6.5. Ontwikkelagenda Het volgen van de ontwikkeling van kinderen Rapportage aan de ouders Resultaten van ons

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "6.5. Ontwikkelagenda... 20 7. Het volgen van de ontwikkeling van kinderen... 21 7.1. Rapportage aan de ouders... 21 7.2. Resultaten van ons"

Transcriptie

1 Schoolgids

2 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave Kbs De Wisselaar, stichting INOS INOS geeft je ontwikkeling kleur Organisatie INOS Matchpoint de Vervangingsorganisatie van INOS Sponsoring op de scholen van INOS Veiligheidsbeleid op scholen van INOS Medicijnverstrekking en medisch handelen op school Missie en Visie Ontwikkeling naar Integraal Kind Centrum Samen! Want op De Wisselaar telt iedereen mee Ouderbetrokkenheid Onderwijs Inloop voor de kinderen Wat gebeurt er in de groepen? Computers, tablets telefoons Grenzeloos leren Zelfstandig werken Sociaal emotionele ontwikkeling / Kanjer! Actief burgerschap en integratie Aanmelden op Kbs De Wisselaar Aanmeldingsprocedure / toelating De opvang van nieuwe leerlingen in de school Als uw kind al op een basisschool heeft gezeten Route richting het voortgezet onderwijs Schorsing en verwijdering Het schoolondersteuningsprofiel Korte typering van onze school De kwaliteit van onze basisondersteuning Beschikbare deskundigheid Ondersteuningsvoorzieningen

3 6.5. Ontwikkelagenda Het volgen van de ontwikkeling van kinderen Rapportage aan de ouders Resultaten van ons onderwijs Wanneer er zorgen zijn over uw kind Zorg voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften Hulp aan kinderen Externe hulpverlening onder schooltijd op verzoek van ouders (waaronder Remedial Teaching) Overgang naar de volgende groep Leerlingbespreking Zorgteam Dyslexieprotocol Passend onderwijs Eureka! Klachtenregeling Namen- en adressenlijst Aanvullingenblad Ondertekening Verklaring medezeggenschapsraad Verklaring bestuur

4 2. Kbs De Wisselaar, stichting INOS Basisschool De Wisselaar bestaat sinds De school startte met verschillende locaties. In de herfst van 1968 nam de school intrek nemen in het huidige gebouw aan de Vlaanderenstraat. Naast de lagere school kwam een nieuw gebouw voor kleuterschool Sneeuwwitje. Vooruitlopend op het samengaan in 1985 was de Wisselaar al sinds 1983 één school. Het ontstaan van de naam Wisselaar moet gezocht worden in het verleden, waarschijnlijk in de tijd dat men begon met de ontginning van deze streken. Dit gebeurde door een aantal gezinnen welke samen een hechte gemeenschap vormden. Zij bewerkten samen het land en de grond werd beweid door het gezamenlijke vee. Er ontstond een vorm van gemeenschappelijk grondbezit, waarbij jaarlijks de grond wisselde van gebruiker; het was dus wisselend land. De naam past goed bij de school: een hechte gemeenschap waarin gewerkt wordt om de kinderen zo goed mogelijk te vormen. In 2017 mag Kbs De Wisselaar samen met voorschool t Kuikenhof (Kober) naar een nieuw gebouw. Vanaf 2013 word er al gesproken over wensen en eisen die nu aan het schoolgebouw gesteld mogen worden. Uitgangspunt is om eerst te bepalen hoe onderwijs en opvang er in deze 21 ste eeuw uitziet. Samen werken we aan het integraal kindcentrum de Wishof. Kbs De Wisselaar presenteert zich naar buiten toe op verschillende manieren. Onze website geeft u heel globaal informatie over de school. De schoolkalender geeft informatie over het lopende jaar. In deze schoolgids vind u onder andere informatie over onze missie en visie, een beeld van het onderwijs zoals dat in de groepen gegeven wordt, het aannamebeleid en hoe wij omgaan met zorg en speciale zorg voor kinderen (passend onderwijs!). Wij communiceren via de website, en een nieuwsbrief. Maar het liefst communiceren we door met elkaar in gesprek te gaan. Daarvoor nodigen wij u dan ook nadrukkelijk uit als u interesse hebt in de Wisselaar, of als u als ouder/verzorger ergens mee zit of een vraag of opmerking wilt maken INOS geeft je ontwikkeling kleur Sinds 2007 is Kbs De Wisselaar één van de 29 katholieke scholen van INOS, stichting voor Katholiek onderwijs in Breda. De naam INOS is een associatie van de begrippen Innovatie en Sofos (wijsheid). In 29 scholen binnen de gemeente Breda werken wij aan het ontdekken van de talenten van onze leerlingen. Wij begeleiden ze in hun groei tot zelfbewuste en verantwoordelijke mensen. Wij willen blijven leren omdat de wereld blijft veranderen. Dat willen we ook bereiken bij onze leerlingen. Kernboodschap Wij zien elkaar volledig vanuit eigen kleur, eigen geluid Hebben aandacht voor een andere waarheid Staan open voor nieuwe ervaringen, nieuwsgierig naar wat kan We zoeken contact omdat we willen groeien Kinderen ontdekken en leren binnen en buiten de school We versterken de kracht die er is, de samenhang tussen t kleine en t grote Het beste wat je kunt worden is jezelf, ieder talent is even waardevol Natuurlijke verwondering opent deuren naar volwaardig zelfstandig zijn 3

5 Onze scholen zijn spil in de wijk, schakel in opvoeding en ontwikkeling We zoeken samenspel met behoeften en verwachtingen van onze omgeving Maar blijven dicht bij onszelf, eigenzinnig, zelfbewust en uitgesproken We nemen verantwoordelijkheid voor eigen keuzes, met respect voor het totaal Ruimte creëren voor jezelf en de ander loslaten in vertrouwen Je eigen inzicht volgen, maar wel in relatie tot gezamenlijke doelen Grenzen en toonaarden verkennen, totdat het is afgestemd, totdat t klopt Omdat je nooit stopt met leren, omdat je samen t beste presteert Daarom blijven we in verbinding, verantwoordelijk en authentiek 2.2. Organisatie INOS Het bestuur van INOS heeft voor de uitvoering van de bestuurlijke taken een College van Bestuur benoemd. Het bestuur wil elke school maximale ruimte geven zich als school, met zijn eigen specifieke kwaliteiten te profileren. Het algemeen strategisch beleid van INOS is vastgelegd in diverse documenten. Deze liggen op school ter inzage of zijn te lezen op de website. Deze en meer informatie over onze stichting is te vinden op Matchpoint de Vervangingsorganisatie van INOS Matchpoint regelt binnen iedere school van INOS de vervanging bij afwezigheid en ziekte van groepsleerkrachten en onderwijsassistenten. Indien een leerkracht of onderwijsassistent (plotseling) afwezig is, zorgt Matchpoint direct voor een adequate vervanging. Matchpoint heeft de beschikking over een grote groep enthousiaste en competente waarnemers zodat, indien de leerkracht of assistent (tijdelijk) moet worden vervangen, de kinderen in goede handen zijn. De invallers worden vooraf gescreend op bevoegdheid, opleiding en competentie. U mag er op vertrouwen dat de waarnemers binnen INOS goede kwaliteit onderwijs leveren. Als een medewerker ziek wordt of verlof heeft, kan de school direct digitaal een aanvraag voor vervanging melden bij Matchpoint. De planners zoeken voor de aanvraag een passende waarnemer die kan zorgen dat het onderwijsproces van uw kind zo ononderbroken mogelijk doorgang vindt. Matchpoint is ook de poort tot het werken bij INOS Goede vervangers kunnen bij gebleken geschiktheid doorstromen naar een passende functie op één van de INOS scholen. Belangstellenden die (tijdelijk) willen waarnemen op scholen van INOS worden van harte uitgenodigd zich aan te melden. Mocht u mensen kennen die de juiste opleiding hebben en die belangstelling hebben om bij INOS aan het werk te gaan, dan kunt u hen adviseren een kijkje te nemen op onze website Onder het kopje, werken bij INOS, vervanging is alle informatie terug te vinden. Matchpoint wordt georganiseerd vanuit het bestuursbureau van INOS, Haagweg 1 in Breda: 4

6 2.4. Sponsoring op de scholen van INOS Het convenant Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring geldt voor de periode INOS voelt zich aan deze overeenkomst gebonden. Voor het convenant en toelichting zie: (zoek op sponsoring in het primair onderwijs ). Bij sponsoring gaat het om geld, goederen of diensten die door de sponsor worden verstrekt aan een bevoegd gezag, directie, leraren, niet-onderwijzend personeel of leerlingen, waarvoor door de sponsor een tegenprestatie wordt verlangd. Als er geen tegenprestatie is, is er sprake van een schenking. De gehele medezeggenschapsraad heeft een instemmingsbevoegdheid over het aanvaarden van materiële bijdragen of geldelijke bijdragen, indien daarbij verplichtingen worden aangegaan waarmee leerlingen worden geconfronteerd. Voor een beslissing over sponsoring dient binnen de schoolorganisatie en bij betrokken personen buiten de school draagvlak te zijn. Het moet altijd en voor iedereen duidelijk zijn dat er sprake is van sponsoring. Sponsoring in het onderwijs moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en doelstelling van de school. Sponsoring mag dus niet de onderwijsinhoud beïnvloeden. De vermelding van beeldmerken en (korte) reclameteksten op door de school gebruikte materialen, zijn geen sponsoring. Dit betreft bijvoorbeeld het logo van het computermerk op de PC s in de klas, of de reclameslogan van de schoolboekenproducent in het lesboek. Een klacht over de wijze waarop de school omgaat met reclame of sponsoring, kan volgens de klachtenregeling van INOS worden behandeld. Zie hiervoor elders in deze schoolgids Veiligheidsbeleid op scholen van INOS In scholen zijn veel mensen actief. Daarom dient de aandacht voor veiligheid hoog op de agenda te staan. Er is sprake van een aantal wettelijke kaders dat scholen (en schoolbesturen) voorschrijft veiligheidsbeleid te voeren. Denk hierbij aan de Wet op het Primair Onderwijs en de Arbowet. Deze wetgeving stelt kaders aan zowel de fysieke veiligheid in een gebouw, als aan de sociale veiligheid van kinderen en volwassenen die met elkaar leren en werken. Veiligheidsplan en pestprotocol Scholen moeten een veiligheidsplan hebben. Hieronder kan ook een pestprotocol vallen. In een veiligheidsplan staat bijvoorbeeld dat wapenbezit op school verboden is en hoe men dit controleert. In een pestprotocol staat wat de school onder pesten verstaat, en hoe zij pesten probeert te voorkomen en hiertegen optreedt. Verklaring Omtrent het Gedrag voor onderwijspersoneel Scholen zijn verplicht om aan onderwijspersoneel een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te vragen voordat zij in dienst treden. Uit de VOG blijkt of er belemmeringen zijn om in de nieuwe functie aan de slag te gaan. De nieuwe wet Sociale Veiligheid (juni 2015) Scholen zijn wettelijk verplicht om te zorgen voor een sociaal veilige omgeving. Een onderdeel van de wet is de aanstelling van een coördinator (onze vertrouwenscontactpersonen) die zich bezig houdt met het bijbehorende beleid en het eerste aanspreekpunt is. Reeds in een eerder stadium heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) samen met de Kinderombudsman een plan van aanpak tegen pesten opgesteld. Hierin staat het 5

