken is dat u niet toelaatbaar bent tot de studie waarvoor u aan het onderzoek deelnam. Als u overweegt in beroep te gaan is het sowieso raadzaam eerst een toelichtend gesprek aan te vragen. 5. Geldigheid Een 21+ toelatingscertificaat wordt verstrekt voor toelating tot één bepaalde opleiding in het eerstvolgende studiejaar en heeft dus een beperkte geldigheid. Indien u op een later moment (opnieuw) wilt starten met de opleiding, of indien u wilt starten met een andere opleiding, dan zullen wij (her)beoordelen of u met uw certificaat toelaatbaar bent. Andere opleidingsspecifieke toetsen en wijzigingen in de inhoud en/of beoordelingscriteria van de toelatingsonderzoeken kunnen reden zijn voor aanvullend onderzoek. Is uw toelatingscertificaat ouder dan drie jaar, dan dient ten allen tijde opnieuw deelgenomen te worden aan het onderzoek. van andere hogescholen zijn niet geldig voor toelating op Windesheim. 6. Overige informatie 6.1. Associate Degree Naast de reguliere vierjarige bacheloropleidingen biedt Windesheim ook tweejarige Associate Degrees aan. De inhoud van een 21+ toelatingsonderzoek voor een Associate Degree is gelijk aan die voor de bachelor waar de Associate Degree onder valt Functiebeperking Wij trachten bij het onderzoek zoveel mogelijk rekening te houden met (functie)beperkingen. Als er sprake is van een (functie)beperking dient u dat op het 21+ aanmeldformulier aan te geven bij bijzonderheden Vrijstellingen Uitsluitend op basis van havo- of vwo-certificaten is soms vrijstelling van het maken van opleidingsspecifieke toetsen mogelijk. Verzoeken tot vrijstelling kunt via het aanmeldingsformulier indienen, u dient in dat geval kopieën van uw certificaten bij het aanmeldingsformulier te voegen. Vrijstelling voor het algemene deel van het onderzoek is niet mogelijk. Pagina 5 van 17

6 Bijlage 1: regels en tips tijdens het onderzoek 1. Kom op tijd en wees uitgerust Zorg ervoor dat u tijdig aanwezig bent en houd daarbij rekening met vertraging onderweg. Te laat aanwezig zijn betekent ongeacht de reden - dat u niet kunt deelnemen. Het maken van tests en toetsen is een inspannende bezigheid. Zorg er daarom voor dat u uitgerust bent. 2. Mee te nemen zaken Onderstaande zaken dient u bij u te hebben bij deelname aan het onderzoek: Uw legitimatiebewijs (geldig paspoort, rijbewijs of identiteitskaart) Bij de toets(en) toegestane hulpmiddelen, voor zover van toepassing en gewenst Verder raden wij u aan mee te nemen: De uitnodigingsbrief 3. Registratie/melden In de uitnodiging staat aangegeven waar u zich precies moet melden. Na aanmelding aldaar wordt u verwezen naar de ontvangstruimte, van waaruit u wordt opgehaald en naar de testruimte of het tentamenlokaal wordt begeleid. 4. In de test- of tentamenruimte Tijdens de test- of toetsafname gelden de volgende regels: - Op de tafel mogen alleen schrijfgerei en de toegestane hulpmiddelen liggen - U mag geen andere schermen op de computer openen dan het reeds geopende scherm van de test - Toegestane hulpmiddelen mogen niet worden uitgewisseld met andere deelnemers - U mag geen verbaal of non-verbaal contact maken met andere deelnemers - U mag niet het werk van andere deelnemers raadplegen of een ander de gelegenheid bieden uw werk te raadplegen - U mag geen kleding dragen op een manier dat uw gezicht bedekt is - U mag niet eten of drinken tijdens de test/toets - Uw mobiele telefoon staat uit - Jassen en tassen worden op aanwijzing op een centrale plek opgehangen/neergelegd - Na afloop levert u het werk, de originele opgaven en het gebruikte kladpapier in - Nadat u het lokaal hebt verlaten mag u niet meer terugkeren in het lokaal - Laatkomers mogen vanaf aanvang van de test/toets niet meer deelnemen Pagina 6 van 17

7 5. Onregelmatigheden of fraude Tijdens de test/toets wordt er gelet op een juiste gang van zaken door testassistenten en/of surveillanten. Als er onregelmatigheden of fraude wordt geconstateerd, moet de pleger direct vertrekken. Hij of zij wordt verzocht het werk in te leveren. Gemaakte tests worden niet beoordeeld en/of gemaakte toetsen worden niet nagekeken. Bij constatering van fraude achteraf wordt geen uitslag vastgesteld of de al vastgestelde uitslag wordt ongeldig verklaard. Hiervan ontvangt de pleger zo spoedig mogelijk bericht. Pagina 7 van 17

8 Bijlage 3: Opleidingsspecifieke toetsen Windesheim Zwolle Opleiding Aanvullend 21+ onderzoek Voorbereiding Tijdsinvestering Toegestane hulpmiddelen Accountancy Statistiek (meerkeuzevragen) Te bestuderen reader, aan te vragen via: Bedrijfseconomie Statistiek (meerkeuzevragen) Te bestuderen reader, aan te vragen via: Bedrijfskunde MER (voorheen: Management, Economie en Recht) Bouwkunde Business IT and Management Civiele Techniek Commerciële economie Spellingvaardigheid Woordenschat LET OP: in de opleiding wordt er vanuit gegaan dat studenten economie op havo-niveau beheersen. Deelnemers die worden toegelaten o.g.v. het toelatingsonderzoek ontvangen bij hun rapportage suggesties waarmee zij hun economiekennis kunnen ophalen of aanvullen. Ruimtelijk inzicht Niet van toepassing Statistiek (meerkeuzevragen) Te bestuderen reader, aan te vragen via: Communicatie Statistiek (meerkeuzevragen) Te bestuderen reader, aan te vragen via: Pagina 8 van 17

