Partij(en) te ener zijde: Vereniging voor de Nederlandse Vleeswarenindustrie; Partij(en) te anderer zijde: FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen en De Unie.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Partij(en) te ener zijde: Vereniging voor de Nederlandse Vleeswarenindustrie; Partij(en) te anderer zijde: FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen en De Unie."

Transcriptie

1 22 februari 2011 Staatscourant 2011, 1372 Vleeswarindustrie 2011/2012 Verbinddverklaring CAO-bepaling MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Besluit van de Minister van Sociale Zak Werkgelegheid van 17 februari 2011 tot algeme verbinddverklaring van bepaling van de collectieve arbeidsoverekomst voor de Vleeswarindustrie UAW Nr De Minister van Sociale Zak Werkgelegheid; Gelez het verzoek van het Fonds Collectieve Belang Vleeswarindustrie nams partij bij bovgoemde collectieve arbeidsoverekomst, strekkde tot algeme verbinddverklaring van bepaling van deze collectieve arbeidsoverekomst; Partij() te er zijde: Veriging voor de Nederlandse Vleeswarindustrie; Partij() te anderer zijde: FNV Bondgot, CNV Vakms De Unie. Gelet op de artikel 2, 4 5 van de Wet op het algeme verbindd het onverbindd verklar van bepaling van collectieve arbeidsoverekomst; Besluit: Dictum I Verklaart algeme verbindd de navolgde bepaling van bovgoemde collectieve arbeidsoverekomst, zulks met inachtneming van hetge in de dicta II, II IV is bepaald: HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Werkingssfeer Definities 1. Deze CAO is van toepassing op de in lid 2 goemde (gedeelt van) onderneming. In deze CAO wordt verstaan onder: 2. E onderneming: a. (gedeelt van) onderneming welke zich bezig houd met vleeswar: fabrieksmatig vlees verduurzam of toebereid, al dan niet met andere stoff vermgd, tzij het verduurzam of toebereid uitsluitd door afkoel of zout geschiedt, /of; b. (gedeelt van) onderneming waarvan de werkzaamhed voornamelijk bestaan uit het slic het daaraan voortvloeide verpakk van vleeswar de daaraan gerelateerde

2 werkzaamhed /of; c. (gedeelt van) onderneming welke bacon bereid. 3. Die onderneming, of die vestiging van e onderneming, waarin ook andere werkzaamhed dan goemd in lid 2 word verricht, wordt gerangschikt onder de CAO van die bedrijfstak waartoe het merdeel van de werkzaamhed van deze onderneming behoort. 4. werkgever: de natuurlijke of rechtspersoon, die e onderneming als bedoeld onder lid 2 drijft; 6. werknemer: e ieder die in dist van de werkgever uitsluitd of in hoofdzaak belast is met werkzaamhed als omschrev in bijlage I. Als werknemer in de zin van deze CAO word niet beschouwd vakantiewerkers, waaronder word verstaan scholier of studt die gedurde de voor h geldde vakantieperiod in dist zijn van de werkgever. Voor wat betreft de portiers zijn de artikel 4, 4a, 6, 16 t/m niet van toepassing; 7. partner: a. de echtgoot of echtgote van de werknemer; b. de bij de burgerlijke stand geregistreerde partner van de werknemer; c. de persoon die met de werknemer duurzaam e gezamlijke huishouding heeft; dit dit te blijk uit e notariële samlevingsoverekomst; 8. vakvolwass werknemer: de werknemer die over de vereiste knis ervaring beschikt; 9. distrooster: e werktijdregeling die aangeeft op welke tijdstipp de werknemers hun werkzaamhed aanvang, deze beëindig onderbrek; 10. ploegarbeid: arbeid die afwisseld in e etmaal, in regelmatig weerkerde volgorde door twee of meer ploeg wordt verricht; 11. vaste commissie: e door contractant van deze CAO ingestelde commissie die paritair is samgesteld, ter bevordering van de evormige uitleg toepassing van de bepaling van deze CAO ter voorkoming van geschill omtrt de uitlegging toepassing daarvan; 12. uitbeploeg: onder uitbeploeg word verstaan onderneming gedrev door rechtsperson of natuurlijke person, die voor onderneming zoals omschrev in artikel 1, lid 2, op contractbasis uitbewerk verricht; 13. basis uurloon: het schaalsalaris zoals is bepaald in bijlage II; 14. basis weeksalaris: het salaris per week afgerond op Euroct, dat wordt berekd door het basis uurloon te vermigvuldig met de factor 36; 15. basis periodesalaris: het salaris per 4 wek (exclusief e evtuele 53e week) afgerond op Euroct, dat wordt berekd door het basis uurloon te vermigvuldig met 144; 16. basis maandsalaris: het salaris per kaldermaand afgerond op Euroct, dat wordt berekd door het basis uurloon te vermigvuldig met de bruto arbeidsduur op jaarbasis ingevolge artikel 4 gedeeld door 12 maand. 17. CAO bedrag: alle in deze CAO goemde bedrag zijn bruto bedrag in euro s.

3 HOOFDSTUK 2 DE ARBEIDSOVEREENKOMST Artikel 2 Inhoud arbeidsoverekomst De arbeidsoverekomst wordt schriftelijk in tweevoud opgemaakt door werkgever werknemer ondertekd. In de arbeidsoverekomst wordt in ieder geval vermeld: a. De datum van indisttreding het tijdvak van de proeftijd; b. De functie het salaris; c. De functiegroep de functiejarschaal; d. De (gemiddelde) arbeidsduur per week; e. De standplaats; f. Of sprake is van e arbeidsoverekomst voor onbepaalde tijd of e arbeidsoverekomst voor bepaalde tijd. Bij e arbeidsoverekomst voor bepaalde tijd wordt aangegev wanneer of in welk geval deze eindigt; g. De toepasselijkheid van e psioregeling; Artikel 3 Proeftijd 1. De eerste twee maand van de arbeidsoverekomst geld als proeftijd. Voor e arbeidsoverekomst die is aangegaan voor korter dan twee jaar geldt e proeftijd van e maand. Deze termijn kunn in de individuele arbeidsoverekomst word verkort. 2. Ge proeftijd zal geld als: a. met dezelfde werknemer binn 3 maand na beëindiging van de arbeidsoverekomst e nieuwe arbeidsoverekomst wordt aangegaan; b. de werknemer direct voorafgaand aan de arbeidsoverekomst al e arbeidsoverekomst voor bepaalde tijd had bij de werkgever; c. de werknemer direct voorafgaand aan de arbeidsoverekomst werkzaam is geweest als uitzdkracht bij de werkgever. Artikel 4 Arbeidsduur 1. De bruto arbeidsduur op jaarbasis bij e volledig distverband bedraagt: het aantal dag in e kalderjaar verminderd met het aantal zaterdag zondag in dat jaar, vermigvuldigd met 7,2 ur. De bruto arbeidsduur bedraagt in ur in ,2 ur. De netto arbeidsduur op jaarbasis bij e volledig distverband bedraagt: het aantal dag in e kalderjaar verminderd met het aantal zaterdag zondag in dat jaar vermigvuldigd met 7,2 ur, verminderd met de vakantie-ur als bedoeld in artikel 30 lid 1, verminderd met het aantal feestdag als bedoeld in artikel 26 voor zover deze feestdag niet op e zaterdag of zondag vall, vermigvuldigd met 7,2 ur. De netto arbeidsduur bedraagt in ,4 ur in ,2 ur. De standaard arbeidsduur per dag bedraagt 7,2 ur. Indi de werkgever feitelijk e distrooster toepast met e afwijkde arbeidsduur per dag, mag ook deze afwijkde waarde als berekingsgrondslag word gehanteerd, mits het aantal te werk ur jaarlijks gelijk blijft. 2. De arbeidsduur volgs distrooster bedraagt maximaal 9 uur per werkdag of dist niet minder dan 32 uur per week niet meer dan 42 uur per week. De arbeidsduur volgs distrooster bedraagt niet meer dan 468 uur per kwartaal danwel 936 uur per half jaar.

4 3. Voor werknemers in dagdist ligt de normale dagelijkse arbeidsduur volgs distrooster op maandag t/m vrijdag tuss uur. Voor werknemers die niet in de dagdist arbeid verricht ligt de normale arbeidsduur tuss de tijdstipp van opkom afgaan volgs het dan geldde distrooster. Voor werknemers die slicing werkzaamhed verricht in dagdist conform artikel 1 lid 2 sub b ligt de normale dagelijkse arbeidsduur volgs distrooster op maandag t/m zaterdag tuss uur. Voor werknemers die niet in de dagdist arbeid verricht ligt de normale arbeidsduur tuss de tijdstipp van opkom afgaan volgs het dan geldde distrooster. Op de werknemers betrokk bij de hiervoor goemde werkzaamhed, die reeds voor 1 april 2007 in dist war van e bedrijf dat onder de werkingssfeer van de CAO Vleeswarindustrie valt, blijv de arbeidsvoorwaard beschrev in de huidige CAO van toepassing. Zij kunn niet verplicht word op zaterdag te werk, behouds het gestelde in artikel 4 4a van deze CAO. 4. Distroosters word steeds 4 wek voor de ingangsdatum vastgesteld. E ander met uitzondering van het aantal te werk ur per dag, dat minimaal e week tevor zal word vastgesteld. 5. De tijdsruimte tuss de aanvangs- eindtijd voor de dagdist mag maximaal 10 uur bedrag. De werkgever mag met instemming van de ondernemingsraad of de personeelsvertegwoordiging deze ruimte tot t hoogste 11 uur uitbreid. De aanvang van de dagdist zal niet later plaatsvind dan 9.00 uur, tzij met de ondernemingsraad of de personeelsvertegwoordiging binn e vastgesteld rooster e ander aanvangstijdstip wordt afgesprok. 6. Indi dringde werkzaamhed dit noodzakelijk mak kan in e afdeling of afdeling, na instemming van de ondernemingsraad of de personeelsvertegwoordiging, van de sub 1 t/m 4 goemde verdeling van de normale arbeidsduur word afgewek, in welk geval de arbeidsduur over maandag t/m zaterdag kan word verdeeld. Sub a is niet van toepassing op die onderneming als bedoeld in artikel 1 lid 2 sub b. Dit lid is niet van toepassing, indi er afsprak zijn gemaakt conform artikel 4a van deze CAO. 7. Per onderneming kan in overleg met de vakbond van het in dit artikel overegekome word afgewek. Bij overmachtsituaties zull partij strev naar zodanige oplossing, dat de bedrijfsschade daarmede mogelijke gevolg voor werkgelegheid zo goed mogelijk word opgevang. 8. Arbeidsduur oudere werknemers Werknemers van 60 jaar ouder hebb recht op extra verlofdag, waarbij de volgde staffel wordt toegepast: 60 jaar: 26 dag 61 jaar: 26 dag 62 jaar: 20 dag 63 jaar: 13 dag 64 jaar: 13 dag Deze dag word overekomstig de gebruikelijke verlofregeling per 1 januari van ieder kalderjaar toegekd, waarbij reking dit te word gehoud met bestaande deeltijdperctages. Deze dag mog niet word

