Hypothecaire Geldlening. Algemene voorwaarden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hypothecaire Geldlening. Algemene voorwaarden"

Transcriptie

1 Hypothecaire Geldlening Algemene voorwaarden Van de ASR-Bank alsmede door aan haar gelieerde vennootschappen/werkmaatschappijen, vastgesteld bij akte op 21 mei 2001 voor notaris Mr. K.F.M. Berger te Rotterdam verleden Inhoudsopgave 1 Begripsomschrijving; toepassing; mededelingen 2 Hoofdelijkheid en ondeelbaarheid 3 Betalingen 4 Vervroegde aflossing en verhuisregeling 5 Kosten, belastingen, verzekeringspremies en lasten 6 Onderhoud, verbod van verandering van inrichting, gedaante, aard of bestemming 7 Vervreemden; verhuur, verpanding, gebruik 8 Veranderingen en toevoegingen 9 Beding van beheer en ontruiming 10 In pand geven van rechten 11 Opstalverzekering 12 Saldobiljetten; boekenclausule 13 Opeisbaarheid 14 Verzuim 15 Executoriale verkoop 16 Toegang 17 Depot Begripsomschrijvingen; toepassing; mededelingen Artikel 1 1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a de schuldeiseres: degene die een geldlening of krediet heeft verstrekt, alsmede de rechthebbende tot de daaruit voortvloeiende schuldvordering; b de schuldenaar: degene(n) aan wie de schuldeiseres de geldlening of het krediet heeft verstrekt, daaronder mede begrepen degene(n) die zich als mede schuldenaar of als borg heeft (hebben) verbonden de door de schuldenaar aangegane verplichtingen na te komen en degene(n) die het recht van hypotheek heeft (hebben) verleend, alsmede zijn (hun) rechtsopvolgers; c het verschuldigde en de schuld: de oorspronkelijke hoofdsom van de geldlening of het krediet of het restant van die hoofdsom alsmede de door de schuldeiseres ten laste van de schuldenaar gedane betalingen met renten, boeten, vergoedingen en kosten, waartoe de geldlening of het krediet aanleiding mocht geven; d het verbondene: alle goederen welke tot zekerheid voor de betaling van het verschuldigde ten behoeve van de schuldeiseres zijn verbonden, speciaal de registergoederen, waarop hypotheek is gevestigd, de vorderingen tot vergoeding bedoeld in artikel 229 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek en de roerende zaken bedoeld in artikel 254 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek; e de akte: de akte van geldlening of kredietverlening (al dan niet met verlening van pand of hypotheek), casu quo de akte van verlenging van de duur der geldlening of het krediet en de akte van wijziging van de voorwaarden waaronder de geldlening of het krediet is aangegaan; f de gedragscode hypothecaire financieringen: de onder die naam bekende bepalingen waaronder de meeste hypothecaire financiers in Nederland geldleningen onder hypothecair verband van woningen verstrekken; g de Commissie van Toezicht: de onafhankelijke commissie welke toeziet op de juiste naleving door de hypothecaire financiers van de gedragscode hypothecaire financieringen. h de Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. 2 De op het erfpachtrecht betrekking hebbende bepalingen zijn, voor zover mogelijk, eveneens van toepassing op het recht van opstal en het recht van beklemming. 3 Voor zover mogelijk zijn de voor de schuldenaar geldende voorwaarden eveneens van toepassing op de (mede-)onderzetter(s) en borg(en) zonder dat de (mede-)onderzetter(s) als geldnemer(s) worden beschouwd. Door de ondertekening van de akte doet (doen) de, (mede-) schuldenaar(s), borg(en) en (mede-) onderzetter(s) voor zoveel mogelijk afstand van de (voor)rechten en excepties hun door de wet toegekend. 4 Alle tijdsbepalingen zijn in het belang van de schuldeiseres en, voor zover daarmee niet strijdig, in het belang van de schuldenaar. 5 Met betrekking tot het bepaalde in de akte en in deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. 6 De schuldeiseres verbindt zich jegens de schuldenaar/- consument de gedragscode hypothecaire financieringen na te leven en onderwerpt zich jegens de schuldenaar/consument aan het oordeel van de Commissie van Toezicht. 7 Mocht hetgeen in de akte en/of in deze Algemene Voorwaarden is vermeld in strijd zijn met de gedragscode hypothecaire financieringen, dan prevaleert de gedrags-code hypothecaire financieringen. 8 Voor zover in deze Algemene Voorwaarden verwezen is naar bepaalde wetsartikelen en deze door een wetswijziging vervangen mochten worden, dient men in de plaats daarvan de nieuwe wetsartikelen te lezen, die dezelfde strekking hebben als de vervangen artikelen. 9 De overheidsvoorschriften waaronder borgstelling is geschied zijn altijd van toepassing, ook al zijn één of meer van die voorschriften in strijd met hetgeen is vastgelegd in de akte en/of deze Algemene Voorwaarden. In zodanig geval prevaleren, zolang de borgstelling duurt, de voorschriften van die borgstelling boven hetgeen in de akte en deze Algemene Voorwaarden is bepaald. Tevens worden deze voorschriften geacht een onderdeel uit te maken van de voorwaarden waaronder de geldlening door de schuldeiseres aan de schuldenaar is verstrekt. 10 De schuldeiseres en de schuldenaar zijn bevoegd om gedurende de looptijd wijzigingen in de overeenkomst van geldlening aan te brengen. Tenzij anders overeengekomen, wordt nu voor alsdan bepaald dat daarmede niet wordt beoogd schuldvernieuwing tot stand te brengen.