9 Opleiding Aanvullend 21+ onderzoek Voorbereiding Tijdsinvestering Toegestane hulpmiddelen Docent Beeldende Kunst en Vormgeving Let op: wel gelden aanvullende toelatingseisen die voor àlle instromers gelden Engineering Design and Innovation (Ondernemen, Innovatie en Techniek) Elektrotechniek Financial Services Management Godsdienst Pastoraal Werk HBO Rechten Human Resource Management (voorheen Personeel en Arbeid) Industrieel Product Ontwerpen Statistiek (meerkeuzevragen) Te bestuderen reader, aan te vragen via: Gesprek Het gesprek vindt plaats bij de opleiding. Als het algemene deel v.h. onderzoek daartoe aanleiding geeft, ontvangt u bericht voor het maken van een afspraak. Woordenschat Spellingvaardigheid Spellingvaardigheid Woordenschat onderzoek en vergt een extra dagdeel Pagina 9 van 17

10 Opleiding Aanvullend 21+ onderzoek Voorbereiding Tijdsinvestering Toegestane hulpmiddelen Informatica (Information Engineering) Ruimtelijk inzicht International Business & Languages Journalistiek Lichamelijke Opvoeding Aardrijkskunde Basisonderwijs (PABO) Biologie Bouwkunde Bouwtechniek Statistiek (meerkeuzevragen) Woordenschat Spellingvaardigheid Let op: wel zijn er aanvullende toelatingseisen die voor alle instromers gelden Nederlandse tekstverklaring en samenvatting; mondelinge toets Engels Kennistoets biologie + gesprek Nederlands Nederlands Te bestuderen reader, aan te vragen via: Ter voorbereiding kunnen schoolboeken biologie voor de bovenbouw havo worden bestudeerd. U kunt bij de opleiding terecht voor meer informatie. U kunt bij de opleiding terecht voor meer informatie. De toets tekstverklaring en samenvatting wordt op dezelfde dag als het algemene deel van het onderzoek afgenomen en vergt een extra dagdeel. Als deze delen van het onderzoek daartoe aanleiding geven, ontvangt u bericht voor het maken van een afspraak voor het mondeling. De kennistoets biologie en het gesprek vinden plaats bij de opleiding. Als het algemene deel van het onderzoek daar aanleiding toe geeft ontvangt u bericht voor het maken van een afspraak. De aanvullende toetsen worden afgenomen bij de opleiding. U ontvangt bericht voor het maken van een afspraak bij de opleiding als het algemene deel van het onderzoek daar aanleiding toe geeft. De aanvullende toetsen worden afgenomen bij de opleiding. U ontvangt een uitnodiging voor het maken van een afspraak bij de opleiding als het algemene deel van het onderzoek daar aanleiding toe geeft. Pagina 10 van 17

11 Opleiding Aanvullend 21+ onderzoek Voorbereiding Tijdsinvestering Toegestane hulpmiddelen Duits Duitse tekstverklaring Mondeling Duits De tekstverklaring wordt op dezelfde dag als het algemene deel van het onderzoek afgenomen en vergt een extra dagdeel. Als deze delen van het onderzoek daartoe aanleiding geven, ontvangt u bericht voor het maken van een afspraak voor het mondeling. Economie Elektrotechniek Engels Frans Geschiedenis Gezondheidszorg en Welzijn Rekenvaardigheid De toets wordt afgenomen bij de opleiding. U ontvangt bericht voor het maken van een afspraak bij de opleiding als het algemene deel van het onderzoek daar aanleiding toe geeft. Nederlands Engelse tekstverklaring Mondeling Engels Franse tekstverklaring Mondeling Frans Geschiedenistoets: Westerse geschiedenis van de 20 e eeuw (waaronder: WOI, WOII, Koude Oorlog, fascisme, communisme) U kunt bij de opleiding terecht voor meer informatie. U kunt zich voorbereiden door schoolboeken voor de bovenbouw havo/vwo te bestuderen. Suggesties daarvoor: Memo, Sprekend Verleden, L.G. Dalhuisen. De aanvullende toetsen worden afgenomen bij de opleiding. U ontvangt een uitnodiging voor het maken van een afspraak bij de opleiding als het algemene deel van het onderzoek daar aanleiding toe geeft. De tekstverklaring wordt op dezelfde dag als het algemene deel van het onderzoek afgenomen en vergt een extra dagdeel. Als deze delen van het onderzoek daartoe aanleiding geven, ontvangt u bericht voor het maken van een afspraak voor het mondeling. De tekstverklaring wordt op dezelfde dag als het algemene deel van het onderzoek afgenomen en vergt een extra dagdeel. Als deze delen van het onderzoek daartoe aanleiding geven, ontvangt u bericht voor het maken van een afspraak voor het mondeling. De toets wordt afgenomen op dezelfde dag als het algemene deel van het onderzoek en vergt een extra dagdeel. Pagina 11 van 17

12 Opleiding Aanvullend 21+ onderzoek Voorbereiding Tijdsinvestering Toegestane hulpmiddelen Godsdienst en Levensbeschouwing Gesprek Het gesprek vindt plaats bij de opleiding. Als het algemene deel v.h. onderzoek daartoe aanleiding geeft, ontvangt u bericht voor het maken van een afspraak. Informatie- en Communicatietechnologie Lichamelijke Opvoeding (eerstegraads) Mechanische Techniek Nederlands Scheikunde Techniek in het voortgezet onderwijs Werktuigbouwkunde Toets basale kennis ICT (MBO4- niveau); Onderzoek naar kennis, ervaring en houding (assessment) Let op: wel zijn er aanvullende toelatingseisen die voor alle instromers gelden. Nederlands Scheikunde Gesprek Spellingvaardigheid Nederlandse (tekstverklaring en samenvatting) Scheikunde Gesprek Toets Techniek Onderzoek naar kennis, ervaring en houding (assessment) Nederland U kunt bij de opleiding terecht voor meer informatie. Ter voorbereiding kunt u schoolboeken voor de bovenbouw havo bestuderen. Ter voorbereiding kunt u schoolboeken voor de bovenbouw havo bestuderen. De techniektoets is gericht op wiskunde en natuurkunde (niveau MBO4 of havo met profiel Natuur en Techniek). Ter voorbereiding kunt u bijvoorbeeld schoolboeken voor de havo bovenbouw bestuderen. U kunt bij de opleiding terecht voor meer informatie. Beide aanvullende onderdelen worden getoetst bij de opleiding. U ontvangt bericht voor het maken van een afspraak als het algemene deel van het onderzoek daar aanleiding toe geeft. De aanvullende toetsen worden afgenomen bij de opleiding. U ontvangt een uitnodiging voor het maken van een afspraak bij de opleiding als het algemene deel van het onderzoek daar aanleiding toe geeft. De aanvullende toetsen en het gesprek vinden plaats bij de opleiding. Als het algemene deel van het onderzoek daar aanleiding toe geeft ontvangt u bericht voor het maken van een afspraak. De aanvullende toetsen worden afgenomen op dezelfde dag als het algemene deel van het onderzoek en vergen een extra dagdeel. De aanvullende toetsen en het gesprek vinden plaats bij de opleiding. Als het algemene deel van het onderzoek daar aanleiding toe geeft ontvangt u bericht voor het maken van een afspraak. De toets en het assessment worden afgenomen bij de opleiding. Als het algemene deel van het onderzoek daar aanleiding toe geeft ontvangt u bericht voor het maken van een afspraak. De aanvullende toetsen worden afgenomen bij de opleiding. U ontvangt een uitnodiging voor het maken van een afspraak bij de opleiding als het algemene deel van het onderzoek daar aanleiding toe geeft. Bij het maken van een afspraak bij de opleiding wordt aangegeven welke hulpmiddelen u mag gebruiken. Bij het maken van een afspraak bij de opleiding wordt aangegeven welke hulpmiddelen u mag gebruiken. Pagina 12 van 17

