Hypothecaire Geldlening. Algemene voorwaarden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hypothecaire Geldlening. Algemene voorwaarden"

Transcriptie

1 Hypothecaire Geldlening Algemene voorwaarden Van de ASR-Bank alsmede door aan haar gelieerde vennootschappen/werkmaatschappijen, vastgesteld bij akte op 21 mei 2001 voor notaris Mr. K.F.M. Berger te Rotterdam verleden Inhoudsopgave 1 Begripsomschrijving; toepassing; mededelingen 2 Hoofdelijkheid en ondeelbaarheid 3 Betalingen 4 Vervroegde aflossing en verhuisregeling 5 Kosten, belastingen, verzekeringspremies en lasten 6 Onderhoud, verbod van verandering van inrichting, gedaante, aard of bestemming 7 Vervreemden; verhuur, verpanding, gebruik 8 Veranderingen en toevoegingen 9 Beding van beheer en ontruiming 10 In pand geven van rechten 11 Opstalverzekering 12 Saldobiljetten; boekenclausule 13 Opeisbaarheid 14 Verzuim 15 Executoriale verkoop 16 Toegang 17 Depot Begripsomschrijvingen; toepassing; mededelingen Artikel 1 1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a de schuldeiseres: degene die een geldlening of krediet heeft verstrekt, alsmede de rechthebbende tot de daaruit voortvloeiende schuldvordering; b de schuldenaar: degene(n) aan wie de schuldeiseres de geldlening of het krediet heeft verstrekt, daaronder mede begrepen degene(n) die zich als mede schuldenaar of als borg heeft (hebben) verbonden de door de schuldenaar aangegane verplichtingen na te komen en degene(n) die het recht van hypotheek heeft (hebben) verleend, alsmede zijn (hun) rechtsopvolgers; c het verschuldigde en de schuld: de oorspronkelijke hoofdsom van de geldlening of het krediet of het restant van die hoofdsom alsmede de door de schuldeiseres ten laste van de schuldenaar gedane betalingen met renten, boeten, vergoedingen en kosten, waartoe de geldlening of het krediet aanleiding mocht geven; d het verbondene: alle goederen welke tot zekerheid voor de betaling van het verschuldigde ten behoeve van de schuldeiseres zijn verbonden, speciaal de registergoederen, waarop hypotheek is gevestigd, de vorderingen tot vergoeding bedoeld in artikel 229 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek en de roerende zaken bedoeld in artikel 254 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek; e de akte: de akte van geldlening of kredietverlening (al dan niet met verlening van pand of hypotheek), casu quo de akte van verlenging van de duur der geldlening of het krediet en de akte van wijziging van de voorwaarden waaronder de geldlening of het krediet is aangegaan; f de gedragscode hypothecaire financieringen: de onder die naam bekende bepalingen waaronder de meeste hypothecaire financiers in Nederland geldleningen onder hypothecair verband van woningen verstrekken; g de Commissie van Toezicht: de onafhankelijke commissie welke toeziet op de juiste naleving door de hypothecaire financiers van de gedragscode hypothecaire financieringen. h de Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. 2 De op het erfpachtrecht betrekking hebbende bepalingen zijn, voor zover mogelijk, eveneens van toepassing op het recht van opstal en het recht van beklemming. 3 Voor zover mogelijk zijn de voor de schuldenaar geldende voorwaarden eveneens van toepassing op de (mede-)onderzetter(s) en borg(en) zonder dat de (mede-)onderzetter(s) als geldnemer(s) worden beschouwd. Door de ondertekening van de akte doet (doen) de, (mede-) schuldenaar(s), borg(en) en (mede-) onderzetter(s) voor zoveel mogelijk afstand van de (voor)rechten en excepties hun door de wet toegekend. 4 Alle tijdsbepalingen zijn in het belang van de schuldeiseres en, voor zover daarmee niet strijdig, in het belang van de schuldenaar. 5 Met betrekking tot het bepaalde in de akte en in deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. 6 De schuldeiseres verbindt zich jegens de schuldenaar/- consument de gedragscode hypothecaire financieringen na te leven en onderwerpt zich jegens de schuldenaar/consument aan het oordeel van de Commissie van Toezicht. 7 Mocht hetgeen in de akte en/of in deze Algemene Voorwaarden is vermeld in strijd zijn met de gedragscode hypothecaire financieringen, dan prevaleert de gedrags-code hypothecaire financieringen. 8 Voor zover in deze Algemene Voorwaarden verwezen is naar bepaalde wetsartikelen en deze door een wetswijziging vervangen mochten worden, dient men in de plaats daarvan de nieuwe wetsartikelen te lezen, die dezelfde strekking hebben als de vervangen artikelen. 9 De overheidsvoorschriften waaronder borgstelling is geschied zijn altijd van toepassing, ook al zijn één of meer van die voorschriften in strijd met hetgeen is vastgelegd in de akte en/of deze Algemene Voorwaarden. In zodanig geval prevaleren, zolang de borgstelling duurt, de voorschriften van die borgstelling boven hetgeen in de akte en deze Algemene Voorwaarden is bepaald. Tevens worden deze voorschriften geacht een onderdeel uit te maken van de voorwaarden waaronder de geldlening door de schuldeiseres aan de schuldenaar is verstrekt. 10 De schuldeiseres en de schuldenaar zijn bevoegd om gedurende de looptijd wijzigingen in de overeenkomst van geldlening aan te brengen. Tenzij anders overeengekomen, wordt nu voor alsdan bepaald dat daarmede niet wordt beoogd schuldvernieuwing tot stand te brengen.

2 blad 2 11 Deze Algemene Voorwaarden zullen niet worden toegepast voor zover toepassing jegens de (mede-) schuldenaar, borg of onderzetter onredelijk bezwarend zou zijn. 12 Alle mededelingen en aanzeggingen van de schuldeiseres aan een schuldenaar worden geacht aan alle schuldenaren te zijn gedaan. 13 De bij de aanvraag van een hypothecaire geldlening verstrekte persoonsgegevens en de eventueel nader over te leggen persoonsgegevens kunnen worden opgenomen in de door schuldeiseres gevoerde cliëntenregistratie. Op deze persoonsregistratie is een privacyreglement van toepassing. Hoofdelijkheid en ondeelbaarheid Artikel 2 1 Alle verbintenissen jegens de schuldeiseres zijn voor zover mogelijk hoofdelijk. Een hoofdelijk schuldenaar kan slechts van zijn aansprakelijkheid ontslagen worden op voorwaarde dat het verleende pand - en/of hypotheek-recht van volle kracht en waarde blijft; iedere overeenkomst van ontslag wordt geacht op deze voorwaarde te zijn geschied, al ware zulks in de overeenkomst niet uitdrukkelijk vermeld. In geval van ontslag of kwijtschelding van een hoofdelijk schuldenaar behoudt de schuldeiseres zich uitdrukkelijk al haar rechten tegen de overige hoofdelijke schuldenaren voor. De hoofdelijke schuldenaren doen, voor zoveel mogelijk, door ondertekening van de akte afstand van alle hun door de wet toegekende (voor-)rechten en excepties. 2 De schuld is ondeelbaar. Betalingen Artikel 3 1 Alle betalingen van het verschuldigde moeten geschieden in een op de vervaldag wettig Nederlands betaalmiddel, zonder enige korting of verrekening, ten kantore van de schuldeiseres of van een nader door haar aan te wijzen gevolmachtigde. 2 De betalingen aan de schuldeiseres moeten plaatsvinden zonder dat daaraan voor haar kosten zijn verbonden. 3 Alle kosten die de schuldeiseres moet maken voor incasso in en buiten rechte van het verschuldigde komen voor rekening van de schuldenaar. 4 Indien de schuldenaar het verschuldigde niet heeft voldaan binnen acht dagen na de vervaldag of binnen de termijn die bij eerste aanschrijving is genoemd, verbeurt hij een boete, gelijk aan de wettelijke rente gedurende de periode waarin hij in gebreke is het verschuldigde te betalen, onverminderd de verdere rechten van de schuldeiseres wegens het verzuim. 5 De schuldeiseres is gerechtigd voor de door haar betaalde en ten laste van de schuldenaar komende bedragen vanaf de dag van betaling een rente in rekening te brengen gelijk aan de wettelijke rente. 6 De gelden die de schuldeiseres van de schuldenaar of van derden ontvangt, zullen strekken tot gehele of gedeeltelijke voldoening van hetgeen de schuldenaar aan de schuldeiseres uit hoofde van deze of andere leningen verschuldigd is in de volgorde die de schuldeiseres zal bepalen. 7 Over de door de schuldeiseres ontvangen gelden is zij geen rente verschuldigd. 8 Bij de berekening van de rente zal elke maand op dertig dagen en elk jaar op driehonderdzestig dagen worden gesteld. Vervroegde aflossing en verhuisregeling Artikel 4 1 De schuldenaar heeft te allen tijde het recht zijn schuld geheel of gedeeltelijk af te lossen op een eerder tijdstip dan bij de akte is overeengekomen, zulks met inachtneming van het volgende. 2 Voor zover in enig kalenderjaar, behalve de aflossing die bij de akte is overeengekomen, niet meer dan tien procent (10%) van de oorspronkelijke hoofdsom extra wordt afgelost, is geen vergoeding verschuldigd. 3 Indien en voor zover in enig kalenderjaar, behalve de aflossing die bij de akte is overeengekomen, meer dan tien procent (10%) van de oorspronkelijke hoofdsom extra wordt afgelost, is, wanneer de actuele rente lager is dan de overeengekomen rente, over dat meerdere een vergoeding verschuldigd gelijk aan de contante waarde van dat renteverschil. Wanneer de actuele rente gelijk is aan of hoger is dan de overeengekomen rente, is geen vergoeding verschuldigd. De rente waartegen de contante waarde zal worden berekend is gelijk aan de actuele rente. Onder actuele rente wordt verstaan de rente voor soortgelijke geldleningen bij degene die de geldlening heeft verstrekt, ten tijde van de vervroegde aflossing, rekening houdende met de overeengekomen rentevaste periode, de toepasselijke risicoklasse en eventuele korting(en). Het in dit lid bepaalde is eveneens van toepassing in de gevallen dat het verschuldigde opeisbaar wordt ingevolge het bepaalde in artikel 13 juncto artikel 15 van de Algemene Voorwaarden. 4 Bij vrijwillige onderhandse verkoop, gevolgd door juridische levering van het verbondene en verhuizing van de schuldenaar, anders dan in het kader van de verdeling van enige gemeenschap, en bij algehele aflossing van de schuld in geval van overlijden van de schuldenaar, is geen vergoeding verschuldigd. 5 Indien de schuldenaar binnen zes maanden na algehele aflossing van de schuld tengevolge van verkoop, gevolgd door juridische levering van het verbondene en verhuizing van de schuldenaar, een geldlening van de schuldeiseres verkrijgt, tot zekerheid waarvan een ander registergoed hypothecair wordt verbonden, wordt voor de nieuwe geldlening: a indien alsdan de door de schuldeiseres voor het aangaan van geldleningen gehanteerde rente hoger is dan de rente terzake van de afgeloste geldlening het gewogen gemiddelde van deze rentes gehanteerd; b indien alsdan de door de schuldeiseres voor het aangaan van geldleningen gehanteerde rente lager is dan de rente terzake van de afgeloste geldlening deze lagere rente gehanteerd. Indien de schuldenaar in verband met een nieuwbouwwoning of een bouwproject terzake van de afgeloste hypothecaire geldlening recht had op een rentekorting, wordt bij het vaststellen van de rente voor de nieuwe hypothecaire geldlening slechts rekening gehouden met deze rentekorting indien en voorzover de schuldenaar met betrekking tot het nieuwe registergoed eveneens recht heeft op deze korting(en). Kosten, belastingen, verzekeringspremies en lasten Artikel 5 1 Ten laste van de schuldenaar komen alle kosten die moeten worden gemaakt ter zake van de geldlening en/of hypotheek, waartoe onder meer worden

