Voorwaarden Internet Betaaldiensten -zakelijk- VOLGENDE >>

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwaarden Internet Betaaldiensten -zakelijk- VOLGENDE >>"

Transcriptie

1 Voorwaarden Internet Betaaldiensten -zakelijk- VOLGENDE >>

2

3 Inhoud Hoofdstuk 1 Definities en toepasselijkheid 4 Hoofdstuk 2 Algemene Bepalingen 6 Hoofdstuk 3 Specifieke bepalingen 9 Hoofdstuk 4 Overige Bepalingen 10

4 4 1 Definities en toepasselijkheid 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Bank: Staalbankiers N.V., statutair gevestigd te Den Haag. Betaalinstrument: De instrumenten en procedures, waarmee de Cliënt gebruik maakt van de Internet Betaaldiensten, zoals bijvoorbeeld -doch niet uitsluitend- een Website, Hulpmiddel (waaronder begrepen de Digipass), Beveiligingscode(s) en de handleiding voor Internet Betaaldiensten, welke handleiding na de inlog elektronisch beschikbaar is. Betaalopdracht: Een door de Cliënt aan de Bank gegeven opdracht om een Betalingstransactie uit te voeren. Betalingstransactie: Het (elektronisch) overboeken en ontvangen van gelden. Beveiligingscode(s): een code die door Cliënt (ondermeer) moet worden danwel wordt gebruikt: ter beveiliging van de Internet Betaaldiensten en/of een Hulpmiddel; om zich jegens de Bank of jegens een derde te identificeren (pincode om met de Digipass in te loggen) of om een voor of namens Cliënt verrichte (rechts)handeling of opgegeven Betaalopdracht te autoriseren. Cliënt: De (rechts)persoon of personen, zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk, die bij de Bank een Rekening aanhoud(t)(en) en een Overeenkomst Internet Betaaldiensten zakelijkmet de Bank is aangegaan. Cliëntnummer: Een administratienummer wat de Bank aan Cliënt toekent, waaronder de verschillende Rekeningen en andere diensten die Cliënt afneemt worden geadministreerd. Het is mogelijk dat Cliënt meerdere Cliëntnummers heeft, bijvoorbeeld om splitsing van activiteiten en belangen duidelijker vast te leggen. Het Cliëntnummer wordt vermeld op de (geïntegreerde) rekeningoverzichten. Contactpersoon: Een door Cliënt als zodanig aangewezen Contactpersoon, die bevoegd is namens Cliënt instructies te geven zoals in artikel 8 aangegeven. Digipass: Een door de Bank aan Cliënt ter beschikking gesteld Hulpmiddel. Gebruiker: de Cliënt en/of een of meer door de Cliënt aangewezen en in de bij de Overeenkomst behorende Volmacht Zakelijke Internet Betaaldiensten genoemde natuurlijke persoon/ personen, die bevoegd zijn om namens Cliënt met behulp van de Beveiligingscode(s) van de dienst gebruik te maken. Hulpmiddel: een door of namens de Bank aan Cliënt ter beschikking gesteld middel dat (onder meer) benodigd is voor het gebruik van de Internet Betaaldiensten. Internet Betaaldiensten: De elektronische diensten van de Bank, welke de (zakelijke) Cliënt de mogelijkheid biedt (rechts)handelingen te verrichten jegens de Bank en/of een derde, zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend- het uitvoeren van Betalingstransacties. Overeenkomst: De tussen de Bank en de Cliënt gesloten overeenkomst Internet Betaaldiensten zakelijk-, inclusief de Voorwaarden Internet Betaaldiensten zakelijk-, de bijbehorende volmacht, het betreffende Tarievenoverzicht en de eventuele wijzigingen daarop.

5 5 Rekening(en): De door de Cliënt bij de Bank aangehouden betaal-, effecten- of spaarrekening met -in het kader van de Voorwaarden Internet Betaaldiensten- zakelijk- een elektronische dienst en/of functionaliteit. Rekeningnummer: Het rekeningnummer van de begunstigde op basis waarvan een Betaalopdracht wordt uitgevoerd. Voor internationale overboekingen en bepaalde binnenlandse overboekingen is tevens het IBAN nummer (International Bank Account Number) van de begunstigde en (eventueel) de BIC code (Bank Identifier Code) van de bank van de begunstigde nodig. Op de Website wordt hierover nadere informatie gepubliceerd. Tarievenoverzicht: Het door de Bank uitgegeven Tarievenoverzicht betalingsverkeer zakelijk, te vinden op de Website. Valutadatum: De datum waarop debiteringen of crediteringen van de Rekening rentedragend worden. Volmachtgever: degene(n), zowel tezamen als ieder afzonderlijk, die een Gebruiker gevolmachtigd heeft /hebben om via de Internet Betaaldiensten namens Cliënt (rechts) handelingen te verrichten. Werkdag: Een dag waarop de Bank Betaalopdrachten uitvoert. Niet alle dagen waarop een kantoor van de Bank open is zijn dagen waarop de Bank Betaalopdrachten uitvoert. Zaterdagen en zondagen zijn in ieder geval geen dagen waarop de Bank Betaalopdrachten uitvoert. Op de Website wordt hierover nadere informatie gepubliceerd. 2. Toepasselijkheid Deze Voorwaarden bestaan uit verschillende hoofdstukken met specifieke bepalingen voor de verschillende Internet Betaaldiensten en een hoofdstuk met Algemene Bepalingen. De Algemene Bepalingen en de Overige Bepalingen zijn van toepassing op alle Internet Betaaldiensten. Indien een bevoegde rechter oordeelt dat een bepaling van de Voorwaarden nietig, vernietigbaar of anderszins niet-afdwingbaar is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen partijen de Overeenkomst zo moeten wijzigen dat de niet-afdwingbare bepaling zoveel mogelijk van kracht blijft. De Voorwaarden en het Tarievenoverzicht zijn geplaatst op de Website. De Cliënt heeft altijd het recht een exemplaar van de Voorwaarden op papier op te vragen bij de Bankier. Voorwaarden: Alle door de Bank gehanteerde en van toepassing zijnde voorwaarden zoals genoemd in de Overeenkomst. Website: De website van de Bank: www. staalbankiers.nl, of subpagina hiervan, of een andere website die daarvoor in de plaats treedt.