13 Opleiding Aanvullend 21+ onderzoek Voorbereiding Tijdsinvestering Toegestane hulpmiddelen B B voor de bovenbouw havo bestuderen. De toets wordt op dezelfde dag als het algemene deel van het onderzoek afgenomen en vergt een extra dagdeel. Rekenmachine NB: gebruik formulekaart is NIET toegestaan Logistiek en Economie Statistiek (meerkeuzevragen) Te bestuderen reader, aan te vragen via: Logistiek en Technische Vervoerskunde Logopedie Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Mobiliteit (voorheen Verkeerskunde) Pedagogiek Let op: wel zijn er aanvullende toelatingseisen die voor alle instromers gelden voor de bovenbouw havo bestuderen. Er is een oefentoets Oefentoets wiskunde ter voor de bovenbouw havo bestuderen. Er is een oefentoets Oefentoets wiskunde ter Pedagogisch Management in de Kinderopvang Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie Small Business & Retail Management Sociaal Pedagogische Hulpverlening Let op: wel zijn er aanvullende toelatingseisen die voor alle instromers gelden Statistiek (meerkeuzevragen) Te bestuderen reader, aan te vragen via: Pagina 13 van 17

14 Opleiding Aanvullend 21+ onderzoek Voorbereiding Tijdsinvestering Toegestane hulpmiddelen Sport en Bewegen Let op: wel zijn er aanvullende toelatingseisen die voor alle instromers gelden Technische bedrijfskunde Technische Informatica Toegepaste Gerontologie voor de bovenbouw havo bestuderen. Er is een oefentoets Oefentoets wiskunde ter Ruimtelijk inzicht Verpleegkunde Werktuigbouwkunde Pagina 14 van 17

15 Bijlage 4: Opleidingsspecifieke toetsen Windesheim Flevoland Opleiding Aanvullend 21+ onderzoek Voorbereiding Tijdsinvestering Toegestane hulpmiddelen Bedrijfseconomie Statistiek (meerkeuzevragen) Te bestuderen reader, aan te vragen via: Bedrijfskunde MER (voorheen: Management, Economie en Recht) Bouwkunde Commerciële economie Spellingvaardigheid Woordenschat Statistiek (meerkeuzevragen) LET OP: in de opleiding wordt er vanuit gegaan dat studenten economie op havo-niveau beheersen. Deelnemers die worden toegelaten o.g.v. het toelatingsonderzoek ontvangen bij hun rapportage suggesties waarmee zij hun economiekennis kunnen ophalen of aanvullen. Te bestuderen reader, aan te vragen via: Communicatie Statistiek (meerkeuzevragen) Te bestuderen reader, aan te vragen via: Engineering Design and Innovation (Ondernemen, Innovatie en Techniek) Human Resource Management (voorheen Personeel en Arbeid) Spellingvaardigheid Woordenschat Pagina 15 van 17

16 Opleiding Aanvullend 21+ onderzoek Voorbereiding Tijdsinvestering Toegestane hulpmiddelen Industrieel Product Ontwerpen Informatica (Information Engineering) Basisonderwijs (PABO) Logopedie Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Mobiliteit (voorheen Verkeerskunde) Pedagogiek onderzoek en vergt een extra dagdeel Ruimtelijk inzicht Nederlandse tekstverklaring en samenvatting; mondelinge toets Engels Let op: wel zijn er aanvullende toelatingseisen die voor alle instromers gelden voor de bovenbouw havo bestuderen. Er is een oefentoets Oefentoets wiskunde ter De toets tekstverklaring en samenvatting wordt op dezelfde dag als het algemene deel van het onderzoek afgenomen en vergt een extra dagdeel. Als deze delen van het onderzoek daartoe aanleiding geven, ontvangt u bericht voor het maken van een afspraak voor het mondeling. Small Business & Retail Management Sociaal Pedagogische Hulpverlening Statistiek (meerkeuzevragen) Te bestuderen reader, aan te vragen via: Pagina 16 van 17

17 Opleiding Aanvullend 21+ onderzoek Voorbereiding Tijdsinvestering Toegestane hulpmiddelen Verpleegkunde Werktuigbouwkunde Pagina 17 van 17

Versie: 1 december Informatiewijzer 21+ toelatingsonderzoeken

Versie: 1 december Informatiewijzer 21+ toelatingsonderzoeken Informatiewijzer 21+ toelatingsonderzoeken Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Aanmelding en deelname 3 3. Het onderzoek 4 3.1. Algemeen deel 4 3.2. Opleidingsspecifiek deel 4 3.3. Associate Degree 4 3.4. Functiebeperking

Nadere informatie

Informatiewijzer. Toelatingsonderzoeken

Informatiewijzer. Toelatingsonderzoeken Informatiewijzer Toelatingsonderzoeken Let op: er kunnen zich wijzigingen voordoen in vorm, inhoud, data en dergelijke van de toelatingsonderzoeken. Let u er daarom altijd goed op of u de meest recente

Nadere informatie

Informatiewijzer. toelatingsonderzoeken

Informatiewijzer. toelatingsonderzoeken Informatiewijzer toelatingsonderzoeken Let op: er kunnen zich wijzigingen voordoen in vorm, inhoud, data en dergelijke van de toelatingsonderzoeken. Let u er daarom altijd goed op of u de meest recente

Nadere informatie

Studiekeuzecheck - activiteiten opleidingen

Studiekeuzecheck - activiteiten opleidingen Studiekeuzecheck - activiteiten opleidingen 2016-2017 De eerste activiteit bij de studiekeuzecheck is altijd het invullen van een online vragenlijst. Deze vragenlijst bestaat uit een deel dat gelijk is

Nadere informatie

Accountancy Je wordt gekoppeld aan een student en volgt een aantal colleges. Daarnaast maak je kennis met Windesheim door een rondleiding en lunch.