2 blad 2 11 Deze Algemene Voorwaarden zullen niet worden toegepast voor zover toepassing jegens de (mede-) schuldenaar, borg of onderzetter onredelijk bezwarend zou zijn. 12 Alle mededelingen en aanzeggingen van de schuldeiseres aan een schuldenaar worden geacht aan alle schuldenaren te zijn gedaan. 13 De bij de aanvraag van een hypothecaire geldlening verstrekte persoonsgegevens en de eventueel nader over te leggen persoonsgegevens kunnen worden opgenomen in de door schuldeiseres gevoerde cliëntenregistratie. Op deze persoonsregistratie is een privacyreglement van toepassing. Hoofdelijkheid en ondeelbaarheid Artikel 2 1 Alle verbintenissen jegens de schuldeiseres zijn voor zover mogelijk hoofdelijk. Een hoofdelijk schuldenaar kan slechts van zijn aansprakelijkheid ontslagen worden op voorwaarde dat het verleende pand - en/of hypotheek-recht van volle kracht en waarde blijft; iedere overeenkomst van ontslag wordt geacht op deze voorwaarde te zijn geschied, al ware zulks in de overeenkomst niet uitdrukkelijk vermeld. In geval van ontslag of kwijtschelding van een hoofdelijk schuldenaar behoudt de schuldeiseres zich uitdrukkelijk al haar rechten tegen de overige hoofdelijke schuldenaren voor. De hoofdelijke schuldenaren doen, voor zoveel mogelijk, door ondertekening van de akte afstand van alle hun door de wet toegekende (voor-)rechten en excepties. 2 De schuld is ondeelbaar. Betalingen Artikel 3 1 Alle betalingen van het verschuldigde moeten geschieden in een op de vervaldag wettig Nederlands betaalmiddel, zonder enige korting of verrekening, ten kantore van de schuldeiseres of van een nader door haar aan te wijzen gevolmachtigde. 2 De betalingen aan de schuldeiseres moeten plaatsvinden zonder dat daaraan voor haar kosten zijn verbonden. 3 Alle kosten die de schuldeiseres moet maken voor incasso in en buiten rechte van het verschuldigde komen voor rekening van de schuldenaar. 4 Indien de schuldenaar het verschuldigde niet heeft voldaan binnen acht dagen na de vervaldag of binnen de termijn die bij eerste aanschrijving is genoemd, verbeurt hij een boete, gelijk aan de wettelijke rente gedurende de periode waarin hij in gebreke is het verschuldigde te betalen, onverminderd de verdere rechten van de schuldeiseres wegens het verzuim. 5 De schuldeiseres is gerechtigd voor de door haar betaalde en ten laste van de schuldenaar komende bedragen vanaf de dag van betaling een rente in rekening te brengen gelijk aan de wettelijke rente. 6 De gelden die de schuldeiseres van de schuldenaar of van derden ontvangt, zullen strekken tot gehele of gedeeltelijke voldoening van hetgeen de schuldenaar aan de schuldeiseres uit hoofde van deze of andere leningen verschuldigd is in de volgorde die de schuldeiseres zal bepalen. 7 Over de door de schuldeiseres ontvangen gelden is zij geen rente verschuldigd. 8 Bij de berekening van de rente zal elke maand op dertig dagen en elk jaar op driehonderdzestig dagen worden gesteld. Vervroegde aflossing en verhuisregeling Artikel 4 1 De schuldenaar heeft te allen tijde het recht zijn schuld geheel of gedeeltelijk af te lossen op een eerder tijdstip dan bij de akte is overeengekomen, zulks met inachtneming van het volgende. 2 Voor zover in enig kalenderjaar, behalve de aflossing die bij de akte is overeengekomen, niet meer dan tien procent (10%) van de oorspronkelijke hoofdsom extra wordt afgelost, is geen vergoeding verschuldigd. 3 Indien en voor zover in enig kalenderjaar, behalve de aflossing die bij de akte is overeengekomen, meer dan tien procent (10%) van de oorspronkelijke hoofdsom extra wordt afgelost, is, wanneer de actuele rente lager is dan de overeengekomen rente, over dat meerdere een vergoeding verschuldigd gelijk aan de contante waarde van dat renteverschil. Wanneer de actuele rente gelijk is aan of hoger is dan de overeengekomen rente, is geen vergoeding verschuldigd. De rente waartegen de contante waarde zal worden berekend is gelijk aan de actuele rente. Onder actuele rente wordt verstaan de rente voor soortgelijke geldleningen bij degene die de geldlening heeft verstrekt, ten tijde van de vervroegde aflossing, rekening houdende met de overeengekomen rentevaste periode, de toepasselijke risicoklasse en eventuele korting(en). Het in dit lid bepaalde is eveneens van toepassing in de gevallen dat het verschuldigde opeisbaar wordt ingevolge het bepaalde in artikel 13 juncto artikel 15 van de Algemene Voorwaarden. 4 Bij vrijwillige onderhandse verkoop, gevolgd door juridische levering van het verbondene en verhuizing van de schuldenaar, anders dan in het kader van de verdeling van enige gemeenschap, en bij algehele aflossing van de schuld in geval van overlijden van de schuldenaar, is geen vergoeding verschuldigd. 5 Indien de schuldenaar binnen zes maanden na algehele aflossing van de schuld tengevolge van verkoop, gevolgd door juridische levering van het verbondene en verhuizing van de schuldenaar, een geldlening van de schuldeiseres verkrijgt, tot zekerheid waarvan een ander registergoed hypothecair wordt verbonden, wordt voor de nieuwe geldlening: a indien alsdan de door de schuldeiseres voor het aangaan van geldleningen gehanteerde rente hoger is dan de rente terzake van de afgeloste geldlening het gewogen gemiddelde van deze rentes gehanteerd; b indien alsdan de door de schuldeiseres voor het aangaan van geldleningen gehanteerde rente lager is dan de rente terzake van de afgeloste geldlening deze lagere rente gehanteerd. Indien de schuldenaar in verband met een nieuwbouwwoning of een bouwproject terzake van de afgeloste hypothecaire geldlening recht had op een rentekorting, wordt bij het vaststellen van de rente voor de nieuwe hypothecaire geldlening slechts rekening gehouden met deze rentekorting indien en voorzover de schuldenaar met betrekking tot het nieuwe registergoed eveneens recht heeft op deze korting(en). Kosten, belastingen, verzekeringspremies en lasten Artikel 5 1 Ten laste van de schuldenaar komen alle kosten die moeten worden gemaakt ter zake van de geldlening en/of hypotheek, waartoe onder meer worden

