Hebben goedgevonden en verstaan: Artikel 1 (definities)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hebben goedgevonden en verstaan: Artikel 1 (definities)"

Transcriptie

1 Besluit van houdende regels ter uitvoering van de artikelen 89 en 90 van Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende toegang tot het bedrijf van kredietinstellingen en het prudentieel toezicht op kredietinstellingen en beleggingsondernemingen, tot wijziging van Richtlijn 2002/87/EG en tot intrekking van de Richtlijnen 2006/48/EG en 2006/49/EG (PbEU 2013, L 176) (Besluit uitvoering publicatieverplichtingen richtlijn kapitaalvereisten) Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van (datum), FM/2014/0000 M, directie Financiële Markten, gedaan mede namens Onze Minister van Veiligheid en Justitie; Gelet op artikel 3:74a, derde lid, van de Wet op het financieel toezicht en de artikelen 391, vijfde lid, en 417 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van..., nr....); Gezien het nader rapport van Onze Minister van Financiën van (...), FM/2014/0000 U, directie Financiële Markten, uitgebracht mede namens Onze Minister van Veiligheid en Justitie; Hebben goedgevonden en verstaan: Artikel 1 (definities) In dit besluit wordt verstaan onder: bank: een bank als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht; beleggingsonderneming: een beleggingsonderneming als bedoeld in artikel 4, eerste lid, punt 2, van de verordening kapitaalvereisten; bijkantoor: een bijkantoor als bedoeld in artikel 4, eerste lid, punt 17, van de verordening kapitaalvereisten; richtlijn kapitaalvereisten: richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2103 betreffende toegang tot het bedrijf van kredietinstellingen en het prudentieel toezicht op kredietinstellingen en beleggingsondernemingen, tot wijziging van Richtlijn 2002/87/EG en tot intrekking van de Richtlijnen 2006/48/EG en 2006/49/EG (PbEU 2013, L 176); verordening kapitaalvereisten: verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende prudentiële vereisten voor

2 kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 (PbEU 2013, L 176). Artikel 2 (reikwijdte) Dit besluit is van toepassing op banken en beleggingsondernemingen met zetel in Nederland. Artikel 3 (country by country reporting) 1. Een bank of beleggingsonderneming doet op geconsolideerde basis mededeling over de volgende informatie, voor elke staat waarin zij een dochteronderneming of bijkantoor heeft: a. de naam, aard van de activiteiten en geografische locatie; b. de omzet; c. het gemiddelde aantal werknemers, uitgedrukt in voltijdequivalenten; d. de winst of het verlies voor belasting; e. de belasting over winst of verlies; en f. de ontvangen overheidssubsidies. 2. De in het eerste lid bedoelde informatie wordt onderzocht overeenkomstig artikel 393, derde lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. 3. De in het eerste lid bedoelde informatie wordt, indien mogelijk, gelijktijdig met de jaarrekening van de onderneming of de geconsolideerde jaarrekening van de onderneming openbaar gemaakt. Indien de informatie niet in de jaarrekening wordt opgenomen, maakt de onderneming bekend waar en wanneer de informatie kan worden gevonden. 4. Dit artikel is van toepassing op de boekjaren die aanvangen op of na 1 januari Artikel 4 (verplichtingen per 1 juli 2014) 1. Een bank of beleggingsonderneming maakt, in aanvulling op artikel 3, eerste lid, de in de onderdelen a, b en c van dat lid bedoelde informatie over het laatst afgesloten boekjaar uiterlijk op 1 juli 2014 openbaar. 2. Een bank of beleggingsonderneming die door de Financial Stability Board is aangemerkt als mondiaal systeemrelevant, overlegt uiterlijk op 1 juli 2014 de informatie, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdelen d, e en f, over het laatst afgesloten boekjaar op vertrouwelijke basis aan de Europese Commissie en aan de Nederlandsche Bank. 3. Artikel 393 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing op de informatie, bedoeld in het eerste en tweede lid. Artikel 5 (bekendmaking rendement op activa) 1. Een bank of beleggingsonderneming maakt in haar jaarverslag als een van de belangrijkste indicatoren haar rendement op activa bekend, berekend als de nettowinst gedeeld door het balanstotaal. 2. Dit artikel is van toepassing op de jaarverslagen die worden opgesteld over de boekjaren die aanvangen op of na 1 januari

3 Artikel 6 (inwerkingtreding) Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst. Artikel 7 (citeertitel) Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit uitvoering publicatieverplichtingen richtlijn kapitaalvereisten. Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. De Minister van Financiën, De Minister van Veiligheid en Justitie, 3

4 NOTA VAN TOELICHTING ALGEMEEN 1. Inleiding Het onderhavige besluit dient ter uitvoering van de artikelen 89 en 90 van de richtlijn kapitaalvereisten 1. Deze richtlijn, vaak aangeduid als CRD IV, strekt ertoe het prudentieel toezicht op banken en beleggingsondernemingen te versterken, in antwoord op de financiële crisis van de jaren De richtlijn kapitaalvereisten wordt geïmplementeerd door middel van de Implementatiewet richtlijn en verordening kapitaalvereisten 2, waarmee (met name) de Wet op het financieel toezicht (Wft) aan de eisen van de richtlijn en de bijbehorende verordening 3 worden aangepast. De implementatie van de richtlijn vergt eveneens aanpassing van enkele op de Wft gebaseerde besluiten: zie het Implementatiebesluit richtlijn en verordening kapitaalvereisten. In aanvulling daarop worden in dit besluit de artikelen 89 en 90 van de richtlijn geïmplementeerd. Artikel 89 bepaalt dat banken en beleggingsondernemingen jaarlijks informatie openbaar dienen te maken over (onder andere) hun activiteiten, omzet, aantal werknemers, behaalde winst of verlies en belastingen, uitgesplitst naar ieder land waarin zij actief zijn. Dit valt onder het bredere begrip country by country reporting, of CBCR (zie bijvoorbeeld ook de bepalingen voor de mijnbouw- en bosbouwsectoren in Richtlijn 2013/34/EU over de jaarrekening en het jaarverslag (PbEU 2013, L 182)). Ingevolge artikel 90 van de richtlijn dienen banken en beleggingsondernemingen in hun jaarverslag het gerealiseerde rendement op activa te vermelden. Beide richtlijnartikelen hebben raakvlakken met het jaarrekeningenrecht. Om hieraan recht te doen berust het onderhavige besluit op de artikelen 391, vijfde lid, en 417 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW), naast artikel 3:74a, derde lid, van de Wft. Ter wille van de duidelijkheid is ervoor gekozen de regels voor banken en beleggingsondernemingen in één nieuw besluit op te nemen. Aanpassing van het Besluit van 1 juni 2010 tot vaststelling van nadere voorschriften omtrent de inhoud van het jaarverslag van banken (Stb. 2010, 215) of het Besluit van 10 mei 1993, houdende bepalingen voor de balans, de winst- en verliesrekening en de toelichtingen daarop van banken (Stb. 1993, 259) lag minder voor de hand, temeer omdat de nu voorliggende materie geen verband heeft met de huidige inhoud van die besluiten. 2. Gevolgen voor het bedrijfsleven 1 Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2103 betreffende toegang tot het bedrijf van kredietinstellingen en het prudentieel toezicht op kredietinstellingen en beleggingsondernemingen, tot wijziging van Richtlijn 2002/87/EG en tot intrekking van de Richtlijnen 2006/48/EG en 2006/49/EG (PbEU 2013, L 176). 2 Kamerstukken II 2013/14, Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 (PbEU 2013, L 176). 4