7 volgende: Alle scholen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs worden opgeroepen om samen met de ouders blijvende aandacht te hebben voor het bestrijden van (cyber)pesten. Vinden gepeste kinderen en hun ouders die op school geen gehoor? Dan kunnen zij in het uiterste geval terecht bij de Kinderombudsman. Plan van aanpak tegen pesten In maart 2013 heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) samen met de Kinderombudsman een plan van aanpak tegen pesten opgesteld. Hierin staat het volgende: Alle scholen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs worden opgeroepen om samen met de ouders blijvende aandacht te hebben voor het bestrijden van (cyber)pesten. Scholen worden wettelijk verplicht om te zorgen voor een sociaal veilige omgeving en moeten pesten tegengaan. Vinden gepeste kinderen en hun ouders die op school geen gehoor? Dan kunnen zij in het uiterste geval terecht bij de Kinderombudsman. Met behulp van de checklist voor een veilige school van het landelijke kwaliteitsteam veiligheid is het INOS-brede veiligheidsbeleid geformuleerd. Daardoor is er sprake van een heldere taakverdeling tussen wat de individuele scholen doen op het gebied van veiligheid en wat op bestuursniveau voor de gezamenlijke scholen van INOS wordt gedaan. Enkele relevante elementen uit het INOS-brede veiligheidsbeleid: Voldoende, geschoolde bedrijfshulpverleners op scholen Een medezeggenschapsraad op elke school Minimaal één schoolvertrouwenspersoon op elke school Een klachtenregeling Een door de brandweer afgegeven gebruiksvergunning voor elk schoolgebouw Een actief netwerk met maatschappelijke zorginstellingen rondom de school Alle INOS-scholen zijn aangesloten bij het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd. In dit systeem kan melding worden gedaan van zorgen om de leef- en leersituatie van een kind. In het geval dat meerdere hulpverleningsinstanties actief zijn in één gezin, wordt door dit signaleringssysteem een regievoerder van de gezamenlijke hulpverlening aangewezen. (Voor meer informatie zie: Een gedragscode voor alle bij INOS betrokken personen Een meldcode voor signalering van Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Alle medewerkers hebben een Verklaring Omtrent het Gedrag Het gebruik van een methode voor Sociaal Emotionele Ontwikkeling op alle scholen Een gestructureerd plan voor onderhoud van schoolgebouwen op het gebied van veiligheid Het stimuleren van het verkeersveiligheidslabel voor scholen. De scholen vullen deze INOS-brede activiteiten aan op een manier die past bij de eigen specifieke situatie. Daarbij is de Medezeggenschapsraad de gesprekspartner van de directie van de school. Op Kbs De Wisselaar is het veiligheidsbeleid ondergebracht (naast de directie) bij de werkgroep BHV, de kwaliteitskring SEO. Zij zorgen er voor dat alle afspraken m.b.t. de veiligheid nageleefd worden en dat het beleid bijgestuurd wordt, waar nodig. We werken op onze school met De Kanjer-methode, een methode voor sociaal emotionele ontwikkeling. De methode is voor ons de leidraad voor ons doen en handelen. Er is ook een mogelijkheid om deel te nemen aan een SOVA-training op school. Tevens is er een protocol sociale media en is er het pestprotocol (op te vragen bij de school). 6

8 2.6. Medicijnverstrekking en medisch handelen op school Leraren op school worden regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn die meestal met eenvoudige middelen te verhelpen is, zoals hoofdpijn, buikpijn, oorpijn of pijn ten gevolge van een insectenbeet. Ook krijgt de schoolleiding steeds vaker het verzoek van ouder(s)/verzorger(s) om hun kinderen de door een arts voorgeschreven medicijnen toe te dienen. Een enkele keer wordt medisch handelen van leraren gevraagd zoals het geven van sondevoeding of het geven van een injectie. Dit zijn handelingen die vallen onder de wet BIG. De schoolleiding aanvaardt met het verrichten van dergelijke handelingen een aantal verantwoordelijkheden. Leraren begeven zich dan op een terrein waarvoor zij niet gekwalificeerd zijn. Met het oog op de gezondheid van het kind is het van groot belang dat zij in dergelijke situaties zorgvuldig handelen. Zij moeten daarbij over de vereiste bekwaamheid beschikken. Leraren en schoolleiding kunnen voor medische handelingen aansprakelijk gesteld kunnen worden. Een leraar is niet deskundig genoeg om een juiste diagnose te stellen. De grootst mogelijke terughoudendheid is hier dan ook geboden. Uitgangspunt moet zijn dat een kind dat ziek is, naar huis moet. De schoolleiding zal, in geval van ziekte, altijd contact op moeten nemen met de ouders om te overleggen wat er dient te gebeuren. Wanneer een leraar inschat dat het kind met een eenvoudig middel geholpen kan worden, is het gewenst om eerst contact te zoeken met de ouders (het kind kan in het bijzijn van de leraar ook zelf bellen). Vraag daarna om toestemming aan de ouders om een bepaald middel te verstrekken. Het verstrekken van medicijnen op verzoek Kinderen krijgen soms medicijnen of andere middelen voorgeschreven die zij een aantal malen per dag moeten gebruiken B.V. pufjes voor astma, antibiotica, of zetpillen. Ouders kunnen aan schoolleiding en leerkracht vragen deze middelen te verstrekken. Schriftelijke toestemming van de ouders is hierbij noodzakelijk. Meestal gaat het niet alleen om eenvoudige middelen, maar ook om middelen die bij onjuist gebruik tot schade van de gezondheid van het kind kunnen leiden. Leg daarom schriftelijk vast om welke medicijnen het gaat, hoe vaak en in welke hoeveelheden ze moeten worden toegediend en op welke wijze dat dient te geschieden. Leg verder de periode vast waarin de medicijnen moeten worden verstrekt. Ouders geven hierdoor duidelijk aan wat zij van de schoolleiding en de leraren verwachten opdat zij op hun beurt weer precies weten wat ze moeten doen en waar ze verantwoordelijk voor zijn. Wanneer het gaat om het verstrekken van medicijnen gedurende een lange periode moet regelmatig met ouders overlegd worden over de ziekte en het daarbij behorende medicijngebruik op school. Een goed moment om te overleggen is als ouders een nieuwe voorraad medicijnen komen brengen. Het bewaren van medicijnen op school moet tot een minimum worden beperkt. Het is verstandig hiervoor één persoon aan te wijzen die verantwoordelijk is voor het beheer. In uitzonderlijke gevallen zullen ouders aan schoolleiding en leraren vragen BIG - handelingen te verrichten. Te denken valt daarbij aan het geven van sondevoeding, het meten van de bloedsuikerspiegel bij suikerpatiënten door middel van een vingerprikje. De school is hier zeer terughoudend in. Bij voorkeur worden deze handelingen door de Stichting Thuiszorg of door de ouders zelf op school verricht. In sommige gevallen kan er sprake zijn van een PGB (persoonsgebonden budget). In situaties waarbij twijfels zijn over de correcte procedures raadpleegt de school deskundigen zoals de schoolarts of de verpleegkundigen van het Speciaal Onderwijs. 7

9 3. Missie en Visie 3.1. Ontwikkeling naar Integraal Kind Centrum De Wisselaar wil een basisschool zijn waar kinderen, ouders en leerkrachten zich thuis voelen, want iedereen telt mee. Wij willen groeien naar een centrum waar mensen samenkomen en met elkaar omgaan en handelen vanuit wederzijds respect. Er heerst een sfeer van willen leren met, aan en van elkaar. Hier worden talenten ontdekt en ontwikkeld. Hier wordt het beste uit mensen gehaald, overeenkomstig hun mogelijkheden. Het leren binnen en buiten de school wordt meer met elkaar in verbinding gebracht om er voor te zorgen dat kinderen allerlei nieuwe vaardigheden ontwikkelen, bijvoorbeeld: computervaardigheid, overleggen en samenwerken, iets presenteren en uitleggen aan een ander. Deze vaardigheden zijn belangrijk om je staande te houden in de maatschappij van de toekomst. Daarom nodigen wij kinderen, ouders en medewerkers uit: Groei mee! Ze komen binnen in de knop, krijgen een goede voedingsbodem en tijd om te aarden. Ze worden met zorg omringd en zoveel mogelijk los gelaten om zelfstandig te groeien en te bloeien. Ze krijgen de hulp en ondersteuning die nodig is, zodat geen enkele bloem verwelkt. Ze krijgen voedsel en worden zo nodig bemest. Ze krijgen warmte en water en worden zo nodig uit de wind gehouden. Ze krijgen zonlicht, liefde en aandacht. Het tuinpersoneel houdt de ontwikkeling van de bloemen goed in de gaten en werkt samen met iedereen die aan het groeiproces kan bijdragen. Het resultaat is: Een kleurrijk hof met een grote diversiteit aan bloemen. De samenwerking met t Kuikenhof (Kober) is sinds een aantal jaren hechter geworden. Dit samenwerkingsverband heeft de naam De Wishof gekregen. De peuters en de kleuters doen regelmatig activiteiten samen, waarbij ook de ouders actief worden betrokken. We proberen onze werkwijzen op allerlei gebied steeds beter op elkaar af te stemmen. Er worden ook activiteiten na school georganiseerd waar de kinderen van de Wisselaar en de kinderen van de buitenschoolse opvang van Kober aan deel kunnen nemen. We breiden deze activiteiten de komende jaren steeds verder uit. We zijn er van overtuigd dat we met een intensieve samenwerking de ontwikkelingskansen van de kinderen kunnen vergroten! 3.2. Samen! Want op De Wisselaar telt iedereen mee Iedere school heeft als taak het geven van goed onderwijs. Dit is voor ons vanzelfsprekend. Maar er is meer. Kbs De Wisselaar wil vanuit katholieke normen en waarden, een school zijn, waar kwalitatief goed onderwijs, met een zo breed mogelijke zorg gegarandeerd wordt voor kinderen van 4 tot en met 13 jaar. We willen bewerkstelligen dat ieder kind, ongeacht afkomst, religie of niveau, zich in een prettige sfeer, optimaal kan ontwikkelen. Zorg, rust en respect zijn de pijlers waar we als team voor hebben gekozen. De kracht van De Wisselaar is samenwerking. Uitgangspunt is ervoor te zorgen dat onze kinderen zich een zelfstandige plaats kunnen verwerven in onze maatschappij. En daarom leren wij de kinderen vanaf het begin al op een leuke en speelse manier met elkaar om te gaan. Op de Wisselaar komen 8

