AUTOBEDRIJF MET SHOWROOM, WERKPLAATS en BUITENTERREIN. Zuid Holland, omgeving Gorinchem Adresgegevens op aanvraag vertrouwelijk beschikbaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AUTOBEDRIJF MET SHOWROOM, WERKPLAATS en BUITENTERREIN. Zuid Holland, omgeving Gorinchem Adresgegevens op aanvraag vertrouwelijk beschikbaar"

Transcriptie

1 AUTOBEDRIJFMETSHOWROOM,WERKPLAATSenBUITENTERREIN ZuidHolland,omgevingGorinchem Adresgegevensopaanvraagvertrouwelijkbeschikbaar

2 AUTOBEDRIJFMETSHOWROOM,WERKPLAATSenBUITENTERREIN ZuidHolland Inhoud 1. Algemeneinformatie...3 blad Algemeneomschrijving...3 Adresgegevens...3 Kadastralegegevens...3 Indelingbedrijfsobject...4 Omschrijvingobject...4 Ligging...4 Bereikbaarheidenparkeervoorzieningen...5 Bestemmingsplan Informatieoverhetpand Bouwkundigegegevens...6 Voorzieningeneninstallaties Koop/huurcondities Inlichtingen...12

3 AUTOBEDRIJFMETSHOWROOM,WERKPLAATSenBUITENTERREIN ZuidHolland 1. Algemeneinformatie 1.1. Algemeneomschrijving LangseendoorgaandeNweggelegengoedrenderendgaragebedrijfmeteenbijbehorend brandstoffenverkooppunt.hetbedrijfwordtturnkeygeleverd,inclusiefdeonroerendezaak,de volledigeinventaris,derevenuenuitdebrandstoffenverkoopenhetklantenbestand.erzijngeen personeelsledenindienst.huurvanhetobjectisinoverlegeveneensmogelijk Adresgegevens Deadresgegevensvandeonroerendezaakzijnopaanvraagbeschikbaar. blad3 Adresgegevens: Straat Postcode,plaats Gemeente :opaanvraag :opaanvraag :opaanvraag,zuidholland 1.3. Kadastralegegevens DeonroerendezaakisinhetbestandvandeDienstvoorhetKadasterendeopenbareregistersin Nederlandbekendals: Eigendom Plaatselijkbekend Straat :opaanvraag Postcode,plaats :opaanvraag Object Gemeente :opaanvraag Sectie :opaanvraag Nummer(s) :opaanvraag Grootte :2.460m² *Naderekadastralegegevensstaanvermeldinbijlagekadastralegegevens

4 AUTOBEDRIJFMETSHOWROOM,WERKPLAATSenBUITENTERREIN ZuidHolland 1.4. Indelingbedrijfsobject Tenbehoevevanhetinverkoopnemenvanhetbedrijfsobjectisdeindelingenmaatvoeringvanhet registergoedopgenomen.dematenstaaninonderstaandetabelweergegeven.devermeldematen zijncircamaten. Omschrijving m 2 /ruimte Totalem 2 Beganegrond Showroom+kantoor 400m² Werkplaats,kantine,kantoor 275m² 675m 2 Totalebedrijfsoppervlakte: 675m 2 * maten zijn circa maten, berekend volgens Bruto Vloeroppervlak (BVO) 1.5. Omschrijvingobject Hetbetrefteenzeergoedbekendstaandenalzeerlangbestaandgoingconcernautomobielbedrijf metallefaciliteitendiebenodigdzijn.methetzwaartepuntopdehandelingebuikteauto s. Deovergangnaardekoperkanheelsoepelverlopen,omdatallesprobleemloosverlooptinhet huidigebedrijf.deflexibiliteitisheelgoed,omdatergeenpersoneelsledenopdeloonlijststaan;er zijnslechtstweevakkundigezzpersindewerkplaatswerkzaam.dezekunnendusgeheelnaarwens vandekoperwelofniethunwerkzaamhedenvoortzetten. DebestaandeBVkanwelofniet(naarwensvandekoper)wordenovergenomen. Indekoopisbegrepen: Heteigendomvanhetvastgoed Devolledigeinventaris Degoodwill Deopbrengstenvanhetbrandstoffenverkooppunt 1.6. Ligging Het vrijstaande bedrijfsobject ligt op een strategische hoeklocatie aan een provinciale weg, een zichtlocatiebijuitstek. Deomliggendebebouwingisdiversenbestaatoverwegenduitwoningen. blad4

