Aanvraagformulier Ziektekostenverzekering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanvraagformulier Ziektekostenverzekering"

Transcriptie

1 Aanvraagforulier Ziektekostenverzekering Wilt u alléén aanvullende verzekeringen afsluiten, gebruik dan het Aanvraagforulier Aanvullende Ziektekostenverzekering Polisnuer Naa verzekeringsadviseur Relatienuer verzekeringsadviseur Collectief contractnuer (indien bekend) S.v.p. alle vragen volledig beantwoorden. Een streep geldt niet als antwoord. Invullen in blokletters s.v.p. ASR Ziektekosten verzekeringen N.V. ASR Aanvullende Ziektekostenverzekeringen N.V. Postbus 2791, 3500 GT Utrecht Telefoon (010) Fax (010) Gegevensverwerking Bij deze aanvraag worden persoonsgegevens en eventuele andere gegevens gevraagd. Deze worden door ASR Verzekeringen verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van deze verzekeringsovereenkost en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, et inbegrip van de voorkoing en bestrijding van fraude en het plegen van regres. 1 Gegevens werkgever/vereniging (indien van toepassing) Naa werkgever/vereniging Hebt u reeds een Verzuiverzekering en/of WIA/WGA - verzekering bij ASR Verzekeringen gesloten of aangevraagd, geef dan hier het contractsnuer van deze verzekeringen aan: 2 Gegevens verzekeringneer Naa en voorletters v Adres Postcode/Woonplaats (geen post- of bedrijfsadres) Correspondentieadres (indien afwijkend) Nationaliteit Nederlandse anders, naelijk Geboortedatu Sofinuer/BSN-nuer Telefoonnuer Bent u AWBZ gerechtigd in Nederland ja nee (nee contact op et uw verzekeringsadviseur) Bent u zelfstandig onderneer en hebt u reeds een Arbeidsongeschiktheidsverzekering Individueel voor zelfstandig onderneers bij ASR Verzekeringen gesloten of aangevraagd, geef dan hier het polisnuer van de Arbeidsongeschiktheidsverzekering Individueel aan Ingangs-/wijzigingsdatu Deze datu oet aansluiten op de beëindigingdatu van de oude verzekering op overeenkoen et de datu waarop de verzekeringsplicht van de zorgverzekering is ontstaan. De verzekering wordt aangevraagd voor 1 jaar doorlopend en wordt zonder tijdige opzegging stilzwijgend verlengd voor eenzelfde periode. 3A Te verzekeren personen Naa en voorletters Afwijkend adres Nationaliteit M/V Geboortedatu Sofinuer / BSN-nuer Verzekerde 1 (verzekeringneer) Verzekerde 2 Verzekerde 3 Verzekerde 4 Verzekerde 5 Verzekerde (10-09) v Van de te verzekeren personen die niet de Nederlandse nationaliteit hebben, ontvangen wij graag een kopie van het vreedelingendocuent. Personen et een nationaliteit van een land binnen de Europese Unie kunnen volstaan et een kopie van het paspoort of de Europese identiteitskaart. 1/7