Accountancy Je wordt gekoppeld aan een student en volgt een aantal colleges. Daarnaast maak je kennis met Windesheim door een rondleiding en lunch. Accountancy Bedrijfseconomie Bedrijfskunde MER Bouwkunde Samen met andere kandidaten (max. 7) loop je een dag mee met de reguliere lessen. Je wordt opgehaald en gedurende de dag begeleid door 1 of 2 studenten

Nadere informatie

Informatiewijzer toelatingsonderzoeken

Informatiewijzer toelatingsonderzoeken Informatiewijzer toelatingsonderzoeken Instroom 2017/2018 Let op: er kunnen zich wijzigingen voordoen in vorm, inhoud, data en dergelijke van de toelatingsonderzoeken. Let u er daarom altijd goed op of

Nadere informatie

Informatiewijzer toelatingsonderzoeken

Informatiewijzer toelatingsonderzoeken Informatiewijzer toelatingsonderzoeken Instroom 2016/2017 Let op: er kunnen zich wijzigingen voordoen in vorm, inhoud, data en dergelijke van de toelatingsonderzoeken. Let u er daarom altijd goed op of

Nadere informatie

Lokaal Opleiding: A Zaal 2/

Lokaal Opleiding: A Zaal 2/ Welkom op de open dag Vrijdag 27 januari van is er weer een open dag voor voltijdopleidingen. Om je goed te kunnen voorbereiden vind je hier de printversie van het programma (zorg er wel voor dat je je

Nadere informatie

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten I. Instellingen en opleidingen die toestemming hebben gekregen voor deelname aan het experiment leeruitkomsten, n.a.v. per 1 mei 2016

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Meeloopdagen OVERZICHT

Hogeschool Utrecht Meeloopdagen OVERZICHT 2015-2016 Hogeschool Utrecht Meeloopdagen OVERZICHT 2015 2016 A T/M Z ACADEMISCHE LERARENOPLEIDING PRIMAIRE ONDERWIJS (LERAAR BASISONDERWIJS PABO) 18 januari, 11 april 2016 ACCOUNTANCY 26 november 2015

Nadere informatie

Toelatingsvoorwaarden nieuwe profielen

Toelatingsvoorwaarden nieuwe profielen ECONOMIE (ECONOMICS) Accountancy ec of (ec of ) + Accountancy (Associate degree) ec of (ec of ) + Bedrijfs ec of (ec of ) + Bedrijfskunde MER ec of ec of ec of maw of Commerciële Economie (CE) ec of ec

Nadere informatie

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten I. Instellingen en opleidingen die toestemming hebben gekregen voor deelname aan het experiment leeruitkomsten, n.a.v. per 1 mei 2016

Nadere informatie

Toelating. Toelatingsonderzoek en deficiëntietoetsing 2016

Toelating. Toelatingsonderzoek en deficiëntietoetsing 2016 Toelating Toelatingsonderzoek en deficiëntietoetsing 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Toelatingsonderzoek... 3 Voor wie?... 3 Waar bestaat het onderzoek uit?... 3 Wettelijke regelingen toelating

Nadere informatie

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein In dit document is de landelijke lijst met toelatingseisen van alle opleidingen van de NHL Hogeschool,

Nadere informatie

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL, Stenden hogeschool en hogeschool Van Hall Larenstein

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL, Stenden hogeschool en hogeschool Van Hall Larenstein Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL, Stenden hogeschool en hogeschool Van Hall Larenstein (versie januari 2009) In dit document is de landelijke lijst met toelatingseisen van alle opleidingen van

Nadere informatie

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein In dit document is de landelijke lijst met toelatingseisen van alle opleidingen van de NHL Hogeschool,

Nadere informatie

(ec of m&o) + (wia of wib) 2. Bedrijfskunde (ec of m&o) (ec of m&o)

(ec of m&o) + (wia of wib) 2. Bedrijfskunde (ec of m&o) (ec of m&o) 1. Accountancy (ec of m&o) 2. Bedrijfskunde (ec of m&o) (ec of m&o) (ec of maw of m&o) 3. Bestuurskunde/Overheidsmanagement ec ec ec 4. Business Innovation (ec of m&o) (ec of m&o) (ec of m&o) 5. Business

Nadere informatie

Toelating. Toelatingsonderzoek en deficiëntietoetsing

Toelating. Toelatingsonderzoek en deficiëntietoetsing Toelating Toelatingsonderzoek en deficiëntietoetsing 2016-2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Toelatingsonderzoek... 3 3. Deficiëntietoetsing... 4 4. Voorbereiding... 5 5. Praktische informatie...

Nadere informatie

Open avond woensdag 10 januari 2018

Open avond woensdag 10 januari 2018 Open avond woensdag 10 januari 2018 Tijdens onze open avond helpen wij je graag om de voor jou juiste opleiding te vinden. Tussen 18.30 en 21.00 uur vind je alle informatie over onze deeltijdopleidingen,

Nadere informatie

Toelating. Toelatingsonderzoek en deficiëntietoetsing 2016-2017

Toelating. Toelatingsonderzoek en deficiëntietoetsing 2016-2017 Toelating Toelatingsonderzoek en deficiëntietoetsing 2016-2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Toelatingsonderzoek... 3 Toelatingsvoorwaarden... 3 Welke toetsen maak je?... 3 Beoordeling... 3 Toetsonderdelen...

Nadere informatie

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt.

Nadere informatie

1. Bestuurskunde/Overheidsmanagement ec ec ec 2. Creatieve therapie¹ 3. Culturele en Maatschappelijke Vorming

1. Bestuurskunde/Overheidsmanagement ec ec ec 2. Creatieve therapie¹ 3. Culturele en Maatschappelijke Vorming Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt. Controleer daarom altijd (en op

Nadere informatie

Toelating. Toelatingsonderzoek en deficiëntietoetsing

Toelating. Toelatingsonderzoek en deficiëntietoetsing Toelating Toelatingsonderzoek en deficiëntietoetsing 2017-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Toelatingsonderzoek... 3 3. Deficiëntietoetsing... 5 4. Voorbereiding... 5 5. Praktische informatie...

