FAILLISSEMENTSVERSLAG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAILLISSEMENTSVERSLAG"

Transcriptie

1 Dit openbaar faillissementsverslag is geen prospectus of jaarrekening. Hoewel de informatie in dit openbaar faillissementsverslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is dat onder andere bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of achteraf bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit faillissementsverslag geschetste perspectieven voor crediteuren en/of andere belanghebbenden. Aan dit faillissementsverslag kunnen dus geen rechten worden ontleend. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: Gegevens onderneming : de Besloten Vennootschap Hoek Zakelijk Vervoer B.V. Faillissementsnummer : C/16/15/640 F Datum uitspraak : 25 augustus 2015 Curator : mr. J.A.A. Boers R-C : mr. M.H.F. van Vugt Activiteiten onderneming : volgens inschrijving in het handelsregister: - Vervoer per taxi; - Financiële holding Omzetgegevens : geconsolideerd Hoek Beheer B.V.: 2012: , : ,00 Hoek Zakelijk Vervoer B.V.: 2014: ,00, exclusief omzet tot van Hoek Regiotaxi B.V., Hoek Groepsvervoer B.V., Hoek Personenvervoer B.V. en Hoek Facilitaire Diensten B.V tot aan faillissementsdatum ,00 Personeel gemiddeld aantal : circa 124 Verslagperiode : 25 augustus tot en met 30 september 2015

2 Bestede uren in verslagperiode : 257 uren en 39 minuten (bijlage 1) Bestede uren totaal : 257 uren en 39 minuten Saldo faillissementsrekening : ,17 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie : Hoek Beheer B.V. is enig aandeelhouder van de gefailleerde. Hoek Beheer B.V. is tevens enig aandeelhouder van Hoek Facilitaire Diensten B.V., Hoek Garagebedrijf B.V. en Hoek Servicestation B.V.. Hoek Facilitaire Diensten B.V. is enig aandeelhouder van Hoek Regiotaxi B.V., Hoek Groepsvervoer B.V. en Hoek Personenvervoer B.V.. Behoudens van Hoek Garagebedrijf B.V. is Hoek Beheer B.V. tevens enig direct dan wel indirect in geval van Hoek Regiotaxi B.V., Hoek Groepsvervoer B.V. en Hoek Personenvervoer B.V. via Hoek Facilitaire Diensten B.V. statutair bestuurder van de gefailleerde en alle overige hiervoor genoemde vennootschappen. Enig bestuurder van Hoek Beheer B.V. is de heer Roelof van den Brink. Behoudens van Hoek Garagebedrijf B.V. is feitelijk bestuurder van de gefailleerde en de overige genoemde vennootschappen de heer H.J. van den Brink. Enig aandeelhouder van Hoek Beheer B.V. is de Stichting Administratiekantoor van Aandelen Hoek- Driebergen. Bestuurders van deze STAK zijn de heren Roelof van den Brink, Henk van den Brink en Gerrit van den Brink alsmede de heer G. Alferink en de heer M.J.M. Gademan. 1.2 Winst en verlies 2012: ,00 ( geconsolideerd resultaat van Hoek Beheer B.V.)

3 2013: ,00 ( geconsolideerd resultaat van Hoek Beheer B.V.) 2014: , tot aan faillissementsdatum: ,00. De curator verstrekt over de jaren 2012 en 2013 inzake de omzetgegevens, de winst- / verliesgegevens en hierna het balanstotaal de geconsolideerde cijfers van Hoek Beheer B.V.. Tot 28 juli 2014 waren de diverse vervoersactiviteiten ondergebracht in diverse vennootschappen, te weten de gefailleerde, Hoek Regiotaxi B.V., Hoek Groepsvervoer B.V., Hoek Personenvervoer B.V. en Hoek Facilitaire Diensten B.V.. Op 28 juli 2014 zijn alle activa en alle activiteiten van Hoek Facilitaire Diensten B.V., Hoek Personenvervoer B.V., Hoek Regiotaxi B.V. en Hoek Groepsvervoer B.V. overgedragen aan Hoek Zakelijk Vervoer B.V.. In de geconsolideerde cijfers van Hoek Beheer B.V. zijn ook de cijfers van Hoek Garagebedrijf B.V. begrepen. Omdat deze cijfers slechts een beperkt deel uitmaken van het totaal, heeft de curator ervoor gekozen de geconsolideerde cijfers van Hoek Beheer B.V. over de jaren 2012 en 2013 te verstrekken omdat aldus een redelijk beeld geschetst wordt van de vergelijkende cijfers 2012 tot en met De geconsolideerde cijfers 2012 en 2013 zouden moeten worden gecorrigeerd met de cijfers van Hoek Garagebedrijf B.V., maar de curator beschikt niet over de cijfers van die vennootschap, nu die vennootschap niet in staat van faillissement is verklaard. 1.3 Balanstotaal : 2012: ,00 (geconsolideerde cijfers Hoek Beheer B.V.) 2013: ,00 (geconsolideerde cijfers Hoek Beheer B.V.) 2014: , tot aan faillissementsdatum : ,00

4 1.4 Lopende procedures : Tussen Hoek Zakelijk Vervoer B.V. en de Ontvanger van de Belastingdienst liep een procedure voor de Rechtbank Midden-Nederland. De gefailleerde verzocht de Rechtbank de Ontvanger te verbieden om de door hem aangekondigde openbare verkoop bij executie te laten plaatsvinden, één en ander op straffe van verbeurte van nader vast te stellen dwangsommen. Er was gedagvaard tegen de rolzitting van 29 juli Op 19 augustus 2015 heeft mr. E.E. Schipper te Amsterdam zich namens de Ontvanger gesteld. De zaak werd verwezen naar de rolzitting van 30 september 2015 voor antwoord. Voortzetting van deze procedure had na het uitspreken van het faillissement geen zin. Ter rolle van 30 september 2015 wordt de procedure geroyeerd met compensatie van kosten. 1.5 Verzekeringen : Bij Interpolis liep een bedrijven compact polis waarin alle verzekeringen van de gefailleerde waren ondergebracht. De premie ter zake was voldaan tot en met het derde kwartaal Nadat de bedrijfsactiviteiten waren beëindigd, 12 september 2015, heeft de curator deze verzekering opgezegd. 1.6 Huur : De gefailleerde maakte gebruik van een bedrijfsruimte met parkeergelegenheid aan de Utrechtseweg 87 te Zeist. Dit bedrijfspand wordt gehuurd door Hoek Beheer B.V. van Komvast II B.V.. De gefailleerde betaalde een gebruiksvergoeding aan Hoek Beheer B.V.. Hoek Beheer B.V. wenste de huur na faillissementsdatum te continueren, reden waarom er geen huuropzegging heeft plaatsgevonden.