2 3B Toetsing verzekeringsplicht Staat u of de (te eeverzekeren) gezinslid ingeschreven in de Nederlandse bevolkingsregister? ja nee, van toepassing op verzekerde nr.: Heeft u of de (te eeverzekeren) gezinslid loon uit arbeid in Nederland of winst van een Nederlandse onderneing? ja nee, van toepassing op verzekerde nr.: Heeft u of de (te eeverzekeren) gezinslid loon uit arbeid uit het buitenland of winst van een buitenlandse onderneing? ja nee, van toepassing op verzekerde nr.: 3C Gegevens huidige ziektekostenverzekeraar Verzekerde 1 Huidige ziektekostenverzekeraar Polis-/registratienuer Is/wordt beëindigd per* Reden beëindiging Verzekerde 2 Gelijk aan verzekerde 1 Gelijk aan verzekerde 1 Gelijk aan verzekerde 1 Gelijk aan verzekerde 1 Verzekerde 3 Gelijk aan verzekerde 1 Gelijk aan verzekerde 1 Gelijk aan verzekerde 1 Gelijk aan verzekerde 1 Verzekerde 4 Gelijk aan verzekerde 1 Gelijk aan verzekerde 1 Gelijk aan verzekerde 1 Gelijk aan verzekerde 1 Verzekerde 5 Gelijk aan verzekerde 1 Gelijk aan verzekerde 1 Gelijk aan verzekerde 1 Gelijk aan verzekerde 1 Verzekerde 6 Gelijk aan verzekerde 1 Gelijk aan verzekerde 1 Gelijk aan verzekerde 1 Gelijk aan verzekerde 1 * U dient voor alle te verzekeren personen kopieën van het royeentsaanhangsel van de vorige ziektekostenverzekering ee te sturen et het aanvraagforulier. 3D Opzeggen huidige ziektekostenverzekering Geeft u ASR Verzekeringen toesteing voor het opzeggen van de huidige ziektekostenverzekering? basisverzekering aanvullende ziektekostenverzekering beide nee 4 Preiebetaling Hoe wenst u de preie te voldoen per jaar per halfjaar per kwartaal per aand Wilt u de preie autoatisch laten afschrijven ja nee Zo ja, dan verklaart u zich akkoord et de geldende bepalingen en voorschriften en dat u kennis heeft genoen van de regeling betreffende incasso-opdrachten. Een achtiging voor een autoatische incasso kunt u op elk oent herroepen. De afschrijvingen kunnen steeds binnen 56 dagen ongedaan geaakt worden. Door ondertekening van dit aanvraagforulier achtigt u ASR Verzekeringen o periodiek de verschuldigde preie (inclusief kosten) van uw rekening af te schrijven. (post)bankrekeningnuer voor preie-incasso Ten nae van Te (post)bankrekeningnuer voor uitbetaling declaraties Ten nae van Te 2/7

3 5 Gewenste dekking Aandachtspunten: - Kinderen tot 18 jaar hebben géén eigen risico op hun Ziektekostenverzekering Flexibel of Mix - Kinderen tot 18 jaar zijn gratis eeverzekerd op de eest uitgebreide aanvullende verzekering van u of uw eventuele partner; - Voor orthodontie geldt een wachttijd van één jaar. Dit geldt als u een nieuwe of andere aanvullende verzekering afsluit (zowel nieuwe als bestaande verzekerden). - Sluit u de Tandartskostenverzekering optiaal dan vragen wij u aan het eind van dit aanvraagforulier een beperkt aantal vragen over uw gebitstoestand te beantwoorden. Voor de overige verzekeringen hoeft u geen gezondheidsvragen te beantwoorden - De Tandartskostenverzekering, Ziekenhuisverzekering cofort en de Serviceodule onderneer kunnen alleen worden afgesloten door verzekerden vanaf respectievelijk 22 jaar en 18 jaar Ziektekosten- Eigen risico* Aanvullende Tandartskosten- Ziekenhuis- Serviceverzekering Ziektekostenverzekering verzekering verzekering odule cofort onderneer*** Verzekerde 1 Mix E 165 E 465 Aanvulling instap basis Ja Ja E 365 E 665 Aanvulling uitgebreid optiaal Aanvulling optiaal Verzekerde 2** Mix E 165 E 465 Aanvulling instap basis Ja Ja E 365 E 665 Aanvulling uitgebreid optiaal Aanvulling optiaal Verzekerde 3** Mix E 165 E 465 Aanvulling instap basis Ja Ja E 365 E 665 Aanvulling uitgebreid optiaal Aanvulling optiaal Verzekerde 4** Mix E 165 E 465 Aanvulling instap basis Ja Ja E 365 E 665 Aanvulling uitgebreid optiaal Aanvulling optiaal Verzekerde 5** Mix E 165 E 465 Aanvulling instap basis Ja Ja E 365 E 665 Aanvulling uitgebreid optiaal Aanvulling optiaal Verzekerde 6** Mix E 165 E 465 Aanvulling instap basis Ja Ja E 365 E 665 Aanvulling uitgebreid optiaal Aanvulling optiaal * Waarvan verplicht eigen risico E 165 ** Indien verzekerde een kind is et een leeftijd van jonger dan 18 jaar dan hoeft alleen de dekking van de Ziektekostenverzekering te worden ingevuld. Voor hen geldt géén eigen risico en tevens zijn kinderen tot 18 jaar gratis eeverzekerd op basis van de eest uitgebreide aanvullende verzekering van u of uw eventuele partner. *** Alleen individueel af te sluiten indien u zelfstandig onderneer bent en alleen in cobinatie et een Ziektekostenverzekering Mix of Flexibel. 3/7