5 Voor een uitgebreide beschouwing over de gevolgen van de richtlijn en de verordening voor banken en beleggingsondernemingen zij verwezen naar de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel voor de Implementatiewet 4. Die analyse omvat mede de gevolgen voor het bedrijfsleven van de in dit besluit geïmplementeerde openbaarmakingsverplichtingen. 3. Consultatie De implementatie van de artikelen 89 en 90 van de richtlijn kapitaalvereisten maakte aanvankelijk deel uit van het Implementatiebesluit richtlijn en verordening kapitaalvereisten, en liep mee in de internetconsultatie van dat besluit. Naderhand is, om de hiervoor uiteengezette redenen, besloten het onderwerp te regelen in een afzonderlijk besluit. In dit besluit is rekening gehouden met de uitkomsten van technisch overleg in een panel van de Nederlandsche Bank (DNB), banken en accountantskantoren over de uitwerking van de publicatieverplichtingen. Over het resulterende ontwerpbesluit is vervolgens nogmaals een verkorte internetconsultatie gehouden. In de eerste consultatie over het implementatiebesluit is een opmerking gemaakt bij de implementatie van de artikelen 89 en 90 waarmee reeds rekening was gehouden. In de consultatie over het onderhavige ontwerpbesluit zijn reacties ontvangen van Eumedion, een organisatie die de belangen van de bij haar aangesloten institutionele beleggers behartigt op het gebied van corporate governance en duurzaamheid, en van de Vereniging VEB NCVB, die opkomt voor de belangen van effectenbezitters. Zij steunen het besluit, omdat het de transparantie van banken en beleggingsondernemingen verhoogt. De door Eumedion en de VEB gesignaleerde aandachtspunten hebben geleid tot enkele aanpassingen in de toelichting bij het ontwerpbesluit. Het ontwerpbesluit is eveneens besproken in de Raad voor de Jaarverslaggeving. Naar aanleiding van die bespreking is het besluit op enkele punten verduidelijkt. ARTIKELSGEWIJS Artikel 1 De richtlijn kapitaalvereisten en de verordening kapitaalvereisten hebben betrekking op kredietinstellingen en beleggingsondernemingen zoals gedefinieerd in de verordening. In de Wft wordt niet het begrip kredietinstelling maar het begrip bank gehanteerd. Daartoe behoren ook de zogeheten opt-in banken, die zich vrijwillig onderwerpen aan de strenge toezichteisen voor banken. In artikel 1 van het besluit wordt daarom voor de definitie van bank verwezen naar de Wft, en voor de definitie van beleggingsonderneming naar de verordening. Wanneer in het kader van artikel 89 van de richtlijn wordt gesproken over het begrip vestiging, wordt daarmee een dochteronderneming of een bijkantoor bedoeld. Alleen bijkantoor wordt hier gedefinieerd. In de verordening wordt voor de definitie van dochteronderneming (artikel 4, eerste lid, punt 16) verwezen naar de EU-richtlijn 4 Kamerstukken II 2013/14, , nr. 3, 6, blz

6 inzake de jaarrekening 5, zodat het begrip dochteronderneming hier dezelfde betekenis heeft als in het jaarrekeningenrecht. Ook het begrip zetel wordt in dit besluit gebruikt in de betekenis die het heeft in het BW en de Wft. Artikel 2 De in het onderhavige besluit opgenomen publicatieverplichtingen zijn van toepassing op banken en beleggingsondernemingen met zetel in Nederland. Banken en beleggingsondernemingen met zetel in een andere lidstaat dienen in hun land van herkomst te voldoen aan de nationale wetgeving ter uitvoering van de artikelen 89 en 90 van de richtlijn. De publicatieverplichtingen op grond van de richtlijn zijn niet van toepassing op banken en beleggingsondernemingen uit derde landen. Artikel 3 Het eerste lid van artikel 3 implementeert artikel 89, eerste lid, van de richtlijn. Een bank of beleggingsonderneming dient voor elk boekjaar op geconsolideerde basis bepaalde informatie openbaar te maken, afzonderlijk voor elke staat waar zij een dochteronderneming of een bijkantoor heeft. Het betreft de volgende gegevens: a. naam, aard van de activiteiten en geografische locatie van de onderneming en haar dochterondernemingen en bijkantoren: dit zijn de namen van de in de consolidatie opgenomen rechtspersonen en van de bijkantoren van de bank of beleggingsonderneming. Ondernemingen mogen ook handelsnamen bekend maken als zij dit relevant vinden. De aard van de activiteiten dient per staat te worden beschreven. Bij de vaststelling van de geografische locatie dient onder meer rekening te worden gehouden met factoren zoals staat van oprichting of staat van vestiging van een bijkantoor, de vestigingsplaats voor belastingdoeleinden en plaats van vestiging van het management. b. omzet: het begrip omzet dient te worden opgevat in overeenstemming met de invulling die hieraan in de jaarrekening van de onderneming is gegeven. c. gemiddeld aantal werknemers in voltijdse equivalenten: de ondernemingen zijn alleen verplicht informatie te publiceren over werknemers, niet over andere personen werkzaam binnen of voor de onderneming. Het staat de ondernemingen vrij om additionele informatie te verstrekken om bijzondere gevallen toe te lichten. Ook deze informatie komt al in de jaarrekening voor en kan daarom worden gebaseerd op de daarvoor gangbare jaarrekeningvoorschriften. d. winst of verlies vóór belasting: voor de betekenis hiervan dient eveneens aansluiting te worden gezocht bij de regels voor de jaarrekening van de onderneming. 5 Richtlijn 2013/34/EU van het Europees Parlement en de Raad van van 26 juni 2013 betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen, tot wijziging van Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad (PbEU 2013, L 182). 6