6 6 2 Algemene Bepalingen 3. Dienstverlening 3.1 De Bank verschaft de Cliënt voor het/de in de Overeenkomst opgenomen Cliëntnummer(s), en de daaronder geadministreerde Rekeningen, de mogelijkheid gebruik te maken van Internet Betaaldiensten. Internet Betaaldiensten biedt Cliënt de mogelijkheid (rechts)handelingen jegens de Bank of derden te verrichten. Met betrekking tot de Rekening(en) kan Cliënt bijvoorbeeld Rekeningen inzien, standen en mutaties bijhouden, en Betaalopdrachten plaatsen bij de Bank strekkende tot debitering of creditering van zijn Rekening(en). 4. Relatie met derden 4.1 De Bank is geen partij en is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor het sluiten, wijzigen van en/of het beëindigen van overeenkomsten danwel het verrichten van (rechts)handelingen tussen Cliënt en Gebruiker enerzijds en derde(n) anderzijds. Derden kunnen hun eigen voorwaarden hanteren die op dergelijke overeenkomsten van toepassing kunnen zijn. De Bank is dus ook geen partij bij overeenkomsten tussen Cliënt en aanbieders van apparatuur en programmatuur die nodig zijn voor het gebruik van de Internet Betaaldiensten. 4.2 De Bank is gerechtigd om bij de uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen. 5 Gebruiksvoorschriften en aanwijzingen 5.1 Gebruiker kan zichzelf toegang verschaffen tot Internet Betaaldiensten door middel van de door de Bank ter beschikking gestelde Website, de Hulpmiddelen en Beveiligingscode(s). Gebruiker is verplicht daarbij de Internet Betaaldiensten, de Hulpmiddelen en de Beveiligingscode(s) te gebruiken overeenkomstig de door of namens de Bank gegeven (elektronische) handleiding, de aanvullende voorschriften en/of aanwijzingen, in combinatie met de Rekening(en). 5.2 De Bank is gerechtigd om nadere eisen en beperkingen te stellen aan het gebruik van de Internet Betaaldiensten zoals bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) limieten op Betaalopdrachten, maximum of minimum bedragen, aantal eenheden per verrichting, tijdslimieten alsook het vaststellen van specificaties voor apparatuur of programmatuur. 6. Opschorten en/of blokkeren dienstverlening 6.1 De Bank is bevoegd de Internet Betaaldiensten aan Cliënt geheel of gedeeltelijk op te schorten als daar naar het oordeel van de Bank aanleiding toe bestaat. De Bank zal Cliënt hierover zo spoedig mogelijk informeren. 6.2 De Bank mag het gebruik van Internet Betaaldiensten, de Beveiligingscode(s) en/of Hulpmiddelen blokkeren op grond van redenen die verband houden met: - wettelijke gronden, zoals surseance, faillissement of beslag; - verpanding van een (bepaalde) Rekening; - de veiligheid; - het (vermoeden van) niet-toegestaan of frauduleus gebruik; - het naar het oordeel van de Bank aanzienlijk toegenomen risico dat Cliënt niet in staat is zijn verplichtingen jegens de Bank na te komen die voortvloeien uit een gebruik van de Internet Betaaldiensten als daarmee over kredietruimte wordt beschikt. 6.3 De Bank informeert Cliënt bij blokkering van Beveiligingscode(s) en/of Hulpmiddelen onder vermelding van de reden van blokkering op schriftelijke, elektronische of op andere wijze. De Bank informeert Cliënt niet als dit verboden is, of strijdig met objectief gerechtvaardigde veiligheidsoverwegingen. 6.4 De Bank is bevoegd een (rechts)handeling die Gebruiker door middel van Internet Betaaldiensten heeft verricht niet uit te voeren indien zwaarwegende redenen of overmacht uitvoering van de betreffende opdracht niet toelaten, of ingeval de bestedingsruimte binnen het Cliëntnummer onvoldoende is. 7 Bewijskracht 7.1 De administratie van de Bank levert volledig bewijs, behoudens tegenbewijs. 7.2 De Cliënt is gebonden aan (rechts)handelingen

7 7 en Betaalopdrachten die met behulp van de Beveiligingscode(s) en/of Hulpmiddelen van Gebruiker via Internet Betaaldiensten zijn verricht. 7.3 Het vastleggen of reproduceren door de Bank van verklaringen en/of andere informatie die door middel van Internet Betaaldiensten van Cliënt zijn ontvangen, levert tussen de Cliënt en de Bank volledig bewijs op, zolang daartegen geen tegenbewijs is geleverd. 8 Volmacht 8.1 Cliënt dient door middel van een schriftelijke volmacht iemand als Gebruiker te machtigen namens hem van de Internet Betaaldiensten gebruik te maken. Voor de verstrekking van de volmacht dient de Cliënt het formulier Volmacht Internet Betaaldiensten te gebruiken. Het verlenen van een volmacht aan een administratiekantoor of een niet bij Cliënt werkzame (rechts)persoon is uitsluitend mogelijk na verkregen toestemming van de Bank. De Bank is bevoegd aan deze toestemming voorwaarden te verbinden, eventuele voorwaarden te wijzigen, en gegeven toestemming in te trekken. De volmacht eindigt in ieder geval indien de gevallen voor beëindiging als onder artikel 18 gemeld zich voordoen. 8.2 Deze (gevolmachtigde) Gebruiker mag pas nadat hij kennis heeft genomen van de Overeenkomst, deze Voorwaarden Internet Betaaldiensten zakelijk-, de elektronische handleiding, mogelijke aanwijzigen of voorschriften, de Betaalvoorwaarden en de Algemene Bankvoorwaarden, én verklaart daarnaar te zullen handelen, (rechts) handelingen en Betaalopdrachten initiëren. Cliënt staat er jegens de Bank voor in dat hij hierop toeziet. 8.3 Cliënt is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van Internet Betaaldiensten door de Gebruiker. 8.4 Indien de gevallen als onder artikel 6.2 of artikel 18.3 zich voordoen, als ook enig ander feit dat leidt of kan leiden tot beëindiging van de volmacht, dient de Cliënt en/of Gebruiker de Bank daarover onmiddellijk te informeren. 8.5 Intrekking van de bevoegdheid van de Gebruiker door Cliënt is tegenover de Bank pas van kracht nadat Cliënt de Bank daarvan schriftelijk in kennis heeft gesteld en de Bank de intrekking technisch heeft kunnen effectueren. 8.6 Door middel van het formulier Volmacht Internet Betaaldiensten dient Cliënt tevens een Contactpersoon of meerdere Contactpersonen aan te wijzen. In gevallen zoals aanvraag nieuwe Beveiligingscode(s) of vervanging van (mogelijk defecte) Hulpmiddelen zal de Bank, teneinde een dergelijke aanvraag te kunnen honoreren een en ander verifiëren bij de Contactpersoon, al hetgeen hiervoor onder 8.1 t/m 8.5 is opgenomen ten aanzien de Gebruiker geldt tevens voor de Contactpersoon. 9 Zorgplicht Gebruiker 9.1 De Gebruiker dient zich ervan bewust te zijn dat Internet Betaaldiensten doelwit kunnen zijn van personen die misbruik en/of fraude beogen. Gebruiker dient dan ook zorgvuldig om te gaan met de Hulpmiddelen en de Beveiligingscode(s) en alle redelijke maatregelen te nemen die de veiligheid van de Internet Betaaldiensten, de Hulpmiddelen en de Beveiligingscode(s) waarborgen. 9.2 Als Gebruiker met behulp van Hulpmiddelen en/ of Beveiligingscode(s) in een beveiligde omgeving komt, dient hij voortdurend te controleren of hij zich nog in deze beveiligde omgeving bevindt. 9.3 Een Beveiligingcode is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Gebruiker is verplicht deze geheim te houden voor andere personen, daarin begrepen huisgenoten, familieleden, collegae en andere Gebruikers. Gebruiker mag een Beveiligingscode(s) nergens (schriftelijk) vastleggen of op zodanige wijze bewaren dat andere personen daarvan kennis kunnen nemen. Gebruiker mag de Beveiligingscode(s) niet direct of indirect aan een (rechts)persoon kenbaar maken. De Bank zal nooit om Beveiligingscode(s) vragen, anders dan de code waarmee de Digipass wordt geactiveerd, zulks uitsluitend ten