10 kinderen samen met veel verschillende achtergronden en van daaruit krijgt ieder kind de aandacht en de hulp die het nodig heeft. Of dat nu op het gebied van de lesstof is of bij de persoonlijke ontwikkeling; het team van de Wisselaar staat klaar om de kinderen te begeleiden in een veilige en positieve omgeving op weg naar hun zelfstandigheid. Dit doen we met onze moderne lesmethoden, onderwijshulpmiddelen, maar vooral SAMEN. Samen met onze ouders en samen met het Centrum voor Jeugd en Gezin en andere externe partners. Samen met mensen in de buurt die helpen om van onze wijk een fijne leefomgeving voor iedereen te maken. Samen met een betrokken team van medewerkers op de Wisselaar. Alles doen we vanuit zorg voor en hulp aan onze leerlingen, in rust en met respect voor elkaars ideeën en overtuigingen. Samen! Want op De Wisselaar telt iedereen mee! In het hiernavolgende kunt u lezen hoe we dit in de verschillende groepen vorm geven Ouderbetrokkenheid Om onderwijs en opvang goed af te stemmen op de kinderen en hen optimale kansen te bieden is het van groot belang dat ouders, school en kinderen samenwerken. Onze visie hierop luidt als volgt: Ouders, kinderen en de school zijn samen verantwoordelijk voor een klimaat waarin samenwerken en leren zo optimaal mogelijk verloopt. Kbs De Wisselaar volgt daarbij de ideeën die horen bij ouderbetrokkenheid 3.0. Dat betekent dat wij: Denken in oplossingen kansen, niet in problemen Werken aan een goede informatie uitwisseling: zowel informeel als formeel Ouders uitnodigen om samen activiteiten voor kinderen uit te voeren Ruimte en tijd faciliteren aan ouders voor diverse activiteiten door en met ouders om de kennis over onderwijs en andere maatschappelijke zaken te vergroten en te verbreden Wij zijn er van overtuigd dat wij het als school niet redden zonder de betrokkenheid en de hulp van de ouders. Wij vinden het als school belangrijk dat ouders meehelpen, meedenken en deelnemen in het onderwijs aan hun kind. Kinderen zijn hierbij de sleutel: al onze contacten over de ontwikkeling van het kind zijn in bijzijn van het kind. Zo wordt de informatieavond mede verzorgd door de kinderen en zijn de onderwijsleergesprekken een gesprek tussen ouders, leerkracht en kind. Ouderbijdrage Wij vragen ouders naast aandacht en zorg voor het kind op de school ook om een kleine financiële bijdrage. De hoogte hiervan wordt per jaar vastgesteld door de ouderraad in samenspraak met de medezeggenschapsraad./ Meer informatie hierover vind u in de informatiekalender. 9

11 4. Onderwijs Ons onderwijs is ontstaan vanuit een katholieke achtergrond. Hierin ligt onze grondslag verankerd dat wij respect hebben voor elke geloofsovertuiging. Daarom zijn er op onze school ook veel kinderen met een andere geloofsovertuiging. Wij hebben daar respect voor en wij verwachten ook van hen dat zij onze geloofsovertuiging respecteren. Alle kinderen op onze school doen mee aan alle projecten en vieringen. Samen werken we aan een goede, verdraagzame en begripvolle samenleving Inloop voor de kinderen s Morgens gaan de schooldeuren om 8.20 uur open. De kinderen kunnen dan naar binnen komen en naar hun klas lopen. Ouders mogen twee keer per week mee naar binnen: even meekijken waar je kind aan werkt. De kinderen kunnen zelf kiezen of ze starten met een werkje wat zij nog hadden liggen van een vorige dag, kunnen een praatje maken met de leerkracht. De leerkracht legt ook materialen klaar waar leerlingen dan al aan kunnen beginnen Wat gebeurt er in de groepen? Met woorden in de weer! Wekelijks worden er in alle groepen een aantal woorden aangeleerd. Dit noemen we Met woorden in de weer. De gepresenteerde woorden worden in een spelvorm telkens weer herhaald; een mooie, leuke en gezellige vorm van uitbreiding van de woordenschat. Groep 1/2 In de groepen 1 / 2 werken de leerkrachten volgens de visie van Kaleidoscoop. Kinderen krijgen hier door middel van actief en spelend leren de leerstof aangeboden. Dat betekent dat ze veel leren door handelend bezig zijn (doen!) en zo de dingen ontdekken. Hiervoor is in de groepen veel materiaal aanwezig. Bij het actief leren is veel aandacht voor taalontwikkeling. Daarbij gebruiken we de methodes Kleuterplein en Logo3000. De activiteiten worden aangeboden in thema s, zodat het de kinderen nog meer aanspreekt. Er is in elke groep 1/2 twee keer in de week een inloopochtend, zodat u een half uurtje met uw kind samen aan het werk kunt zijn en kunt zien hoe het onderwijs in groep 1-2 wordt vormgegeven. U bent hiervoor van harte welkom. Na de inloop worden de dagelijkse activiteiten vanuit de kring op gestart, waarbij de dagritme-kaarten en het planbord de kinderen een visuele ondersteuning geven hoe de dag verder wordt ingedeeld. Naast de groepsleerkracht is er een aantal dagdelen per week, ook een onderwijsassistent in de groep werkzaam. Samen met de groepsleerkracht draagt de onderwijsassistent zorg voor een goede gang van zaken en biedt zij de kinderen indien nodig extra ondersteuning aan. In overleg met de groepsleerkracht begeleidt zij ook kleine groepjes kinderen tijdens het speelwerken. In de groepen 1-2 wordt de nodige aandacht besteed aan muziek en drama waarbij regelmatig de ouders worden uitgenodigd voor een voorstelling. De groepen 1/2 hebben de beschikking over een eigen speelzaal binnen de school, waar vooral s ochtends bewegingsonderwijs wordt gegeven. Groep 3 In groep 3 staat het leren lezen centraal. Om de overgang van groep 1-2 naar groep 3 soepel te laten verlopen wordt in groep 3 met voor de leerlingen/kinderen met herkenbare werkvormen het onderwijs ingevuld. Na de inloop start de dag op in de kring en wordt d.m.v. de dagritme-kaarten de verdere opbouw van de dag besproken. Vanuit thema s worden de letters en de taalactiviteiten aangeboden. Daarna gaan de kinderen in kleine groepjes aan het werk met verschillende activiteiten en materialen. 10

12 De groepsleerkracht en of de onderwijsassistente geven indien nodig verlengde instructie of begeleiding. Aan een vaste groepstafel lezen alle kinderen een aantal keren per week met elkaar en de groepsleerkracht/onderwijsassistente stukjes tekst uit het leesboek. Op het planbord staan de opdrachten waarbij er voor de betere lezers extra leerstof wordt aangegeven. Tijdens het zelfstandig verwerken van de opdrachten worden de kinderen uitgenodigd om aan de computer/laptop met aanvullend educatieve software van de leesmethode te werken. Naast het leren lezen komen woordenschat, begrijpend luisteren, stellen en wereldoriëntatie ook aanbod. De opbouw van de taal-leesmethode Lijn 3 geeft de groepsleerkracht de mogelijkheid om bovengenoemde taalvaardigheden en wereldoriëntatie dagelijks/wekelijks tijdens een leesles aan te bieden. De opbouw en uitvoering van een rekenles verloopt nagenoeg hetzelfde. Na een klassikale instructie gaan de kinderen zelfstandig aan het werk in kleine groepjes en indien nodig wordt verlengde instructie en begeleiding op maat gegeven. Na het eerste gedeelte van het schooljaar worden de kinderen uitgenodigd om zelf een aantal van de gemaakte opdrachten na te kijken. Zo worden de kinderen aangesproken om verantwoordelijkheid te nemen voor het gemaakte werk. Groep 4 Nadat de leerlingen in groep 3 hebben leren lezen, is het in groep 4 belangrijk om het leestempo te verhogen en moeilijkere woorden te lezen. Er moeten veel leeskilometers worden gemaakt! Wanneer kinderen het lezen goed onder de knie hebben, is er ruimte voor leesplezier en begrijpend lezen. Als je vlot kunt lezen, begrijp je beter wat er staat en kun je de opdrachten zelfstandiger maken. Met rekenen wordt er tot de honderd gerekend. Daarom is het belangrijk dat het automatiseren tot de tien al beheerst wordt voordat de kinderen in groep 4 komen. Er is veel aandacht voor strategieën als aanvullen tot het tiental. Als hoofdbewerking komt het vermenigvuldigen erbij. Ook het klokkijken en geld-rekenen komt veelvuldig aan bod. Met taal ligt het accent op woordenschat en taal verkennen. Met taal verkennen wordt onder andere bedoeld: teksten schrijven, gesprekken voeren, het leren van woordsoorten, het alfabet, gebruiken van meervoud. Met spelling wordt onder andere de eind-d en de open en gesloten lettergreep behandeld. Met lezen en rekenen wordt in drie niveaugroepen gewerkt. Met taal, spelling en begrijpend lezen wordt ernaar gestreefd dat ook zoveel mogelijk te doen. Als wereld oriënterende vakken worden verkeer en natuuronderwijs gegeven. Er is ook veel ruimte voor expressie zoals tekenen, handvaardigheid, muziek en drama. Groep 5 Elke ochtend mogen de kinderen tijdens de inloop zelf bepalen waar ze aan gaan werken. Hiervoor gebruiken ze een planning van zelfstandig werken waarop de taken van die week staan. De taken bestaan uit allerlei oefenwerk. Een deel van de taken bestaat ook uit het werken met de methodesoftware op de computers en laptops in de klas. Hiervoor gebruiken de kinderen een computerkaart, zodat iedereen aan de beurt komt. Na de inloop start de dag met een kort gesprek of een lesje Trefwoord (levensbeschouwing). De ochtend bestaat verder voor het grootste deel uit de rekenles. De kinderen worden aan het begin van het jaar in drie groepen gedeeld en krijgen op die manier rekenles op hun eigen niveau en tempo. Daarnaast hebben de kinderen de zelfstandige weektaak van rekenen. Belangrijke onderwerpen die de kinderen in groep 5 leren zijn: tafels, deelsommen, optellen en aftrekken over het honderdtal en verder nog meten (cm, km, gram, kg), tijd (de analoge en digitale klok) en geld (hoeveel krijg je terug?). De rest van de ochtend wordt er veel tijd besteed aan taal, spelling en lezen. De lesopbouw is meestal hetzelfde. Eerst wordt een korte instructie gegeven waarin het doel van de les duidelijk wordt, daarna volgt een oefenopdracht of woorddictee. Aansluitend gaan de kinderen op hun eigen niveau aan het werk en geeft de leerkracht aan de instructietafel verlengde instructie. Bij taal leren 11