7 e. belasting over winst of verlies: ook deze wordt bepaald op dezelfde wijze als in de verlies- en winstrekening van de jaarrekening van de desbetreffende bank of beleggingsonderneming is toegepast. f. ontvangen overheidssubsidies: het begrip overheidssubsidies dient eveneens te worden gerapporteerd op de wijze zoals deze bate wordt verantwoord in de winst- en verliesrekening. Specifieke fiscale faciliteiten die via de Nederlandse vennootschapsbelasting (bijvoorbeeld de zogenoemde innovatiebox opgenomen in artikel 12b van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969) of via de buitenlandse winstbelasting lopen, worden niet als overheidssubsidies beschouwd. Staatssteun of andere vormen van financiële bijstand door overheden aan ondernemingen ter bewaring van de financiële stabiliteit vallen hier evenmin onder. Zoals uit het bovenstaande moge blijken, is het uitgangspunt dat de publicatie geschiedt volgens dezelfde methoden en grondslagen die door de betrokken bank of beleggingsonderneming worden toegepast voor de jaarrekening, ongeacht of deze wordt opgesteld conform titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek dan wel conform IFRS. Dit waarborgt de consistentie van de financiële verantwoording en voorkomt dat banken en beleggingsondernemingen op dit vlak met verschillende eisen zouden worden geconfronteerd. Ook voor de uitleg van het begrip op geconsolideerde basis wordt aangesloten bij de regels voor consolidatie zoals die bestaan in het (internationale) jaarrekeningenrecht, zowel met betrekking tot de wijze van consolidatie als met betrekking tot de vraag wanneer een geconsolideerde jaarrekening moet worden opgemaakt. Voor de goede orde zij opgemerkt dat het banken of beleggingsondernemingen vrijstaat nadere toelichting te verstrekken of meer informatie te publiceren dan voorgeschreven als zij dit zinvol achten. Er is geen model of ander vormvereiste waaraan de publicatie dient te voldoen. Het tweede lid bepaalt dat de informatie wordt gecontroleerd door de externe controlerende accountant op de wijze zoals voorzien in artikel 2:393, derde lid, BW voor de controle van de jaarrekening. Daarmee wordt voldaan aan de eis ingevolge artikel 89, vierde lid, van de richtlijn, dat controle dient plaats te vinden overeenkomstig richtlijn 2006/43/EG 6. Ingevolge het derde lid dient de publicatie indien mogelijk gelijktijdig met de jaarrekening of de geconsolideerde jaarrekening plaats te vinden (artikel 89, vierde lid, van de richtlijn). De gegevens kunnen in de jaarrekening worden opgenomen of als bijlage bij de jaarrekening, maar andere methoden zijn eveneens toegestaan, mits de informatie eenvoudig vindbaar en vrij toegankelijk is. Als voor een andere methode wordt gekozen dient de onderneming bekend te maken waar de informatie kan worden gevonden. Banken en beleggingsondernemingen kunnen derhalve aan hun rapportageverplichting voldoen binnen de jaarrekening of door de informatie te publiceren op hun website. In alle gevallen geldt dat de publicatie volgens artikel 2:394 BW uiterlijk dertien maanden na afloop van het boekjaar plaats dient te vinden. 6 Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen, tot wijziging van de Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad en houdende intrekking van Richtlijn 84/253/EEG van de Raad (PbEU 2006, L 157). 7

