BEDRIJFSRUIMTE (ingericht als vleesverwerkingsbedrijf) met KANTOORRUIMTE. Nijverheidstraat GW Giessen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BEDRIJFSRUIMTE (ingericht als vleesverwerkingsbedrijf) met KANTOORRUIMTE. Nijverheidstraat 15 4283 GW Giessen"

Transcriptie

1 BEDRIJFSRUIMTE(ingerichtalsvleesverwerkingsbedrijf) metkantoorruimte Nijverheidstraat GWGiessen

2 BEDRIJFSRUIMTEmetKANTOORRUIMTE Nijverheidstraat GWGiessen blad2 Inhoud 1. Algemeneinformatie Algemeneomschrijving...3 Adresgegevens...3 Kadastralegegevens...3 Indelingbedrijfsobject...4 Omschrijvingruimte...4 Ligging...5 Bereikbaarheidenparkeervoorzieningen...5 Bestemmingsplan Gebouwinformatie Bouwkundigegegevens...7 Voorzieningeneninstallaties Koopcondities Inlichtingen...12

3 BEDRIJFSRUIMTEmetKANTOORRUIMTE Nijverheidstraat GWGiessen blad3 1. Algemeneinformatie 1.1. Algemeneomschrijving Opeenprominentehoeklocatie,aandeprovincialewegN322langsbedrijventerreinDeRietdijkte Giessenbiedenwijtekoopoftehuuraaneenfraaiebedrijfsruimtemetvoorgelegenkantoorruimte. Hetgeheelisgelegenopeenruimenvrijwelgeheelbestraatterreinvanca.4.500m².Optioneelis hetnaastgelegenkavel(verhardenomheindparkeerterrein)vanca.1.550m²bijtekopen. Debedrijfsruimteisopditmomentuitgerustmetallegewenstevoorzieningenomtefungerenals vleesverwerkingsbedrijf.erzijndiverse(gekoelde)werkruimtenmeto.a.inpaklijnen, etiketteerruimte,inpakafdeling,fileer/uitsnijderij,diepvriescel,expeditieetc.erisaanbeidezijden vandekantoorruimteeendubbellaaddockmetelk2overheaddeurenincl.leveller. Dekantoorruimteisturnkeyenvoorzienvano.a.stoffering,kantoorkamerindeling,systeemplafonds metverlichting,toiletruimten,kantine/bar,mechanischeventilatie,aircoinkantoorruimteetc. Hetobjectisuitstekendbereikbaarvoorvrachtenparticulierverkeer,kentruime indelingsmogelijkhedenenheefteenruimvoorterreint.b.v.parkerenenladen/lossen Adresgegevens Deadresgegevensvandeonroerendezaakstaaninonderstaandetabelweergegeven. Adresgegevens: Straat Postcode,plaats Gemeente :Nijverheidstraat15 :4283GW,Giessen :Woudrichem 1.3. Kadastralegegevens Dekadastralegegevensvandeonroerendezaakstaaninonderstaandetabelweergegeven. Kadastralegegevens: Gemeente Sectie Nummer Perceel :Woudrichem :I :1627 :44a.20ca.(4.420m²),kavelvanca.1.550m²bijtekopen