4 6 Overige ededelingen Werd aan u ooit een verzekering van welke aard dan ook geweigerd of opgezegd of werden er beperkende bepalingen of preieverhogingen voorgesteld? Ja Nee Zo ja, door welke aatschappij(en), wanneer en waaro? Hebt u nog iets ee te delen (et betrekking tot het te verzekeren risico of uzelf of een andere belanghebbende) dat voor ASR Verzekeringen voor de beoordeling van deze aanvraag van belang zou kunnen zijn?* Ja Nee Zo ja, welke *desgewenst kunt u deze inforatie vertrouwelijk aan de directie toezenden. 7 Slotverklaring en ondertekening Ondergetekende verklaart: - dat alle vragen naar waarheid en volledig zijn beantwoord; - dat het he/ haar bekend is dat bij onjuiste en/ of onvolledige beantwoording of verzwijging ASR Verzekeringen zich op ongeldigheid van de overeenkost kan beroepen en schadevergoeding kan weigeren; - akkoord te gaan et de bij deze verzekering behorende polisvoorwaarden, die na acceptatie van de verzekering zullen worden uitgereikt, aar nu al kunnen worden opgevraagd; - feiten en ostandigheden et betrekking tot het te verzekeren risico van he/ haar of een andere belanghebbende die zich voordoen of bekend worden in de periode tussen het invullen van dit aanvraagforulier (inclusief bijbehorende gezondheidsverklaring) en de ingangsdatu van de verzekering direct aan ASR Verzekeringen ee te delen. (Toelichting: deze aanvullende gegevens zullen deel uitaken van de reeds gedane verklaringen op het aanvraagforulier en de gezondheidsverklaring op basis waarvan ASR Verzekeringen het risico beoordeelt.) Plaats Datu Handtekening verzekeringneer Handtekening verzekerde Relatienuer Handtekening verzekeringsadviseur U kunt dit forulier in een ongefrankeerde envelop retourneren naar: ASR Verzekeringen t.a.v. Ziektekosten Acceptatie, R Antwoordnuer XB Utrecht 8 Klachtenregeling Klachten over onze producten en diensten kunnen in eerste instantie worden voorgelegd aan uw verzekeringsadviseur. Deze zoekt naar een passende oplossing, zo nodig in overleg et ASR Verzekeringen. Indien het overleg et uw verzekeringsadviseur en/of direct betrokkenen van ASR Verzekeringen geen oplossing biedt, dan kunt u een klacht indienen bij: ASR Verzekeringen Klachtenservice Postbus HB Utrecht Wij verzoeken u hierbij uw naa, adres en polisnuer te verelden. Meer inforatie is terug te vinden op onze website: 4/7

