Inventarisatie ten behoeve van het Raadsprogramma

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inventarisatie ten behoeve van het Raadsprogramma"

Transcriptie

1 Inventarisatie ten behoeve van het Raadsprogramma Op de volgende programma s wordt in de inventarisatie ingegaan: 1. Bestuurlijke vernieuwing 2. Veiligheid 3. Openbare ruimte 4. Verkeer en vervoer 5. Economische zaken 6. Jeugd en Jongeren 7. Wonen en woonomgeving 8. Ruimtelijke ordening 9. Zorg 10. Milieu 11. Sociale infrastructuur 12. Algemene dekkingsmiddelen

2 1. Programma Bestuurlijke vernieuwing A. Authentieke basisregistratie CM/GG B. Archief../MIDD C. Dualisering CM/GK/BMO D. Organisatie naturalisatiedag GK/BMO E. Deregulering GK /BMO F. Organisatieontwikkeling, inclusief KSD GK/BMO G. Communicatie CM/BMO H. Doorontwikkeling front/back office CM/PZ I. Vernieuwbouw gemeentehuis GK/BP J. Burgerenquête CM/BMO K. Relatie gemeente Biesbosch Marina GK/BMO L. Digitalisering CM/MIDD M. Uitbreiding taakuren griffie GK/BMO N. 10-jarig bestaan gemeente Drimmelen CM/BMO A. Authentieke Basisregistraties / Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen (Puberr). realiseren van de verplichte basisregistraties binnen de daarvoor gestelde wettelijke termijnen; heldere afspraken over de verantwoordelijkheden per registratie; heldere en werkzame afspraken over het bijhouden en muteren van deze registraties; éénmaal vragen en meermalen kunnen gebruiken van de gegevens in de basisregistraties; zorgen voor inhoudelijke afstemming met andere projecten in het kader van KSD. Voor 2006 staan gepland: Deelprojecten: ordenen en schonen van in gebruik zijnde basisregistratie en deze opwaarderen naar een referentiebestand dat vervolgens door moet groeien naar authentieke basisregistraties adres en gebouwen Adequaat beheer van de authentieke registratie garanderen (opstellen protocollen, handboeken) Deelproject: Opzetten registratie gemeentelijke monumenten in het kader van de Wet kenbaarheid Publiekrechterlijke Beperkingen (Wkpb/Puberr) Voor 2007 staan gepland: Verdere uitbouw van de referentie-bestanden naar basisregistraties adressen en gebouwen Verdere uitbouw Wkpb Benodigd voor 2006 en 2007: Beschikbaar Voorbereidingskrediet: ,= (I) Gereserveerde gelden in het Investeringsplan I&A: ,= (I) Benodigd voor 2008 en volgende jaren: PM B. Archief C. Dualisering Doelstelling is de beginselen van de dualisering verder te verankeren in de bestuursorganen en de organisatie.

3 De bedoeling is de komende raadsperiode aandacht te blijven besteden aan het dualisme, enerzijds door het organiseren van workshops en bijeenkomsten, anderzijds door de ruimte die er is om zaken nader uit te werken, Denk bijvoorbeeld aan de invulling van de actieve informatieplicht (2006), het vormgeven van het burgerinitiatief (gepland voor 2006) en het invoeren van een andere vergadervorm voor de raadsvergadering (gepland voor 2007) te benutten. Het is aan te bevelen om regelmatig met raad en college te bespreken hoe het gaat en welke punten voor verbetering vatbaar zijn. Kostenraming: , structureel. D. Organisatie naturalisatiedag. Op 24 juni 2005 heeft de ministerraad besloten tot het instellen van deze feestdag die jaarlijks op 24 augustus zal worden gehouden met als doel dat gemeenten op deze dag tijdens een feestelijke ceremonie het Nederlandse paspoort overhandigen aan nieuwe burgers. Jaarlijks dient op 24 augustus de naturalisatiedag georganiseerd te worden. Dit kan in samenwerking met andere gemeenten. De verdere invulling dient nog uitgewerkt te worden. Voor het organiseren en het feestelijk aankleden van de naturalisatiedag is jaarlijks een bedrag van 5.000,= benodigd. Dit is niet in de begroting opgenomen. E. Deregulering Deregulering is een belangrijk onderwerp in de landelijke politiek. Doelstelling van de deregulering is gelegen in de aanpak van de regeldruk om zodoende in te zetten op de vergroting van de concurrentiekracht van de Nederlandse economie. Landelijk zijn er diverse projecten gestart om tot een vermindering van de regeldruk te komen. In het kader van het project Vereenvoudiging Vergunningen wordt voorgesteld een groot aantal regels te vereenvoudigen of te laten vervallen. Ook van de gemeentelijke overheid worden dergelijke acties verwacht. Kostenraming: uitvoering vindt plaats door inzet van ambtelijke uren. F. Organisatieontwikkeling, inclusief KSD Doelstelling organisatieontwikkeling: zorgen voor een eigentijdse en goed toegeruste organisatie. Doelstelling KSD: Komen tot een eigentijds dienstverleningsconcept en het bewerkstelligen van een cultuuromslag bij het ambtelijk apparaat. Voor 2006 staan gepland: - invoering nieuw functiewaarderingssysteem (RATO) - KSD: het selecteren en beschrijven van een aantal werkprocessen van de backoffice. Voor 2007 en volgende jaren moet gedacht worden aan het continueren van KSD o.a. door extra te investeren in cultuurverandering ten aanzien van houding en gedrag.. Voor ,=. Hierin zijn begrepen het nieuwe functiewaarderingssysteem RATO en KSD. Voor 2007 en volgende jaren structureel ,=. Dit is opgenomen in Berap 1 van G. Communicatie. Het verbeteren van de communicatie met de burgers door uniform en transparant te communiceren over politiek/bestuurlijke zaken.

4 1. In de vergadering van de raad van 22 december 2005 is het communicatiebeleidsplan vastgesteld. Hieraan voorafgaand heeft de commissie ABM in een workshop intensief gesproken over het concept-plan en is een prioritering in de voorgestelde acties aangebracht. Voor 2006 staat gepland de ontwikkeling van het uitvoeringsplan interactief beleid, het opstellen van instructieshierover voor beleidsmedewerkers en de verfijning van de communicatieparagraaf op de B en W nota. 2. Voorts staat gepland het doorontwikkelen van internet en intranet en in het bijzonder het plaatsen van interactieve formulieren op de website, zodat de betreffende formulieren niet langer gedownload hoeven te worden, maar thuis op de computer ingevuld en terug gezonden kunnen worden. Voor sommige diensten is een identificatie benodigd. In verband hiermee heeft de gemeente Drimmelen zich aangemeld voor het project DigiD. Ad 1. Om de ambities uit het communicatieplan waar te maken is vanaf 2006 structureel een extra budget van 6.000,=. Ad 2. De kosten voor het plaatsen van interactieve formulieren op de website en de deelname aan DigiD zijn meegenomen onder het punt digitalisering. H. Doorontwikkeling frontoffice/backoffice. Het integreren van de de huidige loketten (fysiek-, telefonisch-, internet- en telefonisch loket) in één publieksbalie en het komen tot een eigentijds klantgericht dienstverleningsconcept. - De frontoffice-medewerkers worden breder opgeleid zodat zij volledige kennis hebben van alle gemeentelijke producten. De opleiding start 1 september aanstaande. - Uit de analyse van de huidige bezetting komt naar voren dat, indien de geïntegreerde publieksbalie tot stand wordt gebracht, de huidige bezetting ontoereikend is (2,38 fte tekort). - Op dit moment worden over de werkverdeling (knip) gedetailleerde afspraken gemaakt tussen frontoffice en backoffice en worden de werkinstructies opgesteld. Tevens moeten er goede afspraken gemaakt worden over de plicht van de backoffice om bij veranderingen van wet- en regelgeving of actuele ontwikkelingen de frontoffice tijdig te informeren. Totaal meerkosten salarissen 2,38 fte ,= begroting 2006 (incidenteel) ,= v.a in begroting opgenomen (structureel) Opleidingskosten + inzet extra uren ,= (incidenteel). I. Vernieuwbouw gemeentehuis. Het realiseren van een modern kantoorgebouw met een eigentijds dienstverleningsconcept voor de burgers en relaties van de gemeente Drimmelen, met daarin flexibele werkplekken voor de medewerkers. Het ( ver) nieuwbouwtraject verloopt volgens schema. De oplevering van het nieuwbouwgedeelte staat gepland in januari 2007.De totale oplevering van het gehele traject in juli Voor het (ver) nieuwbouwtraject is een taakstellend budget beschikbaar van 8,9 miljoen. Voor de herinrichting van de omgeving en voor de inrichting van de raadzaal wordt een afzonderlijk krediet gevraagd aan de gemeenteraad in juni J. Burgerenquête Doelstelling van het houden van een burgerenquête is te weten hoe onze klanten over de gemeente denken.