4 BEDRIJFSRUIMTEmetKANTOORRUIMTE Nijverheidstraat GWGiessen blad Indelingbedrijfsobject Tenbehoevevanhetinverhuurnemenvanhetbedrijfsobjectisdeindelingenmaatvoeringvanhet registergoedopgenomen.dematenstaaninonderstaandetabelweergegeven.devermeldematen zijncircamaten. Omschrijving m 2 /ruimte Totalem 2 Bedrijfsruimte Beganegrond 870m 2 870m 2 Kantoorruimte Kantoorruimte/entreebeganegr. 275m 2 Kantoorruimte1 e etage 275m² 550m 2 Totaleoppervlaktebedrijfsruimte: 870m 2 Totaleoppervlaktekantoorruimte: 550m 2 * maten zijn circa maten, berekend volgens Bruto Vloeroppervlak (BVO) Hetisgoedmogelijkdehuidigebedrijfsruimtetevergrotentotmaximaal2.535m² 1.5. Omschrijvingruimte Bedrijfsruimte: Vrijehoogtemethuidigeinrichting:variërendvan3,2tot5,28m 1 zonderinrichting:ca.6m 1 Maximalevloerbelastingca.500kg/m²(lijnbelastingtotca.750kg/m²mogelijk) Betonnenvloerenv.v.coating TLverlichting Geconditioneerderuimten,gekoeldendiepvries 5xdocksheltermet5overheaddeuren(elektrischbediend)en5levellers Overheaddeurenelektrischbedienbaarengeïsoleerd,wieldrangers,luchtkussensrondoverheaddeuren 2xexpeditiekantoor Sanitaireruimten(dames/heren)metkleedkamer,toilettenendouches Kantoorruimte: Sanitair(dubbeltoilet)opelkeetage Kantinemetpantry(v.v.vaatwasser,kasten,spoelbak,boiler) Allekantoorruimtenv.v.airconditioning/klimaatbeheersing,ookdeserverruimte Systeemplafondsmetverlichting Indelingd.m.v.tussenwanden,gedeeltelijkv.v.glas,gedeeltelijkflexibel CVmetradiatoren Aansluitingenelektra,dataentelefonie Alarminstallatie Zonwering(elektrischbedienbaar)aanzonzijde

5 BEDRIJFSRUIMTEmetKANTOORRUIMTE Nijverheidstraat GWGiessen blad Ligging HetobjectisgoedgelegenaanderandvanhetbedrijventerreinDeRietdijkteGiessen.Hetbetreft eenprominentiezichtlocatievanafprovincialewegn322.dezelocatieligtopenkelekilometersvan deafslagwoudrichem/nieuwendijkvanafrijkswega27vanwaarerdiverseuitvalswegenzijnnaar o.a.hetknooppuntgorinchem(rijkswegena15/a27)alsooknaarrijkswega2(zaltbommel). Nijverheidstraat15teGiessen A27 N322 A Bereikbaarheidenparkeervoorzieningen Bereikbaarheid De bereikbaarheid van het object per (vracht) auto is goed. De afrit Woudrichem / Nieuwendijk vanaf rijksweg A27 ligt op circa 10 autominuten afstand. Vanaf deze oprit ligt het knooppunt Gorinchem(rijkswegenA15enA27)opcirca10autominutenafstand.Eveneenssneltebereikenis het knooppunt met rijksweg A2, circa 15 autominuten vanaf het knooppunt Gorinchem. Met het openbaarvervoerisdelocatieredelijkbereikbaar.tevensisrijkswega2(zaltbommel)viaprovinciale wegn322snelbereikbaar. Parkeren Parkerenbijhetobjectisopeigenterreinmogelijk.Deparkeervoorzieningenzijngoed.Ophet optioneel aan te kopen terrein zijn bovendien aanvullende parkeerplaatsen gerealiseerd. Daarnaastishetgeheleperceelomheindmeteendeugdelijkhekwerk.Hierinzijneentweetal schuifpoortenaangebracht. Reistijden(auto) Bestemming Reistijd Bestemming Reistijd Amsterdam 60minuten Nijmegen 60minuten Antwerpen 54minuten Rotterdam 40minuten Breda 25minuten Utrecht 35minuten

6 BEDRIJFSRUIMTEmetKANTOORRUIMTE Nijverheidstraat GWGiessen blad Bestemmingsplan TerplaatseishetBestemmingsplan BedrijfsterreinDeRietdijk2004 vankracht.ditplanis goedgekeurddoordegemeenteraadvanwoudrichemop24mei2004engoedgekeurddoor GedeputeerdeStatenvanNoordBrabant. Inhetbestemmingsplanheefthetonderhavigeobjectdebestemming Bedrijven.Toegestane milieuklasseiscategorie1t/m3vandestaatvanbedrijfsactiviteiten.demaximalebouwhoogte bedraagt10m 1.Hetmaximaalbebouwingspercentagebedraagt75%. VoorverderetoelichtingziederelevantedelenuitBestemmingsplan BedrijfsterreinDeRietdijk 2004

