Algemene voorwaarden voor geldlening en zekerheidstelling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden voor geldlening en zekerheidstelling"

Transcriptie

1 Algemene voorwaarden voor geldlening en zekerheidstelling

2 Algemene voorwaarden voor geldlening en zekerheidstelling Propertize B.V., gevestigd te Utrecht, KvK Versie geldend per 02 januari 2014, vastgesteld bij akte d.d. 02 januari 2014 verleden voor mr. J.D.M. Schoonbrood, notaris te Amsterdam. PROPERTIZE Algemene voorwaarden voor geldlening en zekerheidstelling - 2

3 INHOUD I Algemeen 4 Artikel 1 Definities 5 Artikel 2 De Akte 6 Artikel 3 Inleidende bepalingen 7 Artikel 4 Mededelingen en dergelijke 8 Artikel 5 Geschillenregeling 9 ii de schuld 10 Artikel 6 Looptijd, verlenging en verplichte aflossing 11 Artikel 7 Rente 11 Artikel 8 Vervroegde aflossing 12 Artikel 9 Betalingen 13 Artikel 10 Verzuim 14 Artikel 11 Onmiddellijke opeisbaarheid 14 Artikel 12 Vaststelling omvang van de Schuld 20 Artikel 13 Jaarrekening en financiële informatie 20 Artikel 14 Contractsoverneming en overdracht 21 Artikel 15 Kosten 21 III De zekerheden 23 Artikel 16 Algemeen 24 Artikel 17 Instandhouding Onderpand 24 Artikel 18 Financiering voor (ver)bouw, wijziging of onderhoud 25 Artikel 19 Verzekering 26 Artikel 20 Lasten, belastingen 27 Artikel 21 Herwaardering 28 Artikel 22 Huurbeding 28 Artikel 23 Parate executie 29 Artikel 24 Inbeheerneming en ontruiming 30 Artikel 25 Inpandgeving roerende zaken en rechten 31 Artikel 26 Verzekeringen als onderpand 33 Artikel 27 Derdenzekerheid 35 Artikel 28 Borgtocht 35 Artikel 29 Garantie 36 Artikel 30 Hoofdelijkheid, ondeelbaarheid 36 Artikel 31 Regres, subrogatie 37 Artikel 32 Volmachten 37 PROPERTIZE Algemene voorwaarden voor geldlening en zekerheidstelling - 3

4 ALGEMEEN PROPERTIZE Algemene voorwaarden voor geldlening en zekerheidstelling - 4

5 I. ALGEMEEN Artikel 1 - Definities 1.1 in deze Algemene Voorwaarden voor Geldlening en Zekerheidstelling wordt verstaan onder: a. Afloopdatum: de laatste datum van een Looptijd; b. Akte: iedere met de Maatschappij gesloten overeenkomst (met inbegrip van de Geldleningsovereenkomst, Hypotheekovereenkomst, Pandovereenkomst, Garantie en Borgtocht), iedere aanbieding daartoe, iedere opdracht aan de Maatschappij, iedere Hypotheekakte en iedere Pandakte ten behoeve van de Maatschappij, alsmede iedere aanvulling op en wijziging of vernieuwing van de bedoelde overeenkomsten en akten (met inbegrip van een uitbreiding van de rechten en/of verplichtingen (hoe ingrijpend dan ook) van een partij daarbij), alle voor zover op schrift gesteld; c. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden voor Geldlening en Zekerheidstelling; d. Borg: iedere (rechts)persoon die zich ten behoeve van de Maatschappij heeft borg gesteld voor de gehele of gedeeltelijke nakoming van de verplichtingen van de Schuldenaar, alsmede zijn rechtsopvolger(s); e. Borgtocht: iedere tussen de Maatschappij en een Borg gesloten overeenkomst van borgtocht; f. Garantie: iedere (mede) ten behoeve van de Maatschappij gestelde garantie of hoofdelijkheidsverklaring, waaronder tevens begrepen een voor de Schuldenaar afgegeven verklaring in de zin van artikel 2:403 lid 1 sub f BW; g. garantor: iedere (rechts)persoon die (mede) ten gunste van de Maatschappij een Garantie heeft gesteld, alsmede zijn rechtsopvolger(s); h. geldleningsovereenkomst: een overeenkomst op grond waarvan de Maatschappij aan de Schuldenaar geld leent of krediet verschaft; i. Hypotheekakte: de notariële akte van vestiging van een hypotheekrecht op enig Onderpand; j. hypotheekovereenkomst: een overeenkomst tot vestiging van een hypotheekrecht op enig Onderpand; k. Krediet: het (pro resto) bedrag van een uit hoofde van een Geldleningsovereenkomst verstrekte geldlening; l. looptijd: de periode waarvoor een Geldleningsovereenkomst is aangegaan en welke periode eindigt op de laatste dag daarvan; m. maatschappij: Propertize B.V. (voorheen genaamd SNS Property Finance B.V.), alsmede iedere tot dezelfde groep in de zin van artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek als Propertize B.V. behorende rechtspersoon, iedere aan die groep gelieerde stichting of vereniging, alsmede hun respectieve rechtsopvolgers; n. onderpand: alle ten behoeve van de Maatschappij tot zekerheid verbonden goederen, de aan die goederen aangebrachte veranderingen of toevoegingen en elk afzonderlijk gedeelte van die goederen, met inbegrip van (bij hypotheek op een erfpachtrecht of opstalrecht) de op en in de grond aanwezige gebouwen, werken en beplantingen en (bij hypotheek op een appartementsrecht of bij pandrecht op een lidmaatschap in een coöperatie of vereniging) het uitsluitende gebruiksrecht op de privé-ruimten dat het appartementsrecht of lidmaatschap geeft; o. Onderzetter: iedere (rechts)persoon die tot zekerheid van de gehele of gedeeltelijke nakoming van de verplichtingen van de Schuldenaar goederen aan de Maatschappij heeft verpand of verhypothekeerd, alsmede hun rechtsopvolger(s); p. Pandakte: de onderhandse of authentieke akte van vestiging van een pandrecht op enig Onderpand, in de betreffende leningdocumentatie ook wel pandlijst genoemd; PROPERTIZE Algemene voorwaarden voor geldlening en zekerheidstelling - 5

6 q. Pandovereenkomst: een overeenkomst tot vestiging van een pandrecht op enig Onderpand, in de betreffende leningdocumentatie ook wel stampandakte genoemd; r. Renteherzieningsdatum: de datum van afloop van de overeengekomen Rentevastperiode; s. Rentevastperiode: de periode waarvoor een over het Krediet te betalen renteen/of opslagpercentage is vastgelegd; t. Schuld: al hetgeen de Maatschappij uit hoofde van een Akte te vorderen heeft of te eniger tijd te vorderen zal hebben; u. schuldenaar: iedere (rechts)persoon aan wie door de Maatschappij een geldlening of krediet is verstrekt, alsmede hun rechtsopvolger(s); v. Substantieel Nadelig Effect: (i) een substantieel nadelig effect op de financiële conditie of kredietwaardigheid van de Schuldenaar, Garantor en/of de Borg; (ii) een substantieel nadelig effect op het vermogen van de Schuldenaar, Garantor en/of Borg om zijn verplichtingen uit hoofde van de Akte na te komen; (iii) een substantieel nadelig effect op de geldigheid en afdwingbaarheid van de Akte; (iv) een materiële wijziging van de situatie op de financiële markt(en), zodanig dat van de Maatschappij niet kan worden verwacht dat zij het Krediet nog (langer) verstrekt, of althans onder gelijkblijvende condities, alles ter uitsluitende beoordeling van de Maatschappij. w. Vervreemding: een overeenkomst die tot geheel of gedeeltelijke overdracht van of tot vestiging van een beperkt zakelijk genotsrecht op een Onderpand in juridische of economische zin verplicht, een overeenkomst op grond waarvan het Onderpand geheel of gedeeltelijk voor rekening en risico van een derde komt ( economische overdracht ), alsmede de gehele of gedeeltelijke overdracht van of de vestiging van een beperkt zakelijk genotsrecht op een Onderpand in juridische zin; x. Verzekeringnemer: iedere (rechts)persoon die één of meer verzekeringsovereenkomsten heeft gesloten en die tot zekerheid van de gehele of gedeeltelijke nakoming van de verplichtingen van de Schuldenaar (a) de rechten uit die verzekeringsovereenkomst(en) heeft verpand aan de Maatschappij, (b) de Maatschappij heeft aangewezen als begunstigde van de betreffende verzekeringsovereenkomst(en), of ten aanzien waarvan de Maatschappij anderszins direct of indirect gerechtigd is tot de uitkering(en), alsmede hun rechtsopvolger(s), alsmede hun rechtsopvolger(s); y. Zekerheden: de rechten van de Maatschappij uit hoofde van Borgtocht, Garantie, hypotheek en pand alsmede alle andere ten behoeve van de Maatschappij gevestigde zekerheidsrechten en overige wijzen waarop de Schuldenaar, de Onderzetter, de Borg, de Garantor of de Verzekeringnemer zich jegens de Maatschappij sterk maakt. 1.2 In deze Algemene Voorwaarden wordt mede verstaan onder: a. erfpacht, een recht van erfpacht, erfpachtvoorwaarden, erfpachtovereenkomst, erfpachtrecht, canon : alle overeenkomstige begrippen en/of aanduidingen bij het recht van (onder)erfpacht, het recht van vruchtgebruik, het recht van opstal en het recht van onderopstal; b. huurovereenkomst, huurprijs, huurpenningen, huur, verhuur, huurder, verhuurder : alle overeenkomstige begrippen en/of aanduidingen bij enig ander al dan niet op een overeenkomst gebaseerd gebruik van het Onderpand. Artikel 2 - De Akte 2.1 deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken een onverbrekelijk onderdeel uit van de Akte. 2.2 Alle van de Akte deel uitmakende rechtsverhoudingen tussen de Maatschappij, PROPERTIZE Algemene voorwaarden voor geldlening en zekerheidstelling - 6