5 AUTOBEDRIJFMETSHOWROOM,WERKPLAATSenBUITENTERREIN ZuidHolland 1.7. Bereikbaarheidenparkeervoorzieningen Bereikbaarheid De locatie is uitstekend bereikbaar met particulier of vrachtvervoer. Uitvalswegen naar diverse richtingenzijngoedbereikbaar. Parkeren Deparkeergelegenheidisgoedenvoldoendevooreengaragebedrijf.Intotaaliseraanbinnenen buitenparkeerplaatseneenmaximumcapaciteitvanca.100auto s 1.8. Bestemmingsplan Debestemmingophetperceelis: Bedrijven(B)metalstoevoeging g en z Degrondenzijnbestemdvoordebedrijfsvoeringvanbedrijvenmetuitzonderingvan detailhandelsbedrijvenenmetinachtnemingvandeopdekaartaangegevensubbestemmingen,t.w. g :garagebedrijf z :benzineverkooppunt Eenwoningisterplaatsetoegestaan blad5

6 AUTOBEDRIJFMETSHOWROOM,WERKPLAATSenBUITENTERREIN ZuidHolland 2. Informatieoverhetpand 2.1. Bouwkundigegegevens Ter plaatse is een inventarisatie gemaakt van de bouwkundige aard van het bedrijfsobject. De bouwkundige gegevens zijn gebaseerd op visuele inspectie en navraag bij de eigenaar. In onderstaandoverzichtstaandebouwkundigeaspectennaderomschreven. Bouwkundigegegevens Bouwaard Traditionelebouw Bouwjaar Omstreeks1970 Constructie Overwegendbetonconstructieengemetseld Dakconstructie Betonnen,platdakbedektmetdakbedekking Fundering Eenonderheidebetonnenfundering Gevels Gemetseldegevels Betonnengevels Aluminiumvliesgevel(serre,showroom) Internescheidingen Steenachtigenflexibelesysteemwanden Kozijnen Aluminiumkozijnenmetenkelebeglazing Ramenzijngedeeltelijkteopenen Vloeren Betonnenvloeren Smeerputtenaangebrachtindewerkplaats blad6

7 AUTOBEDRIJFMETSHOWROOM,WERKPLAATSenBUITENTERREIN ZuidHolland blad Voorzieningeneninstallaties Vanhetbedrijfsobjectiseeninventarisatiegemaaktvandeaanwezigevoorzieningeneninstallaties.Voor devoorzieningeniseenonderverdelinggemaaktin(1)voorzieningeninhetalgemeen,(2)showroom /kantoorvoorzieningenen(3)bedrijfsruimte/showroomvoorzieningen. (1)Voorzieningen/installatiesalgemeen Bestrating Terreinverhardmetbetonklinkersenaangelegdalstuin Brandpreventie Diversebrandblusmiddelen Vluchtrouteaanduiding Nutsvoorzieningen Elektraaansluitingen Gasaansluitingen Wateraansluitingen Parkeren Ruimeparkeermogelijkheidopeigenterrein Dakparkeerplaatsenbereikbaarviaeenhefbrugmeteenhefvermogenvanmax.3.000KG Riolering Aangeslotenophetopenbaarriool Diversen Hekwerkmetschuifpoort Brandstofverkooppunt 4brandstoftanksvan12.000liter 2tankst.b.v.olie/afgewerkteolie

8 AUTOBEDRIJFMETSHOWROOM,WERKPLAATSenBUITENTERREIN ZuidHolland blad8 (2)Voorzieningen/installatiesshowroom/kantoorruimte Bekabeling Data,elektraentelefoonbekabelingaanwezig Aansluitingvoorgas,waterenelektra Pantry Pantryaanwezig Plafonds Betonnenplafondsmetopbouwverlichting Systeemplafondsindekantoorruimte Toegang Diverseloopdeuren Verlichting Grotendeelsverwerktaanhetplafond Tlopbouw Verwarming/ventilatie Verwarmingaanwezig Gasheaters Vloerafwerking Kunststofvloerafwerking(houtmotief) Wandafwerking Schoonmetselwerk Beton Betegeld(toilet) (3)Voorzieningen/installatiesbedrijfsruimte/showroom Nutsvoorzieningen Aansluitingvoorgas,waterenelektra.Eveneenskrachtstroomaansluitingen Sanitairevoorzieningen Toilet+urinoiraanwezig