8 Ingevolge het vierde lid gaat de publicatieverplichting van het eerste lid in per 1 januari De gegevens hebben dan betrekking op het boekjaar dat is aangevangen op of na 1 januari Artikel 4 Banken en beleggingsondernemingen behoeven in eerste instantie uiterlijk op 1 juli 2014 alleen de in artikel 3, eerste lid, onderdelen a, b en c, bedoelde informatie openbaar te maken. Dit is uitgewerkt in artikel 4, eerste lid. De te rapporteren gegevens zullen betrekking hebben op het laatst afgesloten boekjaar en dat zal doorgaans het jaar 2013 zijn. De informatie zal doorgaans op die datum en over dat boekjaar niet meer opgenomen kunnen worden in de desbetreffende jaarrekening, zodat het de bank of beleggingsonderneming vrij staat om deze informatie op een andere manier openbaar te maken, bijvoorbeeld door publicatie op de eigen website. De publicatieverplichtingen ingevolge artikel 89 van de richtlijn kapitaalvereisten worden ten dele eerst geëvalueerd voordat ze voor alle betrokken ondernemingen van kracht worden. Mondiaal systeemrelevante instellingen, zoals aangewezen door de Financial Stability Board 7, dienen in dat kader gegevens over winst of verlies, belasting daarover en van overheidswege ontvangen subsidies (artikel 3, eerste lid, onderdelen d, e en f) op vertrouwelijke basis aan de Europese Commissie en DNB te overleggen. De Commissie onderzoekt vervolgens, in overleg met de Europese toezichtautoriteiten, of de publicatie van die gegevens geen negatieve gevolgen heeft voor de concurrentiepositie, de beschikbaarheid van krediet en de stabiliteit van de financiële sector. De uitkomst van dat onderzoek zou ertoe kunnen leiden dat publicatie van de gegevens bedoeld in de onderdelen d, e en f over de boekjaren vanaf 2014 wordt uitgesteld of aangepast. In dat geval zal artikel 3, eerste lid, onderdelen d, e en f, in het onderhavige besluit dienovereenkomstig worden aangepast. De verplichting voor mondiaal systeemrelevante banken en beleggingsondernemingen om, uiterlijk op 1 juli 2014, de hiervoor besproken informatie aan de Europese Commissie en DNB over te leggen is neergelegd in het tweede lid van artikel 4. Ook hier gaat het om informatie over het laatst afgesloten boekjaar. Ingevolge het derde lid wordt aan de publicatie per 1 juli 2014 niet de eis gesteld dat de te publiceren of te overleggen informatie wordt gecontroleerd door de externe accountant. Dit heeft met name een praktische achtergrond: de gewone jaarlijkse verantwoordingscyclus is op dat moment in de regel al afgerond. Daarbij is tevens voor wat betreft de mondiaal systeemrelevante banken en beleggingsondernemingen in aanmerking genomen dat het in het tweede lid niet gaat om openbaar te maken informatie, maar om een rapportage aan de Europese Commissie ten behoeve van het hierboven genoemde onderzoek. Artikel 89, vierde lid, van de richtlijn verplicht enkel tot accountantscontrole van de informatie die met ingang van 1 januari 2015 openbaar gemaakt moet worden. 7 Zie Annex I bij de 2013 update of Group of global systemically important banks, gepubliceerd dor de FSB op 11 november 2013 ( ING Bank is de enige Nederlandse bank die in deze lijst is opgenomen. 8

9 Schematisch ziet een en ander er als volgt uit: Per 1 juli 2014 (boekjaar 2013) M.i.v. 1 januari 2015 over boekjaar 2014 en ieder volgend boekjaar Publicatieverplichting voor alle banken en beleggingsondernemingen met zetel in Nederland Bekendmaking gegevens bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdelen a-c Bekendmaking gegevens bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdelen a-f, tenzij regels intussen zijn aangepast Aanvullende verplichting voor mondiaal systeemrelevante banken en beleggingsondernemingen Vertrouwelijke rapportage gegevens bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdelen d-f, aan de Europese Commissie en DNB Voor de goede orde zij het volgende opgemerkt met betrekking tot situaties waarin de openbaarmaking al op een andere manier heeft plaatsgevonden. Als een bank of beleggingsonderneming deel uitmaakt van een groep, wordt zij geacht te hebben voldaan aan deze verplichtingen, indien de moeder de op basis van artikel 3, eerste lid, en artikel 4, eerste lid, te publiceren informatie op geconsolideerde basis bekend heeft gemaakt voor alle groepsmaatschappijen en voor elke staat waarin een groepsmaatschappij is gevestigd, en de onderneming bekend heeft gemaakt waar deze informatie kan worden gevonden. Hier gelden de gewone regels van het jaarrekeningenrecht. Als al voldaan is aan de publicatieverplichting in Nederland of in een andere lidstaat in overeenstemming met de implementatie van artikel 89 van de richtlijn kapitaalvereisten in die lidstaat, hoeft een bank of beleggingsonderneming de desbetreffende informatie niet nogmaals bekend te maken, mits de onderneming bekend maakt, bijvoorbeeld op haar website, waar deze informatie kan worden gevonden. Artikel 5 Artikel 5 dient ter uitvoering van artikel 90 van de richtlijn, dat bepaalt dat banken en beleggingsondernemingen in hun jaarverslag het behaalde rendement op activa openbaar dienen te maken, daaronder te verstaan de nettowinst als percentage van het balanstotaal. Ingevolge het tweede lid dient voor het eerst aan deze verplichting te worden voldaan in het jaarverslag over het boekjaar Nu deze informatie in het jaarverslag wordt opgenomen, zal deze onderdeel zijn van de gangbare accountantscontrole voor het jaarverslag uit artikel 2:393, derde lid, BW. De accountant zal controleren of het jaarverslag overeenkomstig de voorschriften is opgesteld en met de jaarrekening verenigbaar is. 9

10 Artikel 6 Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na de publicatie in het Staatsblad. Er is in dit geval aanleiding een uitzondering te maken op de regel van de vaste verandermomenten, aangezien dit besluit dient ter uitvoering van een Europese richtlijn waarvan de implementatietermijn intussen is overschreden. De Minister van Financiën, 10

Besluit van houdende regels ter uitvoering van de artikelen 89 en 90 van Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni

Besluit van houdende regels ter uitvoering van de artikelen 89 en 90 van Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni Besluit van houdende regels ter uitvoering van de artikelen 89 en 90 van Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2103 betreffende toegang tot het bedrijf van kredietinstellingen

Nadere informatie

In het eerste lid van artikel 49 wordt met ten hoogste vijf maanden vervangen door: met ten hoogste vier maanden.

In het eerste lid van artikel 49 wordt met ten hoogste vijf maanden vervangen door: met ten hoogste vier maanden. Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter uitvoering van Richtlijn 2013/34/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2013 525 Besluit van 4 december 2013 tot wijziging van het Besluit prudentieel toezicht financiële groepen Wft en het Besluit bestuurlijke boetes

Nadere informatie

Het Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten wordt als volgt gewijzigd:

Het Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten wordt als volgt gewijzigd: Besluit van tot wijziging van het Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten, het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft en het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector in

Nadere informatie

Nota van wijziging. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: Artikel I, onderdeel D, komt te luiden:

Nota van wijziging. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: Artikel I, onderdeel D, komt te luiden: 34 176 Wijziging van oek 2 van het urgerlijk Wetboek ter uitvoering van Richtlijn 2013/34/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz. 34 262 Wijziging van de Handelsregisterwet 2007, het Burgerlijk Wetboek en de Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen in verband met deponering van bescheiden in het handelsregister langs elektronische