5 In het vierde kwartaal van 2005 is een enquête gehouden onder 940 inwoners van 18 jaar en ouder. De inwoners zijn bevraagd over een groot aantal onderwerpen van het gemeentelijk beleid. Op 9 februari 2006 heeft de raad besloten dat n.a.v. deze enquête vervolgacties moeten worden voorbereid. Deze vervolgacties bestaan uit het houden van een aantal tussentijdse metingen, door middel van verdiepende onderzoeken die zullen worden vastgelegd in rapportcijfers. De bedoeling is de algemene enquête, zoals die in 2005 is gehouden eens in de 4 jaar plaats te laten vinden zodat de volgende enquête in 2009 wordt gehouden. Voorts is het de bedoeling in de komende 4 jaar jaarlijks een of meerdere verdiepende onderzoeken uit te voeren. De kosten die gemoeid zijn met de algemene enquête bedragen ,= (2009), voor de verdiepende onderzoeken bedragen de kosten voor een eenvoudig onderzoek 3.000,=, voor een ingewikkeld onderzoek ,=. Voor de verdiepende onderzoeken is de wens om hiervoor jaarlijks een bedrag van ,= in de begroting op te nemen. K. Relatie gemeente Biesbosch Marina Komen tot een heldere en zuivere rolverdeling. De door de gemeente te benoemen c.q. voor te dragen commissarissen zullen op basis van een nog op te stellen profielschets van buiten worden aangetrokken. De rol van vertegenwoordiger van de aandeelhouder wordt ingevuld door een lid van het college. Onderzocht wordt wat de mogelijkheden zijn om, door aanpassing van de statuten, de rol van de aandeelhouder te vergroten en of het mogelijk is tot een verantwoorde risicovermindering te komen. Kostenraming: De kosten die hiermee gepaard gaan kunnen ten laste van het bestaande budget advieskosten worden gebracht. L. Digitalisering 1.doelstelling digitalisering: Verbeteren van de dienstverlening (inwoners en bedrijven) zoals het verbeteren van de snelheid, de kwaliteit, de eenduidigheid en de transparantie van de dienstverlening. Aanbieden van digitale oplossingen zodat frontoffice- en backofficemedewerkers zowel intern als extern een klantgericht dienstverleningsconcept kunnen waarmaken. 2.activiteiten: Met de uitwerking van het project digitalisering wordt invulling gegeven aan de nieuwe werkwijze van front- en backoffice en het flexwerkconcept: 2006: Introduceren van het DMS (Document Management Systeem). Documentenbeheer en documentenrouting. Beschikbaar stellen van vijf digitale producten op internet: het GBA-uittreksel, en uittreksels uit het echtscheidings-, geboorte-, huwelijks- en overlijdensregister. Realiseren van DigiD op internet. Deze persoonsidentificatie is noodzakelijk voor het beschikbaar stellen van persoonsgebonden producten. Verbeteren van het RIS (Raad Informatie Systeem), o.a. het mogelijk maken van het archiveren van stukken, het maken van aantekeningen op stukken en het verbeteren van de zoekfuncties en verder: Het realiseren van procesgestuurde producten d.m.v. het WMS (Workflow Management Systeem). Hierdoor worden het bedrijfsproces geautomatiseerd. Het realiseren van een verdere integratie van de bedrijfsprocessen naar internet en intranet (interactieve digitale formulieren)

6 Met de invoering van DMS en WMS wordt het klantvolgsysteem gerealiseerd. Dit systeem geeft inzicht in het tijdpad van de klantvraag. (De zaak van de klant wordt gevolgd, niet de klant zelf) 3. kosten In de begroting van 2006 en het meerjaren-investeringsplan zijn t.b.v. de digitalisering en de hieraan gerelateerde onderdelen de volgende budgetten gereserveerd: Digitalisering 1 e fase , (i) Workflow (procesbeschrijving) , (i) Integratie met internet en intranet , (i) Digitalisering 2 e fase , (i) Digitalisering 3 e fase , (i) M. Uitbreiding taakuren griffie De uitbreiding van het aantal taakuren is bedoeld om de griffie voldoende te faciliteren bij haar taakuitoefening De verantwoording griffie over 2005/werkplan van de griffie 2006 Is besproken in het fractievoorzittersoverleg. Geconstateerd is dat er in de jaren 2003, 2004 en 2005 een structurele overschrijding was van de uren van de plaatsvervangend griffier van 2 per week. Daarnaast is geconstateerd dat onontkoombare werkzaamheden van de griffiemedewerkster herhaaldelijk leiden tot overwerk. In dit kader is verwezen naar de bij het aanstelling van de griffie gemaakte afspraken: starten met een groeimodel. De griffie heeft nauwgezet haar uren bijgehouden; aan de hand van deze ervaringsgegevens zouden de uren worden bijgesteld. Voorgesteld wordt per 1 januari 2007 dienen deze structurele overuren te formaliseren. Deze formalisering van betekent in concreto: Griffiemedewerkster: van 16 naar 18 uur per week Plv.griffier/secretaris commissie IW: van 2,7 naar 5 uur per week Ook heeft de griffier aangegeven in de afgelopen periode regelmatig te moeten overwerken, mede ook door het benaderen van de griffier op de dagen/tijden dat de griffie niet bezet is. NB. De overuren zijn de afgelopen jaren vergoed uit het gemeentelijk budget overuren. Er is een uitbreiding van beide functionarissen gewenst om de volgende redenen: - veel nieuwe raadsleden die vaak en veelvuldig een beroep op de griffie; - de op handen zijnde nieuwe werkwijze van raadsvergaderingen met wellicht afschaffing van de commissies, betekent een intensivering van de secretariaatswerkzaamheden; - een betere vervangingsregeling van de griffier (De griffier heeft een aanstelling voor 30 uur per week, verdeeld over 3 vaste werkdagen, avondvergaderingen en ad hoc aanwezigheid overige dagen en neemt vanaf mei 2006 tijdelijk het secretariaat van de commissie ABM waar); - een ontlasting van de griffier door overdracht van taken aan plaatsvervangend griffier; - de overname van het secretariaat van de commissie ABM; - een betere bezetting en een betere bereikbaarheid van de griffie. In concreto betekent deze uitbreiding: Griffiemedewerkster: Plaatsvervangend griffier: : Griffiemedewerkster: 4.500,= Plaatsvervangend griffier: ,= ,= Af: 100 uur secr.cie ABM: -/ ,= Benodigd (structureel) ,= uitbreiding naar 20 uur per week uitbreiding naar 10 uur per week (waarvan 2 à 3 uur voor Commissie IW)