5 1.7 Oorzaak faillissement : Volgens opgave van het bestuur van de gefailleerde zijn de voornaamste oorzaken van het faillissement de volgende: 1. Europese aanbestedingen Het huidige systeem van Europese aanbestedingen heeft ertoe geleid dat ook grote partijen inschrijven op vervoersopdrachten. Als gevolg daarvan zijn de prijzen gekelderd. 2. Boardcomputerkosten In 2014 heeft de gefailleerde, door de overheid gedwongen, fors geïnvesteerd in de aanschaf van de verplicht gestelde boardcomputers in de taxivoertuigen. De totale aanschaf- en inbouwkosten bedroegen bijna ,00. Achteraf bleek de software ondeugdelijk te zijn. Bovendien kon de investering niet worden gespreid. 3. Regiotaxi contract Op 31 januari 2014 werd het zesjarige Regiotaxi contract niet verlengd. Dit contract leverde een jaaromzet van circa ,00 op. 4. Opleidingskosten Als gevolg van de hoge eisen van haar opdrachtgevers en de eisen die de Wet Personenvervoer 2000 stelt, zijn de opleidingskosten sterk gestegen. Alleen al de eerste helft 2015 bedroegen deze , Huisvestingskosten Tot 1 april 2015 was sprake van dubbele huisvestingskosten, namelijk te Zeist aan de Utrechtseweg en te Driebergen aan de Engweg. De vestiging aan de Engweg te Driebergen werd in maart/ april 2015 gesloten. Het huurcontract liep echter nog door tot 30 juni 2015.

6 6. Wagenpark De gefailleerde had een wagenpark dat niet goed aansloot bij de wensen van haar opdrachtgevers. De gefailleerde was echter gebonden aan langlopende leasecontracten met de leasemaatschappijen. 7. Arbeidskosten De gefailleerde heeft veel langdurige arbeidscontracten. Veel werknemers bevinden zich in de hoogste loontrede en de post loonkosten is als gevolg daarvan in verhouding tot de omzet te hoog. 8. Arbeidsongeschiktheid werknemers In de afgelopen jaren heeft de gefailleerde te maken gehad met drie langdurig zieken. De loondoorbetalingsverplichting kwam geheel voor rekening van de gefailleerde. Kosten circa , Bezuinigingen op vervoer De bezuinigingen op vervoer door het AWBZ en Zorginstellingen zijn aanzienlijk. De zorginstellingen schakelen steeds meer vrijwilligers in om vervoer te organiseren met eigen voertuigen. 10. Structureel omzetverlies De omzet is sinds 2011 aanzienlijk gedaald. 11. Belastingdienst/pensioenfonds Door de financiële problemen kon de gefailleerde niet langer aan haar verplichtingen jegens de Belastingdienst voldoen. De Belastingdienst heeft in 2015 executoriaal beslag gelegd op de bodemzaken.

7 12. Salarissen/vakantiegeld De gefailleerde was in augustus 2015 niet langer in staat de salarissen aan het personeel uit te betalen. Op basis hiervan heeft de gefailleerde eigen aangifte van haar faillissement gedaan. 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faillissement : Aantal in jaar voor faillissement : Datum ontslagaanzegging : Na daartoe verkregen toestemming van de Rechter-Commissaris heeft de curator alle arbeidsovereenkomsten bij brieven d.d. 27 augustus 2015 opgezegd. Op 28 augustus 2015 heeft de curator in een gezamenlijke bijeenkomst het personeel geïnformeerd over de achtergronden van het faillissement, hun (rechts-)positie, de voortzetting van de bedrijfsactiviteiten en het onderzoek naar een doorstart. Het UWV is volledig geïnformeerd. Begin september vond een gezamenlijke intake van het UWV op het bedrijf plaats. 3. Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving : n.v.t 3.2 Verkoopopbrengst : n.v.t. 3.3 Hoogte hypotheek : n.v.t. 3.4 Boedelbijdrage : n.v.t. Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving : De bedrijfsmiddelen bestonden uitsluitend uit kantoorinventaris en enige computerapparatuur.

8 3.6 Verkoopopbrengst : De inventaris is verkocht voor de koopsom van 3.500,00 exclusief BTW. 3.7 Boedelbijdrage : n.v.t. 3.8 Bodemvoorrecht fiscus : De fiscus had bodembeslag gelegd en heeft bovendien bodemvoorrecht op de bedrijfsinventaris. Voorraden/onderhanden werk 3.9 Beschrijving : Juist voor faillissementsdatum op 15 augustus 2015 had de gefailleerde alle door haar uitgevoerde vervoersopdrachten aan haar opdrachtgevers in rekening gebracht. Uitsluitend het deel tussen die datum en faillissementsdatum moest nog worden gefactureerd. Dit deel is door de curator na faillissementsdatum op of omstreeks 1 september 2015 gefactureerd gelijktijdig met de uitgevoerde vervoersopdrachten vanaf faillissementsdatum tot eind augustus Verkoopopbrengst : De curator heeft dit onderhanden werk niet separaat verkocht. Dit deel is begrepen in het debiteurensaldo per 31 augustus Zie hierna Boedelbijdrage : n.v.t. Andere activa 3.12 a. Immateriële activa Beschrijving : Deze immateriële activa bestaan uit digitale klantgegevens, alle rechten uit overeenkomsten gesloten met derden zoals klanten, leveranciers en opdrachtgevers, de telefoon- en faxnummers van de gefailleerde en de daarbij behorende administratie en de aan de aan de immateriële activa klevende goodwill inclusief de internetdomeinnaam, website, merk en

9 handelsnaam, woord- en beeldmerk alsmede de orderportefeuille, alles voor zover de curator daarover daadwerkelijk kon beschikken en voor zover dit overdraagbaar is. b. Vervoermiddelen en boardcomputers Beschrijving : De gefailleerde was eigenaar van 29 voertuigen. Daarnaast was de gefailleerde eigenaar van de zich in deze voertuigen alsook in de geleasede voertuigen bevindende boardcomputers Verkoopopbrengst : De curator heeft de immateriële activa alsmede de voertuigen en de boardcomputers met toestemming van de Rechter-Commissaris en de pandhouder verkocht als volgt: - Immateriële activa: ,00 exclusief BTW; - Vervoermiddelen en boardcomputers: ,00 exclusief BTW Boedelbijdrage : N.v.t. zie hierna onder bank/zekerheden. 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren : Per faillissementsdatum was de debiteurenstand ,60. Op het moment, waarop de curator de debiteuren heeft verkocht, zijn de curator en de koper van de debiteuren uitgegaan van de stand debiteuren per 4 september Per die datum bedroeg de debiteurenstand ,01 (debiteuren I). Over de periode tweede helft augustus 2015 heeft de curator in totaliteit gefactureerd inclusief BTW ,00 (debiteuren II). Over de periode 1 september tot en met 11 september 2015 (zie hierna onder Voortzetten ) heeft de curator in totaliteit inclusief BTW ,63 gefactureerd (debiteuren III).

