Algemene voorwaarden bij de hypotheek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden bij de hypotheek"

Transcriptie

1 Algemene voorwaarden bij de hypotheek Laan van Malkenschoten 20 Postbus HZ Apeldoorn

2 Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden van Centraal Beheer Holding N.V., thans genaamd Achmea Verzekeringsholding N.V. gevestigd te Utrecht, voor het aangaan van overeenkomsten van geldlening en hypotheekstelling; welke voorwaarden zijn neergelegd in een akte, op 31 december 1991 verleden voor notaris mr. A.A. Schulting te Rotterdam en gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank te Utrecht. Definities Artikel 1 In deze Algemene Voorwaarden en in de akte, die op de geldlening en/of de hypotheekstelling betrekking heeft, wordt verstaan onder: a.de schuldenaar degene(n) aan wie de lening wordt verstrekt; b. Centraal Beheer Achmea de desbetreffende met Achmea Hypotheekbank N.V., gelieerde vennootschap(pen), als vermeld in de hypotheekakte; c. de hypotheekgever degene die hypotheek verleent of later eigenaar wordt van het met hypotheek bezwaarde onderpand, onverschillig of hij schuldenaar is of wordt; d. het onderpand het registergoed of de registergoederen, zowel te zamen als elk afzonderlijk, waarop ten behoeve van Centraal Beheer Achmea hypotheek is gevestigd, alsmede de goederen die bij de akte aan Centraal Beheer Achmea zijn verpand; e. de schuld de hoofdsom met de renten en alle kosten, boeten en vergoedingen waartoe de geldlening en de hypotheek aanleiding mochten geven, alsmede de door Centraal Beheer Achmea voor de schuldenaar en/of hypotheekgever gedane betalingen; f. de akte de akte van hypotheekstelling (al dan niet tevens inhoudende de geldlening) waarvan de Algemene voorwaarden door toepasselijkheidsverklaring deel uitmaken. Ingebrekestelling Artikel 2 De schuldenaar of hypotheekgever, die tekortschiet in de nakoming van enige verplichting, zal in verzuim zijn door het enkel verloop van de bepaalde termijn of door het enkel nalaten of enkel overtreden, zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist. 2 Opeisbaarheid Artikel 3 De lening is te allen tijde zonder betaling van extra rente opeisbaar met inachtneming van een opzeggingstermijn van drie maanden, echter - indien zij voor een bepaalde periode is aangegaan - niet eerder dan tegen het einde van die periode en onverminderd hetgeen hierna in artikel 4 is bepaald. Vervroegde opeisbaarheid Artikel De hoofdsom of het restant daarvan met de rente en kosten zal, zonder voorafgaande opzegging, en gelijk in artikel 2 bepaald, zonder ingebrekestelling terstond en in het geheel door Centraal Beheer Achmea kunnen worden opgeëist: a. indien de hoofdsom, het restant daarvan, de aflossing of de rente niet stipt op de vervaldagen wordt voldaan of indien anderszins door de schuldenaar of de hypotheekgever niet voldaan wordt aan of in strijd wordt gehandeld met één der bedingen die tussen partijen bij de terleenverstrekking of de hypotheekverlening zijn overeengekomen; b. indien de schuldenaar of de hypotheekgever bij onherroepelijke rechterlijke uitspraak in staat van faillissement is verklaard of surséance van betaling aanvraagt, dan wel onder curatele wordt gesteld of op andere wijze de vrije beschikking over zijn vermogen verliest; c. indien op het onderpand, enig gedeelte daarvan of op de opbrengsten daaruit, executoriaal- of conservator beslag wordt gelegd; d.indien de schuldenaar of de hypotheekgever overlijdt, indien de huwelijksgemeenschap waartoe het verbonden goed behoort wordt ontbonden of -zo de schuldenaar of de hypotheekgever een maatschap, een vennootschap onder firma dan wel een rechtspersoon is- bij fusie of ontbinding, dan wel indien een rechtspersoon overgaat tot wijziging van de statuten of de samenstelling van het bestuur/de directie van de schuldenaar wijzigt of ingeval de schuldenaar zijn bedrijf geheel of gedeeltelijk reorganiseert op welke wijze dan ook, dan wel zijn bedrijf geheel of ten dele verkoopt of in een andere maatschap of vennootschap inbrengt of op welke andere wijze ook vervreemdt dan wel ingeval door fusie of overname de aandelen van de schuldenaar voor een naar het oordeel van Centraal Beheer Achmea aanmerkelijk deel in andere handen overgaan, met dien verstande evenwel dat door één of meer van deze feiten -naar het oordeel van Centraal Beheer Achmeade belangen van de maatschappij ongunstig worden beïnvloed; e. indien de premies en/of beleningsrente voor een tot meerdere zekerheid aan Centraal Beheer Achmea verpande of te verpanden verzekering niet stipt op de vervaldag worden voldaan of ingeval 3

3 een dergelijke verzekering anders dan door uitkering van het verzekerde bedrag vervalt; f. indien na het verstrekken van de lening mocht blijken dat de schuldenaar of de hypotheekgever onjuiste gegevens heeft verstrekt of gegevens, welke voor Centraal Beheer Achmea van belang zijn, heeft verzwegen; g. indien het onderpand of een gedeelte daarvan in juridisch eigendom wordt overgedragen of in appartementsrechten gesplitst, dan wel indien er in enig ander opzicht wijziging komt of, naar het oordeel van Centraal Beheer Achmea, dreigt te komen in de eigendomstoestand, zoals bij aanwijzing tot onteigening, plaatsing op een monumentenlijst, wijziging in een bestemmingsplan waaronder het onderpand valt, of indien enig (beperkt) recht ten behoeve van het onderpand bestaande, teniet gaat alsmede bij onbewoonbaarverklaring van of niet-herstelling van schade aan het onderpand of een gedeelte daarvan; h. indien het onderpand of enig gedeelte daarvan krachtens artikel 2 Ruilverkavelingswet in een ruilverkaveling wordt begrepen; i. indien het onderpand bestaat uit een appartementsrecht in de zin van Titel 9, Boek 5 Burgerlijk Wetboek: bij elk besluit of bij iedere daarvoor in de plaats tredende rechterlijke machtiging tot wijziging of aanvulling van de akte van splitsing of van het reglement, bij splitsing van het verbonden appartementsrecht, bij opheffing van de splitsing, bij gehele of gedeeltelijke sloping van het gesplitste gebouw en bij niet-nakoming of overtreding door de eigenaar van het appartementsrecht en/of de gebruiker van het desbetreffende gedeelte van het gesplitste gebouw, van enige op het appartementsrecht betrekking hebbende wetsbepaling en/of van enige bepaling van het betreffende reglement, alsmede ingeval van faillissement van of verlening van surséance van betaling aan de vereniging van eigenaren; j. indien het onderpand bestaat uit een erfpachtsrecht, bovendien nog: bij wijziging van de erfpachtvoorwaarden zonder toestemming daartoe van Centraal Beheer Achmea; indien het erfpachtsrecht teniet gaat of naar het oordeel van Centraal Beheer Achmea dreigt teniet te gaan; bij overtreding of niet stipte nakoming door de erfpachter van zijn verplichtingen, voortvloeiende uit of samenhangende met zijn erfpachtsrecht; dit sub j bepaalde is voorzoveel mogelijk mede van toepassing, indien het onderpand bestaat uit een opstalrecht of vruchtgebruik. k. indien de schuldenaar nalaat Centraal Beheer Achmea terstond ervan in kennis te stellen dat leegstand of verwachte leegstand van het onderpand of een gedeelte daarvan ter aantekening in het leegstandsregister aan de Gemeente werd gemeld of dat een ambtshalve aantekening in dat register heeft plaatsgehad; l. indien de schuldenaar casu quo hypotheekgever nalaat Centraal Beheer Achmea terstond ervan in kennis te stellen, dat zich een 4 omstandigheid, als bedoeld sub a tot en met j van dit artikel voordoet. 4.2 De hypotheekgever is tevens verplicht iedere andere omstandigheid van feitelijke of juridische aard die tot uitwinning van het onderpand kan leiden, waardoor de zekerheidswaarde van het onderpand kan verminderen of die voor Centraal Beheer Achmea in verband met haar hypotheekrecht van belang kan zijn, terstond aan Centraal Beheer Achmea mede te delen. Vergoeding ingeval van vervroegde opeisbaarheid Artikel 5 Indien Centraal Beheer Achmea ingevolge het bepaalde in artikel 4 gebruik maakt van haar recht om de gehele schuld op te eisen is door de schuldenaar een vergoeding aan Centraal Beheer Achmea verschuldigd gelijk omschreven in artikel 6 sub c. Tevens geldt in de omstandigheden van artikel 4 sub a,b,c,e en f, dat er tenminste drie maanden rente is verschuldigd over het bedrag dat de schuldenaar alsdan aan hoofdsom of restant daarvan schuldig is. Vervroegde aflossing Artikel 6 a. bevoegdheid de schuldenaar mag eerder op de hoofdsom of het restant daarvan aflossen of de hoofdsom eerder terugbetalen, dan in het plan van aflossing is voorzien. De vervroegde aflossing van (een deel van) de hoofdsom of het restant daarvan dient e 453,78 of een veelvoud daarvan te bedragen; b. géén boete de vervroegde aflossing is boetevrij: - tot een bedrag van tien procent (10%) van de hoofdsom, per kalenderjaar; dan wel; - tot een bedrag gelijk aan het totaal van de in het lopende jaar verschuldigde rente, periodieke aflossing en/of spaarpremie van een medeverbonden levensverzekering, per kalenderjaar, indien voor de lening een gemeentegarantie wordt verstrekt en dit totaal meer bedraagt dan de hiervoor bedoelde tien procent (10%); - tot het bedrag van de ontvangen vergoeding wegens brandschade aan het onderpand; - ingeval van overlijden van de schuldenaar of zijn of haar echtgenoot, of bij samenwonen diens partner; - ingeval van juridische eigendomsoverdracht wegens verkoop van het onderpand, tenzij de schuldenaar dan tekortschiet in de nakoming van zijn leningsverplichtingen en Centraal Beheer Achmea hem ingebreke heeft gesteld; - indien de ten tijde van de vervroegde aflossing geldende leningrente 5