3 blad 3 gerekend de kosten van: a de akte en die van inschrijvingen ten hypotheekkantore en rangwisseling en doorhaling van die inschrijvingen; b alle stukken waarvan overlegging door de schuldeiseres mocht worden verlangd; c incasso; d betekening; e opeising; f maatregelen die de schuldeiseres noodzakelijk mocht achten tot uitoefening of behoud van haar rechten, daaronder uitdrukkelijk begrepen de kosten van het beheer en de ontruiming in artikel 267 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek en in artikel 9 van deze voorwaarden bedoeld; g vernietiging van overeenkomsten die door de schuldenaar in strijd met deze overeenkomst zijn aangegaan; h de kosten en boeten in artikel 3 lid 2, artikel 6 lid 2, artikel 7 lid 5, artikel 11 leden 2 en 3, artikel 14 lid 2 en artikel 17 leden 2 en 4 van deze Algemene Voorwaarden bedoeld; 2 De schuldenaar is verplicht alle lasten, belastingen en verzekeringspremies, die op het verbondene betrekking hebben, behoorlijk te voldoen en de betalingsbewijzen daarvan aan de schuldeiseres over te leggen zodra zij dit verlangt. 3 Ten laste van de schuldenaar komen eveneens alle belastingen die te eniger tijd van de hoofdsom, aflossing of rente mochten worden geheven. 4 De schuldeiseres is bevoegd de bovenbedoelde kosten, belastingen, verzekeringspremies en lasten voor te schieten, terwijl de schuldenaar verplicht is hetgeen voorgeschoten is op eerste verzoek terug te betalen. Onderhoud, verbod van verandering, van inrichting, gedaante, aard of bestemming Artikel 6 1 Het verbondene moet in goede staat worden onderhouden. De inrichting, gedaante, aard en bestemming van het verbondene mogen zonder schriftelijke toestemming van de schuldeiseres niet worden veranderd. De schuldenaar zal zonder de vorenbedoelde toestemming geen handelingen mogen verrichten of laten verrichten, waardoor de waarde van het verbondene vermindert. 2 Indien de schuldenaar terzake van het verbondene enig wettelijk voorschrift of verordening niet nakomt, of overtreedt, is de schuldeiseres gerechtigd op kosten van de schuldenaar te (doen) verrichten al hetgeen is nagelaten. Vervreemden; verhuur, verpanding, gebruik Artikel 7 1 Behoudens schriftelijke toestemming van de schuldeiseres mag het verbondene niet worden vervreemd (noch geheel of gedeeltelijk) of met enig recht of enige last bezwaard. Evenmin mag zonder schriftelijke toestemming van de schuldeiseres het verbondene worden verdeeld, verpacht, verhuurd, in (mede-) gebruik gegeven, bestemd tot gemeenschappelijk nut van andere erven in de zin van artikel 60 van Boek 5 van het Burgerlijk Wet-boek (mandeligheid), van heersende erfdienstbaarheden of andere rechten ontdaan, in appartementsrechten of anderszins in delen gesplitst, met een ander perceel verenigd, uitgekleid, afgegraven, verbouwd of mag daarover op enige andere wijze worden beschikt. Bestaande huur- en pachtverhoudingen mogen zonder schriftelijke toestemming van de schuldeiseres niet worden gewijzigd. 2 De schuldenaar zal bij het vragen van de toestemming een concept van de betreffende overeenkomst aan de schuldeiseres moeten overleggen. Van de door de schuldeiseres goedgekeurde bepalingen mag niet worden afgeweken. 3 Vooruitbetaling van huur- of pachtpenningen zal niet mogen plaatshebben en de huurpenningen, pachtpenningen of andere uit het gebruik van het verbondene voortvloeiende rechten mogen niet aan anderen dan de schuldeiseres worden verpand, afgestaan of op enigerlei andere wijze worden vervreemd of bezwaard. 4 Indien in geval van verhuur van het verbondene of een gedeelte daarvan aan de schuldenaar als verhuurder of verpachter een verklaring van mede-huur of mede-pacht als bedoeld in het Burgerlijk Wetboek of de Pachtwet wordt gevraagd, wordt deze verklaring niet afgegeven dan nadat de schuldeiseres daartoe schriftelijk toestemming heeft gegeven, aan welke toestemming de schuldeiseres voorwaarden kan verbinden. 5 Indien het verbondene leeg staat in die zin dat daaraan ingevolge enig publiekrechtelijk voorschrift gevolgen zijn verbonden, dient dit binnen drie dagen schriftelijk aan de schuldeiseres te worden medegedeeld op straffe van een direkt opeisbare boete van éénhonderd euro ( 100,-) ten behoeve van de schuldeiseres, zonder dat daartoe nog een nadere ingebrekestelling noodzakelijk is, voor elke dag dat de leegstand in de hiervoor bedoelde zin voortduurt zonder dat deze aan de schuldeiseres is gemeld. 6 Het verhuren, verpachten, wijzigen van een bestaande huur- of pachtverhouding en het in gebruik geven van het verbondene in strijd met het bepaalde in lid 1 of handelingen in strijd met het bepaalde in lid 3, kunnen door de schuldeiseres en de koper in geval van verkoop van het verbondene door de schuldeiseres in de zin van artikel 268 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek als nietig worden beschouwd. 7 De schuldenaar zal desgevraagd binnen veertien dagen alle bescheiden ter zake van de gesloten huuren pachtovereenkomsten met betrekking tot het verbondene aan de schuldeiseres overleggen. Tevens zal de schuldenaar binnen veertien dagen de op die overeenkomsten betrekking hebbende, door de schuldeiseres verlangde, inlichtingen schriftelijk verstrekken. 8 Indien hypotheek is verleend op enig beperkt recht is het de schuldenaar niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de schuldeiseres een overeenkomst aan te gaan, strekkende tot wijziging van de voorwaarden, waaronder dat beperkt recht is gevestigd. Evenmin zal de schuldenaar aan het verbondene zulke veranderingen aanbrengen dat daardoor de voorwaarden, waaronder dat beperkt recht is gevestigd, zijn gewijzigd of kunnen worden gewijzigd. Veranderingen of toevoegingen Artikel 8 Na de vestiging van de hypotheek aan het verbondene aangebrachte veranderingen of toevoegingen zullen mede tot onderpand voor het verschuldigde strekken. model