7 de Schuldenaar, de Onderzetter, de Borg, de Garantor en de Verzekeringnemer, alsmede deze Algemene Voorwaarden, worden beheerst door Nederlands recht en de in Nederland rechtstreeks werkende bepalingen van Europees recht en van internationaal recht. 2.3 op deze Algemene Voorwaarden en de Akte is de Algemene termijnenwet van toepassing. 2.4 voor het geval in deze Algemene Voorwaarden wordt verwezen naar wetsartikelen die door wetswijziging zijn vervangen door andere met overeenkomstige strekking, geldt de verwijzing als een verwijzing naar de nieuwe wetsartikelen. 2.5 het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde geldt voor zover daarvan niet is afgeweken in de Akte. Iedere afwijking van deze Algemene Voorwaarden dient schriftelijk te worden overeengekomen. 2.6 voor de toepassing van deze Algemene Voorwaarden kunnen de hoedanigheden van de Schuldenaar, de Onderzetter, de Borg, de Garantor of de Verzekeringnemer in één of meer (rechts)personen verenigd zijn. 2.7 de Maatschappij is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De Maatschappij maakt de wijziging kenbaar aan de haar bekende partijen bij de Akte. De Maatschappij deponeert voorts de gewijzigde Algemene Voorwaarden bij de door de Maatschappij bepaalde rechtbank(en). De gewijzigde Algemene Voorwaarden binden iedere partij bij de Akte, tenzij een partij tegen de wijziging schriftelijk bezwaar heeft gemaakt binnen zes weken nadat de wijziging aan haar kenbaar is gemaakt. Indien een partij bij de Akte niet binnen voornoemde termijn schriftelijk bezwaar heeft gemaakt, gelden de gewijzigde Algemene Voorwaarden jegens die partij met ingang van de datum van de hiervoor bedoelde bekendmaking door de Maatschappij. 2.8 toepasselijkheid van door de Schuldenaar, de Borg, de Garantor, de Onderzetter en/of de Verzekeringnemer gehanteerde algemene voorwaarden en/of andere voorwaarden wordt door de Maatschappij uitdrukkelijk van de hand gewezen. 2.9 Indien, al dan niet in een (gerechtelijke) procedure, één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden respectievelijk de Akte wordt vernietigd, dan wel als nietig wordt aangemerkt, heeft zulks geen gevolgen voor de rechtsgeldigheid en de toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden respectievelijk de Akte Hetgeen is bepaald in de Akte of Algemene Voorwaarden blijft van kracht zolang de Schuldenaar niet aan al zijn huidige en/of toekomstige verplichtingen uit hoofde van de Akte jegens de Maatschappij heeft voldaan. Artikel 3 - Inleidende bepalingen 3.1 de Schuldenaar, de Onderzetter, de Borg, de Garantor en de Verzekeringnemer kunnen slechts dan een beroep doen op een door de Maatschappij gegeven toestemming of goedkeuring indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk is verleend en alle eventueel daartoe gestelde voorwaarden naar het oordeel van de Maatschappij zijn vervuld. 3.2 Indien twee of meer (rechts)personen Schuldenaar, Onderzetter, Borg, Garantor of Verzekeringnemer zijn en in deze Algemene Voorwaarden (rechts)gevolgen zijn verbonden aan een omstandigheid die de Schuldenaar, de Onderzetter, de Borg, de Garantor of de Verzekeringnemer betreft, gelden, onverminderd het bepaalde in artikel 30 van deze Algemene Voorwaarden, die (rechts)gevolgen ook indien de bedoelde omstandigheid zich slechts ten aanzien van één van die (rechts)personen voordoet. 3.3 de door de Schuldenaar, de Onderzetter, de Borg, de Garantor en de Verzekeringnemer aan de Maatschappij verstrekte en/of nog te verstrekken gegevens in verband met de Akte worden opgenomen in door de Maatschappij gevoerde registers. Voor zover de registratie gegevens betreffende een natuurlijke persoon omvat, is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing. De Schuldenaar, de Onderzetter, de Borg, de Garantor en de Verzekeringnemer geven onvoorwaardelijk toestemming voor deze registratie. PROPERTIZE Algemene voorwaarden voor geldlening en zekerheidstelling - 7

8 3.4 Alle bij de Akte betrokkenen zijn ermee bekend dat de Maatschappij inlichtingen kan inwinnen over de partijen bij de Akte, hun bestuursleden en de aan die (rechts)personen gelieerde (rechts)personen en lichamen. De wederpartijen van de Maatschappij staan ervoor in dat alle genoemde (rechts)personen en lichamen aan de Maatschappij hun medewerking zullen verlenen bij het inwinnen van inlichtingen. 3.5 Afstand van recht in verband met deze Algemene Voorwaarden of de Akte kan slechts geschieden door een daartoe strekkende schriftelijke kennisgeving. Indien de Maatschappij een of meerdere aan haar toekomende rechten op grond van de wet, de Algemene Voorwaarden en / of de Akte (tijdelijk) niet uitoefent, de Maatschappij (tijdelijk) geen nakoming verlangt van ingevolge de wet, de Algemene Voorwaarden en / of de Akte op de Schuldenaar, de Garantor, de Borg, de Onderzetter en / of de Verzekeringnemer rustende verplichtingen, of de Maatschappij (tijdelijk) afwijkingen toestaat van de Algemene Voorwaarden, mag dit niet worden opgevat als (stilzwijgende) instemming of rechtsverwerking. 3.6 ten behoeve van de Maatschappij verstrekte Zekerheden, zijn in aanvulling op en worden, anders dan met uitdrukkelijke instemming van de Maatschappij, op geen enkele wijze aangetast door andere nu of in de toekomst aan de Maatschappij verleende of te verlenen zekerheidsrechten of persoonlijke zekerheden, het doen van afstand door de Schuldenaar van enig recht jegens de Borg, de Garantor, de Onderzetter of de Verzekeringnemer, het verlenen van kwijtschelding en/of uitstel van betaling door de Maatschappij aan de Schuldenaar, de Borg, de Garantor, de Onderzetter of de Verzekeringnemer, dan wel anderszins (tijdelijk) niet uitoefenen van rechten door de Maatschappij jegens de Schuldenaar, de Borg, de Garantor, de Onderzetter of de Verzekeringnemer, het verlengen van de Looptijd, het instemmen met enig akkoord in welke vorm dan ook, het inroepen van enig recht van verrekening en/of de wijziging van de Algemene Voorwaarden respectievelijk de Akte, ook indien dit leidt tot een verhoging van de Schuld en/of het verhaalsrecht dat de Maatschappij in verband met de Schuld op de Schuldenaar, de Borg, de Garantor, de Onderzetter of de Verzekeringnemer heeft. Artikel 4 - Mededelingen en dergelijke 4.1 de Schuldenaar, de Onderzetter, de Borg, de Garantor en de Verzekeringnemer zijn verplicht binnen acht (8) dagen nadat zich enige omstandigheid als hieronder omschreven heeft voorgedaan, de Maatschappij in kennis te stellen van: a. elke wijziging, beschadiging, vernietiging, aantasting of beperking die het Onderpand, de gerechtigdheid tot het Onderpand en/of de verzekering daarvan ondergaat; b. elke wijziging in zijn adres en/of feitelijke verblijfplaats; en c. elke omstandigheid die leidt of kan leiden tot opeisbaarheid van de Schuld, zoals bepaald in artikel 11 van deze Algemene Voorwaarden. 4.2 de Maatschappij mag een aan haar opgegeven adres blijven gebruiken zolang haar geen ander adres is meegedeeld op de wijze zoals is bepaald in artikel 4.5. Bij een mededeling gedaan door de Maatschappij aan de Schuldenaar, de Onderzetter, de Borg, de Garantor of de Verzekeringnemer geldt deze mededeling als gedaan aan iedere betrokken Schuldenaar, Onderzetter, Borg, Garantor en Verzekeringnemer. 4.3 de Schuldenaar, de Onderzetter, de Borg, de Garantor en de Verzekeringnemer zijn elk verplicht, indien hij een rechtspersoon is en/of een onderneming voert, onmiddellijk de Maatschappij: a. alle informatie te verstrekken die de Schuldenaar, de Onderzetter, de Borg, de Garantor en de Verzekeringnemer heeft verstrekt aan zijn crediteuren in het algemeen en, waar van toepassing, aan zijn aandeelhouders; en b. in kennis te stellen van wijzigingen of het kennelijke voornemen daartoe in zijn vennootschappelijke structuur en in die van zijn eventuele dochtervennootschappen en groepsmaatschappijen, daaronder begrepen wijzigingen in de persoon of de personen van de aandeelhouder(s) van de Schuldenaar, de Borg, de Garantor, de Onderzetter of de Verzekeringnemer en PROPERTIZE Algemene voorwaarden voor geldlening en zekerheidstelling - 8

9 zijn eventuele dochtervennootschappen en groepsmaatschappijen, van hun bestuurders en van degenen die deze vennootschappen en maatschappijen jegens de Maatschappij vertegenwoordigen. 4.4 de Schuldenaar, de Onderzetter, de Borg, de Garantor en de Verzekeringnemer zijn verplicht de Maatschappij onverwijld en in ieder geval binnen acht (8) dagen na een daartoe strekkend verzoek van de Maatschappij alle inlichtingen te verschaffen die de Maatschappij naar haar oordeel nodig heeft ter uitoefening van de aan haar toekomende rechten en bevoegdheden uit hoofde van de Akte en deze Algemene Voorwaarden of ter voldoening aan geldende wet- of regelgeving of de Maatschappij bindende gedragscodes. 4.5 Alle mededelingen en verzoeken die op grond van de Akte en/of deze Algemene Voorwaarden worden gedaan, dienen schriftelijk te geschieden. Indien een mededeling of verzoek is gedaan per , telegram of telefax dient de inhoud daarvan volledig aan de Maatschappij te worden bevestigd per aangetekende brief binnen zeven (7) dagen na verzending van de desbetreffende mededeling of het verzoek per , telegram of telefax. Indien bevestiging niet tijdig plaatsvindt, wordt de mededeling of het verzoek geacht niet te zijn gedaan, tenzij de Maatschappij alsnog uitdrukkelijk laat weten de mededeling of het verzoek in behandeling te willen nemen. In het geval op de juiste wijze tijdige bevestiging plaatsvindt, wordt de mededeling of het verzoek geacht te zijn gedaan op het tijdstip van ontvangst van de mededeling of het verzoek per , telegram of telefax. Artikel 5 - Geschillenregeling Alle met de Akte verband houdende of daaruit voortvloeiende geschillen tussen enerzijds de Maatschappij en anderzijds de Schuldenaar, de Onderzetter, de Borg, de Garantor en/ of de Verzekeringnemer, zullen door zowel de Maatschappij als elk van de Schuldenaar, de Onderzetter, de Borg, de Garantor en de Verzekeringnemer worden voorgelegd aan (a) de rechtbank te Utrecht, dan wel aan (b) de volgens een dwingende wettelijke bepaling exclusief bevoegde rechter. PROPERTIZE Algemene voorwaarden voor geldlening en zekerheidstelling - 9