13 de kinderen bijvoorbeeld over het zelfstandig en bijvoeglijk naamwoord en bij spelling leren ze het schrijven van heel veel moeilijke woorden. In groep 5 doen we heel veel aan woordenschat. De themawoorden hangen in woordclusters aan de woordmuur en worden elke dag herhaald door middel van een korte spelletje. De kinderen krijgen bij elk nieuw thema de themawoorden mee naar huis, zodat ze deze ook thuis goed kunnen oefenen. Om het leesplezier van de kinderen extra te bevorderen gaan we iedere week (heel de school) naar de Bieb Op School (BOS) en 2x per jaar hebben de kinderen een boekbespreking. In de middag komen de zaakvakken en creatieve vakken aan bod. De zaakvakken zijn aardrijkskunde, topografie, geschiedenis, natuur & techniek en verkeer. Van de zaakvakken krijgen de kinderen ook proefwerken waar ze thuis voor moeten leren. De creatieve vakken zijn handvaardigheid, tekenen, drama en muziek. Bij muziek werken we met de methode 123 Zing. De kinderen hebben een eigen inlogcode, zodat ze de liedjes ook thuis kunnen oefenen. Tot slot besteden we in groep 5 heel erg veel aandacht aan Kanjertraining. De kinderen maken dit jaar kennis met Mister Peanut, een onhandige zwerver die niet zo goed weet hoe hij zich moet gedragen. Aan de hand van dit verhaal, gesprekken en Kanjeropdrachten leren de kinderen hoe ze als Kanjers met elkaar om kunnen gaan! Groep 6 Net als in de voorgaande jaren werken we bij de vakken rekenen, taal en technisch lezen op 3 niveaus. De ene leerling heeft nu eenmaal minder instructie nodig dan een andere leerling. Zo proberen we ons zoveel mogelijk aan te passen aan de behoeftes van onze leerlingen. Naast rekenen, taal en lezen hebben we ook elke dag wereld oriënterende vakken op het programma staan. Zo zijn we bezig met de geschiedenis van Nederland, Aardrijkskunde, Verkeer en Natuniek. Naast de leervakken doen we ook iedere week 2 uur aan expressie. Tekenen, handvaardigheid, muziek en drama. We proberen te lessen zoveel mogelijk met elkaar te combineren. Wat is er nu leuker dan een eigen rap maken? In die rap proberen we zoveel mogelijk woorden te gebruiken die we moeten leren die periode. Zo combineren we muziek met woordenschat. Iedere week maken de kinderen een proefwerk. Dit is altijd op een vaste dag in de week. Minimaal een week van te voren krijgen ze hier de papieren voor mee naar huis. Wanneer wij het nodig vinden kan u kind ook huiswerk mee naar huis krijgen. Dit altijd in overleg met u als ouders. Naast de bekende boekbespreking moeten de kinderen ook een spreekbeurt houden. Ze vertellen ons dan van alles over een onderwerp. Hierbij mogen ze gebruik maken van alle digitale middelen. Wat dacht u van een prezi of een power point presentatie!? Ook nieuw in groep 6 is het maken van een werkstuk. De kinderen moeten die thuis zelf maken. Natuurlijk krijgen ze daar wel alle nodige aanwijzingen voor en hulp. Groep 7 In groep 7 wordt er meer (dan in de voorgaande groepen) van de kinderen verwacht en verlangd. Het is een druk programma met veel nieuwe leerstof. Van de kinderen wordt een nog grotere zelfstandigheid gevraagd en ze leren nog meer hoe ze taken kunnen plannen o.a. met behulp van een agenda. Samenwerken wordt erg gestimuleerd. Een dag in groep 7 ziet er als volgt uit; kinderen komen binnen en mogen zelf bepalen waar ze aan gaan werken. Op het bord staat wat er die week aan (zaak)vakken af moet zijn. Ook kunnen ze aan hun weektaak van rekenen werken of aan de computer oefenen met oefensoftware van spelling, rekenen of woordenschat. Kinderen die hulp van de leerkracht nodig hebben, kunnen daar nu ook voor kiezen. In de ochtend wordt er veel tijd besteed aan rekenen, taal, spelling, woordenschat en lezen. Op woordenschat na wordt voor de overige vakken eerst kort instructie gegeven waarna de kinderen op eigen niveau aan het werk kunnen. Indien nodig krijgen kinderen verlengde instructie aan de instructietafel. Ook nu wordt het samenwerken gestimuleerd en moeten alle kinderen een keer 12

14 geoefend hebben met de oefensoftware. In de middag staan de zaakvakken en creatieve vakken op het programma. In het lesprogramma hoort ook wekelijks huiswerk, het maken van twee werkstukken per jaar en het houden van een boekbespreking en een spreekbeurt. Ook krijgen ze iedere week een proefwerk. Het verkeersexamen zowel theoretisch als praktisch behoort ook tot het programma en wordt er naar de Entreetoets toegewerkt. Het resultaat hiervan wordt besproken in een gesprek met ouders en kind. Het definitief advies volgt in groep 8. Groep 8 In groep 8 staat de overgang naar het voortgezet onderwijs (V.O.) centraal. Het is het laatste jaar op de basisschool. De vakken zijn hetzelfde als in groep 7. Het niveauverschil tussen de leerlingen worden alleen maar groter en zullen steeds beter ondervangen worden met gedifferentieerd werken. Bij dit laatste zijn ict-middelen onontbeerlijk. Er wordt steeds meer op de laptop verwerkt waardoor ieder kind op zijn/haar eigen niveau kan werken. Er wordt dus van het ene kind ook meer werk verwacht als van het andere kind. Het uitstroomniveau is immers ook divers. Bij het huiswerk proberen we al toe te werken naar een situatie zoals die in het volgende jaar op het VO ook is. Er wordt 2 keer per week maakwerk gegeven. Daarbij wisselen de afspraken over inleveren en wordt van verschillende vakken werk meegegeven. Een zeer belangrijk onderdeel blijft sociaal emotionele vorming. We proberen onze kinderen natuurlijk als echte Kanjers op het V.O. af te leveren. De voorbereiding naar het V.O. gaat via vele schijven. Informatieavonden, open dagen, adviesgesprekken, onafhankelijke toetsen en uiteindelijk het definitieve advies en de uiteindelijke keuze. Elk kind krijgt een onderwijskundig rapport mee voor de nieuwe school. Het advies wordt bepaald door leerkracht in samenwerking met directie, IB en leerkrachten groep 7 en 8. Daarbij wordt niet alleen naar de capaciteiten gekeken op leergebied maar zeker ook naar werkhouding met werk op school maar ook het huiswerk. In groep 8 is er natuurlijk ook een belangrijke rol weggelegd voor het schoolkamp van 4 dagen (in de periode mei/juni). Ook gaan de kinderen in de 2 e helft van het school jaar hun jeugd EHBO diploma halen. In de laatste maanden na het schoolkamp staat vooral de afscheidsavond met de musical centraal. Samen oefenen, zingen, dansen, toneelspelen en decor maken om te komen tot een avond die nooit meer vergeten wordt. Huiswerk Tot en met groep 6 kan het gebeuren dat uw kind af en toe oefenwerk mee naar huis krijgt (in overleg met ouders). Leerhuiswerk (voor proefwerken) wordt vanaf groep 6 opgegeven. Vanaf groep 7 krijgen de kinderen regelmatig huiswerkopdrachten. Denk hierbij aan rekenen, taal en/of (werkwoord)spelling. Daardoor leren de kinderen verantwoordelijkheid te dragen voor hun werk. De bedoeling van deze taken is: het inoefenen van de stof, het leren van proefwerken en het zelf plannen van hun werk. Door regelmatig huiswerk mee te krijgen worden de kinderen voorbereid op het huiswerk maken op het voortgezet onderwijs. Voor u, als ouders, is het bovendien prettig om te zien waar de kinderen op school mee bezig zijn. Door de kinderen thuis bij het huiswerk te ondersteunen, krijgt u ook een goed beeld van de ontwikkeling van uw kind en zijn/haar leerstijlen. Gymnastiek De gymlessen vinden voor de groepen 3 t/m 8 plaats in de sportzaal naast de school. Op donderdag worden deze lessen door een vakleerkracht gegeven. 13

15 4.3. Computers, tablets telefoons Er wordt gebruik gemaakt van allerlei materialen. Computers, tablets en telefoontjes horen daar ook bij (social media). Voor de hogere groepen (5 t/m 8) hebben we een protocol sociale media opgesteld, waar we duidelijke afspraken maken met de kinderen wat wel en niet mag op school. Dit protocol wordt jaarlijks besproken en meegegeven met een handtekening van de leerling. Alle computers zijn aangesloten op een netwerk deklas.nu. Hierbij hebben alle kinderen hun eigen werkplek op de computer, zodat we de programma s en de mogelijkheden aan kunnen passen aan de leerlingen. Computers worden binnen het lesprogramma ingezet voor extra oefening van leerstof, maar kunnen ook voor verdieping van de leerstof dienen. De programma s die op dit moment gebruikt worden zijn allemaal ter ondersteuning van het les en leerproces en om de ontwikkeling en de vorderingen van de kinderen te volgen Grenzeloos leren Binnen INOS loopt het programma Grenzeloos Leren. Passend onderwijs vraagt om een andere inzet van middelen en personeel. ICT helpt ons meer te differentiëren, leerlingen meer op eigen tempo en niveau te laten werken. Het helpt ons ook efficiënter ons werk te laten doen. Grenzeloos Leren gaat over het faciliteren, uitproberen en onderzoeken van mogelijkheden. Met Grenzeloos Leren hebben we het over: leerlingen die willen blijven leren het bieden van passende ondersteuning waar nodig het stimuleren van een brede ontwikkeling van leerlingen het geven van verantwoordelijkheid aan leerlingen over hun eigen leren het weghalen van de grens tussen leren thuis en leren op school het weghalen van de grenzen die we soms ervaren door de onderwijsmethodes die we gekozen hebben Het weghalen van de grenzen tussen jaarklassen en groepen of soms ook letterlijk tussen klaslokalen het anticiperen op maatschappelijke ontwikkelingen, waarbij INOS vanuit haar visie bewuste keuzes maakt op het gebied van ICT, sociale media, wetenschap en techniek en andere onderwijsinnovaties. Grenzeloos Leren staat voor een onderwijsproces, waarbij leerlingen (inter)actief construerend, sociaal en reflecterend leren. Hiermee verandert zowel de rol van de leerling als de rol van de leerkracht. De rol van de leerling verschuift van die van kennisconsument naar die van kennisproducent. Dat heeft consequenties voor het leerproces van de leerlingen. De rol van de leerkracht wisselt tussen die van instructiegever naar begeleider en coach van leerlingen die hun leerproces vormgeven. De leerkracht gaat samen met de leerlingen op ontdekkingstocht. Hierbij is het belangrijk dat er een onderlinge relatie van vertrouwen is, er aandacht voor de interesses en aspiraties van leerlingen is, en er ruimte is voor leren leren en leren van elkaar. Er is een veel bredere kijk op invulling van leven en werk op wat de kinderen van nu straks moeten en willen kunnen. Op de Wisselaar onderzoeken we hoe we vorm geven aan de 21th century skills. Dit zijn vaardigheden waarvan wij weten dat de kinderen van nu ze in hun volwassen leven nodig zullen hebben. De 21 ste eeuwse vaardigheden zijn (bron: www. Kennisnet.nl): Samenwerken Sociale en culturele vaardigheden Probleem oplossend vermogen Ict-geletterdheid Communiceren Kritisch denken Creativiteit 14