3 blad 3 gerekend de kosten van: a de akte en die van inschrijvingen ten hypotheekkantore en rangwisseling en doorhaling van die inschrijvingen; b alle stukken waarvan overlegging door de schuldeiseres mocht worden verlangd; c incasso; d betekening; e opeising; f maatregelen die de schuldeiseres noodzakelijk mocht achten tot uitoefening of behoud van haar rechten, daaronder uitdrukkelijk begrepen de kosten van het beheer en de ontruiming in artikel 267 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek en in artikel 9 van deze voorwaarden bedoeld; g vernietiging van overeenkomsten die door de schuldenaar in strijd met deze overeenkomst zijn aangegaan; h de kosten en boeten in artikel 3 lid 2, artikel 6 lid 2, artikel 7 lid 5, artikel 11 leden 2 en 3, artikel 14 lid 2 en artikel 17 leden 2 en 4 van deze Algemene Voorwaarden bedoeld; 2 De schuldenaar is verplicht alle lasten, belastingen en verzekeringspremies, die op het verbondene betrekking hebben, behoorlijk te voldoen en de betalingsbewijzen daarvan aan de schuldeiseres over te leggen zodra zij dit verlangt. 3 Ten laste van de schuldenaar komen eveneens alle belastingen die te eniger tijd van de hoofdsom, aflossing of rente mochten worden geheven. 4 De schuldeiseres is bevoegd de bovenbedoelde kosten, belastingen, verzekeringspremies en lasten voor te schieten, terwijl de schuldenaar verplicht is hetgeen voorgeschoten is op eerste verzoek terug te betalen. Onderhoud, verbod van verandering, van inrichting, gedaante, aard of bestemming Artikel 6 1 Het verbondene moet in goede staat worden onderhouden. De inrichting, gedaante, aard en bestemming van het verbondene mogen zonder schriftelijke toestemming van de schuldeiseres niet worden veranderd. De schuldenaar zal zonder de vorenbedoelde toestemming geen handelingen mogen verrichten of laten verrichten, waardoor de waarde van het verbondene vermindert. 2 Indien de schuldenaar terzake van het verbondene enig wettelijk voorschrift of verordening niet nakomt, of overtreedt, is de schuldeiseres gerechtigd op kosten van de schuldenaar te (doen) verrichten al hetgeen is nagelaten. Vervreemden; verhuur, verpanding, gebruik Artikel 7 1 Behoudens schriftelijke toestemming van de schuldeiseres mag het verbondene niet worden vervreemd (noch geheel of gedeeltelijk) of met enig recht of enige last bezwaard. Evenmin mag zonder schriftelijke toestemming van de schuldeiseres het verbondene worden verdeeld, verpacht, verhuurd, in (mede-) gebruik gegeven, bestemd tot gemeenschappelijk nut van andere erven in de zin van artikel 60 van Boek 5 van het Burgerlijk Wet-boek (mandeligheid), van heersende erfdienstbaarheden of andere rechten ontdaan, in appartementsrechten of anderszins in delen gesplitst, met een ander perceel verenigd, uitgekleid, afgegraven, verbouwd of mag daarover op enige andere wijze worden beschikt. Bestaande huur- en pachtverhoudingen mogen zonder schriftelijke toestemming van de schuldeiseres niet worden gewijzigd. 2 De schuldenaar zal bij het vragen van de toestemming een concept van de betreffende overeenkomst aan de schuldeiseres moeten overleggen. Van de door de schuldeiseres goedgekeurde bepalingen mag niet worden afgeweken. 3 Vooruitbetaling van huur- of pachtpenningen zal niet mogen plaatshebben en de huurpenningen, pachtpenningen of andere uit het gebruik van het verbondene voortvloeiende rechten mogen niet aan anderen dan de schuldeiseres worden verpand, afgestaan of op enigerlei andere wijze worden vervreemd of bezwaard. 4 Indien in geval van verhuur van het verbondene of een gedeelte daarvan aan de schuldenaar als verhuurder of verpachter een verklaring van mede-huur of mede-pacht als bedoeld in het Burgerlijk Wetboek of de Pachtwet wordt gevraagd, wordt deze verklaring niet afgegeven dan nadat de schuldeiseres daartoe schriftelijk toestemming heeft gegeven, aan welke toestemming de schuldeiseres voorwaarden kan verbinden. 5 Indien het verbondene leeg staat in die zin dat daaraan ingevolge enig publiekrechtelijk voorschrift gevolgen zijn verbonden, dient dit binnen drie dagen schriftelijk aan de schuldeiseres te worden medegedeeld op straffe van een direkt opeisbare boete van éénhonderd euro ( 100,-) ten behoeve van de schuldeiseres, zonder dat daartoe nog een nadere ingebrekestelling noodzakelijk is, voor elke dag dat de leegstand in de hiervoor bedoelde zin voortduurt zonder dat deze aan de schuldeiseres is gemeld. 6 Het verhuren, verpachten, wijzigen van een bestaande huur- of pachtverhouding en het in gebruik geven van het verbondene in strijd met het bepaalde in lid 1 of handelingen in strijd met het bepaalde in lid 3, kunnen door de schuldeiseres en de koper in geval van verkoop van het verbondene door de schuldeiseres in de zin van artikel 268 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek als nietig worden beschouwd. 7 De schuldenaar zal desgevraagd binnen veertien dagen alle bescheiden ter zake van de gesloten huuren pachtovereenkomsten met betrekking tot het verbondene aan de schuldeiseres overleggen. Tevens zal de schuldenaar binnen veertien dagen de op die overeenkomsten betrekking hebbende, door de schuldeiseres verlangde, inlichtingen schriftelijk verstrekken. 8 Indien hypotheek is verleend op enig beperkt recht is het de schuldenaar niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de schuldeiseres een overeenkomst aan te gaan, strekkende tot wijziging van de voorwaarden, waaronder dat beperkt recht is gevestigd. Evenmin zal de schuldenaar aan het verbondene zulke veranderingen aanbrengen dat daardoor de voorwaarden, waaronder dat beperkt recht is gevestigd, zijn gewijzigd of kunnen worden gewijzigd. Veranderingen of toevoegingen Artikel 8 Na de vestiging van de hypotheek aan het verbondene aangebrachte veranderingen of toevoegingen zullen mede tot onderpand voor het verschuldigde strekken. model