5 gespaard, maar moet in overleg gelijkmatig gespreid (minimaal e dagdeel) word ingeroosterd. 9. De werkgever zal in overleg met de OR of de PVT voor de eig organisatie e regeling voor de pauzes vaststell. Indi dit niet plaatsvindt, geldt automatisch de volgde pauzeregeling: Bij e arbeidstijd per dist van meer dan 5,5 uur geldt e pauze van e 1/2 uur. Bij e arbeidstijd per dist van meer dan 8 uur geldt e pauze van 3/4 uur, waarvan 1/2 uur aanegeslot. Bij e arbeidstijd per dist van meer dan 10 uur geldt e pauze van 1 uur, waarvan 1/2 uur aanegeslot. De pauze valt altijd tuss 2 uur na aanvang 2 uur voor afloop van de dist. Artikel 4a Zaterdagwerk 1. Het is mogelijk voor bedrijv om op basis van locatie specifieke ws af te wijk van het bepaalde in artikel 4 lid 3 van deze CAO. Hiervoor di bedrijv lokale afsprak te mak met de werknemersorganisaties. Hierbij is het mogelijk de normale arbeidsduur te verdel over maandag tot met zaterdag. 2. Afsprak zijn mogelijk over frequtie /of toeslag (artikel 17 van de CAO) /of aard van de bedrijfsactiviteit. 3. Bij afsprak conform dit artikel, is artikel 4 lid 6 van deze CAO niet van toepassing. Indi afwijking van de lokale afspraak noodzakelijk is, geldt bovgoemd artikel alsnog. De ondernemingsraad van de bedrijv die hiervan gebruik will mak heeft het recht (conform de Wet op de Ondernemingsrad) om e onderzoek te vrag naar het nut de noodzaak van het werk op zaterdag. Artikel 5 Deeltijd 1. De werknemer kan de werkgever op grond van de Wet aanpassing arbeidsduur verzoek in deeltijd te mog werk. De werkgever zal e dergelijk verzoek honorer, tzij zwaarwegde bedrijfs- of distbelang zich daarteg verzett. 2. Bij het werk in deeltijd zijn de bepaling van deze CAO naar rato van toepassing, tzij bij de betreffde artikel anders is vermeld. 3. Deeltijders die meer ur mak dan contractueel is overegekom, word gelijk behandeld met voltijders. Over deze ur ontvang zij vakantietoeslag bouw zij tevs vakantie- psiorecht op. Artikel 6 Werkkleding De werknemer ontvangt de bodigde werkkleding werkschoeisel van de werkgever in bruikle. Artikel 7 Nevwerkzaamhed De werkgever kan de werknemer verbied e betaalde nevfunctie uit te oef, als de werknemer door die werkzaamhed zijn eig functie niet meer naar behor kan vervull. De werknemer is verplicht e betaalde nevfunctie aan de werkgever te meld. Artikel 8 Geheimhouding De werknemer zal aan derd op ge kele manier bedrijfsgegevs verstrekk die vertrouwelijk zijn of waarvan de werknemer redelijkerwijs het

6 vertrouwelijk karakter moet begrijp. Deze verplichting geldt ook als de arbeidsoverekomst is beëindigd. Artikel 9 (Pre-)psioregeling 1. Er geldt voor de werknemers onder deze CAO e psioregeling. De voorwaard van deze regeling zijn neergelegd in het psioreglemt. De regeling wordt uitgevoerd door de Stichting Bedrijfspsiofonds voor de vlees- vleeswarindustrie de gemaksvoedingindustrie. 2. Psioopbouw tijds ouderschapsverlof Tijds het wettelijk ouderschapsverlof zoals geregeld in art. 6:1 e.v. van de Wet arbeid zorg, zal de psioopbouw op basis van de normale premieverdeling tuss werkgever werknemer word voortgezet. Artikel 10 Einde arbeidsoverekomst 1. Voor de beëindiging van de arbeidsoverekomst geldt artikel 7:672 BW, tzij hier in de volgde bepaling uitdrukkelijk van is afgewek: a. De opzegging geschiedt teg het einde van de kaldermaand of teg het einde van e 4-wekperiode, afhankelijk van de betalingsperiode. b. De door de werkgever in acht te nem opzegtermijn bedraagt bij e arbeidsoverekomst die op de dag van opzegging: korter dan vijf jaar heeft geduurd: één betalingsperiode (e maand of 4-wekperiode); vijf jaar of langer, maar korter dan 10 jaar heeft geduurd: twee betalingsperiodes (twee maand of 4- wekperiodes); ti jaar of langer, maar korter dan vijfti jaar heeft geduurd: drie betalingsperiodes (drie maand of 4- wekperiodes); vijfti jaar of langer heeft geduurd: vier betalingsperiodes (vier maand of 4-wekperiodes). c. De door de werknemer in acht te nem termijn van opzegging bedraagt één betalingsperiode (e maand of 4-wekperiode). d. Indi de toestemming bedoeld in artikel 6 van het Buitgewoon Besluit Arbeidsverhouding 1945 is verled, wordt de door de werkgever in acht te nem termijn van opzegging verkort met één betalingsperiode (e maand of 4-wekperiode), met di verstande dat de resterde termijn van opzegging t minste één betalingsperiode (e maand of 4-wekperiode) bedraagt. e. T aanzi van de werknemer die op 31 december jaar of ouder was voor wie op grond van artikel XXI van de Wet flexibiliteit zekerheid op dat momt e langere opzegtermijn gold, blijft de oude opzegtermijn voor de werkgever van kracht voor zover deze langer is dan het in lid 1 sub b bepaalde. 2. De arbeidsoverekomst voor (on)bepaalde tijd eindigt zonder opzegging: a. door het overlijd van de werknemer; b. door beëindiging met wederzijds goedvind; c. door beëindiging tijds de proeftijd; d. door beëindiging op staande voet als bedoeld in art 7:678 7:679 BW; e. door ontbinding door de kantonrechter op grond van art 7:685 BW; f. met ingang van het psio. g. door beëindiging van rechtswege 3. Ongeacht het bepaalde in de voorgaande led eindigt de distbetrekking

7 van rechtswege, zonder dat ige opzegging vereist is, met de aanvang van de weekrespectievelijk maand, volgde op de 65e verjaardag van de werknemer. HOOFDSTUK 3 VERPLICHTINGEN WERKGEVERS EN WERKNEMERS Artikel 12 Overige verplichting 1. Overleg bij fusie reorganisaties de werkgever die overweegt: e fusie aan te gaan, e bedrijf of bedrijfsonderdeel te sluit /of de personeelsbezetting ingrijpd te herzi, zal de vakbond de betrokk werknemers zo spoedig mogelijk inlicht omtrt de overwog maatregel met de vakbond overleg pleg over de evtueel daaruit voor de betrokk werknemers voortvloeide sociale gevolg. De werkgever zal daarnaast uiteraard di te voldo aan hetge de wet op de ondernemingsrad voorschrijft. 2. Periodiek overleg op ondernemingsniveau met vakbond Naast het overleg met de ondernemingsraad reking houdd met de positie van de ondernemingsraad, zull minimaal éénmaal per half jaar rechtstreeks contact tuss de werkgever vakbond plaatshebb. In deze gesprekk zal de werkgever informatie verstrekk die betrekking heeft op alle voorgom plann waaronder begrep investeringsplann die tot e duidelijke verandering in de bedrijfssituatie aanleiding gev met name als ze aanmerkelijke gevolg voor de werkgelegheid met zich mee brg. Bij deze bespreking zal tevs het gebruikmak van subsidieregeling (Nationaal Europees) betrokk word. De werkgever zal tijds dit periodiek overleg met de vakbond informatie verstrekk over plann of uitvoering van plann met betrekking tot technologische ontwikkeling scholing in de onderneming. Tevs zal de werkgever t minste twee maal per jaar de betrokk werknemersorganisaties informatie verstrekk over het aantal werknemers in de onderneming, uitgesplitst per vestiging: met e distverband voor onbepaalde tijd; met e distverband voor bepaalde tijd; werkzaam als uitzdkracht; werknemers die op e andere manier feitelijk werkzaam zijn in de onderneming; waarbij zal word aangegev hoeveel van de flexibele contract als bedoeld in lid 8 e incidteel dan wel e structureel karakter drag hoeveel van de flexibele contract op de peildata zijn omgezet in e distverband voor onbepaalde tijd. 3. Sociaal beleid De werkgever zal de ondernemingsraad of de personeelsvertegwoordiging t minste éénmaal per jaar schriftelijk inlicht raadpleg omtrt het gevoerde te voer beleid op sociaal gebied. Hierbij zull met name de volgde onderwerp in de beschouwing word betrokk: de personeelsbezetting de mutaties daarin; programma s met betrekking tot opleiding, werkoverleg promotie;

8 aanstelling, ontslag de mate van verzuim; beoordelings-, beloningssystem overwerk; de mogelijkheid van vervanging bij vervroegd uittred. 2. Het sociale verslag wordt t minste 14 dag voor de bespreking in de ondernemingsraad respectievelijk personeelsvertegwoordiging ter visie van het personeel gelegd of op aanvraag van e personeelslid ter beschikking gesteld. 4. Vakbondsfaciliteit De werkgever zal op verzoek van de vakveriging waarvan de betrokk werknemer lid is, aan de werknemer verzuim met behoud van loon toekn in de volgde gevall: het als officieel afgevaardigde deelnem aan bijekomst van bondscongres, bondsraad, districtsvergadering, bedrijfsconferties of andere daarmee vergelijkbare in de statut van de vakbond opgom organ, voorzover opgom in de door de vakbond ter beschikking van de werkgever te stell lijst; het deelnem aan e door de vakbond georganiseerde vormings- of scholingsbijekomst. Het verzoek om vrijaf voor e der onder 1 2 van dit sublid bedoelde activiteit zal door de vakbond e week van tevor schriftelijk bij de werkgever word ingedid. Door de vakorganisatie aangewez kaderled in de onderneming kunn e door CAO partij in de Vleeswarindustrie aangewez opleidingsprogramma volg, dat gericht is op verbetering van het overleg met betrekking tot de toepassing van de CAO in de onderneming. 5. Werkgelegheid Reking houdd met de taak de positie van de ondernemingsraad met de uitgangspunt van e normale bedrijfsvoering zal de werkgever: bij het ontstaan van vacatures binn die onderneming, eerst de werknemers in de onderneming in de gelegheid stell hiernaar te solliciter, alvors wordt overgegaan tot e wervingsprocedure buit de onderneming; als onderdeel van het totale sociaal beleid in de onderneming bijzondere aandacht schk aan de tewerkstelling van werknemers uit de zogaamde zwakke groepering op de arbeidsmarkt; het verricht van overwerk zoveel mogelijk beperk. 6. Ongewste intimiteit De werkgever zal e beleid voer, gericht op het bestrijd van ongewste intimiteit conform artikel 1 lid 3 sub e juncto 3 lid 2 van de Arbeidsomstandighedwet in de werkorganisatie. Dit beleid zal per onderneming nader word uitgewerkt. 7. Flexibele arbeidscontract Onder flexibele arbeid wordt verstaan het werk van: werknemers met e arbeidsoverekomst voor bepaalde tijd met uitzondering van scholier /of andere vakantiewerkers gedurde de periode 1 juni tot 1 september; uitzdkracht gedetacheerde werknemers met uitzondering van scholier /of andere vakantiewerkers gedurde de periode 1 juni tot 1 september; uitbekracht tewerkgesteld door of door bemiddeling van zogoemde uitbeploeg. 11. Werkdruk