4 gelijk is aan of lager is dan de rente welke Centraal Beheer Achmea dan voor soortgelijke leningen bedingt (marktrente); c. wél boete ingeval van vervroegde aflossing anders dan in sub b omschreven, is een boete verschuldigd gelijk aan de door Centraal Beheer Achmea vast te stellen contante waarde van het verschil tussen de dan geldende leningrente en marktrente. Deze contante waarde wordt berekend over de dan resterende rente-vast-periode van de lening en over het bedrag van de vervroegde aflossing nadat dit is verminderd met een eventueel ingevolge bepaling b boetevrij af te lossen gedeelte daarvan. Betalingen Artikel Alle betalingen ingevolge deze overeenkomst moeten geschieden in euro s op de wijze als door Centraal Beheer Achmea te bepalen. 7.2 Betalingen van de schuldenaar aan Centraal Beheer Achmea strekken op de eerste plaats tot vermindering van de kosten, vervolgens in mindering van de verschenen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Boete wegens te late betaling Artikel 8 Indien een door de schuldenaar verschuldigd bedrag niet binnen acht dagen na de vervaldag door Centraal Beheer Achmea is ontvangen, verbeurt de schuldenaar vanaf de vervaldag tot de dag van betaling een boete van één één/vierde procent (1 1/4%) per maand over het achterstallige bedrag, met een minimum van e 11,34. Bij het berekenen van een boete wordt een gedeelte van een maand als volle maand gerekend. Het verder omtrent de gevolgen van tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de schuldenaar bepaalde blijft daarnaast onverminderd van kracht. Bepaling omvang schuld Artikel Ten aanzien van het aan Centraal Beheer Achmea verschuldigde zal de schuldenaar zich houden aan en genoegen nemen met de door Centraal Beheer Achmea conform haar boeken verstrekte opgave, welke tegenover de schuldenaar tot volledig bewijs zal strekken van het bedrag van de schuld, behoudens het recht van de schuldenaar om na voldoening of verhaal terug te vorderen hetgeen hij mocht kunnen bewijzen minder schuldig te zijn. 9.2 Voor de vaststelling van de verschuldigde rente wordt een jaar gerekend op driehonderdzestig dagen en een maand op dertig dagen. Kosten Artikel 10 Voor rekening van de schuldenaar zijn alle kosten waartoe de lening en de hypotheek aanleiding geven, daaronder begrepen de kosten van een op grond van de akte gevestigd pandrecht, de kosten van hertaxatie van het onderpand, de kosten van gehele of gedeeltelijke vervallenverklaring of van eventuele vernieuwing van de hypothecaire inschrijving en voorts alle kosten welke door Centraal Beheer Achmea zijn gemaakt tot behoud of uitoefening van haar rechten. Hoofdelijkheid Artikel 11 Alle verbintenissen jegens Centraal Beheer Achmea zijn hoofdelijk. De schuldenaren kunnen geen beroep doen op de rechten welke zij te hunner bevrijding kunnen ontlenen aan het Burgerlijk Wetboek zodat ingeval van kwijtschelding of bij overeenkomst te verlenen ontslag aan een schuldenaar, de overige schuldenaren hoofdelijk voor de gehele schuld aansprakelijk blijven. Voor de verplichtingen van een schuldenaar zijn zijn rechtsopvolgers hoofdelijk aansprakelijk. Verhuisregeling Artikel 12 De schuldenaar heeft bij verhuizing de mogelijkheid de hypothecaire geldlening onder gelijke voorwaarden te continueren indien de waarde van het nieuwe onderpand niet minder is dan de waarde van het vorige onderpand en indien alsdan aan de overige bij Centraal Beheer Achmea dan geldende voorwaarden wordt voldaan. Deze regeling is toepasbaar tot uiterlijk zes maanden na algehele aflossing van de geldlening wegens verkoop van het onderpand. Onderhoud Artikel De hypotheekgever is verplicht het onderpand in goede staat te houden en eventuele beschadigingen te herstellen De hypotheekgever zal aan Centraal Beheer Achmea of een door haar gevolmachtigde toegang tot het onderpand verlenen teneinde een bezichtiging of een eventuele hertaxatie daarvan mogelijk te maken. Weigering van een huurder of andere gebruiker van het verbonden goed geldt als weigering van de hypotheekgever zelf De hypotheekgever zal te allen tijde op eerste aanvraag aan Centraal Beheer Achmea inzage geven van alle huur- en pachtcontracten betreffende het onderpand. 6 7