4 blad 4 De schuldenaar is niet bevoegd deze veranderingen en toevoegingen weg te nemen zonder schriftelijke toestemming van de schuldeiseres. Beding van beheer en ontruiming Artikel 9 1 De schuldeiseres is bevoegd om het verbondene in beheer te nemen indien de schuldenaar in zijn verplichtingen jegens de schuldeiseres in ernstige mate tekort schiet en de president van de rechtbank de schuldeiseres machtiging verleent. 2 De schuldeiseres is bevoegd het verbondene onder zich te nemen, indien zulks met het oog op de executie vereist is. In pand geven van rechten Artikel 10 1 Reeds bij het aangaan van de overeenkomst van geldlening wordt tot meerdere zekerheid voor de betaling van het verschuldigde met de schuldenaar overeengekomen dat: A de schuldenaar aan de schuldeiseres verpandt: 1 alle roerende zaken die volgens verkeersopvatting bestemd zijn of zullen zijn om het verbondene duurzaam te dienen en door hun vorm als zodanig zijn te herkennen en de machinerieën of werktuigen die bestemd zijn om daarmee een bedrijf in een bepaalde hiertoe ingerichte fabriek of werkplaats uit te oefenen; 2 alle rechten en acties, voortvloeiende uit huur- of pachtovereenkomsten die het verbondene betreffen, in bijzonder de rechten op de huurrespectievelijk pacht-penningen en op vergoedingen, ongeacht welke, ter zake van het gebruik van het verbondene; 3 alle rechten en acties die de schuldenaar krachtens erfpachtsrecht of enig ander beperkt recht tegen de eigenaar van de grond kan laten gelden; 4 alle rechten en acties die de schuldenaar tegen degenen die het verbondene zonder recht of titel in gebruik hebben, kan laten gelden; 5 alle rechten en acties die de schuldenaar tegenover derden mocht hebben of verkrijgen in geval van: a ontbinding, nietigverklaring of vernietiging van de overeenkomst, krachtens welke het verbondene of een gedeelte daarvan door de schuldenaar of één van diens rechtsvoorgangers werd verkregen; b onteigening, ruilverkaveling, vordering, tenietgaan in de ruimste zin of beschadiging van het verbondene of een gedeelte daarvan, met inbegrip van de rechten en acties tegen verzekeraars; c opheffing of wijziging van de splitsing, indien het verbondene bestaat uit een appartementsrecht; 6 (voor zover is overeengekomen) alle rechten en vorderingen - met name het recht op uitkering die voortvloeien uit overeenkomsten van levensverzekering; 7 de rechten ter zake van de in artikel 17 van deze voorwaarden bedoelde depotrekeningen; B de schuldenaar de verplichting aanvaardt om desverlangd aan de schuldeiseres te zullen verpanden alle onder 1 A genoemde rechten en acties die hij tegenover derden mocht verkrijgen; C de schuldeiseres bevoegd zal zijn de vergoeding wegens de onder 1 A genoemde rechten en acties te regelen, vast te stellen en ten aanzien daarvan al die handelingen te verrichten, zowel in als buiten rechte, welke zij wenselijk en noodzakelijk acht, waaronder begrepen het aangaan van dadingen, het innen en daarvoor kwijting geven van al wat de schuldenaar te vorderen heeft - inclusief het door verzekeraars verschuldigde - alsmede het voor en namens de schuldenaar stemmen in de vergadering van de vereniging van eigenaars of van de gezamenlijke eigenaars, ook die waarin wordt beraadslaagd over de aanwending van de assurantiepenningen wanneer het verbondene schade heeft geleden door een gevaar waartegen het was verzekerd, een en ander met uitsluiting van de schuldenaar. Het vorenstaande geldt onverminderd de rechten van schuldeiseres als hypotheekhoudster; D de schuldenaar de verplichting aanvaardt de premies van de in lid 1 A sub 6 bedoelde verzekeringen steeds vóór of op de vervaldag te voldoen en de polissen en de betalingsbewijzen daarvan aan de schuldeiseres over te leggen zodra zij dit verlangt; E de schuldeiseres bevoegd is de verpande goederen te herverpanden. 2 De schuldeiseres heeft te allen tijde het recht de in lid 1 bedoelde rechtshandelingen ten name en voor rekening van de schuldenaar aan degenen die zulks aangaat, te doen betekenen. 3 De schuldeiseres zal hetgeen op grond van bovenvermelde bedingen zuiver, dat wil zeggen na aftrek van alle kosten, is ontvangen te harer keuze doen strekken: a hetzij in mindering van het aan haar verschuldigde in de volgorde als zij goeddunkt, ongeacht of de vordering al dan niet opeisbaar is; b hetzij tot meerder onderpand van haar vordering, zolang als haar belangen dit eisen. Elke verrekening die ten voordele van de schuldenaar zou kunnen strekken, is uitgesloten. Opstalverzekering Artikel 11 1 De verbonden opstallen moeten ten genoegen van de schuldeiseres naar herbouwwaarde bij één of meer door haar goedgekeurde verzekeraars worden verzekerd en verzekerd gehouden tegen brand en andere gevaren, waartegen verzekering voor objecten als het verbondene niet ongebruikelijk is of waartegen de schuldeiseres verzekering noodzakelijk acht. Ten bewijze van deze verzekering moeten de polissen en betalingsbewijzen binnen acht dagen na het daartoe gedane verzoek aan de schuldeiseres worden overgelegd. De schuldeiseres kan deze bescheiden onder haar berusting houden. 2 Indien de schuldenaar nalatig mocht zijn de verbonden opstallen op de in lid 1 omschreven wijze te verzekeren of verzekerd te houden dan wel de premie tijdig te voldoen, is de schuldeiseres bevoegd de verbonden opstallen voor rekening van de schuldenaar te verzekeren tegen de gevaren en tot het bedrag zoals haar goeddunkt. 3 De schuldeiseres is bevoegd in geval van schade aan de verbonden opstallen de schaderegeling en vaststelling daarvan met de verzekeraar(s) op zich te