9 AUTOBEDRIJFMETSHOWROOM,WERKPLAATSenBUITENTERREIN ZuidHolland Toegang Diverseloopdeuren Diverseoverheaddeurenelektrischbedienbaarenhandbedienbaar Verlichting Tllichtstraten Verwarming/ventilatie Gasheaters Vloerafwerking Gevlinderdebetonvloer Diversen Werkplaatsvoorzienvanvloerputtent.b.v.hefbruggen Afvoerputtenindevloer Bouwplan Mogelijkterealiserenwoning Erligtvooreenbouwplandaterinvoorzietdatdeshowroomcapaciteitmet35auto swordt uitgebreid.hetisaandekoperomditplanwelofnietterealiseren.detotdusvergemaakte kostenvoorhetbouwplanzijnindekoopsominbegrepen. Indiendekoperdatwenstkanditplannogzodaniggewijzigdwordendateendeelvande showroomruimtewordtomgezetnaareenvolwaardigwoonappartement. Brandstoffenverkooppunt Voorhetteverkopenobjectiseennoggeheelinwerkingzijndbrandstofverkooppuntaanwezig.Dit bestaatuiteenpompeilandmet3afleveringszuilen. Hetgeheelvoldoetvolgensdeopdrachtgevergeheelaandemilieutechnischeeisen.De vloeistofdichtheidisgerealiseerddoormiddelvanhetaanbrengenvaneen geomembraanbaksysteem. De enkelwandigestalentanksvoordeopslagvandebrandstoffenzijnindegrondaangebracht. Erzijnintotaliteit6tanksaanwezig,3stuksmeteeninhoudvan12.000literenen1stuksvan6.000 literalsmede2stukst.b.v.deopslagvansmeerolieenvanafgewerkteolie. De tanks en de leidingen zijn eigendom van de garage. De afleveringszuilen zijn door de oliemaatschappijgeplaatst.depompenendepinautomaatzijngeheelnieuw. Netto opbrengst (exploitatievergoeding) per jaar: , excl. BTW (cijfers 2010, op basis van literbrandstofpermaand) Er bestaat een vijfjarig contract met de brandstoffenleverancier hetwelk gerespecteerd dient teworden.deingangsdatumhiervanisapril2010endeverlengingissteedsmetvijfjaar. blad9

10 AUTOBEDRIJFMETSHOWROOM,WERKPLAATSenBUITENTERREIN ZuidHolland blad10 Inventarislijst Indekoopsomistevensopgenomendeinventariszoalsdezeisopgenomeninbijgaande inventarislijst. Goodwill Hetteverkopenbedrijfheefteenzeergoedereputatie,zowellandelijkalsinderegio. Deactiviteitenzijnvoorwatbetreftdeverdienstenteverdelenindeverhoudingwerkplaats verkoop=20:80. HetbedrijfisalsvolwaardiglidaangeslotenbijdeBOVAG RDWerkendAPKkeuringstation

11 AUTOBEDRIJFMETSHOWROOM,WERKPLAATSenBUITENTERREIN ZuidHolland 3. Koop/huurcondities Vraagprijsvoorhetgeheel Waarborg ,excl.BTWkostenkoper Bijondertekeningvandekoopovereenkomststeltkopereenwaarborgsomof bankgarantietengroottevan10%vandekoopsom. Aanvaarding Opkortetermijnmogelijk,inoverlegmetdeopdrachtgever Energiekosten Hetpandheefteigenaansluitingenopdenutsvoorzieningenvoordelevering vangas,waterenelektra Huurprijs ,excl.BTWperjaar,excl.inventaris(verplichteovername) Huurtermijn Inoverleg Betalingstermijn Huuraanpassing Perkwartaalvooraf Wijzigingvandehuurprijsvindtjaarlijksplaatsopbasisvandewijziging van hetmaandindexcijfervolgensdeconsumentenprijsindex(cpi)reekscpi Alle Huishoudens (2006 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek(CBS) Omzetbelasting HetbetrefteenmetBTWbelasteverhuur.Uitgangspuntisdathuurderhet gehuurdegedurendedegeheleperiodevoor90%ofmeergebruiktvoormet omzetbelastinggeleverdeprestaties. Waarborg Bijverhuursteltdehuurderbijondertekeningvande huurovereenkomst eenbankgarantievan3maandenhuur+servicekosten+btw Aanvaarding Opkortetermijn,inoverlegmetopdrachtgever blad11