10 4.2 Opbrengst : Alle debiteuren zijn met toestemming van de Rechter-Commissaris en de pandhouder door de curator verkocht. De opbrengsten waren als volgt: - Debiteuren I : ,00 - Debiteuren II: ,00 - Debiteuren III: , Boedelbijdrage : Niet van toepassing. Zie hierna onder bank/zekerheden. 5. Bank / Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) : De gefailleerde had samen met Hoek Beheer B.V., Hoek Facilitaire Diensten B.V., Hoek Garagebedrijf B.V., Hoek Regiotaxi B.V., Hoek Groepsvervoer B.V., Hoek Personenvervoer B.V. en Hoek Servicestation B.V. hierna te noemen: Hoek c.s. een kredietfaciliteit bij de coöperatieve Rabobank Utrechtse Heuvelrug U.A. te Zeist van ,00. In de met de Rabobank gesloten financieringsovereenkomsten is vastgelegd dat iedere rekeninghouder zich jegens de bank voor iedere andere rekeninghouder hoofdelijk aansprakelijk stelt en zich jegens de bank verbindt een eventueel verschuldigd debetsaldo op eerste verzoek van de bank aan te zuiveren. Daarnaast is de Rabobank altijd bevoegd creditsaldi op één of meer rekeningen ten name van de ene rekeninghouder geheel of gedeeltelijk te verrekenen met debetsaldi op één of meer rekeningen ten name van een andere rekeninghouder. Voorts is de bank bevoegd en beschikt de bank over een volmacht van iedere rekeninghouder saldi van de ene rekening over te boeken naar de andere rekening. Op faillissementsdatum waren de credit-/ debetsaldi op de rekeningen van de gefailleerde en alle overige Hoek vennootschappen als volgt: Vennootschap Rekeningnummer Bedrag 1. Hoek Beheer B.V. NL69RABO ,81 2. Hoek Facilitaire Diensten B.V. NL15RABO ,90 3. Hoek Garagebedrijf B.V. NL84RABO ,62 4. Hoek Regiotaxi B.V. NL84RABO ,61

11 5. Hoek Groepsvervoer B.V. NL49RABO ,75 6. Hoek Personenvervoer B.V. NL73RABO ,58 7. Hoek Service Station B.V. NL24RABO ,45 8. Hoek Facilitaire Diensten B.V. NL53RABO ,78 9. Hoek Zakelijk Vervoer B.V. NL69RABO ,11 Totaal van de rekeningen , Leasecontracten : Voor de diverse auto s had de gefailleerde operational leaseovereenkomsten afgesloten bij Achilles Autolease B.V. en Alcredis Finance B.V.. Daarnaast bestond een tweetal financial leaseovereenkomsten met Mercedes Financial Lease B.V.. De koper van de activa was voornemens deze overeenkomsten over te nemen dan wel met de leasemaatschappijen nieuwe overeenkomsten te sluiten. Voor zover nodig, heeft de curator de koper van de activa een volmacht verstrekt deze overeenkomsten ten name van de gefailleerde op naam van de koper te stellen, indien en voor zover genoemde leasemaatschappijen daartoe bereid zijn. Voorts heeft de koper zich verplicht, indien hij geen overeenstemming weet te bereiken met de leasemaatschappijen, alle voertuigen op eerste verzoek van de leasemaatschappijen aan deze leasemaatschappijen terug te geven. 5.3 Beschrijving zekerheden : Door de gefailleerde is aan de Rabobank een eerste pandrecht verstrekt op vervoermiddelen, inventaris, voorraden en vorderingen op derden. Daarnaast hebben de drie broers Van den Brink voornoemd de Rabobank ieder een borgstelling verleend van , Separatistenpositie : De Rabobank stelde zich in eerste instantie op het standpunt dat zij ,11 van de gefailleerde te vorderen had en dat, zolang Hoek c.s. de Rabobank geen toestemming verleende creditsaldi op rekeningen van Hoek c.s. bij de Rabobank over te hevelen naar de debetsaldi op de rekeningen van de gefailleerde respectievelijk Hoek Servicestation B.V., de

12 Rabobank ondanks haar bevoegdheid daartoe niet zelf zal overgaan. De Rabobank stelde dat zij het recht maar niet de verplichting tot saldoverrekening heeft. In het kader van haar zorgplicht heeft zij, aldus de Rabobank, ook de belangen van andere entiteiten te behartigen. De Rabobank stelde zich derhalve op het standpunt dat de opbrengst van alle aan haar verpande zaken in het faillissement aan haar diende te worden afgedragen. Dit betekende dus dat de Rabobank aanspraak maakte op het surplus boven de debetstand ad ,07 zolang Hoek c.s. haar geen toestemming had verleend tot verrekening over te gaan. Hoek c.s. weigerde die toestemming. De curator achtte dit standpunt mede in verband met paulianeus handelen van de gefailleerde en Hoek c.s. (zie hierna onder 7) onrechtmatig jegens de gezamenlijke crediteuren van de gefailleerde. De curator was bereid de vordering van de Rabobank te erkennen tot een bedrag van ,00. Na daartoe verkregen toestemming van de Rechter-Commissaris heeft de curator de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland verzocht hem vergunning te verlenen conservatoir beslag te leggen op alle rekeningen van Hoek c.s. bij de Rabobank. Naar het oordeel van de curator, was sprake van een onrechtmatige daad van de groep in de zin van artikel 6: 166 BW. Bij beschikking d.d. 3 september 2015 heeft de Voorzieningenrechter de toestemming verleend. Op 4 september 2015 is op alle rekeningen beslag gelegd. Op 7 september 2015 vond overbetekening bij Hoek c.s. plaats. Op 10 september 2015 zijn de curator en Hoek c.s. met elkaar in onderhandeling getreden en hebben zij integrale overeenstemming met elkaar bereikt. Hoek c.s. hebben de curator onherroepelijk volmacht verstrekt de Rabobank opdracht te geven alle creditsaldi zich bevindende op de bankrekeningen van deze partijen bij de Rabobank over te maken in eerste instantie naar de bankrekening van Hoek Servicestation B.V. en naar de bankrekening van Hoek Facilitaire Diensten B.V. en het restant naar de bankrekening van de gefailleerde. Voor Hoek Garagebedrijf B.V. was deze onherroepelijk volmacht beperkt tot een bedrag van ,62. Als gevolg van deze met Hoek c.s. getroffen dading was de curator nog slechts gehouden van de opbrengst van de aan de Rabobank verpande zaken af te dragen een bedrag van

13 ,42. Koper van de activa heeft dit bedrag rechtstreeks aan de Rabobank voldaan. De restant koopsom is door koper aan de curator voldaan. 5.5 Boedelbijdragen : Gelet op het gesteld sub 5.4 was een boedelbijdrage niet meer aan de orde. 5.6 Eigendomsvoorbehoud : Niet van toepassing. 5.7 Reclamerechten : Niet van toepassing. 5.8 Retentierechten : Niet van toepassing. 6. Doorstart / voortzetten Voortzetten 6.1 Exploitatie / zekerheden : De gefailleerde hield zich bezig met zakelijk vervoer, personenvervoer en groepsvervoer. Onder laatstgenoemde activiteit viel ook het vervoer van onder meer schoolkinderen en gehandicapten. Het was zeker dat, indien de curator de bedrijfsactiviteiten zou staken, alle opdrachtgevers direct vervoersovereenkomsten dienden, maar ook zouden sluiten met andere vervoerders. De curator heeft een begroting opgesteld van alle kosten, die vanaf faillissementsdatum bij een voortzetting van de bedrijfsactiviteiten voor rekening van de boedel zouden komen. Op basis van deze begroting van de kosten alsmede van de daar tegenoverstaande opbrengsten, was een voortzetting van de bedrijfsactiviteiten verantwoord. Aldus werd ook veel onrust in de markt voorkomen en de kans op een doorstart geoptimaliseerd. Met dwangcrediteuren, zoals de brandstofleverancier Shell, heeft de curator onmiddellijk overeenstemming weten te bereiken. De curator heeft zich verplicht de kosten van die dwangcrediteuren voor zijn rekening te nemen. Andere zekerheden zijn niet verstrekt.