Nadere informatie

Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden

Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden In het Hoger Onderwijs wordt onderscheid gemaakt tussen wettelijk en instellingscollegegeld. Het wettelijk collegegeld wordt door de minister vastgesteld

Nadere informatie

EEN STUDIE KIEZEN CREATING TOMORROW

EEN STUDIE KIEZEN CREATING TOMORROW EEN STUDIE KIEZEN 2014-2015 CREATING TOMORROW STUDEREN AAN HET HBO Als je gaat studeren aan het hoger beroepsonderwijs (hbo), dan is het belangrijk om vooraf zo goed mogelijk te weten waar je aan begint.

Nadere informatie

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein In dit document is de landelijke lijst met toelatingseisen van alle opleidingen van de NHL Hogeschool,

Nadere informatie

OPEN DAG NHL STENDEN. Programma VISIT PLORE MEET. #opendagnhlstenden. nhlstenden nhlstenden nhlstenden

OPEN DAG NHL STENDEN. Programma VISIT PLORE MEET. #opendagnhlstenden. nhlstenden nhlstenden nhlstenden OPEN DAG NHL STENDEN Programma VISIT E PLORE MEET #opendag Ontdek NHL Stenden! Welkom op de Open Dag Maak kennis met de opleidingen van onze nieuwe hogeschool en ontdek de studie die bij jou past. Op de

Nadere informatie

HBO-Bachelor - studentenaantal Economie en Recht

HBO-Bachelor - studentenaantal Economie en Recht Economie en Recht Accountancy en fiscaal Accountancy Avans Hogeschool 556 Accountancy en fiscaal Accountancy Christelijke Hogeschool Windesheim 289 Accountancy en fiscaal Accountancy De Haagse Hogeschool

Nadere informatie

Beste hogescholen en universiteiten

Beste hogescholen en universiteiten Beste hogescholen en universiteiten BRIN INSTELLING ISAT OPLEIDING VERGELIJKING 30TX Aeres Hogeschool 34868 B Tuinbouw en Akkerbouw gelijk 30TX Aeres Hogeschool 34866 B Bedrijfskunde en Agribusiness gelijk

Nadere informatie

Alle HBO studies NT NG EM CM. B Accountancy 3 * econ of m&o * (econ of m&o) + (wisa of wisb)

Alle HBO studies NT NG EM CM. B Accountancy 3 * econ of m&o * (econ of m&o) + (wisa of wisb) Alle HBO studies NT NG EM CM B Accountancy 3 * econ of m&o * (econ of m&o) + (wisa of wisb) B Advanced Business Creation econ of m&o econ of m&o (econ of m&o) + (wisa of wisb) B Applied science * * # #

Nadere informatie

Opleidingen in het HBO met (mogelijk) een tweede loting, studiejaar 2015 2016

Opleidingen in het HBO met (mogelijk) een tweede loting, studiejaar 2015 2016 Centrale Aanmelding en Plaatsing Opleidingen in het HBO met (mogelijk) een tweede loting, studiejaar 2015 2016 Bij een aantal opleidingen/instellingen zijn na de uitvoering van de loting nog plaatsen over.

Nadere informatie

havo HBO doorstroomeisen

havo HBO doorstroomeisen havo HBO doorstroomeisen VOOROPLEIDINGSEISEN VOOR OPLEIDINGEN VAN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS 1. In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: profiel natuur en techniek NG: profiel natuur en gezondheid EM:

Nadere informatie

Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Maandag 3 oktober 2016

Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Maandag 3 oktober 2016 Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Maandag 3 oktober 2016 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

Van mavo-4 naar havo-4. 2014-2015 R. Schouten sectordirecteur havo

Van mavo-4 naar havo-4. 2014-2015 R. Schouten sectordirecteur havo Van mavo-4 naar havo-4 2014-2015 R. Schouten sectordirecteur havo Wat we vandaag bespreken: - Waarom naar havo-4? - Toelatingseisen en aanmelding - Profielen en vakken - Aansluiting sectoren - Vragen?

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College,

Nadere informatie

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt.

Nadere informatie

Vooropleidingseisen Van havo naar hbo

Vooropleidingseisen Van havo naar hbo qompas.nl Vooropleidingseisen Van havo naar hbo 2017-2018 Talent Vooropleidingseisen van havo naar hbo = Dit profiel geeft toegang tot deze opleiding. = Dit profiel geeft geen toegang tot deze opleiding.

Nadere informatie

Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Maandag 3 oktober 2016

Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Maandag 3 oktober 2016 Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Maandag 3 oktober 2016 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

Een vakaanduiding betekent dat er toegangsrecht is indien aan de vakaanduiding is voldaan.

Een vakaanduiding betekent dat er toegangsrecht is indien aan de vakaanduiding is voldaan. Vooropleidingseisen HBO Betekenis van gebruikte tekens en afkortingen: + : toegangsrecht # : geen toegangsrecht Een vakaanduiding betekent dat er toegangsrecht is indien aan de vakaanduiding is voldaan.

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 11 oktober 2017

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 11 oktober 2017 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 11 oktober 2017 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhofcollege, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College,

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College,

Nadere informatie

havo Carrousel schooljaar 2017/2018

havo Carrousel schooljaar 2017/2018 Carrousel schooljaar 2017/2018 Dit schooljaar organiseert jouw school een Carrousel. Dat is beroepsoriëntatie voor 4-. Tijdens twee bedrijfsbezoeken maak je kennis met beroepen. Ook leer je welke opleidingen

Nadere informatie

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2016-2017

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2016-2017 Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2016-2017 Is één van onderstaande opleidingen de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld? Dan moet je meedoen aan de selectieprocedure (loting). Om deel

Nadere informatie

Instroom Instroom bij voltijd- deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk t/m

Instroom Instroom bij voltijd- deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk t/m bij voltijd- deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk 2009-2010 t/m 2011-2012 Economie Ad Bedrijfseconomie 20 Ad Facility Management 39 10 15 Accountancy 167 158 170 Bedrijfseconomie 231 220 325 Opleiding

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds ARTIKEL I. WIJZIGING REGELING STUDIEFINANCIERING 2000

