Inventarisatie ten behoeve van het Raadsprogramma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inventarisatie ten behoeve van het Raadsprogramma"

Transcriptie

1 Inventarisatie ten behoeve van het Raadsprogramma Op de volgende programma s wordt in de inventarisatie ingegaan: 1. Bestuurlijke vernieuwing 2. Veiligheid 3. Openbare ruimte 4. Verkeer en vervoer 5. Economische zaken 6. Jeugd en Jongeren 7. Wonen en woonomgeving 8. Ruimtelijke ordening 9. Zorg 10. Milieu 11. Sociale infrastructuur 12. Algemene dekkingsmiddelen

2 1. Programma Bestuurlijke vernieuwing A. Authentieke basisregistratie CM/GG B. Archief../MIDD C. Dualisering CM/GK/BMO D. Organisatie naturalisatiedag GK/BMO E. Deregulering GK /BMO F. Organisatieontwikkeling, inclusief KSD GK/BMO G. Communicatie CM/BMO H. Doorontwikkeling front/back office CM/PZ I. Vernieuwbouw gemeentehuis GK/BP J. Burgerenquête CM/BMO K. Relatie gemeente Biesbosch Marina GK/BMO L. Digitalisering CM/MIDD M. Uitbreiding taakuren griffie GK/BMO N. 10-jarig bestaan gemeente Drimmelen CM/BMO A. Authentieke Basisregistraties / Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen (Puberr). realiseren van de verplichte basisregistraties binnen de daarvoor gestelde wettelijke termijnen; heldere afspraken over de verantwoordelijkheden per registratie; heldere en werkzame afspraken over het bijhouden en muteren van deze registraties; éénmaal vragen en meermalen kunnen gebruiken van de gegevens in de basisregistraties; zorgen voor inhoudelijke afstemming met andere projecten in het kader van KSD. Voor 2006 staan gepland: Deelprojecten: ordenen en schonen van in gebruik zijnde basisregistratie en deze opwaarderen naar een referentiebestand dat vervolgens door moet groeien naar authentieke basisregistraties adres en gebouwen Adequaat beheer van de authentieke registratie garanderen (opstellen protocollen, handboeken) Deelproject: Opzetten registratie gemeentelijke monumenten in het kader van de Wet kenbaarheid Publiekrechterlijke Beperkingen (Wkpb/Puberr) Voor 2007 staan gepland: Verdere uitbouw van de referentie-bestanden naar basisregistraties adressen en gebouwen Verdere uitbouw Wkpb Benodigd voor 2006 en 2007: Beschikbaar Voorbereidingskrediet: ,= (I) Gereserveerde gelden in het Investeringsplan I&A: ,= (I) Benodigd voor 2008 en volgende jaren: PM B. Archief C. Dualisering Doelstelling is de beginselen van de dualisering verder te verankeren in de bestuursorganen en de organisatie.

3 De bedoeling is de komende raadsperiode aandacht te blijven besteden aan het dualisme, enerzijds door het organiseren van workshops en bijeenkomsten, anderzijds door de ruimte die er is om zaken nader uit te werken, Denk bijvoorbeeld aan de invulling van de actieve informatieplicht (2006), het vormgeven van het burgerinitiatief (gepland voor 2006) en het invoeren van een andere vergadervorm voor de raadsvergadering (gepland voor 2007) te benutten. Het is aan te bevelen om regelmatig met raad en college te bespreken hoe het gaat en welke punten voor verbetering vatbaar zijn. Kostenraming: , structureel. D. Organisatie naturalisatiedag. Op 24 juni 2005 heeft de ministerraad besloten tot het instellen van deze feestdag die jaarlijks op 24 augustus zal worden gehouden met als doel dat gemeenten op deze dag tijdens een feestelijke ceremonie het Nederlandse paspoort overhandigen aan nieuwe burgers. Jaarlijks dient op 24 augustus de naturalisatiedag georganiseerd te worden. Dit kan in samenwerking met andere gemeenten. De verdere invulling dient nog uitgewerkt te worden. Voor het organiseren en het feestelijk aankleden van de naturalisatiedag is jaarlijks een bedrag van 5.000,= benodigd. Dit is niet in de begroting opgenomen. E. Deregulering Deregulering is een belangrijk onderwerp in de landelijke politiek. Doelstelling van de deregulering is gelegen in de aanpak van de regeldruk om zodoende in te zetten op de vergroting van de concurrentiekracht van de Nederlandse economie. Landelijk zijn er diverse projecten gestart om tot een vermindering van de regeldruk te komen. In het kader van het project Vereenvoudiging Vergunningen wordt voorgesteld een groot aantal regels te vereenvoudigen of te laten vervallen. Ook van de gemeentelijke overheid worden dergelijke acties verwacht. Kostenraming: uitvoering vindt plaats door inzet van ambtelijke uren. F. Organisatieontwikkeling, inclusief KSD Doelstelling organisatieontwikkeling: zorgen voor een eigentijdse en goed toegeruste organisatie. Doelstelling KSD: Komen tot een eigentijds dienstverleningsconcept en het bewerkstelligen van een cultuuromslag bij het ambtelijk apparaat. Voor 2006 staan gepland: - invoering nieuw functiewaarderingssysteem (RATO) - KSD: het selecteren en beschrijven van een aantal werkprocessen van de backoffice. Voor 2007 en volgende jaren moet gedacht worden aan het continueren van KSD o.a. door extra te investeren in cultuurverandering ten aanzien van houding en gedrag.. Voor ,=. Hierin zijn begrepen het nieuwe functiewaarderingssysteem RATO en KSD. Voor 2007 en volgende jaren structureel ,=. Dit is opgenomen in Berap 1 van G. Communicatie. Het verbeteren van de communicatie met de burgers door uniform en transparant te communiceren over politiek/bestuurlijke zaken.

4 1. In de vergadering van de raad van 22 december 2005 is het communicatiebeleidsplan vastgesteld. Hieraan voorafgaand heeft de commissie ABM in een workshop intensief gesproken over het concept-plan en is een prioritering in de voorgestelde acties aangebracht. Voor 2006 staat gepland de ontwikkeling van het uitvoeringsplan interactief beleid, het opstellen van instructieshierover voor beleidsmedewerkers en de verfijning van de communicatieparagraaf op de B en W nota. 2. Voorts staat gepland het doorontwikkelen van internet en intranet en in het bijzonder het plaatsen van interactieve formulieren op de website, zodat de betreffende formulieren niet langer gedownload hoeven te worden, maar thuis op de computer ingevuld en terug gezonden kunnen worden. Voor sommige diensten is een identificatie benodigd. In verband hiermee heeft de gemeente Drimmelen zich aangemeld voor het project DigiD. Ad 1. Om de ambities uit het communicatieplan waar te maken is vanaf 2006 structureel een extra budget van 6.000,=. Ad 2. De kosten voor het plaatsen van interactieve formulieren op de website en de deelname aan DigiD zijn meegenomen onder het punt digitalisering. H. Doorontwikkeling frontoffice/backoffice. Het integreren van de de huidige loketten (fysiek-, telefonisch-, internet- en telefonisch loket) in één publieksbalie en het komen tot een eigentijds klantgericht dienstverleningsconcept. - De frontoffice-medewerkers worden breder opgeleid zodat zij volledige kennis hebben van alle gemeentelijke producten. De opleiding start 1 september aanstaande. - Uit de analyse van de huidige bezetting komt naar voren dat, indien de geïntegreerde publieksbalie tot stand wordt gebracht, de huidige bezetting ontoereikend is (2,38 fte tekort). - Op dit moment worden over de werkverdeling (knip) gedetailleerde afspraken gemaakt tussen frontoffice en backoffice en worden de werkinstructies opgesteld. Tevens moeten er goede afspraken gemaakt worden over de plicht van de backoffice om bij veranderingen van wet- en regelgeving of actuele ontwikkelingen de frontoffice tijdig te informeren. Totaal meerkosten salarissen 2,38 fte ,= begroting 2006 (incidenteel) ,= v.a in begroting opgenomen (structureel) Opleidingskosten + inzet extra uren ,= (incidenteel). I. Vernieuwbouw gemeentehuis. Het realiseren van een modern kantoorgebouw met een eigentijds dienstverleningsconcept voor de burgers en relaties van de gemeente Drimmelen, met daarin flexibele werkplekken voor de medewerkers. Het ( ver) nieuwbouwtraject verloopt volgens schema. De oplevering van het nieuwbouwgedeelte staat gepland in januari 2007.De totale oplevering van het gehele traject in juli Voor het (ver) nieuwbouwtraject is een taakstellend budget beschikbaar van 8,9 miljoen. Voor de herinrichting van de omgeving en voor de inrichting van de raadzaal wordt een afzonderlijk krediet gevraagd aan de gemeenteraad in juni J. Burgerenquête Doelstelling van het houden van een burgerenquête is te weten hoe onze klanten over de gemeente denken.

5 In het vierde kwartaal van 2005 is een enquête gehouden onder 940 inwoners van 18 jaar en ouder. De inwoners zijn bevraagd over een groot aantal onderwerpen van het gemeentelijk beleid. Op 9 februari 2006 heeft de raad besloten dat n.a.v. deze enquête vervolgacties moeten worden voorbereid. Deze vervolgacties bestaan uit het houden van een aantal tussentijdse metingen, door middel van verdiepende onderzoeken die zullen worden vastgelegd in rapportcijfers. De bedoeling is de algemene enquête, zoals die in 2005 is gehouden eens in de 4 jaar plaats te laten vinden zodat de volgende enquête in 2009 wordt gehouden. Voorts is het de bedoeling in de komende 4 jaar jaarlijks een of meerdere verdiepende onderzoeken uit te voeren. De kosten die gemoeid zijn met de algemene enquête bedragen ,= (2009), voor de verdiepende onderzoeken bedragen de kosten voor een eenvoudig onderzoek 3.000,=, voor een ingewikkeld onderzoek ,=. Voor de verdiepende onderzoeken is de wens om hiervoor jaarlijks een bedrag van ,= in de begroting op te nemen. K. Relatie gemeente Biesbosch Marina Komen tot een heldere en zuivere rolverdeling. De door de gemeente te benoemen c.q. voor te dragen commissarissen zullen op basis van een nog op te stellen profielschets van buiten worden aangetrokken. De rol van vertegenwoordiger van de aandeelhouder wordt ingevuld door een lid van het college. Onderzocht wordt wat de mogelijkheden zijn om, door aanpassing van de statuten, de rol van de aandeelhouder te vergroten en of het mogelijk is tot een verantwoorde risicovermindering te komen. Kostenraming: De kosten die hiermee gepaard gaan kunnen ten laste van het bestaande budget advieskosten worden gebracht. L. Digitalisering 1.doelstelling digitalisering: Verbeteren van de dienstverlening (inwoners en bedrijven) zoals het verbeteren van de snelheid, de kwaliteit, de eenduidigheid en de transparantie van de dienstverlening. Aanbieden van digitale oplossingen zodat frontoffice- en backofficemedewerkers zowel intern als extern een klantgericht dienstverleningsconcept kunnen waarmaken. 2.activiteiten: Met de uitwerking van het project digitalisering wordt invulling gegeven aan de nieuwe werkwijze van front- en backoffice en het flexwerkconcept: 2006: Introduceren van het DMS (Document Management Systeem). Documentenbeheer en documentenrouting. Beschikbaar stellen van vijf digitale producten op internet: het GBA-uittreksel, en uittreksels uit het echtscheidings-, geboorte-, huwelijks- en overlijdensregister. Realiseren van DigiD op internet. Deze persoonsidentificatie is noodzakelijk voor het beschikbaar stellen van persoonsgebonden producten. Verbeteren van het RIS (Raad Informatie Systeem), o.a. het mogelijk maken van het archiveren van stukken, het maken van aantekeningen op stukken en het verbeteren van de zoekfuncties en verder: Het realiseren van procesgestuurde producten d.m.v. het WMS (Workflow Management Systeem). Hierdoor worden het bedrijfsproces geautomatiseerd. Het realiseren van een verdere integratie van de bedrijfsprocessen naar internet en intranet (interactieve digitale formulieren)