14 Overigens had de curator zelf uiteraard ook geen zekerheid of de opdrachtgevers de vervoersopdrachten met de gefailleerde vanaf faillissementsdatum zouden continueren. In de praktijk is er geen enkele opdrachtgever opgestapt. 6.2 Financiële verslaglegging : In het volgende verslag zal de curator ter zake een financiële verantwoording verstrekken. Doorstart 6.3 Beschrijving : Zoals hiervoor aangegeven, heeft de curator de bodemzaken, de goodwill, de vervoermiddelen en boardcomputers en de debiteuren verkocht. Koper is Miqumi B.V.. Miqumi B.V. is de holding vennootschap waaronder onder meer Noot Ede B.V. en Noot Touringcar B.V. vallen. De groepsvervoeractiviteiten heeft Miqumi B.V. althans één van haar dochtervennootschappen zelf voortgezet. Het zakelijk vervoer en personenvervoer heeft zij ondergebracht bij één van haar collega vervoersbedrijven. Een aantal belangrijke opdrachtgevers heeft de relatie met Miqumi B.V. niet voortgezet. Zij hebben de opdrachten ondergebracht bij weer andere vervoerders. Op basis van de de curator thans bekende gegevens hebben circa 65 medewerkers van de gefailleerde aldus een nieuwe arbeidsovereenkomst gesloten met diverse vervoersbedrijven. 6.4 Verantwoording : Voordat de curator een activaovereenkomst heeft gesloten met Miqumi B.V., heeft hij op basis van de hem op dat moment bekende gegevens op 27 augustus 2015 een bidbook opgesteld. Na ontvangst door de curator van ondertekende geheimhoudingsverklaringen hebben kandidaat kopers dit bidbook ontvangen en zijn zij in de gelegenheid gesteld een bieding uit te brengen die uiterlijk woensdag 2 september 2015 voor uur in het bezit van de curator diende te zijn. In totaliteit is het bidbook aan zeven kandidaat kopers toegezonden. Vijf kandidaat kopers hebben een bod uitgebracht. Met de twee meest serieuze kandidaat kopers heeft de curator door onderhandeld. De onderhandelingen met één van de kandidaat kopers heeft de curator gestaakt op het moment

15 waarop die koper minder serieus bleek te zijn dan hij zich in eerste instantie voordeed. Met Miqumi B.V. is uiteindelijk overeenstemming bereikt. 6.5 Opbrengst : De koopsom van de aan Miqumi B.V. verkochte activa bedraagt in totaliteit ,86. Daarvan is aan de Rabobank afgedragen ,42. De opbrengst voor de boedel bedroeg derhalve inclusief BTW , Boedelbijdrage : Niet van toepassing. 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht : Met toestemming van de Rechter-Commissaris heeft de curator Nederpel de Block en Partners B.V. ingeschakeld voor het veiligstellen van de administratie, de files en de mails. De administratie moet nog nader worden onderzocht. Op basis van de thans bekende gegevens, is aan de boekhoudplicht voldaan. 7.2 Depot jaarrekeningen : 2011: 29 januari 2013; 2012: 24 januari 2014; 2013: 3 februari Behoudens de geringe termijnoverschrijding voor de jaarrekening 2013 zijn de jaarrekeningen tijdig gedeponeerd. Over 2014 was nog geen jaarrekening opgemaakt, laat staan gedeponeerd. 7.3 Goedkeuring verklaring accountant : Meerwijk Stanton Groep B.V. te Baarn was de accountant van de gefailleerde. Naar het oordeel van de accountant, geven de jaarrekeningen 2012 en 2013 van Hoek Beheer B.V., waarin de

16 cijfers van de gefailleerde waren begrepen, een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van Hoek Beheer B.V. per 31 december 2012 respectievelijk 31 december Wel heeft de accountant in haar accountantsverklaring het continuïteitsvoorbehoud gemaakt. De negatieve resultaten over de jaren 2012 en 2013 en de vooruitzichten in 2014 duidden op het bestaan van een onzekerheid van materieel belang op grond waarvan gerede twijfel bestond over de continuïteitsveronderstelling van de vennootschap. Deze situaties deden overigens geen afbreuk aan het oordeel van de accountant. 7.4 Stortingsverplichting Aandelen : De gefailleerde is op 4 maart 2008 opgericht. Indien en voor zover niet aan de stortingsverplichting is voldaan, is de vordering ter zake verjaard. 7.5 Onbehoorlijk bestuur : In onderzoek. 7.6 Paulianeus handelen : De curator heeft geconstateerd dat de gefailleerde op 6 november 2014, naar zijn oordeel, onverplicht een bedrag van ,00 van haar rekening bij de Rabobank rekeningnummer heeft overgemaakt naar de rekening van Hoek Facilitaire Diensten B.V.. Aldus ontstond bij de gefailleerde een aanzienlijk debetsaldo en werd het debetsaldo van Hoek Facilitaire Diensten B.V. van meer dan ,00 met voornoemd bedrag aangezuiverd. De curator beschouwde deze handeling als een onverplicht verrichte rechtshandeling in de zin van artikel 42 en verder Faillissementswet. Deze kwestie speelde een belangrijke rol bij de discussie over de saldocompensatie tussen de gefailleerde en Hoek c.s.. Verwezen wordt naar het gestelde onder Hoek c.s. betwistte overigens het standpunt van de curator. Nu deze vennootschappen uiteindelijk met de curator een dading hebben getroffen in die zin dat zij alsnog akkoord zijn gegaan met saldocompensatie, heeft de curator voornoemde vennootschappen op het punt van dit paulianeus handelen finale kwijting verleend. Deze finale kwijting betreft ook eventuele vorderingen van de curator uit hoofde van onrechtmatig handelen dan wel onbehoorlijk bestuur van Hoek c.s. en haar bestuurders. Het besluit van de curator daartoe werd mede ingegeven door het ontbreken van verder verhaal op deze vennootschappen en de bestuurders in privé.

17 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen : Zoals hiervoor aangegeven, heeft de curator met een aantal dwangcrediteuren regelingen getroffen. In het volgende verslag komt de curator hierop terug. 8.2 Preferente vorderingen van de fiscus : In totaliteit heeft de fiscus een bedrag van ,00 aan vorderingen bij de curator ingediend. 8.3 Preferente vorderingen van het UWV : Nog niet bekend. 8.4 Andere preferente crediteuren : Nog niet bekend. 8.5 Aantal concurrente crediteuren : 33 crediteuren 8.6 Bedrag concurrente crediteuren : , Verwachte wijze van afwikkeling : Nog niet bekend. 9. Procedures 9.1 Naam wederpartij(en) : 9.2 Aard procedure : 9.3 Stand procedure : Zie Overig 10.1 Termijn afwikkeling faillissement : Nog niet bekend.

