BEDRIJFS /KANTOORRUIMTE. Energieweg 15 G 4143 HK Leerdam

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BEDRIJFS /KANTOORRUIMTE. Energieweg 15 G 4143 HK Leerdam"

Transcriptie

1 BEDRIJFS/KANTOORRUIMTE Energieweg15G 4143HKLeerdam

2 BEDRIJFS/KANTOORRUIMTE Energieweg15G 4143HKLeerdam Inhoud blad2 1. Algemeneinformatie Algemeneomschrijving...3 Adresgegevens...3 Indelingbedrijfsobject...3 Omschrijvingruimte...4 Ligging...4 Bereikbaarheidenparkeervoorzieningen...4 Bestemmingsplan Gebouweninformatie Bouwkundigegegevens...6 Voorzieningeneninstallaties Huurcondities Inlichtingen...10

3 BEDRIJFS/KANTOORRUIMTE Energieweg15G 4143HKLeerdam blad3 1. Algemeneinformatie 1.1. Algemeneomschrijving In het moderne nieuwbouwproject aan de Energieweg te Leerdam bieden wij te huur aan een moderne bedrijfsruimte met kantoorruimte op de etage. Het pand is voorzien van alle wenselijke voorzieningenenisperdirectbeschikbaar. Deruimtekenmerktzichdooreenhoogwaardigeenkwalitatieveafwerkingenisvoorzienvaneen completeinrichting.ditobjectisgelegenineenrijsoortgelijkebedrijfsunits.indeomgevingvande objecten is op eigen terrein parkeergelegenheid beschikbaar, welke binnenkort tevens zal worden beveiligdd.m.v.eenautomatischhek Adresgegevens Deadresgegevensvandeonroerendezaakstaaninonderstaandetabelweergegeven. Adresgegevens: Straat Postcode,plaats :Energieweg15G :4143HK,Leerdam 1.3. Indelingbedrijfsobject Tenbehoevevanhetinverhuurnemenvanhetbedrijfsobjectisdeindelingenmaatvoeringvanhet registergoedopgenomen.dematenstaaninonderstaandetabelweergegeven.devermeldematen zijncircamaten. Omschrijving m 2 /ruimte Totalem 2 Beganegrond Bedrijfsruimte+separateentree 92m 2 naarkantooretage,toilet 92m 2 Eersteverdieping Kantoorruimte,pantry,toilet 92m 2 92m 2 Totalebedrijfsoppervlakte: 184m 2 * maten zijn circa maten, berekend volgens Bruto Vloeroppervlak (BVO)

4 BEDRIJFS/KANTOORRUIMTE Energieweg15G 4143HKLeerdam 1.4. Omschrijvingruimte Hetobjectisverdeeldovertweebouwlagen.Opdebeganegrondiseenpraktischebedrijfsruimte gerealiseerd voor bijvoorbeeld het opslaan van goederen of als productieruimte. Op de eerste verdieping is een kantoorruimte gerealiseerd bestaande uit een kantoorruimte, toiletruimte en pantryblok. Er is eenvoudig een spreekruimte te realiseren. Het geheel is bijzonder degelijk en compleetafgebouwdmetallewenselijkevoorzieningen.hetobjectisinstapklaar! blad Ligging HetobjectisgelegenaandeEnergiewegopbedrijvenparkNieuwSchaikteLeerdam.Dezelocatieligt openkelekilometersvandeafslagleerdam/vurenvanafrijkswega15enenkelekilometersvande afslag Leerdam vanaf rijksweg A2. Binnen 25 minuten bereikt u met de auto Utrecht Centrum of binnen30minuten shertogenbosch. Energieweg15G,4143HKLeerdam 1.6. Bereikbaarheidenparkeervoorzieningen Bereikbaarheid Debereikbaarheidvanhetobjectper(vracht)autoisgoed.DeafritLeerdamvanafzowelrijksweg A15alsA2ligtopcirca10respectievelijk5autominutenafstand.Methetopenbaarvervoerisde locatieredelijkbereikbaar. Parkeren Parkerenbijdepandenisopeigen methekwerkbeveiligd terreinmogelijk.bijhetobject zijn3parkeerplaatsenbeschikbaar. Reistijden(auto) Bestemming Reistijd Bestemming Reistijd Breda 45minuten Nijmegen 50minuten Utrecht 25minuten Arnhem 50minuten Rotterdam 45minuten DenBosch 30minuten

5 BEDRIJFS/KANTOORRUIMTE Energieweg15G 4143HKLeerdam blad Bestemmingsplan TerplaatseligtopditmomenthetvoorontwerpBestemmingsplan BedrijventerreinNieuwSchaik ter inzage. In het voorontwerp bestemmingsplan heeft het gehele perceel de bestemming bedrijfsterrein en kantoren. Bedrijfsactiviteiten vallende in de categorieën 2 t/m 3.2 zijn toegestaan. Voor verdere toelichting zie bijlage met de relevante delen uit het ontwerp Bestemmingsplan.