6 Met de invoering van DMS en WMS wordt het klantvolgsysteem gerealiseerd. Dit systeem geeft inzicht in het tijdpad van de klantvraag. (De zaak van de klant wordt gevolgd, niet de klant zelf) 3. kosten In de begroting van 2006 en het meerjaren-investeringsplan zijn t.b.v. de digitalisering en de hieraan gerelateerde onderdelen de volgende budgetten gereserveerd: Digitalisering 1 e fase , (i) Workflow (procesbeschrijving) , (i) Integratie met internet en intranet , (i) Digitalisering 2 e fase , (i) Digitalisering 3 e fase , (i) M. Uitbreiding taakuren griffie De uitbreiding van het aantal taakuren is bedoeld om de griffie voldoende te faciliteren bij haar taakuitoefening De verantwoording griffie over 2005/werkplan van de griffie 2006 Is besproken in het fractievoorzittersoverleg. Geconstateerd is dat er in de jaren 2003, 2004 en 2005 een structurele overschrijding was van de uren van de plaatsvervangend griffier van 2 per week. Daarnaast is geconstateerd dat onontkoombare werkzaamheden van de griffiemedewerkster herhaaldelijk leiden tot overwerk. In dit kader is verwezen naar de bij het aanstelling van de griffie gemaakte afspraken: starten met een groeimodel. De griffie heeft nauwgezet haar uren bijgehouden; aan de hand van deze ervaringsgegevens zouden de uren worden bijgesteld. Voorgesteld wordt per 1 januari 2007 dienen deze structurele overuren te formaliseren. Deze formalisering van betekent in concreto: Griffiemedewerkster: van 16 naar 18 uur per week Plv.griffier/secretaris commissie IW: van 2,7 naar 5 uur per week Ook heeft de griffier aangegeven in de afgelopen periode regelmatig te moeten overwerken, mede ook door het benaderen van de griffier op de dagen/tijden dat de griffie niet bezet is. NB. De overuren zijn de afgelopen jaren vergoed uit het gemeentelijk budget overuren. Er is een uitbreiding van beide functionarissen gewenst om de volgende redenen: - veel nieuwe raadsleden die vaak en veelvuldig een beroep op de griffie; - de op handen zijnde nieuwe werkwijze van raadsvergaderingen met wellicht afschaffing van de commissies, betekent een intensivering van de secretariaatswerkzaamheden; - een betere vervangingsregeling van de griffier (De griffier heeft een aanstelling voor 30 uur per week, verdeeld over 3 vaste werkdagen, avondvergaderingen en ad hoc aanwezigheid overige dagen en neemt vanaf mei 2006 tijdelijk het secretariaat van de commissie ABM waar); - een ontlasting van de griffier door overdracht van taken aan plaatsvervangend griffier; - de overname van het secretariaat van de commissie ABM; - een betere bezetting en een betere bereikbaarheid van de griffie. In concreto betekent deze uitbreiding: Griffiemedewerkster: Plaatsvervangend griffier: : Griffiemedewerkster: 4.500,= Plaatsvervangend griffier: ,= ,= Af: 100 uur secr.cie ABM: -/ ,= Benodigd (structureel) ,= uitbreiding naar 20 uur per week uitbreiding naar 10 uur per week (waarvan 2 à 3 uur voor Commissie IW)

7 N. 10-jarig bestaan gemeente Drimmelen. In 2007 bestaat de (heringedeelde) gemeente Drimmelen 10 jaar. Vanuit PR oogpunt is het de bedoeling hier de nodige aandacht aan te besteden. Gedacht wordt aan het organiseren van een 6-tal evenementen (in iedere kern een evenement), het uitbrengen van een boek, het verzorgen van een stukje extra publiciteit. Voor het organiseren van een zestal evenementen is een budget van ,= benodigd. Voor het uitbrengen van een boek is, afhankelijk van de uitvoering en de oplage, een budget van tussen de ,= en ,= nodig. Voor het verzorgen van extra publiciteit is een budget van 8.500,=.

8 2. Programma veiligheid A. Oefenen crisismanagement GK/BMO B. Realistisch oefenen GK/BMO C. Doorontwikkelen veiligheidsregio GK/BMO D. Dierenasiel GK/BMO E. ntegrale handhaving intensiveren HB/BMO F. Opleidingskosten brandweervrijwilligers GK/BMO G. Evenementenbeleid GK/BMO H. Intensivering veiligheidsbeleid/versterken GK/BMO gemeentelijke samenwerking. I. Opleidingskosten vaste medewerkers GK/BMO J. Huisvesting brandweer Lage Zwaluwe GK/BMO K. Jeugdbrandweer GK/BMO L. Horecabeleid GK/BMO M. Technische ontwikkelingen brandweer GK/BMO A. Oefenen crisismanagement Zorgen dat de ambtelijke organisatie voldoende is toegerust om in geval van een ramp of zwaar ongeval adequaat te kunnen reageren. Er is een opleidings- en oefenplan Voor opleiding en oefening is jaarlijks een budget van ,= beschikbaar. In de veiligheidsregio is een voorstel in behandeling om 1,= per inwoner te reserveren om te oefenen. Deze reservering zal vanaf 2007 plaats moeten vinden. Als gevolg hiervan is vanaf 2007 structureel een extra bedrag van ,= nodig. B. Realistisch oefenen Het brandweerkorps op een kwalitatief voldoende oefenniveau te behouden om hun repressieve werkzaamheden op een veilige wijze uit te voeren. Het betreft hier niet alleen hitte en rooktraining maar ook realistische oefeningen hulpverlening op daarvoor speciaal ingerichte oefencentra in het land. Conform de leidraad oefenen moet jaarlijks door alle brandweermensen worden deelgenomen aan deze realistische oefeningen. Structureel ,= per jaar (waarvan inmiddels al ,= beschikbaar is) C. Doorontwikkelen veiligheidsregio a. Brandweer. De doorontwikkeling van de veiligheidsregio met betrekking tot de brandweer heeft als doelstelling om het kwaliteitsniveau van de brandweertaken te behalen en vervolgens te behouden en mogelijk te verbeteren. b. Rol gemeente. De van de gemeentelijke kolom in de veiligheidsregio versterken. a. Brandweer : voorbereiding regionalisering beheer brandweer : uitvoering regionalisering beheer brandweer. b. Rol gemeente Om de rol te versterken wordt in de loop van 2006 (?) binnen het regioverband een coördinerend gemeentesecretaris aangesteld.

9 a. Brandweer. Deze versterking van de positie van de brandweer in de veiligheidsregio zal naar verwachting wel leiden tot een toename van de kosten (bijdrage per inwoner in het kader van de gemeenschappelijke regeling). b. Rol gemeente. Aan de aanstelling van de coördinerend gemeentesecretaris zijn kosten verbonden die door de deelnemende gemeenten opgebracht zullen moeten worden. Deze kosten zijn op dit moment nog niet bekend. Om de eigen gemeente in de veiligheidsregio goed te positioneren bestaat de wens om de bestaande functie van ambtenaar rampenbestrijding op te waarderen tot die van crisismanager. De structurele kosten die hiermee gemoeid zijn bedragen 2,500,= per jaar. D. Dierenasiel Uitvoering geven aan de wettelijke taak zorgdragen voor de opvang van zwerfdieren. De gemeente Drimmelen maakt samen met 10 omliggende gemeenten in de regio Breda gebruik van de faciliteiten van de Stichting dierenasiel e.o. te Breda. Aan het dierenasiel wordt jaarlijks een vergoeding betaald voor de opvang van zwerfdieren uit de gemeente Drimmelen. Vanaf 1994 tot heden werd jaarlijks door de 10 deelnemende gemeenten een subsidie - bedrag van ,00 verstrekt aan de Stichting Dierenasiel Breda e.o. De gemeente Breda fungeerde als intermediair tussen de gemeenten en het dierenasiel. Echter dit bedrag is verre van toereikend voor het dierenasiel. Bovendien is dit bedrag nooit geïndexeerd. Het dierenasiel kampt hierdoor met een ernstig begrotingstekort. Bijkomende aspecten zijn dat het dierenasiel niet meer voldoet aan de bouweisen zoals deze gesteld zijn in het Hondenen Kattenbesluit 1999 (HKB99) Voor 1 maart 2009 moet het asiel voldoen aan de gestelde eisen. Verder zijn exploitatiekosten en de kosten van voeding sinds 1994 aanzienlijk gestegen. De stichting is jarenlang door de gemeente Breda aan het lijntje gehouden. Het nieuwe stichtingsbestuur maakt duidelijk dat er geen sprake is van een subsidie maar van een vergoeding voor de wettelijke taak die zij voor de gemeenten uitvoeren. Uiteraard moet deze vergoeding kostendekkend zijn. Sinds kort zijn de gemeenten intensief met de Stichting Dierenasiel in overleg om te komen tot een helder een eenduidig calculatiemodel. De gemeenten willen goed onderbouwd inzichtelijk krijgen van het dierenasiel wat men verstaat onder opvang van zwerfdieren, wat de kosten zullen zijn voor de gemeenten uitgaande van het gemiddeld aantal opgehaalde zwerfdieren per gemeente. De kosten voor de overdracht en in bewaarneming van zwerfdieren zijn sinds 1994 met een factor 4 gestegen. Op korte termijn kan een calculatie van de stichting voor de gemeente Drimmelen verwacht worden. Momenteel ligt de bijdrage van de gemeente Drimmelen aan de stichting op ongeveer 3000,00. Vermoedelijk zal dit bedrag oplopen naar ongeveer ,00 en worden geïndexeerd. Na ontvangst van de calculatie van het dierenasiel zal in overleg met de afdeling middelen gezocht worden naar dekking van deze kosten. E. Integrale handhaving intensiveren. Handhaving is het noodzakelijke sluitstuk van het uitvoeren van beleid. Sinds 2004 wordt de handhaving integraal uitgevoerd. Jaarlijks wordt een planning van activiteiten gemaakt. Deze planning wordt vastgelegd in het HUP (Handhavings Uitvoeringsprogramma). Vervolgens wordt gemonitord hoe de uitvoering van het programma verloopt. Hiervan worden kwartaalrapportages opgesteld, en het jaarverslag wordt aan de raad ter kennisname gebracht. De personeelskosten van de huidige bezetting van het handhavingsteam zijn structureel. Daarnaast bestaat de wens het team uit te breiden met een beleidsmedewerker, aangezien