5 9 Klachteninstanties Indien binnen zes weken een klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, of er wordt geotiveerd aangegeven dat de oorspronkelijke beslissing gehandhaafd blijft, kunt u zich wenden tot: Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen Postbus AG Zeist Telefoonnuer (030) Voor eer inforatie kunt u kijken op de website : De Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) werkt onafhankelijk en onpartijdig. Het doel is het helpen oplossen van probleen tussen verzekerden en de zorgverzekeraars. Als de zaak beiddelbaar lijkt, dan wordt de klacht eerst door de Obudsan Zorgverzekeringen in behandeling genoen. Is de beiddeling niet succesvol of is de zaak bij binnenkost al niet beiddelbaar, dan wordt de klacht behandeld door de Geschillencoissie. De Geschillencoissie brengt een bindend advies uit aan de zorgverzekeraar en aan u. De Geschillencoissie kan een bindend advies uitbrengen voor zowel de basisverzekering als de aanvullende ziektekostenverzekeringen. Wanneer u geen gebruik wilt aken van de genoede klachtenbehandelingsogelijkheden, of ontevreden bent over de behandeling of de uitkost, kunt u het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter, ook al heeft de Geschillencoissie een bindend advies uitgebracht. Indien de Geschillencoissie een bindend advies heeft uitgebracht, dan zal de rechter alleen procedureel naar de klacht kijken. 10 Registratie bij toezichthouder AFM ASR Basis Ziektekostenverzekeringen NV (kvk ) en ASR Aanvullende Ziektekostenverzekeringen NV (kvk ), gevestigd aan de Stadsring 15 te Aersfoort, staan onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en zijn geregistreerd onder de AFM-nuers en ASR Verzekeringen is aanbieder van producten en diensten op het gebied van schade- en levensverzekeringen. 11 Toelichting bij de gezondheidsverklaring Lees deze toelichting zorgvuldig en heleaal Is u iets niet duidelijk? Nee contact op et ASR Verzekeringen. Medische gegevens noodzakelijk voor uw verzekering O te kunnen beoordelen of u een aanvullende (tandartskosten)verzekering kunt afsluiten, en zo ja tegen welke voorwaarden, is het nodig dat u naast uw aanvraagforulier ook edische gegevens verstrekt. De benodigde edische gegevens oet u invullen op de gezondheidsverklaring. De geneeskundig adviseur van ASR Verzekeringen geeft aan de hand van uw antwoorden in de gezondheidsverklaring en eventuele aanvullende gevraagde gegevens een advies aan ASR Verzekeringen. Afhankelijk van uw gezondheid, kan de geneeskundig adviseur ASR Verzekeringen adviseren een hogere preie dan noraal te vragen en/of aanvullende voorwaarden te stellen. Hij kan zelfs heleaal afwijzend adviseren. Medische gegevens vertrouwelijk Uw edische gegevens worden, saen et eventuele andere edische stukken in een afzonderlijk archief in een edisch dossier bewaard. Medische gegevens zijn vertrouwelijk en worden ook als zodanig behandeld. Dat wil zeggen dat ze in principe alleen voor de geneeskundig adviseur toegankelijk zijn. In bepaalde gevallen kan het nodig zijn o uw edische gegevens ook voor te leggen aan de geneeskundig adviseur van een herverzekeringsaatschappij. In wet- en regelgeving is vastgelegd wat wel en niet ag et edische gegevens van een verzekerde. Die bepalingen zijn uitgewerkt in onder andere de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen en het hierbij behorende Addendu Zorgverzekeraars en in het Protocol Verzekeringskeuringen. Daaraan oeten verzekeraars en geneeskundig adviseurs zich houden. Zowel de gedragscode als het protocol zijn op te vragen bij het Verbond van Verzekeraars, telefoon (070) of via de website: Als uw gezondheidstoestand verandert: elden tot definitieve acceptatie Er zit eestal enige tijd tussen het oent waarop u de gezondheidsverklaring invult en het oent waarop ASR Verzekeringen laat weten uw aanvraag te accepteren/ weigeren. In die periode kan uw gezondheid veranderen (verbeteren of verslechteren). U oet die verandering doorgeven aan de geneeskundig adviseur van ASR Verzekeringen. Daarvoor zijn twee redenen. De eerste is dat de verandering van uw gezondheid van invloed kan zijn op de beoordeling van uw aanvraag. Is uw gezondheid verslechterd, dan oet de geneeskundig adviseur daaree rekening houden bij zijn advies aan ASR Verzekeringen. De tweede reden o een verandering in uw gezondheid te elden is isschien nog wel belangrijker: geeft u dit niet door, dan is er sprake van verzwijging. U loopt dan de kans dat u geen uitkering krijgt als het erop aan kot. U hebt dan voor niets preie betaald. Zodra ASR Verzekeringen u heeft laten weten dat u definitief bent geaccepteerd, vervalt uw plicht o veranderingen in uw gezondheidstoestand te elden. Definitieve acceptatie blijkt uit een polis, een acceptatiebewijs of definitieve dekkingsbevestiging die u wordt toegestuurd. Advies geneeskundig adviseur en bezwaar U hebt het recht als eerste te horen hoe het advies van de geneeskundig adviseur luidt. U oet dat wel vooraf schriftelijk vragen. Dat doet u door bij de gezondheidsverklaring een briefje ee te sturen aan de geneeskundig adviseur waarin u aangeeft dat u het advies als eerste wilt ontvangen. U kunt de geneeskundig adviseur vervolgens verzoeken ASR Verzekeringen niet op de hoogte te brengen van zijn advies. Bijvoorbeeld als er in staat dat er een hogere preie oet en/of strengere voorwaarden oeten worden vastgesteld. Het zal duidelijk zijn dat in dat geval geen verzekering ogelijk is. Anders gezegd: zonder advies geen verzekering. Stuurt u de (ingevulde en ondertekende) gezondheidsverklaring in, dan gaat ASR Verzekeringen ervan uit dat u geen bezwaar aakt tegen de verwerking van de door u ingevulde gegevens. Hebt u daar echter wel bezwaar tegen, dan oet u de gezondheidsverklaring niet insturen. Maar ook in dat geval geldt weer: geen gegevens geen verzekering. 5/7