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2011 2012 33 121 Invoering van een bankenbelasting (Wet bankenbelasting) A GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET 22 mei 2012 Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 121 Invoering van een bankenbelasting (Wet bankenbelasting) Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

Ingetrokken voor 2013

Ingetrokken voor 2013 en ok k etr Ing 01 3 or 2 vo Audit Alert 16: De gevolgen voor de accountantsverklaring van de wijzigingen in Titel 9 Boek 2 Burgerlijk Wetboek 1. Inleiding Als gevolg van de EU-verordening inzake internationale

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014 2015 34 176 Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter uitvoering van Richtlijn 2013/34/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet handhaving consumentenbescherming, de Wet op de economische delicten en het Wetboek van strafvordering in verband met de implementatie van Verordening

Nadere informatie

tot wijziging van het Besluit van 23 december 2004 tot vaststelling van nadere voorschriften omtrent de inhoud van het jaarverslag (Stb.

tot wijziging van het Besluit van 23 december 2004 tot vaststelling van nadere voorschriften omtrent de inhoud van het jaarverslag (Stb. Besluit van tot wijziging van het Besluit van 23 december 2004 tot vaststelling van nadere voorschriften omtrent de inhoud van het jaarverslag (Stb. 747) Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning

Nadere informatie

DE MINISTER VAN FINANCIËN; BESLUIT:

DE MINISTER VAN FINANCIËN; BESLUIT: Ministeriële regeling Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.minfin.nl Inlichtingen Staatscourant nr. 51 Datum 5 maart 2009 Betreft Wijziging Vrijstellingsregeling Wft Uw

Nadere informatie

NOTA VAN WIJZIGING. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

NOTA VAN WIJZIGING. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 32 622 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en het Burgerlijk Wetboek ter implementatie van richtlijn nr. 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 13 juli 2009

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2016 161 Besluit van 31 maart 2016, houdende regels inzake voor zuigelingen en peuters bedoelde levensmiddelen, voeding voor medisch gebruik en de

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet handhaving consumentenbescherming, de Wet op de economische delicten en het Wetboek van strafvordering in verband met de implementatie van Verordening

Nadere informatie

Nota van toelichting. Algemeen

Nota van toelichting. Algemeen Nota van toelichting Algemeen Dit besluit (hierna: het wijzigingsbesluit) strekt tot wijziging van het Besluit van 23 december 2004 tot vaststelling van nadere voorschriften omtrent de inhoud van het jaarverslag

Nadere informatie

Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder wet: Wet op het financieel toezicht.

Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder wet: Wet op het financieel toezicht. Besluit van [datum] houdende bepalingen ter uitvoering van artikel 5:81, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht (Vrijstellingsbesluit overnamebiedingen Wft) Op voordracht van Onze Minister van

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 353 Besluit van 28 augustus 2008, houdende regels inzake toepassing van fiscale waarderingsgrondslagen in de jaarrekening van kleine rechtspersonen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2005 431 Besluit van 29 augustus 2005 tot vaststelling van het Uitvoeringsbesluit Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen Wij Beatrix, bij de

Nadere informatie

De Minister van Financiën, Besluit: De Tijdelijke regeling invoering Wft wordt als volgt gewijzigd:

De Minister van Financiën, Besluit: De Tijdelijke regeling invoering Wft wordt als volgt gewijzigd: Directie Financiële Markten Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 15 augustus 2007 FM 2007-01901 M Onderwerp Regeling tot wijziging van de Tijdelijke regeling invoering Wft De Minister van Financiën, Gelet

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van.. augustus 2005, directie Wetgeving, nr. /05/6;

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van.. augustus 2005, directie Wetgeving, nr. /05/6; BEATRIX Besluit van houdende wijziging van het Besluit alcoholonderzoeken in verband met de toepassing van dit besluit op onderzoeken bij beginnende bestuurders van motorrijtuigen als bedoeld in artikel

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2011 396 Besluit van 23 augustus 2011 tot vaststelling van nadere voorschriften omtrent de inhoud van het jaarverslag van verzekeraars 0 Wij Beatrix,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 567 Besluit van 8 november 2012, strekkende tot uitvoering van EU-verordeningen op het terrein van de financiële markten en tot wijziging van

Nadere informatie

MEMORIE VAN ANTWOORD. Inleiding

MEMORIE VAN ANTWOORD. Inleiding 33 849 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten ter implementatie van richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende toegang tot het

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 488 Besluit van 21 november 2003 tot uitvoering van artikel 8, tweede lid, van de Wet melding ongebruikelijke transacties, houdende goedkeuring

Nadere informatie

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, met name artikel 127, lid 6, en artikel 132,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, met name artikel 127, lid 6, en artikel 132, L 314/66 1.12.2015 BESLUIT (EU) 2015/2218 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 20 november 2015 betreffende de procedure tot vaststelling van de niet-toepasselijkheid op personeelsleden van het vermoeden

Nadere informatie

RJ-Uiting Kerncijfers en kengetallen in de jaarrekening, het bestuursverslag en overige informatie bij de jaarstukken

RJ-Uiting Kerncijfers en kengetallen in de jaarrekening, het bestuursverslag en overige informatie bij de jaarstukken RJ-Uiting 2017-15 Kerncijfers en kengetallen in de jaarrekening, het bestuursverslag en overige informatie bij de jaarstukken Inleiding In hoofdstuk 430 Kerncijfers, kengetallen en meerjarenoverzichten

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2011 137 Besluit van 7 maart 2011, houdende vaststelling van het Warenwetbesluit cosmetische producten 2011 0 Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin

Nadere informatie

Het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft wordt als volgt gewijzigd:

Het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft wordt als volgt gewijzigd: Besluit van tot wijziging van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft en het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector (Implementatiebesluit richtlijn betaalrekeningen) Op de voordracht

Nadere informatie

VERORDENING (EU) 2015/534 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 17 maart 2015 betreffende rapportage van financiële toezichtinformatie (ECB/2015/13)