10 deze bij het afronden van het project professionalisering handhaving in de loop van 2005 is komen te vervallen. Het gaat om een structurele uitbreiding van 0,5 fte. De hiermee samenhangende kosten bedragen ,= Voorts is er een nadrukkelijke wens om tot de aanschaf van een professioneel geautomatiseerd monitoringssysteem over te gaan. Dit maakt het maken van allerhande rapportages een stuk eenvoudiger, verhoogt de service naar de burger en levert tijdwinst op. De kosten voor een dergelijke systeem bedragen een eenmalige investering van ,= en een jaarlijkse onderhoudsbijdrage van circa 4.500,=. Voor beide wensen zijn aanknopingspunten te vinden in de rapportage n.a.v. de VROM-inspectie. F. Opleidingskosten brandweervrijwilligers De brandweermensen goed op te leiden en voldoende bij te scholen om te blijven voldoen aan de technische ontwikkelingen en de gestelde kwaliteitseisen. Tevens stijgen de opleidingskosten bij de regionale opleidingsinstituten de komende jaren als gevolg van competentiegericht en praktijkgericht opleiden. Opleiden conform meerjaren opleidingsplan van brandweer Drimmelen ,= structureel en 8.500,= incidenteel voor het opleidingsseizoen G. Evenementenbeleid Ontwikkelen van een beleidsinstrument om te komen tot het beheersbaar, veilig en ordelijk laten plaatsvinden van evenementen zowel in het openbaar domein als in relatie tot binnenaccommodaties. De bedoeling is om in 2006 integraal tot stand gekomen evenementen beleid vast te stellen. Het subsidieplafond (begrenzing van het totaalbedrag subsidie voor evenementen) wordt op basis van historische gegevens (aantal grote en aantal kleine evenementen in 2005) vastgesteld op (zonder indexering). Dit wijkt niet af van de begroting. De kosten voor hand en span diensten die uitgevoerd worden door de afdeling Openbare Werken bedragen ongeveer ,00. Deze kosten zijn voornamelijk de uren van de buitendienst (655 uur) Dit bedrag is niet alleen voor evenementen georganiseerd door derden maar hierbij horen ook de uren die besteed worden aan aankleding van de gemeente in de kerstperiode en bijvoorbeeld het schoonmaken van monumenten voorafgaand aan de herdenking op 4 mei. Ook deze kosten zijn begroot. H. Intensivering veiligheidsbeleid/versterken gemeentelijke samenwerking Op districtelijk niveau is de werkgroep Integrale Veiligheid en Maatschappelijk preventie actief. Deze werkgroep bestaat uit de beleidsmedewerkers Openbare Orde en Veiligheid van de tien gemeenten uit het politie district Oosterhout, de beleidsmedewerker van Openbare orde en Veiligheid van het politiedistrict Oosterhout en een vertegenwoordiger van het OM. Deze werkgroep heeft onder andere als doel door systematisch en structureel samenwerken op het gebied van beleid en uitvoering, een verhoging van veiligheid en leefbaarheid op lokaal en districtelijk niveau bereiken. Verbeteren van de samenwerking en afstemming tussen de 10 gemeenten van het politiedistrict Oosterhout en samen met betrokken partners in leefbaarheid en veiligheid te komen tot een sluitende aanpak. Naast hiervoor genoemd doel bereid deze werkgroep op ambtelijk niveau de districtelijke driehoek voor en voert opdrachten uit die voortkomen uit deze districtelijke driehoek. Naast verdere implementatie van het convenant Sluitende aanpak keten regie dat beoogt in gemeenten sluitende netwerken te creëren, waarbij de regie bij de gemeenten ligt, ten behoeve van diverse problematieken zoals multi-porbleemgezinnen, jeugdoverlast en jeugd en drugs wordt er gewerkt aan 5 districtelijke veiligheidsthema s die door de districtelijk driehoek zijn benoemd. Deze thema s zijn respectievelijk: uitgaan en overlast,

11 publieksveiligheid bij evenementen, jeugd en overlast, alcohol en drugs, en verkeersveiligheid. Getracht wordt kennis te bundelen en bestaande initiatieven en convenanten op elkaar af te stemmen en te laten aansluiten. Getracht wordt best practices te ontwikkelen die toepasbaar zijn op lokaal niveau binnen het politiedistrict Oosterhout. Om dit goed te coördineren heeft de werkgroep/districtelijke driehoek met inbreng van provinciale subsidie en financiële- en urenbijdragen van de gemeenten een programmamanager aangetrokken. De programmamanager is aangesteld voor één jaar tot februari Dan moeten de thema s uitgewerkt zijn en de resultaten worden aangeboden aan de districtelijke driehoek. Zoals eerder genoemd heeft de provincie een subsidie toegekend van ,00 de gemeenten hebben allen 2500,- bijgedragen aan de faciliteiten van de programmamanager zoals huisvesting en overige middelen. De cofinanciering van de gemeenten bestaat verder uit de inzet van uren van de beleidsmedewerker Openbare orde en Veiligheid. Deze uren worden apart geschreven. Onduidelijk is nog wat er na februari 2007 gaat gebeuren. I. Opleidingskosten vaste medewerkers Doelstelling. De vaste medewerkers bij de brandweer moeten voldoende bijgeschoold worden om te voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen en om de vele landelijke ontwikkelingen zowel technisch als beleidsmatig te kunnen blijven volgen. Activiteiten. In 2006 en 2007 zullen daarvoor op het gebied van preventie, preparatie en bedrijfsvoering de nodige opleidingen en bijscholingen moeten plaatsvinden waarvoor het huidig budget ontoereikend is. Kosten. Incidenteel in 2006 en 2007: ieder ,= en structureel vanaf ,= J. Huisvesting brandweer Lage Zwaluwe De brandweerpost in lage Zwaluwe voorzien van een adequate huisvesting die voldoet aan de geldende wet- en regelgeving en die bijdraagt aan een snelle opkomsttijd. In 2006 worden onderzoeken gedaan naar de technische gesteldheid van de brandweerpost alsmede naar de ligging en de omgeving. Dit onderzoek zal moeten leiden naar een voorstel in 2006/2007 voor nieuwbouw of verbouw van de brandweerpost te Lage Zwaluwe. Kostenraming: p.m. K. Jeugdbrandweer Om de continuiteit van het huidige korps te waarborgen en een bijdrage te leveren aan jeugdactiviteiten in de gemeente is het hebben en voortbestaan van de jeugdbrandweer een belangrijk gegeven. Op dit moment is er al een actieve jeugdbrandweer die met eigen middelen (contributie en bijdragen vanuit lokale ondernemers) een actieve groep zijn. Voortbestaan van de jeugdbrandweer in de toekomst is gewenst ,= structureel. L. Horecabeleid Samen brengen van verschillende wetgeving in horecabeleid, gericht op openbare orde en veiligheid, waarbij veilig uitgaan, alcoholmatiging en drugsproblematiek en de handhaving sluitingstijden onderdeel zullen uitmaken van het beleid.

12 In deze raadsperiode zal een beleidsnota horeca-/uitgaan ontwikkeld en vastgesteld worden. Aan deze beleidsnota moet nog worden begonnen. Een aantal onderwerpen uit deze nota zullen vermoedelijk op project basis in samenwerking met externe partners zoals, politie, Koninklijke Horeca Nederland afd. Drimmelen, verslavingszorg Novadic-Kentron en GGD worden aangepakt. Daartoe zullen mogelijk in de toekomst projectvoorstellen met financiële onderbouwing worden ingediend en er zal gezocht worden naar subsidiemogelijkheden via de rijksoverheid of provincie. M. Technische ontwikkelingen brandweer Doelstelling. De brandweer zal mee moeten groeien met de technische ontwikkelingen in onze maatschappij om te allen tijde adequaat lokale basiszorg te leveren. Het betreft hier onder andere ontwikkelingen in het technisch hulpverleningsgereedschap, brandbestrijdingsmiddelen alsmede ontwikkelingen in het kader van de ICT Voorbeelden hiervan zijn een warmtebeeldcamera, beschikken over digitale informatie in het voertuig en ter plaatse incident, keuringskosten materieel Activiteiten. a. Aanschaf warmtebeeldcamera in 2007 (gezamenlijk in 3 x rood verband) b. Aanschaf brandweer-ict middelen in c. Aanschaf materieel: in Kosten. Ad a ,= incidenteel Ad b ,- incidenteel Ad c ,= incidenteel