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds ARTIKEL I. WIJZIGING REGELING STUDIEFINANCIERING 2000 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 46450 16 augustus 2017 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 07-08-2017, nr. HO&S/1199472,

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 3 oktober 2016

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 3 oktober 2016 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 3 oktober 2016 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

vwo WO doorstroomeisen

vwo WO doorstroomeisen vwo WO doorstroomeisen VOOROPLEIDINGSEISEN VOOR OPLEIDINGEN VAN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS 1. In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: profiel natuur en techniek NG: profiel natuur en gezondheid EM: profiel

Nadere informatie

Regeling Colloquium Doctum

Regeling Colloquium Doctum Regeling Colloquium Doctum Toelatingsonderzoek voor de bachelor Theologie 31-10-2012 1 31-10-2012 2 1: Algemeen 1.1 Het colloquium doctum is een toelatingsonderzoek naar de algemene ontwikkeling en de

Nadere informatie

EEN STUDIE KIEZEN CREATING TOMORROW

EEN STUDIE KIEZEN CREATING TOMORROW EEN STUDIE KIEZEN 2017-2018 CREATING TOMORROW STUDEREN AAN HET HBO Ga je studeren? Dan wil je weten waar je aan begint! VAN HAVO NAAR HBO Na de havo is studeren aan het hbo een logische stap. Een hbo-opleiding

Nadere informatie

Visie op onderzoek in beroep in kritische zelfrapportages van opleidingen

Visie op onderzoek in beroep in kritische zelfrapportages van opleidingen Korte rapportage Visie op onderzoek in beroep in kritische zelfrapportages van opleidingen Didi Griffioen programmaleider onderzoek in onderwijs D.M.E.Griffioen@hva.nl Voor het programma Onderzoek in Onderwijs

Nadere informatie

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2016-2017

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2016-2017 Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2016-2017 Is één van onderstaande opleidingen de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld? Dan moet je meedoen aan de selectieprocedure (loting). Om deel

Nadere informatie

VWO (nieuwe) doorstroomlijsten naar HBO

VWO (nieuwe) doorstroomlijsten naar HBO Vastgestelde OCW regeling per oktober 2008 VWO (nieuwe) doorstroomlijsten naar HBO Eisen voor opleidingen van het hoger onderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs zoals die vanaf 1 augustus

Nadere informatie

Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden

Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden In het Hoger Onderwijs wordt onderscheid gemaakt tussen wettelijk en instellingscollegegeld. Het wettelijk collegegeld wordt door de minister vastgesteld

Nadere informatie

EVC bij Windesheim. Windesheim Erkend EVC-aanbieder is. Erkennen van Verworven Competenties ErVaringsCertificaat. Erkennen van Verwoven Competenties

EVC bij Windesheim. Windesheim Erkend EVC-aanbieder is. Erkennen van Verworven Competenties ErVaringsCertificaat. Erkennen van Verwoven Competenties EVC bij Windesheim Erkennen van Verworven Competenties ErVaringsCertificaat Erkennen van Verwoven Competenties EVC staat voor het Erkennen van (elders) Verworven Competenties. EVC is gericht op het beoordelen

Nadere informatie

Infowijzer 21+ Studiejaar 2015-2016

Infowijzer 21+ Studiejaar 2015-2016 Infowijzer 21+ Studiejaar 2015-2016 Deze brochure geeft alleen informatie over de 21+ toets voor de bachelor opleidingen die op 1 oktober 2015 van start gaan. Laatste datum van aanmelden en betaling :

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 3 oktober 2016

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 3 oktober 2016 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 3 oktober 2016 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 5.6, vijfde lid, van Wet studiefinanciering 2000;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 5.6, vijfde lid, van Wet studiefinanciering 2000; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 24893 4 december 2012 Regeling van de Staatsecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 1 november 2012, nr. DL/446544,

Nadere informatie

Vooropleidingseisen HBO per 1 oktober 2008

Vooropleidingseisen HBO per 1 oktober 2008 Vooropleidingseisen HBO per 1 oktober 2008 Instroommogelijkheden met VWO-DIPLOMA van het GVC Economie 1. Accountancy 2. Bedrijfseconomie Ja Ec Ja Ec 3. Bedrijfskundige informatica Ja Ja Ja Ja 4. Bestuurskunde/

Nadere informatie

REGLEMENT SELECTIE BACHELOR DIERGENEESKUNDE Collegejaar Zoals vastgesteld door de decaan op 31 juli 2017

REGLEMENT SELECTIE BACHELOR DIERGENEESKUNDE Collegejaar Zoals vastgesteld door de decaan op 31 juli 2017 REGLEMENT SELECTIE BACHELOR DIERGENEESKUNDE Collegejaar 2018-2019 Zoals vastgesteld door de decaan op 31 juli 2017 Artikel 1. Algemene bepalingen 1. De bepalingen in dit reglement zijn aanvullend op de

Nadere informatie

Regeling Colloquium Doctum Tilburg School of Catholic Theology. Toelatingsonderzoek voor de opleiding: Bachelor Theologie

Regeling Colloquium Doctum Tilburg School of Catholic Theology. Toelatingsonderzoek voor de opleiding: Bachelor Theologie Regeling Colloquium Doctum Tilburg School of Catholic Theology Toelatingsonderzoek voor de opleiding: Bachelor Theologie Artikel 1: Algemeen 1.1 Het Colloquium Doctum is een toelatingsonderzoek naar de

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds ARTIKEL I. WIJZIGING REGELING STUDIEFINANCIERING 2000

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds ARTIKEL I. WIJZIGING REGELING STUDIEFINANCIERING 2000 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 39945 29 juli 2016 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 20-07-2016, nr. HO&S/1015324, houdende

Nadere informatie

Open dag informatie. Wie ben jij? WINDESHEIM.NL/STUDIEKIEZEN. 26 januari 2018

Open dag informatie. Wie ben jij? WINDESHEIM.NL/STUDIEKIEZEN. 26 januari 2018 Open dag informatie 26 januari 2018 1 Wie ben jij? WINDESHEIM.NL/STUDIEKIEZEN T-gebouw: Techniek en ICT S-gebouw: Bewegen en Sport A-gebouw en B-gebouw: Onderwijs, Theologie en Levensbeschouwing D-gebouw:

Nadere informatie

Kiezen voor de toekomst! 2e fase havo

Kiezen voor de toekomst! 2e fase havo Kiezen voor de toekomst! 2e fase havo januari 2014 1 Veranderingen voor leerlingen Meer huiswerk minder toetsen Toetsen over grote(re) stof eenheden Grotere school Verdieping Examen vanaf klas 4 Zelfstandigheid

Nadere informatie

Hoop-gebied Opleiding

Hoop-gebied Opleiding 3.3 Samenstelling en omvang instroompopulatie 3.3.1 Instroom bij voltijd-, deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk 2008-2009 t/m 2010-2011 Economie Accountancy 161 166 155 Bedrijfseconomie 207 226 214

Nadere informatie

Kiezen voor de toekomst!