8 8 behoeve van controle op de werkzaamheid van de Digipass. 9.4 Gebruiker mag Hulpmiddelen niet aan andere personen beschikbaar stellen, tenzij anders door de Bank bepaald. Gebruiker dient er zorg voor te dragen dat Hulpmiddelen worden opgeborgen en bewaard op een plaats die voor anderen niet toegankelijk is. 9.5 Cliënt dient er zorg voor te dragen dat de door hem ten behoeve van de Internet Betaaldiensten gebruikte apparatuur en/of programmatuur geschikt en veilig zijn voor het gebruik van Internet Betaaldiensten. 9.6 Cliënt is verplicht programmatuur te gebruiken en aanwijzingen op te volgen die helpen voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de apparatuur van Gebruiker of zijn programmatuur of datacommunicatie, en die helpen voorkomen dat spyware of malware wordt geïnstalleerd of andere door Cliënt ongewenste handelingen worden verricht. Onder deze programmatuur wordt in ieder geval verstaan een legitiem en actueel besturingssysteem, legitieme en actuele beveiligingssoftware waaronder in ieder geval wordt begrepen anti-virussoftware en een zgn. firewall. Ook is Cliënt verplicht draadloze verbindingen met internet te beveiligen. De Bank geeft geen ondersteuning bij de keuze of onderhoud van deze beveiliging of programmatuur. 9.7 Gebruiker is verplicht zodanig met de (internet en/of datacommunicatie) diensten, programmatuur en/of apparatuur om te gaan dat geen schade voor de Bank of derden kan ontstaan. Gebruiker dient gebruik te maken van de diensten, apparatuur en programmatuur conform de voorschriften en/of aanwijzigen door de Bank. 9.8 Bij een (vermoeden van) bekendheid bij derden, verlies, diefstal, onrechtmatig gebruik en niet toegestaan gebruik van Hulpmiddelen en/of Beveiligingscode(s) deelt Gebruiker dit direct mede aan de Bank, op het daarvoor aangewezen meldpunt. 9.9 Indien de Bank een melding als hiervoor genoemd heeft gehad van Cliënt zal Bank overgaan tot het opschorten van de Internet Betaaldiensten welke Cliënt met behulp van de Hulpmiddelen en/of de Beveiligingscode(s) kan gebruiken. 10 Hulpmiddelen 10.1 De Bank verleent aan Cliënt, gedurende de looptijd van de Overeenkomst, een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht met betrekking tot de Hulpmiddelen. Het (intellectuele en/of industriële) eigendom van de Hulpmiddelen blijft bij de Bank Cliënt zal de Hulpmiddelen op eerste verzoek van de Bank niet langer gebruiken, inleveren bij de Bank of een eventueel vervangend Hulpmiddel in gebruik nemen Cliënt draagt het risico van schade ten gevolge van diefstal, verlies, beschadiging en/of tenietgaan van een Hulpmiddel. Op verzoek van de Cliënt kan de Bank een gestolen, verloren, beschadigd en/of teniet gegaan Hulpmiddel voor rekening van Cliënt vervangen of herstellen.

9 9 3 Specifieke bepalingen inzake overboekingen 11 Algemeen 11.1 Nadat de Cliënt met de Bank een Overeenkomst Internet Betaaldiensten is aangegaan, kan Cliënt/Gebruiker met de daarvoor geschikte Internet Betaaldienst Betaalopdrachten initiëren ten laste van de Rekeningen. 12 Betaalopdracht tot overboeking 12.1 Cliënt verkrijgt toegang tot Internet Betaal - diensten door in te loggen via de Website, met behulp van een Beveiligingscode(s). Na ingelogd te zijn kan een Betaalopdracht ten laste van de Rekeningen worden gegeven, alsook inzage in standen en mutaties op de Rekening(en) worden verkregen Cliënt kan na toegang te hebben verkregen tot Internet Betaaldiensten als hiervoor omschreven- een Betaalopdracht aanmaken en deze aan de Bank zenden met de Beveiligings - code ( tekenen opdracht ). De Cliënt dient erop toe te zien dat bij een Betaalopdracht de verstrekte gegevens (zoals bijvoorbeeld het Rekeningnummer) juist en volledig dienen te zijn. Controle bij de Bank vindt namelijk alleen op nummerniveau en bestedingsruimte plaats Indien het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens door de Cliënt/Gebruiker tot een creditering van de rekening van een verkeerde begunstigde heeft geleid, zal de Bank, indien de Cliënt haar daartoe verzoekt, een redelijke inspanning leveren om de met de Betalingstransactie gemoeide gelden terug te krijgen van de desbetreffende begunstigde. De Bank biedt echter geen garantie dat een dergelijke inspanning tot resultaat leidt. De Bank mag voor de geleverde inspanning voor het terugverkrijgen van deze gelden kosten in rekening brengen (ook al heeft dit niet tot resultaat geleid) Als de Bank de aldus gegeven Betaalopdracht heeft ontvangen, heeft Cliënt ingestemd met de uitvoering van de Betaalopdracht. De Bank is dan gerechtigd om de betalingsopdracht(en) ten laste van Cliënt uit te voeren, zonder enig verder onderzoek in te stellen naar de identiteit dan wel de bevoegdheid van de opdrachtgever. De Bank zal uitsluitend controleren op bestedingsruimte bij Cliënt De Bank kan andere manieren voor het aanleveren van elektronische Betaalopdrachten toestaan. De Bank kan deze manieren aanpassen, beëindigen, uitbreiden of nadere aanwijzingen geven. De Bank stelt Cliënt in staat daarvan kennis te nemen Voor een bepaling van de datum van ontvangst van een Betaalopdracht of andere handeling met betrekking tot die Betaalopdracht, gelden de aanlevertijdstippen zoals gepubliceerd op de Website van de Bank als einde van de Werkdag. De Bank kan de aanlevertijdstippen van tijd tot tijd aanpassen De Bank mag de Betaalopdracht weigeren om redenen zoals in de Betaalvoorwaarden of hiervoor onder artikel 6.2 is vermeld. 13 Limieten 13.1 De Bank kan ten aanzien van Betalingstransacties limieten per muntsoort en/of per tijdseenheid stellen en/of aan het aantal door de Cliënt te verrichten Betalingstransacties en/of de hoogte van de bedragen waarover de Cliënt kan beschikken Algemene limieten kunnen per Betaalinstrument en per Betalingstransactie verschillen. Dergelijke limieten kunnen bij (uw contactpersoon bij) de Bank worden opgevraagd De Bank en de Cliënt kunnen afwijkende limieten overeenkomen De Bank is te allen tijde gerechtigd om de voor de Cliënt geldende limieten te wijzigen of in te trekken. De Bank zal Cliënt daarover informeren.