VERORDENING (EU) 2015/534 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 17 maart 2015 betreffende rapportage van financiële toezichtinformatie (ECB/2015/13) 31.3.2015 NL L 86/13 VERORDENING (EU) 2015/534 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 17 maart 2015 betreffende rapportage van financiële toezichtinformatie (ECB/2015/13) DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE

Nadere informatie

GECOMBINEERDE COMMISSIE VENNOOTSCHAPSRECHT. van de. Nederlandse Orde van Advocaten. en de. Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie

GECOMBINEERDE COMMISSIE VENNOOTSCHAPSRECHT. van de. Nederlandse Orde van Advocaten. en de. Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie GECOMBINEERDE COMMISSIE VENNOOTSCHAPSRECHT van de Nederlandse Orde van Advocaten en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie Advies inzake het voorstel voor de Wet tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Besluit van 15 juli 2008, houdende bepalingen met betrekking tot de reikwijdte van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, het vaststellen van indicatoren en het overdragen van

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 17.6.2017 L 155/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2017/1018 VAN DE COMMISSIE van 29 juni 2016 tot aanvulling van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement

Nadere informatie

Juridisch kader: mededelingenbrieven financiële verslaggeving

Juridisch kader: mededelingenbrieven financiële verslaggeving Juridisch kader: mededelingenbrieven financiële verslaggeving Hieronder vindt u een overzicht van enige relevante wetsartikelen (januari 2016). Voor de meest actuele informatie zie www.wetten.overheid.nl

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2006 95 Wet van 9 februari 2006, houdende regels inzake de openbaarmaking van beloningen bij rechtspersonen of organisaties die deel uit maken van

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2007 258 Besluit van 3 juli 2007, houdende aanpassing van enige fiscale uitvoeringsbesluiten Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014 2015 34 049 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten in verband met Verordening (EU) Nr. 1024/2013 van de Raad van 15

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17608 30 september 2011 Regeling van de Minister van Financiën tot wijziging van de Uitvoeringsregeling Wft en de Vrijstellingsregeling

Nadere informatie

Consultatievoorstel Wet beloningsbeleid Wft CRD IV Consultatievoorstel CRD IV Samenhang CRD IV

Consultatievoorstel Wet beloningsbeleid Wft CRD IV Consultatievoorstel CRD IV Samenhang CRD IV Het Consultatievoorstel van de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen ("Consultatievoorstel Wet beloningsbeleid") brengt in het Algemeen Deel van de Wet op het financieel toezicht ("Wft") voor een

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 873 Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter verduidelijking van de artikelen 297a en 297b Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 1 Het advies

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 12 Besluit van 14 december 2009, houdende wijziging van het Warenwetbesluit Producten voor bijzondere voeding en van het Warenwetbesluit bestuurlijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 964 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht houdende regels met betrekking tot het beloningsbeleid van financiële ondernemingen (Wet

Nadere informatie

1 Algemene instructies voor beide sjablonen. 2 Instructies voor het sjabloon betreffende "totale activa" Februari 2015.

1 Algemene instructies voor beide sjablonen. 2 Instructies voor het sjabloon betreffende totale activa Februari 2015. Instructies voor het invullen van de sjablonen betreffende totale activa en totale risicoposten ten behoeve van de verzameling van toezichtsvergoedingsfactoren Februari 2015 1 Algemene instructies voor

Nadere informatie

656. Voorbereiding door de beursvennootschap van de algemene vergadering in 2016 en de jaarstukken over 2015

656. Voorbereiding door de beursvennootschap van de algemene vergadering in 2016 en de jaarstukken over 2015 VOORBEREIDING DOOR DE BEURSVENNOOTSCHAP VAN DE ALGEMENE VERGADERING IN 2016 EN DE JAARSTUKKEN OVER 2015 656. Voorbereiding door de beursvennootschap van de algemene vergadering in 2016 en de jaarstukken

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 27392 31 mei 2016 Advies Raad van State betreffende het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur, houdende regels

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1138 21-11-2017 NBA-handreiking 1138 NBA-handreiking 1138 Van toepassing op: Onderwerp: Vraag en antwoord Datum: 21 november 2017 Status: NBA-handreiking,

Nadere informatie

No.W06.15.0231/III 's-gravenhage, 21 augustus 2015

No.W06.15.0231/III 's-gravenhage, 21 augustus 2015 ... No.W06.15.0231/III 's-gravenhage, 21 augustus 2015 Bij Kabinetsmissive van 9 juli 2015, no.2015001243, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Financiën, mede namens de Minister van

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 1a van de Cessantiawet BES, 1a van de Wet ongevallenverzekering BES en 1a van de Wet ziekteverzekering BES;

Gelet op de artikelen 1a van de Cessantiawet BES, 1a van de Wet ongevallenverzekering BES en 1a van de Wet ziekteverzekering BES; Ontwerpbesluit van, houdende regels voor het beperken van de kring van verzekerden op Bonaire, Sint Eustatius en Saba voor de werknemersverzekeringen (Besluit beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 259 4 januari 2012 Regeling vaststelling bedragen 2012 ex artikelen 2 en 3 Besluit bekostiging financieel toezicht 23

Nadere informatie

RJ-Uiting 2009-1: Gevolgen van aanpassingen in boek 2 van het Burgerlijk Wetboek als gevolg van Richtlijn 2006/46/EG van 14 juni 2006

RJ-Uiting 2009-1: Gevolgen van aanpassingen in boek 2 van het Burgerlijk Wetboek als gevolg van Richtlijn 2006/46/EG van 14 juni 2006 RJ-Uiting 2009-1: Gevolgen van aanpassingen in boek 2 van het Burgerlijk Wetboek als gevolg van Richtlijn 2006/46/EG van 14 juni 2006 Inleiding Op 22 december 2008 is een aantal artikelen in titel 9 van

Nadere informatie

houdende wijziging van het Voertuigreglement in verband met de invoering van typegoedkeuringseisen voor landbouw- of bosbouwtrekkers categorie T4.