9 Werkgevers word verplicht om in de periodieke arbeidsgeeskundige onderzoek (PAGO s) e invtarisatie naar de beleving van hoge werkdruk op te nem. Hiertoe wordt e gestandaardiseerde vraglijst gebruikt. Indi op basis van de PAGO blijkt dat er sprake is van beleving van hoge werkdruk, kan de Quick scan werkdruk word toegepast. HOOFDSTUK 4 SALARIS EN OVERIGE FINANCIËLE REGELINGEN Artikel 13 Indeling in loongroep loonschal 1. Algeme 1. Partij acht het wselijk dat voor het vaststell van de salariss de door de werknemers te verricht functies per bedrijf afzonderlijk word geclassificeerd volgs de Uitgebreide Gormaliseerde Methode van Werkclassificatie. 2. De functies van de werknemers zijn al of niet op basis van werkclassificatie in (loon)groep ingedeeld. Zolang de functies in e bedrijf (nog) niet zijn geclassificeerd, word de werknemers naar de aard van de in hoofdzaak verrichte arbeid door de werkgever in één der groep ingedeeld, zoals vermeld in bijlage I onder B. 3. T aanzi van de toepassing van lid 1 sub 2 van dit artikel geldt, dat in e onderneming bij interpretatieverschill omtrt de indeling van de functie in de onderscheid groep, desgewst aan de hand van de functiebeschrijving, e nadere interpretatie van de goemde groepsomschrijving mogelijk zal zijn, onverminderd het recht van de vakbond om met de betrokk werkgever daarover overleg te pleg. 4. Bij elke (loon)groep behoort e (loon)schaal, die gebaseerd is op het aantal functiejar. De schal zijn opgom in bijlage II van deze CAO. 5. De werknemers word, afhankelijk van de uitgeoefde functie, ingedeeld in één der in bijlage I bedoelde loongroep. De werkgever is verplicht aan de werknemer schriftelijk mede te del in welke groep hij is ingedeeld; deze verplichting geldt ook bij wijziging van indeling. 6. Wijziging van de indeling van dieg die vall onder de uurloontabell, zoals vermeld in bijlage II, wordt éénmaal per 3 maand vastgesteld; als de wijziging e verlaging inhoudt, geldt het bepaalde onder lid Aanloopschaal 1. Werknemers die nieuw in dist tred in de vleeswarindustrie uitzdkracht, jonger zijn dan 23 jaar word beloond conform de aanloopschaal in bijlage II. Indi e werknemer ingedeeld is in deze aanloopschaal e functie wordt uitgeoefd met e hogere indeling zal bovop de aanloopschaal e functiegroep toeslag word uitbetaald. 2. De beloning is de aanloopschaal zoals opgom in bijlage II. Werknemers uitzdkracht die zijn ingedeeld in e aanloopschaal zull,onder voorwaarde dat het bedrijfsbeleid dit toelaat, uiterlijk na één jaar werk e contract voor bepaalde tijd word aangebod met het uitzicht op e arbeidsoverekomst voor onbepaalde tijd na het tweede jaar. Dit geldt ook voor uitzdkracht. Wijziging treedt op met ingang van de betalingsperiode waarin de bepaalde leeftijd wordt bereikt.

10 3. Functiejarschaal 1. De vakvolwass werknemers ontvang het schaalloon dat overekomt met het aantal jar voorafgaande aan 1 januari, dat zij onafgebrok in hun loonschaal ingedeeld zijn geweest. Voor werknemers in de loonschal A tot met E met nul functiejar geldt dat zij word ingedeeld op 1 functiejaar. Herziing vind éénmaal per jaar plaats op 1 januari, totdat het maximum van deze schaal is bereikt. 2. Bij indisttreding voor 30 juni van ig jaar, bestaat er recht op toekning van e functiejaar per eerstvolgde 1 januari. Bij indisttreding na 30 juni van ig jaar, bestaat er géén recht op toekning van e functiejaar per eerstvolgde 1 januari. 4. Uitoefing meerdere functies Indi door de werknemers meerdere functies word verricht, zal voor de vaststelling van de loongroep word uitgegaan van de hoogst ingedeelde functie(s), mits de werknemer deze functie(s) regelmatig uitoeft. 5. Tijdelijke waarneming Werknemers die tijdelijk word belast met werkzaamhed, ingedeeld in e hogere loonschaal, blijv ingedeeld in hun oude loonschaal. Gedurde deze tijdelijke waarneming ontvang zij e toeslag t bedrage van het verschilbedrag bij 0 functiejar tuss de beide loonschal. Bij beëindiging van de tijdelijke waarneming vervalt deze toeslag. E tijdelijke waarneming wordt als definitief beschouwd indi deze langer dan 9 maand heeft geduurd. 6. Definitieve overplaatsing in e hoger ingedeelde functie 1. Werknemers, die word geplaatst in e hoger ingedeelde functie, word in de overekomde hogere loonschaal ingedeeld met ingang van de betalingsperiode volgd op die waarin de plaatsing in de hogere functie heeft plaatsgevond. 2. Bij indeling in e hogere loonschaal van e vakvolwass werknemer bedraagt de verhoging van het schaalloon de helft van het verschil tuss de schaallon bij 0 functiegroepjar van de twee betrokk loonschal c.q. zoveel meer als nodig is om het nieuwe schaalloon in overestemming te brg met het eerstkomde bedrag in de hogere loonschaal. 7. Plaatsing in e lager ingedeelde functie 1. Door eig toedo, wegs onbekwaamheid of op eig verzoek 1. Werknemers die door eig toedo, wegs onbekwaamheid of op eig verzoek word geplaatst in e lager ingedeelde functie, word in de overekomde lagere loonschaal ingedeeld met ingang van de betalingsperiode volgd op die waarin de plaatsing in de lagere functie is geschied. 2. Bij indeling in e lagere loonschaal om bovstaande red van e vakvolwass werknemer, bedraagt de verlaging van het schaalloon het verschil tuss de schaallon bij 0 functiegroepjar van de twee betrokk loonschal c.q. zoveel meer als nodig is om het nieuwe schaalloon in overestemming te brg met het eerstkomde lagere bedrag in de lagere loonschaal. 2. Als gevolg van bedrijfsomstandighed op medisch advies 1. Bij indeling in e lagere loonschaal als gevolg van het opheff van functies of als gevolg van andere bedrijfsomstandighed van e vakvolwass werknemer, wordt hem via inschaling e schaalloon toegekd dat zo min mogelijk onder zijn oorspronkelijke loon ligt. Indi het toekn van functiegroepjar niet toereikd is, wordt

11 het tekort omgezet in e toeslag. Deze toeslag behoudt de werknemer gedurde 12 maand. 2. Bij overplaatsing op medisch advies bijvoorbeeld in geval van wijziging in de lichamelijke of geestelijke gesteldheid wordt het bepaalde sub 1 overekomstig toegepast. 3. Het voorgaande geldt echter met di verstande, dat indi de nieuwe functie meer dan één loongroep lager is, per 12 maand de werknemer telks slechts één loongroep wordt teruggeplaatst. Period van overplaatsing op grond van de hier bedoelde red, voortkomde uit dezelfde oorzaak, word beschouwd als e geheel. 4. Indi wegs de onder 1 2 goemde red tot overplaatsing van e werknemer moet word overgegaan, zal allereerst word nagegaan of plaatsing in e functie uit e gelijkwaardige loongroep mogelijk is. Indi dit niet het geval is, zal de beloning word aangepast conform het gestelde onder 1 2, met di verstande dat e werknemer na het bereik van de 52-jarige leeftijd zijn functieloon zal behoud tot het bereik van de prepsiogerechtigde leeftijd c.q. psiogerechtigde leeftijd. 3. De in dit artikel vastgelegde procedure met betrekking tot plaatsing in lager ingedeelde functies dergelijke geldt niet in geval van ingrijpde reorganisaties. Onder ingrijpde reorganisaties van de onderneming, in de zin van deze procedure, wordt verstaan e zodanige wijziging in de totaliteit van de onderneming, dat daardoor belangrijke verandering ontstaan in de positie van e t opzichte van de totale personeelsbezetting belangrijk aantal personeelsled. In de regel zal e dergelijke wijziging e incidteel karakter hebb als zodanig word behandeld. 8. Afbouw persoonlijke toeslag Onder persoonlijke toeslag word uitsluitd de toeslag die de werknemer zal moet ontvang teinde bij de invoering van werkclassificatie e achteruitgang in inkom te voorkom verstaan. Al naar gelang de omstandigheid zull de persoonlijke toeslag (P.T. s) kunn word uitgedrukt in ct per uur, dan wel in e vast bedrag per betalingsperiode. Partij zijn overegekom dat de afbouw van de P.T. s het tempo daarvan e zaak is van overleg tuss de werkgever de werknemer, via de normale kanal van overleg in de onderneming. Werkgevers vakbond kunn daarbij word ingeschakeld. Geschill erover kunn word voorgelegd aan de Vaste Commissie. De P.T. s word afgebouwd: 1. bij promotie; 2. bij overgang naar e hogere leeftijdsklasse; 3. naar de gegev situatie in de onderneming, dat wil zegg afhankelijk van de wijze waarop de individuele /of collectieve loonvorming tot stand is gekom. 9. Dect Work Voor personeel in dist van de bedrijv geldt met ingang van de nieuwe CAO ( met inbegrip van de loonsverhoging) e minimum uurloon van 10, bruto. Dit minimum uurloon zal de huidige inhoud onderlinge verhouding in het loongebouw niet aantast.

12 Artikel 14 Ploegtoeslag Toeslag voor het werk in ploeg 1. Over de in ploegdist gewerkte ur zull de volgde toeslag op het basisuurloon word toegekd: Refertie naar 12, die onder de lijst is geplaatst. Indi regelmatig in ploegdist wordt gewerkt zal uit bovstaande perctages e betalingsperiode gemiddelde word berekd. 2. Werknemers van 58 jaar ouder zull niet meer verplicht word tot het werk in ploegdist. Vanaf 1 januari 2010 zal de afbouw van de ploegtoeslag plaatsvind conform lid 3 van dit artikel. Tot deze datum hebb werknemers die onafgebrok meer dan 4 jaar laatstelijk in ploegdist hebb gewerkt recht op ploegtoeslag tot datum psio. 3. De werknemer die anders dan door eig toedo of op eig verzoek wordt overgeplaatst naar de dagdist of naar e met e lager perctage toeslag beloond distrooster behoudt, afhankelijk van de periode gedurde welke hij laatstelijk onafgebrok in ploegdist heeft gewerkt, de navolgde perctages van het geldbedrag aan ploegtoeslag op het momt van overplaatsing verbond aan zijn oude distrooster dan wel van het verschil tuss de oude toeslag de toeslag verbond aan zijn nieuwe rooster gedurde de volgde periode: als hij langer dan 9 maand doch korter dan 3 jaar in ploegdist heeft gewerkt: 100% gedurde de lopde de daaropvolgde maand; als hij langer dan 3 jaar doch korter dan 5 jaar in ploegdist heeft gewerkt: 100% gedurde de lopde de daaropvolgde maand 80% gedurde 2 maand 60% gedurde 2 maand 40% gedurde 1 maand 20% gedurde 1 maand; als hij langer dan 5 jaar in ploegdist heeft gewerkt: 100% gedurde de lopde de daaropvolgde maand 80% gedurde 4 maand 60% gedurde 4 maand 40% gedurde 3 maand 20% gedurde 3 maand. 1ste verplaatste tabel uit bovstaande lijst uur uur uur uur uur uur Maandag t/m vrijdag 31,5% n.v.t. 31,5% Zaterdag 45% 45% 45% Zon- feestdag 90% 90% 90%