10 10 4 Overige bepalingen 14 Informatieverstrekking 14.1 De Bank is bevoegd om alle informatie en mededelingen uitsluitend op elektronische wijze aan Cliënt ter beschikking te stellen. Indien er sprake is van meerdere Cliënten die met de Bank één Overeenkomst hebben gesloten, is de Bank bevoegd slechts één Cliënt te informeren. Deze Cliënt is dan verplicht de informatie met de andere Cliënt(en) te delen. Cliënten hebben elkaar over en weer gemachtigd bevoegd te zijn deze informatie te ontvangen, en ook om namens de andere Cliënt aan de Bank mededelingen te kunnen doen. 15 Controle van stukken 15.1 Cliënt dient zichzelf via Internet Betaaldiensten op de hoogte te houden met betrekking tot mutaties en de stand van de Rekening(en). Cliënt zal nog slechts op beperkte schaal informatie van de Bank schriftelijk blijven ontvangen Alle informatie van de Bank dient Cliënt direct op juistheid te controleren. Cliënt zal minimaal één (1) maal per week inloggen op de Website en controleren of de aldaar vermelde gegevens en overzichten correct zijn Indien de Cliënt constateert dat gegevens en/of (Rekening)overzichten onjuist of niet volledig zijn, of dat een Betalingstransactie niet toegestaan, niet of niet juist is uitgevoerd, dient hij de Bank daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen Indien de Cliënt niet binnen 13 maanden de informatie op de Rekeningen heeft betwist, nadat de informatie geacht werd de Cliënt te hebben bereikt, geldt deze als door Cliënt goedgekeurd. Indien in de informatie rekenfouten voorkomen is de Bank bevoegd en verplicht deze te corrigeren, ook nadat de termijn van 13 maanden is verstreken. 16 Kosten 16.1 De kosten die aan het gebruik van data com - muni catie zijn verbonden zijn voor rekening van Cliënt De Bank brengt kosten en vergoedingen voor de aan Cliënt verstrekte producten, Hulpmiddelen, diensten (waaronder begrepen Internet Betaaldiensten) en voor de uitvoering van Betalingstransacties en overige (rechts) handelingen aan de Cliënt in rekening, overeenkomstig door de Bank vastgestelde tarieven De tarieven voor Internet Betaaldiensten zijn opgenomen in het Tarievenoverzicht Betalingsverkeer zakelijk en gepubliceerd op de Website. De Bank is bevoegd deze tarieven van tijd tot tijd te wijzigen De Cliënt verbindt zich om aan de Bank te vergoeden alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, maar ook administratieve kosten die de Bank eventueel zal moeten maken ingeval de Bank betrokken mocht worden in geschillen of gerechtelijke procedures betreffende de diensten, de Rekening, alsmede als beslag onder de Bank ten laste van de Cliënt wordt gelegd De Cliënt machtigt de Bank onherroepelijk de kosten en vergoedingen (zoals deze van tijd tot tijd zijn vastgesteld) van zijn Rekening af te schrijven. 17 Aansprakelijkheid 17.1 Onverminderd het bepaalde in de Algemene Bankvoorwaarden, de Betaalvoorwaarden en de op de Rekeningen van toepassing zijnde voorwaarden, is de Bank niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, als gevolg van: a. de onderbreking van de werking van de Internet Betaaldiensten en/of het niet of gebrekkig functioneren van internet en/of telecommunicatiekanalen en/of apparatuur en/of programmatuur van de Bank en/of de Cliënt. De Bank zal niettemin alle maatregelen nemen die redelijkerwijs van haar verlangd kunnen worden om onderbrekingen van de dienstverlening te voorkomen; b. het niet of gebrekkig functioneren van een Hulpmiddel; c. het niet, niet tijdig of gebrekkig uitvoeren van Betaalopdracht en/of een andere via Internet Betaaldiensten opgedragen (rechts) handeling(en), tenzij dit volgens dwingend

11 11 recht voor rekening van de Bank komt; d. niet actuele, onjuiste en/of onvolledige informatie en/of berekeningen; e. een vertraging van en/of een onjuistheid in door de Bank verstrekte informatie en/of overzichten ongeacht de oorzaak- alsmede een onbevoegde kennisneming, wijziging en/ of verzending daarvan; f. onbevoegd gebruik van Hulpmiddelen en/of Beveiligingscode(s) tot het moment dat de Bank hiervan een melding heeft ontvangen zoals omschreven in artikel 9.8; g. het handelen en/of nalaten van Cliënt en/of Gebruiker in strijd met hetgeen in de Overeenkomst en/of de Voorwaarden is opgenomen, en/of het handelen in strijd met de voorschriften en/of aanwijzingen van de Bank; h. gevallen van overmacht: dat betreft abnormale of onvoorziene omstandigheden die niet afhankelijk zijn van de wil van de Bank en waarvan de Bank de gevolgen, ondanks alle voorzorgen, niet kon voorkomen, ook niet als de Bank volgens wettelijke verplichting handelt. Onder overmacht vallen in ieder geval doch niet uitsluitend- omstandigheden als dreigend of zich realiseren internationaal conflict, gewelddadige, gewapende of terroristische acties, overval, boycotacties, natuurrampen, brand, wateroverlast, kernramp, pandemie, arbeidsongeregeldheden (ook bij derden die door de Bank zijn ingeschakeld), elektrische storingen, maar ook maatregelen van toezichthouders en overheden Als de Bank aansprakelijk is op basis van de wet, deze Voorwaarden of de op de Rekening(en) van toepassing zijnde Voorwaarden, is de aansprakelijkheid van de Bank beperkt tot directe schade en niet voor indirecte schade en gevolgschade, waaronder maar niet beperkt tot verlies aan omzet of goodwill, verminderde opbrengst of gederfde winst. Onder directe schade wordt alleen verstaan: - de kosten voor de uitvoering van de Betalingtransactie; - de rente die de Cliënt wordt aangerekend of misloopt wegens niet-uitvoering of gebrekkige uitvoering van de Betalingstransactie; - een eventueel wisselkoersverlies. 18 Beëindiging 18.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Indien de Overeenkomst wordt beëindigd om welke reden ook, worden automatisch alle Internet Betaaldiensten gestopt en dient Cliënt de Hulpmiddelen en andere ontvangen documentatie direct te vernietigen, ofwel te retourneren aan de Bank De Overeenkomst kan worden opgezegd door de Cliënt met inachtneming van een opzegtermijn van een maand De Overeenkomst kan door de Bank met onmiddellijke ingang worden beëindigd en zonder dat een opzegging, ingebrekestelling of andere formaliteit daarvoor benodigd is in geval van: a. (een aanvraag tot) faillissement, surseance van betaling, ondercuratelestelling, wettelijke schuldsanering en/of overlijden van Cliënt; b. beheer en/of onderbewindstelling van en/of beslag op een (gedeelte van) het vermogen van Cliënt; c. ontbinding, opheffing, beëindiging, fusie, splitsing, overdracht, verlies van rechtspersoonlijkheid van (een substantieel deel van het vermogen van) (het bedrijf van) Cliënt; d. nalatigheid van Cliënt in de nakoming van zijn verplichtingen jegens de Bank, of het handelen door Cliënt in strijd met de bepalingen uit de Overeenkomst en/of deze Voorwaarden; e. indien de relatie met Cliënt wordt beëindigd; f. indien wettelijke bepalingen daartoe aanleiding geven De Bank heeft de bevoegdheid in die gevallen de al door Cliënt opgegeven maar nog niet uitgevoerde Betaalopdrachten niet meer uit te voeren. De Bank zal Cliënt hierover informeren.