7 BEDRIJFSRUIMTEmetKANTOORRUIMTE Nijverheidstraat GWGiessen blad7 2. Gebouwinformatie 2.1. Bouwkundigegegevens Ter plaatse is een inventarisatie gemaakt van de bouwkundige aard van het bedrijfsobject. De bouwkundigegegevenszijngebaseerdopdeindebrochureopgenomentechnischebeschrijvingen navraag bij de ontwikkelaar. In onderstaand overzicht staan de bouwkundige aspecten nader omschreven. Bouwkundigegegevens Bouwaard Traditionelebouw Bouwjaar Hetobjectisgerealiseerdomstreeks1993/1994 Constructie Staalconstructie(voornamelijkgegalvaniseerd)t.b.v.debedrijfsruimte Gevels Geïsoleerdeprofielbeplatingt.h.v.bedrijfsruimte,vrijwelvolledigmetselwerkt.h.v.de kantoorruimte Isolatie Dak,beglazingenwandenzijngedeeltelijkgeïsoleerd Plafond Ruimtebovenplafondsinbedrijfsruimtet.b.v.aanbrengen/reparatieleidingwerketc. Kozijnen Aluminiumkozijnenvoorzienvanisolerendebeglazing Aandeachterzijdegedeeltelijkgeblindeerdekozijnendmvdewandvandekoelruimte Vloeren Monolietafgewerkte(afgevlinderde)betonnenvloeren,grotendeelsv.v.coating Vloerdrukbeganegrondbedrijfsruimteca.500kg/m² Royalekruipruimteondergehelevloert.b.v.aanbrengen/reparatieleidingwerketc.

8 BEDRIJFSRUIMTEmetKANTOORRUIMTE Nijverheidstraat GWGiessen blad Voorzieningeneninstallaties Vanhetbedrijfsobjectiseeninventarisatiegemaaktvandeaanwezigevoorzieningeneninstallaties. Voor de voorzieningen is een onderverdeling gemaakt in (1) voorzieningen in het algemeen, (2) kantoorvoorzieningenen(3)bedrijfsruimtevoorzieningen. (1)Voorzieningen/installatiesalgemeen Bestrating Geasfalteerdterreinrondom,groenstrookachterzijde(kanwordenverhard),tegelsvoorzijde t.h.v.entree Verhardmetbetonklinkersophetoptioneelverkrijgbare,naastgelegenperceel Brandpreventie Noodverlichtingmetvluchtdeuraanduiding Brandslanghaspelsen/ofhandbrandblussers Beveiliging Elektronischalarmsysteem Camerasysteemt.b.v.beveiliging Diversen Fietsenstallingaandeachterzijde Nutsvoorzieningen Elektriciteitsaansluiting,eigentrafoopterrein Gasaansluiting Wateraansluiting Krachtstroomaansluiting Parkeren Bijhetpandzijneenruimaantalparkeerplaatsenbeschikbaar Aandezijenachterkantvanhetobjectzijnbrede,verhardestroken,dezekunneneveneens wordenbenutt.b.v.parkerenen/ofladen/lossen Extraparkeergelegenheidisbeschikbaarophetoptionele,naastgelegenkavel Omheining Hetobjectisrondomvoorzienvaneendeugdelijkhekwerk Tweetalschuifpoortenaandevoorzijdevanhetobject Groenstrookaandeachterzijde,hoortbijhetterrein,kanwordenverhard Riolering Aangeslotenophetopenbaarrioolenvetafscheideraanwezig Verlichting Diversebuitenverlichtingsarmaturen/lichtmasten