5 13.4 Centraal Beheer Achmea is steeds gerechtigd te verrichten of te vernietigen wat in strijd met het hier bepaalde is nagelaten of gedaan. Verzekering Artikel Het onderpand en de daarop later te stichten opstallen moeten ten genoegen van Centraal Beheer Achmea door de hypotheekgever op diens kosten en tot zodanige bedragen als Centraal Beheer Achmea zal bepalen worden verzekerd en verzekerd gehouden tegen zodanige risico s als Centraal Beheer Achmea verlangt Zodra Centraal Beheer Achmea hiertoe de wens te kennen geeft is de hypotheekgever verplicht de polis onder berusting van Centraal Beheer Achmea te stellen Centraal Beheer Achmea is te allen tijde bevoegd zijn hypothecair belang op kosten van de schuldenaar te verzekeren. Rechten tegen derden Artikel Tot meerdere zekerheid voor de voldoening van al hetgeen Centraal Beheer Achmea, uit welken hoofde ook, terzake van de geldlening en hypotheekstelling van de schuldenaar te eniger tijd te vorderen heeft, geeft de hypotheekgever aan Centraal Beheer Achmea in pand: a. indien het onderpand te eniger tijd is verhuurd of verpacht, krachtens huurbescherming wordt gebruikt, dan wel van overheidswege is gevorderd, de rechten terzake van de huur- of pachtpenningen alsmede de rechten uit anderen hoofde terzake van de huur, de pacht of het gebruik; b. indien het onderpand bestaat uit een erfpachtsrecht, opstalrecht of ander zakelijk recht, de rechten uit hoofde van bedoelde zakelijke rechten jegens de eigenaar van de grond; c. indien het onderpand belast is met een erfpachtsrecht, opstalrecht of ander zakelijk recht, de rechten van de eigenaar van de grond jegens de zakelijk gerechtigde; d. indien het onderpand bestaat uit een appartementsrecht, de rechten jegens de vereniging van eigenaren; e. alle rechten welke hypotheekgever te eniger tijd kan doen gelden jegens derden met betrekking tot het onderpand, dan wel uit hoofde van onteigening, aanwijzing als concessiegebied krachtens de Mijnwet, ruilverkaveling of vordering van het onderpand of uit welke anderen hoofde ook De hypotheekgever zal Centraal Beheer Achmea terstond in kennis stellen, indien zich een omstandigheid, als bedoeld in lid 1 sub a of e van dit artikel, voordoet De hypotheekgever verleent voorzoveel nodig een onherroepelijke volmacht aan Centraal Beheer Achmea om namens de hypotheekgever de verpanding van de in het vorige lid bedoelde rechten te bewerkstelligen De hypotheekgever doet afstand van de rechten hem bij artikel 3:233 en 234 Burgerlijk Wetboek verleend. Belasting en andere schulden Artikel 16 Alle op het onderpand drukkende lasten en belastingen- daaronder begrepen erfpachtscanon en ruilverkavelingsrente- alsmede alle andere schulden, voor de voldoening waarvan verhaal op het onderpand bij voorrang boven het recht van hypotheek mogelijk is, zullen behoorlijk door de hypotheekgever moeten worden voldaan; de kwitanties hiervan zullen, evenals die van de assurantiepremies, op eerste vordering aan Centraal Beheer Achmea worden getoond. Centraal Beheer Achmea is bevoegd bij tekortschieten van de hypotheekgever in de voldoening van zodanige belastingen, lasten, schulden of assurantiepremies één en ander te voldoen en het aldus betaalde zowel op de schuldenaar als op de hypotheekgever, die daartoe hoofdelijk jegens Centraal Beheer Achmea verbonden zijn, te verhalen. Openbare verkoop Artikel Indien de schuldenaar in verzuim is met de behoorlijke voldoening van het door hem aan Centraal Beheer Achmea verschuldigde, is Centraal Beheer Achmea bevoegd tot executoriale verkoop van het onderpand over te gaan. Daarbij heeft Centraal Beheer Achmea de keuze tussen openbare verkoop ten overstaan van een door haar aan te wijzen notaris en onderhandse verkoop indien de president van de rechtbank dat op verzoek van Centraal Beheer Achmea bepaalt Indien Centraal Beheer Achmea tot verkoop, als in lid 1 bedoeld, besluit, is zij, voorzover de wet zich daartegen niet verzet, bevoegd om: a. de tijd, de plaats en de voorwaarden van de verkoop vast te stellen; b. het onderpand te verkavelen en/of te splitsen in appartementsrechten, alsook om het onderpand in gedeelten te verkopen; c. een aangekondigde verkoop niet te laten doorgaan, een aangevangen verkoop geheel of gedeeltelijk op te houden en desgewenst later te hervatten, danwel om opnieuw tot verkoop over te gaan; d. erfdienstbaarheden en/of kwalitatieve verplichtingen ten laste van het onderpand te vestigen; e. alle rechten uit de koopovereenkomst uit te oefenen; f. al datgene meer te doen wat Centraal Beheer Achmea terzake van de verkoop nodig oordeelt. 8 9

6 17.3 De hypotheekgever is verplicht: a. aan de met de verkoop belaste notaris dan wel de president van de rechtbank, aan wie het verzoek tot onderhandse verkoop is gedaan: - alle door deze gewenste inlichtingen en gegevens betreffende het onderpand te verstrekken; en - de op het onderpand betrekking hebbende bescheiden en bewijzen ter hand te stellen; b. gegadigden in staat te stellen het onderpand op door Centraal Beheer Achmea vast te stellen dagen en tijdstippen te bezichtigen Indien dat met het oog op de executie vereist is, is de hypotheekgever tegenover Centraal Beheer Achmea gehouden uiterlijk op de datum, vermeld in de daartoe door Centraal Beheer Achmea aan hem gedane mededeling, het onderpand met al de zijnen en al het zijne te ontruimen. Indien op die datum het onderpand niet is ontruimd, zal de ontruiming, desnoods met behulp van de sterke arm, kunnen plaatsvinden uit kracht van de grosse van de akte. Indien ontruiming eerst na de executoriale verkoop plaatsvindt en deze niet uiterlijk op de datum, vermeld in de daartoe aan de hypotheekgever gedane mededeling, is geschied, zal de ontruiming, desnoods met de sterke arm, kunnen plaatsvinden uit kracht van de grosse van het procesverbaal van toewijzing, dan wel de grosse van de akte van levering van het onderpand aan de koper. Ingeval na ontruiming blijkt dat nog roerende goederen in het onderpand zijn achtergebleven, wordt de hypotheekgever geacht daarvan afstand te hebben gedaan Centraal Beheer Achmea brengt hetgeen zij terzake van de executoriale verkoop van het onderpand ontvangt in mindering op de schuld van de schuldenaar. Centraal Beheer Achmea bepaalt voor welke bedragen het door haar ontvangene aan de verschillende componenten van de schuld wordt toegerekend. Appartementsrecht Artikel De hypotheekgever geeft aan Centraal Beheer Achmea volmacht om namens hem de vergadering van eigenaren bij te wonen, aldaar het woord te voeren en stem uit te brengen. Deze volmacht zal echter eerst van kracht worden indien Centraal Beheer Achmea aan de administrateur te kennen heeft gegeven dat zij van haar rechten gebruik wenst te maken. Ingeval Centraal Beheer Achmea van vorenbedoelde rechten gebruik maakt zal de hypotheekgever zich gedurende de tijd dat zulks geschiedt van de uitoefening van die rechten onthouden De hypotheekgever verleent aan Centraal Beheer Achmea volmacht om het aandeel van de hypotheekgever in enige uitkering terzake van de verzekering van het gebouw, waarvan het verbonden appartementsrecht deel uitmaakt, respectievelijk hetgeen te dezer zake door de vereniging van eigenaren te vorderen is of zal zijn, te innen, om met de verzekeraar of de vereniging van eigenaren omtrent de uitkering of de hoogte van het aan de hypotheekgever toekomende aandeel regelingen te treffen, om de verzekeraar of de vereniging van eigenaren zo nodig in rechte tot betaling aan te spreken, om betalingen in ontvangst te nemen en daarvoor kwijting te geven, een en ander met dien verstande dat zonder toestemming van Centraal Beheer Achmea de hypotheekgever geen der genoemde handelingen zelf zal verrichten. Vergoeding van kosten Artikel 19 Indien Centraal Beheer Achmea bij de uitoefening van haar rechten krachtens de akte iets voor de schuldenaar of hypotheekgever zal hebben betaald of voorgeschoten, zal dit op eerste aanmaning van Centraal Beheer Achmea terstond door de schuldenaar of de hypotheekgever moeten worden vergoed of gerestitueerd met bijbetaling van rente, berekend op de voet, welke alsdan voor de lening geldt. Kennisgevingen, mededelingen en domiciliekeuze Artikel 20 Alle kennisgevingen, goedkeuringen, toestemmingen en andere mededelingen ingevolge deze Algemene Voorwaarden geschieden bij aangetekende brief of deurwaardersexploit, gedaan respectievelijk betekend aan een bij de akte door de schuldenaar en de hypotheekgever gekozen woonplaats. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden Artikel 21 Afwijkingen van deze Algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien zij zijn overeengekomen. Bij de aanvraag van een verzekering of financiële dienst vragen wij om persoonsgegevens. Deze gegevens gebruiken wij binnen de Achmea Groep voor het accepteren van de aanvraag, het uitvoeren van een verzekeringsovereenkomst of financiële dienst, relatiebeheer en ten behoeve van fraudepreventie. Ook kunnen wij deze gegevens gebruiken om u te informeren over voor u relevante producten en diensten. Als u geen prijs stelt op informatie over producten of diensten, dan kunt u dit schriftelijk melden bij Centraal Beheer Achmea, Postbus 9150, 7300 HZ Apeldoorn