houdende wijziging van het Voertuigreglement in verband met de invoering van typegoedkeuringseisen voor landbouw- of bosbouwtrekkers categorie T4. Besluit van houdende wijziging van het Voertuigreglement in verband met de invoering van typegoedkeuringseisen voor landbouw- of bosbouwtrekkers categorie T4.2 Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. http://wetten.overheid.nl/bwbr00069/07-06-7/0/afdrukken De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden Wet toezicht financiële verslaggeving Geldend van 7-06-07 t/m heden Wet van 8 september

Nadere informatie

Het Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten wordt als volgt gewijzigd:

Het Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten wordt als volgt gewijzigd: Besluit van tot wijziging van het Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten in verband met verordening (EU) 2015/2365 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende

Nadere informatie

VOORSTEL VAN WET. Artikel I. De Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen wordt als volgt gewijzigd:

VOORSTEL VAN WET. Artikel I. De Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen wordt als volgt gewijzigd: Wijziging van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen in verband met de automatische uitwisseling van inlichtingen over grensoverschrijdende rulings en verrekenprijsafspraken

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 265 Wet van 7 juni 2012 tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Wet financiële markten BES in verband met het invoeren van

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 295 Besluit van 5 juli 2008, houdende wijziging van enkele bijlagen bij het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten en het Besluit

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2009 277 Besluit van 11 juni 2009, houdende wijziging van het Besluit bijzondere prudentiële maatregelen, beleggerscompensatie en depositogarantie

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2013 552 Besluit van 11 december 2013 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wijzigingswet financiële markten 2014, het Wijzigingsbesluit

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank N.V. Consultatie. CRD II Implementatie (nieuwe) Regeling Hybride kapitaalinstrumenten banken 2010

De Nederlandsche Bank N.V. Consultatie. CRD II Implementatie (nieuwe) Regeling Hybride kapitaalinstrumenten banken 2010 De Nederlandsche Bank N.V. Consultatie CRD II Implementatie (nieuwe) Regeling Hybride kapitaalinstrumenten banken 2010 28 juni 2010 1 Regeling van De Nederlandsche Bank NV van [datum], tot vaststelling

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 023 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Wet toezicht financiële verslaggeving in verband met de herziene richtlijn prospectus

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 950 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2014) Nr. 4 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 12 juni 2014 Het

Nadere informatie

Hebben goedgevonden en verstaan: ARTIKEL I. Het Besluit prudentiële regels Wft wordt als volgt gewijzigd: Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

Hebben goedgevonden en verstaan: ARTIKEL I. Het Besluit prudentiële regels Wft wordt als volgt gewijzigd: Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd: Besluit van tot wijziging van het Besluit prudentiële regels Wft, het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector en enige andere besluiten op het terrein van de financiële markten ter implementatie

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister voor Wonen en Rijksdienst van 2013, nr. ;

Op de voordracht van Onze Minister voor Wonen en Rijksdienst van 2013, nr. ; Besluit van tot wijziging van het Bouwbesluit 2012 betreffende de uitvoering van de verordening bouwproducten Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau,

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 19.9.2015 L 244/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2015/1555 VAN DE COMMISSIE van 28 mei 2015 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees

Nadere informatie

Hebben goedgevonden en verstaan: ARTIKEL I

Hebben goedgevonden en verstaan: ARTIKEL I Besluit van, houdende wijziging van het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens in verband met de implementatie van de richtlijn 2011/93/EU van het Europees Parlement en de Raad ter bestrijding

Nadere informatie

het eerste lid, wordt in artikel 131 van de richtlijn solvabiliteit II voor 31 december 2016 gelezen: 31 december lid toegevoegd, luidende:

het eerste lid, wordt in artikel 131 van de richtlijn solvabiliteit II voor 31 december 2016 gelezen: 31 december lid toegevoegd, luidende: Besluit van tot wijziging van het Besluit prudentiële regels Wft in verband met aanpassing van de solvabiliteitseisen voor verzekeraars met beperkte risico-omvang verzekeraars met beperkte risico-omvang)

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 335 Besluit van 12 juli 2012, houdende regels ten uitvoering van de implementatie van richtlijnen en verordeningen op het gebied van elektriciteit

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 44, tiende lid, en 44a, tiende lid, van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren;

Gelet op de artikelen 44, tiende lid, en 44a, tiende lid, van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren; Besluit van, houdende de wijziging van het Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren in verband met enkele aanvullingen op de regeling inzake de nevenbetrekkingen van rechterlijke ambtenaren en rechterlijke

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1997 42 Besluit van 30 januari 1997, houdende regels betreffende een aanvullend beschermingscertificaat voor gewasbeschermingsmiddelen (Besluit certificaat

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2013 462 Besluit van 11 november 2013, houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 betreffende de uitvoering van de verordening bouwproducten 0 Wij

Nadere informatie

Besluit van houdende regels ter uitvoering van artikel 36 van de Politiewet 2012 (Besluit verdeling sterkte en middelen politie)

Besluit van houdende regels ter uitvoering van artikel 36 van de Politiewet 2012 (Besluit verdeling sterkte en middelen politie) Besluit van houdende regels ter uitvoering van artikel 36 van de Politiewet 2012 (Besluit verdeling sterkte en middelen politie) Op voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van * 2012, nummer

Nadere informatie

A. Bij de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstellen op het terrein van de financiële markten ( )

A. Bij de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstellen op het terrein van de financiële markten ( ) A. Bij de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstellen op het terrein van de financiële markten (01-01-05) Wetsvoorstel 1. Wijziging Boek 2 BW i.v.m. wijzigingen van bepalingen financiële verslaglegging voor

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN. 1. Inleiding

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN. 1. Inleiding MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN 1. Inleiding Bij de plenaire behandeling in de Eerste Kamer van de Implementatiewet richtlijn consumentenrechten (hierna: de implementatiewet) 1 heb ik toegezegd op korte

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 403 Besluit van 24 september 2008, houdende wijziging van het Warenwetbesluit drukverpakkingen en intrekking van het Warenwetbesluit nominale

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 62784 10 november 2017 Advies Raad van State inzake Besluit houdende regeling van de wijze van tenuitvoerlegging van beslissingen

Nadere informatie

COMMISIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/13 - Het gebruik van de verbindingsrekening tussen een buitenlandse vennootschap en haar Belgisch bijkantoor Advies van 4 september 2013 1 I. Inleiding