4 blad 4 De schuldenaar is niet bevoegd deze veranderingen en toevoegingen weg te nemen zonder schriftelijke toestemming van de schuldeiseres. Beding van beheer en ontruiming Artikel 9 1 De schuldeiseres is bevoegd om het verbondene in beheer te nemen indien de schuldenaar in zijn verplichtingen jegens de schuldeiseres in ernstige mate tekort schiet en de president van de rechtbank de schuldeiseres machtiging verleent. 2 De schuldeiseres is bevoegd het verbondene onder zich te nemen, indien zulks met het oog op de executie vereist is. In pand geven van rechten Artikel 10 1 Reeds bij het aangaan van de overeenkomst van geldlening wordt tot meerdere zekerheid voor de betaling van het verschuldigde met de schuldenaar overeengekomen dat: A de schuldenaar aan de schuldeiseres verpandt: 1 alle roerende zaken die volgens verkeersopvatting bestemd zijn of zullen zijn om het verbondene duurzaam te dienen en door hun vorm als zodanig zijn te herkennen en de machinerieën of werktuigen die bestemd zijn om daarmee een bedrijf in een bepaalde hiertoe ingerichte fabriek of werkplaats uit te oefenen; 2 alle rechten en acties, voortvloeiende uit huur- of pachtovereenkomsten die het verbondene betreffen, in bijzonder de rechten op de huurrespectievelijk pacht-penningen en op vergoedingen, ongeacht welke, ter zake van het gebruik van het verbondene; 3 alle rechten en acties die de schuldenaar krachtens erfpachtsrecht of enig ander beperkt recht tegen de eigenaar van de grond kan laten gelden; 4 alle rechten en acties die de schuldenaar tegen degenen die het verbondene zonder recht of titel in gebruik hebben, kan laten gelden; 5 alle rechten en acties die de schuldenaar tegenover derden mocht hebben of verkrijgen in geval van: a ontbinding, nietigverklaring of vernietiging van de overeenkomst, krachtens welke het verbondene of een gedeelte daarvan door de schuldenaar of één van diens rechtsvoorgangers werd verkregen; b onteigening, ruilverkaveling, vordering, tenietgaan in de ruimste zin of beschadiging van het verbondene of een gedeelte daarvan, met inbegrip van de rechten en acties tegen verzekeraars; c opheffing of wijziging van de splitsing, indien het verbondene bestaat uit een appartementsrecht; 6 (voor zover is overeengekomen) alle rechten en vorderingen - met name het recht op uitkering die voortvloeien uit overeenkomsten van levensverzekering; 7 de rechten ter zake van de in artikel 17 van deze voorwaarden bedoelde depotrekeningen; B de schuldenaar de verplichting aanvaardt om desverlangd aan de schuldeiseres te zullen verpanden alle onder 1 A genoemde rechten en acties die hij tegenover derden mocht verkrijgen; C de schuldeiseres bevoegd zal zijn de vergoeding wegens de onder 1 A genoemde rechten en acties te regelen, vast te stellen en ten aanzien daarvan al die handelingen te verrichten, zowel in als buiten rechte, welke zij wenselijk en noodzakelijk acht, waaronder begrepen het aangaan van dadingen, het innen en daarvoor kwijting geven van al wat de schuldenaar te vorderen heeft - inclusief het door verzekeraars verschuldigde - alsmede het voor en namens de schuldenaar stemmen in de vergadering van de vereniging van eigenaars of van de gezamenlijke eigenaars, ook die waarin wordt beraadslaagd over de aanwending van de assurantiepenningen wanneer het verbondene schade heeft geleden door een gevaar waartegen het was verzekerd, een en ander met uitsluiting van de schuldenaar. Het vorenstaande geldt onverminderd de rechten van schuldeiseres als hypotheekhoudster; D de schuldenaar de verplichting aanvaardt de premies van de in lid 1 A sub 6 bedoelde verzekeringen steeds vóór of op de vervaldag te voldoen en de polissen en de betalingsbewijzen daarvan aan de schuldeiseres over te leggen zodra zij dit verlangt; E de schuldeiseres bevoegd is de verpande goederen te herverpanden. 2 De schuldeiseres heeft te allen tijde het recht de in lid 1 bedoelde rechtshandelingen ten name en voor rekening van de schuldenaar aan degenen die zulks aangaat, te doen betekenen. 3 De schuldeiseres zal hetgeen op grond van bovenvermelde bedingen zuiver, dat wil zeggen na aftrek van alle kosten, is ontvangen te harer keuze doen strekken: a hetzij in mindering van het aan haar verschuldigde in de volgorde als zij goeddunkt, ongeacht of de vordering al dan niet opeisbaar is; b hetzij tot meerder onderpand van haar vordering, zolang als haar belangen dit eisen. Elke verrekening die ten voordele van de schuldenaar zou kunnen strekken, is uitgesloten. Opstalverzekering Artikel 11 1 De verbonden opstallen moeten ten genoegen van de schuldeiseres naar herbouwwaarde bij één of meer door haar goedgekeurde verzekeraars worden verzekerd en verzekerd gehouden tegen brand en andere gevaren, waartegen verzekering voor objecten als het verbondene niet ongebruikelijk is of waartegen de schuldeiseres verzekering noodzakelijk acht. Ten bewijze van deze verzekering moeten de polissen en betalingsbewijzen binnen acht dagen na het daartoe gedane verzoek aan de schuldeiseres worden overgelegd. De schuldeiseres kan deze bescheiden onder haar berusting houden. 2 Indien de schuldenaar nalatig mocht zijn de verbonden opstallen op de in lid 1 omschreven wijze te verzekeren of verzekerd te houden dan wel de premie tijdig te voldoen, is de schuldeiseres bevoegd de verbonden opstallen voor rekening van de schuldenaar te verzekeren tegen de gevaren en tot het bedrag zoals haar goeddunkt. 3 De schuldeiseres is bevoegd in geval van schade aan de verbonden opstallen de schaderegeling en vaststelling daarvan met de verzekeraar(s) op zich te

5 blad 5 nemen, de schadepenningen te innen en daarvoor kwijting te verlenen, alsmede al die handelingen te verrichten - zowel in als buiten rechte - welke zij wenselijk en noodzakelijk acht, waaronder begrepen het voor rekening van de schuldenaar en met diens uitsluiting tegen de verzekeraar(s) procederen en het naar haar goeddunken aangaan van dadingen. Het vorenstaande geldt onverminderd de rechten van schuldeiseres als hypotheekhoudster. Indien de schuldeiseres van haar hiervoor omschreven bevoegdheid geen gebruik maakt, zullen de schaderegeling en de vaststelling van die schade met de verzekeraar(s) onderworpen zijn aan de voorafgaande goedkeuring van de schuldeiseres. De schuldeiseres heeft te allen tijde het recht voorschreven bepalingen namens en voor rekening van de schuldenaar aan de verzekeraar te doen betekenen. 4 De schuldeiseres is bevoegd na ontvangst van de schadepenningen deze te harer keuze geheel of gedeeltelijk te doen strekken: a hetzij tot betaling van haar vordering met rente en kosten; b hetzij tot meerder onderpand van haar vordering, zolang als haar belangen dit zullen eisen. In laatstgenoemd geval zal elke cessie en verrekening van de schadepenningen zonder toestemming van de schuldeiseres zijn uitgesloten. Teruggaaf van het tot onderpand strekkende bedrag zal plaatsvinden, nadat de verbonden opstallen ten genoegen van de schuldeiseres hersteld zijn, tenminste in de staat waarin zij zich vóór het evenement bevonden. Saldobiljetten; boekenclausule Artikel 12 1 De schuldenaar is verplicht de saldobiljetten, die hem door of namens de schuldeiseres worden toegezonden, te ondertekenen en aan haar of een door haar aan te wijzen accountant binnen veertien dagen na ontvangst terug te zenden. 2 Met de door de schuldeiseres op grond van de bij haar verrichte boekingen gedane opgave van het verschuldigde zal door de schuldenaar genoegen worden genomen en de schuldenaar stemt er mee in dat een verkoop krachtens artikel 268 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek geschiedt voor het conform die boekingen vastgestelde bedrag. De schuldenaar behoudt het recht na voldoening of verhaal teruggave te vorderen van hetgeen hij mocht bewijzen minder verschuldigd te zijn geweest dan te zijnen laste is gebracht. Opeisbaarheid Artikel 13 1 Het verschuldigde kan door de schuldeiseres onmiddellijk worden opgeëist: a indien de verschuldigde rente en/of aflossing niet binnen tien dagen na de vervaldag en hetgeen overigens aan de schuldeiseres is verschuldigd niet terstond wordt betaald; b ingeval tot meerdere zekerheid aan de schuldeiseres een verzekering in pand gegeven is bij het niet tijdig op de vervaldag voldoen van de daarvoor verschuldigde premie en/of beleningsrente of bij beëindiging van deze verzekering anders dan door uitkering van de verzekerde som; c indien belastingen, lasten of premies van verzekeringen betreffende het verbondene niet, of niet tijdig, worden betaald; d indien het verbondene of een gedeelte daarvan wordt overgedragen in de zin van artikel 84, in verband met artikel 98, van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek of wordt bezwaard met een kwalitatieve verplichting als bedoeld in artikel 252 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek of indien op enige andere wijze verandering komt in de rechtstoestand van het verbondene of enig beperkt recht ontstaat of tenietgaat; e indien beslag wordt gelegd op het verbondene of een gedeelte daarvan, dan wel op huur- of pachtpenningen betreffende het verbondene of een gedeelte daarvan; f indien het verbondene geheel of gedeeltelijk ter onteigening wordt aangewezen, een bouwverbod wordt opgelegd, in een ruilverkaveling wordt opgenomen, onbewoonbaar wordt verklaard dan wel geheel of gedeeltelijk wordt gesplitst in appartementsrechten; g indien het verbondene door brand of enige andere oorzaak tenietgaat of zodanig wordt beschadigd dat naar het oordeel van de schuldeiseres de waarde in belangrijke mate is verminderd dan wel indien naar het oordeel van de schuldeiseres het verbondene een ernstig gebrek vertoont; h ingeval het verbondene of een gedeelte daarvan leegstaat in die zin dat daaraan ingevolge enig publiek-rechtelijk voorschrift gevolgen zijn verbonden; i bij wijziging van de onderlinge vermogensrechtelijke verhouding tussen echtgenoten of geregistreerde partners door het laten opstellen of wijzigen van huwelijkse voorwaarden dan wel registratievoorwaarden en/of verandering van de burgerlijke staat van de schuldenaar; j indien de schuldenaar komt te overlijden, in staat van faillissement verkeert, boedelafstand doet, surséance van betaling aanvraagt, om toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling verzoekt, onder curatele wordt gesteld of indien hij van rechtswege het vrije beheer over zijn vermogen verliest, dan wel indien de schuldenaar Nederland metterwoon verlaat; k indien de schuldenaar op enigerlei wijze in gebreke is; l ingeval de schuldenaar een rechtspersoon is 1 bij ontbinding, hetzij vrijwillig, hetzij gedwongen; 2 bij het bestaan van een termijn van ontbinding in de statuten en wel één jaar voordat de termijn van ontbinding bij de statuten bepaald, verstrijkt; 3 bij iedere verandering in de samenstelling van het bestuur zonder schriftelijke toestemming van de schuldeiseres; 4 bij verlies van rechtspersoonlijkheid om welke reden dan ook; 5 bij overdracht of beëindiging van de door de schuldenaar geëxploiteerde onderneming, hetzij geheel of gedeeltelijk; 6 bij een naamloze vennootschap of een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid a wanneer haar aandelen of - naar het oordeel van de schuldeiseres - een belangrijk gedeelte daarvan overgaat; b in geval van kapitaalsvermindering; model