10 DE SCHULD PROPERTIZE Algemene voorwaarden voor geldlening en zekerheidstelling - 10

11 II. DE SCHULD Artikel 6 - Looptijd, verlenging en verplichte aflossing 6.1 de Schuld dient steeds te worden betaald aan de woonplaats van de Maatschappij of aan een zodanige andere plaats als door de Maatschappij aangewezen. 6.2 het Krediet tezamen met de overige Schuld dient te worden terugbetaald op de Afloopdatum, tenzij verlenging van de Looptijd is overeengekomen. 6.3 De Schuldenaar heeft tot twee (2) maanden voor de Afloopdatum het recht om de Maatschappij te verzoeken een voorstel tot verlenging van de Looptijd te doen. De Maatschappij is bevoegd het verzoek zonder opgaaf van redenen te negeren of af te wijzen. De Maatschappij is ook zonder een daartoe strekkend verzoek van de Schuldenaar te allen tijde bevoegd een schriftelijk voorstel tot verlenging van de Looptijd te doen. 6.4 indien: - de Maatschappij een schriftelijk verlengingsvoorstel heeft gedaan en de Schuldenaar niet binnen veertien (14) dagen na dagtekening van dit verlengingsvoorstel schriftelijk aan de Maatschappij heeft meegedeeld niet met het verlengingsvoorstel akkoord te gaan, en - het Krediet, tezamen met de overige Schuld, niet is terugbetaald op de Afloopdatum, dan geldt de Looptijd als verlengd conform de bepalingen van dat verlengingsvoorstel. 6.5 Indien de Maatschappij en de Schuldenaar na afwijzing van een verlengingsvoorstel niet alsnog vóór de Afloopdatum overeenstemming bereiken over een verlenging, dient het Krediet, tezamen met de overige Schuld, te worden terugbetaald op de Afloopdatum. 6.6 verlenging van de Looptijd geldt als een voortzetting van de bestaande Geldleningsovereenkomst, welke, tenzij anders in het verlengingsvoorstel bepaald, op dezelfde voorwaarden en met handhaving van de Zekerheden, wordt voortgezet, zonder dat de nieuwe Looptijd, een eventuele wijziging van de Rentevastperiode en andere bepalingen van het verlengingsvoorstel een vernieuwing van het Krediet betekenen. 6.7 de Onderzetter, de Borg, de Garantor en de Verzekeringnemer stemmen bij voorbaat in met verlenging van de Looptijd. 6.8 De Maatschappij heeft het recht om bij een Geldleningsovereenkomst zonder een daarin vooraf bepaalde terugbetaaldatum het Krediet tezamen met de overige Schuld op te eisen met inachtneming van een termijn van twaalf (12) maanden. Artikel 7 - Rente 7.1 gedurende de in de Geldleningsovereenkomst bepaalde Rentevastperiode is de Schuldenaar het in de Akte bepaalde rente- en/of opslagpercentage over het Krediet verschuldigd. 7.2 De Maatschappij zal tenminste één (1) maand voor de Renteherzieningsdatum aan de hand van de dan geldende marktsituatie nieuwe Rentevastperiodes met bijbehorende rente- en/of opslagpercentages vaststellen en aan de Schuldenaar meedelen. 7.3 indien de Schuldenaar de Maatschappij niet uiterlijk veertien (14) dagen vóór de Renteherzieningsdatum schriftelijk heeft meegedeeld niet met een voorgesteld rente- en/of opslag percentage akkoord te gaan, geldt tijdens de resterende Looptijd het voorgestelde rentepercentage voor de Rentevastperiode(s) als daarbij door Maatschappij aangegeven (met dien verstande dat de (laatste) Rentevastperiode in ieder geval eindigt op het moment dat de Looptijd van het Krediet eindigt). Indien de Schuldenaar niet akkoord gaat met een voorgesteld rentepercentage, dan is de Schuld onmiddellijk opeisbaar overeenkomstig het bepaalde in artikel 10.2 en artikel PROPERTIZE Algemene voorwaarden voor geldlening en zekerheidstelling - 11

12 7.4 De rente en/of de opslag is verschuldigd tot en met de dag waarop de Schuld geheel aan de Maatschappij is voldaan. 7.5 Voor de berekening van de verschuldigde rente en/of opslag wordt iedere maand op het werkelijke aantal dagen en ieder jaar op driehonderdenzestig (360) dagen gesteld. 7.6 Indien de kosten van de Maatschappij om gelden (funding) in de markt aan te trekken of die zij anderszins maakt in verband met het verstrekken van krediet door welke oorzaak dan ook toenemen, is de Maatschappij gerechtigd om de toename van deze kosten voor rekening van ieder van haar Schuldenaren te brengen, door middel van het aanpassen van het (vaste dan wel variabele) rentepercentage opgenomen in de Geldleningsovereenkomst en/of de grondslag waarop dat rentepercentage tot dan toe werd gebaseerd. Het voorgaande geldt onverminderd hetgeen daarover in een Geldleningsovereenkomst is opgenomen. 7.7 indien de Geldleningsovereenkomst van de Schuldenaar wegens omstandigheden als bedoeld in artikel 10 en/of 11 door de afdeling Restructuring & Recovery (of een andere door de Maatschappij te bepalen afdeling) van de Maatschappij in behandeling wordt genomen, zulks ter uitsluitende bepaling van de Maatschappij, is de Maatschappij, onverminderd het elders in deze Algemene Voorwaarden of de Akte bepaalde omtrent rente, boetes en (buitengerechtelijke) kosten, gerechtigd om vanaf dat moment aan de Schuldenaar een (boete)rente door te berekenen van twee procent (2%) bovenop het alsdan geldende rentepercentage. 7.8 indien de kosten van de Maatschappij toenemen ten gevolge van de invoering, wijziging of verandering in de uitleg of toepassing van wet- of regelgeving of het naleven van wet- of regelgeving, zal de Schuldenaar, op eerste verzoek van de Maatschappij en ten behoeve van de Maatschappij, een bedrag betalen dat gelijk is aan de stijging van de hiervoor genoemde kosten voor zover deze verband houdt met het Krediet. Artikel 8 - Vervroegde aflossing 8.1 indien in een Geldleningsovereenkomst een Looptijd is overeengekomen, is de Schuldenaar te allen tijde bevoegd het Krediet tezamen met de overige Schuld geheel of gedeeltelijk vervroegd af te lossen, met inachtneming van het in dit artikel bepaalde. 8.2 Indien de Schuldenaar tot vervroegde aflossing wenst over te gaan, dient hij de Maatschappij daarvan ten minste veertien (14) dagen voor de beoogde datum van vervroegde aflossing schriftelijk in kennis te stellen. De kennisgeving vermeldt het kenmerk van de desbetreffende Geldleningsovereenkomst, het vervroegd af te lossen bedrag, de beoogde aflossingsdatum en het Onderpand dat in verband met de Geldleningsovereenkomst is verstrekt. 8.3 Bij vervroegde aflossing van het geheel of een deel van het Krediet is de Schuldenaar aan de Maatschappij een vergoeding verschuldigd. De verschuldigde vergoeding is gelijk aan de som van de contante waarden van de verschillen tussen enerzijds de bedongen rentebedragen die door de vervroegde aflossing niet meer opeisbaar zullen worden en anderzijds de rentebedragen die door de Maatschappij over het vervroegd afgeloste bedrag naar haar oordeel kunnen worden ontvangen bij uitzetting van dit bedrag door de Maatschappij tegen een op de datum van vervroegde aflossing voor de resterende Looptijd geldende marktrente. De verschuldigde vergoeding bedraagt minimaal één procent (1%) van het vervroegd afgeloste bedrag. 8.4 ingeval van meerdere Geldleningsovereenkomsten is het in dit artikel 8 bepaalde van toepassing op iedere Geldleningsovereenkomst afzonderlijk. 8.5 De in lid 3 bedoelde vergoeding wegens vervroegde aflossing is niet verschuldigd: a. indien zowel bij het aangaan van de Geldleningsovereenkomst als bij vervroegde aflossing het Onderpand door de Schuldenaar in zijn hoedanigheid van Onderzetter zelf wordt bewoond en de Schuld geheel wordt betaald in verband met een overdracht van het Onderpand door deze Schuldenaar aan een derde en die derde geen rechtspersoon of samenwerkingsvorm is waarbij deze Schuldenaar is betrokken, of PROPERTIZE Algemene voorwaarden voor geldlening en zekerheidstelling - 12

13 b. indien de Schuld geheel of gedeeltelijk wordt afgelost in verband met een uitkering krachtens één of meer levensverzekeringsovereenkomst(en) aan de Maatschappij, van welke levensverzekeringsovereenkomst(en) (i) de rechten tot zekerheid voor de betaling van de Schuld aan de Maatschappij zijn verpand, respectievelijk (ii) waarin de Maatschappij als begunstigde is of zal worden aangewezen dan wel (iii) ten aanzien waarvan de Maatschappij anderszins direct of indirect gerechtigd is tot de uitkering(en), of c. indien de Schuld geheel wordt afgelost op een Renteherzieningsdatum. Artikel 9 - Betalingen 9.1. de Maatschappij zal geen (betalings)verplichtingen jegens de Schuldenaar (meer) hebben, indien: (i) een of meerdere door de Maatschappij gestelde opschortende voorwaarden (conditions precedent) niet of slechts gedeeltelijk zijn vervuld; (ii) de Maatschappij een beroep doet op een of meerdere door haar gestelde ontbindende voorwaarden; (iii) de Schuld op grond van artikel 11 opeisbaar is geworden; en / of (iv) er sprake is van een Substantieel Nadelig Effect (material adverse effect), alles ter uitsluitende beoordeling van de Maatschappij. 9.2 Alle betalingen uit hoofde van een Akte dienen binnen de gestelde termijn(en) te geschieden, zonder opschorting, korting of verrekening, op de wijze en de plaats die door de Maatschappij zijn aangegeven. 9.3 Alle betalingen te verrichten uit hoofde van de Akte zullen worden verricht zonder inhouding of aftrek voor of ter zake van belastingen, tenzij die inhouding of aftrek rechtens is vereist. In dat geval zal de Schuldenaar, de Borg of de Garantor aan de Maatschappij zodanige additionele bedragen betalen als nodig zijn om te bewerkstelligen dat het na inhouding of aftrek door de Maatschappij ontvangen bedrag, gelijk is aan het bedrag dat ontvangen zou zijn bij afwezigheid van die inhouding of aftrek, met dien verstande dat de Maatschappij een op basis van deze bepaling door de Schuldenaar, de Borg of de Garantor additioneel betaald bedrag zal terugbetalen indien, voor zover en zodra hij terzake van een inhouding of aftrek als hierin bedoeld een teruggave (daadwerkelijk of door middel van verrekening) ontvangt. 9.4 de Maatschappij is te allen tijde bevoegd vorderingen van de Schuldenaar op de Maatschappij, uit welken hoofde dan ook, te verrekenen met de Schuld ongeacht of die vorderingen of de Schuld geheel of gedeeltelijk opeisbaar zijn en ongeacht de plaats van betaling of valuta van de vorderingen en de Schuld. Als de Schuld en de vordering in verschillende valuta s luiden is de Maatschappij bevoegd de Schuld of de vordering om te rekenen tegen de door de Maatschappij bepaalde op de markt geldende wisselkoers. 9.5 Betalingen van de Schuldenaar worden ongeacht de door hem gegeven betalingsomschrijving in mindering gebracht op achtereenvolgens: 1. kosten, waaronder door de Maatschappij voor rekening van de klant gedane betalingen; 2. boeten, waaronder boeterente; 3. vergoedingen en provisies, waaronder bereidstellings- of verlengingsprovisie; 4. rente en/of opslagen, waarbij de betalingen eerst op de oudste termijn in mindering worden gebracht; 5. aflossingen op de hoofdsom. indien betalingen worden gedaan met middelen die beschikbaar zijn gekomen door de uitwinning van Zekerheden, dan heeft de Maatschappij het recht om deze betalingen in mindering te brengen op de hoofdsom. 9.6 de Schuldenaar is verplicht tot vergoeding van kosten, schaden en renten, wegens het niet of niet tijdig nakomen van zijn verplichtingen tot het doen van een betaling. Indien de Schuldenaar toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van een verplichting tot het doen van een betaling, verbeurt de Schuldenaar ten behoeve van de Maatschappij onverminderd alle overige rechten van de Maatschappij, PROPERTIZE Algemene voorwaarden voor geldlening en zekerheidstelling - 13