6 BEDRIJFS/KANTOORRUIMTE Energieweg15G 4143HKLeerdam 2. Gebouweninformatie blad Bouwkundigegegevens Ter plaatse is een inventarisatie gemaakt van de bouwkundige aard van het bedrijfsobject. De bouwkundigegegevenszijngebaseerdopdeindebrochureopgenomentechnischebeschrijvingen navraag bij de ontwikkelaar. In onderstaand overzicht staan de bouwkundige aspecten nader omschreven. Bouwkundigegegevens Bouwaard Traditionelebouw Bouwjaar Hetobjectisgerealiseerd2008 Constructie Dragendskeletvankalkzandsteen Gevels Geïsoleerdeprofielbeplating,voorzijdegedeeltelijkmetselwerk Isolatie Dak,beglazingengevelszijngeïsoleerd Kozijnen Hardhoutenkozijnenvoorzienvanisolerendebeglazingenventilatiestroken Vloeren Monolietafgewerkte(afgevlinderde)betonnenvloer Vloerdrukbeganegrondca.1.500kg/m²,etage500kg/m²

7 BEDRIJFS/KANTOORRUIMTE Energieweg15G 4143HKLeerdam 2.2. Voorzieningeneninstallaties Vanhetbedrijfsobjectiseeninventarisatiegemaaktvandeaanwezigevoorzieningeneninstallaties. Voor de voorzieningen is een onderverdeling gemaakt in (1) voorzieningen in het algemeen, (2) kantoorkantinevoorzieningenen(3)bedrijfsruimtevoorzieningen. blad7 (1)Voorzieningen/installatiesalgemeen Bestrating Verhardmetbetonklinkers Brandpreventie Handbrandblusser Vluchtrouteaanduiding Brandslanghaspel Nutsvoorzieningen Elektriciteitsaansluiting230en380V Gasaansluiting Wateraansluiting Parkeren Parkeerplaatsenaanvoorzijde,intotaalzijner3beschikbaar Riolering Aangeslotenophetopenbaarriool (2)Voorzieningen/installatiesetagevloerkantoorruimte Sanitairevoorzieningen Betegeldetoiletruimtemetzwevendtoileteneenfonteintje PantryblokmetRVSspoelbak,koelkast,vaatwasser,onderenbovenkastjes Elektravoorzieningen Diverseelektraaansluitingenverwerktindewand Kabelgotenv.v.elektraendataaansluitingen Toegang Entreemettrapopgang Zoweldekantoorruimtealsdebedrijfsruimtezijnafzonderlijkafsluitbaar Verlichting VerlaagdsysteemplafondmetgeïntegreerdeTLverlichting Luxaflex(terovernamevanhuidigehuurder)

8 BEDRIJFS/KANTOORRUIMTE Energieweg15G 4143HKLeerdam Verwarming/ventilatie Verwarmingd.m.v.eencvketelenradiatoren Teopenenramenaanvoorzijde,ventilatiestrokeninderamen MVinstallatieinpantry,toiletruimtenenkantoorruimte Vloerafwerking Betonnenvloerenafgewerktmettapijttegels blad8 (3)Voorzieningen/installatiesbedrijfsruimte Sanitairevoorzieningen Betegeldetoiletruimtemetzwevendtoiletenurinoir. Uitstortgootsteen+watertappunt Toegang Overheaddeur3,00*3,00(breedte*hoogte),elektrischbedienbaar Loopdeuraandevoorzijdemetafsluitbareentree Elektravoorzieningen Ruimehoeveelheidstroompunten230Ven380V Verlichting TLlichtstraten Terovernamevanhuidigehuurder: Demontabeleentresolvloer(ca.18m²)metlaadkraanenelektrischelier