16 In het onderwijs op Kbs De Wisselaar wordt aan al deze vaardigheden al in meer of meerdere mate aandacht gegeven. De slag die het team in de jaren naar 2017 wil maken is om de vakgerichte inhoud van ons programma om te zetten naar een meer vaardigheidsgerichte aanpak Zelfstandig werken Zelfstandig werken is een werkvorm die op onze school wordt toegepast. Er wordt op dit moment in alle groepen op deze manier gewerkt. Met behulp van het gebruik van dagritmekaarten (schema s) leren de kinderen, onder begeleiding, hun werk aan te pakken en te plannen. Ze leren verantwoordelijkheid te dragen voor hun taak. De leerkracht is daarbij begeleider en krijgt nu ook de tijd om kinderen, die dat nodig hebben, extra te helpen aan de instructietafel. De kinderen worden minder afhankelijk van de leerkracht Sociaal emotionele ontwikkeling / Kanjer! Sociaal emotionele ontwikkeling vinden wij erg belangrijk. Omgaan met anderen is soms erg moeilijk en dit moeten kinderen aangeleerd krijgen. Kinderen hebben veel positieve ervaringen nodig in het omgaan met elkaar. Wij werken op onze school met de Kanjertraining. Tijdens deze kanjerlessen leren kinderen hoe je met een ander hoort om te gaan en doen ze spelenderwijs ervaring op in verschillende situaties. Dit gebeurt aan de hand van 4 typetjes met bijbehorende gedragingen. Dat zijn : de pestvogel, met het zwarte petje, de aap die grapjes maakt en anderen uitlacht, met het rode petje, het bange konijntje met het gele petje en de kanjertijger met het witte petje. We maken de kinderen bewust van hun eigen positieve of negatieve gedrag en het effect daarvan op de ander. Zij leren dat ze ervoor kunnen kiezen zich te gedragen als een echte kanjer. Wij vinden het contact met ouders hierin erg belangrijk. U zult dan ook regelmatig iets horen over de kanjerlessen en over de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw zoon of dochter. In ieder geval wordt u uitgenodigd om een aantal keren de zogeheten ouderlessen bij te wonen in de klas. Verder gebruiken we het leerlingvolgsysteem ZIEN, vanaf groep 3 t/m 8. Dit is een observatiesysteem om de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen in de gaten te houden. Zo zien we snel of alles goed gaat met de kinderen, of ze zich veilig en vertrouwd voelen op school en of ze lekker in hun vel zitten. Ook pestgedrag is zo makkelijker op te sporen en aan te pakken. Mocht een kind veel moeite hebben in de omgang met andere kinderen of volwassenen, dan is er een mogelijkheid om deel te nemen aan een SOVA-training op school. Deze training bestaat uit 10 lessen waarin verschillende onderwerpen rondom het omgaan met elkaar aan bod komen. De training wordt in een klein groepje onder schooltijd gegeven. U wordt hiervoor door de groepsleerkracht benaderd, maar u kunt ook zelf aangeven dat u interesse hebt in een SOVA-training voor uw kind Actief burgerschap en integratie Burgerschapsvorming brengt onze leerlingen basiskennis, vaardigheden en de houding bij die nodig zijn om een actieve rol te kunnen spelen in de eigen leefomgeving en in de samenleving. Er staan drie domeinen centraal: Democratie: kennis over de democratische rechtstaat en politieke besluitvorming; democratisch handelen en de maatschappelijke basiswaarden Participatie: kennis over de basiswaarden en mogelijkheden voor inspraak en vaardigheden en houdingen die nodig zijn om op school en in de samenleving actief mee te kunnen doen Identiteit: verkennen van de eigen identiteit en die van anderen; voor welke (levensbeschouwelijke) waarden sta ik en hoe maak ik die waar? 15

17 De vorming van goede burgers is een kerntaak van onze school. Ons programma heeft in het aanbod voldoende aanknopingspunten en voldoende tijd en aandacht voor dit thema. Vooral in ons programma sociaal-emotionele vorming besteden wij expliciet aandacht aan vaardigheden als: samen regels afspreken en handhaven elkaar respectvol aanspreken goed kunnen omgaan met kritiek conflicten oplossen. In de bovenbouw tijdens de taallessen en wereldoriëntatie leren de kinderen over onze staatsvorm, de grondrechten van alle burgers en wat dat betekent voor ons gedrag. Binnen ons aanbod levensbeschouwelijke vorming hebben we gekozen voor Trefwoord, waarbij we samen nadenken over facetten van actief burgerschap en integratie. In de bovenbouw besteden wij aandacht aan aspecten van een pluriforme / multiculturele samenleving. Wij brengen hierbij onze leerlingen in aanraking met andere religieuze opvattingen. Dit is ook noodzakelijk, omdat maar een beperkt aantal van onze leerlingen de rooms-katholieke traditie uitdraagt. Onze leerlingen komen uit allerlei culturele tradities en verschillende religies. 16

18 5. Aanmelden op Kbs De Wisselaar Als u belangstelling heeft voor onze school, bent u van harte welkom. U kunt daarvoor een afspraak maken met één van onze teamcoördinatoren mevr. Saar Verlegh voor de onderbouw of mevr. Doriene van der Pluijm voor de bovenbouw. In een informatief gesprek krijgt u informatie over Kbs De Wisselaar en is er natuurlijk alle gelegenheid om vragen te stellen. Als u kiest voor Kbs De Wisselaar start de aanmeldingsprocedure Aanmeldingsprocedure / toelating Het bestuur van onze school heeft de zorgplicht om voor aangemelde leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een zo passend mogelijk onderwijsaanbod te doen. Dit betekent dat zo gauw wij een aanmeldformulier ontvangen, wij een zo passend mogelijk aanbod moeten doen. Dat doen wij natuurlijk het liefst op deze school! Indien wij een leerling die extra ondersteuning nodig heeft weigeren, hebben wij de plicht ervoor te zorgen dat deze leerling op een andere school terecht kan. Er moet een plek gevonden worden op een school waar de leerling ook daadwerkelijk geplaatst kan worden. Inde praktijk betekent het dat nadat u heeft gekozen voor onze school het aan ons is om na te gaan of de school voldoet aan de ondersteuningsbehoefte van uw kind. Normaal gesproken hoort u met enkele dagen of uw kind wordt aangenomen. Als er twijfel ontstaat of de Wisselaar de beste plek is voor uw kind nemen wij maximaal 6 weken tijd om een besluit te nemen omtrent uw aanmelding. Deze termijn mag wettelijk verlengd worden met 4 weken. Wanneer de termijn wordt verlengd dan wordt u kind wel op onze school geplaatst De opvang van nieuwe leerlingen in de school Als uw kind aangemeld is mag uw kind 10 dagdelen komen wennen aan de nieuwe groep; dit geldt alleen voor de 4-jarigen. Afspraken hierover worden in overleg met de toekomstige leerkracht gemaakt. Het kind maakt dan kennis met de school, de leerkracht en de klasgenootjes. Als uw kind een aantal weken op school zit zal de nieuwe leerkracht ook een kennismakingsgesprek met u voeren (thuisbezoek). Dit zal vooral gaan over de dagelijkse gang van zaken bij ons op school en de voorschoolse ontwikkeling van uw kind. Indien de leerling van de peuterspeelzaal komt neemt de leerkracht contact op met de leiding daarvan. Kbs De Wisselaar onderhoudt contacten met alle nabij gelegen peuterspeelzalen Als uw kind al op een basisschool heeft gezeten Wanneer een kind wordt aangemeld dat al op een andere basisschool zit, wordt er voorafgaande aan de aanname door de intern begeleider contact opgenomen met de school van herkomst en zullen we handelen conform het advies van de vorige school. Met de ouders worden, indien van toepassing, wel afspraken gemaakt over het vervolg van de procedure. Als een leerling al een verwijzing voor speciaal onderwijs heeft, met een advies van de basisschool van herkomst om de leerling in het SO of SBO te plaatsen, dan wordt de leerling niet aangenomen. De leerling die is aangenomen krijgt een startplaatsing in de groep n.a.v. het advies van de verlatende school. De definitieve plaatsing van de leerling zal na twee weken gebeuren op grond van: Instroomtoetsing (indien noodzakelijk) leeftijd advies vorige school gesprek met de ouders De leerkracht van de groep is vanaf de plaatsing van uw kind uw contactpersoon. 17

19 5.4. Route richting het voortgezet onderwijs Kinderen van groep 7 zijn welkom op de open dagen van scholen voor voortgezet onderwijs. Wij raden u dan ook van harte aan om deze open dagen te bezoeken. Zo krijgt uw kind en uzelf een goed beeld van de mogelijkheden die het voorgezet onderwijs in Breda te bieden heeft.. Aan het eind van groep 7 wordt de Cito-Entreetoets afgenomen. De uitslag van die toets en alle andere resultaten van de toetsen uit het leerlingvolgsysteem worden door de leerkrachten van de groepen 7 en 8, de intern begeleider bovenbouw, de teamcoördinator en de directeur besproken en leiden tot een voorlopig advies richting het voortgezet onderwijs. Dit advies en de uitslag van de Cito-Entreetoets wordt met de ouders en/of verzorgers en het kind doorgenomen. In groep 8 volgt in november een informatieavond. U krijgt dan informatie over het traject richting voortgezet onderwijs. In januari-februari komt de leerkracht van groep 8 tot een definitief advies. Ook dit advies wordt intern besproken. Na de open dagen, maar voor de aanmeldingsdatum volgt het adviesgesprek met ouders en/of verzorgers en het kind. Wilt u nog meer informatie, dan kunt u altijd bij de leerkracht terecht, na schooltijd op afspraak; liever niet tussen de middag Schorsing en verwijdering Sinds 1 augustus 2014 zijn er nieuwe regels over toelating, schorsing en verwijdering. Volgens de wet Passend Onderwijs geldt nu het volgende: Schorsing Schorsing was tot 1 augustus 2014 niet wettelijk geregeld. Sinds 1 augustus gelden dezelfde regels als in het voortgezet onderwijs. Het bestuur kan, met opgave van redenen, een leerling voor een periode van ten hoogste één week kan schorsen. Het besluit tot schorsing wordt schriftelijk aan de ouders bekendgemaakt. Indien sprake is van een schorsing voor een periode van langer dan één dag, brengt het bestuur de onderwijsinspectie hiervan schriftelijk en met opgave van redenen op de hoogte. Verwijdering Definitieve verwijdering van een leerling kan alleen wanneer het bestuur ervoor heeft gezorgd dat een andere school bereid is de leerling toe te laten. De inspanningsverplichting om 8 weken naar een andere school te zoeken voordat besloten wordt te verwijderen, is komen te vervallen. Nieuw is ook hier de resultaatsverplichting om een andere school te vinden, voordat een leerling verwijderd kan worden. Geschillencommissie passend onderwijs Aan deze commissie kunnen ouders geschillen voorleggen over de weigering tot toelating van een kind dat extra ondersteuning nodig heeft, de vaststelling of wijziging van het ontwikkelingsperspectief en de verwijdering van elke leerling. 18