7 N. 10-jarig bestaan gemeente Drimmelen. In 2007 bestaat de (heringedeelde) gemeente Drimmelen 10 jaar. Vanuit PR oogpunt is het de bedoeling hier de nodige aandacht aan te besteden. Gedacht wordt aan het organiseren van een 6-tal evenementen (in iedere kern een evenement), het uitbrengen van een boek, het verzorgen van een stukje extra publiciteit. Voor het organiseren van een zestal evenementen is een budget van ,= benodigd. Voor het uitbrengen van een boek is, afhankelijk van de uitvoering en de oplage, een budget van tussen de ,= en ,= nodig. Voor het verzorgen van extra publiciteit is een budget van 8.500,=.

8 2. Programma veiligheid A. Oefenen crisismanagement GK/BMO B. Realistisch oefenen GK/BMO C. Doorontwikkelen veiligheidsregio GK/BMO D. Dierenasiel GK/BMO E. ntegrale handhaving intensiveren HB/BMO F. Opleidingskosten brandweervrijwilligers GK/BMO G. Evenementenbeleid GK/BMO H. Intensivering veiligheidsbeleid/versterken GK/BMO gemeentelijke samenwerking. I. Opleidingskosten vaste medewerkers GK/BMO J. Huisvesting brandweer Lage Zwaluwe GK/BMO K. Jeugdbrandweer GK/BMO L. Horecabeleid GK/BMO M. Technische ontwikkelingen brandweer GK/BMO A. Oefenen crisismanagement Zorgen dat de ambtelijke organisatie voldoende is toegerust om in geval van een ramp of zwaar ongeval adequaat te kunnen reageren. Er is een opleidings- en oefenplan Voor opleiding en oefening is jaarlijks een budget van ,= beschikbaar. In de veiligheidsregio is een voorstel in behandeling om 1,= per inwoner te reserveren om te oefenen. Deze reservering zal vanaf 2007 plaats moeten vinden. Als gevolg hiervan is vanaf 2007 structureel een extra bedrag van ,= nodig. B. Realistisch oefenen Het brandweerkorps op een kwalitatief voldoende oefenniveau te behouden om hun repressieve werkzaamheden op een veilige wijze uit te voeren. Het betreft hier niet alleen hitte en rooktraining maar ook realistische oefeningen hulpverlening op daarvoor speciaal ingerichte oefencentra in het land. Conform de leidraad oefenen moet jaarlijks door alle brandweermensen worden deelgenomen aan deze realistische oefeningen. Structureel ,= per jaar (waarvan inmiddels al ,= beschikbaar is) C. Doorontwikkelen veiligheidsregio a. Brandweer. De doorontwikkeling van de veiligheidsregio met betrekking tot de brandweer heeft als doelstelling om het kwaliteitsniveau van de brandweertaken te behalen en vervolgens te behouden en mogelijk te verbeteren. b. Rol gemeente. De van de gemeentelijke kolom in de veiligheidsregio versterken. a. Brandweer : voorbereiding regionalisering beheer brandweer : uitvoering regionalisering beheer brandweer. b. Rol gemeente Om de rol te versterken wordt in de loop van 2006 (?) binnen het regioverband een coördinerend gemeentesecretaris aangesteld.

9 a. Brandweer. Deze versterking van de positie van de brandweer in de veiligheidsregio zal naar verwachting wel leiden tot een toename van de kosten (bijdrage per inwoner in het kader van de gemeenschappelijke regeling). b. Rol gemeente. Aan de aanstelling van de coördinerend gemeentesecretaris zijn kosten verbonden die door de deelnemende gemeenten opgebracht zullen moeten worden. Deze kosten zijn op dit moment nog niet bekend. Om de eigen gemeente in de veiligheidsregio goed te positioneren bestaat de wens om de bestaande functie van ambtenaar rampenbestrijding op te waarderen tot die van crisismanager. De structurele kosten die hiermee gemoeid zijn bedragen 2,500,= per jaar. D. Dierenasiel Uitvoering geven aan de wettelijke taak zorgdragen voor de opvang van zwerfdieren. De gemeente Drimmelen maakt samen met 10 omliggende gemeenten in de regio Breda gebruik van de faciliteiten van de Stichting dierenasiel e.o. te Breda. Aan het dierenasiel wordt jaarlijks een vergoeding betaald voor de opvang van zwerfdieren uit de gemeente Drimmelen. Vanaf 1994 tot heden werd jaarlijks door de 10 deelnemende gemeenten een subsidie - bedrag van ,00 verstrekt aan de Stichting Dierenasiel Breda e.o. De gemeente Breda fungeerde als intermediair tussen de gemeenten en het dierenasiel. Echter dit bedrag is verre van toereikend voor het dierenasiel. Bovendien is dit bedrag nooit geïndexeerd. Het dierenasiel kampt hierdoor met een ernstig begrotingstekort. Bijkomende aspecten zijn dat het dierenasiel niet meer voldoet aan de bouweisen zoals deze gesteld zijn in het Hondenen Kattenbesluit 1999 (HKB99) Voor 1 maart 2009 moet het asiel voldoen aan de gestelde eisen. Verder zijn exploitatiekosten en de kosten van voeding sinds 1994 aanzienlijk gestegen. De stichting is jarenlang door de gemeente Breda aan het lijntje gehouden. Het nieuwe stichtingsbestuur maakt duidelijk dat er geen sprake is van een subsidie maar van een vergoeding voor de wettelijke taak die zij voor de gemeenten uitvoeren. Uiteraard moet deze vergoeding kostendekkend zijn. Sinds kort zijn de gemeenten intensief met de Stichting Dierenasiel in overleg om te komen tot een helder een eenduidig calculatiemodel. De gemeenten willen goed onderbouwd inzichtelijk krijgen van het dierenasiel wat men verstaat onder opvang van zwerfdieren, wat de kosten zullen zijn voor de gemeenten uitgaande van het gemiddeld aantal opgehaalde zwerfdieren per gemeente. De kosten voor de overdracht en in bewaarneming van zwerfdieren zijn sinds 1994 met een factor 4 gestegen. Op korte termijn kan een calculatie van de stichting voor de gemeente Drimmelen verwacht worden. Momenteel ligt de bijdrage van de gemeente Drimmelen aan de stichting op ongeveer 3000,00. Vermoedelijk zal dit bedrag oplopen naar ongeveer ,00 en worden geïndexeerd. Na ontvangst van de calculatie van het dierenasiel zal in overleg met de afdeling middelen gezocht worden naar dekking van deze kosten. E. Integrale handhaving intensiveren. Handhaving is het noodzakelijke sluitstuk van het uitvoeren van beleid. Sinds 2004 wordt de handhaving integraal uitgevoerd. Jaarlijks wordt een planning van activiteiten gemaakt. Deze planning wordt vastgelegd in het HUP (Handhavings Uitvoeringsprogramma). Vervolgens wordt gemonitord hoe de uitvoering van het programma verloopt. Hiervan worden kwartaalrapportages opgesteld, en het jaarverslag wordt aan de raad ter kennisname gebracht. De personeelskosten van de huidige bezetting van het handhavingsteam zijn structureel. Daarnaast bestaat de wens het team uit te breiden met een beleidsmedewerker, aangezien