13 3. Programma openbare ruimte A. Overdracht openbare ruimte Biesbosch OW/JB Marina B. Baggerplan, overdracht Stedelijk Water OW/JB C. Intensivering beleid wijkgericht werken OW/JB D. Imagoverbetering meldpunt OW/JB E. Beleidsplan Openbare Verlichting OW/JB F. Vervanging lichtmasten OW/JB A. Overdracht openbare ruimte Biesbosch Het overnemen van het beheer van de onder verantwoordelijkheid van de exploitatiemaatschappij aangelegde openbare ruimte. Overleg met de exploitatiemaatschappij over de overname van het beheer. Een en ander zal plaatsvinden na afronding van de bouwactiviteiten. Hierbij zal toetsing plaatsvinden aan de gebruikelijke kwaliteitscriteria voor de openbare ruimte. Deze areaaluitbreiding zal niet eerder als in 2009 plaatsvinden per jaar vanaf 2009 B. Baggerplan, overdracht Stedelijk Water Het kwalitatief in stand houden van het stedelijk water en de overdracht van het beheer aan het Waterschap. Uitvoeren van achterstallig baggerwerk. Het in 2002 opgestelde baggerplan is niet uitgevoerd; voor de uitvoering waren geen kosten geraamd. Hierdoor is een aanzienlijke achterstand ontstaan bij het beheer van de watergangen binnen de bebouwde kom. Bij de opstelling van het Waterplan in 2006 zal ook het onderhoud van het Stedelijk Water worden meegenomen. De kosten hiervan zijn afhankelijk van een nog uit te voeren inventarisatie maar kunnen aanzienlijk zijn per jaar vanaf 2007 C. Intensivering beleid wijkgericht werken Vergroten betrokkenheid burgers bij beheer De operationele plannen op het gebied van wegen-, groen- en rioleringsbeheer zullen worden samengevoegd tot jaar-wijkplannen. Overleg met bewoners kan leiden tot aanpassingen die niet in de beheerplannen zijn geraamd. Om maatwerk mogelijk te maken zal een flexibel budget beschikbaar moeten zijn. Tevens is het wenselijk de formatieuren van de wijkcoordinator uit te breiden per jaar vanaf 2006 voor flexibel budget per jaar vanaf 2007 voor uitbreiding formatie wijkcoordinator D. Imagoverbetering meldpunt Betere herkenbaarheid en vindbaarheid van het meldpunt. Regelmatig publiciteit over het meldpunt. Opnemen telefoonnummer meldpunt op voertuigen buitendienst. Terugkoppeling van resultaat afdoening melding naar melder. Hiervoor is aanpassing van de applicatie nodig.

14 6.000,= voor 2006 en vanaf 2007 structureel per jaar. E. Beleidsplan Openbare Verlichting Het planmatig beheren van de openbare verlichting in de gemeente. Het opstellen van een beleidsplan openbare verlichting moet inzicht geven in de onderhoudsachterstand van de openbare verlichting en het voor een planmatig beheer benodigd budget in 2006 (opgenomen in Marap-I 2006) F. Vervanging lichtmasten Het uitvoeren van planmatig beheer van de openbare verlichting Het volgens een vooraf opgesteld plan en op termijn binnen het kader van het jaar-wijkplan onderhouden en vervangen van lichtmasten en armaturen. Hierin is de afgelopen jaren een aanzienlijke achterstand ontstaan. Definitief beslag op begroting zal duidelijk zijn na opstelling van beleidsplan openbare verlichting. Vooralsnog wordt uitgegaan van een bedrag van per jaar vanaf In Marap-I 2006 is structureel een bedrag vanaf 2006 opgenomen van ,=.

15 4. Programma verkeer en vervoer A. Uitvoeringg verkeersmaatregelen BVV JB?OW B. Parkeren Drimmelen JB/OW C. Calamiteitenweg JB/OW A. Uitvoering verkeersmaatregelen BVV Bevordering van de verkeersveiligheid op de door de Raad geformuleerde speerpunten van beleid. Uitvoering van de in het in 2006 vast te stellen Beleidsplan Verkeer en Vervoer genoemde maatregelen. Een en ander zal zoveel mogelijk worden uitgevoerd door middel van werkmet-werk. Nog niet bekend. Zal na vaststelling van het beleidsplan in september 2006 helder worden. B. Parkeren Drimmelen Regulering van de parkeerdruk rond de nieuwe jachthaven van Drimmelen In 2006 zal een onderzoek plaatsvinden naar de parkeerdruk. De kosten zullen naar verwachting circa ,= bedragen. In Marap-I 2006 zijn de kosten al opgenomen. C. Calamiteitenweg Voor de bereikbaarheid van bepaalde delen van Biesbosch Marina Drimmelen acht de brandweer het noodzakelijk te komen tot de aanleg van een calamiteitenroute. Om tot een calamiteitenweg te komen dient een oprit te worden aangepast. De kosten voor de aanpassing zullen bedragen (2007).

16 5. Programma Economische Zaken Omschrijving Poho/afd A. Opstellen economische beleidsnota MV/GG B. Revitalisering bedrijventerreinen MV/GG C. Verdere uitwerking Distributie Planologisch MV/GG Onderzoek D. Vervanging stroomkasten MV/GG E. Opstellen beleidsplan toerisme en recreatie MV/GG F. Planontwikkeling haven Lage Zwaluwe JvB/GG G. Project Linies rond Terheijden MV/GG H. Project opening toeristisch seizoen MV/GG Drimmelen I. Project; Brabant aan de Biesbosch MV/GG A. Opstellen economisch beleidsplan. Bepalen van een economisch beleidskader dat als basis dient voor de verdere uitvoering van de activiteiten op het terrein van economische zaken. Belangrijkste peilers zijn het verbeteren van de werkgelegenheid en het verbeteren van de dienstverlening. Uitwerken resultaten tevredenheidsonderzoek onder ondernemers en benchmark (2006) Opstellen beleidskader Verbetering van bedrijvenloketfunctie c.q invoeren van accountmanagement Revitalisering van bedrijventerreinen (zie ook onder B.) Behoeftepeiling doen onder ondernemers met als doel om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen en daar beleid op af te stemmen (o.a. starters) Verdere uitwerking distributie planologisch onderzoek (zie ook onder C.) Voor kosten voor extern advies en voor planontwikkelingskosten is een bedrag nodig van 7.500,=. (I) B. Revitalisering bedrijventerreinen. Uitgangspunt is revitalisering van bedrijventerreinen. Uitbreiding van bedrijventerreinen zal zoveel mogelijk gerealiseerd dienen te worden aansluitend op de bestaande terreinen. Uitbreiding is bedoeld voor uitplaatsing van bedrijven binnen de gemeente dan wel voor starters. Revitalisering bedrijventerrein Stuivezand te Made, herontwikkeling van private kavels in samenwerking met marktpartijen (in samenwerking met de BOM) Na revitalisering eventueel invoeren van parkmanagement (o.a. gezamenlijke inkoop, beveiliging, groenbeheer)) Uitbreiding bedrijventerrein Thijsseweg te Wagenberg (verplaatsing van knelpuntbedrijven uit de kern Wagenberg) Actieve samenwerking met buurgemeenten (rapport samenwerken in de Amerstreek) Onderzoeken van vraag en aanbod naar bedrijfsgrond Onderzoek naar revitalisering oude havens in Drimmelen (2008) In principe budgettair neutraal. Uitgangspunt is financiering door marktpartijen. (S) C. Verdere uitwerking Distributie Planologisch Onderzoek (DPO). In het in 2202 vastgestelde Distributie Planologisch Onderzoek (DPO) voor de gemeente Drimmelen zijn de kwaliteiten en de knelpunten van het huidige winkelapparaat in de

17 verschillende kernen geschetst. Op basis hiervan moet bij het maken van beleidskeuzes ten aanzien van de toekomst van het winkelapparaat worden aangesloten bij de sterke punten en waar mogelijk de zwakke punten worden omgebogen. Verdere uitwerking van project in samenwerking met winkeliersverenigingen Detailhandelsvoorzieningen meenemen in planontwikkeling haven Lage Zwaluwe Actualisering van het DPO in 2008 In 2008 is voor de actualisatie van het DPO een bedrag van ,= benodigd voor het laten uitvoeren van een marktverkenning. D. Vervanging stroomkasten. De stroomkasten dienen ter levering van stroom voor de gemeentelijke kermissen en markten. Vanwege de slechte staat van onderhoud komt de veiligheid in het geding. Daarnaast passen de stroomkasten minder goed in straatbeeld hetgeen de rommelige uitstraling hierop heeft. Besparingsopties in beeld brengen (2006) Alternatieve plannen voor vervanging onderzoeken (2006) In beeld brengen van mogelijkheden die de opbrengsten kunnen verhogen Voor de vervanging is een krediet aanwezig van ,=. Dit krediet is ontoereikend. Er is een aanvullend krediet nodig van ,= (Investering) E. Opstellen beleidsplan toerisme en recreatie. Er dient gezocht te worden naar samenwerking in de regio. Een aantal onderwerpen dient nadrukkelijk een plaats hierin te krijgen: samenwerking in de Amerstreek, Gebiedsplan Wijde Biesbosch, Linies rond Terheijden, herontwikkeling haven Lage Zwaluwe. Opstellen startnotitie t.b.v. opstellen beleidsplan toerisme en recreatie Overleg met doelgroepen en partijen Ontwikkelen beleidskader Samenwerking met regiogemeenten In 2007 is een bedrag van 5000,= voor het houden van informatiebijeenkomsten en andere bijkomende kosten. (I) Verdere uitvoeringskosten binnen bestaande budgetten begroting, inclusief meerjarenperspectief (opbrengst toeristenbelasting) F. Planontwikkeling haven Lage Zwaluwe. Primair doel is het realiseren van een stevige kwaliteitsimpuls in het havengebied in Lage Zwaluwe. Gedacht moet worden aan het optimaliseren van voorzieningen (watersportverenigingen, horeca, recreatie(woningen), bedrijfsverplaatsing) in de haven en het aantrekkelijker / levendiger maken de haven, hetgeen een positieve uitstraling naar het hele dorp moet hebben. Planuitwerking, realisatie fase 1, inclusief realiseren ontsluitingsweg Planontwikkeling fase 2 en 3 Overleg met partijen Voorbereidingskrediet: er is een bestemmingsreserve haven Lage Zwaluwe beschikbaar van ,= voor planontwikkelingskosten. (I) Uitgangspunt is dat planuitvoering budgettair neutraal verloopt door inschakeling van marktpartijen.