Bijlage * Modelakte derde recht van hypotheek 2014 HYPOTHEEK

Bijlage * Modelakte derde recht van hypotheek 2014 HYPOTHEEK HYPOTHEEK Heden, *, verschenen voor mij, *, notaris te *: 1. * hierna te noemen: hypotheekgever; 2. * hierna te noemen: hypotheekhouder. De verschenen personen, handelend als gemeld, verklaarden als volgt:

Nadere informatie

VASTSTELLING ALGEMENE BEPALINGEN VOOR HYPOTHEEKSTELLING

VASTSTELLING ALGEMENE BEPALINGEN VOOR HYPOTHEEKSTELLING Blad 1 VASTSTELLING ALGEMENE BEPALINGEN VOOR HYPOTHEEKSTELLING Ondergetekende, Mr Robbert Alexander Gallas, notaris ter standplaats 's- Gravenhage, verklaart vast te stellen de volgende: ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

(MODEL-AKTE Woningvennootschap) HYPOTHEEK

(MODEL-AKTE Woningvennootschap) HYPOTHEEK F518/F649/31004917 Versie 13 november 2017 (MODEL-AKTE Woningvennootschap) HYPOTHEEK Heden, [passeerdatum], is voor mij, mr. [***], notaris te [***], verschenen: [***], te dezen handelend als schriftelijk

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor Hypotheken

Algemene Voorwaarden voor Hypotheken Algemene Voorwaarden voor Hypotheken Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. bank: F. van Lanschot Bankiers N.V. gevestigd te s-hertogenbosch, aan wie het recht van

Nadere informatie

Hypotheekstelling. Offertenummer: *** Zaaknummer: ***

Hypotheekstelling. Offertenummer: *** Zaaknummer: *** Ondergetekende, Mr. Frederik Isaac Cornelis Tief, notaris te Apeldoorn, verklaart: - dat dit afschrift inhoudelijk een volledig en juiste weergave is van de inhoud van het stuk waarvan het een afschrift

Nadere informatie

Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008

Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008 Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008 Verkoopvoorwaarden bloot eigendom: Vastgesteld door burgemeester en wethouders van s-gravenhage

Nadere informatie

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING tussen en [ ] OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING DE ONDERGETEKENDEN: (1), een besloten vennootschap statutair gevestigd en kantoorhoudende te, aan de,

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE Blad 1 INHOUD Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art.

Nadere informatie

AKTE VAN VESTIGING HYPOTHEEK EN PANDRECHTEN

AKTE VAN VESTIGING HYPOTHEEK EN PANDRECHTEN 1 AKTE VAN VESTIGING HYPOTHEEK EN PANDRECHTEN Heden, +, verschenen voor mij, mr. Jan Wim Weggemans, notaris in de gemeente Bellingwedde: HYPOTHEEKGEVER 1. de heer KOENO NOMDEN, wonende te 9566 PK Veelerveen,

Nadere informatie

Algemene bepalingen voor geldleningen NEF0408

Algemene bepalingen voor geldleningen NEF0408 NEF0408 Algemene bepalingen voor geldleningen Inhoudsopgave Begripsbepalingen.... 2 Algemeen.... 2 Het bedrag van de lening.... 2 De looptijd van de lening.... 2 Rentepercentage en rente... 3 De aflossing;

Nadere informatie

Hypotheekstelling. Offertenummer: *** Zaaknummer: ***

Hypotheekstelling. Offertenummer: *** Zaaknummer: *** Ondergetekende, Mr. Frederik Isaac Cornelis Tief, notaris te Apeldoorn, verklaart: - dat dit afschrift inhoudelijk een volledig en juiste weergave is van de inhoud van het stuk waarvan het een afschrift

Nadere informatie

(MODEL-AKTE Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw)

(MODEL-AKTE Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw) F518/F649/31004733 Versie 28 juni 2017 (MODEL-AKTE Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw) HYPOTHEEK Heden, [passeerdatum], is voor mij, mr. René Albertus Spit, notaris te 's-gravenhage, verschenen:

Nadere informatie

van Zekerheidstelling BEPALINGEN VAN ALGEMENE AARD

van Zekerheidstelling BEPALINGEN VAN ALGEMENE AARD ALGEMENE VOORWAARDEN van Zekerheidstelling Model C 03.2.21 Delta Lloyd Bank NV ONDERDEEL Delta Lloyd Private Banking HOOFDSTUK A ARTIKEL 1 BEPALINGEN VAN ALGEMENE AARD BEGRIPPEN 1 In deze algemene voorwaarden,

Nadere informatie

FORMULIER OVERDRACHT AANDE(E)L(EN) Burgerlijke staat : gehuwd / ongehuwd / geregistreerd partner *

FORMULIER OVERDRACHT AANDE(E)L(EN) Burgerlijke staat : gehuwd / ongehuwd / geregistreerd partner * blad 1 FORMULIER OVERDRACHT AANDE(E)L(EN) De ondergetekende(n): 1. Achternaam Voorna(a)m(en) voluit Adres Postcode/woonplaats E-mail adres Geboortedatum en -plaats Houder van : paspoort / rijbewijs / identiteitskaart

Nadere informatie

Algemene erfpachtvoorwaarden Schieland 1975

Algemene erfpachtvoorwaarden Schieland 1975 Algemene erfpachtvoorwaarden Schieland 1975 ALGEMENE ERFPACHTSVOORWAARDEN VAN HET HOOGHEEMRAADSCHAP VAN SCHIELAND 1975 DEFINITIES. Artikel 1. 1. Bij de bepalingen, welke gelden met betrekking tot het recht

Nadere informatie

Deterink Advocaten en Notarissen Bijlage 6 Concept modelakte versie: HYPOTHEEK

Deterink Advocaten en Notarissen Bijlage 6 Concept modelakte versie: HYPOTHEEK HYPOTHEEK Heden, *, verschenen voor mij, *, notaris te *: 1. *gegevens koper(s)* *die verklaren elkaar over en weer toestemming als bedoeld in artikel 88 Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek te geven tot

Nadere informatie

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2007 / 47. Naam Besluit Algemene bepalingen voor geldleningen 2006. Publicatiedatum 14 februari 2007

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2007 / 47. Naam Besluit Algemene bepalingen voor geldleningen 2006. Publicatiedatum 14 februari 2007 Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2007 / 47 Naam Besluit Algemene bepalingen voor geldleningen 2006 Publicatiedatum 14 februari 2007 Opmerkingen - Vaststelling van de bepalingen bij besluit van Burgemeester

Nadere informatie

MODELOVEREENKOMST VAN GELDLENING

MODELOVEREENKOMST VAN GELDLENING Bijlage 3 MODELOVEREENKOMST VAN GELDLENING ONDERGETEKENDEN, 1. De Gemeente Oss, hierna te noemen de gemeente, krachtens de Mandaatregeling Dienst Gemeentebedrijven zoals vastgesteld bij besluit van het