9 BEDRIJFSRUIMTEmetKANTOORRUIMTE Nijverheidstraat GWGiessen blad9 (2)Voorzieningen/installatieskantoorruimte Elektravoorzieningen Aansluitingen230V,tevensdata/telefoonbekabeling Sanitairevoorzieningen Toiletruimtedames/heren,opelkeetage Pantryblokinkantineruimtemetkastjes,vaatwasser,spoelbakenboiler Baropstellingmetkoelkaste.d. Stoffering Kantoorruimtenzijnv.v.hardevloerafwerking(coatingenmarmoleum) Toegang Ruimeentreemettrapopgang,wenteltrapnaardiversekantoren/kantinemetaansluitendde bedrijfsruimte Verlichting Systeemplafondmetgeïntegreerdeverlichtinginkantoorruimte Kunststofplafondt.h.v.dekantineruimte Verwarming/ventilatie Verwarmingd.m.v.radiatorenenCVketel Allekantoorruimtenv.v.airconditioning/klimaatbeheersing Aandezonzijdeelektrischbedienbarezonwering(screens) (3)Voorzieningen/installatiesbedrijfsruimte Elektravoorzieningen Ruimehoeveelheidstroompunten230/380V Sanitairevoorzieningen Kleedruimtendames/heren,v.v.toiletten,kleedruimte,kluisjes,douches Wastrog Wasbakkenmetinfraroodkranen Technischevoorzieningen Debedrijfsruimteisgeheelingerichtalsvleesverwerkingsbedrijf.Alleruimtenzijngekoelden v.v. benodigde apparatuur/aansluitingen om als zodanig te functioneren. De inrichting voldoetvolgensopdrachtgeveraanallemilieueisenenerisaltijdmeteene.e.g.erkenningin hetobjectgewerkt. Wateronthardingssysteem Persluchtsysteemingehelebedrijfsruimte Hogedrukinstallatiemetleidingwerkenvoldoendetappuntent.b.v.schoonmaak Messensterilisator

10 BEDRIJFSRUIMTEmetKANTOORRUIMTE Nijverheidstraat GWGiessen blad10 Toegang 5xdocksheltermet5overheaddeuren(elektrischbediend)en5levellers Dockshelterszijnv.v.wieldrangersenluchtkussen Diverseloopdeuren Doorgangvanuitkantoorruimte Verlichting TLverlichting Verwarming/ventilatie Koelinstallatie(s)perruimteregelbaar,hebbenjaarlijksSTEKcontroleenerkenning Diepvriesinstallaties Hetgehelepandisvoorzienvankoeling/conditionering Diversedeurenvoorzienvansnelsluitmechanisme Koelinstallatieszijnv.v.,warmtewisselaar,geslotencircuitvooropwarmingreinigingswater, zijnaangeslotenopvoelsysteeminstallateur(opafstandalarmeringenregelbaar)

11 BEDRIJFSRUIMTEmetKANTOORRUIMTE Nijverheidstraat GWGiessen blad11 3. Koopcondities Vraagprijs ,kostenkoper Waarborg Aanvaarding Bijzonderheden Huurprijs BTW Servicekosten Bijhetondertekenenvandekoopovereenkomststeltkopereenbankgarantie van10%vandeaankoopsom Indehuidigestaatopkortetermijnmogelijk,inoverlegmetde opdrachtgever Hetobjectisuitstekendgeschiktvoordegehelefoodsector, vleesverwerkendebedrijven,verzorgendebedrijven,lichteindustriële activiteitenetc. Hetbedrijfvoldoetvolgensopdrachtgeveraanallemilieueisenenheeftaltijd mete.e.g.erkenninggewerkt ,perjaar Partijen komen overeen dat verhuurder geen omzetbelasting over de huurprijsinrekeningbrengt. Voorschotservicekosten:inoverlegmetverhuurder Huurtermijn 5jaarmetaansluitendeoptieperiodenvan5jaar Betalingstermijn Perkwartaalvooraf Huuraanpassing Waarborg Aanvaarding Wijzigingvandehuurprijsvindtjaarlijksplaatsopbasisvandewijziging van hetmaandindexcijfervolgensdeconsumentenprijsindex(cpi)reekscpi Alle Huishoudens (2006 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek(CBS) Dehuurdersteltaanverhuurdereenbankgarantietergroottevaneen kwartaalverplichtinghuureneventueleservicekosten Opkortetermijnmogelijk,inoverlegmetdeopdrachtgever

12 BEDRIJFSRUIMTEmetKANTOORRUIMTE Nijverheidstraat GWGiessen blad12 4. Inlichtingen Algemeen Inlichtingen Dezeinformatiewordtuverstrektondervoorbehoudvangoedkeuringdoor deverhuurder Voornadereinformatieen/ofbezichtigingterplaatsekuntucontact opnemenmet: (0183) KleineLandtong23 / Postbus373 / 4200AJGorinchem Dezeinformatiebrochureismetzorgsamengesteld,maarvoordejuistheidervankandoorB/makBedrijfsmakelaarsB.V.geen aansprakelijkheidwordenaanvaard,nochkanaandevermeldegegevensenigrechtwordenontleend.nadrukkelijkisvermelddatdeze informatieverstrekkingnietalseenaanbiedingofoffertemagwordenbeschouwd.allematenenafmetingenzijncirca.gemetenvolgens BrutoVloeroppervlakte(BVO)