10 deze bij het afronden van het project professionalisering handhaving in de loop van 2005 is komen te vervallen. Het gaat om een structurele uitbreiding van 0,5 fte. De hiermee samenhangende kosten bedragen ,= Voorts is er een nadrukkelijke wens om tot de aanschaf van een professioneel geautomatiseerd monitoringssysteem over te gaan. Dit maakt het maken van allerhande rapportages een stuk eenvoudiger, verhoogt de service naar de burger en levert tijdwinst op. De kosten voor een dergelijke systeem bedragen een eenmalige investering van ,= en een jaarlijkse onderhoudsbijdrage van circa 4.500,=. Voor beide wensen zijn aanknopingspunten te vinden in de rapportage n.a.v. de VROM-inspectie. F. Opleidingskosten brandweervrijwilligers De brandweermensen goed op te leiden en voldoende bij te scholen om te blijven voldoen aan de technische ontwikkelingen en de gestelde kwaliteitseisen. Tevens stijgen de opleidingskosten bij de regionale opleidingsinstituten de komende jaren als gevolg van competentiegericht en praktijkgericht opleiden. Opleiden conform meerjaren opleidingsplan van brandweer Drimmelen ,= structureel en 8.500,= incidenteel voor het opleidingsseizoen G. Evenementenbeleid Ontwikkelen van een beleidsinstrument om te komen tot het beheersbaar, veilig en ordelijk laten plaatsvinden van evenementen zowel in het openbaar domein als in relatie tot binnenaccommodaties. De bedoeling is om in 2006 integraal tot stand gekomen evenementen beleid vast te stellen. Het subsidieplafond (begrenzing van het totaalbedrag subsidie voor evenementen) wordt op basis van historische gegevens (aantal grote en aantal kleine evenementen in 2005) vastgesteld op (zonder indexering). Dit wijkt niet af van de begroting. De kosten voor hand en span diensten die uitgevoerd worden door de afdeling Openbare Werken bedragen ongeveer ,00. Deze kosten zijn voornamelijk de uren van de buitendienst (655 uur) Dit bedrag is niet alleen voor evenementen georganiseerd door derden maar hierbij horen ook de uren die besteed worden aan aankleding van de gemeente in de kerstperiode en bijvoorbeeld het schoonmaken van monumenten voorafgaand aan de herdenking op 4 mei. Ook deze kosten zijn begroot. H. Intensivering veiligheidsbeleid/versterken gemeentelijke samenwerking Op districtelijk niveau is de werkgroep Integrale Veiligheid en Maatschappelijk preventie actief. Deze werkgroep bestaat uit de beleidsmedewerkers Openbare Orde en Veiligheid van de tien gemeenten uit het politie district Oosterhout, de beleidsmedewerker van Openbare orde en Veiligheid van het politiedistrict Oosterhout en een vertegenwoordiger van het OM. Deze werkgroep heeft onder andere als doel door systematisch en structureel samenwerken op het gebied van beleid en uitvoering, een verhoging van veiligheid en leefbaarheid op lokaal en districtelijk niveau bereiken. Verbeteren van de samenwerking en afstemming tussen de 10 gemeenten van het politiedistrict Oosterhout en samen met betrokken partners in leefbaarheid en veiligheid te komen tot een sluitende aanpak. Naast hiervoor genoemd doel bereid deze werkgroep op ambtelijk niveau de districtelijke driehoek voor en voert opdrachten uit die voortkomen uit deze districtelijke driehoek. Naast verdere implementatie van het convenant Sluitende aanpak keten regie dat beoogt in gemeenten sluitende netwerken te creëren, waarbij de regie bij de gemeenten ligt, ten behoeve van diverse problematieken zoals multi-porbleemgezinnen, jeugdoverlast en jeugd en drugs wordt er gewerkt aan 5 districtelijke veiligheidsthema s die door de districtelijk driehoek zijn benoemd. Deze thema s zijn respectievelijk: uitgaan en overlast,

11 publieksveiligheid bij evenementen, jeugd en overlast, alcohol en drugs, en verkeersveiligheid. Getracht wordt kennis te bundelen en bestaande initiatieven en convenanten op elkaar af te stemmen en te laten aansluiten. Getracht wordt best practices te ontwikkelen die toepasbaar zijn op lokaal niveau binnen het politiedistrict Oosterhout. Om dit goed te coördineren heeft de werkgroep/districtelijke driehoek met inbreng van provinciale subsidie en financiële- en urenbijdragen van de gemeenten een programmamanager aangetrokken. De programmamanager is aangesteld voor één jaar tot februari Dan moeten de thema s uitgewerkt zijn en de resultaten worden aangeboden aan de districtelijke driehoek. Zoals eerder genoemd heeft de provincie een subsidie toegekend van ,00 de gemeenten hebben allen 2500,- bijgedragen aan de faciliteiten van de programmamanager zoals huisvesting en overige middelen. De cofinanciering van de gemeenten bestaat verder uit de inzet van uren van de beleidsmedewerker Openbare orde en Veiligheid. Deze uren worden apart geschreven. Onduidelijk is nog wat er na februari 2007 gaat gebeuren. I. Opleidingskosten vaste medewerkers Doelstelling. De vaste medewerkers bij de brandweer moeten voldoende bijgeschoold worden om te voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen en om de vele landelijke ontwikkelingen zowel technisch als beleidsmatig te kunnen blijven volgen. Activiteiten. In 2006 en 2007 zullen daarvoor op het gebied van preventie, preparatie en bedrijfsvoering de nodige opleidingen en bijscholingen moeten plaatsvinden waarvoor het huidig budget ontoereikend is. Kosten. Incidenteel in 2006 en 2007: ieder ,= en structureel vanaf ,= J. Huisvesting brandweer Lage Zwaluwe De brandweerpost in lage Zwaluwe voorzien van een adequate huisvesting die voldoet aan de geldende wet- en regelgeving en die bijdraagt aan een snelle opkomsttijd. In 2006 worden onderzoeken gedaan naar de technische gesteldheid van de brandweerpost alsmede naar de ligging en de omgeving. Dit onderzoek zal moeten leiden naar een voorstel in 2006/2007 voor nieuwbouw of verbouw van de brandweerpost te Lage Zwaluwe. Kostenraming: p.m. K. Jeugdbrandweer Om de continuiteit van het huidige korps te waarborgen en een bijdrage te leveren aan jeugdactiviteiten in de gemeente is het hebben en voortbestaan van de jeugdbrandweer een belangrijk gegeven. Op dit moment is er al een actieve jeugdbrandweer die met eigen middelen (contributie en bijdragen vanuit lokale ondernemers) een actieve groep zijn. Voortbestaan van de jeugdbrandweer in de toekomst is gewenst ,= structureel. L. Horecabeleid Samen brengen van verschillende wetgeving in horecabeleid, gericht op openbare orde en veiligheid, waarbij veilig uitgaan, alcoholmatiging en drugsproblematiek en de handhaving sluitingstijden onderdeel zullen uitmaken van het beleid.