12 AUTOBEDRIJFMETSHOWROOM,WERKPLAATSenBUITENTERREIN ZuidHolland 4. Inlichtingen blad12 Algemeen Inlichtingen Dezeinformatiewordtuverstrektondervoorbehoudvangoedkeuringdoor deverkoper Voornadereinformatieen/ofbezichtigingterplaatsekuntucontact opnemenmet: (0183) KleineLandtong23 / Postbus373 / 4200AJGorinchem Dezeinformatiebrochureismetzorgsamengesteld,maarvoordejuistheidervankandoorB/makBedrijfsmakelaarsB.V.geen aansprakelijkheidwordenaanvaard,nochkanaandevermeldegegevensenigrechtwordenontleend.nadrukkelijkisvermelddatdeze informatieverstrekkingnietalseenaanbiedingofoffertemagwordenbeschouwd.allematenenafmetingenzijncirca.gemetenvolgens BrutoVloeroppervlakte(BVO)

13 Inventarislijst Kantoor Verkoop - Bureau met Bureaustoel verstelbaar - Verkooptafel met stoelen - Schuifdeur kasten - Kast met vitrine - HP kopier/fax/scanner - Beeldscherm - Telefooncentrale met Telefoontoestellen - Draadloos pin app. (voldoet aan de nieuwste eisen) - Papierversnipperaar - Lamineer app. voor A4/A3 - Digitaal fotocamera Canon Kantoor Administratie - 2 x Bureau - 4 x Stoel - Stalen kast - Computer Server welke is gekoppeld aan het computernet werk wat de diverse kantoren verbind. - Booster voor de computer - Computer,beeldscherm en toetsenboord - Splinternieuwe vloerbedekking Wachtruimte - Tafel teak met 4 stoelen - Splinternieuwe vloerbedekking - Nieuw dames en heren toilet Showroom - Keukenblok - Jura koffie app.met verse bonen - Chroom auto showroom rek waar 1 auto op past - Klanten zitje

14 Kantoor Werkplaats - 2 x Bureau - Bureaustoel - 5 x gewone stoel - Computer,beeldscherm en toetsenbord - Printer HP - Autodata digitaal met abonnement - Autodata boeken Magazijn 1 - Stellingen langs 3 zijden - Banden rek - Las app. Autogeen - Las app. CO2 - Ruime voorraad bevestigings materialen - Voorraad auto onderdelen Magazijn 2-6 Zeer grote magazijn stellingen met bijpassende opberg bakken - Stempel klok Werkplaats - Koni 4-kolloms hefbrug met APK certificaat in febr totaal gereviseerd. - Autec 2 kolloms hefbrug - Triobuhne platenbrug met hefplateau typ Grote en 2 kleine bokken - 2 x 2Gereedschap kar Facom XL compleet ingericht - Gedore gereedschap kar ingericht - Luchtgereedschap - Handgereedschap - Veel speciaal gereedschap - 3 x haspel met luchtslang - Werkbank met stalen opbergladen en bankschroef

15 - Grote dubbele slijpsteen 380 volt - APK middelen - Uitlaatgas afzuiger - Sun viergasmeter MGA Sun roetmeter - Sun remmentest bank (platenbank) met pilaar en beeldscherm - Sun uitlees app. PDL 1000 incl updates - Sun afzuiginstallatie voor roetmeting binnen - Texa uitlees app. Incl laptop, incl OBD met nieuwste update - Koplamp afstel app. Hella - Banden de en montage app. Facom - Balanceer app. Hofmann - Banden rek met banden - 2 x oliebar (muur) - Olie vul app. Op lucht welke met haspels aan het plafont hangt - Start kar - 2 Accu laders - Voorraad accu s - Versnellingsbak krik - Motor bok - Verrijdbare motor takel - 2 x Garage krik 3,5 ton - Prof. Auto poets app. - Ruime voorraad prof. Poets middelen en spuitbussen - Interieur reiniger Karcher - Stof zuiger Nilfisk groot - Kolom lager pers staand Compac - Sauer lagerpers set (uitgebreid) voor perswerk aan de auto - Compressor geluidarm met waterwasser Creemer - Bosmaaier Stihl - 6 x Stalen kast en grote wandkasten - Verder alles wat in een reguliere werkplaats thuis hoort

AUTOBEDRIJF met SHOWROOM, WERKPLAATS en BUITENTERREIN. Nieuwpoortseweg 80 2965 AW Nieuwpoort

AUTOBEDRIJF met SHOWROOM, WERKPLAATS en BUITENTERREIN. Nieuwpoortseweg 80 2965 AW Nieuwpoort AUTOBEDRIJFmetSHOWROOM,WERKPLAATSenBUITENTERREIN Nieuwpoortseweg80 2965AWNieuwpoort AUTOBEDRIJFmetSHOWROOM,WERKPLAATSenBUITENTERREIN Nieuwpoortseweg80 2965AWNieuwpoort blad2 Inhoud 1. Algemeneinformatie...3

Nadere informatie

AUTOBEDRIJF MET SHOWROOM, WERKPLAATS en BUITENTERREIN. Zuid Holland Adresgegevens op aanvraag vertrouwelijk beschikbaar

AUTOBEDRIJF MET SHOWROOM, WERKPLAATS en BUITENTERREIN. Zuid Holland Adresgegevens op aanvraag vertrouwelijk beschikbaar Adresgegevens op aanvraag vertrouwelijk beschikbaar blad 2 Inhoud 1. Algemene informatie... 3 1.1. Algemene omschrijving... 3 1.2. Adresgegevens... 3 1.3. Kadastrale gegevens... 3 1.4. Indeling bedrijfsobject...

Nadere informatie

BEDRIJFSRUIMTE MET KANTOORRUIMTE. Spijksedijk 28i 4207 GN Gorinchem

BEDRIJFSRUIMTE MET KANTOORRUIMTE. Spijksedijk 28i 4207 GN Gorinchem BEDRIJFSRUIMTEMETKANTOORRUIMTE Spijksedijk28i 4207GNGorinchem BEDRIJFSRUIMTEMETKANTOORRUIMTE Spijksedijk28i 4207GNGorinchem Inhoud blad2 1. Algemeneinformatie...3 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Algemeneomschrijving...3

Nadere informatie

BEDRIJFS /KANTOORRUIMTE. Kolk 13 4241 TH Arkel

BEDRIJFS /KANTOORRUIMTE. Kolk 13 4241 TH Arkel BEDRIJFS/KANTOORRUIMTE Kolk13 4241THArkel BEDRIJFS/KANTOORRUIMTE Kolk13 4241THArkel blad2 Inhoud 1. Algemeneinformatie...3 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. Algemeneomschrijving...3 Adresgegevens...3

Nadere informatie

KANTOORRUIMTE in een KANTOORVILLA. Hakgriend 18 3371 KA Hardinxveld Giessendam

KANTOORRUIMTE in een KANTOORVILLA. Hakgriend 18 3371 KA Hardinxveld Giessendam KANTOORRUIMTEineenKANTOORVILLA Hakgriend18 3371KAHardinxveldGiessendam KANTOORVILLA Hakgriend 18 3371 KA Hardinxveld Giessendam blad 2 Inhoud 1. Algemene informatie... 3 1.1. Algemene omschrijving... 3

Nadere informatie

Projectinformatie. www.bmak.nl. info@bmak.nl. Smalzijde 17a 4243 JP Nieuwland. Kantoorruimte met magazijn. Rabobank 37.25.21.630 Postbank 26 66 67

Projectinformatie. www.bmak.nl. info@bmak.nl. Smalzijde 17a 4243 JP Nieuwland. Kantoorruimte met magazijn. Rabobank 37.25.21.630 Postbank 26 66 67 Projectinformatie Kantoorruimtemetmagazijn KleineLandtong23 Postbus373 4200AJGorinchem Smalzijde17a 4243JPNieuwland (0183)304050 www.bmak.nl info@bmak.nl Kleine Landtong 23 Postbus 373 4200 AJGorinchem

Nadere informatie

BEDRIJFS /KANTOORRUIMTE. Energieweg 15 G 4143 HK Leerdam

BEDRIJFS /KANTOORRUIMTE. Energieweg 15 G 4143 HK Leerdam BEDRIJFS/KANTOORRUIMTE Energieweg15G 4143HKLeerdam BEDRIJFS/KANTOORRUIMTE Energieweg15G 4143HKLeerdam Inhoud blad2 1. Algemeneinformatie...3 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. Algemeneomschrijving...3

Nadere informatie

KANTOORRUIMTE. Arkelsedijk 38 40 4206 AC Gorinchem

KANTOORRUIMTE. Arkelsedijk 38 40 4206 AC Gorinchem KANTOORRUIMTE Arkelsedijk3840 4206ACGorinchem KANTOORRUIMTE Arkelsedijk3840 4206ACGorinchem blad2 Inhoud 1. Algemeneinformatie...3 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Algemeneomschrijving...3 Adresgegevens...3

Nadere informatie

FULL SERVICE KANTOORRUIMTE. Kleine Landtong 25a 4201 HL Gorinchem

FULL SERVICE KANTOORRUIMTE. Kleine Landtong 25a 4201 HL Gorinchem FULLSERVICEKANTOORRUIMTE KleineLandtong25a 4201HLGorinchem KANTOORRUIMTE KleineLandtong25a 4201HLGorinchem blad2 Inhoud 1. Algemeneinformatie...3 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Algemeneomschrijving...3

Nadere informatie

BEDRIJFSRUIMTE (ingericht als vleesverwerkingsbedrijf) met KANTOORRUIMTE. Nijverheidstraat 15 4283 GW Giessen

BEDRIJFSRUIMTE (ingericht als vleesverwerkingsbedrijf) met KANTOORRUIMTE. Nijverheidstraat 15 4283 GW Giessen BEDRIJFSRUIMTE(ingerichtalsvleesverwerkingsbedrijf) metkantoorruimte Nijverheidstraat15 4283GWGiessen BEDRIJFSRUIMTEmetKANTOORRUIMTE Nijverheidstraat15 4283GWGiessen blad2 Inhoud 1. Algemeneinformatie...3

Nadere informatie

WINKEL / KANTOORRUIMTE. Kwekelstraat 30 36 4201 JV Gorinchem

WINKEL / KANTOORRUIMTE. Kwekelstraat 30 36 4201 JV Gorinchem WINKEL/KANTOORRUIMTE Kwekelstraat3036 4201JVGorinchem WINKEL/KANTOORRUIMTE Kwekelstraat3036 4201JVGorinchem blad2 Inhoud 1. Algemeneinformatie...3 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. Algemeneomschrijving...3

Nadere informatie

KANTOORRUIMTE in historisch pakhuis. Appeldijk 11 4201 AE Gorinchem

KANTOORRUIMTE in historisch pakhuis. Appeldijk 11 4201 AE Gorinchem KANTOORRUIMTEinhistorischpakhuis Appeldijk11 4201AEGorinchem KANTOORRUIMTE Appeldijk11 4201AEGorinchem Inhoud blad2 1. Algemeneinformatie...3 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Algemeneomschrijving...3 Adresgegevens...3

Nadere informatie

WINKELRUIMTE met BOVENWONING. Westwagenstraat 16/16a 4201 HH Gorinchem

WINKELRUIMTE met BOVENWONING. Westwagenstraat 16/16a 4201 HH Gorinchem WINKELRUIMTEmetBOVENWONING Westwagenstraat16/16a 4201HHGorinchem WINKELRUIMTE Westwagenstraat16/16a 4201HHGorinchem blad2 Inhoud 1. Algemeneinformatie...3 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. Algemeneomschrijving...3

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR. Vasteland 78 te Rotterdam

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR. Vasteland 78 te Rotterdam VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR Vasteland 78 te Rotterdam Object Bij HNKR bieden we op een super locatie in hartje Rotterdam kantoorruimten in een karakteristiek pand. Het pand heeft een geweldige

Nadere informatie

TE KOOP / TE HUUR BEDRIJFSRUIMTE

TE KOOP / TE HUUR BEDRIJFSRUIMTE TE KOOP / TE HUUR BEDRIJFSRUIMTE BEDRIJFSRUIMTE MET KANTOREN ALBERT THIJSSTRAAT 15-17, EYGELSHOVEN VRAAGPRIJS TOTAAL: EUR 419.000,- k.k. HUURPRIJS TOTAAL: EUR 3.250,- per maand, te vermeerderen met BTW.

Nadere informatie

MPC Work Today Maastricht: Kantoorruimte die u warm welkom heet, ontdek dat het werkt!

MPC Work Today Maastricht: Kantoorruimte die u warm welkom heet, ontdek dat het werkt! MPC Work Today Maastricht: ruimte die u warm welkom heet, ontdek dat het werkt! MPC Work Today Maastricht Een deel van kantoorgebouw Cap du Sud maakt deel uit van MPC Work Today, het nieuwe flexibele verhuurconcept

Nadere informatie

TE KOOP. Herdenkingskerk en kosterswoning. Postjesweg 150-152, Amsterdam (1964) Reliplan, specialisten in kerkelijk en bijzonder onroerend goed

TE KOOP. Herdenkingskerk en kosterswoning. Postjesweg 150-152, Amsterdam (1964) Reliplan, specialisten in kerkelijk en bijzonder onroerend goed TE KOOP Herdenkingskerk en kosterswoning Postjesweg 150-152, Amsterdam (1964) Reliplan, specialisten in kerkelijk en bijzonder onroerend goed met een maatschappelijke bestemming. Buiksloterdijk 240 1025

Nadere informatie

TE HUUR WEGENS VERHUIZING

TE HUUR WEGENS VERHUIZING TE HUUR WEGENS VERHUIZING Betreft Een representatief bedrijfsobject bestaande uit circa 1.615 m 2 bedrijfsruimte, circa 675 m 2 kantoorruimte verdeeld over de begane grond, 1 e en 2 e verdieping alsmede

Nadere informatie

Huren op A1 locatie. Gorslaan 60 Purmerend Huurprijs: 85,- per m² per jaar excl. BTW. Bezichtiging? Bel 0299-428898 of mail purmerend@vanoverbeek.

Huren op A1 locatie. Gorslaan 60 Purmerend Huurprijs: 85,- per m² per jaar excl. BTW. Bezichtiging? Bel 0299-428898 of mail purmerend@vanoverbeek. Huren op A1 locatie Gorslaan 60 Purmerend Huurprijs: 85,- per m² per jaar excl. BTW Bezichtiging? Bel 0299-428898 of mail purmerend@vanoverbeek.nl Welkom op de Gorslaan 60 in Purmerend Alstublieft! Deze

Nadere informatie

TE KOOP / TE HUUR KANTOOR

TE KOOP / TE HUUR KANTOOR TE KOOP / TE HUUR KANTOOR STATIONSPLEIN 12, SITTARD VRAAGPRIJS: EUR 980.000,- k.k. HUURPRIJS EUR 65,- per m², per jaar excl. BTW UITGEBREIDE INFORMATIE Soort object : Kantoorobject gelegen aan Stationsplein

Nadere informatie

IJsselburcht 22 a te Arnhem

IJsselburcht 22 a te Arnhem Te huur Kantoorruimte IJsselburcht 22 a te Arnhem IJsselburcht 22 a te Arnhem Algemeen: Lichte, aangename turn-key kantoorruimte aan de IJsselburcht 22a te Arnhem Vloeroppervlakte: Voor verkoopverhuur

Nadere informatie

TE HUUR. Schouwrooij 16a BOXTEL

TE HUUR. Schouwrooij 16a BOXTEL TE HUUR Schouwrooij 16a BOXTEL LOCATIE Het object is gelegen op het bedrijventerrein 'Ladonk' aan de westzijde van Boxtel. Dit bedrijventerrein is goed bereikbaar via de Keulsebaan, die aan de zuidzijde

Nadere informatie

TE KOOP / TE HUUR Bedrijfsruimte

TE KOOP / TE HUUR Bedrijfsruimte TE KOOP / TE HUUR Bedrijfsruimte BEDRIJFSRUIMTE MET KANTOOR BUSINESS PARK STEIN 139 ELSLOO KOOPPRIJS EUR 1.800.000,- k.k. HUURPRIJS EUR 120.000,- per jaar excl. BTW UITGEBREIDE INFORMATIE Soort object

Nadere informatie

PROJECTINFORMATIE KLAPROZENWEG 61 AMSTERDAM AMSTERDAM

PROJECTINFORMATIE KLAPROZENWEG 61 AMSTERDAM AMSTERDAM TE HUUR BEDRIJFSRUIMTE MET RUIM BUITENTERREIN MEERDERE UNITS HUURPRIJS V.A. 950,- PER MAAND V.A. CIRCA 105 M² PROJECTINFORMATIE KLAPROZENWEG 61 AMSTERDAM AMSTERDAM Klaprozenweg 61 te Amsterdam ALGEMEEN

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE NIEUWEWEG 5 POELDIJK

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE NIEUWEWEG 5 POELDIJK VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE NIEUWEWEG 5 POELDIJK TE HUUR BETREFT Direct aan een doorgaande weg en op uitstekende zichtlocatie gelegen commerciële ruimte op de begane grond met totaal 742 m² parterremeters

Nadere informatie

TE HUUR / TE KOOP. Hooge Zijde 32 Kapelbeemd 4692 Eindhoven

TE HUUR / TE KOOP. Hooge Zijde 32 Kapelbeemd 4692 Eindhoven TE HUUR / TE KOOP Hooge Zijde 32 Kapelbeemd 4692 Eindhoven ontvangstbalie atrium tourniquetdeur kleedruimte kantine - 2 - inbouwkantoor - 3 - wateropslagtank - 4 - - 5 - Hooge Zijde 32 te Eindhoven Locatie

Nadere informatie

Algerastraat 11 Schiedam

Algerastraat 11 Schiedam TE HUUR Algerastraat 11 Schiedam Huurprijs 1.750,00 per maand Stripes Makelaardij & Consultancy Ringersstraat 23 3125 BP SCHIEDAM Tel: 010-7420977 Fax: 010-7420976 E-mail: info@stripes-makelaardij.nl Website:

Nadere informatie

uitgave 4 e kwartaal 2008 in Business Kantoorruimte Winkelruimte Bedrijfsruimte een actueel overzicht van zakelijk vastgoed

uitgave 4 e kwartaal 2008 in Business Kantoorruimte Winkelruimte Bedrijfsruimte een actueel overzicht van zakelijk vastgoed uitgave 4 e kwartaal 2008 in Business Winkelruimte Bedrijfsruimte een actueel overzicht van zakelijk vastgoed Waltmann & Co. in Business Index Soort object Plaats Opp. m 2 Pag. nr. Soort object Plaats

Nadere informatie

UITHOORN Amsterdamseweg 20. Representatieve turnkey kantoorruimte

UITHOORN Amsterdamseweg 20. Representatieve turnkey kantoorruimte UITHOORN Amsterdamseweg 20 Representatieve turnkey kantoorruimte Algemeen Object : Direct gelegen op zichtlocatie aan de nieuw om te leggen rondweg N201, wordt op het goed bereikbare bedrijventerrein van

Nadere informatie

PROJECTINFORMATIE KINKERSTRAAT 17 AMSTERDAM

PROJECTINFORMATIE KINKERSTRAAT 17 AMSTERDAM TE HUUR T.B.V. MAATSCHAPPELIJKE DOELEINDEN UITSTEKEND BEREIKBAAR BEGANE GROND HUURPRIJS 875 PER MAAND CIRCA 52 M² PROJECTINFORMATIE KINKERSTRAAT 17 AMSTERDAM Kinkerstraat 17 te Amsterdam ALGEMEEN Deze

Nadere informatie