12 In alle overige gevallen kan de Overeenkomst door de Bank schriftelijk worden beëindigd met een opzegtermijn van een maand, tenzij het in acht nemen van deze opzegtermijn in redelijkheid niet gevergd kan worden van de Bank. 19 Overdracht aan derden 19.1 De Bank is bevoegd de rechten uit de Overeenkomst en/of (rechts)verhouding waarin zij tot de Cliënt staat met de daaraan verbonden rechten en nevenrechten (gedeeltelijk) over te dragen aan derden. Door ondertekening van de Overeenkomst verleent Cliënt de Bank bij voorbaat toestemming hiervoor Alle bevoegdheden, rechten en plichten van de Bank kunnen na een juridische fusie of -splitsing van de Bank, worden uitgeoefend door de rechtsopvolger(s) van de Bank. 20 Privacy De Bank verwerkt persoonsgegevens van haar Cliënten. Het privacystatement van de Bank is gepubliceerd op de Website van de Bank. In het privacystatement is opgenomen hoe de Bank en andere groepsonderdelen van Achmea B.V. omgaan met persoonsgegevens. 21 Wijzigingen 21.1 De Bank is bevoegd de Overeenkomst, de Voorwaarden, de handleiding, de eisen, beperkingen en/of voorschriften aan te vullen, te wijzigen en/of te vervangen. De Bank zal Cliënt hierover minsten dertig dagen voor de inwerkingtreding informeren, danwel in de gelegenheid stellen hiervan kennis te nemen Indien Cliënt niet akkoord gaat met de aanvullingen, wijzigingen en/of vervanging moet de Cliënt dit minimaal vijf (5) werkdagen voor de inwerkingtreding daarvan aan de Bank schriftelijk of per kenbaar maken. De Overeenkomst wordt dan direct beëindigd De Bank kan de onder Internet Betaaldiensten vallende dienstverlening wijzigen, uitbreiden of beëindigen. De Bank zal daar bijvoorbeeld om bedrijfseconomische redenen of veiligheidsredenen toe kunnen overgaan. Soms zal de Bank de Cliënt een alternatieve Internet Betaaldienst kunnen bieden. De Bank zal Cliënt informeren over veranderingen, of in de gelegenheid stellen daar kennis van te nemen Cliënt wordt geacht de nieuwe of gewijzigde dienstverlening of functionaliteit, alsook de daarbij behorende voorschriften en voorwaarden, te hebben aanvaard als zij dit op de door de Bank voorgeschreven manier aan de Bank heeft medegedeeld óf als zij van de nieuwe of gewijzigde dienstverlening /functionaliteit gebruik heeft gemaakt. 22 Toepasselijk recht/geschillen 22.1 Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing Klachten of geschillen met betrekking tot de Overeenkomst kunnen schriftelijk worden ingediend bij de klachtencommissie van de Bank, ter attentie van de secretaris van de klachtencommissie, Postbus 327, 2501 CH Den Haag. Raadpleeg de Website voor de klachtenprocedure Als de klachtencommissie van de Bank er naar het oordeel van de Cliënt niet in slaagt de klacht naar tevredenheid op te lossen, kan de Cliënt zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) of tot de bevoegde rechter te Den Haag. Voor informatie over de Kifid procedure verwijzen wij naar Als het Kifid op grond van het geldende reglement niet (meer) bevoegd is, dan kan het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.

13 13

14 14

15 15 Regio Noord-Holland Prinsen Bolwerk MA Haarlem Tel: Fax: Regio Noordoost Eekwal LA Zwolle Tel: Fax: Regio Zuid Parklaan CW Eindhoven Tel: Fax: Regio Den Haag Lange Houtstraat CW Den Haag Tel: Fax: Regio Twente M.H. Tromplaan JJ Enschede Tel: Fax: Staalbankiers Institutendesk Lange Houtstraat CW Den Haag Tel: Fax: Regio Midden Maliebaan CV Utrecht Tel: Fax: Regio Oost Stationsweg EJ Oosterbeek Tel: Fax: Staalbankiers is onderdeel van Achmea Disclaimer Staalbankiers behoudt zich het recht voor de tekst van deze brochure te wijzigen. Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Staalbankiers wijst op de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet juist is. Uiteraard is aan deze uitgave de grootst mogelijke zorg besteed. Reproductie, geheel of gedeeltelijk, is slechts geoorloofd na schriftelijke toestemming. Staalbankiers N.V., statutair gevestigd aan de Lange Houtstraat 8, 2511 CW Den Haag, is ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer Staalbankiers N.V. heeft een bankvergunning van de Nederlandsche Bank N.V. en is tevens bevoegd beleggingsdiensten te verlenen. Staalbankiers N.V. is ingeschreven in de registers bij de Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten. (wwwafm.nl) te Amsterdam. Voor meer informatie over het toezicht op Staalbankiers N.V. kunt u bellen naar de toezichtlijn van de AFM

16 << VORIGE augustus

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor Particulier Gebruik

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor Particulier Gebruik Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor Particulier Gebruik Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan contact op met de mensen van Triodos Bank via

Nadere informatie

Voorwaarden Internetbankieren en Webbeleggen VOLGENDE >>

Voorwaarden Internetbankieren en Webbeleggen VOLGENDE >> Voorwaarden Internetbankieren en Webbeleggen VOLGENDE >> Inhoud Hoofdstuk 1 Definities 4 Hoofdstuk 2 Algemeen 5 Hoofdstuk 3 Opdracht 6 Hoofdstuk 4 Beveiliging 7 Hoofdstuk 5 Internet 8 Hoofdstuk 6 Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Internetbankieren Yapı Kredi Bank Nederland N.V. 2016

Algemene Voorwaarden Internetbankieren Yapı Kredi Bank Nederland N.V. 2016 Algemene Voorwaarden Internetbankieren Yapı Kredi Bank Nederland N.V. 2016 1.Toepassingsbereik en definities 1.1 Deze Algemene Voorwaarden Internetbankieren zijn van toepassing op alle Internetdiensten

Nadere informatie

ZONDER. MEER. Voorwaarden Online Bankieren nibc direct

ZONDER. MEER. Voorwaarden Online Bankieren nibc direct ZONDER. MEER. Voorwaarden Online Bankieren nibc direct ZONDER. MEER. Inhoudsopgave Toelichting gebruikte begrippen 1. Elektronische diensten 2. Gebruiksvoorschriften en/of aanwijzingen 3. Zorgplicht NIBC

Nadere informatie

Voorwaarden Internetbankieren en Webbeleggen

Voorwaarden Internetbankieren en Webbeleggen 1 Voorwaarden Internetbankieren en Webbeleggen 2 Inhoud 1 Definities 3 2 Algemeen 3 3 Opdracht 3 4 Beveiliging 4 5 Internet 5 6 Aansprakelijkheid 6 3 Voorwaarden Internetbankieren en Webbeleggen 1. Voorwaarden

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor zakelijk gebruik

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor zakelijk gebruik Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor zakelijk gebruik Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan contact op met de mensen van Triodos Bank via

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ABN AMRO DIGITALE KLUIS (versie september 2004)

ALGEMENE VOORWAARDEN ABN AMRO DIGITALE KLUIS (versie september 2004) ALGEMENE VOORWAARDEN ABN AMRO DIGITALE KLUIS (versie september 2004) 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: ABN AMRO : Kluishouder : Kluis-Overeenkomst: Digitale Kluis : Voorwaarden Toegang:

Nadere informatie

Tarieven Private Banking VOLGENDE >>

Tarieven Private Banking VOLGENDE >> Tarieven Private Banking VOLGENDE >> Tarieven Private Banking Staalbankiers per 1 juli 2013 Staalmeester Rekening Staal Signatuur Rekening Staal Rekening Vreemde valuta rekening Pakketprijs 60,- per kwartaal

Nadere informatie

Tarieven Business Banking. 220000150_Tarievenoverzicht Business banking.indd 1 11-02-14 08:58

Tarieven Business Banking. 220000150_Tarievenoverzicht Business banking.indd 1 11-02-14 08:58 Tarieven Business Banking 220000150_Tarievenoverzicht Business banking.indd 1 11-02-14 08:58 220000150_Tarievenoverzicht Business banking.indd 2 11-02-14 08:58 Tarieven Business Banking Staalbankiers Staal

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup CNE 2009: Versie 3.1 (juni 2009) Artikel 1. Definities 1.1. CNE is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33285810 1.2. Gebruikerssoftware: Online backup programmatuur van CNE teneinde de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ihelpu

Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ihelpu een overeenkomst tot het leveren van diensten sluit. ihelpu, wilhelminastraat

Nadere informatie

Voorwaarden BNG Data Services Online

Voorwaarden BNG Data Services Online Voorwaarden BNG Data Services Online Artikel 1. Werkingssfeer 1.1 Alle betrekkingen tussen nv Bank Nederlandse Gemeenten (de Bank ) en haar cliënten (de Cliënt ) in relatie tot BNG Data Services Online

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Rabobank Testtool 2015

Gebruiksvoorwaarden Rabobank Testtool 2015 Gebruiksvoorwaarden Rabobank Testtool 2015 SWIFT MyStandards Readiness Portal Rabobank Juli 2015 1 1 Definities 1.1 Gebruiksvoorwaarden: deze Gebruiksvoorwaarden Rabobank Testtool 2015 via SWIFT MyStandards.