6 blad 6 m ingeval de schuldenaar een vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap of maatschap is behoudens de onder letter l genoemde gevallen, voor zover deze van toepassing zijn, eveneens bij toetreding of uittreding van een of meer vennoten; n ingeval het verbondene bestaat uit een appartementsrecht bovendien; 1 bij wijziging of aanvulling van de akte van splitsing of van het reglement, opheffing van de splitsing, gedeeltelijke sloping van het gesplitste gebouw of wanneer een voorstel tot een dergelijke wijziging, aanvulling, opheffing of sloping wordt gedaan, zonder schriftelijke toestemming van de schuldeiseres; 2 bij niet nakoming of overtreding door de schuldenaar en/of door de gebruiker van het verbonden appartementsrecht van enige op het recht van appartement betrekking hebbende wetsbepaling en/of enige bepaling van het betreffende reglement; o.ingeval het verbondene bestaat uit een erfpachtrecht 1 bij wijziging van de erfpachtvoorwaarden, daaronder begrepen het bedrag van de canon, zonder schriftelijke toestemming van de schuldeiseres; 2 indien de schuldenaar handelt in strijd met de in de akte van uitgifte of in een akte van wijziging van erfpacht neergelegde verplichtingen of deze niet nakomt; 3 indien de erfpachtovereenkomst wordt ontbonden of het erfpachtrecht wordt beëindigd of vervallen verklaard, dan wel indien dit recht naar het oordeel van de schuldeiseres dreigt te vervallen of dreigt teniet te gaan; p ingeval het verbondene bestaat uit een goed, belast met een erfpachtrecht bij wijziging in de erfpachtvoorwaarden zonder daartoe van de schuldeiseres ontvangen schriftelijke toestemming; q indien blijkt van het bestaan van: 1 enig gebrek in de titels van verkrijging van - of in het beschikkingsrecht over - het verbondene of een gedeelte daarvan; 2 een huur-, pacht- of ander contract of enig zakelijk recht met betrekking tot het verbondene, waarmee de schuldeiseres ten tijde van het sluiten van de overeenkomst van geldlening niet bekend was; 3 enige onware door of namens de schuldenaar verstrekte opgave of van verzwijging van voor de schuldeiseres van belang zijnde feiten en omstandigheden; r bij ontbinding, nietigverklaring of vernietiging van de overeenkomst, waarbij de schuldenaar of enige rechtsvoorganger het verbondene of een gedeelte daarvan heeft verkregen; s bij opeisbaarheid van een andere geldlening ten laste van de schuldenaar; t indien de schuldenaar tekort schiet in de nakoming van of handelt in strijd met enige tegenover de schuldeiseres bestaande verplichting uit hoofde van de wet, deze voorwaarden of enige met de schuldeiseres gesloten overeenkomst. 2 Indien zich één der in lid 1 genoemde feiten voordoet, is de schuldenaar verplicht de schuldeiseres daarvan binnen veertien dagen schriftelijk in kennis te stellen. 3 De schuldeiseres zal van haar in lid 1 genoemde bevoegdheid slechts gebruik maken indien en voor zover zij daartoe een redelijk belang heeft. Verzuim Artikel 14 1 Bij niet-tijdige betaling van het door de schuldenaar verschuldigde dan wel bij het niet-nakomen van of handelen in strijd met één van de tegenover de schuldeiseres bestaande verplichtingen, is de schuldenaar in verzuim door het enkel verloop van de bepaalde termijn en door het enkele feit van de nalatigheid of de strijdige handeling zonder dat enige ingebrekestelling of andere formaliteit nodig is. 2 Het verzuim kan slechts schriftelijk door de schuldeiseres worden opgeheven tegen betaling van alle door haar gemaakte kosten en vergoeding van de door haar geleden schade als gevolg van het niet-nakomen van of het handelen in strijd met enige verplichting. Executoriale verkoop Artikel 15 1 In geval van verkoop door de schuldeiseres als bedoeld in artikel 268 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek is de schuldeiseres bevoegd de conform artikel 254 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek verpande en verhypothekeerde goederen tezamen volgens de voor hypotheek geldende regels te executeren. De schuldeiseres is bevoegd, zonder enige beperking hoegenaamd dan ook, de voorwaarden van de verkoop vast te stellen. Zo zal de schuldeiseres het verbondene kunnen verkopen zowel in zijn geheel als in afzonderlijke gedeelten, in het laatste geval met het recht tot vestiging van zodanige erfdienstbaarheden en daaraan verbonden verplichtingen, alsmede tot het recht tot splitsing in appartementsrechten of tot vestiging van het recht van opstal, als de schuldeiseres in haar belang en dat van de schuldenaar raadzaam zal oordelen en heeft de schuldeiseres de bevoegdheid de executoriale verkoop geheel of gedeeltelijk op te houden, later te hervatten en bij gebreke van betaling van de kooppenningen of van het ter zake van de executoriale verkoop verschuldigde tot een nieuwe executoriale verkoop over te gaan ten bate van de verkoper, doch ten schade van de ingebreke gebleken koper en ontbinding van die koop te vorderen. 2 Indien de schuldeiseres gebruik maakt van het hiervoor in lid 1 omschreven recht tot verkoop is de schuldenaar gehouden het verbondene, voor zover de schuldenaar dat alsdan nog geheel of gedeeltelijk in gebruik mocht hebben: a op een door de schuldeiseres vast te stellen tijdstip te (doen) ontruimen en ter vrije beschikking van de koper te stellen; b het verbondene gedurende de tijd dat het ten verkoop is aangeslagen ten genoegen van de schuldeiseres ter bezichtiging van gegadigden te stellen. Het bovenstaande sub a en b geldt evenzo in die gevallen waarin de schuldenaar het verbondene geheel of gedeeltelijk voor gebruik ter beschikking heeft gesteld aan anderen, behalve in geval van huur of pacht overeenkomstig een door de schuldeiseres goedgekeurde huur- of pachtovereenkomst.

7 blad 7 c Indien de schuldeiseres handelt overeenkomstig het hiervoor sub a en b bepaalde wordt zulks geacht te zijn geschied met volledige instemming van de schuldenaar, zodat de schuldeiseres nimmer handelt in strijd met het bepaalde van artikel 138 van het Wetboek van Strafrecht. 3 Ontruiming van het verbondene kan op kosten van de schuldenaar uit kracht van de grosse van de veilingakte geschieden, indien de ontruiming niet op het in lid 2 bedoelde door de schuldeiseres gestelde tijdstip heeft plaatsgehad. 4 Indien de schuldenaar mocht oordelen dat hij niet in gebreke is ten aanzien van zijn verplichtingen tegenover de schuldeiseres of dat door of vanwege de schuldeiseres in verband met de verkoop enige onregelmatigheid of enig verzuim is begaan, zal hij, ingeval hij niet tenminste drie dagen vóór de verkoop daartegen in rechte is opgekomen, geen eis tot vernietiging van zodanige verkoop of tot schadeloosstelling kunnen instellen. 5 Eventuele betwisting van het bedrag van de verschuldigde som zal de door de schuldeiseres uit te oefenen rechten niet opschorten of tenietdoen, terwijl een nadere verantwoording van deze som en terugbetaling van het eventueel teveel ontvangene eerst na afloop van de verkoop en de betaling van de koopprijs zal kunnen worden gevorderd. Toegang Artikel 16 1 De schuldenaar is verplicht te allen tijde aan de schuldeiseres of de door haar gevolmachtigde toegang tot het verbondene te verlenen teneinde het te inspecteren. 2 Indien de toegang door een andere bezitter of gebruiker wordt geweigerd, zal dit worden beschouwd als een weigering van de schuldenaar. 3 Ingeval het verbondene onbeheerd mocht zijn, is de schuldeiseres gerechtigd zichzelf de toegang te verschaffen zonder aansprakelijk te zijn voor de daardoor ontstane schade. 4 Een optreden van de schuldeiseres als bedoeld in dit artikel wordt geacht te zijn geschied met volledige instemming van de schuldenaar, zodat de schuldeiseres nimmer handelt in strijd met het bepaalde van artikel 138 van het Wetboek van Strafrecht. 3 De laatste termijn zal worden uitbetaald nadat, naar het oordeel van de deskundige, het verbondene geheel zal zijn voltooid. 4 De kosten van bovenbedoelde opname(n) zullen bij betaling van de termijn(en) worden verrekend. 5 De boeken en bescheiden van de schuldeiseres hebben te haren gunste verplichte bewijskracht ten aanzien van het feit, de grootte en het tijdstip van de betaling der termijnen. 6 Over het deposito vergoedt de schuldeiseres een rente welke gelijk is aan de in de akte genoemde rente. 7 De depotrente zal per maand achteraf worden vergoed. 8 Indien ten tijde van de eerste verschijndag der eventueel verschuldigde aflossing, zoals in de akte is bepaald, de (ver)bouw van de opstallen nog niet gereed is, en de schuldenaar derhalve nog niet de beschikking over het gehele bedrag der lening heeft verkregen, zal die verplichting tot aflossing worden opgeschort tot de eerstvolgende verschijndag. 9 Indien de lening opeisbaar wordt voordat het depot geheel is terugbetaald of indien de werkzaamheden aan het verbondene niet binnen de bepaalde tijd zijn voltooid, is de schuldeiseres bevoegd de in depot ontvangen gelden of dat deel daarvan, dat zich nog in haar bezit bevindt, in mindering of tot afbetaling te doen strekken - in de volgorde als zij zal bepalen- van al hetgeen de schuldenaar, uit welke hoofde dan ook, aan haar schuldig zal zijn, zonder dat deze zich op verrekening zal kunnen beroepen. 10 Verpanding van de vordering ter zake van het depotbedrag is tegenover de schuldeiseres niet geldig. Depot Artikel 17 Indien en voor zover, in verband met het feit dat met betrekking tot het verbondene nog werkzaamheden moeten worden verricht, de schuldeiseres een geldlening aan de schuldenaar geheel of gedeeltelijk heeft voldaan door storting op een depotrekening, waarvan het tegoed aan de schuldeiseres is verpand tot meerdere zekerheid voor het verschuldigde, geldt te dien aanzien tussen de schuldeiseres en de schuldenaar het volgende: 1 Het depotbedrag zal tegen behoorlijke kwijting door de schuldenaar, hetzij ineens, hetzij in gedeelten, naarmate naar het oordeel van de schuldeiseres de werkzaamheden vorderen, worden vrijgegeven. 2 De aldus te betalen bedragen zullen steeds zodanig worden vastgesteld dat, naar het oordeel van een door de schuldeiseres aan te wijzen, doch door de schuldenaar te betalen, deskundige, het resterende depotbedrag voldoende zal zijn voor de verdere afwerking van het verbondene. model