Nadere informatie

Hypotheekstelling. Offertenummer: *** Zaaknummer: ***

Hypotheekstelling. Offertenummer: *** Zaaknummer: *** Ondergetekende, Mr. Frederik Isaac Cornelis Tief, notaris te Apeldoorn, verklaart: - dat dit afschrift inhoudelijk een volledig en juiste weergave is van de inhoud van het stuk waarvan het een afschrift

Nadere informatie

Deterink Advocaten en Notarissen Bijlage 6 Concept modelakte versie: 21-09-2012 HYPOTHEEK

Deterink Advocaten en Notarissen Bijlage 6 Concept modelakte versie: 21-09-2012 HYPOTHEEK HYPOTHEEK Heden, *, verschenen voor mij, *, notaris te *: 1. *gegevens koper(s)* *die verklaren elkaar over en weer toestemming als bedoeld in artikel 88 Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek te geven tot

Nadere informatie

Hypotheek. Offertenummer: *** Kenmerk: *** Zaaknummer: ***

Hypotheek. Offertenummer: *** Kenmerk: *** Zaaknummer: *** Ondergetekende, Mr. Frederik Isaac Cornelis Tief, notaris te Apeldoorn, verklaart: - dat dit afschrift inhoudelijk een volledig en juiste weergave is van de inhoud van het stuk waarvan het een afschrift

Nadere informatie

De heer B.E.T. Aaltermijn Meerssenderwg JH Valkenburg Lb. Geachte heer Aaltermijn,

De heer B.E.T. Aaltermijn Meerssenderwg JH Valkenburg Lb. Geachte heer Aaltermijn, De heer B.E.T. Aaltermijn Meerssenderwg 4 6301 JH Valkenburg Lb SNS Bank Postbus 8584 3503 RN UTRECHT T 030 219 88 00 Onze referentie 10156713/02 Datum 21 juni 2016 Onderwerp Acceptatiebevestiging Geachte

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders dd. 27 augustus 2007, nr. 8/39.07;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders dd. 27 augustus 2007, nr. 8/39.07; Sector : II Nr. : 39 De raad van de gemeente Ferwerderadiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders dd. 27 augustus 2007, nr. 8/39.07; gelet op artikel 160, sub e van de Gemeentewet; besluit:

Nadere informatie

VVT Europa B.V. Steenweg 73 A 4181 AK Waardenburg. ALGEMENE VOORWAARDEN Gasmeten VVT Europa B.V.

VVT Europa B.V. Steenweg 73 A 4181 AK Waardenburg. ALGEMENE VOORWAARDEN Gasmeten VVT Europa B.V. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Gasmeten definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Gebruiker: Opdrachtgever: degene die de opdracht tot het verrichten van handelingen en werkzaamheden aan gebruiker

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN OVEREENKOMST VAN GELDLENING tussen [ ] en [ ] OVEREENKOMST VAN GELDLENING De ondergetekenden: 1 [ ] B.V., statutair gevestigd te ( ) [ ] en aldaar kantoorhoudende aan [ ], hierna te noemen: de "Geldgever",te

Nadere informatie

Hypotheken. Algemene Bepalingen voor Geldleningen. Ingangsdatum 1 oktober 2002

Hypotheken. Algemene Bepalingen voor Geldleningen. Ingangsdatum 1 oktober 2002 Hypotheken Algemene Bepalingen voor Geldleningen Ingangsdatum 1 oktober 2002 38.0201.02 Geldgever is de Stichting Pensioenfonds ABP Obvion N.V. vertegenwoordigt de geldgever Stichting Pensioenfonds ABP

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT GELDLENING

OVEREENKOMST TOT GELDLENING OVEREENKOMST TOT GELDLENING DE ONDERGETEKENDEN 1. Stichting Combibaan Hengelo, gevestigd te Hengelo, vertegenwoordigd door Y.P.J. Drost, voorzitter, hierna te noemen geldneemster ; 2. Gemeente Hengelo,

Nadere informatie

MODEL HYPOTHEEKAKTE. Heden, verschenen voor mij, notaris ter standplaats

MODEL HYPOTHEEKAKTE. Heden, verschenen voor mij, notaris ter standplaats MODEL HYPOTHEEKAKTE Heden, verschenen voor mij, notaris ter standplaats.: 1., wonende.., geboren te op., identiteitsnummer., volgens haar/zijn verklaring ongehuwd en nimmer gehuwd geweest, hierna te noemen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN GELDLENING ING GROENBANK. 1. In deze Algemene Voorwaarden Geldlening ING Groenbank wordt onder het navolgende verstaan:

ALGEMENE VOORWAARDEN GELDLENING ING GROENBANK. 1. In deze Algemene Voorwaarden Geldlening ING Groenbank wordt onder het navolgende verstaan: ALGEMENE VOORWAARDEN GELDLENING ING GROENBANK 1. In deze Algemene Voorwaarden Geldlening ING Groenbank wordt onder het navolgende verstaan: "Bank": "Geldlening": "Geldnemer": "Groenverklaring": "ING":

Nadere informatie

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter en mr. T. Boerman, secretaris)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter en mr. T. Boerman, secretaris) Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2017-428 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter en mr. T. Boerman, secretaris) Klacht ontvangen op : 23 september 2016 Ingediend door : Consument

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE KOOPOVEREENKOMST GROND VOOR EENGEZINSHUIZEN, VERSIE

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE KOOPOVEREENKOMST GROND VOOR EENGEZINSHUIZEN, VERSIE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE KOOPOVEREENKOMST GROND VOOR EENGEZINSHUIZEN, VERSIE 1-1-2010 Bij deze algemene voorwaarden horen: - Koopovereenkomst Grond voor eengezinshuizen, versie 1-1-2010 Definities

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

MUNT Hypotheken hypotheekakte (Model MUNT 16.01)

MUNT Hypotheken hypotheekakte (Model MUNT 16.01) MUNT Hypotheken hypotheekakte (Model MUNT 16.01) Dit model is een model van MUNT Hypotheken B.V., gevestigd te Den Haag. De behandeling van bepaalde aspecten van deze hypotheken is door MUNT Hypotheken

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. voor hypotheken

Algemene Voorwaarden. voor hypotheken Algemene Voorwaarden voor hypotheken 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk I Definities en algemene bepalingen. 3 Hoofdstuk I Bepalingen betreffende geldleningen verstrekt onder hypothecair verband. 7 Hoofdstuk III

Nadere informatie

Algemene Kredietvoorwaarden

Algemene Kredietvoorwaarden Algemene Kredietvoorwaarden Algemene Kredietvoorwaarden Definities 1.1. In deze akte en in deze Algemene Kredietvoorwaarden wordt verstaan onder: Qredits: de stichting door wie de lening of het krediet

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Particulier

Algemene Voorwaarden Particulier Algemene Voorwaarden Particulier INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Definities... 3 Artikel 2 Betalingen door de schuldenaar... 3 Artikel 3 Rentepercentage... 4 Artikel 4 Depot... 4 Artikel 5 Vervroegde aflossing...

Nadere informatie

RW/20130514 HYPOTHEEK

RW/20130514 HYPOTHEEK Blad 1 van 6 RW/20130514 1 HYPOTHEEK Op zevenentwintig september tweeduizend dertien, verschenen voor mij, mr. Robbert van der Weide, notaris te Alkmaar: A. mevrouw Daniëlle Catharina Wilhelmina van Dijk,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor Hypothecaire Geldleningen

Algemene Voorwaarden voor Hypothecaire Geldleningen Algemene Voorwaarden voor Hypothecaire Geldleningen Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. bank: de Naamloze Vennootschap F. van Lanschot Bankiers N.V., gevestigd te

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van onderhandse geldlening

Algemene voorwaarden van onderhandse geldlening Algemene voorwaarden van onderhandse geldlening ASR PV 092010 53504 (09-10) DIREKTBANK N.V., HANDELEND ONDER DE NAAM ASR PRAKTIJKVOORZIENING ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ONDERHANDSE GELDLENING INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HYPOTHECAIRE GELDLENINGEN JULI 2016 OMSCHRIJVINGEN In deze voorwaarden en de desbetreffende akte worden verstaan onder: (a) (b) (c) (d) (e) akte: de akte(n) van geldlening en/of

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE BEDUM

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE BEDUM ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE BEDUM Bedingen die van toepassing zijn op de verkoop van alle onroerende zaken. HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 :

Nadere informatie

1. Alle door Steviger! in offertes, opdrachtbevestigingen of aan de andere kant genoemde bedragen zijn exclusief omzetbelasting.