Nadere informatie

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Internet Bankieren

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Internet Bankieren Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Internet Bankieren Definities Artikel 1 In deze Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Voorwaarden: Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Internet Bankieren als in deze omschreven

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Rabobank Testtool 2015. SWIFT MyStandards Readiness Portal

Gebruiksvoorwaarden Rabobank Testtool 2015. SWIFT MyStandards Readiness Portal Gebruiksvoorwaarden Rabobank Testtool 2015 SWIFT MyStandards Readiness Portal 1 1. Definities 1.1 Gebruiksvoorwaarden: deze Gebruiksvoorwaarden Rabobank Testtool 2014 via SWIFT MyStandards. 1.2 Rabobank:

Nadere informatie

Voorwaarden FBTO Spaarrekening Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. de Bank FBTO is een handelsnaam van

Voorwaarden FBTO Spaarrekening Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. de Bank FBTO is een handelsnaam van Voorwaarden FBTO Spaarrekening Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. de Bank FBTO is een handelsnaam van Achmea Bank N.V., statutair gevestigd te s- Gravenhage, KvK

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze Bepalingen inzake de Europese Incasso-overeenkomst (per 1 september 2013)

Triodos Bank. Dit zijn onze Bepalingen inzake de Europese Incasso-overeenkomst (per 1 september 2013) Triodos Bank. Dit zijn onze Bepalingen inzake de Europese Incasso-overeenkomst (per 1 september 2013) Vragen? Heeft u vragen over deze bepalingen, neemt u dan contact op met de mensen van Triodos Bank

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Mijn VKB

Algemene Voorwaarden Mijn VKB Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Algemene Voorwaarden Mijn VKB Artikel 1 Uitleg gebruikte woorden Hieronder leest u wat wij bedoelen met bepaalde woorden die in deze algemene voorwaarden worden gebruikt:

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Clevercard voor consumenten

Algemene voorwaarden Clevercard voor consumenten Algemene voorwaarden Clevercard voor consumenten Artikel 1 Definities 1. Clevercard: De gebruiker van deze algemene voorwaarden, onderdeel van Invizo, gevestigd aan Arubastraat 28, 7556 TN, te Hengelo

Nadere informatie

Voorwaarden Betaalpakket (Plus Betalen)

Voorwaarden Betaalpakket (Plus Betalen) Particulier Betalen Voorwaarden Betaalpakket (Plus Betalen) Hoofdstuk 1 1 Definities Bank Algemeen RegioBank N.V., statutair gevestigd te Utrecht. Privérekening De Rekening zoals beschreven in het Reglement

Nadere informatie

Tarievenoverzicht beleggingsdienstverlening VOLGENDE >>

Tarievenoverzicht beleggingsdienstverlening VOLGENDE >> Tarievenoverzicht beleggingsdienstverlening 2013

Nadere informatie

Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007

Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007 Leenvoorwaarden Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007 I N H O U D 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN............................................. 3 2 TOTSTANDKOMING LEENOVEREENKOMST................................

Nadere informatie

Kempen & Co N.V., statutair gevestigd te Amsterdam

Kempen & Co N.V., statutair gevestigd te Amsterdam REGLEMENT STICHTING BELEGGERSGIRO KEMPEN & CO 1. DEFINITIES 1.1 In dit Reglement wordt verstaan onder: "AFM" "Beleggingsrekening" "Bestedingsruimte" "Centrale bankrekening" "Centrale beleggingsrekening"

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel:

Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel: Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel: 06-48189511 Email: info@mypcutrecht.nl KvK : 64864138 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met

Nadere informatie

Productvoorwaarden SpaarZakelijkPlus

Productvoorwaarden SpaarZakelijkPlus Productvoorwaarden SpaarZakelijkPlus Artikel FAR013.1504 Datum 1 april 2015 Inhoud pagina 1 Begripsomschrijvingen 3 2 Algemeen 3 3 Openen 3 4 Gezamenlijke rekening 3 5 Gemachtigde op de SpaarZakelijkPlus

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat.

Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat. Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat. Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05.

Nadere informatie

Voorwaarden voor Incasso-acceptanten

Voorwaarden voor Incasso-acceptanten Voorwaarden voor Incasso-acceptanten 1 Definities Bank Debiteur Herroeping Incassant Incasso Incasso-zakelijk Incassobatch Incasso-opdracht Machtiging Overeenkomst Overstapservice Rekening SEPA-gebied

Nadere informatie

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van (voormalige) bestuurders en werknemers van het Financieel Intermediair.

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van (voormalige) bestuurders en werknemers van het Financieel Intermediair. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN 1. Definities 1.1.1. De gebruiker van deze algemene voorwaarden betreft de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid A en S Financieel Adviseurs bv, gevestigd te

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ABONNEMENTEN Concepts@Work B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ABONNEMENTEN Concepts@Work B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN ABONNEMENTEN Concepts@Work B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen 1. Deze Algemene Voorwaarden worden gehanteerd door de besloten vennootschap Concept@Work B.V. Statutair gevestigd te

Nadere informatie

DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensadvies

DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensadvies DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensadvies Amsterdam, 8 oktober 2015 DoubleDividend Management B.V. Herengracht 252 1016 BV Amsterdam Tel: +31 20 520 7660 contact@doubledividend.nl

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gebruikers

Algemene voorwaarden Gebruikers Algemene voorwaarden Gebruikers Ten aanzien van de dienstverlening van Onlineschademelden.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rootsmann Versie geldig vanaf: 24 juni 2014. Artikel 1 Definities

Algemene voorwaarden Rootsmann Versie geldig vanaf: 24 juni 2014. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden Rootsmann Versie geldig vanaf: 24 juni 2014 Artikel 1 Definities 1.1 Rootsmann: de gebruiker van deze algemene voorwaarden. De eenmanszaak Rootsmann, statutair gevestigd te Vinkeveen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Algemene voorwaarden Social Elephant

Algemene Voorwaarden. Algemene voorwaarden Social Elephant Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden Social Elephant 1. Toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die opdrachtgevers van Social Elephant aan Social Elephant

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Privacyreglement

Privacyreglement Privacyreglement De Verwerking van Persoonsgegevens is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) onder nummer m1602696. Persoonsgegevens in een vorm die het mogelijk maakt de Betrokkene

Nadere informatie

DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensbeheer

DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensbeheer DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensbeheer Amsterdam, 15 september 2015 DoubleDividend Management B.V. Herengracht 252 1016 BV Amsterdam Tel: +31 20 520 7660 contact@doubledividend.nl