5 blad 5 nemen, de schadepenningen te innen en daarvoor kwijting te verlenen, alsmede al die handelingen te verrichten - zowel in als buiten rechte - welke zij wenselijk en noodzakelijk acht, waaronder begrepen het voor rekening van de schuldenaar en met diens uitsluiting tegen de verzekeraar(s) procederen en het naar haar goeddunken aangaan van dadingen. Het vorenstaande geldt onverminderd de rechten van schuldeiseres als hypotheekhoudster. Indien de schuldeiseres van haar hiervoor omschreven bevoegdheid geen gebruik maakt, zullen de schaderegeling en de vaststelling van die schade met de verzekeraar(s) onderworpen zijn aan de voorafgaande goedkeuring van de schuldeiseres. De schuldeiseres heeft te allen tijde het recht voorschreven bepalingen namens en voor rekening van de schuldenaar aan de verzekeraar te doen betekenen. 4 De schuldeiseres is bevoegd na ontvangst van de schadepenningen deze te harer keuze geheel of gedeeltelijk te doen strekken: a hetzij tot betaling van haar vordering met rente en kosten; b hetzij tot meerder onderpand van haar vordering, zolang als haar belangen dit zullen eisen. In laatstgenoemd geval zal elke cessie en verrekening van de schadepenningen zonder toestemming van de schuldeiseres zijn uitgesloten. Teruggaaf van het tot onderpand strekkende bedrag zal plaatsvinden, nadat de verbonden opstallen ten genoegen van de schuldeiseres hersteld zijn, tenminste in de staat waarin zij zich vóór het evenement bevonden. Saldobiljetten; boekenclausule Artikel 12 1 De schuldenaar is verplicht de saldobiljetten, die hem door of namens de schuldeiseres worden toegezonden, te ondertekenen en aan haar of een door haar aan te wijzen accountant binnen veertien dagen na ontvangst terug te zenden. 2 Met de door de schuldeiseres op grond van de bij haar verrichte boekingen gedane opgave van het verschuldigde zal door de schuldenaar genoegen worden genomen en de schuldenaar stemt er mee in dat een verkoop krachtens artikel 268 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek geschiedt voor het conform die boekingen vastgestelde bedrag. De schuldenaar behoudt het recht na voldoening of verhaal teruggave te vorderen van hetgeen hij mocht bewijzen minder verschuldigd te zijn geweest dan te zijnen laste is gebracht. Opeisbaarheid Artikel 13 1 Het verschuldigde kan door de schuldeiseres onmiddellijk worden opgeëist: a indien de verschuldigde rente en/of aflossing niet binnen tien dagen na de vervaldag en hetgeen overigens aan de schuldeiseres is verschuldigd niet terstond wordt betaald; b ingeval tot meerdere zekerheid aan de schuldeiseres een verzekering in pand gegeven is bij het niet tijdig op de vervaldag voldoen van de daarvoor verschuldigde premie en/of beleningsrente of bij beëindiging van deze verzekering anders dan door uitkering van de verzekerde som; c indien belastingen, lasten of premies van verzekeringen betreffende het verbondene niet, of niet tijdig, worden betaald; d indien het verbondene of een gedeelte daarvan wordt overgedragen in de zin van artikel 84, in verband met artikel 98, van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek of wordt bezwaard met een kwalitatieve verplichting als bedoeld in artikel 252 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek of indien op enige andere wijze verandering komt in de rechtstoestand van het verbondene of enig beperkt recht ontstaat of tenietgaat; e indien beslag wordt gelegd op het verbondene of een gedeelte daarvan, dan wel op huur- of pachtpenningen betreffende het verbondene of een gedeelte daarvan; f indien het verbondene geheel of gedeeltelijk ter onteigening wordt aangewezen, een bouwverbod wordt opgelegd, in een ruilverkaveling wordt opgenomen, onbewoonbaar wordt verklaard dan wel geheel of gedeeltelijk wordt gesplitst in appartementsrechten; g indien het verbondene door brand of enige andere oorzaak tenietgaat of zodanig wordt beschadigd dat naar het oordeel van de schuldeiseres de waarde in belangrijke mate is verminderd dan wel indien naar het oordeel van de schuldeiseres het verbondene een ernstig gebrek vertoont; h ingeval het verbondene of een gedeelte daarvan leegstaat in die zin dat daaraan ingevolge enig publiek-rechtelijk voorschrift gevolgen zijn verbonden; i bij wijziging van de onderlinge vermogensrechtelijke verhouding tussen echtgenoten of geregistreerde partners door het laten opstellen of wijzigen van huwelijkse voorwaarden dan wel registratievoorwaarden en/of verandering van de burgerlijke staat van de schuldenaar; j indien de schuldenaar komt te overlijden, in staat van faillissement verkeert, boedelafstand doet, surséance van betaling aanvraagt, om toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling verzoekt, onder curatele wordt gesteld of indien hij van rechtswege het vrije beheer over zijn vermogen verliest, dan wel indien de schuldenaar Nederland metterwoon verlaat; k indien de schuldenaar op enigerlei wijze in gebreke is; l ingeval de schuldenaar een rechtspersoon is 1 bij ontbinding, hetzij vrijwillig, hetzij gedwongen; 2 bij het bestaan van een termijn van ontbinding in de statuten en wel één jaar voordat de termijn van ontbinding bij de statuten bepaald, verstrijkt; 3 bij iedere verandering in de samenstelling van het bestuur zonder schriftelijke toestemming van de schuldeiseres; 4 bij verlies van rechtspersoonlijkheid om welke reden dan ook; 5 bij overdracht of beëindiging van de door de schuldenaar geëxploiteerde onderneming, hetzij geheel of gedeeltelijk; 6 bij een naamloze vennootschap of een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid a wanneer haar aandelen of - naar het oordeel van de schuldeiseres - een belangrijk gedeelte daarvan overgaat; b in geval van kapitaalsvermindering; model