13 BEDRIJFSRUIMTEmetKANTOORRUIMTE Nijverheidstraat GWGiessen blad13

14 BEDRIJFSRUIMTEmetKANTOORRUIMTE Nijverheidstraat GWGiessen blad14

15 BEDRIJFSRUIMTEmetKANTOORRUIMTE Nijverheidstraat GWGiessen blad15

16 BEDRIJFSRUIMTEmetKANTOORRUIMTE Nijverheidstraat GWGiessen blad16

17 BEDRIJFSRUIMTEmetKANTOORRUIMTE Nijverheidstraat GWGiessen blad17

18 BEDRIJFSRUIMTEmetKANTOORRUIMTE Nijverheidstraat GWGiessen blad18

19 Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: Nijverheidstraat Nijverheidstraat Ambachtstraat A B m 10 m 50 m Deze kaart is noordgericht Perceelnummer Huisnummer Kadastrale grens Voorlopige grens Bebouwing Overige topografie Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 17 november 2011 De bewaarder van het kadaster en de openbare registers Schaal 1:1000 Kadastrale gemeente Sectie Perceel WOUDRICHEM I 1627 Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend. De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

20 Omgevingskaart Klantreferentie: Nijverheidstraat 15 0 m 125 m 625 m Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: Hier bevindt zich Kadastraal object WOUDRICHEM I 1627 Nijverheidstraat 15, 4283 GW GIESSEN De auteursrechten en databankenrechten zijn voorbehouden aan de Topografische Dienst Kadaster.

21

22

23

BEDRIJFS /KANTOORRUIMTE. Energieweg 15 G 4143 HK Leerdam

BEDRIJFS /KANTOORRUIMTE. Energieweg 15 G 4143 HK Leerdam BEDRIJFS/KANTOORRUIMTE Energieweg15G 4143HKLeerdam BEDRIJFS/KANTOORRUIMTE Energieweg15G 4143HKLeerdam Inhoud blad2 1. Algemeneinformatie...3 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. Algemeneomschrijving...3

Nadere informatie

BEDRIJFS /KANTOORRUIMTE. Kolk 13 4241 TH Arkel

BEDRIJFS /KANTOORRUIMTE. Kolk 13 4241 TH Arkel BEDRIJFS/KANTOORRUIMTE Kolk13 4241THArkel BEDRIJFS/KANTOORRUIMTE Kolk13 4241THArkel blad2 Inhoud 1. Algemeneinformatie...3 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. Algemeneomschrijving...3 Adresgegevens...3

Nadere informatie

KANTOORRUIMTE. Arkelsedijk 38 40 4206 AC Gorinchem

KANTOORRUIMTE. Arkelsedijk 38 40 4206 AC Gorinchem KANTOORRUIMTE Arkelsedijk3840 4206ACGorinchem KANTOORRUIMTE Arkelsedijk3840 4206ACGorinchem blad2 Inhoud 1. Algemeneinformatie...3 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Algemeneomschrijving...3 Adresgegevens...3

Nadere informatie

KANTOORRUIMTE in een KANTOORVILLA. Hakgriend 18 3371 KA Hardinxveld Giessendam

KANTOORRUIMTE in een KANTOORVILLA. Hakgriend 18 3371 KA Hardinxveld Giessendam KANTOORRUIMTEineenKANTOORVILLA Hakgriend18 3371KAHardinxveldGiessendam KANTOORVILLA Hakgriend 18 3371 KA Hardinxveld Giessendam blad 2 Inhoud 1. Algemene informatie... 3 1.1. Algemene omschrijving... 3

Nadere informatie

WINKEL / KANTOORRUIMTE. Kwekelstraat 30 36 4201 JV Gorinchem

WINKEL / KANTOORRUIMTE. Kwekelstraat 30 36 4201 JV Gorinchem WINKEL/KANTOORRUIMTE Kwekelstraat3036 4201JVGorinchem WINKEL/KANTOORRUIMTE Kwekelstraat3036 4201JVGorinchem blad2 Inhoud 1. Algemeneinformatie...3 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. Algemeneomschrijving...3