20 6. Het schoolondersteuningsprofiel Kbs De Wisselaar heeft een schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Dit is een wettelijk voorschrift bij de invoering van passend onderwijs. Een schoolondersteuningsprofiel biedt informatie over de kwaliteit van de basisondersteuning en over wat onze school verder aan ondersteuning biedt. Het legt vast waar onze school voor staat. De schoolondersteuningsprofielen van alle scholen van ons samenwerkingsverband tezamen vormen de basis van het aantonen van de dekking van ondersteuningsvoorzieningen in de regio. Op die manier is er voor alle kinderen een plek om onderwijs en ondersteuning te krijgen dat zij nodig hebben. Ons ondersteuningsprofiel bestaat uit de volgende onderdelen: een korte typering van onze school de kwaliteit van onze basisondersteuning. Dat is de ondersteuning waarop alle kinderen kunnen rekenen. de deskundigheid voor extra ondersteuning waarover onze school beschikt (binnen het eigen personeelsbestand en van buiten de school) de voorzieningen die wij als school hebben om leerlingen extra ondersteuning te bieden. Op de website kunt u het schoolondersteuningsprofiel inzien Korte typering van onze school Op de wisselaar staan wij voor: We willen bewerkstelligen dat ieder kind, ongeacht afkomst, religie of niveau, zich in een prettige sfeer, optimaal kan ontwikkelen. Wij vinden het heel belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan, want als ze het fijn hebben, gaat het leren vanzelf. Wij stellen daarom een vriendelijk en veilig klimaat op prijs, evenals rust, orde en regelmaat. Juist door elkaar positief te waarderen en de nadruk hierop te leggen, proberen we dit te realiseren. Bovenstaande doen wij vanuit een katholieke achtergrond. Hierin ligt de grondslag verankerd dat wij respect hebben voor andere geloofsovertuigingen. De kwaliteit van onze basisondersteuning. Dat is de ondersteuning waarop de kinderen kunnen rekenen. De deskundigheid voor extra ondersteuning waarover onze school beschikt, binnen het eigen personeelsbestand en van buiten de school. De voorzieningen die wij als school hebben om leerlingen extra ondersteuning te bieden De kwaliteit van onze basisondersteuning Onderwijs Wij zijn positief over onze onderwijskwaliteit. Wij bieden een veilige leeromgeving voor onze kinderen. Wij werken handelingsgericht. Dat wil zeggen dat wij rekening houden met de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Als het nodig is bieden wij extra ondersteuning. Elk kind is anders, behoeft een andere aanpak. Wij hebben ons in de afgelopen jaren geschoold in het differentiëren van onderwijsaanbod, zowel op het gebied van aanbod, tijd en instructie. Wij analyseren de resultaten van onze leerlingen regelmatig met onze interne begeleiders. Het gaat daarbij niet alleen om de leerresultaten, maar ook over het welbevinden van de leerling. Op basis van de analyses worden groepsplannen aangepast. Ons beleid is er op gericht ouders actief te betrekken in het onderwijsproces. Daar willen we de komende jaren nog meer energie in steken. 19

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Het huiswerk heeft de volgende functies: - Het kan er toe bijdragen dat kinderen niet achterop raken met het onderwijsprogramma

Het huiswerk heeft de volgende functies: - Het kan er toe bijdragen dat kinderen niet achterop raken met het onderwijsprogramma Huiswerk op De Springplank Informatiebrochure voor ouders / verzorgers Deze brochure is opgezet om u als ouders/verzorgers te informeren over de rol van huiswerk op De Springplank. We hopen dat deze informatie

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school.

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Voorwoord Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Onze visie op eigentijds, boeiend onderwijs

Nadere informatie

Beleid medicijngebruik en medisch handelen op NBS De Hoogakker

Beleid medicijngebruik en medisch handelen op NBS De Hoogakker Beleid medicijngebruik en medisch handelen op NBS De Hoogakker 0 Inhoudsopgave blz 1. Aanleiding 2 2. Visie 2 3. Doelstellingen 2 4. Situaties 2 4.1 Drietal scenario s 2 4.1.1.Het kind wordt ziek op school.

Nadere informatie

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs.

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. De Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs in Spijkenisse bestaat ruim 100 jaar. Gedurende die honderd jaar hebben wij

Nadere informatie

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen.

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. Informatie over de gang van zaken in leerjaar 5 Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. ALGEMEEN Het allerbelangrijkste vinden wij dat de kinderen

Nadere informatie

P R O T O C O L MEDICIJNVERSTREKKING OP BASISSCHOLEN. Medicijnverstrekking

P R O T O C O L MEDICIJNVERSTREKKING OP BASISSCHOLEN. Medicijnverstrekking P R O T O C O L MEDICIJNVERSTREKKING OP BASISSCHOLEN Inhoudsopgave - Inleiding. pag. 2 - Het kind wordt ziek op school pag. 3 - Het verstrekken van medicijnen op verzoek.. pag. 4 Bijlagen: 1. Toestemmingsformulier

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September 2014 1 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit.

Nadere informatie

Protocol voor medicijn verstrekking en medisch handelen

Protocol voor medicijn verstrekking en medisch handelen Protocol voor medicijn verstrekking en medisch handelen Inhoudsopgave: 1. Inleiding over medicijnverstrekking en medisch handelen 2. Het kind wordt ziek op school 3. Het verstrekken van medicijnen op verzoek

Nadere informatie

Protocol Medicijngebruik

Protocol Medicijngebruik Protocol Medicijngebruik Inleiding Protocol medicijnverstrekking Leraren op school worden regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn die meestal met eenvoudige middelen te verhelpen

Nadere informatie

Braspenninglaan NS s-hertogenbosch Protocol. Medicijnverstrekking en Medisch handelen

Braspenninglaan NS s-hertogenbosch Protocol. Medicijnverstrekking en Medisch handelen Braspenninglaan 171 5237 NS s-hertogenbosch 073 8225300 www.kcmeander.nl info@kcmeander.nl Protocol Medicijnverstrekking en Medisch handelen Inleiding over medicijnverstrekking en medisch handelen Leerkrachten

Nadere informatie

P R O T O C O L MEDICIJNVERSTREKKING OBS JAN LIGTHART VLAARDINGEN

P R O T O C O L MEDICIJNVERSTREKKING OBS JAN LIGTHART VLAARDINGEN P R O T O C O L MEDICIJNVERSTREKKING OBS JAN LIGTHART VLAARDINGEN INHOUDSOPGAVE - Inleiding - Het kind wordt ziek op school - Het verstrekken van medicijnen op verzoek BIJLAGEN: 1 Toestemmingsformulier

Nadere informatie

2013-2017. Actief burgerschap en sociale integratie

2013-2017. Actief burgerschap en sociale integratie 201-2017 Actief burgerschap en sociale integratie Inhoudsopgave: Kwaliteitszorg actief burgerschap en sociale integratie Visie en planmatigheid Visie Doelen Invulling Verantwoording Resultaten Risico s

Nadere informatie

Algemene informatieavond groep 5-6

Algemene informatieavond groep 5-6 Algemene informatieavond groep Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Inhoud Presentatie Afspraken Pedagogisch klimaat Handelingsgericht werken Coöperatieve werkomgeving

Nadere informatie

MEDICIJNVERSTREKKING OP BASISSCHOLEN / UITVOEREN VAN MEDISCHE HANDELINGEN

MEDICIJNVERSTREKKING OP BASISSCHOLEN / UITVOEREN VAN MEDISCHE HANDELINGEN P r o t o c o l MEDICIJNVERSTREKKING OP BASISSCHOLEN / UITVOEREN VAN MEDISCHE HANDELINGEN Bijlagen: 1. Toestemmingsformulier voor: het kind wordt ziek op school 2. Toestemmingsformulier voor: het verstrekken

Nadere informatie

Huiswerkprotocol Mattheusschool

Huiswerkprotocol Mattheusschool Huiswerkprotocol Mattheusschool De Mattheusschool geeft huiswerk aan onze leerlingen vanaf groep 3. Dit huiswerk past in onze visie dat de omgeving steeds meer eisen aan de kinderen stelt naarmate ze ouder

Nadere informatie

PROTOCOL MEDISCHE HANDELINGEN OP DE SCHOLEN van FLUENTA

PROTOCOL MEDISCHE HANDELINGEN OP DE SCHOLEN van FLUENTA PROTOCOL MEDISCHE HANDELINGEN OP DE SCHOLEN van FLUENTA Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Soorten medische handelingen op school a. Handelingen waarvoor de wet BIG niet geldt b. Handelingen waarvoor de wet

Nadere informatie

Protocol. Medische handelingen binnen Kentalis Enkschool. Pagina 1 van 9. Protocol medisch handelen in de klas oktober 2014

Protocol. Medische handelingen binnen Kentalis Enkschool. Pagina 1 van 9. Protocol medisch handelen in de klas oktober 2014 Protocol Medische handelingen binnen Kentalis Enkschool Protocol medisch handelen in de klas oktober 2014 Pagina 1 van 9 Inhoudsopgave Samenvatting 1. Medische handelingen 1.2 Hoe is de scholing geregeld

Nadere informatie

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Onze ideologie We zien iedereen als uniek en waardevol. Ieder kind heeft talenten en samen gaan we die ontdekken en ontwikkelen. Hierdoor kunnen

Nadere informatie

PROTOCOL MEDISCHE HANDELINGEN

PROTOCOL MEDISCHE HANDELINGEN PROTOCOL MEDISCHE HANDELINGEN Inleiding over medicijnverstrekking en medisch handelen Leerkrachten op school worden regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn die meestal met eenvoudige

Nadere informatie

Stichting Katholiek Onderwijs Enschede PROTOCOL MEDICIJNVERSTREKKING EN MEDISCH HANDELEN. 29 mei 2013 instemming MR

Stichting Katholiek Onderwijs Enschede PROTOCOL MEDICIJNVERSTREKKING EN MEDISCH HANDELEN. 29 mei 2013 instemming MR Stichting Katholiek Onderwijs Enschede PROTOCOL MEDICIJNVERSTREKKING EN MEDISCH HANDELEN 1 Inhoudsopgave Inleiding Het kind wordt ziek op school Het verstrekken van medicijnen op verzoek Medische handelingen

Nadere informatie

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof BS de Veldhof 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Inschrijving 2.1 0 4 jaar 2.2 Kinderen van 4 jaar en ouder 2.3 Inschrijving van kinderen met speciale onderwijsbehoeften.

Nadere informatie

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Aantal respondenten: 134 14-11-2010 Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders 1 / 9 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek. De vragen gaan over

Nadere informatie

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius 2016-2017 Inhoudsopgave - Procedure schooladvies VO basisschool St. Dionysius 1. Doel van de procedure... 2 2. Hoe komt het schooladvies tot stand?...

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM. Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang. Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan

SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM. Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang. Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang Welkom OP Het Spectrum Elkaar de ruimte geven, SAMEN leren, SAMEN

Nadere informatie

PROTOCOL Geneesmiddelenverstrekking

PROTOCOL Geneesmiddelenverstrekking PROTOCOL Geneesmiddelenverstrekking www.noorderbasis.nl Inhoudsopgave 1 Uitgangspunt van GBS De Schakel 2 2 Medicijnverstrekking en medisch handelen 2 3 Protocol Geneesmiddelenverstrekking 3 4 Het verstrekken

Nadere informatie

Medicijnverstrekking en medisch handelen

Medicijnverstrekking en medisch handelen Medicijnverstrekking en medisch handelen Inhoudsopgave Inleiding over medicijnverstrekking en medisch handelen 3 1. Een leerling wordt ziek op school 4 2. Het verstrekken van medicijnen op verzoek 5 3.

Nadere informatie

Protocollen, regelingen en afspraken

Protocollen, regelingen en afspraken STICHTING OPENBAAR PRIMAIR EN SPECIAAL ONDERWIJS LEIDEN Protocollen, regelingen en afspraken 4J Medische Handelingen aug. 2010 Inleiding Onderwijspersoneel wordt regelmatig geconfronteerd met leerlingen

Nadere informatie

De Schakel in het kort.

De Schakel in het kort. CBS De Schakel De Schakel in het kort. Wij zijn een Christelijke school! Tien groepen; groep 1 t/m 8 en groep 1 t/m 5 Twee locaties: Hoofdgebouw Dependance Botter 40-77 Kennemerland 17 Uitgangspunten:

Nadere informatie

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders Aantal respondenten: 37 01-04-2011 Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders 1 / 11 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek.