6 blad 6 m ingeval de schuldenaar een vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap of maatschap is behoudens de onder letter l genoemde gevallen, voor zover deze van toepassing zijn, eveneens bij toetreding of uittreding van een of meer vennoten; n ingeval het verbondene bestaat uit een appartementsrecht bovendien; 1 bij wijziging of aanvulling van de akte van splitsing of van het reglement, opheffing van de splitsing, gedeeltelijke sloping van het gesplitste gebouw of wanneer een voorstel tot een dergelijke wijziging, aanvulling, opheffing of sloping wordt gedaan, zonder schriftelijke toestemming van de schuldeiseres; 2 bij niet nakoming of overtreding door de schuldenaar en/of door de gebruiker van het verbonden appartementsrecht van enige op het recht van appartement betrekking hebbende wetsbepaling en/of enige bepaling van het betreffende reglement; o.ingeval het verbondene bestaat uit een erfpachtrecht 1 bij wijziging van de erfpachtvoorwaarden, daaronder begrepen het bedrag van de canon, zonder schriftelijke toestemming van de schuldeiseres; 2 indien de schuldenaar handelt in strijd met de in de akte van uitgifte of in een akte van wijziging van erfpacht neergelegde verplichtingen of deze niet nakomt; 3 indien de erfpachtovereenkomst wordt ontbonden of het erfpachtrecht wordt beëindigd of vervallen verklaard, dan wel indien dit recht naar het oordeel van de schuldeiseres dreigt te vervallen of dreigt teniet te gaan; p ingeval het verbondene bestaat uit een goed, belast met een erfpachtrecht bij wijziging in de erfpachtvoorwaarden zonder daartoe van de schuldeiseres ontvangen schriftelijke toestemming; q indien blijkt van het bestaan van: 1 enig gebrek in de titels van verkrijging van - of in het beschikkingsrecht over - het verbondene of een gedeelte daarvan; 2 een huur-, pacht- of ander contract of enig zakelijk recht met betrekking tot het verbondene, waarmee de schuldeiseres ten tijde van het sluiten van de overeenkomst van geldlening niet bekend was; 3 enige onware door of namens de schuldenaar verstrekte opgave of van verzwijging van voor de schuldeiseres van belang zijnde feiten en omstandigheden; r bij ontbinding, nietigverklaring of vernietiging van de overeenkomst, waarbij de schuldenaar of enige rechtsvoorganger het verbondene of een gedeelte daarvan heeft verkregen; s bij opeisbaarheid van een andere geldlening ten laste van de schuldenaar; t indien de schuldenaar tekort schiet in de nakoming van of handelt in strijd met enige tegenover de schuldeiseres bestaande verplichting uit hoofde van de wet, deze voorwaarden of enige met de schuldeiseres gesloten overeenkomst. 2 Indien zich één der in lid 1 genoemde feiten voordoet, is de schuldenaar verplicht de schuldeiseres daarvan binnen veertien dagen schriftelijk in kennis te stellen. 3 De schuldeiseres zal van haar in lid 1 genoemde bevoegdheid slechts gebruik maken indien en voor zover zij daartoe een redelijk belang heeft. Verzuim Artikel 14 1 Bij niet-tijdige betaling van het door de schuldenaar verschuldigde dan wel bij het niet-nakomen van of handelen in strijd met één van de tegenover de schuldeiseres bestaande verplichtingen, is de schuldenaar in verzuim door het enkel verloop van de bepaalde termijn en door het enkele feit van de nalatigheid of de strijdige handeling zonder dat enige ingebrekestelling of andere formaliteit nodig is. 2 Het verzuim kan slechts schriftelijk door de schuldeiseres worden opgeheven tegen betaling van alle door haar gemaakte kosten en vergoeding van de door haar geleden schade als gevolg van het niet-nakomen van of het handelen in strijd met enige verplichting. Executoriale verkoop Artikel 15 1 In geval van verkoop door de schuldeiseres als bedoeld in artikel 268 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek is de schuldeiseres bevoegd de conform artikel 254 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek verpande en verhypothekeerde goederen tezamen volgens de voor hypotheek geldende regels te executeren. De schuldeiseres is bevoegd, zonder enige beperking hoegenaamd dan ook, de voorwaarden van de verkoop vast te stellen. Zo zal de schuldeiseres het verbondene kunnen verkopen zowel in zijn geheel als in afzonderlijke gedeelten, in het laatste geval met het recht tot vestiging van zodanige erfdienstbaarheden en daaraan verbonden verplichtingen, alsmede tot het recht tot splitsing in appartementsrechten of tot vestiging van het recht van opstal, als de schuldeiseres in haar belang en dat van de schuldenaar raadzaam zal oordelen en heeft de schuldeiseres de bevoegdheid de executoriale verkoop geheel of gedeeltelijk op te houden, later te hervatten en bij gebreke van betaling van de kooppenningen of van het ter zake van de executoriale verkoop verschuldigde tot een nieuwe executoriale verkoop over te gaan ten bate van de verkoper, doch ten schade van de ingebreke gebleken koper en ontbinding van die koop te vorderen. 2 Indien de schuldeiseres gebruik maakt van het hiervoor in lid 1 omschreven recht tot verkoop is de schuldenaar gehouden het verbondene, voor zover de schuldenaar dat alsdan nog geheel of gedeeltelijk in gebruik mocht hebben: a op een door de schuldeiseres vast te stellen tijdstip te (doen) ontruimen en ter vrije beschikking van de koper te stellen; b het verbondene gedurende de tijd dat het ten verkoop is aangeslagen ten genoegen van de schuldeiseres ter bezichtiging van gegadigden te stellen. Het bovenstaande sub a en b geldt evenzo in die gevallen waarin de schuldenaar het verbondene geheel of gedeeltelijk voor gebruik ter beschikking heeft gesteld aan anderen, behalve in geval van huur of pacht overeenkomstig een door de schuldeiseres goedgekeurde huur- of pachtovereenkomst.