14 waaronder haar rechten op vergoeding van schade een telkenmale direct opeisbare boete ter grootte van de hoogste van (i) de alsdan geldende wettelijke rente en (ii) de alsdan geldende contractuele rente, met een minimum van de hoogste waarde van (a) EUR 11,00 (elf Euro) en (b) één procent (1%), per maand te berekenen over het voor die maand te betalen bedrag, waarbij een gedeelte van een reeds ingegane maand als een volle maand wordt gerekend. 9.7 Indien de Maatschappij twee of meer Geldleningsovereenkomsten met de Schuldenaar heeft gesloten, of indien de Maatschappij uit anderen hoofde een vordering op de Schuldenaar heeft, is de Maatschappij bevoegd een door de Maatschappij ontvangen betaling geheel of gedeeltelijk in mindering te brengen op die vordering(en) op de Schuldenaar die door de Maatschappij worden aangewezen, mits die vorderingen opeisbaar zijn. 9.8 de Schuldenaar verklaart zich door aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden bekend met het feit dat de Maatschappij verplicht is om een betalingsachterstand van de Schuldenaar van meer dan honderdtwintig (120) dagen te melden aan het Bureau Kredietregistratie ( BKR ) te Tiel, en met de gevolgen van een dergelijke melding voor eventuele volgende krediet- of hypotheekaanvragen. 9.9 het ten aanzien van de Schuldenaar in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de Onderzetter, de Borg, de Garantor en de Verzekeringnemer. Artikel 10 - Verzuim 10.1 De Schuldenaar, de Onderzetter, de Borg, de Garantor en/of de Verzekeringnemer is of zijn in verzuim door het enkele verstrijken van een overeengekomen termijn, doordat een opeisbare Schuld uit hoofde van de Akte niet onmiddellijk is voldaan, doordat een opeisbare verplichting uit hoofde van de Akte niet onmiddellijk is nagekomen, of door de enkele overtreding van of handeling in strijd met een verbod in de Akte, deze Algemene Voorwaarden of een ingevolge de Geldleningsovereenkomst verbonden verzekeringsovereenkomst zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is. Het verzuim, zoals hiervoor bedoeld, treedt ook in, indien en vanaf het moment dat de Schuldenaar, de Onderzetter, de Borg, de Garantor en/of de Verzekeringnemer jegens de Maatschappij heeft aangekondigd niet (binnen de geldende termijn) aan een (betalings)verplichting te zullen voldoen of in overtreding te zijn (anticipatory breach) ingeval van onmiddellijke opeisbaarheid van de Schuld op grond van het bepaalde in artikel 11, zal de Schuldenaar aan de Maatschappij betalen de door de Maatschappij vastgestelde contante waarde van de op de datum van vervroegde aflossing resterende rente- en aflossingsverplichtingen ingeval van onmiddellijke opeisbaarheid van de Schuld op grond van het bepaalde in artikel 11, is de Schuldenaar - onverminderd alle overige rechten van de Maatschappij, waaronder eventuele rechten op vergoeding van schade - een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van twaalf procent (12%), te berekenen over de Schuld. Artikel 11 - Onmiddellijke opeisbaarheid 11.1 Algemene gronden: De Schuld is terstond opeisbaar, zonder dat enige ingebrekestelling of opzegging is vereist, indien zich één of meer van de in dit artikel genoemde gebeurtenissen voordoet: a. verzuim als bedoeld in artikel 10.1; b. een Substantieel Nadelig Effect; c. nietigheid, vernietigbaarheid of ontbinding van de Akte of een daartoe strekkende procedure wordt door de Schuldenaar, de Onderzetter, de Garantor, de Borg en/of de Verzekeringnemer aangevangen; d. de Schuldenaar, de Onderzetter, de Garantor, de Borg en/of de PROPERTIZE Algemene voorwaarden voor geldlening en zekerheidstelling - 14

15 Verzekeringnemer voldoet niet aan zijn verplichting om enig bedrag dat ingevolge de Akte of de Algemene Voorwaarden verschuldigd is tijdig te betalen aan de Maatschappij en, enkel voor zover het gevolg van een technisch probleem of administratieve fout, betaling van dit bedrag wordt niet alsnog verricht binnen vijf werkdagen na de datum waarop betaald had moeten worden; e. de Schuldenaar, de Onderzetter, de Garantor, de Borg en/of de Verzekeringnemer voldoet niet aan enige andere verplichting uit hoofde van de Akte of de Algemene Voorwaarden, en, indien herstel mogelijk is, zulks niet wordt hersteld binnen tien werkdagen nadat een verzoek daartoe door de Maatschappij wordt gedaan; f. één van de in de Akte of de Algemene Voorwaarden gegeven garanties of verklaringen is onjuist of onvolledig en, indien herstel mogelijk is, zulks niet wordt hersteld binnen tien werkdagen nadat een verzoek daartoe door de Maatschappij wordt gedaan; g. beslag (conservatoir of executoriaal of van welke andere aard ook) wordt gelegd op enig naar het oordeel van de Maatschappij belangrijk gedeelte van de vermogensbestanddelen van de Schuldenaar, de Onderzetter, de Garantor, de Borg en/of de Verzekeringnemer, en, enkel indien het een conservatoir beslag betreft, dat beslag niet binnen 30 kalenderdagen na de dag van beslaglegging is opgeheven of vernietigd; h. de Schuldenaar, de Onderzetter, de Garantor, de Borg en/of de Verzekeringnemer wordt in staat van faillissement verklaard, aan hem wordt surséance van betaling verleend, hij doet daartoe een verzoek of aanvraag, hij verzoekt toepassing van de schuldsaneringsregeling, hij verliest op andere wijze geheel of gedeeltelijk de vrije beschikking of het bestuur over zijn vermogen of hij doet mededeling als bedoeld in artikel 36 lid 2 van de Invorderingswet 1990; i. de Schuldenaar, de Onderzetter, de Garantor, de Borg en/of de Verzekeringnemer heeft bij het aangaan van de Akte, of op enig ander moment, onjuiste gegevens aan de Maatschappij verstrekt of relevante gegevens voor de Maatschappij verzwegen; j. de, al dan niet aanvullende, Zekerheden worden niet tijdig verstrekt of onder andere voorwaarden of rangorde dan is verzocht of overeengekomen; k. de Maatschappij heeft, anders dan uit hoofde van de Geldleningsovereenkomst, jegens de Schuldenaar, de Onderzetter, de Garantor, de Borg en/of de Verzekeringnemer opeisbare vorderingen en die persoon schiet in de voldoening daarvan tekort; l. een andere schuld waarvoor het Onderpand verbonden mocht zijn, wordt opeisbaar; m. een andere schuld van de Schuldenaar, de Onderzetter, de Garantor, de Borg en/of Verzekeringnemer en/of een schuld van een andere rechtspersoon, behorende tot dezelfde groep van rechtspersonen als waartoe de Schuldenaar, de Onderzetter, de Garantor, de Borg en/of Verzekeringnemer behoort, wordt vervroegd opeisbaar; n. lasten, belastingen, exploitatiekosten en bijdragen terzake van het Onderpand of premies van de door de Maatschappij bedongen verzekeringen worden niet tijdig voldaan; o. de Onderzetter handelt in strijd met of voldoet niet aan enig(e) wettelijke verplichting of voorschrift terzake van het Onderpand; p. ingeval: (i) van schorsing van de Schuldenaar, de Onderzetter, de Garantor, de Borg en/of de Verzekeringnemer in de uitoefening van zijn beroep, ambt of functie of ontzetting of ontslag daaruit; (ii) een voor de uitoefening van het beroep of bedrijf van de Schuldenaar, de Onderzetter, de Garantor, de Borg en/of Verzekeringnemer noodzakelijke goedkeuring, bevoegdheid, vergunning of inschrijving vervalt of wordt ontzegd of ontnomen; PROPERTIZE Algemene voorwaarden voor geldlening en zekerheidstelling - 15