Nadere informatie

AUTOBEDRIJF met SHOWROOM, WERKPLAATS en BUITENTERREIN. Nieuwpoortseweg 80 2965 AW Nieuwpoort

AUTOBEDRIJF met SHOWROOM, WERKPLAATS en BUITENTERREIN. Nieuwpoortseweg 80 2965 AW Nieuwpoort AUTOBEDRIJFmetSHOWROOM,WERKPLAATSenBUITENTERREIN Nieuwpoortseweg80 2965AWNieuwpoort AUTOBEDRIJFmetSHOWROOM,WERKPLAATSenBUITENTERREIN Nieuwpoortseweg80 2965AWNieuwpoort blad2 Inhoud 1. Algemeneinformatie...3

Nadere informatie

KANTOORRUIMTE in historisch pakhuis. Appeldijk 11 4201 AE Gorinchem

KANTOORRUIMTE in historisch pakhuis. Appeldijk 11 4201 AE Gorinchem KANTOORRUIMTEinhistorischpakhuis Appeldijk11 4201AEGorinchem KANTOORRUIMTE Appeldijk11 4201AEGorinchem Inhoud blad2 1. Algemeneinformatie...3 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Algemeneomschrijving...3 Adresgegevens...3

Nadere informatie

WINKELRUIMTE met BOVENWONING. Westwagenstraat 16/16a 4201 HH Gorinchem

WINKELRUIMTE met BOVENWONING. Westwagenstraat 16/16a 4201 HH Gorinchem WINKELRUIMTEmetBOVENWONING Westwagenstraat16/16a 4201HHGorinchem WINKELRUIMTE Westwagenstraat16/16a 4201HHGorinchem blad2 Inhoud 1. Algemeneinformatie...3 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. Algemeneomschrijving...3

Nadere informatie

Te Huur. Tevens is deelverhuur mogelijk vanaf 400 m² tot 2.400 m².

Te Huur. Tevens is deelverhuur mogelijk vanaf 400 m² tot 2.400 m². Te Huur Vrijblijvende Projectinformatie Kantoorruimte Marsweg 47 te Zwolle Object Een markant bedrijfsgebouw, gelegen aan de doorgaande weg op het industrieterrein de Marslanden op een uitstekende zichtlocatie.

Nadere informatie

Verkoop/verhuur-brochure De Alde Mar 30 te Dronryp Vraagprijs 350.000,- k.k. Huurprijs 2.375,- per maand

Verkoop/verhuur-brochure De Alde Mar 30 te Dronryp Vraagprijs 350.000,- k.k. Huurprijs 2.375,- per maand Verkoop/verhuur-brochure De Alde Mar 30 te Dronryp Vraagprijs 350.000,- k.k. Huurprijs 2.375,- per maand terpstramakelaardij.nl De Alde Mar 30 te Dronryp TE HUUR EN/OF TE KOOP AANGEBODEN: Vrijstaand representatief

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE. te huur kantoorruimte Wolga 5 te Den Haag

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE. te huur kantoorruimte Wolga 5 te Den Haag VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE te huur kantoorruimte Wolga 5 te Den Haag VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE Wolga 5, Den Haag Algemeen: Dit mooie gebouw in Den Haag nabij de kruising van de A4 en de A12

Nadere informatie

Son, Ekkersrijt 7318

Son, Ekkersrijt 7318 Te Huur bij Q : Son, Ekkersrijt 7318 2 EKKERSRIJT 7318 TE SON Beschrijving object : Op absolute zichtlocatie gelegen bedrijfsobject met buitenterrein! Locatie / Ligging : Het bedrijfscomplex, waarvan de

Nadere informatie

TE HUUR. Lange Hezelstraat 39. Hessenberg 23 NIJMEGEN

TE HUUR. Lange Hezelstraat 39. Hessenberg 23 NIJMEGEN TE HUUR Lange Hezelstraat 39 Hessenberg 23 NIJMEGEN Algemene gegevens : Een markant pand tussen twee straten met twee historische gevels! De lokatie in het centrum van Nijmegen is in een van de oudste