Algemene voorwaarden van geldlening

Algemene voorwaarden van geldlening Algemene voorwaarden van geldlening Deze algemene voorwaarden van geldlening zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Conservatrix en de schuldenaar ter zake van een door Conservatrix aan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GELDLENING ONDER HYPOTHECAIR VERBAND. Van Direktbank Woninghypotheken. (Versie DWH 072014)

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GELDLENING ONDER HYPOTHECAIR VERBAND. Van Direktbank Woninghypotheken. (Versie DWH 072014) ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GELDLENING ONDER HYPOTHECAIR VERBAND Van Direktbank Woninghypotheken (Versie DWH 072014) Inhoud Hoofdstuk I Inleidende bepalingen...3 Artikel 1: Begripsbepalingen...3 Artikel 2:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van geldlening onder hypothecair verband

Algemene voorwaarden van geldlening onder hypothecair verband Algemene voorwaarden van geldlening onder hypothecair verband Van Fortis Hypotheek Bank N.V. alsmede van de aan haar gelieerde vennootschappen/werkmaatschappijen, vastgesteld bij akte op de eerste augustus

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. voor hypotheken

Algemene Voorwaarden. voor hypotheken Algemene Voorwaarden voor hypotheken 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk I Definities en algemene bepalingen. 3 Hoofdstuk I Bepalingen betreffende geldleningen verstrekt onder hypothecair verband. 7 Hoofdstuk III

Nadere informatie

ASR Levensverzekering N.V. algemene voorwaarden van geldlening en zekerheidsstelling AVLH 2010/1.0. Inhoudsopgave. A. Definities

ASR Levensverzekering N.V. algemene voorwaarden van geldlening en zekerheidsstelling AVLH 2010/1.0. Inhoudsopgave. A. Definities algemene voorwaarden van geldlening en zekerheidsstelling Inhoudsopgave A. Definities B. Algemene Voorwaarden 1. Algemene Voorwaarden 2. Kopjes C. De Offerte 3. De inhoud van de Offerte 4. Geldigheidsduur

Nadere informatie

MUNT Hypotheken B.V. Algemene voorwaarden van geldlening en zekerheidsstelling. Inhoudsopgave. Model MUNT Hypotheken 15.02. A.

MUNT Hypotheken B.V. Algemene voorwaarden van geldlening en zekerheidsstelling. Inhoudsopgave. Model MUNT Hypotheken 15.02. A. MUNT Hypotheken B.V. Algemene voorwaarden van geldlening en zekerheidsstelling Model MUNT Hypotheken 15.02 Inhoudsopgave A. Definities B. Algemene Voorwaarden 1. Algemene Voorwaarden 2. Kopjes C. De Offerte

Nadere informatie

VAN G ELDL ENING EN Z EKERHEIDSTELLING A MSTELHUYS

VAN G ELDL ENING EN Z EKERHEIDSTELLING A MSTELHUYS A L GEMENE VOORWAARDEN VAN G ELDL ENING EN Z EKERHEIDSTELLING A MSTELHUYS NV A L GEMENE VOORWAARDEN VAN G ELDL ENING EN Z EKERHEIDSTELLING Vastgesteld bij akte op 4 maart 2002 verleden voor notaris mr.

Nadere informatie

algemene bepalingen voor geldleningen k185 Algemene bepalingen Geldleningen_mei 2011.indd 1 19-05-11 10:17

algemene bepalingen voor geldleningen k185 Algemene bepalingen Geldleningen_mei 2011.indd 1 19-05-11 10:17 algemene bepalingen voor geldleningen k185 Algemene bepalingen Geldleningen_mei 2011.indd 1 19-05-11 10:17 k185 Algemene bepalingen Geldleningen_mei 2011.indd 2 19-05-11 10:17 algemene bepalingen voor

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 5 april 2004 Holland Woningfinanciering N.V.

Algemene voorwaarden 5 april 2004 Holland Woningfinanciering N.V. Algemene voorwaarden 5 april 2004 voor het lenen van geld onder hypothecair verband en het doen van offertes daartoe van Holland Woningfinanciering N.V. 13 13 04-04 1 00 00 04-04 Definities Holland De

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 13 13 10-11

Algemene voorwaarden 13 13 10-11 Algemene voorwaarden voor het lenen van geld onder hypothecair verband en het doen van offertes daartoe van Holland Woningfinanciering N.V. - 22 november 2010 13 13 10-11 Definities Geldgever Holland Woningfinanciering

Nadere informatie

Hypotheekvoorwaarden Combi

Hypotheekvoorwaarden Combi Hypotheekvoorwaarden Combi Voor het lenen van geld onder hypothecair verband en het doen van offertes daartoe van Combi-Hypotheken B.V., handelend onder de naam Combi BudgetPlus Hypotheken - 1 november

Nadere informatie

ARGENTA SPAARBANK N.V., BIJKANTOOR NEDERLAND ALGEMENE BEPALINGEN VAN GELDLENING EN ZEKERHEIDSSTELLING

ARGENTA SPAARBANK N.V., BIJKANTOOR NEDERLAND ALGEMENE BEPALINGEN VAN GELDLENING EN ZEKERHEIDSSTELLING ALGEMENE VOORWAARDEN HYPOTHEKEN VERSIE 01 april 2006 (S) ARGENTA SPAARBANK N.V., BIJKANTOOR NEDERLAND ALGEMENE BEPALINGEN VAN GELDLENING EN ZEKERHEIDSSTELLING ALGEMENE BEPALINGEN VAN GELDLENING EN ZEKERHEIDSTELLING

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden oktober 2005 van Geldlening en Hypotheekverlening SNS Bank (particulier)

Algemene Voorwaarden oktober 2005 van Geldlening en Hypotheekverlening SNS Bank (particulier) Algemene Voorwaarden oktober 2005 van Geldlening en Hypotheekverlening SNS Bank (particulier) 8.0289.00.0511 Inhoudsopgave Hoofdstuk I: Algemene bepalingen Artikel 1. Definities Artikel 2. Nederlands recht

Nadere informatie

Algemene Financieringsvoorwaarden Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE) 1 januari 2015

Algemene Financieringsvoorwaarden Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE) 1 januari 2015 Algemene Financieringsvoorwaarden Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE) 1 januari 2015 Fûns Skjinne Fryske Enerzjy B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Leeuwarden (hierna: FSFE), treedt op als

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Argenta (AV2006, bijkantoor Nederland (Q))

Algemene Voorwaarden Argenta (AV2006, bijkantoor Nederland (Q)) Algemene Voorwaarden Argenta (AV2006, bijkantoor Nederland (Q)) versie 1 juli 2004 AV2006 Argenta, bijkantoor Nederland Pagina 1 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK I DEFINITIES EN BEGRIPPEN...3 ARTIKEL 1 DEFINITIES

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze. worden de Algemene Voorwaarden voor Woningfinanciering. Op de rechtsverhouding tussen de betrokkenen,