18 G. Project linies te Terheijden. Doel is om de in de lokale historische identiteit en samenhang van de oude verdedigingswerken beter toeristisch en recreatief te benutten. De Kleine Schans moet een grotere recreatieve betekenis krijgen voor lokale en regionale inwoners. Dit project is een lokale uitwerking en vervolg van de visie West-Brabantse verdedigingslinies toeristisch en landschappelijk in het vizier. Invoeren van een recreatieve fiets- en wandelroute langs de verdedigingswerken Ontwikkelen van een lange(re) termijn visie voor de subregio van waaruit concrete projectvoorstellen zullen worden gedaan Achterstallig onderhoud Schans (aanbrengen beschotting om afkalving tegen te gaan): ,= (I) Aanbrengen nieuwe recreatieve elementen en voorzieningen (o.a speelattributen, banken enz): ,= Subsidiemogelijkheden vanuit gebiedsplan Wijde Biesbosch onderzoeken H. Project Opening toeristisch seizoen Drimmelen. Promotie voor de gemeente Drimmelen als groen/blauwe gemeente. Vergroten regionale uitstraling Mensen naar de gemeente / regio trekken met als doel de verblijfsduur te verlengen Jaarlijks organiseren van diverse activiteiten: Invulling nog nader te bepalen en jaarlijks wisselend. T.z.t. zullen er concrete plannen worden opgesteld. Uitvoeren van het marketing en Aktieplan Biesbosch Voor het organiseren van het project is jaarlijks een bedrag van ,= benodigd voor uitnodiging sprekers, promotiecampagne, mailings enz.). (S) Er zal eveneens een bijdrage van ondernemers worden gevraagd in de kosten. I. Project Brabant aan de Biesbosch. Op regionaal niveau werken de gemeenten Werkendam, Oosterhout, Geertruidenberg en Drimmelen samen in het met het Recreatieschap om met de Biesbosch als uithangbord meer mensen naar de Biesbosch-regio te trekken en om daarmee de toeristisch recreatieve potenties van het gebied te benutten zowel voor consumenten als bedrijfsleven. Promotie voor de gemeente Drimmelen als groen/blauwe gemeente. Uitvoering geven aan het project Brabant aan de Biesbosch ( ) Vergroten regionale uitstraling Voor de jaren is een jaarlijks bedrag van 5000,= benodigd voor de uitvoering van het project (vervaardigen folders, houden van promotie-activiteiten enz.). (I)

19 6. Programma Jeugd en Jongeren Omschrijving Poho/afd A. Integraal Huisvestings Plan Onderwijs (IHP) KK/MA B. Onderwijsbegeleiding KK/MA C. Jeugd en Jongeren KK/MA A. Integraal Huisvestings Plan Onderwijs. Instandhouding van een adequate en toereikende onderwijshuisvesting in de Gemeente Drimmelen Voor de komende periode staan de volgende activiteiten gepland: A1. Realisering van een brede school in Hooge Zwaluwe in combinatie met zorgwoningen, steunpunt en buurtwinkel; A2. Ontwikkeling vervangende nieuwbouw van basisschool De Zonzeel als onderdeel van de herontwikkeling van het Oranjeplein in Terheijden; A3. Realisering van een brede school en vervangende nieuwbouw van basisschool De Windhoek in Terheijden; A4. Uitbreiding van het Dongemondcollege; - Actualisering van het IHP, waaronder verdere uitwerking van een brede school in Lage Zwaluwe als onderdeel van het plan Lage Zwaluwe West en een financiële doorkijk naar realisatie van brede scholen in alle kernen van de gemeente. Voor de instandhouding van de scholen worden jaarlijks gelden gereserveerd waaruit de investeringen/kapitaallasten kunnen worden gedekt. A1. De investering voor de brede school in Hooge Zwaluwe zal enerzijds binnen de planontwikkeling bekostigd worden en anderzijds (maximaal ,--, jaarlijkse kapitaallast van ) ten laste van de voorziening IHP. A2. Nieuwbouw van De Zonzeel, bibliotheek en gymvoorziening in Terheijden zullen bekostigd moeten worden binnen de planontwikkeling Oranjeplein in Terheijden. Wel dient hierbij opgemerkt te worden dat de huidige exploitatielasten van betrokken welzijnsinstellingen (Theek 5, Slod, Swo en mogelijk ook Blitz) beperkt zijn. Verhoging van deze lasten bij nieuwbouw betekent een financieel risico waarvoor geen ruimte in de begroting is. A3. Investeringen m.b.t. De Windhoek worden ten laste gebracht van de voorziening IHP. A4. Investeringen m.b.t. het Dongemondcollege worden ten laste gebracht van de voorziening IHP. - Op grond van actualisering van het IHP in 2007 zal blijken in hoeverre de huidige voorziening onderwijshuisvesting toereikend is voor toekomstige investeringen. Bij genoemde ontwikkelingen zal, daar waar mogelijk, gebruik gemaakt worden van externe subsidiemogelijkheden. B. Onderwijsbegeleiding Financiering van onderwijsbegeleiding met het doel vroegtijdige signalering, screening en begeleiding bij leerlingen met leerproblemen. Onderzoek naar inzet gemeentelijke middelen onderwijsbegeleiding. Hierbij wordt een heroverweging van de bezuiniging (oplopend tot per 2008), mede in relatie tot de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, betrokken en een mogelijke inzet voor schoolmaatschappelijk werk. Inkoop onderwijsbegeleiding per schooljaar op grond van de nieuwe wet herziening schoolbegeleiding.

20 Indien besloten wordt om de bezuiniging op onderwijsbegeleiding terug te draaien, betekent dit extra structurele kosten van ,-- vanaf C. Jeugd en Jongeren Uitvoering geven aan de regietaak van de gemeente op het gebied van jeugd- en jongerenbeleid en jeugdgezondheidszorg, waarbij het doel is vroegtijdig signaleren en voorkomen van problemen, het stimuleren van actieve deelname aan de maatschappij en het vergroten van de sociale competenties van jeugd en jongeren. De volgende activiteiten zijn gepland: C1. Herijking van het jeugd- en jongerenbeleid, waarbij aandacht besteed wordt aan de regietaak van de gemeente, vroegtijdige doorgeleiding van jeugd en jongeren, samenhang van het aanbod en het vermijden van overlap dan wel witte vlekken; C2. Uitvoering van het project voortijdig schoolverlaters, waarbij de eerste insteek is om voortijdig schoolverlaters alsnog een startkwalificatie te laten behalen. Als dit niet lukt, worden reïntegratie-instrumenten ingezet; C3. Invoering van een elektronisch kinddossier per 2007 in het kader van de jeugdgezondheidszorg. C4. Oplossing zoeken voor het huisvestingsprobleem van de scouting in Made en Terheijden. C1. Op grond van de genoemde herijking van beleid zal inzichtelijk gemaakt worden in hoeverre het huidige budget voor jeugd- en jongeren toereikend zal zijn voor uitvoering van beleid. Op grond van de evaluatie van het huidige jeugd- en jongerenbeleid begin 2006 is gebleken dat het huidige budget te beperkt is om tot uitvoering van alle gewenste activiteiten te kunnen komen. C2. Voor een adequate aanpak van voortijdig schoolverlaters is per 2007 een uitbreiding van de formatie met 0.5 fte nodig. C3. Het Rijk heeft middelen toegezegd voor invoering van het elektronisch kinddossier, het is nog onduidelijk in hoeverre deze middelen toereikend zijn. C4. De scoutingverenigingen hebben geen reserve opgebouwd ten behoeve van onderhoud en vervanging van hun gebouwen, de gemeentelijke subsidie is hiervoor te beperkt. Gelet op de huidige staat van de locaties in Made en Terheijden is vervanging c.q. groot onderhoud op korte termijn noodzakelijk. De gemeente heeft hiervoor geen middelen beschikbaar.

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.7. Onderwerp: Jaarverslag 2007 van de Regionale Milieudienst West-Brabant

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.7. Onderwerp: Jaarverslag 2007 van de Regionale Milieudienst West-Brabant RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.7 Raadsvergadering van 13 november 2008 Onderwerp: Jaarverslag 2007 van de Regionale Milieudienst West-Brabant Verantwoordelijke portefeuillehouder: W.J.M. Vissers SAMENVATTING

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Gemeente Bussum Instemmen met de Verantwoording van het Programma Elektronische Dienstverlening

Nadere informatie

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt :

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Aan de Raad Made, 23 december 2008 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering: 29 januari 2009 Nummer raadsnota: 8 Onderwerp: Beheer natte ecologische verbindingszones / Uitvoeringsproject

Nadere informatie

Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: H. Bakker Ambtelijke coördinatie: afdeling GG/OW Steller: Pie Bauer/John Mandemakers. 1.

Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: H. Bakker Ambtelijke coördinatie: afdeling GG/OW Steller: Pie Bauer/John Mandemakers. 1. Aan de Raad Made, 27 februari 2007 Aan de commissie: Grondgebiedzaken Datum vergadering: 20 maart 2007 Agendapunt : 12 Raadsvergadering: 12 april 2007 Nummer raadsnota: Onderwerp: Uitwerking Rood-met-groen

Nadere informatie

Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen

Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen Afdeling grondgebied 26-0-205 INLEIDING Voor u ligt het projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen. 2 AANLEIDING PROJECT

Nadere informatie

Info aan de raad. Raad: Beslissing:

Info aan de raad. Raad: Beslissing: Raad: Beslissing: Info aan de raad Raadsvergadering : 5 november 2009 Behandeld door : Marion Denissen Portefeuillehouder : Frans Ronnes Registratienummer : 42 Onderwerp : Extra informatie ontwikkeling

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1 RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1 Raadsvergadering van 13 november 2008 Onderwerp: Beleidsplan Maatschappij Verantwoordelijke portefeuillehouder: W.J.M. Vissers SAMENVATTING In het najaar van 2007 heeft het

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Rucphen, 7 november 2012 INHOUD; 1. Procedure 2. Ingediende zienswijzen 3. Inhoud zienswijzen en inhoudelijke

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.1. Onderwerp: Jaarstukken, ontvlechting en liquidatie Welstandszorg Noord- Brabant (WzNB) Mooi Brabant

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.1. Onderwerp: Jaarstukken, ontvlechting en liquidatie Welstandszorg Noord- Brabant (WzNB) Mooi Brabant RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.1 Raadsvergadering van 12 november 2009 Onderwerp: Jaarstukken, ontvlechting en liquidatie Welstandszorg Noord- Brabant (WzNB) Mooi Brabant Verantwoordelijke portefeuillehouder:

Nadere informatie

Dienstverlening in Borsele Op weg naar een breed dienstverleningsconcept. 12 november 2015

Dienstverlening in Borsele Op weg naar een breed dienstverleningsconcept. 12 november 2015 Dienstverlening in Borsele Op weg naar een breed dienstverleningsconcept 12 november 2015 Programma Waarom doen we het ook al weer? Wat is onze ambitie? Tot nu toe behaalde resultaten Communicatie Servicenormen

Nadere informatie

Nieuw beleid en niet gedekte voorstellen

Nieuw beleid en niet gedekte voorstellen Nieuw beleid en niet gedekte voorstellen Eerste burap 2013 Nr. Omschrijving 2013 2014 2015 2016 I/S 1 Diverse budgetten voor de raad, nl: 21.100 I Vertrek burgemeester 3.500 Werving nieuwe burgemeester

Nadere informatie

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009 Aan de Raad Made, 20 mei 2008 Raadsvergadering: 26 juni 2008 Nummer raadsnota: 19 Onderwerp: Ontwerp begroting GROGZ 2009 Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: Drs. J. Krook Ambtelijke coördinatie:

Nadere informatie

Notitie koppeling hoofdproces en rollen partners t.b.v. gebiedsgericht werken.

Notitie koppeling hoofdproces en rollen partners t.b.v. gebiedsgericht werken. Notitie koppeling hoofdproces en rollen partners t.b.v. gebiedsgericht werken. Definitie gebiedsgericht werken: Gebiedsgericht werken is een proces van structurele samenwerking tussen de gemeente en haar

Nadere informatie

Bij de (fysieke) ingebruikname van het nieuwe gemeentehuis dient ook de bedrijfsvoering te staan als een huis.

Bij de (fysieke) ingebruikname van het nieuwe gemeentehuis dient ook de bedrijfsvoering te staan als een huis. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet van 176.005,00 voor de concentratie van de dienstverlening aan de burger - de publieksbalie - op de vestiging Bakelgeertstraat,

Nadere informatie

Onderwerp Samengaan gemeenschappelijke regelingen Het Twiske en Landschap Waterland

Onderwerp Samengaan gemeenschappelijke regelingen Het Twiske en Landschap Waterland Adviescommissie 18 oktober 2010 Dagelijks bestuur 04 november 2010 Algemeen bestuur 18 november 2010 Aantal bijlagen: 4 Agendapunt: 11 Onderwerp Samengaan gemeenschappelijke regelingen Het Twiske en Landschap

Nadere informatie

De nieuwe Brandweer Hollands Midden

De nieuwe Brandweer Hollands Midden De nieuwe Brandweer Hollands Midden Bijeenkomst gemeentebesturen (Leiden, 8 oktober 2010) Henk Meijer Regionaal Commandant Korte terugblik Discussie over regionalisering brandweer ruim 5 jaar geleden gestart

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4. Onderwerp: Nota Speelruimtebeleid Spelen in Moerdijk

RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4. Onderwerp: Nota Speelruimtebeleid Spelen in Moerdijk VANWEGE STAKEN VAN STEMMEN BIJ HET AMENDEMENT VAN ONAFHANKELIJK MOERDIJK OVER DIT ONDERWERP WORDT DIT OPNIEUW GEAGENDEERD IN DE RAADSVERGADERING VAN 25 FEBRUARI 2010. RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4 Raadsvergadering

Nadere informatie

Aan de commissie: Inwonerszaken Datum vergadering: 23 april 2008 Agendapunt : 6

Aan de commissie: Inwonerszaken Datum vergadering: 23 april 2008 Agendapunt : 6 Aan de Raad Made, 27 maart 2008 Aan de commissie: Inwonerszaken Datum vergadering: 23 april 2008 Agendapunt : 6 Raadsvergadering: 29 mei 2008 Onderwerp: Nummer raadsnota: Samenwerking Stichting Welzijn

Nadere informatie

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 368891 Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 Onderwerp: Beleidsbegroting 2013-2016 Verantwoordelijk portefeuillehouder: Drs. F.P. Fakkers SAMENVATTING Vanuit

Nadere informatie

Onderwerp: Jaarrekening 2006 en begroting 2008 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Nummer:

Onderwerp: Jaarrekening 2006 en begroting 2008 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Nummer: Gemeente Boxmeer Onderwerp: Jaarrekening 2006 en begroting 2008 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Nummer: AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 29 mei 2007 Aanleiding Ter uitvoering van het

Nadere informatie

Raad d.d.: 8 september 2009 Budgethouder: Corsa registratienr. : 09.29710 2 de Budgethouder:

Raad d.d.: 8 september 2009 Budgethouder: Corsa registratienr. : 09.29710 2 de Budgethouder: Raadsvoorstel nr.: Portefeuillehouder: J.A. de Boer Raad d.d.: 8 september 2009 Budgethouder: Corsa registratienr. : 09.29710 2 de Budgethouder: Onderwerp: Financiële dekking: Financiële dekking revitalisering

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 Raadsvergadering van 25 februari 2010 Onderwerp: Uitbreiding personele capaciteiten in verband met verwezenlijking van de activiteiten en taken in het kader van de rioleringszorg

Nadere informatie

Vaststelling subsidie kwaliteitsimpuls peuterspeelzalen

Vaststelling subsidie kwaliteitsimpuls peuterspeelzalen enlijst B&W Smallingerland - week 13-2012 Afd. Nr. Onderwerp 22 maart 2012 Saza 1. Vaststelling subsidie kwaliteitsimpuls peuterspeelzalen In het kader van een kwaliteitsimpuls peuterspeelzalen is in 2011

Nadere informatie

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen.

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen. Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015 2018 Veiligheid kent geen grenzen. Vergaderdatum 4 december 2014 Gemeenteblad 2014 / 77 Agendapunt 10 Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad

Nadere informatie

Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard

Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard gemeente Valkenswaard Team Ruimtelijke ontwikkeling en economie 25-09-2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Definitie 3 3. Vergelijking veegplannen en postzegelbestemmingsplannen

Nadere informatie

Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad

Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 329069 Raadsvergadering van 28 juni 2012 Agendanummer: 10.3 Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad Verantwoordelijk portefeuillehouder: L.M.

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo.

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Overzicht volgens beleidsdoelen uit kadernota Wmo 2008-2012 Mee(r)doen in Dalfsen* 2009 Thema Wmo-loket Informatie geven over wonen, welzijn en zorg Wmo-loket

Nadere informatie

Onderwerp : Upgrade brandweerkazernes Usquert en Uithuizermeeden; Voorbereiding brandweerzorg Eemshaven

Onderwerp : Upgrade brandweerkazernes Usquert en Uithuizermeeden; Voorbereiding brandweerzorg Eemshaven Nummer : 09-04.2014 Onderwerp : Upgrade brandweerkazernes Usquert en Uithuizermeeden; Voorbereiding brandweerzorg Eemshaven Korte inhoud : De brandweerkazernes in Uithuizermeeden en Usquert voldoen al

Nadere informatie

Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid.

Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid. PROGRAMMA 4 - BURGER, BESTUUR EN VEILIGHEID ALGEMEEN Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid. Doelstelling

Nadere informatie

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening ** Vastgesteld oktober 2014 Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening Visie verplaatsing nietagrarische bedrijven binnen het buitengebied Status: vastgesteld door de gemeenteraad van Houten d.d.

Nadere informatie

Plan van aanpak 2009. Optimalisatie doelmatigheid incidentele inhuur derden

Plan van aanpak 2009. Optimalisatie doelmatigheid incidentele inhuur derden Plan van aanpak Optimalisatie doelmatigheid incidentele inhuur derden Inhoud 1 Inleiding 3 2 Aanbevelingen en voorgestelde acties 4 3 Voortgang en terugkoppeling 8 2 1. Inleiding Dit Plan van Aanpak is

Nadere informatie

Bestuursopdracht. Centrumvisie

Bestuursopdracht. Centrumvisie Bestuursopdracht Centrumvisie Bestuursopdracht Centrumvisie Opdrachtgever: Auteur: gemeente Scherpenzeel afdeling Ruimte en Groen W. Hilbink/W.Algra Datum: 2 december 2014 Centrumvisie Scherpenzeel -1-

Nadere informatie

Voorstellen college n.a.v. de Kaderbrief 2018

Voorstellen college n.a.v. de Kaderbrief 2018 len college n.a.v. de Kaderbrief 2018 len Openbare Orde en Veiligheid 4 2 Veilige en leefbare buurten. Meer toezicht en handhaving in de openbare ruimte door het vergroten van de capaciteit stadstoezicht

Nadere informatie

VVV

VVV Commissie Omgeving op 17 december 2012 Factsheet recreatie en toerisme in de gemeente Deurne Doelstellingen recreatie en toerisme Het gemeentelijke programma Vrije tijd en Toerisme streeft naar het verzilveren

Nadere informatie

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht Onderzoeksplan Rekenkamer Utrecht 16 februari 2009 1 Inleiding Vanuit de raadsfracties van het CDA en de VVD kwam in 2008 de suggestie aan de Rekenkamer om

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 18 augustus 2015 Raadsvergadering : 29 september 2015 Agendapunt : Bijlage(n) : 8 Kenmerk : Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk Behandeld door:

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225

Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225 Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225 Raadsvergadering van 28 en 31 oktober 2013 Agendanummer 11 Aan Onderwerp: de gemeenteraad. Krediet Basisregistratie Grootschalige Topografie

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk. B&W-besluit:

Nota van B&W. Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk. B&W-besluit: Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk Nota van B&W Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Alex Jansen Telefoon 5113661 E-mail: a.jansen@haarlem.nl SO/PM Reg.nr. 2007/215162 Bijlage A B & W-vergadering

Nadere informatie

Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002

Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002 Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002 Intergemeentelijke samenwerking Samenwerken of samenvoeging met andere gemeenten Het uitvoeren van een onderzoek naar de 2002 2003 -

Nadere informatie

Afdeling: Beleid & Projecten Leiderdorp, Onderwerp: bestemming uitkering BLSgelden

Afdeling: Beleid & Projecten Leiderdorp, Onderwerp: bestemming uitkering BLSgelden Pagina 1 van 6 Versie Nr. 1 Concept Afdeling: Beleid & Projecten Leiderdorp, 21-12-2010 Onderwerp: bestemming uitkering BLSgelden 2005 t/m 2009 Aan de raad. Beslispunten 1. Akkoord gaan met het voorstel

Nadere informatie

Betreft: Kaderstellende notitie woningbouwprogramma s Langedijk

Betreft: Kaderstellende notitie woningbouwprogramma s Langedijk Gemeenteraad december 2012 Fractie GroenLinks Betreft: Kaderstellende notitie woningbouwprogramma s Langedijk 0. Inleiding Het college van Langedijk is in haar vergadering van januari 2012 akkoord gegaan

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478 Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Achterstanden met betrekking tot de afgifte van gebruiksvergunningen en -meldingen Verantwoordelijk

Nadere informatie

Raadsvergadering van 21 januari 2010. Onderwerp: Uitvoeringsnota Millenniumgemeente. Verantwoordelijke portefeuillehouder: W.J.M. Vissers SAMENVATTING

Raadsvergadering van 21 januari 2010. Onderwerp: Uitvoeringsnota Millenniumgemeente. Verantwoordelijke portefeuillehouder: W.J.M. Vissers SAMENVATTING RAADSVOORSTEL Agendanummer Raadsvergadering van 21 januari 2010 Onderwerp: Uitvoeringsnota Millenniumgemeente Verantwoordelijke portefeuillehouder: W.J.M. Vissers SAMENVATTING Naar aanleiding van een motie

Nadere informatie

dhr. T. de Vries - Openbare werken 3. Beheer openbare ruimte

dhr. T. de Vries - Openbare werken 3. Beheer openbare ruimte Agendapunt: Onderwerp: Vaststellen beleidsplan openbare verlichting 2010-2013 Commissie:, nr. Raadsvoorstel: 13-10-2009, nr. 177 RAADSVOORSTEL status: commissiestuk Portefeuillehouder : Beleidsterrein:

Nadere informatie

datum: portefeuillehouder: Datum vergadering: 1 mei 2015 Burgemeester Pelzer 16 juni 2015 agendanummer: 12

datum: portefeuillehouder: Datum vergadering: 1 mei 2015 Burgemeester Pelzer 16 juni 2015 agendanummer: 12 Voorstel aan de gemeenteraad g emeente. datum: portefeuillehouder: Datum vergadering: 1 mei 2015 Burgemeester Pelzer 16 juni 2015 agendanummer: 12 onderwerp: Voorstel tot instemming geharmoni programma

Nadere informatie

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Integrale veiligheid Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Inleiding In het integraal veiligheidsbeleid is vastgelegd dat er tweejaarlijks een operationeel integraal veiligheidsprogramma wordt opgesteld. Daar is

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: Raadsvergadering van 9 juni 2011 Agendanummer: 10.2

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: Raadsvergadering van 9 juni 2011 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 284376 Raadsvergadering van 9 juni 2011 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Zienswijzen over het regionaal risicoprofiel en het spreiding- en dekkingsplan en wensen over het regionaal

Nadere informatie

Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek

Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015-2018 Gemeentebladnr: 2014/75 Verseon nr: 129454 Vergaderdatum: 18 december 2014 Agendapunt: Portefeuillehouder: Dhr. B. Link Steller: G. Salemink

Nadere informatie

Voorstel aan : de gemeenteraad van 28 juni 2004 Behandeling in : commissie Samenlevingszaken en Middelen van 15 juni 2004

Voorstel aan : de gemeenteraad van 28 juni 2004 Behandeling in : commissie Samenlevingszaken en Middelen van 15 juni 2004 Voorstel aan : de gemeenteraad van 28 juni 2004 Behandeling in : commissie Samenlevingszaken en Middelen van 15 juni 2004 Nummer : Onderwerp : Integraal HuisvestingsPlan (IHP) Onderwijs Bijlage(n) : 2

Nadere informatie

Besluitenlijst College van B&W

Besluitenlijst College van B&W Besluitenlijst College van B&W Gemeente Drimmelen 17/06/2008 Hennekam B (Wethouder), aanwezig Wortel C.M.G.H. (Secretaris), aanwezig Kok G.L.C.M. de (Burgemeester), aanwezig Bakker H.T.M. (Wethouder),

Nadere informatie

Checklist/format t.b.v. het verlenen van incidentele subsidies.

Checklist/format t.b.v. het verlenen van incidentele subsidies. Bijlage 1 Checklist/format t.b.v. het verlenen van incidentele subsidies. Het verlenen van incidentele subsidies dient op een adequate, transparante en uniforme wijze te geschieden. Dit is sinds de invoering

Nadere informatie

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 1. Aanleiding De BMWE-gemeenten willen zoveel mogelijk gezamenlijk het Centrum Jeugd en Gezin realiseren. Dit plan van aanpak is hierop

Nadere informatie

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 Aan: De Gemeenteraad Verzenddatum: Betreft: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Inleiding In het kader van het coalitieprogramma van

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Doel: In samenwerking met maatschappelijke partners organiseren van een proces dat leidt tot een herijkte visie op Borne in 2030

Doel: In samenwerking met maatschappelijke partners organiseren van een proces dat leidt tot een herijkte visie op Borne in 2030 Projectvoorstel Projectopdracht / -voorstel Datum: 8 juli 2010 Versie: definitief t.b.v. definitiefase en ontwerpfase Pagina: 1 / 9 Soort project Extern/Lijn Projectnaam MijnBorne2030 (Herijking Toekomstvisie)

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Inzet van Middelen. Zaaknummer: OWZDB28. nazorg ex-gedetineerden

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Inzet van Middelen. Zaaknummer: OWZDB28. nazorg ex-gedetineerden Zaaknummer: OWZDB28 Onderwerp nazorg ex-gedetineerden Collegevoorstel Inleiding In juni 2011 heeft u besloten voor een aantal taken aan te sluiten bij het Bureau Nazorg s-hertogenbosch voor de nazorg van

Nadere informatie

B. Lijst van openstaande moties

B. Lijst van openstaande moties B. Lijst van openstaande moties Openstaande moties waarvan duidelijk is dat de termijn van afdoening langer dan 6 maanden betreft, zijn niet in deze lijst opgenomen. Die moties staan op de schaduwlijst

Nadere informatie

Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog

Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 28 mei 2014 8 juli 2014 Activiteitenplan+ kostenraming

Nadere informatie

Convenant gezamenlijk werken aan de stedelijke ontwikkeling van Heerlen

Convenant gezamenlijk werken aan de stedelijke ontwikkeling van Heerlen Convenant gezamenlijk werken aan de stedelijke ontwikkeling van Heerlen In het provinciale coalitieakkoord 2015-2019 is aangegeven dat de provincie de economische en sociale structuur binnen de provincie

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de raad van de gemeente Strijen. VERGADERING GEMEENTERAAD d.d. 27 maart 2012 Agendapunt17

Raadsvoorstel. Aan de raad van de gemeente Strijen. VERGADERING GEMEENTERAAD d.d. 27 maart 2012 Agendapunt17 Raadsvoorstel VERGADERING GEMEENTERAAD d.d. 27 maart 2012 Agendapunt17 Aan de raad van de gemeente Strijen Onderwerp: Notitie stand van zaken (e-)dienstverlening inclusief diverse nota's. Strijen, 15maart

Nadere informatie

Informatienota. Vergadering : 29 januari 2013 Voorstelnummer : 01.04d5 Registratienummer : 12.025694

Informatienota. Vergadering : 29 januari 2013 Voorstelnummer : 01.04d5 Registratienummer : 12.025694 Informatienota Vergadering : 29 januari 2013 Voorstelnummer : 01.04d5 Registratienummer : 12.025694 Portefeuillehouder Afdeling Bijlage(n) : Mw. dr. M.W.M. de Vries : Concernstaf : 11.018295 vervangingsschema

Nadere informatie

a. de startnotitie Toekomstvisie Bergen 2040 vast te stellen;

a. de startnotitie Toekomstvisie Bergen 2040 vast te stellen; Agendapunt : Voorstelnummer : Raadsvergadering : 21 juni 2012 Naam opsteller : werkgroep Lange Termijn Visie Informatie op te vragen bij : Sipke Diepbrink Portefeuillehouder : Aletta Hekker Onderwerp:

Nadere informatie

Opinieronde / peiling

Opinieronde / peiling Aan de Raad OPINIE Made, 30 oktober 2015 Regnr.: 15int04492 Aan de commissie: Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. Datum vergadering: Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. Agendapunt :

Nadere informatie

Offerte Programmabegroting 2017

Offerte Programmabegroting 2017 Offerte Programmabegroting 2017 PROGRAMMA Duurzaam wonen en ondernemen Maximaal meedoen Goed leven en ontmoeten Veilig gevoel Dienstbare en betrouwbare overheid Bedrijfsvoering Onderwerp: implementatie

Nadere informatie

Het evenementenbeleid dat in 2009 voor het laatst door uw raad werd aangepast behoeft actualisering.

Het evenementenbeleid dat in 2009 voor het laatst door uw raad werd aangepast behoeft actualisering. Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 30 juni 2014 Agenda nr.: 14 Onderwerp: Vaststellen evenementenbeleid vervat in de nota Op en Top Valkenburg aan de Geul 2014-2018 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting

Nadere informatie

Inleiding. Partijen. Inhoud overeenkomst

Inleiding. Partijen. Inhoud overeenkomst Notitie bij raadsvoorstel Bestuursovereenkomst tussen de provincie Noord-Brabant en de gemeenten in de provincie Noord-Brabant in het kader van de uitvoering van reconstructieen gebiedsplannen ex artikel

Nadere informatie

- het wenselijk is de voorzieningen voor brandveiligheid en hulpverlening in samenhang te treffen,

- het wenselijk is de voorzieningen voor brandveiligheid en hulpverlening in samenhang te treffen, VERORDENING BRANDVEILIGHEID EN HULPVERLENING BRANDWEER PARKSTAD LIMBURG 2005 Het Algemeen Bestuur van Brandweer Parkstad Limburg, gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van Brandweer Parkstad Limburg,

Nadere informatie

Ontwerpbegroting 2011

Ontwerpbegroting 2011 Ontwerpbegroting 2011 Toelichting Stichting openbaar onderwijs Baasis Bezoekadres: Stationsweg 3 9471 GJ Zuidlaren Opgesteld door: Onderwijs Service Groep Borgstee 11 9403 TS Assen November 2010 Versie

Nadere informatie

Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 22 maart 2007 Agendapunt: Aan de Raad. Made, 13 februari 2007

Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 22 maart 2007 Agendapunt: Aan de Raad. Made, 13 februari 2007 Aan de Raad Made, 13 februari 2007 Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 22 maart 2007 Agendapunt: Raadsvergadering: 12 april 2007 Onderwerp: Diagnose Integrale Veiligheid gemeente

Nadere informatie

Professionalisering van de vastgoedinformatievoorziening. Startnotitie. Versie: 19 juni 2006. Albert van Tuil Reinout Schaatsbergen

Professionalisering van de vastgoedinformatievoorziening. Startnotitie. Versie: 19 juni 2006. Albert van Tuil Reinout Schaatsbergen Professionalisering van de vastgoedinformatievoorziening Startnotitie Versie: 19 juni 2006 Albert van Tuil Reinout Schaatsbergen Inleiding Zoals in een memo van 7 maart 2006 aan het MT van de gemeente

Nadere informatie

Op grond van het hiernavolgende stellen wij u voor het volgende besluit te nemen:

Op grond van het hiernavolgende stellen wij u voor het volgende besluit te nemen: Raadsvoordracht Overdrachtsconvenant Politiekeurmerk Veilig Wonen Agendapunt: 8 (d) Aan de gemeenteraad, Op grond van het hiernavolgende stellen wij u voor het volgende besluit te nemen: De gemeenteraad

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1. Onderwerp: keuze tussen twee locaties voor een brandstofverkooppunt te Fijnaart.

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1. Onderwerp: keuze tussen twee locaties voor een brandstofverkooppunt te Fijnaart. RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1 Raadsvergadering van 17 april 2008 Onderwerp: keuze tussen twee locaties voor een brandstofverkooppunt te Fijnaart. Verantwoordelijke portefeuillehouder: L.M. Koevoets SAMENVATTING

Nadere informatie

Woonvisie Regio Eindhoven. Samen werken aan drie uitdagingen voor de regionale woningmarkt

Woonvisie Regio Eindhoven. Samen werken aan drie uitdagingen voor de regionale woningmarkt Woonvisie Regio Eindhoven Samen werken aan drie uitdagingen voor de regionale woningmarkt Actieprogramma 2013 1 Inleiding Op 28 juni 2012 heeft de Regioraad de Regionale Woonvisie 2012-2015 vastgesteld.

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Revitalisering bedrijventerrein Nieuw-Beijerland

Uitvoeringsprogramma Revitalisering bedrijventerrein Nieuw-Beijerland Uitvoeringsprogramma Revitalisering bedrijventerrein Nieuw-Beijerland 1. Inleiding In de rapportage Revitalisering bedrijventerrein Nieuw-Beijerland is het proces en de aanpak rondom de planvorming voor

Nadere informatie

Raadsvoorstel (gewijzigd)

Raadsvoorstel (gewijzigd) Raadsvoorstel (gewijzigd) Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Zaaknummer: 1094803 Sliedrecht, 29 oktober 2013 Onderwerp: Integraal Huisvestingsplan Onderwijsvoorzieningen Beslispunten Wij stellen u

Nadere informatie

Vergadering van 17 december 2013 bestemd voor de gemeenteraad

Vergadering van 17 december 2013 bestemd voor de gemeenteraad BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 17 december 2013 bestemd voor de gemeenteraad nummer: 2013_BW_00791 Onderwerp Uitbreiden parkeren Station Sassenheim - vormend Beknopte samenvatting Voorgesteld wordt

Nadere informatie

Besluitenlijst College van B&W

Besluitenlijst College van B&W Besluitenlijst College van B&W Gemeente Drimmelen 10/06/2008 Hennekam B (Wethouder), aanwezig Wortel C.M.G.H. (Secretaris), aanwezig Kok G.L.C.M. de (Burgemeester), aanwezig Bakker H.T.M. (Wethouder),

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2004/365

Raadsvoorstel 2004/365 Raadsvoorstel 2004/365 Onderwerp Huisvesting Burgerzaken en Rayonbeheer (rayon 5 en 6) te Nieuw-Vennep Portefeuillehouder Raadsvergadering mr. A.Ph. Hertog / Ing. E. Diekmann Datum 12 oktober 2004/27417

Nadere informatie

Notitie Programma Digitaal Werken

Notitie Programma Digitaal Werken Notitie Programma Digitaal Werken Onderwerp Programma Digitaal Werken: aanschaf en implementatie Zaaksysteem Suite en Suite voor Vergunningen, Toezicht & Handhaving. Huidige situatie Amstelveen werkt met

Nadere informatie

Aanleiding: Met deze brief brengen wij u graag op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van toerisme en recreatie in de gemeente Drimmelen.

Aanleiding: Met deze brief brengen wij u graag op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van toerisme en recreatie in de gemeente Drimmelen. Raadsbrief Made, 18 april 2011 Registratienr.: Onderwerp: Evaluatie Toerisme 2010 Portefeuillehouder: Ambtelijke coördinatie: Steller: M. Vos-Kroeze Grondgebied S. van Dijk Aanleiding: Met deze brief brengen

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Nieuwbouw Rijnegom (herstructureringsproject Rijnhart Wonen)

Plan van Aanpak. Nieuwbouw Rijnegom (herstructureringsproject Rijnhart Wonen) Plan van Aanpak Project Nieuwbouw Rijnegom (herstructureringsproject Rijnhart Wonen) datum 3 april 0 opsteller Koos Vennik datum vaststelling 3 mei 0 3 9 6 39 8 43 5 3 9 55 8 0 3 3 80 7 8 5 6 57 INHOUDSOPGAVE.

Nadere informatie

Programmabegroting 2016 14

Programmabegroting 2016 14 1. Dienstverlenend Centraal in ons denken en handelen staat een goede dienstverlening aan alle inwoners, ondernemers en instellingen. We staan voor een eenvoudige en efficiënte dienstverlening. Onze gemeente

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD. Registratienummer:

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD. Registratienummer: *16.23542* VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Behandelend ambtenaar: P. Post Afdeling/cluster: / Telefoonnr.: 0591-535401 Portefeuillehouder: J. Seton, A. Souverein Registratienummer: 16.23542 Onderwerp: Voorstel

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad,

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad, Raadsvoorstel Griffiersnummer: B26. Onderwerp: Vervangende nieuwbouw basisschool 't Vossenhol Datum B&W-vergadering: 1 mei 2012 Datum raadsvergadering: 31 mei 2012 Datum carrousel: 31 mei 2012 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

INNOVATIE VAN VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING

INNOVATIE VAN VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING Infosheet 1 INNOVATIE VAN VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING De overheid wil werken vanuit het perspectief van burger en ondernemer: efficiënter, effectiever, integraler, transparanter en digitaler. Op

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 1. Aanleiding

Raadsvoorstel. 1. Aanleiding Raadsvoorstel Aan : Raad van Geertruidenberg Raadsvergadering : 27 november 2014 Agendanummer : 09 Datum collegebesluit : 9 september 2014 Onderwerp : Evaluatie beleidsuitgangspunten en vervangingsplannen

Nadere informatie

OPINIERONDE 7 maart 2013. Casenr: 13.00148 Onderwerp: Aanbevelingen n.a.v. Raadsonderzoek Kafi en Rekenkamerrapport "Lage Zwaluwe West"

OPINIERONDE 7 maart 2013. Casenr: 13.00148 Onderwerp: Aanbevelingen n.a.v. Raadsonderzoek Kafi en Rekenkamerrapport Lage Zwaluwe West Aan de Raad Made, 29 januari 2013 OPINIERONDE 7 maart 2013 Agendapuntnummer: 6 Raadsvergadering 21 maart 2013 Registratienummer: 13int00406 Casenr: 13.00148 Onderwerp: Aanbevelingen n.a.v. Raadsonderzoek

Nadere informatie

Bijlage nota reserves en voorzieningen Reserves

Bijlage nota reserves en voorzieningen Reserves Bijlage nota reserves en voorzieningen Reserves Algemene reserve Stand per eind 2014 1.894.000 Buffer De algemene reserve is gevormd uit rekeningresultaten uit het verleden en is de primaire buffer voor

Nadere informatie

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Sjabloon PROJECTOPDRACHT PROJECTOPDRACHT Versie 0.1 Decosnummer: /CONCEPT Transformatie Sociaal Domein Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Eric Dammingh Onderwerp

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1

Raadsvoorstel. Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1 Raadsvoorstel Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1 Raadsvergadering 17 december 2009 Agendapunt Portefeuillehouder G.J. Bos Afdeling Ambtenaar Ruimte en Wonen C. Rijnen

Nadere informatie

SCHULDHULPVERLENING Een eerste doorkijk

SCHULDHULPVERLENING Een eerste doorkijk SCHULDHULPVERLENING Een eerste doorkijk Doorrekening kosten Kompas Januari 2011, versie 3.0 Kenmerk: MLK/2011/1841 Colofon: Document Aanbieder Afnemer Auteur(s) : Doorrekening kosten kompas voor uitvoering

Nadere informatie

In het onderstaande overzicht is een stand van zaken aangegeven per juni De indeling is gebaseerd op het actieplan Bestuurlijke

In het onderstaande overzicht is een stand van zaken aangegeven per juni De indeling is gebaseerd op het actieplan Bestuurlijke TUSSENSTAND PROJECT BESTUURLIJKE VERNIEUWING (juni 2007) In december 2006 is door de raad het actieplan Bestuurlijke Vernieuwing vastgesteld. Daarmee werd groen licht gegeven om met verschillende acties

Nadere informatie

*Z001F59E44 9* Leiderdorp, 16 september 2014. Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018

*Z001F59E44 9* Leiderdorp, 16 september 2014. Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Leiderdorp, 16 september 2014 Aan de raad. Beslispunten 1. Akkoord gaan met

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK PERMANENTE BEWONING VAN RECREATIEWONINGEN STRUCTUURVISIE CONCEPT, DECEMBER 2014 KENMERK

GEMEENTE OLDEBROEK PERMANENTE BEWONING VAN RECREATIEWONINGEN STRUCTUURVISIE CONCEPT, DECEMBER 2014 KENMERK GEMEENTE OLDEBROEK STRUCTUURVISIE PERMANENTE BEWONING VAN RECREATIEWONINGEN CONCEPT, DECEMBER 2014 KENMERK 188197 Inhoudsopgave 1 Beleidskader 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Beleidsmatige aspecten 5 2 Toetsingskader

Nadere informatie

Visie Beheer Openbare Ruimte

Visie Beheer Openbare Ruimte Visie Beheer Openbare Ruimte De openbare ruimte bestaat uit de ondergrondse en bovengrondse voorzieningen die in beheer zijn de gemeenten en bestaat uit riolering, plantsoenen, bomen, wegen, straten, pleinen,

Nadere informatie

Gemeentebestuur. Aan de Gemeenteraad. Nr. PEO/2007/66 Datum l1 juni 2007 vulling promotiefonds

Gemeentebestuur. Aan de Gemeenteraad. Nr. PEO/2007/66 Datum l1 juni 2007 vulling promotiefonds Gemeentebestuur Aan de Gemeenteraad Nr. PEO/2007/66 Datum l1 juni 2007 Onderwerp vulling promotiefonds Wij stellen uw raad voor om voor de uitvoering van promotie- en acquisitieactiviteiten voor 2007 tot

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.2. Onderwerp: Visie Centrum Jeugd en Gezin in de Gemeente Moerdijk

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.2. Onderwerp: Visie Centrum Jeugd en Gezin in de Gemeente Moerdijk RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.2 Raadsvergadering van 11 juni 2009 Onderwerp: Visie Centrum Jeugd en Gezin in de Gemeente Moerdijk Verantwoordelijke portefeuillehouder: A. Grootenboer-Dubbelman SAMENVATTING

Nadere informatie

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de Kadernota Evenementen 2016-2020 van de Provincie Groningen Kadernota Evenementen 2016-2020 van de provincie Groningen Het huidige evenementenbeleid heeft een looptijd tot en met 2015. In deze kadernota

Nadere informatie