6 12 Gezondheidsverklaring Tandartskostenverzekering optiaal Waaro dit forulier Bij een aanvraag van een aanvullende (tandartskosten)verzekering ontvangt u als verzekerde deze gezondheidsverklaring. U vult op dit forulier uw edische gegevens in. Vervolgens adviseert de geneeskundig adviseur aan ASR Verzekeringen of, en op welke voorwaarden de verzekering kan worden geaccepteerd. Lees vóór het invullen de Toelichting bij de gezondheidsverklaring. Invullen van de vragen Het is zeer belangrijk dat u alle vragen juist en volledig beantwoordt. Hebt u daarvoor eer ruite nodig? Vervolg dan op een apart vel. Geef duidelijk aan bij welke vragen de bijlage hoort. Vereld al uw klachten, ook als u denkt dat deze niet belangrijk zijn of als u geen arts hebt bezocht. Wanneer u deze gezondheidsverklaring niet juist of onvolledig invult, is er sprake van verzwijging. Dit kan betekenen dat de verzekering opzegbaar is en dat ASR Verzekeringen een verzoek o een uitkering weigert. Als uw gezondheidstoestand verandert Als uw gezondheidstoestand verandert na het invullen van dit forulier, aar vóórdat de verzekering tot stand kot, dan oet u dit direct aan ASR Verzekeringen doorgeven. Definitieve acceptatie blijkt uit een definitieve acceptatiebevestiging van ASR Verzekeringen of uit een polis of acceptatieblad dat u wordt toegestuurd. Lees verder de Toelichting bij de gezondheidsverklaring onder het kopje Als uw gezondheidstoestand verandert. De volgende vragen hebben betrekking op alle verzekerden die de Tandartskostenverzekering optiaal wensen af te sluiten. Voor de overige verzekeringen hoeft u geen gezondheidsverklaring in te vullen Zijn alle te verzekeren personen de laatste twee jaar iniaal één aal per jaar voor behandeling of controle naar de tandarts geweest ja nee Zo nee, wie niet 12.2 Heeft één van de te verzekeren personen regelatig last van bloedend tandvlees ja nee Zo ja, wie 12.3 Heeft één van de te verzekeren personen oenteel een paradontologische (tandvlees) behandeling ja nee Zo ja, wie 12.4 Is er bij één van de te verzekeren personen binnen één jaar een paradontologische (tandvlees) behandeling te verwachten ja nee Zo ja, wie 12.5 Zijn alle getrokken of ontbrekende tanden en/of kiezen langer dan twee jaar geleden vervangen door iddel van kronen, bruggen, prothese, frae of iplantaten ja nee Zo ja, bij wie 12.6 Indien één van de te verzekeren personen een prothese of een frae heeft, is er een voorneen o deze binnen één jaar te laten vervangen door kronen, bruggen of iplantaten ja nee Zo ja, bij wie 12.7 Verwacht één van de te verzekeren personen binnen één jaar een behandeling et kronen, bruggen of iplantaten ja nee Zo ja, bij wie 6/7