13 Artikel 14a Stapeling toeslag Er vindt ge stapeling van toeslag als bedoeld in artikel 14, 16, plaats. Indi voorzover eerder op hetzelfde momt meerdere toeslag van toepassing zijn geldt de hoogste toeslag. Artikel 15 Toeslag voor bijzondere werkzaamhed (inconviënt) Aan werknemers die daadwerkelijk de navolgde werkzaamhed verricht word de navolgde toeslag gegev: 1. e toeslag van 0,30 per uur voor alle stalwerkzaamhed voor verdov, ophang, stek, broei, scher, uit- opsnijd, uithal, hakk reuzel trekk; voor het noodslacht bewerk van onthouders, verlad van halve varks runderbout, werkzaamhed, waarbij uit de zwaarte van het werk de werkomstandighed blijkt dat deze werkzaamhed overekom met de bovgoemde; 2. e toeslag van 0,15 per uur voor werkzaamhed in de zouterij (pekelruimte, zoutkelder) rokerij, het sorter, met, zout opboss van darm, het leegschepp van rioolzuiveringsputt, werkzaamhed in de schoonmaakdist van material fabrieksafdeling, werkzaamhed, waarbij uit de zwaarte van het werk de werkomstandighed blijkt dat deze werkzaamhed overekom met de bovgoemde; 3. bij permant werk in gekoelde ruimt geld de navolgde toeslag: 0,45 per uur in de diepvriesruimt, 0,15 per uur in de gekoelde opslagruimt van 10 C tot + 7 C, 0,07 per uur in gekoelde werkruimt bij e temperatuur van circa 7 C tot 12 C, voor werkzaamhed, waarbij uit de zwaarte van het werk de werkomstandighed blijkt dat deze werkzaamhed overekom met de bovgoemde; 4. e toeslag van 0,36 per uur voor werkzaamhed in de verse darmbewerking. 5. Deze toeslag zijn niet cumulatief. 6. Indi de omstandighed op grond waarvan de bovgoemde toeslag word gegev zich wijzig dan wel afwezig zijn, kan de werkgever in overleg met de ondernemingsraad van bovgoemde bedrag afwijk. Schriftelijke melding aan de vakbond vindt plaats bij het indi van het instemmingsverzoek aan de ondernemingsraad. Artikel 16 Beloning van afwijking in het distrooster 1. Overwerk Onder overwerk wordt verstaan: de ur waarop door de werknemer in opdracht van de werkgever arbeid is verricht die uitgaan bov: a. 9 uur per dag; b. 42 uur per week na aftrek van overur volgs a; c. e kwart van de bruto arbeidsduur in het kalderjaar als bedoeld in artikel 4 lid 1. Op deze bepaling geldt e uitzondering voor

14 bedrijv met e seizosmatig productiepatroon, in verband met de rookworstcampagne. Voor deze bedrijv wordt onder c. verstaan: de helft van de bruto arbeidsduur in het kalderjaar als bedoeld in artikel 4 lid 1. d. De aanvangsmomt van de halfjaarlijkse periodes zijn: Bij maandelijkse betaling per 1 januari; 1 april; 1 juli; 1 oktober; Bij periodebetaling: 1e periode; 4e periode; 7e periode; 10e periode. 2. Voor overur geldt e toeslag van 25% van het basis uurloon. In geval er sprake is van ploegarbeid zal op ondernemingsniveau met vakbond word gesprok over de wijze waarop de beloning van overwerk wordt geregeld, zonder dat sprake is van cumulatie. 3. Overwerk kan op verzoek van werkgever c.q.werknemer word gecompseerd in vervangde vrije tijd op e door de werkgever in overestemming met de werknemer te bepal dag tijd, doch binn e tijdsverloop van zes wek na de dag waarop de overur zijn gemaakt. Daarnaast dit e toeslag van 25%van het basis uurloon te word uitbetaald. Indi binn zes wek ge overestemming is bereikt over het opnem van de vervangde tijd heeft de werkgever het recht de overur vermeerderd met de toeslag uit te betal. 4. Indi werknemer werkgever overekom dat ook de overwerktoeslag omgezet wordt in tijd, geldt voor de ur waarover de toeslag van 25% moet word betaald e extra compsatie in tijd van 25 minut. Artikel 17 Ongebruikelijke werktijd a. Indi volgs het distrooster arbeid moet word verricht op ongebruikelijke ur, ontvang de betrokk werknemers e toeslag op hun basisuurloon van: Refertie naar 14, die onder de lijst is geplaatst. Indi er e samloop is met artikel 16, dan geldt de hoogste toeslag. b. Voor werknemers die voor e onderneming werk die onder artikel 1 lid 2 sub b valt, geld bovstaande toeslag met uitzondering van de zaterdag welke e toeslag kt van 25%. Bestaande afsprak over e hoger perctage blijv gehandhaafd. 1ste verplaatste tabel uit bovstaande lijst uur uur uur uur uur uur Maandag t/m vrijdag 31,5% n.v.t. 31,5% Zaterdag 45% 45% 45% Zon- feestdag 90% 90% 90% Artikel 18 Vergoeding voor extra opkomst consignatie 1. Aan werknemers die onverwacht waaronder dit te word verstaan: na e mededeling die minder dan één uur voor het einde van de werktijd

15 wordt gedaan voor dringde werkzaamhed buit de normale werktijd naar de fabriek word geroep, wordt zover het tijdstip van opkomst niet ligt tuss 6.00 uur s morgs de aanvang van de normale werktijd voorts de tijdsduur waarin deze werkzaamhed word verricht niet aansluit aan de normale werktijd, per opkomst 100% van het basis uurloon extra betaald het verricht van de betreffde werkzaamhed met t minste 100% van het voor deze werknemers geldde basis uurloon beloond. 2. Werknemers die in opdracht van de werkgever geconsigneerd zijn, ontvang daarvoor per etmaal op maandag tot met vrijdag 90% van het basis uurloon, op zaterdag, zondag feestdag 180% van het basis uurloon. Aan de geconsigneerde werknemer die buit de normale werktijd naar de fabriek wordt geroep, wordt het aantal per opkomst gewerkte ur betaald teg het geldde basis uurloon. 3. Aan werknemers jonger dan 18 jaar kan ge consignatie word opgelegd. Werknemers ouder dan 55 jaar kunn niet word verplicht tot consignatie. Vanaf deze leeftijd is consignatie op vrijwillige basis wel mogelijk. Artikel 19 Diplomatoeslag subsidies 1. Aan de werknemers die de primaire opleiding niveau 1 2 van het leerlingstelsel voor de vleeswarindustrie hebb gevolgd, word de navolgde uitkering toegekd: a. na het met goed gevolg afsluit van de leeroverekomst ontvangt de betrokke e uitkering ines van 233, ; b. één jaar na het behal van het diploma ontvangt de betrokke e uitkering ter grootte van 349,. 2. Aan de werknemers die deelcursuss volg van de Stichting Fonds Collectieve Belang voor de Vleeswarindustrie, zull bij het behal van het volledige vakdiploma (niveau 3) de volgde uitkering word toegekd: a. na het met goed gevolg afsluit van de leeroverekomst ontvangt de betrokke e uitkering ines van 233, ; b. één jaar na het behal van het diploma ontvangt de betrokke e uitkering ter grootte van 349,. 3. Aan de werknemers die e VAPRO-diploma behal aan werknemers in de Technische Dist zal bij het behal van e diploma voor e technische opleiding op niveau 2 in het kader van de Beroepsbegeleidde leerweg (BBL) e éénmalige uitkering ter grootte van 233, word toegekd. In het daaropvolgde jaar ontvangt betreffde werknemer e uitkering ter grootte van 349,. Voor het toekn van deze toeslag voor andere bij de uitoefing van de functie waardevolle, niet goemde diploma s kan toestemming word gevraagd aan de Vaste Commissie. 4. Werknemers die vóór 1 april 1989 reeds e toeslag ontving op grond van de tot dan toe geldde CAO-bepaling, behoud deze toeslag. 5. Niet vakvolwass werknemers ontvang na het behal van e vakdiploma één extra salarisstap. 6. De werknemer kan e verzoek bij voorzitters van het Georganiseerd Overleg via het sociaal secretariaat indi voor e bijdrage in de scholingskost in het kader van employability ter hoogte van maximaal 1.000, per jaar (maximaal 2.000, per twee jaar).

16 Artikel 20 Vakantietoeslag 1. Iedere werknemer die op 1 mei sedert 1 mei van het vorige jaar 12 maand onafgebrok bij de werkgever in dist is geweest, heeft recht op e vakantietoeslag gelijk aan 8% van zijn jaarinkom, met di verstande dat deze vakantietoeslag voor werknemers tminste 1.410, per jaar zal bedrag. Onder jaarinkom wordt in dit artikel verstaan het bij de werkgever in de voorafgaande 12 maand verdide inkom, op grond van het in deze CAO bepaalde, doch uitgezonderd de vakantietoeslag, tegemoetkoming in de ziektekostverzekering evtuele winstdelings- of gratificatie-uitkering, e ander berekd over de laatste 13 wek, tzij de werkgever om administratieve red e andere termijn aanhoudt. 2. De uitbetaling van de in het vorige lid bedoelde vakantietoeslag zal geschied uiterlijk in de maand mei van ieder jaar. 3. Bij het einde van de distbetrekking heeft de werknemer voor iedere maand dat hij sinds 1 mei van het lopde of voorafgaande jaar bij de werkgever werkzaam is geweest waarvoor hij nog ge vakantietoeslag heeft ontvang, recht op 1/12 van de vakantietoeslag. Artikel 21 Uitkering bij overlijd In geval van overlijd van e werknemer wordt aan zijn nagelat betrekking, op de wettelijke uitkering nog gedurde 3 maand e aanvulling verstrekt tot aan het normale inkom van de overlede. Onder nagelat betrekking word in die volgorde verstaan: a. De partner van de werknemer op het momt van overlijd; b. De minderjarige wettige, natuurlijke, pleeg- of stiefkinder; c. Andere person met wie de werknemer in gezinsverband leefde; d. Ander door de werknemer aangewez person; e. De persoon die de uitvaart regelt. Artikel 22 Tegemoetkoming ziektekostverzekering De werknemer heeft recht op e bruto bijdrage in de ziektekost van 5, per maand mits de werknemer aantoonbaar e aanvullde ziektekostverzekering heeft afgeslot waarin fysiotherapeutische hulpverling is opgom. Artikel 23 Jaaruitkering 1. De werkgever zal in de loop van ig kalderjaar aan de werknemer met wie e onafgebrok distverband van t minste 2 maand heeft bestaan e uitkering toekn van 2% van het in de voorafgaande 12 maand bij de werkgever verdide inkom (exclusief vakantietoeslag de uitkering zelve) van de ontvang wettelijke bovwettelijke uitkering ingeval van arbeidsongeschiktheid. Bij beëindiging van het distverband zal voor elke maand distverband waarover deze uitkering nog niet is verstrekt 1/12 van deze uitkering word gegev. 2. De in lid 1 van dit artikel goemde uitkering kan op verzoek van de werkgever in overleg met de vakbond word omgezet in e winstgerelateerde uitkering ter grootte van 0% tot 4%. Artikel 24 Salarisbetaling De werkgever zal het salaris onmiddellijk na beëindiging van de salarisperiode aan iedere werknemer betaalbaar stell. Daarbij dit e salarisstrook