Kiezen voor de toekomst! Kiezen voor de toekomst! 2 e fase HAVO januari 2017 1 Profielen Cultuur & Maatschappij Economie & Maatschappij Natuur & Gezondheid Natuur & Techniek januari 2017 2 Opbouw van een profiel gemeenschappelijk

Nadere informatie

1. Instroom met HAVO diploma

1. Instroom met HAVO diploma Vastgestelde OCW regeling per oktober 2008 HAVO (nieuwe) doorstroomlijsten naar HBO Eisen voor opleidingen van het hoger onderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs zoals die vanaf 1 augustus

Nadere informatie

Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica Decentrale selectie Psychobiologie Procedure en selectiecriteria 2014-2015 Voor het studiejaar 2014-2015 zal de opleiding Psychobiologie 100%

Nadere informatie

REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM 2016

REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM 2016 REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM 2016 Inhoud Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 1: Begripsbepalingen... 3 Artikel 2: Relatie met de wet en overige regelgeving...

Nadere informatie

Profielkeuze Vakkeninformatie HAQ3. Iris Eckardt Decaan Havo/Vwo/Quest

Profielkeuze Vakkeninformatie HAQ3. Iris Eckardt Decaan Havo/Vwo/Quest Profielkeuze Vakkeninformatie HAQ3 Iris Eckardt Decaan Havo/Vwo/Quest 2 de Fase (de bovenbouw) 4 profielen CM - Cultuur en Maatschappij EM - Economie en Maatschappij NG - Natuur en Gezondheid NT - Natuur

Nadere informatie

Vooropleidingseisen HBO per 1 oktober 2008

Vooropleidingseisen HBO per 1 oktober 2008 Vooropleidingseisen HBO per 1 oktober 2008 Instroommogelijkheden met HAVO-DIPLOMA van het GVC Economie 1. Accountancy Nee Nee Ja Ec + Wi A 2. Bedrijfseconomie Ja Nee Ja Ec + Wi A 3. Bedrijfskundige informatica

Nadere informatie

Nadere vooropleidingseisen in het hoger beroepsonderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs geldig vanaf 1 augustus 2007.

Nadere vooropleidingseisen in het hoger beroepsonderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs geldig vanaf 1 augustus 2007. Bijlage D behorende bij artikel 2, vierde lid, van de Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 mei 2007, nr. HO/BL/2007/3152, houdende nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs

Nadere informatie

OSIRIS, Onderwijs en Studenten Informatie, Registratie en Inschrijf Systeem, het studentinformatie-

OSIRIS, Onderwijs en Studenten Informatie, Registratie en Inschrijf Systeem, het studentinformatie- Studentenpopulatie Omschrijving Peildatum of peilperiode Definities Afwijkingen Bron (systeem) Bron intern, organisatieonderdeel of extern Studentenpopulatie Er is niet uitgegaan van de gegevensverzameling

Nadere informatie

havo Carrousel schooljaar 2015/2016 Beroepsoriëntatie voor 4-havo

havo Carrousel schooljaar 2015/2016 Beroepsoriëntatie voor 4-havo havo Carrousel schooljaar 2015/2016 Dit schooljaar organiseert jouw school een havo Carrousel. Dat is beroepsoriëntatie voor 4-havo. Tijdens drie bedrijfsbezoeken maak je kennis met beroepen. Ook leer

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 5.6, vijfde lid, van Wet studiefinanciering 2000;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 5.6, vijfde lid, van Wet studiefinanciering 2000; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17816 31 augustus 2012 Regeling van de Staatsecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 15 augustus 2012, nr.

Nadere informatie

Regeling bijzondere toelatingen HOOFSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Regeling bijzondere toelatingen HOOFSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Regeling bijzondere toelatingen Citeertitel Datum inwerkingtreding 01-09-2015 Vastgesteld door College van Bestuur 27-05-2015 Instemming van Medezeggenschapsraad Rechtsgrondslag Bijzonderheden --- Korte

Nadere informatie

BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VOprofielen zoals die vanaf

Nadere informatie

De volgende afgeronde vooropleiding geven recht tot toelating tot de volgende kopopleiding:

De volgende afgeronde vooropleiding geven recht tot toelating tot de volgende kopopleiding: Kopopleiding Voltijd In de kopopleiding mag alleen de beroepscomponent worden aangeboden. (dus geen vak!!) De maximale duur van de kopopleiding is 1 jaar (60 credits) die in voltijd met studiefinanciering

Nadere informatie

Opleidingen aanwezig op de oriëntatiemarkt

Opleidingen aanwezig op de oriëntatiemarkt Saxion Open 24 januari Deventer Opleidingen aanwezig op de oriëntatiemarkt Life Science, Design & Technology ROOD Economie, Management & Organisatie BLAUW - Archeologie - Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek

Nadere informatie

Studie & Werk Tabellen HBO

Studie & Werk Tabellen HBO Studie & Werk 2017 Tabellen HBO Amsterdam, juni 2017 In opdracht van Elsevier Weekblad Studie & Werk 2017 De arbeidsmarktpositie van hbo- en wo-alumni Statistische bijlage: tabellen hbo ers Paul Bisschop

Nadere informatie

havo Carrousel schooljaar 2016/2017

havo Carrousel schooljaar 2016/2017 havo Carrousel schooljaar 2016/2017 Dit schooljaar organiseert jouw school een havo Carrousel. Dat is beroepsoriëntatie voor 4-havo. Tijdens drie bedrijfsbezoeken maak je kennis met beroepen. Ook leer

Nadere informatie

OVERSTAP 4-VMBO -> 4-HAVO 2015-2016. Bertrand Russell College havo en vwo

OVERSTAP 4-VMBO -> 4-HAVO 2015-2016. Bertrand Russell College havo en vwo OVERSTAP 4-VMBO -> 4-HAVO 2015-2016 Bertrand Russell College havo en vwo Waarom doorstromen naar 4havo? Stel, je zit in 4 VMBO-t. Je haalt goede resultaten, het ziet ernaar uit dat je zult gaan slagen.