7 13 Ondertekening Ondergetekende verklaart dat hij/ zij kennis heeft genoen van de bij dit forulier behorende Toelichting op de gezondheidsverklaring, dat de antwoorden op bovenstaande vragen en de eventueel bijgevoegde bijlage(n) door he/ haar zijn gegeven en naar waarheid en volledig zijn vereld, dat hij/ zij zich ervan bewust is dat een onjuistheid of onvolledigheid in deze gezondheidsverklaring kan leiden tot verval van de rechten uit de overeenkost en dat hij/ zij geen bezwaar heeft tegen het gebruik van edische gegevens voor de acceptatie van de et het bijbehorende aanvraagforulier aangevraagde verzekering(en). Plaats Datu Handtekening verzekerde 1 (verzekeringneer) Handtekeningen van verzekerden vanaf 22 jaar Handtekening verzekerde 2 Handtekening verzekerde 3 Handtekening verzekerde 4 Handtekening verzekerde 5 Handtekening verzekerde 6 Handtekening verzekeringsadviseur Bijlage(n) Indien over deze aanvraag reeds is gecorrespondeerd of telefonisch contact heeft plaatsgevonden, gaarne hieronder referenties verelden: Brief d.d. Gesprek op U kunt dit forulier in een ongefrankeerde envelop retourneren naar: ASR Verzekeringen t.a.v. Ziektekosten Acceptatie, R Antwoordnuer XB Utrecht ref. ref. U kunt dit forulier ook rechtstreeks inzenden aan de geneeskundig adviseur van ASR Verzekeringen onder verelding van het woord vertrouwelijk op de envelop. 7/7

Gezondheidsverklaring

Gezondheidsverklaring Gezondheidsverklaring Levensverzekering Waarom dit formulier? Bij een aanvraag van een levensverzekering ontvangt u als (kandidaat-)verzekerde deze gezondheidsverklaring. U vult op dit formulier uw medische

Nadere informatie

Verzekeringsadviseur - Brandax Geld en Verzekeren - TP 31731. Voorletters en achternaam O Man O Vrouw. Straatnaam en huisnummer. Postcode woonplaats

Verzekeringsadviseur - Brandax Geld en Verzekeren - TP 31731. Voorletters en achternaam O Man O Vrouw. Straatnaam en huisnummer. Postcode woonplaats 1. Verzekeringnemer (zie toelichting) Voorletters en achternaam O Man O Vrouw Straatnaam en huisnummer Postcode woonplaats Telefoon overdag Telefoon avond E-mail adres Ik geef ONVZ toestemming om mijn

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2015

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2015 ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2015 U staat op het punt uw basisverzekering of een van de aanvullende verzekeringen aan te vragen. U wilt onze tandartsverzekering of het. Wat u ook kiest, u bent bij ons in

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER ZORGVERZEKERING BETER VOOR NU

AANVRAAGFORMULIER ZORGVERZEKERING BETER VOOR NU Avéro Achmea Van Asch van Wijckstraat 55 www.averoachmea.nl 3811 LP Amersfoort Nederland AANVRAAGFORMULIER ZORGVERZEKERING BETER VOOR NU Vul dit formulier helemaal in met blauwe of zwarte pen in blokletters.

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan?