16 (iii) de aard van het door de Schuldenaar, de Onderzetter, de Garantor, de Borg of de Verzekeringnemer uitgeoefende beroep of bedrijf naar het oordeel van de Maatschappij ingrijpend wordt gewijzigd; (iv) van een besluit van de Schuldenaar, de Onderzetter, de Garantor, de Borg en/of de Verzekeringnemer tot verplaatsing van de uitoefening van zijn beroep of bedrijf naar een ander land; (v) van een handeling van de Schuldenaar, de Onderzetter, de Garantor, de Borg en/of de Verzekeringnemer in strijd met enig op de uitoefening van zijn beroep of bedrijf betrekking hebbend wettelijk voorschrift. q. ingeval de Schuldenaar in geval de gestelde Zekerheden naar het oordeel van de Maatschappij onvoldoende zijn niet op eerste verzoek van de Maatschappij de Zekerheden aanvult of vervangt; r. ingeval naar het oordeel van de Maatschappij gegronde vrees voor onverhaalbaarheid van de Schuld dreigt of anderszins omstandigheden optreden waardoor redelijkerwijs niet van de Maatschappij kan worden verlangd dat de Geldleningsovereenkomst op de overeengekomen voorwaarden wordt gecontinueerd; s. ingeval: (i) de Maatschappij door haar relatie met of enig handelen of nalaten door de Schuldenaar, de Onderzetter, de Borg, de Garantor of de Verzekeringnemer, op een voor de Maatschappij schadelijke wijze in het nieuws komt, anderszins publiciteit ontvangt of dit binnen afzienbare tijd valt te verwachten; (ii) de Schuldenaar, de Onderzetter, de Borg, de Garantor of de Verzekeringnemer onderwerp is van, of betrokken is bij, een strafrechtelijk onderzoek of een onderzoek door een toezichthouder of een overheidsinstantie, waaronder begrepen een onderzoek naar belastingfraude, of dit onderzoek of de betrokkenheid daarbij binnen afzienbare tijd valt te verwachten; (iii) de goede naam en faam van de Maatschappij door haar relatie met of enig handelen of nalaten door de Schuldenaar, de Onderzetter, de Borg, de Garantor of de Verzekeringnemer wordt aangetast of deze aantasting binnen afzienbare tijd valt te verwachten; (iv) het de Maatschappij op basis van enige wet of andere regelgeving is of wordt verboden om het Krediet aan de Schuldenaar te verstrekken of uit te hebben staan, een en ander ter uitsluitende beoordeling van de Maatschappij Het Onderpand De Schuld is terstond opeisbaar, zonder dat enige ingebrekestelling of opzegging is vereist, indien zich één of meer van de in dit artikel genoemde gebeurtenissen voordoet: a. de juridische of economische gerechtigdheid tot het Onderpand of een gedeelte daarvan ondergaat een wijziging, of met betrekking tot het Onderpand ontstaat ten gunste van een ander dan de Maatschappij, zonder haar toestemming, een beperkt recht, of het onderpand wordt bezwaard met een kwalitatieve verplichting als bedoeld in artikel 6:252 van het Burgerlijk Wetboek of met een kettingbeding, of het Onderpand wordt van een recht ontdaan of met een andere last bezwaard, of de bestemming van het Onderpand wordt gewijzigd; b. een executoriale verkoop van het Onderpand wordt aangekondigd of op het Onderpand wordt geheel of gedeeltelijk beslag (conservatoir of executoriaal of van welke andere aard ook) gelegd; c. er is sprake van brandschade, beschadiging, tenietgaan of enige andere waardevermindering of mogelijke waardevermindering van het Onderpand, al dan niet door toepasselijkheid van enige overheidsmaatregel, daaronder begrepen aanschrijvingen krachtens de Woningwet, besluiten tot onbewoonbaar verklaring, verbod van bouw of herbouw, aanwijzing tot onteigening, gebod tot bodemsanering of tot het nemen van andere maatregelen, ontstaan van een wettelijk voorkeursrecht tot koop of opneming PROPERTIZE Algemene voorwaarden voor geldlening en zekerheidstelling - 16

17 in een ruilverkaveling of publiekrechtelijke bestemmingswijziging, dan wel indien het Onderpand of een gedeelte daarvan leeg staat, in die zin dat daaraan ingevolge enig publiekrechtelijk voorschrift gevolgen zijn verbonden, of het Onderpand is gekraakt; d. de titel op grond waarvan de Onderzetter en/of zijn rechtsvoorganger het Onderpand hebben verkregen is nietig, wordt vernietigd of ontbonden of een vordering daartoe wordt ingesteld; e. het Onderpand blijkt zodanig te zijn vervuild dat deze vervuiling op grond van de geldende wet- en regelgeving ongedaan gemaakt moet worden dan wel dat andere maatregelen moeten worden genomen; f. ingeval het Onderpand bestaat uit een recht van erfpacht: (i) de verschuldigde canon of retributie niet tijdig wordt voldaan, dan wel de erfpachter overigens handelt in strijd met de erfpachtvoorwaarden; (ii) het erfpachtrecht wordt opgezegd; (iii) de erfpachtvoorwaarden worden vernietigd of gewijzigd, wijziging van de canon of retributie daaronder begrepen; (iv) het erfpachtrecht om welke reden ook teniet gaat of, naar het oordeel van de Maatschappij, dreigt teniet te gaan; (v) het erfpachtrecht wordt vernietigd, door de rechter wordt opgeheven of gewijzigd of een daartoe strekkende procedure wordt door de Schuldenaar, de Onderzetter, de Garantor, de Borg en/of de Verzekeringnemer aangevangen; g. ingeval het Onderpand bestaat uit een appartementsrecht: (i) de akte van splitsing of het reglement wordt gewijzigd of aangevuld, de splitsing wordt opgeheven of vernietigd of het gesplitste gebouw gaat geheel of gedeeltelijk teniet of een daartoe strekkende procedure wordt door de Schuldenaar, de Onderzetter, de Garantor, de Borg en/of de Verzekeringnemer aangevangen; (ii) de Onderzetter komt enige verplichting voor hem als appartementseigenaar voortvloeiende uit de wet, de akte van splitsing of het reglement niet na; h. ingeval het Onderpand is verhuurd: (i) de rechter of de grondkamer verleent machtiging tot verandering van de inrichting of de gedaante van het Onderpand; (ii) de rechter verleent aan de huurder machtiging om een ander in zijn plaats te stellen; (iii) de huurprijs wordt verlaagd; (iv) er beslag (conservatoir of executoriaal of van welke andere aard ook) wordt gelegd op huurpenningen betreffende het Onderpand of een gedeelte daarvan; (v) de huurovereenkomst wordt gewijzigd, opgezegd, vernietigd of ontbonden of een daartoe strekkende procedure wordt door de Schuldenaar, de Onderzetter, de Garantor, de Borg en/of de Verzekeringnemer aangevangen; (vi) de huurder wordt in staat van faillissement verklaard, aan hem wordt surséance van betaling verleend of op hem wordt de regeling schuldsanering natuurlijke personen van toepassing verklaard of een daartoe strekkende procedure wordt door de Schuldenaar, de Onderzetter, de Garantor, de Borg en/of de Verzekeringnemer aangevangen; i. ingeval de Geldleningsovereenkomst (mede) is gesloten voor de bouw of de verbouwing, renovatie, onderhoud of uitbreiding (de Werkzaamheden ) van het Onderpand: (i) de uitvoering van de Werkzaamheden vindt niet plaats conform de door de Schuldenaar of Onderzetter aan de Maatschappij bekend gemaakte bouwplannen; (ii) de bouwplannen worden zonder toestemming van de Maatschappij gewijzigd; (iii) de Werkzaamheden worden geheel of gedeeltelijk gestaakt of lopen een PROPERTIZE Algemene voorwaarden voor geldlening en zekerheidstelling - 17

18 zodanige vertraging op dat de Maatschappij te harer beoordeling daardoor wordt benadeeld; (iv) de voor de Werkzaamheden vereiste vergunningen worden niet verleend, worden gewijzigd, vernietigd of ingetrokken; (v) een derde oefent ten aanzien van het Onderpand een retentierecht uit; (vi) de (onder)aannemer of een ander bij het ontwerp, de constructie, de bouw of de oplevering van het Onderpand betrokken partij wordt in staat van faillissement verklaard of aan hem wordt surseance van betaling verleend of op hem wordt de regeling schuldsanering natuurlijke personen van toepassing verklaard; j. ingeval het Onderpand een verzekering betreft (a) waarvan de rechten tot zekerheid voor de betaling van de Schuld aan de Maatschappij zijn verpand, of (b) waarin de Maatschappij als begunstigde is of zal worden aangewezen, en / of (c) ten aanzien waarvan de Maatschappij anderszins direct of indirectgerechtigd is tot de uitkering(en), en een van de volgende situaties zich voordoet: (i) de verschuldigde premies zijn niet stipt op de vervaldagen voldaan; (ii) de verzekering vervalt, wordt vernietigd of eindigt om welke reden dan ook, anders dan door uitkering van het verzekerde bedrag aan de Maatschappij; (iii) de verzekering wordt gewijzigd, vernietigd of beëindigd zonder goedkeuring van de Maatschappij of een daartoe strekkende procedure wordt door de Schuldenaar, de Onderzetter, de Garantor, de Borg en/of de Verzekeringnemer aangevangen. k. een of meer Zekerheden worden zonder toestemming van de Maatschappij opgezegd of daarvan wordt afstand gedaan, dan wel een of meer Zekerheden zijn geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigd, vernietigbaar of vervallen of een daartoe strekkende procedure wordt aangevangen. In dit geval is, naar keuze van de Maatschappij, tevens het bepaalde in artikel 16.2 van toepassing; l. ingeval de Geldleningsovereenkomst (mede) is gesloten voor de financiering van de aankoop van grond en de Schuldenaar of een derde een aanvang maakt met bouwwerkzaamheden op die grond, zonder dat de Maatschappij daarvoor voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verleend en/of indien (onder) aannemers of andere bij het ontwerp, de constructie, de bouw of de oplevering van het Onderpand betrokken partijen, op verzoek geen afstand wensen te doen van enig(e) retentierecht(en) ex artikel 3:290 (e.v.) BW. m. de Onderzetter en/of de Schuldenaar komt zijn verplichtingen, die direct of indirect voortvloeien uit het door de Maatschappij (geheel of gedeeltelijk) gefinancierde bouwproject, dan wel het totaalplan waarvan het hiervoor bedoelde bouwproject onderdeel is, tegenover koper(s)/huurder(s) dan wel betrokken overheden niet na Natuurlijke personen Indien de Schuldenaar, de Onderzetter, de Garantor, de Borg en/of de Verzekeringnemer een natuurlijke persoon is, is de Schuld ook terstond opeisbaar, zonder dat enige ingebrekestelling of opzegging is vereist, ingeval van: a. overlijden; b. het Nederland metterwoon verlaten; c. ondercuratelestelling; d. onderbewindstelling van één of meer van zijn goederen; e. wijziging of ontbinding van het vermogensrechtelijke regime waaronder hij is gehuwd of een geregistreerd partnerschap is aangegaan Rechtspersonen Indien de Schuldenaar, de Onderzetter, de Garantor, de Borg en/of de Verzekeringnemer een rechtspersoon is, is de Schuld ook terstond opeisbaar, zonder dat enige ingebrekestelling of opzegging is vereist, ingeval: a. die rechtspersoon zijn rechtspersoonlijkheid verliest of niet blijkt te bestaan; b. het bevoegde orgaan van die rechtspersoon een besluit tot ontbinding neemt of die rechtspersoon wordt ontbonden, nietig wordt verklaard of zijn bedrijf geheel of gedeeltelijk staakt; PROPERTIZE Algemene voorwaarden voor geldlening en zekerheidstelling - 18