18 10.2 Plan van aanpak : - nadere inventarisatie; - onderzoek boekhouding; - onderzoek rechtmatigheid; - verzorgen maandelijkse afrekeningen debiteuren met de koper van de debiteuren; - de gebruikelijke werkzaamheden Indiening volgend verslag : Het volgend verslag zal begin januari 2016 worden ingediend Financieel verslag : Het financieel verslag zal bij het eerst volgende verslag worden gevoegd. Veenendaal, 30 september 2015 mr. J.A.A. Boers -curator-

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 20-01-2016

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 20-01-2016 Dit openbaar faillissementsverslag is geen prospectus of jaarrekening. Hoewel de informatie in dit openbaar faillissementsverslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum:

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: Dit openbaar faillissementsverslag is geen prospectus of jaarrekening. Hoewel de informatie in dit openbaar faillissementsverslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2011 Gegevens onderneming : Ton Donkelaar Containerservice BV, gevestigd te (3903 LG) Veenendaal aan de Kernreactorstraat 48, KvK Utrecht dossnr. 09139709

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 2 Datum : 27 augustus 2015 Datum laatste verslag : 22 juni 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Laureano Beheer B.V., statutair gevestigd te Moordrecht, vestigingsadres:

Nadere informatie

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN A. BONS BEHEER B.V. d.d. 7 maart 2013. : de besloten vennootschap A. Bons Beheer B.V.

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN A. BONS BEHEER B.V. d.d. 7 maart 2013. : de besloten vennootschap A. Bons Beheer B.V. EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN A. BONS BEHEER B.V. d.d. 7 maart 2013 Gegevens onderneming Faillissementsnummer : de besloten vennootschap A. Bons Beheer B.V. : 07/13/37 F Datum uitspraak

Nadere informatie

Verlening van zorg aan ouderen (dagopvang, thuiszorg en permanente inwoning).

Verlening van zorg aan ouderen (dagopvang, thuiszorg en permanente inwoning). FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Eerste verslag Datum 29 november 2013 Gegevens onderneming Ouderenzorg Anders B.V. Faillissementsnummer F.02/13/953 Datum uitspraak 5 november 2013 Curator Mr.

Nadere informatie

26 juni 2014. 2013: 1.324.709,-- (conceptcijfers) 2012: 1.105.802,-- 2011: 1.394.472,-- Personeel gemiddeld aantal 8

26 juni 2014. 2013: 1.324.709,-- (conceptcijfers) 2012: 1.105.802,-- 2011: 1.394.472,-- Personeel gemiddeld aantal 8 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer EX ART. 73A FW Eerste verslag 26 juni 2014 Gegevens onderneming Kwekerij T. Brand BV Faillissementsnummer F.02/14/405 Datum uitspraak 27 mei 2014 Curator mr. F.F.J. Froger

Nadere informatie

Jefko Elektro BV h.o.d.n. Jefko Techniek (kvk: 20100705) 25 maart 2015 voorlopige surseance van betaling Mr J.A. Velenturf

Jefko Elektro BV h.o.d.n. Jefko Techniek (kvk: 20100705) 25 maart 2015 voorlopige surseance van betaling Mr J.A. Velenturf FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Eerste openbare verslag Datum 22 mei 2015 Gegevens onderneming Faillissementsnummer Datum uitspraak Curator Rechter-Commissaris (Senior) Juridisch medewerker

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 2 Datum : 2 juni 2015 Datum vorig verslag : 3 april 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Helderspace B.V., h.o.d.n. Helderwerkt,

Nadere informatie

Jefko Elektro BV h.o.d.n. Jefko Techniek (kvk: 20100705) 25 maart 2015 voorlopige surseance van betaling Mr J.A. Velenturf

Jefko Elektro BV h.o.d.n. Jefko Techniek (kvk: 20100705) 25 maart 2015 voorlopige surseance van betaling Mr J.A. Velenturf FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Derde openbare verslag Datum 24 november 2015 Gegevens onderneming Faillissementsnummer Datum uitspraak Curator Rechter-Commissaris (Senior) Juridisch medewerker

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 december 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 december 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 december 2013 Gegevens failliet : Maashout Utrecht B.V., kantoorhoudende te Utrecht aan de Strijkviertel 35a; Kvknummer : 30157506 Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 2 Datum : 10 juni 2015 Datum laatste verslag : 8 april 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Desenco Holding B.V., statutair gevestigd te Zoetermeer, vestigingsadres:

Nadere informatie

Verslagperiode 25 december 2014 tot en met 11 juni 2015 Bestede uren in verslagperiode 5,10 uur (24 december tot en met 11 juni 2015)

Verslagperiode 25 december 2014 tot en met 11 juni 2015 Bestede uren in verslagperiode 5,10 uur (24 december tot en met 11 juni 2015) FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Zesde openbare verslag Datum 12 juni 2015 Gegevens onderneming NAFT B.V. Faillissementsnummer F 02/13/947 Datum uitspraak 5 november 2013 Curator mr. J.A. Velenturf

Nadere informatie

V A N B E N T H E M A D V O C A T E N & N O T A R I A A T

V A N B E N T H E M A D V O C A T E N & N O T A R I A A T FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer 1 dd 9 januari 2015 Gegevens onderneming JG Lamoré Beheer BV Faillissementsnummer C116/1411046 F Datum uitspraak 9 december 2014 Curator Mr MEG Murris Rechter-commissaris Mr

Nadere informatie

Certa Legal Advocaten, Wisselweg 33, 1314 CB Almere, (tel.: 020 521 66 99, fax: 020 521 66 90) Postadres: Keizersgracht 620, 1017 ER Amsterdam

Certa Legal Advocaten, Wisselweg 33, 1314 CB Almere, (tel.: 020 521 66 99, fax: 020 521 66 90) Postadres: Keizersgracht 620, 1017 ER Amsterdam TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van Hakbijl B.V. Hakbijl B.V. t.h.o.d.n. Hakbijl Glas, statutair gevestigd te Lelystad en kantoorhoudende te (8211 AS) Lelystad,

Nadere informatie

Verlening van zorg aan ouderen (dagopvang, thuiszorg en permanente inwoning). 175, 42 uur

Verlening van zorg aan ouderen (dagopvang, thuiszorg en permanente inwoning). 175, 42 uur FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Derde verslag Datum 23 mei 2014 Gegevens onderneming Ouderenzorg Anders B.V. Faillissementsnummer F.02/13/953 Datum uitspraak 5 november 2013 Curator Mr. L.B.A.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 8 Datum : 4 juni 2015 Datum laatste verslag : 4 december 2014 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Mainframe SW B.V. h.o.d.n. MFSW Software & Detachering statutair

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 9 Datum : 6 maart 2015 Datum laatste verslag : 4 september 2014 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Bouwbedrijf van der Meij B.V. statutair gevestigd te Leiden,

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG V A N B E N T H E K E U L E N FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer 2 d.d. 16 januari 2014 Gegevens onderneming Faillissementsnummer Datum uitspraak Curator Rechter-commissaris Activiteiten onderneming Omzetgegevens

Nadere informatie

Gegevens onderneming Hertenroep Monumenten BV (kvk: 12061840) Faillissementsnummer F. 02/13/494 Datum uitspraak 21 mei 2013 Mr. L.B.A.