Nadere informatie

Protocol medicijn verstrekking en het verrichten van medische handelingen Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs

Protocol medicijn verstrekking en het verrichten van medische handelingen Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Protocol medicijn verstrekking en het verrichten van medische handelingen Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs 1 Protocol medicijn verstrekking en het verrichten van medische handelingen Inhoudsopgave

Nadere informatie

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Leerkrachten: 4/5 Anja Smits en Jennie van Laarhoven 5A Marloes Bongers ALGEMEEN GEDEELTE Zelfstandig werken In de groepen 5 werken de leerlingen

Nadere informatie

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 Inleiding: Het onderwijs op school is er onder meer op gericht de verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de leerlingen te vergroten. Ook het maken van huiswerk levert

Nadere informatie

Protocol: Ziekte en medicijnen op school. Postbus AD ASSEN

Protocol: Ziekte en medicijnen op school. Postbus AD ASSEN Protocol: Ziekte en medicijnen op school Postbus 186 9400 AD ASSEN Inhoudsopgave: 1 Inleiding over medicijnverstrekking 3 2. Het kind wordt ziek op school 4 3. Het verstrekken van medicijnen op verzoek

Nadere informatie

& Sociale Integratie. Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP. Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1

& Sociale Integratie. Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP. Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1 Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP & Sociale Integratie Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1: Visie op actief burgerschap & sociale integratieactie Hoofdstuk

Nadere informatie

Informatieboekje groep 4 schooljaar Samenwerkingsschool de Lispeltuut

Informatieboekje groep 4 schooljaar Samenwerkingsschool de Lispeltuut Informatieboekje groep 4 schooljaar 2017-2018 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Oostkapelle, september 2017 Voorwoord Dit boekje is bedoeld om een beeld te krijgen van het reilen en zeilen in groep 4 en

Nadere informatie

Welkom op de informatie-avond!

Welkom op de informatie-avond! Welkom op de informatie-avond! Programma: Presentatie over de uitslag van de tevredenheidsonderzoeken, de verbeterplannen en de resultaten van vorig schooljaar. Interactief met elkaar van gedachten wisselen

Nadere informatie

Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst

Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst Basisschool De Leerlingst Postbus 4052 6080 AB Haelen 0475-300989 info@deleerlingst.nl Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst Inhoud: 1. Waarom geven wij huiswerk? 2. In welke groepen krijgen de kinderen

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op basisschool Ondersteboven om tot een

Nadere informatie

Protocol Medicijnverstrekking en Medisch handelen op school

Protocol Medicijnverstrekking en Medisch handelen op school Inhoudsopgave: 1. Inleiding over medicijnverstrekking. 2. Het kind wordt ziek op school. 3. Het verstrekken van medicijnen op verzoek. 4. Medische handelingen. 5. Aansprakelijkheid. Bijlagen: 1. Verklaring

Nadere informatie

Protocol medicijnen op school

Protocol medicijnen op school 1 Inhoudsopgave: 1. Inleiding over medicijnverstrekking 2. Het kind wordt ziek op school 3. Het verstrekken van medicijnen op verzoek 4. Wettelijke regels 5. Aansprakelijkheid Bijlagen: 1. Verklaring toestemming

Nadere informatie

Protocol voor medicijnverstrekking en medisch handelen Protocol voor medicijnverstrekking en medisch handelen

Protocol voor medicijnverstrekking en medisch handelen Protocol voor medicijnverstrekking en medisch handelen Protocol voor medicijnverstrekking en medisch handelen M.M. Oosterbaan Oktober 2013 1 Inhoudsopgave: 0. Inleiding over medicijnverstrekking en medisch handelen 1. Het kind wordt ziek op school 2. Het verstrekken

Nadere informatie

Visiedocument. Actief Burgerschap. Januari 2010

Visiedocument. Actief Burgerschap. Januari 2010 Visiedocument Actief Burgerschap Januari 2010 Gereformeerde scholen voor speciaal basisonderwijs Het Baken en De Drieluik Inleiding Actief Burgerschap U staat op het punt ons visiestuk actief burgerschap

Nadere informatie

Kwaliteitsvragenlijst

Kwaliteitsvragenlijst Samenvatting Kwaliteitsvragenlijst Ouders September 2011 Vragenlijst ingevuld door 79 ouders in september 2011 De ouders geven Octant een 7,2 als algemeen rapportcijfer We scoren het best op: Leer- en

Nadere informatie

Medische situaties op Konot-scholen

Medische situaties op Konot-scholen Medische situaties op Konot-scholen 1 Inhoud Beleid t.a.v. medische situaties op Konot-scholen Inleiding 3 Konot beleid 3 Medische situaties op school Inleiding 4 Aansprakelijkheid 4 De situaties 1. Het

Nadere informatie

4. Wanneer pesten ondanks alle inspanningen toch weer de kop opsteekt, beschikt de school over een directe aanpak. (Zie verderop in dit protocol)

4. Wanneer pesten ondanks alle inspanningen toch weer de kop opsteekt, beschikt de school over een directe aanpak. (Zie verderop in dit protocol) ANTI PEST PROTOCOL Er gelden drie uitgangspunten: n 1. Wij gaan met respect met elkaar om. 2. Wij pesten niet. 3. Wij accepteren niet dat er gepest wordt. Pesten op school. Hoe gaan we hier mee om? Pesten

Nadere informatie

Huiswerkbeleid Daltonschool Meander

Huiswerkbeleid Daltonschool Meander Huiswerkbeleid Daltonschool Meander Inhoud : 1. Waarom geven wij op school huiswerk? 2. In welke groepen krijgen de kinderen huiswerk en waar bestaat het uit? 3. Wat kunnen de ouders van de school verwachten?

Nadere informatie

Informatieboekje Informatieboekje groep 7 Beekpark Schooljaar

Informatieboekje Informatieboekje groep 7 Beekpark Schooljaar Informatieboekje Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 7 van Basisschool Beekpark. In dit boekje vindt u allerlei informatie: informatie over onze school, ons onderwijs

Nadere informatie

Protocol medicatieverstrekking en medisch handelen

Protocol medicatieverstrekking en medisch handelen Protocol medicatieverstrekking en medisch handelen Rk. bs. De Achtsprong Kloosterstraat 31 3256 AH Achthuizen 0187631246 info.achtsprong@dewaarden.nl www.8sprong.nl Brin 05IJ Directie: dhr. M. van Bers

Nadere informatie

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 it Bynt Winsum

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 it Bynt Winsum Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 it Bynt Winsum Inleiding: Het onderwijs op school is er onder meer op gericht de verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de leerlingen te vergroten. Ook het maken van

Nadere informatie

Inschrijfformulier basisschool de Bareel

Inschrijfformulier basisschool de Bareel Inschrijfformulier basisschool de Bareel Achternaam Roepnaam Geslacht M / V Voorna(a)m(e)n BSN nummer Kopie document bijvoegen! Geboortedatum Postcode Woonplaats Land Telefoon Mobiel: Geheim Ja/Nee Nationaliteit

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Uitgangspunten blz. 1.1 Doel van het beleidsplan 3 1.2 Inhoud van het beleidsplan 3. 2. Beginsituatie 4. 3. De gewenste situatie 5

Inhoudsopgave. 1. Uitgangspunten blz. 1.1 Doel van het beleidsplan 3 1.2 Inhoud van het beleidsplan 3. 2. Beginsituatie 4. 3. De gewenste situatie 5 Beleidsplan sociaal-emotionele ontwikkeling O.B.S. de Zoeker Maart 2012 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten blz. 1.1 Doel van het beleidsplan 3 1.2 Inhoud van het beleidsplan 3 2. Beginsituatie 4 3. De gewenste

Nadere informatie

Medische handelingen op de scholen van Fluenta (protocol) Naam document: Aangeboden aan College van Bestuur: 30-03-2015

Medische handelingen op de scholen van Fluenta (protocol) Naam document: Aangeboden aan College van Bestuur: 30-03-2015 Naam document: Versie: Behandeld in de commissie: Medische handelingen op de scholen van Fluenta (protocol) Concept Commissie Onderwijs Aangeboden aan College van Bestuur: 30-03-2015 Advisering directie-overleg:

Nadere informatie

Welkom in groep 8. Beste ouder(s)/verzorger(s),

Welkom in groep 8. Beste ouder(s)/verzorger(s), Welkom in groep 8 Beste ouder(s)/verzorger(s), Hierbij ontvangt u het informatieboekje van de groep, waarin uw zoon of dochter dit schooljaar zit. Voor elke groep is er een eigen boekje met daarin belangrijke

Nadere informatie

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ 2015-2016

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ 2015-2016 WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ Groep 8 Groepsleider: Bert van der Lijn (op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdagochtend) Groepsleider: Siete Horjus (op vrijdagmiddag) Groepsleider: Sjoukje Meijer/Kim

Nadere informatie

Informatie bovenbouw Donderdag 29 september: uur

Informatie bovenbouw Donderdag 29 september: uur Informatie bovenbouw 2016 2017 Donderdag 29 september: 14.30 16.00 uur CBS De Lichtbron Johan Frisostraat 2 9285 TS Buitenpost 0511 542 385 Welkom in onze groep, Vanmiddag krijgt u een rondleiding van

Nadere informatie

De ingevulde formulieren worden bewaard als bijlage bij de veiligheidskaart.

De ingevulde formulieren worden bewaard als bijlage bij de veiligheidskaart. MEDISCH PROTOCOL Leraren worden regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn die meestal met eenvoudige middelen te verhelpen is, zoals hoofdpijn, buikpijn, oorpijn of pijn ten gevolge

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Aantal respondenten: 76 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker 1

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 8. Obs de Toermalijn

Informatieboekje. Groep 8. Obs de Toermalijn Informatieboekje Groep 8 Obs de Toermalijn 2014 2015 De leerstof in groep 8 Nederlandse taal : Begrijpend lezen Voor het vak begrijpend lezen hanteren we de methode Nieuwsbegrip. Deze methode legt de nadruk

Nadere informatie

Aanbod burgerschap en sociale integratie

Aanbod burgerschap en sociale integratie Aanbod burgerschap en sociale integratie 1 Kanjertraing Dronenplein 7 2411 HE Bodegraven www.d4w.nl/prinses-beatrixschool 2 Visie Levensbeschouwelijke visie: Wij zijn een open Protestants Christelijke

Nadere informatie

Protocol medicijnverstrekking en medische handelingen

Protocol medicijnverstrekking en medische handelingen Protocol medicijnverstrekking en medische handelingen Leraren op school worden regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn die meestal met eenvoudige middelen te verhelpen is, zoals hoofdpijn,

Nadere informatie

SCHOOLCONCEPT. Schoolconcept

SCHOOLCONCEPT. Schoolconcept SCHOOLCONCEPT Schoolconcept Onze school Basisschool Het Molenven is een katholieke basisschool gelegen in Vught Noord. Onze school valt onder Stichting Leijestroom waar in totaal 10 basisscholen met circa

Nadere informatie

Protocol medisch handelen. Beekdal Lyceum

Protocol medisch handelen. Beekdal Lyceum Protocol medisch handelen Beekdal Lyceum november 2013 Inleiding 3 1. De leerling wordt ziek op school 4 2. Het verstrekken van medicijnen op verzoek 4 3. Medische handelingen 5 Bijlagen: 1. Toestemmingsformulier

Nadere informatie

Uitgangspunten van de Koningin Julianaschool

Uitgangspunten van de Koningin Julianaschool Uitgangspunten van de Koningin Julianaschool Christelijke identiteit De Koningin Julianaschool is een open christelijke basisschool. Dat wil zeggen: iedereen is welkom. Daarbij is acceptatie van en respect

Nadere informatie

...paspoort naar grenzeloos onderwijs...