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De ledenvergadering van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants,

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De ledenvergadering van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants, STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 31296 16 juni 2016 Verordening tot wijziging van de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten

Nadere informatie

Artikel I Artikel 15 van het Uitvoeringsbesluit Les- en cursusgeldwet 2000 wordt als volgt gewijzigd:

Artikel I Artikel 15 van het Uitvoeringsbesluit Les- en cursusgeldwet 2000 wordt als volgt gewijzigd: Besluit van... houdende wijziging van het Uitvoeringsbesluit Les- en cursusgeldwet 2000, het Besluit studiefinanciering 2000 en het Besluit tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten in verband met

Nadere informatie

Wetsvoorstel Titel 9 handhaaft. bepalingen die strijdig zijn. met EG-richtlijn G.-P. den Hollander RA

Wetsvoorstel Titel 9 handhaaft. bepalingen die strijdig zijn. met EG-richtlijn G.-P. den Hollander RA Wetsvoorstel Titel 9 handhaaft bepalingen die strijdig zijn met EG-richtlijn 2013-34 G.-P. den Hollander RA Inleiding Het wetsvoorstel heeft bestaande verschillen tussen Titel 9 en de 4 e en 7 e EG-richtlijn

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 361 Besluit van 27 juni 1995 tot wijziging van een aantal algemene maatregelen van bestuur met het oog op de uitvoering van de Overeenkomst betreffende

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2006 506 Besluit van 12 oktober 2006, houdende regels ter uitvoering van de Wet op het financieel toezicht met betrekking tot de reikwijdte en toegang

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2011 404 Besluit van 29 augustus 2011, houdende regels inzake doorberekening van kosten van de stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen

Nadere informatie

Datum 16 april 2012 Betreft Opzet aanpassing Bvdb 2001 (voorkoming dubbele bankenbelasting) en tweede Nota van wijziging bankenbelasting

Datum 16 april 2012 Betreft Opzet aanpassing Bvdb 2001 (voorkoming dubbele bankenbelasting) en tweede Nota van wijziging bankenbelasting > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA s GRAVENHAGE Directie Internationale Fiscale Zaken Korte Voorhout 7 2511 CW Den

Nadere informatie

De Raad van State gehoord (advies van, nr. ); HEBBEN GOEDGEVONDEN EN VERSTAAN:

De Raad van State gehoord (advies van, nr. ); HEBBEN GOEDGEVONDEN EN VERSTAAN: Concept Besluit van... houdende wijziging van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (zeer laag radioactief afval) Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2016 40 Besluit van 20 januari 2016 tot wijziging van het Besluit melding zeggenschap in uitgevende instellingen Wft, het Besluit bestuurlijke boetes

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2017 456 Besluit van 21 november 2017, houdende regels voor het beperken van de kring van verzekerden op Bonaire, Sint Eustatius en Saba voor de werknemersverzekeringen

Nadere informatie

VOORSTEL VAN WET (Consultatieversie) Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

VOORSTEL VAN WET (Consultatieversie) Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van de Wet op het financieel toezicht houdende regels met betrekking tot het beloningsbeleid van financiële ondernemingen (Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen) VOORSTEL VAN WET (Consultatieversie)

Nadere informatie

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van, 2015,,

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van, 2015,, AMBTELIJK CONCEPT Besluit van houdende wijziging van het Besluit uitvoering Tabakswet en de bijlage bij de Tabakswet in verband met de implementatie van Richtlijn 2014/40/EU inzake de productie, de presentatie

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 568 Besluit van 14 november 1995 tot wijziging van het Besluit kwaliteitsregels jeugdhulpverlening, het Besluit kwaliteitsregels en taken voogdij-

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over verplichting van elektronisch deponeren van jaarstukken in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel

Vragen en antwoorden over verplichting van elektronisch deponeren van jaarstukken in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel Vragen en antwoorden over verplichting van elektronisch deponeren van jaarstukken in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, November 2017 (versie 2)

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Na raadpleging van de betrokken representatieve organisaties;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Na raadpleging van de betrokken representatieve organisaties; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 12186 8 juli 2011 Regeling van De Nederlandsche Bank N.V. van 28 juli 2011 tot wijziging van de Regeling staten financiële

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2006 100 Besluit van 21 februari 2006, houdende vaststelling van nadere regels over de verplichting tot betaling van het volgrecht en vaststelling

Nadere informatie

Auditcommissie wettelijk verplicht voor organisaties van openbaar belang

Auditcommissie wettelijk verplicht voor organisaties van openbaar belang Auditcommissie wettelijk verplicht voor organisaties van openbaar belang Jos de Groot, Assurance Organisaties van openbaar belang (OOBs) dienen een auditcommissie in te stellen of als alternatief hiervoor

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 50725 8 september 2017 Advies Raad van State inzake het Besluit tot wijziging van het Besluit van 23 december 2004 tot

Nadere informatie

JC 2014 43 27 May 2014. Joint Committee Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door de effectensector (ESMA) en de bankensector (EBA)

JC 2014 43 27 May 2014. Joint Committee Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door de effectensector (ESMA) en de bankensector (EBA) JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door de effectensector (ESMA) en de bankensector (EBA) 1 Inhoudsopgave Richtsnoeren voor de behandeling van klachten

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1997 30 Besluit van 16 januari 1997, houdende uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (Uitvoeringsbesluit Wet waardering onroerende zaken)

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2009 154 Besluit van 20 maart 2009 tot wijziging van het Besluit van 23 december 2004 tot vaststelling van nadere voorschriften omtrent de inhoud

Nadere informatie

Artikel 1. Onderwerp en werkingssfeer

Artikel 1. Onderwerp en werkingssfeer L 107/76 25.4.2015 BESLUIT (EU) 2015/656 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 4 februari 2015 betreffende de voorwaarden krachtens welke kredietinstellingen overeenkomstig artikel 26, lid 2, van Verordening

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 45 Wet van 28 januari 2015 tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht houdende regels met betrekking tot het beloningsbeleid van financiële

Nadere informatie