Gegevens onderneming Hertenroep Monumenten BV (kvk: 12061840) Faillissementsnummer F. 02/13/494 Datum uitspraak 21 mei 2013 Mr. L.B.A. FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Vierde openbare verslag Datum 1 juli 2014 Gegevens onderneming Hertenroep Monumenten BV (kvk: 12061840) Faillissementsnummer F. 02/13/494 Datum uitspraak 21

Nadere informatie

Nummer: 1 Datum: 24 februari 2015

Nummer: 1 Datum: 24 februari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 24 februari 2015 Gegevens: Kyrië B.V.; Glaifa Investment B.V.; Glaifa Neon Beheer B.V.; Glaifa Neon B.V.; Glaifa Productie B.V. Faillissementsnummer: C/02/15/72 F;

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 november 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 november 2013 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

Bogaerts & Groenen advocaten

Bogaerts & Groenen advocaten Bogaerts & Groenen advocaten Nummer I Datum maart 2016 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG ex art. 73a Fw! Dit verslag is identiek aan het digitaal ingediende verslag Gegevens onderneming Faillissementsnummer F 16/82

Nadere informatie

Het drijven van een winkel in herenmode (gelegen aan de Veemarktstraat 24 te Breda)

Het drijven van een winkel in herenmode (gelegen aan de Veemarktstraat 24 te Breda) FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Vijfde en tevens laatste verslag Datum 14 oktober 2014 Gegevens onderneming Septième BV (kvk: 20057157) Faillissementsnummer F02/13/864 Datum uitspraak 8 oktober

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/16/236 NL:TZ:0000005572:F001 19-04-2016 mr. F.A.M Nowee mr. van Vugt Algemeen Gegevens onderneming All Culture Flexwork B.V. Bij

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG Pagina 1 van 8 FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET Datum: 27 januari 2015 Naam: DE GROEN HOLDING B.V. Adres: Energieweg 13, 4691 SE Tholen Insolventienummer:

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 2 oktober 2014 Gegevens onderneming : Aannemingsbedrijf

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 oktober 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 oktober 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 oktober 2012 Gegevens onderneming : Galvano Techniek Veenendaal BV, KvK dossiernr. 30113342, gevestigd te (3903 KG) Veenendaal aan de Bobinestraat 36. Faillissementsnummer

Nadere informatie

: Klimaattechniek Nederland BV Inschrijvingsnummer handelsregister

: Klimaattechniek Nederland BV Inschrijvingsnummer handelsregister OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 3 december 2014 Gegevens onderneming : Klimaattechniek Nederland BV Inschrijvingsnummer handelsregister Faillissementsnummer : C/09/13/510 Datum uitspraak

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 Faillissement : Van Cappellen Mobiliteitsmakelaars BV Faillissementsnummer : F.05/13/1062 Datum uitspraak : 8 oktober 2013 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04 FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04 opgesteld op 28 mei 2014 Gefailleerde De besloten vennootschap Vitreum Almere B.V. in liquidatie Faillissementsnummer F.08/13/708 Datum uitspraak 20 augustus 2013 Curator mr.

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement J.H. ter Borgh Beheer B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te (1339 XP) Almere, aan de Tenerifestraat 25,

Nadere informatie

Gegevens onderneming G + M Audio Technologie B.V. (KvK 20084036)

Gegevens onderneming G + M Audio Technologie B.V. (KvK 20084036) FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Eerste verslag 20 19 december 2013 Gegevens onderneming G + M Audio Technologie B.V. (KvK 20084036) Faillissementsnummer F.02/13/980 Datum uitspraak 19 november

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 8 augustus 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 8 augustus 2013 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : Kaal & Co

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 3 Datum : 27 februari 2015 Datum laatste verslag : 24 november 2014 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Fijan & Mostert Logistics B.V., statutair gevestigd te

Nadere informatie

Nummer: 3 Datum: 19 augustus 2015

Nummer: 3 Datum: 19 augustus 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 19 augustus 2015 Gegevens: Kyrië B.V.; Glaifa Investment B.V.; Glaifa Neon Beheer B.V.; Glaifa Neon B.V.; Glaifa Productie B.V. Faillissementsnummer: C/02/15/72 F;

Nadere informatie

Groothandel in golfkleding en aanverwante artikelen Omzetgegevens Personeel gemiddeld aantal 1

Groothandel in golfkleding en aanverwante artikelen Omzetgegevens Personeel gemiddeld aantal 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Eerste verslag Datum 4 februari 2014 Gegevens onderneming Anframart BV (kvk 18040188) h.o.d.n. Golf Land Made Faillissementsnummer F.02/14/8 Datum uitspraak

Nadere informatie

: mr. C.M. de Breet : Certa Legal Advocaten, Keizersgracht 620, 1017 ER Amsterdam, (Tel. 020-521 66 99; fax. 020-521 66 90)

: mr. C.M. de Breet : Certa Legal Advocaten, Keizersgracht 620, 1017 ER Amsterdam, (Tel. 020-521 66 99; fax. 020-521 66 90) EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap Sneltax Jeko B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te (1043 AJ) Amsterdam aan

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 25 juli 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 25 juli 2013 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 16 mei 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

Bijlage 1 EINDVERSLAG Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Bijlage 1 EINDVERSLAG Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Bijlage 1 EINDVERSLAG Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Inzake het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Schilder- en afwerkingsbedrijf

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NDY NEDERLAND B.V. Nummer: 1 Datum: 14 april 2015

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NDY NEDERLAND B.V. Nummer: 1 Datum: 14 april 2015 Gegevens onderneming : NDY Nederland B.V. Faillissementsnummer : C/16/15/216 F Datum uitspraak : 17 maart 2015 Curator : mr. M. Telderman R-C : mr. E.T.M. Schoevaars Activiteiten onderneming : ICT-dienstverlening

Nadere informatie

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG HORIZON CONSULTANTS BV, HORIZON BUSINESS CONSULTANTS BV EN HORIZON MANAGEMENT CONSULTANTS BV d.d.

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG HORIZON CONSULTANTS BV, HORIZON BUSINESS CONSULTANTS BV EN HORIZON MANAGEMENT CONSULTANTS BV d.d. EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG HORIZON CONSULTANTS BV, HORIZON BUSINESS CONSULTANTS BV EN HORIZON MANAGEMENT CONSULTANTS BV d.d.25 juni 2009 Gegevens ondernemingen : Horizon Consultants BV : Horizon Business

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 18 juni 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 18 juni 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 18 juni 2012 Gegevens onderneming : H. den Hartog Beheer B.V., statutair gevestigd te Maarssen en kantoorhoudende te (3607 AM) Maarssen aan de Duivenkamp

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/16/283 NL:TZ:0000006167:F001 17-05-2016 mr. F.A.M Nowee mr. D.M. Staal Algemeen Gegevens onderneming Hofstede Veenendaal B.V.,

Nadere informatie

Certa Legal Advocaten, Wisselweg 33, 1314 CB Almere, (tel.: 020 521 66 99, fax: 020 521 66 90) Postadres: Keizersgracht 620, 1017 ER Amsterdam

Certa Legal Advocaten, Wisselweg 33, 1314 CB Almere, (tel.: 020 521 66 99, fax: 020 521 66 90) Postadres: Keizersgracht 620, 1017 ER Amsterdam DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van Hakbijl B.V. Hakbijl B.V. t.h.o.d.n. Hakbijl Glas, statutair gevestigd te Lelystad en kantoorhoudende te (8211 AS) Lelystad,

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 3 juni 2014 Gegevens onderneming : Proper Alarmsystemen

Nadere informatie

5 juni 2015. Gegevens onderneming G + M Audio Technologie B.V. (KvK 20084036)

5 juni 2015. Gegevens onderneming G + M Audio Technologie B.V. (KvK 20084036) FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer EX ART. 73A FW Zesde verslag 5 juni 2015 Gegevens onderneming G + M Audio Technologie B.V. (KvK 20084036) Faillissementsnummer F.02/13/980 Datum uitspraak 19 november 2013

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/15/684 NL:TZ:0000000751:F001 15-09-2015 Mr. M. Jansen mr. Neijt Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap Badkamer

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : Haweka Datacom

Nadere informatie

1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie Aandeelhouder en bestuurder: Nespabé Holding BV Bestuurder Nespabé Holding BV: de heer L.A.