...paspoort naar grenzeloos onderwijs... OBS Waarom kiest u voor De Border? Engelse taal in elk lokaal! Wij bereiden onze leerlingen erop voor om goed te functioneren in de hedendaagse samenleving, die zowel binnen als buiten de Nederlandse grenzen

Nadere informatie

6. Ondersteuning voor de leerlingen

6. Ondersteuning voor de leerlingen 6. Ondersteuning voor de leerlingen 6.1 Passend onderwijs SWV Unita Op 1 augustus 2014 gaat de wet Passend Onderwijs van kracht. Deze wet regelt de samenwerking tussen het regulier en het speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

Huiswerkbeleid t Ruimteschip

Huiswerkbeleid t Ruimteschip Marsstraat 2, 1716 WH Opmeer Postbus 53, 1715 ZH Spanbroek Tel: 0226 352552 directie.ruimteschip@skowestfriesland.nl R.K. Basisschool t Ruimteschip www.bsruimteschip.nl Huiswerkbeleid t Ruimteschip Inleiding

Nadere informatie

ACTIEF BURGERSCHAP EN SOCIALE INTEGRATIE

ACTIEF BURGERSCHAP EN SOCIALE INTEGRATIE Heutink ICT ACTIEF BURGERSCHAP EN SOCIALE INTEGRATIE op de C.B.S. De Bruinhorst 22-5-2012 Inhoudsopgave Inleiding 3 Pagina 1. Burgerschap op de Bruinhorstschool 3 2. Kerndoelen 3 3. Visie 4 4. Hoofddoelen

Nadere informatie

Protocol. Medicijnverstrekking en Medisch Handelen

Protocol. Medicijnverstrekking en Medisch Handelen Protocol Medicijnverstrekking en Medisch Handelen Januari 2013 Inhoudsopgave Inleiding over het wettelijk kader van dit protocol Inleiding over medicijnverstrekking en medisch handelen... 3 1. De leerling

Nadere informatie

Protocol medicijnverstrekking en het verrichten van medisch handelen op scholen

Protocol medicijnverstrekking en het verrichten van medisch handelen op scholen Protocol medicijnverstrekking en het verrichten van medisch handelen op scholen Versie 19 januari 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding medicijnverstrekking en medisch handelen 2. Leerling wordt ziek op school

Nadere informatie

Protocol Medicijngebruik op school

Protocol Medicijngebruik op school Protocol Medicijngebruik op school Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Ziek op school en andere ongevallen 3. Het verstrekken van medicijnen op verzoek 4. Medisch handelen 5. Bijlagen Medicijnprotocol oktober

Nadere informatie

Aanmelding tot instroom 2014-2015

Aanmelding tot instroom 2014-2015 Aanmelding tot instroom 2014-2015 Inleiding Deze notitie is bedoeld om duidelijkheid te geven over de aanname en instroom van nieuwe leerlingen op basisschool Kadoes. Door het vastleggen van afspraken

Nadere informatie

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 Inleiding: Het onderwijs op school is er onder meer op gericht de verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de leerlingen te vergroten. Ook het maken van huiswerk levert

Nadere informatie

Informatie avond groep 7

Informatie avond groep 7 Informatie avond groep 7 Technisch Lezen: Net als vorig jaar hebben wij 3x per week Estafette lezen. Maandag-, woensdag- en vrijdagochtend het eerste half uur. Kinderen lezen hierbij op eigen niveau. Begrijpend

Nadere informatie

Sociale veiligheid op school

Sociale veiligheid op school Sociale veiligheid op school 1 Inleiding In dit document staat omschreven welk beleid en welke protocollen gehanteerd worden op t Kofschip met betrekking tot de sociale veiligheid. Het is een weerslag

Nadere informatie

Protocol voor medicijnverstrekking en medisch handelen Protocol voor medicijnverstrekking en medisch handelen

Protocol voor medicijnverstrekking en medisch handelen Protocol voor medicijnverstrekking en medisch handelen Protocol voor medicijnverstrekking en medisch handelen M.M. Oosterbaan Oktober 2013 1 Inhoudsopgave: 0. Inleiding over medicijnverstrekking en medisch handelen 1. Het kind wordt ziek op school 2. Het verstrekken

Nadere informatie

SG Nelson Mandela. mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk

SG Nelson Mandela. mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk SG Nelson Mandela mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk Dalton is een Daltonschool Zo wil Scholengemeenschap Nelson Mandela bekend staan. In een open sfeer bepalen de leerlingen zelf voor een deel hun

Nadere informatie

Samenvatting pedagogisch beleid Kinderopvang Natuurlijk. Doel Doelstelling Doelgroep

Samenvatting pedagogisch beleid Kinderopvang Natuurlijk. Doel Doelstelling Doelgroep Samenvatting pedagogisch beleid Kinderopvang Natuurlijk. Het pedagogisch beleidsplan is bedoeld als leidraad bij de opvang van de kinderen van Chr. Kinderopvang Natuurlijk. Alle medewerkers van het kinderdagverblijf

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat op basisschool Hulsberg gevolgd wordt om tot een goed

Nadere informatie

rekenen taal zaakvak zaakvak zaakvak zaakvak taal taal taal taal spreekbeurt spreekbeurt spreekbeurt spreekbeurt Agenda verplicht Agenda verplicht

rekenen taal zaakvak zaakvak zaakvak zaakvak taal taal taal taal spreekbeurt spreekbeurt spreekbeurt spreekbeurt Agenda verplicht Agenda verplicht Huiswerk per groep: Doel: -omgaan met leerstof buiten school (oefening, herhaling, inslijten) -leren plannen -gewenning 1/2 3 4 5 6 7 8 20 min. 20 min. 30 min. 35 min 40 min. 45 min. 3 à 4 pw 3 à 4 pw

Nadere informatie

WAT IS DALTONONDERWIJS?

WAT IS DALTONONDERWIJS? WESTERKIM EN DALTON DALTONONDERWIJS Westerkim vindt het belangrijk rekening te houden met de mogelijkheden van het kind en de verschillen tussen kinderen. Aandacht voor ieder kind, zelfstandigheidsbevordering,

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan O2A5. De dialoog als beleid

Strategisch beleidsplan O2A5. De dialoog als beleid Strategisch beleidsplan O2A5 De dialoog als beleid Bij de tijd, open, boeiend en passend, dat zijn zowel het onderwijs als de werkwijze van O2A5. We hebben dan ook gekozen voor een vernieuwende en eigentijdse

Nadere informatie

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 1 Algemeen In 2010 is er een Grote Ouder- en Leerlingenenquete geweest. Het onderzoek is uitgevoerd door het bekende bureau Beekveld en Terpstra. Alle ouders en de

Nadere informatie

Protocol Medicijn verstrekking en medische handelingen

Protocol Medicijn verstrekking en medische handelingen Protocol Medicijn verstrekking en medische handelingen Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Het kind wordt ziek op school 3. Het verstrekken van medicijnen op verzoek 4. Medische handelingen 5. Medicijnverstrekking

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Lunchkids

Pedagogisch beleid Lunchkids Pedagogisch beleid Lunchkids 1 Inleiding Voor u ligt het pedagogisch beleid van Lunchkids onderdeel van De Kinderkoepel. Het pedagogisch beleid geeft aan ouders, scholen, medewerkers en andere betrokkenen

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage bs Overhoven, Sittard

RESULTATEN. Rapportage bs Overhoven, Sittard RESULTATEN Rapportage bs Overhoven, Sittard 2014 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school en/of het schoolbestuur in kaart

Nadere informatie

Informatieboekje Groep

Informatieboekje Groep Informatieboekje Groep 5 Basisschool de Peppel Wilhelminaplantsoen 1A 4271 AX Dussen Inhoudsopgave 1. Inleiding In dit informatieboekje vindt u alles wat u moet weten over groep 5 op basisschool de Peppel.

Nadere informatie

Protocol medische handelingen

Protocol medische handelingen Protocol medische handelingen Voorwoord Leerkrachten op school worden regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn die meestal met eenvoudige middelen te verhelpen is, zoals hoofdpijn,

Nadere informatie

2015-2016. [INFORMATIE VOOR OUDERS] Dit document bevat informatie voor groep 3C.

2015-2016. [INFORMATIE VOOR OUDERS] Dit document bevat informatie voor groep 3C. 2015-2016 [INFORMATIE VOOR OUDERS] Dit document bevat informatie voor groep 3C. Informatieblad groep 3C Algemeen: - We beginnen s ochtends om half negen. Tot de herfstvakantie mogen de kinderen na de eerste

Nadere informatie

Groepsleerkrachten: juf Dominique ( maandag, donderdag en vrijdag) en meester Menno ( dinsdag en woensdag )

Groepsleerkrachten: juf Dominique ( maandag, donderdag en vrijdag) en meester Menno ( dinsdag en woensdag ) RKBS Inghelosenberghe Wilhelminastraat 48 4564 AE Sint Jansteen tel: 0114-314380 inghelosenberghe@ogperspecto.nl www.inghelosenberghe.nl Informatie groep 8 Groepsleerkrachten: juf Dominique ( maandag,

Nadere informatie

Protocol medische handelingen

Protocol medische handelingen Protocol medische handelingen De Tweemaster, Leiden. Inhoud 1 Inleiding over medicijnverstrekking en medisch handelen... 1 2 Algemene uitgangspunten... 1 3 Het kind wordt ziek op school... 2 4 Verstrekken

Nadere informatie

Meerwerf basisschool Prinses Margriet. www.meerwerf.nl. Leren voor het leven

Meerwerf basisschool Prinses Margriet. www.meerwerf.nl. Leren voor het leven Meerwerf basisschool Prinses Margriet www.meerwerf.nl Leren voor het leven B Baken in het dorp De Prinses Margrietschool is voor vele generaties een bekende plek. Vanouds hebben we aandacht voor een ieder:

Nadere informatie

Alle kinderen zich in hun basisschoolperiode veilig te laten voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Alle kinderen zich in hun basisschoolperiode veilig te laten voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Pauwenburg 2, 8226 TA Lelystad tel: 0320 258025 www.3sprong.net - school@3sprong.net Pestprotocol Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen zich in hun basisschoolperiode veilig te laten voelen, zodat

Nadere informatie

Protocol medisch handelen StOVOG

Protocol medisch handelen StOVOG Protocol medisch handelen StOVOG A Inleiding over medicijnverstrekking en medisch handelen Medewerkers op school worden regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn die meestal met eenvoudige

Nadere informatie

OUDER-TEVREDENHEIDSENQUETE 2014. Koningin Wilhelminaschool. Hendrik Ido Ambacht

OUDER-TEVREDENHEIDSENQUETE 2014. Koningin Wilhelminaschool. Hendrik Ido Ambacht Koningin Wilhelminaschool Hendrik Ido Ambacht Februari 14 1 Deze tevredenheidsenquete werd eerder afgenomen in. Er waren toen 62 reacties. In totaal legden deze keer 73 respondenten deze enquête af. Dat

Nadere informatie

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs 3. De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Onze scholen zijn aangesloten

Nadere informatie