Triodos Bank. Dit zijn onze. worden de Algemene Voorwaarden voor Woningfinanciering. Op de rechtsverhouding tussen de betrokkenen, Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden voor Woningfinanciering. Op de rechtsverhouding tussen de betrokkenen, worden de Algemene Voorwaarden voor Woningfinanciering van Triodos Bank NV (hierna

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor geldlening en zekerheidstelling

Algemene voorwaarden voor geldlening en zekerheidstelling Algemene voorwaarden voor geldlening en zekerheidstelling Algemene voorwaarden voor geldlening en zekerheidstelling Propertize B.V., gevestigd te Utrecht, KvK 08024286 Versie geldend per 02 januari 2014,

Nadere informatie

MNF Bank: Geldverstrekker achter vele hypotheken

MNF Bank: Geldverstrekker achter vele hypotheken MNF Bank: Geldverstrekker achter vele hypotheken Voorwaarden MNF Bank 1 april 2013 2 Voorwaarden MNF Bank 1 april 2013 3 MNF Bank N.V. is een zelfstandige dochtervennootschap van ABN AMRO Hypotheken Groep

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor Hypothecaire Geldleningen

Algemene Voorwaarden voor Hypothecaire Geldleningen Algemene Voorwaarden voor Hypothecaire Geldleningen Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. bank: de Naamloze Vennootschap F. van Lanschot Bankiers N.V., gevestigd te

Nadere informatie

De Voorwaarden van de Crowdfunding Hypotheek van SamenInGeld. Algemene Voorwaarden Geldlening SamenInGeld

De Voorwaarden van de Crowdfunding Hypotheek van SamenInGeld. Algemene Voorwaarden Geldlening SamenInGeld De Voorwaarden van de Crowdfunding Hypotheek van SamenInGeld Algemene Voorwaarden Geldlening SamenInGeld 1 Definities van begrippen (hypotheek)akte De akte is het document waarmee de Geldlener aan SAMEN

Nadere informatie

ELQ Hypotheken N.V. ELQ Portefeuille I B.V. Algemene Voorwaarden van geldlening, hypotheek en/of andere zekerheidstelling

ELQ Hypotheken N.V. ELQ Portefeuille I B.V. Algemene Voorwaarden van geldlening, hypotheek en/of andere zekerheidstelling ELQ Hypotheken N.V. En ELQ Portefeuille I B.V. Algemene Voorwaarden van geldlening, hypotheek en/of andere zekerheidstelling Vastgesteld bij akte op 1 september 2005 voor mr. R.J.C. van Helden, notaris

Nadere informatie

Algemene Bepalingen voor Kredietverlening door ABN AMRO (voor zakelijke klanten)

Algemene Bepalingen voor Kredietverlening door ABN AMRO (voor zakelijke klanten) Algemene Bepalingen voor Kredietverlening door ABN AMRO (voor zakelijke klanten) bestaande uit: I Gemeenschappelijke Bepalingen II Algemene Bepalingen van toepassing op Krediet in de vorm van een rekening-courant

Nadere informatie

Algemene voorwaarden erfpacht en opstal Staatsbosbeheer 2012

Algemene voorwaarden erfpacht en opstal Staatsbosbeheer 2012 Algemene voorwaarden erfpacht en opstal Staatsbosbeheer 2012 Geldend voor: Erfpacht Erfpacht in combinatie met recht van opstal 2.1.av.12.1 INHOUD Algemeen, vestiging Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HUUR 2013

ALGEMENE VOORWAARDEN HUUR 2013 ALGEMENE VOORWAARDEN HUUR 2013 Aflevering 1. Alle kosten samenhangende met het transport en de aflevering (de installatie daaronder begrepen) van het Object compleet, gebruiksklaar, in deugdelijke staat

Nadere informatie

Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000

Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000 Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000 Deze Algemene Bepalingen zijn vastgesteld door de Raad van de Gemeente Amsterdam bij zijn besluit van 15 november 2000 nummer 689 en opgenomen in een

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor kredietverlening en zekerheidstelling Triodos Bank, Triodos Cultuurbank, Triodos Cultuurfonds en Triodos Groenfonds

Algemene Voorwaarden voor kredietverlening en zekerheidstelling Triodos Bank, Triodos Cultuurbank, Triodos Cultuurfonds en Triodos Groenfonds Algemene Voorwaarden voor kredietverlening en zekerheidstelling Triodos Bank, Triodos Cultuurbank, Triodos Cultuurfonds en Triodos Groenfonds Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan contact

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor Financiële Derivaten voor professionele Klanten van de Rabobank

Algemene Voorwaarden voor Financiële Derivaten voor professionele Klanten van de Rabobank Algemene Voorwaarden voor Financiële Derivaten voor professionele Klanten van de Rabobank Rabobank. Een bank met ideeën. Algemene Voorwaarden voor Financiële Derivaten voor professionele Klanten van de

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST. Datum overeenkomst: *

KOOPOVEREENKOMST. Datum overeenkomst: * 1 KOOPOVEREENKOMST Datum overeenkomst: * De ondergetekenden: 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Profund Ontwikkeling B.V., statutair gevestigd te Amersfoort, feitelijk adres: Bergstraat

Nadere informatie

Het reglement is vastgesteld bij akte verleden op 22 februari 1973 voor notaris mr J. Schrijner te Rotterdam.

Het reglement is vastgesteld bij akte verleden op 22 februari 1973 voor notaris mr J. Schrijner te Rotterdam. REGLEMENT VAN SPLITSING VAN EIGENDOM 1973 Het reglement is vastgesteld bij akte verleden op 22 februari 1973 voor notaris mr J. Schrijner te Rotterdam. Artikel 1 A. Definities In het reglement wordt verstaan

Nadere informatie

BRS02A versie 28-01-1975 REGLEMENT VAN SPLITSING VAN DE EIGENDOM VAN EEN SERVICE- FLATGEBOUW 1975

BRS02A versie 28-01-1975 REGLEMENT VAN SPLITSING VAN DE EIGENDOM VAN EEN SERVICE- FLATGEBOUW 1975 BRS02A versie 28-01-1975 REGLEMENT VAN SPLITSING VAN DE EIGENDOM VAN EEN SERVICE- FLATGEBOUW 1975 Op de internetsite van de KNB (www.notaris.nl) is ten behoeve van het publiek ook een versie van dit reglement

Nadere informatie