1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie Aandeelhouder en bestuurder: Nespabé Holding BV Bestuurder Nespabé Holding BV: de heer L.A. FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Eerste openbare verslag Datum 16 november 2015 Gegevens onderneming Lina Dordrecht BV (kvk: 56377568) Faillissementsnummer F.02/15/508 (rb Zeeland-West-Brabant)

Nadere informatie

u a & N O T A R I A A T FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer 1 d.d. 21 januari 2015

u a & N O T A R I A A T FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer 1 d.d. 21 januari 2015 V A N B E N T H E M A D V O C A T E N u a & N O T A R I A A T FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer 1 d.d. 21 januari 2015 Gegevens onderneming Faillissementsnurnmer Datum uitspraak Curator Rechter-commissaris

Nadere informatie

Gegevens onderneming AGW Personeelsdiensten B.V. (kvk: )

Gegevens onderneming AGW Personeelsdiensten B.V. (kvk: ) FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Derde verslag Datum 24 november 2014 Gegevens onderneming AGW Personeelsdiensten B.V. (kvk: 18081957) Faillissementsnummer C/02/14/321 F Datum uitspraak 22 april

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 11 november 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 11 november 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 11 november 2013 Gegevens failliet : Bolwerk Talen B.V., kantoorhoudende te Utrecht aan de Lucasbolwerk 5; Kvknummer : 30142594 Faillissementsnummer

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Gegevens onderneming : ATC Vervoer B.V., gevestigd te 1047 AL Amsterdam, Tijnmuiden 36.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Gegevens onderneming : ATC Vervoer B.V., gevestigd te 1047 AL Amsterdam, Tijnmuiden 36. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 1 Datum : 26 november 2012 Gegevens onderneming : ATC Vervoer B.V., gevestigd te 1047 AL Amsterdam, Tijnmuiden 36. Faillissementsnummer : F. 546/2012

Nadere informatie

en waterbouw B.V. Voor zover de tekst in dit verslag afwijkt van hetgeen in het vorige verslag is gemeld, is die tekst vetgedrukt weergegeven.

en waterbouw B.V. Voor zover de tekst in dit verslag afwijkt van hetgeen in het vorige verslag is gemeld, is die tekst vetgedrukt weergegeven. De inhoud van dit verslag is identiek aan de digitale versie die aan de rechtbank is verzonden. VERSLAG 2 Datum: 22 januari 2014 Gegevens onderneming : Aann.bedrijf G. Clement & Zn. grond, weg en waterbouw

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 02

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 02 FAILLISSEMENTSVERSLAG - 02 opgesteld op 10 maart 2015 Gefailleerde 1. Vreebos Tours B.V. 2. Vreebos Personenvervoer B.V. 3. Holding J.L. Sleebos B.V. Faillissementsnummer C/08/14/871-872-873 F Datum uitspraak

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex artikel 73a Faillissementswet)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex artikel 73a Faillissementswet) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex artikel 73a Faillissementswet) Nummer: 2 Datum: 7 januari 2015 Gegevens onderneming KvK-nummer 32068863 Faillissements-/ surseancenummer Datum uitspraak : 25 augustus

Nadere informatie

2 e openbare verslag. Verslagperiode 28 maart tot en met 12 juli 2013 Bestede uren in verslagperiode 54,12 uur (27 maart tot en met 12 juli 2013)

2 e openbare verslag. Verslagperiode 28 maart tot en met 12 juli 2013 Bestede uren in verslagperiode 54,12 uur (27 maart tot en met 12 juli 2013) FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer 2 e openbare verslag Datum 12 juli 2013 Gegevens onderneming Transportbedrijf van den Ouweland Chaam B.V. (KvK 18025391) Faillissementsnummer 12/38 S (27 december

Nadere informatie

Winkel in verkoop van meubelen en meubelaccessoires. Omzetgegevens Personeel gemiddeld aantal 5

Winkel in verkoop van meubelen en meubelaccessoires. Omzetgegevens Personeel gemiddeld aantal 5 FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Eerste verslag Datum 15 september 2014 Gegevens onderneming Vier Linden Interieur op Maat B.V. (kvk: 24392229) Faillissementsnummer F. 02/14/595 Datum uitspraak

Nadere informatie

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap ZappSpace B.V. Faillissementsnummer : F 10/741 Datum uitspraak : 28 september 2010 Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 februari 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 februari 2013 Dit verslag ziet op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de onderwerpen reeds afgesloten en wordt voor informatie verwezen naar de eerdere

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 2 Datum : 17 juni 2014 Datum laatste verslag : 14 april 2014 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Masin Beheer B.V., statutair gevestigd te s-gravenhage, vestigingsadres:

Nadere informatie

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Inzake het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Schilder- en afwerkingsbedrijf E. Hoogeweg

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 2

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 2 FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 2 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Indien dit verslag

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 april 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 april 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 april 2011 Gegevens onderneming : Kr. van Lienden Transport en Expeditie BV, statutair gevestigd te Rhenen en voorheen feitelijk gevestigd te (3921 AC) Elst (Utr)

Nadere informatie

Gegevens onderneming Hoppen-Boudewijn Beheer BV (kvk: 20079786) Faillissementsnummer F.02/12 / 951 Datum uitspraak 16 oktober 2012 Mr J.A.

Gegevens onderneming Hoppen-Boudewijn Beheer BV (kvk: 20079786) Faillissementsnummer F.02/12 / 951 Datum uitspraak 16 oktober 2012 Mr J.A. FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer 8 ste verslag Datum 29 mei 2015 Gegevens onderneming Hoppen-Boudewijn Beheer BV (kvk: 20079786) Faillissementsnummer F.02/12 / 951 Datum uitspraak 16 oktober

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 3 mei 2012 Gegevens onderneming : 1. SPEECHCOM HOLDING B.V.; 2. SPEECHPARTNERS B.V.; 3. SPEECHCOM B.V. allen statutair gevestigd te Haarlem

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Faillissement: VSL NUTH B.V. Datum: 6 november 2015 Nummer: verslag 8 Gegevens onderneming : VSL NUTH B.V. Dossiernummer : F03130002 Faillissementsnummer

Nadere informatie

Nummer: 2 Datum: 24 september Hawkeye Media House B.V. Datum uitspraak: 11 juni 2013 Mr. J.M. Molkenboer. Rechter-commissaris:

Nummer: 2 Datum: 24 september Hawkeye Media House B.V. Datum uitspraak: 11 juni 2013 Mr. J.M. Molkenboer. Rechter-commissaris: FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 24 september 2013 Gegevens: Hawkeye Media House B.V. Faillissementsnummer: C/02/13/564 F Datum uitspraak: 11 juni 2013 Curator: Mr. J.M. Molkenboer. Rechter-commissaris:

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 5 (eindverslag) Datum: 8 januari 2013 Gegevens onderneming: Sijpkes Touringcars (Stadskanaal) B.V., gevestigd te Datum uitspraak:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 15 juli 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 15 juli 2014 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

Voor zover de tekst in dit verslag afwijkt van hetgeen in het vorige verslag is gemeld, is die tekst vetgedrukt weergegeven.