Nadere informatie

Disclaimer. Indien u vragen heeft dan verzoeken wij u om ons een mail te sturen aan client.ed@ge.com. www.geartesiabank.nl

Disclaimer. Indien u vragen heeft dan verzoeken wij u om ons een mail te sturen aan client.ed@ge.com. www.geartesiabank.nl Disclaimer Begin 2013 heeft GE Artesia Bank een strategische evaluatie van haar activiteiten uitgevoerd. Naar aanleiding hiervan hebben wij besloten onze activiteiten te herstructureren. Tot onze grote

Nadere informatie

Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp

Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Opdrachtnemer: PLUS Schuldhulp gevestigd te Venlo-Tegelen. Kamer van Koophandel nummer: 65310004, BTW nummer: NL8560.60.288B01 1.2 Klant:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Eindgebruiker licentie overeenkomst Almanapp Applicatie

Eindgebruiker licentie overeenkomst Almanapp Applicatie Het downloaden, installeren en gebruiken van de mobiele applicatie is voor gebruikers van de applicatie niet mogelijk indien zij niet akkoord gaan met de Eindgebruiker overeenkomst van de Applicatie. Almanapp

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ABN AMRO TRADEBOX versie juli 2010

ALGEMENE VOORWAARDEN ABN AMRO TRADEBOX versie juli 2010 ALGEMENE VOORWAARDEN ABN AMRO TRADEBOX versie juli 2010 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: ABN AMRO: ABN AMRO Bank N.V. TradeBox SMS/email/Popup Diensten: de SMS/email/Popup die onder

Nadere informatie

Tarievenoverzicht beleggingsdienstverlening VOLGENDE >>

Tarievenoverzicht beleggingsdienstverlening VOLGENDE >> Tarievenoverzicht beleggingsdienstverlening 2014

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder

Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder Algemeen De website en de bijbehorende webshop is samengesteld door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Telder Bouw en Industrie B.V., gevestigd

Nadere informatie

Voorwaarden gebruik Betaalpassen

Voorwaarden gebruik Betaalpassen Voorwaarden gebruik Betaalpassen Inhoud Hoofdstuk 1 Definities 5 Hoofdstuk 2 Algemene Bepalingen 6 Hoofdstuk 3 Veiligheidsvoorschriften 10 Hoofdstuk 4 Aansprakelijkheden 12 Hoofdstuk 5 Slotbepalingen 14

Nadere informatie

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Juncto juridisch advies en training, hierna te noemen: Juncto, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Hendriks Project Support: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Pintip Versie geldig vanaf: 4 december 2012. Artikel 1 Definities

Algemene voorwaarden Pintip Versie geldig vanaf: 4 december 2012. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden Pintip Versie geldig vanaf: 4 december 2012 Artikel 1 Definities 1.1 Pintip: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, de vennootschap onder firma Pintip. Statutair gevestigd te

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definitie

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definitie Algemene voorwaarden Artikel 1. Definitie Dienstverlening: de door Aurina Budget Finance uit te voeren werkzaamheden op het gebied van, budgetbeheer en beschermingsbewind; Opdrachtgever: de partij die

Nadere informatie

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt.

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt. Artikel 1 - Toepasselijkheid Deze algemene bepalingen zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Spanplafond Zelf Plaatsen Versie geldig vanaf: 01 juli 2015

Algemene voorwaarden Spanplafond Zelf Plaatsen Versie geldig vanaf: 01 juli 2015 Algemene voorwaarden Spanplafond Zelf Plaatsen Versie geldig vanaf: 01 juli 2015 Artikel 1 Definities 1.1 Spanplafond Zelf Plaatsen: gevestigd te Almelo en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Het! verzoek! van! de! Opdrachtgever! aan! VAN! DIJK! MULTIMEDIA! om! werkzaamheden! te! verrichten! in! ruil! betaling!verschuldigd!zal!zijn.!

Het! verzoek! van! de! Opdrachtgever! aan! VAN! DIJK! MULTIMEDIA! om! werkzaamheden! te! verrichten! in! ruil! betaling!verschuldigd!zal!zijn.! 1 VAN$DIJK$MULTIMEDIA$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$KvK/nummer:$56868154$ ALGEMENEVOORWAARDEN Artikel$1: Filmwerk: Opdracht: Opdrachtgever: Definities HetFilmwerkishetresultaatvandeOpdrachtdiedoorde

Nadere informatie

Triodos Bank. Bepalingen inzake de Acceptgiro-overeenkomst

Triodos Bank. Bepalingen inzake de Acceptgiro-overeenkomst Triodos Bank. Bepalingen inzake de Acceptgiro-overeenkomst Vragen? Heeft u vragen over deze bepalingen, neemt u dan contact op met de mensen van Triodos Bank via telefoon 030 694 27 00. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Socofi Algemene voorwaarden

Socofi Algemene voorwaarden Socofi Algemene voorwaarden Module 5: Application Service Provision / SAAS / Computerservice Socofi Weboplossingen 1. Toepasselijkheid 1.1 De ICT~Office Voorwaarden bestaan uit de module Algemeen aangevuld

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS

ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS Artikel - 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden (algemene tankpas voorwaarden) zijn van toepassing op het gebruik van de

Nadere informatie

De opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht aan Homelyrentals verstrekt.

De opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht aan Homelyrentals verstrekt. Artikel 1: Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

Voorwaarden Preproductieomgeving DigiD (Leverancier)

Voorwaarden Preproductieomgeving DigiD (Leverancier) Voorwaarden Preproductieomgeving DigiD (Leverancier) Datum 15 mei 2012 Versie 4.0 Artikel 1 Begrippen De hierna met een hoofdletter aangeduide begrippen hebben in deze Voorwaarden de volgende betekenis:

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Fondsadvies.

Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Fondsadvies. Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Fondsadvies. Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of

Nadere informatie

KWALITEIT IN CONSULTANCY

KWALITEIT IN CONSULTANCY Algemene voorwaarden ARTIKEL 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door, hierna aangeduid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland Definities Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Italiaantje van Nederland wordt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SmartPhort

Algemene voorwaarden SmartPhort Algemene voorwaarden SmartPhort Artikel 1 Definities 1. SmartPhort: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan J.F. Kennedylaan 19F, 5555XC te Valkenswaard, ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5 1. Aanbieding en overeenkomst (a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door Snoep.IT, hierna aangeduid als Opdrachtnemer,

Nadere informatie

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Algemene Advertentievoorwaarden verlatenboot.nl Aanbod en aanvaarding; overeenkomst Weigering van advertenties; wijziging Contracttermijn; beëindiging Tarieven; tariefs-aanpassing; betaling Reclamatie

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST SERVICEOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [NAAM], statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de [adres] te [(postcode)] [plaats], ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

CorRebus Psychosociale Hulpverlening is een zelfstandig praktijk voor psychosociale therapie, coaching en training.

CorRebus Psychosociale Hulpverlening is een zelfstandig praktijk voor psychosociale therapie, coaching en training. Algemene voorwaarden CorRebus 1. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van of met CorRebus Psychosociale Hulpverlening

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor zakelijke elektronische diensten van de Rabobank 2013

Algemene voorwaarden voor zakelijke elektronische diensten van de Rabobank 2013 Algemene voorwaarden voor zakelijke elektronische diensten van de Rabobank 2013 Algemene voorwaarden voor zakelijke elektronische diensten van de Rabobank 2013 A Definities 1 Definities In de mantelovereenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V.