Bijlage * Modelakte derde recht van hypotheek 2014 HYPOTHEEK

Bijlage * Modelakte derde recht van hypotheek 2014 HYPOTHEEK HYPOTHEEK Heden, *, verschenen voor mij, *, notaris te *: 1. * hierna te noemen: hypotheekgever; 2. * hierna te noemen: hypotheekhouder. De verschenen personen, handelend als gemeld, verklaarden als volgt:

Nadere informatie

Algemene bepalingen voor geldleningen NEF0408

Algemene bepalingen voor geldleningen NEF0408 NEF0408 Algemene bepalingen voor geldleningen Inhoudsopgave Begripsbepalingen.... 2 Algemeen.... 2 Het bedrag van de lening.... 2 De looptijd van de lening.... 2 Rentepercentage en rente... 3 De aflossing;

Nadere informatie

MODELOVEREENKOMST VAN GELDLENING

MODELOVEREENKOMST VAN GELDLENING Bijlage 3 MODELOVEREENKOMST VAN GELDLENING ONDERGETEKENDEN, 1. De Gemeente Oss, hierna te noemen de gemeente, krachtens de Mandaatregeling Dienst Gemeentebedrijven zoals vastgesteld bij besluit van het

Nadere informatie

VASTSTELLING ALGEMENE BEPALINGEN VOOR HYPOTHEEKSTELLING

VASTSTELLING ALGEMENE BEPALINGEN VOOR HYPOTHEEKSTELLING Blad 1 VASTSTELLING ALGEMENE BEPALINGEN VOOR HYPOTHEEKSTELLING Ondergetekende, Mr Robbert Alexander Gallas, notaris ter standplaats 's- Gravenhage, verklaart vast te stellen de volgende: ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bij de hypotheek

Algemene voorwaarden bij de hypotheek Algemene voorwaarden bij de hypotheek 26931 02.01 Laan van Malkenschoten 20 Postbus 9150 7300 HZ Apeldoorn Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden van Centraal Beheer Holding N.V., thans genaamd Achmea

Nadere informatie

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2007 / 47. Naam Besluit Algemene bepalingen voor geldleningen 2006. Publicatiedatum 14 februari 2007

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2007 / 47. Naam Besluit Algemene bepalingen voor geldleningen 2006. Publicatiedatum 14 februari 2007 Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2007 / 47 Naam Besluit Algemene bepalingen voor geldleningen 2006 Publicatiedatum 14 februari 2007 Opmerkingen - Vaststelling van de bepalingen bij besluit van Burgemeester

Nadere informatie

(MODEL-AKTE Woningvennootschap) HYPOTHEEK

(MODEL-AKTE Woningvennootschap) HYPOTHEEK F518/F649/31004917 Versie 13 november 2017 (MODEL-AKTE Woningvennootschap) HYPOTHEEK Heden, [passeerdatum], is voor mij, mr. [***], notaris te [***], verschenen: [***], te dezen handelend als schriftelijk

Nadere informatie

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING tussen en [ ] OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING DE ONDERGETEKENDEN: (1), een besloten vennootschap statutair gevestigd en kantoorhoudende te, aan de,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van geldlening

Algemene voorwaarden van geldlening Algemene voorwaarden van geldlening Deze algemene voorwaarden van geldlening zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Conservatrix en de schuldenaar ter zake van een door Conservatrix aan

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders dd. 27 augustus 2007, nr. 8/39.07;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders dd. 27 augustus 2007, nr. 8/39.07; Sector : II Nr. : 39 De raad van de gemeente Ferwerderadiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders dd. 27 augustus 2007, nr. 8/39.07; gelet op artikel 160, sub e van de Gemeentewet; besluit:

Nadere informatie

Deterink Advocaten en Notarissen Bijlage 6 Concept modelakte versie: HYPOTHEEK

Deterink Advocaten en Notarissen Bijlage 6 Concept modelakte versie: HYPOTHEEK HYPOTHEEK Heden, *, verschenen voor mij, *, notaris te *: 1. *gegevens koper(s)* *die verklaren elkaar over en weer toestemming als bedoeld in artikel 88 Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek te geven tot

Nadere informatie

Hypotheekstelling. Offertenummer: *** Zaaknummer: ***

Hypotheekstelling. Offertenummer: *** Zaaknummer: *** Ondergetekende, Mr. Frederik Isaac Cornelis Tief, notaris te Apeldoorn, verklaart: - dat dit afschrift inhoudelijk een volledig en juiste weergave is van de inhoud van het stuk waarvan het een afschrift

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GELDLENING ONDER HYPOTHECAIR VERBAND. Van Direktbank Praktijkvoorziening. (Versie DPV 072014)

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GELDLENING ONDER HYPOTHECAIR VERBAND. Van Direktbank Praktijkvoorziening. (Versie DPV 072014) ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GELDLENING ONDER HYPOTHECAIR VERBAND Van Direktbank Praktijkvoorziening (Versie DPV 072014) Inhoudsopgave HOOFDSTUK I INLEIDENDE BEPALINGEN... 3 Artikel 1: Begripsbepalingen...

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van onderhandse geldlening

Algemene voorwaarden van onderhandse geldlening Algemene voorwaarden van onderhandse geldlening ASR PV 092010 53504 (09-10) DIREKTBANK N.V., HANDELEND ONDER DE NAAM ASR PRAKTIJKVOORZIENING ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ONDERHANDSE GELDLENING INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HYPOTHECAIRE GELDLENINGEN JULI 2016 OMSCHRIJVINGEN In deze voorwaarden en de desbetreffende akte worden verstaan onder: (a) (b) (c) (d) (e) akte: de akte(n) van geldlening en/of

Nadere informatie

Deterink Advocaten en Notarissen Bijlage 6 Concept modelakte versie: 21-09-2012 HYPOTHEEK

Deterink Advocaten en Notarissen Bijlage 6 Concept modelakte versie: 21-09-2012 HYPOTHEEK HYPOTHEEK Heden, *, verschenen voor mij, *, notaris te *: 1. *gegevens koper(s)* *die verklaren elkaar over en weer toestemming als bedoeld in artikel 88 Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek te geven tot

Nadere informatie

Algemene erfpachtvoorwaarden Schieland 1975

Algemene erfpachtvoorwaarden Schieland 1975 Algemene erfpachtvoorwaarden Schieland 1975 ALGEMENE ERFPACHTSVOORWAARDEN VAN HET HOOGHEEMRAADSCHAP VAN SCHIELAND 1975 DEFINITIES. Artikel 1. 1. Bij de bepalingen, welke gelden met betrekking tot het recht

Nadere informatie

(MODEL-AKTE Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw)

(MODEL-AKTE Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw) F518/F649/31004733 Versie 28 juni 2017 (MODEL-AKTE Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw) HYPOTHEEK Heden, [passeerdatum], is voor mij, mr. René Albertus Spit, notaris te 's-gravenhage, verschenen:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GELDLENING ONDER HYPOTHECAIR VERBAND. Van Direktbank Woninghypotheken. (Versie DWH 072014)

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GELDLENING ONDER HYPOTHECAIR VERBAND. Van Direktbank Woninghypotheken. (Versie DWH 072014) ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GELDLENING ONDER HYPOTHECAIR VERBAND Van Direktbank Woninghypotheken (Versie DWH 072014) Inhoud Hoofdstuk I Inleidende bepalingen...3 Artikel 1: Begripsbepalingen...3 Artikel 2:

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE Blad 1 INHOUD Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art.

Nadere informatie

Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008

Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008 Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008 Verkoopvoorwaarden bloot eigendom: Vastgesteld door burgemeester en wethouders van s-gravenhage

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van geldlening onder hypothecair verband

Algemene voorwaarden van geldlening onder hypothecair verband Algemene voorwaarden van geldlening onder hypothecair verband Van Fortis Hypotheek Bank N.V. alsmede van de aan haar gelieerde vennootschappen/werkmaatschappijen, vastgesteld bij akte op de eerste augustus

Nadere informatie

Hypotheekstelling. Offertenummer: *** Zaaknummer: ***

Hypotheekstelling. Offertenummer: *** Zaaknummer: *** Ondergetekende, Mr. Frederik Isaac Cornelis Tief, notaris te Apeldoorn, verklaart: - dat dit afschrift inhoudelijk een volledig en juiste weergave is van de inhoud van het stuk waarvan het een afschrift

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE BEDUM

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE BEDUM ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE BEDUM Bedingen die van toepassing zijn op de verkoop van alle onroerende zaken. HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 :

Nadere informatie

WET van 14 april 1978, betreffende huurkoop van onroerend goed (Wet Huurkoop Onroerend Goed) (G.B. 1978 no. 32).