12 In deze raadsperiode zal een beleidsnota horeca-/uitgaan ontwikkeld en vastgesteld worden. Aan deze beleidsnota moet nog worden begonnen. Een aantal onderwerpen uit deze nota zullen vermoedelijk op project basis in samenwerking met externe partners zoals, politie, Koninklijke Horeca Nederland afd. Drimmelen, verslavingszorg Novadic-Kentron en GGD worden aangepakt. Daartoe zullen mogelijk in de toekomst projectvoorstellen met financiële onderbouwing worden ingediend en er zal gezocht worden naar subsidiemogelijkheden via de rijksoverheid of provincie. M. Technische ontwikkelingen brandweer Doelstelling. De brandweer zal mee moeten groeien met de technische ontwikkelingen in onze maatschappij om te allen tijde adequaat lokale basiszorg te leveren. Het betreft hier onder andere ontwikkelingen in het technisch hulpverleningsgereedschap, brandbestrijdingsmiddelen alsmede ontwikkelingen in het kader van de ICT Voorbeelden hiervan zijn een warmtebeeldcamera, beschikken over digitale informatie in het voertuig en ter plaatse incident, keuringskosten materieel Activiteiten. a. Aanschaf warmtebeeldcamera in 2007 (gezamenlijk in 3 x rood verband) b. Aanschaf brandweer-ict middelen in c. Aanschaf materieel: in Kosten. Ad a ,= incidenteel Ad b ,- incidenteel Ad c ,= incidenteel

13 3. Programma openbare ruimte A. Overdracht openbare ruimte Biesbosch OW/JB Marina B. Baggerplan, overdracht Stedelijk Water OW/JB C. Intensivering beleid wijkgericht werken OW/JB D. Imagoverbetering meldpunt OW/JB E. Beleidsplan Openbare Verlichting OW/JB F. Vervanging lichtmasten OW/JB A. Overdracht openbare ruimte Biesbosch Het overnemen van het beheer van de onder verantwoordelijkheid van de exploitatiemaatschappij aangelegde openbare ruimte. Overleg met de exploitatiemaatschappij over de overname van het beheer. Een en ander zal plaatsvinden na afronding van de bouwactiviteiten. Hierbij zal toetsing plaatsvinden aan de gebruikelijke kwaliteitscriteria voor de openbare ruimte. Deze areaaluitbreiding zal niet eerder als in 2009 plaatsvinden per jaar vanaf 2009 B. Baggerplan, overdracht Stedelijk Water Het kwalitatief in stand houden van het stedelijk water en de overdracht van het beheer aan het Waterschap. Uitvoeren van achterstallig baggerwerk. Het in 2002 opgestelde baggerplan is niet uitgevoerd; voor de uitvoering waren geen kosten geraamd. Hierdoor is een aanzienlijke achterstand ontstaan bij het beheer van de watergangen binnen de bebouwde kom. Bij de opstelling van het Waterplan in 2006 zal ook het onderhoud van het Stedelijk Water worden meegenomen. De kosten hiervan zijn afhankelijk van een nog uit te voeren inventarisatie maar kunnen aanzienlijk zijn per jaar vanaf 2007 C. Intensivering beleid wijkgericht werken Vergroten betrokkenheid burgers bij beheer De operationele plannen op het gebied van wegen-, groen- en rioleringsbeheer zullen worden samengevoegd tot jaar-wijkplannen. Overleg met bewoners kan leiden tot aanpassingen die niet in de beheerplannen zijn geraamd. Om maatwerk mogelijk te maken zal een flexibel budget beschikbaar moeten zijn. Tevens is het wenselijk de formatieuren van de wijkcoordinator uit te breiden per jaar vanaf 2006 voor flexibel budget per jaar vanaf 2007 voor uitbreiding formatie wijkcoordinator D. Imagoverbetering meldpunt Betere herkenbaarheid en vindbaarheid van het meldpunt. Regelmatig publiciteit over het meldpunt. Opnemen telefoonnummer meldpunt op voertuigen buitendienst. Terugkoppeling van resultaat afdoening melding naar melder. Hiervoor is aanpassing van de applicatie nodig.

14 6.000,= voor 2006 en vanaf 2007 structureel per jaar. E. Beleidsplan Openbare Verlichting Het planmatig beheren van de openbare verlichting in de gemeente. Het opstellen van een beleidsplan openbare verlichting moet inzicht geven in de onderhoudsachterstand van de openbare verlichting en het voor een planmatig beheer benodigd budget in 2006 (opgenomen in Marap-I 2006) F. Vervanging lichtmasten Het uitvoeren van planmatig beheer van de openbare verlichting Het volgens een vooraf opgesteld plan en op termijn binnen het kader van het jaar-wijkplan onderhouden en vervangen van lichtmasten en armaturen. Hierin is de afgelopen jaren een aanzienlijke achterstand ontstaan. Definitief beslag op begroting zal duidelijk zijn na opstelling van beleidsplan openbare verlichting. Vooralsnog wordt uitgegaan van een bedrag van per jaar vanaf In Marap-I 2006 is structureel een bedrag vanaf 2006 opgenomen van ,=.

15 4. Programma verkeer en vervoer A. Uitvoeringg verkeersmaatregelen BVV JB?OW B. Parkeren Drimmelen JB/OW C. Calamiteitenweg JB/OW A. Uitvoering verkeersmaatregelen BVV Bevordering van de verkeersveiligheid op de door de Raad geformuleerde speerpunten van beleid. Uitvoering van de in het in 2006 vast te stellen Beleidsplan Verkeer en Vervoer genoemde maatregelen. Een en ander zal zoveel mogelijk worden uitgevoerd door middel van werkmet-werk. Nog niet bekend. Zal na vaststelling van het beleidsplan in september 2006 helder worden. B. Parkeren Drimmelen Regulering van de parkeerdruk rond de nieuwe jachthaven van Drimmelen In 2006 zal een onderzoek plaatsvinden naar de parkeerdruk. De kosten zullen naar verwachting circa ,= bedragen. In Marap-I 2006 zijn de kosten al opgenomen. C. Calamiteitenweg Voor de bereikbaarheid van bepaalde delen van Biesbosch Marina Drimmelen acht de brandweer het noodzakelijk te komen tot de aanleg van een calamiteitenroute. Om tot een calamiteitenweg te komen dient een oprit te worden aangepast. De kosten voor de aanpassing zullen bedragen (2007).

16 5. Programma Economische Zaken Omschrijving Poho/afd A. Opstellen economische beleidsnota MV/GG B. Revitalisering bedrijventerreinen MV/GG C. Verdere uitwerking Distributie Planologisch MV/GG Onderzoek D. Vervanging stroomkasten MV/GG E. Opstellen beleidsplan toerisme en recreatie MV/GG F. Planontwikkeling haven Lage Zwaluwe JvB/GG G. Project Linies rond Terheijden MV/GG H. Project opening toeristisch seizoen MV/GG Drimmelen I. Project; Brabant aan de Biesbosch MV/GG A. Opstellen economisch beleidsplan. Bepalen van een economisch beleidskader dat als basis dient voor de verdere uitvoering van de activiteiten op het terrein van economische zaken. Belangrijkste peilers zijn het verbeteren van de werkgelegenheid en het verbeteren van de dienstverlening. Uitwerken resultaten tevredenheidsonderzoek onder ondernemers en benchmark (2006) Opstellen beleidskader Verbetering van bedrijvenloketfunctie c.q invoeren van accountmanagement Revitalisering van bedrijventerreinen (zie ook onder B.) Behoeftepeiling doen onder ondernemers met als doel om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen en daar beleid op af te stemmen (o.a. starters) Verdere uitwerking distributie planologisch onderzoek (zie ook onder C.) Voor kosten voor extern advies en voor planontwikkelingskosten is een bedrag nodig van 7.500,=. (I) B. Revitalisering bedrijventerreinen. Uitgangspunt is revitalisering van bedrijventerreinen. Uitbreiding van bedrijventerreinen zal zoveel mogelijk gerealiseerd dienen te worden aansluitend op de bestaande terreinen. Uitbreiding is bedoeld voor uitplaatsing van bedrijven binnen de gemeente dan wel voor starters. Revitalisering bedrijventerrein Stuivezand te Made, herontwikkeling van private kavels in samenwerking met marktpartijen (in samenwerking met de BOM) Na revitalisering eventueel invoeren van parkmanagement (o.a. gezamenlijke inkoop, beveiliging, groenbeheer)) Uitbreiding bedrijventerrein Thijsseweg te Wagenberg (verplaatsing van knelpuntbedrijven uit de kern Wagenberg) Actieve samenwerking met buurgemeenten (rapport samenwerken in de Amerstreek) Onderzoeken van vraag en aanbod naar bedrijfsgrond Onderzoek naar revitalisering oude havens in Drimmelen (2008) In principe budgettair neutraal. Uitgangspunt is financiering door marktpartijen. (S) C. Verdere uitwerking Distributie Planologisch Onderzoek (DPO). In het in 2202 vastgestelde Distributie Planologisch Onderzoek (DPO) voor de gemeente Drimmelen zijn de kwaliteiten en de knelpunten van het huidige winkelapparaat in de

17 verschillende kernen geschetst. Op basis hiervan moet bij het maken van beleidskeuzes ten aanzien van de toekomst van het winkelapparaat worden aangesloten bij de sterke punten en waar mogelijk de zwakke punten worden omgebogen. Verdere uitwerking van project in samenwerking met winkeliersverenigingen Detailhandelsvoorzieningen meenemen in planontwikkeling haven Lage Zwaluwe Actualisering van het DPO in 2008 In 2008 is voor de actualisatie van het DPO een bedrag van ,= benodigd voor het laten uitvoeren van een marktverkenning. D. Vervanging stroomkasten. De stroomkasten dienen ter levering van stroom voor de gemeentelijke kermissen en markten. Vanwege de slechte staat van onderhoud komt de veiligheid in het geding. Daarnaast passen de stroomkasten minder goed in straatbeeld hetgeen de rommelige uitstraling hierop heeft. Besparingsopties in beeld brengen (2006) Alternatieve plannen voor vervanging onderzoeken (2006) In beeld brengen van mogelijkheden die de opbrengsten kunnen verhogen Voor de vervanging is een krediet aanwezig van ,=. Dit krediet is ontoereikend. Er is een aanvullend krediet nodig van ,= (Investering) E. Opstellen beleidsplan toerisme en recreatie. Er dient gezocht te worden naar samenwerking in de regio. Een aantal onderwerpen dient nadrukkelijk een plaats hierin te krijgen: samenwerking in de Amerstreek, Gebiedsplan Wijde Biesbosch, Linies rond Terheijden, herontwikkeling haven Lage Zwaluwe. Opstellen startnotitie t.b.v. opstellen beleidsplan toerisme en recreatie Overleg met doelgroepen en partijen Ontwikkelen beleidskader Samenwerking met regiogemeenten In 2007 is een bedrag van 5000,= voor het houden van informatiebijeenkomsten en andere bijkomende kosten. (I) Verdere uitvoeringskosten binnen bestaande budgetten begroting, inclusief meerjarenperspectief (opbrengst toeristenbelasting) F. Planontwikkeling haven Lage Zwaluwe. Primair doel is het realiseren van een stevige kwaliteitsimpuls in het havengebied in Lage Zwaluwe. Gedacht moet worden aan het optimaliseren van voorzieningen (watersportverenigingen, horeca, recreatie(woningen), bedrijfsverplaatsing) in de haven en het aantrekkelijker / levendiger maken de haven, hetgeen een positieve uitstraling naar het hele dorp moet hebben. Planuitwerking, realisatie fase 1, inclusief realiseren ontsluitingsweg Planontwikkeling fase 2 en 3 Overleg met partijen Voorbereidingskrediet: er is een bestemmingsreserve haven Lage Zwaluwe beschikbaar van ,= voor planontwikkelingskosten. (I) Uitgangspunt is dat planuitvoering budgettair neutraal verloopt door inschakeling van marktpartijen.

18 G. Project linies te Terheijden. Doel is om de in de lokale historische identiteit en samenhang van de oude verdedigingswerken beter toeristisch en recreatief te benutten. De Kleine Schans moet een grotere recreatieve betekenis krijgen voor lokale en regionale inwoners. Dit project is een lokale uitwerking en vervolg van de visie West-Brabantse verdedigingslinies toeristisch en landschappelijk in het vizier. Invoeren van een recreatieve fiets- en wandelroute langs de verdedigingswerken Ontwikkelen van een lange(re) termijn visie voor de subregio van waaruit concrete projectvoorstellen zullen worden gedaan Achterstallig onderhoud Schans (aanbrengen beschotting om afkalving tegen te gaan): ,= (I) Aanbrengen nieuwe recreatieve elementen en voorzieningen (o.a speelattributen, banken enz): ,= Subsidiemogelijkheden vanuit gebiedsplan Wijde Biesbosch onderzoeken H. Project Opening toeristisch seizoen Drimmelen. Promotie voor de gemeente Drimmelen als groen/blauwe gemeente. Vergroten regionale uitstraling Mensen naar de gemeente / regio trekken met als doel de verblijfsduur te verlengen Jaarlijks organiseren van diverse activiteiten: Invulling nog nader te bepalen en jaarlijks wisselend. T.z.t. zullen er concrete plannen worden opgesteld. Uitvoeren van het marketing en Aktieplan Biesbosch Voor het organiseren van het project is jaarlijks een bedrag van ,= benodigd voor uitnodiging sprekers, promotiecampagne, mailings enz.). (S) Er zal eveneens een bijdrage van ondernemers worden gevraagd in de kosten. I. Project Brabant aan de Biesbosch. Op regionaal niveau werken de gemeenten Werkendam, Oosterhout, Geertruidenberg en Drimmelen samen in het met het Recreatieschap om met de Biesbosch als uithangbord meer mensen naar de Biesbosch-regio te trekken en om daarmee de toeristisch recreatieve potenties van het gebied te benutten zowel voor consumenten als bedrijfsleven. Promotie voor de gemeente Drimmelen als groen/blauwe gemeente. Uitvoering geven aan het project Brabant aan de Biesbosch ( ) Vergroten regionale uitstraling Voor de jaren is een jaarlijks bedrag van 5000,= benodigd voor de uitvoering van het project (vervaardigen folders, houden van promotie-activiteiten enz.). (I)

19 6. Programma Jeugd en Jongeren Omschrijving Poho/afd A. Integraal Huisvestings Plan Onderwijs (IHP) KK/MA B. Onderwijsbegeleiding KK/MA C. Jeugd en Jongeren KK/MA A. Integraal Huisvestings Plan Onderwijs. Instandhouding van een adequate en toereikende onderwijshuisvesting in de Gemeente Drimmelen Voor de komende periode staan de volgende activiteiten gepland: A1. Realisering van een brede school in Hooge Zwaluwe in combinatie met zorgwoningen, steunpunt en buurtwinkel; A2. Ontwikkeling vervangende nieuwbouw van basisschool De Zonzeel als onderdeel van de herontwikkeling van het Oranjeplein in Terheijden; A3. Realisering van een brede school en vervangende nieuwbouw van basisschool De Windhoek in Terheijden; A4. Uitbreiding van het Dongemondcollege; - Actualisering van het IHP, waaronder verdere uitwerking van een brede school in Lage Zwaluwe als onderdeel van het plan Lage Zwaluwe West en een financiële doorkijk naar realisatie van brede scholen in alle kernen van de gemeente. Voor de instandhouding van de scholen worden jaarlijks gelden gereserveerd waaruit de investeringen/kapitaallasten kunnen worden gedekt. A1. De investering voor de brede school in Hooge Zwaluwe zal enerzijds binnen de planontwikkeling bekostigd worden en anderzijds (maximaal ,--, jaarlijkse kapitaallast van ) ten laste van de voorziening IHP. A2. Nieuwbouw van De Zonzeel, bibliotheek en gymvoorziening in Terheijden zullen bekostigd moeten worden binnen de planontwikkeling Oranjeplein in Terheijden. Wel dient hierbij opgemerkt te worden dat de huidige exploitatielasten van betrokken welzijnsinstellingen (Theek 5, Slod, Swo en mogelijk ook Blitz) beperkt zijn. Verhoging van deze lasten bij nieuwbouw betekent een financieel risico waarvoor geen ruimte in de begroting is. A3. Investeringen m.b.t. De Windhoek worden ten laste gebracht van de voorziening IHP. A4. Investeringen m.b.t. het Dongemondcollege worden ten laste gebracht van de voorziening IHP. - Op grond van actualisering van het IHP in 2007 zal blijken in hoeverre de huidige voorziening onderwijshuisvesting toereikend is voor toekomstige investeringen. Bij genoemde ontwikkelingen zal, daar waar mogelijk, gebruik gemaakt worden van externe subsidiemogelijkheden. B. Onderwijsbegeleiding Financiering van onderwijsbegeleiding met het doel vroegtijdige signalering, screening en begeleiding bij leerlingen met leerproblemen. Onderzoek naar inzet gemeentelijke middelen onderwijsbegeleiding. Hierbij wordt een heroverweging van de bezuiniging (oplopend tot per 2008), mede in relatie tot de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, betrokken en een mogelijke inzet voor schoolmaatschappelijk werk. Inkoop onderwijsbegeleiding per schooljaar op grond van de nieuwe wet herziening schoolbegeleiding.

20 Indien besloten wordt om de bezuiniging op onderwijsbegeleiding terug te draaien, betekent dit extra structurele kosten van ,-- vanaf C. Jeugd en Jongeren Uitvoering geven aan de regietaak van de gemeente op het gebied van jeugd- en jongerenbeleid en jeugdgezondheidszorg, waarbij het doel is vroegtijdig signaleren en voorkomen van problemen, het stimuleren van actieve deelname aan de maatschappij en het vergroten van de sociale competenties van jeugd en jongeren. De volgende activiteiten zijn gepland: C1. Herijking van het jeugd- en jongerenbeleid, waarbij aandacht besteed wordt aan de regietaak van de gemeente, vroegtijdige doorgeleiding van jeugd en jongeren, samenhang van het aanbod en het vermijden van overlap dan wel witte vlekken; C2. Uitvoering van het project voortijdig schoolverlaters, waarbij de eerste insteek is om voortijdig schoolverlaters alsnog een startkwalificatie te laten behalen. Als dit niet lukt, worden reïntegratie-instrumenten ingezet; C3. Invoering van een elektronisch kinddossier per 2007 in het kader van de jeugdgezondheidszorg. C4. Oplossing zoeken voor het huisvestingsprobleem van de scouting in Made en Terheijden. C1. Op grond van de genoemde herijking van beleid zal inzichtelijk gemaakt worden in hoeverre het huidige budget voor jeugd- en jongeren toereikend zal zijn voor uitvoering van beleid. Op grond van de evaluatie van het huidige jeugd- en jongerenbeleid begin 2006 is gebleken dat het huidige budget te beperkt is om tot uitvoering van alle gewenste activiteiten te kunnen komen. C2. Voor een adequate aanpak van voortijdig schoolverlaters is per 2007 een uitbreiding van de formatie met 0.5 fte nodig. C3. Het Rijk heeft middelen toegezegd voor invoering van het elektronisch kinddossier, het is nog onduidelijk in hoeverre deze middelen toereikend zijn. C4. De scoutingverenigingen hebben geen reserve opgebouwd ten behoeve van onderhoud en vervanging van hun gebouwen, de gemeentelijke subsidie is hiervoor te beperkt. Gelet op de huidige staat van de locaties in Made en Terheijden is vervanging c.q. groot onderhoud op korte termijn noodzakelijk. De gemeente heeft hiervoor geen middelen beschikbaar.

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015 Programmabegroting 2012 Meerjarenraming 2013-2015 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmabegroting voor 2012 aan. De beleidskaders en de financiële kaders hiervoor heeft uw raad gegeven bij de vaststelling

Nadere informatie

JAARREKENING GEMEENTE RIJSWIJK

JAARREKENING GEMEENTE RIJSWIJK JAARREKENING GEMEENTE RIJSWIJK 2012 Inhoudsopgave I INLEIDING 3 II JAARVERSLAG 11 PROGRAMMAVERANTWOORDING. Algemeen Bestuur en Organisatie.. 15 Openbare Orde en Veiligheid 35 Verkeer en Vervoer 45 Economie

Nadere informatie

Coalitieakkoord Gemeente Edam-Volendam 2010-2014. Werken vanuit de basis. Coalitieakkoord 2010-2014 Werken vanuit de basis Pagina 1 van 17

Coalitieakkoord Gemeente Edam-Volendam 2010-2014. Werken vanuit de basis. Coalitieakkoord 2010-2014 Werken vanuit de basis Pagina 1 van 17 Coalitieakkoord Gemeente Edam-Volendam 2010-2014 Werken vanuit de basis Coalitieakkoord 2010-2014 Werken vanuit de basis Pagina 1 van 17 Inhoud Inleiding...3 1: Bestuur en organisatie...4 Bestuur...4 Organisatie...4

Nadere informatie

PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst

PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Leeswijzer 3 1.2.Toekomstbestendig Bronckhorst 3 1.3 Begrotingsbeeld 2013 2016 4 1.4 Behandeling

Nadere informatie

Houten maken we samen

Houten maken we samen Houten maken we samen Collegeprogramma 2014-2018 Raadsvergadering 8 juli 2014 Collegeprogramma 2014-2018 1 Collegeprogramma 2014-2018 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen bestuurlijk perspectief 7 2. Beleidsambities

Nadere informatie

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna 2 Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Geen kop zonder eiland

Geen kop zonder eiland Geen kop zonder eiland Bestuurskrachtonderzoek Goeree-Overflakkee Gemeente Goedereede Bestuur & Management Consultants juni 2007 Projectteam BKO Goeree-Overflakkee Projectnummer: 336003 INHOUD SAMENVATTING,

Nadere informatie

KWALITEIT VOOR IEDEREEN

KWALITEIT VOOR IEDEREEN KWALITEIT VOOR IEDEREEN COALITIEAKKOORD DIEMEN 2006-2010 Partij van de Arbeid VVD GroenLinks 12 mei 2006 Vooraf Voor u ligt Kwaliteit voor iedereen; het coalitieakkoord dat is gesloten tussen de fracties

Nadere informatie

2010-2014. Coalitie-akkoord. Naar een nieuw evenwicht

2010-2014. Coalitie-akkoord. Naar een nieuw evenwicht 2010-2014 Coalitie-akkoord Naar een nieuw evenwicht Voorwoord Bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010 zijn vertegenwoordigers van negen partijen in de gemeenteraad gekozen. Zoals gebruikelijk is

Nadere informatie

Programmabegroting 2014-2017

Programmabegroting 2014-2017 Programmabegroting 2014-2017 2 3 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Financiële recapitulatie... 9 Programma 1 Samenleving... 17 Programma 2 Werk & Inkomen... 21 Programma 3 - Veiligheid... 27 Programma 4 - Leefomgeving...

Nadere informatie

SAMEN AAN DE SLAG. Bestuursakkoord rijk en gemeenten

SAMEN AAN DE SLAG. Bestuursakkoord rijk en gemeenten SAMEN AAN DE SLAG Bestuursakkoord rijk en gemeenten 4 juni 2007 SAMEN AAN DE SLAG Vertrouwen ligt aan de basis van een goed functionerende samenleving: vertrouwen van burgers in elkaar, vertrouwen van

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

Lokale economische agenda Oegstgeest 2014-2016 Januari 2014

Lokale economische agenda Oegstgeest 2014-2016 Januari 2014 Januari 2014 Hoofdstuk 1: Inleiding 1.1. Aanleiding De aanleiding om dit beleid op te stellen is meerledig geweest. Ten eerste heeft de gemeenteraad in januari 2013 de startnotitie economisch beleid gemeente

Nadere informatie

Voorwoord. Carla Bode, Wethouder Wonen

Voorwoord. Carla Bode, Wethouder Wonen Woonvisie 2011 2016 Voorwoord...2 Inleiding...3 Hoofdstuk 1 Woonbeleid en zijn omgeving...4 Hoofdstuk 2 Woonmonitor 2009...5 Hoofdstuk 3 Visie en doelstellingen wonen...7 Hoofdstuk 4 Woningbouwprogramma...8

Nadere informatie

Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018

Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Bestuursakkoord Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Emmen, mei 2014 2 Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Preambule Wakker Emmen, de PvdA en het CDA hebben elkaar gevonden in de vorming

Nadere informatie

Zienswijze jaarverantwoording en resultaatverdeling 2009 Veiligheidsregio Brabant- Noord

Zienswijze jaarverantwoording en resultaatverdeling 2009 Veiligheidsregio Brabant- Noord Onderwerp Zaaknummer: BRWJL02 Zienswijze jaarverantwoording en resultaatverdeling 2009 Veiligheidsregio Brabant- Noord Collegevoorstel Inleiding Ter uitvoering van wat er bepaald is in de gemeenschappelijke

Nadere informatie

AGENDA ECONOMIE 2011 2015 OOSTERHOUT

AGENDA ECONOMIE 2011 2015 OOSTERHOUT AGENDA ECONOMIE 2011 2015 OOSTERHOUT AGENDA ECONOMIE 2011 2015 OOSTERHOUT Vastgesteld door de Oosterhoutse gemeenteraad op 14 december 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Wat vooraf ging 2 2.1 Evaluatie

Nadere informatie

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2011

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2011 TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2011 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering op 3 november 2011 Pagina 2 van 110 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA...

Nadere informatie

Minder regels, minder kosten? Rekenkamercommissie Beek Eijsden Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul

Minder regels, minder kosten? Rekenkamercommissie Beek Eijsden Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul Minder regels, minder kosten? Deregulering en administratieve lastenverlichting in de gemeente Beek 9 april 2010 Minder regels, minder kosten? - Deregulering en administratieve lastenverlichting in de

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Doel of middel? Intergemeentelijke samenwerking door de gemeente Gulpen-Wittem. 9 juli 2007. Al Rekko

Doel of middel? Intergemeentelijke samenwerking door de gemeente Gulpen-Wittem. 9 juli 2007. Al Rekko Doel of middel? Intergemeentelijke samenwerking door de gemeente Gulpen-Wittem 9 juli 2007 Al Rekko Inhoudsopgave 1. Inleiding 7 1.1 Aanleiding en doel 7 1.2 Onderzoeksvraag 7 1.3 Reikwijdte en beperkingen

Nadere informatie

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 Gemeente Nieuwegein INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 2. Samenwerkingsagenda 3 3. Sociale agenda 5 4. Economische agenda 8 5. Samenlevingsagenda 11 6.

Nadere informatie

Hoeksche Waard. Jaarstukken 2014. DB 7april 2015. Deloïtte. Deloitte untants B.V. BhdbofltrceVerkIariflg d.d.: IS

Hoeksche Waard. Jaarstukken 2014. DB 7april 2015. Deloïtte. Deloitte untants B.V. BhdbofltrceVerkIariflg d.d.: IS Hoeksche Waard Deloitte untants B.V. BhdbofltrceVerkIariflg d.d.: IS Deloïtte. DB 7april 2015 Jaarstukken 2014 Deloitte. Deloitte untants B.V. 2 tni O.fRLL 20 IS INHOUDSOPGAVE LEESWIJZER 5 SAMENVATTEND

Nadere informatie

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd.

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd. Vergadering: Ambtelijk Overleg Jeugd Datum: 13 oktober 2009 9.15 12.15 uur Locatie: Raadzaal Voorhout Raadhuisplein 1, 2215 MA Voorhout Onderwerp: Agenda AO Jeugd Holland Rijnland en Rijnstreek 01 Opening

Nadere informatie

Transitie van het sociaal beleid en zorg

Transitie van het sociaal beleid en zorg Transitie van het sociaal beleid en zorg 1. Inleiding In het Coalitieakkoord 2011-2015, Nije enerzjy foar Fryslân, is aangekondigd dat het sociale domein vooral het domein is van gemeenten en dat daarom

Nadere informatie

Tussen witte paaltjes en grote projecten. Rekenkamercommissie Beek Eijsden Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul

Tussen witte paaltjes en grote projecten. Rekenkamercommissie Beek Eijsden Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul Tussen witte paaltjes en grote projecten Opsporing en aanpak van risico s bij het Centrumplan in Eijsden 20 mei 2011 Tussen witte paaltjes en grote projecten - Opsporing en aanpak van risico s bij het

Nadere informatie

Werken aan vitale kernen in een krachtige regio

Werken aan vitale kernen in een krachtige regio Def. versie 120315 De Achterhoek geeft je de ruimte! Regionale Woonagenda Achterhoek 2015-2025 Werken aan vitale kernen in een krachtige regio Want alles wat verdwijnt geeft ruimte aan wat komt Stef Bos,

Nadere informatie

:HUNHQ DDQ :HUN =RUJHQ YRRU =RUJ

:HUNHQ DDQ :HUN =RUJHQ YRRU =RUJ Inhoud Werken aan Werk, Zorgen voor Zorg 3 De ambities van deze coalitie 4 1. Bestuur en dienstverlening 5 2. Regionale samenwerking 8 3. Sociaal-maatschappelijk domein 10 4. Economie 14 5. Ruimte, wonen

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD Provinciale Staten VOORBLAD Onderwerp SIS-nummer Programma Stad en Regio: Op weg naar nieuwe stads- en regiocontracten voor de periode 2012-2015/2017 PS2012-45 Agendering (advies Griffie) Commissie AFW

Nadere informatie