Arbeidsongeschikt. En dan? Arbeidsongeschikt. En dan? Voor wie is deze folder bedoeld? Krijg ik altijd een medische beoordeling? Deze folder is van belang als u een aanvraag tot uitkering en/of een aanvraag tot premievrijstelling

Nadere informatie

In deze voorwaarden van de Reaal Eenjarige Overlijdensrisicoverzekering

In deze voorwaarden van de Reaal Eenjarige Overlijdensrisicoverzekering VOORWAARDEN REAAL EENJARIGE OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING In deze voorwaarden van de Reaal Eenjarige Overlijdensrisicoverzekering leest u: n Een uitleg van de belangrijkste woorden die wij gebruiken. n

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Voor wie is deze folder bedoeld? Deze folder is voor u van belang als u een aanvraag tot uitkering wilt indienen op uw arbeidsongeschiktheidsverzekering. Als u

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt en nu?

Arbeidsongeschikt en nu? AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering Arbeidsongeschikt en nu? Als u arbeidsongeschikt raakt, heeft u veel te regelen. U bent niet alleen bezig met beter worden, maar u heeft daarnaast nog de zorg over

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01

Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Wat houdt de Zelf Uitvaartverzekering in? De Zelf Uitvaartverzekering geeft recht

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan?

Arbeidsongeschikt. En dan? Arbeidsongeschikt. En dan? Inhoud Voor wie is deze folder bedoeld? 5 Ik heb een aanvraag tot uitkering ingediend. Wat gebeurt er nu? 5 Beroepsarbeidsongeschiktheid 5 Passende arbeid 5 Gangbare arbeid

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan ONVZ Vrije Keuze Zorgplan U staat op het punt uw basiserzekering of een an de aanullende erzekeringen aan te ragen. U wilt onze tandartserzekering of het. Wat u ook kiest, u bent bij ons in goede handen.

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan ONVZ Vrije Keuze Zorgplan U staat op het punt uw basiserzekering of een an de aanullende erzekeringen aan te ragen. U wilt onze tandartserzekering of het. Wat u ook kiest, u bent bij ons in goede handen.

Nadere informatie

Interpolis ZorgActief

Interpolis ZorgActief Interpolis ZorgActief Voorwaarden, aanspaken en vergoedingen 2014 (model 95049) Vragen en opvragen informatie Hebt u vragen of wilt u documenten aanvragen? Neem dan gerust contact met ons op. Telefonisch

Nadere informatie

Aanvraag(offerte)formulier voor verzekering van uw Porsche

Aanvraag(offerte)formulier voor verzekering van uw Porsche Aanvraag(offerte)formulier voor verzekering van uw Porsche Voor een snelle verwerking van deze aanvraag wordt u verzocht dit formulier in blokletters in te vullen. Algemene gegevens Gewenste ingangsdatum

Nadere informatie

ASR Arbeidsongeschiktheidsverzekering Uitgebreid Algemene polisvoorwaarden

ASR Arbeidsongeschiktheidsverzekering Uitgebreid Algemene polisvoorwaarden Inhoud Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen Artikel 1 Begrippenlijst Hoofdstuk 2 Te verzekeren risico Artikel 2 Wat is het doel van de verzekering? Artikel 3 Welke documenten horen bij de verzekering? Hoofdstuk

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht)

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht) POLISVOORWAARDEN Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Delta Lloyd Schadeverzekering NV Arnhem MODEL RE 03.2.13 D INHOUD Algemene voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Pagina Artikel 1 Waar is deze

Nadere informatie

Privé Pakket aanvraag

Privé Pakket aanvraag Privé Pakket aanvraag intermediair intermediairnummer 001 4312(0106)a adresgegevens intermediair Privé Pakket aanvraag  1. aanvraag betreft nieuwe verzekering voor 5 jaar 3 jaar (3% toeslag) 1 jaar doorlopend