WET van 14 april 1978, betreffende huurkoop van onroerend goed (Wet Huurkoop Onroerend Goed) (G.B. 1978 no. 32). WET van 14 april 1978, betreffende huurkoop van onroerend goed (Wet Huurkoop Onroerend Goed) (G.B. 1978 no. 32). Artikel 1 1. Huurkoop in de zin van deze wet is de koop en verkoop van onroerend goed, waarbij

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT GELDLENING

OVEREENKOMST TOT GELDLENING OVEREENKOMST TOT GELDLENING DE ONDERGETEKENDEN 1. Stichting Combibaan Hengelo, gevestigd te Hengelo, vertegenwoordigd door Y.P.J. Drost, voorzitter, hierna te noemen geldneemster ; 2. Gemeente Hengelo,

Nadere informatie

NU in. Raadsvoorstel. Voorstel tot het vaststellen van het gemeentelijk borgstellingen- en geldleningsbeleid.

NU in. Raadsvoorstel. Voorstel tot het vaststellen van het gemeentelijk borgstellingen- en geldleningsbeleid. NU in Raadsvoorstel gemeente Reg. nr Ag. nr Datum Boxtel 96100086 6 28-03-96 Onderwerp Voorstel tot het vaststellen van het gemeentelijk borgstellingen- en geldleningsbeleid. Inhoud Zowel de oude gemeente

Nadere informatie

Hypotheek. Offertenummer: *** Kenmerk: *** Zaaknummer: ***

Hypotheek. Offertenummer: *** Kenmerk: *** Zaaknummer: *** Ondergetekende, Mr. Frederik Isaac Cornelis Tief, notaris te Apeldoorn, verklaart: - dat dit afschrift inhoudelijk een volledig en juiste weergave is van de inhoud van het stuk waarvan het een afschrift

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN GELDLENING ING GROENBANK. 1. In deze Algemene Voorwaarden Geldlening ING Groenbank wordt onder het navolgende verstaan:

ALGEMENE VOORWAARDEN GELDLENING ING GROENBANK. 1. In deze Algemene Voorwaarden Geldlening ING Groenbank wordt onder het navolgende verstaan: ALGEMENE VOORWAARDEN GELDLENING ING GROENBANK 1. In deze Algemene Voorwaarden Geldlening ING Groenbank wordt onder het navolgende verstaan: "Bank": "Geldlening": "Geldnemer": "Groenverklaring": "ING":

Nadere informatie

AKTE VAN VESTIGING HYPOTHEEK EN PANDRECHTEN

AKTE VAN VESTIGING HYPOTHEEK EN PANDRECHTEN 1 AKTE VAN VESTIGING HYPOTHEEK EN PANDRECHTEN Heden, +, verschenen voor mij, mr. Jan Wim Weggemans, notaris in de gemeente Bellingwedde: HYPOTHEEKGEVER 1. de heer KOENO NOMDEN, wonende te 9566 PK Veelerveen,

Nadere informatie

(MODEL-AKTE Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw) VESTIGING RECHT VAN PAND OP (I) AANDELEN ALSMEDE OP (II) OVERIGE GOEDEREN

(MODEL-AKTE Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw) VESTIGING RECHT VAN PAND OP (I) AANDELEN ALSMEDE OP (II) OVERIGE GOEDEREN F364/F555/31004733 Versie 28 juni 2017 (MODEL-AKTE Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw) VESTIGING RECHT VAN PAND OP (I) AANDELEN ALSMEDE OP (II) OVERIGE GOEDEREN Heden, [passeerdatum], is voor mij,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Hypotheken

Algemene Voorwaarden Hypotheken Algemene Voorwaarden Hypotheken 4.0701.00 (01-04-2016) Deze algemene voorwaarden gelden voor geldleningen onder hypothecair verband verstrekt door BLG Wonen, een handelsnaam van de naamloze vennootschap

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE KOOPOVEREENKOMST GROND VOOR EENGEZINSHUIZEN, VERSIE

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE KOOPOVEREENKOMST GROND VOOR EENGEZINSHUIZEN, VERSIE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE KOOPOVEREENKOMST GROND VOOR EENGEZINSHUIZEN, VERSIE 1-1-2010 Bij deze algemene voorwaarden horen: - Koopovereenkomst Grond voor eengezinshuizen, versie 1-1-2010 Definities

Nadere informatie

van Zekerheidstelling BEPALINGEN VAN ALGEMENE AARD

van Zekerheidstelling BEPALINGEN VAN ALGEMENE AARD ALGEMENE VOORWAARDEN van Zekerheidstelling Model C 03.2.21 Delta Lloyd Bank NV ONDERDEEL Delta Lloyd Private Banking HOOFDSTUK A ARTIKEL 1 BEPALINGEN VAN ALGEMENE AARD BEGRIPPEN 1 In deze algemene voorwaarden,

Nadere informatie

ASR Levensverzekering N.V. algemene voorwaarden van geldlening en zekerheidsstelling AVLH 2010/1.0. Inhoudsopgave. A. Definities

ASR Levensverzekering N.V. algemene voorwaarden van geldlening en zekerheidsstelling AVLH 2010/1.0. Inhoudsopgave. A. Definities algemene voorwaarden van geldlening en zekerheidsstelling Inhoudsopgave A. Definities B. Algemene Voorwaarden 1. Algemene Voorwaarden 2. Kopjes C. De Offerte 3. De inhoud van de Offerte 4. Geldigheidsduur

Nadere informatie

ASR Levensverzekering N.V. algemene voorwaarden van geldlening en zekerheidsstelling AVLH 2010/1.0. Inhoudsopgave. A. Definities

ASR Levensverzekering N.V. algemene voorwaarden van geldlening en zekerheidsstelling AVLH 2010/1.0. Inhoudsopgave. A. Definities algemene voorwaarden van geldlening en zekerheidsstelling Inhoudsopgave A. Definities B. Algemene Voorwaarden 1. Algemene Voorwaarden 2. Kopjes C. De Offerte 3. De inhoud van de Offerte 4. Geldigheidsduur

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN OVEREENKOMST VAN GELDLENING tussen [ ] en [ ] OVEREENKOMST VAN GELDLENING De ondergetekenden: 1 [ ] B.V., statutair gevestigd te ( ) [ ] en aldaar kantoorhoudende aan [ ], hierna te noemen: de "Geldgever",te

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor Hypotheken

Algemene Voorwaarden voor Hypotheken Algemene Voorwaarden voor Hypotheken Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. bank: F. van Lanschot Bankiers N.V. gevestigd te s-hertogenbosch, aan wie het recht van

Nadere informatie

De heer B.E.T. Aaltermijn Meerssenderwg JH Valkenburg Lb. Geachte heer Aaltermijn,

De heer B.E.T. Aaltermijn Meerssenderwg JH Valkenburg Lb. Geachte heer Aaltermijn, De heer B.E.T. Aaltermijn Meerssenderwg 4 6301 JH Valkenburg Lb SNS Bank Postbus 8584 3503 RN UTRECHT T 030 219 88 00 Onze referentie 10156713/02 Datum 21 juni 2016 Onderwerp Acceptatiebevestiging Geachte

Nadere informatie

MUNT Hypotheken B.V. Algemene voorwaarden van geldlening en zekerheidsstelling. Inhoudsopgave. Model MUNT Hypotheken 15.02. A.

MUNT Hypotheken B.V. Algemene voorwaarden van geldlening en zekerheidsstelling. Inhoudsopgave. Model MUNT Hypotheken 15.02. A. MUNT Hypotheken B.V. Algemene voorwaarden van geldlening en zekerheidsstelling Model MUNT Hypotheken 15.02 Inhoudsopgave A. Definities B. Algemene Voorwaarden 1. Algemene Voorwaarden 2. Kopjes C. De Offerte

Nadere informatie

De opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht aan Homelyrentals verstrekt.

De opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht aan Homelyrentals verstrekt. Artikel 1: Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

AKTE VAN HYPOTHEEK

AKTE VAN HYPOTHEEK 20140238-1 - JK/IS versie: 1 #764324 - model ten behoeve van Geldvoorelkaar.nl - leningnummer: @ AKTE VAN HYPOTHEEK (@straat te @) Heden, @ verschenen voor mij, mr. Jeffrey Rodney Koenecke, toegevoegd

Nadere informatie

Voorwaarden HE Doorlopend Krediet 1% DEFAM B.V.(v20150531)

Voorwaarden HE Doorlopend Krediet 1% DEFAM B.V.(v20150531) Voorwaarden HE Doorlopend Krediet 1% DEFAM B.V.(v20150531) 1. 2. 3. 4. Indien meerdere personen de kredietovereenkomst als kredietnemer ondertekenen zullen deze hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Particulier

Algemene Voorwaarden Particulier Algemene Voorwaarden Particulier INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Definities... 3 Artikel 2 Betalingen door de schuldenaar... 3 Artikel 3 Rentepercentage... 4 Artikel 4 Depot... 4 Artikel 5 Vervroegde aflossing...

Nadere informatie

Hypotheken. Algemene Bepalingen voor Geldleningen. Ingangsdatum 1 oktober 2002

Hypotheken. Algemene Bepalingen voor Geldleningen. Ingangsdatum 1 oktober 2002 Hypotheken Algemene Bepalingen voor Geldleningen Ingangsdatum 1 oktober 2002 38.0201.02 Geldgever is de Stichting Pensioenfonds ABP Obvion N.V. vertegenwoordigt de geldgever Stichting Pensioenfonds ABP

Nadere informatie

MUNT Hypotheken hypotheekakte (Model MUNT 16.01)

MUNT Hypotheken hypotheekakte (Model MUNT 16.01) MUNT Hypotheken hypotheekakte (Model MUNT 16.01) Dit model is een model van MUNT Hypotheken B.V., gevestigd te Den Haag. De behandeling van bepaalde aspecten van deze hypotheken is door MUNT Hypotheken

Nadere informatie

Triahome Hypotheken BV AANVULLENDE LENINGSVOORWAARDEN

Triahome Hypotheken BV AANVULLENDE LENINGSVOORWAARDEN Triahome Hypotheken BV AANVULLENDE LENINGSVOORWAARDEN 2 AANVULLENDE LENINGSVOORWAARDEN Triahome Hypotheek/15.07.1999 Acceptatietermijn De acceptatietermijn van de offerte is 2 weken gerekend vanaf offertedatum.