17 verstrekt te word, waarop in ieder geval vermeld zijn: 1. naam stamnummer van de werknemer; 2. periode waarop betaling betrekking heeft; 3. bruto-loonbedrag, gespecificeerd volgs vast loon, premies, stukloon, overwerkgeld of wel andere beloning; 4. de inhouding van loonbelasting; 5. andere toegepaste korting, nauwkeurig te specificer. Artikel 25 Behoud van oude arbeidsvoorwaard Op het momt van het inwerkingtred van deze CAO bestaande rechts geldde gunstiger arbeidsvoorwaard word door deze overekomst niet aangetast. HOOFDSTUK 5 VERLOF Artikel 26 Zon- feestdag Arbeid zal niet word verricht op zondag, op tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, 5 mei in lustrumjar (kalderjar eindigd op e nul of e vijf), tweede Pinksterdag, de beide Kerstdag voorts Koninginnedag Nieuwjaarsdag. Voorzover deze feestdag niet op e zondag vall zal aan werknemers het loon of salaris, zoals nader omschrev in artikel 33, word doorbetaald. Arbeid is wel toegestaan: 1. voor onverwachte, noodzakelijke reparaties, die ge uitstel gedog, alsmede voor die reparaties werkzaamhed, die gedurde de bedrijfstijd niet kunn plaatsvind; 2. indi voorzover product gevaar lop te bederv of in kwaliteit achteruitgaan; 3. indi voorzover arbeid nodig is voor verlichting, verwarming, rok koeling; 4. voor volcontinuarbeid; 5. voor continuarbeid, met di verstande dat op zon- algeme erkde Christelijke feestdag te uur door de bodigde person mag word begonn aan voorbereidde werkzaamhed, zodat om uur de eiglijke ploeg de arbeid kan aanvang. Voor arbeid vermeld onder 1, 2 3 wordt met behoud van het recht op vrije tijd e toeslag van 90% van het basisuurloon toegekd. Artikel 27 Vakantie 1. Duur van de vakantie 1. Elke werknemer die op 1 mei sedert 1 mei van het vorige jaar 12 maand onafgebrok bij de werkgever werkzaam is geweest 18 jaar of ouder is, heeft recht op 172,8 vakantie-ur. 2. De werknemer die op 1 mei de 18-jarige leeftijd nog niet heeft bereikt zal in de gelegheid word gesteld in dat vakantiejaar, bov de onder sub 1 goemde vakantierecht, 7,2 uur extra giet. 3. De werknemer die de 45-, 50-, 55- respectievelijk 60-jarige leeftijd heeft bereikt, heeft in afwijking van de in lid 1 sub 1 van dit artikel goemde vakantierecht met ingang van de dag van het bereik van bovgoemde leeftijd recht op 180; 187,2; 201,6 respectievelijk 208,8 ur vakantie met behoud van loon.

18 2. Aanegeslot vakantie Van de in lid 1 van dit artikel goemde vakantie-ur kunn tminste 3 wek aanegeslot word got. De aanegeslot vakantie-ur zull na overleg met de werknemers door de werkgever word vastgesteld zoveel mogelijk in de maand mei tot met september vall. 3. Vakantie bij onderbreking van de werkzaamhed De in lid 1 van dit artikel bedoelde vakantie wordt verminderd met 1/12 deel voor elke maand gedurde welke de werknemer zijn werkzaamhed niet heeft verricht. 1. Het in de vorige zin bepaalde is niet van toepassing indi de werknemer zijn werkzaamhed niet heeft verricht wegs: a. ziekte of ongeval, tzij veroorzaakt door opzet van de werknemer; b. het nalev van e wettelijke verplichting of verbintis t aanzi van de landsverdediging of opbare orde, niet zijnde opkomstplicht voor eerste oefing; c. het giet van vrije ur gebaseerd op in e vorige distbetrekking verworv doch niet opgom vrije ur; d. het met toestemming van de werkgever deelnem aan e door de vakveriging van de werknemer georganiseerde bijekomst; e. onvrijwillige werkloosheid bij handhaving van het distverband; f. zwangerschap of bevalling. g. In het geval sub a word conform artikel 7:635 lid 4 BW slechts vakantierecht verworv over e periode van de laatste 6 maand waarin ge arbeid wordt verricht. 2. Indi e onderbreking der werkzaamhed als bedoeld onder lid 3, sub 1 van dit artikel in meer dan één vakantiejaar valt, wordt het in e vorig jaar valld deel der onderbreking bij de bereking van de periode van afwezigheid mede in aanmerking gom. 3. Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid gedeeltelijk werk word de vakantierecht opgebouwd opgom naar rato van werk. Bij volledige arbeidsongeschiktheid kunn ge vakantiedag word afgeboekt. Artikel 28 Bij vorige werkgever(s) verworv vakantierecht De werknemer dit bij de aanvang van de distbetrekking de werkgever mede te del hoeveel recht op vakantie hij bij zijn vorige werkgever(s) verworv maar niet feitelijk got heeft, opdat de werkgever weet op hoeveel vrije ur zonder behoud van loon de werknemer aanspraak kan mak. Artikel 29 Vakantierecht bij het einde der distbetrekking Bij het beëindig van de distbetrekking heeft de werknemer voor elke maand die hij sedert 1 mei van het voorafgaande jaar onafgebrok werkzaam is geweest waarover hij nog ge vakantie- of snipperur heeft got, recht op 1/12 deel der vakantie. Desgewst zal hem de gelegheid word gebod de hem toekomde ur alsnog op te nem, met di verstande dat deze ur niet in de opzeggingstermijn mog zijn begrep tzij met wederzijds goedvind. Voor alle vakantie- of snipperur, die de werknemer niet heeft opgom, zal hem het daarmee overekomde loon word uitbetaald.

19 Artikel 30 Spar vakantie-ur De werknemer kan jaarlijks maximaal 108 vakantie-ur spar tot e maximum van 540 ur. De opname van het verlof door de werknemer geschiedt in overleg met de werkgever. De werkgever legt e uitvoeringsregeling ter instemming aan de ondernemingsraad of personeelsvertegwoordiging voor. Artikel 31 Verzuim met behoud van loon 1. In de hierna goemde gevall heeft de werknemer aanspraak op verzuim met behoud van loon: 1. bij ondertrouw van de werknemer: voor de daarvoor bodigde tijd tot e maximum van 5 ur; 2. bij eig huwelijk, of geregistreerd partnerschap, mits daarvan t minste e week van tevor aan de werkgever knis is gegev: gedurde twee dist; 3. bij bevalling van de partner: gedurde twee dist; 4. bij huwelijk of geregistreerd partnerschap van één der eig kinder, pleegkinder, ouders, broers of zusters, zwagers of schoonzusters, kleinkinder: gedurde één dist; 5. bij overlijd van de partner van de inwonde eig of aangehuwde kinder pleegkinder alsmede bij overlijd van inwonde ouders, schoonouders grootouders: van de dag van het overlijd af tot met de dag van de begrafis of crematie; 6. bij overlijd van ouders, schoonouders, grootouders schoongrootouders, niet inwonde eig aangehuwde kinder, pleegkinder kleinkinder van inwonde broers zusters: gedurde één dist alsmede voor het bijwon van de begrafis of crematie gedurde één dist; dege die belast wordt met de regeling van de begrafis/crematie vanaf de dag van overlijd tot met de dag van de begrafis/crematie, na overleg met de afdeling personeelszak c.q. bedrijfsleiding; 7. bij begrafis of crematie van broers, zusters, zwagers schoonzusters: gedurde één dist; 8. bij jarig huwelijk van de werknemer, alsmede bij 25-, 40-, jarig huwelijk van dis ouders, schoonouders of grootouders: gedurde één dist; 9. voor het voldo aan wettelijke of op wettelijke voorschrift berustde verplichting mits niet te wijt aan schuld of nalatigheid van de werknemer voorzover dit niet buit de werktijd kan geschied die kortstondige afwezigheid noodzakelijk mak: gedurde de hiervoor bodigde tijd mits niet reeds uit andere hoofde vergoeding wegs loonderving kan word verkreg; 10. bij vooraf aangevraagd noodzakelijk dokters- specialistbezoek alle andere erkde medische handeling voor zichzelf, dat niet kan geschied buit de voor de werknemer geldde arbeidstijd: gedurde de daarvoor vereiste tijd tot t hoogste twee ur, tzij de werknemer t goege van de werkgever kan aanton dat deze tijd moest word overschred; 11. bij verhuizing van de werknemer, mits hij zelfstandig zijn huishoud voert dan wel zelfstandig gaat voer: maximaal één dist per jaar. 12. Indi sprake is van kortdurd zorgverlof zal door de werkgever gedurde 10 werkdag per kalderjaar 85% van het loon

20 word doorbetaald. De werknemer is gehoud bij het aanvrag van verzuim met behoud van loon als hierbov bedoeld, voorzover mogelijk de daartoe strekkde bewijsstukk te overlegg. Indi de in dit lid goemde gebeurtiss plaatshebb op e volgs het distrooster van de betrokk werknemer vrije dag, wordt ge andere dag vrijaf met behoud van loon gegev. 2. Desgewst zull werknemers in het jaar, voorafgaand aan de (pre- )psionering éénmalig in de gelegheid word gesteld om maximaal 5 dag vrijaf te krijg met behoud van loon voor het volg van e voorbereidingscursus op hun (pre-)psionering. Ingeval op bovgoemde gevolgde cursus e formele vervolgbijekomst wordt georganiseerd zal de werknemer eves in de gelegheid word gesteld deze te volg. 3. Met echtgoot/echtgote word in dit artikel gelijk gesteld de (levs)partner of geregistreerde partner. Artikel 32 Verzuim zonder behoud van loon Werknemers kunn ter viering van e dag of gebeurtis die verband houdt met hun religie of levsovertuiging desgewst één extra vrije dist zonder behoud van loon opnem. Artikel 33 Doorbetaling van loon/salaris op feestdag, vakantie-, snipper- verzuimur dag van verzuim met behoud van loon 1. Met betrekking tot de doorbetaling van het loon op de in de artikel 26, 27, 28, bedoelde feestdag, vakantie-, verzuimur wordt onder loon verstaan: het loon dat de werknemer gemiddeld per dag over de laatste 26 wek heeft verdid met uitzondering van vakantietoeslag, eindejaarsuitkering evtueel de emalige uitkering(). 2. Indi de toepassing van het voorgaande leidt tot onredelijke situaties kan aan de Vaste Commissie word verzocht hiervan te mog afwijk. HOOFDSTUK 6 ARBEIDSONGESCHIKTHEID Artikel 34 Salaris bij arbeidsongeschiktheid Indi e werknemer t gevolge van ziekte, zwangerschap of bevalling niet in staat is de bedong arbeid te verricht, geld voor hem de bepaling van artikel 7:629 BW, de Wet arbeid zorg, de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) de Wet Werk Inkom naar Arbeidsvermog (WIA), voor zover hierna niet anders is bepaald. Verplichting van de werkgever a. Bij arbeidsongeschiktheid van de werknemer is de werkgever verplicht zich in te spann om de betrokk werknemer (reking houdd met dis beperking) te lat hervatt in de eig functie, zonodig met technische aanpassing van de werkplek of e aanpassing in de organisatie (andere taakverdeling). Daarbij zal maximaal gebruik word gemaakt van de wettelijke re-integratieinstrumt. Als herplaatsing in de eig functie niet mogelijk is, zal de werkgever zich inspann om de werknemer te herplaats in e andere functie binn het bedrijf. Indi herplaatsing e passde functie binn het bedrijf niet mogelijk is zal de werkgever zich inspann om de werknemer te herplaats in passd werk buit het bedrijf van werkgever.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Partij(en) ter ener zijde: de Vereniging voor de Nederlandse Vleeswarenindustrie;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Partij(en) ter ener zijde: de Vereniging voor de Nederlandse Vleeswarenindustrie; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 27086 24 oktober 2014 Vleeswarenindustrie 2014/2015 Verbindendverklaring CAO-bepalingen MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. Deze collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) voor de vleeswarenindustrie is afgesloten tussen aan werkgeverskant:

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. Deze collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) voor de vleeswarenindustrie is afgesloten tussen aan werkgeverskant: COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Inleiding Deze collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) voor de vleeswarenindustrie is afgesloten tussen aan werkgeverskant: de Vereniging voor de Nederlandse Vleeswarenindustrie

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. Deze collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) voor de vleeswarenindustrie is afgesloten tussen aan werkgeverskant:

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. Deze collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) voor de vleeswarenindustrie is afgesloten tussen aan werkgeverskant: COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Inleiding Deze collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) voor de vleeswarenindustrie is afgesloten tussen aan werkgeverskant: de Vereniging voor de Nederlandse Vleeswarenindustrie

Nadere informatie

ARBEIDSVOORWAARDEN IN DE VLEESWARENSECTOR

ARBEIDSVOORWAARDEN IN DE VLEESWARENSECTOR Arbeidsvoorwaarden 1 APRIL 2014 TOT 1 APRIL 2015 ARBEIDSVOORWAARDEN IN DE VLEESWARENSECTOR De Nederlandse vleeswarensector werkt! 1 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Inleiding Deze collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Arbeidsvoorwaarden in de vleeswarenindustrie

Arbeidsvoorwaarden in de vleeswarenindustrie Arbeidsvoorwaarden in de vleeswarenindustrie 1 APRIL 2015 TOT 1 APRIL 2016 1 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Inleiding Deze collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) voor de vleeswarenindustrie is afgesloten

Nadere informatie

Sociaal plan HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN

Sociaal plan HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN Sociaal plan De ondergetekd, Allio kinderopvang B.V., gevestigd te Zwolle Zorgcombinatie Noorderboog, gevestigd te Meppel erzijds de Veriging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, de Veriging CNV Publieke

Nadere informatie

AANVULLINGSREGELING 2006 STICHTING VRIJWILLIG VERVROEGD UITTREDEN VOOR HET NATUURSTEENBEDRIJF (VUNAT)

AANVULLINGSREGELING 2006 STICHTING VRIJWILLIG VERVROEGD UITTREDEN VOOR HET NATUURSTEENBEDRIJF (VUNAT) AANVULLINGSREGELING 2006 STICHTING VRIJWILLIG VERVROEGD UITTREDEN VOOR HET NATUURSTEENBEDRIJF (VUNAT) Het bestuur van de Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittred voor het Natuurstebedrijf heeft, met in acht

Nadere informatie

REGLEMENT VERVROEGDE UITTREDING VAN DE STICHTING VRIJWILLIG VERVROEGDE UITTREDING VOOR HET DAKBEDEKKINGSBEDRIJF

REGLEMENT VERVROEGDE UITTREDING VAN DE STICHTING VRIJWILLIG VERVROEGDE UITTREDING VOOR HET DAKBEDEKKINGSBEDRIJF REGLEMENT VERVROEGDE UITTREDING VAN DE STICHTING VRIJWILLIG VERVROEGDE UITTREDING VOOR HET DAKBEDEKKINGSBEDRIJF Reglemt van de Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding voor het Dakbedekkingsbedrijf als

Nadere informatie

Werktijden 2 Vaststelling van werkroosters geschiedt voor voltijders met inachtneming van de volgende voorwaarden:

Werktijden 2 Vaststelling van werkroosters geschiedt voor voltijders met inachtneming van de volgende voorwaarden: HOOFDSTUK 3 ARBEIDSDUUR EN ARBEIDSTIJDEN ARTIKEL 8 ARBEIDSDUUR, WERKTIJDEN EN COMPENSATIE-UREN Arbeidsduur 1 Op kalenderjaarbasis bedraagt de arbeidsduur van een voltijdwerknemer gemiddeld 36 uur per week.

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Doktersassistenten Verbindendverklaring CAO-bepalingen MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID AI Nr. 8580 Bijvoegsel Stcrt. d.d. 31-7-96 nr. 145 ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN BEPALINGEN VAN

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST CAO-I AKZONOBEL NEDERLAND

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST CAO-I AKZONOBEL NEDERLAND COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST CAO-I AKZONOBEL NEDERLAND (versie juli 2013) De werkingssfeer van de CAO-I AkzoNobel Nederland omvat: (stand per 1 januari 2013) - Akzo Nobel Nederland B.V. De ondergetekenden:

Nadere informatie

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in de sector Glastuinbouw 2015

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in de sector Glastuinbouw 2015 Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in de sector Glastuinbouw 2015 Artikel 1 Toepassing Dit reglement is van toepassing op aanmeldingen die na 1 april 2015 zijn ontvangen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 46193 28 september 2016 Metaal en Techniek Goud- en Zilvernijverheid 2016/2017 Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID I-SZW Nr. 8559 Bijvoegsel Stcrt. d.d. 04-06-1996, nr. 104 ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN GEWIJZIGDE BEPALINGEN VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Metaal en Techniek Goud- en Zilvernijverheid 2006/2007 Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID BESLUIT VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Nadere informatie

3 Salaris en vergoedingsregelingen. Bezoldiging

3 Salaris en vergoedingsregelingen. Bezoldiging 3 Salaris en vergoedingsregelingen Bezoldiging Artikel 3:1 1 Met inachtneming van artikel 1:2:1 wordt aan de ambtenaar binnen het kader van een lokaal vast te stellen bezoldigingsregeling een bezoldiging

Nadere informatie

ONGERENVOOIEERD COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST

ONGERENVOOIEERD COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST ONGERENVOOIEERD COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Inleiding Deze collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) voor de vleeswindustrie is afgesloten tussen aan werkgeverskant: de Vereniging voor de Nederlandse Vleeswindustrie

Nadere informatie

HOOFDSTUK 5 - VAKANTIE

HOOFDSTUK 5 - VAKANTIE HOOFDSTUK 5 - VAKANTIE Artikel 5.1 Omschrijving 1. Algemene bepalingen 1. Als vakantie worden beschouwd de dagen, welke door de werkgever als zodanig met inachtneming van artikel 5.7 zijn vastgesteld.

Nadere informatie

1 januari 2014 Vroegpensioen voor bouwplaatswerknemers

1 januari 2014 Vroegpensioen voor bouwplaatswerknemers Reglemt Vroegpsio voor Bouwplaatswerknemers (de aanvullingsregeling voor deelnemers die voor 1950 zijn gebor) van de Stichting Bedrijfstakpsiofonds voor de Bouwnijverheid 1 Inhoudsopgave Pagina Artikel

Nadere informatie

4 BELONING. 4.1 Beloning en inschaling

4 BELONING. 4.1 Beloning en inschaling 14 4 BELONING 4.1 Beloning en inschaling 4.1.1 Inschaling Artikel 28 1. Het niveau van de functie bij de werkgever wordt bepaald aan de hand van het systeem van functiewaardering dat is overeengekomen

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID AI Nr. 8639 Bijvoegsel Stcrt. d.d. 14-11-1996, nr. 221 ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN GEWIJZIGDE BEPALINGEN VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VRIJWILLIG

Nadere informatie

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door:

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Arbeidsovereenkomst. De ondergetekenden 1. de sportorganisatie/school/vereniging......, gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Naam:...... Functie:... Naam:......

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID AI Nr. 9370 Bijvoegsel Stcrt. d.d. 15-06-2000, nr. 113 ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN GEWIJZIGDE BEPALINGEN VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR

Nadere informatie

Overeenkomst voor het verrichten van dienstverlening aan huis

Overeenkomst voor het verrichten van dienstverlening aan huis Ondergetekenden, Overeenkomst voor het verrichten van dienstverlening aan huis De hulpvrager hierna te noemen, de werkgever (graag alle gegevens hieronder volledig invullen) Voorletters en achternaam :

Nadere informatie

In deze brochure vindt u een uitleg van de belangrijkste bepalingen van de cao Groothandel in Bloemen en Planten.

In deze brochure vindt u een uitleg van de belangrijkste bepalingen van de cao Groothandel in Bloemen en Planten. MIJN CAO In deze brochure vindt u een uitleg van de belangrijkste bepalingen van de cao Groothandel in Bloemen en Planten. In dit hoofdstuk Mijn Cao wordt uitgelegd wanneer de cao van toepassing is en

Nadere informatie

Artikel 7: 610b B.W. Artikel 7: 628a B.W.

Artikel 7: 610b B.W. Artikel 7: 628a B.W. TER INFORMATIE RELEVANTE BEPALINGEN VAN HET BOEK 7 VAN HET B.W. BETREFFENDE DE ARBEIDSOVEREENKOMST ALSMEDE ARTIKEL 6 VAN HET BBA 1945 Hieronder zijn opgenomen een aantal relevante bepalingen van boek 7

Nadere informatie

3 Salaris per uur: 1/156 van het salaris bij een volledige werktijd.

3 Salaris per uur: 1/156 van het salaris bij een volledige werktijd. III.1 BEZOLDIGINGSREGELING 1997 - Besluit van de gemeenteraad van Voorst 24 maart 1997. BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Deze regeling verstaat onder: 1 Ambtenaar: hij, die overeenkomstig de bepalingen van

Nadere informatie

Jaarurensystematiek CAO-Sport

Jaarurensystematiek CAO-Sport Jaarurensystematiek CAO-Sport Werkgeversorganisatie in de Sport Arnhem, november 2007 Jaarurensystematiek CAO-Sport 1 Werkgeversorganisatie in de Sport Postbus 185 6800 AD Arnhem Papendallaan 50 T: 0264834450

Nadere informatie

Stichting Metro Pensioenfonds. ANW Hiaatreglement. 28 oktober 2008

Stichting Metro Pensioenfonds. ANW Hiaatreglement. 28 oktober 2008 Stichting Metro Pensioenfonds ANW Hiaatreglement Inhoudsopgave BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 1 DEELNEMERSCHAP... 1 KEUZEMOGELIJKHEID ANW-HIAATPENSIOEN... 1 AANVANG EN WIJZIGING VAN DE VERZEKERING VAN ANW-HIAATPENSIOEN...

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederland sinds 1814. Nr. 1078 5 januari 2017 Contractcateringbranche VUT voor de werknemers gebor in 1950, 1951, 1952, 1953 (SUCON II) 2016/2018

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Metaal en Techniek Goud- en Zilvernijverheid 2006/2007 Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID BESLUIT VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Nadere informatie

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in Land- en tuinbouwwerktuigen Exploiterende Ondernemingen 2008

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in Land- en tuinbouwwerktuigen Exploiterende Ondernemingen 2008 Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in Land- en tuinbouwwerktuigen Exploiterende Ondernemingen 2008 Dit reglement is van toepassing op aanmeldingen die op en na 1 januari

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Vervoer van personen met personenauto s Sociaal Fonds 1996/1997 Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID AI Nr. 8622 Bijvoegsel Stcrt. d.d. 28-10-1996,

Nadere informatie

JUS. Jaarurensystematiek. een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg. JaarUrenSystematiek (JUS)

JUS. Jaarurensystematiek. een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg. JaarUrenSystematiek (JUS) JUS Jaarurensystematiek een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg JaarUrenSystematiek (JUS) Inleiding In de CAO Gehandicaptenzorg 2007-2008 (CAO) is opgenomen dat per 1 januari

Nadere informatie

CAO UITVAARTBRANCHE Aangepaste cao tekst inzake werkdruk, roosters en beschikbaarheid geldend vanaf 1 januari 2017

CAO UITVAARTBRANCHE Aangepaste cao tekst inzake werkdruk, roosters en beschikbaarheid geldend vanaf 1 januari 2017 CAO UITVAARTBRANCHE Aangepaste cao tekst inzake werkdruk, roosters en beschikbaarheid geldend vanaf 1 januari 2017 INLEIDING De bonden ontvangen vanuit hun achterban signalen over werkdruk in relatie tot

Nadere informatie

UITKERINGSVERORDENING vrijwillig vervroegd uittreden.