1. Alle door Steviger! in offertes, opdrachtbevestigingen of aan de andere kant genoemde bedragen zijn exclusief omzetbelasting. gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rijnland onder nummer 28097926. Art. 1: Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle, ook precontractuele en toekomstige, rechtsverhoudingen tussen Steviger!

Nadere informatie

WET van 14 april 1978, betreffende huurkoop van onroerend goed (Wet Huurkoop Onroerend Goed) (G.B. 1978 no. 32).

WET van 14 april 1978, betreffende huurkoop van onroerend goed (Wet Huurkoop Onroerend Goed) (G.B. 1978 no. 32). WET van 14 april 1978, betreffende huurkoop van onroerend goed (Wet Huurkoop Onroerend Goed) (G.B. 1978 no. 32). Artikel 1 1. Huurkoop in de zin van deze wet is de koop en verkoop van onroerend goed, waarbij

Nadere informatie

Hypotheekstelling Obvion

Hypotheekstelling Obvion Ondergetekende, *** ***, notaris te ***, verklaart: - dat dit afschrift inhoudelijk een volledig en juiste weergave is van de inhoud van het stuk waarvan het een afschrift is; - dat het stuk waarvan dit

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor Geldleningen Zakelijk

Algemene Voorwaarden voor Geldleningen Zakelijk Algemene Voorwaarden voor Geldleningen Zakelijk Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. bank: de Naamloze Vennootschap F. van Lanschot Bankiers N.V., gevestigd te s-hertogenbosch,

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Administratievoorwaarden van de Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion, gevestigd te Rotterdam, volgens de notariële akte van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HYPOTHECAIRE GELDLENINGEN EN KREDIETEN VAN DIREKTBANK, (HIERNA: DE ALGEMENE VOORWAARDEN ) VAN 1 JULI 2014.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HYPOTHECAIRE GELDLENINGEN EN KREDIETEN VAN DIREKTBANK, (HIERNA: DE ALGEMENE VOORWAARDEN ) VAN 1 JULI 2014. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HYPOTHECAIRE GELDLENINGEN EN KREDIETEN VAN DIREKTBANK, (HIERNA: DE ALGEMENE VOORWAARDEN ) VAN 1 JULI 2014. Inhoudsopgave Inhoud Artikel 1 Definities... 3 Artikel 2 Begrippen...

Nadere informatie

Hypothecaire Geldlening. Algemene voorwaarden

Hypothecaire Geldlening. Algemene voorwaarden Hypothecaire Geldlening Algemene voorwaarden Van de ASR-Bank alsmede door aan haar gelieerde vennootschappen/werkmaatschappijen, vastgesteld bij akte op 21 mei 2001 voor notaris Mr. K.F.M. Berger te Rotterdam

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Hypotheken

Algemene Voorwaarden Hypotheken Algemene Voorwaarden Hypotheken 4.0701.00 (01-04-2016) Deze algemene voorwaarden gelden voor geldleningen onder hypothecair verband verstrekt door BLG Wonen, een handelsnaam van de naamloze vennootschap

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

de gemeente Hof van Twente;

de gemeente Hof van Twente; Gemeente Hof van Twente Algemene huurvoorwaarden genot van de jacht Artikel 1 Begripsomschrijvingen In de voorwaarden wordt verstaan onder: Gemeente: huurder: huurovereenkomst: voorwaarden: jachtperceel:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RIWOJO VERHUUR

ALGEMENE VOORWAARDEN RIWOJO VERHUUR ALGEMENE VOORWAARDEN RIWOJO VERHUUR Artikel 1: Object van deze overeenkomst Deze voorwaarden hebben betrekking op de in de overeenkomst genoemde goederen, met de daarbij vermelde accessoires welke is gesloten

Nadere informatie

1 CONCEPT 25 september 2013 LENINGEN- EN PARTICIPATIEREGLEMENT

1 CONCEPT 25 september 2013 LENINGEN- EN PARTICIPATIEREGLEMENT 1 CONCEPT 25 september 2013 LENINGEN- EN PARTICIPATIEREGLEMENT BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1. In dit leningen- en participatiereglement wordt verstaan onder: a. de vereniging: de Amsterdamse Golf Club, gevestigd

Nadere informatie

MODEL LEVERINGSAKTE verkoper koper koopcontract verkochte Bron: VvERecht.nl Bron: VvERecht.nl

MODEL LEVERINGSAKTE verkoper koper koopcontract verkochte Bron: VvERecht.nl Bron: VvERecht.nl MODEL LEVERINGSAKTE Heden, @, verschenen voor mij, @, notaris gevestigd te @: 1. @ @toekomstig adres: @ hierna @tezamen@ te noemen: 'verkoper'; en 2. @ @en voornemens de hierna te vermelden woning te gaan

Nadere informatie

Voor de toepassing van het bij of krachtens deze regeling bepaalde wordt verstaan onder:

Voor de toepassing van het bij of krachtens deze regeling bepaalde wordt verstaan onder: REGLEMENT FINANCIERINGSFONDS VAN DE RBVV Begripsomschrijving: Artikel 1. Voor de toepassing van het bij of krachtens deze regeling bepaalde wordt verstaan onder: a. RBVV : de Rotterdamse Bond Van Volkstuinders;

Nadere informatie

Geheimhoudingsverklaring en disclaimer Selectie- en verkoopprocessen NS Stations V&O. NS Stations Legal

Geheimhoudingsverklaring en disclaimer Selectie- en verkoopprocessen NS Stations V&O. NS Stations Legal Geheimhoudingsverklaring en disclaimer Selectie- en verkoopprocessen NS Stations V&O NS Stations Legal GEHEIMHOUDINGSVERKLARING/DISCLAIMER Selectie- en verkoopprocessen NS Stations V&O Inzake object voormalig

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN VOOR GELDLENINGEN ONDER GARANTIE VAN DE STICHTING WAARBORGFONDS VOOR DE ZORGSECTOR

ALGEMENE BEPALINGEN VOOR GELDLENINGEN ONDER GARANTIE VAN DE STICHTING WAARBORGFONDS VOOR DE ZORGSECTOR ALGEMENE BEPALINGEN VOOR GELDLENINGEN ONDER GARANTIE VAN DE STICHTING WAARBORGFONDS VOOR DE ZORGSECTOR Afdeling I Overeenkomst van geldlening Artikel 1 Onder geldlening wordt verstaan (i) kasgeldleningen

Nadere informatie

(MODEL-AKTE Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw) VESTIGING RECHT VAN PAND OP (I) AANDELEN ALSMEDE OP (II) OVERIGE GOEDEREN

(MODEL-AKTE Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw) VESTIGING RECHT VAN PAND OP (I) AANDELEN ALSMEDE OP (II) OVERIGE GOEDEREN F364/F555/31004733 Versie 28 juni 2017 (MODEL-AKTE Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw) VESTIGING RECHT VAN PAND OP (I) AANDELEN ALSMEDE OP (II) OVERIGE GOEDEREN Heden, [passeerdatum], is voor mij,

Nadere informatie

HYPOTHEEK (Zaaknummer: 2131701/TB) (Repertoriumnummer: 20864)

HYPOTHEEK (Zaaknummer: 2131701/TB) (Repertoriumnummer: 20864) Blad 1 van 7 HYPOTHEEK (Zaaknummer: 2131701/TB) (Repertoriumnummer: 20864) 1 Heden, negen en twintig november tweeduizend dertien, verschenen voor mij, meester Alexander Stuijt, notaris te Haarlem: 1.