19 c. het bevoegde orgaan van die rechtspersoon een besluit neemt tot omzetting in een andere rechtsvorm; d. één of meer aandelen in de rechtspersoon worden verpand aan een ander dan de Maatschappij, vruchtgebruik wordt gevestigd op één of meer aandelen in de rechtspersoon ten behoeve van een ander dan de Maatschappij, dan wel het stemrecht op één of meer aandelen in de rechtspersoon overgaat naar een ander dan de Maatschappij; e. er sprake is van (een besluit of kennelijk voornemen tot) inkoop van eigen aandelen of tot kapitaalvermindering; f. er sprake is van (een besluit of kennelijk voornemen tot) directe dan wel indirecte juridische of economische overdracht of overgang (daaronder eveneens begrepen juridische fusie) van het gehele of gedeeltelijke aandelenkapitaal of de gehele of gedeeltelijke activiteiten van de onderneming van de rechtspersoon of een, naar het oordeel van de Maatschappij, belangrijk deel van de activa; g. er sprake is van (een besluit of kennelijk voornemen tot) zuivere splitsing dan wel afsplitsing; h. er sprake is van (een besluit of kennelijk voornemen tot) uitgifte van aandelen aan anderen dan de bestaande aandeelhouder(s) van de rechtspersoon; i. er sprake is van (een besluit of kennelijk voornemen tot) wijziging van de statuten; j. er sprake is van (een besluit of kennelijk voornemen tot) verandering in de samenstelling van het bestuur of van één of meer andere organen van de rechtspersoon; k. er sprake is van (een besluit of kennelijk voornemen tot) ontheffing van een of meer aandeelhouders van hun verplichting tot storting op niet volgestorte aandelen; l. er sprake is van (een besluit of kennelijk voornemen tot) uitkering ten laste van de winst of reserves van de rechtspersoon Maatschap, vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap, coöperatie Indien de Schuldenaar, de Onderzetter, de Garantor, de Borg en/of de Verzekeringnemer een maatschap, vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap of coöperatie is of maat, vennoot of lid daarvan is, is de Schuld ook terstond opeisbaar, zonder dat enige ingebrekestelling of opzegging is vereist, ingeval: a. de maatschap, de vennootschap onder firma, de commanditaire vennootschap of coöperatie wordt ontbonden of anderszins eindigt; b. de onderneming van de maatschap, de vennootschap onder firma, de commanditaire vennootschap of coöperatie geheel of gedeeltelijk wordt gestaakt of wordt vervreemd, dan wel indien (de onderneming van) de maatschap, de vennootschap onder firma, de commanditaire vennootschap of coöperatie wordt ingebracht of omgezet in een andere rechtsvorm, zodanig dat de zeggenschap over die onderneming of het gedeelte daarvan (mede) overgaat op één of meer derden; c. een derde als maat, vennoot of lid tot de maatschap, de vennootschap onder firma of de commanditaire vennootschap toetreedt of indien een maat, vennoot of lid uit de maatschap, de vennootschap onder firma of de commanditaire vennootschap treedt; d. een derde lid wordt van de coöperatie of een lid waaronder de Schuldenaar, de Onderzetter, de Garantor, de Borg en/of de Verzekeringnemer zijn lidmaatschap opzegt dan wel uit het lidmaatschap wordt gezet; e. de overeenkomst van maatschap, vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap dan wel de statuten van de coöperatie worden gewijzigd; f. een maat of vennoot van de maatschap, de vennootschap onder firma of de commanditaire vennootschap of lid van de coöperatie verzoekt in staat van faillissement te worden verklaard of surséance van betaling aanvraagt of verzoekt toepassing van de schuldsaneringsregeling uit te spreken, of indien PROPERTIZE Algemene voorwaarden voor geldlening en zekerheidstelling - 19

20 deze maat of vennoot of dit lid op verzoek van één of meer schuldeisers in staat van faillissement wordt verklaard, of op verzoek van één of meer schuldeisers surséance van betaling wordt verleend, dan wel indien deze maat of vennoot of dit lid op een andere wijze de vrije beschikking of het bestuur over zijn vermogen geheel of gedeeltelijk verliest De Schuld is eveneens terstond opeisbaar zonder dat enige ingebrekestelling of opzegging is vereist ingeval: a. Eén van de in lid 1 sub f, g, h, r en s, lid 4 en lid 5 genoemde gebeurtenissen doet zich voor ten aanzien van een onderneming of vennootschap die tot dezelfde groep als de Schuldenaar behoort; b. Een tot dezelfde groep als de Schuldenaar behorende onderneming of vennootschap blijft in gebreke met de nakoming van enige verplichting jegens de Maatschappij verband houdende met door de Maatschappij verstrekte krediet- en/of garantiefaciliteiten; c. de Schuldenaar een samenwerkingsverband van niet gelieerde partijen is dat niet is aan te merken als een personenvennootschap, wanneer dit samenwerkingsverband wordt beëindigd dan wel de samenwerking zodanig problematisch wordt dat daardoor de Maatschappij te harer beoordeling benadeeld wordt of kan worden. Artikel 12 - Vaststelling omvang van de Schuld Ten aanzien van het aan de Maatschappij verschuldigde dient de door de Maatschappij op basis van haar administratie verstrekte opgave tot volledig bewijs van de Schuld. Artikel 13 - Jaarrekening en financiële informatie 13.1 de Schuldenaar, de Onderzetter, de Garantor, de Borg en de Verzekeringnemer zal de laatst vastgestelde (en voor zover van toepassing, geconsolideerde) jaarrekening en de daarbij behorende accountantsverklaring voor zover afgegeven, gecontroleerd door een externe registeraccountant of een externe accountantadministratieconsulent, binnen veertien dagen na vaststelling daarvan aan de Maatschappij toezenden. De Schuldenaar, de Onderzetter, de Garantor, de Borg en/of de Verzekeringnemer zullen ervoor zorgdragen dat jaarlijks, binnen de wettelijk vastgestelde termijn of, indien zodanige termijn ontbreekt, binnen negen (9) maanden na afloop van een boekjaar, de jaarrekening is vastgesteld. De Schuldenaar, de Onderzetter, de Garantor, de Borg en/of de Verzekeringnemer zijn voorts te allen tijde verplicht met betrekking tot gemelde stukken en/of zijn financiële positie en bedrijfsvoering de Maatschappij desgevraagd, op eerste verzoek, alle inlichtingen te verstrekken welke de Maatschappij in redelijkheid kan verlangen de Schuldenaar, de Onderzetter, de Garantor, de Borg en de Verzekeringnemer zal er voor zorgdragen dat de aan de Maatschappij overgelegde en over te leggen jaarrekeningen (i) voldoen c.q. zullen voldoen aan de vereisten van alle toepasselijke wettelijke regelingen en voorschriften die golden c.q. gelden op het moment van het opstellen van de jaarrekeningen, (ii) in overeenstemming zijn met de algemeen in Nederland aanvaarde waarderingsgrondslagen en gebruiken, en (iii) een getrouw, duidelijk en stelselmatig beeld geven van de financiële positie van de betreffende (rechts)persoon de Schuldenaar, de Onderzetter, de Garantor, de Borg en de Verzekeringnemer zal de Maatschappij in kennis stellen van enige wijziging in de wijze van financiële verslaglegging (daaronder begrepen de daarbij toegepaste waarderingsgrondslagen), waarbij alle informatie wordt verschaft die nuttig is voor een vergelijking van de op basis van de nieuwe methode van financiële verslaglegging verstrekte informatie met de eerder toegezonden financiële informatie. PROPERTIZE Algemene voorwaarden voor geldlening en zekerheidstelling - 20

Algemene bepalingen voor geldleningen NEF0408

Algemene bepalingen voor geldleningen NEF0408 NEF0408 Algemene bepalingen voor geldleningen Inhoudsopgave Begripsbepalingen.... 2 Algemeen.... 2 Het bedrag van de lening.... 2 De looptijd van de lening.... 2 Rentepercentage en rente... 3 De aflossing;

Nadere informatie

2. Een bemiddelingsvergoeding wordt nooit aan Verhuurder berekend indien er sprake is van een opdracht van huurderszijde.

2. Een bemiddelingsvergoeding wordt nooit aan Verhuurder berekend indien er sprake is van een opdracht van huurderszijde. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERHUURDERS VAN WOONRUIMTE FJ VERHUURMAKELAARS I. Algemene bepalingen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle bemiddelingsovereenkomsten welke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN GELDLENING ING GROENBANK. 1. In deze Algemene Voorwaarden Geldlening ING Groenbank wordt onder het navolgende verstaan:

ALGEMENE VOORWAARDEN GELDLENING ING GROENBANK. 1. In deze Algemene Voorwaarden Geldlening ING Groenbank wordt onder het navolgende verstaan: ALGEMENE VOORWAARDEN GELDLENING ING GROENBANK 1. In deze Algemene Voorwaarden Geldlening ING Groenbank wordt onder het navolgende verstaan: "Bank": "Geldlening": "Geldnemer": "Groenverklaring": "ING":

Nadere informatie

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2007 / 47. Naam Besluit Algemene bepalingen voor geldleningen 2006. Publicatiedatum 14 februari 2007

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2007 / 47. Naam Besluit Algemene bepalingen voor geldleningen 2006. Publicatiedatum 14 februari 2007 Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2007 / 47 Naam Besluit Algemene bepalingen voor geldleningen 2006 Publicatiedatum 14 februari 2007 Opmerkingen - Vaststelling van de bepalingen bij besluit van Burgemeester

Nadere informatie

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING tussen en [ ] OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING DE ONDERGETEKENDEN: (1), een besloten vennootschap statutair gevestigd en kantoorhoudende te, aan de,

Nadere informatie

(MODEL-AKTE Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw) VESTIGING RECHT VAN PAND OP (I) AANDELEN ALSMEDE OP (II) OVERIGE GOEDEREN

(MODEL-AKTE Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw) VESTIGING RECHT VAN PAND OP (I) AANDELEN ALSMEDE OP (II) OVERIGE GOEDEREN F364/F555/31004733 Versie 28 juni 2017 (MODEL-AKTE Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw) VESTIGING RECHT VAN PAND OP (I) AANDELEN ALSMEDE OP (II) OVERIGE GOEDEREN Heden, [passeerdatum], is voor mij,

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN OVEREENKOMST VAN GELDLENING tussen [ ] en [ ] OVEREENKOMST VAN GELDLENING De ondergetekenden: 1 [ ] B.V., statutair gevestigd te ( ) [ ] en aldaar kantoorhoudende aan [ ], hierna te noemen: de "Geldgever",te

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

De opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht aan Homelyrentals verstrekt.

De opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht aan Homelyrentals verstrekt. Artikel 1: Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie Algemene voorwaarden SpaaQ versie 1.0 2016 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening van een beroep

Nadere informatie

Bijlage * Modelakte derde recht van hypotheek 2014 HYPOTHEEK

Bijlage * Modelakte derde recht van hypotheek 2014 HYPOTHEEK HYPOTHEEK Heden, *, verschenen voor mij, *, notaris te *: 1. * hierna te noemen: hypotheekgever; 2. * hierna te noemen: hypotheekhouder. De verschenen personen, handelend als gemeld, verklaarden als volgt:

Nadere informatie

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten.