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie

Vrijblijvende objectinformatie Real Estate Vrijblijvende objectinformatie Noordwijk, Boekerslootlaan 22 Object Het voormalige postkantoor en bestellersruimte met ondergrond gelegen aan de Boekerslootlaan 22 te Noordwijk. Kadastrale

Nadere informatie

Vrijblijvende object informatie TE HUUR Kobaltstraat 17 2544 ET 's-gravenhage

Vrijblijvende object informatie TE HUUR Kobaltstraat 17 2544 ET 's-gravenhage Vrijblijvende object informatie TE HUUR Kobaltstraat 17 2544 ET 's-gravenhage Vrijblijvende object informatie TE HUUR Kobaltstraat 17 2544 ET 's-gravenhage Te huur : Kantoorruimte op de 1e verdieping met

Nadere informatie

TE HUUR. Schouwrooij 16a BOXTEL

TE HUUR. Schouwrooij 16a BOXTEL TE HUUR Schouwrooij 16a BOXTEL LOCATIE Het object is gelegen op het bedrijventerrein 'Ladonk' aan de westzijde van Boxtel. Dit bedrijventerrein is goed bereikbaar via de Keulsebaan, die aan de zuidzijde

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE LEEHOVE 105 & 107 DE LIER BEDRIJVENTERREIN LEEHOVE

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE LEEHOVE 105 & 107 DE LIER BEDRIJVENTERREIN LEEHOVE VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE LEEHOVE 105 & 107 DE LIER BEDRIJVENTERREIN LEEHOVE TE KOOP/TE HUUR BETREFT Op bedrijventerrein Leehove, gelegen nabij de Burgemeester van Doornlaan (N223) en de Rijksweg

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE LEEHOVE DE LIER BEDRIJVENTERREIN LEEHOVE

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE LEEHOVE DE LIER BEDRIJVENTERREIN LEEHOVE VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE LEEHOVE DE LIER BEDRIJVENTERREIN LEEHOVE TE HUUR / TE KOOP BETREFT Op de laatste beschikbare kavel op bedrijvenpark Leehove in De Lier zal binnenkort gestart worden met

Nadere informatie

Te koop Te huur Multifunctionele bedrijfsruimte met kantoor

Te koop Te huur Multifunctionele bedrijfsruimte met kantoor Te koop Te huur Multifunctionele bedrijfsruimte met kantoor Contact +31 (0)88-796 24 76 info@synchrobedrijfshuisvesting.nl Badhuisstraat 56 4381 LT Vlissingen Te koop/ Te huur Bereikbaarheid Bestemming

Nadere informatie

Aasdomstraat 17 ABCOUDE

Aasdomstraat 17 ABCOUDE Aasdomstraat 17 ABCOUDE Aantal kamers: 5 Aantal slaapkamers: 4 Woonoppervlakte: 105 m 2 Eterne bergruimte: 4 m 2 Perceeloppervlakte: 234 m 2 Inhoud: 330 m 3 Bouwjaar: 1959 Amersfoort 033-470 27 00 RuiAmf

Nadere informatie

PROJECT HUURINFORMATIE. Kantorenhuis StavorenWerkt Stavorenweg 6 te Gouda

PROJECT HUURINFORMATIE. Kantorenhuis StavorenWerkt Stavorenweg 6 te Gouda PROJECT HUURINFORMATIE Kantorenhuis StavorenWerkt Stavorenweg 6 te Gouda Object : Kom werken in StavorenWerkt Kantoorunits en flexplekken bieden in StavorenWerkt (www.stavorenwerkt.nl) alle gelegenheid

Nadere informatie

TE KOOP / TE HUUR BEDRIJFSRUIMTE

TE KOOP / TE HUUR BEDRIJFSRUIMTE TE KOOP / TE HUUR BEDRIJFSRUIMTE BEDRIJFSRUIMTE MET KANTOREN ALBERT THIJSSTRAAT 15-17, EYGELSHOVEN VRAAGPRIJS TOTAAL: EUR 419.000,- k.k. HUURPRIJS TOTAAL: EUR 3.250,- per maand, te vermeerderen met BTW.