Nadere informatie

Hoop-gebied opleiding 2008/ / / / / /2011

Hoop-gebied opleiding 2008/ / / / / /2011 Afgestudeerden Aantal afgestudeerden en afgestudeerden voltijd-, deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk 2090-2010 t/m 2011-2012 Economie Ad Facility Management 9 19 22 2.11 1.58 3.09 Accountancy 38

Nadere informatie

Kiezen voor de toekomst!

Kiezen voor de toekomst! Kiezen voor de toekomst! 2 e fase HAVO januari 2015 1 Profielen Cultuur & Maatschappij Economie & Maatschappij Natuur & Gezondheid Natuur & Techniek januari 2015 2 Opbouw van een profiel gemeenschappelijk

Nadere informatie

nr Opleiding NT NG EM CM 1. B Accountancy ec1 ec1 * wia12 of wib1 2. B Bedrijfseconomie ec1 ec1 * wia12 of wib1

nr Opleiding NT NG EM CM 1. B Accountancy ec1 ec1 * wia12 of wib1 2. B Bedrijfseconomie ec1 ec1 * wia12 of wib1 Bijlage bij de Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 december 2006, nr. HO/BL/2006/46873, tot wijziging van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs

Nadere informatie

Studentenpopulatie Studenten ingeschreven bij voltijd-, deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk t/m

Studentenpopulatie Studenten ingeschreven bij voltijd-, deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk t/m Studentenpopulatie Studenten ingeschreven bij voltijd-, deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk 2009-2010 t/m 2011-2012 Economie Ad Bedrijfseconomie 38 Ad Facility Management 55 65 45 Accountancy 492

Nadere informatie

Kiezen voor de toekomst! 2e fase havo

Kiezen voor de toekomst! 2e fase havo Kiezen voor de toekomst! 2e fase havo januari 2012 1 Profielen Cultuur en Maatschappij Economie en Maatschappij Natuur en Gezondheid Natuur en Techniek januari 2012 2 Opbouw van een profiel Gemeenschappelijk

Nadere informatie

Voorlichtingsavond profielkeuze en bovenbouw

Voorlichtingsavond profielkeuze en bovenbouw Voorlichtingsavond profielkeuze en bovenbouw Voor ouders en leerlingen 3 HAVO Ga naar www.menti.com Gebruik code: 77 92 15 om te stemmen Welkom + voorstellen Tweede Fase / bovenbouw Vakkenpakket en profielen

Nadere informatie

Voorlichtingsavond profielkeuze en bovenbouw

Voorlichtingsavond profielkeuze en bovenbouw Voorlichtingsavond profielkeuze en bovenbouw Voor ouders en leerlingen 3 HAVO Welkom + voorstellen Tweede Fase / bovenbouw Vakkenpakket en profielen Extra vak Doorstroom HAVO/VWO Afsluiting PROGRAMMA INLEIDING

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 9 oktober 2017

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 9 oktober 2017 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 9 oktober 2017 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhofcollege, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Voor de aspirant-studenten die het eindexamen voortgezet onderwijs hebben afgelegd volgens de vo-profielen zoals die vanaf 1/8/2007 in het voortgezet onderwijs worden

Nadere informatie

Open dag informatie. Wie ben jij? WINDESHEIM.NL/STUDIEKIEZEN. 10 november 2017

Open dag informatie. Wie ben jij? WINDESHEIM.NL/STUDIEKIEZEN. 10 november 2017 Open dag informatie 10 november 2017 1 Wie ben jij? WINDESHEIM.NL/STUDIEKIEZEN S-gebouw: Bewegen en Sport X-gebouw: Economie, Management en Recht, Journalistiek en Communicatie A-gebouw en B-gebouw: Onderwijs,

Nadere informatie

Open dag informatie. Wie ben jij? WINDESHEIM.NL/STUDIEKIEZEN. 7 april Windesheim zet kennis in werking

Open dag informatie. Wie ben jij? WINDESHEIM.NL/STUDIEKIEZEN. 7 april Windesheim zet kennis in werking Open dag informatie 7 april 2017 1 Wie ben jij? WINDESHEIM.NL/STUDIEKIEZEN Windesheim zet kennis in werking Ontdek welke studie echt bij je past X-gebouw: Economie, Management en Recht, Journalistiek en

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 5.6, vijfde lid, van de Wet studiefinanciering 2000;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 5.6, vijfde lid, van de Wet studiefinanciering 2000; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 36310 27 december 2013 Regeling van de Staatsecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 15 december 2013, nr.

Nadere informatie

Bijlage D behorende bij artikel 2, vierde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007

Bijlage D behorende bij artikel 2, vierde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Bijlage D (Bijlage behorende bij de regeling Wijziging van de regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 in verband met vervanging van de bijlagen van 1 oktober 2008, kenmerk HOenS-2008/59402)

Nadere informatie

Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs

Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS April 2012 Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs 1. In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: profiel natuur en techniek NG: profiel

Nadere informatie

mvt: moderne vreemde taal na: natuurkunde nl&t: natuur, leven en technologie

mvt: moderne vreemde taal na: natuurkunde nl&t: natuur, leven en technologie Bijlage D Bijlage bij de voorlichtingspublicatie Nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs bij nieuwe vo-profielen 2007 van 13 september 2006, kenmerk HO/BL-2006/33802 Nadere vooropleidingseisen voor

Nadere informatie

Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs

Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS April 2012 Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs 1. In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: profiel natuur en techniek NG: profiel

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. ARTIKEL I. WIJZIGING REGELING STUDIEFINANCIERING 2000

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. ARTIKEL I. WIJZIGING REGELING STUDIEFINANCIERING 2000 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20456 20 juli 2015 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 juli 2015, nr. HO&S/755131, houdende

Nadere informatie

De indeling van de sector Onderwijs

De indeling van de sector Onderwijs De indeling van de sector Onderwijs Elke sector is opgedeeld in vijf tot acht subsectoren. Deze sector is ingedeeld in acht subsectoren: 1 Lerarenopleiding basisonderwijs 2 Tweedegraads lerarenopleiding

Nadere informatie