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. De complete algemene voorwaarden: Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE Blad 1 INHOUD Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5 1. Aanbieding en overeenkomst (a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door Snoep.IT, hierna aangeduid als Opdrachtnemer,

Nadere informatie

MODELOVEREENKOMST VAN GELDLENING

MODELOVEREENKOMST VAN GELDLENING Bijlage 3 MODELOVEREENKOMST VAN GELDLENING ONDERGETEKENDEN, 1. De Gemeente Oss, hierna te noemen de gemeente, krachtens de Mandaatregeling Dienst Gemeentebedrijven zoals vastgesteld bij besluit van het

Nadere informatie

Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008

Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008 Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008 Verkoopvoorwaarden bloot eigendom: Vastgesteld door burgemeester en wethouders van s-gravenhage

Nadere informatie

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V.

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten betrekking hebbende op levering van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT GELDLENING

OVEREENKOMST TOT GELDLENING OVEREENKOMST TOT GELDLENING DE ONDERGETEKENDEN 1. Stichting Combibaan Hengelo, gevestigd te Hengelo, vertegenwoordigd door Y.P.J. Drost, voorzitter, hierna te noemen geldneemster ; 2. Gemeente Hengelo,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Best-app

Algemene voorwaarden van Best-app Algemene voorwaarden van Best-app Artikel 1: definities a. Best-app is een commanditaire vennootschap die onder nummer 61730084 is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

Nadere informatie

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt.

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt. Artikel 1 - Toepasselijkheid Deze algemene bepalingen zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

Overeenkomst van (ver)koop van aandelen. [naam vennootschap]

Overeenkomst van (ver)koop van aandelen. [naam vennootschap] Overeenkomst van (ver)koop van aandelen in [naam vennootschap] Tussen: 1. [Statutaire naam], statutair gevestigd en kantoorhoudende te [plaatsnaam] aan de [adres], hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Definities: Algemene Voorwaarden A: Training Centre Holland handelsnaam van Wijvan10 B.V. : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Training Centre Holland handelsnaam van Wijvan10 B.V.,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V.

Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V. Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V. 1. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever; de natuurlijk persoon of rechtspersoon die aan Orangedotcom B.V. (hierna Orangedotcom)

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden januari 2006 Van Kredietverlening SNS Bank Zakelijk

Algemene Voorwaarden januari 2006 Van Kredietverlening SNS Bank Zakelijk Algemene Voorwaarden januari 2006 Van Kredietverlening SNS Bank Zakelijk Inhoudsopgave Hoofdstuk I: Algemene bepalingen Artikel 1. Definities Artikel 2. Terbeschikkingstelling Artikel 3. Afsluitprovisie

Nadere informatie

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vennootschap draagt de naam: [ ]. 2. De vennootschap heeft haar zetel in de gemeente [ ]. Doel Artikel 2 De vennootschap heeft ten doel: a. [ ]; b. het oprichten

Nadere informatie

Kandidaat Degene die door YoungConsult wordt geselecteerd voor een passende functie bij de Opdrachtgever.

Kandidaat Degene die door YoungConsult wordt geselecteerd voor een passende functie bij de Opdrachtgever. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden De onderhavige algemene voorwaarden die van toepassing zijn op iedere Opdracht en Overeenkomst tot Arbeidsbemiddeling welke door tussenkomst van YoungConsult tot

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders dd. 27 augustus 2007, nr. 8/39.07;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders dd. 27 augustus 2007, nr. 8/39.07; Sector : II Nr. : 39 De raad van de gemeente Ferwerderadiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders dd. 27 augustus 2007, nr. 8/39.07; gelet op artikel 160, sub e van de Gemeentewet; besluit:

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de Vereniging Groothandel Automaterialen Vrooam, statutair gevestigd te Schiedam.

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de Vereniging Groothandel Automaterialen Vrooam, statutair gevestigd te Schiedam. 1 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de Vereniging Groothandel Automaterialen Vrooam, statutair gevestigd te Schiedam. Artikel 1: Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen,

Nadere informatie

KWALITEIT IN CONSULTANCY

KWALITEIT IN CONSULTANCY Algemene voorwaarden ARTIKEL 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door, hierna aangeduid

Nadere informatie

1. Alle offertes van Berg communiceert zijn vrijblijvend, tenzij een termijn voor aanvaarding is gesteld.

1. Alle offertes van Berg communiceert zijn vrijblijvend, tenzij een termijn voor aanvaarding is gesteld. --- ALGEMENE VOORWAARDEN --- I. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte en overeenkomst tussen Berg communcieert en een Opdrachtgever waarop Berg communiceert deze voorwaarden

Nadere informatie

AKTE VAN VESTIGING HYPOTHEEK EN PANDRECHTEN

AKTE VAN VESTIGING HYPOTHEEK EN PANDRECHTEN 1 AKTE VAN VESTIGING HYPOTHEEK EN PANDRECHTEN Heden, +, verschenen voor mij, mr. Jan Wim Weggemans, notaris in de gemeente Bellingwedde: HYPOTHEEKGEVER 1. de heer KOENO NOMDEN, wonende te 9566 PK Veelerveen,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DEKONINGSCHRIJFT. 1. Begrippen In deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten van DeKoningschrijft wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN DEKONINGSCHRIJFT. 1. Begrippen In deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten van DeKoningschrijft wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN DEKONINGSCHRIJFT 1. Begrippen In deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten van DeKoningschrijft wordt verstaan onder: Persoon: Klant: Opdrachtnemer: Opdracht: Overeenkomst: iedere

Nadere informatie

Artikel 3 Inhoud overeenkomst Artikel 4 Gebruik webportal

Artikel 3 Inhoud overeenkomst Artikel 4 Gebruik webportal Artikel 1 Algemene bepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk geheel met alle offertes als door MKB Flex Personeel B.V. ( MKB Flex Personeel ) uitgebracht,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RIWOJO VERHUUR

ALGEMENE VOORWAARDEN RIWOJO VERHUUR ALGEMENE VOORWAARDEN RIWOJO VERHUUR Artikel 1: Object van deze overeenkomst Deze voorwaarden hebben betrekking op de in de overeenkomst genoemde goederen, met de daarbij vermelde accessoires welke is gesloten

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Administratievoorwaarden van de Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion, gevestigd te Rotterdam, volgens de notariële akte van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekservice B.V.

Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekservice B.V. Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekservice B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening

Nadere informatie

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is. Algemene voorwaarden 2015 -Corewonders V.O.F. Artikel Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: -opdrachtnemer: Corewonders V.O.F. die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden

Nadere informatie

2.1. De Investeerders verstrekken hierbij een Lening aan Geldnemer en Geldnemer aanvaardt deze Lening.

2.1. De Investeerders verstrekken hierbij een Lening aan Geldnemer en Geldnemer aanvaardt deze Lening. OVEREENKOMST LENING DE PARTIJEN: A. de in Bijlage 1 bij deze Overeenkomst Lening genoemde Investeerders aan de hand van het Investeerdersnummer waaronder zij bekend zijn bij de Stichting Klantengelden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Delanie Sterken, Zelfstandige Zorgverlener (Versie: januari 2016)

Algemene Voorwaarden Delanie Sterken, Zelfstandige Zorgverlener (Versie: januari 2016) 1) Definities 1.1) Opdrachtgever: De partij die Delanie Sterken een opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden, en die op basis van deze algemene voorwaarden offertes ontvangt en overeenkomsten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Office Support SG Arnhem B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Arnhem, gedeponeerd ter Griffie van de arrondissementsrechtbank

Nadere informatie

1. VvE: de Vereniging van Eigenaren of dien overeenkomstige organisatie met wie Renova BV een opdrachtovereenkomst sluit;

1. VvE: de Vereniging van Eigenaren of dien overeenkomstige organisatie met wie Renova BV een opdrachtovereenkomst sluit; VERENIGING VAN EIGENAREN ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities 1. VvE: de Vereniging van Eigenaren of dien overeenkomstige organisatie met wie Renova BV een opdrachtovereenkomst sluit; 2. Vergadering

Nadere informatie

Leningovereenkomst. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: XXXXXXXX

Leningovereenkomst. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: XXXXXXXX Leningovereenkomst LENINGNUMMER XX De ondergetekenden: A) BEDRIJF gevestigd te PLAATSNAAM, STRAAT NR, POSTCODE zoals bij HorecaCrowdfunding.nl geregistreerd onder cliëntnummer XX, Ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemeen Artikel 1

Algemene voorwaarden. Algemeen Artikel 1 Algemene voorwaarden ALGEMENE LEVERINGS-, BETALINGS- EN UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP DE RECHTSVERHOUDING TUSSEN OPDRACHTGEVER EN ADMINISTRATIEKANTOOR KAANDORP & MOOIJ Algemeen Artikel 1 1.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Personeelsadvies Werving & Selectie

Algemene Voorwaarden Personeelsadvies Werving & Selectie Algemene Voorwaarden Personeelsadvies Werving & Selectie www.abvakwerk.nl < 1 > 1. Toepasselijkheid 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden verricht of te verrichten door

Nadere informatie

VVT Europa B.V. Steenweg 73 A 4181 AK Waardenburg. ALGEMENE VOORWAARDEN Gasmeten VVT Europa B.V.

VVT Europa B.V. Steenweg 73 A 4181 AK Waardenburg. ALGEMENE VOORWAARDEN Gasmeten VVT Europa B.V. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Gasmeten definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Gebruiker: Opdrachtgever: degene die de opdracht tot het verrichten van handelingen en werkzaamheden aan gebruiker

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN VOOR GELDLENINGEN ONDER GARANTIE VAN DE STICHTING WAARBORGFONDS VOOR DE ZORGSECTOR

ALGEMENE BEPALINGEN VOOR GELDLENINGEN ONDER GARANTIE VAN DE STICHTING WAARBORGFONDS VOOR DE ZORGSECTOR ALGEMENE BEPALINGEN VOOR GELDLENINGEN ONDER GARANTIE VAN DE STICHTING WAARBORGFONDS VOOR DE ZORGSECTOR Afdeling I Overeenkomst van geldlening Artikel 1 Onder geldlening wordt verstaan (i) kasgeldleningen

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden gelden in iedere overeenkomst (hierna: iedere PANASJ (master)franchisenemer, hierna: PANASJ en iedere verklaring

Deze algemene voorwaarden gelden in iedere overeenkomst (hierna: iedere PANASJ (master)franchisenemer, hierna: PANASJ en iedere verklaring Algemene voorwaarden PANASJ Deze algemene voorwaarden gelden in iedere overeenkomst (hierna: Overeenkomst) tot verlening van diensten door iedere PANASJ (master)franchisenemer, hierna: PANASJ en iedere

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign

Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Focomp webdesign en onder overeenkomst:

Nadere informatie

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN MAAJKOL 1.! Definities 1.1! Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Maajkol een! Overeenkomst aangaat. 1.2! Algemene Voorwaarden: Deze algemene

Nadere informatie

Woonplaats: (de Geldnemer ), Hierna wordt Geldnemer en/of Medegeldnemer zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk genoemd de Geldnemer,

Woonplaats: (de Geldnemer ), Hierna wordt Geldnemer en/of Medegeldnemer zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk genoemd de Geldnemer, OVEREENKOMST LENING ANNUÏTAIRE LENING DE PARTIJEN: A. de in Bijlage 1 bij deze Overeenkomst Lening genoemde Investeerders aan de hand van het Investeerdersnummer waaronder zij bekend zijn bij de Stichting

Nadere informatie

ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN VERHUURDER

ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN VERHUURDER ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN VERHUURDER Artikel 1. Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle bemiddelingsovereenkomsten die Korrekt Wonen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen a. Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.: Het Innovatiecentrum b. Gebruiker: Degene met

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW Dit zijn de algemene Voorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd) van de vennootschap onder firma Code Blauw, kantoorhoudende te (3772 MP) Barneveld, aan Anthonie Fokkerstraat

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V.