UITKERINGSVERORDENING vrijwillig vervroegd uittreden. Nr 3213 ar. JZio GEMEENTE DORDRECHT UITKERINGSVERORDENING vrijwillig vervroegd uittreden. Artikel l Deze verordening verstaat onder: a. ontslag: ontslag als bedoeld in artikel H 12a van het Algemeen Ambtenarenreglement

Nadere informatie

2.6 model arbeidsovereenkomst voor de duur van een bepaald werk of bepaald project 1

2.6 model arbeidsovereenkomst voor de duur van een bepaald werk of bepaald project 1 2.6 model arbeidsovereenkomst voor de duur van een bepaald werk of bepaald project 1 ARBEIDSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. hierna te noemen: "de werkgever"; en 2. hierna te noemen "de werknemer";

Nadere informatie

Reglement Anw-hiaatpensioen

Reglement Anw-hiaatpensioen Vastgesteld in de bestuursvergadering van 5 december 2013 H. Langeveld, voorzitter P. Dijkstra, secretaris Postbus 94202, 1090 GE Amsterdam Bestuursmanagement: Mol & Pensioen T 035-642 29 21 M 06-832 33

Nadere informatie

Toekenning van aanspraken op de Zorgverlofregeling en van vergoedingen

Toekenning van aanspraken op de Zorgverlofregeling en van vergoedingen REGLEMENT ZORGVERLOF APOTHEKEN INHOUD Definities Doel van de Zorgverlofregeling Aanmelding en Informatieverstrekking Financiering Premiegrondslag Premieheffing Voorwaarden voor gebruikmaking van de Zorgverlofregeling

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Wonen Vervroegd Uittreden 2005 Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN GEWIJZIGDE BEPALINGEN VAN DE COLLECTIEVE

Nadere informatie

c. Werknemers die werkelijk in drieploegendienst werkzaam zijn hebben recht op een verlofdag extra.

c. Werknemers die werkelijk in drieploegendienst werkzaam zijn hebben recht op een verlofdag extra. Artikel 15 Vakantie 1. Het vakantiejaar loopt gelijk met het kalenderjaar. 2. De werknemer heeft per vakantiejaar recht op 25 verlofdagen / diensten met behoud van salaris. 3. Jeugdigen tot en met 18 jaar

Nadere informatie

Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht:

Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht: Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht: https://ictrecht.nl/diensten/juridische- generatoren/arbeidsovereenkomst-

Nadere informatie

AANGEPASTE CAO TEKST Op de volgende pagina s staat de vanaf 1 januari 2017 geldende cao artikelen in dit verband.

AANGEPASTE CAO TEKST Op de volgende pagina s staat de vanaf 1 januari 2017 geldende cao artikelen in dit verband. AANGEPASTE CAO TEKST Op de volgende pagina s staat de vanaf 1 januari 2017 geldende cao artikelen in dit verband. Artikel 3.3 Binnendienst Tot de categorie Binnendienst behoren de werknemers die uitsluitend

Nadere informatie

[Naam werkgever], gevestigd te [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ naam], [functie] hierna te noemen werkgever,

[Naam werkgever], gevestigd te [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ naam], [functie] hierna te noemen werkgever, Model oproepovereenkomst De ondergetekenden: [Naam werkgever], gevestigd te [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ naam], [functie] hierna te noemen werkgever, en [naam oproepkracht],

Nadere informatie

Werktijdenregeling provincie Gelderland

Werktijdenregeling provincie Gelderland Werktijdenregeling provincie Gelderland Geldig sinds: 16-2-2006 Wetstechnische informatie Type overheidsorganisatie Naam overheidsorganisatie WWW-adres overheidsorganisatie Type informatie Bestandsformaat

Nadere informatie

18 Beloning overwerk/feestdagen

18 Beloning overwerk/feestdagen 18 Beloning overwerk/feestdagen DE ARBEIDSREGELING 2000 Niet-Schemawerk(er) v/s Schemawerk(er) De Arbeidsregeling 2000 geeft voorschriften met betrekking tot ondermeer: de arbeidsduur, pauze, rusttijden,

Nadere informatie

Fulltime arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Fulltime arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd BIJLAGE 17 Fulltime arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd De ondergetekenden,... gevestigd te... hierna te noemen "werkgever" te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door...,directeur en... wonende te...

Nadere informatie

Reglement Vakantiefonds

Reglement Vakantiefonds Reglement Vakantiefonds voor het Schilders,- Afwerkings- en Glaszetbedrijf HOOFDSTUK I ALGEMEEN Artikel 1 Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder: het Fonds: de Stichting Vakantiefonds voor

Nadere informatie

(DEELTIJD)ONTSLAG CAO KUNSTEDUCATIE INFORMATIE OVER DE VAN TOEPASSING ZIJNDE REGELINGEN UIT DE CAO KUNSTEDUCATIE

(DEELTIJD)ONTSLAG CAO KUNSTEDUCATIE INFORMATIE OVER DE VAN TOEPASSING ZIJNDE REGELINGEN UIT DE CAO KUNSTEDUCATIE (DEELTIJD)ONTSLAG CAO KUNSTEDUCATIE INFORMATIE OVER DE VAN TOEPASSING ZIJNDE REGELINGEN UIT DE CAO KUNSTEDUCATIE Hierna komen achtereenvolgens aan de orde: Suppletieregeling (van toepassing bij autonome

Nadere informatie

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is Sociaal Plan AkzoNobel in Nederland 2014-2016 AkzoNobel en vakorganisaties streven naar het behouden van werkgelegenheid bij reorganisaties. Voor die situaties waar behoud van werkgelegenheid onverhoopt

Nadere informatie

Alfahulp bepalingen SWO Drimmelen per 1-1-2014. Inhoudsopgave

Alfahulp bepalingen SWO Drimmelen per 1-1-2014. Inhoudsopgave Alfahulp bepalingen SWO Drimmelen per 1-1-2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. De werkzaamheden... (pagina 1) 1.1 Aard en omvang. (pagina 1) 1.2 Tijdstippen, regeling en uitvoering.. (pagina 1) 1.3 Rol en verplichtingen

Nadere informatie

Wettelijk Bovenwettelijk Seniorendagen

Wettelijk Bovenwettelijk Seniorendagen Hoofdstuk 4 Vakantie en verlof Artikel 35a: Vakantie bouwplaatswerknemers 1. De opbouw van vakantiedagen verloopt volgens kalenderjaren. Per kalenderjaar en per leeftijdsgroep is het recht op vakantiedagen

Nadere informatie

In onderstaande tabel is de jaarlijkse arbeidsduur van een reeks jaren weergegeven:

In onderstaande tabel is de jaarlijkse arbeidsduur van een reeks jaren weergegeven: BIJLAGE IX VORMGEVING 36-URIGE WERKWEEK 1 Inleiding: In artikel 8 is de arbeidstijd gedefinieerd. Per week werkt een werknemer met een fulltime contract gemiddeld 36 uur. Er zijn diverse mogelijkheden

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID AI Nr. 8913 Bijvoegsel Stcrt. d.d. 23-12-1997, nr. 247 ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN GEWIJZIGDE BEPALINGEN VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Slagersbedrijf 2007 Verbindendverklaring gewijzigde cao-bepalingen MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID BESLUIT VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID VAN 1 MAART 2007 TOT WIJZIGING

Nadere informatie

Reglement Vakantiefonds. de Stichting Vakantiefonds Waterbouw. de Stichting Fondsenbeheer Waterbouw. het bestuur van het vakantiefonds

Reglement Vakantiefonds. de Stichting Vakantiefonds Waterbouw. de Stichting Fondsenbeheer Waterbouw. het bestuur van het vakantiefonds Reglement Vakantiefonds Artikel 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: Vakantiefonds: Stichting: Bestuur: Collectieve Arbeidsovereenkomst: Werkgever: Werknemer: Vakantiejaar: Vakantierechten:

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID ALGEMEEN VERBINDEND VERKLARING VAN GEWIJZIGDE BEPALINGEN VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST IN HET SCHOONMAAK- EN GLAZENWASSERSBEDRIJF INZAKE VRIJWILLIG

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID BESLUIT VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID VAN 8 MAART 2005 TOT WIJZIGING VAN HET BESLUIT TOT VERBINDENDVERKLARING VAN BEPALINGEN VAN DE

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST AKZONOBEL CHEMICALS. Akzo Nobel Chemicals B.V. te Amersfoort, ten deze mede handelend voor en uit naam van:

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST AKZONOBEL CHEMICALS. Akzo Nobel Chemicals B.V. te Amersfoort, ten deze mede handelend voor en uit naam van: COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST AKZONOBEL CHEMICALS (versie juli 2013) De ondergetekenden: Akzo Nobel Chemicals B.V. te Amersfoort, ten deze mede handelend voor en uit naam van: (stand per 1 januari 2013)

Nadere informatie

Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon

Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon Het wettelijk minimum loon of wettelijk minimum jeugdloon is het loon of het salaris dat je minimaal uitbetaald hoort te krijgen. Werknemers

Nadere informatie

REGLEMENT TIJDSPAARREGELING In de Metaal en Technische Bedrijfstakken

REGLEMENT TIJDSPAARREGELING In de Metaal en Technische Bedrijfstakken REGLEMENT TIJDSPAARREGELING In de Metaal en Technische Bedrijfstakken INHOUDSOPGAVE 1. DEFINITIES...3 2. ALGEMENE BEPALINGEN...5 3. INLEG TIJDSPAARREKENING...6 4. VERLOF...8 5. UITKERINGEN... 9 6. BEËINDIGING

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID AI Nr. 9089 Bijvoegsel Stcrt. d.d. 27-10-1998, nr. 205 ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN BEPALINGEN VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR TRAINER/COACHES

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID BESLUIT VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID VAN 31 AUGUSTUS 2006 TOT WIJZIGING VAN HET BESLUIT TOT VERBINDENDVERKLARING VAN BEPALINGEN VAN

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID AI Nr. 9091 Bijvoegsel Stcrt. d.d. 29-10-1998, nr. 207 ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN GEWIJZIGDE BEPALINGEN VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst met Voedselbanken Nederland inzake de coördinatie en distributie van voedsel binnen de regio s

Samenwerkingsovereenkomst met Voedselbanken Nederland inzake de coördinatie en distributie van voedsel binnen de regio s Samwerkingsoverekomst met Voedselbank Nederland inzake de coördinatie distributie van voedsel binn de regio s Samwerkingsoverekomst tuss Veriging van Nederlandse Voedselbank Stichting. De tekst van deze

Nadere informatie

RELEVANTE BEPALINGEN VAN HET BOEK 7 VAN HET B.W. BETREFFENDE DE ARBEIDSOVEREENKOMST ALSMEDE ARTIKEL 6 VAN HET BBA 1945

RELEVANTE BEPALINGEN VAN HET BOEK 7 VAN HET B.W. BETREFFENDE DE ARBEIDSOVEREENKOMST ALSMEDE ARTIKEL 6 VAN HET BBA 1945 TER INFORMATIE RELEVANTE BEPALINGEN VAN HET BOEK 7 VAN HET B.W. BETREFFENDE DE ARBEIDSOVEREENKOMST ALSMEDE ARTIKEL 6 VAN HET BBA 1945 Hieronder zijn opgenomen een aantal relevante bepalingen van boek 7

Nadere informatie

REGLEMENT WGA-HIAATREGELING

REGLEMENT WGA-HIAATREGELING REGLEMENT WGA-HIAATREGELING STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE KOOPVAARDIJ GELDEND OP 1 JANUARI 2012 januari 2012 REGLEMENT WGA-HIAATREGELING ARTIKEL 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

Nummer: 11.0001183. Versie: 1.1. Vastgesteld door het DB d.d. Instemming OR RAV d.d.

Nummer: 11.0001183. Versie: 1.1. Vastgesteld door het DB d.d. Instemming OR RAV d.d. Uitvoeringsregeling artikel 6.10 van de CAO sector Ambulancezorg ( vergoeding consignatiediensten ten behoeve van GHOR-taken ) Regionale Ambulancevoorziening Nummer: 11.0001183 Versie: 1.1 Vastgesteld

Nadere informatie

Reglement Anw-hiaatpensioen

Reglement Anw-hiaatpensioen Reglement Anw-hiaatpensioen Vastgesteld in de bestuursvergadering van 5 december 2013 Laatste aanpassing vastgesteld in de bestuursvergadering van 27 januari 2017 A.F. Rijksen, voorzitter P. Dijkstra,

Nadere informatie

Regeling vergoeding consignatiediensten en telefonische bereikbaarheid

Regeling vergoeding consignatiediensten en telefonische bereikbaarheid Regeling vergoeding consignatiediensten en telefonische Nummer: 10.0003457 Versie: 1.0 Vastgesteld door het AB d.d. 7 april 2011 Instemming GO d.d. 7 april 2011 Deze regeling treedt in werking op 1 mei

Nadere informatie

Handreiking harmonisatie arbeidsvoorwaarden Peuterspeelzalen - Kinderopvang

Handreiking harmonisatie arbeidsvoorwaarden Peuterspeelzalen - Kinderopvang Handreiking harmonisatie arbeidsvoorwaarden Peuterspeelzalen - Kinderopvang 1. Doelstelling CAO-partijen in de Kinderopvang hechten eraan dat de harmonisatie van arbeidsvoorwaarden van medewerkers die

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino

PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino 1 PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: het fonds : Stichting Pensioenfonds Holland Casino; het bestuur : het bestuur

Nadere informatie

Voorbeeld Arbeidsovereenkomst. Werkboek BB Bladzijde 111 opdracht 2.4

Voorbeeld Arbeidsovereenkomst. Werkboek BB Bladzijde 111 opdracht 2.4 Voorbeeld Arbeidsovereenkomst Werkboek BB Bladzijde 111 opdracht 2.4 Arbeidsovereenkomst Onbepaalde Tijd Ondergetekenden: 1. Bloemenwinkel het tuinhekje De Balkan 16, 8303 GZ, Emmeloord, hierna te noemen

Nadere informatie

Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades. VUT Reglement

Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades. VUT Reglement Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades VUT Reglement Uitgave februari 2006 REGLEMENT VRIJWILLIG VERVROEGDE UITTREDING DSM GIST SERVICES B.V. Inhoudsopgave blz. Artikel 1 Definities...

Nadere informatie

De wetteksten huidig en nieuw Afdeling 3 Boek 7 Burgerlijk Wetboek: Vakantie en Verlof

De wetteksten huidig en nieuw Afdeling 3 Boek 7 Burgerlijk Wetboek: Vakantie en Verlof De wetteksten huidig en nieuw Afdeling 3 Boek 7 Burgerlijk Wetboek: Vakantie en Verlof Leeswijzer: De officiële wettekst is nog niet beschikbaar. Onderstaande wettekst is op basis van de kamerstukken samengesteld.

Nadere informatie

SOCIALE ZAKEN PLUIMVEE INDUSTRIE AUDITDOCUMENT BEDRIJF IN DE SECTOR. CAO voor werknemers werkzaam in de Pluimveeverwerkende Industrie 2010 2011

SOCIALE ZAKEN PLUIMVEE INDUSTRIE AUDITDOCUMENT BEDRIJF IN DE SECTOR. CAO voor werknemers werkzaam in de Pluimveeverwerkende Industrie 2010 2011 SOCILE ZKEN PLUIMVEE INDUSTRIE UDITDOCUMENT EDRIJF IN DE SECTOR CO voor werknemers werkzaam in de Pluimveeverwerkende Industrie 2010 2011 uditor : Identificatienummer : Datum audit : Naam

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID BESLUIT VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID VAN 8 JANUARI 2004 TOT ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN BEPALINGEN VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST

Nadere informatie

Artikel 1 Werknemer treedt met ingang van bij werkgever in dienst als, voor het verrichten van werkzaamheden als bedoeld in artikel 11.

Artikel 1 Werknemer treedt met ingang van bij werkgever in dienst als, voor het verrichten van werkzaamheden als bedoeld in artikel 11. De nul-urenovereenkomst voor bepaalde tijd Ondergetekenden,, gevestigd te ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door: verder te noemen 'werkgever', en, wonende te verder te noemen 'werknemer', zijn het

Nadere informatie

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T Inleiding Wanneer u een werknemer zelf in dienst neemt, sluit u samen een arbeidsovereenkomst af. Net als iedere andere overeenkomst kan een arbeidsovereenkomst zowel mondeling als schriftelijk aangegaan

Nadere informatie

Deeltijd-ww: wat betekent dat? Antwoorden op de meest gestelde vragen over de regeling deeltijd-ww tot behoud van vakkrachten

Deeltijd-ww: wat betekent dat? Antwoorden op de meest gestelde vragen over de regeling deeltijd-ww tot behoud van vakkrachten Bezuidenhoutseweg 60 postbus 90405 2509 LK Den Haag tel. 070-3499 577 fax 070-3499 796 e-mail: j.mooren@stvda.nl Aflevering 1, 21 april 2009 1 Deeltijd-ww: wat betekent dat? Antwoorden op de meest gestelde

Nadere informatie

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Ex art. 1.3.7 CAO W&MD en ex art. 1.4.8 CAO Kinderopvang Sociaal plan d.d. 23 juni 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening,

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST. 2. [naam DGA], geboren op [datum], wonende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats], hierna te noemen: "werknemer";

ARBEIDSOVEREENKOMST. 2. [naam DGA], geboren op [datum], wonende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats], hierna te noemen: werknemer; ARBEIDSOVEREENKOMST Ondergetekenden: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [naam] Holding BV, statutair gevestigd te [plaats] en kantoorhoudende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats],

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST. Verklaren een arbeidsovereenkomst te zijn aangegaan onder de navolgende bepalingen:

ARBEIDSOVEREENKOMST. Verklaren een arbeidsovereenkomst te zijn aangegaan onder de navolgende bepalingen: ARBEIDSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. hierna te noemen: "de werkgever"; en 2. hierna te noemen "de werknemer"; Verklaren een arbeidsovereenkomst te zijn aangegaan onder de navolgende bepalingen: Artikel

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID BESLUIT VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID VAN 15 FEBRUARI 2006 TOT WIJZIGING VAN HET BESLUIT TOT VERBINDENDVERKLARING VAN BEPALINGEN VAN

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Contractcateringbranche Vrijwillig Vervroegd Uittreden 2004/2008 Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID BESLUIT VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN

Nadere informatie

REGELING VAN SALARISSEN ANDERE ARBEIDSVOORWAARDEN VOOR. Cargill bv, ZAANLANDSE OLIERAFFINADERIJ

REGELING VAN SALARISSEN ANDERE ARBEIDSVOORWAARDEN VOOR. Cargill bv, ZAANLANDSE OLIERAFFINADERIJ REGELING VAN SALARISSEN EN ANDERE ARBEIDSVOORWAARDEN VOOR Cargill bv, ZAANLANDSE OLIERAFFINADERIJ Looptijd: 1 januari 2011 1 juli 2013 1 INHOUDSOPGAVE behorende bij de regeling van salarissen en andere

Nadere informatie

Inleiding. Kijk ook in onze kennisbank arbeid voor meer informatie over het werken met een BBL er. Arbeidsovereenkomst BBL 1

Inleiding. Kijk ook in onze kennisbank arbeid voor meer informatie over het werken met een BBL er. Arbeidsovereenkomst BBL 1 Inleiding Het in dienst nemen van leerlingen in het kader van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs dient zorgvuldig te gebeuren. Een leerling is werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst, waarbij slechts

Nadere informatie

Model. Arbeidsovereenkomst cao Dierhouderij. Versie 6 maart 2013

Model. Arbeidsovereenkomst cao Dierhouderij. Versie 6 maart 2013 Model Arbeidsovereenkomst cao Dierhouderij Versie 6 maart 2013 Deze voorbeeld arbeidsovereenkomst cao Dierhouderij is met veel zorgvuldigheid samengesteld door LTO Nederland. Desondanks kan LTO Nederland

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID I-SZW Nr. 8446 Bijvoegsel Stcrt. d.d. 04-01-1996, nr. 3 ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN GEWIJZIGDE BEPALINGEN VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST IN

Nadere informatie

Oproepovereenkomst m.u.p. onbepaalde tijd

Oproepovereenkomst m.u.p. onbepaalde tijd BIJLAGE 20 Oproepovereenkomst m.u.p. onbepaalde tijd De ondergetekenden: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (of een andere rechtsvorm)... gevestigd te..., kantoorhoudende te... aan

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Textielindustrie 1995/1996 Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID I-SZW Nr. 8333 Bijvoegsel Stcrt. d.d. 4-9-1995, nr. 170 ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Gevestigde Bloemendetailhandel inzake Vervroegd Uittreden 2001/2002 Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID AI Nr. 9594 Bijvoegsel Stcrt. d.d. 18-07-2001,

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH

REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH Inhoudsopgave Artikel Titel 1. Algemene bepalingen 1 2. Deelnemers 1 3. Jaarsalaris 2 4. Arbeidsongeschiktheidspensioengrondslag

Nadere informatie

II Het dienstverband

II Het dienstverband II Het dienstverband Voorwaarden De onderwerpen in dit boek hebben betrekking op de situaties waarbij er sprake is van een - tijdelijk of vast - dienstverband. Er is sprake van een dienstverband als er

Nadere informatie

Regeling bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst gemeente Overbetuwe 2014

Regeling bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst gemeente Overbetuwe 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Overbetuwe. Nr. 26527 13 mei 2014 Regeling bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst gemeente Overbetuwe 2014 Ons kenmerk: 12BB00004 De burgemeester van de

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederland sinds 1814. Nr. 5564 8 april 2010 Contractcateringbranche Vrijwillig Vervroegd Uittred voor werknemers gebor vóór 1950 2010 Verbinddverklaring

Nadere informatie

Partij(en) te ener zijde: Vereniging Nederlandse Cateringorganisaties (Veneca);

Partij(en) te ener zijde: Vereniging Nederlandse Cateringorganisaties (Veneca); 1 september 2011 Staatscourant 2011, 14368 Contractcateringbranche 2011/2015 Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Besluit van de Minister van Sociale

Nadere informatie

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in het Hoveniersbedrijf 2014

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in het Hoveniersbedrijf 2014 Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in het Hoveniersbedrijf 2014 Artikel 1a Toepassing Dit reglement is van toepassing op aanmeldingen die op en na 1 juli 2014 zijn ontvangen

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST AKZONOBEL CHEMICALS. Akzo Nobel Chemicals B.V. te Amersfoort, ten deze mede handelend voor en uit naam van:

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST AKZONOBEL CHEMICALS. Akzo Nobel Chemicals B.V. te Amersfoort, ten deze mede handelend voor en uit naam van: COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST AKZONOBEL CHEMICALS (versie juli 2015) De ondergetekenden: Akzo Nobel Chemicals B.V. te Amersfoort, ten deze mede handelend voor en uit naam van: (stand per 1 juli 2015)

Nadere informatie