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. -

Nadere informatie

Algemene voorwaarden de Haan online marketing

Algemene voorwaarden de Haan online marketing Algemene voorwaarden de Haan online marketing 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon of nonprofitinstelling met wie de Haan online marketing een overeenkomst sluit tot het leveren

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Delanie Sterken, Zelfstandige Zorgverlener (Versie: januari 2016)

Algemene Voorwaarden Delanie Sterken, Zelfstandige Zorgverlener (Versie: januari 2016) 1) Definities 1.1) Opdrachtgever: De partij die Delanie Sterken een opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden, en die op basis van deze algemene voorwaarden offertes ontvangt en overeenkomsten

Nadere informatie

Voorwaarden Gebruik Web Portal TFS

Voorwaarden Gebruik Web Portal TFS Voorwaarden Gebruik Web Portal TFS 1. INLEIDING Dit document geeft de voorwaarden voor het gebruik van de Web Portal TFS van de Minister van Infrastructuur en Milieu beheert door de Inspectie Leefomgeving

Nadere informatie

1.3 De Gebruiker: de persoon of instantie die op de aangegeven wijze de Dienst initieert met het aan de betreffende sim-kaart gekoppelde 06-nummer.

1.3 De Gebruiker: de persoon of instantie die op de aangegeven wijze de Dienst initieert met het aan de betreffende sim-kaart gekoppelde 06-nummer. Door te bellen via de dienst Aangetekend Bellen via 0900-AANGETEKEND (0900-226 43 83 53 63) is het mogelijk om telefoongesprekken op te nemen en op een later tijdstip terug te luisteren. Aan het gebruik

Nadere informatie

Software: de Programmatuur die door Smits IT Solutions aan Client wordt verstrekt of anderszins ter beschikking wordt gesteld.

Software: de Programmatuur die door Smits IT Solutions aan Client wordt verstrekt of anderszins ter beschikking wordt gesteld. Algemene voorwaarden Definities Client: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Smits IT Solutions wordt gesloten. Website: Een of meerdere

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

Licentieovereenkomst Construction Media

Licentieovereenkomst Construction Media Licentieovereenkomst Construction Media Dit document bevat de licentieovereenkomst van Construction Media. Deze licentieovereenkomst is van toepassing op alle door Construction Media aan een gebruiker

Nadere informatie

VOORBEELD. Softwareresellingovereenkomst. De partijen, overwegende, dat. zijn het volgende overeengekomen:

VOORBEELD. Softwareresellingovereenkomst. De partijen, overwegende, dat. zijn het volgende overeengekomen: Softwareresellingovereenkomst De partijen, Leverancier, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 1234578 (hierna te noemen Leverancier ), en Doorverkoper, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rimote Media Vestigingadres: Steentilkade 4-a, 9713GB, GRONINGEN

Algemene voorwaarden Rimote Media Vestigingadres: Steentilkade 4-a, 9713GB, GRONINGEN Algemene voorwaarden Rimote Media Vestigingadres: Steentilkade 4-a, 9713GB, GRONINGEN 1. Algemeen 1.1 Rimote Media wordt in het document verder aangeduid met Rimote. De afnemende partij zal voortaan worden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Artikel 1. Definities 1. GSF/Opdrachtnemer: Stichting Gelderse Sport Federatie, gevestigd te (6816 VD) Arnhem aan de Papendallaan 60. 2. Opdrachtgever: iedere

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: OutSight Media: te Hoorn, ingeschreven bij de kamer van koophandel in Hoorn onder nummer: 37128750 Online

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Neighbours Kitchen Versie geldig vanaf: 19-10-2011

Algemene voorwaarden Neighbours Kitchen Versie geldig vanaf: 19-10-2011 Algemene voorwaarden Neighbours Kitchen Versie geldig vanaf: 19-10-2011 Artikel 1 Definities 1.1 Neighbours Kitchen: de eenmanszaak Neighbours Kitchen, statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven

Nadere informatie

3.1 De Acquisitieovereenkomst komt tot stand door het bericht van aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever aan Cliëntflow.

3.1 De Acquisitieovereenkomst komt tot stand door het bericht van aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever aan Cliëntflow. Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: (a) Cliëntflow: de opdrachtnemer; (b) Opdrachtgever: de natuurlijk persoon, maatschap, vennootschap onder firma of rechtspersoon

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Boekwinkeltjes Webwinkel abonnement

Algemene voorwaarden Boekwinkeltjes Webwinkel abonnement Algemene voorwaarden Boekwinkeltjes Webwinkel abonnement Artikel 1 Definities 1.1 Webwinkelhouder: De natuurlijke of rechtspersoon met wie Boekwinkeltjes een Overeenkomst heeft gesloten. 1.2 Dienst: De

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Tax Talents

Algemene Voorwaarden Tax Talents Tax Talents Kantoorhoudend aan: Maliebaan 42 3581 CR Utrecht K.v.K. Utrecht: 59413425 Algemene Voorwaarden Tax Talents Artikel 1 Definities Onderstaande begrippen hebben, indien zij met een hoofdletter

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst webshop Van Zuylen IJzerwaren V.O.F

Gebruikersovereenkomst webshop Van Zuylen IJzerwaren V.O.F Gebruikersovereenkomst webshop Van Zuylen IJzerwaren V.O.F Algemeen De website en de bijbehorende webshop is samengesteld door Van Zuylen ijzerwaren V.O.F., handelend onder Probin van Zuylen en Probin

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 3D Financieel Advies KvK 52090523 AFM 12039942 Gevestigd te Gerrit Achterberghove 18 3437 ZE Nieuwegein Pagina 1 ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Definities 1.1. De gebruiker van deze algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DEKONINGSCHRIJFT. 1. Begrippen In deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten van DeKoningschrijft wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN DEKONINGSCHRIJFT. 1. Begrippen In deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten van DeKoningschrijft wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN DEKONINGSCHRIJFT 1. Begrippen In deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten van DeKoningschrijft wordt verstaan onder: Persoon: Klant: Opdrachtnemer: Opdracht: Overeenkomst: iedere

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden PKIoverheid Certificaten

Algemene Voorwaarden PKIoverheid Certificaten Algemene Voorwaarden PKIoverheid Certificaten Dossierhouder BCT Datum 15 maart 2011 Status Concept Versie 1.0 Inhoud 1 Definities 3 2 Toepassing 3 3 Verplichtingen en garanties Dossierhouder BCT 3 4 Verplichtingen

Nadere informatie

1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten.

1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten. Onetoweb Algemene voorwaarden Versie 1.1 Definities 1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten. 1.2

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

FLEXSTONE REAL ESTATE

FLEXSTONE REAL ESTATE Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Opdrachten die door Opdrachtnemer en/of haar daartoe bevoegde medewerker(s) zijn aangegaan c.q. zijn aanvaard en alle

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Definities. in deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Definities. in deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Linkedintoresults B.V., tevens handelend onder de namen Linkedintoresults en LI2R, gevestigd en kantoorhoudende te, aan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.2. DIGI HR: DIGI HR. 1.3. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ALGEMENE BEPALINGEN

Algemene voorwaarden ALGEMENE BEPALINGEN Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN INTRAMED B.V. ALGEMENE BEPALINGEN ARTIKEL 1. REIKWIJDTE EN TOEPASSING ALGEMENE VOORWAARDEN lid 1.1 De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door

Nadere informatie