Voor zover de tekst in dit verslag afwijkt van hetgeen in het vorige verslag is gemeld, is die tekst vetgedrukt weergegeven. De inhoud van dit verslag is identiek aan de digitale versie die aan de rechtbank is verzonden. VERSLAG 2 Datum: 7 februari 2014 Gegevens onderneming : Kop Electro vof Faillissementsnummer : F.01/13/550

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 26 maart 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Leaseline BV tevens h.o.d.n. horecaleaseline en horecakoopline Handelsregister

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 9 mei 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 9 mei 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 9 mei 2011 Gegevens onderneming : Gordijnenatelier R. Ruiter BV, statutair gevestigd te Ede, feitelijk gevestigd te (3903 AP) Veenendaal aan de Nijverheidslaan 22,

Nadere informatie

Infratechniek BV) in 2010 is gefailleerd. Omzetgegevens 2011: 11.000,-- 2010: 64.900,-- 2009: 127.000,--

Infratechniek BV) in 2010 is gefailleerd. Omzetgegevens 2011: 11.000,-- 2010: 64.900,-- 2009: 127.000,-- FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer tweede verslag Datum 14 januari 2014 Gegevens onderneming W.R.N. Holding BV (kvk 818382339) Faillissementsnummer F.02/13/805 Datum uitspraak 17 september 2013

Nadere informatie

2012 0,-- : *** 2013 30.000,-- 2014 *** 2015 *** Verslagperiode : 6 oktober 2015 t/m 5 november 2015 Bestede uren in verslagperiode 1

2012 0,-- : *** 2013 30.000,-- 2014 *** 2015 *** Verslagperiode : 6 oktober 2015 t/m 5 november 2015 Bestede uren in verslagperiode 1 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 5 november 2015 Gegevens onderneming Faillissementsnummer : AXIS GEMAKSDIENSTEN B.V. Datum uitspraak : 6 oktober 2015 Curator R-C : mr. W. Ploeg Saldo faillissementsrekening

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 3 februari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 3 februari 2015 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 Faillissement : MaDeRi B.V. Faillissementsnummer : F 05/14/1140 Datum uitspraak : 25 november 2014 Curator : Mr C.A. Hage Rechter-commissaris : Mr A.M.P.T.

Nadere informatie

De vennootschap PARODONTOLIEPRAKTIJK ZEELAND B.V. Insolventienummer: F.02/15/487 F

De vennootschap PARODONTOLIEPRAKTIJK ZEELAND B.V. Insolventienummer: F.02/15/487 F OPENBAAR VERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET Faillissement: De vennootschap PARODONTOLIEPRAKTIJK ZEELAND B.V. Insolventienummer: F.02/15/487 F Curator: Mr. M.L. Huisman Rechter-commissaris:

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 augustus 2014 Gegevens onderneming : Jaarfeestartikelen

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 3 maart 2014 Gegevens onderneming : Kaal & Co

Nadere informatie

Zesde en tevens laatste openbare verslag Datum 28 mei 2015. Verlening van zorg aan ouderen (dagopvang, thuiszorg en permanente inwoning).

Zesde en tevens laatste openbare verslag Datum 28 mei 2015. Verlening van zorg aan ouderen (dagopvang, thuiszorg en permanente inwoning). FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Zesde en tevens laatste openbare verslag Datum 28 mei 2015 Gegevens onderneming Ouderenzorg Anders B.V. Faillissementsnummer F.02/13/953 Datum uitspraak 5 november

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer 6

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer 6 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer 6 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap L.B. Lease B.V., gevestigd te Ter Apelkanaal aan de Ambachtsweg 6C, kantoorhoudende te Almere aan de (1328 LL) Emil Noldestraat

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 2 Datum: 19 oktober 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015

Nadere informatie

De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw nummer 1 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Indien dit verslag een

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 10 maart 2015 Gegevens onderneming : Proper

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR VERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR VERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET Faillissement: De besloten vennootschap MyTire B.V. Faillissementsnummer: F.02/16/145 Rechter-Commissaris: Mr. H.W.P.J. Hopmans Curator: Mr. K. van

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) 13022017 Faillissementsnummer: Datum uitspraak: Curator: RC: NL:TZ:0000008840:F001 26012016 mr. G.M. Volkerink mr. Joske Marsman Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap Postema Las & Constructie

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 7 mei 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 7 mei 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 7 mei 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG Hoewel de informatie in dit openbaar verslag en het bijbehorend financieel verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.15/16/428 NL:TZ:0000009543:F001 29-11-2016 Mr. A.G. Moeijes mr. J.J. Dijk Algemeen Gegevens onderneming KEV B.V., handelend onder

Nadere informatie

Omzetgegevens Netto omzet 2011: ,00 Personeel gemiddeld aantal ,02 uur

Omzetgegevens Netto omzet 2011: ,00 Personeel gemiddeld aantal ,02 uur FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Derde openbare verslag Datum 20 juni 2013 Gegevens onderneming Oomes Betonstaal BV (kvk: 20029866) Faillissementsnummer F 02/ 12 / 1000 Datum uitspraak 6 november

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 2 oktober 2015 Gegevens onderneming : Aannemingsbedrijf

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG - EINDVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG - EINDVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG - EINDVERSLAG Nummer : 4 Datum : 26 mei 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Nederlands Heibedrijf B.V., statutair gevestigd te Nederlek, correspondentieadres: 2920

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG ADVOCATEN I MEDIATORS Nummer 2 Datum 5 december 2014 Gegevens onderneming Handelsregister Adres Faillissementsnummer Datum uitspraak Curator Adres curator Telefoon Fax E-mail Rechter-commissaris

Nadere informatie

Nummer: 3 Datum: 20 november 2013. Hawkeye Media House B.V. Datum uitspraak: 11 juni 2013 Mr. J.M. Molkenboer.

Nummer: 3 Datum: 20 november 2013. Hawkeye Media House B.V. Datum uitspraak: 11 juni 2013 Mr. J.M. Molkenboer. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 20 november 2013 Gegevens: Hawkeye Media House B.V. Faillissementsnummer: C/02/13/564 F Datum uitspraak: 11 juni 2013 Curator: Mr. J.M. Molkenboer. Rechter-commissaris:

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 14 oktober 2014 Gegevens onderneming : Schadehuis Nieuwegein B.V. Faillissementsnummer : C/16/14/855 F Datum uitspraak : 16 september

Nadere informatie