Nadere informatie

Hypotheekstelling. Offertenummer: *** Zaaknummer: ***

Hypotheekstelling. Offertenummer: *** Zaaknummer: *** Ondergetekende, Mr. Frederik Isaac Cornelis Tief, notaris te Apeldoorn, verklaart: - dat dit afschrift inhoudelijk een volledig en juiste weergave is van de inhoud van het stuk waarvan het een afschrift

Nadere informatie

MODEL LEVERINGSAKTE verkoper koper koopcontract verkochte Bron: VvERecht.nl Bron: VvERecht.nl

MODEL LEVERINGSAKTE verkoper koper koopcontract verkochte Bron: VvERecht.nl Bron: VvERecht.nl MODEL LEVERINGSAKTE Heden, @, verschenen voor mij, @, notaris gevestigd te @: 1. @ @toekomstig adres: @ hierna @tezamen@ te noemen: 'verkoper'; en 2. @ @en voornemens de hierna te vermelden woning te gaan

Nadere informatie

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend.

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend. Algemene Voorwaarden Dividino Group B.V. 1. Toepasselijkheid a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten die worden gesloten tussen Dividino Group

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN 1 Definities 1.1. In deze Algemene Voorwaarden ( Voorwaarden ) wordt verstaan onder: - De Media Maatschap: De Media Maatschap B.V. te Amsterdam, alsmede haar rechtsopvolgers onder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HYPOTHECAIRE GELDLENINGEN EN KREDIETEN VAN DIREKTBANK, (HIERNA: DE ALGEMENE VOORWAARDEN ) VAN 1 JULI 2014.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HYPOTHECAIRE GELDLENINGEN EN KREDIETEN VAN DIREKTBANK, (HIERNA: DE ALGEMENE VOORWAARDEN ) VAN 1 JULI 2014. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HYPOTHECAIRE GELDLENINGEN EN KREDIETEN VAN DIREKTBANK, (HIERNA: DE ALGEMENE VOORWAARDEN ) VAN 1 JULI 2014. Inhoudsopgave Inhoud Artikel 1 Definities... 3 Artikel 2 Begrippen...

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie Algemene voorwaarden SpaaQ versie 1.0 2016 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening van een beroep

Nadere informatie

3 BESTEMMING EN GEBRUIK

3 BESTEMMING EN GEBRUIK ALGEMENE BEPALINGEN VOOR DE VESTIGING VAN DE ZAKELIJKE RECHTEN VAN ERFPACHT EN OPSTAL IN HET BUNGALOWPARK STILLE WILLE TE OOST-, WEST-, EN MIDDELBEERS (GEMEENTE OIRSCHOT) De Erfpachtbepalingen vastgesteld

Nadere informatie

Advies A: voor de raad

Advies A: voor de raad Advies A: voor de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 16-10-2012 Nummer voorstel: Voor commissievergadering: 16-10-2012 Agendapunt: 8 Onderwerp: Garantstelling

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN VOOR GELDLENINGEN ONDER GARANTIE VAN DE STICHTING WAARBORGFONDS VOOR DE ZORGSECTOR

ALGEMENE BEPALINGEN VOOR GELDLENINGEN ONDER GARANTIE VAN DE STICHTING WAARBORGFONDS VOOR DE ZORGSECTOR ALGEMENE BEPALINGEN VOOR GELDLENINGEN ONDER GARANTIE VAN DE STICHTING WAARBORGFONDS VOOR DE ZORGSECTOR Afdeling I Overeenkomst van geldlening Artikel 1 Onder geldlening wordt verstaan (i) kasgeldleningen

Nadere informatie

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt.

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt. Artikel 1 - Toepasselijkheid Deze algemene bepalingen zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

Hypotheekstelling Obvion

Hypotheekstelling Obvion Ondergetekende, *** ***, notaris te ***, verklaart: - dat dit afschrift inhoudelijk een volledig en juiste weergave is van de inhoud van het stuk waarvan het een afschrift is; - dat het stuk waarvan dit

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor Hypothecaire Geldleningen

Algemene Voorwaarden voor Hypothecaire Geldleningen Algemene Voorwaarden voor Hypothecaire Geldleningen Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. bank: de Naamloze Vennootschap F. van Lanschot Bankiers N.V., gevestigd te

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. voor hypotheken

Algemene Voorwaarden. voor hypotheken Algemene Voorwaarden voor hypotheken 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk I Definities en algemene bepalingen. 3 Hoofdstuk I Bepalingen betreffende geldleningen verstrekt onder hypothecair verband. 7 Hoofdstuk III

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden oktober 2005 van Geldlening en Hypotheekverlening SNS Bank (particulier)

Algemene Voorwaarden oktober 2005 van Geldlening en Hypotheekverlening SNS Bank (particulier) Algemene Voorwaarden oktober 2005 van Geldlening en Hypotheekverlening SNS Bank (particulier) 8.0289.00.0511 Inhoudsopgave Hoofdstuk I: Algemene bepalingen Artikel 1. Definities Artikel 2. Nederlands recht

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BUSKOOP SCHILDERS B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN BUSKOOP SCHILDERS B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN BUSKOOP SCHILDERS B.V. Artikel 1: Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op en vormen één geheel met alle door Buskoop te sluiten overeenkomsten. 1.2 In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

INLEIDING OP CONCEPT GELDLENINGSOVEREENKOMST

INLEIDING OP CONCEPT GELDLENINGSOVEREENKOMST INLEIDING OP CONCEPT GELDLENINGSOVEREENKOMST Informatie vooraf De Gemeente Roosendaal is eventueel bereid om een door Coresta Design & Build aan te wijzen nader te noemen meester, verder Douanekantoor

Nadere informatie

Voor de toepassing van het bij of krachtens deze regeling bepaalde wordt verstaan onder:

Voor de toepassing van het bij of krachtens deze regeling bepaalde wordt verstaan onder: REGLEMENT FINANCIERINGSFONDS VAN DE RBVV Begripsomschrijving: Artikel 1. Voor de toepassing van het bij of krachtens deze regeling bepaalde wordt verstaan onder: a. RBVV : de Rotterdamse Bond Van Volkstuinders;

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van geldlening onder hypothecair verband

Algemene voorwaarden van geldlening onder hypothecair verband Algemene voorwaarden van geldlening onder hypothecair verband ASR Levensverzekering N.V. AML 1.0 Inhoudsopgave Hoofdstuk I Inleidende bepalingen Artikel 1: Begripsbepalingen Artikel 2: Kopjes Artikel 3:

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT HET VESTIGEN VAN HET RECHT VAN ERFPACHT EN OPSTAL

OVEREENKOMST TOT HET VESTIGEN VAN HET RECHT VAN ERFPACHT EN OPSTAL OVEREENKOMST TOT HET VESTIGEN VAN HET RECHT VAN ERFPACHT EN OPSTAL Ondergetekenden 1. de gemeente Stein, zetelende te xxxx, ingevolge artikel 171 van de Gemeentewet vertegenwoordigd door xxxx, burgemeester

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden januari 2006 Van Kredietverlening SNS Bank Zakelijk

Algemene Voorwaarden januari 2006 Van Kredietverlening SNS Bank Zakelijk Algemene Voorwaarden januari 2006 Van Kredietverlening SNS Bank Zakelijk Inhoudsopgave Hoofdstuk I: Algemene bepalingen Artikel 1. Definities Artikel 2. Terbeschikkingstelling Artikel 3. Afsluitprovisie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor Geldleningen Zakelijk

Algemene Voorwaarden voor Geldleningen Zakelijk Algemene Voorwaarden voor Geldleningen Zakelijk Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. bank: de Naamloze Vennootschap F. van Lanschot Bankiers N.V., gevestigd te s-hertogenbosch,

Nadere informatie

Algemene erfpachtvoorwaarden Schieland 1958

Algemene erfpachtvoorwaarden Schieland 1958 Algemene erfpachtvoorwaarden Schieland 1958 1958 ALGEMENE VOORWAARDEN, waaronder door de Polder Prins Alexander, gevestigd te Rotterdam, gronden in erfpacht worden uitgegeven. Aldus vastgesteld door dijkgraaf

Nadere informatie

1. Alle door Steviger! in offertes, opdrachtbevestigingen of aan de andere kant genoemde bedragen zijn exclusief omzetbelasting.

1. Alle door Steviger! in offertes, opdrachtbevestigingen of aan de andere kant genoemde bedragen zijn exclusief omzetbelasting. gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rijnland onder nummer 28097926. Art. 1: Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle, ook precontractuele en toekomstige, rechtsverhoudingen tussen Steviger!

Nadere informatie

Voorwaarden van Geldlening en Hypotheekverlening RegioBank

Voorwaarden van Geldlening en Hypotheekverlening RegioBank Particulier Hypotheken Voorwaarden van Geldlening en Hypotheekverlening RegioBank Vastgesteld bij akte d.d. 23 december 1994 voor notaris Mr. J.W.F. Swane te Utrecht, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissements-rechtbank

Nadere informatie

FORMULIER OVERDRACHT AANDE(E)L(EN) Burgerlijke staat : gehuwd / ongehuwd / geregistreerd partner *

FORMULIER OVERDRACHT AANDE(E)L(EN) Burgerlijke staat : gehuwd / ongehuwd / geregistreerd partner * blad 1 FORMULIER OVERDRACHT AANDE(E)L(EN) De ondergetekende(n): 1. Achternaam Voorna(a)m(en) voluit Adres Postcode/woonplaats E-mail adres Geboortedatum en -plaats Houder van : paspoort / rijbewijs / identiteitskaart

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN BOUWTERREIN IN DE GEMEENTE BORSELE 2010

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN BOUWTERREIN IN DE GEMEENTE BORSELE 2010 Burgemeester en wethouders van de gemeente Borsele; overwegende dat het aanbeveling verdient de huidige algemene voorwaarden voor de verkoop van bouwterrein aan te passen; gelet op het bepaalde in de artikelen

Nadere informatie

Burgerlijk Wetboek boek 7 titel 12. Aanneming van werk. Afdeling 1. Aanneming van werk in het algemeen

Burgerlijk Wetboek boek 7 titel 12. Aanneming van werk. Afdeling 1. Aanneming van werk in het algemeen Burgerlijk Wetboek boek 7 titel 12. Aanneming van werk Afdeling 1. Aanneming van werk in het algemeen Artikel 750 1. Aanneming van werk is de overeenkomst waarbij de ene partij, de aannemer, zich jegens

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekservice B.V.

Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekservice B.V. Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekservice B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening

Nadere informatie

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten.

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. De complete algemene voorwaarden: Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

AANVULLENDE LENINGSVOORWAARDEN Delta Woninghypotheek / 01.02.2002

AANVULLENDE LENINGSVOORWAARDEN Delta Woninghypotheek / 01.02.2002 AANVULLENDE LENINGSVOORWAARDEN Delta Woninghypotheek / 01.02.2002 Acceptatietermijn De acceptatietermijn van de offerte is 3 weken gerekend vanaf offertedatum. Binnen deze termijn dient de geldgever in

Nadere informatie

Geheimhoudingsverklaring en disclaimer Selectie- en verkoopprocessen NS Stations V&O. NS Stations Legal

Geheimhoudingsverklaring en disclaimer Selectie- en verkoopprocessen NS Stations V&O. NS Stations Legal Geheimhoudingsverklaring en disclaimer Selectie- en verkoopprocessen NS Stations V&O NS Stations Legal GEHEIMHOUDINGSVERKLARING/DISCLAIMER Selectie- en verkoopprocessen NS Stations V&O Inzake object voormalig

Nadere informatie

RW/20130514 HYPOTHEEK

RW/20130514 HYPOTHEEK Blad 1 van 6 RW/20130514 1 HYPOTHEEK Op zevenentwintig september tweeduizend dertien, verschenen voor mij, mr. Robbert van der Weide, notaris te Alkmaar: A. mevrouw Daniëlle Catharina Wilhelmina van Dijk,

Nadere informatie

AANVULLENDE LENINGSVOORWAARDEN / Triahome Hypotheek Triahome Hypotheken B.V. / 01.03.2002

AANVULLENDE LENINGSVOORWAARDEN / Triahome Hypotheek Triahome Hypotheken B.V. / 01.03.2002 AANVULLENDE LENINGSVOORWAARDEN / Triahome Hypotheek Triahome Hypotheken B.V. / 01.03.2002 Acceptatietermijn De acceptatietermijn van de offerte is 2 weken gerekend vanaf offertedatum. Binnen deze termijn

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Landsverordening regeling gebruik in deeltijd van onroerende zaken enaanpassing appartementsrecht

Landsverordening regeling gebruik in deeltijd van onroerende zaken enaanpassing appartementsrecht Zoek regelingen op overheid.nl Nederlandse Antillen Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! LANDSVERORDENING van de 27ste april 2005 tot wijziging van de Boeken 5 en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Artikel 1 Algemeen 1.1 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

2.1. De Investeerders verstrekken hierbij een Lening aan Geldnemer en Geldnemer aanvaardt deze Lening.

2.1. De Investeerders verstrekken hierbij een Lening aan Geldnemer en Geldnemer aanvaardt deze Lening. OVEREENKOMST LENING DE PARTIJEN: A. de in Bijlage 1 bij deze Overeenkomst Lening genoemde Investeerders aan de hand van het Investeerdersnummer waaronder zij bekend zijn bij de Stichting Klantengelden

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN. van. Trends & Trade Fashion B.V. (h.o.d.n. Fashion Extras) De Algemene Bepalingen zijn een onderdeel van de Gebruiksovereenkomst

ALGEMENE BEPALINGEN. van. Trends & Trade Fashion B.V. (h.o.d.n. Fashion Extras) De Algemene Bepalingen zijn een onderdeel van de Gebruiksovereenkomst ALGEMENE BEPALINGEN van Trends & Trade Fashion B.V. (h.o.d.n. Fashion Extras) De Algemene Bepalingen zijn een onderdeel van de Gebruiksovereenkomst 1 / 6 ALGEMENE BEPALINGEN TRENDS & TRADE FASHION B.V.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN van BRAMMER NEDERLAND B.V., gevestigd te Haarlem Artikel 1 1.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van elke door Brammer Nederland B.V. te

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Woninghypotheken

Algemene voorwaarden. Woninghypotheken Algemene voorwaarden Woninghypotheken Algemene Voorwaarden van woninghypotheken en hypothecaire geldleningen bij de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Syntrus Achmea Real Estate & Finance

Nadere informatie

Overeenkomst van (ver)koop van aandelen. [naam vennootschap]

Overeenkomst van (ver)koop van aandelen. [naam vennootschap] Overeenkomst van (ver)koop van aandelen in [naam vennootschap] Tussen: 1. [Statutaire naam], statutair gevestigd en kantoorhoudende te [plaatsnaam] aan de [adres], hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Woninghypotheken. Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden Woninghypotheken 01 / 20

Woninghypotheken. Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden Woninghypotheken 01 / 20 Woninghypotheken Algemene voorwaarden Algemene Voorwaarden Woninghypotheken 01 / 20 Algemene Voorwaarden van woninghypotheken en hypothecaire geldleningen bij de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden The Golf Teachers

Algemene voorwaarden The Golf Teachers Algemene voorwaarden The Golf Teachers 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Diensten: De door The Golf Teachers in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

Hieronder staan de Algemene Voorwaarden van Wake n Walk Vierdaagseslaapplaats. Wanneer er onduidelijkheden of vragen zijn, kunt u altijd en.

Hieronder staan de Algemene Voorwaarden van Wake n Walk Vierdaagseslaapplaats. Wanneer er onduidelijkheden of vragen zijn, kunt u altijd  en. Geachte Gast, Hieronder staan de Algemene Voorwaarden van Wake n Walk Vierdaagseslaapplaats. Wanneer er onduidelijkheden of vragen zijn, kunt u altijd e-mailen. Met vriendelijke groet, Jur Jacobs CONTRACTVOORWAARDEN

Nadere informatie

A. Definities. B. Algemene bepalingen

A. Definities. B. Algemene bepalingen ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR REGISTERMAKELAARS EN REGISTERTAXATEURS IN ROERENDE ZAKEN, LEDEN VAN DE FEDERATIE VAN TAXATEURS, MAKELAARS EN VEILINGHOUDERS IN ROERENDE ZAKEN, WELKE VOORWAARDEN ZIJN GEDEPONEERD

Nadere informatie

AANVULLENDE LENINGSVOORWAARDEN / Nationaal Spaarfonds Hypotheek Nationaal Spaarfonds N.V. / 01.03.2002

AANVULLENDE LENINGSVOORWAARDEN / Nationaal Spaarfonds Hypotheek Nationaal Spaarfonds N.V. / 01.03.2002 AANVULLENDE LENINGSVOORWAARDEN / Nationaal Spaarfonds Hypotheek Nationaal Spaarfonds N.V. / 01.03.2002 Acceptatietermijn De acceptatietermijn van de offerte is 3 weken gerekend vanaf offertedatum. Binnen

Nadere informatie

MODEL HYPOTHEEKAKTE. Heden, verschenen voor mij, notaris ter standplaats

MODEL HYPOTHEEKAKTE. Heden, verschenen voor mij, notaris ter standplaats MODEL HYPOTHEEKAKTE Heden, verschenen voor mij, notaris ter standplaats.: 1., wonende.., geboren te op., identiteitsnummer., volgens haar/zijn verklaring ongehuwd en nimmer gehuwd geweest, hierna te noemen

Nadere informatie

Artikel 2 De uitbetaling van het geleende bedrag zal geschieden door overschrijving op rekeningnummer... bij de... ten gunste van geldnemer.

Artikel 2 De uitbetaling van het geleende bedrag zal geschieden door overschrijving op rekeningnummer... bij de... ten gunste van geldnemer. Basis = modelovereenkomst WSW 250A VOORBEELD OVEREENKOMST VAN GELDLENING WONINGCORPORATIE MET STANDAARD BORGOVEREENKOMST versiedatum: 3 oktober 2014 De ondergetekenden: 1...., gevestigd te..., hierna te

Nadere informatie

Statutenwijziging BV. H&S Online - Hermans & Schuttevaer Notarissen N.V.

Statutenwijziging BV. H&S Online - Hermans & Schuttevaer Notarissen N.V. 1 Statutenwijziging BV STATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vennootschap draagt de naam: @. 2. Zij is gevestigd te @. DOEL Artikel 2 De vennootschap heeft ten doel: @(onroerend goed doel)@ 1. het voor

Nadere informatie

GEMEENTE BELLINGWEDDE

GEMEENTE BELLINGWEDDE 1 AKTE VAN GELDLENING Heden, +, verschenen voor mij, mr. Jan Wim Weggemans, notaris in de gemeente Bellingwedde: SCHULDEISER 1. + handelende in hoedanigheid van burgemeester van de te 9798 AE Wedde, Hoofdweg

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Administratievoorwaarden van de Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion, gevestigd te Rotterdam, volgens de notariële akte van

Nadere informatie

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten.

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten. Algemene Voorwaarden LABEL ME Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.LABEL

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Geldlening en Zekerheidstelling. Bank of Scotland plc

Algemene Voorwaarden van Geldlening en Zekerheidstelling. Bank of Scotland plc 1 Algemene Voorwaarden van Geldlening en Zekerheidstelling Bank of Scotland plc Algemene Voorwaarden van Geldlening en Zekerheidstelling Bank of Scotland plc vastgesteld bij akte op 15 augustus 2007 verleden

Nadere informatie