Nadere informatie

Voorwaarden HE Doorlopend Krediet 1% DEFAM B.V.(v20150531)

Voorwaarden HE Doorlopend Krediet 1% DEFAM B.V.(v20150531) Voorwaarden HE Doorlopend Krediet 1% DEFAM B.V.(v20150531) 1. 2. 3. 4. Indien meerdere personen de kredietovereenkomst als kredietnemer ondertekenen zullen deze hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van

Nadere informatie

Algemene erfpachtvoorwaarden Schieland 1958

Algemene erfpachtvoorwaarden Schieland 1958 Algemene erfpachtvoorwaarden Schieland 1958 1958 ALGEMENE VOORWAARDEN, waaronder door de Polder Prins Alexander, gevestigd te Rotterdam, gronden in erfpacht worden uitgegeven. Aldus vastgesteld door dijkgraaf

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Woninghypotheken

Algemene voorwaarden. Woninghypotheken Algemene voorwaarden Woninghypotheken Algemene Voorwaarden van woninghypotheken en hypothecaire geldleningen bij de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Syntrus Achmea Real Estate & Finance

Nadere informatie

Woninghypotheken. Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden Woninghypotheken 01 / 20

Woninghypotheken. Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden Woninghypotheken 01 / 20 Woninghypotheken Algemene voorwaarden Algemene Voorwaarden Woninghypotheken 01 / 20 Algemene Voorwaarden van woninghypotheken en hypothecaire geldleningen bij de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST. 1. De gemeente Rotterdam, mede kantoorhoudende: Galvanistraat 15, 3029 AD Rotterdam, hierna te noemen: "de Gemeente"

KOOPOVEREENKOMST. 1. De gemeente Rotterdam, mede kantoorhoudende: Galvanistraat 15, 3029 AD Rotterdam, hierna te noemen: de Gemeente KOOPOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. De gemeente Rotterdam, mede kantoorhoudende: Galvanistraat 15, 3029 AD Rotterdam, hierna te noemen: "de Gemeente" En 2. @ hierna (tezamen) te noemen de Koper De

Nadere informatie

Voorwaarden voor de uitgifte in erfpacht van gronden der gemeente Utrecht in het plan "HOOG CATHARIJNE"

Voorwaarden voor de uitgifte in erfpacht van gronden der gemeente Utrecht in het plan HOOG CATHARIJNE Voorwaarden voor de uitgifte in erfpacht van gronden der gemeente Utrecht in het plan "HOOG CATHARIJNE" (zoals deze luiden na wijziging dd. 30-12-1968) ARTIKEL 1 Begripsomschrijving. 1. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden oktober 2005 van Geldlening en Hypotheekverlening SNS Bank (particulier)

Algemene Voorwaarden oktober 2005 van Geldlening en Hypotheekverlening SNS Bank (particulier) Algemene Voorwaarden oktober 2005 van Geldlening en Hypotheekverlening SNS Bank (particulier) 8.0289.00.0511 Inhoudsopgave Hoofdstuk I: Algemene bepalingen Artikel 1. Definities Artikel 2. Nederlands recht

Nadere informatie

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend.

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend. Algemene Voorwaarden Dividino Group B.V. 1. Toepasselijkheid a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten die worden gesloten tussen Dividino Group

Nadere informatie

2.1. De Investeerders verstrekken hierbij een Lening aan Geldnemer en Geldnemer aanvaardt deze Lening.

2.1. De Investeerders verstrekken hierbij een Lening aan Geldnemer en Geldnemer aanvaardt deze Lening. OVEREENKOMST LENING DE PARTIJEN: A. de in Bijlage 1 bij deze Overeenkomst Lening genoemde Investeerders aan de hand van het Investeerdersnummer waaronder zij bekend zijn bij de Stichting Klantengelden

Nadere informatie

Hypotheekstelling. Offertenummer: *** Zaaknummer: ***

Hypotheekstelling. Offertenummer: *** Zaaknummer: *** Ondergetekende, Frederik Isaac Cornelis Tief, notaris te Apeldoorn, verklaart: - dat dit afschrift een volledige en juiste weergave is van de inhoud van het stuk waarvan het een afschrift is; - dat het

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2 20150354 1 Doorlopende tekst van de administratievoorwaarden van de stichting: Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed, statutair gevestigd te Den Haag, zoals deze luiden na wijziging bij akte,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Woninghypotheken

Algemene Voorwaarden Woninghypotheken Algemene Voorwaarden Woninghypotheken Algemene voorwaarden van woninghypotheken en hypothecaire geldleningen bij de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Achmea Vastgoed B.V., handelend

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Opstalrechten

Algemene voorwaarden Opstalrechten Algemene voorwaarden Opstalrechten Algemene Voorwaarden ter zake van Opstalrechten die ter zake van een hierna bedoeld Werk zijn gevestigd ten behoeve van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

HYPOTHEKEN ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GELDLENING, HYPOTHEEK- EN/OF ANDERE ZEKERHEID- STELLING, VASTGESTELD DOOR AVÉRO ACHMEA

HYPOTHEKEN ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GELDLENING, HYPOTHEEK- EN/OF ANDERE ZEKERHEID- STELLING, VASTGESTELD DOOR AVÉRO ACHMEA Avéro Achmea Postbus 909 8901 BS Leeuwarden Telefoon (058) 297 97 97 HOOFDSTUK I Algemene bepalingen Art. 1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. de akte: elke akte waarin deze algemene

Nadere informatie

Versie 2006.04 Para(a)f(en): 1

Versie 2006.04 Para(a)f(en): 1 Algemene Voorwaarden Turkije Hypotheek De volgende voorwaarden gelden voor het aangaan van geldleningen en het verlenen van hypotheek- en pandrecht op de onroerende zaken en op daarbij behorende roerende

Nadere informatie

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vennootschap draagt de naam: [ ]. 2. De vennootschap heeft haar zetel in de gemeente [ ]. Doel Artikel 2 De vennootschap heeft ten doel: a. [ ]; b. het oprichten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Woonplaats: (de Geldnemer ), Hierna wordt Geldnemer en/of Medegeldnemer zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk genoemd de Geldnemer,

Woonplaats: (de Geldnemer ), Hierna wordt Geldnemer en/of Medegeldnemer zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk genoemd de Geldnemer, OVEREENKOMST LENING ANNUÏTAIRE LENING DE PARTIJEN: A. de in Bijlage 1 bij deze Overeenkomst Lening genoemde Investeerders aan de hand van het Investeerdersnummer waaronder zij bekend zijn bij de Stichting

Nadere informatie

Algemene verkoopvoorwaarden voor onroerende zaken gemeente Moerdijk 2014

Algemene verkoopvoorwaarden voor onroerende zaken gemeente Moerdijk 2014 Algemene verkoopvoorwaarden voor onroerende zaken gemeente Moerdijk 2014 Artikel 1: Geldigheid 1. Deze algemene verkoopvoorwaarden behoren bij en zijn onderdeel van de koopovereenkomst tussen de gemeente

Nadere informatie

Verkavelingsplan Harmonie Kavel nummer + :

Verkavelingsplan Harmonie Kavel nummer + : KOOPCONTRACT Verkavelingsplan Harmonie Kavel nummer + : Koper: De ondergetekenden: 1. Edouard Joseph Halabi, vennootschapsdirecteur, wonende op Curaçao met als kantooradres Schottegatweg Oost 82, geboren

Nadere informatie

Advies A: voor de raad

Advies A: voor de raad Advies A: voor de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 16-10-2012 Nummer voorstel: Voor commissievergadering: 16-10-2012 Agendapunt: 8 Onderwerp: Garantstelling

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN BOUWTERREIN IN DE GEMEENTE BORSELE 2010