9 BEDRIJFS/KANTOORRUIMTE Energieweg15G 4143HKLeerdam 3. Huurcondities Huurprijs ,excl.BTWperjaar Servicekosten BijdrageVvE: 50,permaandexcl.BTW Energiekosten Debedrijfsruimteheefteigenmetersvoorverbruikelektra/gas/water Huurtermijn inoverleg,uitgangspunt5+5jaar Betalingstermijn Huuraanpassing Waarborg Aanvaarding Perkwartaalvooraf Wijzigingvandehuurprijsvindtjaarlijksplaatsopbasisvandewijziging van hetmaandindexcijfervolgensdeconsumentenprijsindex(cpi)reekscpi Alle Huishoudens (2006 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek(CBS) Bijverhuursteltdehuurderbijondertekeningvandehuurovereenkomsteen bankgarantievan3maandenhuur+servicekosten+btw Afhankelijkvanverhuizinghuidigehuurder,echterbespreekbaarinoverleg metdezehuurderendeopdrachtgever blad9

10 BEDRIJFS/KANTOORRUIMTE Energieweg15G 4143HKLeerdam blad10 4. Inlichtingen Algemeen Inlichtingen Dezeinformatiewordtuverstrektondervoorbehoudvangoedkeuringdoor deverhuurder Voornadereinformatieen/ofbezichtigingterplaatsekuntucontact opnemenmet: (0183) KleineLandtong23 / Postbus373 / 4200AJGorinchem Dezeinformatiebrochureismetzorgsamengesteld,maarvoordejuistheidervankandoorB/makBedrijfsmakelaarsB.V.geen aansprakelijkheidwordenaanvaard,nochkanaandevermeldegegevensenigrechtwordenontleend.nadrukkelijkisvermelddatdeze informatieverstrekkingnietalseenaanbiedingofoffertemagwordenbeschouwd.allematenenafmetingenzijncirca.gemetenvolgens BrutoVloeroppervlakte(BVO)

11 BEDRIJFS/KANTOORRUIMTE Energieweg15G 4143HKLeerdam blad11

12 BEDRIJFS/KANTOORRUIMTE Energieweg15G 4143HKLeerdam blad12

13 BEDRIJFS/KANTOORRUIMTE Energieweg15G 4143HKLeerdam blad13

14 BEDRIJFS/KANTOORRUIMTE Energieweg15G 4143HKLeerdam blad14

BEDRIJFS /KANTOORRUIMTE. Kolk 13 4241 TH Arkel

BEDRIJFS /KANTOORRUIMTE. Kolk 13 4241 TH Arkel BEDRIJFS/KANTOORRUIMTE Kolk13 4241THArkel BEDRIJFS/KANTOORRUIMTE Kolk13 4241THArkel blad2 Inhoud 1. Algemeneinformatie...3 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. Algemeneomschrijving...3 Adresgegevens...3

Nadere informatie

KANTOORRUIMTE in een KANTOORVILLA. Hakgriend 18 3371 KA Hardinxveld Giessendam

KANTOORRUIMTE in een KANTOORVILLA. Hakgriend 18 3371 KA Hardinxveld Giessendam KANTOORRUIMTEineenKANTOORVILLA Hakgriend18 3371KAHardinxveldGiessendam KANTOORVILLA Hakgriend 18 3371 KA Hardinxveld Giessendam blad 2 Inhoud 1. Algemene informatie... 3 1.1. Algemene omschrijving... 3

Nadere informatie

WINKEL / KANTOORRUIMTE. Kwekelstraat 30 36 4201 JV Gorinchem

WINKEL / KANTOORRUIMTE. Kwekelstraat 30 36 4201 JV Gorinchem WINKEL/KANTOORRUIMTE Kwekelstraat3036 4201JVGorinchem WINKEL/KANTOORRUIMTE Kwekelstraat3036 4201JVGorinchem blad2 Inhoud 1. Algemeneinformatie...3 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. Algemeneomschrijving...3

Nadere informatie

KANTOORRUIMTE in historisch pakhuis. Appeldijk 11 4201 AE Gorinchem

KANTOORRUIMTE in historisch pakhuis. Appeldijk 11 4201 AE Gorinchem KANTOORRUIMTEinhistorischpakhuis Appeldijk11 4201AEGorinchem KANTOORRUIMTE Appeldijk11 4201AEGorinchem Inhoud blad2 1. Algemeneinformatie...3 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Algemeneomschrijving...3 Adresgegevens...3

Nadere informatie

AUTOBEDRIJF met SHOWROOM, WERKPLAATS en BUITENTERREIN. Nieuwpoortseweg 80 2965 AW Nieuwpoort

AUTOBEDRIJF met SHOWROOM, WERKPLAATS en BUITENTERREIN. Nieuwpoortseweg 80 2965 AW Nieuwpoort AUTOBEDRIJFmetSHOWROOM,WERKPLAATSenBUITENTERREIN Nieuwpoortseweg80 2965AWNieuwpoort AUTOBEDRIJFmetSHOWROOM,WERKPLAATSenBUITENTERREIN Nieuwpoortseweg80 2965AWNieuwpoort blad2 Inhoud 1. Algemeneinformatie...3

Nadere informatie

WINKELRUIMTE met BOVENWONING. Westwagenstraat 16/16a 4201 HH Gorinchem

WINKELRUIMTE met BOVENWONING. Westwagenstraat 16/16a 4201 HH Gorinchem WINKELRUIMTEmetBOVENWONING Westwagenstraat16/16a 4201HHGorinchem WINKELRUIMTE Westwagenstraat16/16a 4201HHGorinchem blad2 Inhoud 1. Algemeneinformatie...3 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. Algemeneomschrijving...3

Nadere informatie

Moderne kantoor- en bedrijfsruimten in een goed bereikbaar bedrijfsverzamelgebouw met voldoende parkeergelegenheid

Moderne kantoor- en bedrijfsruimten in een goed bereikbaar bedrijfsverzamelgebouw met voldoende parkeergelegenheid TE HUUR Stationsweg 15 5831 CR Boxmeer Moderne kantoor- en bedrijfsruimten in een goed bereikbaar bedrijfsverzamelgebouw met voldoende parkeergelegenheid Huurprijs : vanaf 600,00 per maand (mogelijkheid

Nadere informatie

Orionstraat 11 te Den Haag

Orionstraat 11 te Den Haag Vrijblijvende objectinformatie Orionstraat 11 te Den Haag Te huur bedrijfs-/kantoorruimte van ca. 863 m² Pagina 1 van 11 Algemene informatie Te huur Orionstraat 11 te Den Haag Algemeen Het betreft een

Nadere informatie

TE KOOP / TE HUUR BEDRIJFSRUIMTE

TE KOOP / TE HUUR BEDRIJFSRUIMTE TE KOOP / TE HUUR BEDRIJFSRUIMTE BEDRIJFSRUIMTE MET KANTOREN ALBERT THIJSSTRAAT 15-17, EYGELSHOVEN VRAAGPRIJS TOTAAL: EUR 419.000,- k.k. HUURPRIJS TOTAAL: EUR 3.250,- per maand, te vermeerderen met BTW.

Nadere informatie

Adres: Paulus Potterlaan 10, 2902 GP Capelle Aan Den IJssel Vraagprijs 510.000,00 kosten koper Huurprijs 3.150,00 per maand

Adres: Paulus Potterlaan 10, 2902 GP Capelle Aan Den IJssel Vraagprijs 510.000,00 kosten koper Huurprijs 3.150,00 per maand Adres: Paulus Potterlaan 10, 2902 GP Capelle Aan Den IJssel Vraagprijs 510.000,00 kosten koper Huurprijs 3.150,00 per maand Omschrijving Paulus Potterlaan 10, 2902GP Capelle aan den IJssel Fraai woon/werkpand

Nadere informatie

Te Huur / Te Koop Karakteristieke villa met eigen parkeerterrein

Te Huur / Te Koop Karakteristieke villa met eigen parkeerterrein Karakteristieke villa met eigen parkeerterrein Vughtstraat 30, Roosendaal Hoogwaardige afwerking Courante indeling Eigen parkeerterrein Een zeer fraaie kantoorvilla met vele karakteristieke elementen,

Nadere informatie

Vlietweg 16-17 te Leidschendam

Vlietweg 16-17 te Leidschendam Vrijblijvende objectinformatie Vlietweg 16-17 te Leidschendam Pagina 1 van 14 Algemene informatie Te huur Vlietweg 16-17 te Leidschendam Algemeen Kantorencomplex 'Fleetpark' is gelegen aan de Vliet op

Nadere informatie

TE HUUR/TE KOOP KANTOORRUIMTE

TE HUUR/TE KOOP KANTOORRUIMTE TE HUUR/TE KOOP KANTOORRUIMTE REPRESENTATIEF STATIG KANTOOROBJECT Nabij het bruisende centrum van Roermond, met uitstekende ontsluitingen op diverse uitvalswegen, bieden wij deze statige, monumentale kantoorvilla

Nadere informatie

VRAAGPRIJS: EUR 675.000,- K.K.

VRAAGPRIJS: EUR 675.000,- K.K. BEDRIJFSOBJECT CA. 2.003 m 2 vvo TE KOOP NIJVERHEIDSWEG 13 STEIN VRAAGPRIJS: EUR 675.000,- K.K. OBJECT Het betreft hier een riant bedrijfsobject met kantoorruimte gelegen aan de Nijverheidsweg te Stein

Nadere informatie

PROJECTINFORMATIE KINKERSTRAAT 17 AMSTERDAM

PROJECTINFORMATIE KINKERSTRAAT 17 AMSTERDAM TE HUUR T.B.V. MAATSCHAPPELIJKE DOELEINDEN UITSTEKEND BEREIKBAAR BEGANE GROND HUURPRIJS 875 PER MAAND CIRCA 52 M² PROJECTINFORMATIE KINKERSTRAAT 17 AMSTERDAM Kinkerstraat 17 te Amsterdam ALGEMEEN Deze

Nadere informatie

Dr. Lelykade 18 B te Den Haag

Dr. Lelykade 18 B te Den Haag Vrijblijvende objectinformatie Dr. Lelykade 18 B te Den Haag Ca. 250 m² turn-key kantoorruimte met uitzicht over de jachthaven en de Noordzee! Pagina 1 van 11 Algemene informatie Te huur Dr. Lelykade 18

Nadere informatie

Plaatsnaam : DORDRECHT Huurprijs 950,-- EX BTW P.M. Adres : JADE 228

Plaatsnaam : DORDRECHT Huurprijs 950,-- EX BTW P.M. Adres : JADE 228 WONINGMAKELAARDIJ BEDRIJFSMAKELAARDIJ AANKOOPBEMIDDELING TAXATIES VASTGOEDADVIES Plaatsnaam : DORDRECHT Huurprijs 950,-- EX BTW P.M. Adres : JADE 228 TYPE AANBOD : Huur SOORT AANBOD : kantoor VLOEROPPERVLAKTE

Nadere informatie

TE KOOP / TE HUUR KANTOOR

TE KOOP / TE HUUR KANTOOR TE KOOP / TE HUUR KANTOOR STATIONSPLEIN 12, SITTARD VRAAGPRIJS: EUR 980.000,- k.k. HUURPRIJS EUR 65,- per m², per jaar excl. BTW UITGEBREIDE INFORMATIE Soort object : Kantoorobject gelegen aan Stationsplein

Nadere informatie

Glastuinbouwbedrijf Middenweg 13 te Lisse

Glastuinbouwbedrijf Middenweg 13 te Lisse Glastuinbouwbedrijf Middenweg 13 te Lisse Vrijblijvende aanbieding Geachte heer/mevrouw, In collegiale samenwerking bemiddelen ondergetekenden, in opdracht van Berbee Beheer BV te Lisse, in de verkoop

Nadere informatie

Eemnesserweg 11-10 Laren

Eemnesserweg 11-10 Laren Eemnesserweg 11-10 Laren Deze informatie is geheel vrijblijvend en uitsluitend voor geadresseerde bestemd. Alle gegevens zijn door ons met zorg samengesteld. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij

Nadere informatie

Verkoop/verhuur-brochure De Alde Mar 30 te Dronryp Vraagprijs 350.000,- k.k. Huurprijs 2.375,- per maand

Verkoop/verhuur-brochure De Alde Mar 30 te Dronryp Vraagprijs 350.000,- k.k. Huurprijs 2.375,- per maand Verkoop/verhuur-brochure De Alde Mar 30 te Dronryp Vraagprijs 350.000,- k.k. Huurprijs 2.375,- per maand terpstramakelaardij.nl De Alde Mar 30 te Dronryp TE HUUR EN/OF TE KOOP AANGEBODEN: Vrijstaand representatief

Nadere informatie

Landelijk & Exclusief Wonen. Heidijk 16 + 16-A Vlijmen. Makelaardij og & Onteigeningszaken. Telefoon (0162) 426 348 Internet www.klijsen.

Landelijk & Exclusief Wonen. Heidijk 16 + 16-A Vlijmen. Makelaardij og & Onteigeningszaken. Telefoon (0162) 426 348 Internet www.klijsen. Heidijk 16 + 16-A Vlijmen Telefoon (0162) 426 348 Internet www.klijsen.nl Vrijstaande woonboerderij met extra bouwvlak. Deze vrijstaande woning is gunstig gelegen in het buitengebied van Vlijmen en is

Nadere informatie

KANTOORCOMPLEX "TECHNOHOUSE" KANTOORCOMPLEX. NIEUW EYCKHOLT 290-292 te HEERLEN. VRAAGPRIJS EUR 1.450.000,- k.k.

KANTOORCOMPLEX TECHNOHOUSE KANTOORCOMPLEX. NIEUW EYCKHOLT 290-292 te HEERLEN. VRAAGPRIJS EUR 1.450.000,- k.k. TE KOOP KANTOORCOMPLEX "TECHNOHOUSE" KANTOORCOMPLEX NIEUW EYCKHOLT 290-292 te HEERLEN VRAAGPRIJS EUR 1.450.000,- k.k. Wij hebben getracht middels deze zorgvuldig samengestelde documentatie u zo uitgebreid

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie TE HUUR Westeresch 1-3 Roden

Vrijblijvende objectinformatie TE HUUR Westeresch 1-3 Roden Vrijblijvende objectinformatie TE HUUR Westeresch 1-3 Roden Pagina 1 Object Locatie Westeresch 1-3 te Roden Winkelruimte op de begane grond en eerste verdieping. Gelegen op goed bereikbare locatie aan

Nadere informatie

Fraaie bedrijfsruimte met kantoor BIM Center de Brand

Fraaie bedrijfsruimte met kantoor BIM Center de Brand Te huur / Te koop Fraaie bedrijfsruimte met kantoor BIM Center de Brand De De Grote Beer 23, 7, s-hertogenbosch Locatie Locatie De Grote Beer 7, gebouwd in 1998, maakt deel uit van BIM Center de Brand

Nadere informatie

TE KOOP: ZANDDREEF 31B - PRINSENBEEK WOONHUIS MET MULTIFUNCTIONEEL BIJGEBOUW

TE KOOP: ZANDDREEF 31B - PRINSENBEEK WOONHUIS MET MULTIFUNCTIONEEL BIJGEBOUW TE KOOP: ZANDDREEF 31B - PRINSENBEEK WOONHUIS MET MULTIFUNCTIONEEL BIJGEBOUW Prijs op aanvraag Rustiek wonen in het buitengebied van Prinsenbeek. In de nabijheid van het Liesbos staat, deze mooie, goed

Nadere informatie

TE HUUR. Totaal 7.625 m² vvo

TE HUUR. Totaal 7.625 m² vvo Totaal 7.625 m² vvo T TE HUUR Hoppenkuil 16/Lage Zijde 3-3H Eindhoven Multifunctioneel bedrijfscomplex bestaande uit twee met elkaar verbonden afzonderlijke en eenvoudig splitsbare bedrijfsgebouwen. OMGEVINGSFACTOREN

Nadere informatie

TE HUUR. Lange Hezelstraat 39. Hessenberg 23 NIJMEGEN

TE HUUR. Lange Hezelstraat 39. Hessenberg 23 NIJMEGEN TE HUUR Lange Hezelstraat 39 Hessenberg 23 NIJMEGEN Algemene gegevens : Een markant pand tussen twee straten met twee historische gevels! De lokatie in het centrum van Nijmegen is in een van de oudste

Nadere informatie

TE HUUR. Beemdstraat 1 Eindhoven

TE HUUR. Beemdstraat 1 Eindhoven TE HUUR Beemdstraat 1 Eindhoven Beemdstraat 1 te Eindhoven (Bedrijfsnummer 8910) Locatie : Het gebouw is gesitueerd op een opvallende hoeklocatie aan de rondweg en de kantorenstraat van bedrijventerrein

Nadere informatie

TE KOOP. Looiersgracht 13

TE KOOP. Looiersgracht 13 TE KOOP Maastricht - Jekerkwartier Moderne, volledig gerenoveerde kantoorruimte (VVO 72 m²) met 2 kantoren op begane grond met pantry en toilet en een grote bergruimte in gewelfd souterrain. Vraagprijs

Nadere informatie