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. -

Nadere informatie

Landsverordening regeling gebruik in deeltijd van onroerende zaken enaanpassing appartementsrecht

Landsverordening regeling gebruik in deeltijd van onroerende zaken enaanpassing appartementsrecht Zoek regelingen op overheid.nl Nederlandse Antillen Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! LANDSVERORDENING van de 27ste april 2005 tot wijziging van de Boeken 5 en

Nadere informatie

ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN HUURDER

ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN HUURDER Artikel 1: Toepasselijkheid, definities ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN HUURDER 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle bemiddelingsovereenkomsten die Housing Totaal, hierna

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Wijma Juridisch Advies. 1. Definities

ALGEMENE VOORWAARDEN Wijma Juridisch Advies. 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN Wijma Juridisch Advies Definities Dienstverlener: Wijma Juridisch Advies Opdrachtgever: iedere partij (natuurlijke of rechtspersoon) die een overeenkomst met Wijma Juridisch Advies

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING FINANCIEEL ADVIESBUREAU KARIN BLOTT OP HET TERREIN VAN HYPOTHEKEN / VERZEKERINGEN / OVERIG FINANCIEEL ADVIES. 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Alle aanbiedingen van Hilversmediation zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

Alle aanbiedingen van Hilversmediation zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Algemene Voorwaarden Hilversmediation A. ALGEMEEN Artikel 1 Toepasselijkheid; totstandkoming Deze Algemene Voorwaarden, die bestaan uit een algemeen deel en een bijzonder deel (mediation), zijn van toepassing

Nadere informatie

Hieronder staan de Algemene Voorwaarden van Wake n Walk Vierdaagseslaapplaats. Wanneer er onduidelijkheden of vragen zijn, kunt u altijd en.

Hieronder staan de Algemene Voorwaarden van Wake n Walk Vierdaagseslaapplaats. Wanneer er onduidelijkheden of vragen zijn, kunt u altijd  en. Geachte Gast, Hieronder staan de Algemene Voorwaarden van Wake n Walk Vierdaagseslaapplaats. Wanneer er onduidelijkheden of vragen zijn, kunt u altijd e-mailen. Met vriendelijke groet, Jur Jacobs CONTRACTVOORWAARDEN

Nadere informatie

Jean-Philippe: Jean-Philippe, gevestigd te Dordrecht, kvk-nummer ; de werkzaamheden zoals omschreven in de Overeenkomst;

Jean-Philippe: Jean-Philippe, gevestigd te Dordrecht, kvk-nummer ; de werkzaamheden zoals omschreven in de Overeenkomst; Algemene voorwaarden van Jean-Philippe 1. Definities Jean-Philippe: Jean-Philippe, gevestigd te Dordrecht, kvk-nummer 65377982; Opdracht: de werkzaamheden zoals omschreven in de Overeenkomst; Opdrachtgever:

Nadere informatie

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen.

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Zaandam Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Zaandam Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor Interim Management en Advies Diensten van Direttore B.V.

Algemene Voorwaarden voor Interim Management en Advies Diensten van Direttore B.V. Algemene Voorwaarden voor Interim Management en Advies Diensten van Direttore B.V. 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Direttore B.V.

Nadere informatie

Voor het inroepen van de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. met betrekking tot incasso bij voorbaat.

Voor het inroepen van de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. met betrekking tot incasso bij voorbaat. 2015-01 ALGEMENE VOORWAARDEN Voor het inroepen van de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. met betrekking tot incasso bij voorbaat. Artikel 1 Toepassingsgebied. 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van toepassing op rechtsverhoudingen met opdrachtgevers

Algemene Voorwaarden van toepassing op rechtsverhoudingen met opdrachtgevers Algemene Voorwaarden van toepassing op rechtsverhoudingen met opdrachtgevers Ethische gedragscode De belangrijkste gedragsregels zijn: Potentiële kandidaten worden alleen voorgesteld aan een opdrachtgever

Nadere informatie

3.1 De Acquisitieovereenkomst komt tot stand door het bericht van aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever aan Cliëntflow.

3.1 De Acquisitieovereenkomst komt tot stand door het bericht van aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever aan Cliëntflow. Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: (a) Cliëntflow: de opdrachtnemer; (b) Opdrachtgever: de natuurlijk persoon, maatschap, vennootschap onder firma of rechtspersoon

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming

Nadere informatie

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend.

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend. Algemene Voorwaarden Dividino Group B.V. 1. Toepasselijkheid a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten die worden gesloten tussen Dividino Group

Nadere informatie

DAN VVE BEHEER EN ADMINISTRATIES B.V. Gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam, Ebenhaezerstraat 33, 3083 RD.

DAN VVE BEHEER EN ADMINISTRATIES B.V. Gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam, Ebenhaezerstraat 33, 3083 RD. Algemene Voorwaarden voor dienstverlening. DAN VVE BEHEER EN ADMINISTRATIES B.V. Gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam, Ebenhaezerstraat 33, 3083 RD. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET INHUREN VAN EEN CHAUFFEUR VAN GEVEN TRANSPORT, TE GRUBBENVORST.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET INHUREN VAN EEN CHAUFFEUR VAN GEVEN TRANSPORT, TE GRUBBENVORST. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET INHUREN VAN EEN CHAUFFEUR VAN GEVEN TRANSPORT, TE GRUBBENVORST. Artikel 1: Werkingssfeer 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige

Nadere informatie

Algemeen Aanbiedingen en bestellingen Uitvoering van de overeenkomst

Algemeen Aanbiedingen en bestellingen Uitvoering van de overeenkomst Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Adviesbureau KAP b.v., alsmede op de uitvoering van alle werkzaamheden door Adviesbureau KAP b.v. Afwijkingen

Nadere informatie

VASTSTELLING ADMINISTRATIEVOORWAARDEN (RET N.V.)

VASTSTELLING ADMINISTRATIEVOORWAARDEN (RET N.V.) 1 HJP/cm/5125039/40036078 2623783-v6 VASTSTELLING ADMINISTRATIEVOORWAARDEN (RET N.V.) Op tweeduizend acht zijn voor mij, mr. Hendrikus Johannes Portengen, notaris met plaats van vestiging Rotterdam, verschenen:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN BRUIKLEEN

OVEREENKOMST VAN BRUIKLEEN OVEREENKOMST VAN BRUIKLEEN Ondergetekende, uitlener / verhuurder Naam instelling: Contactpersoon: Straat: Postcode: Woonplaats: Telefoonnr.: Emailadres: Verklaart dat, gebruiker, Naam instelling: Contactpersoon:

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een doorlopend krediet? 1 Aanvraagprocedure 1 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Twee voorbeelden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SmartPhort

Algemene voorwaarden SmartPhort Algemene voorwaarden SmartPhort Artikel 1 Definities 1. SmartPhort: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan J.F. Kennedylaan 19F, 5555XC te Valkenswaard, ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BUSKOOP SCHILDERS B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN BUSKOOP SCHILDERS B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN BUSKOOP SCHILDERS B.V. Artikel 1: Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op en vormen één geheel met alle door Buskoop te sluiten overeenkomsten. 1.2 In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek 1. Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

Strekking. Verplichtingen Stuifmeel Accountants

Strekking. Verplichtingen Stuifmeel Accountants ALGEMENE LEVERINGS-, BETALINGS- EN UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP DE RECHTSVERHOUDING TUSSEN OPDRACHTGEVER EN Stuifmeel Accountants Algemeen Artikel 1 a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing,

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden:

Algemene huurvoorwaarden: Algemene huurvoorwaarden: Artikel 1- Toepasselijkheid o 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere met Muco Machines te sluiten of gesloten overeenkomst van huur en verhuur. o 1.2 Tussen

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2 20150354 1 Doorlopende tekst van de administratievoorwaarden van de stichting: Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed, statutair gevestigd te Den Haag, zoals deze luiden na wijziging bij akte,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Van toepassing op de opdrachten verleend aan Boutkan Accountancy B.V. te Kwintsheul

Algemene voorwaarden Van toepassing op de opdrachten verleend aan Boutkan Accountancy B.V. te Kwintsheul Algemene voorwaarden Van toepassing op de opdrachten verleend aan Boutkan Accountancy B.V. te Kwintsheul A. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door NL Pensioen,

Nadere informatie

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V.

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V. ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V. Voor het uitvoeren van Werving & Selectie opdrachten door Flexurance B.V., verder te noemen Flexurance in het kader van een overeenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Autobedrijf Severs

Algemene Voorwaarden Autobedrijf Severs Algemene Voorwaarden Autobedrijf Severs ARTIKEL 1 DEFINITIES 1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

VOORWAARDEN ZOEKOPDRACHTFORMULIER - HUURDER

VOORWAARDEN ZOEKOPDRACHTFORMULIER - HUURDER VOORWAARDEN ZOEKOPDRACHTFORMULIER - HUURDER ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- Model door Pararius

Nadere informatie

Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp

Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Opdrachtnemer: PLUS Schuldhulp gevestigd te Venlo-Tegelen. Kamer van Koophandel nummer: 65310004, BTW nummer: NL8560.60.288B01 1.2 Klant:

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: (1) [ ] B.V., gevestigd en kantoorhoudende te [ ], hierna te noemen "[ ], ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer; (2) [ ] B.V., gevestigd en

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Algemene Voorwaarden Wervi ng en Selectie Fiscale Arena

INHOUDSOPGAVE. Algemene Voorwaarden Wervi ng en Selectie Fiscale Arena INHOUDSOPGAVE Algemene Voorwaarden Wervi ng en Selectie Fiscale Arena Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Werkingssfeer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Algemene voorwaarden Social Elephant

Algemene Voorwaarden. Algemene voorwaarden Social Elephant Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden Social Elephant 1. Toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die opdrachtgevers van Social Elephant aan Social Elephant

Nadere informatie

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Algemene voorwaarden J&S Diensten 1. Algemeen 1.1 Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en uitvoering daarvan, worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie