FULL SERVICE KANTOORRUIMTE. Kleine Landtong 25a 4201 HL Gorinchem

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FULL SERVICE KANTOORRUIMTE. Kleine Landtong 25a 4201 HL Gorinchem"

Transcriptie

1 FULLSERVICEKANTOORRUIMTE KleineLandtong25a 4201HLGorinchem

2 KANTOORRUIMTE KleineLandtong25a 4201HLGorinchem blad2 Inhoud 1. Algemeneinformatie Algemeneomschrijving...3 Adresgegevens...3 Indelingbedrijfsobject...3 Omschrijvingruimte...3 Ligging...4 Bereikbaarheidenparkeervoorzieningen Gebouweninformatie Bouwkundigegegevens...5 Voorzieningeneninstallaties Huurcondities Inlichtingen...9

3 KANTOORRUIMTE KleineLandtong25a 4201HLGorinchem blad3 1. Algemeneinformatie 1.1. Algemeneomschrijving OpéénvandemooistelocatiesinGorinchemligtkantorenparkDeKleineLandtong.Hierinbiedenwij tehuuraaneenmoderne,fullservicekantoorkamervanca.55m²opde1 e etage.vanuitditvan hoogwaardige installaties voorziene kantoor heeft u een prachtig zicht over het Kanaal van Steenenhoek,entevensbentubinnentweeminutenbijdeopritnaarrijkswegA27. Het NS station is aan de overzijde van het water gelegen, deze locatie is derhalve uitstekend bereikbaarmethetopenbaarvervoer Adresgegevens Deadresgegevensvandeonroerendezaakstaaninonderstaandetabelweergegeven. Adresgegevens: Straat Postcode,plaats Gemeente :KleineLandtong25a,1 e etage :4201HLGorinchem :Gorinchem 1.3. Indelingbedrijfsobject Tenbehoevevanhetinverhuurnemenvanhetbedrijfsobjectisdeindelingenmaatvoeringvanhet registergoedopgenomen.dematenstaaninonderstaandetabelweergegeven.devermeldematen zijncircamaten. Omschrijving m 2 /ruimte totalem 2 Kantoorruimte (eersteetage) 40m² Pantryensanitairruimte 15m² Vergaderruimte(gezamenlijk) PM Totalebedrijfsoppervlakte: ca.55m 2 *matenzijncircamaten,berekendvolgensbrutovloeroppervlak(bvo) 1.4. Omschrijvingkantoorruimte Hetobjectheefteengezamenlijkeentreemetruimetrapopgangenpersonenliftvanuitdeparkeer kelder naar de etages. De kantoorruimte is ruim en heeft een glazen scheidingswand met afsluitbaretoegangsdeur.dehuurderheeftdebeschikkingovereengezamenlijkmetverhuurderte gebruiken Siematic pantry met vaatwasser en koelkast en een dubbele toiletruimte met voorportaalenhandwasmeublement.

4 KANTOORRUIMTE KleineLandtong25a 4201HLGorinchem blad4 Het gebruik van koffie/thee e.d. is in de servicekosten inbegrepen, alsmede het gebruik van het aanwezigedatanetwerk.hetvoorzieningenniveauisuitstekend.geavanceerdeklimaatbeheersing, modernefaciliteiten,stijlvolleafwerkingenhoogwaardigearchitectuurkomeninditkantorenpark harmonieussamen Ligging De kantoorpanden zijn zeer fraai gelegen, rondom in het water op een schiereiland, tegen het gezelligehistorischewinkelcentrumvangorinchem.hetcomplexgeeftuitzichtoverhetkanaalvan Steenenhoek. Huurderheeftdemogelijkheidopdezuilbijdeentreevanhetpark,naastdedoorgaanderoute,haar eigennaamsaanduidingaantebrengen. KleineLandtong25ate4201HLGorinchem 1.6. Bereikbaarheidenparkeervoorzieningen Bereikbaarheid Debereikbaarheidvanhetobjectperautoisuitstekend.DeafritvanafrijkswegA27ligtopcirca2 autominutenafstand.vanafdezeopritligt hetknooppuntgorinchem(rijkswegena15 ena27)op circa300meterafstand. Methetopenbaarvervoerisdelocatiezeergoedbereikbaar.HetNSstationisoploopafstand gelegen.vandaarvertrekkenookdelijnbussennaarallerichtingen,o.a.utrechtenbreda. Parkeren Deparkeergelegenheidbijhetpandopeigenterreinisuitstekend.Voordehuurderiseeneigen parkeerplaatsindeparkeerkelderbeschikbaar.voorbezoekersiservolopparkeergelegenheid.deze isgelegenineenparkachtigeomgevingmetaandachtvoorhetaanwezigegroen.hetterreinis beveiligdd.m.v.eenautomatischeslagboom,bezoekerskunnenzichmeldenviaeenintercomom toegangtekrijgentothetkantorenpark.deondergelegenparkeergarageisbeveiligdd.m.v.een automatischeroldeur

5 KANTOORRUIMTE KleineLandtong25a 4201HLGorinchem blad5 Reistijden(auto) Bestemming Reistijd Bestemming Reistijd Breda 25minuten Nijmegen 50minuten Utrecht 25minuten Antwerpen 55minuten Rotterdam 35minuten DenBosch 30minuten 2. Gebouwinformatie 2.1. Bouwkundigegegevens Ter plaatse is een inventarisatie gemaakt van de bouwkundige aard van het bedrijfsobject. De bouwkundige gegevens zijn gebaseerd op visuele inspectie en navraag bij de eigenaar. In onderstaandoverzichtstaandebouwkundigeaspectennaderomschreven. Bouwkundigegegevens Bouwaard Traditionelebouw Bouwjaar Constructie Beton/staalconstructie Dakconstructie Dakconstructieuitgevoerdmeteenplatdakendakbedekking Dedakvloeriseensysteemvloervanprefabbeton(kanaalplaat) Fundering Paalfunderingvanbeton Gevels Spouwmuurconstructieinbeton,gevelszijnvoorzienvanisolatiemateriaal. Hetobjectisgrotendeelsopgetrokkenuitmetselwerk Internescheidingen Nietdragendescheidingswandenuitgevoerdinmetalstud Kozijnen Debuitenkozijnenzijnuitgevoerdinaluminium(dubbelebeglazing) Plafondafwerking Systeemplafondmetmoderneverlichtingsarmaturen

6 KANTOORRUIMTE KleineLandtong25a 4201HLGorinchem blad6 Vloeren Systeemvloervanprefabbeton Vloerafwerking Natuurstenenvloerafwerkingindegezamenlijkeentreehal Wandafwerking Debinnenwandenvandeverschillenderuimtenzijnafgewerktmetspachtelputz Indenatteruimtenzijndewandenvoorzienvanwandtegels 2.2. Voorzieningeneninstallaties Vanhetbedrijfsobjectiseeninventarisatiegemaaktvandeaanwezigevoorzieningeneninstallaties. Voor de voorzieningen is een onderverdeling gemaakt in (1) voorzieningen in het algemeen, (2) kantoorvoorzieningen. (1)Voorzieningen/installatiesalgemeen Bestrating Verhardmetgebakkenklinkers/grind Gedeeltelijkuitgevoerdalsparkmethoogwaardigegroeninrichting Brandpreventie Brandslanghaspel Brandmeldinstallatiemetbijbehorendenoodverlichtingenvluchtdeuraanduiding Inbraakpreventie Toegangscontrolesysteemmetintercom Alarminstallatie Automatischroldeurinparkeergarage Surveillancebeveiligingsdienstbuitenkantooruren Parkeren Parkeerplaatsenbezoekersengebruikers Fietsenstallinginparkeerkelder (2)Voorzieningen/installatieskantoorruimte Installatievoorziening Wandgootsysteemt.b.v.data,elektraentelefoonbekabeling Wandcontactdozen230V Naamsaanduidingenhuurder Inoverlegmetverhuurderzaldenaamsaanduidingvanhuurderop,bijeninhet pandaangebrachtkunnenworden

7 KANTOORRUIMTE KleineLandtong25a 4201HLGorinchem blad7 Pantryvoorziening Gezamenlijke pantry, voorzien van Siematic pantryblok met onder en bovenkastjes, koelkast,vaatwasserenrvsspoelbakmetboiler Normaalgebruikvankoffie/theeisindehuurprijsinbegrepen Sanitairevoorzieningen Gezamenlijketoiletruimtevoorzienvandames/herentoiletmetvrijhangendcloset Geheelbetegeld Handwasmeublementinvoorportaalmetspiegel Toegang Toegang van het gebouw is voorzien van zelfsluitende deuren in een tourniquet, toegangscontrolesysteemd.m.v.intercominstallatie Gemeenschappelijkeverkeersruimtemettrapenpersonenlift Trappenzijnuitgevoerdinstaal,afgewerktmetnatuurstenentreden Verlichting ModerneTLverlichtingsarmatureninsysteemplafond Groteraampartijen,diverseteopenenramen Verwarming/ventilatie/klimaatbeheersing Verwarmingvanhetgebouwgeschiedtd.m.v.luchtverwarming Hoogwaardigeklimaatbeheersingdoormiddelvangeïntegreerdeplafondunits,alleruimten kunnenseparaatverwarmddanwelgekoeldworden Zonwering,automatischbediend(gedeeltelijk) Vloerafwerking Vloertegelsinsanitaireruimten Luxevloerbedekkingd.m.v.hoogwaardigetapijttegelsindekantoren Diversen Personenlifteneenhoofdtrapinhetkerngebied

8 KANTOORRUIMTE KleineLandtong25a 4201HLGorinchem blad8 3. Huurcondities Huurprijs Kantoorruimte: 650,permaandexcl.BTW Parkeerplaats Eénparkeerplaatsindeparkeerkelder:inbegrepeninhuurprijs Servicekosten 150,permaandexcl.BTW Indeservicekostenisinbegrepenhetnormalegebruikvan: Koffie/thee Water Internetvianetwerk Schoonmaak Gebruikvergaderruimteinoverleg Energiekosten EnergieenWOZkosten:opbasisvan25%vanjaarafrekeningverhuurder Huurtermijn Minimaal1jaarmettelkensverlengingvan1jaar Betalingstermijn Perkwartaalvooraf Bankgarantie Bijverhuursteltdehuurderbijondertekeningvandehuurovereenkomsteen bankgarantievan3maandenhuur+servicekosten+btw Huuraanpassing Wijzigingvandehuurprijsvindtjaarlijksplaatsopbasisvandewijzigingvan hetmaandindexcijfervolgensdeconsumentenprijsindex(cpi)reekscpi Alle Huishoudens(2006=100),gepubliceerddoorhetCentraalBureauvoorde Statistiek(CBS) Omzetbelasting HetbetrefteenmetBTWbelasteverhuur.Uitgangspuntisdathuurderhet gehuurdegedurendedegeheleperiodevoor90%ofmeergebruiktvoormet omzetbelastinggeleverdeprestaties. Aanvaarding Dezeruimtekanper1mei2011wordenopgeleverd

9 KANTOORRUIMTE KleineLandtong25a 4201HLGorinchem blad9 4. Inlichtingen Algemeen Inlichtingen Dezeinformatiewordtuverstrektondervoorbehoudvangoedkeuringdoor deverhuurder Voornadereinformatieen/ofbezichtigingterplaatsekuntucontact opnemenmet: (0183) KleineLandtong23 / Postbus373 / 4200AJGorinchem Dezeinformatiebrochureismetzorgsamengesteld,maarvoordejuistheidervankandoorB/makBedrijfsmakelaarsB.V.geen aansprakelijkheidwordenaanvaard,nochkanaandevermeldegegevensenigrechtwordenontleend.nadrukkelijkisvermelddatdeze informatieverstrekkingnietalseenaanbiedingofoffertemagwordenbeschouwd.allematenenafmetingenzijncirca.gemetenvolgens BrutoVloeroppervlakte(BVO)

10 KANTOORRUIMTE KleineLandtong25a 4201HLGorinchem blad10

11 KANTOORRUIMTE KleineLandtong25a 4201HLGorinchem blad11

12 KANTOORRUIMTE KleineLandtong25a 4201HLGorinchem blad12

13 KANTOORRUIMTE KleineLandtong25a 4201HLGorinchem blad13

14 KANTOORRUIMTE KleineLandtong25a 4201HLGorinchem blad14

15 KANTOORRUIMTE KleineLandtong25a 4201HLGorinchem blad15

16 = ruimte huurder

KANTOORRUIMTE. Arkelsedijk 38 40 4206 AC Gorinchem

KANTOORRUIMTE. Arkelsedijk 38 40 4206 AC Gorinchem KANTOORRUIMTE Arkelsedijk3840 4206ACGorinchem KANTOORRUIMTE Arkelsedijk3840 4206ACGorinchem blad2 Inhoud 1. Algemeneinformatie...3 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Algemeneomschrijving...3 Adresgegevens...3

Nadere informatie

KANTOORRUIMTE in een KANTOORVILLA. Hakgriend 18 3371 KA Hardinxveld Giessendam

KANTOORRUIMTE in een KANTOORVILLA. Hakgriend 18 3371 KA Hardinxveld Giessendam KANTOORRUIMTEineenKANTOORVILLA Hakgriend18 3371KAHardinxveldGiessendam KANTOORVILLA Hakgriend 18 3371 KA Hardinxveld Giessendam blad 2 Inhoud 1. Algemene informatie... 3 1.1. Algemene omschrijving... 3

Nadere informatie

BEDRIJFS /KANTOORRUIMTE. Kolk 13 4241 TH Arkel

BEDRIJFS /KANTOORRUIMTE. Kolk 13 4241 TH Arkel BEDRIJFS/KANTOORRUIMTE Kolk13 4241THArkel BEDRIJFS/KANTOORRUIMTE Kolk13 4241THArkel blad2 Inhoud 1. Algemeneinformatie...3 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. Algemeneomschrijving...3 Adresgegevens...3

Nadere informatie

BEDRIJFS /KANTOORRUIMTE. Energieweg 15 G 4143 HK Leerdam

BEDRIJFS /KANTOORRUIMTE. Energieweg 15 G 4143 HK Leerdam BEDRIJFS/KANTOORRUIMTE Energieweg15G 4143HKLeerdam BEDRIJFS/KANTOORRUIMTE Energieweg15G 4143HKLeerdam Inhoud blad2 1. Algemeneinformatie...3 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. Algemeneomschrijving...3

Nadere informatie

KANTOORRUIMTE in historisch pakhuis. Appeldijk 11 4201 AE Gorinchem

KANTOORRUIMTE in historisch pakhuis. Appeldijk 11 4201 AE Gorinchem KANTOORRUIMTEinhistorischpakhuis Appeldijk11 4201AEGorinchem KANTOORRUIMTE Appeldijk11 4201AEGorinchem Inhoud blad2 1. Algemeneinformatie...3 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Algemeneomschrijving...3 Adresgegevens...3

Nadere informatie

WINKEL / KANTOORRUIMTE. Kwekelstraat 30 36 4201 JV Gorinchem

WINKEL / KANTOORRUIMTE. Kwekelstraat 30 36 4201 JV Gorinchem WINKEL/KANTOORRUIMTE Kwekelstraat3036 4201JVGorinchem WINKEL/KANTOORRUIMTE Kwekelstraat3036 4201JVGorinchem blad2 Inhoud 1. Algemeneinformatie...3 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. Algemeneomschrijving...3

Nadere informatie

AUTOBEDRIJF met SHOWROOM, WERKPLAATS en BUITENTERREIN. Nieuwpoortseweg 80 2965 AW Nieuwpoort

AUTOBEDRIJF met SHOWROOM, WERKPLAATS en BUITENTERREIN. Nieuwpoortseweg 80 2965 AW Nieuwpoort AUTOBEDRIJFmetSHOWROOM,WERKPLAATSenBUITENTERREIN Nieuwpoortseweg80 2965AWNieuwpoort AUTOBEDRIJFmetSHOWROOM,WERKPLAATSenBUITENTERREIN Nieuwpoortseweg80 2965AWNieuwpoort blad2 Inhoud 1. Algemeneinformatie...3

Nadere informatie

WINKELRUIMTE met BOVENWONING. Westwagenstraat 16/16a 4201 HH Gorinchem

WINKELRUIMTE met BOVENWONING. Westwagenstraat 16/16a 4201 HH Gorinchem WINKELRUIMTEmetBOVENWONING Westwagenstraat16/16a 4201HHGorinchem WINKELRUIMTE Westwagenstraat16/16a 4201HHGorinchem blad2 Inhoud 1. Algemeneinformatie...3 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. Algemeneomschrijving...3

Nadere informatie

Algerastraat 11 Schiedam

Algerastraat 11 Schiedam TE HUUR Algerastraat 11 Schiedam Huurprijs 1.750,00 per maand Stripes Makelaardij & Consultancy Ringersstraat 23 3125 BP SCHIEDAM Tel: 010-7420977 Fax: 010-7420976 E-mail: info@stripes-makelaardij.nl Website:

Nadere informatie

Te huur Kantoorruimte op zichtlocatie aan A15 en tegenover NS-station. Stationspark 450-490 Sliedrecht

Te huur Kantoorruimte op zichtlocatie aan A15 en tegenover NS-station. Stationspark 450-490 Sliedrecht Te huur Kantoorruimte op zichtlocatie aan A15 en tegenover NS-station Stationspark 450-490 Te huur Kantoorruimte op zichtlocatie aan A15 tegenover NS-station Stationspark 450-490 Betreft : Op zichtlocatie

Nadere informatie

Te huur Peppelkade 10 te Houten

Te huur Peppelkade 10 te Houten Te huur Peppelkade 10 te Houten Te huur Bedrijfsruimte met kantoorruimte Gemeente : Houten. Adres : Peppelkade 10. Algemeen : Het betreft gerenoveerde (2009) bedrijfsruimte met inpandige kantoorruimte

Nadere informatie

TE HUUR & TE KOOP. Circa 150 m 2 vvo Zelfstandige kantoorunit op het Paleiskwartier. Statenlaan 283 s-hertogenbosch

TE HUUR & TE KOOP. Circa 150 m 2 vvo Zelfstandige kantoorunit op het Paleiskwartier. Statenlaan 283 s-hertogenbosch Circa 150 m 2 vvo Zelfstandige kantoorunit op het Paleiskwartier. TE HUUR & TE KOOP Statenlaan 283 s-hertogenbosch Kantoorruimte gelegen op het Paleiskwartier nabij het Centraal Station OMGEVINGSFACTOREN

Nadere informatie

Einsteinweg 10, 2408 AR Alphen aan den Rijn

Einsteinweg 10, 2408 AR Alphen aan den Rijn Einsteinweg 10, 2408 AR Algemeen: Wij bieden te huur aan een multifunctioneel bedrijfspand/kantoorpand aan de in. Dit gebied behoort tot het bedrijventerrein "Molenwetering". De opslag/ bedrijfshal is

Nadere informatie

IJsselburcht 22 a te Arnhem

IJsselburcht 22 a te Arnhem Te huur Kantoorruimte IJsselburcht 22 a te Arnhem IJsselburcht 22 a te Arnhem Algemeen: Lichte, aangename turn-key kantoorruimte aan de IJsselburcht 22a te Arnhem Vloeroppervlakte: Voor verkoopverhuur

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR. Kantoorruimte in kantoorvilla. gelegen aan de Spoorhaven 50-60. te Berkel en Rodenrijs

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR. Kantoorruimte in kantoorvilla. gelegen aan de Spoorhaven 50-60. te Berkel en Rodenrijs VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR Kantoorruimte in kantoorvilla gelegen aan de Spoorhaven 50-60 te Berkel en Rodenrijs Object Hoogwaardige kantoorvilla gelegen aan de Spoorhaven 50-60 te Berkel en

Nadere informatie

Adres: Paulus Potterlaan 10, 2902 GP Capelle Aan Den IJssel Vraagprijs 510.000,00 kosten koper Huurprijs 3.150,00 per maand

Adres: Paulus Potterlaan 10, 2902 GP Capelle Aan Den IJssel Vraagprijs 510.000,00 kosten koper Huurprijs 3.150,00 per maand Adres: Paulus Potterlaan 10, 2902 GP Capelle Aan Den IJssel Vraagprijs 510.000,00 kosten koper Huurprijs 3.150,00 per maand Omschrijving Paulus Potterlaan 10, 2902GP Capelle aan den IJssel Fraai woon/werkpand

Nadere informatie

OBJECTINFORMATIE TE HUUR. Gehele kantoorpand. Ca. 495 m² kantoorruimte 15 parkeerplaatsen op eigen terrein. Houttuinlaan 8 te Woerden

OBJECTINFORMATIE TE HUUR. Gehele kantoorpand. Ca. 495 m² kantoorruimte 15 parkeerplaatsen op eigen terrein. Houttuinlaan 8 te Woerden OBJECTINFORMATIE TE HUUR Gehele kantoorpand Ca. 495 m² kantoorruimte 15 parkeerplaatsen op eigen terrein Houttuinlaan 8 te Woerden OBJECTINFORMATIE Adres Houttuinlaan 8, 3447 GM te Woerden Woerden algemeen

Nadere informatie

ca. 6.032 m 2 vvo Huurbaar vanaf 435 m 2 TE HUUR Utopialaan 22-52 s-hertogenbosch Representatief kantoorcomplex pal aan de A2.

ca. 6.032 m 2 vvo Huurbaar vanaf 435 m 2 TE HUUR Utopialaan 22-52 s-hertogenbosch Representatief kantoorcomplex pal aan de A2. ca. 6.032 m 2 vvo Huurbaar vanaf 435 m 2 TE HUUR Utopialaan 22-52 s-hertogenbosch Representatief kantoorcomplex pal aan de A2. OMGEVINGSFACTOREN Deze representatieve kantoorruimten maken deel uit van het

Nadere informatie

TE HUUR Maliebaan 64. te Utrecht

TE HUUR Maliebaan 64. te Utrecht TE HUUR Maliebaan 64 te Utrecht Algemeen Zeer representatieve kantoorruimte gelegen op de begane grond van een statige monumentale kantoorvilla (tweeonder-een-kap) aan de Maliebaan. De kantoorruimte en

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR. Vasteland 78 te Rotterdam

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR. Vasteland 78 te Rotterdam VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR Vasteland 78 te Rotterdam Object Bij HNKR bieden we op een super locatie in hartje Rotterdam kantoorruimten in een karakteristiek pand. Het pand heeft een geweldige

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE INFORMATIE

VRIJBLIJVENDE INFORMATIE Stadion Galgenwaard, Herculesplein 353, 3584 AA Utrecht Postbus 85379, 3508 AJ Utrecht T (030) 23 22 303 F (030) 23 69 003 E bedrijven@ansdewijn.nl www.ansdewijn.nl KvK Utrecht nr. 30 10 42 03 Rabobank

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie TE HUUR Westeresch 1-3 Roden

Vrijblijvende objectinformatie TE HUUR Westeresch 1-3 Roden Vrijblijvende objectinformatie TE HUUR Westeresch 1-3 Roden Pagina 1 Object Locatie Westeresch 1-3 te Roden Winkelruimte op de begane grond en eerste verdieping. Gelegen op goed bereikbare locatie aan

Nadere informatie

Ca. 3.879 m² Kantoorruimte TE HUUR. Groningensingel 81 Arnhem Vrijblijvende projectinformatie

Ca. 3.879 m² Kantoorruimte TE HUUR. Groningensingel 81 Arnhem Vrijblijvende projectinformatie Ca. 3.879 m² Kantoorruimte TE HUUR Groningensingel 81 Arnhem Vrijblijvende projectinformatie Adres: Groningensingel 81 te Arnhem. Algemeen: Hoogwaardig en representatief kantoorgebouw aan de Groningensingel

Nadere informatie

Adres: Steenstraat 7 f, 5107 NE Dongen. Huurprijs 1.775,00 per maand

Adres: Steenstraat 7 f, 5107 NE Dongen. Huurprijs 1.775,00 per maand Adres: Steenstraat 7 f, 5107 NE Dongen Huurprijs 1.775,00 per maand De beschikbare kantoorruimte met bedrijfsruimte behoort tot het bedrijfsgebouw dat gelegen is op een zichtlocatie aan de Steenstraat

Nadere informatie

Full service kantoorruimte te huur vanaf 15m2. Tevens Flexplekken en dagdeel verhuur

Full service kantoorruimte te huur vanaf 15m2. Tevens Flexplekken en dagdeel verhuur Full service kantoorruimte te huur vanaf 15m2 Tevens Flexplekken en dagdeel verhuur Hoofdstraat 1 3 Leiderdorp Foto impressie verhuur locatie Entree en receptie Voorbeeld kantoorruimten Object Het kantoorgebouw

Nadere informatie

KANTOORCOMPLEX "TECHNOHOUSE" KANTOORCOMPLEX. NIEUW EYCKHOLT 290-292 te HEERLEN. VRAAGPRIJS EUR 1.450.000,- k.k.

KANTOORCOMPLEX TECHNOHOUSE KANTOORCOMPLEX. NIEUW EYCKHOLT 290-292 te HEERLEN. VRAAGPRIJS EUR 1.450.000,- k.k. TE KOOP KANTOORCOMPLEX "TECHNOHOUSE" KANTOORCOMPLEX NIEUW EYCKHOLT 290-292 te HEERLEN VRAAGPRIJS EUR 1.450.000,- k.k. Wij hebben getracht middels deze zorgvuldig samengestelde documentatie u zo uitgebreid

Nadere informatie

Projectinformatie Gooimeer. Gooimeer 2-4 te Naarden. Vrijblijvende huurinformatie 21 juli 2015

Projectinformatie Gooimeer. Gooimeer 2-4 te Naarden. Vrijblijvende huurinformatie 21 juli 2015 Dit kantoorpand is gelegen aan Gooimeer 2-4 en maakt onderdeel uit van bedrijventerrein Gooimeer Noord. Dit bedrijvenpark kenmerkt zich door het vele groen wat aanwezig is op het park. Op dit park zijn

Nadere informatie

PROJECTINFORMATIE Achter Sint Pieter 140 te UTRECHT

PROJECTINFORMATIE Achter Sint Pieter 140 te UTRECHT PROJECTINFORMATIE Achter Sint Pieter 140 te UTRECHT PROJECTINFORMATIE TE HUUR Kantoorruimte te UTRECHT Adres: Algemeen: Achter Sint Pieter 140 te Utrecht Kantoorgebouw Beijers is een luxueus en karaktervol

Nadere informatie

Plaatsnaam : DORDRECHT Huurprijs 950,-- EX BTW P.M. Adres : JADE 228

Plaatsnaam : DORDRECHT Huurprijs 950,-- EX BTW P.M. Adres : JADE 228 WONINGMAKELAARDIJ BEDRIJFSMAKELAARDIJ AANKOOPBEMIDDELING TAXATIES VASTGOEDADVIES Plaatsnaam : DORDRECHT Huurprijs 950,-- EX BTW P.M. Adres : JADE 228 TYPE AANBOD : Huur SOORT AANBOD : kantoor VLOEROPPERVLAKTE

Nadere informatie

PROJECT HUURINFORMATIE. Kantorenhuis StavorenWerkt Stavorenweg 6 te Gouda

PROJECT HUURINFORMATIE. Kantorenhuis StavorenWerkt Stavorenweg 6 te Gouda PROJECT HUURINFORMATIE Kantorenhuis StavorenWerkt Stavorenweg 6 te Gouda Object : Kom werken in StavorenWerkt Kantoorunits en flexplekken bieden in StavorenWerkt (www.stavorenwerkt.nl) alle gelegenheid

Nadere informatie