Nadere informatie

Aanvraag Aansprakelijkheidsverzekering Klassiek Homeopaten

Aanvraag Aansprakelijkheidsverzekering Klassiek Homeopaten Aanvraag Aansprakelijkheidsverzekering Klassiek Homeopaten Nieuwe verzekering. Contractduur: 5 jaar 3jaar(3% toeslag) 1 jaar (5% toeslag) Ingangsdatum van de verzekering: / / 1.Verzekeringnemer Naam en

Nadere informatie

Voorwaarden Ondernemer op Verzuimverzekering

Voorwaarden Ondernemer op Verzuimverzekering Voorwaarden Ondernemer op Verzuimverzekering Waarom deze voorwaarden belangrijk voor u zijn Deze voorwaarden horen bij uw Ondernemer op verzuimverzekering. Hierin leest u waarvoor u verzekerd bent, hoe

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan? informatie voor de ondernemer

Arbeidsongeschikt. En dan? informatie voor de ondernemer Arbeidsongeschikt En dan? informatie voor de ondernemer 2 Arbeidsongeschikt, en hoe verder? U bent arbeidsongeschikt geworden. Wat nu? In deze brochure zetten we op een rij wat er gebeurt nadat u een aanvraag

Nadere informatie

WGA-verzekering Eigen Risico. Polisvoorwaarden. WGA-verzekering Eigen Risico

WGA-verzekering Eigen Risico. Polisvoorwaarden. WGA-verzekering Eigen Risico WGA-verzekering Eigen Risico Polisvoorwaarden WGA-verzekering Eigen Risico Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de

Nadere informatie

Extra Pensioen Uitkering Productinformatie

Extra Pensioen Uitkering Productinformatie Extra Pensioen Uitkering Productinformatie 1/12 Extra Pensioen Uitkering, een bankspaarproduct Inhoudsopgave 1. Voor wie is deze informatie over de Extra Pensioen Uitkering bedoeld? 2. Algemene informatie

Nadere informatie

Voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering

Voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering Voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering Deze voorwaarden zijn op 9 oktober 2012 gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam. Overzicht Overlijdt de verzekerde tijdens de looptijd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering

Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering 2012 Inleiding Deze inleiding hoort zelf niet bij de voorwaarden. De voorwaarden beginnen dus bij de inhoudsopgave. Waarvoor zijn deze voorwaarden? U hebt

Nadere informatie

Voorwaarden Brand New Day Opbouwverzekering

Voorwaarden Brand New Day Opbouwverzekering Voorwaarden Brand New Day Opbouwverzekering Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Begunstigde De (rechts)persoon die is aangewezen om de uitkering te ontvangen. b.

Nadere informatie

Voorwaarden Generali Ondernemer op verzuimverzekering

Voorwaarden Generali Ondernemer op verzuimverzekering Voorwaarden Generali Ondernemer op verzuimverzekering Waarom deze voorwaarden belangrijk voor u zijn Deze voorwaarden horen bij uw Generali Ondernemer op verzuimverzekering. Hierin leest u waarvoor u

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt, wat nu?

Arbeidsongeschikt, wat nu? Arbeidsongeschikt, wat nu? Inhoud Een goede basis bij arbeidsongeschiktheid. 3 U heeft gevraagd om een uitkering. 4 U krijgt een uitkering. 7 U heeft een klacht over Centraal Beheer Achmea. 10 Goed om

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER OZP-PAKKETPOLIS ONDERHOUDNL

AANVRAAGFORMULIER OZP-PAKKETPOLIS ONDERHOUDNL AANVRAAGFORMULIER OZP-PAKKETPOLIS ONDERHOUDNL deze aanvraag betreft : een nieuw af te sluiten verzekering AANVRAGER/VERZEKERINGNEMER (dat is degene wiens risico wordt verzekerd) rechtsvorm : eenmanszaak

Nadere informatie

Aanvraag Expatriate Insurance

Aanvraag Expatriate Insurance Spuybroek Assurantien Aanvraag Expatriate Insurance Naam verzekeringsadviseur agentennummer. Betreft: nieuwe verzekering wijziging verzekering, pakketnummer: Voorgestelde ingangsdatum Is voorlopige dekking

Nadere informatie