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN BOUWTERREIN IN DE GEMEENTE BORSELE 2010 Burgemeester en wethouders van de gemeente Borsele; overwegende dat het aanbeveling verdient de huidige algemene voorwaarden voor de verkoop van bouwterrein aan te passen; gelet op het bepaalde in de artikelen

Nadere informatie

1. Procesverloop De Commissie beslist met inachtneming van haar reglement en op basis van de volgende stukken:

1. Procesverloop De Commissie beslist met inachtneming van haar reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening 2016-459 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, mr. W.F.C. Baars, mr. J.W.H. Offerhaus, leden en mr. L.T.A. van Eck, secretaris. Klacht ontvangen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bergwijkstadspark B.V 28 november 2014

Algemene Voorwaarden Bergwijkstadspark B.V 28 november 2014 Algemene Voorwaarden Bergwijkstadspark B.V 28 november 2014 Deze Algemene Voorwaarden van Bergwijkstadspark B.V. zijn op 16 december 2014 gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam.. 1. Definities

Nadere informatie

Leningovereenkomst. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: XXXXXXXX

Leningovereenkomst. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: XXXXXXXX Leningovereenkomst LENINGNUMMER XX De ondergetekenden: A) BEDRIJF gevestigd te PLAATSNAAM, STRAAT NR, POSTCODE zoals bij HorecaCrowdfunding.nl geregistreerd onder cliëntnummer XX, Ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Delta Lloyd Verzekeringen NV. Geldlening en Zekerheidstelling G 03.2.10 INHOUD BEPALINGEN

Delta Lloyd Verzekeringen NV. Geldlening en Zekerheidstelling G 03.2.10 INHOUD BEPALINGEN VOORWAARDEN Geldlening en Zekerheidstelling Delta Lloyd Verzekeringen NV Amsterdam MODEL G 03.2.10 INHOUD BEPALINGEN A ALGEMENE AARD Artikel 1 Begrippen Artikel 2 Inleidende bepalingen Artikel 3 Hoofdelijkheid

Nadere informatie

De opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht aan Homelyrentals verstrekt.

De opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht aan Homelyrentals verstrekt. Artikel 1: Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van geldlening onder hypothecair verband

Algemene voorwaarden van geldlening onder hypothecair verband Algemene voorwaarden van geldlening onder hypothecair verband Van Fortis Hypotheek Bank N.V. alsmede van de aan haar gelieerde vennootschappen/werkmaatschappijen, vastgesteld bij akte op de eerste augustus

Nadere informatie

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt.

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt. Artikel 1 - Toepasselijkheid Deze algemene bepalingen zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GELDLENING ONDER HYPOTHECAIR VERBAND. Van Direktbank Praktijkvoorziening. (Versie DPV 072014)

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GELDLENING ONDER HYPOTHECAIR VERBAND. Van Direktbank Praktijkvoorziening. (Versie DPV 072014) ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GELDLENING ONDER HYPOTHECAIR VERBAND Van Direktbank Praktijkvoorziening (Versie DPV 072014) Inhoudsopgave HOOFDSTUK I INLEIDENDE BEPALINGEN... 3 Artikel 1: Begripsbepalingen...

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. voor de verkoop van onroerende zaken. in de gemeente Berkelland

ALGEMENE VOORWAARDEN. voor de verkoop van onroerende zaken. in de gemeente Berkelland ALGEMENE VOORWAARDEN voor de verkoop van onroerende zaken in de gemeente Berkelland Artikel 1.: GELDIGHEID 1. Deze Algemene voorwaarden behoren bij iedere verkoop-overeenkomst tussen de gemeente Berkelland

Nadere informatie

3 BESTEMMING EN GEBRUIK

3 BESTEMMING EN GEBRUIK ALGEMENE BEPALINGEN VOOR DE VESTIGING VAN DE ZAKELIJKE RECHTEN VAN ERFPACHT EN OPSTAL IN HET BUNGALOWPARK STILLE WILLE TE OOST-, WEST-, EN MIDDELBEERS (GEMEENTE OIRSCHOT) De Erfpachtbepalingen vastgesteld

Nadere informatie

3.1 De Acquisitieovereenkomst komt tot stand door het bericht van aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever aan Cliëntflow.

3.1 De Acquisitieovereenkomst komt tot stand door het bericht van aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever aan Cliëntflow. Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: (a) Cliëntflow: de opdrachtnemer; (b) Opdrachtgever: de natuurlijk persoon, maatschap, vennootschap onder firma of rechtspersoon

Nadere informatie

1. Inleiding Hieronder volgen de belangrijkste wijzigingen van de wet 33484. Wijziging artikel 516 lid 1 Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)

1. Inleiding Hieronder volgen de belangrijkste wijzigingen van de wet 33484. Wijziging artikel 516 lid 1 Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) - 1 - NOTITIE Van : mr P.T.A. Benedek Aan : afdeling veiling Onderwerp : wetsvoorstel 33484 Datum : oktober 2014 1. Inleiding Hieronder volgen de belangrijkste wijzigingen van de wet 33484 Wijziging artikel

Nadere informatie

Qloods: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties.

Qloods: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties. ALGEMENE VOORWAARDEN Qloods Artikel 1: begripsomschrijving Qloods: koper: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties. de wederpartij

Nadere informatie

Monuta: Monuta Uitvaartverzorging N.V., gevestigd en kantoorhoudende te Apeldoorn;

Monuta: Monuta Uitvaartverzorging N.V., gevestigd en kantoorhoudende te Apeldoorn; Aanvullende voorwaarden Monuta Draaiboek Deze Aanvullende voorwaarden Monuta Draaiboek zijn aanvullende voorwaarden op de algemene voorwaarden van Thuiswinkel. Artikel 1 Definities: Monuta: Monuta Uitvaartverzorging

Nadere informatie

VAN G ELDL ENING EN Z EKERHEIDSTELLING A MSTELHUYS

VAN G ELDL ENING EN Z EKERHEIDSTELLING A MSTELHUYS A L GEMENE VOORWAARDEN VAN G ELDL ENING EN Z EKERHEIDSTELLING A MSTELHUYS NV A L GEMENE VOORWAARDEN VAN G ELDL ENING EN Z EKERHEIDSTELLING Vastgesteld bij akte op 4 maart 2002 verleden voor notaris mr.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 1 januari 2006 Voor het lenen van geld onder hypothecair verband en het doen van offertes daartoe van Alkmaar Hypotheken B.V.

Algemene voorwaarden 1 januari 2006 Voor het lenen van geld onder hypothecair verband en het doen van offertes daartoe van Alkmaar Hypotheken B.V. Algemene voorwaarden 1 januari 2006 Voor het lenen van geld onder hypothecair verband en het doen van offertes daartoe van Alkmaar Hypotheken B.V. 13 05 05-10 1 Definities Geldgever De besloten vennootschap

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT HET VESTIGEN VAN HET RECHT VAN ERFPACHT EN OPSTAL

OVEREENKOMST TOT HET VESTIGEN VAN HET RECHT VAN ERFPACHT EN OPSTAL OVEREENKOMST TOT HET VESTIGEN VAN HET RECHT VAN ERFPACHT EN OPSTAL Ondergetekenden 1. de gemeente Stein, zetelende te xxxx, ingevolge artikel 171 van de Gemeentewet vertegenwoordigd door xxxx, burgemeester

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST OP GROND VAN ARTIKEL 3:268 LID 2 BURGERLIJK WETBOEK

KOOPOVEREENKOMST OP GROND VAN ARTIKEL 3:268 LID 2 BURGERLIJK WETBOEK CONCEPT Dossiernummer: Mk/kp 16069 KOOPOVEREENKOMST OP GROND VAN ARTIKEL 3:268 LID 2 BURGERLIJK WETBOEK Lloydtoren te Rotterdam De ondergetekenden: 1. FGH Bank N.V., een naamloze vennootschap, gevestigd

Nadere informatie