Nadere informatie

Kokstraat 11 Haarlem

Kokstraat 11 Haarlem Haarlem 950.000,- k.k. KOK Makelaars Bloemendaalseweg 245 2051 GC Overveen telefoon 023 541 00 41 overveen@kokmakelaars.nl KOK houdt het onroerend goed in beweging Kantoor KOK Makelaars houdt onroerend

Nadere informatie

Tholen Wal 13. Vraagprijs 189.500,-- Kosten Koper

Tholen Wal 13. Vraagprijs 189.500,-- Kosten Koper Tholen Wal 13 Wat een plaatje, en zo een mooi uitzicht dat horen we met enige regelmaat van mensen die langs woningen aan de wal een wandeling maken! Hoort u ook tot deze groep, dan kunt u nu uw droom

Nadere informatie

Huren op A1 locatie. Gorslaan 60 Purmerend Huurprijs: 85,- per m² per jaar excl. BTW. Bezichtiging? Bel 0299-428898 of mail purmerend@vanoverbeek.

Huren op A1 locatie. Gorslaan 60 Purmerend Huurprijs: 85,- per m² per jaar excl. BTW. Bezichtiging? Bel 0299-428898 of mail purmerend@vanoverbeek. Huren op A1 locatie Gorslaan 60 Purmerend Huurprijs: 85,- per m² per jaar excl. BTW Bezichtiging? Bel 0299-428898 of mail purmerend@vanoverbeek.nl Welkom op de Gorslaan 60 in Purmerend Alstublieft! Deze

Nadere informatie

TE HUUR CIRCA 595 M² KANTOORRUIMTE DEELVERHUUR VANAF 131 M² KANTOORRUIMTE GELEGEN IN HET HISTORISCHE CENTRUM VAN DEN HAAG

TE HUUR CIRCA 595 M² KANTOORRUIMTE DEELVERHUUR VANAF 131 M² KANTOORRUIMTE GELEGEN IN HET HISTORISCHE CENTRUM VAN DEN HAAG Lange Vijverberg 12 TE HUUR CIRCA 595 M² KANTOORRUIMTE DEELVERHUUR VANAF 131 M² KANTOORRUIMTE GELEGEN IN HET HISTORISCHE CENTRUM VAN DEN HAAG INFO@HEERENVANSTEEN.NL 070 262 91 44 WWW.HEERENVANSTEEN.NL

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE LEEHOVE 2 DE LIER BEDRIJVENTERREIN LEEHOVE

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE LEEHOVE 2 DE LIER BEDRIJVENTERREIN LEEHOVE VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE LEEHOVE 2 DE LIER BEDRIJVENTERREIN LEEHOVE TE HUUR ALGEMENE OMSCHRIJVING Op bedrijventerrein Leehove is per direct, als onderdeel van een groter object, kantoor- en bedrijfsruimte

Nadere informatie

Wytse Peetswei 19 - Houtigehage

Wytse Peetswei 19 - Houtigehage Wytse Peetswei 19 - Houtigehage Vraagprijs 225.000,-- kosten koper Makelaardij Friesland Stationsweg 23 9201 GG Drachten Tel: 0512-36 80 36 drachten@makelaardijfriesland.nl www.makelaardijfriesland.nl

Nadere informatie

TE HUUR KANTOORRUIMTE GELEGEN AAN DE BRAMENBERG 6 TE EEMNES

TE HUUR KANTOORRUIMTE GELEGEN AAN DE BRAMENBERG 6 TE EEMNES TE HUUR KANTOORRUIMTE GELEGEN AAN DE BRAMENBERG 6 TE EEMNES Object: Gehuurde maakt onderdeel uit van een representatief kantoor-/bedrijfsgebouw gelegen op het bedrijvenpark van Eemnes. Het gebouw is direct

Nadere informatie

Hegewei 30 - Nijega. Vraagprijs 325.000,-- kosten koper

Hegewei 30 - Nijega. Vraagprijs 325.000,-- kosten koper Hegewei 30 - Nijega Vraagprijs 325.000,-- kosten koper Makelaardij Friesland Tel: 0512-36 80 36 www.makelaardijfriesland.nl Omschrijving Hegewei 30 - Nijega Ideaal voor paardenliefhebbers! In een landelijke

Nadere informatie